A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát."

Átírás

1 A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

2 GAZDAANKO ZSlNAG6GAK Es ZSlD6 K0ZSEGEK, M~ ARO RSZAGON TERKEPEK, RAJZOK,ADATOK

3

4 '. ~m~.'~'~dc~-

5 Az MTA Judaisztikai Kutat6csoport kiadvanyai Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences. Publications HUNGARA JUDACA Szerkeszti: Komor6czy Geza 1 K8szillt a V~ros8pit8si Tudomanyos es Tervez6 ntezetben (Budapest,., Krisztina krt. 99, V. iroda) " Megjelent az MTA Orsz8gos Tudom8nyos Kutatasi Alap (Budapest), az MTA -- Soros Alapitv8ny (New York Budapest), a Kultur3lis es t0rt8nelmi eml8keink felt8r8sa, nyilv8ntart8sa 8s kiad8sa program (Budapest) 8s a Memorial Foundation for Jewish Culture (New York) tamogatasaval Kiadja az MTA Judaisztikai Kutat6csoport Budapest 1991

6 GAZDA ANKO,,.. OKO, 0 TERKEPEK, RAJZOK, ADATOK MTA Judaisztikai Kutat6csoport Budapest, j

7 Gazda, fmik6 ~ l!lrld Jnilllh Ctmamit:l.es in ~: Bia.pll. Dad;&, Archltectural ~ (Budapest: Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences, 1991) Gazda Anik6 orokl:isei, 1991 SBN ll-4 SSN Distrirn1ted by the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences Budapest, P. 0. Box 1 07, H-1364, Hungary Kesziilt az ELTE Sokszorositoiizemeben 400 peldanyban Kiadja: MTA Judaisztikai Kutat6csoport Felel6s kiad6: Dr. Komor6czy Geza Felel6s vezet6: Arata Tamlis Tipognifus es miiszaki szerkeszt6: Haiman Agnes Cimlapterv: Mikula Lajos ELTE 91314

8 Tartalem Bevezetes Kiisziinet A id6 koziissegek lelekszama. Matok a gyiilekezeti epilletekre J elmagyarazat Tablazatek Terkepek A id6sag ethel7ezkedese az orszag teriileten 1910-ben. l\lagysagrendi csoportok a statisztika.i adatok alapj&l Terkepek A id6sag ethelyezkedese telepiileseinkben. A inag6g8k belye Terkepek Magyarazat a terkepekhez 1) A id6k elhelyezkedese a kozepker felyaman ) XV. szazad elsa fele: az lin. "Judenhof" XV. szazad masedik fele: az lin. "id6 fertaly" Az uradalmi kozpent es a id6sag kapcselata -- a inag6gak he lye ) A mezavaresi letelepedes lehetasegei. Feltetelezett id6 csaladek lak6helye ) A teleptileskozpent egyhazi es kozossegi eptileteinek es a kereskedelmi kozpontnak a helyzete ' a XX. szazad masodik feleben es a XX. szazad elsa evtizedeiben 90 5) A favares inag6gai A inag6g8k epiteszeti kerdesei 117 Az alaprajz ) Kiizepkeri inag6gak ) Hesszanti teru inag6gak nyugati karzattal ) A XV. szazad vegen, XX. szazad elsa feleben, reprezentativ belsa terrel epitett inag6gak ) Hosszanti terti, a belso teret harom eldalr6l nai karzattal kiirtil veva inag6gak Ketternyli eptiletek ) Negyzetes teru, a bels6 teret harem eldalr6l noi karzattal kiirtil vev6 inag6gak ) Centralia alaprajzu eptiletek A szerkezet Magyarazat a rajzekhoz Zsinag6gak tavlati rajzai Alaprajzek..... Peldak a magyarerszagi inag6gakkal anal6g eptiletekre ) Kozepkeri inag6gak ) Hesszanti terti inag6gak nyugati karzattal.... Tanhazak ) A XV. szazad vegen, XX. szazad elso feleben, reprezentativ belso terrel epitett inag6gak ) Hesszanti teru, a belso teret harem eldalr6l nai karzattal kortil veva inag6gak... Ketternyli eptiletek ) Negyzetes teru, a belso teret harem eldalr6l nai karzattal kortil veva inag6gak ) Centralis alaprajzu eptiletek A budapest! kozossegek egyszeru egyleti imahazai, imatermei Hessz- es keresztmetszetek Hemlekzatek ~ A inag6gai A belso ter liturgikus berendezesi targyai " 0 0 Mizrah emel venyek T6raszekrenyek Heber feliratek zraelita ritualis ftirda -- mikve e p i t e s z e t i r a j z a i (Sarospatak) Rabbi h a z a (Olaszliszka) A inag6g8k helye a hazai epiteszet torteneteben Ftiggelek: A id6 kiizossegek leleks,.fona. Adatok a gyiilekezeti epilletekre (Tiirtene lmi Magyarorszag) Tablazatok Terkepek Jelmagyarazat ~ ~... ~ " $... Epiteszek Terkepjegyzek Rajzjegyzek Helysegnevmutat Synagogues and Jewish Cammmities in Hungary. Maps, Data, Architectural Drawings (Summary) (01::1"0) D""'7:J" nn: o.,o1tnr.u,o.,:nnl,n197.l :ip1j1itj n1'7ili71 nojj "D ~ ~--~5

9 Contents ntroduction... Acknowledgements Population Statistics of Jewish Communities. nformations on Community Buildings Tables Maps Key to the abbreviations and legend Distribution of Jews in ungary in Size of Jewish Communities according to the statistical Data Maps Localization of Jews in :lungarian Settlements. Location of Synagogues Maps Key to the maps ) Jewish settlements in the Middle Ages.... 2) Settlements in the first half of the 18th century: the 'Judenhof'.... Settlements in the second half of the 18th century: the 'Jewish Quarter 1 Relation between Jews and the center of settlements -- location of synagogues... 3) Possibilities to settle in country-towns. Presumed place of Jewish families ) Location of the commercial center as well as of religious buildings of the settlements in the second half of the 19th century and in early 20th century ) Synagogues in Budapest Architectural Aspects of the Synagogues.. The Ground-Plan ~ ) Medieval synagogues ) Synagogues of longitudinal form provided with a gallery on the western side ) Synagogues with a more elaborate internal arrangement (built in the late 18th and early 19th century) ) Synagogues of longitudinal inner form surrounded by women's galleries on three sides Buildings with twin towers on the facade ) Synagogues of rectangular central form provided with women's galleries on three sides ) Buildings of hexagonal or octagonal ground-plans The Structure Key to the drawings Perspectival drawings of synagogues... Ground-plans Examples for buildings similar to synagogues in Hungary ) Medieval synagogues.... 2) Synagogues of longitudinal form provided with a gallery on the western side School buildings ) Synagogues with a more elaborate internal arrangement (built in the late 18th and early 19th century).... 4) Synagogues of longitudinal inner form surrounded by women's galleries on three sides.... Buildings with twin towers on the facade... 5) Synagogues of rectangular central form provided with women's galleries on three sides ) Buildings of hexagonal or octagonal ground-plans.... Simple community prayer houses and rooms in Budapest.... Vertical and cross-sections... Facades nterior of the Synagogue Furnishing and nterior Design Mizrah stands Torah shrines Hebrew nscriptions A Ritual Bath Mikveh in Sarospatak A R a b b i ' s H o u s e in Olaszliszka The Synagogues in the History of :lungarian Architecture Appendix: Population Sta±istics of Jewish CO!U1ities. nformations on Community Buildings (Relating to Hungary before World War ) Key to the abbreviations and legend Tables... "... 0 Maps ".... Architects of synagogues List of maps List of drawings ndex of place-names Synagogues and Jewish Communities in llungary. ~s, Data, Architectural Drawings (Summary. English and Hebrew)

10 BEVEZETES sorban tprmeszetesen a id6 kozosseg 8ptileteit kerestem, a kozos imcidkozast Eis a kozosseigi Eiletet befogad6 inag6gakat, az iskol.ikat es a ftirdoket. A l TEirkEip-, rajz- es ada_tgyiljtemenyunk kozread<ia.it elsosorban a szakmai E!rdekl5- h;lysz: nj, els6sorban teleplil.eskeipi benyom<isoknak a torteneti adatokkal va16 dok sz<im.ira tart juk szuks8ges-nek. Kubi nyi Andras es VOrOs Karoly tortenesz t.irsszerzokkal kozosen :lrott, a MUszakj Kiad6 gondozcis.iban megjelen6 "Magyarorszagi inag6g.ik" cimu, nagyszamu szines re-nyk pfelvetellel, terkeipekke-1 Eis 8piteszeti alaprajzokkal il-lusztr.ilt konyvlink ugyani s els6sorban a nagykozonseg sz.im.ira k8szlil. Tartalm.it61 81Rsen klll0n.ilik az a dokumentumanyag, melynek nyom.in a magyarorszagi z-si d6sag hetkoznapjainak es Unnepnapjainak szintpre - a XV. szazad v0g t6l 1944-ig t.ijegysegenkent, v.irosonkent es falvankl:'int inag6g.iik -epit szet n kereszttil is kirajzol6dhat -elottunk. A MUszaki Kiad6 gondoz.is<iban megjel-eno kotet nem birna el az itt kozreadott dokumentumgyfijtem ny terjedelmet, melyben a szakmai szempontok a teleptil stort8net es- az 8pit sze't korul csoportosulnak. Az emlftett kotet r g8sz tortenesz szerzoi egy-egy bevezeto tanulmciny kereteiben az 6kori (P6czy Kl.ira), a kozep.kor). (Kubinyi Andras) 8s az kozotti i doszak torteinelmi gazdascigtorteneti (VOrOs Kti.roly) helyzeten beliil foglalkoznak a magyar orsz<igi i d6sag tortenetevel. Ezt eg8szftj ki a telepi.il8stort8nettel es pi- t sz~"ti ert8kplessel is OsszefUggO leir8ssorozat, mely megy8nk8nt, a jelfm- tosebb teleptil seken kerp--sztlil mutatja b~ _a magyaro_rsz8.gi inag6g8.k szetet. es es epite- iga_zol<iscira es kieg8szitesere el6sz0r D.ivid Ferenc muveszettortenesz h:ivta fpl a figyelmbmet. Kez.deti egylittmukod8sunk saran az <:iltala megadott helysegpkben keresni kezdtem a magyarorsz.igi id6s.ig klilonf(he csoportjainak a h8lyszinen meg fellelhet6 inag6g.iit, imah.izait, imaszob.iit. A k8s6bbiek soran ezekre az adatokra es el6zm nyekre tamaszkodva vi g.iltam a id-os.ig piteszeti tevekenyseget. Ezzel sikerlilt a Plagyarorsz.:igi id6sag telepuleistort net8re vonatkoz6, GrUnwald FUlOp, dr. Scheiber S.indor, Ember GyOzO es dr. SchwP,itzer J6ef lev lt<iri kutat.isai nyom.in ismertte v.ilt adatokat szinte valamennyi 1 id6k lakta helyszinen a inag6g.ik mai.illapot.inak ellen- Orzesevel s a _l_d6 tort nelemnek targyi- Eipit szeti kapcsolata)val gazdagftani. A magyarorszagi id6sag telepiil stortenet re es epiteszeti tev kenys8g8rb vonatkozo vig<ilataim szorosan kapcsol6dnak ahhoz az 6pit8szeti teve!kenys8ghez, m~lyet hivatali munk<im sor.in az elmt1lt evekben a varosepit8si Tudom<inyos es TervezO ntezet MU.eml ki rod& jan v8ge-ztem abb61 a ceilb61, hogy az or-sz.ig v3rosainak es falvainak Uth.il6zattal lehatcirolt szerkezeten beliil rnaa- g3t az Eipit8s~eti karaktert, az egyes teleptil8s.k0zpontokat alakft6 SZP.ti tenyez6ket es EipUlettipusOkat fel-tlirjam. Ennek saran figyel tern fel zokra a kornyezetet bp--folyclsol6 ta.rsadalmi viszonyokra, melyek az 8pit szeti Ez a dokumenturnkotet felfogas:.iban term szf':tszerfien szorosan Osszefligg a konyvvel, megis On<Hl6 mu, amely t-udom.inyos adataival kieg sziti azt, 8s adatszerusegeve-1 al<it.:imasztj-a _az i.llusztr<ilt, leir6 jelleg\1 kotet hiteless _g8t. eszkozokon ker-e-sztlil nem egy esetben 8ppen a id6s.ig kor<ibbi helyi szerep8re, sok esetben 18t8nek hicinyara utaltak. A t-orok harcok ut-.in elneptelenedett orsz<ig teriileten a XV. sz<izadt61 kezd-6d6p.n tudatos telepft sek tortentek. A helyben marad6 vagy k8nyszerlls ~b01 helyat v.:iltoztat6 magyars-6.g_ mell a nemetorsz<igi tartomcinyokb61 nemetek, a tor-cik pusztit.is ~-101 a Balkcinr61 Gszak fe-1 hllz6dva horvcitok, szerbek, szlavok, romanok, Cseh- es Morvaorsz.ig felol szlov.:ikok, Lengyelorszag Eis Galfcj a feiol o ros zo-k 8rkeztek. E nemzetisegi es vallisi csoportok mel lett egyre fokoz-qd6 szerhphez jutottak a Cseh- es Morvaorszcig fel51 beteleptil6 id6k is, akik a fol-desuri sz olgalat fej8ben k0z0ss8gi v delmet es bizonyos kollektiv jogokat is elvezhettek. A ig6s8.gnak a telepuleseken beltili helyzat vp.l a telepiilei-storteinettel val6 Osszefliggese nyoman kezdtem el foglalkozni, napjaink 3llapot.ib61 a tort8neti adatok segitsegevel felideizve letelp.- ped-esenek es az orsz.igon bellili szetsz6r"6d3s3nak kulonfe!le f.izisait. Els6- A ma.gyarorsz.;igi telepulesek epit8szeti karakteret, ezen bel til a t-eleptil8sk0zpontok j-ellegzetess geit vigalva felisrnertem, hogy a XV. sz6.zadt6l kezd6d-6p.n, de ktilonosen sz8.zadunk els5 vtizedeiben Magyarorsz.:ig egyes v.irosaiban - pl. Mak6n-, Kecskem ten, Bonyhiidon, Mates-zalk<in Eis Kisvardan, a rna mar orsz<ighatarokon kiviil fekv6 Poonyban, Nagyv.:iradon, Szabadkcin, Ujvideken, Beregsz.iszon vagy Munkacson - a kulonbozo kereszteiny vall.isfelekezetek letei mellett mind kozpontibb helyet fo-glalnak el a id6 kozossegek piiletei. Ez nemcsak arra hivta fel a figyelmet, bogy Magyarorsz.ig eg8sz teruleten, de kulonosen annak egyes v.irosaiban, ko8geiben jelentosen megn5tt a i d6 lakossag szcima, ha-nem arra is, ho_gy a telepill sek hi erarchi <:ijaban elfoglalt helyzetuk es szereplik is l nyegpsen m6dosult. A XX. szazad folya- m.in a tcirsad;lmi 11 elfogadotts.ighoz" bizonyos foku megbecsules is jarul t.

11 . Termeszetes 1 hogy a lak6- es tizlethcizak mel lett a- z-sid6 kozosseg V~gf6bb e- puletei, az akkor emelt inag 6gcik 8pit szeti megoldasaban mar megtal8.lhat6 a id6scig emancip.3.ci6s torekvesenek hatcisa. Ebb61 kovetkezik, bogy az er6sod6 magyars.igt-udat es a kort.3.rsi szellem hatascfra ezek az 8pliletek m~mcsak a id6 muve10d8s-tqrt n0tnek integr8.ns reszei, ham~m egyben meghatb.roz6 elemei is lettek varosaink, sokszor a mez6vcirosi t angb61 faluaiv<i vi_sszaszoritott fal..,. vaink kdzpontjainak- s habar t'ipiteszeti funkci6juk a m3.sodik vil3.gh3.boru soran a id6s3.gra mert megsemmisit5 csapas folytiin mara a legtobb meg fennmarnegv;iltozott, v8.rosk -pi szempontb61 meg rna is ervenyesul kornyezetformch6 szerepuk-. 8rt kelesere. Kis rletr6l kell.besz lnunk: a sz tsz6rt k5z0ss gek f lig romba dolt, ~mladoz-6 szakrcilis ptiletei ugyanis formcilisan rna mar gyakran felc-sak ismer-h-etetlenek. Atep:Ltett form<iban, megv<iltozott funkciokkal, sokszor resz1phdben 6rzik er~cj.eti miv-o1fukat.helyszini adataink feldolgozasat az un. piiletkatasz t;er v-onatkoz.6 adataj e-s rajzajn_k mutatj3.k. Nem mj v-agyunk az elso viillalkoz6k, akik e tema vig cnatat megkis8reljtik. Dr. Schej bp..r S;indor "'A magyar i d6s3.g tortt'inet npk kutatasa 11 C. e15a.d<is3.ban, rnely m3.jus 9- en Eisenstadtban hangzott el, s amelyn-ek magyar nyelvu szovege A magyarorsz3.gi i d6 hi tkoe_gek monog_t3. i.i_i: 5. (Budapest, k'oz;.s8g: Dr. Scheiber SAndor: A mag'yar id6s<ig t-orteneten~-k kutatasa p.41) c. ot ktit.ethen ol vashat6 ~ a k0vetkez6ket tartalmaz.za: A XV. sz3.zadban es a XX. sz3zad elso felt'iben a z-sidosag gazdasagl-t3.rsadalmi sz-erf>penek teleplilf.stort_enetileg is megfogalmazhat6 novekedt'ise mellett az 'e_kkor pit tt inag6g;ik a ktiz0ss8g RZellem-i t'is- kultur8.lis magatart8.s8.ra,a r8.juk keinyszeritett elzark6za.sra szolg3.lnak p8ldak8nt. A XX. szb.zad m3.sodik fele-ben mar mindazoknak a szellemi ir3.nyzatokna:k a ha~ tasat is Ei-szre kell vennunk, me-lyek a n8metorsz8.gi, a cseh-morva hitkot'i.gek vagy a lengyelorsz.:lgi, litvan -es a galiciai id6 kbzpontok, k s6bb a kozeli beic'si inag.6ga8pit8-szet ir3.ny3.b61 t'irkeztek a szellemileg es anyagllag egya- " 4 World F-P-derat_ion q,f Hungarian Je--vs cthul tfizte ki a magyar tor-tenett'inek bemutatasat_. Ennek az egyestiletnek kiad3.s..ban 13.tott napvilagot a magya-rorszagi, -sina.g-6g&k k-8pesk0nyve ts. Sa.jno$ so'k j6t- errol az albumr61 nem mondhatunk. Nem teljes. S ami megvan, nem a legjobb felvt'itellel -szerepel. Nines_ rrieg az-.6-piteisz rieve, az- e pfte-s datuma-, nines alaprajz-. Nem dertil ki, melyjk 8.11 meg, m~lyik nem. Ujb61 kellene kt'isziteni Magyarorszagon kieleigit6en es kimeritoen. n rant tbkinteilyes,magya.rorsz3.gi id6 kti~pontok fel. A"z eddig els5sorban val- 13.si funkci6-t bettilt5 epuletek mindink3.bb a re.prezent<ici-6 eszkozeiv is valnak. Tehat a megv-3.1 tozott tarsadalmi ktirlilmt'inyek kovetkezteben kliltinosen va.- rosafnkban mar maguk a inag6gak t'ipliletei is fe.lideizhetj_k a mag.yarorsz8.gi gaz'das<igi fej.lodbsre jel1emz6en nagy sz<imban jelen levo, polg<irosult id6- sag kulturttirt6neti.s'zerep:t'it: fogt'ikonysagat a "modern", a maga idf!jt'iben UjszRrCi_, t'irdekes, nemegyszer mereisz mfiveis::..eti megoldasok ir.3.nt. K.UltinOs es sze :r-encse-snek rnondhat6 egybeest'ise a muveiszettorteneti ir<inyzatoknak az, -ho-gy a XJX. sz<izad fordul6j3.n ki bontakoz-6 t'ipites-zeti szeeessz-i6 lineb.ri s-dekor-at:iv st:flustorekvesej termt'ispetesen Otv6z6dhettek a szazad eleji inag6g<ik keleti es-.eklektj kus, tt'lldiszftett ornamenti k6.j.9.val - az 6p:ittet0knek a zzal az i a korabbj, -.!_!;Yakorta m-f g az eredeti B.llapctot r0gzito5 f nyk8pfelv8t!!ilt lelo kritik8.val, hasznosan tudtuk felhaszn.9.lnj. Az elmarars;:t.al6 megjegy2i sekpt munk.3.nk <>or8.n el5sz0r elfogadtuk. Hranyoltuk 1 hogy mf'gfelel6"helys.g- 15-s utcanev hi8ny8bt;m az t'ipi.iletek nehezen azonos:ithat6k~ a kepal.3.:ir3sokb61 nem dertil ki, ~ogy ezeket a neol6g vagy ortodox ktizcisst'ig Eip.ittette-e.. EpitEi si idejlikre is c.sak a felszines formai meghat-aroz.3.-s utal; s az sem d~rlil ki egyt'irtelmfien_, hogy-- a k-0-z-olt feinykeip archiv vagy a masodi:k vil3.gh8.borut kb-vp-toen k szul t; a felvt'itelek evet sem i smerjuk. A7. alaposahb t8.jt'iko.z 6d3.s azonban rn6dositotta az elmaraszt-a16 A nagyszamu atalakitasok miatt az Ujabban gyfijttitt adataink kiegeisz:itesehez m~;-gf~- g ny vel, mely a vallasi kotottst'igek fellazulasaval, az asszimil.9.ci6ban gy0- kerez6 neol6g ri tu"s t rh6ditasaval a megv.9.1 tozott id6 szellerni seg et is ttikro-zte. De ez idja a magyar's.zat8.t n0h3ny, ktilonosen a kozuti csom6pontokban fekv o, ekkor fejl6d snek indult, de napjainkban mar gazdas.9.gi jelento5seget Ma m8r.elmondhatjuk, hogy a -dr. Scheiber S<ind-or S.l tal felvetett hit1ny,ok koz-ul ismerjlik a magyarorsz-agi id6sag - az -3.-ltalunk a kozos imahelyek szempontj3b61 minims.lisnak t"ekinthe-td 30 f6 feletti - kq-zoss geinek lt'itsza.mat es VF'SZtett telep-lil0sunkben a kozponti fekveisfi lak6- t'is kereskedelmi elhely_ezkedeset a.z orsz8.g teruletein. (j~z>e.9.llit B.sunka-t a tortt'ineti Magyaror-_ PredP..tenek is. Ezen felismert'is alapj<in tettlink kis rletet Magyaror-sza.g ]nag6g-a.jnak teljes sz<imbavt;helt'ire, - t'ipiteszeti, mfivesze_t-, es telep-ulesttirteneti sz.ig telje.s te:r:"tilp..t-eil"e - legala.-bb a ttirtenet-i adatok- t3.j koztat6 -m'ia.tt- filggp.l-e-kunkben mell -keljiik. KolJ.egB.ink hozzasegitettek ahhoz, sz-erepe hogy 8~----~ ~ _J

12 Ausztria burg_~nlaridi Eis Jugoszl<iviiinak vonatkoz6 tertilete-in a inag6g<ik jelp."nl~gi <illapotat is megismerjiik. Mas te_ruleten ezek a reszletes adatok hi- <inyoznak. TObb mint 400 hajdani inag6ga r ptiletenek klil0nf8le gyi'ijtem8nyekben fellelhe - to arc'hiv fenyk8p irdl tudunk. Ezek a helyi hitk5 gek kiad8.sciban megjele-nt k8peslapok hitelesen mutatj<ik be a magyarorsz<igi inag6g<ik pit8szetet. A ma 3ny<iban nem kerillhetnek a bemutatdtt 8pliletek k0z8. Harmadsorban k8rd8ses,hogy a i nag6g8.:kat mint id6 kozossfigi 8ptileteket,. szabad-e ktils6 formai jegyek ~lapjcin megklilonboztetett m6don rangsorolni. 1gy a rendelkez8semre <il16 metszt<:tek es homlokzati rajzok i smertf;teiset nem a temakor tudomcinyos feldolgoz8.s:~nak, hanem a magyarorszcigi inag6gcik vci]tozatos ipit8szeti form.3.ib6l val6 v<ilogatasnak szantam. meg fenmh16 inag6g3k h ber felirat-ait nagyobhr8szt feldolgoztuk. A szovegek ertelmez8s8b61 arra kovetkeztetunk, hogy ezek a k0zoss8gek Cs a vezet6 rabbik vagy a kozossegi eloljb.r6k vallb.si es eszmei felfogb.sb.nak olyan bizonyit8kai, amelyek a id6 k0z0ss8gek belso eszmp.i, erkolcsi felfogasat kozvetitik az u- t6kor szamara. Annak ellenere, bogy ezeknek az pit8szettel val6 kapcsolata nyilvcinval6, ismertetesuket technikai okok miatt m8gis k nytelenek voltunk killonv<ilasztani. Ezeket az MTA Judaisztikai Kutat6csoportjcinak gondozasaban fogjuk kozreadni. Jelen kiadv;inyban kiz<ir6lag azokat a febratokat kozoljiik, melyek a rajzainkon szerepl6 8ptileteken tal3lhat6k. A perselyek, k zmos6k, emlekt<ibl<ik feliratait meg ezek eseteben is elhagytuk. A jnag6gcik Ossze_gy\1jt5tt adatainak els5, v.:izla.tos leirasat el6sz6r az EpitBsi es V3rosfejleszt8si Miniszt rium es a V3ros pit si Tudom.3.nyos es Tervez6 ntezet kozos kiadasaban megjelen6 11 Teleplil isfejleszt s 11 cimil foly6irat 1986/2., 4., 1987/1., 2., 3. sz.im.:iban tettuk kozze. Tov.:ibbi r8szletes kutatb.saink a- zonban helyesbltik es kiegeszitik az abban foglaltakat. A ha,idani imaszob<ikat, ki s 18leksz.imll hi tkoegek imah<izai t meg h:ve l t;iri kutat<j.sok alapj<in is neh8z megtalilni; i gy;;:keztem~ hogy megfelel6 statisztjkai adatok, p:lt8s7.eti tp.rvek fd any A ban helyszini szemrev8telez ssel, tho hagyom<iny6rz0k segits6g8vel lehet6leg valamennyinek nyomb.ra bukkanjak. Azokban a falvakban, melyekben a holocaust saran elhurcolt id6 nem vagy alig akadtak visszatertek, mara mar a tul 15k j6 r8sze is lakoss<igb6l elhalt; gyermekeik elk6lt6ztek- ezeken a helyek~n meglehet6sen neh z volt kielegit6 gylljt6munk3t v gezni. K~cskemet, Baja, s~eged, Miskolc, Pees vagy Szombathely gazdag pompc'i.val emelt inag6gcii az utobbi evek folyam<in szinte valamennyien fellljltc'i.sra, illet6leg atepit8sre kertilt~k..ezeken a helyeken az jelentett ktiloni:is es gyakran szomor1a feladatot, hogy az atalakitott formcik kozott r..bukkanjak a vall<isi funk-ci6kkal Osszefon6dott plteszeti megold.:isok szepsegenek nyomaira, mp.gtal<hjam azokat a belso in-dft kokat, melyekben a vall<isi hagyomc'i.ny a kort<irs 8pit szeti hat.isokkal es c- helyi tarsadalmi elvcir.isokkal tal8.1- kozik. Teleplil8stOrt neti vig<hataim koret b6 dtve nem el gedhettem meg a magyar orsz3gi id6sc'i.g teleplil si helyszineinek, es a inag6g.3.k helyszini adatainak i smeretevel. Szi.iksEigesnek vel tern a z sin a g 6 g a k e pit e s z,e t i jellegenek bemutatasat is. Az alaprajzi leirasok mellett - melyet a MG.szaki Kiad6n<il megjp.leno kotet tartalmaz - fontosnak tartottam annak a kozel 100 Eipiteszeti alaprajznak a bemutatasat, melyek megfelel6 csoportositb.ssal felv<izolhatj<ik a magyarorsz.3.gi inag6g3k epit8szeti.3.ramlatait, a klilonbozo korszakok 8pit6szeti felfog<is<inak hatasat. Az alaprajzi csoportokat a inag6gai liturgia szerinti bels5 teralakit<is szempontjait figyel-embe vevf; foglaltam Ossze. Az Eiptiletek terbeli megjeleneset a metszetek, homlokzatok mutatj<ik. A rendelkezesemre 3116 rajzok kozlil nem arra torekedtem, hogy olyan Eipit8szettorteneti ~ muveszettorteneti sorozatot kozoljek, mellyel a hazai E'ipiteszett5rtenet vagy az eur6pa1 inag6gaep :it8szet kiemelh;del p8ldciit reprezentb.lom:. A veletlenszeruen fennmaradt 8pliletekr61 k8szitett felm8r8si rajzok erre egyreszt alkalmatlanok, m3sr szt jelentos ptiletek es l4pit8szeti ir.3.nyzatok rajzi anyag hi- Osszegyi'ijtOtt arlataimb61 kitg.nik, hogy a magyarorsz3gi inag6g.:ik j6 reszr~ elpusztul t, 8p-tiletei ket nem a term szetes eloregedes vagy az elkol ti57. sek m iatt hagyta mag<ira kozossege. lgy az tiresen ptileteknek tortenelmi, kulturtorteneti, vall<istort8neti szerepet j s v<illalniuk kell. Egyfel51 a magyarorszagi id6s<ig tortenetehez kell a-dal kot szolgaltatnju k 1 m.::isfel6l a XV., XX. szazadi KOzEip-Eur6pa, s benne a torteneti Magyarorsz<ig kultur<ij.:iban, elsoktht termeiszetesen Eipiteszeti 6s mfivcszettort,~n"lti kul tur3j8.ban, teleptilfisj ny>::zetevel egylitt kell a id6 szellemiseig szerepth es befolyasat megmutatnunk. K5ztudott ugyanis, hogy KOzEip-Eur6p3ban a m<isodik vil<igh3boru saran Magyarorsz<ig id6s<:l.ga elte legtov.1.bb a polg3ri Eirtelemben vett un. 11 beik8s 11 EilRtEit. A h.3.boru v8gs0 st;idium8.ban a deportalasok ellenere a inag6g8.k, lak6- es kereskedohc'i.zak 8pit8szeti leg - klil6n0sen kiilso form<ii kat tekintve - nagyr8szt --~----~------~ ~ "_j9

13 aertetl8niil maradtak. fgy az liresen maradt 8piiletek pusztulasa, ut6bb at ala KOzel 10 eve foglalkozom a magyarorsz.igi i~6sag telepul8stortenetevel, ina kit<isa vagy meg napjainkban is gyors lf:b::mt.<isa elsosorban np.m a h.iboru ide-- g6gaik epit8szetevel. Ez alatt az ido alatt szomoruan es tehetetlenul kellett je!n, ha.np.m ut<ina,az 1950-P.S 8vekt01 kezd6d5en, szinte folyamatosan ment vegbr;;. tudom.isul vennem egyes 8p'Uletek teljes (HajdUhadhaz, MezObereny). vagy r szle- Meg az elmuj.t esztendokben is tanu:i lehettunk annak, hogy az ere:deti form<iit, ges bont.is at (Szentes, Mak6), termeszetes romosodasat (Vac, Mak6), szaksze - b8rendez8si t.irgyait OrzO inag6g<ikat hogyan szuntette meg vagy bontotta sz8t rutlen atepiteset (Budapest, D6zS;a GyOrgy tit), vagy a szakszerutlen haszn3- a felr88rt&tt gazdas<igi kenyszeri1s8g. Te.rmeszetesen ez olyan latb61 ad6d6.illand6 cillagromls.st (A bony, Albertirsa, H0gy8sz, Bonyh.3.d). gondolatsor meginditasat vetheti fel, olyan.t6rt8nettudom.inyi es tarsadalomtudomanyi elemzesekf>"t vethtt ft::l, mi nt a val t j d6 kozossj-gek, egy8nek te le:pu18sfe j lesztes be-n vcillalt eml8k8nek., azerep8nek elfngad<isa vagy elvetese. Ennek vig<ilata azonban ne:m kiz8r6lag az 8pit8sz feladata. Egyes telrplil8sek, telepu18sr8szek vagy 8pit8szeti egylittesek megdrze se 8rdek8ben ugyanis megkis8reltuk a vcirosrendezesj tervbkkel Osszehangolva 8pit isi eloirb.sokkal es a "mi1emlekk8" val6 nyilvanit<issal :is szabs.lyozni es ezzel is tcimogatni az 8pUJ.etek tudati es tcirgyi mp.g.orz-eset. Si kertf':-l&n pr6bcilkozcisai nk rcimutatnak arra, hogy a i nag6gcik mrg0rz8s8nek egyik leg f.obb probl8mcija nem a -"tulajdonos" anyagi es erkolcsi szerep8nek, hanp.m jnk<ibb a ]d6sciggal Osszefi1gg6 szellemi Or0ks8g v.illalciscinak a.z ezzel Osszf>"fi.iggd es szliks8ges tennival6knak a hi<inya. es Nagyon sok meg a tenni.val6 a magyarorsza.gi id6sag teleptil8stortenetevel, inag6g<iik.es P.gy b k:oz0ss gi 8pUleteik piteszeti szerep8vel kapcsolatosan. A kis.ehb imah<izak, tanh.izak, jskolak es_ flirddk e ptileteinek helyet, ezek renykepet vagy rajz<it is fel kell dolgozni, ami jelen munk.ib61 kimaradt. Ugyancsak foglakozn i k :11 a ina:g6g6.k es a id6 k1:5z0ss8g egy b 8pliletei kozott'i 8pit8- szeti formai jeg'yek kapcsolatanak Osszehasonlitciscival, ami t ez a gyiijtf;lm8ny sz:i.nten nem tartalmaz. V6gUl foglalkozni kell a r gi id6 temetok sirjelei.nek es az esetleges ravatalo~68puletek megorzesevel. A sirjelek tort8neti feldolgoz6.sa a telepulestortenethez szolgcilta+ torteneti adal kokat, es a id6 Sajnos MagyarorszAgon ut6.n elmaradt az a p<irbesz8d, melynek feladata lett volna tjflztazni a id6s8g sorsat, Uresen maradt z!'l:inag6g<iinak fennmaradasa.val, fenntartasa.val kapcsolatos 8pit s.eti, muvel0d stort8ncti feladatokon keresztul a he lyi ta.r.sadalom erkolcsi szerep8:;. Hiszen m<isok az elv.ircisai azokna:k, a k0zoss8g nagy~agat es anyagi helyzetet segit megismerni. E munka kozreads.s<ival, a inag6gtik adatainak os szegyfijt s8vel a magyarorszs.gi kik a in.ag6ga romjai kozott. Osei k szlileik, nagysztileik, testvereik - hely t keresik, a ko.zos im<!k hangulatat, ~s m6.s:k8nt jcirnak az pulet falai kozott a:zok; aki k ez,.,kben ki z8.r6lag 8pit8azF.:ttOrt8net"i, mfiv sz_ett6rt- neti erte id6s.ig eml8kezet8n k is melt6 m6don kivb.nunk eml8ket Allitani. Hiszen a inag6g3k a vid8ki i"d6sciggal egyutt j6r8szt elpusztultak. A meg a116 ina ket 1 atnak, es j smet m8.sk8nt it8j.ik meg azok, akik k8pesf.:k ezeket az 8pU.1ete g6g<!k tobbs8g.e sem tolti be, es talb.n soha nem i-s fogja betolteni azt a funk ket a torten.elmi mu:lt egyik dokumentumb.nak tekinteni, epiteszeti nagys8.g8t61 ci6t, melyet 8pittet5ik nekik szantak. vagy diszitettseg8t0l is fliggetlentil.. Napjainkban sajnns az a szeml8let v.ilt uralkod6v6., melyben kiz<ir6lag a celszerus g az ircinyad6, melyben az pit8sze Ezekre az 8pittet0kre es erre a hajda~volt funkci6ra is eml8kezni k:(vs.nunk ti OrOkse gnek olyan n-egyzetmeter enk8nti Arat szahnak, mely. egyben eldontheti Jeremias siralmainak. 3:20 versevel: ezek fennmarad<is.it vagy lebontasat _ Ezert kell Ujra.itgondolni, hogy kit terhel a felelosseg az rt, ami rt az elhagyottan <ill6 inag6g.3.k kozlil romhalmazza v<ilt, ms.sok erkolcsileg m8itatlan felhaszn<il8.st nyertek, j6 n h8ny n8h8ny "Emlekezve emlekszik, es meggornyed a lelkem." bels5 teret atepitve, homlokzats.b~n eredeti m6don, de jeltelentil 5rzi korcibbi funkci6jcit. 10~ ~

14 K0SZ0NET Munkam nem k8szlilhetett volna el a helyszini gylljt8sben reszt vevo es azt se~ git6 koll8g<iim.ildozatkesege nelklil. Jelen dokument.ici6 Ossze<illitasat az adatok helszini Osszegylijt8s8hez hasonl6an munkahelyem, a V3ros8pit8si Tudom<inyos es TervezO nt8zet vezetoinek: dr. Dragonits Tamas K<ilnoki Kis SAndor dr. KOszegfalvi GyOrgy Kerenyi J6ef dr. Mate Zsol t S<inta.ne dr. Tiny6 Margit Szimcln Karoly, 8s munkatarsaim kozlil ~ghne Korompay Katalin Karai Antal Muszik LAszl6ne M.Anda Judit Mehrli Peterne Kisdi BalAne dr. Gyurk6 Janos Sedlmayr JAnosne Dorn Frigyes epit8szeknek meg8rt0 tamogatclsa segitette. Bene stvan Paulai GyOrgy Polyik J6ef Oroszi Zsolt SiillOs Janos Susits LAszl6 Reviczky Bela.ne Batta Frigyesne Balaovics Mih.ily a technikai lebonyolitasban mllktidtek kozre. A inag6g.9.knak m1n+ a id6 vall8.si let szinterenek feldolgoz.is.ihoz az elso batorit-ast dr. Scheiber sandor professzort6l, az Orsz8.gos Rabbik pz0 ntezet id0k5zben elhunyt igazgat6jat61 kaptam. Hal.ila utan volt munkatarsai, dr. Schweitzer J6ef professzor, az OrszB.gos RabbikepzO nt8zet igazgat6ja, a heber nyelvll felirati szovegek fordit.isaban es rtelmezeseben Berger stvan p csi, a szovegforditclsban Landeszman GyOrgy budapesti forabbi, a Magyar KlilOn koszonet illeti azoknak a kozeli es tclvolban 810 bar.itaimnak, baratokk.i v.ilt koll8g.iimnak ktizremukodo r8szvetel8t, akik klil0nf81e inform.3.ci6ikkal hoz~ zcljb.rultak- az 8pit8sz ettel 5sszefligg0 a-datok, rajzok OsszegyUjtesehez: dr. Bokor SAndor Cifka Anna Csaki mre (Szigetvar) dr. F. Csanak D6ra dr. Gercsak Gabor Gerle Janos dr. Guik Tamas v.inyi Gabor dr. K<irp;:iti L<iszl6 (Mi:.:kolc) KOszeghy Attila (~ Ligeti Gizella dr. LOvei Pal Martin Janosne (H6gy8sz) Mayer ren (Kecskemet) MUller J6ef (BonyhAd) Nagyn8 BArsony Magda Pclln8 Valatin Agnes Pusztai LAszlO (Kecskemet) Pri v<ircsi stvan Fodor Lciszl6 (Mak6) SugAr Peter dr. Szab6 LAszl6 dr. Schiffer MAria (Szolnok) (Kaposv.ir) Szemerey MArta (Szeged) dr. T6th Ferenc (Mak6) Takacs Antal (Orosh.iza) V3czi mre (Szeksz3rd) VAline Pog.iny Jol.in Vukov Konstantin dr. Winkler Gabor (GyOr) Wirth Peter Gojdics Andrej (Beregsz.isz). E konyv nero k sztilhetett volna el csal3dom tagjainak, 8desany.imnak es nagyba~ tyamnak a vall.isi hagyomanyok felid z s ben, noveremnek, Beney Zsuanak a sz5vegszerkesztesben es stilizcllclsban nylljtott segitsege, es l;:inyom, Faludy Judit meg rt0 tlirelme es tamogatasa nelklil. A muszaki-, grafikai OsszeAll:itas Haiman Ag"nes tipogr8.fiai s Mikula Lajos grafikai munk.9.jat d:icseri (Ori_go-press KulturB.lis SzolgAltat6 Sz5vetkeze"t). l! Zsid6 Lev lt.ir vezetoje nydjtottak tov3bbi segitseget. KOsi5n5m dr. SchOner Alfred orszagos forabbinak s Serge KalifAnak (Besan~on) a vallasi k rd8sek, dr. VOrOs Karoly s dr. B.icskai Vera torteneszeknek a tort nelmi, DAvid Ferencnek a muv szettorteneti, dr. Ger O Lclszl6nak az 8pit8szeti es dr.vamossy Ferencnek az 8pit szettel OsszefiiggO tarsadalomtudom.inyi k rd sek helye rtelmezes ben es HAvorne Takach Agnesnek a f nykepfelv8telek k8szit s8ben, S dr. Klein Rudolfnak (Szabadka-Subotica) a jugoszl.iviai, dr. Arje Lewynek (Jeru8.lem) a m.idi_ inag6g.ival kapcsolatosan, Dr. Nikolaus Vielmettinek (Wien) az ausztria-i, ezen bellil a burgenlandi, Saj6 Gy5rgynek a budapesti adatok Osszegylljtese.ben nytijtott segitseget.

15

16 A ZSDO KOZOSSEGEK LELEKSZAMA. ADATOK A GYULEKEZET EPULETEKRE latara a helyszini adatgyfijt8sek saran szerzett :ismereteink adriak elig_azitast. A magyarorsz8.gi id6sag teruleti elhelyezked8s8nek val tozasara (2-5. rovat) es a telepul8si_ folyamatoknak a inag6ga8pit8szettel valo kapcsolat.3.ra (6--~ ro~ vat) adataink katas_zte:rnz-erll Ossze.illitasat (1-9. rovat) v.ilasztottuk. A magyarorsz.igi teleptil seket az evi fo_ldrb.jzi nevt<ir alapjlin megyenkent, ezen beltil a telepulesek betfirendes sorrendjeben kozoljuk. A torteneti Magyarorsz<igra vonatkoz6 kiegeszito adatainkat 1910-ig bez<ir6lag az 1910-es statisztikai Osszeir<is megyenkenti, j.ir<isonkenti Ossze<illit.is<iban keszitettlik el. Felsorol<isuk a Filggelekben tal<ilhat6. Az eptiletekre - klilonosen a jelenlegi <illapotra es haszn<ilatra - vonatkoz6 adatok meg hi<inyoznak. A mellekelt t.ibl<izatok mindenekel6tt 4 id6pont l leksz3madatait gygjtik egybe. A 2. rovatba Ludovicus Nagy evi Osszeirasat, a 3 rovatba F nyes Elek geogrcifiai sz6tcir3nak vi, a 4. rovatba az 1910-es, az 5 rovatba az ~es statisztikai adatokat jegyeztlik fel. Az 1. rovatban szerepl5 felsorol.isainkban azok a.telepulesek szerepelnek, ahol a negy v.ilasztott idopont val arnelyik8ben 30 f5n 1 nagyobb id6 k0z0ss g Eilt. Ezt az.als6 leilekszamhatart azert v.ilasztottuk, mert 'igy feltetelezttik, hogy a kozos im<ik~oz sztiks ges 10 felnott, tehcit 13 even feltili feirfi egybegyfilhetett, es ott val6szinfisithet5, hogy e c lra a kozoss g mcir imaszob<ival is rendelkezett. Az 1828-as es 1851-es leircisokban a inag6g<ikra utal6 adatokat is felttintettlik. smereteink alapjcin bizto san tudjuk, hog_y ezekben nines fel tlintetve valamennyi inag6ga epi.i.let. Feltehet6en azert, mert a lak6hcizakkal megegyez5 meiretll Eiptiletek ktilso Eipiteszeti jegyeikben nem mutattak olyan szimb6lumokat, melyek ezekt51 megktilonboztettek volna 6ket. Q-- 8. rr vat). A 18lekszam adataink valtozasab61 az ott 816 kozoe8g 8let8re is kovetkeztethetlink, igy kozos imahelyeik nagysagat is meg tudjuk becslilni. Helysz:ini 8pit8szeti vig.3.lataink saran a n8prajzi gylljt8s m6dszer8vel a helyszini a datkozl6k eml8kezetere tamaszkodva azonban arra torekedtlink, hogy a k8peslapok 3br8.zolta 8pUleteken kivtil valamennyi id6 imahely eml8k8t felid8zzlik es topogr<ifiailag is rogzitstik. fgy az ismert vagy veletlenszerllen fennmaradt e- ptileteken kivul az adatkozlok es a lelekszamadatok alapj.in megbecstilh~tttik a mar elpusztult imahelyek nagyscigrendi tipusat G- a rova~, melyet a kozossegek lelekszama, letelepulesenek idoszaka es a inag6g<ik epitesenek korszak.iban a id6k tarsadalmi elfogadotts<iga, egyszerfiseget vagy d:iszitettseget a kozosseg, illetve vezet6segenek a vall.isi hagyom.inyokhoz es a helyi tarsadalom elvarasaihoz val6 viszonya is befoly.isolt-. Az epuletekre kataszterlink 7-8-~ sz<imu rovata az al.ibbi jelkulcs szerint vonatkozik: SZ maszob.inak azokat a helyisegeket nevezzilk, ahol a nehany csal<idb kozosseig (30~100 6 kozotti csoport) ferfi tagjai gyllltek egybe minjant alkotva els6sorban p ntek esti, szombati kozos im.iik alkalm.ival. Ezeket <iltal.iban a ko~ zosseg tehetose.bb tagj.3:nak lak6- vagy tizlethazanak egyik szob<ijcib61 alakitott<ik. Ep::CtesUk idej t, a mester npv t.iltalciban nem 5rzi az emlekezet. Ezt a t:ipust Magyarorszcig 304 teleptil s ben.jegyezttik fel. Ki::iztillik 40 p_tilet -.italak::ctva -meg napjainkban is.ill, 5 hitkoegi haszn.ilatban van, 187 teleptil sben a fel tetelezett puletek helyszini ellen6rz.eset, ezek ep::cteszeti jellegtelensege miatt feleslegesnek tartottuk. ( Tciblazatunk a rovataban ezeket jelzi.) A XX. sz<izad folyam.in e kozos.seigek tagjai a f6 linnepek alkalmcival a nagyobb inag6gcikat keresik fel. lyenkor talalkoznak Ossze a csaladok t.ivoli tagjai, akik vend8gtil l.itjcik az ilnnepre EirkezOket. Budapest en 3 imaszobcib61 2 hitkoegi tulajdonban van. -A inag6gak epitesenek idejeit ( 6. rovat) az Egyenl6s8g c. felekezeti hetilap kozotti 8vfolyamaib6l,a v.irmegyei monogr<ifi<iknak ( Borovszky) a id6 hitkoegekre, illetve az egyes telepuleisekre vonatkoz6 adataib61, a Magyar Zsid6 Lexikonb61 es a Jeru<ilemben megjelent Pinkas Hakehillot - a magyar hi tki::ieigekre vonatkoz6 - -adataib61 jegyezttik fel, kiegeisz::ctve egyeb forrasb61 Sz3rmaz6 inform3ci6inkkal. Az puletek jelenlegi.illapot.ira s haszna- =-L.::. mah<iznak azokat az ptileteket nevezttik, melyek a l lekszam adatai alapj.in a ro kozotti k0z0ss gek mindegyik ben megtal3lhat-6k. A alatti kozossegekben ezek meg a nagyobb polg.irh<izak m ret hez hasonlatosak, de mar o- lyan onall6 pitm8nyek, melyekben az alaprajzi funkci6 a vallcisi hagyomak6tabla nyoknak is megfelel. Az egyszeru homlokzatu Eiptileteken a kett6s ~ ~13

17 ..-~ ~----- ~~'--'--'--'-'-~~=~~'-=~~~=====~ szimb6lumat mlir alkalmazzcik. A XX.sz.9.zad utols6 harmadat61 kezd6d-6en felavat;isuk idejet gyakorta koztilte a felekezeti sajt6 (Egyenl5seg). Az epit6mesterek neve azonban rendszerint ismeretlen. JELMAGYARAZAT Az eptiletek jelenlegi allapotar.a a kovetkez6 jelzesek utalnak. A = azokat je"li:iltuk igy, melyeknek kulso es bels6 form3i eredeti m6don maradtak fenn napjainkig. KBzUlUk nehany ma is eredeti funkci6javal 1 Ezt a tipust az orsz.ig 40-6 telepuleseben jegyezttik fel. KOzUlUk 88 epulet hitkoegi haszncilatban szolg;ilja a helyi id6 Atalak:C.tva - meg napjai nkban is All. 24 ~mah<izat ma is vallasi ct:!ilokra haszkoz6ssege~ - - nalnak. Budapesten 7 imah<izb61 4 hitko6gi hasznalatban van. B = azokra az epuletekre vonatkozik, melyeknek csak kuls6!orm3i, reszletei 6rzik eredeti -allapotukat, az epuletek vil<igi hasznalatban Uj k0z0ss6gi funkcidval egyeb c6lokra szolg<ilna~ Zsinag6g<inak azokat az Bn<ill6, falvainkban, mez6varosainkban es a varosokban c azokat az 6pUleteket jeloltuk!gy, ahol a vilagi hasznalatbavetel es az fel6pitett, a lak6h8zak tamegenel nagyobb es formailag ezeknel diszesebb, a Uj funkci6 nyom<in megszunt az 6pUlet korcibbi Allapotara jel1emz6 karaktere; kbzossegen belul els6sorban a liturgiaval BsszefUgg6 6pUleteket 6rtjUk, melyeket a meg6rzott. vallisi szimb6lumok is elveszthetik szerepuket, es applik3lt diszekk6 Altal<iban a 300 f6nt:!il nagyobb, anyagilag tekint6lyesebb kozossegek e- v<ilhatnak az Uj felfog<isnak megfelel5 6pit6szeti formak eseten, pitettek hiveiknek kozas 1m8dkozas c6lj<ira. 1 jelz6sunk a lebontott 6ptiletekre vonatkozik; a helyszini vig3.1atok lehet6ve.tettek a helyszini eml6kek felidezeset, igy a mar lebontott epule- Ezekre a kulonoaen a XX. szcizad utols6 harmad<it61 fel6pitett 6pUletekre m.ir rei.- tekkel egytitt ~-os pontoss<iggal valamennyi magyarorszcigi inag6ga illene az egy~b 11 egyh<izi 6pUletekre <il tah\nosan haszn<il t templom 11 elnevez~s, <illapotat megismerhettuk melyet a magyarorsz.igi sz6hasznalat sok helyutt alkalmazott is "id6 templom" rehciny helyen a kerd~zettek nem tudtak felvil<igositcist adni a id6 koz0ss6gi formaj<iban. A vallcisi hagyomcinyokhoz ragaszkod6k szamara azonban ez az elnevezes epuletekr61, negativ ismeretunket t8j6koztatasul ktlzolju~ visszatetsz6, mert "templom 11 alatt kizcir6lag a jeru<ilemi salamoni templorn ~yancsak hicinyoznak azok a helyszini adatok, amelyeket a kis 16leksz<imU ertend6. Pusztulcisa (i.sz. 70) ut<in mas epuletre ez az elnevez~s nem al kozottv, jellegtelennek tun6 kozossegekre feleslegesn~k tartottunk kalmazhat6. Pusztulciscin~k napjat evrdl vre gy3.szilnnepnek kell tekinteni. Az OsszegyUjteni. Ezekben feltetelezh~tden imaszob<ik vagy kisebb imaha- erre val6 emlekezes jeleul a vall.isos id6k nemcsak a zainag6g.ikban, han em zak.illtak, esetleg berelt 6pUletet haszn~ltak, melyek epit~szeti sz~mpontb61 meg saj.it lak6hazukban is vakolatlanul hagynak egy falszakaszt. elhanyagolhat6k. Ezt az epulettipust az orsz.ig 354 telepuleseben jegyezttik fel. Adataink rint a tobb szaz kozul meg 113 6pUlet.ill, ebb61 13 hitk0eg1 szetulaj- donban es haszncilatban. Budapesten 19 inag6g3.b61 12 van hitkoegi haszna- latban. Ezek az epuletek nem caupan tort~neti, hanem telepulestorteneti Brt~ktik mel- lett mar muveszettorteneti es epitbszettorteneti szempontb61 is jelentdsek. A m.isodik vil.igh3boru esztelen pusztit.isai utcin a veletl~nszerllen fennmaradt e ptileteknek teh3t a vall.isi jd~ntit3son kivill a kozep-kelet-eur6paj tartenelem es muveszettartenet Oasze!Uggeseiben is donto a szereptik. Az Allapotot jelzo helyszini vig3latok k~zott kbszultek as lblekszam: Ludovicus Nagy: Notitiae polit1cc-geographico-atat1sticae 1nclyt1 Regni Hungariae Partiumque adnexarum. Budae, es leleksz3m: Fenyes Elek: MagyaTorsz<ig geographiai s~6t3ra, Pest, es es 1941-es lelekszam: Magyarorsz3gi Statisztikai K0zlem6nyek, 42, Budapest (oepszamlalasi adatok) 1828, vi 1Bleksz3m al3huz3sa inag6g.it jelol Az kozotti helyazini vig.ilataink alapj3n.illapotukat t.ibl<izatunk Eoites 4ve: 1~02 Egyenl6seg c. hetilapban az epulet felavat.is.ira vonatkozo adat 8-9. rovat.in beliil hat kateg6ri<iba soroltuk Borovszky - a hitkoeg tortenetere Yonatkoz6 ariat x - Magyar Zsid6 Lexikon, 1929 ~ - Pinkas Hakehillot - Hungaria. Enc~klopedija sel hajesuvtm hajehudim,... Jerusalem, J.id vasem L

18 3aranya megye 86cs- rgsk:.m megye 3orsod AboUj-Zemp1En rrx>gye Megyt!k 0 "' feletti id6 kbzosseg lelekszama telepulesenkent 0 " ~.!'jm '0 '0 m... m m ~~ "".~ ~i.~ mp. Q;~ " "'." mi "~ ffi$.!l./'l Jl.., ".ffi' 0.u H Barany a megye BAcs-Kiskun megye Epitesre ad at t.lj.p.!) A gyiilekpzeb epiiletek > "" i Nagy saga ~llapota "" SZ A B c i Bekes megye Borsod-Aba Uj-Zemplen megye Gy6r-Sopron megye HajdO- Bihar rnegye CsongrAd megye Fejer megye" GyOr-Sopron megye Hajdll-Bihar megye ! Heves rnegye Kom6rom megye N0gr6d megye Pest megye Heves megye Kom<!rom megye J N6grad megye Pest megye Somogy megye Sornogy megye Szobolcs -Szotm6r megye szolnok megye To!no megye Szabolcs Szatmar mpgye ' Szolnok megye Tolna megye Vas rnegye Veszpnm megye Zolo megye Budapest Vas megye Veszprem megye Zala megye J dsszesen H ' ' A 6v8.ro!3i epuletekre vonatkoz6 Bsszefoglal6 a_ 41. oldalon tal;hhat6 ~ J15

19 Baron yo megye BARANY A MEGYE Helyseg Zsid6 kozosseg_ l itszama A gylilekezeti ipuletekre vonatkoz6 adatok evben Epit8si eve, he lye, Nagy- ill- Hasznamestere saga la- lata 30 f6 felett Osszes pota Bak-sa Zrinyi u. Beremend B6ly Mtille-r-h.iz udvarcin SZ DunaszekcsO Godisa 32 2 GyOngyOsmell ik Hark.:iny Kossuth u. 44 MAgocs & ; restaurlilva 190& * M3zasz3szvar Mohcics Eotvos u. 3 EOtvOs u.4. * A hitkoeg Nagyhars.iny (9) 17 c lakcis Pees ( 16) }-1843 Zrinyi u SZ Citrom u. 2/ ~ K~asuth ter 31 A hitkoeg Gerster K.-Frey FUr do u. 41 A hitkoeg Pecsvarad Sasd PetOfi u.4 SZ c lakas Sellye M-ezO mre u. 63 Sikl6s imah.iz Ady Endre u 10. X 21 c tornaterem beth hamidras 31 Somberek SzentlOrinc c lakas Szigetvar m X ; 1904 atalakitja c konyvtar Pilch Andor 2/ 1970 utan atalakitja Gett6 J6ef Vq is:.d Sze che>nyi u. c iizlet VP iti. 94 vemend Vill<iny ~ ~ ~------~ ~

20 ~em Bees - 1\!Skun megye BACS-KSKUN MEGYE ~-----~--- =B=A=C=S-=K==S=K=U=N==M=E=G=Y=E ~ Helyseg 1 Zsid6 kozosseg l tsz~ A gylilekezeti puletekre vonatkoz6 adatok evben Epitesi eve, helye, Nagy- Al- HasznasAga la- lata mestere 30 f6 felett Osszes po-- ta 2 J Helyseg Zsid6 kozdsseg lets-zama A gytilekezeti ptiletekre vonatkoz6 adat6k evben ~pitesi eve, helye, Nagy- Al- Hasznas8.ga la- lata mestere }0 f5 felett Osszes po-- ta 2 J Apostag B8.csalm8.s Baja Ba.tmonostor Csasz.:irtOl tes Csatal ja oavod Dunapataj Dunavecse Dusnok Fajsz FoktO FlilOpsz.:Ul.is Gar a Hart a Hercegszant.6 ak Jankovac -J<inoshalma Kalocsa leegett skola u.j restaur8.lva 1987 Wirth Peter X leeg 1/ 1845 Munk3csi M.u. 2/ restaura:lva Tornay Endre un. Klein D3vid h8z / X * ktirul ~ 18 3 Zrinyi u XV.sz.vege; ~ 1866-ban tatarozva elott Pet6fi u.j Hunyadi u. X Kocka FerdinAnd SZ SZ SZ A A A B A B ki::inyvtar ktinyvtar hitkoeg lak.:is hitkoeg konyvta.r Kerekegyh.iza KiskOrOs Kiskunfelegyh3za Ki skunhalas Kiskunmajsa Kunszentmikl6s La josmie Madaras M lykut Miske Nagybaracska Salt Soltvadkert Slik-Osd Szabadsz<ill<is Szalkszentmarton Tass Tiszaalp<ir Tiszakecske U-sz6d BO & Petofi u Pet6fi u ; X X PetOfi u D.Farag6 u~b. ~ ; reno veil va 1922 x Bo bula J.ino.s g Ln. 3-oldner h<iz Tanacs u.6 s kortil X Alkotmany u Kossuth u korul 1/ 1909 Kossuth u. 2"/ 20 Deak Ferenc u SZ SZ SZ SZ A A A B B c c B c c zeneiskola hi tkot!g hi tkor~g lakas lak.3.s lakas lak<is lakas konyvtar lak<is Katym.ir Kecel Kecskemet ill *; vagy 1880 korul Szabadsag ter 11 Fischer A.-gaston 1862_ Szabadsag ter 2/ ifj.zitterbarth Janos atalakit.isi terv: Ker nyi J 6ef 1918 Ka-tona J.ter 12 3/ ifj.bir6 stvan atalakitasi terv; Paksi Csaba 1988 SZ B B A cukr.isz-uzem Technika H.iza bb:bszfnh.iz L ~ ~17

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom 5 TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom Mert víz re vá gyik mind, ki tik kadt ked vét hogy meg ned ve sít se: for rás ra lel, le ül egy kõ re

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

1. évfolyam 1 2. szám 2006. szeptember

1. évfolyam 1 2. szám 2006. szeptember 1. évfolyam 1 2. szám 2006. szeptember Bükki Nemzeti Park Igazgatóság időszakos kiadványa KÖSZÖNTŐ z 1977. január 1-jén alapított Bükki Nemzeti Park alapvető feladata a hazai viszonylatban egyedülállóan

Részletesebben