S Z E B B J O V O T!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z E B B J O V O T!"

Átírás

1

2

3 I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I. TÁVBESZÉL : 4X3-46S KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V, ALKOTMÁNY UTCA 3. IV. EMELET. TÁVBESZÉL : GYALLAY F SZERKESZT : D O M O K O S EL FIZETÉSI ÁRA: EGY ÉVRE... P 2. FÉL ÉVRE P I. EGY SZÁM ÁRA 4 FILLÉR POSTATAK.-PÉNZT. CSEKKSZLA SZÁMA : Vitéz Horthy István nyilatkozata levente-fiairól Szebb jöv t i" A leventék köszöntésével lépünk be vitéz Horthy Istvánnak, a MÁV elnökének dolgozó szobájába. Adjon Isten 1" válaszolja vidáman, levente módra. A MÁV nagyon elfoglalt elnöke szakított id t arra, hogy a MÁV és az ország leventéir l, a leventeintézményr l beszélgessen. Kedvesen, szívesen felel kérdéseinkre, s felragyogó szemekkel, meleg elismer szavakkal beszél levente fiairól. Á MÁV az évi testnevelési törvénynek megfelel en, már 1923-ban gondoskodott arról, hogy az alkalmazásában lév leventék élvezhessék a leventeélet áldásait és el nyeit. Ekkor alakult meg a debreceni, majd a következ években a miskolci, a budapest-északi f m helyi, az istvántelki f m helyi, a szolnoki, a szombathelyi, a dunakeszi f m helyi leventeegyesület és 1939-ben a Vasúti Tisztképz Tanfolyam leventeegyesülete. A magam részér l a legteljesebb mértékben támogatom a MÁV leventeegyesületek m ködését és tevékenységét, mert a hozzám érkez jelentésekb l, de személyes tapasztalataimból is a leventeintézmény áldásos hatását ismertem meg. Levente-fiaimon határozottan meglátszik a leventeélet hatása. Fegyelmezettek, hazafias érzésükben szilárdak, vallásosak, a sport révén egészséges életre szoktak és egymás iránt meleg bajtársi szeretettel viseltetnek, örömmel látom, hogy a leventeegyesületekben nyújtott sok-sok m vel dési és szórakozási alkalmat, eszközt, szívesen fogadják. Leventeegyesületeink tehát gondoskodnak leventéink szabadid mozgalmáról is. Mindezeknek tulajdonítom azt, hogy a leventeéletben résztvev fiaink fegyelmezett, jó, törekv munkaer k is. Igen becsülöm és nagyra értékelem ezért a leventeparancsnokok és a leventeegyesületi vezet k munkásságát. Az eddig tapasztalt eredmények arra késztetnek, hogy a MÁV leventeegyesületeket fokozottabb támogatásban részesítsem. Már gondoskodtam arról, hogy korszer sporttelepek, l terek, felszerelések és kényelmes leventeotthonok mindenhol rendelkezésére álljanak majd fiainknak. A MÁV szívesen hoz évr l-évre egyre nagyobb áldozatokat, hiszen ma már több mint 3000 leventénk van. Egész kis hadsereg mondja mosolyogva. Súlyt helyezek arra, hogy minden leventénk a hajlamának, képességének megfelel sportot zhesse. Leventéink a leventeegyesületek kerületi, járási, megyei vagy országos versenyein mindenkor komoly felkészültségr l adtak tanúbizonyságot. Súlyt helyezek továbbá arra, hogy leventéink az 1926-tól kezd d en rendezett országos vasutas leventeversenyeken maguk között is összemérhessék erejüket. Az itt elért eredményeket mindig örömmel veszem tudomásul. A saját leventéinknél megállapított kiváló eredmények valószin - íeg más vállalatoknál is tapasztalhatók. Különös jelent sége van véleményem szerint a leventeintézmény- Ax afrikai út elöte nek a nehezebb körülmények között él falusi és tanyai ifjúság körében. A leventeintézménynek feladata, hogy a nehéz életküzdelmet vívó ifjúság számára itt is biztosítsa a napsütéses, boldog ifjú kort. A Szebb Jöv t I" c. lapban olvastam a sors által ide-oda dobált egyik levente levelét, amelyben meghatóan mondja el, hogy hogyan pótolta m& hála a leventeintézmény az addig nélkülözött családi élet melegét. A leventesereg igen helyesen ma már valóban egy nagy családot alkot. A honvédelmi törvénynek a leventekötelezettségre vonatkozó végrehajtási utasításából megállapítottam, hogy a leventenevelést a honvédelmi minisztérium teljesen új alapokra fektette s a leventeélet ma már nem terhes kötelezettség, hanem öntevékenységen alapuló, a közösségi élet követelményeit figyelembevev ifjúsági mozgalom. Ezzel az elgondolással a legtökéletesebben egyetértek. : örömmel hallom, hogy a leventék lapja, a Szebb Jöv t I", hétr l-hétre nagyobb példányszámban jelenik meg. A lapot magam is jól ismerem, hiszen minden egyes példányát olvasgatom. Felt nt, hogy milyen nagy mértékben érdekl dik a leventeifjúság a technikai kérdések, a mótor és a repülés iránt. Helyesnek tartom, hogy a lap ezt az érdekl dést állandóan fenntartja. Magam is repül vagyok s nagy uprömmel olvasom, hogy milyen sok levente szeretne katona és f leg repül lenni. Ezért büszke vagyok leventéinkre. Hazánknak bizony sok-sok repül re lesz szüksége és gondoskodni fogunk arról, hogy akiknek ehhez kedvük van és erre alkalmasak is, megfelel kiképzésben részesülhessenek. Kérem a lap szerkeszt it, hogy a lapnak a hagyományos magyar katonai erényekben gazdag szellemét továbbra is tartsák fenn és szítsák fel a legmagasabb fokra. A lapot gonddal, nagy hozzáértéssel és szeretettel szerkesztik. így csak azok tudnak lapot szerkeszteni, akik nagyon szeretik az ifjúságot. Legteljesebb elismerésemet fejezem ki a Magyar Népm vel k Társaságának, amely a honvédelmi miniszter megbízásából szerkeszti és kiadja ezt a tartalomban gazdag, színvonalas, változatos, kit n en szerkesztett lapot. Szociális szempontból országos jelent ség nek tartom, hogy ez a lelkijavakban oly gazdag lap, rendkívüli olcsóságánál fogva, a legszegényebb leventéhez, a legtávolabbi faluba, tanyára is eljut és gazdagítja az ifjúság lelkét. Az id múlik, nem vehetjük továbbra is igénybe a nagyon elfoglalt elnök idejét. Búcsúznunk kell. Befejezésül nagyon kedvesen mondja a következ ket: Végül néhány szót üzenek az ország minden leventéjének. A leventeintézmény az ifjúság javát akarja, mert bátor, küzdeni képes, harcos szellem, talpig férfiakat akar nevelni. Az így nevelt ifjúság okvetlenül kialakítja majd a boldog magyar jövend t. Saját érdekében szeresse és becsülje minden magyar ifjú a leventeíntézményt. Fel a fejjel l Szebb jöv t 1 Határozott, de meleg kézszorítással búcsúzik és ez a meleg kézszorítás szól az ország minden egyes leventéjének is. Hühner József

4 4 SZEBB J Ö V T 1 K I V O L T J U L I Á N B A R Á T? Hétszáz esztend fátyolos mük) pusztaságon, tarisznyájukban 22 hamuban sült po- messzeségéb l fénylik elénk egy szerzetes csodalatos útja. gácsával. Nappal a h ség, éjjel a hideg gyötörte ket, po- A suhanó évszázadok avarja nem tudta eltemetni emlékét. gány társaik pedig majdnem Útját csak most tudjuk igazán értékelni a tovapergett dolták, pénzt rejtegetnek. végeztek velük, mert azt gon- évszázadok hetedik fordulóján, amikor ennek az egy- és Don folyók közt elterül A pusztán átkelve a Volga szer, magyar domonkos barátnak alakját óriásivá nö- szállást sem kaptak a barát- szaracén földre értek. Itt még veli a ráemlékezés. Lebbentsük fel tehát a multat takaró szörny szenvedések meg rölságtalan mohamedánoktól. A fátylat és máris el ttünk áll ték Gellért szervezetét. Julián barát könnyezve temette a hétszáz esztend el tti Magyarország. el szerzetes testvérét, de rendületlen hittel ment tovább A kor, az Árpádok kora. A király, a Szentföldet járt keresztes vitéz, II. Endre, aki hamedán papnak, akivel a egyedül. Szolgája lett egy mo t l 1235-ig ült Szent István trónján. gárországba jutott. Itt talál- Volga partján lév Nagy-Bol- II. Endrének egyszer tudomására jutott.hogy a Volga kozott egy magyar asszonynyal. Ez mutatta meg a Nagyfolyón túl élnek még magyarok. A király ezt gondolta: Magyarországba vezet utat: melyen majd menjen, állítván, hogy kétnapi járóföldre Fel kellene kutatni a honfoglalás el tt elszakadt magyarokat, be kellene telepíteni ket keres, kétség nélkül meg- magokat a magyarokat, aki- ket a Duna-medencébe. Milyen er s is lenne az ország! E s Julián testvér, tengernyi találhatja". Tetszett ez a gondolat az ifjabb királynak, IV. Bélának Megölelhette a Bjelája folyó szenvedés után, elérte célját. is. Milyen jó is volna, ha az mentén él, elszakadt magyarokat. A testvérek megörül- idegen népek helyett magyar testvérek foglalnák el á szabadon maradt kövér legel ket. den szavát megértették. Kötek érkezésének, hiszen min- Még 1221-ben telepedtek le A h s utazó és Gellért atya szobra Budán rülhordozták házról-házm* faluról-falura s sokat kérdez s- hazánkban a domonkos-szerzetesek. A derék barátok a kunokat térítgették és ködtek a keresztény testvérek országáról, amelyr l beszéltek náluk, de nem tudták, hol lehet. Julián szerint az volt a céljuk, hogy a keleti pusztákra is elviszik a krisztusi tanok békés fáklyafényét. Ezért már 1232-ben. pogányok voltok. Istenr l keresztény értelemben nem négy barát indult útnak megkeresni az elszakadt magyarokát. Az egyiknek szerencséje volt, mert találkotek, lótejet és vért ittak. Sok lovuk és fegyverük volt, volt fogalmuk. Földmüveléssel foglalkoztak, lóhúst etzott egy volgai magyarral. Ottó volt a barát neve. Már a harcban nagy vitézséget tanúsítottak. Hallott t lük betegen ért haza a hírrel, de miel tt meghalt, elmondta Julián a tatárokról is. Megtudta, hogy nyugat felé készül dnek. Ezxitán, bárhogyan is marasztalták, haza- még tapasztalatait. A hír hallatára újabb négy szerzetes vágott neki az útnak. Köztük volt Julián szerzetes. Indulás el tt hajukat, szakállukat megnövesztetlasztotta, 15 napig hajózott a Volgán, majd a kazárok, felé indult. A magyarok tanácsára a rövidebb utat váték, a szerzetesi ruhát is levetették, hogy a pogány mordvinok földjén Orosz- és Lengyelországon, Halics'on át év karácsonyán ért haza. Ütját egyik népek országain könnyebben átjussanak. Ütjük a térkép jelölése szerint a következ volt: Az szerzetestárs;! írta le. aldunai bolgárok országán, majd Trácián és Rumélián IV. Béla nagy terveket sz tt. A térítés és telepítés át Konstantinápolyba értek. Itt hajóra szálltak és 33 gondolata lebegett szeme el tt. Nyomban négy új szerzetes indult útnak, de a susdali orosz fejedelem feltar- napi viszontagságos bolyongás \itán a Fekete tenger keleti partjára, az akkori Szcithiába jutottak. Innen tóztatta ket. Julián is mégegyszer útra kelt, de is egy Matrika nev városba mentek, ahol szívesen fogadták ket. Továbbmenve 13 napig keltek át a pusz- csak Susdalig jutott. Itt értesült arról, hogy a tatárok tán és megérkeztek Alániába, a Kaspi tó nyugati partjára, a Kuma és Terek folyók vidékére. Itt már nyomorogtak, kenyéren és vizén éltek. Az egyik barát fakanalakat faragott: miért néhanéha egy kis kölest kaptak, amelyb l csak vékonyan éldegélhettek". Gyötörte ket a szörny hideg, de foszladozó ruhájuk alatt is a szent cél dobogtatta szívüket. Két társukat el akarták adni rabszolgának, hogy a kapott pénzen tovább mehessenek, de mivel sem szántani, sem rölni nem tudtak, nem akadt vev. Erre a két beteg barát visszafordult, de Julián és Gellért (Gerliard) folytatta útját. Néhány pogány társaságában 37 napig vándoroltak a volgai (Kal- Juliin barit útja id közben elpusztították.volt szövetségesüknek, a bjelájai magyaroknak az országát. Itt kapta meg Batu tatár kánnak IV. Bélához írt g gös levelét is, amely levél el hírnöke vorya tatárjárásnak. A nagy magyar álom szertefoszlott Julián barát h sies útja kárbaveszett, de nem örökre. Példája buzdít bennünket, mert a nemzet igazi er forrásait az ilyen önfeláldozó férfiak tettei jelentik. A magyar faj meger sítésének az els apostola. Gyönyör szobra r ott álmodik a Halászbástyán, a vén Duna felett Fátyolos tekintete kémleli a messzeséget. A kezével el re mutat Buzdít bennünket és kér, hogy ne feledkezzünk meg az idegenbi szakadt magyar testvérekr l! Hozzuk haza ket! Fehér Tihoi

5 SZEBB J Ö V T! Kedves vendég Szabóiknál akkora az izgalom, mint a hegy. A kocsisor most ért ki a városból a fiatalokkal, akik örökös h séget esküdtek egymásnak a templomban. A vendégség most kászolódik ünnepélyesen lefelé a b rülésekr l. A cigány irgalmatlanul húzza. A legények dalolnak. A kutyák vonyítanak. A gazda kezel mindenkivel. A gazdasszony tessékeli a sátorba, meg a szobába a társaságot. Á felszolgáló leányok, legények borosüvegekkel szaladgálnak. Torták villognak a tiszta térít kön. A gyereksereg úgy fal, mint egy éhes cigánykaraván. A kocsik zörögnek. A kocsisok egynyeletre öntögetik lefelé az üveg borokat. A v fély kiabál. Az asszonyok, vihognak. A lányok táncra kerekednek titkos kiválasztottjaikkal. Szóval áll a mulatság el írásosan, takarosan. Csak Szabó Márton, az újdonsült férj áll elgondolkozva a nagy forgalomban a tanya el tt. Néz a város felé', ahol a tornyok piroslanak s arra gondol, hogy a legkedvesebb vendég még nem jött meg. Nem is jön mondja önmagának szomorúan s arra gondol, hogy milyen takaros is volt délután, amikor a leventék felsorakoztak a tanya el tt, mint a lénia. És a segédoktatójuk átadta egy kis beszéddel a cimborák ajándékát. Kedves leventepajtásunk, azért, hogy kimúltál közülünk, csak nem felajtünk el. Csendes házasságot kívánunk ezzel a kis ajándékunkkal. Azzal átnyújtott egy értelmes zsírosbödönt. ö sorraölelte a leventepajtásokat. Borral, kaláccsal kínálta ket. S mindegyikt l megkérdezte: Kijön-e a körzetparancsnok úr? Kijön-e a hadnagy úr? Kijön, megígérte mondták a fiúk mind s ett l a néhány szótól olyan boldogság szállt a lelkére, mint a méz. Várta elindulás el tt, leste a templomban, lesi most is a hadnagy urat, a legkedvesebb vendéget. De a hadnagy úr csak nem jön. Hiába meresztgeti az emberfia a szemét. Pedig milyen megtiszteltetés lenne a tanyának, ha egy valóságos aranycsillagos hadnagy úr is lenne a f helyen a vendégek közt, a násznagyok mellett. Húsz esztendeig emlegetné a hír a d - l k közt, hogy a Szabó Márton lakodalmában ott volt még a körzetparancsnok úr is és még táncolt is. Dehát mindez csak álom. Hiába volt a v fély rigmusos, csinos meghívása, hiába volt az er s Ígéret, a hadnagy úr csak nem jön. Szabó Márton elgondolkozva néz a messzeségbe. Porfelh t keres, melyb l kihámozhatná a reményt, hogy jön, akit annyira vár. De sem porfelh, sem kocsi nem mutatkozik az ezüstszín országúton. Lassan elkomorodik a világ. A sátorban lámpást gyújtanak. A nagyházban szintazonképpen. Az asztalokra tányérok sorakoznak. Villák, kések zörögnek. A tanya mögül értelmes pörköltszag csorog el. S hallatszik, amint a f z ember mondja, kész a vacsora, lehet teríteni. Márton búbánatosan megy az asszonyához, aki fehér menyasszonyi fátylakban pompázik. Elpanaszolja neki fájdalmát, hogy nem jön, akit legjobban vár. Nem jön a hadnagy úr, pedig megígérte er sen, hogy kijön a nagy napra. Dehát hiába. Sohse tör dj vele! Ne rontsd el ezt a szép napot! nevet rá az új asszony és viszi befelé a nagyházba a drágább vendégek közé. Amikor a küszöbhöz érnek, Márton csaknem felkiált a boldogságtól. Ni, a hadnagy úr itt van! Ott ül a f helyen a két násznagy közt és nevet csudára. És már kiabál is hozzá. Márton fiam, hát így vársz te engem? Márton a nagy kacagásból megtudja, hogy a hadnagy úr motoron jött ki. S mivel eltévesztették a tanyát, hátul jöttek be, a kazlak fel l, míg a város felé leste az utat. Erre zavarában öszszevágja magát. S mint öreg levente, keményen jelenti: Hadnagy úr, kedves hadnagy úr, alázatosan jelentem, megházasodtam. Aztán boldogságtól csordultig telve kiordít az ajtón:. Lehet hozni a pörköltet! Gyomay ííyftrjjy T Ö RTÉ N ELE M Minden szónak, minden tettnek, Minden könnynek, gyötrelemnek, Férfi-jajnak, asszony-jajnak, Szivctícp bús panasznak, Sötétségnek, fényességnek, Gy löletnek, békességnek, Imádságnak, szidalomnak, Hideg szívnek, irgalomnak Magja terem! él magja. Szél felkapja. Rög ringatja. Dajkálgatnak napok, éjjek, Hónapok és hosszú évek, Rozzant kunyhók, díszes házak, Fáradt szívek, izzó vágyak... Dajkálgatja mult és jelen S lesz bel le: történelem! Móra László An\ GOMBOST Egy jólmon rövidárukereskedés cégtulajdonosa hirdetést tett közzé a lapokban, hogy megbízható, becsületes, ügyos és jó házból való fiút felvesz inasnak. A keresked igen kiváló s tiszteletreméltó ember volt és sokat adott maga is a tisztességre és becsületre. Sok haszontalan inas javult meg a keze alatt. Az utóbb ideküldött inast azonban nem tudta jó útra téríteni, mert gombokat és apróságokat, kis érték tárgyakat vitt el. De a keresked tudta, hogy a tolvajlás lassan csepegteti be az emberbe az átkos, rossz hajlamot. Sokan jelentkeztek a keresked hirdetésére, aki beszélgetésbe eredt velük. Végül új jelentkez érkezett. Illedelmesen köszönt s szerényen szólalt meg: Dávid János a nevem, s az édesanyámat két hete temettük. Apám szegény, kórházban fekszik. Olvastam Balázs úr hirdetését s azt gondoltam, beállok inasnak, ha felvenne. Balázs úr a fejét csóválta. Megtetszett neki a fiú tisztességtudó fellépése, de bizonyítványok nélkül jött. Még megkérdezte t le: Ha olvastad fiam á hirdetést, azt is olvashattad, hogy csupán azt veszem fel, aki bizonyítványokkal rendelkezik. Nagyon köszönöm, hogy szóba állt velem Balázs úr, de én eddig édesapám mellett dolgozgattam földmunkával, így bizonyítványt nem hozhatok. Jó napot kívánok, Balázs úr! Ment a fiú tisztességtudóan s a kilincsen volt a keze, amikor a rövidárukeresked igy búcsúzott t le: Isten áldjon, fiam. Próbálj valahol másutt szerencsét. Bizonyítvány híján nem vohetlek fel. E percben a fiú valami csillogó apróságot látott a földön, lehajolt s meglátta, hogy egy gombost. Felvette s, még visszament a keresked höz, aki a pultnál rendezkedett. Uram, egy gombost t találtam a földön. Hiszen ez is érték. Tessék! Alázatos szolgája! - S már megnyomta a kilincset s kilépett az ajtón. A keresked kerekre nyílt szemmel bámult a gombost re, mert az, mintha beszélni kezdett volna, vékonyka hangon igy szólalt meg: Kicsi érték vagyok, a fillér huszadrésze s mégis értékesnek látott a fiú. Tehát a csekélységei is megbecsüli. De felvett a földr l, mert tudta, hogy az én helyem nem ott van, tehát rendes ez a fiú. Elküldted magadtól és mégis szolgálatot "tett neked s fáradozott a lehajlással és visszatéréssel, tehát tisztességtudó, nemeslelkü, önzetlen s amire legnagyobb szükséged volna, becsületes a kis legény. Ha veled szembon, aki most ellenségnek mutatkoztál, ilyen h séges, képzeld el, hogy vagyonodat mennyire védelmezi, ha alkalmazottad lesz! Hát nem fényesebb bizonyítvány mindez az írott papírnál! Balázs rövidárukereskod megértette a kis gombost szavát. Kifutott az utcára s visszaszólította a fiúcskát s e "szavakkal fogadta: Fiam, a felvett kis gombost volt a legszebb ajánló leveled. Felveszlek az üzletbe és megbízom benned. A fiú boldogan állt be inasnak s évek során a legkedveltebb segéd lett bel le. Sz. Sólymos Bea

6 6 I. SZEBB J Ö V T ) A vár B a z i l i k a HÁROM VIDÁM LEVENTE UNGVÁR VÁROSÁBAN Sós Pista és Takács Ferenc régi jó barátok voltak. Ott laknak valahol Vásárosnamény körül, egy mosolygó kis faluban. Leventék természetesen, még pedig a javából, igy hát k is olvasták a mi lapunkban az északi határról szóló leírást. Aztán meg hallották a leventeotthon rádiójából, hogy milyen szép ünnepségek voltak mostanában Ungvár városában. El ször a Bercsényi szövetség gy lt össze, csupa olyan magyar, meg ruszin,.akik üldöztetést szenvedtek h ségükért a csehekt l. Azután Ung vármegye ajándékozott ezüstkürtöt és selyemzászlót a gépkocsizó zászlóaljnak. Hej, de szerettem volna látni sóhajtotta Pista, az volt ám díszmenet, hallod! Arról már lekéstünk, de a várost megnézhetnénk a jöv vasárnap, felelte Feri. Mit beszéltek aztán, mit nem, de a következ vasárnap, leventefoglalkozás után két jókedv fiú taposta a kerékpárt. Még nem is harangoztak délre, amikor megálltak a piros k b l épült állomás el tt, s a váróteremben el kerültek a tarisznyák. Jobb itt, mint a kocsmában! mondta Pista. Hanem most aztán merre menjenek, mit nézzenek meg. Amint így tanakodtak, csak hozzájuk lépett egy velük egykorú fiú. Szebb jöv t! köszönt rájuk tisztességgel. Kapros József vagyok, asztalostanonc itt, Ungváron. Ha akarjátok, szívesen megmutatom a várost. A két vidéki gyerek el ször bizalmatlanul nézett az idegenre. Csakhogy ennek a fiúnak is leventesapka volt a fején, így hát megenyhültek és elfogadták szíves ajánlatát, a kerékpárok meg az egyik leventeotthonban kerültek megbízható helyre.. Hosszú utcán vezetett be az út Ungvár városába, végül is egy kis térre értek. Itt volt valamikor a cseh köztársasági elnök szobra, éppen a Magyarország felé vezet útra nézett magyarázta Józsi. Felértek a vashídra. Tisztavfzü, gyors folyó az Ung. A híd alatt százával nyüzsögnek a kisebb halak zsákmány után leselkedve. VASÚTI ÁLLOMÁS Mennyiért visz be a F térre a kocsijával? Két peng ért. És a csomag? Az ingyenes. Tudja mit, én akkor gyalog besétálok, maga meg hozza utánam kocsin a csomagomat. A kárpátaljai harcokban elesett honvádak emlékm ve Odanézz, te, ott egy egész új város van! kiáltotta Feri. Csakugyan, ott sorakozik vagy harminc kétemeletes ház, de olyan egyforma mind, mintha csupa ikertestvér lenne. Ez a Galagó, a csehek építették ki mondta Józsi, mert azok sokat építettek, csakhogy mindent hitelbe. No, azért odamentek a házak közé. Nem szép ez mondta Pista, olyan, mintha csupa nagy skatulya lenne mindegyik. A kormányzósági palota is hasonlít a többihez, de ötemeletes, igen nagy épület. Most a kárpátaljai kormánybiztosság székel benne, mert Ungvár Kárpátalja székvárosa. Van itt másfajta város is magyarázta Józsi és felkanyarodtak a Szobránci utcába, a sz l skertek felé vezet útra. Itt aztán az álmodó öreg házak beszéltek a régi világról. Olyan ez, mintha két város volna itt, egy régi, még egy új mondta Feri, de sehogysem olvad egybe a kett. Bejárták az élénkforgalmú üzleteivel, sz k, de rendezett utcáival is igen kedves belvárost és megindultak egy csendes, régi utcán át át a vár felé. Egy szép kis palota mellett díszes, kéttornyú templom emelkedik. A görög katolikus püspöki székes- egyház és a püspöki palota magyarázta Józsi, hanem itt vagyunk a várnál, és egy komor k sziklabástyára mutatott. A bástya el tt árok, azon híd vezet keresztül, túloldalon van a várkapu. Azt mondják, már a honfoglalás idejében is volt itt vár, vagyis több, mint ezer esztendeje. A 14. században a Drugeth-család igen hatalmas várrá építette. Kés bb a Bercsényi-család tulajdonába került, s innen ment el nagy Bercsényi Miklós, Rákóczi fejedelem táborába. Bástyáiról el lehet látni a Kárpátok hegyeire, amelyek itt kezd dnek mingyárt a város felett. Még egyet mutatok nektek mondta Józsi, a domonyai hidat, azt okvetlenül meg kell nézzétek. No, itt 'nem sok látnivaló van! vélte Feri. Nézzétek csak meg a korlátokat felelte Józsi. Azok bizony össze-vissza voltak lyukasztgatva, pedig er s vasból volt valamennyi. Ezeket a lyukakat a golyók ütötték mondta az ungvári fiú, 1939 március 14-én éjjel nagy harc volt itt. A csehek három nehézgéppuskával és sok géppuskával megszállták a hidat és környékét, akkor még itt volt a határ, vagy 600 méternyire a laktanyától. Velük szemben állott a 26-os határvadászok géppuskásszázada. Én akkor itt laktam a közelben, a hídon túl. Szólt a géppuska. Amíg sötét volt, addig csak lövöldöztek vadul a csehek, a sebesültjeiket meg itt kötözték be ebben a házban. A laktanya el tt áll a gyönyör emlékm. Egy magyar katona fújja a kürtöt az anyaország felé, szuronyos puskájával pedig a Kárpátok irányába mutat. Bizony, így volt ez két esztend vel ezel tt mondta Józsi. Innen indultak el h s katonáink Kárpátalja felszabadítására. Ezt a napot senki sem fogja itt elfelejteni. Mert 22 ezer lakosa van énnek a városnak, de legyenek azok magyarok vagy magyarul érz ruszinok, egy szívvel és egy lélekkel ragaszkodnak az ezeréves magyar hazához. Hanem az id, sajnos, eljött a hazaindulásra. Feri és Pista el tt még nagy út állott. Elbúcsúztak szépen Józsi bajtársuktól és egy szép nap emlékével gazdagabban tértek haza kis falujukba. Kúthy Zoltán BÖLCS KÉRDÉS Képzelje, az ón nagyanyám, amikor született, mindössze 1 kiló és 60 deka volt. Érdekes És mondja, életben radtt

7 SZEBB J Ö V T! L E V E N T E M U N K A frj&síikís Irta: a húrom próbás levente A honvédség- fegyvernemeinek ismer tetése során a legutóbbi számainkban tájékoztatást adtam a gyalogságról; a gyorsfegyvernemr l és a tüzérségr l. Most a légier k ismertetése következik. c) A légier k Sokoldalú alkalmazhatóságuk- folytán a korszer háború nélkülözhetetlen harceszközei. Hatalmas el nyük: nagy sebességük, szinte korlátlan távolságok megtételére való képességük, legf képpen pedig az. hogy az ellenség arcvonalait szinte akadály nélkül átrepülhetik. A repül feladata: a felderítés és harc. A repül gép a felderítésben nélkülözhetetlen. Az ellenség fölé repülve annak minden mozdulatát megfigyelheti és jelentheti. Jelentését vagy azonnal rádióval (távbeszél vel vagy morsc-jclekkcl) adja le, vagy lefényképezi a látottakat, esetleg vázlatban rögzíti észleletéit. A repül felderítési tevékenysége el l a földi csa- REPÜLÖK LÉGIER K F I L O C R I T O UAOCI REPÜL K Ö T E L É K E K E R K FELDERÍT K TXVOL. BOMBÁZÓ* VADÁSZ A légier k ragozása Re p ü l k a t o n a IJR K Magyar bombáz patok ügyes rejt zéssel, fontos céloknak a terep színével egyez bcburkolásával és a légvédelmi t zfegyverekkel védekeznek. A vadászrepül gépek is alkalmasak arra. hogy távoltartsák az ellenséges felderít gépeket. A harci repül gépek nagyteljesítmény géppuskákkal (percenként kb lövés), a repül gépbe beépített kisebb ágyúkkal és bombavetéssel harcolnak. A bombázó er k feladata az ellenséges hátország háborús cllcnállóképcsségének megtörése azáltal, hogy a fontos élctközpontokat (ipartelepek, pályaudvarok, gyárak, hivatalok, nagyvárosok, raktárak stb.) szétbombázzák, a polgári lakosságot megfélemlítik és szétzüllcsszék. További feladata a földi er k harcának támogatása, fontos célok (parancsnokságok, ütegek, géppuskás fészkek, menet- és vonatoszlopok, repül terek, l szerraktárak stb.) bombázásával. A vadászer k f leg géppuskájukkal harcolnak. Feladatuk a légvédelem, vagyis: ellenséges felderít és bombázó gépek megtámadása és megsemmisítése, saját felderít és bombázó gépek kísérése és biztosítása ellenséges vadászgépek ellen. Géppuskáikkai eredményesen támogathatják a földön harcoló gyalogságot is. Ilyenkor a gyalogsággal szembenálló ellenség ellenállását alacsonyan végrehajtott támadásukkal törik meg. A géppuskat - zön kívül kisebb bombákat is használnak alacsony támadásaiknál. A léggömbalakulatok a saját arcvonalak mögött felengedett kötött léggömbjeikb l állandó jelleg figyel szolgálatot látnak cl. A repül fegyvernem id jelz szolgálata a békebeli mc- Re p ü l t is z t teorológiai állomások Honvéd vadászrepül század mintájára m ködik s az id járási viszonyokat méri és tanulmányozza a repülés céljaira. A repül fényképez és térképez szolgálat feladata az, hogy a légi felderítés által szolgáltatott adatokat feldolgozza és kiértékelje. * Leventebajtársaim tájékoztatására felhívom a figyelmet a következ kre: a repül csapatoknál való szolgálatra készít elö a vitorlázó repülés is. Legalább az A- és B-vizsga megszerzése kívánatos. Motoros repül el képzés folyik (els - fokú pilótakiképzés) a Magyar Acro Szövetség keretében a 18. életevüket betöltött önként jelentkez magyar ifjak számára. A kiképzés költségeit a Horthy Miklós Repül alap fedezi és így a kiképzés díjtalan. HALLGASSÁTOK A BUDAPESTII. HULLÁMHOSSZÁN

8 8 SZEBB J Ö V T! Tapasztalatok els Ha készen van modellünk, ki is egyensúlyoztuk és jól repül, megkockáztathatunk néhány nagyon érdekes kísérletet. Kössetek centiméteres spárgát a modell orrába, a parafadugó elé, vagy rája. És most vontatásba fogjuk venni modellünket. Nem kell nagyon szaladni vele. Próbáljátok ki, szaladjatok különböz gyorsasággal a modellel. Lesz egy olyan sebesség, mikor a spárga vízszintes lesz, egy vonalba esik a modell törzsével. Ez az a sebesség, amellyel a modellt mindig indítani kell, ezzel a sebességgel repül legsimábban, legtovább. Szaladjatok most gyorsabban. Mi lesz az eredmény? ^ A modell emelkedni fog, a spárga már nem marad vízszintesen, hanem ferdén felfelé mutat. Túlságosan nagy a sebesség: a modell emelkedik. Kifáradtunk, menjünk lassabban. Mit látunk? Modellünk lelankad, süllyed. Miért? Túlságosan kevés a sebesség. Jegyezzétek meg jól egész repül életetekre: kevés sebesség biztos zuhanás. "Mert talán azt hiszitek, hogy a nagy repül gépnél máskép van? Dehogy. Csak ott nem, te, hanem a mótor húzza a légcsavarral a masinát. Ha elégséges a mótor teljesítménye, a 'gép szép rendesen, vízszintesen repül. Jó a sebesség : a modell vízszintesen repül Sok a sebesség : emelkedik a modell Kevés a sebesség : süllyed a modell 7 A legtöbb repul szei-encfét- H m lenség oka : a túlhúzis A repülés titka repül modellünkkel Emelkedni akar a gép? Nagyobb mótorteljcsítményt ad, akár mint mikor te gyorsabban szaladsz. Kihagy a mótor? A gép süllyed és leszáll. Ha nagyon hirtelen következik ez be, bizony lezuhan. Néha a modell is utánozza a repül szerencsétlenségeket. Különösen, ha nagyon gyorsan indítod. M i történik ekkor? A 2. és 3. ábra együttvéve. Ugyanis, mivel nagyon gyorsan indítod a modellt, emelkedik. De örökké nem emelkedhetik, nincs mótorja. A súlya pedig húzza a föld felé. Emelkedése tehát abbamarad, sebességét veszti. Sebesség nélkül nincs repülés, tehát lezuhan. Ha egy gép túlságosan sokat és meredeken emelkedik, majd sebességét elvesztve, lezuhan: ez a túlhúz ás, a legtöbb baleset és szerencsétlenség oka. Sohase felejtsétek el, hogy a sebesség a repül gép éltet eleme. Na és most nézzük meg egy kicsit mindennek az elméletét. Ha nem érdekel, ne olvasd el, de ha érdekel, mi a repülés titka, nézd meg az 5. ábrát. Az a kis pont az ábra közepében egy repül gépet jelent. Az egyes nyilak meg a rá ható er ket. Mindenekel tt van a gépnek súlya. Hova húzza ez az er a gépet? Lefelé. Ezt ábrázolja az S" nyíl. A imadzaggal húzod a gépet. Húzásod: er. Ezt mutatja az el remutató H" nyíl, hiszen el re húzod. Eddig még rendben van; no de mi a két másik nyíl? No, fiúk, ez a repülés titka. Mert a gép szárnyán a sebesség hatására keletkezik az er : a felhajtóer. Ez tartja a leveg ben a gépet ( F" nyíl). Ezért, ha a gép vízszintesen repül, ez az F" er egyenl az S" súllyal. Ha a gép emelkedik, F" nagyobb a súlynál, ha meg süllyed, F" kisebb nála. Hát a H" húzóer mire fordítódik? Ezt a modell E" ellenállása emészti fel. Tudjátok, minden mozgó testnek van ellenállása: úton a kocsinak, vizben a hajónak, az úszó embernek, leveg ben a repül gépnek, modellnek. Szóval a felhajtóer tartja fenn a leveg ben a modellt, míg a húzóer küzdi le az ellenállást. Felhajtóer és ellenállás jól jegyezzétek meg magatoknak e két fogalmat. N. E. EZERMESTER H O N VÉ D EK A határon sziklás hegyen ott, hol feny t csókol az ég mint a szobor mozdulatlan, áll az rszem áll a honvéd! Hogyha kell, ott fog meghalni si hazát testével véd, ellenségt l sose hátrál se az rszem, se a honvéd!... és belül az acélfalon munkában él és küzd a nép, kit a sors hová állított, ott rszem, ö ott honvéd. rszem áll a gyalupadnál, eke után katona lép, nagy városban, kis tanyákon, aki dolgozik, mind honvéd. Megesik, hogy a vízcsap tengelyén a zárógy r forog, ilyenkor hiába csavarod, a vizet vele elzárni nem tudod. Ha azonban a csap végét ujj addal befogod, egy-két csavarással elzárhatod a makrancos csapot, mert most a víznyomás felszorítja a gy r t. közeledik a tavasz. Ha virággal kedveskedsz valakinek és azt akarod, hogy a vágott virág is hosszú ideig virítson a vázában, súgd meg a megajándékozottnak, hogy tegyen kevés sót vagy egy rézkrajcárt a váza aljába, a virág szárát pedig egy-két centivel vágja le a vízbetétel el tt. örökké tartó éket úgy csinálhatsz magadnak, hogyha a keményfára vékony vaslemezt szegezel. Két-három ék így elkészítve egy emberölt re elég. A tükröt a fénnyel háttal tedd, úgy, hogy a fény essen és ne a tükörre így látsz benne tisztán. Szent a szurony, szent a munka mind a kett s hazát véd és ha csak két magyar marad egy lesz rszem, másik honvéd. Székely István Cl 6<ze>i(íeó.zta üzenetei Kézirtokat, fényképeket nem adunk vissza. Levélben csak annak válaszolunk, aki lcvélbélycget küld. Névtelen levelekre nem válaszolunk. Jászberényi levente és noszlopl levente. Miért nem meritek leírni becsületes neveteket? Névtelen levelekre nem válaszolunk. L. S.. Kiskunfélegyháza. A beküldött történet már megjelent máshol. M. Gy.. Gybngyösoroszl. A fénykép közlésre nem alkalmas. K. L., Kassa. Névtelen levélre nom adunk választ. B. Gy.. Alag. A kiadóhivatal intézkedett, örülünk, hogy lapunkat oly kedvez en fogadja az oktatói kar. F. B Tápiógyürgye. Szokványos csoportképet nem közölhetünk. K. B. hadirokkant. Sajévelezd. Közöltük. P. K.. Ete. Lesz rádiórovatunk is. Légy türelemmel. K. I., Székelyszáldobos. Verseket nem küldhetünk. Koldulj kéréseddel a község tanítójához. K. D.. Murakeresztur. Színdarabok nem állanak rendelkezésünkre. Az alkalmas színdarabok jegyzéke megkapható a vármegyei népm velési titkárnál. M. K., Rábacsanak. Kérdésedre lapunk 10. számában kapod meg a választ. L. I.. Nagylapos. A kiadóhivatalnak.szóló levelet ne küldjék a szerkeszt ségnek. Ne csodálkozzanak, ha ezért késedelmezés van. Cs. P., DiimsSd. A fényképek nem alkalmasak, a hír már nem id - szer. E. I., Dánszentraiklós. Ónként az állhat sorozásra, aki 17, életévét már betöltötte. Ha alkalmas, be is sorozhatják. Nem közölhet : Sz. I.. rtesa. Szokványos csoportképeket nem közlünk. T. F.. Salgótarján. P. M., Bánhorvát. H. F., Muzsla, S. Z. Csongor. S. G., Nemrsnép. K. F Szemet. R Tét. Cs. N. K., Gyöngyiissolynios. F. 1).. Esztergom. rád

9 SZEBB J Ö V T! 9 ZRÍNYI m M NK/ T I S Z T E L E T É S F E G Y E L E M Aki rossz és henyél és elfajzott régi jó eleit l, jobb volna neki, ha nem volna nevezetes az 6 eleinek neve, mert annak világossága miatt cl nem bujhatlk." Zrínyi Kovács István levente zsenge' gyermekkora els tudatos perceit l megbecsüléssel és szavakban ki nem fejezhet rajongással fordult a katonai egyenruha felé. Jelképnek érezte és lattára az sök végtelen sora mozdult életre benne. Az egyenruha mindenkit egyforma kötelességre szólít és egyforma áldozatra hív. De azt is tudta, hogy az egyenruha felel sség: védelmezi a multat, a magyar erényeket és kiharcolni, biztosítani a jöv t. Becsülte, rajongással tisztelte az egyenruhák visel it és várta az id t, amikor katona lesz. Leventetársai közül messze kimagaslott nemes egyéniségével, katonás gondolkodásmódjával s néha nagyon fájt neki egy-két bajtársának nemtör döm felületessége és az a hideg közöny, amellyel a számára oly magasztos jelkép iránt viseltettek. Figyelte társait s mihelyt észrevette, hogy tiszteletlenül, meg nem értéssel, minden mélyebb gondolat nélkül mennek el az egyenruha mellett, félrehívta ket s érett, komoly, felel sségt l mélyen átitatott szavakkal próbálta a helyes útra és a helyes gondolkodáshoz elvezetni ket. Egy szi napon hazafelé tartott. El tte egyenruhában id sebb katona, magasrangú tiszt haladt. Az egyik autóbuszmegállónál megállott és vart. Az érkez autóbuszt zsúfolásig megtöltötték az utasok, az egyenruhás katona fellépett a lépcs re, a kocsi belseje felé igyekezett, amikor három fiatal legényke megrohanta a feljárót, udvariatlanul könyököltek felfelé, meglökték a katonát, aki elvesztette egyensúlyát, leesett a kocsi lépcs jér l és hajszálon mult, hogy nem sodródott az elrobogó kocsi kerekei alá és így természetesen nem is volt ideje tiltakoznia' a hallatlan neveletlenség ellen. Kovács Istvánnak a jelenet láttán fájdalom és harag szorította össze a szívét. A tüleked fiatal legénykében három leventetársára ismert. Két nap múlva a gyakorlótéren maga köré gy jtötte ket. Beszélt nekik az örök magyar kötelességr l és a katonanemzet hivatásáról, az egyenruha megbecsülésér l, 'a. tiszteletr l, amelyet ha nem hagyunk ki' jellemünkb l, egészséges, friss váltása leszünk az el z nemzedéknek. A katonai egyenruha a magyar halhatatlanságot jelenti - r - mondta. > Nemsokára mi is felöltjük ezt az egyenruhát és célok, kötelességek varnak reánk. Nekünk kell tovább vinnünk a magyar sorsot, leventéknek, de mindenekel tt lelkileg kell' tökéleteseknek lennünk. Jó példával el l kell járnunk a vitézi mult, a h sök megbecsülésében. És így beszélt, figyelmeztetett, oktatott Kovács István minden szükséges alkalommal. Zrínyi, Rákóczi és a többi magyar halhatatlan vezér int kezét érezte élete fölött s tudta: részese annak a munkának, amely nemzetet ment és az új, megtisztultan gondolkodó nemzedékeken keresztül egy országot állít vissza hajdani talpazatára. * A mostani nemzedéknek az si magyar mult temet köti és bölcs kön átsz rt örökségével kell a magyar élet küzd porondjára lépni. Fogadjuk meg Zrínyi tanítását: Jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és méltóságára a katonai fegyelmet." Leventeegyesületek könyvtárai részére beszerezheti! könyvek jegyzéke: Vallásos m vek katolikusok részére 1. Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete. 2. Szinek S.: Jézus Krisztus élete. 3. Bangha B.: Istenhit Istentagadás. 4. Karácsonyi János: Szent István király élete. 5. Karácsonyi János: Szent László király élete. 6. Zubriczky A.: Vasárnapok a Tátrában. Vallásos m vek protestánsok részére: 7. Czeglédy S.: Népies elbeszélések. 8. Drummond H.: A kereszténység programja. 9. Fosdick: A Moster jelleme. 10. Kenessey B.: N i jellemképek. 11. Podmaniczky P.: Megnyílt szemek. 12. Baffay 5. : Fénysugarak. 13. Stalker J.: Fájdalmak embere. Nevelés: 14. Tóth Tihamér: Dohányzóit 15. Tóth Tihamér: No igyál! 16. Imro Lajos: A falu m vel dése. 17. Imre Lajos: Vezérfonál az ifjúság gondozásához. Irodalom: [lgj, Kéky Lajos: Pet fi Sándor. 19. lkéky Lajos: Tompa Mihály. 20. Kelemen Bela: Jó magyarság. 21. Kádár Maróthy: A polgári élet. 22. Jfjiió Károly: Hunyadi János. 23.±Lampérth G.: A magyar katona ezer éven át. ti.lmárki Sándor: I I. Rákóczi Ferenc élete. 25. Szilddy Z.: A mi Erdélyünk. A Iwntek agyén sokat S j z f a t n a k. A levenfeprote/).egmf'oütogdtnak, ' Stf/most már.szebb j vol'/f eok ínqn$ U: Ezintúl fele lesz fei/entéfc perselye... KÖNNY MEGTALÁLNI Széchenyi egyszer azt mondta Deák Ferencnek : Annyi dolgom van, hogy nem találom a fejemet. Meg fogja találni, gróf úr, mert helyén van a teje!...

10 10 SZEBB J Ö V T! K É M T Ö R T É N E T T O L N A Y L A J O S Dobosjalvára páncélos zászlóaj érkezik. Tormási szakaszvezet vázlatrajza alapján a leventék segítenek a zászlóaljat elszállásolni. A szakaszvezet a vázlatrajzot a tornácon felejti. Köteles István levente megtalálja és zsebreteszi azzal a szándékkal, hogy majd visszaadja. El/elejtette. A zászlóalj megérkezésével cgyld ben Köteleséknél gyanúsan viselked vendégek szálltak meg. Pista ezt ts elfelejtette jelenteni oktatójának. Lámpagyujtáskor Pista kirántotta zsebéb l a még mindig vissza nem adott vázlatrajzot, amit az eggik vendég felkapott és Pistát, aki szintén a rajz után nyúlt, gorombán kitessékelik a szobából. Pista az ablakon keresztül látja, hogy a vendégek a rajzot tanulmányozzák és miután arról másolatot késztteltek, visszaadják Pistának. Pista ezentúl rossz szemmel nézi a vendégeket, de még mindig nem jelenti, hogy kik laknak náluk, mert tudja, hogy édesanyjának a sok tartozás kifizetésére kell az a pénz, amit a vendégek a lakásért {izeitek. A vázlatrajzot Pista végre visszaadja a szakaszvezet nek, majd darabka földjük felé indul dolgozni, ahol munka közben a blróék Vicájával beszélget. Eszemágába sincs bizonykodott a lány, hisz rólunk már gyerekkorunk óta úgy van, hogy pár leszünk! Az bizony! rikkantott Pista csak el bb leszolgálom a katonaid met, ráérünk addig! Rá, rá... mondta egy kis szomorúsággal hangjában a lány, de nem lehetne mégis el bb megtartani a lakzit? kérdezte reménykedve. Határozott hangon válaszolt Pista: Nem! Különben is most már csak a honvédelmi miniszter engedhetné meg, mert már sor alatt voltam. Aztán meg nem akarlak itthagyni, mint fiatal asszonyt. Igaz, gondoskodnak' rólunk becsülettel, adnának talán családi segélyt is, de az bizony nem nagyon elég neked, meg... szóval, ha gyerek lesz, pláne nem elég! De hát az apám... vágott közbe a fiatal lány. Ne is folytasd! Én a magam emberségéb l akarok megélni, ne apád tartson el, ha az én feleségem vagy! Aztán én meg nem vagyok olyan egykés" természet. Azt hallottam egyszer, hogy három gyerek kell minden magyar családba: egy az apának, egy az anyának, egy meg a Hazának! Hát én azt akarom... de duplájával mindegyiket! Kevés a magyar, kell a gyerek!... Ne bomolj már Pista, hat gyerek! Annyi, annyi, de hogy ezeket becsülettel felnevelhessük, hát el bb le kell tudni a katonaéveket, akkor aztán lehet lakzi, meg gyöhetnek a gyerekek is!... Jaj ne beszélj annyit a gyerekr l, még elijesztesz! Nem ijesztelek én el, csak el re megmondom, hogy én hogyan gondolkozom err l. Gondolj csak a szomszéd falura: Sárosdra! Alig van olyan porta, ahol kett a gyerek. Legtöbb helyen egy, de soknál bizony egy se! Talán k gazdagabbak, mint a mi falunk? Hát ha az örökös félés, hogy az az egy gyerek is valami navalyát kap és elpusztul, hát ha az a gazdagság, akkor én köszönöm szépen, de nem kérek bel le! Tudod te, hogy az egész Sárosdról szégyenszemre hat legény volt sor alatt! Az egész faluból! Ráadásul meg még abbul is csak három megfelel katonának, a többi olyan vánnyadt, sápkóros legény volt, hogy restelkedtek a mi falunkbéliek, hogy ilyen falu a szomszédunk! így akarnak ezek a hazának szolgálni? Mi lenne ebbül az országból, ha minden faluból csak három katona lenne?! Nahát... Szóval ezt én így terveltem ki, akinek nem tetszik: fel is ut, le is út! Csak a fülébe merte súgni a lány a vá laszt: -... meg lesz Pistám... azzal gyorsan felállt és lépegetni kezdett. Szótlanul ballagtak hazafelé. Mikor a kertek aljához értek, ahol már kezd dött a falu, elbúcsúztak. Komolyan magyarázta Pista a lánynak: Innent l már külön menjünk, Vica. Én sokat adok arra, hogy egy szó se férhessen az én... menyasszonyomhoz. Mert mától kezdve mátkámnak tekintelek. Ügy viseld magadat! Úgy lesz minden Pista mondta engedelmesen a lány és elindult a házuk felé. Nézte, nézte Pista a lassan távolodó lányt és megtelt a szíve örömmel. Majd na visszajöttem a katonaságból!... gondolta boldogan, meg lesz a lagzi, meg a hat gyerek 1 Addig ugyan egy ujjal sem nyúl ehhez a lányhoz, becsületes ember! Hm, hm, becsület... Nincs azzal valami kis baj? Mintha nem érezné olyan tisztának a lelkiismeretét, amióta ezek a... mérnök urak náluk laknak. Meg ma hazudott is. Kétszer! Komoran lépdelt a H sök terén át hazafelé. Az emlékszobor el tt ott látta a mágastermet. alezredes urat, a páncélosok parancsnokát, négy-öt tiszt úrral nézegették a H si emlékoszlopot és olvasták a neveket. Mikor közelebb ért Pista, akkor vette észre, hogy az öreg tanító magyaráz az uraknak. Meglátták. Pista keményen tisztelgett a tiszt urak felé és tovább akart menni, mikor sz tanítója feléje intett: Gyere csak ide Pista fiam, ép apádról, meg bátyádról mesélek, gyere csak, hadd ismerjenek meg az urak! Keményen megállt Pista, tisztelgett, úgy jelentkezett: Alezredes úr, Köteles István levente alázatosan jelentkezem. Érdekl dve néztek rá az urak. Az alezredes feléje fordult: Te vagy a Köteles Ádám fia? Én vágyok, alezredes úr. Meg a Kárpátalján h si halált halt Köteles Laci öccse egészítette ki szavait a tanító, de Pista is derék levente! Annak is kell lennie az olyan legénynek, kinek ilyen a családja mutatott az alezredes az emlékoszlop felé. örülök, hogy megismertelek, remélem bel led is ilyen jó katona válik majd! Ilyen szeretnék én is lenni, alezredes úr és ha szabad jelentenem, úgy megtetszettek nekem a páncélosok, hogy én is az szeretnék lenni! Mind mosolyogtak az urak, Pista meg olyan keményen nézett a szemük közé, mintha már tényleges páncélos volna és kihallgatáson állna el ttük. (Folytatása következik) ÉPÜL A HORTHY MIKLÓS NEMZETI SPORTCSARNOK Az egész ország sportoló ifjúságának lelkesedése kíséri a Horthy Miklós nemzeti sportcsarnok építkezési munkálatainak el rehaladását. A gyönyör, nagyszabásúnak Ígérkez épület méltóan fogja képviselni nemzetünket, amelynek küzdeni tudó és akaró, ép test és ép lelk ifjúsága már annyi hazai és nemzetközi versenyen szerzett világhírt a magyar névnek. A közelmúlt napokban eld lt az épület homlokzatát díszítend, hatalmas domborm pályázata. A domborm a sport történetét eleveníti meg, s egy tehetséges, fiatal szobrászm vész, Kocsis András alkotása. Látjuk rajta, hogy a sportok története sok-sok ezeréves múltba vezet vissza. Már a görögök el tt éltek nagy, sportkedvel népek és nemzetek, s talán a testnevelés volt az egyetlen, amelynek folyamatos fejl dését az évszázadok semmiféle vihara nem tudta megakasztani. A fejl désben azonban egészen századunkig, s t mondhatnók napjainkig az egyéni csúcsteljesítmények hajhászása, s a tehetségek felkutatása és dics ítése volt a f cél. Ma a sportok m velése rendkívüli jelent ség, nagy, nemzeti feladat s így érthet, hogy az el bbi helyébe az általános, minél nagyobb tömegeket megmozgató, s a középeredményekkel megeléged tömegsport lépett. Ezt látjuk Német- és.olaszországban, s ez jut érvényre egyre nagyobb er vel hazánkban is. A tömegsportolás legtökéletesebben a leventelntózmény kereteiben valósítható meg. Amikor már állani fognak a Horthy Miklós sportcsarnok büszke falai, amikor az aluminium-domborm r l letekint évezredek alatt vidám leventék lelkes csapatai fognak betódulni a csarnok kapuin, hisszük, hogy egy lépéssel megint megközelítjük azt a szent célt, amely nap-nap után százezerszer hangzik el ajkainkon: a Szebb Jöv t", a boldog magyar jövend beteljesülését. Sz. I. A h o m l o k z a t d o m b o r m ü r é s z l e t«ökölvívók a homlokzaton

11 SZEBB J Ö V T! 11 Lesz-e b termést osztó aratás, gyümölcs-, sz l szüret? Függ az a jól megm velt talajtól, az elvetésre szánt egészséges magtól s f kép attól az es s, h s májustól, melynek minden es eseppje egy-egy aranyat ér. A Klek megmunkálása Fiúk, minden emberi élet Isten tulajdona. Mondjuk: az szántóföldje s nekünk azt csak bérbe adta, igaz, hogy örök bérletre. Az igy bérletre kiadott lólok-életbirtok megm veléséhez megadja az eszközöket is, s t az elvetend magot is. A m vel eszközök: lelkünk szellemi képességei. Az elvetésre szánt magot az r Krisztus: Isten igéjének, szavának, tanításának nevezi. A lélek megmunkálása igen korán kezd dik. Már ott is akkor, mikor a 2 3 éves gyermek kezdi megérteni, mi szabad b mi nem szabad. Jobban, mikor kezdi belátni: ez helyes, ez nem. Legjobban, mikor felfogja: mi illik és mi nem; m i a jó és mi a rossz; mi az erényes jó és mi az erkölcstelen b n! Ekkor a gyermek már éves. Már annyira tudatosan gondolkozik és cselekszik, hogy tetteiért felel s is s maga az, aki lottóiért vagy jutalmat, vagy büntetést vár; aszerint amint jót tett-e vagy rosszat. ö szép tavasz, szép ifjúság: a nemes, nagy. dics, áldásthozó tettek magvetésének boldog ideje! Mit vetettél I Mit ültettél eddig el lelked földjébe abból, amit Isten olyan b ven adott s öntött beléd erkölcsi tisztaságból, szivjóságból, lelki nemességb it. Nézd meg csak, mi kelt Hisz te ültetted. Saját vetésed csak érdekelt Annak terméséb l kell élned s boldogulnod itt s az örök életen át! Abból: Mert a férfi öregségében sem tér le arról az útról, melyet ifjúságában megszokott," Abból, mert: Honnan veszed el öregségedben azt, amit ifjúságodban nem vetettéit" Ma, ifjúságod tavaszában kell felfedezned, hogy életed útja Istenhez vezet. Ma kell meglátnod azt is, hogy az az út borzalmas örvények fölött,. szédít meredekek szélén húzódik, s hogy te ott biztosan járhass, Isten törvényeib l húzott korlátot tégy oda. Nem vagy egészen a magadé! Tudod ml az Isten törvényei Egy világmindenséget átható, egybefogó csodálatos rend; az a fegyelem, azon az éneket, muzsikát irányítja és széppé teszi, mert mindent összhangban tart. Most kell ebb l az életvalóságból kiolvasnod azt is, hogy bár a magadé vagy, életed hasznos munkájára számít ós vár Isten, egyházad és magyar hazád. így tehát mégsem vagy egészen a magadé. Mert ha olyan nagy valakinek éreznéd magad, aki olég Önmagának, mert nem szorul rá senkire, akkor te. se számíts se Istenre, se egyházadra, se magyar hazádra és egyikt l se várj semmit! Érzed magad is, ilyen hetyke, hányaveti módon gondolkozni nem lehet s annál kevésbé beszólni, mert nagyon, de nagyon és kikerülhetetlenül rá vagyunk utalva Istenre és egymásra! Számot kell adnunk I Honnan indultunk elt Minden emberi lélek Isten szántóföldje és az 6 tulajdona; nekünk csak bérbe adta. És mindenikünknek egyszer számol kell adnia. mit csinált azzal a bérbe kapott Istenbirtökkal: halhatatlan lelkével t S ezt maga Krisztus állitja. Nézz hát körül, de alaposan lelked birtokán, meg van-e ott az a rend és fegyelem, amit lelked széppé s naggyátevésre Isten törvényeiben el ír, ami ott a jó és b termést egyedül blztosttjat Vagy tán azt gondolva, hogy a magad ura vagy és hát senkinek semmi köze a te dolgaidhoz: lelked szántóföldjét ellepte a sok lelki giz-gaz, gyom, rendetlenség, hanyagság, engedetlenség, dúrvaság, hazudozás, ocsmány beszéd, csúfolódás, szül k s elöljárók lebecsmérléset Termés ez is! A te lelked föld j ó n termett. Hogy Isten az egészet t zre szánta, azt tudod. Hogy Itt, ebben az életben a szemétnek magad sem veszed hasznát, azt is tudod. Határozz! Mit akarsz V. P. T a r c s a f u l v y Lajos]A. A z ország legnagyobb ré szében lassan elpihennek a' sílécek és a rendszeret levente el relátó gondossággal helyezi nyugalomba sportfelszerelését. Lassan a rakoncátlan vizek is visszatérnek szokott medrükbe s a tavasz új szabadtéri sportok felé irányítja a levente figyelmét. Kívánatos, houy a leventék sízni tudjanak, époly fontos azonban, hogy megtanuljanak úszni, vízi jármüvekkel bánni s ilyeneket készíteni. Használjunk fel minden alkalmat az úszás megtanulására, azok pedig, akik úszni tudnak, úszástudásuknak tökéletesítésére, még akkor is, ha erre a lehet ség a lakóhelyt l csak távolabb kínálkozik. Kijöhet az id, mikor a jelszóból: Tengerre magyar!" parancsoló valóság lehet. A magyar vizek sokasága a Vág, Nyitra, Garam, Zsitva, Ipoly, maad a Zagyva, Tárna, Sajó, Hernád, Boldva, a kárpátaljai vizek, a Szamos, Hortobágy, Körösök, a Maros, a két Kükülló, Olt, Dunántúlon a Rába, Rábca, Marcal, Kapós, Sió, Zala, a Balaton, a Velencei-tó s végül a két nagy viziországút: a Duna és Tisza holtágaival, valamint a sok alföldi tó mind, mind teret nyu.it a vízisportok gyakorlására. A felsorolt, sok változó vízállású folyó és patak, valamint a Duna Tisza-menti tanyák, községek és városok leventéi számára., b lehet ség nyílik tehát a vízisportok m velésére magyar hazánkban! Napfény, leveg, víz, mozgás a jóegészség feltétele és minden betegség távoltartója. A víziélet edz, er sít, ellentállóvá tesz! Vízre tehát, leventék! Manapság lehet már olcsón és egyszer eszközökkel sportolásra alkalmas vízijárm vet készíteni. La tpunk hasábjain erre részletes útbaigazítást fogunk adni. Kísérjétek figyelemmel vízirovatunkat! VÍZRE L E V E N T É K! Kjryel re annyit már elárulhatunk, hogy a legolcsóbb és mégis a legsokoldalúbb vízi j á r m áz indiáncsónak és a kajak. A délaraerikai indiánok építik a a legegyszer bb fajta indiáncsónakot szalmából és háncsból. De ne higyjétek, hogy ez a magyar leventének nem jutott eszébe. Sportjukat egyes magyar vizeken még pénzszerzéssel is összekapcsolták: indiáncsónakjukat nádból készítették el és ; egy kellemes víziút után, még a nádat is értékesítették. Bizonyos, ha az efajta szalma és háncsból való csónakok készítése általánosan ismert lett volná hazánkban, ez lényegesen megkönnyítette volna az árvízsujtotta vidékeken a mentés / munkálatait. A szalma- vagy háncscsónak építéséhez nem kell semmi más anyag, mint szalma, illetve háncs és zsineg! Ennek a csónakfajtának csak egy hátránya van: ár ellen nehezen használható. Ezt a hátrányt kiküszöbölhetjük, ha Levente-kajakot építünk, mely négy szál négyméteres deszkából kis ügyességgel könnyen elkészíthet. Nagyobb sportteljesítményekre és hosszabb vízikirándulásokra az ú. n. Vándor-kajak a legalkalmasabb. Mindháromról: az indiáncsónakról, a Levente- és a Vándor-kajak készítésér l majd részletes leírást adunk és az építeni szándékozó leventék számára hozzáférhet vé tesszük a természetes nagyságban készült építési rajzot és az építéshez szükséges szerszámról és anyagról a részleges leírást. A havas erd k és hegyek világa után a vízisportok testet-lelket üdít szépségei várnak benneteket. Vegyetek részt minél számosabban a víziéletben! Lapunk ebben segítségetekre lesz! Habi Károly

12 12 SZEBB J Ö V T ) T AVASZI NAP«SÜT 5 friss lendülettel rajzolja le az egész m velet értelmi részét. Ilyen alapos elméleti tudást a l téren pompás találatok fognak majd követni. így is kell, mert minden leventének félelmetesen jó lövésznek kell lenhie. A világnézeti kérdésekr l is ízelít t kapunk. Az élet legf bb értelmét, a munkát, a jó magyar munkát Végre! Nem vagyunk többé a szoba rabjai. A napsugárnak meleg a simogatása, A leveg ben madár- derék leventeifjak. értelmesen, szépen, szinte bölcsen megértik már ezek a csicsergés és földszag. A leventemunka is ízesebb a A második udvarban a leventelegények dolgoznak. friss' tavaszi szélben, a dobbanó földön. A Szebb Jöv t! Míg áthaladunk a nagy épület széles folyosóin, nagy is megkezdheti látogatásait nálatok, levente bajtársak. sürgés-forgást látunk. Éppen a várva várt Szebb Jö- Hadd meséljem el most nektek els látogatásomat, vöt! osztják ki. Az új körletbe érve a napos és ügyeletes pompás jelentkezését élvezzük mi is. Az alezredes Egy délutánt Rákospalota leventéi között tölt t- ' tünk. Kora délután a Bocskai-utca sarkán már várt úr katonaarcán csendes der sugárzik. bennünket a leventeoktató úr és kalauzolt a leventeotthon felé. A nagy teremben tisztaság, rend. Fa- Legszívesebben mindegyiket lerajzoltuk volna, Micsoda pompás, derék magyar fiúk ezek! lain kézzel díszített oklevelek leventedics ségek, mindegyik megérdemelné. Sajnos, csak egyet, a derék üveg alatt régi magyar fegyverek a szabadságharcból Juhász Istvánt tudtuk ceruzavégre kapni. és a kuruc id kb l, Rozsdamarta felületük mutatja, Milyen hamar elmúlik egy délután. Mindenre nem hogy a rákosi homok dédelgette ket ezideig. Olvasóterme barátságos, gyönyör rádióval, képekkel, lapoktekintésére már nincs id nk. Pedig de szerettük volna telik. A sok, értékes szakosztály m ködésének megkal, ment szekrénnyel. A konyha még meleg. Hogyne! a híradósokat megnézni, akik percenként füllel hatvanad is vesznek, vagy a céllöv, birkózó szakosztályt Hiszen itt étkezik naponta 120 éhes kis magyar, köztük 20 leventebajtárs is, a város gondoskodásából,. szeretetéb l. A rákospalotai leventeotthon él példája a ma- Rákospalota leventéi! Büszkék vagyunk Rátok! Hat még a zenekart! No, majd legközelebb. gyar akarásnak. m _ m m m m m^ m m m m m m Füzesi Árpád De sietnünk kellett. A leventeapródokat látogattuk meg legel ször. A Bocskai utcai polgári iskola nagy i, udvarán tiszt urak EGY HADIROKKANT LEVELE } ' ^L^ L M éppen három jókedv apródszakaszt figyelnek, LEVENTE-FIÁHOZ amint azok vidáman játszanak. lehetsz reá! Bár az 1911-es világháború el tt is meg lett Levente vagy hát, kedves fiam! Levente! Büszke Utána elméleti volna ez az intézmény. Sokkal kevesebb h si halottja oktatás van a tantermekben. Hall- volna a nemzet fiatalsága, ami nagyon fontos a hábo- lett volna a nemzetnek. Sok mindent megtanulhatott juk az oktató úrtól, hogy Töltet- nem jutott id. Sokan haltak meg azért, mert nem rúban, de amire a háború el tti gyors kiképzés miatt len puska nincs!" voltak gyorsmozgásúak, de nem is lehettek, mert ifjú Miért, ki tudja! korukban semmi testgyakorlatot nem végeztek. Nemlennék én sem rokkant, ha olyan viszonyok között n t- Els nek Szlavkovszky István apród jelentkezik. Frissen pattan föl helyér l: tem volna fel, mint ti, úgy neveltek volna engem is, mint titeket. Mert a kápanyél is elsülhet! felel. Biztos, hogy Pista ezt soha sem felejti el és a cs torkolatot mindig Veletek, fiaim, ily dolgok már nem történnek meg, fölfelé fogja irányítani. mert az iskola padjait ottliagyva egyenesen szárnya A IV. szakasznál napsugaras a tanterem. Jelentés! alá vesz az áldásos levente-intézmény. Nem volt nekünk újságunk sem, de benneteket már nemcsak a Megtudjuk, hogy hiányzó nincsen. Az alezredes úr csillogó szemmel, röviden, katonásan dicsér: gyakorlótereken tanítanak, hanem az a szép njság, a Szebb Jöv t! is tanít, nevel, oktat. Bel letek öntudatos, tettrekész legényeket, magyar honvédeket ne- Derék, tisztességes, jóravaló magyar fiúk vagytok! Jól van! Ezt szeretem! vel, hogy az élet viharában meg tudjatok állni. örömmel hallgatjuk meg, hogy a kis apródok mi mindent tudnak a h sök tiszteletér l. Alid meg te is a helyedet, fiam, hogy büszke lehessek rád! Légy az els k között az els, jók Csengetnek. Négy óra. A II. körzet IV. cs. három szakasza már sorakozik a szabadgyakorlatokhoz. Az között a legjobb! Ne hallgass a marjál magyarnak valló, de lélekben idegen csábítókra, a hangzatos oktató úr friss, ropogós hangon vezényel a leventeifjak délceg csapatának. /jelszavakkal dobálódzó, mérgez lelk emberek szavaira, hogy ott a haza, ahol a kenyér és a megélhetés". Közben végignézzük a foglalkozási naplókat és a törzslapokat. Ezek a törzslapok mindent elárulnak: Ne, ó, ne ládd ezt, fiam! Ne, mert idegen országban dicséretet, néha egy kis büntetést. Jól van ez így! Ha még a pacsirta sem száll fel oly magasra az Egek Urához s nem dicséri t oly szívet-lelket gyönyörködtet akad egy-egy lógós", arról még katonakorában is tudják, hogy jó lesz rá vigyázni, mert szívesen elillan. himnusszal, mint a magyar rónán a szántó-vet ember feje fölött. A szell, amely nálunk lágyan fütyül, idegenben már duhaj, rakoncátlan, pusztító, vad viharrá A leventeifjak elméleti tudását is meghallgattuk. Éppen a légvédelmi oktató úr kérdezi a fiúkat. fajul. A virágnak, bár legyen ezer színe is, nincs az a Meglep, milyen jpompásan ismerik az elektrotermit, bódító illata, a gyümölcsnek zamata, a magyar dalnak termit és robbanobombák tulajdonságait, az óvóhelyek hol mélabús, hol egekbe tör dallama. Nincs, nincs, követelményeit és a permetez harcigázok ezen csínját-bínját. csak minálunk, a Kárpátok ölén! Ezután a t zoltószakaszt nézzük meg. Itt a céllöv Legyen bár idehaza néha napján mint a jelenben kispuskáról folyik az oktatás. Száraz György felel, értelmesen, ügyefel azt más országéval, bármilyen fehér is legyen ott a is barna és talán sz kösebb is a kenyér, ne cseréidsen. Társa fölrajzolja a táblára kenyér, mert annak nincs az az íze, mint a, magyar r a rónaságán termett és magyar édesanyád által sütött cs huzagolását, piroshéjú drága magyar kenyérnek. négy oromzatát és Légy hát igaz levente! Büszke leszek reád, ha megmagyarázza a mint nekem, neked is e hármas szent cél lében szemeid fontosságát Mikor pedig tovább, bad életet élni! el tt: Magyar földön, magyar én alatt független, sza- a célzás elméeltér l számolnak be h, soím meg nem tántorodó honvéd! Légy öntudatos levente s majdan vitéz, esküjéhez a fiúk, az alezredes úr is krétát Kövér Balázs kls( a/.du Szebb jör l!-tel köszönt szeret hadirokkant atyád - kap a kezébe és Sajóvelezd.

13 SZEBB J Ö V T! 13 I s m e r d m e g a m o t o r t! El z cikkünkben röviden megismertük a mótor történelmét. Fiúk, erre még ha néha egy kicsit unalmas is az ilyen cikk feltétlenül szükség van. Ha valamivel komolyan akarunk foglalkozni, illik ismerni kialakulásának, múltjának történetét. Ma megismerjük a gépkocsi részeit. Látjátok, nagy ugrást tettünk. Nem térünk ki jobbra-balra, hanem mindjárt egyenesen magával a gépkocsival kezdjük. Lényegében minden járóm nek az alapja, legyen az kocsi, páncélgépkocsi, mótorvonat yagy harckocsi; a két f rész: 1. az alváz és 2. a felépítmény. (Ezt karosszériának vagy kocsiszekrénynek is nevezik.) A kett közül az alváz a fontosabb és az egész kiképzés során f leg csak. azzal foglalkozunk. Miért fontosabb az alváz? Mert abban van minden lényeges rész, ami a kocsi mozgásához szükséges. Felépítmény nélkül még vígan szalad az alváz, de a felépítmény alváz nélkül soha. Mi minden van az alvázban? i.motor l. I tengelykapcsoló lendkerék <3.# Sebességváltó Sebtsstgváltóm. 3. & kítgyenlitómi A hattá tengt, AkardántiMó Vessetek egy pillantást a vázlatra és már meg is válaszoltunk nektek. El ször is itt van a mótor és segédszervei (h t, olajozó, gázosító stb.). A mótor szolgáltatja a hajtóer t. Ezt az er t át kell vinni a kerekekre, hogy azokat forgatva, a kocsi haladjon. Ezt végzik el az er átviteli szerkezetek. Tudjátok, hogy a legtöbb gépkocsin a há.tsó kereket hajtja meg ;t mótor, az els kerékpár csak kormányzásra szolgál. A mótorból hátrafelé kiindulva találjuk a következ er - átviteli szerkezeteket: 1. a tengelykapcsolót a lendít kerékkel, más néven lendkerékkel. Ezzel a hajtott tengelyt a mótorról lekapcsolhatjuk. (Kuplungnak is nevezik idegen szóval.) 2. A sebességváltóm vet, mellyel az útnak megfelel en kiválaszthatjuk a megfelel sebességet és szükség esetén hátrafelé is mehetünk. 3. A hajtóm vet, mely a kardáncsuklóból és a kardántengelyb l áll. Ez biztosítja a rugalmas kapcsolatot a mótor és a hajtott kerekek közt. (Merev tengelyek az út zökken in eltörnének!) 4. A kiegyenlít m vet, mely fordulóban lép m ködésbe.. Az egész el bb említett rengeteg szerkezet az alvázba van szerelve, ehhez tartoznak az alapos rugózással feler sített kerekek is, a fékekkel, abroncsokkal. A két fénykép egy Mercedes-Benz kocsin mutatja be nektek a kocsi alvázát. Az egyes számok jelentése: 1. mótor, 2. tengelykapcsoló, 3. sebességváltóm, 4. kardáncsukló, 5. kardántengely, 6. kiegyenlít m, 7. kerék fékdobbal. Jegyezzétek jól meg magatoknak az elnevezéseket. Legközelebb a mótorról és m ködésér l lesz szó. Nagy Ern Lépésre. A,ludov< ka ' aaadem'a füzér - menefe / öje. P33 3=? I He - resik a, nem le - lim a fa - resz - te - lé le -ve - la - met, Sem a bkö, sem a jegy- z nem ta - lál - ja a ne - ve - met. *5 Majd meg-lo-iái-jo azt Horf-hy Mik - lót a vár -ba: Mi-kor en-gim be-so-roz-nak a tü-zé-rek osz-fó - lyá - 6a. Horthy Miklós bánatában kisétált a Dunapartra. Ráborult a vaskorlátra: hová lett a szép hazája? Visszaszerzi azt a magyar tüzér újra, TizenötOs ágyúgolyó lesz a gy zelemnek útja. így szól a nl. kir. Honvéd Ludovika Akadémia fiatal tisztjelöltjeinek a közeljöv tüzérhadnagyainak menetel nótája. Aki ismeri a világháború ( ) híres katonadalait, az ráismer a gyalogosmenetel ben Is, a tüzérmenetel ben is a régi magyar népdalra. A Ludovika Akadémiának jeles zeneszerz k is szívesen s'ze - reztek volna menetel nótát. A tisztjelöltek mégis népdalt választottak. Közösséget vállaltak ebben is az egyszer magyar néppel. a falvak és tanyák magyarságával, akik a honvédség tízezreit állítják csatasorba, ha hív a Haza. Még egy szép vonás van ezekben a menetel nótákban. Mindkett ben benne van a vezér neve. A nlagyar katonanemzet. si hagyománya, hogy sok jó nóta dicséri, hirdeti a legels magyar ember nevét. Gondoljunk csak a Rákócziról, Kossuth apánkról szóló dalokra. Ezért kívánja a magyar ember, hogy most Horthy Miklósról szóljon a dal. A Ludovika. Akadémia tisztjelöltjei ebben is a magyar nép millióinak szíve vágyát követik. Volly István A FEGYVER MÉG NEM MINDEN Különös gondolatok töltenek el, mid n itt járkálok a Romániát megvédeni hivatott er dvonalban. A félelemnek alkotása ez! Ezek a hatalmas építmények, mély árkok, drótsövények mind, mind értéktelen dolgoknak bizonyultak. Anyagnak, lélek nélkül! Az Isten különös ajándéka, hogy egyetlen csepp magyar vér nélkül került birtokunkba ez az er dvonal. Az igazság fegyvereit éppen úgy nem volt képes megállítani a Carol-vonal, mint ahogy a magyar honvéd er teljes támadását hiába igyekezett volna egyetlen pillanatig is feltartóztatni! Az Ur kegyelméb l led lt ez a válaszfal is. Erdély egy részének magyarsága ma már közös akarattal menetel a csonkaországi magyarokkal a maga elé t - zött szent célok felé. Ezen az úton sem er dvonal, sem er szak megállítani nem tudja a szent lelkesedéssel eltöltött magyar hadsereget. Az er dök pedig egymásután semmisülnek meg a magyar m szaki csapatok robbantásaitól. 5 Román betoner d Lángszórós tímndás a betoner d Men

14 SZEBB J Ö V T! KÜLFÖLDI H Í R E K A tavaszi háború kibontakozása Áthúzni az ellenség számításait s elragadni t le a kezdeményezés el nyét! Az elmúlt hónapok számtalan példával bizonyították, hogy a két tengelyállam mesterien ért ehhez a hadifogáshoz. Valami efféle történt, illetvo kezd dött a mult héten is. Alig ocsúdtak fel az angolok abból, hogy az amerikaiak támogatását élvezhetik, már a legels amerikai szállitóhajók elindulásakor csalódás érte ket. Az Atlanti óceánon megjelentek a német tengeri er k. Pár nappal kés bb pedig német részr l már azt jelenthették, hogy nem is egy teljes hét alatt 368 ezer tonnányi ellenségei liajóteret küldtek a tenger mélyére. A világ most várja, hogy az Atlanti óceánon hogyan alakulnak majd az események. Az angolok eddig lekicsinyl en nyilatkoztak a német-olasz tengeri er k- r l. Valószín nek látszik, hogy az angol flotta mindent latbavet, majd az els hatalmas kárvallás elfeledtetésére. Felvonultatja hatalmas er it az Atlanti óceánon. Ám, ha a messzi tengereken sikerül is elérnie célját, természetesen még mindig csak az els megtizedelés veszélyét hárította el az amerikai szállítmányok fel l. A szigorúbb megrostálást a német légier végzi el, amely ugyancsak felkészült az egyre növeked feladatokra. Nemrég közölték, hogy az eddiginél is nagyobb teljesít képesség német repül gépek készültek el, els sorban azzal a céllal, hogy az amerikai szállítmányokat már akkor megtámadhassák, amikor a hajók még el sem érték az angol vizeket. Felt n amerikai elhatározás Az Atlanti óceánon már a háború kitörése óta csökkent a hajózás biztonsága. Éppen ezért a semleges államok arra törekedtek, hogy hajólkat felt n en megkülönböztetik a hadvisel államok hajóitól, nehogy támadás érje ket. Ezzel pontosan ellenkez elhatározásra jutott legutóbb az amerikai kormány. Tervbe vette, hogy az amerikai hadihajókat ugyanolyan sötétszürke színre festik majd, mint amilyenek az angol hadihajók. Az Egyesült Államok kl akarják tehát tenni hadihajóikat annak a veszélynek, hogy a tengelyhatalmak tengeralattjárói egyes esetekben ne tudják megkülönböztetni, hogy melyik az ellenséges angol hajó és melyik az amerikai. Szándékosan számításba vették a veszélyt, ami mögött nyilván az rejlik: ha német tengeralattjárók tévedésb l amerikai hajót süllyesztenek el, Amerika okot talál arra, hogy a közvélemény el tt érthet vé tegye hadbalépését a tengely ellen. Egyébként háborús elhatározásai mellett szólnak Amerika Hatalmas er - feszítései is a felszerelés dolgában. Nemrég 7 milliárd dolláros hitelt szavaztak meg az amerikai törvényhozók, majd az elnökt l.újabb megkeresés érkezett a kongresszushoz további 4 milliárd beruházása ügyében. Jugoszláviának is döntenie kell A német-jugoszláv viszony teljes tisztázását hátráltatta az a körülmény, hogy a jugoszláv kormánynak nem valamenynyi tagja volt azonos véleményen az ország külpolltkal állásfoglalása tekintetében. Ez végül is arra vezetett, hogy luirom jugoszláv miniszter kivált a kormányból. Ekkor viszont belpolitikai válság állott el, a távozó miniszterek he- - lyébe újakat kellett kinevezni s az alkalmas személyek megtalálása id be telt. Mikor e sorokat írjuk, az értesülések arról szólnak, hogy Cvetkovics jugoszláv miniszterelnök el adta Pál kormányzóhercegnek, kiket javasol á megüresedett miniszteri tárcák betöltésére. Ha a betöltésre sor kerül, újra a külpolitikai kérdések kerülnek majd el térbe és ennek folyamán azt várják, fiogy Jugoszlávia elküldi képvisel it Németországba, a. félbehagyott tárgyalások befejezésére. Németországban elzárkóznak az el l, hogy bármit is eláruljanak arról, milyen határozott formák között érvényesül majd a német-jugoszláv barátság. Matszuoka útja A japán külügyminiszter e hét közepén Berlinbe érkezett. Látogatását nagy várakozás el zte meg. Azt kellett ugyanis föltételezni, hogy a japán államfórfiú csupán udvariassági látogatás céljával nem határozta volna el magát a közel háromhetes, Aadságos útra a mai válságos helyzetben, amely a távolkeleti országokat is sok megoldásra váró súlyos kérdés elé állította. Harctéri események A német tengeri er k már emiitett sikerein kívül a német légier mult heti tevékenysége is jelent s volt. December óta a legsúlyosabb légitámadás érte Londont. Kétezer német bombázó hatalmas pusztítást végzett az angol f város területén, sok lángbaborult városnegyedben napok múlva sem tudták megfékezni a tüzet. Bombatámadás ért más angol városokat is, különösen kiköt ket.. Afrikában elesett Dzsarabub, amelyet az alig 800 f nyi olasz hely rség hónapokon keresztül h siesen védett. Etóplában Keren körül egyre er södik az angol nyomás. A harcok a várostól mintegy három kilométernyire szörny kézitusák közben folynak. Albániában Tepelini város körül folynak heves harcok. Az olasz repül k több ízben megtámadták Málta sziget La Va letta nev kiköt jét. Bárdossy külügyminiszter visszaérkezett Németországból H A Z A I H Í R E K A magyar külügyminiszter Németországban. Bárdossy László újonnan kinevezett külügyminiszter rövid látogatásra Münchenbe utazott, hogy bemutatkozzék Hitler vezér és kancellárnak, valamint Ribbentrop birodalmi külügyminiszternek és Németország többi vezet emberének. A Führer hosszabb kihallgatáson fogadta a magyar külügyminisztert. A látogatás után Bárdossy külügyminiszter elmondotta, hogy németországi útjáról a legjobb benyomásokkal tért vissza. Magyarország és a magyar nemzet irányában német részr l továbbra is nagy megértést tanúsítanak, de különösen nagyra becsülik Németországban a magyar politika állandóságát, szilárdságát és következetességét. Egyébként a müncheni látogatás legkiemelked bb eseménye Ribbentrop n - met külügyminiszter pohárköszönt je volt, amelyet a magyar minisztertársa tiszteletére adott estebéden mondott. Ribbentrop hangsúlyozta, hogy nemcsak a régi magyar-német f egy vérbarátságot tartja értékesnek, hanem azt Is, hogy Magyarország a maga erejével ismét hozzájárul a végs harchoz. Hazaérkeztek az 1848-as honvédzászlók. A szovjet kormány felajánlotta és a magyar-orosz határra küldte azt az 56 magyar honvédzászlót, amelyek a szabadságharc után kerültek Oroszországba. A határon magyar tiszti küldöttség ;ünnepélyes formák között vette át a hazatért zászlókat. A magyar f városban is díszes küls ségekkel fogadták a szabadságharcban annyi dics séget látott lobogókat. A nagyjelent ség eseményre visszatérünk. Bolgár szövetkezetek képvisel i érkeznek Magyarországra. A bolgár szövetkezeti intézmények vezet inek 25 f nyi csoportja május közepén látogató körútra Budapestre érkezik. A bolgár vendégek kéthetes magyarországi tartózkodásuk során ellátogatnak a legtöbb magyar vidéki városba is. Német adomány a magyar árvízkárosultaknak. A német birodalmi kormány a magyar árvízkárosultak megsegítésére 100 ezer birodalmi márkát ajánlott fel. Vasúti összeköttetés Szovjetoroszországgal. A magyar-szovjetorosz szerz - dés értelmében a két ország között közvetlen vasúti összeköttetés nyílt meg a mult héten. Hosszabb kiképzés a magyar honvédség gyors fegyvernemeinél. A huszárságnál, a gépkocsizó gyalogságnál, a kerékpárosoknál és a páncéljárómüves csapatoknál a szolgálati id t az eddigi két évr l három évre emelték fel. A magyar úthálózat fejlesztése. Ebben az évben az útépítések egész - sora indul meg az országban. Az idén épül többmilliós költséggel az új állami út Miskolc és Kassa között. Ugyancsak ebben az évben Borsod megyéb l Debrecen felé is új m utat építenek. Miniszteri vendégek a szomszéd államokból. A Budapesti Nemzetközi Vásárra Magyarországra látogat el ' a bolgár földm velésügyi, valamint a jugoszláv kereskedelem- és iparügyi miniszter. Németországból Is magas vendégeket várunk.

15 SZEBB J ÖV T! 15 koigaiáasag ÖRDÖGTOJÁS Ma burgonyát ültettünk kertünkben. Közben folyt a beszéd is. János feladta a kérdést: Van nekem egy tyúkom, föld alá rakja a tojásait. Mi azt Laci rávágta: Krumpli. Nem biz' az, mert pityóka! Fiúk! Akár csucsorka, akár kolompór. vagy sváb tök" a neve, annyi bizonyos, hogy valamikor még elültetni sem akarták az emberük ezt a nagyon értékes gumót, mert ördögtojás" néven ismerték ós mérges növénynek tartották. Bizonyáia a földfeletti termését akarták megenni, az csakugyan mérget tartalmaz. Európába 400 évvel ezel tt hozták Amerikából. Hazánkba pedig a külföldet járó diákok csempészték be. Le is fülelték ket és csak akkor kerültek szabadlábra, amikor maga Wesselényi Ferenc nádor kihallgatta ket és meggy z dött, hogy a burgonya egészséges, jó eledel. Soká tartott, amíg a földi alma" elterjedt, A minden újtól idegenked népünk száján még az 1800-as években is 'ez a mondás forgott: Se jó, se rossz, mint a burgonya! És ma 2000 fajtát ismernek a világon. Kaláka váron még kenyér helyett is eszik. Éppen tegnap olvastam, hogy a székelyek a mostani háborús világban úgy takarékoskodnak a kenyérrel, hogy minden hétf i napon pityóka-napot tartanak. E napon kenyér helyett mindenhol burgonya kerül az asztalra, Budapesten már sok óv óta burgonyával keverik a kenyórlisztet, mert az ilyen kenyér nem szárad olyan gyorsan. Nagy víztartalma lehet a burgányak. Nagyon nagy. 77% víz ós 20% keményít van benne. És a fennmaradó 3%1 Ez emészthetetlen rost és harritt., A keményít t hogyan vonják ki bel le! A megmosott, felaprított burgonyát szitán vízzel öntözik. A víz kimossa a keményít t, az így nyert levet iszapolják, szárítják s végül a száraz, fehér keményít marad vissza. Aztán csiriz lesz bel le kottyantott bele Laci. Ügy van! Az is készül bel le. Mifelénk szeszt is készítenek a pityókából. Talán még krumplieukrot is? ingerkedett ismót Laei. Jegyezd meg: szesz, vagyis alkohol, csak cukorból termel dik. Még pedig erjedés útján. Szóval a burgonya a krumplieukornak és a szesznek nyersanyaga! Mez - gazdasági iparunknak egyik legfontosabb nyersanyaga. Az örökké nyugtalan fiú a homlokára csapott: Most már értem, miórt szereti a malao annyira a krumplit. Cukor is, szesz is van benne. Bizony felbecsülhetetlen takarmány egészben, felszeletelve, zúzva, nyersen, párolva, f zve vagy akár mint szeszgyártási moslék, Arról is olvastam, hogy a krumpli szárából cellulózé kószül. Mi az a cellulózét Lám, Laci pajtás, te alig olvastad el figyelmesen a Szebb Jöv t" 3. számának mez gazdasági rovatát. Hanem fiaim! A nagy beszédben egészen megfelejtkeztek arról, hogy a megbeszólt 10 em-nyt földet rátakarjátok a vet magra. Kalákaváron azt tartják: mélyen kell a pityókát ültetni, mert ha meghallja a harangszót, akkor visszavándorol a verembe. Hohó, János, nem csapsz ám be! A krumplinak nincsen füle, nem is hallhat hát vele. De van szeme. A csirája, amelyb l a bokor fejl dik. Addig, amíg a gumó gyökeret ereszt, a gumóban felhalmozott tápérték táplálja a csirát. Mekkora termést vár, keresztapái Az részben az Id járástól függ, se nagyon nedves, se nagyon száraz id nem kedvez a burgonyának, részben attól is függ, hogy megússza-e betegség nélküli Hát móg a burgonyának is van ellensége! Évenként nagy pusztítást végez a burgonyavész; a burgonyabogár, meg a lótet sem kíméli. De ha jól sikerül a termés, akkor az elvetett mennyiség hat-nyolcszorosa terem. Kalákaváron átlag 45 mm terem kataszteri holdanként. Az bizony elég kevés, bár az országos átlag is ennyi. Hát akkor miért kevés! Azért, mert a magyaróvári gazdasági f iskola gazdaságában mm termést is elérnek. Amit a termés fokozására itt megtesznek, azt megteheti minden gazda. A jófajta, egészséges vet mag ós a helyes m veles megötszörözhoti á gazda jövedelmét ós ezzel a burgonya kiviteli mennyiségét is. A régi Magyarország területén óvente mintegy 1 millió kat. holdon 45 millió métermázsa burgonya termett, ugyanannyit termelhetnénk a mai határok között. A burgonya, ha valamikor ördögtojásnak nézték is, a legelsörend kenyérpótlónk ós úgy közélelmezési, mint általános nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen mez gazdasági nyersanyag. Királyfalvi Gusztáv TUDNIVALÓK A rézgálic legmagasabb fogyasztói ára 100 kg-ként 121 P. A közlekedésügyi miniszter elrendelte, hogy a vet magok vasúti szállítása soronkívül történjék. Az állomási mérlegeket a községi elöljáróság tanúsítványa alapján a vet magok szétosztása céljára ingyen igénybevehetik. A csirátlanított tengoriliszt legmagasabb fogyasztói ára Budapesten ós környékén kg-ként 30, az ország egyób területén 31 fillór. A földmüvelésügyi minisztérium felhívta a gazdák figyelmét a métely elleni kór-védekezésre. A védekezés céljaira peng t bocsátottak a törvényhatóságok rendelkezésérc. A földm velésügyi minisztérium évonte 1 millió naposcsibét és tenyószbaromfit oszt ki az országban. * A népruházati tervek megvalósítására mintegy 5 millió méter különböz pamutáru szövetet gyártanak. 6. 6<zámá fre*eázt*ejtvéfuf. Beküldte S. J. levente, Kiskunhalas * i 3 k 3 f i lí I? a u Wflh í r A Ál Síi, f tt a a 9 A Á 5 A u Sím Vízszintes sorok: 1. Torna. 8. Költ nk hibásan írva. 9. Er sebbé tesz. 10. Tiltószó. 11. Lóbetegség. 13. Ugrón Ern. 14. Fejre tesszük. 15. Fedd. 16. Keresztül. 17. Neves labdarúgó. 19. Kérd szó. 21. Évszak. 22. Igeköt. 23. Állami bevétel. 25. Lám. 26. Nem szereti a rendet. Függ leges sorok: 1. Tanárok összesége. 2. Férfinév. 3. Téli sporteszköz. 4. Fel vesz. 5. Mutatószó (ford.). 6. Edit. 7. Arcátlan. 11. Ruhadarab. 12. Elmúlás. 18. Muzsika. 20. Nem oda. 22. Mutatószó. 24. Fém. 25. Olasz nével. Megfejtési határid s április 9. A megfejtéshez beküldend : a vízszintes 1. és 26., függ leges 1. és 7. A megfejtéseket kizárólagosan postai levelez lapon kell beküldeni a következ címre: Szebb Jöv t!" szerkeszt sége, Budapest, VII., Dohány utca 14. A levelez lap címzési oldalának bal szélén fel kell tüntetni: Rejtvénypályázat". Másképpen címzett megfejtéseket nem veszünk figyelembe!.a 4. számú keresztrejtvényünk helyes megfejtése: vízszintes \. Március tizenötödike. 27. összeméri. Függ leges 1. Múzeum el tt. B U D A P E S T I P I A C I Á R A K Hivatalos terményiegyzés. Búza 21.. Rozs 20.. Zab Árpa: sörárpa, kiváló els - rend 25.90, sörárpa ipari 68 kg , takarni kg , középm Kukorica MuKruk, hüvelyesek. Köles: fehér 46, vörös 44, egyéb 43. Lucernamag: ólomz. tb. 600, aránk. ny Lóheremag: ólomz. fb. 290, ny. aránk Biborhere Muharmaft 78, Bükkóny: tavaszi 58. Vágómarhnvásár. Arak kg-ként él súlyban: bika magyar Ila 70, bika tarka la , Ha 88 98, ökör magyar la 110, ökör tarka la Ha , tehén magyar Ila 77 94, tehén tarka la , Ila Lóvásár. Arak: könny hintós kocsiló , nehéz igáskocsiló nyugati fai , könny igás , alárendelt min ség , vágóló , csikó Sertésvásár. Arak: uradalmi zsirsertés páronként 340 kg-on felül , alul 154, szedettsertés la 152, öregsertés la 148, félsertés szalonnával la , félsertéshús la hátszalonna 28 kg-os sózott , háj 21, belföldi zsír 214, szalonna 3 darabos Él baromfi: tyúk , csirke , pulyka , idei csirke 400. Tojás: eredeti láda , kiolvasva , selejtes, ládánként , kiolvasva

16 TESTEDZÉS A Magyar M vel dés Házának zsúfolásig megtelt néz tere sz nni nem akaró tapsokkal jutalmazta a VII.ker.Leventcegyesület által ' rendezett díszel - adást. A legnagyobb elismerés hangján szólhatunk a gyorsan perg számok szerepl ir l, az országos viszonylatban is els rangú tornászgárdáról, a vendégszerepl Koszorú" VII. válogatott hölgycsapatának szép táncairól, a humoros számok el adóiról. Az ünnepség fényét emelték Ziclinszky Tibor szfv. tanácsnok, el ljáró elmondott ünnepi beszédével és Cselényi József magyar nóták éneklésével. A kiképz tisztek és a VII. ker. oktatói kara jó munkát végeztek.» A II. ker. Mátyás-gimnázium dísztermiben szokatlan sürgés-forgás fogad berniünket. Kis és nagy diák hozza féltve rzött kezemunkáját, a kis repülömodelleket, melyekb l kiállítást rendeznek a nagyközönség számára. Amerre a tekintetünk, mindenütt valami érdekes vitorlázó vagy gumimótoros géptípust látunk. Akit érdekel, menjen el és nézze meg, nem fogja megbánni. * Szendy Károly dr, Budapest polgármestere olyan szavakat hangoztatott a minap, hogy az MTK hungáriaúti sporttele'pét esetleg n leventeifjúság kupná meg.» A legf bb német sportvezér, v.o n Tsehammer und Osten, néhány napos tartózkodásra Budapestre érkezett. Itt tartott el adásában többek között dicsér szavakkal emlékezett meg Garinischban járt levetéink példás fegyelmezettségér l és viselkedésükr l., * Magyarország A. Jugoszlávia A. 1:1 (1:1). Magyarország B. Jugoslávia B. 2 : 0 (2 : 0),» A XI. ker. céllöv bajnokságban bajnok lett a Gamma FC csapata 1302 kör. 2. XI. ker. Levente Egyesület 1291 kör. Egyénileg bajnok: Herth X. ker. lev. 276 kör. 2. Hush XI. ker. lev. 269 kör. 3. Horváth Gamma FC 269 kör. A Magyar Aero Szövetség most osztotta ki az évi legeredményesebb vitorlázórepülési díjakat. Az év legjobb teljesítményei a következ k voltak: A junior-csoportban a leghosszabb ideig, 6 óra 46 percig Major Ferenc repült, a legnagyobb magasságot ifj. Kemény Sándor érte el 1300 méterrel, s legnagyobb távolságot pedig Zsigmond Péter, aki 81 kilométert repült be vitorlázó gépével. A szenior-csoportban a legnagyobb magasságot Szönyi József érte el, a legnagyobb távolságot Stef Tibor, aki 254 kilométeres utat repült be mótor nélkül. Célrepülésre szabadon választott céllal és meghatározott céllal Tusnádi László startolt legeredményesebben, Szolnokról a 116 kilométer távolságban lév Miskolcra és Budapestr l 160 kilométer távolságra Szegedre repült. Zielínszky tanácsnok beszédet mond a leventék ünnepélyén A Temesvár" modell Stressius német gyal. tábornok beszélget a magyar siz k vezet ivel Magyar leventeslzok Garmischban MAGYAR LEVENTÉK A GARMISCHI TÉLI JÁTÉKOKON (II. közlemény) Csapatversenyben az els versenynap után : 1. Németország, 67 pont. 2. Olaszország, 66 p. 3. Szlovákia, 51 p. 4. Norvégia 42 p. 5. Bulgária, 33 p. 6. Magyarország 23 p. 7. Spanyolország 16 p. 8. Románia 6 p. Február 28-án a lcsiklásra került sor. Az Olympiai pályán került lebonyolításra, hossza 3.5 km magasságkülönbözete 700 m volt. A mi leventéinknek még egye' re túlnehéz volt ez a terep és így már az is szép, hogy mind végigfutották. Mérag H. R, hatalmasat bukott és ezzel sok id t vesztett, öccse, Méray IÍ. Endre nem is indulhatott, mivel a két nap el tti edzésen a bal vállát ficamltotta ki, Kálmán István sem indult könnyebb természet rándulása miatt, velük talán jobb lett volna az eredmény. A második versenynapon a lesiklásban 1. Seyerling Alajos (Németorsz.) 4 p mp. 9. Zlmmermann K. 5 p mp. 16. Kálmán D. 6 p. 42 mp. 22. Hemrik F. 7 p mp. 26. Mérav I I. I I. 8 p mp. 28. Háberl Gy. 9 p mp utolsó lesikló ideje 11 p. 14 mp. volt. Csapatversenyben a második nap után: 1. Nemetország 140 pont. 2. Olaszország 126 p. 3. Szlovákia 84.5 p. 4. Bulgária 73 p. 5. Norvégia 61.5 p. 6. Magyarország 51 p. 7. Románia 46 p. 8. Spanyolország 27 p. Délel tt még a résztvev k a si-stádionban gy ltek össze, megérkezett a Führer helyettese Hess Rudolf, aki üdvözölte a külföldi ifjúságot. Este a Festhalle-ban Bajtársi összejövetel volt óriási közönség el tt. Minden nemzet ifjúsága egynéhány nótával szerepelt. A magyar leventéknek nagy sikerük volt a színpadon fegyelmezett megjelenésükkel és magatartásukkal. Március 1-én a m lesiklásra került sor az Olympiai vonalon. A pálya 800 m hosszú 150 m magasságkülönbözetü volt, az el z napi er s olvadás és az éjjeli fagy következtében pedig tiszta jég. Ezért a pálya bejárása után a norvégek és spanyolok visszaléptek a versenyzést l. A magyarokat nagy dicséret illeti, hogy végig állták a versenyt szerencsésen, baleset nélkül. A harmadik versenynapon a m lesiklásban: 1. Mail Emil (Németország) p 13. Méray H. R p. 21. Hemrik F p. 23. Kálmán D p. 26. Kálmán T p. 27. Zlmmermann K p utolsó értékelt versenyz pontszáma volt. Csapatversenyben a harmadik nap után : 1. Németország 212 p. 2. Olaszország 187 p. 3. Szlovákia p. 4. Bulgária 116 p. 5. Magyarország 83 p. 6. Románia 82 p. 7. Norvégia 61.5 p. 8. Spanyolország 27 p. Március 2-án az ugrásra került a sor. A versenyt a középs sáncon tartották meg (ez a mi Mátraházi nagy sáncunknak felel meg), csak lényegesen leveg sebb, ami a mieinknek szokatlan volt eleinte és ez is tiszta jég volt. A várakozás alatt árvalányhaj ostromot álltak kl a leventék, ami végeredményben a német lányok teljes gy zelmével végz dött és árvalányhajat már csak náluk lehetett felfedezni, így gyorsan telt az id, közben a próbaugrások is megkezd dtek. Szebbnélszebb ugrásokban gyönyörködhettünk, A magyarok közül a két Kálmán és Pásztor sérülten Indult. Végeredményben mégis három ugrónknak volt 2 2 állott ugrása. Ez sokat számított, végeredményben a magyar csapat a negyedik helyen végzett a nyolc nemzet versenyében. Ez, a magyar silehet ségeket tekintve, nagyon szép eredmény, amit bizonyít a külföldlek részér l elhangzott soksok gratuláció is. Magyar Népm vel k Társasága kiadása Felel s szerkeszt és felel s kiadó; Dr L rinczy Szabolcs Tolnai Nyomdai Müintézct és Kiadóvállalat Rt mélynyomása, Budapest

17

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra III. Testi fejlıdés Szeptember 25., péntek, 20 óra László lépett be utoljára a közösségi terembe, amely hatalmas boltíves helyiség volt, bútorzatául pedig egy nagy asztal szolgált, körülötte néhány paddal

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A termékek rejtett ára

A termékek rejtett ára 1. fejezet A termékek rejtett ára Nemrég hirtelen ötlettől vezérelve megvettem egy játékautót: egy fényesre festett, sárga, fából készült versenyautót négy fe kete lemezkerékkel, amelyben egy kis zöld

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Cegléd város középtávú sportkoncepciójának kialakításához szeretnénk az alábbiakkal hozzájárulni. A továbbiakat, egyesületünk (Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület, továbbiakban

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016 5. FORDULÓ - olvasmány Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) Lengevár a világ legkülönösebb városa. Alatta víz, fölötte ég, körülötte hullámzik a végtelen Nádtenger.

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N. Csodák Birodalma

S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N. Csodák Birodalma S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N Csodák Birodalma A kisfiú hóna alá kapta újságpapirosba csomagolt fatábláját, elindult a ligetbe. Végig ment az árnyas Stefánia úton, majd átvágott a

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási csoportunk. februárjában és márciusában végezte el a kétévente esedékes partneri igény-és elégedettségmérést. Megkérdeztük a szülők, tanulók,

Részletesebben

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat!

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! 5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com Az ötödik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Túlzottan teszteled a férfiakat! Az állatvilágban minden fajra

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI L. A. Levinova K. A. Szapgir PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI VIDÁM MATEMATIKA II. L. A. Levinova K. A. Szapgir Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai VIDÁM MATEMATIKA II. Fordította: Láng Rózsa A

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK A Káloz-kút száraz gödre a peremartoni erdőben, az északi szélesség 47 fok 07' és a keleti hosszúság 18 fok 5' közelében található. A vilonyai dombokon felszínen lévő dolomit karszt

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben