Ilami ~ámbrbö5;ék JELENTÉS szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ilami ~ámbrbö5;ék JELENTÉS. 3614. szám"

Átírás

1 3614. szám Ilami ~ámbrbö5;ék JELENTÉS a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről sz évi XXVIII. törvény alapján tett vagyonelszámolásokról november 71.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Zsarnai Dezsőné főtanácsos A vizsgálatban közremúködtek: Vagyonkezelő Főcsoport.. Területi Főcsoport Fejezeti Főcsoport Elvi, M6dszertani és Információs Főcsoport Az adatrögzítést a Mini Multi Kft. végezte A jelentés l. sz. melléklete tartalmazza az ellenőrök és az ellenőrzött felsorolását. egységek

3 9Uantí ~?átnbrbős'?ék QEinök JAVASLAT Az Országgyűlés... l ( OGY h a t á r o z a t a a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezetei működési esélyegyenlőségéről szóló évi XXVIII. törvény alapján tett vagyonelszámolásokról A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló évi XXVIII. törvény végrehajtásaként benyújtott vagyonelszámolások ellenőrzéséről szóló 3614.sz. jelentése alapján az Állami Számvevőszék elnöke az Ors zággyűlésnek a következő határozati javaslatot terjeszti elő és kéri annak mérlegelését és elfogadásá t. "Az Országgyűlés elfogadja az Állami Számvevőszék 3614.sz. jelentését a törvényben előírt teljesítési határidőn belűl a hozzá benyújtott vagyonelszámolások ' hitelesítéséről és ezzel az Állami Számvevőszék feladatát teljesítettnek tekinti. " Budapest, november ~ ~. 1.1) l.~ i ~~.. /... V Ragelmayer István ) ---

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V Témaszám: 85 J E L E N T É S a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló évi XXVIII. törvény alapján tett vagyonelszámolásokról I. AZ ELLENŐRZÉSI FELADAT Az évi XXVI I I. törvény (továbbiakban: törvény) szerint: "az elmúlt társadalmi rendszerben hozott döntések következtében tisztázattanná váltak a munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetek vagyoni viszonyai. A jogilag rendezetlen helyzet veszélyezteti e szervek működőképességét és gátolja a szervezkealkotmányos jogának érvényesülését. dési szabadság " A megoldás érdekében az Országgyűlés a következőket írta elő: A törvény hatálya alá tartoznak az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján nyilvántartásba vett munkavállalói érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban: szakszervezet). A szakszervezetek augusztus 31-ig kötelesek voltak az Állami Számvevőszékhez a törvény mellékletében meghatározott rendszerben vagyonelszámolást benyújtani.

5 - 2 - A vagyonelszámolási kötelezettség az alábbi vagyontárgyakra terjedt ki: - ingatlanok; - állóeszközök, melyeknek nyilvántartott értéke a törvény hatályba lépésének időpontjában a Ft-ot meghaladta; védett műalkotások; - a szakszervezet által alapított vállalat vagy a szakszervezet részvételével működő gazdasági társaságban a szakszervezeteket megillető tagsági, illetve tulajdonosi részesedés; - értékpapírok; - bankszámlán és egyéb módon kezelt pénzeszközök; - alapítványba bevitt vagyon. Az elszámolási kötelezettség az január l-jén és a törvény hatályba lépésének napján, az július 17-én fennálló vagyoni helyzetre terjedt ki. Az elszámolások teljességéért és valódiságáért az elszámoló felelős a törvény 2. sz. melléklete szerinti "Teljességi nyilatkozat" alapján. Az Állami Számvevőszék feladatai a törvény végrehajtásában: l. A benyújtott vagyonelszámolások érkeztetése és befogadása. 2. Az elszámolások ellenőrzése és hitelességükről nyilatkozattétel, majd ezek eredményeiről beszámolás az Országgyűlésnek november 30-ig. 3. A hitelesség vagy a nem hitelesség megállapításának közlése a vizsgált szervezetekkel. 4. A vagyonelszámolások megküldése a Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezet (továbbiakban: VIKSZ) részére. 5. Az Országgyűlésnek készitett beszámoló megküldése valamennyi szakszervezet nek.

6 - 3 - Az Állami Számvevőszék a számára előírt feladatoknak az alábbiak szerint tett eleget. A FELADATVÉGZÉS KÖRÜLMÉNYEI Az Állami Számvevőszékhez az előírt határidőre, augusztus 31-ig 700 elszámolást nyújtottak be. Egyetlen szövetség sem nyújtott be elszámolást tagszervezetei teljes köréről gazdálkodói A benyújtott vagyonelszámolási dokumentumok alap származnak. felelősséggel. szervezetektől A törvény nem nevesítette szervezetenként vagy szervezeti egységenként az elszámolásra kötelezettek körét. Mint erre a későbbiekben röviden utalunk, az Állami Számvevőszék megkísérelte az elszámolásra kötelezettek körének tételes meghatározását. Kezdeményezése nem járt sikerrel. Ezért csak nagyságrendileg becsülhető, hogy az előírt határidőre kötelezettségüknek az érintetteknek még negyede sem tett eleget. Az elszámolásra kötelezettek körének megis merése érdekében az Állami Számvevőszék az általa ismert nagyobb szakszervezet i tömörülések vezetéséhez f ordult. A Szakszervezetek Demokratikus Ligája rövid úton rendelkezésre bocsátotta a név- és címjegyzékeket, és hasonlóan jártak el a független tömörülések is. Ugyanakkor a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke elzárkózott attól, hogy a MSZOSZ tagszervezeteiről az egyébként publikus, aktuális helyzetet tükröző listát az ÁSZ részére hivatalosan megküldje. Az Állami Számvevőszék a központi bírósági nyilvántartás lehetőségeire építve megkísérelte számítógépes módszerrel is meghatározni a vagyonelszámolásra kötelezettek körét. A Legfelsőbb Bíróság nyilvántartása a társadalmi szervezetek szakmai szervezet szerinti vagy területi szerve ződési elven való elkülönítését és eimjegyzékét nem képes biztositani. A nyilvántartott mintegy társadalmi szervezetből s zámítógéppel, kizárásos módszerrel sem lehet meghatározni az összes evt XXVIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalói érdekképvi-

7 - 4 - seleti szervezetet, amelyek szakszervezetnek minősülnek (munkás tanácsok, ipartestületek, szakszervezetek, stb. ) A társ adalmi szervezetek sajátos nyilvántartása, valamint az adatszolgáltatások megtagadása teremtette azt a helyzetet, hogy a vagyonelszámolásra kötelezett szervezetek sem számbelileg, sem pedig egyenként nem voltak meghatározhatók teljes körben. A törvény nem tartalmazott szankciókat azon szervezetekre néve, amelyek késve tettek eleget elszámolási kötelezettségüknek, minderre figyelemmel, az ÁSZ minden hozzá eljuttatott elszámolást feldolgozott. A jelentés aláírása időpontjáig november 26-ig további több mint 1200 elszámolás érkezett be. Az összesen 1907 elszámolás vélhetően fele-kétharmada annak, amit a törvény alapján t~ljesíteni kellett volna. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke augusztus 8-án: a Fogyasztási Szövetkezeti Dolgozók Szakszervezetének elnöke augusztus 30-án, a Szakszervezeti Munkavállalók Szakszervezetének Kaposvári Szakszervezete bizottságának titkára szeptember 4-én írásban bejelentette, hogy az Alkotmánybí rósághoz fordultak és a döntés meghozataláig nem kívánnak eleget tenni a törvényben foglaltaknak. Az Ál l ami Számvevőszék amikor törvényben foglalt elszámolási kötelezettségek elmulasztásáról, az ellenőrzés meghiúsításáról értesült, megtette a szükséges intézkedéseket.az ÁSZ elnöke szeptember 5-én a Legfőbb Ügyészhez fordult, hogy - mint aki a szakszervezetek működésének törvényességi vizsgálatára jogosult - az ügyben járjon el és lépéséről, a kialakult helyzetről adjon tájékoztatást. A Legfőbb Ügyész szeptember 26-án kelt levelében értesítette az Állami Számvevőszék elnökét arról, hogy a megküldött iratok alapján az egyesülési jogról s zóló módosított évi Il. törvény 14.. (l) bekezdés ében biztosított felügyeleti jogkörben, a Magyar Köztárs aság Ügyészségéről szóló évi V. tv (l) bekezdése alapján - mulasztásban megnyilvánuló törvénysé rtés miatt -az ügyészség felszólalással élt szeptember 26-án a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökénél,

8 - 5 - a Fogyasztási Szövetkezeti Dolgozók Szakszervezete elnökénél, valamint a Szakszervezeti Munkavállalók Szakszervezetének Kaposvári Szakszervezete Bizottsága titkáránál Később a Postai Dolgozók Szakszervezete is elzárkózó nyilatkozatot tett, így e szakszervezet országos titkárához is október 28-án hasonló levelet küldtek. (A vonatkozó levelezést a sz. mellékletek tartalmazzák.) A felsorolt szervezetek a Legfőbb Ügyész felszólítására sem nyújtottak be vagyonelszámolást az Állami Számvevöszékhez. Voltak olyan érdekképviseleti szervek, amelyek az ÁSZ részére arról küldtek értesítést, hogy letétbe helyezték bevallásukat, törvény értelmezésre vonatkozó állásfoglalásokat kértek, vagy a szövetségükhöz tartozó szervezetek adatszolgáltatásainak megküldéséig egyidejűleg határidő módosítást is igényeltek (ll. sz. melléklet szerint). E szervezetek postafordultával arról kaptak értesítést, hogy kívül esik az ÁSz feladatkörén és hatáskörén a törvény értelmezése, továbbá a törvény előírásaitól eltérő eljárásra senkinek nem lehet felhatalmazása. E szervezetek közül a jelentés lezárásáig nem tett eleget adatközlési kötelezettségének: a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Dolgozók S zakszervezetének Szövetsége, a Kereskedelmi Szakszervezetek Szövetsége, a Fogyasztási Szövetkezeti Dolgozók -Szakszervezete. Az ÁSZ velük szemben is ügyészi fellépést kezdeményezett. A FELADAT VÉGREHAJTASA A vizsgálat egységes elvi és szakmai alapjait az augusztus 15-én a "Figyelőben" közzétett általános vizsgálati program nyilvánosságra hozatala biztosította. E program egyértelművé tette, hogy az ÁSZ milyen követelmények alapján nyilatkozik a hitelességről A vagyonelszámolási feladat az MSZOSZ-hoz tartozó szakszervezetek elzárkazó álláspontja e l lenére is sokkal nagyobb terjedelmű volt, mint amelyet az- Állami Számvevőszék társadalmi szervezetek, pár-

9 - 6 - tok gazdálkodását ellenőrző vizsgálati egysége ellátni képes. Emiatt - élve az Országgyűlés által biztosított többlet pénzforrás lehetőségével - 12 fő külső szakértőt vont be a manuális feldolgozás és helyszíni ellenőrzés munkáinak elvégzésére. Az igy kiegészült létszám lehetövé tette, hogy az ÁSZ munkatársai minden benyújtott vagyonelszámolást legalább formai-alaki, számszaki szempontból ellenőrizzenek és az ellenőrzés megállapításait egyenként, minden szervezetnél jelentésbe foglalják, valamint az alátámasztó dokumentumokat 242 szervezetnél, a fővárosban és az ország megyéiben a helyszínen részleteiben is megvizsgálják. Az 1907 szervezettől beérkezett adattömeg teljes egésze számítógépre került. A listázás, összesítés, címzés, értesítés munkája - a 100 ezres nagyságrendű adatelem-sort figyelembe véve - enélkül megoldhatatlan lett volna. Az Állami Számvevőszék folyamatosan postázza az adatszolgáltató munkavállalói érdekképviseleti szervzeteknek a benyújtott elszámolásokra vonatkozó minősítésről szóló egyenkénti nyilatkozatát és összefoglaló jelentését. Az Állami Számvevőszék a törvény előírásai szerint a jelentés benyújtásával egyidejűleg átadja a Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezet (VIKSZ) részére a vagyonelszámolásokat, valamint - bár ez nem volt törvényi kötelezettsége - saját elhatározásából az ezek összesítéséről készitett, táblázatos összesítéseket és a sokcélú továbbfeldolgozásra is kiinduló bázist nyújtó elektronikus adathordozókat. Az Országgyűlés által rendelkezésre bocsátott 6,6 millió Ft-ból a fel nem használt összeget az ÁSZ és éves pénzügyi beszámolója elfogadását követően azt a költségvetésnek visszautalja.

10 - 7 - II. MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Állami Számvevőszék meghirdetett programja szerint minden vagyonelszámolást tartalmilag és formailag ellenőrzött (1907 db). Tartalmilag és formailag hibátlan volt 1385 db vagyonelszámolás. Formailag hibás, de tartalmilag hiteles volt 298 db vagyonelszámolás. Ezeket az Állami Számvevőszék elfogadta. Összesen hiteles 1683 db vagyonelszámolás (88 %). Formailag megf e l e lő hitelesithető volt, de tartalmailag hibás és emiatt nem volt 123 db vagyonelszámolás. Nem volt hit e l esít hető súlyos tartalmi és formai hibák miatt 101 db vagyonelszámolás. Összesen nem hi teles 224 db vagyonelszámolás (1'2 %). Nem tartalmazott vagyona datot (jelöletlen) 73 db elszámolás eimén küldött irat. Ezek egy részéről a feldolgozáskor kiderült, hogy valamely már megküldött dokumentumhoz kapcsolódnak. A vagyonelszámolást benyújtó szakszervezetek müködési körülményeit jellemzi, hogy döntő többségének nincs jelentősebb vagyona, sem ingatlannal, sem egyéb állóeszközzel nem rendelkeznek. Mint a rról a későbbiekben beszámolunk, az ÁSZ által összesitett adatok szerint jelent ős, a bevallott vagyon 30 %- á t kitevő, 2,6 Mrd Ftaz értékpapirok VII. 17-i záróállománya. A szakszervezeteknél ezentúl jellemzően a pénzforgalom j e l ent meg a vagyonkimutatás-

11 - 8 - ban. Annál a néhány szakszervezetnél, amely ingatlannal vagy egyéb állóeszközzel is rendelkezik sem túl jelentős a vagyon értéke. Kivételt képez ez alól az a néhány vagyonelszámolást benyújtó szakszervezet, amely már előtt is működött és az idő alatt üdülő, székház vagy egyéb ingatlan tulajdont vásároltak a befizetett tagdíjakból, vagy azon felül a szakszervezeti tagság külön, céljellegű befizetéséből. A hitelesség meghatározása több gondot vetett fel. A törvény szövegében is kötelezően előírta a meghatározott tartalmú teljességi nyilatkozat megadását. Ahol ez a nyilatkozat hiányzott, az súlyos tartalmi hibának minősült, mert maga a vagyonelszámoló sem garantálta, hogy a bevallás minden előírt vagyonrészt tartalmaz. Az Állami"Számvevöszék azon vagyonelszámolásokat nem minösíthette hitelesnek, amelyekhez teljességi nyilatkozatot nem csatoltak. A törvény 4. -a szerint "az elszámolások teljességéért és valódiságáért az elszámoló felelős". Így elfogadható volt a számviteli rendért felelős személytől származó egyetlen aláírás mellett is a nyilatkozat, éppen mert a törvény a felelősséget ráhárítja és mert egyéni érdekével nem kell számolni. Az Állami Számvevőszék hitelesnek fogadta el azokat a teljességi nyilatkozatokat, amelyek kis létszámú alapszervezetektől érkeztek háromnál kevesebb aláírással. Ezeknél a törvény szerinti minta által előírt három aláíró közül ugyanis egy vagy kettő funkció betöltött és csak ezek a személyek írták alá. Ha a nyilatkozatot ketten írták alá, az a jogi személyek képviseletére vonatkozó szabálynak megfelelt, tehát el lehetett fogadni teljes értékűnek Ha csak egy aláírás szerepel nyilvánvaló, hogy ez a számviteli rendért felelős személytől származott. e Mindezeket mérlegelve és elfogadva a hitelesség szempontjából eleve ki kellett zárnunk 139 elszámolást, ami a nem hitelesített mennyiség 62 %-a volt.

12 - 9 - A következő jellemzök és kisebb-nagyobb hibák voltak tapasztalhatók a helyszini ellenőrzés alapján: A "Pénzforgalom alakulása" megnevezésű adatlapot töltötte ki az elszámolók több mint 90 %-a. A kitöltés pontos volt, összeadási hiba viszonylag kevés esetben merült fel, ezeket a feldolgozás kimutatta. Többször előfordult, hogy a pénzforgalmi összegre vonatkozó adatokat nem a törvényben előírt forint értékben, hanem 1000 Ft-ban adták meg, hasonlóan az előző és követő táblázatokra előírtaknak. Ahol ezen nagyságrendi tévedéseket ki lehetett szűrni, azokat az elszámolásokat hitelesíthetöknek tekintettük. Előfordult, hogy az elsődleges (nem helyszíni) ellenőrzéssei nem lehetett megállapítani a pénzforgalmi adatok nagyságrendjét. Ezt az értékadatok összesítésében hibatényezőként számításba kellett venni. Az adathiányos, ~gynevezett "nemleges" vagyonelszámolások kölönböző formában jelentek meg. A leggyakoribb eset az volt, hogy csak a pénzforgalmi adatlapot töltötte ki a vagyonelszámolást benyújtó szervezet a teljességi nyilatkozattal együtt és a többi adatlapot nem is mellékelték. Nemlegesként voltak é rtelmezhetők az olyan vagyonelszámolások is, amelyeknél csatolták az összes adatlapot, de azokat teljesen üresen hagyták. Ezen elszámolásokat - a helyszíni ellenőrzési tapasztalatokat is figyelembevéve - hitelesnek minősí tettük. Ingatlanvagyon kimutatása s orán az adatlap 2-es rovatána k kitöltésénél csupán egy, á lta lában négyj egyű számot tüntettek fel egyesek, amiről nem lehet megállapítani, hogy helyrajzi számot jelöl vagy tulajdoni lapszámot. Az ingatlannyilvántartási hibá kra az e llenőrök felhívták a figyelmet, ahol lehetett egyértelművé t e tték a helyszíni e ll e nőr zések során az azonosítást. Ennek meg -

13 felelően a hitelesítésre ezen esetek döntő többségénél is sor került. Végül csak mintegy 10 szervezet elszámolása volt ilyen okból elfogadhatatlan. Állóeszközök vagyonelszámolásánál jellemző hiba, hogy a Ft-os értékhatár alatti állóeszközöket is bevallották, holott a törvény csak a Ft felettiek elszámolására vonatkozott. Ezt az ÁSZ munkatársai természetesen nem tekintették hitelesítést kizáró hibának. Müalkotásra vonatkozó vagyonelszámolási adatokat nem kaptunk, ilyennel a helyszíni ellenőrzések során sem találkoztunk. Gazdasági.szervezetben való részvételt 0,3 MFt értékben jelentettek, némelyek az adatlap harmadik ravatát félreértve saját adataikkal töltötték ki. Értékpapír és alapítványi érdekeltség 2,638 MFt értékben fordult elő, az adatlapok kitöltése megfelelő volt. Kiemelendő, hogy a bevallott értékek nem képezik a teljes szakszervezeti vagyont, mert csak a kiemeit mérlegtételeket kellett bevallani, továbbá, mert az ún. pénzforgalmi mozgótételek szerepeltek az űrlapokon. Az érintettek a vagyonelszámolásokban tapasztalt hibákat a helyszíni ellenőrzés során írásban elismerték, nyilatkoztak a korrekció elfogadásáról, így a helyszíni ellenőrzések további vita nélkül lezárhatók voltak. Általánosságban megfogalmazható, hogy a hagyományos, hosszú múlttal rendelkező szakszervezeteknél a korábban szakszervezeti gazdálkodási képzésben részesült - dolgozó gazdasági felelősök ma is pontosan, szabályosan vezetik nyilvántartásaikat, vagyonelszá-

14 - ll - molásuk megbízható. Gondok vannak az újonnan alakult szakszervezeteknél, valamint az új munkavállalói érdekképviseleti szervezeteknél, mert gazdasági ügyvitelt végző munkatársaik általában nincsenek, vagy olyan személyek látják el a munkát, akik szakismeretekkel nem rendelkeznek. A hatályos könyvvezetési kötelezettségekre vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartások és elszámolások nem mindenütt biztosítottak. Visszaélést vagy annak alapos gyanúját megalapozó tényt a beszámolást benyújtó körben az Állami Számvevőszék hitelesítési vizsgálatai nem tártak fel. A SZAKSZERVEZETEK ALTAL BEVALLOTT VAGYONÉRTÉK VAGYONNEMENKÉNT Az Állami Számvevőszék számára a törvény nem írta elő a benyújtott vagyonelszámolások összesítését. Természetesnek tartottuk azonban, hogy az Országgyűlés tájékoztatására, valamint a vagyonkezelési tevékenység kiinduló adatbázisának megteremtésére a rendelkezésre álló számítógépi háttérrel ilyen adat összesítést végezzünk. Az Állami Számvevős zé k fokozottan ügyelve a szakszervezetek önállóságára az elszámolt vagyonértékeket csak összevontan szerepelteti. A benyújtott 1907 vagyonelszámolás január l-jei állományként összesen 6.948,4 millió Ft bruttó vagyonértékről adott számot. Ezek egy része 703,9 millió Ft, a szakszervezeti tagdíjakból származó forgóeszköz, illetőleg bankbetét, bankszámla, pénztári készpénz.

15 Vagyonnemenként az alábbi bruttó vagyonértékeket vallották be a szakszervezetek: millió Ft-ban Vagyonnem o l. l. l l 7. csök- kenés növekedés Ingatlanok Állóes zközök és védett müalk. A szaksz.részvételével müködő gazd.szerv. vagyoni betéte Értékpapírok Pénzforgalom Alapítványba bevitt vagyon 2.689t6 716 t 5 0, ,5 703,9 170, t t 5 0, ,7 851,6 184,0 1499t3 26t/ 31lt8 ll t 8 o' 1 29,8 147, 7 13,3 ÖSSZESEN: 6.948, ,3 1972,2 68,3 Bankbetéteket, értékpapírokat jelentősebb összegben azon szakszervezetek mutattak ki, amelyek hagyományosakt több évtizede müködnek. E szervezeteknél a korábbi tagság befizetett tagdíjai mellett felhalmozódott pénz a vállalatok, intézmények által nyújtott pénzbeni támogatásból is keletkezett. A szakszervezetek ennek fel nem használt részét kamatozó betétekként helyezték el pénzintézeteknél. A törvény értelemszerűen nem tiltotta a pénzeszközök igénybevételét, mivel azzal a szakszervezetek folyamatos működését tette volna lehetetlenné. Az évi befolyó tagdijak, illetőleg a szakszervezetek működésével kapcsolatos bevételek és kiadások képezik az elszámolási időszakban a pénzmozgást. Számos szervezetnél a tagdíjak - a tagok hozzájárulása alapján - levanásos rendszerben folyamatosan folynak be a szakszervezetekhez. Ha a tagdíjat nem a bérszámfejtésen keresztül számolják el, a szakszerveze-

16 ti tagok, bizalmiakhoz fizetik be a tagdíjat. Előfordult, hogy a tagdíjbevételeket házipénztárban tartották, bankszámlát nem nyitottak. A helyszini ellenőrzések során az Állami Számvevőszék nem állapított meg visszaélést vagy arra utaló helytelen gyakorlatot a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban. A szakszervezetek beszámolóikban összesen 248 ingatlanról közöltek adatokat. Az ingatlanok számos esetben a szakszervezet tulajdonát képezték. Főként az előtti ingatlanvételek szerepeltek tulajdonként a tulajdoni lapokon. A tulajdoni lapok kiállítás ának idejétől függően kezelői, illetőleg használati jog bejegyzések szerepeitek a megszerzés adataként. Egyes szakszervezetek ingatlana~nak vagyonelszámolásában "rendezés alatt álló" megjegyzéssel szerepeitek érték nélkül vagy értékkel kimutatott ingatlanok. A "rendezés alatt álló" i ngatlanok értékadatait azonban ne m számították bele a vagyonértékbe, mert nem volt egyértelmű, hogy megilleti-e őket az ingatlannal kapcsolatos jog. Ez az eljárás megfelel az óvatos értékelés elvének, ennél fogva a revízió s orán ilyen okból nem módosult a bevallott vagyonérték. Ahol az ingatlan bruttó értéke egyértelműen megállapítható volt, és csak az értékcsökkenési leírás elszámolásában volt s zámszaki tévedés, a vagyonelszámolást hitelesnek fogadta el az Állami Számvevőszék a számszaki hiba egyidejű javítása és a vagyonelszámoló szakszervezet nyilatkozata alapján. Az "os ztott ingatlanvagyon" esetleges többszöri szerepeltetése (minden r é sztulajdonos az eredeti összingatlan értéket vallotta be) nem volt kizárható. Az is előfordult, ingatlannal. hogy egyi k tulajdonos sem számolt e l az osztott

17 Mindezek miatt nyilvánvaló, hogy az így képzett adatok bár hitelesek, megnehezítik az ingatlanállományról közölt pénzügyi mutatók értékelését. Az ingatlanok összesitett adatai emiatt csak tájékoztató jellegűnek tekinthetők és a táblázat záró értéke is csak nagyságrendi eligazítást nyújt. Tájékoztatásul megemlítjük, hogy az ÁSZ-nak rendelkezésére állnak a SZOT jogelőd évi kongresszusának anyagai. Ezek tartalmaznak bizonyos december 31-i várható vagyoni adatokat. A vagyonelszámoltatás gondolata még az elazo évben merült fel és az ÁSZ munkatársai tájékozódtak a feladat körvonalai meghatározása érdekében. Ennek során adták át az említett dokumentumokat a MSZOSZ illetékesei. Ezek szerint a SZOT vagyana februárjában 2,4 milliárq Ft nettó érték körül alakult. Az adat azonban nem tartalmazza a különbözö szakszervezeti szövetségek vagyonát. Az Állami Számvevőszék megitélése szerint annak ellenére, hogy 1907 szervezet számolt el, a bevallott értékek a szakszervezeti vagyonnak csupán egy részét képezik. Következésképpen a vagyonelszámolásban kimutatott vagyonérték. nem ad országos összképet a ténylegesen létező, működő szakszervezeti vagyonról. E vagyon is rendkivül szétaprózott, nincsenek összefüggő gazdálkodái felelősséget vállaló tömörülések. Budapest, november ' -~ _...Hage'lmayer I st ván l Melléklet

18 M E L L É K L E T E K a V /1991.sz. "JELENTÉS"-hez november

19 T A R T A L O M J E G Y Z É K a V /1991. sz. s zakszervezeti vagyonelszámolás jelentésének mellékleteiről l. sz. melléklet A szakszervezeti vagyonels zámolások szervezeti listája, minősítése, az ellenőrök neve. 2. sz.melléklet Az ÁSZ elnökének levele (V /91., VIII. 12.) az Országgyűlés elnökének, Nagy Sándor MSZOSZ elnök szakszervezeti vagyonelszámolást megtagadó nyilatkozatáról az Alkotmánybíróság döntéséi g. 3. sz.melléklet Nagy Sándor MSZOSZ elnök levele (V /91. VIII. 8. ) az Alkotmánybírósághoz fordulásról. 4. sz.melléklet Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész válasza a V /91. és V /91. sz. ügyekre a szakszervezeti vagyonelszámolásra való felszól í tásról. 5. sz. melléklet A V /91. IX. 4-ei bejelentés.svajda József titkártól, a Szakszervezeti Munkavállalók Szakszervezetének Kaposvári Szakszervezeti Bizottsága vagyonelszámolásának megtagadásáról az Alkotmánybíróság döntéséig. 6. sz.melléklet A V /1991. VIII. 15-ei ÁSZ e lnöki l evél Nagy Sándor MSZOSZ elnöknek az évi XXVIII. tv. végrehajtásának hatályáról. 7. sz.melléklet A V /91. X. 28-ai értesítés a Legfőbb Ügyész helyettesétől az ÁSZ elnökének a Postai Dolgozók Szakszervezete országos titkárának. felszólításáról vagyonelszámolásra.

20 sz.melléklet A V /91. IX. 5. az ÁSZ elnökének levele a Legfőbb Ügyésznek a vagyonelszámolást elmulasztákról.. 9. sz.melléklet A V /91. IX. 5. az ÁSZ elnökének levele az Országgyűlés elnökének a vagyonelszámolást elmulasztókról. 10.sz.melléklet V /91. X.7.a Postai Dolgozók Szakszervezetének levele az ÁSZ elnökének a vagyonelszámolás megtagadásárá l. 11.sz.melléklet Jegyzék a késedelmes vagyonelszámolást bejelentő és a törvényről állásfoglalást kérő szakszervezetekről. 12.sz.melléklet V /1991. XI. 18. az ÁSZ elnökének levele a Legfőbb Ügyészhez a vagyonelszámolást nem teljesítő további szakszervezetekről. 13.sz. melléklet Szakszervezetek vagyonelszámolásának összesített értékelő táblázata. 14.sz.melléklet V /1991. XI.2. Az ÁSZ levele dr. Beck Károly főosztályvezetőhöz a vagyonelszámolást elmulasztó s?akszervezetekről. 15.sz.melléklet Program a szakszervezeti vagyonvédelemről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik müködési esé lyegyenlőségé ről szóló évi XXVIII. tv. 5. -ában előírt ellenőrzési és hitelesítési feladathoz (Megjele nt a Figyelő augusztus 15-i számában. )

21 l.sz. melléklet ALLAH l SZAHVEVÖSZÉK Hegye megnevezése BUDAPEST BARANYA HEGYE BACS-KISKUN HEGYE BEKÉS HEGYE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN HEGYE CSONGRAO HEGYE FEJÉR HEGYE GYÖR SOPRON HEGYE HAJOU-BIHAR HEGYE HEVES HEGYE KOMAROM-ESZTERGOM HEGYE NOGRAO HEGYE PEST HEGYE SOHOGY HEGYE SZABOLCS-SZATMAR-BEREG HEGYE JASZ NAGYKUN SZOLNOK HEGYE TOLNA HEGYE VAS HEGYE VESZPREM HEGYE ZALA HEGYE ORSZAGOS ÖSSZESEN Kirutatás a V-13l-74/199l.sz. a szakszervezetek vagyonel számol ása hitelességéröl az évi XXVIII. tv. alapján. l t, h Je en es ez ORSZAGOS ÖSSZESEN Beérkezett elszámolások száma H!TELES NEH JELÖLETLEN o

22 J ALLAHt SZlMVEVdSZÉK.. Cfme 1. ÉPITÖK-DUNA MUNKASTANACSA BUDAPEST KAPOSVÁR U STRABAG HUNGARIA ÉPITÖ KFT. MUNKASTANACS 1021 BUDAPEST TAROGATO U MUNKASTANACSOK ZALA HEGYEI SZÖVETSÉGE 1021 BUDAPEST TAROGATO U BKV FÜRST BUSZ ÜZEMEGYSÉG MUNKASTANACSANAK ELNÖKSÉGE 1113 BUDAPEST HAHZSABÉGI U.55. KirlUtatás a szakszervezetek vagyonelszámolása hitelessegerol az évi XXVIII. tv. alapján BUDAPEST 5. BKV MEZÖ AUTOBUSZ ÜZEMEGYSÉG MUNKAS, ÉS ÉRDEKVÉDELMI TANACSA 1089 BUDAPEST KORANYI S.U.3C. 6. BKV AUTOB~SZ ÜZEMEGYSÉG HUNKASTANACSA OBUDA 1035 BUDAPEST P~AZI U BKV KILIAN AUTOBUSZ ÜZEMEGYSÉG MUNKASTANACSA 1194 BUDAPEST HÉTA U PÉTERFY SANDOR U-1 KORHAZ-RENDELÖINTÉZET SZAKSZ.BIZ BUDAPEST PÉTERFY S.U BP.70.PF SEMHELWELS ORVOSTUDOMANYI EGYETEM SZAKSZERVEZETE 1085 BUDAPEST ÜLLÖI U FöVAROSI FÜROÖIGAZGATOSAG SZAKSZERVEZETI BIZOlTSAGA 1051 BUDAPEST SAS U VEGYIÁRU KÜLKERESKEDÖK FÜGGETLEN DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1063 BUDAPEST SZIV U ENERGIAIPARI KARBANTARTOK SZAKSZERVEZETE 1158 BUDAPEST CSERVENKA M.U BKV OKTATASI ÉS SZOCIALIS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 1980 BUDAPEST PF: 11. ASZ Ellenör neve DR.HORVÁTH FERENCNÉ ALMASI ARPAD OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR VÉGH ANORASNÉ OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR OR. OCSOVAI SANDOR DR. BAKI JOZSEF OR. BAKI JOZSEF DR. OCSOVAI SANDOR DR. BAKI JOZSEF 14. HTESZ ÉS TAGEGYESÜLETI DOLG. ORSZÁGOS SZAKSZ. ALAPSZ. A KOZSZOLG.SZAK.SZÖV.T. VÉGH ANORASNÉ 1027 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF FÖ U HUNKASTANÁCSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE /1 OB LEVÉL 1021 BUDAPEST TAROGATO U AUTOJAVITOIPARI SZOLGALTATO VALLALAT DOLGOZOINAK SZAKSZERVEZETE 1056 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF SZABADSAJTO U BP.5 PF: CSECSEMÖOTTHONOK PIKLER EMMI ORSZÁGOS MOOSZERTANI INTÉZETE 1022 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF LOCZY LAJOS UTCA ÉPITÉSTUOOMANYI INTÉZET SZAKSZERVEZETI BIZOlTSAGA 1502 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF PF: KILIAN AUTOBUSZ ÜZEMEGYSÉG SZAKSZERVEZETE 1194 BUDAPEST DR. BAKI JOZSEF MÉTA U TARSADALOMBIZTOSITASI DOLGOZOK ~ZAKSZERVEZETE DR.VELÉNYI JANOS 1139 BUDAPEST VACI U A vagyonelszámolás minösftése NEM NEM NEM H IT E LE-S NEM NEM NEM NEM NEM H!TELE ~!

23 l..,.. ÁLLAHI SZAHVEVÖSZÉK Kirrutatás a szakszervezetek vagyonelszámolása hitelességéról az évi XXVIII. tv. alapján BUDAPEST lsz Ellenór neve Címe 21. VOLAN TEFU RT. PILLANGO UTI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETE VÉGH ANDRASNÉ 1149 BUDAPEST DR. BAKI JOZSEF P l LLAI«iO UT BKV FORGALMI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATOSAG DOLGOZOINAK SZAKSZERVEZETE VÉGH ANDRlSNÉ 1072 BUDAPEST DR. BAKI JOZSEF AKACSFA U /217./ BUDAI GYERHEKKORHAZ-RENDELÖINTÉZET SZAKSZERVEZETI BIZOTTSAGA 1023 BUDAPEST OR. BAKI JOZSEF BORSOLYA U FöVAROSI LASZLO KORHAZ SZB BUDAPEST GYAL! U PF: MAGYAR IZRAELITAK ORSZlGOS KÉPVISELETE SZERETETKORHAZA ÉS BETEGOTTHONA 1145 BUDAPEST AMERIKAI UT MUNKASTANACSOK ORSZAGOS SZÖVETSÉGE 1021 BUDAPEST TAROGATO U ORSZAGOS KORANYI IMRE ÉS PULMONOLOGIAI INTÉZET SZB BUDAPEST PIHENÖU VOLAN TÖMEGARU ÉS BANYASZATI FUVAROZD VALLALAT SZAKSZ BUDAPEST PF: PEST HEGYEI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET SZAKSZ BUDAPEST PF: KÖZPONTI STATISZTIKAl HIVATAL SZAKSZERVEZETE 1525 BUDAPEST KELETI KAROLY U.5-7. ; PF: BAJCSY ZSILINSZKY KORHAZ-RENDELÖINTÉZET SZB BUDAPEST MAGLOOI U FÖVAROSI TAVFÜTÖ HÜVEK HUNKAVALLALOI ÉRDEKVÉDELMI SZERV BUDAPEST KALDTASZEG U BUDAPESTI TROLIBUSZKÖZLEKEDÉSI DOLG. SZAKSZ BUDAPEST ZlCH U EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLG. DEMOKRATIKUS SZAKSZ. BP I BIZ. TITKARSAGA 1363 BUDAPEST NloOR U. 32.; Pf: FOGGETLEN SZAKSZ. DEMOKRATIKUS LIGAJA 1071 BUDAPEST GORKIJ FASOR ÖNALLO HILTON SZAKSZ BUDAPEST HESS ANDRAS TÉR DR. BAKI JOZSEF BERZÉTEY ATTILÁNÉ OR. OCSOVAI SANDOR DR. OCSOVAI SÁNDOR VÉGH ANDRASNÉ VÉGH ANORASNÉ VITARISNÉ OR. AGULAR MARIA DR.SZALKA BÉLA VÉGH ANDRASNÉ VITARISNÉ DR. AGULAR MARIA VITARISNÉ DR. AGULAR MARIA VÉGH ANDRASNÉ VITARISNE DR. AGULAR MARIA VÉGH ANDRASNÉ VITARISNÉ DR. AGULAR MARIA DR.VELÉNYI JANOS VITARISNÉ DR. AGULAR M BERZÉTEY ATTILÁNÉ RIDEG MARGIT VÉGH ANDRASNÉ VITARISNE DR. AGULAR MARIA 37. ROBERT K.KRT-1 KORHAZ-REND. INTÉZET GAZDASAGI HÜSZAKI ELLATAS FÜGGETLEN SZAKSZ VÉGH ANDRASNÉ 1134 BUDAPEST VITARISNE DR. AGULAR MARIA ROBERT K.KRT SOTE GAZDASAGI MÜSZAKI, IGAZGATOSAGI DOLGOZOK SZAKSZ BUDAPEST ÜLLÖI U MAGYAR VEGYIPARl DOLGOZOK SZAKSZ.SZÖVETSÉGE (KISÉRÖLEVÉL) 1068 BUDAPEST BENCZUR U.45.; 1046 BP. PF: MAGYAR VEGYIPARl DOLGOZOK SZAKSZ. SZÖVETSÉGE ORSZAGOS IRODAJA 1068 BUDAPEST BENCZUR U /1 VITARISNE DR. AGULAR MARIA BERZÉTEY ATTILANÉ DR.BAKI JOZSEF 2 A vagyonelszámolás minösítése NEM NEM

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Az 1993. évi május 21. és 28. közötti közalkalmazotti tanácsi választások szavazatainak országos összesítése

Az 1993. évi május 21. és 28. közötti közalkalmazotti tanácsi választások szavazatainak országos összesítése Az 1993. évi május 21. és 28. közötti közalkalmazotti tanácsi választások szavazatainak országos összesítése 1993.szeptember 9. A 72/1993. (V. 7.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban rendelet)15. (1) -

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2005 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Megállapodás. Érintettek (teljes munkaidőben foglalkoztatottak)

Megállapodás. Érintettek (teljes munkaidőben foglalkoztatottak) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megállapodás A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Munkáltató) vezetése és a Munkáltatónál a Kollektív Szerződést

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1. oldal A 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a vagyonáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Számvitel alapjai III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Dr. Pál Tibor 2016.09.28. Számviteli szabályozás és irányítás Magyarországon 1875. évi Kereskedelmi Törvény 1979. évi Pénzügyi

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bankszámlaszám: 10032000-00282448-20000002 92 553,0 105 831,0 105 831,0 109 259,0 109 259,0 89 125,0 10032000-00282448-20000002 (Mezőgazdasági import letéti számla)

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19.

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19. A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes 2012. március 19. Az éves beszámolókra vonatkozó általános szabályok a

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

ELLATASIFORMACSOPORT NEV. Budapest audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Budapest Hercegprímás u

ELLATASIFORMACSOPORT NEV. Budapest audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Budapest Hercegprímás u audiológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Járóbeteg szakellátás 1106 Maglódi út 89-91. audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Hercegprímás u. 14-16. audiológia Betegápoló

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat - 1 - A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 16. (6) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben