Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság (továbbiakban Bizottság) alábbi jelentése a évi nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos hazai tevékenységet foglalja össze, és egyúttal tájékoztatásként szolgál a Bizottságba képviselıket delegáló minisztériumok számára. A Bizottság a Vöröskereszt és Vörösfélhold XXVI. Konferenciájának ajánlására, a Kormány 2095/2000. (V.9.) határozata alapján mőködik, és évente jelentést készít tevékenységérıl. II. A Bizottság összetétele A tárgyalt idıszakban, a Bizottság összetételében a következı változások történtek: az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az év második felében jelölte Jakab Györgyöt, az Oktatási és Fejlesztı Intézet tudományos munkatársát. A Honvédelmi Minisztérium képviseletében dr. Hegedüs Zoltán alezredest dr. Végh Károly, a HM Jogi Fıosztály nemzetközi jogi szakértıje váltotta. Az Egészségügyi Minisztérium képviseletét dr. Engelbrecht Imre, fıosztályvezetı és dr. Márton Sára, az Egészségpolitikai Fıosztály munkatársa látta el. Dr. Varga Réka, az ICRC Budapesti Regionális küldöttségének jogi tanácsadója, egyetemi adjunktus állandó meghívottként vett részt a Bizottság munkájában. III. A Bizottság tevékenysége A Bizottság tevékenységérıl 2006 óta a Külügyminisztérium honlapján, a Külpolitika/ Nemzetközi humanitárius jog/nemzeti Tanácsadó Bizottság menüsorban szerezhetnek tudomást az érdeklıdık: A Bizottság 2009-ben három alkalommal ülésezett. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdések megvitatására meghívást kapott az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (OKF) részérıl dr. Mórotzné dr. Cecei Katalin, nemzetközi fıosztályvezetı és dr. Kozári László ezredes hivatalvezetı; a Külügyminisztériumból (KÜM), dr. Fodor Erika, szakmai fıtanácsadó, humanitárius koordinátor (Nemzetközi Fejlesztési Együttmőködési Fıosztály, NEFE); a Magyar Vöröskeresztbıl (MVK) Grubert Roland, Katasztrófa-készenléti és program-logisztikai országos szakmai vezetı. Selymes Erik, az MVK fıigazgatója több alkalommal részt vett a Magyar Vöröskeresztrıl szóló törvény tervezett módosításával kapcsolatos vitákon ban a Bizottság többek között a következı témákkal foglalkozott: - A Magyar Vöröskeresztrıl szóló évi XL törvény módosítása, és a vörös kereszt embléma hazai védelme érdekében tett lépések - Együttmőködés az Országos Katasztrófavédelemmel - Az IDRL-Guidelines (Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance) hazai átültetésének és alkalmazásának lehetısége - konferenciavállalás - Egyes nemzetközi humanitárius jogi egyezmények hazai ratifikációjának és kihirdetésének helyzete - A nemzetközi humanitárius jog kialakulásával kapcsolatos 2009-ben esedékes évfordulók A Magyar Vöröskeresztrıl szóló évi XL törvény módosítása A törvénymódosítás kérdése több év óta szerepel a Bizottság napirendjén, 2009-ben konkrét elırelépés is történt. Az ICRC még 2002-ben, a Bizottság felkérésére véleményezte a törvényt, elsıdlegesen az emblémahasználat szabályozása vonatkozásában. Az azóta eltelt idı igazolta a 1

2 Bizottság azon álláspontját, hogy átfogó törvénymódosításra van szükség. A Magyar Vöröskereszt elvileg egyetértett a módosítással, de szerteágazó tevékenysége, bonyolult feladatfinanszírozási rendszere (pl. véradásszervezés, szociális szolgáltatások, keresıszolgálat, stb.) hosszú elıkészítést igényelt. Ezért munkabizottságot hozott létre, melynek feladata a törvény, és ennek függvényében, az Alapszabálya módosítása volt. A munkabizottság az év folyamán többször ülésezett és egyeztetett a Bizottsággal. A Bizottság, tanácsadói szerepével összhangban, az ICRC Budapest regionális küldöttsége jogi tanácsadójának közremőködésével elején elkészítette a szabályozási koncepcióra vonatkozó javaslatát, a szükségesnek tartott változtatások figyelembevételével. Az egyeztetések eredményeként dr. Varga Réka második felében elkészítette az évi XL. törvény módosításának tervezetét. Ezt az elsı szövegtervezetet a Bizottság tagjai és általuk az érintett tárcák is véleményezték. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium üdvözli a Magyar Vöröskeresztrıl szóló törvény módosítására irányuló erıfeszítéseket, az Alkotmányjogi Fıosztály részletes álláspontja szerint azonban Alapvetıen megfontolandó, hogy a Magyar Vöröskeresztrıl szóló évi XL. törvény helyett új törvény alkotása indokolt-e, vagy a hatályos törvény megfelelı kiegészítése, pontosítása az idıközben szükségessé vált rendelkezésekkel. Ennek érdekében elsıdleges feladat tisztázni, hogy mely rendelkezések azok, amelyek újraszabályozásra szorulnak, továbbá melyek azok, amelyek hiányoznak vagy nincsenek összhangban az Alkotmánnyal, más törvényekkel, a nemzetközi joggal vagy a közösségi joggal. Ennek áttekintése után kell mérlegelni azt, hogy milyen jogalkotási megoldás választása indokolt. Az Egészségügyi Minisztérium szerint fontos annak tisztázása, hogy ki legyen a törvényjavaslat elıterjesztıje. Tárgykör szerint célszerő lenne, ha a törvényjavaslat a Kormány javaslataként kerülhetne benyújtásra, ezért a Miniszterelnöki Hivatal ez irányú megkeresésére tett javaslatot, majd kitér az egyes cikkekkel kapcsolatos részletes észrevételekre és megjegyzésekre. Tisztázandónak tartja a nemzetközi egyezmények és a magyar jog közötti viszonyt (pl. a Mozgalom Alapelveinek való megfelelés, az egyesülési jog szerinti mőködés), a szervezet jogállását. Fontosnak tartja az adatkezelési rendelkezéseknek az alkotmánybírósági gyakorlattal összhangban álló megfogalmazását. (Adatkezelési cél, adatkezelı, adatkezelési idıtartam, stb. meghatározása.). Az emblémavédelmi tevékenység, a finanszírozás, a mentességek kérdésében pedig további egyeztetést szorgalmaz. A Honvédelmi Minisztérium a feladatok túl általános megfogalmazását kifogásolja. Javasolja, hogy az új szabályozásban vegyék figyelembe pl. katasztrófavédelmi, szociális és egyéb törvényeket, tisztázva a feladat-átvállalások lehetıségét, a feladat-átfedések kezelését. Az adatvédelmi részt kodifikációs szempontból áttekinthetıbbé kellene tenni, meg kell vizsgálni, mi tehetı át végrehajtási felhatalmazás alapján rendeleti szintre. Minden a Magyar Honvédségre vonatkozó szövegjavaslatot egyeztetni kell az érintett kiképzési, katona-egészségügyi stb. szervekkel. Nem utolsó sorban rögzíteni kellene, mely tárcát javasoljuk a közigazgatási egyeztetés végzésére. A vörös kereszt embléma védelme A Bizottság számos alkalommal foglalkozott a Vöröskereszt nemzetközi emblémájának sorozatos magyarországi megsértésével. A Magyar Vöröskereszt 2009-ben az Országos Rendır-fıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztályának közremőködésével emblémavédelmi kampányt indított, amelynek kiemelt célja az egészségügyi szektorban tapasztalható jogosulatlan emblémahasználat visszaszorítása volt. A közúti ellenırzésekhez kapcsolódó emblémavédelmi kampány július-október között zajlott. A kampány elsı szakaszában a jogosulatlan emblémahasználók figyelemfelhívó szórólapot kaptak. A második szakaszban szabálysértési eljárást kezdeményezett a Rendırség. Az akció hatására láthatóan kevesebb lett a jármőveken a vörös kereszt embléma. Az Egészségügyi Minisztérium és a MVK között a kampány indulását megelızıen és azt követıen is számos szakmai szintő egyeztetésre került sor, melyek elsısorban az egészségügyi 2

3 szolgáltatók körében történı figyelemfelhívásnak, illetve a fennálló helytelen gyakorlat orvoslásának lehetıségeit érintették. Az évek óta elhúzódó emblémahasználati probléma végleges rendezését elımozdítandó egy felsıvezetıi szintő egyeztetés lefolytatását kezdeményezték, amelyre Dr. Székely Tamás miniszter és Selymes Erik, a Magyar Vöröskereszt fıigazgatója között került sor. A kétoldalú szakmai egyeztetések mellett az egészségügyi tárca felülvizsgálta a betegszállításról szóló 19/1998 (VI.3.) NM rendelet 5. számú mellékletét, mely a betegszállító gépkocsikon elhelyezendı matrica ábráját tartalmazza. A felülvizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a mellékletben szereplı, konkrét színmegjelölés nélküli a betegszállító gépkocsikon elhelyezendı embléma, így nem jogszabálysértı módon került meghatározásra január 6-án életbe lépett az 1/2009. sz. fıigazgatói határozat a Magyar Vöröskereszt Emblémahasználati Szabályzatáról. Ezzel egy idıben a Magyar Vöröskereszt munkatársai körében meghirdették az emblémavédelmi versenyt. A verseny két szakaszban, január 6 április 10 között, ill. az önkéntesek bevonásával május 1 június 30. között zajlott. Az emblémasértıket levélben keresték meg, amelyben felhívták figyelmüket az embléma jelentıségére, ismertették annak törvényi védelmét és használatának szabályait. Együttmőködés az Országos Katasztrófavédelemmel - Az IDRL-Útmutató (Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance Útmutató a nemzetközi katasztrófasegélyezés és a kezdeti helyreállítás hazai elısegítésérıl és szabályozásáról) magyarországi alkalmazásának lehetısége A Bizottság 2009-ben is napirendjére tőzte a Vöröskereszt és Vörösfélhold XXX. Nemzetközi Konferenciáján (Genf, 2007) tett közös EU, kormány- és Vöröskereszt vállalások teljesítését. E vállalások közül kiemelten foglalkozott a katasztrófavédelemmel összefüggı kérdésekkel. Az ENSZ Közgyőlés VI. (jogi) bizottsága napirendjén is szerepelt a téma, minthogy a természeti katasztrófák áldozatainak és a segélyezésben résztvevık nemzetközi jogi helyzetérıl, védelmérıl dokumentum készül. Az EU szintjén, valamint tagállami szinten is nagy figyelmet fordítanak a kérdésre. A Bizottság kezdeményezésére mind az OKF, mind a KÜM illetékes képviselıi részt vettek a téma megvitatásában. Hasznos segítségnek tartják a Nemzetközi Vöröskereszt által összeállított Útmutatót, továbbá az abban megfogalmazott célok teljesítését, és regionális kísérleti projektek keretében történı terjesztését. A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (Federáció), amelynek a Magyar Vöröskereszt is tagja, évtizedek óta foglalkozik a természeti csapások utáni azonnali segítségnyújtással, rehabilitációval, újjáépítéssel, és az ezekkel kapcsolatos elméleti és jogi kérdésekkel. Ennek fıbb állomásai: ben a legnagyobb humanitárius szervezetek, köztük a Federáció és az ICRC elindították az un. Sphere Project-et. Ennek eredménye a katasztrófákra történı válaszadás minimum standardjait meghatározó Humanitárius Charta (Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response) 1, amelyet számos segélyszervezet magáénak vall ben a Vöröskereszt és Vörösfélhold feldolgozta a nemzetközi katasztrófa-segélyezésben alkalmazott jogszabályokat, a katasztrófákra adott nemzetközi válasz joga, szabályai és elvei (International Disaster Response Laws, Rules and Principles, IDLR) c. dokumentumban ban a Vöröskereszt és Vörösfélhold 28. Nemzetközi Konferenciáján a kormányok és a nemzeti társaságok elkötelezték magukat az IDLR iránt, és a munka továbbfolytatására kérték fel a Federációt és a nemzeti társaságokat ben, a Federáció ajánlására, a Vöröskereszt és Vörösfélhold 30. nemzetközi konferenciáján elfogadták az IDRL Útmutatót. Az EU tagállamainak kormányai és nemzeti társaságai vállalásban kötelezték el magukat e dokumentum terjesztése és alkalmazása mellett, melynek 2011-ig, a következı nemzetközi konferenciáig kell teljesülnie. 1 3

4 A Federáció e téren végezett munkáját az Európai Bizottság, valamint a Tanács pozitívan értékelte, és teljes egyetértését fejezte ki a dokumentumokban foglalt elvekkel, normákkal és értékelési kritériumokkal. Hasonló egyetértés és támogatás tapasztalható az ENSZ részérıl is. Az említett Útmutató (Guidelines) az Interparlamentáris Unió Kormányzótanácsa október 13-i ülésének napirendjén is szerepelt. Az Országos Katasztrófavédelem (OKF) tevékenységérıl három törvény rendelkezik, ezek közül a polgári védelemrıl szóló kapcsolódik a Genfi Egyezményekhez. Az OKF együttmőködése a Vöröskereszttel nem új kelető, voltak közös akcióik, de nem kaptak elég figyelmet. Magyarországon, a többi államhoz hasonlóan a humanitárius segítségnyújtásban, a felkészülési, a veszélyhelyzet-kezelési, valamint a helyreállítási idıszakokban az OKF feladata a koordináció. A segítségnyújtásban az egyéb állami szervezetek mellett a civil szervezetek is szerepet kapnak. Az OKF részt vesz a KÜM koordinálásában dolgozó HUMSECO munkájában. Nemzetközi tevékenységét tekintve az EU-szintő együttmőködés keretében része az EU Polgári Védelmi Mechanizmusának, amely biztosítja a tagállamok közötti segítségnyújtás koordinációját, az errıl elfogadott közös szabályok 2 alapján. A NATO-tagságból eredı feladatai közül kiemelendı a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP), amely felügyeli az Észak-atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ (EADRCC) tevékenységét, valamint az Észak-atlanti Tanács alárendeltségében mőködı Felsıszintő Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottságot (SCEPC). Az ENSZ-keretében együttmőködik az OCHA-val és az INSARAG-gal (International Search and Rescue Advisory Group). A Külügyminisztérium feladata ezen a téren gyakorlati jellegő. A cunami idején az események felgyorsították a segítségnyújtási tárcaközi együttmőködést, így alakult meg a Humanitárius Segélykoordinációs Tárcaközi Munkacsoport (HUMSECO) az érintett tárcák, és az öt nagy karitatív NGO részvételével. A HUMSECO elnöke a KÜM szakállamtitkára, alelnöke a NEFE fıosztályvezetıje, titkára Fodor Erika. Az OKF fontos partnere. A nemzetközi segélykoordináció területén végzett tevékenység alapja, az EU által 2007-ben elfogadott EU Humanitárius konszenzus c. dokumentum, amely kimondja: a segélyakcióknak a nemzetközi humanitárius jog alapelveit kell követniük. A Magyar Vöröskereszt számára elıször nyílt arra alkalom, hogy az OKF és a KÜM képviselıivel együtt vitassa meg a nemzetközi segélyezés kérdését. A MVK sokáig egyetlen partnere volt a KÜM-nek, ma már több civil szervezettel együtt vesz részt a nemzetközi segélyezésben. A Magyar Vöröskereszt együttmőködési megállapodást írt alá az OKF-fel, s nemzetközi projektekben is együttmőködnek. Ami az útmutatót és egyben konferenciavállalást illeti, az illetékesek megvizsgálják a magyar szabályozást, és a Bizottság javaslatot tesz a továbbiakban teendı lépésekre. Az OKF vállalta a közremőködést. Tájékozottan, Felkészülten, Együtt - katasztrófa készenléti projekt A Magyar Vöröskereszt 30. Nemzetközi Konferencián tett vállalásai között szerepel a lakosság katasztrófahelyzetekre való felkészítése. A vállalás megvalósítása érdekében a Magyar Vöröskereszt bekacsolódott a brüsszeli Vöröskereszt/Európai Unió Iroda által irányított Tájékozottan. Felkészülten. Együtt (I.P.T) c., az Európai Bizottság által támogatott projektbe. A projekt szakértıi csoportjában a Brit, a Francia és a Magyar Vöröskereszt, a német Technisches Hilfswerk, a pszichológiai segítségnyújtással foglalkozó holland Impact egyesület, valamint a brit Rendırtisztek Egyesületének képviselıi vettek részt. A projekt célja az volt, hogy szintetizálja és életre keltse a lakosság katasztrófákra való felkészítését segítı, EU által finanszírozott korábbi projektek legfontosabb üzeneteit, kommunikációs anyagokat és eszközöket dolgozzon ki, hogy a fontos üzenetek eljussanak az érintett hatóságokhoz és a lakossághoz. 2 Common rules, Közös Szabályok, az EU Polgári Védelmi Mechanizmust létrehozó 2001/792/EC Euratom tanácsi határozatot végrehajtó rendelkezések (2003) 4

5 A közel kétéves munka eredményeképpen elkészültek a projekt termékei. A hatóságok figyelmébe ajánlják A polgári védelem emberi szempontjai elvek a gyakorlatban, c. összefoglalót. A közösségek veszélyhelyzetekre való felkészülését interaktív honlap, Útmutató lakossági katasztrófa gyakorlatokhoz, felnıtteknek és gyermekeknek szóló képzési és szemléltetı anyagok, valamint oktató játék egészítik ki. A Vk/EU Iroda gondoskodott az angol nyelvő projekt termékek spanyol, francia és német fordításáról. A Magyar Vöröskereszt Nemzetközi Osztálya elkészítette a termékek magyar változatát. A projekt eredményeit és termékeit, melyek kidolgozásába az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság szakértıi is bekapcsolódtak, kommunikációs kampány népszerősíti az egész Európai Unióban. A Magyar Vöröskereszt általános és középiskolákban mőködı Bázisiskola hálózatában, valamint katasztrófa készenléti képzései során használja fel a projekt anyagait. - Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom évfordulós megemlékezések A Solferinói ütközet 150. évfordulója június 16-án, a Közép-Európai Egyetem (CEU) adott otthont, a budapesti Svájci Nagykövetség és az ICRC közös szervezésében megtartott emlékülésnek, melynek címe: Nemzetközi humanitárius jog- korunk kihívásai volt. A nemzetközi humanitárius jog hazai és nemzetközi szakértıi tartottak elıadásokat, többek között Dr. Daniel Klingele, a svájci külügyminisztérium nemzetközi jogi fıosztályának vezetıje, dr. Horváth István, a Bizottság elnöke (KÜM), dr. Varga Réka, Cyrill Lanucci (ICRC). A Magyar Vöröskereszt az ICRC képanyagának felhasználásával, a Vöröskereszt megalakulásához vezetı utat és a Solferino-ütközetet idézte fel, a Hadtörténeti Múzeum három héten át nyitva tartó kiállításán. A Millenáris Parkban Henry Dunant életét mutatták be. Az eseménysorozatot a Városligetben juniális zárta, amelyen a Magyar Vöröskereszt vezetıi mellett Budapest alpolgármestere, a svájci nagykövet, a Federáció és az ICRC képviselıi vettek részt. A CEU-n tartott rendezvényrıl és a Hadtörténeti Múzeumban megnyílt kiállításról a HM honlapján tudósítás jelent meg évi genfi egyezmények 60. évfordulója A Dán Vöröskereszt kezdeményezésére az európai nemzeti társaságok így a Magyar Vöröskereszt is - az évforduló kapcsán, az egyezmények aláírása napján, augusztus 12-én, levélben fordultak a részes államokhoz emlékeztetve ıket vállalt humanitárius kötelezettségeikre szeptember 29-én a Külügyminisztérium adott otthont az évfordulós megemlékezéseknek. A Honvédelmi Minisztériummal közösen szervezett szakértıi tanácskozást Horváthné Dr. Fekszi Márta külügyminisztériumi kabinetfınök nyitotta meg, Dr. Horváth István és dr. Silek Rita moderátorként szerepeltek. A konferencián a Bizottság tagjai részt vettek, felkérésre többen tartottak elıadást is. Kiemelkedıen magas színvonalú referátumok hangzottak el, amelyek megjelentetése a HM közremőködésével a jövı évi tervekben szerepel ben, az évenként megrendezésre kerülı balatonkenesei katonajogász konferencián külön figyelmet fordítottak az évi genfi egyezmények 60. évfordulójával kapcsolatos megemlékezésre, és több ismert tudományos szakember nagy érdeklıdéssel fogadott elıadásokat tartott a résztvevıknek. IV. A Külügyminisztérium tevékenysége A külön kiemelésre méltóak az alábbiak: május 13-án Barbara Hintermann, az ICRC Európai és Észak-amerikai mőveleti igazgatója a Külügyminisztérium vezetésénél tett látogatása alkalmából bejelentette, hogy az ICRC 1997-ben budapesti székhellyel felállított Regionális Képviselete a térség államainak a humanitárius 5

6 jog végrehajtásában és alkalmazásában nyújtott segítség révén teljesítette feladatát. Ezzel összhangban az ICRC budapesti képviselete július 31-vel szünetelteti tevékenyégét, a nemzetközi humanitárius együttmőködés komplex módon történı kezelését brüsszeli EU keretek között valósítják meg a jövıben június 16-án a Solferinói csata 150. évfordulója alkalmából a Közép-Európai Egyetem és a svájci Nagykövetség és az ICRC közös szervezésében megrendezett tanácskozáson a Külügyminisztérium nevében Dr. Horváth István fıosztályvezetı a nemzetközi humanitárius jog aktuális kérdései címmel mondott beszédet. - Az ENSZ Közgyőlés 64. ülésszakának margóján Calmy-Rey svájci külügyminiszter kezdeményezésére az évi Genfi Egyezmények 60. évfordulója alkalmából miniszteri kerekasztal megbeszélésre került sor szeptember 28-án New Yorkban, amelyen Iklódy Gábor külügyminisztériumi politikai igazgató szólalt fel magyar részrıl október 28-án Balázs Péter külügyminiszter megbeszélést folytatott Matthias Schmale, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) fejlesztési kérdésekért felelıs és Yasemin Aysan katasztrófa-elhárítási és korai helyreállítási ügyekért felelıs fıtitkárhelyettessel október 29-én a Külügyminisztérium szervezésében került bemutatásra a Budapesten akkreditált külképviseletek és az érdeklıdı szakemberek elıtt A pénzügyi-gazdasági válság humanitárius hatásai az európai régióban címmel készült IFRC jelentés. A rendezvényen az IFRC részérıl Matthias Schmale fıtitkár-helyettes, Tomaj Dénes külügyminisztériumi fıosztályvezetı és Habsburg György a Magyar Vöröskereszt elnöke tartott elıadást a gazdasági-pénzügyi válság humanitárius kihívásairól. V. A Honvédelmi Minisztérium tevékenysége A nemzetközi humanitárius jog (hadijog) oktatása a katonai felsıoktatásban: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen különbözı állománykategóriák részére és oktatási formákban történik. Katonai képzés: BSc szinten általában a Hadijog tantárgy keretében, 15 illetve 30 kontaktórában (szaktól, szakiránytól függıen). A tárgy célja, hogy a tisztjelöltek rendelkezzenek a szükséges nemzetközi humanitárius jogi alapismeretekkel, képesek legyenek azok alkalmazására, a gyakorlataik során azokat készségszinten rögzítsék. Késıbbiekben a Magyar Köztársaság hivatásos állományú tisztjeiként alkalmasak legyenek a beosztottjaikat az alapvetı elıírásokról kioktatni, tevékenységüket megfelelıen ellenırizni, valamint tisztában legyenek az esetleges jogsértésekkel kapcsolatos tennivalóikról. A képzés alapvetıen gyakorlatias szemlélető, az írott nemzetközi jogi és hazai szabályozók bemagoltatása helyett konkrét példákon, esettanulmányokon, történelmi példákon keresztül érzékelteti a leendı tiszti állomány tagjaival a jogterület és a humanitárius jogi elıírások fontosságát. MSc szinten (tervezett) a Jogi ismeretek tárgy (30 kontaktóra) keretében egészül ki a BSc szinten teljesített gyakorlatias központú képzés az elméleti, alaposabb megfontolást és alapismereteket igénylı képzéssel. Az MSc szintnek megfelelı magasabb beosztásokban már szükséges lehet a humanitárius jog anyagának összetettebb, emberi jogi komponensének részletesebb tárgyalása is. Ugyanakkor ezen a szinten a képzés jelentıs részben még tervezés alatt áll, ám a nemzetközi humanitárius jog oktatásának mértéke várhatóan semmilyen körülmények között nem fog csökkenni, sokkal inkább e terület erısödése várható. Jelenleg tervezés alatt áll a MSc-szintő Katonai vezetı képzés struktúráján belül egy Emberi és hadijogi szakirány, amely kifejezetten a témával foglalkozó, akár már jogi képzettséggel is rendelkezı tisztek szakosított továbbképzésére szintén alkalmas lesz. Civil képzés: BSc szinten általában a korábban egyetemi közös tárgynak számító Hadijog tantárgy (vagy Hadijogi ismeretek, szaktól függıen) keretében, 15 illetve 30 kontaktórában (szaktól, szakiránytól 6

7 függıen változó), a tisztjelöltek képzéséhez hasonló célokkal, de mindig az adott képzési szak, illetve szakirány sajátos igényeinek megfelelıen. Biztonság- és védelempolitika szakon a két féléven át oktatott Nemzetközi jog 1-2. tárgyak keretében kerülnek oktatásra a nemzetközi humanitárius jog, illetve a hadijog elıírásainak lényegesebb elemei. Ezek a tárgyak szigorlattal zárulnak, így az ismeretek számonkérése magas szintő. Ezen a szinten jelenleg választható (és a hallgatók által kedvelt, azaz szívesen választott) az Emberi jogok nemzetközi védelme tantárgy, amelynek meghatározott része tér ki specifikusan a rokonterület nemzetközi humanitárius jog egyes elemeire. Az ezen a szakon már megindult MSc szintő képzésekben a mindenhol szereplı Nemzetközi és hadijog tárgy (30 kontaktóra) ad átfogó, magasabb szintő képzést kifejezetten a fegyveres erı alkalmazására vonatkozó nemzetközi jogi témával kapcsolatban, így a nemzetközi humanitárius jog és hadijog területén. Ennek keretében nyílik lehetıség az MSC szint által megkövetelt részletesebb oktatásra. Jelenleg tervezés alatt áll, és igen elırehaladott állapotban van (tanszéki és intézeti jóváhagyással már bír) a biztonság- és védelempolitika szakon az MSc-szintő Emberi és hadijogi szakirány, ami a katonai vezetı szakon tervezett, katonai jellegő párjával párhuzamosan ugyancsak a humanitárius jog bıvebb tárgyalására és még magasabb szintő gyakorlására nyújt majd lehetıséget a közeli jövıben. A már jóváhagyott tervek szerint a képzés a következı (humanitárius illetve hadijogú relevanciájú) tárgyakat foglalja majd magában: Fegyveres erı alkalmazása és a nemzetközi jog, két félév Nemzetközi hadijog 1-2., Emberi jogok nemzetközi jogi védelme, Szolgálati jog, Nemzetközi büntetıjog, kiegészítve két gyakorlati kurzussal. Fontos kiegészítést jelent majd, hogy ez a tantárgystruktúra kiegészül majd az etikával, kultúrtörténettel foglalkozó olyan tárgyakkal is, amelyek nem a jogtudományi, hanem más partnertanszékek kezelésében állnak, ám jelentıségük megkerülhetetlen. A hadijog oktatása a Magyar Honvédségben: A Magyar Honvédségben a katonák az alapkiképzés alatt kapott ismereteken túl hadijogi képzéssel elsısorban a missziókra történı felkészülés során a hadszíntéri felkészítéskor találkoznak. Az ismeretek elsajátításának szintjét a záró gyakorlat keretében mérik fel, elsısorban gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos különbözı helyzetbeállításokkal. A NATO részére felajánlott kötelékek szintén ebben a képzésben részesülnek, melyet CREVAL/TACEVAL ellenırzéseken (a NATO harcászati értékelı programja) értékelnek. A misszióra készülı állomány illetve kötelékek, a hadszíntéri felkészítés során frissítik fel hadijog ismereteiket, melyrıl szintén záró gyakorlat keretében adnak számot. Minden esetben külön hangsúlyt fektetnek a gyakorlások helyzetbeállításainak tervezésekor a hadijog kérdéseit érintı szituációk kialakítására, gyakoroltatására. A Zrínyi Kiadó megjelentette a Fegyveres összeütközések joga címő, 14 fejezetbıl álló szakkönyvet, amelyet a katonai oktatásban és a békefenntartásban résztvevık számára is alkalmaznak. Jogalkotás és végrehajtási rendelkezések: A HM mőveleti szabványosítással foglalkozó bizottsága az idén több nemzetközi humanitárius jog alkalmazásával kapcsolatos NATO doktrínát és STANAG-et fogadott el, valamint végzi az MH Összhaderınemi Doktrína felülvizsgálatát, amelybe szintén bekerül néhány aktuális humanitárius joggal kapcsolatos feladat. A Nemzeti Katonai Stratégiának az 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozattal történt elfogadása szintén egy, a fenti területet érintı iránymutatásokat is tartalmazó dokumentumot véglegesített. Nemzetközi együttmőködés: A Honvédelmi Minisztérium továbbra is rendszeresen képviselteti magát a külföldi hadijogi tanfolyamokon, így többek között a San Remo-i Humanitárius Jog Nemzetközi Intézete és a NATO Oberammergau-i iskolája által szervezett tanfolyamokon. 7

8 Együttmőködés a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával: A korábbi évek alatt jó együttmőködést alakított ki a HM Jogi Fıosztálya, illetve a Hadmőveleti és Kiképzési Fıosztálya a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága Budapesti Regionális Küldöttségének hadijogi szakértıivel. VI. Nemzetközi humanitárius jogi egyezmények aláírása, megerısítése és végrehajtása - az május 14-én elfogadott, a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelmérıl szóló Hágai Egyezmény és Második Kiegészítı Jegyzıkönyve Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) beszámolója szerint az május 14-én elfogadott, a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelmérıl szóló Hágai Egyezményt Magyarország az évi 14. törvényerejő rendelettel hirdette ki. Az Egyezmény rendelkezéseinek pontosítása és az idıközben felmerült problémák megoldása érdekében létrejött Második Kiegészítı Jegyzıkönyv (1999. március 26. Hága) megerısítésérıl az Országgyőlés a 48/2005. (VI. 4.) OGY határozatával döntött, és február 23-án került a Magyar Közlöny 21. számában kihirdetésre. Az Egyezményt kihirdetı évi 14. törvényerejő rendelet hatálybalépésével egyidejőleg nem került sor a szükséges jogharmonizációs lépésekre, holott az Egyezmény 4. Cikke olyan büntetıjogi tárgyú rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a magyar jogban nem minısültek bőncselekménynek. A Jegyzıkönyv 15. Cikke további kulturális javak ellen irányuló jogsértéseket szankcionál. A magyar büntetıjogban nem volt megfelelıen biztosított a kulturális javak védelme fegyveres összeütközés esetén. A Btk a) pontja büntetni rendelte ugyan a katonai parancsnokot, amennyiben az általa folytatott hadmővelet súlyos kárt okoz a nemzetközileg védett kulturális javakban, de mind az Egyezmény, mind a Jegyzıkönyv ennél szélesebb körő védelmet ír elı. Erre tekintettel a Btk.-t módosító rendelkezéseket a Jegyzıkönyvet kihirdetı törvény 3. -a tartalmazza. A jogbiztonság megköveteli, hogy a nemzetközi szerzıdések által védett kulturális javak listája a magyar jogszabályokban egyértelmően megismerhetı legyen. Ehhez az szükséges, hogy a kultúráért felelıs miniszter rendeletben hirdesse ki egyrészt a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelmérıl szóló évi Hágai Egyezmény cikkei szerint a Magyar Köztársaság területén különleges védelem és kiemelt védelem alatt álló kulturális javak listáját, valamint a különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzékét és a kiemelt védelem alatt álló kulturális javak listáját. Az oktatási és kulturális miniszter kiadta a különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzékérıl szóló 29/2007. (VII. 23.) OKM rendeletet. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2009. (IX. 4.) OKM utasítás ELSİ RÉSZ I i) pontja értelmében a miniszter személyes hatáskörébe tartozik a Magyar Tanácsadó Bizottság mőködtetése a kulturális javak nemzetközi védelmének biztosítására, amelynek tagjait a kulturális szakállamtitkár útján a szakma kiemelkedı elméleti és gyakorlati tudással rendelkezı képviselıi körébıl hívja meg. A bizottság alakulófélben van. (A testületre vonatkozó szabályozást korábban egy jogszabály, a kulturális javak nemzetközi védelmének biztosítása érdekében magyar tanácsadó bizottság szervezésérıl szóló 2/1958. (III. 9.) MM rendelet tartalmazta, amelyet azonban alkotmányos jogforrási-jogalkotási szempontokra tekintettel a különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzékérıl szóló 29/2007. (VII. 23.) OKM rendelet hatályon kívül helyezett.) decemberében, Oslóban került sor a Bizonyos Hagyományos Fegyverekrıl szóló Egyezmény (CCW) keretében elfogadott, a kazettás lıszerekre vonatkozó egyezmény 8

9 aláírására. Az egyezmény magyar részrıl történı megerısítésének elıkészítése folyamatban van. - Az Országgyőlés december 14-i ülésén megszavazta a Gyermek jogairól szóló egyezményhez főzött, a gyermekek fegyveres konfliktusba történı bevonásáról szóló Fakultatív Jegyzıkönyv megerısítésérıl és kihirdetésérıl készült évi CLX. törvényt. (A Fakultatív jegyzıkönyv Magyarországon március 24-én lépett hatályba). A HM társelıterjesztıje az említett Jegyzıkönyvnek. VII. A Bizottság tagjainak részvétele nemzetközi értekezleteken március A cseh EU elnökség által a Nemzetközi humanitárius jognak való megfelelés elımozdítására kidolgozott EU irányelvek végrehajtásáról Prágában szervezett szakértıi tanácskozáson részt vett Dr. Silek Rita (KÜM) szeptember 9. Genf nemzetközi humanitárius jogi tanácsadók éves nemzetközi értekezletén dr. Varga Réka vett részt. VIII. Magyar Vöröskereszt részvétele az ENSZ Menekültügyi Fıbiztossága felmérésében Világmérető folyamat részeként, az ENSZ Menekültügyi Fıbiztossága (UNHCR) szeptember között végezte el ötödik, éves Társadalmi nem, kor és sokféleség (AGDM) címő, részvételen alapuló felmérését, mely a magyarországi menekültek és menedék-kérık helyzetével foglalkozott. A folyamat célja a menekültek bevonása a magyarországi menekültvédelem helyzetének felülvizsgálatába, és javaslatok megfogalmazása a jogokra épülı, közösségi alapú menekültvédelem megvalósítására. A felmérésben az ENSZ Menekültügyi Fıbiztossága, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Szociális- és Munkaügyi Minisztérium, az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosa, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Magyar Vöröskereszt, a Menedék Migránsokat segítı Egyesület, valamint a Magyar Helsinki Bizottság képviselıi vettek részt. A felmérés eredményeirıl készült jelentést az érintett hatóságok és a programban résztvevı szervezetek részére megküldik. IX. A Bizottság ajánlásai Az Európai Unió alapokmányának, a lisszaboni szerzıdésnek december 1-jével történt hatályba lépéséhez kapcsolódóan különös figyelmet kell fordítani az EU kül- és biztonságpolitikájának keretében megjelenı, elsısorban az EU által vezetett mőveletek során érvényesülı nemzetközi humanitárius jogi irányelvek és közös állásfoglalások érvényesítésére. Ugyancsak tanulmányozni kell a NATO 2010-ben elfogadásra kerülı új stratégiai koncepciójának az új hadviselési módokkal és eszközökkel, a békemőveletekkel és a terrorizmus elleni küzdelemmel, illetve más, a nemzetközi hadijog szempontjából releváns kérdéseket tartalmazó iránymutatásokkal. A Bizottság megítélése szerint a nemzetközi humanitárius jog alapelveinek és alapvetéseinek nemcsak a felsıoktatási tananyagokban, hanem az általános, illetve a középiskolai tananyagokban is szerepelniük kellene. Ezzel összefüggésben a Bizottság felkéri az illetékeseket, vizsgálják meg a Humanitárius jog felfedezése (EHL). c. oktatási projekt magyarországi adaptálásának lehetıségét. Emlékeztetünk arra is, hogy a tananyag oktatásának tapasztalataival összefüggı kérdésekrıl ben tartanak újabb nemzetközi oktatási konferenciát. Amennyiben ez a magyar EU-elnökség idejére esik, az OKM elnökségi feladatai között is figyelembe kell majd venni. A nemzetközi humanitárius jogi egyezmények hazai jogba való átültetése és alkalmazhatósága érdekében további erıfeszítéseket kell tenni. A Bizottság különösen felhívja a figyelmet arra, hogy még mindig nem került sor a Nemzetközi Büntetıbíróság Statútumának kihirdetésére, ill. a vonatkozó végrehajtási jogszabályok megalkotására. 9

10 A Bizottság javasolja, hogy a tárcák jogalkotási tervei és munkatervei összeállításakor a Vöröskereszt és Vörösfélhold XXX. Nemzetközi Konferencián tett vállalásokat, valamint a kihirdetett nemzetközi szerzıdésekbıl fakadó hazai feladatokat is vegyék figyelembe. A Bizottság internetes honlapjának folyamatos frissítése érdekében javasoljuk, hogy a testület szorosan vett tevékenységével kapcsolatos dokumentumok mellett az egyes tanácskozások anyagai, a Bizottság tagjainak megszólalásai, továbbá a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos magyar állásfoglalások, beszédek is kerüljenek feltöltésre. X. Köszönetnyilvánítás A Bizottság megköszöni a Magyar Vöröskereszt folyamatos támogatását, Jantsits Ágnes, titkár és a Fórizs Judit által vezetett nemzetközi osztály munkáját. Budapest, május Dr. Horváth István Elnök 10

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2008-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2008-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2008-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 1999 január 2001 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A magyar

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét.

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét. A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2002 január 2003 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A nemzetközi

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2006-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2006-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2006-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

I. Bevezetés. Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogtalan magyarországi használata

I. Bevezetés. Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogtalan magyarországi használata A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2004-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT A biztonságról és biztonsági kockázatokról a menedékjoggal, illetve a hazánkba érkezı- és az utóbbi években jelentısen megnövekedett számú menedékkérıvel

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Felügyelet jogalkotási jogköre november 9.

A Felügyelet jogalkotási jogköre november 9. A Felügyelet jogalkotási jogköre 2012. november 9. Történeti áttekintés 2 Történeti áttekintés: A Felügyelet alkotmányos szervvé emelése 2011. január 1-jétől. A Felügyelet önálló szabályozó szervvé válása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI A veszélyes áru szállítások ellenırzésének jelentıségét, a téma aktualitását napjainkban több

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata I. Bevezetés A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2005-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben