Ilami ~ámbrbö5;ék JELENTÉS szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ilami ~ámbrbö5;ék JELENTÉS. 3614. szám"

Átírás

1 3614. szám Ilami ~ámbrbö5;ék JELENTÉS a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről sz évi XXVIII. törvény alapján tett vagyonelszámolásokról november 71.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Zsarnai Dezsőné főtanácsos A vizsgálatban közremúködtek: Vagyonkezelő Főcsoport.. Területi Főcsoport Fejezeti Főcsoport Elvi, M6dszertani és Információs Főcsoport Az adatrögzítést a Mini Multi Kft. végezte A jelentés l. sz. melléklete tartalmazza az ellenőrök és az ellenőrzött felsorolását. egységek

3 9Uantí ~?átnbrbős'?ék QEinök JAVASLAT Az Országgyűlés... l ( OGY h a t á r o z a t a a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezetei működési esélyegyenlőségéről szóló évi XXVIII. törvény alapján tett vagyonelszámolásokról A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló évi XXVIII. törvény végrehajtásaként benyújtott vagyonelszámolások ellenőrzéséről szóló 3614.sz. jelentése alapján az Állami Számvevőszék elnöke az Ors zággyűlésnek a következő határozati javaslatot terjeszti elő és kéri annak mérlegelését és elfogadásá t. "Az Országgyűlés elfogadja az Állami Számvevőszék 3614.sz. jelentését a törvényben előírt teljesítési határidőn belűl a hozzá benyújtott vagyonelszámolások ' hitelesítéséről és ezzel az Állami Számvevőszék feladatát teljesítettnek tekinti. " Budapest, november ~ ~. 1.1) l.~ i ~~.. /... V Ragelmayer István ) ---

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V Témaszám: 85 J E L E N T É S a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló évi XXVIII. törvény alapján tett vagyonelszámolásokról I. AZ ELLENŐRZÉSI FELADAT Az évi XXVI I I. törvény (továbbiakban: törvény) szerint: "az elmúlt társadalmi rendszerben hozott döntések következtében tisztázattanná váltak a munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetek vagyoni viszonyai. A jogilag rendezetlen helyzet veszélyezteti e szervek működőképességét és gátolja a szervezkealkotmányos jogának érvényesülését. dési szabadság " A megoldás érdekében az Országgyűlés a következőket írta elő: A törvény hatálya alá tartoznak az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján nyilvántartásba vett munkavállalói érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban: szakszervezet). A szakszervezetek augusztus 31-ig kötelesek voltak az Állami Számvevőszékhez a törvény mellékletében meghatározott rendszerben vagyonelszámolást benyújtani.

5 - 2 - A vagyonelszámolási kötelezettség az alábbi vagyontárgyakra terjedt ki: - ingatlanok; - állóeszközök, melyeknek nyilvántartott értéke a törvény hatályba lépésének időpontjában a Ft-ot meghaladta; védett műalkotások; - a szakszervezet által alapított vállalat vagy a szakszervezet részvételével működő gazdasági társaságban a szakszervezeteket megillető tagsági, illetve tulajdonosi részesedés; - értékpapírok; - bankszámlán és egyéb módon kezelt pénzeszközök; - alapítványba bevitt vagyon. Az elszámolási kötelezettség az január l-jén és a törvény hatályba lépésének napján, az július 17-én fennálló vagyoni helyzetre terjedt ki. Az elszámolások teljességéért és valódiságáért az elszámoló felelős a törvény 2. sz. melléklete szerinti "Teljességi nyilatkozat" alapján. Az Állami Számvevőszék feladatai a törvény végrehajtásában: l. A benyújtott vagyonelszámolások érkeztetése és befogadása. 2. Az elszámolások ellenőrzése és hitelességükről nyilatkozattétel, majd ezek eredményeiről beszámolás az Országgyűlésnek november 30-ig. 3. A hitelesség vagy a nem hitelesség megállapításának közlése a vizsgált szervezetekkel. 4. A vagyonelszámolások megküldése a Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezet (továbbiakban: VIKSZ) részére. 5. Az Országgyűlésnek készitett beszámoló megküldése valamennyi szakszervezet nek.

6 - 3 - Az Állami Számvevőszék a számára előírt feladatoknak az alábbiak szerint tett eleget. A FELADATVÉGZÉS KÖRÜLMÉNYEI Az Állami Számvevőszékhez az előírt határidőre, augusztus 31-ig 700 elszámolást nyújtottak be. Egyetlen szövetség sem nyújtott be elszámolást tagszervezetei teljes köréről gazdálkodói A benyújtott vagyonelszámolási dokumentumok alap származnak. felelősséggel. szervezetektől A törvény nem nevesítette szervezetenként vagy szervezeti egységenként az elszámolásra kötelezettek körét. Mint erre a későbbiekben röviden utalunk, az Állami Számvevőszék megkísérelte az elszámolásra kötelezettek körének tételes meghatározását. Kezdeményezése nem járt sikerrel. Ezért csak nagyságrendileg becsülhető, hogy az előírt határidőre kötelezettségüknek az érintetteknek még negyede sem tett eleget. Az elszámolásra kötelezettek körének megis merése érdekében az Állami Számvevőszék az általa ismert nagyobb szakszervezet i tömörülések vezetéséhez f ordult. A Szakszervezetek Demokratikus Ligája rövid úton rendelkezésre bocsátotta a név- és címjegyzékeket, és hasonlóan jártak el a független tömörülések is. Ugyanakkor a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke elzárkózott attól, hogy a MSZOSZ tagszervezeteiről az egyébként publikus, aktuális helyzetet tükröző listát az ÁSZ részére hivatalosan megküldje. Az Állami Számvevőszék a központi bírósági nyilvántartás lehetőségeire építve megkísérelte számítógépes módszerrel is meghatározni a vagyonelszámolásra kötelezettek körét. A Legfelsőbb Bíróság nyilvántartása a társadalmi szervezetek szakmai szervezet szerinti vagy területi szerve ződési elven való elkülönítését és eimjegyzékét nem képes biztositani. A nyilvántartott mintegy társadalmi szervezetből s zámítógéppel, kizárásos módszerrel sem lehet meghatározni az összes evt XXVIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalói érdekképvi-

7 - 4 - seleti szervezetet, amelyek szakszervezetnek minősülnek (munkás tanácsok, ipartestületek, szakszervezetek, stb. ) A társ adalmi szervezetek sajátos nyilvántartása, valamint az adatszolgáltatások megtagadása teremtette azt a helyzetet, hogy a vagyonelszámolásra kötelezett szervezetek sem számbelileg, sem pedig egyenként nem voltak meghatározhatók teljes körben. A törvény nem tartalmazott szankciókat azon szervezetekre néve, amelyek késve tettek eleget elszámolási kötelezettségüknek, minderre figyelemmel, az ÁSZ minden hozzá eljuttatott elszámolást feldolgozott. A jelentés aláírása időpontjáig november 26-ig további több mint 1200 elszámolás érkezett be. Az összesen 1907 elszámolás vélhetően fele-kétharmada annak, amit a törvény alapján t~ljesíteni kellett volna. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke augusztus 8-án: a Fogyasztási Szövetkezeti Dolgozók Szakszervezetének elnöke augusztus 30-án, a Szakszervezeti Munkavállalók Szakszervezetének Kaposvári Szakszervezete bizottságának titkára szeptember 4-én írásban bejelentette, hogy az Alkotmánybí rósághoz fordultak és a döntés meghozataláig nem kívánnak eleget tenni a törvényben foglaltaknak. Az Ál l ami Számvevőszék amikor törvényben foglalt elszámolási kötelezettségek elmulasztásáról, az ellenőrzés meghiúsításáról értesült, megtette a szükséges intézkedéseket.az ÁSZ elnöke szeptember 5-én a Legfőbb Ügyészhez fordult, hogy - mint aki a szakszervezetek működésének törvényességi vizsgálatára jogosult - az ügyben járjon el és lépéséről, a kialakult helyzetről adjon tájékoztatást. A Legfőbb Ügyész szeptember 26-án kelt levelében értesítette az Állami Számvevőszék elnökét arról, hogy a megküldött iratok alapján az egyesülési jogról s zóló módosított évi Il. törvény 14.. (l) bekezdés ében biztosított felügyeleti jogkörben, a Magyar Köztárs aság Ügyészségéről szóló évi V. tv (l) bekezdése alapján - mulasztásban megnyilvánuló törvénysé rtés miatt -az ügyészség felszólalással élt szeptember 26-án a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökénél,

8 - 5 - a Fogyasztási Szövetkezeti Dolgozók Szakszervezete elnökénél, valamint a Szakszervezeti Munkavállalók Szakszervezetének Kaposvári Szakszervezete Bizottsága titkáránál Később a Postai Dolgozók Szakszervezete is elzárkózó nyilatkozatot tett, így e szakszervezet országos titkárához is október 28-án hasonló levelet küldtek. (A vonatkozó levelezést a sz. mellékletek tartalmazzák.) A felsorolt szervezetek a Legfőbb Ügyész felszólítására sem nyújtottak be vagyonelszámolást az Állami Számvevöszékhez. Voltak olyan érdekképviseleti szervek, amelyek az ÁSZ részére arról küldtek értesítést, hogy letétbe helyezték bevallásukat, törvény értelmezésre vonatkozó állásfoglalásokat kértek, vagy a szövetségükhöz tartozó szervezetek adatszolgáltatásainak megküldéséig egyidejűleg határidő módosítást is igényeltek (ll. sz. melléklet szerint). E szervezetek postafordultával arról kaptak értesítést, hogy kívül esik az ÁSz feladatkörén és hatáskörén a törvény értelmezése, továbbá a törvény előírásaitól eltérő eljárásra senkinek nem lehet felhatalmazása. E szervezetek közül a jelentés lezárásáig nem tett eleget adatközlési kötelezettségének: a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Dolgozók S zakszervezetének Szövetsége, a Kereskedelmi Szakszervezetek Szövetsége, a Fogyasztási Szövetkezeti Dolgozók -Szakszervezete. Az ÁSZ velük szemben is ügyészi fellépést kezdeményezett. A FELADAT VÉGREHAJTASA A vizsgálat egységes elvi és szakmai alapjait az augusztus 15-én a "Figyelőben" közzétett általános vizsgálati program nyilvánosságra hozatala biztosította. E program egyértelművé tette, hogy az ÁSZ milyen követelmények alapján nyilatkozik a hitelességről A vagyonelszámolási feladat az MSZOSZ-hoz tartozó szakszervezetek elzárkazó álláspontja e l lenére is sokkal nagyobb terjedelmű volt, mint amelyet az- Állami Számvevőszék társadalmi szervezetek, pár-

9 - 6 - tok gazdálkodását ellenőrző vizsgálati egysége ellátni képes. Emiatt - élve az Országgyűlés által biztosított többlet pénzforrás lehetőségével - 12 fő külső szakértőt vont be a manuális feldolgozás és helyszíni ellenőrzés munkáinak elvégzésére. Az igy kiegészült létszám lehetövé tette, hogy az ÁSZ munkatársai minden benyújtott vagyonelszámolást legalább formai-alaki, számszaki szempontból ellenőrizzenek és az ellenőrzés megállapításait egyenként, minden szervezetnél jelentésbe foglalják, valamint az alátámasztó dokumentumokat 242 szervezetnél, a fővárosban és az ország megyéiben a helyszínen részleteiben is megvizsgálják. Az 1907 szervezettől beérkezett adattömeg teljes egésze számítógépre került. A listázás, összesítés, címzés, értesítés munkája - a 100 ezres nagyságrendű adatelem-sort figyelembe véve - enélkül megoldhatatlan lett volna. Az Állami Számvevőszék folyamatosan postázza az adatszolgáltató munkavállalói érdekképviseleti szervzeteknek a benyújtott elszámolásokra vonatkozó minősítésről szóló egyenkénti nyilatkozatát és összefoglaló jelentését. Az Állami Számvevőszék a törvény előírásai szerint a jelentés benyújtásával egyidejűleg átadja a Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezet (VIKSZ) részére a vagyonelszámolásokat, valamint - bár ez nem volt törvényi kötelezettsége - saját elhatározásából az ezek összesítéséről készitett, táblázatos összesítéseket és a sokcélú továbbfeldolgozásra is kiinduló bázist nyújtó elektronikus adathordozókat. Az Országgyűlés által rendelkezésre bocsátott 6,6 millió Ft-ból a fel nem használt összeget az ÁSZ és éves pénzügyi beszámolója elfogadását követően azt a költségvetésnek visszautalja.

10 - 7 - II. MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Állami Számvevőszék meghirdetett programja szerint minden vagyonelszámolást tartalmilag és formailag ellenőrzött (1907 db). Tartalmilag és formailag hibátlan volt 1385 db vagyonelszámolás. Formailag hibás, de tartalmilag hiteles volt 298 db vagyonelszámolás. Ezeket az Állami Számvevőszék elfogadta. Összesen hiteles 1683 db vagyonelszámolás (88 %). Formailag megf e l e lő hitelesithető volt, de tartalmailag hibás és emiatt nem volt 123 db vagyonelszámolás. Nem volt hit e l esít hető súlyos tartalmi és formai hibák miatt 101 db vagyonelszámolás. Összesen nem hi teles 224 db vagyonelszámolás (1'2 %). Nem tartalmazott vagyona datot (jelöletlen) 73 db elszámolás eimén küldött irat. Ezek egy részéről a feldolgozáskor kiderült, hogy valamely már megküldött dokumentumhoz kapcsolódnak. A vagyonelszámolást benyújtó szakszervezetek müködési körülményeit jellemzi, hogy döntő többségének nincs jelentősebb vagyona, sem ingatlannal, sem egyéb állóeszközzel nem rendelkeznek. Mint a rról a későbbiekben beszámolunk, az ÁSZ által összesitett adatok szerint jelent ős, a bevallott vagyon 30 %- á t kitevő, 2,6 Mrd Ftaz értékpapirok VII. 17-i záróállománya. A szakszervezeteknél ezentúl jellemzően a pénzforgalom j e l ent meg a vagyonkimutatás-

11 - 8 - ban. Annál a néhány szakszervezetnél, amely ingatlannal vagy egyéb állóeszközzel is rendelkezik sem túl jelentős a vagyon értéke. Kivételt képez ez alól az a néhány vagyonelszámolást benyújtó szakszervezet, amely már előtt is működött és az idő alatt üdülő, székház vagy egyéb ingatlan tulajdont vásároltak a befizetett tagdíjakból, vagy azon felül a szakszervezeti tagság külön, céljellegű befizetéséből. A hitelesség meghatározása több gondot vetett fel. A törvény szövegében is kötelezően előírta a meghatározott tartalmú teljességi nyilatkozat megadását. Ahol ez a nyilatkozat hiányzott, az súlyos tartalmi hibának minősült, mert maga a vagyonelszámoló sem garantálta, hogy a bevallás minden előírt vagyonrészt tartalmaz. Az Állami"Számvevöszék azon vagyonelszámolásokat nem minösíthette hitelesnek, amelyekhez teljességi nyilatkozatot nem csatoltak. A törvény 4. -a szerint "az elszámolások teljességéért és valódiságáért az elszámoló felelős". Így elfogadható volt a számviteli rendért felelős személytől származó egyetlen aláírás mellett is a nyilatkozat, éppen mert a törvény a felelősséget ráhárítja és mert egyéni érdekével nem kell számolni. Az Állami Számvevőszék hitelesnek fogadta el azokat a teljességi nyilatkozatokat, amelyek kis létszámú alapszervezetektől érkeztek háromnál kevesebb aláírással. Ezeknél a törvény szerinti minta által előírt három aláíró közül ugyanis egy vagy kettő funkció betöltött és csak ezek a személyek írták alá. Ha a nyilatkozatot ketten írták alá, az a jogi személyek képviseletére vonatkozó szabálynak megfelelt, tehát el lehetett fogadni teljes értékűnek Ha csak egy aláírás szerepel nyilvánvaló, hogy ez a számviteli rendért felelős személytől származott. e Mindezeket mérlegelve és elfogadva a hitelesség szempontjából eleve ki kellett zárnunk 139 elszámolást, ami a nem hitelesített mennyiség 62 %-a volt.

12 - 9 - A következő jellemzök és kisebb-nagyobb hibák voltak tapasztalhatók a helyszini ellenőrzés alapján: A "Pénzforgalom alakulása" megnevezésű adatlapot töltötte ki az elszámolók több mint 90 %-a. A kitöltés pontos volt, összeadási hiba viszonylag kevés esetben merült fel, ezeket a feldolgozás kimutatta. Többször előfordult, hogy a pénzforgalmi összegre vonatkozó adatokat nem a törvényben előírt forint értékben, hanem 1000 Ft-ban adták meg, hasonlóan az előző és követő táblázatokra előírtaknak. Ahol ezen nagyságrendi tévedéseket ki lehetett szűrni, azokat az elszámolásokat hitelesíthetöknek tekintettük. Előfordult, hogy az elsődleges (nem helyszíni) ellenőrzéssei nem lehetett megállapítani a pénzforgalmi adatok nagyságrendjét. Ezt az értékadatok összesítésében hibatényezőként számításba kellett venni. Az adathiányos, ~gynevezett "nemleges" vagyonelszámolások kölönböző formában jelentek meg. A leggyakoribb eset az volt, hogy csak a pénzforgalmi adatlapot töltötte ki a vagyonelszámolást benyújtó szervezet a teljességi nyilatkozattal együtt és a többi adatlapot nem is mellékelték. Nemlegesként voltak é rtelmezhetők az olyan vagyonelszámolások is, amelyeknél csatolták az összes adatlapot, de azokat teljesen üresen hagyták. Ezen elszámolásokat - a helyszíni ellenőrzési tapasztalatokat is figyelembevéve - hitelesnek minősí tettük. Ingatlanvagyon kimutatása s orán az adatlap 2-es rovatána k kitöltésénél csupán egy, á lta lában négyj egyű számot tüntettek fel egyesek, amiről nem lehet megállapítani, hogy helyrajzi számot jelöl vagy tulajdoni lapszámot. Az ingatlannyilvántartási hibá kra az e llenőrök felhívták a figyelmet, ahol lehetett egyértelművé t e tték a helyszíni e ll e nőr zések során az azonosítást. Ennek meg -

13 felelően a hitelesítésre ezen esetek döntő többségénél is sor került. Végül csak mintegy 10 szervezet elszámolása volt ilyen okból elfogadhatatlan. Állóeszközök vagyonelszámolásánál jellemző hiba, hogy a Ft-os értékhatár alatti állóeszközöket is bevallották, holott a törvény csak a Ft felettiek elszámolására vonatkozott. Ezt az ÁSZ munkatársai természetesen nem tekintették hitelesítést kizáró hibának. Müalkotásra vonatkozó vagyonelszámolási adatokat nem kaptunk, ilyennel a helyszíni ellenőrzések során sem találkoztunk. Gazdasági.szervezetben való részvételt 0,3 MFt értékben jelentettek, némelyek az adatlap harmadik ravatát félreértve saját adataikkal töltötték ki. Értékpapír és alapítványi érdekeltség 2,638 MFt értékben fordult elő, az adatlapok kitöltése megfelelő volt. Kiemelendő, hogy a bevallott értékek nem képezik a teljes szakszervezeti vagyont, mert csak a kiemeit mérlegtételeket kellett bevallani, továbbá, mert az ún. pénzforgalmi mozgótételek szerepeltek az űrlapokon. Az érintettek a vagyonelszámolásokban tapasztalt hibákat a helyszíni ellenőrzés során írásban elismerték, nyilatkoztak a korrekció elfogadásáról, így a helyszíni ellenőrzések további vita nélkül lezárhatók voltak. Általánosságban megfogalmazható, hogy a hagyományos, hosszú múlttal rendelkező szakszervezeteknél a korábban szakszervezeti gazdálkodási képzésben részesült - dolgozó gazdasági felelősök ma is pontosan, szabályosan vezetik nyilvántartásaikat, vagyonelszá-

14 - ll - molásuk megbízható. Gondok vannak az újonnan alakult szakszervezeteknél, valamint az új munkavállalói érdekképviseleti szervezeteknél, mert gazdasági ügyvitelt végző munkatársaik általában nincsenek, vagy olyan személyek látják el a munkát, akik szakismeretekkel nem rendelkeznek. A hatályos könyvvezetési kötelezettségekre vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartások és elszámolások nem mindenütt biztosítottak. Visszaélést vagy annak alapos gyanúját megalapozó tényt a beszámolást benyújtó körben az Állami Számvevőszék hitelesítési vizsgálatai nem tártak fel. A SZAKSZERVEZETEK ALTAL BEVALLOTT VAGYONÉRTÉK VAGYONNEMENKÉNT Az Állami Számvevőszék számára a törvény nem írta elő a benyújtott vagyonelszámolások összesítését. Természetesnek tartottuk azonban, hogy az Országgyűlés tájékoztatására, valamint a vagyonkezelési tevékenység kiinduló adatbázisának megteremtésére a rendelkezésre álló számítógépi háttérrel ilyen adat összesítést végezzünk. Az Állami Számvevős zé k fokozottan ügyelve a szakszervezetek önállóságára az elszámolt vagyonértékeket csak összevontan szerepelteti. A benyújtott 1907 vagyonelszámolás január l-jei állományként összesen 6.948,4 millió Ft bruttó vagyonértékről adott számot. Ezek egy része 703,9 millió Ft, a szakszervezeti tagdíjakból származó forgóeszköz, illetőleg bankbetét, bankszámla, pénztári készpénz.

15 Vagyonnemenként az alábbi bruttó vagyonértékeket vallották be a szakszervezetek: millió Ft-ban Vagyonnem o l. l. l l 7. csök- kenés növekedés Ingatlanok Állóes zközök és védett müalk. A szaksz.részvételével müködő gazd.szerv. vagyoni betéte Értékpapírok Pénzforgalom Alapítványba bevitt vagyon 2.689t6 716 t 5 0, ,5 703,9 170, t t 5 0, ,7 851,6 184,0 1499t3 26t/ 31lt8 ll t 8 o' 1 29,8 147, 7 13,3 ÖSSZESEN: 6.948, ,3 1972,2 68,3 Bankbetéteket, értékpapírokat jelentősebb összegben azon szakszervezetek mutattak ki, amelyek hagyományosakt több évtizede müködnek. E szervezeteknél a korábbi tagság befizetett tagdíjai mellett felhalmozódott pénz a vállalatok, intézmények által nyújtott pénzbeni támogatásból is keletkezett. A szakszervezetek ennek fel nem használt részét kamatozó betétekként helyezték el pénzintézeteknél. A törvény értelemszerűen nem tiltotta a pénzeszközök igénybevételét, mivel azzal a szakszervezetek folyamatos működését tette volna lehetetlenné. Az évi befolyó tagdijak, illetőleg a szakszervezetek működésével kapcsolatos bevételek és kiadások képezik az elszámolási időszakban a pénzmozgást. Számos szervezetnél a tagdíjak - a tagok hozzájárulása alapján - levanásos rendszerben folyamatosan folynak be a szakszervezetekhez. Ha a tagdíjat nem a bérszámfejtésen keresztül számolják el, a szakszerveze-

16 ti tagok, bizalmiakhoz fizetik be a tagdíjat. Előfordult, hogy a tagdíjbevételeket házipénztárban tartották, bankszámlát nem nyitottak. A helyszini ellenőrzések során az Állami Számvevőszék nem állapított meg visszaélést vagy arra utaló helytelen gyakorlatot a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban. A szakszervezetek beszámolóikban összesen 248 ingatlanról közöltek adatokat. Az ingatlanok számos esetben a szakszervezet tulajdonát képezték. Főként az előtti ingatlanvételek szerepeltek tulajdonként a tulajdoni lapokon. A tulajdoni lapok kiállítás ának idejétől függően kezelői, illetőleg használati jog bejegyzések szerepeitek a megszerzés adataként. Egyes szakszervezetek ingatlana~nak vagyonelszámolásában "rendezés alatt álló" megjegyzéssel szerepeitek érték nélkül vagy értékkel kimutatott ingatlanok. A "rendezés alatt álló" i ngatlanok értékadatait azonban ne m számították bele a vagyonértékbe, mert nem volt egyértelmű, hogy megilleti-e őket az ingatlannal kapcsolatos jog. Ez az eljárás megfelel az óvatos értékelés elvének, ennél fogva a revízió s orán ilyen okból nem módosult a bevallott vagyonérték. Ahol az ingatlan bruttó értéke egyértelműen megállapítható volt, és csak az értékcsökkenési leírás elszámolásában volt s zámszaki tévedés, a vagyonelszámolást hitelesnek fogadta el az Állami Számvevőszék a számszaki hiba egyidejű javítása és a vagyonelszámoló szakszervezet nyilatkozata alapján. Az "os ztott ingatlanvagyon" esetleges többszöri szerepeltetése (minden r é sztulajdonos az eredeti összingatlan értéket vallotta be) nem volt kizárható. Az is előfordult, ingatlannal. hogy egyi k tulajdonos sem számolt e l az osztott

17 Mindezek miatt nyilvánvaló, hogy az így képzett adatok bár hitelesek, megnehezítik az ingatlanállományról közölt pénzügyi mutatók értékelését. Az ingatlanok összesitett adatai emiatt csak tájékoztató jellegűnek tekinthetők és a táblázat záró értéke is csak nagyságrendi eligazítást nyújt. Tájékoztatásul megemlítjük, hogy az ÁSZ-nak rendelkezésére állnak a SZOT jogelőd évi kongresszusának anyagai. Ezek tartalmaznak bizonyos december 31-i várható vagyoni adatokat. A vagyonelszámoltatás gondolata még az elazo évben merült fel és az ÁSZ munkatársai tájékozódtak a feladat körvonalai meghatározása érdekében. Ennek során adták át az említett dokumentumokat a MSZOSZ illetékesei. Ezek szerint a SZOT vagyana februárjában 2,4 milliárq Ft nettó érték körül alakult. Az adat azonban nem tartalmazza a különbözö szakszervezeti szövetségek vagyonát. Az Állami Számvevőszék megitélése szerint annak ellenére, hogy 1907 szervezet számolt el, a bevallott értékek a szakszervezeti vagyonnak csupán egy részét képezik. Következésképpen a vagyonelszámolásban kimutatott vagyonérték. nem ad országos összképet a ténylegesen létező, működő szakszervezeti vagyonról. E vagyon is rendkivül szétaprózott, nincsenek összefüggő gazdálkodái felelősséget vállaló tömörülések. Budapest, november ' -~ _...Hage'lmayer I st ván l Melléklet

18 M E L L É K L E T E K a V /1991.sz. "JELENTÉS"-hez november

19 T A R T A L O M J E G Y Z É K a V /1991. sz. s zakszervezeti vagyonelszámolás jelentésének mellékleteiről l. sz. melléklet A szakszervezeti vagyonels zámolások szervezeti listája, minősítése, az ellenőrök neve. 2. sz.melléklet Az ÁSZ elnökének levele (V /91., VIII. 12.) az Országgyűlés elnökének, Nagy Sándor MSZOSZ elnök szakszervezeti vagyonelszámolást megtagadó nyilatkozatáról az Alkotmánybíróság döntéséi g. 3. sz.melléklet Nagy Sándor MSZOSZ elnök levele (V /91. VIII. 8. ) az Alkotmánybírósághoz fordulásról. 4. sz.melléklet Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész válasza a V /91. és V /91. sz. ügyekre a szakszervezeti vagyonelszámolásra való felszól í tásról. 5. sz. melléklet A V /91. IX. 4-ei bejelentés.svajda József titkártól, a Szakszervezeti Munkavállalók Szakszervezetének Kaposvári Szakszervezeti Bizottsága vagyonelszámolásának megtagadásáról az Alkotmánybíróság döntéséig. 6. sz.melléklet A V /1991. VIII. 15-ei ÁSZ e lnöki l evél Nagy Sándor MSZOSZ elnöknek az évi XXVIII. tv. végrehajtásának hatályáról. 7. sz.melléklet A V /91. X. 28-ai értesítés a Legfőbb Ügyész helyettesétől az ÁSZ elnökének a Postai Dolgozók Szakszervezete országos titkárának. felszólításáról vagyonelszámolásra.

20 sz.melléklet A V /91. IX. 5. az ÁSZ elnökének levele a Legfőbb Ügyésznek a vagyonelszámolást elmulasztákról.. 9. sz.melléklet A V /91. IX. 5. az ÁSZ elnökének levele az Országgyűlés elnökének a vagyonelszámolást elmulasztókról. 10.sz.melléklet V /91. X.7.a Postai Dolgozók Szakszervezetének levele az ÁSZ elnökének a vagyonelszámolás megtagadásárá l. 11.sz.melléklet Jegyzék a késedelmes vagyonelszámolást bejelentő és a törvényről állásfoglalást kérő szakszervezetekről. 12.sz.melléklet V /1991. XI. 18. az ÁSZ elnökének levele a Legfőbb Ügyészhez a vagyonelszámolást nem teljesítő további szakszervezetekről. 13.sz. melléklet Szakszervezetek vagyonelszámolásának összesített értékelő táblázata. 14.sz.melléklet V /1991. XI.2. Az ÁSZ levele dr. Beck Károly főosztályvezetőhöz a vagyonelszámolást elmulasztó s?akszervezetekről. 15.sz.melléklet Program a szakszervezeti vagyonvédelemről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik müködési esé lyegyenlőségé ről szóló évi XXVIII. tv. 5. -ában előírt ellenőrzési és hitelesítési feladathoz (Megjele nt a Figyelő augusztus 15-i számában. )

21 l.sz. melléklet ALLAH l SZAHVEVÖSZÉK Hegye megnevezése BUDAPEST BARANYA HEGYE BACS-KISKUN HEGYE BEKÉS HEGYE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN HEGYE CSONGRAO HEGYE FEJÉR HEGYE GYÖR SOPRON HEGYE HAJOU-BIHAR HEGYE HEVES HEGYE KOMAROM-ESZTERGOM HEGYE NOGRAO HEGYE PEST HEGYE SOHOGY HEGYE SZABOLCS-SZATMAR-BEREG HEGYE JASZ NAGYKUN SZOLNOK HEGYE TOLNA HEGYE VAS HEGYE VESZPREM HEGYE ZALA HEGYE ORSZAGOS ÖSSZESEN Kirutatás a V-13l-74/199l.sz. a szakszervezetek vagyonel számol ása hitelességéröl az évi XXVIII. tv. alapján. l t, h Je en es ez ORSZAGOS ÖSSZESEN Beérkezett elszámolások száma H!TELES NEH JELÖLETLEN o

22 J ALLAHt SZlMVEVdSZÉK.. Cfme 1. ÉPITÖK-DUNA MUNKASTANACSA BUDAPEST KAPOSVÁR U STRABAG HUNGARIA ÉPITÖ KFT. MUNKASTANACS 1021 BUDAPEST TAROGATO U MUNKASTANACSOK ZALA HEGYEI SZÖVETSÉGE 1021 BUDAPEST TAROGATO U BKV FÜRST BUSZ ÜZEMEGYSÉG MUNKASTANACSANAK ELNÖKSÉGE 1113 BUDAPEST HAHZSABÉGI U.55. KirlUtatás a szakszervezetek vagyonelszámolása hitelessegerol az évi XXVIII. tv. alapján BUDAPEST 5. BKV MEZÖ AUTOBUSZ ÜZEMEGYSÉG MUNKAS, ÉS ÉRDEKVÉDELMI TANACSA 1089 BUDAPEST KORANYI S.U.3C. 6. BKV AUTOB~SZ ÜZEMEGYSÉG HUNKASTANACSA OBUDA 1035 BUDAPEST P~AZI U BKV KILIAN AUTOBUSZ ÜZEMEGYSÉG MUNKASTANACSA 1194 BUDAPEST HÉTA U PÉTERFY SANDOR U-1 KORHAZ-RENDELÖINTÉZET SZAKSZ.BIZ BUDAPEST PÉTERFY S.U BP.70.PF SEMHELWELS ORVOSTUDOMANYI EGYETEM SZAKSZERVEZETE 1085 BUDAPEST ÜLLÖI U FöVAROSI FÜROÖIGAZGATOSAG SZAKSZERVEZETI BIZOlTSAGA 1051 BUDAPEST SAS U VEGYIÁRU KÜLKERESKEDÖK FÜGGETLEN DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1063 BUDAPEST SZIV U ENERGIAIPARI KARBANTARTOK SZAKSZERVEZETE 1158 BUDAPEST CSERVENKA M.U BKV OKTATASI ÉS SZOCIALIS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 1980 BUDAPEST PF: 11. ASZ Ellenör neve DR.HORVÁTH FERENCNÉ ALMASI ARPAD OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR VÉGH ANORASNÉ OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR DR. BAKI JOZSEF OR. BAKI JOZSEF DR. OCSOVAI SANDOR DR. BAKI JOZSEF 14. HTESZ ÉS TAGEGYESÜLETI DOLG. ORSZÁGOS SZAKSZ. ALAPSZ. A KOZSZOLG.SZAK.SZÖV.T. VÉGH ANORASNÉ 1027 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF FÖ U HUNKASTANÁCSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE /1 OB LEVÉL 1021 BUDAPEST TAROGATO U AUTOJAVITOIPARI SZOLGALTATO VALLALAT DOLGOZOINAK SZAKSZERVEZETE 1056 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF SZABADSAJTO U BP.5 PF: CSECSEMÖOTTHONOK PIKLER EMMI ORSZÁGOS MOOSZERTANI INTÉZETE 1022 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF LOCZY LAJOS UTCA ÉPITÉSTUOOMANYI INTÉZET SZAKSZERVEZETI BIZOlTSAGA 1502 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF PF: KILIAN AUTOBUSZ ÜZEMEGYSÉG SZAKSZERVEZETE 1194 BUDAPEST DR. BAKI JOZSEF MÉTA U TARSADALOMBIZTOSITASI DOLGOZOK ~ZAKSZERVEZETE DR.VELÉNYI JANOS 1139 BUDAPEST VACI U A vagyonelszámolás minösftése NEM NEM NEM H IT E LE-S NEM NEM NEM NEM NEM H!TELE ~!

23 l..,.. ÁLLAHI SZAHVEVÖSZÉK Kirrutatás a szakszervezetek vagyonelszámolása hitelességéról az évi XXVIII. tv. alapján BUDAPEST lsz Ellenór neve Címe 21. VOLAN TEFU RT. PILLANGO UTI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETE VÉGH ANDRASNÉ 1149 BUDAPEST DR. BAKI JOZSEF P l LLAI«iO UT BKV FORGALMI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATOSAG DOLGOZOINAK SZAKSZERVEZETE VÉGH ANDRlSNÉ 1072 BUDAPEST DR. BAKI JOZSEF AKACSFA U /217./ BUDAI GYERHEKKORHAZ-RENDELÖINTÉZET SZAKSZERVEZETI BIZOTTSAGA 1023 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF BORSOLYA U FöVAROSI LASZLO KORHAZ SZB BUDAPEST GYAL! U PF: MAGYAR IZRAELITAK ORSZlGOS KÉPVISELETE SZERETETKORHAZA ÉS BETEGOTTHONA 1145 BUDAPEST AMERIKAI UT MUNKASTANACSOK ORSZAGOS SZÖVETSÉGE 1021 BUDAPEST TAROGATO U ORSZAGOS KORANYI IMRE ÉS PULMONOLOGIAI INTÉZET SZB BUDAPEST PIHENÖU VOLAN TÖMEGARU ÉS BANYASZATI FUVAROZD VALLALAT SZAKSZ BUDAPEST PF: PEST HEGYEI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET SZAKSZ BUDAPEST PF: KÖZPONTI STATISZTIKAl HIVATAL SZAKSZERVEZETE 1525 BUDAPEST KELETI KAROLY U.5-7. ; PF: BAJCSY ZSILINSZKY KORHAZ-RENDELÖINTÉZET SZB BUDAPEST MAGLOOI U FÖVAROSI TAVFÜTÖ HÜVEK HUNKAVALLALOI ÉRDEKVÉDELMI SZERV BUDAPEST KALDTASZEG U BUDAPESTI TROLIBUSZKÖZLEKEDÉSI DOLG. SZAKSZ BUDAPEST ZlCH U EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLG. DEMOKRATIKUS SZAKSZ. BP I BIZ. TITKARSAGA 1363 BUDAPEST NloOR U. 32.; Pf: FOGGETLEN SZAKSZ. DEMOKRATIKUS LIGAJA 1071 BUDAPEST GORKIJ FASOR ÖNALLO HILTON SZAKSZ BUDAPEST HESS ANDRAS TÉR DR. BAKI JOZSEF BERZÉTEY ATTILÁNÉ OR. OCSOVAI SANDOR DR. OCSOVAI SÁNDOR VÉGH ANDRASNÉ VÉGH ANORASNÉ VITARISNÉ OR. AGULAR MARIA DR.SZALKA BÉLA VÉGH ANDRASNÉ VITARISNÉ DR. AGULAR MARIA VITARISNÉ DR. AGULAR MARIA VÉGH ANDRASNÉ VITARISNE DR. AGULAR MARIA VÉGH ANDRASNÉ VITARISNÉ DR. AGULAR MARIA DR.VELÉNYI JANOS VITARISNÉ DR. AGULAR M BERZÉTEY ATTILÁNÉ RIDEG MARGIT VÉGH ANDRASNÉ VITARISNE DR. AGULAR MARIA 37. ROBERT K.KRT-1 KORHAZ-REND. INTÉZET GAZDASAGI HÜSZAKI ELLATAS FÜGGETLEN SZAKSZ VÉGH ANDRASNÉ 1134 BUDAPEST VITARISNE DR. AGULAR MARIA ROBERT K.KRT SOTE GAZDASAGI MÜSZAKI, IGAZGATOSAGI DOLGOZOK SZAKSZ BUDAPEST ÜLLÖI U MAGYAR VEGYIPARl DOLGOZOK SZAKSZ.SZÖVETSÉGE (KISÉRÖLEVÉL) 1068 BUDAPEST BENCZUR U.45.; 1046 BP. PF: MAGYAR VEGYIPARl DOLGOZOK SZAKSZ. SZÖVETSÉGE ORSZAGOS IRODAJA 1068 BUDAPEST BENCZUR U /1 VITARISNE DR. AGULAR MARIA BERZÉTEY ATTILANÉ DR.BAKI JOZSEF 2 A vagyonelszámolás minösítése NEM NEM

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben