ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -..."

Átírás

1 EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa December - Char/ered July 14,1958. B és 20-ik Szám ~~ '\ \ HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL

2 MEGNYUGT ATó VÁLASZ, Örök emberi probléma a szülök aggodalma. vajon átadták-c gyermekeil.nek mindazt. ami számukra erkölcsl értéket jelent. a hilza és családszeretetet. a YalláscssiIgot; vajon beléjük oltották-e il szülök Iránti tiszteletet? De nemcsak egyes családok. hanem egész nemzedékek is aggódva figyelik a felnövekvöket és azok tettein keresztül mérik le életük munkájának eredményét. tehát. hogy sikeres volt-e az. vagy nem. Tizenkét évig figyeltek igy bennünket az idösebbek otthon és itt kint. Aggódtak. hogy a kommunista nevelés. a vallás. család. hagyományok elleni pr"paganda. a történe:emhamisitás és gyülölet m:nden "régivel" szemben kiölte-e il nemzeti é5 keresztényi érúst az ifjuság ból. s igy hiábavaló volt az ö törekvésük. szeretetük. tanitásuk? - D 2 a hosszu Yárakozás után 1956-kn az ifjucág megadta erre az aggódóknak a nagyon várt. megn yug tató választ! Minden internacionális nevelés megbukott. A magyar ifjuság hü akart marjdni az ezer éves multhoz. a szülök által tanitottakhoz! Ezért az ahhoz vezetö legszükségesebbet. a szabadságot akarta elöször minde'! becsületes magyar számára kivivni és hogy ezt elérje. élete feláldozásától sem riadt vissza. A világtörténelem egyetlen forradalma sem volt olyan tisztil és becsületes. mint az 1956-os! Egy csodás krisztusi erkölcsiség vonult végig azon még a gyözelem napjaiban is. Bármennyire is próbálják a nyugati ujságok kinagyitani az akasztott ávós képét. sem több ilyen esetct. sem becstelens'get. hazaárulást. ellen:éghez való átállást nem tudnak felmutatni! Még a rosszindulatu ember sem tud egyetlen "muszkavezetö"-röl sem azok közül, kik a szabadság oldalán harcoltak! Minden jóérzésü magyar e g y volt a dicsöség e napjaiban. s azt a hazug propag3nda sem tudta megváltoztatni, de még csak beárnyékolni sem! Bár a világ egyik leg félelmetesebb hadseregével állott szemhcn a magyar ifjuság. lelkesedését. hitét. áldozatkészség ét sosem vesztette el Tankokkal szemben csak benzines üvegje volt, ezredekkel csupán cgy maroknyi csoport vette fel a harcot. de ugvanolyan vitézül és clszántan. mint azt een Budapest vödöi. köztük több ezer csendör tette. Ma _ sajnos - már csak a megfoghatóban hisz még az emigránsok jórésze is. De mi. akik átéltük a 20. század legnagyszerübb szabadságharcát, hiszünk egyerkölcsösebb világban. a szellemi. lelki örökségben is! Jóllehet a vezetök. vagy akár a harcosok között akkor nem is találtuk meg a csendör egyenruhát. nem fedeztük fel magát a csendört, de tudjuk. hogy ott voltak közöttünk és a szab3dságharcosok ugyanabban a szellemben harcoltak és haltak meg mint ök. csen dör Bajtárs3ik.. _ Hiven, Becsülettel. Vitézül! lráti Géza j

3 EMLÉKBESZÉD a szabadsagharc 10. évfordulójára. (Kivonat) lrta es a clevelandi "Kras:nay rádió"-n (91.3.) előddta dr. Balló Istvan őrgy, bajtársunk. a M.Cs.Cs,K. elnöke. A kommunizmus tö rténelme b,zonyara külön fejezetben fog majd valamikor foglalkozni a moszkvai 20. partkongresszussal. A stabm terror elnémított iról. költői ezután a kongresszus után kezdtek szabada bb~n beszdni. imi. Nemcsak a nyilvanossag. de a rmdszer IS felhgyeit a P;toh körre. Rákosi felismerte il veszélyt és a kört betiltatta. majd l ~56 JulIUsaban 100 vezető személy letartóztatasat tervezte. Ezt azonban mar nem tudta végrehajtani. mert menme kellett! Helyéhe az,onha,;, nem. Na~y Imre. hane"m a gyülölt Gerő Ernő lépet t. Ez olaj volt a tuzre es Rajk Laszlo t,:,metes.n mar egy tizezres tömeg szimpátlája nydatk0z.0~t meg a ~error aldoz?tal mellett. OktóCer 6-án ujból megnyilt a lehetoseg a nyl":an~s hlrko~lesr: és az egész országban diákgyüléseket tartottak. A szegedi dlakok ktle'?tek a kommulllsta diakszerveze t bő. A Fő város diáksága ccatlakozott hozza Juk cs <,ktéber L2-in este megfogalmazták a 10 pontból álló követeléseiket. E 10 pontból a rendszer 5-öt nem engedélyezett közlésre. A kibontakozó forradalomnak legjelentősebb dokumentuma azonban a Magyar Egyetemi Tfjuságnak az előbb emlite,tt 10 P":"t alapján álló 1,6 pontos követelése vo~t. Ez a 16 pont. mel,!' ok~ober 23-an Jelent meg eloszer. lett a sza bad ~ágha rc legismertebb osszealhtasa. Ebben a feszült légkörben érkeztek a hirek a "lengyel október"-ről. Poznancan munkásc'k t jőttek le. A diákok elhatározták. hogy lengyel rokons:envtüntetéseket rendeznek. Október 23-án a budapesti kommunista rád'ó közölte. hogy: "A közrend zavarta'an b:ztosilasil erdekeben a belügyminisztérium nyilvános utol tünt:tések"t és fe1vonulasokat a további intézkedés g nem engedélyez." A rádióhir viharos ellentmondásokat váltott kj az egyetemi ifjuság kör~ben, A müegyetem i(jusaga elhatározta. hogy minden ttlalom ellenére. üntet. A Pe' őfi. majd a Bm szoborhoc vonultak. A hemgu'at mind forróbb lett. Az é;jületekről le,'zakitctták a vörös csillagobt. 11 zász'ókból kihasitották a gvülölt kcmmun'sta jelvények- t. Estére l dőlt a Slalin szobor! Ge r ő Ernő eele 8 órai rádióbeszéde. me:yben a tünt ~l ő munkásokat és diákokat. miryt fa sisztakat és ellenforradalmárokat szidalmazta. csak tovább feszitette a hangulatot. Az e l ső fegyveres összee,apás a rádiónál 23-án történt. midőn a vezetős~g vonakodott a <'iáks2g követelése't a rád'ón bemonda;;; es a studió őrs'ge tüzelt a [egy\er'elcn tömeg r", Ezzel kezdődött a forradalom! Masnap. október 24-~n Gerő Ernő felkérésére a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok is beavatkoztak a: eseményekbe, Ezzel meg J eze'ődött a 20. százd ti rtr nelm ének egyik legcsodálatosabb fejezete. az 1956-os magyar szabadságharc. Igy következett el az a 10 felejthetetlen 2 boluvg nap, mely dlalt az ors:ag Ismet elvezhettc szdbajságal. És mialatt népünk otthon élethalál harcát vivta szabadságáért és az általános emberi szabadságért. azalatt 2 n3ppal az orosz beavatkozás előtt a Sta te Department e'kü!dte hirhedt táviratát Titónak, mely szerint az Egyesült Allamok kormánya nem lát szivesen a szovjet unió határain egy oly:1n kormányt, mely baratságtajan a szovjet unióval szemben! Valószinü. hogy e távirat nélkül - tekintettel a pattanásig feszült keleteurópai helyzetre - a szovjet nem támadta volna meg Magyarorszagot. Ketségtelen. ez ügyben az ENSZ, lett volna legilletékesebb. ahol akkor az Egyesült Allamokat H enry Cabot Lodge kép\'iselte. Jóllehet az amerikai titkos szolgálat tudta. hogy az oroszok 14 páncélos hao-t inditottaj.. Magyarország ellen. mégis röviddel Budapest bombázának megkezd~se előtl Mr. Lodge a rendkivüli ülésen csupán annyit tudott ~ondani. hogy "legköze'ebbi lépésként meg kell állapitanunk a tényeket, Nemrég olvastam egy beszámolót az Egyesült Nemzetek tevékenységéről. A beszámoló szerint a Szervezet a magyar ügyben csak "az elvek megállapitására szoritkozott". Vajjon az ügy legsötétebb képviselőjének akkor. amikor valahol Afrikában repülőgépe menthetetleniii zuhant a pusztulasba. jutott-e eszébe ennek a rraroknyi nemzetnek élet-halál harca? Jutott-e eszébe. hogy a magyar szabadságharc esetében igenis cselekedni kellett volna és az elvi kijelentéseket - egyelőre - meg lehetett volna tartani a vadak és félvadak részére. Egy bizonyos. ha a Nyugat csupán annyit tett vo'n" meg akkor, mint napjainkban a vad és félvad népek érdekébzn. ma aligha lenne vietnámi kérdés. Elszomoritó. hogy nem tudták. vagy nem akarták felismerni ennek a szabad,ágharcnak korszakalkotó j e l e ntőséget. Pedig a közbelépés alapja és módja adva volt épp ugy. mint Kórea. és Kongó esetében... ezért vált 1956 nov, 4-ét kö\ ' ető 2 hét alatt az ország temetővé. November 6-án a még müködő Rákóczi adó adta le utolsó vészkiáltását: "A Világnak! Egy kis orszag. mely szabadságát 1000 éven át töménytelen véráldozattal pecsételte meg. e1vesztheti-e azt? Miért csak a nagyhatalmak érdekei fontosak? Miért nem fontosak a mi kórházaink. iskoláink. nemzeti kincseink és az. hogy ezek bombák és tüz áldozataivá válnak? Miért nem hallják meg legyilkolt asszonyaink és gyermekeink segélykiáltását? Halljátok meg egy kicsiny nép segélykiáltását!" De a kicsiny nép segélykiáltása elveszett a pusztaságban. a közönyben. A bitófákat kezdték ismét ácsolni... elveszett minden... A szabadságharc szent eszményéből olcsó mozitém,. dolláros könyvsiker lett... Turisták százai járják az országot, de a dirigensi pálca intésére a sajtóban csupa jó hirek jelennek m: g és a szabadságharc jelentéktelen horthysta. fa siszta puccskisérletté zsugorodott." Kétségbeesesemben Gyóni G ézával slkoltok fel: "Csak egy éjszakára!..." 3

4 Cödk e~)' éjszakára kü'djétek el őket, a koe<l21:;ztc;1cla ';obt: hitetleneket. a: üzérkedőketl Csak egy éjszakára. hogy ismerjék meg Vaeot, Rees },et, a budapesti földalatti killzókamrákat. a dunai őrlőmalmokat. Csak egy éjszakára. hogy ismerjék meg mi az. amikor nők mellet cigarettá\'al égetik Ic és a gumibottól véresen fordul ki a mehük! Mi az. amikor a szocializmus szent nevében az Atlanti Charter és az U.N. alapokmányának asszisztálása mellett a homo sapiensből a dunai szecskavágókan hamburbert ő ölnek és éves gyerekeket évekig tartanak fog,a. hogy majd 18 éves korukban érettek legyenek az akasztófára év után ulra kérdczhei)ük: hát érd~mes voit?... hiszen a hősöknek tömegsir. a vértanuknak a temető árka ju:ott. Egy megveszekedett kor Irórra ültelte il becste'en égct, hősökké avatta az áru'ókat. esklis:egőkct. gyilkosokat. Semmi sem volt hiábavaló... hősök és vértan ul< sosem haltak meg hiáca! Ez volt az első n2g)'dlcretü támadás, amelyik a legérzékenyebb flo!l1iim ideológiai alapján tám dta meg a rendszert! A kommunista maszlagon felnőtt fiatalság követelte a szabadságot... mert érezte, bogy amit előtte annak hazudnak. az csupán a ki\'álasztottak szabadsága es ilyen viláhban élni nem lehet! A szabadságharc fő motivuma a falanszter életre kényszeritett homo sapiens term~szetes kitörése volt a szabadság után. amivel együtt jár az oltárok szentsége, asszonyaink becsülete és a családi élet tisztasága. A lllaf!yar katona ulra bajlársaira ta,<,'t a szab-dság1arcosokban... nem kellett és ma selll kell a cárok-piszlicsárok uj erkölcsi világa! És az ereelmény?... politikai cllyhül,;s és relativ gazdasági jobblét... de az ár borzalmas. erdélyi véreink s:empo'ltjából pod:g kétségbeejtő'... Az abortusz ren Jelet 10 évalott több mint 2 millió magyar magzatot ölt meg... hivatalos ameribi megállapilások szerint a kövctke;:ő 20 év alatt h:nánk lakossága 2 'it -kal fog csökkenni és 1985 táján az ug.ágra kés: kisantant államokban minden ma8yar nyerekre 60 ujszülött fog esn, b cgy kb 10 es leimdljós oiszágcsonkot 67 milliós ellenség fog körülvenni!.... Ez má: a. vég kezdete! Ez a dránni veg szobja m~g a nemzeti em,grá CIO feladatat IS. És ez oem lehet más. mint a minden eszközzel való harc az ország mielőbbi fejszabaditásáert, magyar népünk megmentéséért,.. De ott vanna~ még a csak 100 milló dollárokban kifejezhető orosz kovetelesek. tcmetok szlgoruan elzárt parcejlái és az elhurcoltak tizezrei! Ez az érem egyik o'dala. A másik il szabadságharc (l\0ze'11i,! 1'.1ert a magyar szacac'ságharc győzött és a kommunista ideológia soha ki nem heverhető vereséget szenvedett... dc a nyugati felelő;eknek fontosabb volt az. egyiptomi ola~, ~"int egy.ezereszte~dős nemzet szabadsága! Ezért 3Z olajert ma a legdragabb valutaval. IflU detek ezreivel kell fizetni, s ki tudja. mit hoz még a jövő. A Hadak Ut jának csontváz-hadserege mintegy 30 millióra tehető. [nljyit áldoztunk a szabadságert és Nyugatért évszázadok során. Hány ti:e:errcl szaporodott ez a szám 1956 október ota? E: ut6bbi tizezrekből E G Y. igy november első napjaiban minden évben visszatér abba a nagy palotába, ahol 10 éve csatát nyert az olaj és a nagy "figyelemmel kisérés" közben elveszett Ma>lyarország szabadsága. MondanivalÓja 10 év óta ugyanaz és marad mindaddig migcsak az Ö szelleme nem győzedelmeskedik. Én csupán Öt idézem: " "Meg akarom köszönni Önöknek Uraim - üzeni a halott szabadságharcos - azt az udvarias választ, amit a segitség ért kétségbeesetten ken'/c rgő magyar küldöttség kapott a State Department-ben, hogy... Önök... majd figyelemmel kisérik az eseményeket... URAIM! Amig ez a nagy figyelemmel-kisérés történt, addig minket kardélre hánytak. országunk hamuvá és pernyévé lett. népem pedig földönfutóvá vált és szétszóratott a szelek utjára... Megköszönhetném még Uraim Önöknek Yaltát és Teheránt, Potsdamot és Pari zst. ahol a szomoru magyar égre sötéten vetült fel a m'tgyar szabadság-küzdelmek végső szimbóluma: a börtön... és a bitó. De - Uraim - nem vádolni jöttem! Mikor halálra sebesülten fogságba estem és szovjet hóhér akasztott fel a Duna-hid korlátjára. kinoktól gyötörten is hallottam még a Bakony mélyéről rémesen felsiró, utolsó szabad magyar radió vész es kiáltását: "Segitsetek rajtunk, mert elveszünk"... De miként századokkal c:előtt Róland vezér il ronsewalsi völgyben hiába fujta hegyeket repesztően a segélyt kérő kürtöt, a kürt csak kiirt maradt, a hang cs~k bang maradt. Kiáltó szó... a pusztában... Most, hogy mindezt megköszöntem Önöknek. Uraim. bucsuzom. Buesuzom azzal, hogy ha egyszer az Önök népe fölött kardot ránt valaki. majd hivjanak bennünket. Budapest elesett védőit, a férfiakat... az asszon) okat,... a gyerrrekeket... a halott brigádokat és a holt ütegeket... És mi, - jönni fogunkl Bucsuzom Önöktő1... és nem haragszom... és nem haragszunk.,. és megbocsájtunk... és... Uristen! - Te is bocsáss meg mindeneknek. És engedd, hogy e pillanatban... Jeruzsálem pusztulasáról szóló végső szavakra emlékezzem: "Száradjon el mind a két karom,... és tapadjon inyemhez a nyelvem... ha megfeledkeznék rójad egyszer... szétdult Magyarország!" 1" Elhangzott II MFB novemberi rildh'adasabaij. 4.

5 EGYESüLETI BESZÁMOLó. Ezévi r. közgyülésünket okt. 8-án tartottuk meg. melyet a H iszekegy-el ny.tottunk meg. ami után az elnök a jelenlevő uj tagjainkat üdvözölte. Majd reszletesen beszamo1t az évközben folytatott tevékenysegünkről. a különböző nemzeti irányu magyar megmozdulásokon való aktiv résztvételünkről. melyek között első helyet foglal el a szab,dságharc megünueplése. Ennek előkészülcteiben Cs. Közösségünk is tevékenyen veszi ki részét. m.nt egyik rendező egyesület. Az elnökünk kőzölte. hogya szabadságharcos kőr kiadja szokszorositva az ő ez alkalomra irt angolnyelvü tanulmányát. melyet valamennyi angol nyelv-területen lakó olvasónknak mcgküldünk ~4 E É. J-arácsonyi mcllékleteként. (Felh1Sználás módját: L. "Közlések" alatt. ) Majd a p<nztáros és " segélybizottság számolt be a hatáskörükbe tartozó közérdekü dol\lokról. utána pedig a vigalrni bizottság nevében titkárunk adta elő az idci ~zilves:tcri bá'u~kkal kapcsolatos eddi!,! elvé!,! zettekct (terembérlés. zenekar-szerződtetés stb.) egyben m:gbcszé1tük cs kiosztottuk az egyesek munkakörét. teendöit. Vezetési biz. tagnak n. Berlányi bt. helyébe Nagy G. bt-t választottuk. U tána került sok a tisztségviselők ujraválasztására. amí közmegelégedésre akként végződött. hogya tisztségviselők a közgyiilés egyhang u felkérésére a kővetkező évre is helyükön maradnak. Ezután egy i,.en fontos. kőzérdekü ügyet ismertetett az elnökünk. Pelmutatta é s re~o l vasta a MKCSBK argentinai csoportjának a buenos aires. Magyar Hazban ez év szept. 9-én f-ivctt j~gyzőkönyvét melyct az nap kapot eg~ kisérő'evél ker tében az ottani csoport e'nökétő I dr. Endrődy Rarna ez<'s-ol. s melyet IS-eo - kőztük 4 ezds. _ irtak a 1á. tehát az ottani csoo<:rt ugyszólváo teljes számban. A jegyzőkőnyv szerint az argentloa. bajtarsak cgyhangu határozata. hogy az argentinai csoport a MKCSBK Ielen'egi vc~ctőjét elnökének tovább el nem ismeri. mivel az egy thtts.. ba:tars1ak az o egyes elnöki ténykedéseit knllka tárgyává tevő l,ev."lere e.!,!y ely l'a.n~l1 levélben válaszolt mely "egy magas ~zinvonalon ~1I0 <s kczmegbecstile::,:~k ö:ve".dő testület tekintélyével és méltóságával o~~:e ~em egyez,tetheto.. tova bba mert ezt a levelet a bajti])'si közösségen k.: ul allo vezeto. egycn.srgekn~k is elküldve. " bajtársi kőzöss:'get igen ~1oJ:yt~len meg tel:snek tette ki! Ezért a MKCSBK argentinai csoportja sz~ksegesnek. tartja, hogy bajtársi közösségünk központi vezetősége meghatarozott :<'ot ~tarrra és az összes csoportok által vá'asztdss~k meh. Ennek a va.l~_sztasnak a Icbonyolit~sára. --: mint a leg erőse bb és legtőbb t~got s~aml~.o -. cleveland. csendor bajtarsak csoportja áltaj kiielőlendő \'alasz,:3s' b.;ottsag"t hri fej és a választás m"gtörténtéig a clevelandi csendor csaladhoz csatlakozik!". Elnő~ünk szü~séges?ck tart~tta h~ngsulyozni. hogy mivel az argent;na. baltarsak hatarozatat k.va~to sajna'atos elő3mények a bajtársak e1őlt '" meretesek. ezert azokkal.tt bovebben nem kiván foglalkozn i. Egyébkent 6 is Családi Közösségünk amint a multban '5 távol tartotta magát az dyen személyi természeti ügyektől. - amit az E. É. ~ddig megjelent számai is igazolnak. - ugy. hiven nagy nevü Testühltünk hagyományai hoz. ezt számdékozik betartani a jövőben is. A közgyülés az argentinai bajtársak döntését egyhanguan örömmel vette tudomásul és szeretettel fogadta. Az elnök egyben bejelentette. hogy mivel a jegyzőkönyv közvetlenül a közgyülés előtt érkezett. igy azzal eddig nem volt módunkban érdemileg foglalkozni. Szándékában van folyó évben még egy rendkivüli gyülést összehivni. mely hivatva lesz a további teendők felett dönteni. Megtiszteltetésnek tartjuk argentinai bajtársaink felkérését és a jövőben is minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a volt m.kir. csendőrség emlékének a legméltóbb keretek között való fenntartására és az utókor részére való átmentese érdekében. A közgyülés felkérte az elnököt. hogy fentiekről az argentin csoport elnökét átiratban is értesitse ki. A közgyülés a Hiszekegy-el ért véget. Csendő -! Az eskü köt halálig! Hazánkért élni. s halni kell! Ahol az ellen tőr fajtánkra. Parancsok nélkül a harcra fel! Fegyverre fegyvert. kardra kardot. És szurony t szegezz. ha ágyu nincs. Inkább nyugodjunk hősi sirokban De népünket ne törje rabbilines! Csákón!:on kakastoll lobogjon! Hiven. Vitézül! Ez a jelszavunk. Magyar Hazánknak hü katonái. - Becsületünkhöz hivek-vagyunk! Békére SZOm jas szenvedő népünk Szép legyen álma bárhol lakik. Ne jusson többé az ellen kezére. Ki il Hazáért imádkozik! c S E N D Ő R E S K Ü." Aranykalászos buzatáblákon Ne legyen tőbbé ijesztgetés. Azé a term?s aki vetette. S nem az őrökös kínszenvedés! Félre a földek elkobzásával! }\zóta nincsen szentelt kalács. Nem kell a magyarn3k "tanitómester". Kőzségház helyén hazllg "tanács". Háztájakba ne kotynyeleskedjen Az. ki sosem szántott-vetett! Ne rontsa kont.ár és semmittevő A régi rózsás szép életet! Csendőr! Az eskü köt halálig! Elég a sirás. átkozás: Ám harcra készen. - ha üt az óra - Legyen egy magyar ősszefogás! * H~ja s btvan bt. verst:', Megje:Jcnt il "Gesta' c. folyóiratban.

6 ÉVFORDULóK. 50 évvel ezelőtt aug, 28-ról 29-re virradóra tört be az árulásairól és szövetségesei sorozatos hátbatámadásairól hires Románia meglepetésszerüen a teljesen védtelen Erdélybe. Az orvtámadás időpont ja ördögien volt kiszámitva, amikor a Monarchia hadereje nagyon le volt kötve, Egyr!szt a nemsokkal előbb lezajlott déltiroli offenzivával. mely részünkröl máj, IS-én indult meg Velence elérésére és az olasz hadsereg bekeritésére, másrészt az ennek tehermentesitésére OIOSZ részről inditott u.n. Bruszilov ohenzivával. me1y még augusztusban is tartott, Ezt a helyzetet használta ki Románia, mely felé határaiilk -- mint szövetségesek [elé - érthetően teljesen védtelenek voltak. Igy a Kárpátok ke!etl és déli szorosain betörő román hadosztályoknak csak vámtisztviselők és határszéli csendőrörsök álltak ellen önfeláldozóan, de a későbbi napok védelmi harcaiba is csak a közelben lévő pótalakulatok és egy határmögötti örsökből abkult csendőr zlj. volt bevethető. amelyik azonban SZIntén sulyos \'ere,ég~ket szenvedett. A hősi halottak közt volt maga a zlj, parancsnok Sikorszky örgy. és egyik szdpk, is, Szinte Gábol szds, pedig egyik karját vesztette, Igy megfelelő ellenállás hijján a románok az erdélyi délkeleti háromszögben fekvő Brassó, Nagyszeben, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Csikszereda városokat elfoglalva, az utóbbitól NY-ra livő Hargita hegység déli nyu!ványáig, a Tolvajos tetőig nyomultak előre. Az orvtámadás azonban ilyen kezdeti sikerek el'enére is balul ütött ki, ső~ visszafelé sült ~l. Hirtelen összeszedett magyar és segitségül jött német erok ugyams 3 het alatt nemcsak teljesen kiverték a ucto1ukodóh at Erdélyből. hanem november végéig egész Romániát elfoglalták, A csufosan megvert román hadsereg töredékei Beszerábiába menekültek az oroszok v,éd~lme al~, De mikor az orosz hadsereg 1917 ősz én felbomlott, jobbnak lattak a kozponti hatalmakkal megkötni a bukaresti békét. Ezt azonban ismét megszegt"k. mert a háboru végén kilu:sználva azt a helyzetet. hogy a forradalmi Károlyi kormány hadügyminisztere nem akart katonát lát;'i. bocskorban, r0ng'os ruhában és kócmagz2gos kuskákkal ujból betörtek a ved telen Erdélybe, ~mlo már a ké :~,őbb önként létesült, dc kellő támo~ gatásba~ nem részesitett, sőt Kun Béla vöröse; által hátbatámadott Székely hadosztaly sem tudott segiteni.. ~ 944, augusztu~ 23-ról 24-re éjjel harmadszor is megismétlődött a roman arul~s, ami aztan nemcsak a 2, világháboru kimenetel"re volt végzetes, hanem mlo~ a mal napjh or,,"ágokat és milliókat döntö~t rabszolgaság ba!.. De azert meg nllndlg,'annak nyugati államok, melyek tárgyalnak yeluk!. 50 éve halt meg 86 e\cs korában I. Ferenc József és lépett trónra u.oda, a tragikus sorsu IV, Károly, Magyarország utolsó koronás királya, évvel ezelőtt. 1866, jul. 3-án VOll az o,ztrákok vereségevel vf;gzödő königgriitzi csata, ami apró előcsatározások után egyetlenegy n3p alatt eldöntötte a jun, 21-ilo hadüzenettel kezdődő, alig 2 hétig tartó poroszosztrák háboru sorsát. Ennek a 2 német állam közötti testvérháborunak a: volt az oka. hogya Német-Római Birodalom felbomlása után 1815-ben alakult Német Szövetségnek - melynek akkor még önálló fejedelemségekként szereplő mai egyesült német államok és Ausztria voltak a tagjai - a Habsburg ház uralkodása alatt álló Ausztria volt a vezetője es ezt - mint a német államok legnagyobbika - a Bismarck vaskancellár politikai vezetése alatt álló Poroszország nem volt hajlandó elismerni, A csata sorsát részben Moltke tbk, kitünő vk, főnöki vezetése, részben pedig a poroszok által akkor még ujdonságként alkalmazott hátultöltö fegyverek döntötték cl. A mi történelmünk szempontjából a königgratzi csatának az a sorsdöntő jelentősége van, hogy az a szorult helyzet. melybe - az olaszok részéről 1859-ben Solferinónál elszenvedett veresóg után - ez az ujabb vereség juttatta a Habsburg házat. arra vezetett. hogy az önálló állami élettől addig megfosztott és elnyomott tartomány ként kezelt Magyarországgal kiegyezzen ugy, mint az ápr. II-én történt. Ha a n~pek szabadságát és önrendelkezési jogát hirdető USA. kormánya valóban ezektől az eszméktöl volna áthatva. akkor ról itt nem beszélve - ha talán nem is éppen a 100-ik évfordulóra, de mégis hamarosan, egy hasonló kiegyezést szerezhetne Hazánknak az által. hogy a 800 milliós, terjeszkedni vágyó, s rövidesen atomhatalommá váló Kina miatt mindinkább szorult helyzetbe kerülő Szovjet-Oroszországgal minden ily értelm ü megegyezését a rab-népek felszabaditásának feltételéhez kötné. *' * :;: 300 éve született a beregi Tarpán ll, Rákóczi Ferenc egyik h,res vezére, a paraszti származásu Esze Tamás, kinek nevéhez sok sikeres haditett fűződik. s akit, mint a "talpasok" brigadérosát, bálványozták alarenddtjei. Az évfordulón leplezték le szobrát Tarpán, * :;. * 400 éve volt Szigetvár ostroma. eleste és Zrinyi Miklós hősi halála, 100,000 fővel ostromolta Szolimán szultán e déli végvárunkat, amelyet Zrinyi alig két és félezernyi, legnagyobbrészt magyar harcosokból álló seregével védelmezett. Az augusztus elején kezdődő egyenlötlen harc szept. 7 -én ért véget egy hösi kirohanásban, ami ugyavárkapitánynak, mint maradék seregének a biztos halált jelentette. A Habsburg politika itt is megmutatkozott. Vérezzen a magyar! Miksa császár és király közel 100,000 fős hada Komárom térségében nem kapott parancsot a hős védők felmentésére. ők csak Bécset féltették, Meghatódott kegyelettel emlékezzünk meg a végvári vitézekről! ~I

7 A CLEVELANDI ü NNEPSÉG. Az 1956-os "Szabadságharc Clevelandi Emlékbizottsága", 1966 október 23-án 4 órára a Lakewood Ci vic Auditóriumban tartott emltkünnepélyre diszes meghivót bocsátott ki, amelyben röviden emlékeztetett a Pesten okt. 23-án történt eseményekre. Igy a tüntetések <'s felvojlulások betiltására, ami az egyetemi ifjuság körében vih3ros ellentmondásokat váltott ki, majd a Petőfi szobornál. később a Bem szobornál történt eseményekre,... "amikor még senki sem sejti, hogy néhány órán belül micsoda szörnyüséges vérfürdő indul meg a most még boldog Budapest utcáin..." Az évfordu'ó meg ünneplésének előkészületeiből és rendezéséből Családi Közösségünk - mint az EmlékbIzottság tagegyesülete - tevékenyen kivette részét. Az ünnepély lefolyása méltó volt a nagy nap j c lentősé8 é he: Több mint 2000 főnyi lelkes közönség töltötte meg a hatalmas termet. hogy lélekben visszaszálljanak a 10 év előtti tragikus eseményekben résztvett és elesettekhez. adózzanak hősiességüknek. A magyar és angol ima után Wayne Mack rádió-igazgató, a magyarok barátja nyitotta meg az ünnepélyt. majd Iráti Géza a clevelandi szabadságharcos csoport e'nöke idézte fel a 20,000 hősi halottat. akiknek vére pirosra festette a pesti utca kövezetét. Az angol szónok Michael A. Feighan képviselő volt. U tána átadták a Szabadság-Awardot L. B. Seltzer szerkesztőnek, aki 56-ban minden dicséretet megérdemlően felkarolta a szab3dságharcosokat. A zenei müsorbjn Kodály. Bartók, Beethoven Liszt müvei szerepeltek, amiket a Clevel2ndi Szimfonikus Z enekar ado' t elő Ro:snyai Zoltán vezetésével. Felo'vasták az Allamok alelr.ökén k Ohio kormár,yzóiának. Cleveland polgármeslerének üdvözlő táviratát, majd az ünnepély Major Tamás társelnök zárószavaival ért véget. A szabadságharco, kör kiadta elnökünknek ez alkalomra összeállitott tanulmányát - ci me: "HUNGARY thousand Years in the defense of the West". - amit az ünnepélyen résztvett amerikai vendégeink mind megkaptak... A szép eredm~ny 25. clevelandi magyar egyesü:et ö.,szdogáságból szuletett, A rendezoblzottsag élén Iráti Géza elnök és Major Tibor társelnök, a 2 clevelandi szabadságharcos szövetség vezetői állottak. Külön kell megemlekeznünk a Krasznay rádióról. mely okt. 23-tól nov. 4-lg mlildell esti előadását az 1956-os szabadságharc gondolatának szentelte. A nagysikerü és kegyeletes sorozatot november 4-én elnőkünk záróbeszéde fejezte be. Az ebből készült kivonatot lapunk 2-5 oldalán közöljük. Ohi~ több.városában, igy Pittsburghban. Columbusban stb. tartott a magyarsag emlekullnepet és az USA mintegy 200 városa nyilvánitotta Magyar Szabadságnapnak október 23-át. 10 HAZUDNAK RENDüLETLENüL... Kiforgatták otthon a Szent István napot! A napokban került véletlenül a kezembe az otthoni voros hazaárulóknak az emigrációban é lő magyarság megtévesztésére és hazacsalogatására ördögi ravaszsággal szerkesztett "Magyar H irek" cimet viselő szennylapja, augusztus 15-i dátummal. Ebben a sajtókloakában az idegen faju bérfirkász "Augusztus 20" cimszó alatt megkockáztat, kiizzad egy rövid eszmefuttatást, az államalkotó, általuk és a pánszláv kannibál imperializmus által - a legszörnyübb elnyomásban és rabságban tartott magyar népnek egyik legszentebb ünnepéről: SZENT ISTVAN napjáról. egy megemlékezést. Mi magyarok megszoktuk már, hogy honfoglalásunk óta - amikor Arpád vezérfejedelem visszavezette Európa szivébe - a Kárpátmedencében lévő Pannoniába - többezer-éves ősi örökségünkbe ezt a turáni. ősi szittya, államalkotó királyi népet - az akkor egymást gyilkoló, rablóbandákban é lő "kultur" nyugati népek ha rólunk, ösi multunkról és eredetünkről volt szó - hazudtak, hamisítottak - krónikáinkat diszkreditálták! És ez a hazugság-áradat, ez a gyül ölet, napjainkban is tovább tart! Nem birják az "árják" elviselni azt a megcáfolhatatlan történelmi igazságot, hogy Európában mi voltunk az elsők, akik a törzsrendszert megszüntetve államot, birodalmat alkottunk. S ez a keresztény állam alkotás, birodalom fel épités Szent István királyunk nevéhez füződik. Ezért a magyar nemzet legnagyobb nemzeti ünnepe: Augusztus 20.a' Ezer éve méltó fénnyel. pompával, méltóságteljes, önérzetes. büszke magatartással ünnepelte a magyarság ezt a napot, s ezt még az otthoni vörös rablóbanda sem tudja eltüntetni! Hát csináltak belőle: "Az uj kenyér", a "Termés betakaritás", az "Alkotmány ünnepét!" H azudnak, hamisitanak tovább rendületlenül' De a Nyugat árulása folytán keresztre feszitett, rabságban sinylődő magyar nfpünk összeszoritott ököllel tovább él. éhezik, szenved, s viszi Krisztus keresztjét állomásról- állomásra, fel a Golgotára! Befelé, lelkébe zárkózva dolgozik, küzd, mindent számon tart és nem felejt! Ösi hitével érzi és tudja. hogya Golgola után jön a Feltámadás! Igy befelé elve vörös rabságának minden évében, büszke öntudattal és nagy mult jához méltó magatartással ünnepli meg a mi legnagyobb nemzett unnepunket: augusztus 20.-át. Nyugaton alkonyodik! Keleten kél a nap, a Szent Istváni magyar birodalom ragyogó, turáni napja. Mokcsai S:abolcs. l l

8 EMLÉKEZÉS NYUGATMAGYARORSZAGRA. [rta: "., honvéd bajtárs. (Kivonat) A két \ilágháboru között l időben mindig érthetetlennek tartottam, hogy miért csak a cseh, román és s~erbe~ által bitorolt x;'agyar terü~et~kkel foglalkozik az irredenta mozgalom es mlert nem esett szo soh... az os_trakok által elrabolt magyar te r ületről. melyet Burgerlandnak neveztek el. Nagycn helye3cn mutatott rá H eckenast D. profe~szor.cgy tanulmányában az osztrákok által elkövetett.történelemhamlsltasra es arra, hogy Burgerland Magyarország szerves resze, s azzal U~~ foldrajz,]a~, mmt gazdaságilag egy összefüggő egészet alkot. De a bvalo angol tortenelemtudós Mac Carney is megállapitja ezt azzal a bozzáfüzéssel, hogy Ausztnának ugy cs:tt az ölébe Burgerland, hogy azt nem is igényelte. Erre az ördögi manipulációra csak egy Benes volt képes. akinek a boszorkimykonyhájában főzték ki, hogy Magyarországot teljesen, tehát Nyugat felől is be kell keriteni, hogy ezen a korridoron keresztül Csehország és Jugoszlávia egymásnak kezet nyujthasson. Ebbe esett volna bele Sopron is. Szerencsére az o:aszok tamogjlásaval sikerült a magyar kormánynak elérni, hogy So;m:n ls környéke népszavazással döntse el hovatartozandósága kérdését, aminek eredménye az lett, hogy Sopron és környéke magyar maradt. 19yakorridorte rv nem sikerü't. U gyancsak eredménytelen maradt a Benes által országunk ellen szervezett bojkott és blokád is. E= időben k z\ elkn a határen tel i estet ~ em szolgálatot. amikor is a velünk szemben l évő osztrák cső, örstől az alabbi átiratot kaptam: "Mi osztrák csendörök ellene \Cagyunk a Magyarország ellen ind,tott bojkott intézkedéseknek és kijelentjük, hogy semmiféle errevonatkozó rendeletet nem hajtunk,égre!" Igy ;tt cgy r~s keletkez,tt a határon, ahol sok fontos anyag, még fegyver is jött be az orszagba a bécsujhelyi arzenalból. Itt lötte magát főbe az embervért ivó terrorista főnök Szamuelli T,bor, mikor megtudta. hegy 'e akar,ák tlrtóztatnl és már nincs menekvés. A "T he Geographic MagazlJle" egyik számaban egy hosszu, szines képekkel illusztrált cikket találunk, "Building a New Austria" eimmel. Ebből tudjuk meg, hogya 750 esztendős Borostyánkő (Bernstein) vara, mely ma "Count Johann Almásy" tulajdona, a többi burgerlandi osztrák várakkal együtt tartotta fel a hunok, avarok, magyarok, törökök és oroszok támadásait'! Az osztrák informátor szerint az bagatell dolog. hogya ma gyarok abban az időben már több mint 300 éve jogos tulajdonosai voltak onnak a földrésznek, amelyen a magyar Almásy ősök a várukat emelték, s nekik semmi okuk sem volt magyarok ellen harcolni. Az informator szerint évszáza30k folyamán az osztrákok védték meg NyUqltOt a török ves:tlytöl és 188 támaeást háritottak cl! Hunyad13k Kinizsi Pál, Tomori érsek, Kapisztrán, a Znnyiek, Losoncziak, Dobók, Jurisics áldozatai s=ót sem érdemelnek! Csak mikor már Bécs veszélyben forgott, fordult az. jejt Lipót császár a pápához és tobb keresztény ura'kodóho:. dz fő' ca.) m.,warokho: 12 'I J! begitségért. Igy alakult meg a Savojay J enő berege, zö:nmel mag'y~rok és lengyelekbő l, amelyik azután a törököt a Drava és Szava vonala tol D-re szoritotta, A magyarság a török elleni harcokban oly mértékben p~sztult. hoily nagy területek váltak lakatlanná, s ekkor foglalták el a pus~tulo magyarsag helyét a betelepitett németek, horvátok, tótok, ruszmok, rac ok. Szegény osztrákok! A burgerlandi "Burg"-jaik egyiké?ek sincs osztrák tulajdonosa, ami némileg alátámasztaná e terulet;e. valo Jo~osultságukat. mert az mind magyaroké, mert ugye az Eszterhazlak. Almasyak, Batthyányak nem táinthetők osztrák familiának! 1921 nyaran a trianoni békeparancs szerint a hatóságok mar elhagyták a kiüritendő területeket, s a csendőrség is járásonként összevonva vart az elvonulási parancsra. Ekkor történt valami váratlan, de nagyszerü és fe l emelő. A magyar lakosság spontán meg nyilvánult fegyveres tiltako=ása az erőszak ellen. Prónay Pál alez., a kikiáltott Lajta-bansag bánjának vezetésével nyugatmagyarorszagi és egyéb, az ő zászlóalja alá gyüleke=:tt fiatalsag a betolakodó osztrákokat kiverte az ezeréves Magyarorszag területéről! Én ebben az időben az ostfiasszonyfai cső. tanosztálynál teljesitettem szolgálatot. Riadó! Azonnali bewaggonirozás, elszállitás a gráci fővonalra! Tisztvezette cső. szakaszok különböző helyekre irányitva. Nekem egy szakasznyi csendőr r el Németujvarra kellett vonulni. Mivel ez a vonat Grácig ment, futótűzként terjedt el a hi! Ausztriába.",.ho.9Y, magy~, cső-ség vonul fel az osztrák határra. Ekkor mar egy 200 fobol ali':, os~trak cső. különitmény elérte a Németujvártól csak néhát!,y km-re fekv~ Soskut községet. Ez a különitmény azzal ~ je!szóva!. hogy B~rger!and m~att neiil engedjük beveretni a fejünket... még aznap Kukrnerre es a kovetkezo nap az ezereves hatarokon tulra vonult vissza. A Németujvárra való bevonulás felemelő volt! Sirva és kacagva tódult a lakosság az utcára, hogy lássák a keményléptü kakastollasok bevonulását. Szakaszommal Sóskuton át Bányacskára, majd Pusztaszentmihályra vonultam. Onnantól a határ:g volt a senki földje, ahol a felkelők voltak az urak! Itt történt. hogyaszállásomon felkeresett egy 3 tag u antant-misszió. Tört ném etség g el kérdezték, igaz-e, hogya felkelők magyar katonák civil ruhában? Tagadó válaszomra franeiara fordhották a szót, gondolva, hogy ugy sem értem, mert a felkelők válasza altalában mindenre csak az volt, hogy "nix taics!" Beszélgetésük I&nyege volt. hogy az osztrák kormány vádjai nem felelnek meg a valóságnak, s ily értelemben kell jelentést tenniük a Sopronban székelő tábornoki bizottságnak. Emlékeim ma sem hagynak nyugodni! Miért kellett ennek igy lenni? Még a sok száz éven at "sógor" is megrabolt bennünket. magára hagyott árva magyarokat!

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez

Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez B. Stenge Csaba: Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez Aki tudományos igénnyel igyekezne Bogyay Kamill 1 csendőr alezredesnek, az 1945 előtti szentesi repülés 2 motorjának

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben