ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -..."

Átírás

1 EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa December - Char/ered July 14,1958. B és 20-ik Szám ~~ '\ \ HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL

2 MEGNYUGT ATó VÁLASZ, Örök emberi probléma a szülök aggodalma. vajon átadták-c gyermekeil.nek mindazt. ami számukra erkölcsl értéket jelent. a hilza és családszeretetet. a YalláscssiIgot; vajon beléjük oltották-e il szülök Iránti tiszteletet? De nemcsak egyes családok. hanem egész nemzedékek is aggódva figyelik a felnövekvöket és azok tettein keresztül mérik le életük munkájának eredményét. tehát. hogy sikeres volt-e az. vagy nem. Tizenkét évig figyeltek igy bennünket az idösebbek otthon és itt kint. Aggódtak. hogy a kommunista nevelés. a vallás. család. hagyományok elleni pr"paganda. a történe:emhamisitás és gyülölet m:nden "régivel" szemben kiölte-e il nemzeti é5 keresztényi érúst az ifjuság ból. s igy hiábavaló volt az ö törekvésük. szeretetük. tanitásuk? - D 2 a hosszu Yárakozás után 1956-kn az ifjucág megadta erre az aggódóknak a nagyon várt. megn yug tató választ! Minden internacionális nevelés megbukott. A magyar ifjuság hü akart marjdni az ezer éves multhoz. a szülök által tanitottakhoz! Ezért az ahhoz vezetö legszükségesebbet. a szabadságot akarta elöször minde'! becsületes magyar számára kivivni és hogy ezt elérje. élete feláldozásától sem riadt vissza. A világtörténelem egyetlen forradalma sem volt olyan tisztil és becsületes. mint az 1956-os! Egy csodás krisztusi erkölcsiség vonult végig azon még a gyözelem napjaiban is. Bármennyire is próbálják a nyugati ujságok kinagyitani az akasztott ávós képét. sem több ilyen esetct. sem becstelens'get. hazaárulást. ellen:éghez való átállást nem tudnak felmutatni! Még a rosszindulatu ember sem tud egyetlen "muszkavezetö"-röl sem azok közül, kik a szabadság oldalán harcoltak! Minden jóérzésü magyar e g y volt a dicsöség e napjaiban. s azt a hazug propag3nda sem tudta megváltoztatni, de még csak beárnyékolni sem! Bár a világ egyik leg félelmetesebb hadseregével állott szemhcn a magyar ifjuság. lelkesedését. hitét. áldozatkészség ét sosem vesztette el Tankokkal szemben csak benzines üvegje volt, ezredekkel csupán cgy maroknyi csoport vette fel a harcot. de ugvanolyan vitézül és clszántan. mint azt een Budapest vödöi. köztük több ezer csendör tette. Ma _ sajnos - már csak a megfoghatóban hisz még az emigránsok jórésze is. De mi. akik átéltük a 20. század legnagyszerübb szabadságharcát, hiszünk egyerkölcsösebb világban. a szellemi. lelki örökségben is! Jóllehet a vezetök. vagy akár a harcosok között akkor nem is találtuk meg a csendör egyenruhát. nem fedeztük fel magát a csendört, de tudjuk. hogy ott voltak közöttünk és a szab3dságharcosok ugyanabban a szellemben harcoltak és haltak meg mint ök. csen dör Bajtárs3ik.. _ Hiven, Becsülettel. Vitézül! lráti Géza j

3 EMLÉKBESZÉD a szabadsagharc 10. évfordulójára. (Kivonat) lrta es a clevelandi "Kras:nay rádió"-n (91.3.) előddta dr. Balló Istvan őrgy, bajtársunk. a M.Cs.Cs,K. elnöke. A kommunizmus tö rténelme b,zonyara külön fejezetben fog majd valamikor foglalkozni a moszkvai 20. partkongresszussal. A stabm terror elnémított iról. költői ezután a kongresszus után kezdtek szabada bb~n beszdni. imi. Nemcsak a nyilvanossag. de a rmdszer IS felhgyeit a P;toh körre. Rákosi felismerte il veszélyt és a kört betiltatta. majd l ~56 JulIUsaban 100 vezető személy letartóztatasat tervezte. Ezt azonban mar nem tudta végrehajtani. mert menme kellett! Helyéhe az,onha,;, nem. Na~y Imre. hane"m a gyülölt Gerő Ernő lépet t. Ez olaj volt a tuzre es Rajk Laszlo t,:,metes.n mar egy tizezres tömeg szimpátlája nydatk0z.0~t meg a ~error aldoz?tal mellett. OktóCer 6-án ujból megnyilt a lehetoseg a nyl":an~s hlrko~lesr: és az egész országban diákgyüléseket tartottak. A szegedi dlakok ktle'?tek a kommulllsta diakszerveze t bő. A Fő város diáksága ccatlakozott hozza Juk cs <,ktéber L2-in este megfogalmazták a 10 pontból álló követeléseiket. E 10 pontból a rendszer 5-öt nem engedélyezett közlésre. A kibontakozó forradalomnak legjelentősebb dokumentuma azonban a Magyar Egyetemi Tfjuságnak az előbb emlite,tt 10 P":"t alapján álló 1,6 pontos követelése vo~t. Ez a 16 pont. mel,!' ok~ober 23-an Jelent meg eloszer. lett a sza bad ~ágha rc legismertebb osszealhtasa. Ebben a feszült légkörben érkeztek a hirek a "lengyel október"-ről. Poznancan munkásc'k t jőttek le. A diákok elhatározták. hogy lengyel rokons:envtüntetéseket rendeznek. Október 23-án a budapesti kommunista rád'ó közölte. hogy: "A közrend zavarta'an b:ztosilasil erdekeben a belügyminisztérium nyilvános utol tünt:tések"t és fe1vonulasokat a további intézkedés g nem engedélyez." A rádióhir viharos ellentmondásokat váltott kj az egyetemi ifjuság kör~ben, A müegyetem i(jusaga elhatározta. hogy minden ttlalom ellenére. üntet. A Pe' őfi. majd a Bm szoborhoc vonultak. A hemgu'at mind forróbb lett. Az é;jületekről le,'zakitctták a vörös csillagobt. 11 zász'ókból kihasitották a gvülölt kcmmun'sta jelvények- t. Estére l dőlt a Slalin szobor! Ge r ő Ernő eele 8 órai rádióbeszéde. me:yben a tünt ~l ő munkásokat és diákokat. miryt fa sisztakat és ellenforradalmárokat szidalmazta. csak tovább feszitette a hangulatot. Az e l ső fegyveres összee,apás a rádiónál 23-án történt. midőn a vezetős~g vonakodott a <'iáks2g követelése't a rád'ón bemonda;;; es a studió őrs'ge tüzelt a [egy\er'elcn tömeg r", Ezzel kezdődött a forradalom! Masnap. október 24-~n Gerő Ernő felkérésére a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok is beavatkoztak a: eseményekbe, Ezzel meg J eze'ődött a 20. százd ti rtr nelm ének egyik legcsodálatosabb fejezete. az 1956-os magyar szabadságharc. Igy következett el az a 10 felejthetetlen 2 boluvg nap, mely dlalt az ors:ag Ismet elvezhettc szdbajságal. És mialatt népünk otthon élethalál harcát vivta szabadságáért és az általános emberi szabadságért. azalatt 2 n3ppal az orosz beavatkozás előtt a Sta te Department e'kü!dte hirhedt táviratát Titónak, mely szerint az Egyesült Allamok kormánya nem lát szivesen a szovjet unió határain egy oly:1n kormányt, mely baratságtajan a szovjet unióval szemben! Valószinü. hogy e távirat nélkül - tekintettel a pattanásig feszült keleteurópai helyzetre - a szovjet nem támadta volna meg Magyarorszagot. Ketségtelen. ez ügyben az ENSZ, lett volna legilletékesebb. ahol akkor az Egyesült Allamokat H enry Cabot Lodge kép\'iselte. Jóllehet az amerikai titkos szolgálat tudta. hogy az oroszok 14 páncélos hao-t inditottaj.. Magyarország ellen. mégis röviddel Budapest bombázának megkezd~se előtl Mr. Lodge a rendkivüli ülésen csupán annyit tudott ~ondani. hogy "legköze'ebbi lépésként meg kell állapitanunk a tényeket, Nemrég olvastam egy beszámolót az Egyesült Nemzetek tevékenységéről. A beszámoló szerint a Szervezet a magyar ügyben csak "az elvek megállapitására szoritkozott". Vajjon az ügy legsötétebb képviselőjének akkor. amikor valahol Afrikában repülőgépe menthetetleniii zuhant a pusztulasba. jutott-e eszébe ennek a rraroknyi nemzetnek élet-halál harca? Jutott-e eszébe. hogy a magyar szabadságharc esetében igenis cselekedni kellett volna és az elvi kijelentéseket - egyelőre - meg lehetett volna tartani a vadak és félvadak részére. Egy bizonyos. ha a Nyugat csupán annyit tett vo'n" meg akkor, mint napjainkban a vad és félvad népek érdekébzn. ma aligha lenne vietnámi kérdés. Elszomoritó. hogy nem tudták. vagy nem akarták felismerni ennek a szabad,ágharcnak korszakalkotó j e l e ntőséget. Pedig a közbelépés alapja és módja adva volt épp ugy. mint Kórea. és Kongó esetében... ezért vált 1956 nov, 4-ét kö\ ' ető 2 hét alatt az ország temetővé. November 6-án a még müködő Rákóczi adó adta le utolsó vészkiáltását: "A Világnak! Egy kis orszag. mely szabadságát 1000 éven át töménytelen véráldozattal pecsételte meg. e1vesztheti-e azt? Miért csak a nagyhatalmak érdekei fontosak? Miért nem fontosak a mi kórházaink. iskoláink. nemzeti kincseink és az. hogy ezek bombák és tüz áldozataivá válnak? Miért nem hallják meg legyilkolt asszonyaink és gyermekeink segélykiáltását? Halljátok meg egy kicsiny nép segélykiáltását!" De a kicsiny nép segélykiáltása elveszett a pusztaságban. a közönyben. A bitófákat kezdték ismét ácsolni... elveszett minden... A szabadságharc szent eszményéből olcsó mozitém,. dolláros könyvsiker lett... Turisták százai járják az országot, de a dirigensi pálca intésére a sajtóban csupa jó hirek jelennek m: g és a szabadságharc jelentéktelen horthysta. fa siszta puccskisérletté zsugorodott." Kétségbeesesemben Gyóni G ézával slkoltok fel: "Csak egy éjszakára!..." 3

4 Cödk e~)' éjszakára kü'djétek el őket, a koe<l21:;ztc;1cla ';obt: hitetleneket. a: üzérkedőketl Csak egy éjszakára. hogy ismerjék meg Vaeot, Rees },et, a budapesti földalatti killzókamrákat. a dunai őrlőmalmokat. Csak egy éjszakára. hogy ismerjék meg mi az. amikor nők mellet cigarettá\'al égetik Ic és a gumibottól véresen fordul ki a mehük! Mi az. amikor a szocializmus szent nevében az Atlanti Charter és az U.N. alapokmányának asszisztálása mellett a homo sapiensből a dunai szecskavágókan hamburbert ő ölnek és éves gyerekeket évekig tartanak fog,a. hogy majd 18 éves korukban érettek legyenek az akasztófára év után ulra kérdczhei)ük: hát érd~mes voit?... hiszen a hősöknek tömegsir. a vértanuknak a temető árka ju:ott. Egy megveszekedett kor Irórra ültelte il becste'en égct, hősökké avatta az áru'ókat. esklis:egőkct. gyilkosokat. Semmi sem volt hiábavaló... hősök és vértan ul< sosem haltak meg hiáca! Ez volt az első n2g)'dlcretü támadás, amelyik a legérzékenyebb flo!l1iim ideológiai alapján tám dta meg a rendszert! A kommunista maszlagon felnőtt fiatalság követelte a szabadságot... mert érezte, bogy amit előtte annak hazudnak. az csupán a ki\'álasztottak szabadsága es ilyen viláhban élni nem lehet! A szabadságharc fő motivuma a falanszter életre kényszeritett homo sapiens term~szetes kitörése volt a szabadság után. amivel együtt jár az oltárok szentsége, asszonyaink becsülete és a családi élet tisztasága. A lllaf!yar katona ulra bajlársaira ta,<,'t a szab-dság1arcosokban... nem kellett és ma selll kell a cárok-piszlicsárok uj erkölcsi világa! És az ereelmény?... politikai cllyhül,;s és relativ gazdasági jobblét... de az ár borzalmas. erdélyi véreink s:empo'ltjából pod:g kétségbeejtő'... Az abortusz ren Jelet 10 évalott több mint 2 millió magyar magzatot ölt meg... hivatalos ameribi megállapilások szerint a kövctke;:ő 20 év alatt h:nánk lakossága 2 'it -kal fog csökkenni és 1985 táján az ug.ágra kés: kisantant államokban minden ma8yar nyerekre 60 ujszülött fog esn, b cgy kb 10 es leimdljós oiszágcsonkot 67 milliós ellenség fog körülvenni!.... Ez má: a. vég kezdete! Ez a dránni veg szobja m~g a nemzeti em,grá CIO feladatat IS. És ez oem lehet más. mint a minden eszközzel való harc az ország mielőbbi fejszabaditásáert, magyar népünk megmentéséért,.. De ott vanna~ még a csak 100 milló dollárokban kifejezhető orosz kovetelesek. tcmetok szlgoruan elzárt parcejlái és az elhurcoltak tizezrei! Ez az érem egyik o'dala. A másik il szabadságharc (l\0ze'11i,! 1'.1ert a magyar szacac'ságharc győzött és a kommunista ideológia soha ki nem heverhető vereséget szenvedett... dc a nyugati felelő;eknek fontosabb volt az. egyiptomi ola~, ~"int egy.ezereszte~dős nemzet szabadsága! Ezért 3Z olajert ma a legdragabb valutaval. IflU detek ezreivel kell fizetni, s ki tudja. mit hoz még a jövő. A Hadak Ut jának csontváz-hadserege mintegy 30 millióra tehető. [nljyit áldoztunk a szabadságert és Nyugatért évszázadok során. Hány ti:e:errcl szaporodott ez a szám 1956 október ota? E: ut6bbi tizezrekből E G Y. igy november első napjaiban minden évben visszatér abba a nagy palotába, ahol 10 éve csatát nyert az olaj és a nagy "figyelemmel kisérés" közben elveszett Ma>lyarország szabadsága. MondanivalÓja 10 év óta ugyanaz és marad mindaddig migcsak az Ö szelleme nem győzedelmeskedik. Én csupán Öt idézem: " "Meg akarom köszönni Önöknek Uraim - üzeni a halott szabadságharcos - azt az udvarias választ, amit a segitség ért kétségbeesetten ken'/c rgő magyar küldöttség kapott a State Department-ben, hogy... Önök... majd figyelemmel kisérik az eseményeket... URAIM! Amig ez a nagy figyelemmel-kisérés történt, addig minket kardélre hánytak. országunk hamuvá és pernyévé lett. népem pedig földönfutóvá vált és szétszóratott a szelek utjára... Megköszönhetném még Uraim Önöknek Yaltát és Teheránt, Potsdamot és Pari zst. ahol a szomoru magyar égre sötéten vetült fel a m'tgyar szabadság-küzdelmek végső szimbóluma: a börtön... és a bitó. De - Uraim - nem vádolni jöttem! Mikor halálra sebesülten fogságba estem és szovjet hóhér akasztott fel a Duna-hid korlátjára. kinoktól gyötörten is hallottam még a Bakony mélyéről rémesen felsiró, utolsó szabad magyar radió vész es kiáltását: "Segitsetek rajtunk, mert elveszünk"... De miként századokkal c:előtt Róland vezér il ronsewalsi völgyben hiába fujta hegyeket repesztően a segélyt kérő kürtöt, a kürt csak kiirt maradt, a hang cs~k bang maradt. Kiáltó szó... a pusztában... Most, hogy mindezt megköszöntem Önöknek. Uraim. bucsuzom. Buesuzom azzal, hogy ha egyszer az Önök népe fölött kardot ránt valaki. majd hivjanak bennünket. Budapest elesett védőit, a férfiakat... az asszon) okat,... a gyerrrekeket... a halott brigádokat és a holt ütegeket... És mi, - jönni fogunkl Bucsuzom Önöktő1... és nem haragszom... és nem haragszunk.,. és megbocsájtunk... és... Uristen! - Te is bocsáss meg mindeneknek. És engedd, hogy e pillanatban... Jeruzsálem pusztulasáról szóló végső szavakra emlékezzem: "Száradjon el mind a két karom,... és tapadjon inyemhez a nyelvem... ha megfeledkeznék rójad egyszer... szétdult Magyarország!" 1" Elhangzott II MFB novemberi rildh'adasabaij. 4.

5 EGYESüLETI BESZÁMOLó. Ezévi r. közgyülésünket okt. 8-án tartottuk meg. melyet a H iszekegy-el ny.tottunk meg. ami után az elnök a jelenlevő uj tagjainkat üdvözölte. Majd reszletesen beszamo1t az évközben folytatott tevékenysegünkről. a különböző nemzeti irányu magyar megmozdulásokon való aktiv résztvételünkről. melyek között első helyet foglal el a szab,dságharc megünueplése. Ennek előkészülcteiben Cs. Közösségünk is tevékenyen veszi ki részét. m.nt egyik rendező egyesület. Az elnökünk kőzölte. hogya szabadságharcos kőr kiadja szokszorositva az ő ez alkalomra irt angolnyelvü tanulmányát. melyet valamennyi angol nyelv-területen lakó olvasónknak mcgküldünk ~4 E É. J-arácsonyi mcllékleteként. (Felh1Sználás módját: L. "Közlések" alatt. ) Majd a p<nztáros és " segélybizottság számolt be a hatáskörükbe tartozó közérdekü dol\lokról. utána pedig a vigalrni bizottság nevében titkárunk adta elő az idci ~zilves:tcri bá'u~kkal kapcsolatos eddi!,! elvé!,! zettekct (terembérlés. zenekar-szerződtetés stb.) egyben m:gbcszé1tük cs kiosztottuk az egyesek munkakörét. teendöit. Vezetési biz. tagnak n. Berlányi bt. helyébe Nagy G. bt-t választottuk. U tána került sok a tisztségviselők ujraválasztására. amí közmegelégedésre akként végződött. hogya tisztségviselők a közgyiilés egyhang u felkérésére a kővetkező évre is helyükön maradnak. Ezután egy i,.en fontos. kőzérdekü ügyet ismertetett az elnökünk. Pelmutatta é s re~o l vasta a MKCSBK argentinai csoportjának a buenos aires. Magyar Hazban ez év szept. 9-én f-ivctt j~gyzőkönyvét melyct az nap kapot eg~ kisérő'evél ker tében az ottani csoport e'nökétő I dr. Endrődy Rarna ez<'s-ol. s melyet IS-eo - kőztük 4 ezds. _ irtak a 1á. tehát az ottani csoo<:rt ugyszólváo teljes számban. A jegyzőkőnyv szerint az argentloa. bajtarsak cgyhangu határozata. hogy az argentinai csoport a MKCSBK Ielen'egi vc~ctőjét elnökének tovább el nem ismeri. mivel az egy thtts.. ba:tars1ak az o egyes elnöki ténykedéseit knllka tárgyává tevő l,ev."lere e.!,!y ely l'a.n~l1 levélben válaszolt mely "egy magas ~zinvonalon ~1I0 <s kczmegbecstile::,:~k ö:ve".dő testület tekintélyével és méltóságával o~~:e ~em egyez,tetheto.. tova bba mert ezt a levelet a bajti])'si közösségen k.: ul allo vezeto. egycn.srgekn~k is elküldve. " bajtársi kőzöss:'get igen ~1oJ:yt~len meg tel:snek tette ki! Ezért a MKCSBK argentinai csoportja sz~ksegesnek. tartja, hogy bajtársi közösségünk központi vezetősége meghatarozott :<'ot ~tarrra és az összes csoportok által vá'asztdss~k meh. Ennek a va.l~_sztasnak a Icbonyolit~sára. --: mint a leg erőse bb és legtőbb t~got s~aml~.o -. cleveland. csendor bajtarsak csoportja áltaj kiielőlendő \'alasz,:3s' b.;ottsag"t hri fej és a választás m"gtörténtéig a clevelandi csendor csaladhoz csatlakozik!". Elnő~ünk szü~séges?ck tart~tta h~ngsulyozni. hogy mivel az argent;na. baltarsak hatarozatat k.va~to sajna'atos elő3mények a bajtársak e1őlt '" meretesek. ezert azokkal.tt bovebben nem kiván foglalkozn i. Egyébkent 6 is Családi Közösségünk amint a multban '5 távol tartotta magát az dyen személyi természeti ügyektől. - amit az E. É. ~ddig megjelent számai is igazolnak. - ugy. hiven nagy nevü Testühltünk hagyományai hoz. ezt számdékozik betartani a jövőben is. A közgyülés az argentinai bajtársak döntését egyhanguan örömmel vette tudomásul és szeretettel fogadta. Az elnök egyben bejelentette. hogy mivel a jegyzőkönyv közvetlenül a közgyülés előtt érkezett. igy azzal eddig nem volt módunkban érdemileg foglalkozni. Szándékában van folyó évben még egy rendkivüli gyülést összehivni. mely hivatva lesz a további teendők felett dönteni. Megtiszteltetésnek tartjuk argentinai bajtársaink felkérését és a jövőben is minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a volt m.kir. csendőrség emlékének a legméltóbb keretek között való fenntartására és az utókor részére való átmentese érdekében. A közgyülés felkérte az elnököt. hogy fentiekről az argentin csoport elnökét átiratban is értesitse ki. A közgyülés a Hiszekegy-el ért véget. Csendő -! Az eskü köt halálig! Hazánkért élni. s halni kell! Ahol az ellen tőr fajtánkra. Parancsok nélkül a harcra fel! Fegyverre fegyvert. kardra kardot. És szurony t szegezz. ha ágyu nincs. Inkább nyugodjunk hősi sirokban De népünket ne törje rabbilines! Csákón!:on kakastoll lobogjon! Hiven. Vitézül! Ez a jelszavunk. Magyar Hazánknak hü katonái. - Becsületünkhöz hivek-vagyunk! Békére SZOm jas szenvedő népünk Szép legyen álma bárhol lakik. Ne jusson többé az ellen kezére. Ki il Hazáért imádkozik! c S E N D Ő R E S K Ü." Aranykalászos buzatáblákon Ne legyen tőbbé ijesztgetés. Azé a term?s aki vetette. S nem az őrökös kínszenvedés! Félre a földek elkobzásával! }\zóta nincsen szentelt kalács. Nem kell a magyarn3k "tanitómester". Kőzségház helyén hazllg "tanács". Háztájakba ne kotynyeleskedjen Az. ki sosem szántott-vetett! Ne rontsa kont.ár és semmittevő A régi rózsás szép életet! Csendőr! Az eskü köt halálig! Elég a sirás. átkozás: Ám harcra készen. - ha üt az óra - Legyen egy magyar ősszefogás! * H~ja s btvan bt. verst:', Megje:Jcnt il "Gesta' c. folyóiratban.

6 ÉVFORDULóK. 50 évvel ezelőtt aug, 28-ról 29-re virradóra tört be az árulásairól és szövetségesei sorozatos hátbatámadásairól hires Románia meglepetésszerüen a teljesen védtelen Erdélybe. Az orvtámadás időpont ja ördögien volt kiszámitva, amikor a Monarchia hadereje nagyon le volt kötve, Egyr!szt a nemsokkal előbb lezajlott déltiroli offenzivával. mely részünkröl máj, IS-én indult meg Velence elérésére és az olasz hadsereg bekeritésére, másrészt az ennek tehermentesitésére OIOSZ részről inditott u.n. Bruszilov ohenzivával. me1y még augusztusban is tartott, Ezt a helyzetet használta ki Románia, mely felé határaiilk -- mint szövetségesek [elé - érthetően teljesen védtelenek voltak. Igy a Kárpátok ke!etl és déli szorosain betörő román hadosztályoknak csak vámtisztviselők és határszéli csendőrörsök álltak ellen önfeláldozóan, de a későbbi napok védelmi harcaiba is csak a közelben lévő pótalakulatok és egy határmögötti örsökből abkult csendőr zlj. volt bevethető. amelyik azonban SZIntén sulyos \'ere,ég~ket szenvedett. A hősi halottak közt volt maga a zlj, parancsnok Sikorszky örgy. és egyik szdpk, is, Szinte Gábol szds, pedig egyik karját vesztette, Igy megfelelő ellenállás hijján a románok az erdélyi délkeleti háromszögben fekvő Brassó, Nagyszeben, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Csikszereda városokat elfoglalva, az utóbbitól NY-ra livő Hargita hegység déli nyu!ványáig, a Tolvajos tetőig nyomultak előre. Az orvtámadás azonban ilyen kezdeti sikerek el'enére is balul ütött ki, ső~ visszafelé sült ~l. Hirtelen összeszedett magyar és segitségül jött német erok ugyams 3 het alatt nemcsak teljesen kiverték a ucto1ukodóh at Erdélyből. hanem november végéig egész Romániát elfoglalták, A csufosan megvert román hadsereg töredékei Beszerábiába menekültek az oroszok v,éd~lme al~, De mikor az orosz hadsereg 1917 ősz én felbomlott, jobbnak lattak a kozponti hatalmakkal megkötni a bukaresti békét. Ezt azonban ismét megszegt"k. mert a háboru végén kilu:sználva azt a helyzetet. hogy a forradalmi Károlyi kormány hadügyminisztere nem akart katonát lát;'i. bocskorban, r0ng'os ruhában és kócmagz2gos kuskákkal ujból betörtek a ved telen Erdélybe, ~mlo már a ké :~,őbb önként létesült, dc kellő támo~ gatásba~ nem részesitett, sőt Kun Béla vöröse; által hátbatámadott Székely hadosztaly sem tudott segiteni.. ~ 944, augusztu~ 23-ról 24-re éjjel harmadszor is megismétlődött a roman arul~s, ami aztan nemcsak a 2, világháboru kimenetel"re volt végzetes, hanem mlo~ a mal napjh or,,"ágokat és milliókat döntö~t rabszolgaság ba!.. De azert meg nllndlg,'annak nyugati államok, melyek tárgyalnak yeluk!. 50 éve halt meg 86 e\cs korában I. Ferenc József és lépett trónra u.oda, a tragikus sorsu IV, Károly, Magyarország utolsó koronás királya, évvel ezelőtt. 1866, jul. 3-án VOll az o,ztrákok vereségevel vf;gzödő königgriitzi csata, ami apró előcsatározások után egyetlenegy n3p alatt eldöntötte a jun, 21-ilo hadüzenettel kezdődő, alig 2 hétig tartó poroszosztrák háboru sorsát. Ennek a 2 német állam közötti testvérháborunak a: volt az oka. hogya Német-Római Birodalom felbomlása után 1815-ben alakult Német Szövetségnek - melynek akkor még önálló fejedelemségekként szereplő mai egyesült német államok és Ausztria voltak a tagjai - a Habsburg ház uralkodása alatt álló Ausztria volt a vezetője es ezt - mint a német államok legnagyobbika - a Bismarck vaskancellár politikai vezetése alatt álló Poroszország nem volt hajlandó elismerni, A csata sorsát részben Moltke tbk, kitünő vk, főnöki vezetése, részben pedig a poroszok által akkor még ujdonságként alkalmazott hátultöltö fegyverek döntötték cl. A mi történelmünk szempontjából a königgratzi csatának az a sorsdöntő jelentősége van, hogy az a szorult helyzet. melybe - az olaszok részéről 1859-ben Solferinónál elszenvedett veresóg után - ez az ujabb vereség juttatta a Habsburg házat. arra vezetett. hogy az önálló állami élettől addig megfosztott és elnyomott tartomány ként kezelt Magyarországgal kiegyezzen ugy, mint az ápr. II-én történt. Ha a n~pek szabadságát és önrendelkezési jogát hirdető USA. kormánya valóban ezektől az eszméktöl volna áthatva. akkor ról itt nem beszélve - ha talán nem is éppen a 100-ik évfordulóra, de mégis hamarosan, egy hasonló kiegyezést szerezhetne Hazánknak az által. hogy a 800 milliós, terjeszkedni vágyó, s rövidesen atomhatalommá váló Kina miatt mindinkább szorult helyzetbe kerülő Szovjet-Oroszországgal minden ily értelm ü megegyezését a rab-népek felszabaditásának feltételéhez kötné. *' * :;: 300 éve született a beregi Tarpán ll, Rákóczi Ferenc egyik h,res vezére, a paraszti származásu Esze Tamás, kinek nevéhez sok sikeres haditett fűződik. s akit, mint a "talpasok" brigadérosát, bálványozták alarenddtjei. Az évfordulón leplezték le szobrát Tarpán, * :;. * 400 éve volt Szigetvár ostroma. eleste és Zrinyi Miklós hősi halála, 100,000 fővel ostromolta Szolimán szultán e déli végvárunkat, amelyet Zrinyi alig két és félezernyi, legnagyobbrészt magyar harcosokból álló seregével védelmezett. Az augusztus elején kezdődő egyenlötlen harc szept. 7 -én ért véget egy hösi kirohanásban, ami ugyavárkapitánynak, mint maradék seregének a biztos halált jelentette. A Habsburg politika itt is megmutatkozott. Vérezzen a magyar! Miksa császár és király közel 100,000 fős hada Komárom térségében nem kapott parancsot a hős védők felmentésére. ők csak Bécset féltették, Meghatódott kegyelettel emlékezzünk meg a végvári vitézekről! ~I

7 A CLEVELANDI ü NNEPSÉG. Az 1956-os "Szabadságharc Clevelandi Emlékbizottsága", 1966 október 23-án 4 órára a Lakewood Ci vic Auditóriumban tartott emltkünnepélyre diszes meghivót bocsátott ki, amelyben röviden emlékeztetett a Pesten okt. 23-án történt eseményekre. Igy a tüntetések <'s felvojlulások betiltására, ami az egyetemi ifjuság körében vih3ros ellentmondásokat váltott ki, majd a Petőfi szobornál. később a Bem szobornál történt eseményekre,... "amikor még senki sem sejti, hogy néhány órán belül micsoda szörnyüséges vérfürdő indul meg a most még boldog Budapest utcáin..." Az évfordu'ó meg ünneplésének előkészületeiből és rendezéséből Családi Közösségünk - mint az EmlékbIzottság tagegyesülete - tevékenyen kivette részét. Az ünnepély lefolyása méltó volt a nagy nap j c lentősé8 é he: Több mint 2000 főnyi lelkes közönség töltötte meg a hatalmas termet. hogy lélekben visszaszálljanak a 10 év előtti tragikus eseményekben résztvett és elesettekhez. adózzanak hősiességüknek. A magyar és angol ima után Wayne Mack rádió-igazgató, a magyarok barátja nyitotta meg az ünnepélyt. majd Iráti Géza a clevelandi szabadságharcos csoport e'nöke idézte fel a 20,000 hősi halottat. akiknek vére pirosra festette a pesti utca kövezetét. Az angol szónok Michael A. Feighan képviselő volt. U tána átadták a Szabadság-Awardot L. B. Seltzer szerkesztőnek, aki 56-ban minden dicséretet megérdemlően felkarolta a szab3dságharcosokat. A zenei müsorbjn Kodály. Bartók, Beethoven Liszt müvei szerepeltek, amiket a Clevel2ndi Szimfonikus Z enekar ado' t elő Ro:snyai Zoltán vezetésével. Felo'vasták az Allamok alelr.ökén k Ohio kormár,yzóiának. Cleveland polgármeslerének üdvözlő táviratát, majd az ünnepély Major Tamás társelnök zárószavaival ért véget. A szabadságharco, kör kiadta elnökünknek ez alkalomra összeállitott tanulmányát - ci me: "HUNGARY thousand Years in the defense of the West". - amit az ünnepélyen résztvett amerikai vendégeink mind megkaptak... A szép eredm~ny 25. clevelandi magyar egyesü:et ö.,szdogáságból szuletett, A rendezoblzottsag élén Iráti Géza elnök és Major Tibor társelnök, a 2 clevelandi szabadságharcos szövetség vezetői állottak. Külön kell megemlekeznünk a Krasznay rádióról. mely okt. 23-tól nov. 4-lg mlildell esti előadását az 1956-os szabadságharc gondolatának szentelte. A nagysikerü és kegyeletes sorozatot november 4-én elnőkünk záróbeszéde fejezte be. Az ebből készült kivonatot lapunk 2-5 oldalán közöljük. Ohi~ több.városában, igy Pittsburghban. Columbusban stb. tartott a magyarsag emlekullnepet és az USA mintegy 200 városa nyilvánitotta Magyar Szabadságnapnak október 23-át. 10 HAZUDNAK RENDüLETLENüL... Kiforgatták otthon a Szent István napot! A napokban került véletlenül a kezembe az otthoni voros hazaárulóknak az emigrációban é lő magyarság megtévesztésére és hazacsalogatására ördögi ravaszsággal szerkesztett "Magyar H irek" cimet viselő szennylapja, augusztus 15-i dátummal. Ebben a sajtókloakában az idegen faju bérfirkász "Augusztus 20" cimszó alatt megkockáztat, kiizzad egy rövid eszmefuttatást, az államalkotó, általuk és a pánszláv kannibál imperializmus által - a legszörnyübb elnyomásban és rabságban tartott magyar népnek egyik legszentebb ünnepéről: SZENT ISTVAN napjáról. egy megemlékezést. Mi magyarok megszoktuk már, hogy honfoglalásunk óta - amikor Arpád vezérfejedelem visszavezette Európa szivébe - a Kárpátmedencében lévő Pannoniába - többezer-éves ősi örökségünkbe ezt a turáni. ősi szittya, államalkotó királyi népet - az akkor egymást gyilkoló, rablóbandákban é lő "kultur" nyugati népek ha rólunk, ösi multunkról és eredetünkről volt szó - hazudtak, hamisítottak - krónikáinkat diszkreditálták! És ez a hazugság-áradat, ez a gyül ölet, napjainkban is tovább tart! Nem birják az "árják" elviselni azt a megcáfolhatatlan történelmi igazságot, hogy Európában mi voltunk az elsők, akik a törzsrendszert megszüntetve államot, birodalmat alkottunk. S ez a keresztény állam alkotás, birodalom fel épités Szent István királyunk nevéhez füződik. Ezért a magyar nemzet legnagyobb nemzeti ünnepe: Augusztus 20.a' Ezer éve méltó fénnyel. pompával, méltóságteljes, önérzetes. büszke magatartással ünnepelte a magyarság ezt a napot, s ezt még az otthoni vörös rablóbanda sem tudja eltüntetni! Hát csináltak belőle: "Az uj kenyér", a "Termés betakaritás", az "Alkotmány ünnepét!" H azudnak, hamisitanak tovább rendületlenül' De a Nyugat árulása folytán keresztre feszitett, rabságban sinylődő magyar nfpünk összeszoritott ököllel tovább él. éhezik, szenved, s viszi Krisztus keresztjét állomásról- állomásra, fel a Golgotára! Befelé, lelkébe zárkózva dolgozik, küzd, mindent számon tart és nem felejt! Ösi hitével érzi és tudja. hogya Golgola után jön a Feltámadás! Igy befelé elve vörös rabságának minden évében, büszke öntudattal és nagy mult jához méltó magatartással ünnepli meg a mi legnagyobb nemzett unnepunket: augusztus 20.-át. Nyugaton alkonyodik! Keleten kél a nap, a Szent Istváni magyar birodalom ragyogó, turáni napja. Mokcsai S:abolcs. l l

8 EMLÉKEZÉS NYUGATMAGYARORSZAGRA. [rta: "., honvéd bajtárs. (Kivonat) A két \ilágháboru között l időben mindig érthetetlennek tartottam, hogy miért csak a cseh, román és s~erbe~ által bitorolt x;'agyar terü~et~kkel foglalkozik az irredenta mozgalom es mlert nem esett szo soh... az os_trakok által elrabolt magyar te r ületről. melyet Burgerlandnak neveztek el. Nagycn helye3cn mutatott rá H eckenast D. profe~szor.cgy tanulmányában az osztrákok által elkövetett.történelemhamlsltasra es arra, hogy Burgerland Magyarország szerves resze, s azzal U~~ foldrajz,]a~, mmt gazdaságilag egy összefüggő egészet alkot. De a bvalo angol tortenelemtudós Mac Carney is megállapitja ezt azzal a bozzáfüzéssel, hogy Ausztnának ugy cs:tt az ölébe Burgerland, hogy azt nem is igényelte. Erre az ördögi manipulációra csak egy Benes volt képes. akinek a boszorkimykonyhájában főzték ki, hogy Magyarországot teljesen, tehát Nyugat felől is be kell keriteni, hogy ezen a korridoron keresztül Csehország és Jugoszlávia egymásnak kezet nyujthasson. Ebbe esett volna bele Sopron is. Szerencsére az o:aszok tamogjlásaval sikerült a magyar kormánynak elérni, hogy So;m:n ls környéke népszavazással döntse el hovatartozandósága kérdését, aminek eredménye az lett, hogy Sopron és környéke magyar maradt. 19yakorridorte rv nem sikerü't. U gyancsak eredménytelen maradt a Benes által országunk ellen szervezett bojkott és blokád is. E= időben k z\ elkn a határen tel i estet ~ em szolgálatot. amikor is a velünk szemben l évő osztrák cső, örstől az alabbi átiratot kaptam: "Mi osztrák csendörök ellene \Cagyunk a Magyarország ellen ind,tott bojkott intézkedéseknek és kijelentjük, hogy semmiféle errevonatkozó rendeletet nem hajtunk,égre!" Igy ;tt cgy r~s keletkez,tt a határon, ahol sok fontos anyag, még fegyver is jött be az orszagba a bécsujhelyi arzenalból. Itt lötte magát főbe az embervért ivó terrorista főnök Szamuelli T,bor, mikor megtudta. hegy 'e akar,ák tlrtóztatnl és már nincs menekvés. A "T he Geographic MagazlJle" egyik számaban egy hosszu, szines képekkel illusztrált cikket találunk, "Building a New Austria" eimmel. Ebből tudjuk meg, hogya 750 esztendős Borostyánkő (Bernstein) vara, mely ma "Count Johann Almásy" tulajdona, a többi burgerlandi osztrák várakkal együtt tartotta fel a hunok, avarok, magyarok, törökök és oroszok támadásait'! Az osztrák informátor szerint az bagatell dolog. hogya ma gyarok abban az időben már több mint 300 éve jogos tulajdonosai voltak onnak a földrésznek, amelyen a magyar Almásy ősök a várukat emelték, s nekik semmi okuk sem volt magyarok ellen harcolni. Az informator szerint évszáza30k folyamán az osztrákok védték meg NyUqltOt a török ves:tlytöl és 188 támaeást háritottak cl! Hunyad13k Kinizsi Pál, Tomori érsek, Kapisztrán, a Znnyiek, Losoncziak, Dobók, Jurisics áldozatai s=ót sem érdemelnek! Csak mikor már Bécs veszélyben forgott, fordult az. jejt Lipót császár a pápához és tobb keresztény ura'kodóho:. dz fő' ca.) m.,warokho: 12 'I J! begitségért. Igy alakult meg a Savojay J enő berege, zö:nmel mag'y~rok és lengyelekbő l, amelyik azután a törököt a Drava és Szava vonala tol D-re szoritotta, A magyarság a török elleni harcokban oly mértékben p~sztult. hoily nagy területek váltak lakatlanná, s ekkor foglalták el a pus~tulo magyarsag helyét a betelepitett németek, horvátok, tótok, ruszmok, rac ok. Szegény osztrákok! A burgerlandi "Burg"-jaik egyiké?ek sincs osztrák tulajdonosa, ami némileg alátámasztaná e terulet;e. valo Jo~osultságukat. mert az mind magyaroké, mert ugye az Eszterhazlak. Almasyak, Batthyányak nem táinthetők osztrák familiának! 1921 nyaran a trianoni békeparancs szerint a hatóságok mar elhagyták a kiüritendő területeket, s a csendőrség is járásonként összevonva vart az elvonulási parancsra. Ekkor történt valami váratlan, de nagyszerü és fe l emelő. A magyar lakosság spontán meg nyilvánult fegyveres tiltako=ása az erőszak ellen. Prónay Pál alez., a kikiáltott Lajta-bansag bánjának vezetésével nyugatmagyarorszagi és egyéb, az ő zászlóalja alá gyüleke=:tt fiatalsag a betolakodó osztrákokat kiverte az ezeréves Magyarorszag területéről! Én ebben az időben az ostfiasszonyfai cső. tanosztálynál teljesitettem szolgálatot. Riadó! Azonnali bewaggonirozás, elszállitás a gráci fővonalra! Tisztvezette cső. szakaszok különböző helyekre irányitva. Nekem egy szakasznyi csendőr r el Németujvarra kellett vonulni. Mivel ez a vonat Grácig ment, futótűzként terjedt el a hi! Ausztriába.",.ho.9Y, magy~, cső-ség vonul fel az osztrák határra. Ekkor mar egy 200 fobol ali':, os~trak cső. különitmény elérte a Németujvártól csak néhát!,y km-re fekv~ Soskut községet. Ez a különitmény azzal ~ je!szóva!. hogy B~rger!and m~att neiil engedjük beveretni a fejünket... még aznap Kukrnerre es a kovetkezo nap az ezereves hatarokon tulra vonult vissza. A Németujvárra való bevonulás felemelő volt! Sirva és kacagva tódult a lakosság az utcára, hogy lássák a keményléptü kakastollasok bevonulását. Szakaszommal Sóskuton át Bányacskára, majd Pusztaszentmihályra vonultam. Onnantól a határ:g volt a senki földje, ahol a felkelők voltak az urak! Itt történt. hogyaszállásomon felkeresett egy 3 tag u antant-misszió. Tört ném etség g el kérdezték, igaz-e, hogya felkelők magyar katonák civil ruhában? Tagadó válaszomra franeiara fordhották a szót, gondolva, hogy ugy sem értem, mert a felkelők válasza altalában mindenre csak az volt, hogy "nix taics!" Beszélgetésük I&nyege volt. hogy az osztrák kormány vádjai nem felelnek meg a valóságnak, s ily értelemben kell jelentést tenniük a Sopronban székelő tábornoki bizottságnak. Emlékeim ma sem hagynak nyugodni! Miért kellett ennek igy lenni? Még a sok száz éven at "sógor" is megrabolt bennünket. magára hagyott árva magyarokat!

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET Első rész: Gesztusoktól uralkodó-váltásig Második rész: Megindul a sereg Harmadik rész: Az orosz beavatkozás Negyedik rész: A végjáték Sopron,

Részletesebben

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK.

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK. 5. szám Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L XXXII. évfolyam. CSEnD őrségi LAPOK Besenyői Szerkeszti : BEŐTHY KÁLMÁN alezredes Szerkesztőség és kiadóhivatal : B UD A PEST, U. KERÜ LET, FŐ-UTC A 7 1. sza. I

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

P o u ^ r á t z G c r i c l y

P o u ^ r á t z G c r i c l y P o u ^ r á t z G c r i c l y Pongrátz Gergely CORVIN KÖZ 1956 > A SZERZŐ KIADÁSA 1982-1992 Pongrátz Gergely, 1982 ISBN 963 04 0003 0 Felelős kiadó; Pongrátz Gergely Készült a Tudományos Ismeretterjesztő

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN MAGYAR POLITIKA A MOHÁCSI VÉSZ UTÁN IRTA BÁRDOSSY LÁSZLÓ db B U D A P E S T, 1943 K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A ÉDESANYÁMNAK ELŐSZÓ Minden, ami történik, következm ényeiben találja

Részletesebben

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől HÍRNÖK Donec Egestas Scelerisque dolor: Közéleti havilap NK LU! RÓ ÓL SZ DUNAMOCSI III. évfolyam. 27. szám 2013. május Amit nem írnak le, az mindig elvész Gál Sándor Búcsú a ballagó kilencedikesektől Útravalóul

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA Részlet a Lagarde melletti csatából. flwttö Az első francia zászló a németek kezében. Grimm A. festménye után. Az olvasó közönséghez! Nagy időket élünk. Szemlélői vagyunk

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció A romániai magyar kisebbség elmúlt

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. Székelyudvarhely, Litera Könyvkiadó 2002 3 A kiadvány megjelenését támogatták Illyés Közalapítávny Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Részletesebben

Lélekvesztő sajkában

Lélekvesztő sajkában Lélekvesztő sajkában* - korszak-jellemző politikai szküllák, kharübdiszek, szirén-hangok között - navigálva, pályaválasztásomtól ( 1956/ 57 )~1989/ 90-ig egy nemzedéknyi # ideig * sajka = evezős halászcsónak

Részletesebben