IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28."

Átírás

1 IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telefon: Megjelenik szükség szerint. Elõfizetési díj: egy évre Ft ÁRA: 1344 Ft Kiadóhivatal: Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. F E L H Í V Á S Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Munkaügyi Közlöny június 9-tõl a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjaként jelenik meg változatlan tartalommal! Tartalom Jog sza bá lyok évi LXIX. törvény az európai szövetkezetrõl évi LXXII. tör vény a köz szfé rá ban fog lal koz ta tot - tak jog vi szo nyá ról szó ló tör vé nyek mó do sí tá sá ról /2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a szo ci á lis és munka - ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl /2006. (VIII. 8.) SZMM ren de let a szo ci á lis és mun ka - ügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról /2006. (VII. 21.) Korm. ha tá ro zat a évi kor - mányzati létszámcsökkentések végrehajtásáról a Köz - tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács ban, jú li us 5-én született megállapodás végrehajtásáról /2006. (MK 94.) SZMM uta sí tá s a Szo ci á lis és Munka - ügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabály - zatának kiadásáról /2006. (MüK. 8.) SZMM utasítás a fejezeti kezelésû elõ irány za tok ra, va la mint az SZMM Igaz ga tás ra vonatkozó az elõirányzat-módosításra, kötelezettség - vállalásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalványo - zásra és szakmai teljesítés-igazolásra jogosultak jegy - zékérõl /2006. (MüK. 8.) OMMF uta sí tá s az Or szá gos Mun ka - biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF) területi munkabiztonsági, munkaügyi felügyelõségeinek Mûködési Szabályzatáról Közlemények A Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács közleménye a Kor mány za ti és a Mun ka vál la lói Ol dal kö zöt ti meg - állapodásról Közlemény a rehabilitációs hozzájárulás évi mér - tékérõl Tá jé koz ta tá sok Tájékoztató az Országos Érdekegyeztetõ Tanács jú ni us 10-i, jú ni us 15-i, jú ni us 22-i és jú ni us 27-i üléseirõl Tájékoztató a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratáról (egységes szerkezetben) Tájékoztatás az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa Részvételt Megállapító Bizottság ülésein hozott hatá - rozatairól Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügye - lõség tájékoztatása az egyéni védõeszközök megfe - lelõségét vizsgáló, tanúsító, ellenõrzõ szervezetek ki - jelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetõleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentésérõl, valamint a kijelölési eljárásért fi - ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.) FMM ren de let sze rint ki adott EK tí pus ta nú - sítvány közzétételérõl Tájékoztatás új magyar nemzeti szabványokról

2 482 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám JOGSZABÁLYOK évi LXIX. tör vény az európai szövetkezetrõl* A tör vény cél ja, hogy az eu ró pai bel sõ piac ki tel je se - dé se, va la mint a le te le pe dés sza bad sá gá nak aka dály men - tes mû kö dé se ér de ké ben lét re hoz za a ma gyar or szá gi szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá nak és mû kö dé sé - nek bel sõ jogi ke re te it, to váb bá meg ál la pít sa a mun ka vál - la lói rész vé tel eu ró pai kö zös sé gi jog gal har mo ni zált sza - bá lya it. Mind ezek ér de ké ben az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja: ELSÕ RÉSZ AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE ÉS MEGSZÛNÉSE I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály 1. (1) A ma gyar or szá gi szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet (rö vi dí tett né ven: SCE) ala pí tá sá ra, szer ve ze té re, mû kö dé - sé re és meg szû né sé re az eu ró pai szö vet ke zet (SCE) sta tú - tu má ról szóló, jú li us 22-i, 1435/2003/EK ta ná csi ren de le tet (a továb biak ban: Ren de let) és az e tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyo kat kell al kal maz ni. (2) E tör vény ren del ke zé se it ma gyar or szá gi szék he lyû jogi sze mély re vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ra, va la mint Ma gyar or szá gon ho nos ter mé sze tes sze mély re mint az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tó já ra ak kor is meg fele lõen al kal maz ni kell, ha a lét re jö võ eu ró pai szö - vet ke zet szék he lye kül föl dön van. (3) A ma gyar or szá gi szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet ala - pí tá sa és mû kö dé se so rán a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sát e tör vény má so dik ré szé ben fog lalt sza bá lyok sze rint kell biz to sí ta ni. * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú li us 24-i ülés nap ján fo gad ta el. (4) E tör vény má so dik ré szé nek ren del ke zé se it meg - fele lõen al kal maz ni kell a részt vevõ jog ala nyok (52. ), az európai szö vet ke zet, ezek le ány vál la la ta vagy te lep he lye bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la lói kép vi se lõ i nek (a kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a kép vi se le ti tes tü let tag - ja i nak, va la mint az eu ró pai szö vet ke zet felügyelõbizott - ságában, il let ve igaz ga tó ta ná csá ban lévõ mun ka vál la lói kül döt tek nek) a meg vá lasz tá sá ra, vissza hí vá sá ra, va la mint a részt vevõ jog ala nyok, az eu ró pai szö vet ke zet, az üze mi ta nács, a mun ka vál la lók és a mun ka vál la lói kép vi se lõk ez - zel kap cso la tos jo ga i ra és kö te les sé ge i re, ak kor is, ha a lét - re jö võ eu ró pai szö vet ke zet szék he lye kül föl dön van. (5) Ahol e tör vény vagy a Ren de let az eu ró pai szö vet ke - zet szék hely sze rin ti tag ál la má nak vagy az érin tett tag ál - lam nak a szö vet ke ze tek re vo nat ko zó jog sza bá lya i ra utal, bel föl di szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet vagy ala pí tó ese té - ben azon a szö vet ke ze tek rõl szóló évi X. tör vényt (a továb biak ban: Sztv.), és az Sztv ának (3) be kez - dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján ki adott kor mány ren - de le tet kell ér te ni. (6) Ahol a Ren de let az eu ró pai szö vet ke zet szék hely sze rin ti tag ál la má nak vagy az érin tett tag ál lam nak a rész - vény tár sa sá gok ra vo nat ko zó jog sza bá lya i ra utal, azon a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.), il let ve a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró - sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról szóló évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.) ren del ke zé se it kell ér - teni. (7) Ha tör vény va la mely te vé keny ség foly ta tá sá ra szö - vet ke ze ti for mát ír elõ, il let ve amennyi ben tör vény vala - mely tevékenység végzését szövetkezeti formában lehetõvé te szi, azon az eu ró pai szö vet ke ze ti for mát is ér te ni kell. (8) Más jog sza bá lyok ban sza bá lyo zott jog vi szo nyai tekintetében a) az eu ró pai szö vet ke zet tag ja a szö vet ke zet tag já nak, b) az eu ró pai szö vet ke zet sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag ja a szö vet ke zet sze mé lyes köz re mû kö dés re (mun ka - vég zés re) kö te le zett tag já nak, c) az eu ró pai szö vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a szö - vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek mi nõ sül. Nyilvántartásba vétel 2. Az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá nak nyil ván tar tás - ba vé te lé re, va la mint az eu ró pai szö vet ke zet re vo nat ko zó cég el já rás ra a Ctv. irány adó. A cégbíróság hatásköre 3. A Ren de let 7., 29., 30., 35., 54. és 76. cik ké ben meg ha tá ro zott ese tek ben ille té kes ha tó ság nak az a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság mint cég bí ró ság (a továb biak ban: cég -

3 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 483 bíróság) mi nõ sül, amely nek ille té kességi te rü le tén az európai szö vet ke zet, a Ren de let 29. cik ké nek (2) bekez dé - sében, egyesülés esetében az alapító székhelye van. A Ren - delet 73. cik ké ben meg ha tá ro zott ese tek ben ille té kes ha tó - ság nak a cég bí ró ság mi nõ sül az zal, hogy az eu ró pai szö - vet ke zet fel szá mo lá sát az eu ró pai szö vet ke zet szék he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság ren de li el. II. Fejezet AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA Székhely 4. Az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lyá ban meg ha tá - ro zott szék he lye a köz pon ti ügy in té zés he lye. Az európai szövetkezet egyesüléssel történõ alapítása 5. (1) Ha a szö vet ke zet egye sü lés út ján eu ró pai szö vet - ke zet ala pí tá sá ban vesz részt, a lét re jö võ eu ró pai szövet - kezetben részt ven ni nem kí vá nó, ki sebb ség ben ma ra dó tagokkal (a továb biak ban: ki sebb sé gi ta gok) el kell szá - mol ni. (2) Az egye sü lõ szö vet ke zet igaz ga tó sá ga a köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott for du ló nap ra el ké szí ti a szö vet ke zet vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, amely alap já ul szol gál a ki sebb sé gi ta gok kal való el szá mo lás mód já ról szóló ter ve zet nek. A ki sebb sé gi ta gok kal való el - szá mo lás a va gyon mér leg-ter ve zet sze rin ti sa ját tõke és a jegy zett tõke, il let ve a sa ját tõke és a mér leg fõösszeg ará - nyá nak figye lembe véte lével tör té nik. (3) A va gyon mér leg-ter ve ze tet és a va gyon lel tár-ter ve - ze tet a szám vi tel rõl szóló évi C. tör vény (a továb - biak ban: szám vi te li tör vény) elõ írásai sze rint kell el ké szí - te ni. Az egye sü lõ szö vet ke zet va gyon mér leg-ter ve ze te - ként a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló mér le ge is elfogadható ab ban az eset ben, ha an nak for du ló nap ja az egye sü lés rõl való dön tés idõ pont ját leg fel jebb hat hó nap - pal elõz te meg. A va gyon mér leg-ter ve zet és a va gyon lel - tár-ter ve zet el ké szí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a szám vi te li tör vény tar tal maz za. (4) A vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezet elfogadásár ól a köz gyû lés dönt. A va gyon mér leg-ter ve zet for duló - napjától a dön tés idõ pont já ig a (3) be kez dés ben fog lalt ese tet ki vé ve nem tel het el hosszabb idõ, mint há rom hónap. (5) A vagyonmérleg-tervezet adatai és az igazgatóság elõterjesztése alapján a közgyûlés tételesen megállapítja a kisebbségi tagokat megilletõ vagyonhányadot, továbbá ennek ki adá si mód ját. (6) A ki sebb sé gi ta go kat meg il le tõ va gyon há nya dot a lét re jö võ eu ró pai szö vet ke zet cég be jegy zé sét kö ve tõ har - minc na pon be lül kell ki ad ni, ki vé ve, ha az érin tet tek kel kö tött meg ál la po dás ké sõb bi idõ pon tot je löl meg. III. Fejezet AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET SZERVEZETE Nem egységes irányítási rendszer 6. (1) A nem egy sé ges irá nyí tá si rend sze rû eu ró pai szö vet ke zet ügy ve ze té sét igaz ga tó ság lát ja el, amely az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább három ter mé sze tes sze mély tag ból áll. (2) Öt ven fõ nél ki sebb lét szá mú eu ró pai szö vet ke zet ben az alap sza bály az igaz ga tó ság he lyett ügy ve ze tõ el nö ki tiszt sé get rend sze re sít het. Az ügy ve ze tõ el nök az igaz ga - tó ság ha tás kö ré ben jár el. (3) A nem egy sé ges irá nyí tá si rend sze rû eu ró pai szö vet - ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõi az igaz ga tó ság tag jai, vagy az ügy ve ze tõ el nök. (4) Az igaz ga tó ság tag ja it, il let ve az ügy ve ze tõ el nö köt a köz gyû lés vá laszt ja meg és hív ja vissza. 7. (1) Az eu ró pai szö vet ke zet fel ügye lõ bi zott sá ga az alap sza bály ban meg ha tá ro zott szá mú, de leg alább há rom ter mé sze tes sze mély tag ból áll. (2) Ha a fel ügye lõ bi zott ság a tag ját ki je lö li arra, hogy az az igaz ga tó ság ból ki vált va la mely igaz ga tó he lyett tag ként el jár jon, a ki je lölt fel ügye lõ bi zott sá gi tag ezt a tiszt sé get az új igaz ga tó sá gi tag meg vá lasz tá sá ig, de leg fel jebb hat - van na pig tölt he ti be. Az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lya et tõl el té rõ idõ tar ta mot is meg ha tá roz hat. Egységes irányítási rendszer 8. (1) Az egy sé ges irá nyí tá si rend szer ben mû kö dõ európai szö vet ke zet ügy ve ze té sét az igaz ga tó ta nács lát ja el. Az eu ró pai szö vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõi az igaz - ga tó ta nács tag jai. (2) Az igaz ga tó ta nács leg alább öt és ha az alap sza bály a mun ka vál la lói rész vé tel ér vé nye sí té se ér de ké ben elté - rõen nem ren del ke zik leg fel jebb ti zen egy ter mé sze tes sze mély tag ból áll. (3) Az igaz ga tó ta nács tag ja i nak több sé ge füg get len sze - mély. Az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lya en nél ma ga - sabb arányt is meg ál la pít hat. (4) Füg get len nek mi nõ sül az igaz ga tó ta nács tag ja, ha az eu ró pai szö vet ke zet tel az igaz ga tó ta ná csi tag sá gán kí vül fi gye lem mel az (5) be kez dés ben fog lal tak ra is más jog - vi szony ban nem áll.

4 484 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám (5) Nem mi nõ sül füg get len nek az igaz ga tó ta nács tag ja kü lö nö sen ak kor, ha a) az eu ró pai szö vet ke zet mun ka vál la ló ja vagy volt munkavállalója e jogviszonyának megszûnésétõl számított öt évig, b) az európai szövetkezet vagy igazgatótanácsa számára és ja vá ra el len ér ték fe jé ben szak ér tõi vagy más meg bí zá si jog vi szony ban te vé keny sé get foly tat, c) az eu ró pai szö vet ke zet ered mé nyes mû kö dé se ese tén igaz ga tó ta ná csi tag sá ga alap ján va gyo ni jut ta tá sok ra jo - gosult (pl. jegy zé si jo got biz to sí tó köt vény, si ker díj), d) az eu ró pai szö vet ke zet va la mely nem füg get len igaz ga tó ta ná csi tag já nak vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la - ló já nak kö ze li hoz zá tar to zó ja [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685. b) pont] vagy élet tár sa, e) az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó ta ná csá nak nem függet len tag já val egy má sik gaz dál ko dó szer ve zet ben [Ptk c) pont] olyan jog vi szony ban áll, amely alap ján a nem füg get len tag nak irá nyí tá si, el len õr zé si joga van, f) az eu ró pai szö vet ke zet füg get len könyv vizs gá ló ja, a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy üzlettársa e jogviszony meg szû né sé tõl szá mí tott há rom évig. 9. (1) Ha az eu ró pai szö vet ke zet te vé keny sé gé nek jel - le ge vagy más éssze rû ok in do kol ja, a szö vet ke zet az alap - szabályban bizottságokat (jelölési, javadalmazási bizottság stb.) hoz hat lét re. (2) Egy sé ges irá nyí tá si rend sze rû eu ró pai szö vet ke zet - ben au dit bi zott ság lét re ho zá sa kö te le zõ. A bi zott ság nak leg alább há rom tag ja van, aki ket az igaz ga tó ta nács a füg - get len tag jai kö zül vá laszt. (3) Az au dit bi zott ság ha tás kö ré be tar to zik: a) a szám vi te li tör vény sze rin ti éves be szá mo ló vé le - mé nye zé se, b) ja vas lat té tel a könyv vizs gá ló sze mé lyé re, dí jazá - sára, c) a könyv vizs gá ló val meg kö ten dõ szer zõ dés elõ ké szí - té se, va la mint az alap sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján a szö - vet ke zet kép vi se le té ben a szer zõ dés alá írá sa, d) a könyv vizs gá ló val szem be ni szak mai kö ve tel mé - nyek és össze fér he tet len sé gi elõ írások ér vény re jut ta tá sá - nak fi gye lem mel kí sé ré se, a könyv vizs gá ló val való együtt - mû kö dés sel kap cso la tos te en dõk el lá tá sa, va la mint szük - ség ese tén az igaz ga tó ta nács szá má ra in téz ke dé sek meg - té te lé re való ja vas lat té tel, e) a pénz ügyi be szá mo lá si rend szer mû kö dé sé nek ér - tékelése és ja vas lat té tel a szük sé ges in téz ke dé sek megté - te lére, f) az igaz ga tó ta nács mun ká já nak se gí té se a pénz ügyi be szá mo lá si rend szer meg fe le lõ el len õr zé se ér de ké ben, g) to váb bá mind azon kér dé sek, ame lye ket az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lya a ha tás kö ré be utal. IV. Fejezet SZÉKHELYÁTHELYEZÉS 10. (1) Ha az eu ró pai szö vet ke zet szék he lyé nek egy má sik tag ál lam ba tör té nõ át he lye zé sét ha tá roz za el, a szö - vet ke zet kö te les a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé - tel lel azon hi te le zõk nek, akik nek a szö vet ke zet tel szem - ben fenn ál ló, le nem járt kö ve te lé sei a szék hely át he lye zés - rõl ho zott dön tés köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let kez tek, követeléseik ere jé ig biz to sí té kot nyúj ta ni. (2) A hi te le zõ a biz to sí ték adás ra vo nat ko zó igé nyét a szék hely át he lye zés rõl ho zott dön tés köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül je lent he ti be az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá gá nak (igaz ga tó ta ná csá nak). (3) Nem jo go sult biz to sí ték ra a hi te le zõ, ha az zal egyéb - ként jog sza bály ren del ke zé se vagy szer zõ dés alap ján már ren del ke zik vagy az eu ró pai szö vet ke zet pénz ügyi, va gyo ni hely ze té re te kin tet tel a biz to sí ték adás indoko - latlan. (4) Az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) a ké re lem elõ ter - jesz tésére biz to sí tott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül kö te les biz to sí té kot nyúj ta ni, vagy a ké re lem el uta sí - tá sá ról in do ko lás sal el lá tott ha tá ro za tot a hi te le zõ nek kéz - be sí te ni. Az el uta sí tó vagy nem meg fe le lõ biz to sí ték nyúj - tá sá ról szóló ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát az érin tett hi te le zõ a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül az eu ró pai szö vet ke zet szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró - ság tól kér he ti. (5) A cég bí ró ság a tör vényességi fel ügye le ti el já rás ra irány adó sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val a ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott har minc na pon be lül ha tá roz. A cég bí ró ság az el já rás le foly ta tá sát köve tõen el uta sít ja a kérelmet, vagy az európai szövetkezetet megfelelõ biztosíték nyúj tá sá ra kö te le zi. 11. (1) Ha a Ma gyar or szá gon mû kö dõ eu ró pai szö vet - ke zet szék he lyét más tag ál lam ba he lye zi át, az új szék hely be jegy zé se nap já val mint mér leg for du ló nap pal kö te les a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ké szí té si, könyv - vizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének ele get ten ni, az új szék hely be jegy zé se nap já tól szá mí tott 150 na pon be lül. (2) Ha az európai szövetkezet székhelyét egy másik tagállamból Magyarországra helyezi át, a székhelyáthelyezés cégbírósági bejegyzése napjával köteles eszközeirõl és az eszközök forrásairól a számviteli törvény elõírásainak meg - felelõ nyi tó lel tárt és nyi tó mér le get ké szí te ni. (3) Az eu ró pai szö vet ke zet könyv vi te li nyil ván tar tá sa it a (2) be kez dés sze rin ti nyi tó lel tár ban sze rep lõ esz kö zök és források tételes adatai (eredeti bekerülési érték, elszámolt értékcsökkenés, értékvesztés, értékelési különbözet) figyelembe véte lével kell meg nyit ni.

5 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 485 (4) Ha a be szá mo ló és a könyv ve ze tés pénz ne me az európai szö vet ke zet szék he lyé nek Ma gyar or szág ra tör té - nõ át he lye zé se kor meg vál to zik, a (2) be kez dés sze rin ti nyi tó lel tárt és nyi tó mér le get a szék hely át he lye zé se elõtt al kal ma zott pénz nem ben kell el ké szí te ni, majd ezt kell ugyan ezen idõ pont tal a be szá mo ló és a könyv ve ze tés választott pénznemére a számviteli törvény elõírásai szerint át szá mí ta ni. V. Fejezet AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET MEGSZÛNÉSE 12. (1) Az eu ró pai szö vet ke zet vég el szá mo lás sal tör - té nõ jog utód nél kü li meg szû né sé re a Ctv. ren del ke zé se it kell al kal maz ni. (2) Az eu ró pai szö vet ke zet fi ze tés kép te len sé ge ese tén a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról szóló évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. MÁSODIK RÉSZ A MUNKAVÁLLALÓK BEVONÁSA AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET DÖNTÉSHOZATALI RENDJÉBE VI. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 13. Az eu ró pai szö vet ke zet ben biz to sí ta ni kell a mun - ka vál la lók dön tés ho za tal ba tör té nõ be vo ná sát. 14. A leg alább két részt vevõ jog alany ál tal vagy át - alakulással lét re ho zan dó eu ró pai szö vet ke zet munkavál - lalóinak a dön tés ho za ta li rend be tör té nõ be vo ná sá ra a ren del ke zé se it kell al kal maz ni. 15. (1) A ki zá ró lag ter mé sze tes sze mé lyek vagy egyet - len részt vevõ jog alany és ter mé sze tes sze mé lyek ál tal lét - re ho zan dó eu ró pai szö vet ke zet ese té ben a mun ka vál la lók be vo ná sá ra a ren del ke zé se it ak kor kell al kal maz - ni, ha az ala pí tók leg alább két tag ál lam ban össze sen leg alább öt ven mun ka vál la lót fog lal koz tat nak. (2) Ha a mun ka vál la lók lét szá ma füg get le nül at tól, hogy õket egy vagy több tag ál lam ban fog lal koz tat ják nem éri el az öt ve net vagy az öt ve net meg ha lad ja, de fog - lal koz ta tá suk ra egyet len tag ál lam ban ke rül sor, a mun ka - vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend - jébe tör té nõ be vo ná sá ra az eu ró pai szö vet ke zet, il let ve ma gyar or szá gi te lep he lye és le ány vál la la ta ese té ben az Sztv. sza bá lya it kell al kal maz ni. (3) Ha a (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó eu ró pai szö vet - ke zet be jegy zé se után az eu ró pai szö vet ke zet ben, an nak te lep he lye in és le ány vál la la ta i ban fog lal koz ta tott összes mun ka vál la ló leg alább két tag ál lam ban fog lal koz ta tott leg alább egy har ma da ezt kéri vagy a leg alább két tag ál - lam ban fog lal koz ta tott összes mun ka vál la ló szá ma el éri az öt ven fõt, a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön - tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ra a ren del - ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni. (4) Ha egy má sik tag ál lam ban az (1) be kez dés sze rint ala pí tott eu ró pai szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók rész vé - te li jog gal ren del kez tek, az eu ró pai szö vet ke zet szék he lyé - nek Ma gyar or szág ra tör té nõ át he lye zé se ese tén leg alább a ko ráb bi val egye zõ szin tû rész vé te li jo go kat kell bizto - sítani. 16. (1) A mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá nak sza bá lya it a) a ban meg ha tá ro zott el já rás alap ján, vagy b) e törvényben meghatározott esetekben, a VIII. fejezet ren del ke zé sei sze rint kell meg ál la pí ta ni. (2) Az e tör vény ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az eu ró pai szö vet ke zet, an nak le ány vál la la ta vagy te lep he lye bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la ló i nak tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós jo ga i ra a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mun ka Tör - vény köny ve) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. (3) Az e rész sze rin ti tár gya lá sok és el já rá sok so rán a kü lön le ges tár gya ló tes tü let, a kép vi se le ti tes tü let, a mun - ka vál la lói kép vi se lõk, az eu ró pai szö vet ke zet igazgató - sága, igaz ga tó ta ná csa (vagy az ál ta luk fel ha tal ma zott más szerv), to váb bá a fel ügye lõ bi zott ság és a részt vevõ jog - alanyok ügy ve ze tõ szer vei a jó hi sze mû ség és tisz tes ség kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen, köl csö nö sen együtt mû - köd ve kö te le sek el jár ni. 17. (1) A VIII. fe je zet ren del ke zé se it az eu ró pai szö - vet ke zet be jegy zé sé nek nap já tól a (2) be kez dés ben meg - ha tá ro zott ki vé tel lel ak kor kell al kal maz ni, ha a) a különleges tárgyaló testület és a részt vevõ jogalanyok ügy ve ze tõ szer vei így ál la pod nak meg, vagy b) a 26. -ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül meg ál - la po dás nem jön lét re, to váb bá a kü lön le ges tár gya ló tes tü - let nem hoz za meg a 30. (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za - tot, és min den részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve úgy ha tá roz, hogy e sza bá lyok al kal ma zá sa mel lett, foly tat ja az eu ró pai szö vet ke zet be jegy zé sé re irá nyu ló el já rást. (2) A mun ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó sza bá lyo kat ( ) ak kor kell al kal maz ni, ha az (1) be kez dés sze - rin ti fel té te lek fenn áll nak, és a) az eu ró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal jön lét re, és az át ala ku ló szö vet ke zet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ - bi zott sá gá ban ér vé nye sül tek mun ka vál la lói rész vé te li jogok;

6 486 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám b) az eu ró pai szö vet ke zet egye sü lés sel jön lét re, és a részt vevõ szö vet ke ze tek ben vagy va la me lyik részt vevõ szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók rész vé te li jog gal ren del - kez tek, úgy, hogy ez a részt vevõ szö vet ke ze tek va la - mennyi mun ka vál la ló já nak hu szon öt szá za lé kát érin tet te; c) az a) és b) pon ton kí vül más mó don lét re ho zott eu ró - pai szö vet ke zet ese té ben a részt vevõ jog ala nyok ban vagy va la me lyik részt vevõ jog alany ban a mun ka vál la lók rész - vé te li jog gal ren del kez tek, úgy, hogy ez a részt vevõ jog - ala nyok va la mennyi mun ka vál la ló já nak öt ven szá za lé kát érin tet te. (3) A mun ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó sza bá lyo kat al kal maz ni kell ak kor is, ha a részt vevõ jog ala nyok ban vagy va la mely részt vevõ jog alany ban a mun ka vál la lói rész vé tel joga biz to sí tott, és bár az érin tett mun ka vál la lók ará nya nem éri el a (2) be kez dés b), il let ve c) pont já ban meg ha tá ro zott arányt, a kü lön le ges tár gya ló tes tü let még is a sze rin ti sza bá lyok al kal ma zá sá ról dönt. (4) Ha a részt vevõ jog ala nyok ban egy más tól el té rõ mun ka vál la lói rész vé te li jo go kat biz to sí tot tak, a kü lön le - ges tár gya ló tes tü let dönt ar ról, hogy az eu ró pai szö vet ke - zet ben a részt vevõ jog ala nyok ban lé te zõ jo gok kö zül me lyik ér vé nye sül jön. Ha a kü lön le ges tár gya ló tes tü let a dön tést nem hoz za meg, az eu ró pai szö vet ke zet ben ér vé - nye sü lõ mun ka vál la lói rész vé te li jo gok ra a részt vevõ jog - ala nyok ban lé te zõ rész vé te li jo gok kö zül a mun ka vál - lalókra ked ve zõbb sza bá lyok az irány adók. (5) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let min den, e alap ján ho zott dön té sé rõl kö te les a részt vevõ jog ala nyok ügy ve - ze tõ szer ve it tá jé koz tat ni. 18. Ha a kö zös sé gi szin ten mû kö dõ vál lal ko zás, vagy egy kö zös sé gi szin ten mû kö dõ vál lal ko zás cso port hoz tar - to zó el len õr zõ vál lal ko zás [52. (4) (8) be kez dés] a Ren - de let és e tör vény ren del ke zé sei sze rint jött lét re, rá az európai szö vet ke zet re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell alkalmazni, ki vé ve, ha a kü lön le ges tár gya ló tes tü let úgy dönt, hogy a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ra irá nyu ló meg - ál la po dás meg kö té se ér de ké ben a tár gya lá so kat nem kez di meg, vagy a már meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz ti (30. ). Ez utób bi eset ben az eu ró pai üze mi ta nács lét re ho - zá sá ról, il let ve a mun ka vál la lók tá jé koz ta tá sát és a ve lük való kon zul tá ci ót szol gá ló el já rás ki ala kí tá sá ról szóló évi XXI. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni. VII. Fejezet A KÜLÖNLEGES TÁRGYALÓ TESTÜLET A különleges tárgyaló testület megalakítása 19. (1) Az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sát meg elõ zõ en, a részt vevõ jog ala nyok, érin tett le ány vál la la tok és te lep - he lyek mun ka vál la ló i nak kép vi se le té re egy kü lön le ges tár gya ló tes tü le tet kell lét re hoz ni, ab ból a cél ból, hogy a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról szóló meg ál la po dás megkö - tése érdekében a részt vevõ jogalanyok ügyvezetõ szerveivel tár gya lást foly tas son. (2) A részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei az eu ró - pai szö vet ke zet ala pí tá sá ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta - lát, va la mint az egye sü lé si ter ve zet, az át ala ku lá si ter ve zet köz zé té te lét kö ve tõ le he tõ leg rö vi debb idõn be lül kö te le - sek meg ten ni a kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala kí tá sá - hoz szük sé ges lé pé se ket. En nek ke re té ben a munkavál - lalói kép vi se lõ ket tá jé koz tat ni kell a részt vevõ jog ala - nyok, érin tett le ány vál la la tok és te lep he lyek ne vé rõl és szék he lyé rõl, az ott fog lal koz ta tott mun ka vál la lók szá má - ról, valamint ar ról, hogy a ter ve zett ala pí tás mi lyen ha - tással lehet a mun ka vál la lók tá jé koz ta tá si, kon zul tá ci ós és rész vé te li jo ga i ra. 20. (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let leg alább tíz tag - ból áll. A tes tü let ben a tag ál la mot, ahol a részt vevõ jog ala - nyok, érin tett le ány vál la la tok vagy te lep he lyek mun ka - válla lót fog lal koz tat nak, a tag ál la mok ban fog lal koz ta tott összes mun ka vál la lók szá má nak min den meg kez dett tíz szá za lé ka után egy hely il le ti meg. (2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet egye sü lés sel jön lét re, a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ben min den olyan be jegy zett és az adott tag ál lam ban mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó részt vevõ szö vet ke zet mun ka vál la ló i nak kép vi se le tét is biz to sí ta ni kell, amely az eu ró pai szö vet ke zet be jegy zé se - kor jog utód lás sal meg szû nik. En nek ér de ké ben, a kü lön le - ges tár gya ló tes tü let be to váb bi ta go kat kell je löl ni. E ta gok szá ma azon ban nem ha lad hat ja meg az (1) be kez dés alap - ján meg ál la pí tott ta gok szá má nak egy ötö dét, és nem ve zet - het ket tõs kép vi se let hez az érin tett mun ka vál la lók te kin te - té ben. (3) Ha az egye sü lés ben részt vevõ szö vet ke ze tek szá ma ma ga sabb, mint ahány to váb bi tag a (2) be kez dés alap - ján a kü lön le ges tár gya ló tes tü let be je löl he tõ, a ren del ke - zés re álló he lyek a kü lön bö zõ tag ál la mok ban lévõ részt vevõ szö vet ke ze tek kö zött osz la nak meg, az ál ta luk fog - lalkoztatott mun ka vál la lók szá ma sze rin ti csök ke nõ sor - rend ben. 21. (1) A részt vevõ jog alany, érin tett le ány vál la lat vagy te lep hely bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la lói képviseletében a különleges tárgyaló testület tagját (tagjait) a) az üze mi ta nács, b) ha központi üzemi tanács mûködik, a központi üzemi ta nács, c) ha több köz pon ti üze mi ta nács mû kö dik, a köz pon ti üze mi ta ná csok kö zö sen je lö lik. (2) A különleges tárgyaló testület tagjainak kijelölésével egy ide jû leg gon dos kod ni kell pót tag je lö lé sé rõl is.

7 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 487 (3) A je lö lés so rán biz to sí ta ni kell azt, hogy min den egyes részt vevõ jog alany mun ka vál la lói kép vi se let hez jus sa nak a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ben, amennyi ben ez a ta gok szá má nak nö ve lé se nél kül le het sé ges. (4) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let tag ja i nak ki je lö lé se so rán a nõk és a fér fi ak ará nyát a részt vevõ jog alany, érin - tett le ány vál la lat vagy te lep hely ál tal bel föl dön fog lal koz - ta tott nõk és fér fi ak ará nyá nak figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni. 22. (1) Ha a 21. (1) be kez dé se sze rin ti va la mely részt vevõ jog alany nál, érin tett le ány vál la lat nál vagy telep - helyen nincs üze mi ta nács, e jog alany, le ány vál la lat vagy te lep hely mun ka vál la ló i nak kép vi se lõ jét az üze mi ta nács, a köz pon ti üze mi ta nács, il let ve a köz pon ti üze mi ta ná csok je lö lõ gyû lé sé re meg kell hív ni. A mun ka vál la lók kép vi se - lõ je a je lö lõ gyû lé sen az üze mi ta nács, il let ve a köz pon ti üze mi ta nács tag já nak mi nõ sül. (2) A részt vevõ jog alany, le ány vál la lat vagy te lep hely ügy ve ze tõ szer ve kö te les tá jé koz tat ni a mun ka vál la ló kat a kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala kí tá sá nak szán dé ká - ról, to váb bá ar ról, hogy a mun ka vál la lók kép vi se lõ jét az (1) be kez dés sze rin ti je lö lõ gyû lés re meg kell hív ni. (3) Az (1) be kez dés sze rin ti mun ka vál la lói kép vi se lõt a részt vevõ jog alany nál, le ány vál la lat nál vagy te lep he - lyen fog lal koz ta tott, a mun kál ta tó val mun ka vi szony ban álló mun ka vál la lók vá laszt ják meg. (4) A mun ka vál la lói kép vi se lõ meg vá lasz tá sá val kap - cso la tos fel ada tok le bo nyo lí tá sa a vá lasz tá si bi zott ság fel - ada ta. A vá lasz tá si bi zott ság há rom tag ból áll, aki ket a mun ka vál la lók köz vet le nül vá lasz ta nak. A vá lasz tá si bizottság meg ha tá roz za a vá lasz tás el já rá si rend jét, idõ - pont ját, gon dos ko dik a vá lasz tás le bo nyo lí tá sá ról és meg - ál la pít ja a sza va zat szám lá lás sza bá lya it. (5) Mun ka vál la lói kép vi se lõ vé az a cse lek võ ké pes mun ka vál la ló vá laszt ha tó, aki a mun kál ta tó val leg alább hat hó nap ja mun ka vi szony ban áll. A vá lasz tás ra jo go sult, va la mint a vá laszt ha tó mun ka vál la lók jegy zé két a mun kál - ta tó nak a vá lasz tá si bi zott ság ké ré sé re öt na pon be lül ren - del ke zés re bo csá tott ada tai alap ján a vá lasz tá si bi zott ság ál la pít ja meg és te szi köz zé. A vá lasz tás ér vé nyes sé gé re a Mun ka Tör vény köny vé nek 51/A. (1) be kez dé sé ben fog - lal tak irány adók. Ér vény te len vá lasz tás ese tén a vá lasz tást har minc na pon be lül meg kell is mé tel ni. A meg is mé telt vá lasz tást ak kor kell ér vé nyes nek te kin te ni, ha azon a választásra jo go sul tak több mint egy har ma da je len van. (6) A mun ka vál la lók kép vi se lõ jé nek azt a mun ka vál la - lót kell te kin te ni, aki a le adott ér vé nyes sza va za tok kö zül a leg töb bet meg sze rez te. 23. (1) A részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve kö te les a töb bi részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer vét ha la dék ta la - nul tá jé koz tat ni a jog alany nál, le ány vál la la tá nál vagy telephelyén ki je lölt tag ne vé rõl és el ér he tõ sé gé rõl, va la - mint ar ról, hogy a tag me lyik le ány vál la lat vagy te lep hely mun ka vál la ló ja. (2) A részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer ve az (1) be kez dés alap ján ka pott tá jé koz ta tást kö te les a jog - alanynál, leányvállalatánál vagy telephelyén mûködõ üzemi tanács nak (köz pon ti üze mi ta nács nak) ha la dék ta lanul továb bí tani. 24. (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let tag já nak meg - bízatása meg szû nik, ha a) le mond, b) va la mely részt vevõ jog alany nál, érin tett le ány vál la - lat nál vagy te lep he lyen mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá ra vá lik jo go sult tá, c) mun ka vi szo nya meg szû nik. (2) Az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben a tag he lyé re az azo nos tag ál lam ban vá lasz tott pót tag lép. (3) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let az eu ró pai szövet - kezet be jegy zé sé nek nap ján meg szû nik. A különleges tárgyaló testület eljárása 25. (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik vagy a kü lön le ges tár gya ló tes tü let más ként nem ha tá roz meg ál la po dás ban rög zí tik a mun ka vál la lók - nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör - ténõ be vo ná sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A meg ál la po dást írás ba kell fog lal ni. (2) A meg ál la po dás meg kö té se ér de ké ben az ügy ve ze tõ szer vek a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ré szé re az eu ró pai szö vet ke zet be jegy zé sé ig fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyúj - ta nak az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá nak ter vé rõl, és a tájékoztatás alap já ul szol gá ló ira to kat a kü lön le ges tár - gyaló tes tü let ren del ke zé sé re bo csát ják. 26. (1) A meg ál la po dás meg kö té se ér de ké ben a tár - gya lá so kat a kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala ku lá sa után ha la dék ta la nul meg kell kez de ni, és hat hó nap alatt be kell fe jez ni. (2) A fe lek kö zös meg egye zés sel úgy ha tá roz hat nak, hogy a tár gya lá sok idõ tar ta mát meg hosszab bít ják. A tár - gya lá sok tar ta ma eb ben az eset ben sem ha lad hat ja meg a kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala kí tá sá tól szá mí tott egy évet. 27. (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let a tár gya lá sok során mun ká ja se gí té sé re szak ér tõt ve het igény be, ide - ért ve a meg fe le lõ kö zös sé gi szin tû szak szer ve ze tek kép - viselõit is. A szak ér tõ a tes tü let ké ré sé re sza va za ti jog nél kül je len le het a tár gya lá so kon.

8 488 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám (2) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let jo go sult tá jé koz tat ni az el já rás ban nem érin tett szak szer ve ze te ket és más kül sõ szer ve ze te ket is a tár gya lá sok meg kez dé sé rõl. 28. A kü lön le ges tár gya ló tes tü let mû kö dé sé vel és a tár gya lá sok kal kap cso lat ban fel me rü lõ in do kolt és szük sé - ges költ sé ge ket (he lyi ség, szak ér tõi és tol mács díj, uta zá si és szál lás költ ség stb.) az ál ta luk fog lal koz ta tott mun ka - vál la lók ará nyá ban a részt vevõ jog ala nyok vi se lik. A részt vevõ jog ala nyok ál tal vi selt költ sé gek mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra a Mun ka Tör vény köny vé nek 63. -át meg fele lõen al kal maz ni kell. A különleges tárgyaló testület határozatai 29. (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let ak kor ha tá ro zat - ké pes, ha az ülé sen tag ja i nak több mint a fele je len van. (2) A dön tés ho za tal so rán min den tag nak egy sza va za ta van. Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ha tá ro za ta it a tel jes tag lét szá má hoz képest szá mí tott egy sze rû szó több ség gel hoz za meg, fel - té ve, hogy e szó több ség egy ide jû leg va la mennyi mun ka - vál la ló több sé gét is kép vi se li. (3) Ha a mun ka vál la ló kat rész vé te li jo gok il le tik meg a) az eu ró pai szö vet ke zet egye sü lés sel tör té nõ alapí - tása ese tén azon részt vevõ szö vet ke ze tek ben, ame lyek az összes mun ka vál la ló leg alább hu szon öt szá za lé kát fog lal - koz tat ják, b) az eu ró pai szö vet ke zet nem egye sü lés sel tör té nõ ala - pí tá sa ese tén pe dig azon részt vevõ jog ala nyok ban, ame - lyek az összes mun ka vál la ló leg alább öt ven szá za lé kát fog lal koz tat ják, a rész vé te li jo gok csök ken té sé hez a kü lön le ges tár gya ló tes tü let a tel jes tag lét szá má hoz ké pest szá mí tott két har - ma dos szó több ség gel meg ho zott ha tá ro za ta szük sé ges. E ha tá ro zat csak ak kor hoz ha tó meg, ha az igen lõ sza va za - tot le adó ta gok az összes mun ka vál la ló nak leg alább két kü lön bö zõ tag ál lam ban fog lal koz ta tott két har ma dát kép - vi se lik. 30. (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let a tel jes tag lét - szá má hoz ké pest szá mí tott két har ma dos szó több ség gel ho zott ha tá ro za tá val, fel té ve, hogy e ta gok a részt vevõ jog ala nyok va la mennyi mun ka vál la ló já nak leg alább két kü lön bö zõ tag ál lam ban fog lal koz ta tott két har ma dát kép - vi se lik, úgy dönt het, hogy nem kez di meg a tár gya lá so kat vagy a már meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz ti. Eb ben az eset ben az eu ró pai szö vet ke zet bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la ló i nak tá jé koz ta tá sá ra és a ve lük való kon zul - tá ci ó ra a Mun ka Tör vény köny vé nek ren del ke zé se it kell al kal maz ni. (2) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let az (1) be kez dés sze - rin ti ha tá ro za tot nem hoz hat ja meg, ha az eu ró pai szö vet - kezet átalakulással jön létre, és az átalakuló szövetkezetben a mun ka vál la lók nak rész vé te li joga van. (3) A fe lek kö zös meg egye zés sel bár mi kor újra meg - nyit hat ják a tár gya lá so kat. (4) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés meg ho za ta lá tól szá - mí tott két év el tel té vel, az eu ró pai szö vet ke zet, an nak leányvállalatai és te lep he lyei mun ka vál la ló i nak tíz szá za - lé ka vagy kép vi se lõ ik írás ban kér he tik az eu ró pai szö vet - ke zet igaz ga tó sá gá tól (igaz ga tó ta ná csá tól) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let össze hí vá sát. A ké re lem alap ján a tes tü le - tet össze kell hív ni. Ha a tes tü let kez de mé nye zi a tár gya lá - so kat, de a fe lek kö zött meg ál la po dás nem jön lét re, a bel - föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la lók jo ga i ra a Mun ka Tör vény köny vé nek a mun ka vál la lók tá jé koz ta tá sá ra és a ve lük való kon zul tá ci ó ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A munkavállalók bevonására vonatkozó megállapodás tartalma 31. (1) A 19. (1) bekezdése szerinti megállapodásnak leg alább a kö vet ke zõ kér dé sek re kell ki ter jed nie: a) a meg ál la po dás ha tá lya; b) az eu ró pai szö vet ke zet ben mû kö dõ kép vi se le ti tes - tület össze té te le, tag ja i nak szá ma, és a he lyek el osz tá sa; c) a kép vi se le ti tes tü let fel ada tai, va la mint a tá jé koz ta - tás sal és kon zul tá ci ó val kap cso la tos el já rá sa; d) a kép vi se le ti tes tü let ülé se i nek gya ko ri sá ga; e) a kép vi se le ti tes tü let szá má ra el kü lö ní tett pénz ügyi és do lo gi esz kö zök; f) ha az egyez te té sek so rán a fe lek úgy dön te nek, hogy a kép vi se le ti tes tü let he lyett egy vagy több tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós el já rást hoz nak lét re, ezen el já rá sok sza - bályai; g) ha az egyez te té sek so rán a fe lek úgy dön te nek, hogy az eu ró pai szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók szá má ra rész - vé te li jo go kat biz to sí ta nak, ak kor e sza bá lyok lé nye ge, ide ért ve az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó ta ná csá ban vagy felügyelõbizottságában részt vevõ azon tagok számát, akiket a munkavállalók jogosultak választani, kinevezni, javasolni vagy ellenezni, e tagok munkavállalók általi megválasztására, kinevezésére, ajánlására vagy ellenzésére vo - nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat, va la mint e ta gok jo ga it; h) a meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja és a meg ál la po dás idõ tar ta ma, to váb bá azon ese tek ne ve sí té se, ame lyek a meg ál la po dás új ra tár gya lá sá ra ala pul szol gál - nak ide ért ve azt az ese tet is, ami kor az eu ró pai szövet - kezet lét re ho zá sa után az eu ró pai szö vet ke zet ben, an nak le ány vál la la ta i nál és te lep he lye in szer ke ze ti vál to zá sok kö vet kez nek be, to váb bá az új bó li egyez te tés re vonat - kozó el já rás. (2) A meg ál la po dás tar tal má ra a fe lek el té rõ ren del ke - zé se hi á nyá ban nem kell al kal maz ni a ban meg - ha tá ro zott sza bá lyo kat.

9 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 489 (3) Ha az eu ró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal jön lét re, a meg ál la po dás ban a mun ka vál la lók be vo ná sá nak leg alább az át ala ku ló szö vet ke zet ben meg lé võ vel azo nos szint jét kell biz to sí ta ni. 32. (1) Ha az eu ró pai szö vet ke zet szék he lye sze rin ti tag ál la má nak joga le he tõ vé te szi és az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lya elõ ír ja, hogy a mun ka vál la lók, il let ve azok kép vi se lõi jo go sul tak a köz gyû lé sen, a rész köz gyû lé sen vagy az ága za ti köz gyû lé sen részt ven ni és sza vaz ni, ak kor ezen jo gok a (2) be kez dés sze rin ti ese tek ben az eu ró pai szö vet ke zet bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la ló it is meg il le tik. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti jo gok ak kor il le tik meg az eu ró pai szö vet ke zet bel föl dön fog lal koz ta tott munkavál - lalóit, ha a) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a részt vevõ jog ala - nyok ügy ve ze tõ szer vei a 19. (1) be kez dés sze rin ti meg - ál la po dás ban így ha tá roz tak, vagy b) olyan szö vet ke zet ala kul át eu ró pai szö vet ke zet té, amelyben a munkavállalók az (1) bekezdés szerinti jogokkal ren del kez tek, vagy c) a nem át ala ku lás sal lét re ho zott eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá ban olyan szö vet ke zet vett részt, amely ben a mun ka vál la lók az (1) be kez dés sze rin ti jo gok kal rendel - keztek, feltéve, hogy a munkavállalók részvétele az európai szö vet ke zet ala pí tá sá ban részt vevõ szö vet ke ze tek közül e szö vet ke zet ben biz to sí tott a leg ma ga sabb arány ban, és ca) a 19. (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást a 26. -ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem kö töt ték meg, to váb bá cb) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let nem hoz za meg a 30. (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tot és min den részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve úgy ha tá roz, hogy a VIII. fe je zet ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa mel lett foly tat - ja az eu ró pai szö vet ke zet be jegy zé sé re irá nyu ló el já rást, és a 17. (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja, vagy (3) bekez - dése alap ján a mun ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó sza bá - lyo kat ( ) kell al kal maz ni. Titoktartás 33. (1) Az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá gát (igaz ga - tó ta ná csát), il let ve az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá ban részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer vét az e tör vény ben fog lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett ség csak ab ban az eset ben ter he li, ha tá jé koz ta tás nyúj tá sa nem ve szé lyez te ti az eu ró - pai szö vet ke zet vagy a részt vevõ jog alany, il let ve azok leányvállalatának vagy te lep he lyé nek üz le ti tit ka i hoz fû - zõdõ jo gos ér de ke it. (2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta - ná csa) vagy a részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve nem adta meg a tá jé koz ta tást, a kü lön le ges tár gya ló tes tü let, a kép vi se le ti tes tü let vagy a mun ka vál la lói kép vi se lõk ké rel - mé re a cég bí ró ság kö te lez he ti az eu ró pai szö vet ke ze tet, illetve a részt vevõ jog alanyt a fel vi lá go sí tás meg adá sá ra. (3) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let, to váb bá a kép vi se le ti tes tü let tag ja és pót tag ja azo kat a té nye ket, ada to kat, ame - lye ket ré szé re a részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei vagy az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga, igaz ga tó ta ná - csa (vagy az ál ta luk fel ha tal ma zott szerv) tes tü le ti tag sá - gá ra te kin tet tel ki fe je zet ten üz le ti ti tok ként adott át, har - ma dik sze mély nek nem ad hat ja át, nem hoz hat ja nyil vá - nos ság ra, és azo kat sem mi lyen más mó don nem hasz nál - hat ja fel az e tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok el éré sén kívüli te vé keny sé gé ben. Ez a kö te le zett ség a kü lön le ges tár gya ló tes tü let, és a kép vi se le ti tes tü let tag ját és pót tag ját meg bí za tá sa meg szû né se után is ter he li. (4) A (3) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség ter he li a mun - ka vál la lói kép vi se lõ ket is a tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós el já rá sok so rán meg is mert té nyek, ada tok te kin te té ben, továbbá a mun ka vál la lói kül döt te ket, a tol má csot és a szak ér tõt is. Munkajogi védelem 34. (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a kép vi se le ti tes tü let bel föl dön fog lal koz ta tott tag já nak és pót tag já nak, a tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós el já rás ban részt vevõ mun - ka vál la lói kép vi se lõ nek, to váb bá az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban lévõ mun ka vál la lói kül döt tek nek a mun ka jo gi vé del mé re a Mun ka Tör vény köny ve üze mi ta nács tag já ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni. (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély a fel ada - tai el lá tá sá hoz szük sé ges idõ tar tam ra men te sül a mun ka - vég zé si kö te le zett sé ge alól, és erre az idõ re tá vol lé ti díja illeti meg. A kép vi se le ti tes tü let tag ját ez a jog a to vább - kép zé sé hez szük sé ges idõ tar tam ra is meg il le ti. A mun ka - idõ-ked vez mény idõ tar ta má ra ha a 31. sze rin ti meg ál - la po dás el té rõ en nem ren del ke zik a Mun ka Tör vény - köny ve 62. -ának (2) be kez dé se meg fele lõen irány adó. Jogorvoslat 35. (1) Az e rész ben meg ha tá ro zott jo gok vagy kö te le - zett sé gek meg sér té se ese tén a kü lön le ges tár gya ló tes tü let, a kép vi se le ti tes tü let, a tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós el já - rás ban részt vevõ mun ka vál la lói kép vi se lõk a Mun ka Tör vény köny ve ren del ke zé se i nek meg fe le lõ alkalmazá - sával az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igazgatóta - nácsa), to váb bá a részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei el len mun ka ügyi jog vi tát kez de mé nyez het nek. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti jog az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá gát (igaz ga tó ta ná csát), to váb bá a részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer ve it is meg il le ti a kü lön le ges

10 490 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám tár gya ló tes tü let tel, a kép vi se le ti tes tü let tel, il let ve a mun - ka vál la lói kép vi se lõk kel szem ben. VIII. Fejezet VÁLASZTHATÓ SZABÁLYOK A képviseleti testület összetétele, megalakítása és megszûnése 36. (1) A kép vi se le ti tes tü let az eu ró pai szö vet ke zet, annak leányvállalatai, illetve telephelyei munkavállalóinak kép vi se lõ i bõl áll. (2) A kép vi se le ti tes tü let meg ala kí tá sá ra a 20. (1) be - kez dé se, a 21. (1) (2) és (4) be kez dé se, to váb bá a 22. ren del ke zé sei meg fele lõen irány adók. 37. A kép vi se le ti tes tü let meg ala kí tá sát köve tõen ha - la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell az eu ró pai szö vet ke zet igaz - ga tó sá gát (igaz ga tó ta ná csát) a kép vi se le ti tes tü let tag - jainak ne vé rõl és el ér he tõ sé gé rõl, va la mint ar ról, hogy a tag me lyik részt vevõ jog alany, le ány vál la lat vagy te lep - hely mun ka vál la ló ja. Az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) ezek rõl az ada tok ról ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az eu ró pai szö vet ke zet va la mennyi le ány vál la la tá nak, te lep he lyé nek ügy vezetõ szer vét, va la mint a mun ka vál la lók kép vi se le ti szer ve it. 38. (1) A kép vi se le ti tes tü let meg bí za tá sa há rom évre szól. (2) A kép vi se le ti tes tü let meg szû nik, ha a) az eu ró pai szö vet ke zet jog utód nél kül meg szû nik, b) meg bí za tá si ide je le járt, c) vissza hív ják, d) tag ja i nak szá ma bár mely ok ból több mint egy har - mad dal csök kent. (3) A kép vi se le ti tes tü let vissza hí vá sá ról sza va zást kell tar ta ni, ha azt a vá lasz tás ra jo go sult mun ka vál la lók leg - alább har minc szá za lé ka írás ban in dít vá nyoz za. A sza - va zás ér vé nyes, ha ezen a vá lasz tás ra jo go sult mun ka vál - la lók több mint fele részt vett. A vissza hí vás hoz a le adott ér vé nyes sza va za tok több mint két har ma da szük sé ges. Visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül ismételten nem te he tõ. (4) A kép vi se le ti tes tü let vissza hí vá sá ra a meg vá lasz tá - sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni. (5) A kép vi se le ti tes tü le tet olyan idõ ben kell meg vá - lasz ta ni, hogy a ko ráb bi kép vi se le ti tes tü let meg bí za tá sá - nak le jár tát köve tõen mû kö dé sét azon nal meg kezd hes se. Ha a kép vi se le ti tes tü let a (2) be kez dés c) d) pont ban meg - ha tá ro zott ok ból szûnt meg, há rom hó na pon be lül új kép - vi se le ti tes tü le tet kell vá lasz ta ni. 39. (1) A kép vi se le ti tes tü let tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik, ha a) le mond; b) meg bí za tá sá nak ide je le járt; c) vissza hív ják; d) az eu ró pai szö vet ke zet nél, va la mely le ány vál la la tá - nál vagy te lep he lyén mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá ra vá lik jo go sult tá; e) mun ka vi szo nya meg szû nik; f) az a le ány vál la lat vagy te lep hely, amely hez a kép vi - se lõ tar to zik, meg szû nik. (2) A kép vi se le ti tes tü let tag já nak vissza hí vá sá ra a ta got je lö lõ üze mi ta nács (köz pon ti üze mi ta nács) jo go sult. A tag vissza hí vá sá hoz a le adott ér vé nyes sza va za tok több mint fele szükséges. A visszahívásról szavazást kell tartani, ha ezt a tagot jelölõ üzemi tanács tagjainak legalább harminc száza lé ka ja va sol ja. Vissza hí vás ra irá nyu ló in dít vány hat hó na pon be lül is mé tel ten nem te he tõ. (3) Ha a kép vi se le ti tes tü let bel föl dön lévõ le ány vál la la - tá nál vagy te lep he lyén vá lasz tott tag já nak meg bí za tá sa a kép vi se le ti tes tü let meg bí za tá sá nak le jár ta elõtt meg - szûnik, he lyé re a bel föl dön vá lasz tott pót tag lép. A képviseleti testület mûködése 40. (1) A kép vi se le ti tes tü let tag jai kö zül el nö köt és elnökhelyettest vá laszt. (2) Ha a kép vi se le ti tes tü let leg alább ti zen öt tag ból áll, há rom ta gú ügy ve ze tõ bi zott sá got vá laszt. A bi zott ság nak tag ja a kép vi se le ti tes tü let el nö ke. Az el nö köt és a két ta got kü lön bö zõ tag ál la mok ból kell vá lasz ta ni. (3) A kép vi se le ti tes tü let ak kor ha tá ro zat ké pes, ha tag - jainak több mint a fele je len van. A tes tü let el fo gad ja sa ját ügy rend jét. Ha az ügy rend el té rõ en nem ren del ke zik, a kép vi se le ti tes tü let ha tá ro za ta it egy sze rû szó több ség gel hoz za meg. 41. (1) A kép vi se le ti tes tü let mun ká já nak se gí té - sére szak ér tõt ve het igény be. (2) A kép vi se le ti tes tü let mû kö dé sé vel kap cso lat ban fel - me rü lõ in do kolt és szük sé ges költ sé ge ket (tár gya lá sok szer ve zé se, szak ér tõi és tol mács díj, uta zá si és szál lás költ - ség stb.) az eu ró pai szö vet ke zet vi se li. Ugyan így kö te les biz to sí ta ni a tes tü let tag ja i nak a fel ada tuk meg fe le lõ el lá tá - sá hoz szük sé ges pénz ügyi és do lo gi esz kö zö ket. Az eu ró - pai szö vet ke zet ál tal vi selt költ sé gek mér té ké nek meg ál la - pí tá sá ra a Mun ka Tör vény köny vé nek 63. -át meg fele lõen al kal maz ni kell. 42. (1) A kép vi se le ti tes tü let meg ala kí tá sát köve tõen, a tes tü let ké ré sé re az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta ná csa) leg fel jebb éven te meg vizs gál ja, hogy az egyes tag ál la mok ban fog lal koz ta tott munkavál -

11 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 491 lalói lét szám a 36. -ban fog lal tak hoz ké pest vál to zott-e oly mér ték ben, amely a kép vi se le ti tes tü let lét szá má nak, il let ve össze té te lé nek a vál to zá sát in do kol ja. A vizs gá lat ered mé nyé rõl a kép vi se le ti tes tü le tet az igaz ga tó ság (igaz - ga tó ta nács) tá jé koz tat ja. (2) Ha a kép vi se le ti tes tü let lét szá má nak, il let ve össze - té te lé nek meg vál toz ta tá sa in do kolt, a tes tü let kez de mé - nye zi, hogy az érin tett tag ál la mok ban meg fe le lõ lét szá mú ta got vá lassza nak. Az új vá lasz tás sal meg szû nik az adott tag ál lam ban fog lal koz ta tott mun ka vál la lók kép vi se le tét el lá tó tag meg bí za tá sa. 43. (1) Meg ala kí tá sá tól szá mí tott leg ké sõbb négy év el tel té vel a kép vi se le ti tes tü let kö te les vizs gá la tot le foly - tat ni, és ha tá ro za tot hoz ni ar ról, hogy a 31. sze rin ti meg - ál la po dás meg kö té se ér de ké ben tár gya lást kez de mé nyez-e az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá gá val (igaz ga tó ta ná csá - val) vagy a továb biak ban is a sze rin ti sza bá lyo kat al kal maz za. (2) Ha a kép vi se le ti tes tü let tár gya lá sok kez de mé nye zé - sé rõl ha tá roz, a ren del ke zé se it meg fele lõen al kal - maz ni kell. (3) Ha a tör vény ben meg ál la pí tott ha tár idõ alatt a meg - ál la po dás nem jön lét re, a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ra to vább ra is a ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A munkavállalók tájékoztatása és a konzultáció szabályai 44. A kép vi se le ti tes tü let ha tás kö re csak olyan kér dé - sek re ter jed ki, ame lyek az eu ró pai szö vet ke ze tet, an nak egy má sik tag ál lam ban lévõ le ány vál la la tát vagy telep - helyét érin tik, to váb bá ame lyek meg ha lad ják az egyes tag - ál la mok ban mû kö dõ dön tés ho zó szer vek ha tás kö rét. 45. (1) Az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga - tó ta ná csa) a kép vi se le ti tes tü let meg ala ku lá sát, és a 37. sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen ha la dék ta la nul elsõ tár gya - lás ra hív ja meg a kép vi se le ti tes tü let tag ja it. A kép vi se le ti tes tü let jo go sult éven te egy al ka lom mal az igaz ga tó ság gal (igaz ga tó ta náccsal) ülést tar ta ni an nak ér de ké ben, hogy tájékoztatást kap jon és kon zul tál jon az igaz ga tó ság (igaz - ga tó ta nács) ál tal össze ál lí tott je len tés alap ján az eu ró pai szö vet ke zet gaz da sá gi hely ze té rõl és an nak vár ha tó ala ku - lá sá ról. Az ülés idõ pont já ban és hely szí né ben az igaz ga tó - ság (igaz ga tó ta nács) és a kép vi se le ti tes tü let elõ ze tesen meg ál la po dik, és ar ról az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) tájékoztatja a le ány vál la la tok, te lep he lyek ügy ve ze tõ szerveit. (2) Az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) és a kép vi se le ti tes - tü let meg ál la po dá sa alap ján egy éven be lül több ülés is tart ha tó. (3) Az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta ná - csa) az ülést meg elõ zõ leg alább 15 nap pal a kép vi se le ti tes tü let ren del ke zé sé re bo csát ja az igaz ga tó ság (igaz ga tó - ta nács), il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ülé se i nek na pi rend jét, valamint a közgyûlés elé terjesztett valamennyi dokumentum má so la tát. 46. (1) Az eu ró pai szö vet ke zet gaz da sá gi hely ze té rõl és an nak vár ha tó ala ku lá sá ról tör té nõ tá jé koz ta tás és kon - zul tá ció ke re té ben, a 45. sze rin ti je len tés ki ter jed kü lö - nö sen a) az eu ró pai szö vet ke zet szer ke ze té re, va la mint gaz - da sá gi és pénz ügyi hely ze té re; b) az üzleti tevékenység, a termelés (szolgáltatás), vala - mint az ér té ke sí tés vár ha tó fej lõ dé sé re; c) a fog lal koz ta tá si hely zet re és an nak vár ha tó ala ku lá - sá ra; d) a be fek te té sek re és be fek te té si prog ra mok ra; e) a szer ve ze tet érin tõ lé nye ges vál to zá sok ra; f) az egye sü lés re; g) az új mun ka mód sze rek és ter me lé si el já rá sok be ve - ze té sé re; h) a vál lal ko zá sok, te lep he lyek vagy a mû kö dés szem - pont já ból lé nye ges üzem-, il let ve üz let ré szek, to váb bá a ter me lés át he lye zé sé re; i) a vál lal ko zá sok, te lep he lyek vagy a mû kö dés szem - pont já ból lé nye ges üzem-, il let ve üz let ré szek tevékeny - ségének csök ken té sé re vagy meg szün te té sé re; j) a cso por tos lét szám csök ken tés re; k) az eu ró pai szö vet ke zet tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá - sá val kap cso la tos dön té sek re. (2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta - ná csa) az (1) be kez dés h) j) pont ja i ban meg ha tá ro zott, a mun ka vál la lók ér de ke it je len tõs mér ték ben érin tõ in téz ke - dés vég re haj tá sát ter ve zi, kö te les a dön tést meg elõ zõ en leg alább 15 nap pal a kép vi se le ti tes tü le tet tá jé koz tat ni. (3) Te kin tet nél kül arra, hogy az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta ná csa) a (2) be kez dés sze rin ti kötelezettségének ele get tett-e, a kép vi se le ti tes tü let, il let - ve sür gõs eset ben az ügy ve ze tõ bi zott ság jo go sult az igaz ga tó ság gal (igaz ga tó ta náccsal), il let ve az eu ró pai szö - vet ke zet meg fe le lõ szin tû ve ze té sé vel tár gya lást kez de mé - nyez ni an nak ér de ké ben, hogy tá jé koz ta tást kap jon és kon - zul tál jon a mun ka vál la lók lé nye ges ér de ke it érin tõ rend kí - vü li kö rül mé nyek rõl. Ha a tár gya lá son a kép vi se le ti tes tü - let ne vé ben az ügy ve ze tõ bi zott ság vesz részt, az ülés re meg kell hív ni a kép vi se le ti tes tü let azon tag ja it, aki ket az in téz ke dés sel köz vet le nül érin tett mun ka vál la lók vá lasz - tot tak meg. (4) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta - ná csa) olyan dön tést hoz, amely nincs össz hang ban a kép - vi se le ti tes tü let leg ké sõbb a (3) be kez dés sze rin ti tár - gya lá son ki fej tett vé le mé nyé vel, a tes tü let a meg ál la po - dás el éré se ér de ké ben 8 na pon be lül írás ban kez de mé - nyez he ti újabb tár gya lás tar tá sát. Az újabb tár gya lást a

12 492 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám kez de mé nye zés tõl szá mí tott 15 na pon be lül kell megtar - tani. Az újabb tár gya lás meg tar tá sá ig a dön tés nem hajt - ható vég re. Ha a kép vi se le ti tes tü let ha tár idõn be lül nem kéri az újabb tár gya lás meg tar tá sát, vagy a tár gya lá son nem je le nik meg, il let ve, ha a fe lek az újabb tár gya lás ered - mé nye ként sem jut nak meg ál la po dás ra, az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) a mû kö dé sé re egyéb ként irány adó sza bá - lyok sze rint jár el. Ha a tár gya lá son meg ál la po dás jön lét re, azt írás ba kell fog lal ni. (5) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta - ná csa) a ban meg ha tá ro zott el já rás rend jét meg - sér ti, a kép vi se le ti tes tü let az eu ró pai szö vet ke zet szék - helye sze rin ti mun ka ügyi bí ró ság hoz for dul hat. Mind az elsõfokon, mind a má sod fo kon el já ró bí ró ság a ké re lem rõl nem pe res el já rás ban, ti zen öt na pon be lül ha tá roz. Ha a bíróság meg ál la pít ja az el já rás rend jé nek meg sér té sét, elrendeli az el já rá si cse lek mény vég re haj tá sát vagy meg is - mét lé sét. 47. (1) A kép vi se le ti tes tü let, il let ve az ügy ve ze tõ bizottság tag jai a sze rin ti tár gya lás elõtt jo go sul - tak az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) kép vi se lõ jé nek tá vol - lé té ben ta nács koz ni. (2) Ha a ta nács ko zást az ügy ve ze tõ bi zott ság tart ja, a tanácskozásra meg kell hív ni a kép vi se le ti tes tü let azon tag ja it, aki ket az in téz ke dés sel köz vet le nül érin tett mun ka - vál la lók vá lasz tot tak meg. 48. A kép vi se le ti tes tü let nek, il let ve az ügy ve ze tõ bizottságnak a sze rin ti tár gya lá son részt vevõ tag jai az üz le ti ti tok kö rén kí vül kö te le sek tá jé koz tat ni az eu ró pai szö vet ke zet, an nak le ány vál la la tai, il let ve te - lep helyei munkavállalói képviselõit a tájékoztatás, illetve a kon zul tá ció tar tal má ról és ered mé nyé rõl. A munkavállalói részvétel szabályai 49. (1) Az eu ró pai szö vet ke zet nek, le ány vál la la ta i nak, il let ve te lep he lye i nek mun ka vál la lói az eu ró pai szövet - kezet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban ugyan olyan arány ban jo go sul tak kül dött rõl dön te ni, ami - lyen arány a részt vevõ jog ala nyok kö zül ab ban volt, amely a mun ka vál la lói rész vé tel leg ma ga sabb szint jét biz - to sí tot ta. (2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal jön lét re, és a részt vevõ szö vet ke zet re irány adó tag ál la mi jog mun ka - vál la lói rész vé telt ír elõ az igaz ga tó ta nács ban vagy a fel - ügye lõ bi zott ság ban, a mun ka vál la lói rész vé telt az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en az eu ró pai szö - vet ke zet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban ez zel azo nos arány ban és mó don kell biz to sí ta ni. (3) Ha egyik részt vevõ jog alany ban sem ér vé nye sül tek mun ka vál la lói rész vé te li jo gok, az eu ró pai szö vet ke zet nem kö te les azt biz to sí ta ni. (4) A mun ka vál la lói kül döt te ket az (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a kép vi se le ti tes tü let vá laszt ja, je lö li ki, ajánl ja az eu ró pai szö vet ke zet, an nak le ány vál la la ta vagy te lep he lye mun ka vál la lói kö zül. A kép vi se le ti tes tü let jogosult a mun ka vál la lói kül döt tek vissza hí vá sá ra, va la - mint arra, hogy a más ál tal ja va solt sze mé lyek meg vá lasz - tá sát el le nez ze. A kép vi se le ti tes tü let dönt a mun ka vál la lói kül döt tek szá má ra ren del ke zés re álló he lyek el osz tá sá ról oly mó don, hogy va la mennyi tag ál lam mun ka vál la lói kép - vi se let hez jus sa nak, vagy a mun ka vál la lók a tag ál la mok sze rin ti meg osz lá suk ará nyá ban le gye nek képvi selve. (5) A kép vi se le ti tes tü let úgy is ha tá roz hat, hogy a mun - ka vál la lói kül döt te ket a mun ka vál la lók tag ál la mok sze - rin ti meg osz lá sá nak ará nyá ban a mun ka vál la lók vá laszt - ják, je lö lik ki vagy ajánl ják. Eb ben az eset ben a mun ka vál - la lók jo go sul tak a mun ka vál la lói kül döt tek vissza hí vá sá ra, va la mint arra, hogy a más ál tal ja va solt sze mé lyek meg vá - lasz tá sát el le nez zék. A kép vi se le ti tes tü let nek meg kell ha - tá roz nia a mun ka vál la lói kül döt tek vá lasz tá sá ra, jelö lé - sére, ajánlására, ellenzésére, továbbá visszahívására vonat - kozó el já rás sza bá lya it. (6) A kép vi se le ti tes tü let tag ja nem vá laszt ha tó, jelöl - hetõ, ajánl ha tó mun ka vál la lói kül dött nek. 50. A mun ka vál la lói kül döt te ket az igaz ga tó ta nács - ban, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ban a töb bi tag gal azo nos jo gok il le tik meg (ide ért ve a sza va za ti jo got is) és azo nos kö te le zett sé gek ter he lik. 51. (1) Ha a mun ka vál la lói kül döt te ket meg il le tõ helyek el osz tá sa kö vet kez té ben va la mely tag ál lam mun ka - vál la lói nem jut nak kép vi se let hez, a kép vi se le ti tes tü let e tag ál la mok egyi ké bõl ki je löl egy kül döt tet. Eb ben az eset ben az eu ró pai szö vet ke zet szék he lye sze rin ti tag ál lam mun ka vál la ló ját elõny ben kell ré sze sí te ni. (2) Ha a bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la lók kép vi - se le té re az igaz ga tó ta nács ban vagy a fel ügye lõ bi zott ság - ban több hely áll ren del ke zés re, az a le ány vál la la tok, telephelyek ál tal fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ará nyá ban osz lik meg. IX. Fejezet ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK 52. (1) E rész al kal ma zá sá ban a) a mun ka vál la lók be vo ná sa: min den olyan me cha - niz mus, amely ál tal a kép vi se le ti tes tü let, a mun ka vál la lói kép vi se lõk vagy a mun ka vál la lók részt ve het nek az eu ró - pai szö vet ke zet dön té se i nek meg ho za ta lá ban. A mun ka - vál la lók be vo ná sa ma gá ban fog lal ja a mun ka vál la lók tá jé - koz ta tá sát és a ve lük való kon zul tá ci ót, to váb bá ha a

13 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY alap ján meg kö tött meg ál la po dás vagy e tör vény így ren del ke zik a mun ka vál la lói rész vé tel jo gá nak gyakor - lását is; b) mun ka vál la lói kép vi se lõk: az üze mi ta nács tag ja és pót tag ja; c) kü lön le ges tár gya ló tes tü let: a ban fog lal - tak sze rint lét re ho zott tes tü let, amely a részt vevõ jog ala - nyok ügy ve ze tõ szer ve i vel tár gyal a mun ka vál la lók be vo - ná sa sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról; d) kép vi se le ti tes tü let: a mun ka vál la lók kép vi se le tét ellátó tes tü let, amely a 31. alap ján meg kö tött meg ál la po - dás, vagy a ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint ke rül meg ala kí tás ra az eu ró pai szö vet ke zet, an nak az Európai Kö zös ség te rü le tén lévõ le ány vál la la tai és te lep - he lyei mun ka vál la ló i nak tá jé koz ta tá sa és a ve lük való kon - zul tá ció cél já ból, to váb bá, ha az eu ró pai szö vet ke zet ben mun ka vál la lói rész vé te li jo gok áll nak fenn, ezek gyakor - lására; e) tá jé koz ta tás: a kép vi se le ti tes tü let, il let ve a mun ka - vál la lói kép vi se lõk tá jé koz ta tá sa az eu ró pai szö vet ke zet igazgatósága, igazgatótanácsa (vagy az általa felhatalmazott más szerv) ál tal olyan kér dé sek ben, ame lyek ea) az eu ró pai szö vet ke ze tet, eb) az eu ró pai szö vet ke zet egy má sik tag ál lam ban lévõ le ány vál la la tát vagy te lep he lyét érin tik, vagy ec) meg ha lad ják az egyes tag ál la mok ban mû kö dõ dön - tés ho zó szer vek ha tás kö rét; f) kon zul tá ció: a kép vi se le ti tes tü let, il let ve a mun ka - vál la lói kép vi se lõk és az eu ró pai szö vet ke zet igazgató - sága, igaz ga tó ta ná csa (vagy az ál ta la fel ha tal ma zott más szerv) kö zöt ti pár be széd és vé le mény cse re ki ala kí tá sa; g) mun ka vál la lói rész vé tel: a képviseleti testület, illetve a mun ka vál la lói kép vi se lõk azon joga, hogy ga) meg vá lasszák vagy ki je löl jék a fel ügye lõ bi zott ság vagy az igaz ga tó ta nács egyes tag ja it, vagy gb) ajánl ják, il let ve el le nez zék a fel ügye lõ bi zott ság vagy az igaz ga tó ta nács egyes tag ja i nak ki ne ve zé sét; h) a rész vé te li jo gok csök ke né se: az eu ró pai szövet - kezet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban a g) pont sze rin ti mun ka vál la lói rész vé tel ala cso nyabb, mint a részt vevõ jog ala nyok ban meg lé võ leg ma ga sabb arány; i) részt vevõ jog alany: a Ró mai Szer zõ dés 48. cik ké nek má so dik be kez dé se sze rin ti tár sa sá gok, be le ért ve a szö vet - ke ze te ket is, va la mint va la mely tag ál lam joga sze rint lét re - ho zott és e jog sze rint mû kö dõ, az eu ró pai szö vet ke zet lét - re ho zá sá ban köz vet le nül részt vevõ jog ala nyok; j) le ány vál la lat: olyan gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet - ke zet, amely fe lett a részt vevõ jog alany vagy az eu ró pai szövetkezet meghatározó befolyást [52. (4) (8) bekezdés] gya ko rol; k) érin tett le ány vál la lat vagy te lep hely: a részt vevõ jog alany olyan le ány vál la la ta vagy te lep he lye, amely re néz ve ja va sol ják, hogy az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá val an nak le ány vál la la tá vá vagy te lep he lyé vé vál jon; l) ügy ve ze tõ szerv: a szö vet ke zet igaz ga tó sá ga vagy igaz ga tó ta ná csa, a rész vény tár sa ság igaz ga tó sá ga vagy igaz ga tó ta ná csa, a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ügy ve ze - tõ je, to váb bá más jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél - kü li szer ve zet ügy ve ze té se; m) bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la ló: a részt vevõ jog ala nyok, az eu ró pai szö vet ke zet, il let ve ezek leányvállalatai vagy te lep he lye ál tal Ma gyar or szág te rü le - tén fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ide ért ve a Mun ka Tör - vény köny ve 76/C. -ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ese tet is, te kin tet nél kül arra, hogy az eu ró pai szö vet ke zet szék - he lye Ma gyar or szá gon vagy kül föl dön van. (2) Az (1) be kez dés e) pontja szerinti tájékoztatásnak olyan idõ ben, mó don és tar ta lom mal kell tör tén nie, hogy a képviseleti testületnek, illetve a munkavállalói képviselõknek elegendõ ideje és ismerete legyen a lehetséges hatások elemzésére, és ha szükséges, az igazgatósággal, igazgatótanáccsal (vagy az általa felhatalmazott más szervvel) való konzultáció elõkészítésére. (3) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti kon zul tá ció rend - jét úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az le he tõ vé te gye a kép vi se le - ti tes tü let, il let ve a mun ka vál la lói kép vi se lõk szá má ra, hogy a ka pott tá jé koz ta tás alap ján olyan idõ ben nyil vá - níthas sa nak vé le ményt az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó - sága, igaz ga tó ta ná csa ál tal ter ve zett in téz ke dé sek rõl, hogy e vélemény a dön tés ho za tal so rán még figye lembe ve he tõ legyen. Konzultációnak az (1) bekezdés ea) ec) pontjaiban meg ha tá ro zott kér dé sek ben van he lye. (4) Az (1) be kez dés j) pont ja al kal ma zá sá ban a meg ha - tá ro zó be fo lyás fenn ál lá sát az (5) (6) be kez dés ben fog - lalt ki vé tel lel az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig vé lel mez ni kell, ha a részt vevõ jog alany vagy az eu ró pai szö vet ke zet egy gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet ke zet (a továb biak ban együtt: el len õr zött tár sa ság) te kin te té ben köz vet le nül vagy köz vet ve a) az ellenõrzött társaság jegyzett tõkéjének többségével, vagy b) az el len õr zött tár sa ság ban való ré sze se dés hez kap - cso ló dó sza va za tok több sé gé vel ren del ke zik, il let ve c) az el len õr zött tár sa ság ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ szer ve tag jai több mint a fe lé nek ki je lö lé sé re jo go sult. (5) Nem vé lel mez he tõ meg ha tá ro zó be fo lyás a csõd - eljá rás, a fel szá mo lá si el já rás, va la mint a vég el szá mo lás körében a fel szá mo ló, il let ve a vég el szá mo ló ál tal tett in - tézkedés alap ján. (6) A részt vevõ jog alany, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet nem mi nõ sül meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zõ nek a vál lal ko zá sok kö zöt ti össze fo nó dá sok el len õr zé sé rõl szóló, de cem ber 21-i 4064/89/EGK ta ná csi ren de let 3. cik ke (5) be kez dé sé nek a) és c) pont ja sze rin ti ese - tekben.

14 494 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám (7) A (4) be kez dés b) és c) pont ja al kal ma zá sá ban a részt vevõ jog alany, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet sza va za ti, illetve ki je lö lé si jo ga ként kell szá mí tás ba ven ni min den más, ál ta la el len õr zött tár sa sá got meg il le tõ jo got, to váb bá min den olyan sze mély vagy tes tü let jo ga it, aki, il let ve amely a sa ját ne vé ben, de a részt vevõ jog alany, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet vagy az ál ta luk el len õr zött má sik tár - sa ság ja vá ra jár el. (8) Ha a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek ugyan azon vál lal ko zás cso port hoz tar to zó két vagy több részt vevõ jog alany, il let ve eu ró pai szö vet ke zet is meg fe - lel, az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig azt a részt vevõ jog alanyt, il let ve eu ró pai szö vet ke ze tet kell meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zõ nek te kin te ni, amely a (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti fel té tel nek meg fe lel. HARMADIK RÉSZ ZÁRÓ, MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÕ RENDELKEZÉSEK X. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 53. (1) E tör vény a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel au gusz tus 18. nap ján lép ha tály ba. (2) E tör vény 58. -ának (2) be kez dé se a tör vény ki hir - de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba. (3) E tör vény 58. -ának (3) be kez dé se ja nuár 1-jén lép ha tály ba. 54. (1) Ez a tör vény az eu ró pai szö vet ke zet (SCE) sta - tú tu má ról szóló, jú li us 22-i, 1435/2003/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la - pít ja meg. (2) Ez a tör vény az eu ró pai szö vet ke zet sta tú tu má nak a mun ka vál la lói rész vé tel te kin te té ben tör té nõ kiegészíté - sérõl szóló, jú li us 22-i 2003/72/EK ta ná csi irány - elvnek való meg fe le lést szol gál ja. XI. Fejezet MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÕ RENDELKEZÉSEK A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. tör vény módosítása 55. A Pol gá ri Per rend tar tás ról szóló évi III. tör - vény ának (2) be kez dé se d) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: [(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mun ka ügyi per nek mi - nõsül:] d) az eu ró pai rész vény tár sa ság ban, va la mint az eu ró - pai szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók dön tés ho za tal ba tör - té nõ be vo ná sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té sé re [ala pí tott igény ér vé nye sí té se.] A Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. tör vény módosítása 56. A Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: [685. E tör vény al kal ma zá sá ban] c) gaz dál ko dó szer ve zet: az ál la mi vál la lat, az egyéb ál la mi gaz dál ko dó szerv, a szö vet ke zet, a lakásszövet - kezet, az eu ró pai szö vet ke zet, a gaz da sá gi tár sa ság, az európai rész vény tár sa ság, az egye sü lés, az eu ró pai gaz da - sá gi egye sü lés, a köz hasz nú tár sa ság, az egyes jogi sze mé - lyek vál la la ta, a le ány vál la lat, a víz gaz dál ko dá si tár su lat, az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, a vég re haj tói iro da, to váb bá az egyé ni vál lal ko zó. Az ál lam, a he lyi ön kor mány zat, a költ ség ve té si szerv, az egye sü let, a köz tes tü let, va la mint az ala pít vány gaz dál ko dó te vé keny sé gé vel össze füg gõ pol gá ri jogi kap cso la ta i ra is a gaz dál ko dó szer ve zet re vonatkozó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni, ki vé ve, ha a tör vény e jogi sze mé lyek re el té rõ ren del ke zést tar tal maz; A helyi adókról szóló évi C. tör vény módosítása 57. A he lyi adók ról szóló évi C. tör vény 52. -a 22. pont já nak g) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [52. E tör vény al kal ma zá sá ban: 22. net tó ár be vé tel:] g) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fióktelepénél, va la mint a kül föl di szék he lyû eu ró pai rész - vény tár sa ság és eu ró pai szö vet ke zet ma gyar or szá gi te lep - he lyé nél, to váb bá egyéb más kül föl di szék he lyû vál lal ko - zás ma gyar or szá gi te lep he lyé nél: a fi ók te lep (te lep hely) szám vi te li be szá mo ló ja (ha a te lep hely nek szám vi te li beszámolókészítési kö te le zett sé ge nincs, ak kor nyil ván - tar tá sai, bi zony la tai) alap ján ki mu ta tott, az a) pont sze - rinti, il let ve, ha a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás a b), c) és e) al pon tok va la me lyi ké ben em lí tett szer ve zet, ak kor az ott meg ha tá ro zot tak sze rin ti net tó ár be vé tel. Ameny - nyiben a fi ók te lep (te lep hely) sze re pel a Pénz ügyi Szer ve - ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal a koc ká za ti tõ ke be fek te té - sek rõl, a koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok ról, va la mint a koc ká za - ti tõ ke ala pok ról szóló tör vény elõ írásai sze rint vezetett nyil ván tar tás ban, ak kor a j) al pont sze rin ti net tó ár be - vétel,

15 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 495 A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. tör vény módosítása 58. (1) A Cstv. 3. -a (1) be kez dé sé nek a) pont ja helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [3. (1) E tör vény al kal ma zá sá ban] a) gaz dál ko dó szer ve zet: az ál la mi vál la lat, a tröszt, az egyéb ál la mi gaz dál ko dó szerv, a szö vet ke zet, a la kás szö - vet ke zet, az eu ró pai szö vet ke zet, a gaz da sá gi tár sa ság, az eu ró pai rész vény tár sa ság, a köz hasz nú tár sa ság, az egyes jogi sze mé lyek vál la la ta, a le ány vál la lat, a vízgazdálko - dási tár su lat (a ví zi köz mû-tár su lat ki vé te lé vel), az er dõ bir - to kos sá gi tár su lat, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz - tár, a ma gánnyug díj pénz tár, az egye sü lés, ide ért ve az európai gaz da sá gi egye sü lést is, a vég re haj tói iro da, a sport egye sü let, va la mint mind azon jogi sze mé lyek vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, ame lyek fõ ér de kelt sé ge i nek köz pont ja a Ta nács fi ze tés - kép te len sé gi el já rá sok ról szóló 1346/2000/EK ren de le te alap ján az Eu ró pai Unió te rü le tén ta lál ha tó; (2) A Cstv. 57. (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(1) A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be tar to zó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend figye lembe véte lével kell ki elé gí te ni:] b) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek ide ért ve az ön ál ló zá log jo got, va - la mint azt a kö ve te lést is, amely ki zá ró lag a zá log tárgy ból tör té nõ ki elé gí tés tû ré sé re irá nyul (do lo gi kö te le zett ség) a zá log tárgy ér té ké nek ere jé ig, figye lembe véve a 49/D. (1) be kez dé se alap ján már ki fi ze tett össze get is; ha a zá log - tár gyat több zá log jog ter he li, ak kor a ki elé gí tés sorrend - jére a Ptk ának (1) be kez dé se az irány adó; e ren del - ke zés al kal ma zá sá ban a zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé - sek kel azo nos el bí rá lás alá esik az a kö ve te lés, amely nek vég re haj tá sá ra az in gó sá got le fog lal ták, il let ve a végre - hajtási jo got a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ig [28. (2) be - kez dés e) pont] be je gyez ték, (3) A Cstv. 57. (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be tar - tozó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend figye - lembe véte lével kell ki elé gí te ni:] b) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt va gyont ter he lõ zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek a zá log tárgy ér té ké nek ere jé ig, figye lembe véve a 49/D. (2) be kez dé se alap ján már ki fi ze tett össze get is; ha a va gyont több zá log jog ter - he li, ak kor a ki elé gí tés sor rend jé re a Ptk ának (1) be kez dé se az irány adó, A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tör vény módosítása 59. (1) A Ctv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) Szö vet ke zet, eu ró pai szö vet ke zet, eu ró pai gazda - sági egye sü lés, kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te - le pe és kül föl di ek ma gyar or szá gi ke res ke del mi képvise - lete ese té ben a jegy zett tõke (il let ve a jegy zett tõ ke ként be - jegy zett összeg) vál to zá sát a vál to zá sok szá má tól füg get - le nül éven te leg alább egy al ka lom mal kö te le zõ a cég bí - ró ság nak be jegy zés és köz zé té tel vé gett be je len te ni. (2) A Ctv ának (3) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (3) Euró pai szö vet ke zet ese té ben a cég jegy zék a ban meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en tar tal maz za az eu ró pai szö vet ke zet ügy ve ze té sé nek tí pu sát (igazga - tóság, ügy ve ze tõ el nök vagy igaz ga tó ta nács). (3) A Ctv ának (5) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (5) Ha az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés vagy az eu ró pai rész vény tár sa ság, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet tör lé sé re szék hely át he lye zés kö vet kez té ben ke rül sor, a cég bí ró ság a cég jegy zék be be jegy zi az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, il let ve az eu ró pai rész vény tár sa ság vagy az eu ró pai szö - vet ke zet új szék he lyét, a nyil ván tar tá sát vég zõ ha tó sá got és az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, az eu ró pai részvény tár - sas ág, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet nyil ván tar tási számá t. (4) A Ctv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sa so rán az (1) (3) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen kell al kal - maz ni. (5) A Ctv. 2. szá mú mel lék le te e tör vény mel lék le te szerin t mó do sul. 60. E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti: a) az egyes pol gá ri jogi sza bá lyok mó do sí tá sá ról szóló évi 33. tör vényerejû ren de let 6. -a; b) a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló évi XXV. tör vény 4. -a; c) a Pol gá ri Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról szóló évi XCII. tör vény 39. -a; d) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról szóló évi XCVI. tör vény 76. -ának (2) be kez dé se; e) az er dõ bir to kos sá gi tár su lat ról szóló évi XLIX. tör vény 41. -ának (1) be kez dé se; f) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról szóló évi LXXXII. tör vény ának (3) bekez - dése; g) az adótör vények, a szám vi te li tör vény és egyes más tör vények mó do sí tá sá ról szóló évi XXXIII. tör vény 61. -a és az azt meg elõ zõ al cím; h) a bí ró sá gi vég re haj tás ról szóló évi LIII. tör - vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról szóló évi CXXXVI. tör vény ának (1) be kez dé se; i) az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés rõl, va la mint a gaz da - sá gi tár sa sá gok ról szóló évi CXLIV. tör vény és a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi

16 496 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám cég el já rás ról szóló évi CXLV. tör vény jog har mo ni - zá ci ós célú mó do sí tá sá ról szóló évi XLIX. tör vény 32. -a és az azt meg elõ zõ al cím, to váb bá 33. -a és az azt meg elõ zõ al cím; j) a sport ról szóló évi I. tör vény 80. -a (2) be kez - dé sé nek b) pont ja; k) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények jogharmoni - zációs célú mó do sí tá sá ról szóló évi XXVII. tör vény 45. -ának (1) be kez dé se; l) az európai részvénytársaságról szóló évi XLV. tör - vény 54. -a és az azt meg elõ zõ al cím, to váb bá 56. -a és az azt megelõzõ alcím; m) a la kás szö vet ke ze tek rõl szóló évi CXV. tör - vény 61. -a és az azt meg elõ zõ al cím; n) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el - szá mo lás ról szóló évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról szóló évi VI. tör vény 1. -a. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke Melléklet a évi LXIX. tör vényhez A Ctv. 2. szá mú mel lék le té nek II. 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: 10. az eu ró pai szö vet ke zet ese tén a) be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges ok ira tok: aa) a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés - ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról szóló meg ál la po dás, vagy ab) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ha tá ro za ta ar ról, hogy a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés - ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról nem kez de nek tár - gya lá so kat vagy a meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz tik, vagy ac) az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá ban részt ve võk közös nyi lat ko za ta ar ról, hogy a mun ka vál la lók nak az európai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo - ná sá nak sza bá lya i ról kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül a kü lön le ges tár gya ló tes tü let tel meg ál la - po dás nem jött lét re; b) eu ró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal (egye sü lés sel) tör té nõ ala pí tá sá nak be jegy zé sé hez szük sé ges to váb bi ok - ira tok: ba) az érin tett szö vet ke ze tek köz gyû lé sé nek ha tá - roza tai az át ala ku lás ról, bb) az átalakuló (jogelõd) szövetkezet vagyonmérleg-ter - ve ze te és va gyon lel tár-ter ve ze te, bc) az át ala ku lás sal lét re jö võ eu ró pai szö vet ke zet va - gyonmérleg-tervezete és va gyon lel tár-ter ve ze te, bd) az át ala ku lá si vagy egye sü lé si szer zõ dés, be) az át ala ku lás ra vo nat ko zó köz le mé nyek Cég köz - löny ben való meg je le né sét iga zo ló ok ira tok (lap pél - dányok); c) az eu ró pai szö vet ke zet egye sü lés sel tör té nõ ala pí tá sa ese tén va la mennyi érin tett tag ál lam ha tó sá gá nak ta nú sít - vá nya ar ról, hogy az egye sü lés re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket be tar tot ták; d) ha az eu ró pai szö vet ke zet a szék he lyét Ma gyar or - szág ra he lye zi át, a kül föl di nyil ván tar tó ha tó ság ta nú sít - vá nyát ar ról, hogy az eu ró pai szö vet ke zet a székhelyát - helyezésre vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket be tar - tot ta évi LXXII. tör vény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló tör vények módosításáról* 1. (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 17. (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve ge, va la mint a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A köz szol gá la ti jog vi szony fel men tés sel ak kor szün - tet he tõ meg, ha a) az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, a köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je, il let ve a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let dön té se alap ján a köz igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze té - ben lét szám csök ken tést kell vég re haj ta ni, és e miatt a köz - tiszt vi se lõ to váb bi fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség; (2) A Ktv. 17. (2) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (A köz szol gá la ti jog vi szonyt fel men tés sel meg kell szün - tet ni, ha) c) a ve ze tõi meg bí zás vissza vo ná sát köve tõen a köz - tiszt vi se lõ más köz tiszt vi se lõi mun ka kör ben való to vább - fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség vagy a mun kál ta tó ál tal fel aján lott má sik köz tiszt vi se lõi mun ka kört a köz tiszt vi - selõ vissza uta sít ja [31. (9) be kez dés]; (3) A Ktv. 18. (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (4) A köz tiszt vi se lõ a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li men te sí tés ide jé re járó át lag ke re set re ha von ta egyen lõ rész le tek ben jo go sult. (4) A Ktv. 19. (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (7) A vég ki elé gí tést a fel men té si idõ utol só nap ján kell ki fi zet ni. * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú li us 24-i ülés nap ján fo gad ta el.

17 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 497 (5) A Ktv a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egészül ki: (9) Ha a köz tiszt vi se lõ a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun - ka idõs jog vi szonyt lé te sít, a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni, b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag - ke re set re nem jo go sult, c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo - nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá - sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni. (6) A Ktv. a kö vet ke zõ új 34/B. -sal egé szül ki: 34/B. A köz tiszt vi se lõt so ron kí vül mi nõ sí te ni kell, ha a 34. (4) be kez dé se sze rin ti tel je sít mény ér té ke lés alapján megállapítható, hogy a köztisztviselõ a teljesítmény - követelményeket nem vagy na gyon cse kély mér ték ben, illet ve na gyon ala csony szín vo na lon tel je sí tet te. (7) A Ktv ának (1) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: 44. (1) Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro - dá já nál, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nál, a Ma gyar Tu do - má nyos Aka dé mia Tit kár sá gá nál, a Mi nisz ter el nö ki Hi va - tal ban, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal nál, a Köz be - szer zé sek Ta ná csá nál, a mi nisz té ri u mok ban, a költ ség ve - té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer ve ze tek nél a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei ki vé te lé - vel, a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal nál, az Adóés Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nál a te rü le ti szer vei ki - vé te lé vel, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té - nél, a Ma gyar Ál lam kincs tár nál a te rü le ti szer ve ze ti egy - sé gei ki vé te lé vel, a Sze ren cse já ték Fel ügye let nél, a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet nél, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal nál a te rü le ti szer ve ze ti egy sé - gei ki vé te lé vel, az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té - ne ti Le vél tá rá nál, a Nem ze ti Nyo mo zó Iro dá nál, to váb bá jog sza bály ál tal or szá gos ha tás kö rû szerv nek nyil vá ní tott, a Kor mány köz vet len fel ügye le te alatt álló, il let ve a Kor - mány ál tal irá nyí tott köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél, va la mint a bel sõ igaz ga tá si szer vei ki vé te lé vel az Or - szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság nál és az Or szá - gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nál, va la mint a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség nél az il let mény ki egé szí tés mér té ke a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek 50%-a, kö zép is ko lai vég zett sé gû köz - tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek 15%-a. (8) A Ktv a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel egé szül ki: (11) A köz pon ti hi va tal ve ze tõ jé nek és he lyet te sé nek, tes tü let ál tal ve ze tett szerv ese té ben a tes tü let el nö ké nek és tag ja i nak, va la mint a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek és he lyet te sé nek il let mé nyét a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál la pít ja meg az zal, hogy az il let mény az il let mény alap hu - szon nyolc szo ro sát nem ha lad hat ja meg. (9) A Ktv a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel egé szül ki: (12) Az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél - tá ra fõ igaz ga tó ja és fõ igaz ga tó-he lyet te se fõ osz tály ve ze - tõi il let mény re jo go sult az zal, hogy a fõ igaz ga tó alapillet - ménye az illetményalap 11-szerese, a fõigazgató-helyettesé 9,5-sze re se, s egyéb jut ta tá sa i kat az Or szág gyû lés el nö ke ál la pít ja a meg. 2. (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 30. (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve ge, va la mint b) c) pont jai he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zé sek lép nek: A mun kál ta tó a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt a (4) be - kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal fel men tés sel ak kor szün - tet he ti meg, ha b) az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, a köz pon ti költ ség ve té si szerv ve ze tõ je vagy az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let mun kál ta tót érin tõ dön té se kü lö nö sen a fel ada tok vál to - zá sá ból adó dó át szer ve zés vagy a költ ség ve té si tá mo ga tás csök ken té se kö vet kez té ben a köz al kal ma zott to váb bi fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség; c) a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tás el lá tá sá - val tör té nõ meg bí zás vissza vo ná sát, ha tá ro zott idõ re szóló meg bí zás ese tén a ha tá ro zott idõ le tel tét köve tõen a köz al - kal ma zott ere de ti vagy más mun ka kör ben való to vább fog - lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség; (2) A Kjt a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel egé szül ki: (12) Ha a köz al kal ma zott a mun ka vég zé si kö te le - zettség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo - lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít, a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni, b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag - ke re set re nem jo go sult, c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo - nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá - sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni. (3) A Kjt. 37/A. -a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé - szül ki, egy ide jû leg a je len le gi szö ve ge az (1) be kez dés je lö lést kap ja: (2) A köz al kal ma zott a mun ka vég zé si kö te le zett ség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ rész le tek ben jo go sult. 3. (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i - nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hszt.) 56. (1) be kez dés fel ve ze tõ

18 498 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám szöve ge, va la mint a) és c) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zé sek lép nek: A hi va tá sos ál lo mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nya az (5) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás figye lembe véte - lével fel men tés sel ak kor szün tet he tõ meg, ha a) az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, az or szá gos pa rancs nok vagy a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott lét szám ha tá rig az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let dön té se alap ján a fegy - ve res szerv nél lét szám csök ken tést kell vég re haj ta ni, és emiatt to váb bi szol gá la tá ra nincs le he tõ ség; c) szol gá la ti nyug el lá tás ra szer zett jo go sult sá got; (2) A Hszt. 56. (2) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (A hi va tá sos ál lo mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nyát fel men tés sel meg kell szün tet ni, ha) c) a vezetõi kinevezés visszavonását követõen a 245/D. (2) bekezdése szerinti beosztás nem biztosítható. (3) A Hszt. 56. (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Ha a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott al - kal mat lan ság egész sé gi, pszi chi kai vagy fi zi kai ok kö vet - kez mé nye, a hi va tá sos ál lo mány tag ját ak kor le het fel men - te ni, ha a) ál la po tá nak meg fe le lõ be töl tet len be osz tás a fegy - veres szerv nél nincs, b) a fel aján lott má sik, ál la po tá nak meg fe le lõ be osz tást a hi va tá sos ál lo mány tag ja vissza uta sít ja, vagy c) rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás ra jo - go sult sá got szer zett. (4) A Hszt. 63. (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (5) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö te le - zett ség aló li men te sí tés ide jé re járó át lag ke re set re ha von ta egyen lõ rész le tek ben jo go sult, ré szé re a vég ki elé gí tést a fel men té si idõ utol só nap ján kell ki fi zet ni. (5) A Hszt a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé szül ki: (7) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö - te le zett ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve - té si szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít, a) ezt a tényt a ko ráb ban mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni, b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag - ke re set re nem jo go sult, c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo - nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá - sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni. (6) A Hszt. 245/H. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a a kö vet ke zõ új (3) be kez - dés sel egé szül ki: (2) E szer vek or szá gos pa rancs no kai és he lyet te sei illet ményét a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró ha tá - roz za meg az zal, hogy az il let mény a köz tiszt vi se lõi il let - mény alap hu szon öt szö rö sét nem ha lad hat ja meg. (3) E szer vek te rü le ti szer ve i nek ve ze tõ je ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik fõ osz - tály ve ze tõi, a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ je fõosztály - vezetõ- helyettesi vagy osz tály ve ze tõi, a he lyi szer vek ve - ze tõ je fõ osz tály ve ze tõi, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si vagy osz tály ve ze tõi, a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ je osztály - vezetõi be osz tá si il let mény re jo go sult. 4. (1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szóló évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 59. (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve ge, va la mint c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel - kezés lép: Az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya az (5) be - kez dés ben fog lalt kor lá to zás figye lembe véte lével fel - men tés sel ak kor szün tet he tõ meg, ha c) szol gá la ti nyug el lá tás ra szer zett jo go sult sá got; (2) A Hjt. 59. (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (5) Ha a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott al - kal mat lan ság egész sé gi, pszi chi kai ok kö vet kez mé nye, az ál lo mány tag ja ak kor ment he tõ fel, ha a) ál la po tá nak meg fe le lõ más be tölt he tõ be osz tás a Hon véd ség nél szá má ra nem biz to sít ha tó, b) a fel aján lott má sik, ál la po tá nak meg fe le lõ be osz tást a hi va tá sos ál lo mány tag ja vissza uta sít ja, vagy c) rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás ra jo - go sult sá got szer zett. (3) A Hjt. 60. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (2) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö te le - zett ség aló li men te sí tés ide jé re járó tá vol lé ti díj ra ha von ta egyen lõ rész le tek ben jo go sult. (4) A Hjt a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé szül ki: (8) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö - te le zett ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve - té si szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít, a) ezt a tényt a ko ráb ban mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni, b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben tá vol - lé ti díj ra nem jo go sult, c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo - nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá - sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni. (5) A Hjt. a kö vet ke zõ új 109/A. -sal egé szül ki: 109/A. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és a ka to nai nem - zet biztonsági szolgálatok fõigazgatói, valamint helyetteseik

19 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 499 il let mé nyét a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró ha tá - roz za meg az zal, hogy az il let mény a köz tiszt vi se lõi il let - mény alap hu szon öt szö rö sét nem ha lad hat ja meg. 5. A Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló évi XXII. tör - vény 193/T. (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép, egy ide jû leg a a kö vet ke zõ új (4) (5) be kez dé - sek kel egé szül ki: (3) Az e fe je zet alap ján fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ese té ben al kal maz ni kell a Ktv. 14/A. -ában fog lal ta kat. (4) A mun kál ta tó mû kö dé sé vel össze füg gõ ok ból tör - ténõ fel mon dás ese tén a mun ka vál la ló a 97. (2) be kez dé - sé ben fog lal tak tól el té rõ en: a) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó át lag ke re set re ha von ta egyen lõ rész let ben jo go sult, b) a vég ki elé gí tést a fel men té si idõ utol só nap ján kell ki fi zet ni. (5) Ha a mun ka vál la ló a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun - ka idõs jog vi szonyt lé te sít, a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni, b) a fel mon dá si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag - ke re set re nem jo go sult, c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo - nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá - sa so rán a fel mon dás sal meg szün te tett jog vi szony alap ján vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni. 6. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. tör vény 18. -a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) A fõ tit kár il let mé nye nyelv pót lék nél kül a köz tiszt - vi se lõi il let mény alap 25,8-szo ro sa, a fõ tit kár he lyet tes il - let mé nye nyelv pót lék nél kül a köz tiszt vi se lõi il let mény - alap 19,35-szö rö se. A fõ tit kár és a fõ tit kár he lyet tes il let - mé nyét az Aka dé mia el nö ke leg fel jebb 30%-kal meg emel - he ti. A fõ tit kár és a fõ tit kár he lyet tes egyéb jut ta tá sa it az Aka dé mia el nö ke ál la pít ja meg. 7. (1) E tör vény a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki - vé te lek kel a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba. (2) E tör vény 1. (1) (6) be kez dé se, 2. -a, 3. (1) (5) be kez dé se, 4. (1) (4) be kez dé se és 5. -a ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (3) A Ktv. e tör vény 1. (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 18. (4) be kez dé sé nek, 1. (4) be kez dé sé vel meg ál la pí - tott 19. (7) be kez dé sé nek, 1. (5) be kez dé sé vel meg ál la - pí tott 19. (9) be kez dé sé nek, a Kjt. e tör vény 2. (2) be - kez dé sé vel meg ál la pí tott 37. (12) be kez dé sé nek, 2. (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 37/A. (2) be kez dé sé nek, a Hszt. e tör vény 3. (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 63. (5) be kez dé sé nek, 3. (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 63. (7) be kez dé sé nek, a Hjt. e tör vény 4. (3) bekezdé - sével meg ál la pí tott 60. (2) be kez dé sé nek, 4. (4) be kez - dé sé vel meg ál la pí tott 67. (8) be kez dé sé nek, va la mint az Mt. e tör vény 5. -ával meg ál la pí tott 193/T. (4) (5) be - kez dé sé nek ren del ke zé se it a ja nu ár 1-jét köve tõen kö zölt fel men té sek re, il let ve fel mon dá sok ra kell al kal - maz ni. (4) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ktv. 34. (8) (9) be kez dé se, 61. (2) be kez dé se és 64. (4) be kez dé se. (5) ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Ktv. 17. (4) be - kez dé se, 20/A. (1) be kez dé sé ben a fel té ve, hogy a 17. (4) be kez dé se sze rin ti mun ka kör-fel aján lás nem ve - zet ered mény re szö veg rész, 20/A. (5) be kez dés b) pont ja, 31. (6) és (8) be kez dé sé ben a vég zett sé gé nek, kép zett sé gé nek meg fe le lõ má sik ve ze tõi vagy en nek hi á - nyá ban szö veg ré szek, a Kjt. 30. (3) be kez dé se, 37. (10) bekezdésében az eltérõ megállapodás hiányában szö veg rész, a Hszt. 56. (3) be kez dé se, 245/D. (2) be - kez dé sé ben a vég zett sé gé nek, kép zett sé gé nek és szö - veg rész, va la mint a Hjt. 59. (3) be kez dé se. (6) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Ktv. 11/A. (4) be kez dé sé ben az öt szö veg rész he lyé be a nyolc szö veg, 11/A. (5) be kez dés a) pont já ban az a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke szö veg rész he lyé be az a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter szö veg, 30/A. (1) be kez dé sé ben a 15%-át szö veg rész he lyé be a 20%-át szö veg, 30/A. (2) be kez dé sé ben a leg alább há rom éves köz igaz ga tá si szö veg rész he lyé be a szak - mai szö veg, va la mint a leg alább 10 éves köz igaz ga tá si szö veg rész he lyé be a szak mai szö veg, 43. (4) be kez dé - sében az a 34. (1) bekezdésben meghatározott teljesítmény értékeléstõl függõen szövegrész helyébe a szakmai mun ká ja ér té ke lé se alap ján szö veg lép. (7) ja nu ár 1-jén a Ktv. 19. (6) be kez dé sé ben a 17. (4) (5) be kez dé se szö veg rész he lyé be a 17. (5) be kez dé se szö veg, a Kjt. 23. (5) és (7) be kez dé se i - ben, va la mint 30. (6) be kez dé sé ben az a vég zett sé gé - nek, il let ve ké pe sí té sé nek meg fe le lõ szö veg ré szek he lyé - be a más szö ve gek, a Hszt. 63. (4) be kez dé sé ben a (3) vagy (5) be kez dé se szö veg rész he lyé be az (5) be kez dés b) pont ja szö veg lép. (8) E tör vény hatályba lépésétõl szá mí tott egy évig a Ktv. 30/A. (2) be kez dé sét az zal az el té rés sel kell al kal - maz ni, hogy szak mai ta nács adói és szak mai fõ ta nács adói cím köz igaz ga tá si vagy jogi szak vizs gá val nem ren del ke - zõ köz tiszt vi se lõ nek is ado má nyoz ha tó, az zal a fel té tel lel, hogy a szak vizs gát az ado má nyo zás tól szá mí tott egy éven be lül le kell ten nie. E kö te le zett ség tel je sí té sé nek el mu - lasz tá sa miatt a szak mai ta nács adói vagy fõ ta nács adói cím a tör vény ere jé nél fog va meg szû nik. A ha tár idõ be nem szá mít ha tók be a Ktv. 25. (4) be kez dé sé ben meghatá - rozott idõ tar ta mok. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

20 500 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám A Kormány 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelete a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl A Kor mány az Al kot mány 35. (2) be kez dé sé ben meg - ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35. (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat - körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) fe le lõs a) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, b) a szo ci ál- és nyug díj po li ti ká ért, c) a csa lád po li ti ká ért, d) a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or - di ná ci ós fel ada to kért, e) a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért, f) a gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért, g) a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért, h) a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért, i) a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já ért, j) a ki sebb ség po li ti ká ért, k) a fo gyasz tó vé de le mért, l) a tár sa dal mi pár be szé dért, va la mint m) a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért. 2. A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladat - körében a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra a tár sa - da lom po li ti ká val, élet szín vo nal-po li ti ká val, szociálpoli - tikával, nyug díj po li ti ká val, esély egyen lõ sé gi po li ti ká val, fog lal koz ta tá si po li ti ká val, ci vil part ner sé gi po li ti ká val, fo gya té kos sá gü gyi po li ti ká val, fo gyasz tó vé del mi és ko hé - zi ós po li ti ká val össze füg gés ben, b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve - ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor - mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban, c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro - za ta it, d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki, e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé - se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ tár ca meg ál la po dá so kat, f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül - kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben, g) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõkészí - tésében és meg va ló su lá sá nak nyo mon követésében, h) gondoskodik a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködte té sé rõl és fej lesz té sé rõl. 3. A mi nisz ter a) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen aa) a mun ka vi szonnyal, ab) a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal, ac) a bér po li ti ka ki ala kí tá sá val, ad) a mun kál ta tó fi ze tés kép te len sé ge ese tén igény be ve he tõ bér ga ran cia-tá mo ga tás sal, ae) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé vel és az ál lás ke re sõk tá mo ga tá sá val, af) a mun ka ügyi kap cso la tok kal, ag) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélye zé sé vel, ah) a mun ka ügyi el len õr zés sel, ai) a biz ton sá gos mun ka vég zés sza bá lya i val; b) a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká ért való fe le lõs - sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen ba) a csa lá dok tá mo ga tá sá val, bb) a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok kal és a szo ci á lis szol gál ta tá sok kal, va la mint bc) a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen a tár sa da lom biz - to sí tá si nyug el lá tá sok kal; c) a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért való felelõs - sége kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen ca) a gyer me kek vé del mé vel, cb) a gyer mek ne ve lés hez kap cso ló dó tá mo ga tá sok kal, va la mint cc) a gyám üggyel; d) a gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge körében elõ ké szí ti kü lö nö sen a gyer me kek kel és az if jú - ság gal kap cso la tos ál la mi fel ada tok kal; e) a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen ea) a szak kép zés sel, eb) a fel nõtt kép zés sel, ec) az Országos Képzési Jegyzékkel (a továbbiakban: OKJ); f) a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen fa) az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá val, fb) a fo gya té kos és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze - mé lyek hely ze té vel, esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá val; g) a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elõ mozdítá - sával;

21 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 501 h) a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ - ké szí ti kü lö nö sen a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze - té vel és jo ga i val; i) a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ - ké szí ti kü lö nö sen ia) a fo gyasz tói ér de kek vé del mé vel és érvényesíté - sével, va la mint ib) az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá val és meg fe le lõ sé gé vel kap cso la tos pi ac fel ügye let tel; j) az ér dek egyez te té sért, a tár sa dal mi pár be szé dért, va - lamint a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen ja) az or szá gos és ága za ti ér dek egyez te tés sel, jb) a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá val, jc) a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség gel, va la mint jd) a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mû kö dõ is ko la szö vet ke zet ki vé te lé vel a szö vet ke ze tek mûkö dé - sével össze füg gõ jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör - vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi - niszteri ren de le tet ad ki. 4. (1) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs - sé ge kö ré ben a) mû köd te ti aa) a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le tét, ab) a Mun ka ügyi Köz ve tí tõi és Dön tõ bí rói Szol gá la tot, ac) a Mun ka ügyi El len õr zést Tá mo ga tó Tes tü le tet, ad) a Szo ci á lis Fog lal koz ta tók Ta ná csát, ae) a Köz mun ka ta ná csot; b) irá nyít ja ba) a Fog lal koz ta tá si Hi va talt, bb) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat területi szerveit, bc) az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ - fel ügye lõ sé get. (2) A mi nisz ter a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká ért, va la mint a gyer mek- és if jú ság vé de le mért való fe le lõs sé ge kö ré ben a) mû köd te ti aa) a Szo ci á lis Ága za ti Ér dek egyez te tõ Ta ná csot, ab) a Szo ci ál po li ti kai Ta ná csot, ac) az Idõs ügyi Ta ná csot, ad) a Ka ri ta tív Ta ná csot, ae) a Tár sa dal mi Ki re kesz tés El le ni Bi zott sá got, af) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott sá got; b) irá nyít ja ba) az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó sá got, bb) a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té ze tet. (3) A mi nisz ter a gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért való felelõssége kö ré ben a) mû köd te ti aa) a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram Ta ná csát, ab) a Ma gyar If jú sá gi Kon fe ren ci át; b) irá nyít ja a Mo bi li tást. (4) A mi nisz ter a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért való fe le lõs sé ge kö ré ben a) mû köd te ti aa) az Or szá gos Fel nõtt kép zé si Ta ná csot, ab) az Or szá gos Szak kép zé si Ta ná csot; b) irá nyít ja ba) a Nem ze ti Szak kép zé si In té ze tet, bb) a Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té ze tet, bc) az OM Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá got, bd) a re gi o ná lis kép zõ köz pon to kat; c) fel ügye le tet gya ko rol a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let fe lett. (5) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí - tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben a) mû köd te ti aa) az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta ná csot, ab) a Nõ kép vi se le ti Ta ná csot; b) felügyeletet gyakorol az Egyenlõ Bánásmód Hatóság fe lett. (6) A mi nisz ter a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elõ moz dí tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben mû köd te ti a Cigányügyi Tár ca kö zi Bi zott sá got. (7) A mi nisz ter a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va - talt. (8) A mi nisz ter a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge kö ré ben a) mû köd te ti aa) a Pi ac fel ügye le ti Ta ná csot, ab) a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Tes tü le tet; b) irá nyít ja a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ sé get. (9) A mi nisz ter a tár sa dal mi pár be szé dért, va la mint a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért való fe le lõs - sé ge kö ré ben mû köd te ti a) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta ná csot, b) az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsot, c) a Köz al kal ma zot tak Or szá gos Mun ka ügyi Ta ná csát, d) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Érdek - egyeztetõ Ta ná csot. 5. (1) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs - sé ge kö ré ben a) ki dol goz za a Kor mány fog lal koz ta tá si kon cep ci ó ját és ér vé nye sí ti azt egyéb kor mány za ti kon cep ci ók és prog - ra mok ki ala kí tá sá nál, b) el lát ja a fog lal koz ta tá si ko or di ná ci ó val kap cso la tos fel ada to kat, c) meg ha tá roz za a fog lal koz ta tás po li ti ka és az állás - keresõk el lá tá sá nak esz köz rend sze rét, elem zi és el len õr zi an nak mû kö dé sét,

22 502 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám d) prog ra mo kat dol go z ki a mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely zet ben lé võk fog lal koz ta tá sá ra, va la mint a fog lal koz - ta tá si vál ság hely ze tek bõl adó dó ked ve zõt len munkaerõpiaci ha tá sok csök ken té sé re, e kör ben el lát ja a köz mun - kák, a köz hasz nú és köz cé lú mun kák rend sze ré nek mû - köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, e) ja vas la to kat dol go z ki az ati pi kus fog lal koz ta tás bõ - vítésére, f) meg ha tá roz za az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat szak mai fel ügye le ti rend sze rét, va la mint a jog sza bá lyok ke re tei kö zött ren del ke zik a Mun ka erõ pi a ci Alap fe lett, g) ren del ke zik a mun ka hely te rem tést, il let ve a köz - mun ka tá mo ga tá sát elõ se gí tõ fe je ze ti ke ze lé sû elõirány - zatok fe lett, h) meg ha tá roz za a mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok sza - bá lya it és irá nyít ja a mun ka-, pá lya-, ál lás ke re sé si, fog lal - koz ta tá si ta nács adás sal kap cso la tos fel ada to kat, i) fi gye lem mel kí sé ri a fog lal koz ta tá si fo lya ma to kat, el ké szí ti a mun ka erõ-ke res let re és -kí ná lat ra vo nat ko zó prog nó zi so kat, j) ko or di nál ja az Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta vég re haj tá sát, il let ve ra ti fi ká ci ó já nak elõ ké szí té sét. (2) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs - sé ge ke re té ben fe le lõs a bér po li ti ká ért és en nek ke re té ben a) részt vesz a Kor mány el osz tás- és jövedelempoli - tikai kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sá ban, b) ki dol goz za a kor mány za ti bér po li ti ká ra vo nat ko zó ja vas la to kat, c) ko or di nál ja a ver seny szfé ra ke re set ala ku lá sá nak befolyásolását cél zó, ér dek egyez te tés sel kap cso la tos kor - mány za ti te en dõ ket és a költ ség ve té si in téz mé nyi szfé ra bér po li ti ká ját, d) ki dol goz za az ér dek egyez te tõ tár gya lá so kon a ver - seny szfé ra ke re set ala ku lá sá ra és a mi ni má lis bér meg ha tá - ro zá sá ra vo nat ko zó kor mány za ti tár gya lá si po zí ci ó kat, e) elõ ter jesz ti a Kor mány nak az ér de kelt mi nisz te rek - kel együtt mû köd ve a költ ség ve té si in téz mé nyi szfé ra illetményrendszereinek össze han golt ala kí tá sá ra vonat - kozó ja vas la to kat, f) ér té ke li a szek to rok, ága za tok, szak mák ke re se ti vi - szonyait. (3) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fele - lõssége ke re té ben fe le lõs a mun ka vé de le mért és en nek kö - ré ben a) irá nyít ja az egész ség ügyi mi nisz ter rel együtt mû - köd ve a mun ka vé de lem or szá gos prog ram já nak vég re - haj tá sát, b) éven te be szá mol a mun ka vé del mi hely zet alakulá - sáról, c) az érin tett szer vek kel együtt mû köd ve meg ha tá roz za az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka - vég zést biz to sí tó sza bá lyo kat, a mun ka he lyek (mun ka kö - rül mé nyek) egész ség ügyi fel té te le it, a mun ka al kal mas ság egész ség ügyi kö ve tel mé nye it, d) össze han gol ja az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le i nek meg te rem té sé ben köz re mû kö dõ szer vek te vé keny sé gét, e) egyet ér tést gya ko rol a más ál lam igaz ga tá si szer vek ügy kö ré be tar to zó, mun ka biz ton sá got érin tõ elõ ter jesz - tések ese té ben. 6. A mi nisz ter a szo ci ál-, nyug díj- és csa lád po li ti kai fel - ada tai kö ré ben a) meg ha tá roz za aa) a szo ci á lis in téz mé nyi el lá tá sok és szol gál ta tá sok rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, fel ada to kat, ab) a szo ci á lis el lá tás sal, a csa lá dok jó lé té nek nö ve lé - sé vel, az idõs ko rú ak tár sa dal mi ki re kesz tõ dé sé nek meg gá - to lá sá val, a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer rel, a pénz ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve a tár sa da lom biz to - sítási nyugellátással kapcsolatos kormányzati koncepcióból ere dõ fel ada to kat, cse lek vé si prog ra mo kat; b) ki dol goz za a csa lá di tá mo ga tá sok rend sze rét; c) részt vesz a szo ci á lis igaz ga tás rend sze ré nek kor sze - rû sí té sé ben, mû kö dé si fel té te le i nek mo der ni zá ci ó já ban; d) meg ha tá roz za a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti, va la mint gyer mek vé del mi in téz mé nyek ben dol go zók to vább kép zé - sé nek és a szo ci á lis szak vizs gá nak a sza bá lya it; e) ki dol goz za a haj lék ta lan sze mé lyek tár sa dal mi in - tegrációját elõ se gí tõ prog ra mo kat; f) el lát ja a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok rend - sze ré nek irá nyí tá sá val és szer ve zé sé vel kap cso la tos fel - ada to kat; g) a pénz ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve elõ ké szí ti a Szo ci á lis vé de lem rõl és a tár sa dal mi össze tar to zás ról szóló Nem ze ti Stra té gi ai Je len tést; h) részt vesz a szo ci ál po li ti kai és te rü let fej lesz té si fel - ada tok össze han go lá sá ban, az ezt tá mo ga tó prog ra mok ter ve zé sé ben, vég re haj tá sá ban; i) gon dos ko dik a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la tos sta tisz ti kai egy sé ges tá jé koz ta tá si in for má ció rend szer ki - alakításáról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl; j) ellátja a külön jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ja) egy há zak kal és nem ál la mi fenn tar tók kal kapcso - latos fel ada to kat, jb) mi nõ ség vé del mi, mi nõ ség sza bá lyo zá si és ha tó sá gi mi nõ ség-el len õr zé si fel ada to kat, jc) ha tó sá gi fel ada to kat; k) meg ha tá roz za ka) a szociál-, család- és nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához szükséges képesí té si rend szert és kö ve tel mé nye ket, kb) a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká hoz tar to zó területen fog lal koz ta tot tak te kin te té ben a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal össze füg gõ egyes spe ci á lis kér dé se ket, az egyes köz al kal ma zot ti osz tály ba tar to zó mun ka kö rö ket, az azok hoz kap cso ló dó el ne ve zé se ket, a mun ka kö rök be töl - té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség (ké pe sí tés) meg szer - zé se aló li vég le ges men te sí tés sza bá lya it;

23 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 503 l) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el lát ja a me - gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va ta lok tevékenysé - gének szak mai irá nyí tá sát. 7. A mi nisz ter a ká bí tó szer-meg elõ zés sel kap cso la tos és ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada tai kö ré ben a) össze han gol ja a til tott ká bí tó szer-fo gyasz tás vissza - szo rí tá sa, mér sék lé se, il let ve meg elõ zé se ér de ké ben szük - sé ges nem ze ti stra té gia és kor mány za ti prog ra mok meg va - ló su lá sát, részt vesz azok vég re haj tá sá ban, és nyo mon követi azok ér vé nye sü lé sét, b) el ké szí ti a Kor mány és a nem zet kö zi szer ve ze tek tájékoztatását szol gá ló ká bí tó szer-fo gyasz tás ról szóló je - len té se ket, el lát ja adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge it, c) köz re mû kö dik az egész sé ges élet mó dot nép sze rû sí - tõ, a ká bí tó szer és más egész ség re ár tal mas él ve ze ti sze rek fo gyasz tá sá nak meg elõ zé sét szol gá ló kor mány za ti kon - cep ci ók ki ala kí tá sá ban, va la mint az eb bõl ere dõ or szá gos prog ra mok össze han go lá sá ban, to váb bá ja vas la tot tesz a ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re szol - gáló fej lesz té sek re, az e cél ra for dít ha tó pénz ügyi for rá sok cél rend sze ré re és fel hasz ná lá sá nak mód já ra, d) köz re mû kö dik a ká bí tó szer-hasz ná lók és -füg gõk ellátásával kap cso la tos fel ada tok ban, en nek ke re té ben mû köd te ti és fej lesz ti a meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szolgál - tatást vég zõ in téz mény rend szert, e) meg ha tá roz za a ká bí tó szer-meg elõ zés sel kapcso - latos te rü le tek szak mai fel ügye le ti rend sze rét. eb) a gyer me kek nek a nem zet kö zi örök be fo ga dá sok terén való vé del mé rõl és az ilyen ügyek ben tör té nõ együtt - mû kö dés rõl szóló, Há gá ban, má jus 29. nap ján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló évi LXXX. törvény, ec) a szü lõi fe le lõs ség gel és a gyer me kek vé del mét szol gá ló in téz ke dé sek kel kap cso la tos együtt mû kö dés rõl Há gá ban ok tó ber 19-én kelt Egyez mény ki hir de té - sé rõl szóló évi CXL. tör vény, ed) a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló évi 7. tör vényerejû ren de let vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat; f) gon dos ko dik a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la tos sta tisz ti kai egy sé ges tá jé koz ta tá si in for má ció rend szer ki - alakításáról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl; g) ellátja a külön jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ga) mi nõ ség vé del mi, mi nõ ség sza bá lyo zá si és ha tó sá gi mi nõ ség-el len õr zé si fel ada to kat, gb) ha tó sá gi fel ada to kat; h) meg ha tá roz za ha) a gyer mek- és if jú ság vé de lem hez tar to zó te rü le tek szak mai fel ügye le ti rend sze rét és az e te rü le tek hez tar to zó te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té si rend - szert és kö ve tel mé nye ket, hb) a gyer mek- és if jú ság vé de lem hez tar to zó te rü le ten fog lal koz ta tot tak te kin te té ben a köz al kal ma zot ti jog vi - szonnyal össze füg gõ egyes spe ci á lis kér dé se ket, az egyes köz al kal ma zot ti osz tály ba tar to zó mun ka kö rö ket, az azok - hoz kap cso ló dó el ne ve zé se ket, a mun ka kö rök be töl té sé - hez szük sé ges is ko lai vég zett ség (ké pe sí tés) meg szer zé se aló li vég le ges men te sí tés sza bá lya it. 8. A mi nisz ter a gyer mek- és if jú ság vé del mi fel ada tai kö - ré ben a) meg ha tá roz za aa) a gyer me kek vé del mé vel kap cso la tos kor mány za ti kon cep ci ó ból ere dõ fel ada to kat, cse lek vé si prog ra mo kat, ab) a gyer mek vé de lem ál la mi fel ada ta it, a gyer mek jó - lé ti, gyer mek vé del mi in téz mé nyi el lá tá sok és szol gál ta tá - sok rend sze rét, il let ve az azok ra vo nat ko zó fej lesz té si irá - nyo kat, fel ada to kat; b) részt vesz a gyám ügyi igaz ga tás rend sze ré nek ki ala - kí tá sá ban, mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té sé ben; c) irá nyít ja a gyer mek- és if jú ság vé de lem or szá gos in - tézményeit; d) együtt mû kö dik az egy há zi és más, nem ál la mi szfé - rá ba tar to zó gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mé nyek kel; e) a Kor mány ne vé ben el lát ja ea) a házassági ügyekben és a szülõi felelõsségre vonat - kozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet, 9. A mi nisz ter a gyer mek- és if jú ság po li ti kai fel ada tai körében a) fi gye lem mel kí sé ri a gyer mek i jo gok ér vé nye sü lé - sét, en nek ér de ké ben ki dol goz za és mû köd te ti az ezt vizs - gá ló utó kö ve tés és ér té ke lés rend sze rét, b) elõ ké szí ti az if jú ság ra köz vet le nül vo nat ko zó má - sik mi nisz ter fel adat kö ré be nem tar to zó kor mány za ti dön té se ket, az if jú sá got érin tõ fel adat- és ha tás kör rel ren - del ke zõ mi nisz te rek kel együtt mû köd ve stra té gi át és cse - lek vé si ter vet dol go z ki azok össze han go lá sá ra, c) el lát ja a gyer me ke ket és a fi a ta lo kat érin tõ szol gál ta - tá sok kal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat, d) kidolgozza és mûködteti a felnövekvõ korosztály tag - jainak életpálya-építéséhez szükséges információk elérhetõségét biztosító, valamint a gyermekek és fiatalok képesség- és közösségfejlesztését célzó nem-formális pedagógiai programokkal kapcsolatos szolgáltatások rendszerét, valamint azok infrastrukturális feltételeinek fejlesztését célzó programokat,

24 504 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám e) fi gye lem mel kí sé ri és gon doz za az if jú sá gi tu riz mus inf ra struk tu rá lis és jogi esz köz rend sze rét, ki dol goz za a gyer me kek is ko lán kí vü li szer ve zett sza bad idõ el töl té sét se gí tõ prog ra mo kat, össze han gol ja az if jú sá gi tu riz mus és a sza bad idõ el töl té sét se gí tõ prog ra mok fej lesz té sé nek stra té gi ai kér dé se it és az érin tett mi nisz te rek ez zel kap cso - la tos fel ada ta it, f) ki dol goz za és mû köd te ti a gyer mek- és if jú sá gi szer - ve ze tek és a köz ok ta tá si in téz mé nyek ke re té ben, szer ve - zet ten meg va ló su ló, mun ka ta pasz ta lat szer zést szol gá ló ön kén tes és nem zet kö zi mo bi li tá si prog ra mok rend sze rét, g) ko or di nál ja a ha tá ron túli if jú ság gal való együtt - mû ködés rend sze rét, az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû - ködve ki dol goz za a kap cso la tok fej lesz té sé re szol gáló prog ra mo kat, h) mû köd te ti a gyer mek- és if jú ság po li ti kai ügyek ben az or szá gos kon zul tá ció rend sze rét, va la mint biz to sít ja a köz ok ta tás és a fel sõ ok ta tás ki vé te lé vel a fi a ta lok kép vi - se lõk út ján tör té nõ rész vé te lét az if jú sá got köz vet le nül érin tõ kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té sé ben, to váb bá elõ - se gí ti a gyer me kek és fi a ta lok sza bad véleménynyilvání - tási jo gá nak gya kor lá sát, i) kap cso la tot tart a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel, a hall ga tói ön kor mány za tok kal, or szá gos szak mai szer ve ze - te ik kel, a gyer mek- és if jú sá gi célú ci vil szer ve ze tek kel, va la mint az egy há zak kal és fe le ke ze tek kel, j) a Kor mány ne vé ben el lát ja a Gyer mek jo ga i ról szóló, New York ban, no vem ber 20-án kelt Egyez mény ki - hir de té sé rõl szóló évi LXIV. tör vény ben fog lal tak vég re haj tá sá nak össze han go lá sá val és el len õr zé sé vel kap - cso la tos fel ada to kat, el ké szí ti az Egyez mény ben fog lal tak ér vé nye sü lé sé rõl szóló je len té se ket, k) meg ha tá roz za a gyer mek- és if jú ság po li ti ká hoz tar - to zó te rü le tek szak mai fel ügye le ti rend sze rét és az e te rü le - tek hez tar to zó te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té si rend szert és kö ve tel mé nye ket. 10. (1) A mi nisz ter a szak kép zés sel és fel nõtt kép zés sel kap - cso la tos fel ada tai kö ré ben a) meg ha tá roz za a szak kép zés meg kez dé sé nek és foly - ta tá sá nak fel té te le it, a szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek gya kor la ti kép zés szer ve zé sé re vo nat ko zó együttmûkö - dési meg ál la po dá sá nak tar tal mi kö ve tel mé nye it, a pá lya - kö ve tés sel össze füg gõ fel ada to kat, b) meg ha tá roz za a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lános szabálya it és el já rá si rend jét, va la mint a szak mai vizs gák ada ta it tar tal ma zó köz pon ti nyil ván tar tás ve ze té sé nek sza - bá lya it, c) meg ha tá roz za a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jogosultság fel té te le it, d) meg ha tá roz za a szak mai vizs ga díj és a vizs gáz ta tá si dí jak ke re te it, e) meg ha tá roz za a ta nu ló szer zõ dés alap ján a ta nu ló kat meg il le tõ jut ta tá sok rész le tes sza bá lya it, f) el ké szí ti és ki ad ja az Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zé ket és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név - jegy zé ket, g) meg ha tá roz za a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek for mai elõ írásait, h) az OKJ fo lya ma tos fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re lét re hoz za és mû köd te ti a szak ma cso por ton kén ti bizott - ságokat, i) a szak kép zés-fej lesz té si stra té gia fel ada ta i nak ered - mé nyes meg ol dá sa, ko or di ná lá sa, az ér dek egyez te tés mû - köd te té se ér de ké ben lét re hoz za és mû köd te ti a stra té gi ai bi zott sá go kat, j) a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí té sek mo dul tér ké pei alap ján össze ál lít tat ja az or szá gos mo dul tér ké pet és gon dos ko dik an nak nyil vá nos - ság ra ho za ta lá ról, k) ha zai és nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá val fej - lesz té si prog ra mo kat kez de mé nyez és va ló sít meg, l) az éle ten át tar tó ta nu lás elõ se gí té se ér de ké ben a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak sze rint köz re mû kö dik a köz ok ta tá si, fel sõ ok ta tá si rend szer mû köd te té sé vel és továbbfejlesztésével kap cso la tos ál la mi fel ada tok vég re - haj tá sá ban, m) fel nõtt kép zé si és mun ka erõ-pi a ci kép zé si prog ra - mo kat dol go z ki, ösz tön zi ezek kor sze rû, in for ma ti kai esz - kö zök kel tá mo ga tott for má i nak el ter jesz té sét, n) fel adat kör ében el lát ja az OKJ alap ján ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben a szak ké pe sí té sért felelõs mi nisz ter fel ada ta it, o) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel nõtt kép zé si in téz mé nye ket lé te sít és tart fenn, p) köz re mû kö dik az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter iskolai rend sze rû szak kép zést érin tõ fel ada ta i nak ellátá - sában. (2) A mi nisz ter dönt a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé nek bel sõ fel osz tá sá ról, va la mint el lát ja a szak - kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga - tá sá ról szóló tör vény ben rá ru há zott fel ada to kat. (3) A mi nisz ter az (1) be kez dés a) g) pont já ban fog lalt fel ada ta it a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel, a d) e) pont já ban fog lalt fel ada ta it a pénz ügy mi nisz ter rel, az (1) be kez dés f) pont já ban fog lalt fel ada ta it az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel egyet ér tés ben lát ja el. 11. (1) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí - tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben a) koordinálja a hátrányos helyzetû rétegek esélyegyen - lõségét biz to sí tó kor mány za ti in téz ke dé sek ki dol go zá sát és vég re haj tá sát; b) meg ha tá roz za ba) a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés mér sék lé sé hez és meg - elõ zé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket,

25 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 505 bb) a hát rá nyos hely ze tû em be rek tá mo ga tá sá nak, gon - do zá sá nak, il let ve fel zár kóz ta tá sá nak prog ram ja it, bc) az ér de kelt mi nisz te rek be vo ná sá val az egész ség - ká ro so dott sze mé lyek tár sa dal mi élet ben való rész vé te lét elõ se gí tõ tá mo ga tá so kat, szol gál ta tá so kat; c) koordinálja a munka világával is összefüggõ hátrányos hely ze tek ki egyen lí té sét elõ se gí tõ kor mány za ti szin tû fel - ada tok vég re haj tá sát; d) a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken élõk te kin te té ben a hal mo zot tan meg je le nõ et ni kai, tár sa dal mi és te rü le ti hát rá nyok tár sa da lom po li ti kai ke ze lé se ér de ké ben prog ra - mo kat mû köd tet és ko or di nál; e) részt vesz a lak ha tá si prog ra mok ki dol go zá sá ban és a lak ha tás sal kap cso la tos más kor mány za ti in téz ke dé sek elõ készítésében; f) az esély egyen lõ sé gi szem pon tok ér vé nye sí té se ér de - ké ben egyet ér té si jo got gya ko rol a hát rá nyos hely ze tû tár - sa dal mi cso por tok élet vi szo nya it e mi nõ sé gük ben érin tõ elõ ter jesz tések ese té ben; g) fi gye lem mel kí sé ri az in for má ci ós tár sa da lom esély - egyen lõ sé gi kér dé se it és az ez zel kap cso la tos kor mány za ti stra té gi ák, prog ra mok, in téz ke dé sek ki dol go zá sát. (2) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõmoz - dításáért való fe le lõs sé ge ke re té ben fe le l a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gé nek ér vé nye sü lé sé ért és en nek kö - ré ben a) ki dol goz za a Nem ze ti Cse lek vé si Prog ram a ne mek egyen lõ sé gé ért stra té gi ai do ku men tu mot, utó kö ve ti és értékeli vég re haj tá sát, b) ér vé nye sí ti a ne mek kö zöt ti egyen lõ sé get elõ se gí te ni hi va tott nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal ki dol go zott po li ti - kai-stra té gi ai cél ki tû zé se ket a kor mány za ti mun ka so rán, va la mint mo ni to roz za a hosszú és kö zép tá vú fej lesz té si do ku men tu mok ban le fek te tett cé lok vég re haj tá sát, c) köz re mû kö dik a csa lá don be lü li erõ szak el le ni fel - lépés fel ada ta i nak el lá tá sá ban, d) prog ra mot dol go z ki a mun ka he lyi és a csa lá di kö te - le zett sé gek össze han go lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben, e) a Kor mány ne vé ben el lát ja a nõk kel szem be ni hát rá - nyos meg kü lön böz te tés min den for má já nak ki kü szö bö lé - sé rõl szóló, New York ban, de cem ber 18-án el fo ga - dott ENSZ-egyez mény ki hir de té sé rõl szóló évi 10. tör vényerejû ren de let ben fog lal tak vég re haj tá sá nak össze han go lá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to - kat, el ké szí ti az Egyez mény ben fog lal tak ér vé nye sü lé sé rõl szóló je len té se ket. (3) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí - tá sá ért való fe le lõs sé ge ke re té ben fe le l a fo gya té kos és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek tár sa dal mi integrációjának elõ se gí té sé ért, és en nek kö ré ben a) a nem zet kö zi fo gya té kos ság po li ti kai egyez mé nyek - re fi gye lem mel ki dol goz za és vég re hajt ja a fo gya té kos sze mé lyek tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ kor mány za ti po li ti kát, en nek ré sze ként gon dos ko dik az Or szá gos Fogyatékosügyi Prog ram kö zép tá vú kor mány za ti in téz ke - dé si ter vé nek elõ ké szí té sé rõl, a vég re haj tás ko or di ná lá sá - ról, il let ve elõ ké szí ti az Or szág gyû lés ré szé re a vég re haj - tás ról szóló je len tést, b) prog ra mo kat dol go z ki az egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés és a kom plex re ha bi li tá ció elõ se gí té sé re, to váb bá a fog lal - ko zá si re ha bi li tá ci ó ra, a fo gya té kos fi a ta lok és pá lya kez - dõk mun ka pi a ci in teg rá ci ó ját se gí tõ spe ci á lis kép zés re, nyílt mun ka pi a ci, vé dett és szo ci á lis fog lal koz ta tás ra, c) kez de mé nye zi, elõ ké szí ti, il le tõ leg ki dol goz za a fog - lal ko zá si re ha bi li tá ció sza bá lya it, el lát ja a fog lal ko zá si rehabilitáció irá nyí tá sá val, a mi nisz té ri u mok ez zel kap - cso la tos te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sá val kap cso la tos fel ada to kat, d) a fo gya té kos sze mé lyek el lá tá sát szol gá ló or szá gos in téz mé nyek te kin te té ben fenn tar tói jo got gya ko rol. 12. A mi nisz ter a roma in teg rá ci ó ért való fe le lõs sé ge kö - rében a) ki dol goz za a roma tár sa dal mi in teg rá ci ós kor mány - za ti po li ti ka kon cep ci ó ját, il let ve a Roma In teg rá ció Év ti - ze de Prog ram Cse lek vé si Ter vét, ezek ré sze ként a fej lesz - té si, mo der ni zá ci ós és szo ci á lis, a roma né pes ség mun ka - erõ pi a ci esé lye i nek nö ve lé sé re irá nyu ló kon cep ci ót, továbbá az ezek kel kap cso la tos stra té gi át és dön té si ja vas - la to kat, b) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ ké szí ti a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját és a roma ki sebb ség jo - gait érin tõ in téz ke dé sek kel össze füg gõ kor mány za ti dön - té sek ter ve ze te it, c) ko or di nál ja a kor mány za ti roma tár sa dal mi integ - rációs prog ram vég re haj tá sát, a ro mák tár sa dal mi integ - rációjának fej lesz té sét szol gá ló nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mo kat, köz re mû kö dik az in teg rá ci ós kor mány za ti kap cso la tok szer ve zé sé ben, d) több ol da lú pár be szé det kez de mé nyez a ro mák tár sa - dal mi in teg rá ci ó já nak szé les körû tár sa dal mi tá mo ga tott - sá ga ér de ké ben, köz re mû kö dik az át fo gó kom mu ni ká ci ós prog ra mok ko or di ná lá sá ban a több sé gi tár sa da lom ban meg lé võ elõ íté le tes ség és hát rá nyos meg kü lön böz te tés csök ken té se ér de ké ben, e) össze han gol ja a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját érin - tõ mo dell ér té kû fej lesz té si prog ra mo kat, mû köd te ti a te le - pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk élet mi nõ sé gét javító prog ra mo kat, il let ve a roma ta nu lók ta nul má nyi sikerességét elõ se gí tõ ösz tön díj-rend szert, f) ke ze li a Roma Kul tu rá lis Ala pot és a Roma Ko or di - ná ci ós és In ter ven ci ós Ke re tet, g) ki emelt fi gyel met for dít a konf lik tus ke ze lé si fel ada - tok ra, együtt mû kö dik a jog vé dõ és ér dek vé dõ szer ve ze - tek kel, h) ellátja a Roma Integráció Évtizede Program Magyarország Nem ze ti Ko or di ná to ri fel adat kö rét, va la mint részt vesz a Nem zet kö zi Irá nyí tó Bi zott ság munká jában.

26 506 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám 13. A mi nisz ter a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge körében a) el lát ja a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i nak biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat, b) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve gya ko rol - ja a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos kor - mány za ti ha tás kö re it, va la mint ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek rész vé te lét, köz re mû kö dé sét a ki sebb sé gek jo ga i - nak ér vé nye sü lé sé ben, ezek fel té te le i nek biz to sí tá sá ban, c) a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör vényességi el len õr - zé se vo nat ko zá sá ban együtt mû kö dik az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel a fõ vá ro si, me gyei köz igaz - ga tá si hi va ta lok szak mai irá nyí tá sá ban. 14. A mi nisz ter a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge körében a) ki dol goz za a fo gyasz tó vé del mi po li ti ka kon cep ci ó - ját, ja vas la tot tesz a meg va ló sí tás szer ve ze ti és in téz mé nyi fel té te le i re, fi gye lem mel kí sé ri a fo gyasz tó vé del mi poli - tika vég re haj tá sát, b) együtt mû kö dik a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét ellátó ci vil szer ve ze tek kel, el lát ja a tá mo ga tá suk kal kap - cso la tos fel ada to kat, c) tá mo gat ja a fo gyasz tói jog vi ták al ter na tív vi ta ren de - zé si fó ru ma i nak lét re ho zá sát és mû kö dé sét; el lát ja a bé kél - te tõ tes tü le tek mû kö dé sé vel kap cso la tos ko or di ná ci ós és tá mo ga tá si fel ada to kat; va la mint az Eu ró pai Fo gyasz tói Köz pon tok Há ló za tá ba ki je lölt szer ve zet tel kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat, d) az érin tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek is me re té ben jó vá hagy ja a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség Or szá gos Vizs gá la ti Prog ram ját, e) az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val in téz ke dé se ket tesz, il let ve kez de mé nyez a fo gyasz tói jo gok vé del me és ér vé nye sí té se ér de ké ben, f) ki dol goz za a pi ac fel ügye le ti stra té gi át, és el lát ja az in téz mény fej lesz té si fel ada to kat az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá ga és meg fe le lõ sé ge te kin te té ben, g) gon dos ko dik az élel mi sze rek mi nõ sé gé nek el len õr - zé sé vel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ról, h) jogszabályban meghatározott hatósági ügyekben fel - ügyeletet gya ko rol. c) részt vesz a gaz da sá gi, szo ci á lis, mun ka ügyi, fog lal - koz ta tá si, szak kép zé si, mun ka vé del mi, va la mint fo gyasz - tó vé del mi ér dek egyez te tés ben, to váb bá el lát ja, il let ve biz - to sít ja a Kor mány kép vi se le tét a fel adat kö ré hez tar to zó érdekegyeztetõ tes tü le tek ben, d) fi gye lem mel kí sé ri az ér dek egyez te tés ben lét re jött meg ál la po dá sok vég re haj tá sát, e) fi gye lem mel kí sé ri, il let ve se gí ti a mun ka ügyi kap - cso la tok, az ér dek egyez te tés és a szo ci á lis pár be széd folyamatait, ja vas la tot dol goz ki az ér dek egyez te tés, a szo - ci á lis pár be széd és a tár sa dal mi pár be széd in téz mény- és fó rum rend sze ré nek to vább fej lesz té sé re, f) meg ha tá roz za a kol lek tív szer zõ dé sek re giszt rá lá sá - nak sza bá lya it, nyil ván tart ja és elem zi a kol lek tív szer zõ - dé se ket, dönt a kol lek tív szer zõ dés ha tá lyá nak az ága zat ra (al ága zat ra) tör té nõ ki ter jesz té sé rõl, g) fi gye lem mel kí sé ri a mun ka ügyi vi ták, konf lik tu sok fel ol dá sá nak rend jét. 16. A tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért való felelõssége kö ré ben a) gon dos ko dik az ál lam pol gá rok kal, a tár sa dal mi szer - ve ze tek kel, az ala pít vá nyok kal, a köz tes tü le tek kel és a köz hasz nú szer ve ze tek kel (a továb biak ban együtt: ci vil szek tor) való kap cso lat tar tás kor mány za ti po li ti ká já nak ki ala kí tá sá ról és meg va ló sí tá sá nak össze han go lá sá ról, b) gon dos ko dik a kor mány za ti ci vil ko or di ná ci ó ról, valamint a ci vil szek tort érin tõ mi nisz té ri u mi szin tû el kép - ze lé sek és dön té sek össze han go lá sá ról, c) elõ se gí ti a ci vil szek tor szer ve ze te i nek rész vé te lét a köz fel ada tok el lá tá sá ban, d) el lát ja a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram (NCA) mû köd - te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, e) gon dos ko dik a ci vil szek tor erõ sö dé sét elõ se gí tõ szol gál ta tó és fej lesz tõ prog ra mok ki dol go zá sá ról, a ci vil tár sa da lom mal való pár be szé det biz to sí tó in for ma ti kai rend sze rek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl, va la mint gon dos ko dik az ön kén tes ség gel kap cso la tos kor mány za ti po li ti ka ki ala kí tá sá ról, f) mû köd te ti a ci vil szol gál ta tó köz pon tok há ló za tát, g) kap cso la tot tart és egyez tet a kü lön tör vény ben meg - ha tá ro zott szö vet ke ze ti szö vet sé gek kel, h) ellátja a külön jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ha tó sá gi fel ada to kat. 15. A mi nisz ter a tár sa dal mi pár be szé dért való fe le lõs sé ge kö ré ben a) kép vi se li a Kor mányt az or szá gos érdekegyezte - tésben, b) össze han gol ja a kor mány za ti szer vek ér dek egyez te - tés sel, szo ci á lis pár be széd del kap cso la tos te vé keny sé gét, 17. Ez a ren de let au gusz tus 1-jén lép ha tály ba. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök

27 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 507 A szociális és munkaügyi miniszter 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelete a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról* A szak kép zés rõl szóló évi LXXVI. tör vény 5. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. E ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be utalt azon szak ké pe sí té - sek fel so ro lá sát, ame lyek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel ke rül nek ki adás ra. 2. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha - tály ba. Ren del ke zé se it a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel - lel az is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek ese té ben ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni. (2) A fo lya mat ban lévõ kép zé se ket a meg kez dé sük kor ér vé nyes kö ve tel mé nyek alap ján kell be fe jez ni. Ja ví tó-, pót ló vizs gák le té te lé re a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint jú ni us 30-áig van le he tõ ség. (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szá - gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 1. szá mú mel lék le te táb lá za tá ban sze rep lõ: a) a 110. sor szá mú gépi for gá cso ló szak ké pe sí tés ese té ben a 3. osz lop ban meg je lölt ma rós, ho ri zon tos rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se ma - rós -ra vál to zik, a 7. osz lop ban a szak ké pe sí tés meg szer - zé sé hez szük sé ges kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma alatt fel - tün te tett 2 év, 2000 óra he lyé be 3 év, 3000 óra lép, b) a 309. sor szá mú bol ti el adó szak ké pe sí tés ese té - ben a 3. osz lop ban meg je lölt azo - no sí tó szá mú ci põ el adó el ága zás meg ne ve zé se élel mi - szer- és ve gyi áru-el adó -ra vál to zik, a azo no sí tó szá mú élel mi szer- és ve gyi áru-el adó el - ága zás meg ne ve zé se mû sza ki cikk el adó -ra vál to zik, a azo no sí tó szá mú por ce lán- és vas - edény-el adó el ága zás meg ne ve zé se por ce lán- és edény - áru-el adó meg ne ve zés re vál to zik, a * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny évi 100. számának II. kötete tartalmazza. azo no sí tó szá mú ru ha el adó el ága zás meg ne ve zé se ru - há za ti el adó -ra vál to zik, va la mint a 8. osz lop ban a szakképesítés FEOR száma rõl re változik, c) a 314. sor szá mú ke res ke dõ szak ké pe sí tés ese té ben a 3. osz lop ban meg je lölt azo no sí - tó szá mú bú tor- és la kás tex til-ke res ke dõ el ága zás szak - ké pe sí té si köre rész-szak ké pe sí tés re vál to zik, azo no sí tó - szá ma re vál to zik, az azo no sí tó szá mú élel mi szer- és ve gyi áru-ke - res ke dõ el ága zás szak ké pe sí té si köre rész-szak ké pe sí tés - re vál to zik, azo no sí tó szá ma re vál to zik, az azo no sí tó szá mú ru - há za ti (tex til-, kon fek ció-, ci põ-) ke res ke dõ el ága zás szak ké pe sí té si köre rész-szak ké pe sí tés re vál to zik, azo no - sí tó szá ma azo no sí tó szám ra vál to - zik, meg ne ve zé se ru há za ti ke res ke dõ re vál to zik, il let ve ki egé szül az ke res ke del mi bolt há ló - zat szer ve zõ rá épü lés sel és a 7. osz lop ban a rá épü lés meg - szer zé sé hez szük sé ges kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma 350 óra fel tün te té sé vel, va la mint a 8. osz lop ban a szak - ké pe sí tés FEOR szá ma rõl re vál to zik, d) a 315. sor szá mú ke res ke dõ bolt ve ze tõ szak ké pe sí - tés ese té ben a 3. osz lop ban sze rep lõ kereskedelmi bolthálózat szervezõ ráépülés törlésre kerül, e) a 319. sorszámú logisztikai ügyintézõ szakképesítés ese té ben az 1. osz lop ban meg je lölt azo no sí tó szá ma re vál to zik, f) a 323. sor szá mú mû sza ki cikk-ke res ke dõ szak ké - pe sí tés ese té ben az 1. osz lop ban meg je lölt azo no sí tó szá ma re vál to zik, va la mint a 3. osz lop ban meg je lölt azo no sí tó szá mú mû sza ki cikk el adó rész - szakképesítés tör lés re ke rül. (4) de cem ber 31-én ha tá lyát vesz tik az ipa ri és ke - res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és vizsgakövetelmé - nyeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren de let mellékle - tében a Bel ke res ke de lem, ide gen for ga lom szakmacso - portba tar to zó Kon fek ció-, mé ter áru- és lakás - textil-eladó, Élel mi szer- és ve gyi áru-ke - reske dõ, Ke res ke del mi tech ni kus, Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ, a Ke res ke de lem, mar - ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció szak ma cso port ba tar to zó Lo gisz ti kai ügy in té zõ, a Kül ke res ke de lem szak ma cso port ba tar to zó Üz le ti ügy in té zõ, Külkereskedelmi üzletkötõ, Nem zet kö zi szál lít má nyo zá si és lo gisz ti kai me ne dzser, a Gé pé szet szak ma cso port ba tar to zó Szer ke - zet la ka tos, Gép gyár tás-tech no ló gus tech - nikus, a Fém meg mun ká lás szak ma cso port ba tar to zó Szer szám ké szí tõ, a Nem fi zi kai foglal - kozás szak ma cso port ba tar to zó Ve szé lyes - áru-/adr-ügy in té zõ szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga - kö ve tel mé nye it tar tal ma zó ren del ke zé sei, to váb bá az egyes szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról szóló

28 508 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám 28/2003. (X. 18.) OM ren de let I. szá mú mel lék le té ben 32., 35., 39., 40., 41., 47., 50., 53., 56. sora, il let ve a Ren de let II. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ Élel mi szerés ve gyi áru-ke res ke dõ, Fém for gá cso ló, Gázvezeték- és készülékszerelõ, Géplakatos, Ruházati kereskedõ, Vas- és mû sza ki ke res ke dõ, Víz ve ze ték- és köz pon ti fû tés-sze re lõ szak ké pe sí té sek szak mai és vizs - gakö ve tel mé nye it tar tal ma zó ren del ke zé sei, va la mint a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról szóló 64/1994. (XII. 15.) FM ren de let mel lék le té ben sze rep lõ táb lá zat 56. sora és az 56. sor szá mú Fû rész - ipa ri szer szám éle zõ szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö - ve tel mé nye it tar tal ma zó ren del ke zé sei. (5) A (4) be kez dés ben ha tá lyon kí vül he lye zett szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek hez tar to zó szak ké pe sí té sek tekintetében a szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re el nyert jogosultságok, a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil - ván tar tás ba vé te le, to váb bá az Or szá gos szak mai vizs ga el - nö ki nyil ván tar tá sok az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben fel so rolt szak ké pe sí té sek ese té ben a 3. szá mú mel lék let - ben meg je löl tek nek meg fele lõen, az ere de ti leg meghatá - rozott ha tár idõ ig ér vé nye sek. Csiz már Gá bor s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz té ri u mi ál lam tit kár A Kormány 1071/2006. (VII. 21.) Korm. határozata a évi kormányzati létszámcsökkentések végrehajtásáról a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanácsban, július 5-én született megállapodás végrehajtásáról A Kor mány el fo gad ja a évi kor mány za ti lét szám - csök ken té sek vég re haj tá sá ról a Köz tiszt vi se lõi Ér dek - egyez te tõ Ta nács ban, jú li us 5-én kö tött meg ál la po - dást, és fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az irá nyí tá suk alá tar to zó te rü le te ken az ab ban fog lal tak vég re haj tá sá ról gon - dos kod ja nak. Fe le lõs: mi nisz te rek Ha tár idõ: fo lya ma tos Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A szociális és mun kaügyi miniszter 3/2006. (MK 94.) SZMM uta sí tá sa a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak kiadásáról 1. A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát - a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer - vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog - ál lá sá ról szó ló évi LVII. tör vény 65. -ának (2) be - kez dé se sze rint a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sa alap ján - a je len uta sí tás mel lék le té ben fog lal tak sze rint ál la pí tom meg. (A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat mel lék le tét az érin tet tek köz vet le nül kap ják meg.) 2. Ez az uta sí tás au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza - bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 13/2004. (MüK. 11.) FMM uta sí tás és az azt mó do sí tó 2/2005. (MüK. 2.), 9/2005. MüK. 5.), 1/2006. (MüK. 1.) FMM uta sí tá sok, va la mint az 1/2006. (MüK. 1.) SZMM uta sí tás. Csiz már Gá bor s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz té ri u mi ál lam tit kár A szociális és munkaügyi miniszter 9/2006. (MüK. 8.) SZMM uta sí tá sa a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra, va la mint az SZMM Igaz ga tás ra vo nat ko zó az elõ irány zat-mó do sí tás ra, kö te le zett ség vál la lás ra, el len jegy zés re, ér vé nye sí tés re, utal vá nyo zás ra és szak mai teljesítés-igazolásra jogosultak jegyzékérõl A jog elõd Mi nisz té ri u mok ha tá lyos sza bály za ta i nak össze han go lá sa ér de ké ben (FMM fe je ze ti ke ze lé sû elõ - irány za tok fel hasz ná lá sa te kin te té ben: 4/2006. (MüK. 2.) FMM uta sí tás, 7/2006. (MüK. 5.) FMM uta sí tás, ICSSZEM fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználása tekintetében: 1/2006. (II. 11.) ICSSZEM ren de let és uta sí tás, FMM Igaz - ga tás te kin te té ben: évi FMM Igaz ga tás Gaz dál ko -

29 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 509 dási Ügy rend) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um gaz dál ko dá sá ra és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel - hasz ná lá sá ra vo nat ko zó át dol go zott sza bály za tok ha tály - ba lé pé sé ig, a kö vet ke zõ ket ren de lem el. (Az uta sí tást az ér de kel tek köz vet le nül kap ják meg.) Kiss Pé ter s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnökének 5/2006. (MüK. 8.) OMMF uta sí tá sa az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF) területi munkabiztonsági, munkaügyi felügyelõségeinek Mû kö dé si Sza bály za tá ról Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel - ügye lõ ség te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye - lõ sé ge i nek szer ve ze tét és mû kö dé si sza bály za tát (MSZ) a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. törvény 17. -ának (5) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben, a fog lal koz ta tás - po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter jó vá ha gyá sá val a kö vet - ke zõk ben rész le te zett mó don ál la pí tom meg. Az MSZ el ké szí té sé nél fi gye lem be vett fon to sabb jog sza - bá lyok: - a mun ka vé de lem rõl szó ló évi XCIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Mvt.), - a mun ka ügyi el len õr zés rõl szó ló évi LXXV. tör - vény (a to váb bi ak ban: Met.), - a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el - lá tá sá ról szó ló évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Flt.), - az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz - ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí tett be fi ze té sé rõl szó ló évi LXXIV. tör vény, - a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá - nos sza bá lya i ról szó ló évi CXL. tör vény (a to váb - biak ban: Ket.), - a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tör - vény (a to váb bi ak ban: Ktv.), - a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló évi XXII. tör - vény (a to váb bi ak ban: Mt.), - a sza bály sér té sek rõl szó ló évi LXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Sztv.), - az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let, - az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel - ügye lõ ség te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye - lõ sé gei szék he lyé rõl és il le té kes sé gi te rü le té rõl szó ló 27/2005. (XII. 27.) FMM ren de let. I. A MUNKABIZTONSÁGI, MUNKAÜGYI FELÜGYELÕSÉGEK FELÉPÍTÉSÉRE, MÛKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK A MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA Az MSZ ha tá lya az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun - ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott*, re gi o ná lis il le té kes sé gû szer ve zet ként mû kö dõ te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõ - sé ge i re ter jed ki. A te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek il le té kes sé gi te rü le tén - nem re gi o ná lis szék he lyen - a mel - lék let sze rin ti vá ro si iro dák mû köd nek. A TERÜLETI FELÜGYELÕSÉGEK (FELÜGYELÕSÉG) VEZETÕI ÉS ÜGYINTÉZÕI 1. A fel ügye lõ ség ve ze tõ jét (a to váb bi ak ban: igaz ga tó) az OMMF el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter** ne ve zi ki és men ti fel. A fel ügye - lõ ség igaz ga tó he lyet te se it, az igaz ga tói ta nács adó kat az OMMF el nö ke ne ve zi ki és men ti fel. 2. A vá ro si iro dá ban dol go zó köz tiszt vi se lõk mun ká já - nak össze han go lá sá ra az igaz ga tó mun ka biz ton sá gi, mun - ka ügyi fel ügye lõt je löl het ki. 3. Mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõ: az igaz ga tó, az igaz ga tó he lyet tes, az osz tály ve ze tõ, az igaz ga tói ta - nács adó, az ér de mi ügy in té zõ, amennyi ben az Mvt.-ben és a Met.-ben le írt jo go kat gya ko rol ja. 4. Az Mvt.-ben biz to sí tott jo go sít vány gya kor lá sá nak fel té te le a mun ka vé del mi szak ké pe sí tés és a mun ka biz ton - sá gi fel ügye lõi iga zol vány meg lé te, a Met.-ben biz to sí tott jo go sít vány gya kor lá sá nak fel té te le a mun ka ügyi fel ügye - lõi iga zol vány meg lé te. Az OMMF el nö ké nek egye di en - ge dé lye alap ján a mun ka biz ton sá gi fel ügye lõi jog kör a mun ka vé del mi szak ké pe sí tés meg szer zé sé ig is gya ko rol - ha tó. * 27/2005. (XII. 27.) FMM ren de let az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõ - ségei székhelyérõl és illetékességi területérõl. ** ja nu ár 1-jé tõl jú ni us 9-ig fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter.

30 510 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám 5. A mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol - vány ki adá sá nak fel té te le az OMMF vizs ga bi zott sá ga elõtt tett si ke res fel ügye lõi vizs ga. A vizs ga kö ve tel mé nye ket, a vizs ga aló li men tes sé get az OMMF el nö ke kü lön uta sí - tásban ha tá roz za meg. 6. Irá nyí tá si jo gok Az igaz ga tó 6.1. Biz to sít ja, hogy a fel ügye lõ ség mû kö dé se meg fe - lel jen a jog sza bá lyok nak, bel sõ uta sí tá sok nak, a tör vé nyes és az egy sé ges gya kor lat ki ala kí tá sa ér de ké ben ki adott irány mu ta tá sok nak, mód szer ta ni út mu ta tók nak Irá nyít ja, el len õr zi és ügy rend ben, egyéb elõ írás ban sza bá lyoz za a fel ügye lõ ség te vé keny sé gét Meg ter ve zi a fel ügye lõ sé gi mun kát az OMMF köz - pon ti mun ka ter vé nek, a társ szer vek kel egyez te tett együtt - mû kö dé si cél nak és egyéb szem pon tok nak a fi gye lem be - vé te lé vel Meg ha tá roz za a fel ügye lõk mû kö dé si te rü le tét szak mai vagy te rü le ti elv alap ján, il le tõ leg e ket tõ együt tes al kal ma zá sá val, va la mint az azo nos te her el osz tás el vé nek ér vé nye sí té sé vel Kü lön el nö ki uta sí tás sze rint meg szer ve zi a fel - ügye lõ ség adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét Ki ad má nyoz za azt az ügy ira tot, a) amely nek cím zett je - az OMMF, - az il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ ön kor mány zat, köz - igaz ga tá si szerv, ügyész ség, bí ró ság, - rend õr ség, - az il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ ér dek kép vi se le ti és tár sa dal mi szerv, b) amely ben jo go sult dön te ni vagy ál lást fog lal ni Kép vi se li a fel ügye lõ sé get a ha tás kö ré be utalt kér - dé sek ben (pl.: fel szá mo lá si el já rás so rán a szük sé ges nyi - lat ko za tok, in téz ke dé sek ha tár idõ ben tör té nõ meg té te le; tár sas ház ban mû kö dõ szék hely, iro da ese tén kép vi se let el - lá tá sa, nyi lat ko za tok meg té te le, szük ség sze rint a Gaz da - sá gi Fõ osz tállyal kon zul tál va). A mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi köz igaz ga tá si el já rá - sok kal, il let ve a köz szol gá la ti jog vi szonnyal kap cso lat ban a fel ügye lõ ség nél ke let ke zett jog vi ta ese tén fe le lõs ség gel együtt mû kö dik az OMMF jogi kép vi se le té vel a szük sé ges per cse lek mé nyek ha tár idõ ben tör té nõ meg té te le ér de ké - ben (pl.: bí ró sá gi adat szol gál ta tás szo ros ha tár idõ ese tén, el len ké rel mek ter ve ze te, elõ ké szí tõ irat hoz össze fog la ló ké szí té se, pe res ira tok meg kül dé se) Gon dos ko dik a mun ka vé de lem mel, mun ka ügyi el - len õr zés sel kap cso la tos pa na szok, köz ér de kû be je len - tések, óvá sok in té zé sé rõl, ez utób bi ak ról tá jé koz tat ja az OMMF il le té kes szer ve ze ti egy sé gét Szak ma i lag el len õr zi a fel ügye lõk fel ada ta i nak vég re haj tá sát, így kü lö nö sen a tör vé nyes ség meg tar tá sát, a mun ka ter vek tel je sí té sét, a bal eset vizs gá la ti te vé keny sé - get, az elõ írt nyil ván tar tá sok ve ze té sét, a pa na szok szak - sze rû ki vizs gá lá sát, a fel leb be zés alap ján elsõ fo kon meg - te en dõ in téz ke dé se ket Köz re mû kö dik a fel ügye lõi vizs gá ra tör té nõ fel ké - szí tés ben, a fel ügye lõk szak mai is me re té nek gya ra pí tá sá - ban (pl. ja vas la tot tesz a szük sé ges to vább kép zés re, kon - zul tál az OMMF il le té kes szer ve ze ti egy sé gé vel, szak mai ki ad vá nyo kat sze rez be) Gon dos ko dik a ha lá los bal eset vizs gá la ti anya gá - nak, va la mint a fel ügye lõ ség te vé keny sé gé re vo nat ko zó eset le ges ügyé szi tör vény es sé gi vizs gá lat meg ál la pí tá sa it tar tal ma zó irat anyag nak az il le té kes szer ve ze ti egy ség ré - szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl Igaz ga tói uta sí tás sal az OMMF ál tal ki adott min ta sza bály zat alap ján, össz hang ban az OMMF irat ke ze - lé si sza bály za tá val ki ad ja a fel ügye lõ ség irat ke ze lé si sza bály za tát Meg ha tá roz za azo kat a fel ada to kat, amely ben az igaz ga tó he lyet tes át ru há zott jog kör ben el jár hat Meg ha tá roz za a 2. pont ér tel mé ben ki je lölt mun - ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõ irá nyí tá si és ki ad má - nyo zá si jog kö rét. 7. Mun kál ta tói jo gok 7.1. Az OMMF el nö ke, il le tõ leg az érin tett szer ve ze ti egy sé gei ál tal biz to sí tott ke re tek kö zött és az egy sé gek kel együtt mû köd ve gon dos ko dik a fel ügye lõ ség fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek rõl Gya ko rol ja a mun kál ta tó jog kört a fel ügye lõ ség dol go zói fe lett az 1. és a 7.1. pont ban fog lalt kor lá to zás sal Mi nõ sí ti az igaz ga tó he lyet tes(eke)t, az osz tály ve - ze tõ ket, fel ügye lõ ket és az egyéb ügy in té zõ ket. 7.4.Az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott éves ju ta lom - ke ret fi gye lem be vé te lé vel meg ha tá roz za a fel ügye lõ ség dol go zói ju tal má nak mér té két En ge dé lye zi - a ren des és az egy hó na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél - kü li sza bad ság igény be vé te lét, - a mun ka idõ alat ti el tá vo zást, - ma gán gép ko csi igény be vé te lét hi va ta los cél ra, - a szék ház, va la mint a vá ro si iro da üze mel te té sé vel kap cso la tos be szer zé se ket, vá sár lá so kat (az OMMF el nö - ke ál tal meg ál la pí tott összeg ha tá rig), a gaz da sá gi ve ze tõ ál tal ki adott ügy rend sze rint, - a bel föl di ki kül de tést Ja vas la tot tesz az OMMF el nö ke ré szé re - a fel ügye lõ ség szer ve ze ti fel épí té sé re, - az igaz ga tó he lyet tes(ek) meg bí zá sá ra, il let ve en nek vissza vo ná sá ra,

31 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY ki tün te tés re, El nö ki Di csé ret re és cím ado má nyo zá sá ra kü lön el nö ki uta sí tás sze rint, - to vább ta nu lás en ge dé lye zé sé re, - az egy hó na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság en ge dé lye zé sé re, - sze mé lyi il let mény meg ál la pí tá sá ra, - la kás épí té si köl csön jut ta tá sá ra, - kül föl di ki kül de tés re Gon dos ko dik ar ról, hogy a köz tiszt vi se lõ a Ktv. 12. (2) be kez dé se sze rin ti es küt a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint le te gye. A kinevezéssel egyidejûleg tájékoztatja a köztisztviselõt: - az irány adó mun ka rend rõl, - a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sí tó szol gá la ti idõ kez dõ idõ pont já ról, va la mint a so ron kö vet ke zõ fo ko zat el éré - sének vár ha tó idõ pont já ról, - az egyéb jut ta tá sok ról és azok mér té ké rõl, - az il let mény át uta lá sá nak nap já ról, - a mun ká ba lé pés nap já ról, - a fel men té si idõ meg ál la pí tá sá nak sza bá lya i ról, - a rendes szabadság mértékérõl és kiadásának rendjérõl. A tá jé koz ta tást a ki ne ve zés sel és a köz tiszt vi se lõ mun - ka kö ri le írá sá val egy ide jû leg írás ban is kö te les a köz tiszt - vi se lõ ré szé re át ad ni Az Mt. ha tá lya alá tar to zó mun ka vál la lót a mun ka - szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg tá jé koz tat ja: - az irány adó mun ka rend rõl, - a mun ka bér egyéb ele me i rõl, - a mun ká ba lé pés nap já ról, - a ren des sza bad ság mér té ké nek szá mí tá si mód já ról és ki adá sá nak, il let ve - a mun kál ta tó ra és a mun ka vál la ló ra irány adó fel mon - dá si idõ meg ál la pí tá sá nak sza bá lya i ról, - ar ról, hogy a mun kál ta tó kol lek tív szer zõ dés ha tá lya alá tar to zik-e, va la mint - a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet meg ne ve zé sé rõl. A tá jé koz ta tást, va la mint a mun ka vál la ló mun ka kö ri le - írását a munkaszerzõdés megkötésével egyidejûleg írásban is kö te les a mun ka vál la ló ré szé re át ad ni A va gyon nyi lat ko zat-té tel re is kö te le zett köz tiszt - vi se lõt írás ban tá jé koz tat ja a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö - te le zett ség rõl és an nak ha tár ide jé rõl. A tá jé koz ta tó át vé - telét a va gyonnyi lat ko zat ra kö te le zett alá írá sá val iga zol ja. A tá jé koz ta tó hoz csa tolt nyi lat ko zat vissza ér ke zé sét kö - ve tõ en a va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te le zett ren del ke zé - sé re bo csát ja a Ktv. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti meg fe le lõ szá mú nyom tat ványt, és a ki töl tés hez szük sé ges írás be li tá jé koz ta tást, el lát ja a kü lön el nö ki uta sí tás sal ha tály ba lép te tett Köz szol gá la ti Adat vé del mi Sza bály zat ban* elõ ír - ta kat A köz tiszt vi se lõ igé nyé nek meg is me ré se után a tárgy év ben feb ru ár vé gé ig sza bad sá go lá si ter vet ké szít a sza bad sá gok tárgy évi üte me zé sé rõl, és ar ról a köz tiszt vi - se lõt tá jé koz tat ja. Gon dos ko dik a köz tiszt vi se lõk sza bad - sá gá nak ki adá sá val, il let ve egyéb mun ka idõ-ked vez mé - nyé vel kap cso la tos ada tok nyil ván tar tá sá ról A Ktv.-ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén a köz - tiszt vi se lõt írás ban tá jé koz tat ja szak vizs ga kö te le zett sé - gérõl, il let ve le té te lé nek ha tár ide jé rõl Az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott tel je sít - mény-kö ve tel mé nyek alap ját ké pe zõ ki emelt cé lok és a köz tiszt vi se lõ mun ka kö ré nek fi gye lem be vé te lé vel elõ re írás ban meg ál la pít ja a tárgy év re vo nat ko zó an a köz tiszt vi - se lõ vel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket. Ezek fi gye - lem be vé te lé vel leg ké sõbb a tárgy év vé gé ig írás ban ér té - keli a köz tiszt vi se lõ mun ka tel je sít mé nyét. A tel je sít - mény-kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sát, az írás be li ér té ke lés át adá sát szó be li meg be szé lés hez kell köt ni. Nem kell a köz tiszt vi se lõ vel szem ben tel je sít mény-kö ve tel ményt tá - masz ta ni, il let ve a tel je sít ményt ér té kel ni, ha a köz tiszt vi - se lõ mun ka vég zé sé nek idõ tar ta ma a tárgy év ben nem éri el a hat hó na pot. 8. Ha tó sá gi jo gok 8.1. Kü lön tör vé nyek sze rint, a rész le tes sza bá lyo kat a mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ sé gek igaz ga tói ese té ben a pon tok, a mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek igaz ga tói ese - té ben a pon tok tar tal maz zák. Az igaz ga tó he lyet tes 9. Sa ját szak mai te rü le tén he lyet te sí té si, irá nyí tá si, fel - ügye lõi te vé keny sé get vé gez Tá vol lé té ben he lyet te sí ti az igaz ga tót, el lát ja mind - azo kat a fel ada to kat, ame lyek el vég zé sét az igaz ga tó a ha - tás kö ré be utal ja Gya ko rol ja az Mvt.-ben il le tõ leg a Met.-ben biz to - sí tott fel ügye lõi jo go sít vá nyo kat. Az osz tály ve ze tõ 10. Irá nyí tá si és fel ügye lõi fel ada to kat lát el Az osz tály te vé keny sé gi kö ré be utalt ügyek ben az igaz ga tó és az igaz ga tó he lyet tes(ek) uta sí tá sa i nak fi gye - lem be vé te lé vel irá nyít ja az osz tály mun ká ját Gon dos ko dik az osz tály dol go zó i nak azo nos meg - ter he lé sé rõl, az ará nyos fel adat el osz tás ról Gya ko rol ja az Mvt.-ben il le tõ leg a Met.-ben biz to - sí tott fel ügye lõi jo go sít vá nyo kat. * Je len leg a 3/2002. OMMF uta sí tás IV. fe je ze te.

32 512 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám II. A MUNKABIZTONSÁGI, MUNKAÜGYI FELÜGYELÕ (FELÜGYELÕ) ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 11. A fel ügye lõ az il le té kes sé gi te rü le tén a Ket., vala - mint az Mvt ában, il le tõ leg a Met. 4. -ában fog lal tak sze rint jár el a tör vé nyi ügy in té zé si ha tár idõn be lül. 12. Az át té tel lel, meg ke re sés sel (bel föl di jog se gély) kapcsolatban a Ket.-et a következõk szerint kell alkalmazni: Amennyi ben az el len õr zött mun ka he lyen ta pasz - talt sza bály ta lan ság gal kap cso lat ban to váb bi bi zo nyí tás szük sé ges, úgy az il le té kes sé gi te rü le tén kí vü li el já rás ra (pl. tanú meg hall ga tá sa) csak a te rü le ti leg il le té kes fel - ügye lõ ség jo go sult, ezért a fel ügye lõ (igaz ga tó) meg ke re si ezt a fel ügye lõ sé get az el já rá si cse lek mény le foly ta tá sa ér - de ké ben, majd a bi zo nyí tás le foly ta tá sa után meg hoz za a ha tá ro za tot A meg ke re sés ben rész le te sen ki kell tér ni a tény ál - lás ra, a meg sze gett jog sza bá lyok ra, mû sza ki elõ írá sok ra és csa tol ni kell a bi zo nyí té ko kat (jegy zõ könyv, fény kép, hely szín rajz stb.). Pon to san meg kell je löl ni a meg ke re sés okát Amennyi ben a fel ügye lõ (igaz ga tó) el sõ fo kú el já - rá sa so rán il le té kes sé ge hi á nyát ál la pít ja meg, ak kor az ügy ben ke let ke zett ira tok meg kül dé sé vel át té tel lel él a mun kál ta tó szék he lye sze rint il le té kes fel ügye lõ ség hez az eset leg szük sé ges ide ig le nes in téz ke dés meg té te le után. Az át té tel rõl az ügy fe let egy ide jû leg ér te sí te ni kell. 13. El lát ja a kü lön el nö ki uta sí tá sok ban elõ írt adat szol - gál ta tá si, nyil ván tar tá si fel ada to kat. 14. Amennyi ben a fel ügye lõ a köz igaz ga tá si el já rás so - rán szak ér tõt kí ván igény be ven ni, eh hez a Mun ka ügyi, vagy a Mun ka biz ton sá gi Fõ osz tály elõ ze tes írás be li en ge - dé lye szük sé ges. 15. Bûn cse lek mény re uta ló ala pos gya nú ese tén fel je - len tés meg té te lé vel bün te tõ el já rás meg in dí tá sát kezde - ményezi. SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS 16. Az Sztv ában és ában, az Mvt a (1) be kez dé sé nek l) pont já ban, va la mint a Met. 6. -a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap - ján a fel ügye lõ az ál ta la ész lelt cse lek mény mi att sza bály - sér té si el já rás le foly ta tá sá ra jo go sult, a ha tás kö ré be tar to - zó sza bály sér té sek [218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let] esetén, a törvényes határidõn belül. 17. A fel ügye lõ a sza bály sér té si el já rás alá vont sze - méllyel szem ben a) hely szí ni bír ság ki sza bá sá ra (tet ten érés ese tén), b) szabálysértés helyszínen történõ elbírálására (ameny - nyiben to váb bi bi zo nyí tás ra nincs szük ség) [Sztv ], c) sza bály sér té si el já rás le foly ta tá sá ra jo go sult. A fel ügye lõ hely szí ni bír ság ki sza bá sa ese tén a hely szí - ni bír sá go lás rész le tes sza bá lya i ról szó ló 10/2000. (II. 23.) BM ren de let ren del ke zé sei sze rint jár el (bír ság csekk át - adá sa). A b), c) pon tok ese té ben ki sza bott sza bály sér té si bír ság be fi ze té sé re az azt ki sza bó fel ügye lõ mun ka ügyi tár gyú bír ság ese tén be fi ze té si vá lasz la pot (C. Szabs. 95. r.sz.), mun ka vé del mi (mun ka biz ton sá gi) tár gyú bír ság ese tén csek ket ad át a be fi ze tõ nek. A csekk köz le mény ro va tá ban, az aláb bi sor rend ben, fel kell tün tet ni: - a te rü le ti fel ügye lõ ség kód ját, - a ha tá ro zat ik ta tó szá mát, -a bír ság tömb és bír ság lap szá mát, - a fel ügye lõi iga zol vány szá mát. 18. Amennyi ben sza bály sér té si ügy ben fel je len tés ér ke - zik a fel ügye lõ ség re, a fel ügye lõ át te szi az ügyet az il le té - kes ség gel és ha tás kör rel ren del ke zõ sza bály sér té si ha tó - ság hoz, füg get le nül at tól, hogy a sza bály sér tés el bí rá lá sa a ha tás kö ré be tar to zik-e vagy sem. 19. A sza bály sér té si el já rás so rán szak ér tõ igény be vé te - lé nek le he tõ sé gé re a 14. pont ban le ír tak az irány adók. III. A MUNKABIZTONSÁGI, MUNKAÜGYI FELÜGYELÕSÉGEK MÛKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRÕ SZABÁLYOK MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELÕSÉGEK A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ sé gek fel adat kö re 20. A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ ség az il le té kes sé gi te - rü le tén fe le lõs az aláb bi fel ada tok el lá tá sá ért: a) az Mvt.-ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás, ta nács adás, el len õr zés, mun ka bal eset ki vizs gá lás, a fel tárt hi á nyos sá - gok meg szün te té se ér de ké ben a jog sza bá lyok ban meg ha - tá ro zott in téz ke dés és fe le lõs ség re vo nás, b) adatszolgáltatás az OMMF illetékes szervezeti egységei részére (féléves, éves, az országos vizsgálatokról eseti), c) szük ség ese tén köl csö nös együtt mû kö dés az OMMF szakmai és funkcionális fõosztályaival feladataik hatékony meg ol dá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben (pl. adat szol gál ta tás, tá jé koz ta tás, adat hor do zók meg kül dé se, ér tel me zé sek), d) a mun ka vé del mi bír sá gok, sza bály sér té si bír sá gok, fel ügye lõi in téz ke dé sek nyil ván tar tá sa, e) együtt mû kö dés a mun ka vé de lem irá nyí tá sá ban, ha tó - sá gi te vé keny sé gé ben jog kör rel ren del ke zõ más ál la mi

33 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 513 szer vek kel és fel ügye le tek kel fel ada ta ik el lá tá sa so rán, va - la mint a köz igaz ga tá si szer vek kel, a mun kál ta tók és mun - ka vál la lók ér dek kép vi se le ti szer ve i vel, f) az OMMF éves mun ka ter vé ben meg hir de tett cél-, és ak ció vizs gá la tok vég re haj tá sa. 21. A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ ség fel ada ta it éves mun ka terv alap ján vég zi. Az igaz ga tó ha tó sá gi jog kö re 22. A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ ja vas la ta alap ján az Mvt 82. -ának (5) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben ha tá ro zat ban dönt a mun ka vé del mi bír ság ki sza bá sá ról. 23. Gya ko rol ja az Mvt.-ben biz to sí tott mun ka biz ton sá gi fel ügye lõi ha tás kört. 24. Gya ko rol ja az Mvt. 82/C. -ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mél tá nyos sá gi jog kört, fi gye lem mel a Ket ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra. 25. Fo ga na to sít ja a mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi el já rás ke re té ben ho zott dön té sek vég re haj tá sát. A munkabiztonsági felügyelõ feladat-és hatásköre, il le té kes sé ge 26. A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ a Mvt.-ben fog lal tak alap ján, az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott rend ben, az OMMF szak mai irány mu ta tá sa sze rint ön ál ló an lát ja el fel ada ta it. 27. Gya ko rol ja a Mvt ában biz to sí tott jog kört ideértve a szervezett munkavégzés minõsítésének esetét is, a 82. (5) be kez dé se alap ján mun ka vé del mi bír ság ki - sza bá sá ra ja vas la tot tesz. 28. A munkabiztonsági felügyelõ a Ket. szabályai szerint jár el. 29. A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ il le té kes sé ge te rü le ti fel ügye lõ sé gé hez tar to zó köz igaz ga tá si egy sé gek te rü le - tén mû kö dõ mun kál ta tók ra (mun ka he lyek re) ter jed ki, a fog lal koz ta tó szék he lyé tõl füg get le nül. A mun ka biz ton sá - gi fel ügye lõ a fog lal koz ta tó va la mennyi mun ka he lyén kü - lön en ge dély és elõ ze tes be je len té si kö te le zett ség nél kül el len õr zést tart hat. 30. A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ a te rü le ti fel ügye lõ ség il le té kes sé gi te rü le tén kí vül az OMMF el nö ke ál tal kiál - lított meg bí zó le vél bir to ká ban vé gez het el len õr zést. 31. El lát ja a jog sza bály ál tal ha tás kö ré be utalt, va la mint az igaz ga tó ál tal ki adott egyéb fel ada to kat. MUNKAÜGYI FELÜGYELÕSÉGEK A munkaügyi felügyelõségek feladatköre 32. A mun ka ügyi fel ügye lõ ség fel ada ta a kü lön bö zõ jog sza bá lyok ban, így kü lö nö sen: a) a Met.-ben, b) az Flt. 57/C. -a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, c) az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ foglal - koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egysze - rûsített be fi ze té sé rõl szó ló évi LXXIV. törvény 6. -ának (1)-(9) be kez dé se i ben, d) a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge - dé lye zé sé rõl szó ló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let ben meg ha tá ro zott el len õr zé si fel ada tok el lá tá sa. 33. A mun ka ügyi fel ügye lõ ség fel ada ta it a fog lal koz ta - tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal köz zé tett el len õr - zé si irány elv vel össz hang ban álló éves mun ka terv alap ján vég zi. 34. A mun ka ügyi fel ügye lõ ség il le té kes sé gi te rü le tén fe le lõs az aláb bi fel ada tok el lá tá sá ért: a) a 32. pont sze rin ti jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mun ka ügyi sza bá lyok vég re haj tá sá nak el len õr zé se, b) adat szol gál ta tás az OMMF il le té kes szer ve ze ti egy - sé gei ré szé re (fél éves, éves, az or szá gos vizs gá la tok ról ese ti), c) szük ség ese tén köl csö nös együtt mû kö dés az OMMF szak mai és funk ci o ná lis fõ osz tá lya i val fel ada ta ik ha té - kony meg ol dá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben (pl. adat szol - gál ta tás, tá jé koz ta tás, adat hor do zók meg kül dé se, ér tel me - zé sek), d) a mun ka ügyi bír sá gok, be fi ze tés re kö te le zé sek, sza - bály sér té si bír sá gok, fel ügye lõi in téz ke dé sek nyil ván tar - tása, e) együtt mû kö dés a köz igaz ga tás, az igaz ság szol gál ta - tás, az il le gá lis fog lal koz ta tás el len õr zé sé ben ér de kelt más ha tó sá gok he lyi és te rü le ti szer ve i vel, va la mint az ér dek - kép vi se le ti szer vek kel. Az igaz ga tó ha tó sá gi jog kö re 35. A mun ka ügyi fel ügye lõ ja vas la ta alap ján ha tá ro zat - ban dönt a Met 8. -ának (3) be kez dé sé ben rög zí tett mun - ka ügyi bír ság ki sza bá sá ról, va la mint a 7. -ának (8) be kez - dé sé ben meg ha tá ro zott egy be fog lalt ha tá ro zat meg ho za ta - lá ról. 36. Gya ko rol ja a Met.-ben biz to sí tott mun ka ügyi fel - ügye lõi ha tás kört. 37. Foganatosítja a munkaügyi hatósági eljárás keretében ho zott dön té sek vég re haj tá sát. 38. Gya ko rol ja a Met. 8/A. -ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mél tá nyos sá gi jog kört. A munkaügyi felügyelõ feladat- és hatásköre, il le té kes sé ge 39. A mun ka ügyi fel ügye lõ a Met.-ben fog lal tak alap - ján, az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott rend ben, az OMMF szak mai irány mu ta tá sa sze rint ön ál ló an lát ja el fel ada ta it.

34 514 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám 40. Gya ko rol ja a Met. 1. -ának (5) be kez dé sé ben biz to - sí tott mi nõ sí té si ha tás kört. 41. Gya ko rol ja a Met. 3. és 6. -ában biz to sí tott jo go kat; ha tás kö re a Met.-ben meg ha tá ro zott jog vi szo nyok ra, szer - ve ze tek re és sze mé lyek re ter jed ki, az ott meg ha tá ro zott kor lá to zá sok kal. 42. A mun ka ügyi fel ügye lõ a Ket. sza bá lyai sze rint jár el. 43. A mun ka ügyi fel ügye lõ il le té kes sé ge te rü le ti fel - ügye lõ sé gé hez tar to zó köz igaz ga tá si egy sé gek te rü le tén mû kö dõ mun kál ta tók ra (mun ka he lyek re) ter jed ki, a fog - lal koz ta tó szék he lyé tõl füg get le nül. A mun ka ügyi fel - ügye lõ a fog lal koz ta tó va la mennyi mun ka he lyén kü lön en ge dély és elõ ze tes be je len té si kö te le zett ség nél kül el len - õr zést tart hat. 44. A mun ka ügyi fel ügye lõ a te rü le ti fel ügye lõ ség il le - té kes sé gi te rü le tén kí vül az OMMF el nö ke ál tal ki ál lí tott meg bí zó le vél bir to ká ban vé gez het el len õr zést. Az el já rás le foly ta tá sá ra eb ben az eset ben a Met. 4. -ának (2) be kez - dé se az irány adó. 45. A mun ka ügyi fel ügye lõ in téz ke dik a Met. tár gyi ha - tá lya alá tar to zó mun ka jo gi sza bály ban fog lal tak kal el len - té tes ál la pot meg szün te té se ér de ké ben. Az ez zel kap cso la - tos ha tó sá gi el já rá sok kö ré ben ön ál ló ki ad má nyo zá si jog - kör rel ren del ke zik. 46. Kül föl di mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li fog lal - koz ta tá sa ese tén ha tá ro zat ban dönt a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szé be tör té nõ be fi ze tés tár gyá ban a Met. 7/A. -ában fog lal tak sze rint. 47. Az igaz ga tó ré szé re elõ ter jesz ti a Met. 7. -ának (1) be kez dé se alá tar to zó ügye ket. 48. El lát ja a jog sza bály ál tal ha tás kö ré be utalt, va la mint az igaz ga tó ál tal ki adott egyéb fel ada to kat. IV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 49. Az uta sí tás ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. 50. Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az 51. pont ban fog lalt ki vé tel lel ha tá lyát vesz ti a 9/2000. OMMF el nö ki uta sí tás sal ki adott, az Or szá gos Mun ka biz - ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség me gyei (fõ vá ro si) fel ügye lõ sé ge i nek Mû kö dé si Sza bály za ta, az azt mó do sí tó 6/2001. és 3/2004. OMMF uta sí tás, va la mint a mun ka biz - ton sá gi el len õr zé sek so rán kö te le zõ en fel ve en dõ jegy zõ - köny vek rõl szó ló 9/2002. OMMF el nö ki uta sí tás. 51. A 9/2000. OMMF el nö ki uta sí tás sal ki adott, az Or - szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség me gyei (fõ vá ro si) fel ügye lõ sé ge i nek Mû kö dé si Sza bály - za ta 1. szá mú mel lék le te, az ezt mó do sí tó, a me gyei (fõ vá - ro si) mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek nek az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ - ség ré szé re tör té nõ nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö te - le zett sé ge ki egé szí té sé rõl szó ló 14/2000. OMMF uta sí tás és az azt mó do sí tó 4/2002. OMMF uta sí tás a te rü le ti munka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek nek az Or - szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ré szé re tör té nõ nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö te le - zett sé gé rõl szó ló el nö ki uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide - jû leg vesz ti ha tá lyát. 52. Ahol OMMF el nö ki uta sí tás, más bel sõ sza bály zat (gazdasági vezetõi intézkedés, módszertani útmutató stb.) megyei (fõvárosi) munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõséget említ, ott munkabiztonsági ügyekben a területi munkabiztonsági felügyelõségeket, munkaügyi ügyekben a területi munkaügyi felügyelõségeket, ahol munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõt, ott munkabiztonsági ügyekben munkabiztonsági felügyelõt, munkaügyi ügyekben mun ka - ügyi fel ügye lõt kell ér te ni. Jó vá ha gyom: Papp Ist ván s. k., OMMF el nö ke Kiss Pé ter s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter Melléklet az 5/2006. (SZMK 8.) OMMF uta sí tás hoz A területi munkabiztonsági, munkaügyi fel ügye lõ sé gek il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ vá ro si iro dák A mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ sé gek il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ városi irodák OMMF Nyugat-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelõsége il le té kes sé gi te rü le te Gyõr-Mo son-sop ron, Vas, Zala megye Gyõri Iroda 9000 Gyõr, Gár do nyi Géza u. 7. Za la eger sze gi Iro da 8900 Za la eger szeg, Ke le men Imre u. 17. OMMF Közép-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelõsége il le té kes sé gi te rü le te Fej ér, Ko má rom-esz ter gom, Veszprém me gye Ta ta bá nyai Iro da 2800 Ta ta bá nya II., Dó zsa kert u. 55. Szé kes fe hér vá ri Iro da 8000 Szé kes fe hér vár, Má tyás ki rály krt. 6. OMMF Dél-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge il le té kes sé gi te rü le te Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye Ka pos vá ri Iro da 7400 Ka pos vár, Fõ u. 45. Szek szár di Iro da 7100 Szek szárd, Au gusz Imre u

35 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 515 OMMF Észak-ma gyar or szá gi Mun ka biz ton sá gi Fel - ügye lõ sé ge il le té kes sé gi te rü le te Bor sod-abaúj-zemp lén, He ves, Nóg rád me gye Egri Iro da 3300 Eger, Tri ni tá ri us út 1. Sal gó tar já ni Iro da 3100 Sal gó tar ján, Mú ze um tér 1. OMMF Észak-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge illetékességi területe Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye Sza bolcs-szat már-be reg me gye Szol no ki Iro da 5000 Szol nok, Hõ sök tere 6. Nyír egy há zi Iro da 4400 Nyír egy há za, Hõ sök tere 9. OMMF Dél-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge il le té kes sé gi te rü le te Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád megye Bé kés csa bai Iro da 5600 Bé kés csa ba, Haán La jos u. 3. Sze ge di Iro da 6700 Sze ged, Al só ki kö tõ sor 6/a. A mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ vá ro si iro dák OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelõsége il le té kes ségi te rü le te Bu da pest, Pest me gye Bu da pes ti Iro da 1056 Bu da pest, Bás tya u. 35. OMMF Nyu gat-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge il le té kes sé gi te rü le te Gyõr-Mo son-sop ron, Vas, Zala megye Gyõri Iroda 9000 Gyõr, Gár do nyi Géza u. 7. Za la eger sze gi Iro da 8900 Za la eger szeg, Ke le men u. 17. OMMF Kö zép-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge il le té kes sé gi te rü le te Fej ér, Komá rom-esz ter gom, Veszp rém me gye Veszp ré mi Iro da 8200 Veszp rém, Bu da pest út 8. Ta ta bá nyai Iro da 2800 Ta ta bá nya II., Dó zsa kert u. 55. OMMF Dél-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge il le té kes sé gi te rü lete Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye Ka pos vá ri Iro da 7400 Ka pos vár, Fõ u. 45. Szek szár di Iro da 7100 Szek szárd, Au gusz Imre u OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelõsége il le té kes sé gi te rü le te Bor sod-abaúj-zemp lén, He ves, Nóg rád me gye Mis kol ci Iro da 3500 Mis kolc, Zom bo ri u. 2. Sal gó tar já ni Iro da 3100 Sal gó tar ján, Mú ze um tér 1. OMMF Észak-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge illetékességi területe Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Sza bolcs-szat már-be reg me gye Szol no ki Iro da 5000 Szol nok, Hõ sök tere 6. Nyír egy há zi Iro da 4400 Nyír egy há za, Hõ sök tere 9. OMMF Dél-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge il le té kes sé gi te rü le te Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád megye Bé kés csa bai Iro da 5600 Bé kés csa ba, Haán L. u. 3. Sze ge di Iro da 6700 Sze ged, Al só ki kö tõ sor 6/a. KÖZLEMÉNYEK A Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács köz le mé nye a Kor mány za ti és a Mun ka vál la lói Ol dal kö zöt ti meg ál la po dás ról Meg ál la po dás, amely a Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács ban a Kor mány za ti Ol dal és a Mun ka vál la lói Ol dal (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dó Fe lek) kö zött jött lét re a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél, va la min te rü le ti és he lyi szer ve ik nél al kal ma zás ban álló köz tiszt vi se lõk, ügy - ke ze lõk és mun ka vi szony ban ál lók, to váb bá a Ktv. 2.

36 516 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám b) pont já ban meg ha tá ro zott szer vek nél al kal ma zás ban álló köztisztviselõk (a továbbiakban együtt: köztisztviselõk) évi létszámcsökkentésének végrehajtásáról: 1. A lét szám csök ken tés ben érin tett köz igaz ga tá si szerv, to váb bá a Ktv. 2. b) pont já ban meg ha tá ro zott szerv (a to - váb bi ak ban: mun kál ta tó) kö te les tá jé koz tat ni a köz tiszt vi - se lõ ket, va la mint a szak szer ve zet mun kál ta tó nál kép vi se - let tel ren del ke zõ szer vét a ter ve zett in téz ke dé sek rõl, va la - mint a je len meg ál la po dás tar tal má ról. 2. A munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetek munkahelyi szervezeteit a létszámcsökkentésben érintettek adatairól a köztisztviselõk elõzetes, írásos hozzájárulásával (munkakör, szervezeti egység, esetleges tartós távollét oka). 3. A mun kál ta tói jo go kat gya kor lók egyé ni be szél ge tést foly tat nak min den érin tett köz tiszt vi se lõ vel, ame lyen a szak szer ve zet kép vi se lõ je részt vesz, il let ve a köz tiszt vi se - lõ ki fe je zett ké ré sé re at tól tá vol ma rad. Az egyé ni be szél - ge tés so rán az érin tett köz tiszt vi se lõt tá jé koz tat ják a sze - mé lyé re vo nat ko zó, ter ve zett in téz ke dés rõl és ar ról, hogy mi lyen le he tõ sé ge ket tud nak kí nál ni a szá má ra. Ilyen le he - tõ ség pél dá ul a rész idõs fog lal koz ta tás, az ún. pré mi um évek vagy a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány igény be - vé te le, szer ve zett se gít ség át kép zés hez, a ver seny szfé rá - ban tör té nõ el he lyez ke dés hez. Az egyé ni be szél ge tés rõl a mun kál ta tó em lé kez te tõt ké szít, ame lyet a be szél ge té sen való rész vé te le ese tén a szak szer ve zet kép vi se lõ je is aláír. 4. A Meg ál la po dó Fe lek fel ké rik a mun kál ta tó kat, hogy az 50 év nél idõ seb bek akik nyug el lá tás ra nem jo go sul - tak, vagy nem lesz nek jo go sul tak a jog vi szony meg szün te - té sét kö ve tõ en a vég ki elé gí tés alap já ul szol gál idõn be lül és a gyer me kü ket egye dül ne ve lõk, va la mint 3 vagy több gyermeket nevelõk munkaviszonyát, amennyiben szociális hely ze tük in do kol ja, csak rend kí vül in do kolt esetben szün tessék meg. 5. A Meg ál la po dó Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy az ál lás ke re sés elõ se gí té se, az el bo csá tot tak szá má ra mél tá - nyos élet hely zet ki ala kí tá sa ér de ké ben spe ci á lis mun ka - erõ-pi a ci szol gál ta tá sok és tá mo ga tá sok nyúj tá sa szük - séges. a) A Kor mány tör vény mó do sí tá si ja vas la tot nyújt be a pré mi um évek prog ram ba, va la mint a kü lön le ges fog lal - koz ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé pés re vo nat ko zó ha tár - idõ de cem ber 31-rõl de cem ber 31-ig tör té nõ meg hosszab bí tá sá ról. b) A Kor mány kez de mé nye zi, hogy a lét szám csök ken - tés ben érin tett köz tiszt vi se lõk szá má ra jú li us 1-jé tõl kü lön mun ka erõ-pi a ci prog ram in dul jon. A prog ram rész - le te i rõl a Mun ka erõ pi a ci Ala pot Irá nyí tó Tes tü let (MAT) de cem ber 31-ig dönt sön. c) A Kor mány vál lal ja egy pá lya mó do sí tó hi tel konst - ruk ció ki dol go zá sát, amely a tá vo zó köz tiszt vi se lõk számá ra ked ve zõ hi tel fel vé te li le he tõ ség gel se gí ti a vál lal - ko zó vá vá lást. 6. A Meg ál la po dó Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy azon köz tiszt vi se lõk ese té ben, akik nek a köz szol gá la ti jog vi - szo nya meg szû nik: a) A ha tá lyos mun ka jo gi sza bá lyok alap ján (tör vé nyek, ren de le tek, kol lek tív szer zõ dés, bel sõ sza bály za tok) meg - ál la pít ha tó já ran dó sá ga i kat a mun kál ta tó biz to sít ja, ide - értve az ún. ka fe té ria rend szer ben nyúj tott jut ta tá so kat is a fel men té si idõ vé gé ig ter je dõ en. b) A köz tiszt vi se lõ ké ré se ese tén a mun kál ta tó a Ktv. sze rint kö te le zõ 3 hó na pos mun ka vég zés aló li fel men tés ide jét a fel men tés tel jes idõ tar ta má ra hosszab bít sa meg, fi - gye lem be véve a mun ka át adá sá hoz szük sé ges idõ tar ta - mot, il let ve a ki nem adott sza bad ság idõ tar ta mát. c) Az étkezési költségtérítés, ruházati költségtérítés folyósítására vonatkozóan a munkáltatónál e tárgyban hatályos munkajogi szabályok (törvények, rendeletek, kollektív szer zõ dés, bel sõ sza bály za tok) az irány adó ak. d) A mun kál ta tó a MÁV me net ked vez mény iga zo lá sá ra szol gá ló iga zol ványt, il let ve a he lyi és/vagy hely kö zi bér - le tet a bér let le jár tá ig biz to sít ja. e) A mun kál ta tó a köz tiszt vi se lõ ré szé re nyúj tott mun - kál ta tói, va la mint az ál la mi ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott köz tiszt vi se lõi köl csö nö ket, tá mo ga tá so kat ne mond ja fel, vissza fi ze té sük fu tam ide jét, össze gét ne vál toz tas sa meg. f) szol gá la ti la kás bér le ti jog vi szo nyát a köz tiszt vi se lõ asze rint tart hat ja meg, hogy a jog sza bály vagy a bér le ti szer zõ dés mi ként ren del ke zik. 7. A Kormányzati Oldal vállalja, hogy a gyakorlati munka egységes végrehajtása érdekében módszertani anyagot állít össze, amelyet a munkáltatók és a Munkavállalói Oldal rendelkezésére bocsát július 15-ig, valamint megjelenteti a minisztériumok internetes honlapján. 8. A Meg ál la po dó Fe lek ki je len tik, hogy a je len Meg ál - la po dás nem pó tol ja a más mun ka jo gi jog sza bá lyok ban elõ írt egyez te té si el já rá so kat, és nem érin ti más, ha son ló tar tal mú meg ál la po dá sok ha tá lyát. 9. A Mun ka vál la lói Ol dal ki je len ti: fon tos nak tart ja, hogy a kor mány za ti lét szám csök ken tés nyu godt lég kör ben ke rül jön vég re haj tás ra. Vál lal ja, hogy a Meg ál la po dás szel le mé ben az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek in for má ci ós csa tor ná in ke resz tül se gí ti a köz tiszt vi se lõk tárgy sze rû tá - jé koz ta tá sát, a tu do má sá ra jutó fog lal koz ta tá si és átkép - zési le he tõ sé ge ket meg is mer te ti a mun kál ta tók kal és az érin tett köz tiszt vi se lõk kel. 10. A Kor mány vál lal ja, hogy az ezen Meg ál la po dás ban fog lal ta kat mag ára néz ve kö te le zõ nek tart ja, meg va ló sí tá - sá ról min den lét szám csök ken tés ben érin tett mun ka he lyen gon dos ko dik.

37 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A Meg ál la po dás vég re haj tá sá val össze füg gõ ta pasz - ta tok összeg zé sé re, az eset le ges pa na szok ki vizs gá lá sá ra a Meg ál la po dó Fe lek 3-3 tag ból álló pa ri tá sos bi zott sá got hoz nak lét re. A bi zott ság mû kö dé sé rõl, fel ada ta i ról kü lön meg ál la po dás ren del ke zik. 12. A Kor mány a je len Meg ál la po dást alá írá sa után a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi. Bu da pest, jú li us a Kormány nevében a KÉT Munkavállalói Oldal ne vé ben* * A KÉT Mun ka vál la lói Ol dal tár gya ló cso port já nak szak szer ve ze tei: Tár sa da lom biz to sí tá si Dol go zók Szak szer ve ze te Ok ta tá si Mi nisz té ri um Szak szer ve ze te Bel ügyi és Rend vé del mi Dol go zók Szak szer ve ze te Ma gyar Köz tiszt vi se lõk és Köz al kal ma zot tak Szak szer - ve ze te Köz szol gá la ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer el len õr zé si Dol go zók Szak szer ve ze te ZÁRADÉK A lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la lók új bó li mun ká ba ál lá sá nak gyors és ha té kony elõ se gí té sé re is fi - gye lem mel a Mun ka vál la lói Ol dal fel ké ri a Kor mányt, hogy a fõ vá ro si, me gyei mun ka ügyi köz pon tok ra és azok ki ren delt sé ge i re a lét szám csök ken tés ja nu ár 1-jé ig ne ter jed jen ki. Köz le mény a re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás évi mér té ké rõl A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló évi IV. tör vény 41/A. -ának (5) és (6) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a re ha bi li tá ci ós hoz zá - já ru lás nap tá ri évi össze ge Ft/fõ. A mun ka adó a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé - lyek fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó já nak elõ se gí té se ér de ké ben re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te les, ha az ál ta la fog lal koz ta tot tak lét szá ma a 20 fõt meg ha lad ja, és az ál ta la fog lal koz ta tott meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek szá ma nem éri el a lét szám 5 szá za lé kát (kö te le zõ fog lal - koz ta tá si szint). A re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás mér té ke a tárgy évet meg - elõ zõ má so dik év KSH ál tal köz zé tett nem zet gaz da sá gi éves brut tó át lag ke re se té nek 8 szá za lé ka. A re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás mér té ké nek meghatáro - zása a Sta tisz ti kai Köz löny évi 1. szá má ban meg - jelent tá jé koz ta tás alap ján tör tént. (A évi nemzet - gazdasági brut tó át lag ke re set Ft/fõ/hó, lásd a évi Sta tisz ti kai Köz löny 2. szá má ban). A évi 1 hó ra ese dé kes re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás mér té ke Ft, tárgy évi össze ge Ft). A tárgyévi rehabilitációs hozzájárulást az SZMM 100 Ft-ra ke re kít ve te szi köz zé. TÁJÉKOZTATÁSOK Tá jé koz ta tó az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács jú ni us 10-i, június 15-i, június 22-i és június 27-i üléseirõl A Kor mány Új egyen súly prog ram já ról és az eh hez kap - cso ló dó tör vény ja vas la tok ról az OÉT jú ni us 10. és 27. kö - zött több for du ló ban kon zul tá ci ót foly ta tott. 1. A kor mány ol dal ré szé rõl Gyur csány Fe renc mi nisz - ter el nök jú ni us 10-én, az OÉT ülé sén is mer tet te az új kor - mány prog ram ját, az ál lam ház tar tás egyen sú lyá nak tar tós meg te rem té sét cél zó in téz ke dé se ket. A évek re szó ló Új egyen súly prog ram já val össze füg gés ben a mi nisz ter el nök ki emel te, hogy az ál lam - ház tar tás pénz ügyi egyen sú lyá nak hely re ál lí tá sá hoz szük - sé ges fel ada tok nem egy sze rû költ ség ve té si ki iga zí tást je - len te nek, ha nem szer ve sen össze kap cso lód nak a hosszabb távú, re form jel le gû lé pé sek kel. Ki e mel ten fon tos nak tar - tot ta az ál la mi sze rep vál la lás mér té ké nek, a tár sa dal mi lag igaz sá go sabb köz te her vi se lés kér dé se i nek át gon do lá sát, és eb ben a szo ci á lis part ne rek ak tív részt vál la lá sát kér te. A ter ve zett re for mok kal kap cso lat ban a mi nisz ter el nök hang sú lyoz ta, hogy a nagy rend sze rek át ala kí tá sa a köz - igaz ga tás, az ön kor mány za ti rend szer, az egész ség ügy, az ok ta tás és a szo ci á lis el lá tás te rü le tén hosszabb tá von hoz hat nak ér de mi ered mé nye ket, ezért az egyen súly gyors meg te rem té se ér de ké ben szük ség van az ál la mi ki adá sok azon na li csök ken té sé re és a be vé te lek le het sé ges mér té kû nö ve lé sé re. A Kor mány olyan ki adás csök ken tõ és be vé tel - nö ve lõ prog ra mot ál lí tott össze, amely ered mé nye ként a évre lét re jö het nek azok a fel té te lek, ame lyek ga ran - tál ni tud ják az egyen súly tar tós fenn ma ra dá sát, az ál lam - ház tar tá si hi ány cél zott, 3 szá za lék kö rü li ala ku lá sát. Az OÉT a Kor mány Új egyen súly prog ram já ról a jú ni us 10-én megkezdett konzultációt június 15-i, június 22-i és június 27-i ülésén folytatta az Országgyûlésnek benyújtott törvényjavaslatok alapján. Szakértõi elõkészítések alapján megvitatta a) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vé nyek mó do sí - tásáról, b) az államháztartás egyensúlyát javító külön adóról és a költ ség ve té si for rás ból szár ma zó ka mat tá mo ga tá sok

38 518 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám után fi ze ten dõ já ru lé kok ról szó ló tör vény ja vas la tok ról, c) a há zi pénz tár adó ról szó ló tör vény ja vas lat ról, d) az ál - lam ház tar tás ról szó ló évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vény mó do sí tá sá ról szó ló tör vény ja - vas la to kat. 2. Az államháztartás egyensúlyát javító intézkedésekkel, valamint az ezzel összefüggõ törvényjavaslatokkal kapcsolatban a szociális partnerek az alábbi véleményeket, ész re - vé te le ket és ja vas la to kat fo gal maz ták meg: a) Az OÉT mun ka vál la lói ol da la hang sú lyoz ta: aa) A ma gyar szak szer ve ze tek tisz tá ban van nak az zal, hogy szük sé ges az ál lam ház tar tás egyen sú lyá nak hely re ál - lí tá sa, a hi ány új ra ter me lé sé nek meg aka dá lyo zá sa. Ugyan - ak kor vissza uta sí ta nak min den olyan ál lás pon tot, amely azt ál lít ja, hogy a ki ala kult hely zet oka a je len tõs bér nö ve - ke dés, a mun ka vál la lók nak adott ked vez mé nyek len né - nek. Az el múlt idõ szak re ál ke re set-emel ke dé sét a ke re se - tek nél je len tõ sen na gyobb mér ték ben nö ve ke dõ tel je sít - mé nyek ala poz ták meg. Vé le mé nyük sze rint hi ány zik az át gon dolt, hosszú távú tár sa dal mi és gaz da ság po li ti ka, egy re na gyobb mé re te ket ölt a köz ter hek vi se lé se aló li ki bú vás, a fe ke te- és szür ke - gaz da ság je len lé te. A rend szer vál tás elsõ szá mú vesz te sei a bér bõl és fi ze tés bõl élõk, de vi lá go san lát ják, hogy en nek a vál to zás nak van nak nyer te sei is. Most raj tuk a sor, hogy a ter hek vál la lá sá ból ki ve gyék a ré szü ket. Ezért el fo gad ha - tat lan a szak szer ve ze tek szá má ra, hogy az egyen súly te - rem tés ér de ké ben ter ve zett sú lyos meg szo rí tá sok dön tõ mér ték ben most is a mun ka vál la ló kat sújt ják. ab) Ál lás pont juk sze rint a ter ve zett in téz ke dé sek ha tá - sá ra a mun ka vál la lók re ál jö ve del me 6-7 szá za lék kal fog csök ke ni, a mi ni mál bér szint jén pe dig 3,3 szá za lé kos re ál - bér csök ke nés vár ha tó. Ezért a tör vény ja vas lat-cso ma got eb ben a for má já ban nem tá mo gat ják. A Kor mány nak meg fon to lás ra ja va sol ják a kö vet ke zõ ket: - a ter ve zett ár eme lé sek szo ci á lis el vek sze rin ti kom pen - zá lá sát, már év tõl kez dõ dõ den, - a ked vez mé nyes ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) kulcs meg szün te té se he lyett a fel sõ kulcs 25%-ra tör té nõ vissza - ál lí tá sát át me ne ti idõ re vagy a két kulcs 3-3 szá za lé kos eme lé sét az ala cso nyabb jö ve de lem mel ren del ke zõ ér de - ké ben, - a járulékemelés méltányos arányosítását a munkaválla - lói és a munkáltatói járulékok meghatározásánál úgy, hogy a járulékemelés kerüljön megosztásra a munkavállalók és a mun kál ta tók kö zött 1,5-1,5% arány ban, - a nem adó zó fe ke te gaz da ság szi go rú el len õr zé sét, és adó zás alá vo ná sát. ac) Nem ér te nek egyet, ezért vissza vo ná sát ja va sol ják azok nak a meg szo rí tó in téz ke dé sek nek, ame lyek - az ön kén tes nyug díj pénz tá ri ked vez mény adó men tes - sé gé nek kor lá to zá sát, - az éven te há rom al ka lom mal ad ha tó kis össze gû jut - ta tá sok adó men tes sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo zást mó - do sít ják, - az adó jó vá írás meg ál lí tá sát fo rint nál, a mi ni - mál bér adó men tes sé gé nek meg szün te té sét, - a fel nõtt kép zés adó men tes sé gé nek el tör lé sét, - az üdü lé si csekk fel hasz ná lá sá nak kor lá to zá sát, - a bank szám lá ra utalt mun ka bé rek hez kap cso ló dó 2000 fo rin tos ked vez mény el tör lé sét je len tik. A je len le gi mun ka vál la ló ked vez mé nyek meg õr zé se ér - de ké ben ja va sol ják: - a ter mé szet be ni jut ta tá sok kö ré ben ma rad ja nak meg azok a sza bá lyo zá sok, ame lyek alap ján az ér vé nyes mun - ka he lyi kol lek tív szer zõ dé se ket meg kö töt ték, - a mun kál ta tói ér dek bõl tör té nõ át he lye zés ese tén a mun ka vál la ló ré szé re a la kó hely vál to zás hoz nyúj tott költ - ség té rí tés adó men tes sé ge ma rad jon meg. b) Az OÉT mun kál ta tói ol da la hang sú lyoz ta: ba) Az ál lam ház tar tá si egyen súly ban ki ala kult hely zet - hez, az an nak ke ze lé sét szol gá ló kény szer in téz ke dé sek hez meg ér tés sel vi szo nyul, mert ér de kelt ab ban, hogy a pi a ci fo lya ma to kat ne za var ja az ál lam ház tar tás egyen súly ta lan - sá ga. A vál lal ko zá sok szá má ra je len tõs több lett er het je len - tõ adó- és já ru lék eme lé sek nek csak ak kor lát ja ér tel mét, ha az ál lam ház tar tás tar tós egyen sú lyát biz to sí tó re for mok sür gõ sen el in dul nak olyan tar ta lom mal, amely a több let be - fi ze té se ket csak a leg rö vi debb ide ig (leg fel jebb 2008-ig) te szi szük sé ges sé. A fen ti ek alap ján tu do má sul ve szi: - az áfa kul csok eme lé sét az zal, hogy ja va sol ja a Kor - mánynak megfontolni a differenciáltabb emelést úgy, hogy az áfa 15 és 20 szá za lé kos kulcs egy aránt 3-3% pont tal emel ked jen, - az eva kul csá nak eme lé sét 15%-ról 20%-ra, - az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó kü lön adó, a szo li - da ri tá si adó 4% pont tal tör té nõ be ve ze té sét mind a tár sas vál lal ko zá sok nál, mind pe dig a ma gán sze mé lyek nél, - a hi tel in té ze tek nél a ka mat tá mo ga tás cí mén ka pott összeg után 20% mér té kû já ru lék be ve ze té sét, - a mun kál ta tók ál tal fi ze ten dõ tár sa da lom biz to sí tá si já - ru lék 3% pon tos csök ken té sé nek el ma ra dá sát ja nu ár 1-jé tõl, - a há zi pénz tár adó já nak olyan mó don tör té nõ be ve ze té - sét, amely nél a kész pénz napi záró ál lo má nyá nak meg ha - tá ro zá sá nál a napi kész pénz be vé te lek 3%-a, de leg alább vál lal ko zás ként napi fo rint, to váb bá a kis ke res ke - del mi te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zá sok nál a napi pénz - tár nyi tás hoz szük sé ges kész pénz men tes sé get él vez, - az ár tá mo ga tá sok csök ken té sét, - hogy a szö vet ke ze tek rõl szó ló tör vény ben a szö vet ke - ze ti ta gok nak adott jut ta tá sok, tá mo ga tá sok a vál lal ko zá - sok ér de ké ben fel me rült költ ség nek, rá for dí tás nak mi nõ - sül je nek.

39 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 519 bb) Ja va sol ja, hogy azok az in téz ke dé sek, ame lyek a vál lal ko zá sok gaz dál ko dá sát köz vet le nül érin tik, csak ja nu ár 1-jé tõl lép je nek ha tály ba. bc) Fel hív ja a fi gyel met arra, hogy a meg is mert in téz ke - dé sek nek ked ve zõt len gaz da sá gi és fog lal koz ta tá si ki ha tá - sai van nak, és a mun ka adók egy ré szé nek je len tõs prob lé - má kat okoz nak. Ki fo gá sol ja, hogy a gaz dál ko dást ed dig is je len tõ sen ter he lõ bü rok ra ti kus el já rá sok nem csök ken - nek, sõt to váb bi ad mi niszt rá ci ós kö te le zett sé get ró nak a mun kál ta tók ra azok költ ség ter he i vel együtt. A mun kál ta tó ol dal ki e mel ten ne hez mé nye zi: - a ko ráb bi OÉT meg ál la po dás el le né re az egész ség ügyi hoz zá já ru lás no vem ber 1. utá ni to váb bi fenn tar tá sát, - hogy év köz ben ke rül nek be ve ze tés re adók, já ru lé kok, le he tet len né téve a ki szá mít ha tó, elõ re lá tás ra ala po zó gaz - dál ko dást, - a rend szer ide gen új tí pu sú adót (elv árt adó), va la mint al kal ma zá si prob lé má kat elõ re ve tí tõ új já ru lék alap (két - sze res mi ni mál bér) be ve ze té sét. bd) A mun kál ta tói ol dal nem te kin ti le zárt nak 2007-re az adó jog sza bá lyok vál to zá sát, és szük sé ges nek tart ja új bér tár gya lás le foly ta tá sát, mi u tán a 3 éves meg ál la po dás pe rem fel té te lei a ter ve zett kor mány za ti in téz ke dé sek ha tá - sá ra je len tõ sen rom lot tak. bf) a mun kál ta tói ol dal nem fo gad ja el az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség sz ámá ra biz to sí tott azon le he tõ sé gét, hogy a mun ka ügyi jog sér tést el kö ve tõ mun kál ta tó ada ta it nyil vá nos ság ra hoz za; he lyet - te azt ja va sol ja, hogy az érin tett ál la mi ön kor mány za ti szer ve ze tek kö zött zárt rend szer ben, elekt ro ni kus úton tör - tén jék az in for má ció át adá sa. 3. A kon zul tá ci ó kon meg fo gal ma zott mun ka vál la lói és munkáltatói véleményekkel, javaslatokkal összefüggésben a kor mány ol dal hang sú lyoz ta: a) az ál lam ház tar tá si egyen súly meg te rem té sét szol gá - ló in téz ke dé sek cél ja, hogy rö vid tá von ér zé kel he tõ ered - mé nyek szü les se nek a re form lé pé sek meg ala po zá sá hoz. Az egyen súly tar tós meg ma ra dá sát a re for mok fog ják ga - ran tál ni. b) Az OÉT fó ru ma in le foly ta tott kon zul tá ci ók, szak - értõi egyez te té sek alap ján a szak tár ca el vé gez te a szük sé - ges szá mí tá so kat az áfa kul csok dif fe ren ci ált eme lé sé vel kap cso la tos mun ka vál la lói és mun kál ta tói ja vas la tok ról. A szá mí tá sok iga zol ták, hogy a 15%-os kulcs 17%-ra, il - let ve a 20%-os kulcs 23%-ra eme lé se ele get tesz an nak a fel té tel nek, hogy az egyen sú lyi prog ram pénz ügyi sa rok - szá mai ne sé rül je nek. A ke let ke zõ költ ség ve té si több let be - vé tel le he tõ sé get biz to sí ta nak arra, hogy a mun ka vál la lói já ru lék 0,5% pont tal csök kent he tõ le gyen. Az elõ ter jesztõ kor mány ol dal kép vi se lõ je je lez te, hogy ilyen ér tel mû ja - vas la tot fog meg fo gal maz ni a Kor mány ré szé re. Ugyan csak tá mo ga tó lag ja va sol ja a Kor mány ré szé re a kö vet ke zõ mó do sí tá so kat: - A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási, valamint a halászati ágba sorolt adózók esetében az elõlegfizetésre terme - lé si sa já tos sá ga ik mi att, a tár sa sá gi adó elõ leg fi ze tés hez ha son ló an az adó év har ma dik és ne gye dik ne gyed évé ben ke rül jön sor. - a kü lön adó év kö zi be ve ze té se mi att au gusz tus 31-ére ké szí ten dõ köz ben sõ mér le get (ha a kü lön adó alap - já nak meg ál la pí tá sá hoz ezt a mód szert vá laszt ja az adó zó) nem kell könyv vizs gá ló val au di tál tat ni. - Az át la gos napi kész pénz for ga lom he lyett az adó alany el szá molt éves összes be vé te lé nek 0,8 szá za lé ka és leg - alább fo rint le gyen az a pénz tá ri pénz kész let, amely nek túl lé pé se ese tén fi zet ni kell a há zi pénz tár adót, il let ve, amely hez vi szo nyí ta ni kell az át la gos napi kész - pénz zá ró e gyen le get az adó alap meg ál la pí tá sá hoz. Ez zel a vállalkozás méretéhez igazodik az a pénzeszköz-állomány, amely ha azt nem ha lad ja meg a tény le ges összeg nem ke let kez tet adó kö te le zett sé get. - Az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ba tör té nõ be - fi ze tés ese tén az adó men tes ség mó do sí tá sa oly mó don, hogy a nyug díj pénz tá ri mun kál ta tói be fi ze tés az egész - ség és ön se gé lye zõ pénz tár tól füg get le nül a havi mi ni - mál bér 50 szá za lé ká ig len ne adó men tes, az egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá ri be fi ze té sek együt tes össze ge a mi ni - mál bér 20 szá za lé ká ig. - Amennyi ben az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár - nak a ma gán sze mély az adó tá mo ga tás tel je sí té se kor már nem tag ja, a be folyt össze get a pénz tár az adó ha tó ság nak vissza utal ja, de a vissza utalt összeg re a ma gán sze mély az adó ha tó ság hoz be nyúj tott ké rel me alap ján igényt tart hat, ha iga zol ja, hogy tag sá gi jog vi szo nya neki fel nem ró ha tó ok ból szûnt meg. - Üdü lé si csekk jut ta tá sá ra vo nat ko zó adó men tes sé gi sza bály ki egé szí té se a szak szer ve zet a tag já nak, nyug dí jas tag já nak, az em lí tett sze méllyel kö zös ház tar tás ban élõ kö - ze li hoz zá tar tó nak, az el hunyt tag (nyug dí jas tag) kö ze li hoz zá tar to zó já nak adott jut ta tás sal, va la mint az üdü lé si csekk ki zá ró lag bel föl di üdü lé si cél já ból igény be vett szál - lás ra és a szál lás hoz kap cso ló dó ét ke zé si szol gál ta tás ra, va la mint a szál lás he lyen igény be ve he tõ egyéb szol gál ta - tás ra vált ha tó be. - A cse kély ér té kû aján dék to vább ra is évi há rom al ka - lom mal, al kal man ként az adó év elsõ nap ján ér vé nyes havi mi ni mál bér 10 szá za lé kát meg nem ha la dó rész ere jé ig adó men tes. - Az elv árt adó alap ja csök kent he tõ le gyen a köz ve tí tett szol gál ta tá sok ér té ké vel. - A ház pénz tár adó le gyen el is mert költ ség a társ asá gi adó alap meg ál la pí tá sá nál. - A Tbj. sze rin ti já ru lék ked vez mény igény be vé te lé hez szük sé ges be je len té si ha tár idõ szep tem ber 1-jé rõl ok tó ber 12-re mó do sul jon, az ad mi niszt rá ció egy - sze rû sí té se mi att. c) A kor mány ol dal elvi jel leg gel vi tat ta az egy sze rû sí - tett vál lal ko zói adó (eva) csök ken té sé re, az egész ség ügyi hoz zá já ru lás (eho) meg szün te té sé re vo nat ko zó javasla - tokat és a mun ka vál la lói ol dal nak az adó ked vez mé nyek vissza ál lí tá sá ra irá nyu ló ja vas la ta it.

40 520 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám d) Az OÉT no vem ber 25-i meg ál la po dás fe lül - vizs gá la tá val kap cso lat ban ki fe jez te, hogy a há rom éves meg ál la po dás évre ha tály ba lépõ ele me i rõl a jövõ évi bér tár gya lá sok ke re té ben le het és cél sze rû tár gyal ni. A 2006 jú li u sá tól kö te le zõ en al kal ma zan dó, kép zett ség tõl füg gõ ga ran tált bér mi ni mu mok idei fe lül vizs gá la tá nak in - do kolt sá gát vi tat ta. e) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok iga zo lá sá nak nyil vá nos sá gá val kap cso lat ban a sza bá lyo zás egy sze rû sí - té sé re irá nyu ló ja vas la to kat mér le gel ni fog ja. 4. Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy a évre vo nat - ko zó bér tár gya lá sok so rán egyes adó és költ ség ve té si jog - sza bá lyok kor mány za ti elõ ter jesz tés hi á nyá ban is na pi - rend re ke rül het nek. * Az OÉT jú ni us 15-i ülé sén na pi rend elõtt a mun ka vál - la lói ol dal ról Gas kó Ist ván, a LIGA Szak szer ve ze tek el nö - ke a LIGA és a Mun kás ta ná csok Or szá gos szö vet sé ge ne vé ben je lez te, hogy a szak szer ve ze ti szö vet sé gek meg - nyug vás sal vet ték tu do má sul a Leg fel sõbb Bí ró ság dön té - sét az or vo sok és az egész ség ügyi szak dol go zók ké szen lét - ben le töl tött ide je mun ka idõ ként tör tént el is me ré sé rõl. A kon fö de rá ci ók fel kér ték a Kor mányt, hogy mi e lõbb te - gye le he tõ vé az el ma radt mun ka bé rek ki fi ze té sét, és tár - gya lást kez de mé nyez tek az OKÉT-ben az eset le ges egye di pe rek so ka sá gá nak el ke rü lé se, a szük sé ges rész le tek ki - mun ká lá sa ér de ké ben. A kor mány ol dal vá la szá ban hang sú lyoz ta, hogy a meg - is mert Leg fel sõbb Bí ró ság dön té se azok ra a rész le tek re, ame lyek a dí ja zás mér té ké re és tech no ló gi á já ra vo nat koz - nak, nem ter jed ki, ezért a kö vet ke zõ idõ sza ki fel ada ta, hogy eze ket kö zö sen ki mun kál ják, az ér dek egyez te tés ke - re te in be lül, és meg hoz zák a szük sé ges kor mány za ti dön - té se ket. Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Tá jé koz ta tó a Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá ról* (egy sé ges szer ke zet ben) A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Ala pí tó) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény 74/G. -a alap ján az 508/14/1953. MT ha tá ro - zat tal lét re ho zott Or szá gos Mun ka vé del mi Tu do má nyos Ku ta tó In té zet jog utód ja ként közalapítvány lét re ho zá sát ha tá roz ta el a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint: * A Fõ vá ro si Bí ró ság 11.Pk /1995/24. sz. vég zé sé vel el ren del te az Alapító Okiratra vonatkozó változás bejegyzését. 1. Az Ala pí tó A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (Bu da pest V., Kos - suth La jos tér 1 3.) 2. A Köz ala pít vány neve Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány (a továbbiakban: Köz ala pít vány) 3. A Köz ala pít vány szék he lye 1021 Bu da pest, Öt vös Já nos u A Köz ala pít vány idõ tar ta ma A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ re jön lét re. 5. A Köz ala pít vány cél ja Az Al kot mány 70/D. -ában, to váb bá a mun ka vé de lem - rõl szóló évi XCIII. tör vény 14. -a (1) be kez dé sé - nek c) pont já ban és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, va la - mint a nem zet kö zi egyez mé nyek ben rög zí tett mun ka vé - del mi ku ta tá si ál la mi fel ada tok el lá tá sa. En nek ke re té ben: a) Ma gyar or szá gon a mun ka vé del mi te vé keny ség re, a ve szé lyes és ár tal mas ter me lé si té nye zõk fel tá rá sá ra, ha tá - suk csök ken té sé re, il le tõ leg ki kü szö bö lé sé re, a mun ka biz - ton ság ja ví tá sá ra irá nyu ló ku ta tá sok, fej lesz té sek vég zé se, tá mo ga tá sa; b) a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet mel lett mû kö dõ In for má ci ós Köz pont ma gyar nem ze ti köz pont ja fel ada ta i - nak el lá tá sa, a mun ka vé del mi nem zet kö zi ku ta tá si ered - mé nyek fi gye lem mel kí sé ré se, az ered mé nyek ha zai hasz - no sí tá sá nak elõ se gí té se; c) munkavédelmi, munkaegészségügyi szakterületen az információgyûjtésben, -feldolgozásban, -szolgáltatásban való rész vé tel; d) or szá gos szin tû mun ka vé del mi kon cep ci ók, sza bá - lyo zá sok, prog ra mok ki dol go zá sá hoz se gít ség nyúj tás; e) az a) d)) pon tok ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sát biz to sí tó va gyon hasz no sí tá sa. 5/A. A Köz ala pít vány jel le ge A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl szóló évi CLVI. tör vény (Khtv.) 5. -ában meg je lölt ki e - mel ten köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet, mi vel ál la mi köz fel ada tot lát el. A Khtv. 26. c) pont já nak 3. és 4. al pont já ban meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé gek kö zül az aláb bi a kat foly tat ja: tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás, ok ta tás. 6. A Közalapítvány az 5. pontban meghatározott céljainak meg va ló sí tá sa ér de ké ben sa ját mun ka szer ve ze té vel ku ta tá so kat vé gez, más hol meg va ló su ló ku ta tá so kat szer vez és fi nan szí roz; tu do má nyos kon fe ren ci á kat, szak mai fó ru mo kat ren dez; ku ta tá si ered mé nyek fel hasz ná lá sá val elem zé se ket, ér té ke lé se ket, kon cep ci ó kat ké szít;

41 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 521 be kap cso ló dik nem zet kö zi ku ta tó cso por tok mun ká - já ba; tu do má nyos ered mé nyek meg fe le lõ pub li ká lá sá ról gon dos ko dik; a cé lok meg va ló sí tá sát elõ se gí tõ ál la mi lag elis - mert szak ké pe sí tést nyúj tó, il let ve egyéb szak tan fo lya - mo kat szer vez és va ló sít meg; a ke ze lõ szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott, a cé lok meg - va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyéb fel ada to kat lát el. 7. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na és törzs va gyo na a) Az Ala pí tó a Köz ala pít vány in du ló va gyo na ként a Köz ala pít vány nak átad Ft ér té kû in gat lant és esz köz ál lo mányt. A va gyon rész le te zé sét az Ala pí tó Ok - irat 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za. Így a Köz ala pít vány in du ló va gyo na: Ft. A Köz ala pít vány a mû kö dés fo lya ma tos sá gá nak biz to - sí tá sa ér de ké ben az in du ló va gyo non be lül törzs va gyont ké pez. A törzs va gyon nem ide ge nít he tõ el, és nem ter hel - he tõ meg. A törzs va gyon ér té ke: Ft. A törzs va gyont a Bu da pest II., Völgy u. 20/A. (hrsz ) és a Bu da pest II., Völgy u. 20/B. (hrsz /2) alat ti in gat la nok ké pe zik. b) A törzs va gyon ér té ke a ke ze lõ szer ve zet (Kurató - rium) dön té se alap ján nö vel he tõ, to váb bá a Köz ala pít - vány hoz tör té nõ csat la ko zás ese tén nö vek szik, ha a csat la - ko zó ado mány jut ta tá sá ra ez zel a fel té tel lel ke rül sor. 8. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sa a) A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó a törzs va gyon ho za dé ka, a törzsvagyonhoz nem tartozó vagyon, illetõleg annak ho za dé ka, a csat la ko zó ado má nyok fel hasz nál ha tó ré sze, a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka. b) A Köz ala pít vány cél já ra köz vet le nül fel nem hasz - nál ha tó és nem hasz no sít ha tó ter mé szet be ni ado má nyo kat ér té ke sí te ni kell. Az így be fo lyó össze get kell az ado - mányozó ren del ke zé se it is figye lembe véve a Kö za la - pítvány va gyo ná ban el he lyez ni. c) A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta - la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a nyug - el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet be li el lá tá - sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét. d) A Köz ala pít vány va gyo ná ból tá mo ga tás ki zá ró lag a tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze méllyel kö tött szer zõ dés alap - ján nyújt ha tó, mely szer zõ dés nek tar tal maz nia kell a tá mo - ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony - la ta it, az el len õr zés mód ját, va la mint a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it. 9. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár mely bel föl di, il le tõ - leg kül föl di ter mé sze tes és jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség - gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, ha a Köz ala - pít vány cél já val egyet ért, és azt tá mo gat ni kí ván ja. A tá - mo ga tás tör tén het pénz be li vagy ter mé szet be ni ado - mánnyal. Az ado mányt a ke ze lõ szer ve zet vissza uta sít hat - ja, ha an nak el fo ga dá sa a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va - ló sí tá sát, vagy a Köz ala pít vány ha zai, il le tõ leg nem zet kö zi meg íté lé sét ked ve zõt le nül érin te né. 9/A. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap, országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltet nem állít és nem tá mo gat. 10. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge A fel hasz nál ha tó va gyon gya ra pí tá sa ér de ké ben a Köz - ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat, ez a te - vé keny sé ge csak má sod la gos le het. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet ben ve het részt, amely ben leg - alább több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik [Ptk. 74/G. (4) be kez dés], és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít - vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz - dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve - zet ben ré sze se dést nem sze rez het. A Köz ala pít vány a gaz dál ko dá sa so rán el ért ered ményt nem oszt hat ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny ség re for dít hat ja. A Köz ala pít vány va gyon ke ze - lé si és be fek te té si sza bály za tát az Ala pí tó Ok irat 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za. 11. A Köz ala pít ványt ke ze lõ szer ve zet a) A Köz ala pít vány ke ze lé sét Ku ra tó ri um vég zi, amely aa) meg ha tá roz za sa ját mû kö dé si rend jét, ab) jó vá hagy ja a Köz ala pít vány éves fel adat- és költ - ség ter vét, ac) éven te meg ha tá roz za az egyes köz ala pít vá nyi cé lok fi nan szí ro zá sá ra for dít ha tó össze ge ket, ad) pá lyá za tok ese tén meg ha tá roz za a pá lyá za ti fel té te - le ket, ae) dönt az egyes tá mo ga tá sok ról, ezek mér té ké rõl, af) dönt a vál lal ko zás ban való rész vé tel rõl, ag) dönt az egyes ado má nyok el fo ga dá sá ról, ah) dönt egyes va gyon tár gyak ér té ke sí té sé rõl és az ér - té ke sí tés mód já ról, ai) el fo gad ja a Ku ra tó ri um el nö ke ál tal ké szí tett éves be szá mo lót és az az zal egy ide jû leg elõ ter jesz tett köz hasz - nú sá gi je len tést, aj) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány mun ka szer ve ze tét, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, ak) gya ko rol ja a mun ka szer ve zet ve ze tõ je fe lett a mun - kál ta tói jo go kat,

42 522 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám al) dönt min den egyéb ügy ben, amit az Ala pí tó Ok irat, il le tõ leg a szer ve ze ti mû kö dé si sza bály zat a ha tás kö ré be utal. b) A Ku ra tó ri um 8 tag ból áll. c) A Ku ra tó ri um tag ja it, il let ve kö zü lük an nak el nö két az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ - ség ja vas la tá ra az Ala pí tó kéri fel ha tá ro zat lan idõ re, a te - vé keny ség sze rint ille té kes kor mány za ti szer vek, a tu do - má nyos élet és az üz le ti vi lág ne ves szak em be rei kö ré bõl. d) A Ku ra tó ri um szük ség sze rint ülé se zik, éven te leg - alább egy al ka lom mal kö te les ülést tar ta ni. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén a ta gok több mint fele je len van. Dön té se it nyílt sza va zás sal az e) pont ban fog lal tak ki vé - te lé vel, egy sze rû szó több ség gel hoz za. Sza va zat egyen - lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt. A Ku ra tó ri um ülé se i - re ta nács ko zá si jog gal meg kell hív ni a Fel ügye lõ Bi zott - ság tag ja it, a könyv vizs gá lót és a mun ka szer ve zet ve ze tõ - jét. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak, az ülé se ket az el nök ve ze ti. e) Két har ma dos több sé gû dön tés szük sé ges az aa), ab), ac), af), ah), ai), aj) és ak) pon tok ban em lí tett ese tek ben. f) A Ku ra tó ri um ülé se it írás ban, a na pi rend meg je lö lé - sé vel az el nök hív ja össze. A meg hí vót úgy kell ki kül de ni, hogy a cím zet tek leg alább 15 nap pal sür gõs eset ben 3 nap pal az ülés elõtt át ve hes sék. A Ku ra tó ri um bár me - lyik tag ja jo go sult akár elõ ze tesen írás ban, akár az ülé sen szó ban új na pi ren di pont fel vé te lét in dít vá nyoz ni. A Ku ra - tó ri um ülé sét 15 na pon be lül ak kor is össze kell hív ni, ha leg alább há rom tag vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság az ülés össze hí vá sát a cél meg je lö lé sé vel írás ban kéri. g) A Ku ra tó ri um ülé se i rõl és dön té se i rõl rész le tes jegy - zõ köny vet kell fel ven ni. A jegy zõ köny vet az el nök és a jegy zõ könyv ve ze tõ írja alá. A Ku ra tó ri um olyan nyil ván tar tást kö te les ve zet ni, amely bõl meg ál la pít ha tó a dön té se i nek idõ pont ja, tar tal - ma, ha tá lya, a dön tést tá mo ga tók és el len zõk (a le het sé ges sze mé lyek) szám ará nya. A Ku ra tó ri um dön té se it az érin tet tek kel ha la dék ta la nul szó ban és ezen fe lül 15 na pon be lül írás ban is te le fax, pos tai le vél vagy e-ma il út ján kö te les kö zöl ni. A dön té sek nyil vá nos ság ra ho za ta lát a Köz ala pít vány szék he lyén tör té nõ ki füg gesz tés sel kell biz to sí ta ni. A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let ke - zett ira tok ba való be te kin tés re bár ki jo go sult, ki vé ve, ha a be te kin tés sze mé lyi sé gi vagy adat vé del mi jo go kat sér te ne. A be te kin tés re a Ku ra tó ri um el nö ké hez be nyúj tott írás be li ké re lem alap ján, an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül le he tõ sé get kell biz to sí ta ni, és rög zí te ni kell, hogy a be te kin tõ mi lyen ira to kat te kin tett meg. A be te kin tõ ké rel - mé re a má so lá si költ sé gek meg té rí té se el le né ben má so - la tot kell ké szí te ni. h) A Ku ra tó ri um a lét re jöt té tõl szá mí tott 60 na pon be - lül a je len Ala pí tó Ok irat ban fog lal tak be tar tá sa mel lett ügy ren det ké szít, amely ben meg ha tá roz za a mû kö dé si rend jét. i) A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban ré sze sül nek, és a ku ra tó ri u mi mû kö dé sük kel kap cso lat ban fel me rült iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re igényt tart hat nak. A tisz te let díj mér té két a Ku ra tó ri um ha tá roz za meg. A havi tisz te let díj nem le het több a min den ko ri mi ni mál bér nél. j) A Ku ra tó ri um össze té te le a kö vet ke zõ: El nök: Né met hy Zol tán Ta gok: Bor hi di Gá bor Dr. Ka me nicz ky Ist ván Ke le men La jos Dr. Mol nár Jenõ Dr. Sö rös Éva Vígh Ká roly Dr. Walz Géza k) A Ku ra tó ri um tag ja i nak tiszt sé ge meg szû nik az Ala pí tó ál ta li vissza hí vás sal, a tag ha lá lá val, a tag ké rel mé re, az Ala pí tó vissza hí vá si jo gá nak egy - ide jû gya kor lá sá val. l) Az Ala pí tó nak a c) és k) pon tok ban meg ha tá ro zott jo - ga it az Ala pí tó kép vi se le té ben a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter gya ko rol ja. m) A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt az a sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk b) pont], élet tár sa (a to váb bi ak ban együtt: hoz zá tar - to zó) a ha tá ro zat alap ján ma) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy mb) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö - ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny nek a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re - té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás. 12. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá ga a) A Köz ala pít vány nál 5 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság mû - kö dik. Tag ja it az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka - ügyi Fõ fel ügye lõ ség és a Pénz ügy mi nisz té ri um ja vas la tá ra az Ala pí tó kéri fel ha tá ro zat lan idõ tar tam ra. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai ma guk kö zül el nö köt vá lasz ta nak. A Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg. Ha tá ro zat ké pes, ha va la mennyi tag ja je len van. Ha tá ro za - ta it egy sze rû szó több ség gel hoz za. b) Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja, il let ve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki ba) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja, bb) a Köz ala pít vánnyal a meg bi za tá sán kí vül más te vé - keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun - ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza - bály más ként nem ren del ke zik, bc) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li jut ta tást, il let ve bd) a ba) bc) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja.

43 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 523 c) A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Ku ra tó ri um és a mun ka szer ve zet mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. Szük ség sze rint el len õr zést tart hat, amely nek so rán a Köz ala pít - vány köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs - gál hat ja, a Ku ra tó ri um bár mely tiszt ség vi se lõ jé tõl fel vi - lá go sí tást és tá jé koz ta tást kér het. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a Ku ra tó ri um ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt ve - het nek. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát kezd mé - nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy ca) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály - sér tés, vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té - se vagy kö vet kez mé nyé nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé - gessé, cb) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó tény me rül fel. Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelõ Bizottság indítványára annak megtételétõl számított 30 napon be lül össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel - te után a Kuratórium összehívására a Felügyelõ Bizottság is jo go sult. Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér - de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Fel - ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör - vényességi fel ügye le tet gya kor ló szer vet. d) A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke kér he ti a Ku ra tó ri um el nö ké tõl a Ku ra tó ri um össze hí vá sát, ha a Fel ügye lõ Bi - zott ság tu do má sá ra ju tott in for má ci ók alap ján va la mely fon tos kér dés ben dön tés szük sé ges. A Ku ra tó ri um el nö ke ilyen eset ben 15 na pon be lül kö te les a Ku ra tó ri um ülé sét össze hív ni. e) A Fel ügye lõ Bi zott ság, il let ve an nak meg bí zá sá ból a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke a Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za - ta lá tól szá mí tott 5 na pon be lül bár mely ku ra tó ri u mi ha tá - ro zat új ra tár gya lá sát kez de mé nyez he ti. f) A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a ku ra tó ri u mi ta gok kal azo nos mér té kû tisz te let díj ban ré sze sül nek. g) A Fel ügye lõ Bi zott ság össze té te le a kö vet ke zõ: Dr. Ágos ton Gab ri el la Bán la ki Lí via Dr. Ker tész Lász ló Pi ri si Ká roly Dr. Vár ko nyi Ta más h) Az Ala pí tó a) pont ban meg ha tá ro zott jo ga it az Ala - pí tó kép vi se le té ben a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka - ügyi mi nisz ter gya ko rol ja. 13. A Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja a) A Köz ala pít vány nál könyv vizs gá ló mû kö dik. A könyv vizsgálót a ku ra tó ri um bíz za meg 3 éves idõ tar - tam ra. b) Nem le het a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja a Ku ra - tó ri um tag ja, to váb bá az a sze mély, aki a Köz ala pít vány nál más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, vagy a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, il - le tõ leg ilyen sze mély hoz zá tar to zó ja. c) A könyv vizs gá ló be te kint het a Köz ala pít vány köny ve i be, a Köz ala pít vány dol go zó i tól fel vi lá go sí tást kér het, meg vizs gál hat ja a Köz ala pít vány pénz tá rát, ér ték - papír- és áru ál lo má nyát, szer zõ dé se it és bank szám lá ját, el lát ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat. 13/A. A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je nem le - het olyan sze mély, aki ko ráb ban olyan más köz hasz nú szer ve zet tiszt ség vi se lõ je volt an nak meg szû né sét meg - elõ zõ 2 év ben leg alább 1 évig, ame lyik az adó zás rend jé - rõl szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il le tõ leg an nak je lölt sze mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze - tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél be tölt. 14. A Köz ala pít vány mun ka szer ve ze te A Köz ala pít vány és a Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel, gaz dál - ko dá sá val kap cso la tos fel ada to kat az igaz ga tó ál tal ve ze - tett mun ka szer ve zet lát ja el. A mun ka szer ve zet gon dos ko - dik a köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ku ta tá si-szak mai te vé keny ség el lá tá sá ról, il le tõ leg meg - szer ve zé sé rõl, a ku ra tó ri u mi ülé sek elõ ké szí té sé rõl, a ho - zott dön té sek vég re haj tá sá nak ope ra tív és ad mi niszt ra tív se gít sé gé rõl, va la mennyi, a gaz dál ko dás sal-mû kö dés sel össze füg gõ ad mi niszt rá ci ós fel adat el vég zé sé rõl. 15. A do lo gi és sze mé lyi ki adá so kat a Köz ala pít vány va gyo ná nak ho za dé ka ter hé re, ha ez nem le het sé ges, a törzs va gyon fe let ti va gyon ter hé re kell el szá mol ni. 16. A Köz ala pít vány kép vi se le te a) A Közalapítvány jogi személy. Képviseletét és a bank - számla feletti rendelkezési jogot az Alapító által kijelölt azok a kuratóriumi tagok látják el, akik az Alapítóval nem állnak alkalmazási vagy érdekeltségi viszonyban. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. b) A Köz ala pít vány éves be szá mo lót, va la mint köz - hasz nú je len tést ké szít, ame lye ket min den év áp ri lis 30-ig meg küld az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró fog lal koz ta tás - po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter nek és a csat la ko zók nak. c) A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál - lásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -

44 524 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám tar tásról szóló évi XXXVIII. tör vény 11/A. (4) be - kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül. 17. A Ku ra tó ri um a nyil vá nos ság ra ho za tal ér de ké - ben a Köz ala pít vány te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá - nak leg fon to sabb ada ta it, a mû kö dé sé re, szol gál ta tá sai igény be vé te le mód já ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, be szá - mo ló it kö te les két or szá gos na pi lap ban a Ma gyar Nem - zet ben és a Nép sza bad ság ban köz zé ten ni. 18. A Köz ala pít vány mó do sí tá sa és meg szû né se a) A Köz ala pít ványt az Ala pí tó mó do sít hat ja, de en nek so rán cél ja it, és a meg va ló sí tá suk ér de ké ben ki fej ten dõ te - vé keny sé ge ket csak bõ vít he ti, ki ter jeszt he ti, ha an nak el lá - tá sá ra a va gyo ni hely zet meg fe le lõ ala pot ad. b) A Köz ala pít ványt a bí ró ság az Ala pí tó ké rel mé re meg szün te ti, ha az Ala pí tó Ok irat ban jel zett köz fel ada tok irán ti szük ség let meg szûnt, vagy e köz fel ada tok el lá tá sá - nak biz to sí tá sa más mó don, il le tõ leg más szer ve ze ti ke - retben ha té ko nyab ban meg va ló sít ha tó. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén a Köz ala pít vány va gyo na a hi te le zõk ki elé gí té se után az Ala pí tót il le ti meg, aki kö te les azt a meg szûnt Köz ala pít vány cél ja i hoz ha son ló cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé koz tat ni. 19. Bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel Az Ala pí tó tu do má sul ve szi, hogy a Köz ala pít vány lét - re jöt té hez az Ala pí tó Ok irat bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé - tele szük sé ges. 20. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé - sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör - vény, va la mint a köz hasz nú szer ve ze tek rõl szóló évi CLVI. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Bu da pest, má jus 11. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök 1. számú melléklet az Alapító Okirathoz I. Közalapítvány vagyonába kerülõ ingatlanok Terület m 2 Pi a ci ér ték E Ft Budapest II., Öt vös Já nos u (Hrsz ) Budapest II., Völgy u. 20/A (Hrsz ) Budapest II., Völgy u. 20/B (Hrsz /2) Budapest II., Völgy u (Hrsz /1) Igal, He gyi út 15. (Hrsz. 342) In gat lan ér ték össze sen: II/1. Üzletrész gazdasági társaságokban Pi a ci ér ték E Ft 3516/91. Korm. hat OMTKI Zajtechnikai Kft. 3516/91. Korm. hat OMTKI Mi nõ ség vizs gá ló Kft. Összesen: II/2. Közalapítvány vagyonába kerülõ egyéb befektetett eszközök Pi a ci ér ték E Ft Szellemi termékek 354 Mûszerek Szá mí tó gé pek 926 Ügy vi te li gé pek 253 Egyéb gé pek Berendezések Jár mû vek 330 Vagyonérték összesen: III. Egyéb vagyonérték becsült értéke, mely az átalakulási vagyonmérleg értékelése alapján pontosodik For gó esz kö zök Készletek vásárolt állományának tényleges be szer zé si áron ki mu ta tott köny vi ér té ke, mely bõl az anyag kész let 4000 E Ft össze gû ál - lománya inkurrens. A saját termelésû készletek évi tény le ges köz vet len ön költ sé gen ke - rült számbavételre, melynek vagyonértéket ké - pe zõ össze vont ér té ke E Ft Kö ve te lé sek kö zött 30 na pon túli ve võ ál lo - mány 30%-os, 180 na pon túli ve võ tar to zás 50%-os leírás végrehajtásával figyelembe vett értéke E Ft Egyéb kö ve te lé sek kö zött a la kás épí té si hi - tel nyúj tás ból szár ma zó kö ve te lés bõl a 15 éven túli meg té rü lés ál lo má nyá nál 70%-os leérté - kelés alap ján az össze vont ér ték E Ft Át fu tó be vé te lek és ki adá sok esz kö zök ér - tékét nö ve lõ egyen le ge E Ft Pén zesz kö zök bank ki vo na tok kal, pénz tár je - lentéssel igazolt záró értéke E Ft Aktív idõ be li el ha tá ro lás a nyil ván tar tás sze - rinti részletezéssel egyezõen E Ft Eszközállomány összesen (I. II/1. II/2. III.) E Ft IV. Forrásoldal Saját tõke a mérleg eszközállományának kötelezettségekkel csökkentett értékével egyezõen E Ft

45 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 525 Rövid lejáratú kötelezettségek szállítóál - lo mány fo lyó szám la-ki vo nat tal, hi te lek bank ki vo nat tal, adó- és egyéb köz tar to zá sok ana li ti kus nyil ván tar tás sal iga zolt ér té ke E Ft Passzív át fu tó el szá mo lá sok a nyilván - tartás szerinti értékkel egyezõen 194 E Ft Passzív idõ be li el ha tá ro lás nyil ván tar tás sze rin ti ér té ke E Ft For rás ál lo mány össze sen Az in té ze ti va gyon az de cem ber 31-i va gyon mér leg esz köz ál lo má nyá nak kö te le - zettséggel csökkentett értéke kerekítve 2. számú melléklet az Alapító Okirathoz E Ft E Ft, azaz négy száz - két mil lió fo rint A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány vagyonkezelési és befektetési szabályzata A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya az 1139/1995. (XII. 28.) Korm. határozatban a Munkavédelmi Kutatási Közalapítványnak (a továbbiakban: Közalapítvány) induló vagyonként átadta az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet (a továbbiakban: OMTKI) teljes vagyonát. Jelen szabályzat a Közalapítvány tulajdonába került és a mûköd - tetés során változó vagyon megõrzésének, mûködtetésének, gyarapításának kereteit szabá lyoz za. 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya a Közalapítvány tulajdonában lévõ vagyonra (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett eszközök, valamint forgóeszközök kötelezettségekkel csök - kentett ré szé re) ter jed ki. 2. A közalapítványi vagyon volumene, összetétele A Köz ala pít vány va gyo na az 1139/1995. (XII. 28.) Korm. határozat által átadott induló vagyon. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: E Ft. Szer ke ze te: 93% tár gyi esz kö zök (in gat la nok), 2% be fek te tett pénz ügyi esz kö zök (ré sze se dé sek), 5% for gó esz kö zök. Vál lal ko zá si célú va gyon: a Köz ala pít vány törzs va gyon nél kül szá molt sza bad ren del ke zé sû va gyo na, amellyel a Köz ala pít vány az ide tar to zó va gyon ér té ké ig pi a ci tí - pu sú vál lal ko zá sok ban ve het részt. 4. A közalapítványi vagyon mûködtetésének célja A köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lé sé nek cél ja a köz ala pít - vá nyi va gyon nal olyan gaz dál ko dás, amely az ala pí tói va - gyon meg õr zé se, le he tõ ség sze rin ti gya ra pí tá sa mel lett anya gi fe de ze tet biz to sít a köz ala pít vá nyi cé lok el éré sé re. 5. A vagyon feletti döntési jogkörök A Köz ala pít ványt a vo nat ko zó jog sza bá lyok és e sza - bály zat ke re tei kö zött meg il le tik mind azok a jo gok, és ter he lik mind azon kö te le zett sé gek, ame lyek a tu laj do nost ál ta lá ban meg il le tik, il let ve ter he lik. A köz ala pít vá nyi va gyon fel hasz ná lá sá ról a Köz ala pít - vány Ku ra tó ri u ma dönt. A Magyar Köztársaság Kormánya mint alapító (a továb - biakban: Alapító) a Közalapítvány Kuratóriumát felhatalmazta, hogy a Közalapítvány vagyonával vállalkozzék, az abból származó jövedelem a Közalapítvány céljainak meg - valósítását szol gál ja. Szük ség ese tén a ku ra tó ri um dön té se alap ján a va gyon egy ré sze is fel hasz nál ha tó a köz ala pít vá nyi cé lok ra. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa a té rí tés men tes va gyon - át ru há zás le he tõ sé gét ki zár ja. A Köz ala pít vány tu laj do no si jo go sít vá nya it nem ru ház - hat ja át. A Kuratórium dönt a Közalapítvány vagyonának szerkezeti összetételérõl, és meghatározza a befektetési stratégia irá nyát. A Ku ra tó ri um ál tal ki tû zött stra té gi ai cé lok ér de ké ben vég re haj tan dó fel ada to kat a Köz ala pít vány mun ka szer ve - ze te dol goz za ki, és hajt ja vég re. E fel ada tok vég re haj tá sá - ról a mun ka szer ve zet fo lya ma to san, de leg alább éven te be - szá mol. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ni hely ze te és be - vé te lei is me re té ben éven te dönt a Köz ala pít vány cél jai kö - zött fel so rolt fel ada tok vég re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó pénz esz kö zök mér té ké rõl, fel osz tá suk mód já ról. 3. A Közalapítvány vagyonának tagozódása A va gyon alap ve tõ ren del te té se a köz ala pít vá nyi cé lok tar tós, fo lya ma tos és ha té kony szol gá la ta. En nek ér de ké - ben a köz ala pít vá nyi va gyo non be lül el kell kü lö ní te ni a törzs va gyont és a vál lal ko zá si célú va gyont. Törzs va gyon: a Köz ala pít vány egé szé nek ér de ke it szol - gá ló, fo lya ma tos mû kö dést biz to sí tó va gyo ni kör, me lyet az Ala pí tó Ok irat mel lék le te té te le sen rög zít. 6. A közalapítványi befektetések biztonsági szabályai Ál ta lá nos sza bá lyok A Köz ala pít vány a köz ala pít vá nyi cé lok el lá tá sá ra idõ - le ge sen fel nem hasz nált esz kö ze it (a továb biak ban: sza - bad köz ala pít vá nyi esz köz) jog sza bály ál tal meg en ge dett for mák ban (a továb biak ban: be fek te té si for mák) fek tet he ti be, il let ve ilyen be fek te té si for mák ban tart hat ja. A Köz ala pít vány csak sa ját esz kö ze it fek tet he ti be.

46 526 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám A Köz ala pít vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt, amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va gyo ni hoz zá já - ru lá sá nak mér té két. A köz ala pít vá nyi be fek te té sek nek össz hang ban kell len ni ük a Köz ala pít vány rö vid és hosszú távú kö te le zett sé - ge i vel, fenn tart va a fo lya ma tos fi ze tõ ké pes sé gét. A Közalapítvány vállalkozása a közalapítványi feladatok el lá tá sát nem ve szé lyez tet he ti. A be fek te té se ket úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az egyes befektetések hozama a lehetõ legkisebb mértékben függjön más be fek te té sek ho za má tól. A Köz ala pít vány nak el kell ke rül nie, hogy be fek te té si üz let me ne té ben akár a be fek te té si for mák, akár a be fek te - té si köz ve tí tõk te kin te té ben egy ol da lú koc ká za ti füg gõ ség ala kul jon ki. Be fek te té se i nél ügyel nie kell arra, hogy be fek te té si port fó li ó ja ága zat, te rü le ti el he lyez ke dés, a be fek te tett összeg és a meg szer zett ré sze se dés nagy sá ga te kin te té ben ará nyos le gyen. A Köz ala pít vány tar tóz ko dik a nem zet kö zi gya kor lat - ban nagy koc ká za tú nak ítélt be fek te té si for mák tól, így kü - lö nö sen a csúcs tech no ló gi ák hoz, nagy fo kú in gat lan-be - fek te té sek hez kap cso ló dó be fek te té sek tõl. A Köz ala pít vány be fek te té si cél lal mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok ban is vá sá rol hat ré sze se dést. A meg vá sá rol ni kí vánt ér de kelt ség tu laj do no sa, ve ze tõ ál lá sú dol go zó ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, könyv - vizs gá ló ja nem le het a Köz ala pít vány al kal ma zott ja vagy tiszt ség vi se lõ je, va la mint fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja és könyv vizs gá ló ja, il let ve ezek hoz zá tar to zó ja. A Köz ala pít vány ren del ke zé sé re bo csá tott ál la mi tá mo - ga tá sok ki vé ve, ha az ado má nyo zó más ként nem ren del - ke zik csak az ál lam ál tal ga ran tált ér ték pa pí rok ban he - lyez he tõk el. A Köz ala pít vány a ren del ke zé sé re álló sza bad esz kö ze i - vel a je len sza bály zat ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött sza ba don vál lal koz hat. Bár mely köz ala pít vá nyi va gyon elem ér té ke sí tés re, vál - lal ko zás ba vi te lé re ki zá ró lag úgy ke rül het sor, ha azt meg - elõ zi az adott va gyon elem szak ér tõ vel tör té nõ értékbecs - lése. A vál lal ko zás ba fek te tett va gyon nal a ren del ke zé sé re álló in for má ci ók alap ján a leg na gyobb jö ve del met, va - gyon gya ra po dást biz to sí tó mó don kell gaz dál kod ni. A Köz ala pít vány az adott pénz ügyi év idõ tar ta ma alatt leg fel jebb a sza bad köz ala pít vá nyi esz kö zök 45%-os mér - tékéig adhat ugyanazon befektetõi szervezet számára értékpapír-bizományosi, értékpapír-kezelési és érték papír-ke res - kedelmi meg bí zást. munká la tok irá nyí tá sát vég zõ va gyon ke ze lés, amely biz to - sít ja a Köz ala pít vány cél já ra ren del ke zés re álló in gat la nok fo lya ma tos ké szen lé tét. Ezt a típusú vagyonkezelést végzõ szervezet a kezelésbe adott va gyont nem ér té ke sít he ti. b) A for ga lom ké pes köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lé se. A Köz ala pít vány tu laj do ná ban lévõ for ga lom ké pes va - gyon olyan ke ze lé sét je len ti, mely nek so rán a Ku ra tó ri um dön té sei alap ján a köz ala pít vá nyi va gyon ele me ket a köz - ala pít vá nyi cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges for - rá sok fo lya ma tos biz to sít ha tó sá ga mel lett és ér de ké ben a va gyon ke ze lõ cél sze rû en kon ver tál hat ja és a je len sza - bály zat ban fog lalt elõ írások be tar tá sá val min den kor a leg - ked ve zõbb mó don és esz kö zök kel hasz no sít hat ja. 8. A vagyonkezelõ szervezet A köz ala pít vá nyi va gyon köz pon ti ke ze lõ je és a tu laj do - no si jo gok ki zá ró la gos bir to ko sa a Köz ala pít vány Ku ra tó - riuma. A Ku ra tó ri um ren del ke zik az át vett köz ala pít vá nyi va - gyon e sza bály zat ban meg ha tá ro zott el vek és be fek te té si sza bá lyok sze rin ti hasz no sí tá sá ról és új ra be fek te té sé rõl. Ezen be lül a) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány be fek te té se i nek ösz - szetételét le já ra tát, b) a Köz ala pít vány mun ka szer ve ze te köz re mû kö dé sé - vel szer ve zi és bo nyo lít ja a Köz ala pít vány be fek te té si ügy - le te it, c) a mun ka szer ve ze ten ke resz tül ve ze ti a va gyon ke ze - lés be át adott sza bad köz ala pít vá nyi esz kö zök nyil ván tar - tá sát, d) a mun ka szer ve ze ten ke resz tül fo lya ma to san el len - õrzi a tu laj do ná ban lévõ va gyon össze té te lét, a mû köd te - tés sel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát, e) a mun ka szer ve zet az eset leg igény be vett ta nács adó szak mai se gít sé gé vel vég zi a be fek te té si stra té gi ák ér té ke - lé sét, az ér té ke sí té sek el len õr zé sét, f) a Ku ra tó ri um sa ját dön té se alap ján a va gyon ke ze lés - hez kap cso ló dó mû ve le tek vég re haj tá sá val meg bí zan dó part ne re ket ke ret meg ál la po dá sok, va la mint a köz ala pít vá - nyi va gyon 5%-át meg ha la dó egye di meg bí zá sok ese tén nyílt vagy zárt kö rû pá lyá zat út ján, a köz ala pít vá nyi va - gyon 5%-át el nem érõ egye di meg bí zá sok ese té ben a meg - bí zott sze mé lyét a tõle vár ha tó gon dos ság gal köz vet le nül vá laszt ja ki. 7. A vagyonkezelés alaptípusai A közalapítványi tulajdon tagozódása alapján a közalapítványi vagyonkezelésben két alaptípust különíthetünk el: a) A törzs va gyon nak a Köz ala pít vány cél ja i nak meg - fele lõ gaz da sá gos üze mel te té si és hasz no sí tá si fel ada - tainak el lá tá sát, fenn tar tá sát, az ér ték nö ve lé sü ket szol gá ló 9. Záró rendelkezés Jelen szabályzat a Munkavédelmi Kutatási Közala pítvány Ala pí tó Ok ira tá nak mel lék le tét ké pe zi.

47 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 527 Tá jé koz ta tás az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság ülé se in ho zott ha tá ro za tairól I. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - ni us 20-án meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Köz úti Köz le - ke dé si Szol gál ta tók Alá ga za ti Pár be széd Bi zott ságot meg - ala kí tó, - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt meg ál la po dás ban elõ írt do ku men - tu mo kat és ada to kat pót ló lag szol gál ta tó mun kál ta tói ér - dek kép vi se le tek rész vé te li fel té te lek nek való meg fe le lé - sét. A pót ló la gos vizs gá lat alap ján az RMB a kö vet ke zõ ha tá ro za to kat hoz ta: 150. szá mú ha tá ro zat: a Fu va ro zó Vál lal ko zók Or szá - gos Szö vet sé ge (FUVOSZ) (1213 Bu da pest, To boz u. 6.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ágazati - sági fel té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Ma gyar Köz úti Fu va ro zók Egye sü le te (1149 Bu da pest, Eg res sy út 77.) a meg ál la po - dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te - lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Köz úti Köz le ke dé si Szol gál ta - tók Alá ga za ti Pár be széd Bi zott sá ga meg ala kí tá sát alá író szer ve ze tek kö zül, az ed dig el is mert szer ve ze te ken túl me - nõ en, mun kál ta tói ol dal ról a Fu va ro zó Vál lal ko zók Or szá - gos Szö vet sé gét és a Ma gyar Köz úti Fu va ro zók Egye sü le - tét az RMB a Köz úti Köz le ke dé si Szol gál ta tók Alá ga za ti Pár be széd Bi zott ság ala pí tó tag ja ként el is me ri. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök * * * II. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - nius 20-án megtartott ülésén megvizsgálta a Gépipari Ága - zati Párbeszéd Bizottságot meg ala kí tó - a szo ci á lis part ne - rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt meg - ál la po dás ban elõ írt do ku men tu mo kat és ada to kat pót ló lag szol gál ta tó - mun ka vál la lói és mun kál ta tói ér dek kép vi se - le tek rész vé te li fel té te lek nek való meg fe le lé sét. A vizs - gálat alap ján az RMB a kö vet ke zõ ha tá ro za to kat hoz ta: 153. szá mú ha tá ro zat: a LIGA Vas- és Fém ipa ri Szö vet - ség (9027 Gyõr, Mar tin u. 1.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Fém- és Gép ipa ri Mun kás ta ná - csok Országos Szövetsége (8060 Mór, Gyár u. 10.) a meg - ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li fel té te lek nek meg fe lel, de az ága za ti sá gi fel té te le ket nem tel je sí tet te. Tekin tettel azon ban arra, hogy a meg ál la po dás ban fog lalt D1 fel té tel ad) pont já ban fog lalt fel té tel nek meg fe le lõ en a Va sas Szak szer ve ze ti Szö vet ség, va la mint a LIGA Vas- és Fém ipa ri Szö vet ség az ága za ti sá gát el is mer te, az RMB az Fém- és Gép ipa ri Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé ge rész vé te li jo go sult sá gát meg ál la pí tot ta szá mú ha tá ro zat: a Ma gyar Gép gyár tók Or szá gos Szö vet sé ge (1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1.), va la mint a Ma gyar Elekt ro ni kai és In fo kom mu ni ká ci ós Szö vet ség (1171 Bu da pest, Ber ki Lili u. 58.) a meg ál la po dás ban fog - lalt ál ta lá nos rész vé te li fel té te lek nek meg fe lel, azon ban az ága za ti sá gi fel té te le ket nem tel je sí tet te szá mú ha tá ro zat: a Gép ipa ri Ága za ti Pár be széd Bi zott ság meg ala kí tá sát alá író szer ve ze tek kö zül, az ed dig el is mert szer ve ze te ken túl me nõ en, mun ka vál la lói ol dal ról a LIGA Vas- és Fém ipa ri Szö vet sé get, va la mint, a mun ka - vál la lói ol dal el is me ré se alap ján, kon zul tá ci ós jog gal a Fém- és Gép ipa ri Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé gét az RMB a Gép ipa ri Ága za ti Pár be széd Bi zott ság ala pí tó tag ja ként el is me ri. Mun kál ta tói ol dal ról a Ma gyar Gép - gyár tók Or szá gos Szö vet sé ge va la mint a Ma gyar Elekt ro - ni kai és In fo kom mu ni ká ci ós Szö vet ség rész vé te li jo go - sult sá gát újra vizs gál ja, amennyi ben az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa a szep tem ber 22-i meg ál la po - dás D1 fel té tel ad.) pont já hoz ha son ló le he tõ sé get biz to sít a mun kál ta tói ol dal szá má ra is. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök * * * III. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - ni us 20-án meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Hírközlési Ága za ti Pár be széd Bi zott sá got meg ala kí tó - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt

48 528 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám meg ál la po dás ban elõ írt do ku men tu mo kat és ada to kat pót ló lag szol gál ta tó - mun ka vál la lói és mun kál ta tói ér dek - képvi se le tek rész vé te li fel té te lek nek való meg fe le lé sét. A vizs gá lat alap ján az RMB a kö vet ke zõ ha tá ro za to kat hoz ta: 157. szá mú ha tá ro zat: a Pos tai és Hír köz lé si Dol go zók Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge (1078 Bu da pest, Mu rá nyi u. 1.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li fel té te lek - nek meg fe lel, de az ága za ti sá gi fel té te le ket nem tel je sí tet - te. Te kin tet tel azon ban arra, hogy a meg ál la po dás ban fog - lalt D1 fel té tel ad) pont já ban fog lalt fel té tel nek meg fe le lõ - en a Va sas Szak szer ve ze ti Szö vet ség, az ága za ti sá gát elismer te, az RMB a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszerve - zeti Szövetsége részvételi jogosultságát megállapította szá mú ha tá ro zat: a Ma gyar Tar ta lom ipa ri Szö vet - ség (1012 Bu da pest, Kuny Do mo kos u ), a meg ál la - po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te - lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: az In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge (1088 Bu da pest, Rá kó czi út 1-3.) a meg ál la po - dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te - lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bi zott ság meg ala kí tá sát alá író szer ve ze tek kö zül, az ed dig el is mert szer ve ze te ken túl me nõ en, mun ka vál la lói ol dal ról a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsé - gét, a mun ka vál la lói ol dal el is me ré se alap ján, kon zul tá ci - ós jog gal, mun kál ta tói ol dal ról a Ma gyar Tar ta lom ipa ri Szö vet sé get és az In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé gét az RMB a Hír köz lé si Ága za ti Pár be széd Bi zott ság ala pí tó tag ja ként el is me ri. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök * * * IV. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - ni us 20-án meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Ko há sza ti Ága za ti Pár be széd Bi zott sá got meg ala kí tó - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt meg ál la po dás ban elõ írt do ku men tu mo kat és ada to kat pót - ló lag szol gál ta tó - mun ka vál la lói és mun kál ta tói ér - dekképviseletek részvételi feltételeknek való megfelelését. A vizsgálat alapján az RMB a következõ határozatokat hozta: 161. szá mú ha tá ro zat: a LIGA Vas- és Fém ipa ri Szö - vet ség (1068 Bu da pest, Ben czúr u. 41.) a meg ál la po dás - ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li fel té te lek nek meg fe lel, de az ága za ti sá gi fel té te le ket nem tel je sí tet te. Te kin tet tel azon ban arra, hogy a meg ál la po dás ban fog lalt D1 fel té tel ad) pont já ban fog lalt fel té tel nek meg fe le lõ en a Va sas Szak szer ve ze ti Szö vet ség, va la mint Ma gyar Vegy ipa ri-, Ener gia ipa ri- és Ro kon szak mák ban Dol go zók Szak szer ve - ze ti Szö vet sé ge az ága za ti sá gát el is mer te, az RMB a LIGA Vas- és Fém ipa ri Szö vet ség rész vé te li jo go sult sá gát meg - ál la pí tot ta szá mú ha tá rozat: a Fém- és Gép ipa ri Mun kás ta ná - csok Országos Szövetsége (1225 Bu da pest, Szar vas Gá - bor u. 9/b.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li fel té te lek nek meg fe lel, de az ága za ti sá gi fel té te le ket nem tel je sí tet te. Te kin tet tel azon ban arra, hogy a meg ál la po - dás ban fog lalt D1 fel té tel ad) pont já ban fog lalt fel té tel nek meg fe le lõ en a Va sas Szak szer ve ze ti Szö vet ség, va la mint Ma gyar Vegy ipa ri-, Ener gia ipa ri- és Ro kon szak mák ban Dol go zók Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge az ága za ti sá gát el is - mer te, az RMB a Fém- és Gép ipa ri Mun kás ta ná csok Or - szá gos Szö vet sé ge rész vé te li jo go sult sá gát meg ál la pí tot ta szá mú ha tá ro zat: a Ko há sza ti Ága za ti Pár be széd Bi zott ság meg ala kí tá sát alá író szer ve ze tek kö zül, az ed dig el is mert szer ve ze te ken túl me nõ en, mun ka vál la lói ol dal ról a LIGA Vas- és Fém ipa ri Szö vet sé get, va la mint a Fém- és Gép ipa ri Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé gét a mun - ka vál la lói ol dal el is me ré se alap ján, kon zul tá ci ós jog gal, az RMB a Ko há sza ti Ága za ti Pár be széd Bi zott ság ala pí tó tag ja ként el is me ri. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök * * * V. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - ni us 20-án meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Könnyû ipa ri Ága za ti Pár be széd Bi zott sá got meg ala kí tó - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt meg ál la po dás ban elõ írt do ku men tu mo kat és ada to kat pótlólag szolgáltató - munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek részvételi feltételeknek való megfelelését. A vizsgálat alapján az RMB a következõ határozatokat hozta: 164. szá mú ha tá ro zat: a He lyi ipa ri és Városgazdál - kodási Dol go zók Szak szer ve ze te 2000 (1144 Bu da pest,

49 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 529 Cin ko tai út 97/a.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Ma gyar Ru ha gyár tók Egye sü - lé se ( 1475 Bu da pest, Pf. 337.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a VOSZ Tex til- és Ru há za ti Szek - ció (6800 Hód me zõ vá sár hely, Te le ki u. 18.) a meg ál la po - dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te - lek nek meg fe lel számú határozat: a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakítását aláíró szervezetek közül, az eddig elismert szervezeteken túlmenõen, munkavállalói oldalról a Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete 2000-t, mun kál ta tói ol dal ról a Ma gyar Ru ha gyár tók Egye - sülését, va la mint a VOSZ Tex til- és Ru há za ti Szek ci ót az RMB a Könnyû ipa ri Ága za ti Pár be széd Bi zott ság ala pí tó tag ja ként el is me ri. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök * * * VI. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - li us 11-én meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Köz úti Köz le - ke dé si Szol gál ta tók Alá ga za ti Pár be széd Bi zott sá got meg - ala kí tó, - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt meg ál la po dás ban elõ írt do ku men - tu mo kat és ada to kat pót ló lag szol gál ta tó - mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek rész vé te li fel té te lek nek való meg fe le - lését. A pót ló la gos vizs gá lat alap ján az RMB a kö vet ke zõ ha tá ro za to kat hoz ta: 168. szá mú ha tá ro zat: az Au tó busz-köz le ke dés ben és Sze mély szál lí tás ban Dol go zók Uni ó ja (5602 Bé kés csa ba, Pf. 36.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Te her fu va ro zók Eu ró pai Szak - szervezete (1239 Bu da pest, Nagy kõ rö si út 351.) a meg ál la - po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te - lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Köz le ke dé si Mun kás ta ná csok Szö vet sé ge (8000 Szé kes fe hér vár, Bör gön di u. 14.) a meg - ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel - té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Ma gán vál lal ko zók Nem zet - közi Fu va ro zó Ipar tes tü le te (NIT) (1108 Bu da pest, Új - hegyi út 3/a-5.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész - vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Köz úti Köz le ke dé si Szol gál ta - tók Alá ga za ti Bi zott ság meg ala kí tá sát alá író szer ve ze tek kö zül, az ed dig el is mert szer ve ze te ken túl me nõ en, mun ka - vál la lói ol dal ról az Au tó busz-köz le ke dés ben és Sze mély - szál lí tás ban Dol go zók Uni ó ját, a Te her fu va ro zók Eu ró pai Szak szer ve ze tét és a Köz le ke dé si Mun kás ta ná csok Szö vet - sé gét az RMB a Köz úti Köz le ke dé si Szol gál ta tók Alá ga za ti Párbeszéd Bi zott ság ala pí tó tag ja ként el is me ri. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök * * * VII. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - li us 11-én meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Lé gi szál lí tá si Ága za ti Pár be széd Bi zott sá got meg ala kí tó, - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt meg ál la po dás ban elõ írt do ku men tu mo kat és ada to kat pót - ló lag szol gál ta tó - mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek rész - vé te li fel té te lek nek való meg fe le lé sét. A pót ló la gos vizs - gá lat alap ján az RMB a kö vet ke zõ ha tá ro za to kat hoz ta: 173. szá mú ha tá ro zat: a Ma gyar Pol gá ri Lé gi szál lí tá si Szö vet ség (1185 Bu da pest, Fe ri he gyi Re pü lõ tér) a meg ál - la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té - te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Lé gi szál lí tá si Ága za ti Pár be - széd Bizottság meg ala kí tá sát alá író szer ve ze tek kö zül, mun ka vál la lói ol dal ról a Ma gyar Pol gá ri Lé gi szál lí tá si Szö vet ség, to váb bá mun kál ta tói ol dal ról a Ma gyar Vas úti, Ví zi- és Lé gi köz le ke dé si Szö vet ség az ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek meg fe lel, ezért az RMB - az adott szer ve ze te ket ala pí tó ként el is mer ve - a Lé gi szál lí tá si Ága za ti Pár be széd Bi zott ság meg ala ku lá sát hi va ta lo san meg ál la pít ja. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök * * *

50 530 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám VIII. Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re - ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) jú - li us 11-én meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Vegy ipa ri Ága za ti Pár be széd Bi zott sá got meg ala kí tó - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal szep tem ber 22-én alá írt meg ál la po dás ban elõ írt do ku men tu mo kat és ada to kat pót - ló lag szol gál ta tó - mun ka vál la lói és mun kál ta tói érdek - képviseletek rész vé te li fel té te lek nek való meg fe le lé sét. A vizs gá lat alap ján az RMB a kö vet ke zõ ha tá ro za to kat hozta: 175. szá mú ha tá ro zat: a Ma gyar Vegy ipa ri Szö vet ség (3581 Ti sza új vá ros, Pf. 20.) a meg ál la po dás ban fog lalt ál - ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek meg fe lel szá mú ha tá ro zat: a Vegy ipa ri Ága za ti Pár be széd Bi zott ság meg ala kí tá sát alá író szer ve ze tek kö zül, az ed dig el is mert szer ve ze te ken túl me nõ en, mun kál ta tói ol dal ról a Ma gyar Vegy ipa ri Szö vet sé get az RMB a Vegy ipa ri Ága - za ti Pár be széd Bi zott ság ala pí tó tag ja ként el is me ri. Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le - né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel le het for dul ni az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz. dr. Vár ko nyi Jú lia s. k., el nök Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség tá jé koz ta tá sa az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szerint kiadott EK típustanúsítvány közzétételérõl A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö - ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz - kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve - ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi - zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.) FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. -a alap ján a BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft jú li us 13-án az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get a 14. (1) be kez dé se sze rin ti EK típus - tanúsítvány ki adá sá ról tá jé koz tat ta. Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel - ügye lõ ség az FMM ren de let 21. (1) be kez dés f) pont ja alap ján en nek meg fe le lõ en az aláb bi a kat te szi köz zé: EK típustanúsítványt kiadó bejelentett tanúsító szer - vezet: BIMEO Vizsgáló és Kutató- fejlesztõ Kft. (Rö vid ne vén: BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, Ba ross u. 39. Tel.: 1/ , Fax: 1/ , E-ma il: meo.hu) Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 062-K/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas bõr vé dõ - kesz tyû Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: AZ - TEK 4600 EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 063-K/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bõr vé dõ - kesz tyû Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: INKA 4800 EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 090-K/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bé le let len mar ha bõr vé dõ kesz tyû Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: E 28 EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 091-K/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bé le let len mar ha bõr he gesz tõ vé dõ kesz tyû Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: E 35 EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 092-K/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bé lelt mar - ha bõr he gesz tõ vé dõ kesz tyû Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: WELDER B EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 098-K/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Há rom uj jas, bõr/tex - til vá szon kom bi ná ci ó jú vé dõ kesz tyû Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 1013N EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 086-L/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú mun ka láb be li Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 245 (I/B) EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 089-L/2006 Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú mun ka láb be li, fél ci põ (I/A) Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 75055

51 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 531 Tá jé koz ta tás új ma gyar nem ze ti szab vá nyok ról A Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let (MSZT) ügy ve ze tõ igaz ga tó ja a nem ze ti szab vá nyok ról szó ló évi XXVIII. tör vény 8. -a alap ján a kö vet ke zõ nem ze ti szab - vá nyo kat tet te köz zé. (A Mun ka ügyi Köz löny évi 7. szá má ban meg - jelent szab vá nyok foly ta tá sa.) A szab vá nyok meg vá sá rol ha tók vagy meg ren del he tõk az MSZT Szab vány bolt ban (1091 Bu da pest IX., Ül lõi út 25., le vél cím: Bu da pest 9., Pf. 24., 1450, te le fon: , te - le fax: ), il let ve elekt ro ni kus for má ban be sze rez - he tõk a ba ru haz cí men. MSZ :2006 Hul la dé kok jel lem zé se 2. rész: A me cha ni ka i lag-bi o ló - gi a i lag elõ ke zelt hul la dé kok sta bi li tá sá nak pa ra mé te rei. A lég zé si ak ti vi tás (AT4) meg ha tá ro zá sá nak mód sze re MSZE :2006 Hul la dé kok jel lem zé se 32. rész: Út mu ta tó a szén hid ro - gén-tar ta lom kü lön bö zõ ol dó sze rek kel való meg ha tá ro zá - sá hoz MSZ HD :2006 Épü le tek vil la mos be ren de zé se i nek lé te sí té se rész: Kü lön le ges be ren de zé sek re vagy he lyi sé gek re vo nat - ko zó kö ve tel mé nyek. Nap ele mes (PV) ener gia el lá tó rend - sze rek (IEC :2002) - Az MSZ HD :2006 he lyett - MSZ EN :2001 Ri asz tó rend sze rek. Zárt lán cú te le ví zi ós megfigyelõ - rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz rész: Fe ke te-fe hér mo ni to rok MSZ EN :2000 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések rész: Bérelt (dedikált) riasztási útvonalakat hasz ná ló rend sze rek kö ve tel mé nyei MSZ EN 50428:2005 Kap cso lók ház tar tá si és ha son ló jel le gû rög zí tett vil la - mos sze re lé sek hez. Ki egé szí tõ szab vány. Kap cso lók és hoz zá juk tar to zó sze rel vé nyek la ká sok és épü le tek elekt ro - ni kus rend sze re i ben (HBES-ek ben) való hasz ná lat hoz MSZ ENV ISO 13843:2001 Víz mi nõ ség. Út mu ta tó a mik ro bi o ló gi ai mód sze rek va - li dá lá sá hoz (ISO/TR 13843:2000) MSZ HD :2006 Épületek villamos berendezéseinek létesítése rész: A vil la mos szer ke ze tek ki vá lasz tá sa és sze re lé se. Egyéb szer ke ze tek fe je zet: Lám pa tes tek és vi lá gí tá si be ren - de zé sek (IEC :2001 (559. fe je zet), mó do sít va) MSZ HD :2006 Épületek villamos berendezéseinek létesítése rész: Kü lön le ges be ren de zé sek re vagy he lyi sé gek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek. Sza u na fû tõ be ren de zést tar tal ma zó he lyi - sé gek és fül kék (IEC :2004) - Az MSZ :1994 he lyett, amely azon ban jé ig még ér vé nyes - MSZ :2006 Épü le tek vil la mos be ren de zé se i nek lé te sí té se. 7. rész: Kü lön le ges be ren de zé sek re vagy he lyi sé gek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek fõ fe je zet: La kó ko csi par kok vil la mos be ren de zé sei (IEC : A1:1993, mó do - sít va) - Az MSZ :1999 he lyett, amely azon ban jé ig még ér vé nyes - MSZ :2006 Épü le tek vil la mos be ren de zé se i nek lé te sí té se. 7. rész: Kü lön le ges be ren de zé sek re vagy he lyi sé gek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek fõ fe je zet: A la kó ko csik és la kó au tók villamos berendezései (IEC : A1:1993, mó do sít va) - Az MSZ :1999 he lyett, amely azon ban jé ig még ér vé nyes -. A MTESZ Vas Me gyei Szer ve ze te konferenciát szervez Há rom nap a mun ka erõ-köl csön zés rõl a ha tár két ol da lán címmel (Kõ szeg-auszt ria) ok tó ber kö zött. Sza bá lyo zás, gya kor lat, elõ nyök és koc ká zat - Auszt ri á ban és Ma gyar or szá gon Elõ adá sok - ta pasz ta lat cse re - lá to ga tó ban egy oszt rák köl csön be adó nál Ajánljuk kölcsönzõknek, kölcsönbevevõnek, azoknak, akik csak fontolgatják a kölcsönzést, és akik még most ismerkednek a munkaerõpiac eme in téz mé nyé vel Bõ vebb in for má ció: bat hely.mtesz.hu +36 (94)

52 532 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 8. szám

53 8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 533

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 1873-2088. OLDAL 2006. augusztus 21. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1008 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben