S Z E B B J O V O T!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z E B B J O V O T!"

Átírás

1

2

3 I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I. TÁVBESZÉL : 4X3-46S KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V, ALKOTMÁNY UTCA 3. IV. EMELET. TÁVBESZÉL : GYALLAY F SZERKESZT : D O M O K O S EL FIZETÉSI ÁRA: EGY ÉVRE... P 2. FÉL ÉVRE P I. EGY SZÁM ÁRA 4 FILLÉR POSTATAK.-PÉNZT. CSEKKSZLA SZÁMA : Vitéz Horthy István nyilatkozata levente-fiairól Szebb jöv t i" A leventék köszöntésével lépünk be vitéz Horthy Istvánnak, a MÁV elnökének dolgozó szobájába. Adjon Isten 1" válaszolja vidáman, levente módra. A MÁV nagyon elfoglalt elnöke szakított id t arra, hogy a MÁV és az ország leventéir l, a leventeintézményr l beszélgessen. Kedvesen, szívesen felel kérdéseinkre, s felragyogó szemekkel, meleg elismer szavakkal beszél levente fiairól. Á MÁV az évi testnevelési törvénynek megfelel en, már 1923-ban gondoskodott arról, hogy az alkalmazásában lév leventék élvezhessék a leventeélet áldásait és el nyeit. Ekkor alakult meg a debreceni, majd a következ években a miskolci, a budapest-északi f m helyi, az istvántelki f m helyi, a szolnoki, a szombathelyi, a dunakeszi f m helyi leventeegyesület és 1939-ben a Vasúti Tisztképz Tanfolyam leventeegyesülete. A magam részér l a legteljesebb mértékben támogatom a MÁV leventeegyesületek m ködését és tevékenységét, mert a hozzám érkez jelentésekb l, de személyes tapasztalataimból is a leventeintézmény áldásos hatását ismertem meg. Levente-fiaimon határozottan meglátszik a leventeélet hatása. Fegyelmezettek, hazafias érzésükben szilárdak, vallásosak, a sport révén egészséges életre szoktak és egymás iránt meleg bajtársi szeretettel viseltetnek, örömmel látom, hogy a leventeegyesületekben nyújtott sok-sok m vel dési és szórakozási alkalmat, eszközt, szívesen fogadják. Leventeegyesületeink tehát gondoskodnak leventéink szabadid mozgalmáról is. Mindezeknek tulajdonítom azt, hogy a leventeéletben résztvev fiaink fegyelmezett, jó, törekv munkaer k is. Igen becsülöm és nagyra értékelem ezért a leventeparancsnokok és a leventeegyesületi vezet k munkásságát. Az eddig tapasztalt eredmények arra késztetnek, hogy a MÁV leventeegyesületeket fokozottabb támogatásban részesítsem. Már gondoskodtam arról, hogy korszer sporttelepek, l terek, felszerelések és kényelmes leventeotthonok mindenhol rendelkezésére álljanak majd fiainknak. A MÁV szívesen hoz évr l-évre egyre nagyobb áldozatokat, hiszen ma már több mint 3000 leventénk van. Egész kis hadsereg mondja mosolyogva. Súlyt helyezek arra, hogy minden leventénk a hajlamának, képességének megfelel sportot zhesse. Leventéink a leventeegyesületek kerületi, járási, megyei vagy országos versenyein mindenkor komoly felkészültségr l adtak tanúbizonyságot. Súlyt helyezek továbbá arra, hogy leventéink az 1926-tól kezd d en rendezett országos vasutas leventeversenyeken maguk között is összemérhessék erejüket. Az itt elért eredményeket mindig örömmel veszem tudomásul. A saját leventéinknél megállapított kiváló eredmények valószin - íeg más vállalatoknál is tapasztalhatók. Különös jelent sége van véleményem szerint a leventeintézmény- Ax afrikai út elöte nek a nehezebb körülmények között él falusi és tanyai ifjúság körében. A leventeintézménynek feladata, hogy a nehéz életküzdelmet vívó ifjúság számára itt is biztosítsa a napsütéses, boldog ifjú kort. A Szebb Jöv t I" c. lapban olvastam a sors által ide-oda dobált egyik levente levelét, amelyben meghatóan mondja el, hogy hogyan pótolta m& hála a leventeintézmény az addig nélkülözött családi élet melegét. A leventesereg igen helyesen ma már valóban egy nagy családot alkot. A honvédelmi törvénynek a leventekötelezettségre vonatkozó végrehajtási utasításából megállapítottam, hogy a leventenevelést a honvédelmi minisztérium teljesen új alapokra fektette s a leventeélet ma már nem terhes kötelezettség, hanem öntevékenységen alapuló, a közösségi élet követelményeit figyelembevev ifjúsági mozgalom. Ezzel az elgondolással a legtökéletesebben egyetértek. : örömmel hallom, hogy a leventék lapja, a Szebb Jöv t I", hétr l-hétre nagyobb példányszámban jelenik meg. A lapot magam is jól ismerem, hiszen minden egyes példányát olvasgatom. Felt nt, hogy milyen nagy mértékben érdekl dik a leventeifjúság a technikai kérdések, a mótor és a repülés iránt. Helyesnek tartom, hogy a lap ezt az érdekl dést állandóan fenntartja. Magam is repül vagyok s nagy uprömmel olvasom, hogy milyen sok levente szeretne katona és f leg repül lenni. Ezért büszke vagyok leventéinkre. Hazánknak bizony sok-sok repül re lesz szüksége és gondoskodni fogunk arról, hogy akiknek ehhez kedvük van és erre alkalmasak is, megfelel kiképzésben részesülhessenek. Kérem a lap szerkeszt it, hogy a lapnak a hagyományos magyar katonai erényekben gazdag szellemét továbbra is tartsák fenn és szítsák fel a legmagasabb fokra. A lapot gonddal, nagy hozzáértéssel és szeretettel szerkesztik. így csak azok tudnak lapot szerkeszteni, akik nagyon szeretik az ifjúságot. Legteljesebb elismerésemet fejezem ki a Magyar Népm vel k Társaságának, amely a honvédelmi miniszter megbízásából szerkeszti és kiadja ezt a tartalomban gazdag, színvonalas, változatos, kit n en szerkesztett lapot. Szociális szempontból országos jelent ség nek tartom, hogy ez a lelkijavakban oly gazdag lap, rendkívüli olcsóságánál fogva, a legszegényebb leventéhez, a legtávolabbi faluba, tanyára is eljut és gazdagítja az ifjúság lelkét. Az id múlik, nem vehetjük továbbra is igénybe a nagyon elfoglalt elnök idejét. Búcsúznunk kell. Befejezésül nagyon kedvesen mondja a következ ket: Végül néhány szót üzenek az ország minden leventéjének. A leventeintézmény az ifjúság javát akarja, mert bátor, küzdeni képes, harcos szellem, talpig férfiakat akar nevelni. Az így nevelt ifjúság okvetlenül kialakítja majd a boldog magyar jövend t. Saját érdekében szeresse és becsülje minden magyar ifjú a leventeíntézményt. Fel a fejjel l Szebb jöv t 1 Határozott, de meleg kézszorítással búcsúzik és ez a meleg kézszorítás szól az ország minden egyes leventéjének is. Hühner József

4 4 SZEBB J Ö V T 1 K I V O L T J U L I Á N B A R Á T? Hétszáz esztend fátyolos mük) pusztaságon, tarisznyájukban 22 hamuban sült po- messzeségéb l fénylik elénk egy szerzetes csodalatos útja. gácsával. Nappal a h ség, éjjel a hideg gyötörte ket, po- A suhanó évszázadok avarja nem tudta eltemetni emlékét. gány társaik pedig majdnem Útját csak most tudjuk igazán értékelni a tovapergett dolták, pénzt rejtegetnek. végeztek velük, mert azt gon- évszázadok hetedik fordulóján, amikor ennek az egy- és Don folyók közt elterül A pusztán átkelve a Volga szer, magyar domonkos barátnak alakját óriásivá nö- szállást sem kaptak a barát- szaracén földre értek. Itt még veli a ráemlékezés. Lebbentsük fel tehát a multat takaró szörny szenvedések meg rölságtalan mohamedánoktól. A fátylat és máris el ttünk áll ték Gellért szervezetét. Julián barát könnyezve temette a hétszáz esztend el tti Magyarország. el szerzetes testvérét, de rendületlen hittel ment tovább A kor, az Árpádok kora. A király, a Szentföldet járt keresztes vitéz, II. Endre, aki hamedán papnak, akivel a egyedül. Szolgája lett egy mo t l 1235-ig ült Szent István trónján. gárországba jutott. Itt talál- Volga partján lév Nagy-Bol- II. Endrének egyszer tudomására jutott.hogy a Volga kozott egy magyar asszonynyal. Ez mutatta meg a Nagyfolyón túl élnek még magyarok. A király ezt gondolta: Magyarországba vezet utat: melyen majd menjen, állítván, hogy kétnapi járóföldre Fel kellene kutatni a honfoglalás el tt elszakadt magyarokat, be kellene telepíteni ket keres, kétség nélkül meg- magokat a magyarokat, aki- ket a Duna-medencébe. Milyen er s is lenne az ország! E s Julián testvér, tengernyi találhatja". Tetszett ez a gondolat az ifjabb királynak, IV. Bélának Megölelhette a Bjelája folyó szenvedés után, elérte célját. is. Milyen jó is volna, ha az mentén él, elszakadt magyarokat. A testvérek megörül- idegen népek helyett magyar testvérek foglalnák el á szabadon maradt kövér legel ket. den szavát megértették. Kötek érkezésének, hiszen min- Még 1221-ben telepedtek le A h s utazó és Gellért atya szobra Budán rülhordozták házról-házm* faluról-falura s sokat kérdez s- hazánkban a domonkos-szerzetesek. A derék barátok a kunokat térítgették és ködtek a keresztény testvérek országáról, amelyr l beszéltek náluk, de nem tudták, hol lehet. Julián szerint az volt a céljuk, hogy a keleti pusztákra is elviszik a krisztusi tanok békés fáklyafényét. Ezért már 1232-ben. pogányok voltok. Istenr l keresztény értelemben nem négy barát indult útnak megkeresni az elszakadt magyarokát. Az egyiknek szerencséje volt, mert találkotek, lótejet és vért ittak. Sok lovuk és fegyverük volt, volt fogalmuk. Földmüveléssel foglalkoztak, lóhúst etzott egy volgai magyarral. Ottó volt a barát neve. Már a harcban nagy vitézséget tanúsítottak. Hallott t lük betegen ért haza a hírrel, de miel tt meghalt, elmondta Julián a tatárokról is. Megtudta, hogy nyugat felé készül dnek. Ezxitán, bárhogyan is marasztalták, haza- még tapasztalatait. A hír hallatára újabb négy szerzetes vágott neki az útnak. Köztük volt Julián szerzetes. Indulás el tt hajukat, szakállukat megnövesztetlasztotta, 15 napig hajózott a Volgán, majd a kazárok, felé indult. A magyarok tanácsára a rövidebb utat váték, a szerzetesi ruhát is levetették, hogy a pogány mordvinok földjén Orosz- és Lengyelországon, Halics'on át év karácsonyán ért haza. Ütját egyik népek országain könnyebben átjussanak. Ütjük a térkép jelölése szerint a következ volt: Az szerzetestárs;! írta le. aldunai bolgárok országán, majd Trácián és Rumélián IV. Béla nagy terveket sz tt. A térítés és telepítés át Konstantinápolyba értek. Itt hajóra szálltak és 33 gondolata lebegett szeme el tt. Nyomban négy új szerzetes indult útnak, de a susdali orosz fejedelem feltar- napi viszontagságos bolyongás \itán a Fekete tenger keleti partjára, az akkori Szcithiába jutottak. Innen tóztatta ket. Julián is mégegyszer útra kelt, de is egy Matrika nev városba mentek, ahol szívesen fogadták ket. Továbbmenve 13 napig keltek át a pusz- csak Susdalig jutott. Itt értesült arról, hogy a tatárok tán és megérkeztek Alániába, a Kaspi tó nyugati partjára, a Kuma és Terek folyók vidékére. Itt már nyomorogtak, kenyéren és vizén éltek. Az egyik barát fakanalakat faragott: miért néhanéha egy kis kölest kaptak, amelyb l csak vékonyan éldegélhettek". Gyötörte ket a szörny hideg, de foszladozó ruhájuk alatt is a szent cél dobogtatta szívüket. Két társukat el akarták adni rabszolgának, hogy a kapott pénzen tovább mehessenek, de mivel sem szántani, sem rölni nem tudtak, nem akadt vev. Erre a két beteg barát visszafordult, de Julián és Gellért (Gerliard) folytatta útját. Néhány pogány társaságában 37 napig vándoroltak a volgai (Kal- Juliin barit útja id közben elpusztították.volt szövetségesüknek, a bjelájai magyaroknak az országát. Itt kapta meg Batu tatár kánnak IV. Bélához írt g gös levelét is, amely levél el hírnöke vorya tatárjárásnak. A nagy magyar álom szertefoszlott Julián barát h sies útja kárbaveszett, de nem örökre. Példája buzdít bennünket, mert a nemzet igazi er forrásait az ilyen önfeláldozó férfiak tettei jelentik. A magyar faj meger sítésének az els apostola. Gyönyör szobra r ott álmodik a Halászbástyán, a vén Duna felett Fátyolos tekintete kémleli a messzeséget. A kezével el re mutat Buzdít bennünket és kér, hogy ne feledkezzünk meg az idegenbi szakadt magyar testvérekr l! Hozzuk haza ket! Fehér Tihoi

5 SZEBB J Ö V T! Kedves vendég Szabóiknál akkora az izgalom, mint a hegy. A kocsisor most ért ki a városból a fiatalokkal, akik örökös h séget esküdtek egymásnak a templomban. A vendégség most kászolódik ünnepélyesen lefelé a b rülésekr l. A cigány irgalmatlanul húzza. A legények dalolnak. A kutyák vonyítanak. A gazda kezel mindenkivel. A gazdasszony tessékeli a sátorba, meg a szobába a társaságot. Á felszolgáló leányok, legények borosüvegekkel szaladgálnak. Torták villognak a tiszta térít kön. A gyereksereg úgy fal, mint egy éhes cigánykaraván. A kocsik zörögnek. A kocsisok egynyeletre öntögetik lefelé az üveg borokat. A v fély kiabál. Az asszonyok, vihognak. A lányok táncra kerekednek titkos kiválasztottjaikkal. Szóval áll a mulatság el írásosan, takarosan. Csak Szabó Márton, az újdonsült férj áll elgondolkozva a nagy forgalomban a tanya el tt. Néz a város felé', ahol a tornyok piroslanak s arra gondol, hogy a legkedvesebb vendég még nem jött meg. Nem is jön mondja önmagának szomorúan s arra gondol, hogy milyen takaros is volt délután, amikor a leventék felsorakoztak a tanya el tt, mint a lénia. És a segédoktatójuk átadta egy kis beszéddel a cimborák ajándékát. Kedves leventepajtásunk, azért, hogy kimúltál közülünk, csak nem felajtünk el. Csendes házasságot kívánunk ezzel a kis ajándékunkkal. Azzal átnyújtott egy értelmes zsírosbödönt. ö sorraölelte a leventepajtásokat. Borral, kaláccsal kínálta ket. S mindegyikt l megkérdezte: Kijön-e a körzetparancsnok úr? Kijön-e a hadnagy úr? Kijön, megígérte mondták a fiúk mind s ett l a néhány szótól olyan boldogság szállt a lelkére, mint a méz. Várta elindulás el tt, leste a templomban, lesi most is a hadnagy urat, a legkedvesebb vendéget. De a hadnagy úr csak nem jön. Hiába meresztgeti az emberfia a szemét. Pedig milyen megtiszteltetés lenne a tanyának, ha egy valóságos aranycsillagos hadnagy úr is lenne a f helyen a vendégek közt, a násznagyok mellett. Húsz esztendeig emlegetné a hír a d - l k közt, hogy a Szabó Márton lakodalmában ott volt még a körzetparancsnok úr is és még táncolt is. Dehát mindez csak álom. Hiába volt a v fély rigmusos, csinos meghívása, hiába volt az er s Ígéret, a hadnagy úr csak nem jön. Szabó Márton elgondolkozva néz a messzeségbe. Porfelh t keres, melyb l kihámozhatná a reményt, hogy jön, akit annyira vár. De sem porfelh, sem kocsi nem mutatkozik az ezüstszín országúton. Lassan elkomorodik a világ. A sátorban lámpást gyújtanak. A nagyházban szintazonképpen. Az asztalokra tányérok sorakoznak. Villák, kések zörögnek. A tanya mögül értelmes pörköltszag csorog el. S hallatszik, amint a f z ember mondja, kész a vacsora, lehet teríteni. Márton búbánatosan megy az asszonyához, aki fehér menyasszonyi fátylakban pompázik. Elpanaszolja neki fájdalmát, hogy nem jön, akit legjobban vár. Nem jön a hadnagy úr, pedig megígérte er sen, hogy kijön a nagy napra. Dehát hiába. Sohse tör dj vele! Ne rontsd el ezt a szép napot! nevet rá az új asszony és viszi befelé a nagyházba a drágább vendégek közé. Amikor a küszöbhöz érnek, Márton csaknem felkiált a boldogságtól. Ni, a hadnagy úr itt van! Ott ül a f helyen a két násznagy közt és nevet csudára. És már kiabál is hozzá. Márton fiam, hát így vársz te engem? Márton a nagy kacagásból megtudja, hogy a hadnagy úr motoron jött ki. S mivel eltévesztették a tanyát, hátul jöttek be, a kazlak fel l, míg a város felé leste az utat. Erre zavarában öszszevágja magát. S mint öreg levente, keményen jelenti: Hadnagy úr, kedves hadnagy úr, alázatosan jelentem, megházasodtam. Aztán boldogságtól csordultig telve kiordít az ajtón:. Lehet hozni a pörköltet! Gyomay ííyftrjjy T Ö RTÉ N ELE M Minden szónak, minden tettnek, Minden könnynek, gyötrelemnek, Férfi-jajnak, asszony-jajnak, Szivctícp bús panasznak, Sötétségnek, fényességnek, Gy löletnek, békességnek, Imádságnak, szidalomnak, Hideg szívnek, irgalomnak Magja terem! él magja. Szél felkapja. Rög ringatja. Dajkálgatnak napok, éjjek, Hónapok és hosszú évek, Rozzant kunyhók, díszes házak, Fáradt szívek, izzó vágyak... Dajkálgatja mult és jelen S lesz bel le: történelem! Móra László An\ GOMBOST Egy jólmon rövidárukereskedés cégtulajdonosa hirdetést tett közzé a lapokban, hogy megbízható, becsületes, ügyos és jó házból való fiút felvesz inasnak. A keresked igen kiváló s tiszteletreméltó ember volt és sokat adott maga is a tisztességre és becsületre. Sok haszontalan inas javult meg a keze alatt. Az utóbb ideküldött inast azonban nem tudta jó útra téríteni, mert gombokat és apróságokat, kis érték tárgyakat vitt el. De a keresked tudta, hogy a tolvajlás lassan csepegteti be az emberbe az átkos, rossz hajlamot. Sokan jelentkeztek a keresked hirdetésére, aki beszélgetésbe eredt velük. Végül új jelentkez érkezett. Illedelmesen köszönt s szerényen szólalt meg: Dávid János a nevem, s az édesanyámat két hete temettük. Apám szegény, kórházban fekszik. Olvastam Balázs úr hirdetését s azt gondoltam, beállok inasnak, ha felvenne. Balázs úr a fejét csóválta. Megtetszett neki a fiú tisztességtudó fellépése, de bizonyítványok nélkül jött. Még megkérdezte t le: Ha olvastad fiam á hirdetést, azt is olvashattad, hogy csupán azt veszem fel, aki bizonyítványokkal rendelkezik. Nagyon köszönöm, hogy szóba állt velem Balázs úr, de én eddig édesapám mellett dolgozgattam földmunkával, így bizonyítványt nem hozhatok. Jó napot kívánok, Balázs úr! Ment a fiú tisztességtudóan s a kilincsen volt a keze, amikor a rövidárukeresked igy búcsúzott t le: Isten áldjon, fiam. Próbálj valahol másutt szerencsét. Bizonyítvány híján nem vohetlek fel. E percben a fiú valami csillogó apróságot látott a földön, lehajolt s meglátta, hogy egy gombost. Felvette s, még visszament a keresked höz, aki a pultnál rendezkedett. Uram, egy gombost t találtam a földön. Hiszen ez is érték. Tessék! Alázatos szolgája! - S már megnyomta a kilincset s kilépett az ajtón. A keresked kerekre nyílt szemmel bámult a gombost re, mert az, mintha beszélni kezdett volna, vékonyka hangon igy szólalt meg: Kicsi érték vagyok, a fillér huszadrésze s mégis értékesnek látott a fiú. Tehát a csekélységei is megbecsüli. De felvett a földr l, mert tudta, hogy az én helyem nem ott van, tehát rendes ez a fiú. Elküldted magadtól és mégis szolgálatot "tett neked s fáradozott a lehajlással és visszatéréssel, tehát tisztességtudó, nemeslelkü, önzetlen s amire legnagyobb szükséged volna, becsületes a kis legény. Ha veled szembon, aki most ellenségnek mutatkoztál, ilyen h séges, képzeld el, hogy vagyonodat mennyire védelmezi, ha alkalmazottad lesz! Hát nem fényesebb bizonyítvány mindez az írott papírnál! Balázs rövidárukereskod megértette a kis gombost szavát. Kifutott az utcára s visszaszólította a fiúcskát s e "szavakkal fogadta: Fiam, a felvett kis gombost volt a legszebb ajánló leveled. Felveszlek az üzletbe és megbízom benned. A fiú boldogan állt be inasnak s évek során a legkedveltebb segéd lett bel le. Sz. Sólymos Bea

6 6 I. SZEBB J Ö V T ) A vár B a z i l i k a HÁROM VIDÁM LEVENTE UNGVÁR VÁROSÁBAN Sós Pista és Takács Ferenc régi jó barátok voltak. Ott laknak valahol Vásárosnamény körül, egy mosolygó kis faluban. Leventék természetesen, még pedig a javából, igy hát k is olvasták a mi lapunkban az északi határról szóló leírást. Aztán meg hallották a leventeotthon rádiójából, hogy milyen szép ünnepségek voltak mostanában Ungvár városában. El ször a Bercsényi szövetség gy lt össze, csupa olyan magyar, meg ruszin,.akik üldöztetést szenvedtek h ségükért a csehekt l. Azután Ung vármegye ajándékozott ezüstkürtöt és selyemzászlót a gépkocsizó zászlóaljnak. Hej, de szerettem volna látni sóhajtotta Pista, az volt ám díszmenet, hallod! Arról már lekéstünk, de a várost megnézhetnénk a jöv vasárnap, felelte Feri. Mit beszéltek aztán, mit nem, de a következ vasárnap, leventefoglalkozás után két jókedv fiú taposta a kerékpárt. Még nem is harangoztak délre, amikor megálltak a piros k b l épült állomás el tt, s a váróteremben el kerültek a tarisznyák. Jobb itt, mint a kocsmában! mondta Pista. Hanem most aztán merre menjenek, mit nézzenek meg. Amint így tanakodtak, csak hozzájuk lépett egy velük egykorú fiú. Szebb jöv t! köszönt rájuk tisztességgel. Kapros József vagyok, asztalostanonc itt, Ungváron. Ha akarjátok, szívesen megmutatom a várost. A két vidéki gyerek el ször bizalmatlanul nézett az idegenre. Csakhogy ennek a fiúnak is leventesapka volt a fején, így hát megenyhültek és elfogadták szíves ajánlatát, a kerékpárok meg az egyik leventeotthonban kerültek megbízható helyre.. Hosszú utcán vezetett be az út Ungvár városába, végül is egy kis térre értek. Itt volt valamikor a cseh köztársasági elnök szobra, éppen a Magyarország felé vezet útra nézett magyarázta Józsi. Felértek a vashídra. Tisztavfzü, gyors folyó az Ung. A híd alatt százával nyüzsögnek a kisebb halak zsákmány után leselkedve. VASÚTI ÁLLOMÁS Mennyiért visz be a F térre a kocsijával? Két peng ért. És a csomag? Az ingyenes. Tudja mit, én akkor gyalog besétálok, maga meg hozza utánam kocsin a csomagomat. A kárpátaljai harcokban elesett honvádak emlékm ve Odanézz, te, ott egy egész új város van! kiáltotta Feri. Csakugyan, ott sorakozik vagy harminc kétemeletes ház, de olyan egyforma mind, mintha csupa ikertestvér lenne. Ez a Galagó, a csehek építették ki mondta Józsi, mert azok sokat építettek, csakhogy mindent hitelbe. No, azért odamentek a házak közé. Nem szép ez mondta Pista, olyan, mintha csupa nagy skatulya lenne mindegyik. A kormányzósági palota is hasonlít a többihez, de ötemeletes, igen nagy épület. Most a kárpátaljai kormánybiztosság székel benne, mert Ungvár Kárpátalja székvárosa. Van itt másfajta város is magyarázta Józsi és felkanyarodtak a Szobránci utcába, a sz l skertek felé vezet útra. Itt aztán az álmodó öreg házak beszéltek a régi világról. Olyan ez, mintha két város volna itt, egy régi, még egy új mondta Feri, de sehogysem olvad egybe a kett. Bejárták az élénkforgalmú üzleteivel, sz k, de rendezett utcáival is igen kedves belvárost és megindultak egy csendes, régi utcán át át a vár felé. Egy szép kis palota mellett díszes, kéttornyú templom emelkedik. A görög katolikus püspöki székes- egyház és a püspöki palota magyarázta Józsi, hanem itt vagyunk a várnál, és egy komor k sziklabástyára mutatott. A bástya el tt árok, azon híd vezet keresztül, túloldalon van a várkapu. Azt mondják, már a honfoglalás idejében is volt itt vár, vagyis több, mint ezer esztendeje. A 14. században a Drugeth-család igen hatalmas várrá építette. Kés bb a Bercsényi-család tulajdonába került, s innen ment el nagy Bercsényi Miklós, Rákóczi fejedelem táborába. Bástyáiról el lehet látni a Kárpátok hegyeire, amelyek itt kezd dnek mingyárt a város felett. Még egyet mutatok nektek mondta Józsi, a domonyai hidat, azt okvetlenül meg kell nézzétek. No, itt 'nem sok látnivaló van! vélte Feri. Nézzétek csak meg a korlátokat felelte Józsi. Azok bizony össze-vissza voltak lyukasztgatva, pedig er s vasból volt valamennyi. Ezeket a lyukakat a golyók ütötték mondta az ungvári fiú, 1939 március 14-én éjjel nagy harc volt itt. A csehek három nehézgéppuskával és sok géppuskával megszállták a hidat és környékét, akkor még itt volt a határ, vagy 600 méternyire a laktanyától. Velük szemben állott a 26-os határvadászok géppuskásszázada. Én akkor itt laktam a közelben, a hídon túl. Szólt a géppuska. Amíg sötét volt, addig csak lövöldöztek vadul a csehek, a sebesültjeiket meg itt kötözték be ebben a házban. A laktanya el tt áll a gyönyör emlékm. Egy magyar katona fújja a kürtöt az anyaország felé, szuronyos puskájával pedig a Kárpátok irányába mutat. Bizony, így volt ez két esztend vel ezel tt mondta Józsi. Innen indultak el h s katonáink Kárpátalja felszabadítására. Ezt a napot senki sem fogja itt elfelejteni. Mert 22 ezer lakosa van énnek a városnak, de legyenek azok magyarok vagy magyarul érz ruszinok, egy szívvel és egy lélekkel ragaszkodnak az ezeréves magyar hazához. Hanem az id, sajnos, eljött a hazaindulásra. Feri és Pista el tt még nagy út állott. Elbúcsúztak szépen Józsi bajtársuktól és egy szép nap emlékével gazdagabban tértek haza kis falujukba. Kúthy Zoltán BÖLCS KÉRDÉS Képzelje, az ón nagyanyám, amikor született, mindössze 1 kiló és 60 deka volt. Érdekes És mondja, életben radtt

7 SZEBB J Ö V T! L E V E N T E M U N K A frj&síikís Irta: a húrom próbás levente A honvédség- fegyvernemeinek ismer tetése során a legutóbbi számainkban tájékoztatást adtam a gyalogságról; a gyorsfegyvernemr l és a tüzérségr l. Most a légier k ismertetése következik. c) A légier k Sokoldalú alkalmazhatóságuk- folytán a korszer háború nélkülözhetetlen harceszközei. Hatalmas el nyük: nagy sebességük, szinte korlátlan távolságok megtételére való képességük, legf képpen pedig az. hogy az ellenség arcvonalait szinte akadály nélkül átrepülhetik. A repül feladata: a felderítés és harc. A repül gép a felderítésben nélkülözhetetlen. Az ellenség fölé repülve annak minden mozdulatát megfigyelheti és jelentheti. Jelentését vagy azonnal rádióval (távbeszél vel vagy morsc-jclekkcl) adja le, vagy lefényképezi a látottakat, esetleg vázlatban rögzíti észleletéit. A repül felderítési tevékenysége el l a földi csa- REPÜLÖK LÉGIER K F I L O C R I T O UAOCI REPÜL K Ö T E L É K E K E R K FELDERÍT K TXVOL. BOMBÁZÓ* VADÁSZ A légier k ragozása Re p ü l k a t o n a IJR K Magyar bombáz patok ügyes rejt zéssel, fontos céloknak a terep színével egyez bcburkolásával és a légvédelmi t zfegyverekkel védekeznek. A vadászrepül gépek is alkalmasak arra. hogy távoltartsák az ellenséges felderít gépeket. A harci repül gépek nagyteljesítmény géppuskákkal (percenként kb lövés), a repül gépbe beépített kisebb ágyúkkal és bombavetéssel harcolnak. A bombázó er k feladata az ellenséges hátország háborús cllcnállóképcsségének megtörése azáltal, hogy a fontos élctközpontokat (ipartelepek, pályaudvarok, gyárak, hivatalok, nagyvárosok, raktárak stb.) szétbombázzák, a polgári lakosságot megfélemlítik és szétzüllcsszék. További feladata a földi er k harcának támogatása, fontos célok (parancsnokságok, ütegek, géppuskás fészkek, menet- és vonatoszlopok, repül terek, l szerraktárak stb.) bombázásával. A vadászer k f leg géppuskájukkal harcolnak. Feladatuk a légvédelem, vagyis: ellenséges felderít és bombázó gépek megtámadása és megsemmisítése, saját felderít és bombázó gépek kísérése és biztosítása ellenséges vadászgépek ellen. Géppuskáikkai eredményesen támogathatják a földön harcoló gyalogságot is. Ilyenkor a gyalogsággal szembenálló ellenség ellenállását alacsonyan végrehajtott támadásukkal törik meg. A géppuskat - zön kívül kisebb bombákat is használnak alacsony támadásaiknál. A léggömbalakulatok a saját arcvonalak mögött felengedett kötött léggömbjeikb l állandó jelleg figyel szolgálatot látnak cl. A repül fegyvernem id jelz szolgálata a békebeli mc- Re p ü l t is z t teorológiai állomások Honvéd vadászrepül század mintájára m ködik s az id járási viszonyokat méri és tanulmányozza a repülés céljaira. A repül fényképez és térképez szolgálat feladata az, hogy a légi felderítés által szolgáltatott adatokat feldolgozza és kiértékelje. * Leventebajtársaim tájékoztatására felhívom a figyelmet a következ kre: a repül csapatoknál való szolgálatra készít elö a vitorlázó repülés is. Legalább az A- és B-vizsga megszerzése kívánatos. Motoros repül el képzés folyik (els - fokú pilótakiképzés) a Magyar Acro Szövetség keretében a 18. életevüket betöltött önként jelentkez magyar ifjak számára. A kiképzés költségeit a Horthy Miklós Repül alap fedezi és így a kiképzés díjtalan. HALLGASSÁTOK A BUDAPESTII. HULLÁMHOSSZÁN

8 8 SZEBB J Ö V T! Tapasztalatok els Ha készen van modellünk, ki is egyensúlyoztuk és jól repül, megkockáztathatunk néhány nagyon érdekes kísérletet. Kössetek centiméteres spárgát a modell orrába, a parafadugó elé, vagy rája. És most vontatásba fogjuk venni modellünket. Nem kell nagyon szaladni vele. Próbáljátok ki, szaladjatok különböz gyorsasággal a modellel. Lesz egy olyan sebesség, mikor a spárga vízszintes lesz, egy vonalba esik a modell törzsével. Ez az a sebesség, amellyel a modellt mindig indítani kell, ezzel a sebességgel repül legsimábban, legtovább. Szaladjatok most gyorsabban. Mi lesz az eredmény? ^ A modell emelkedni fog, a spárga már nem marad vízszintesen, hanem ferdén felfelé mutat. Túlságosan nagy a sebesség: a modell emelkedik. Kifáradtunk, menjünk lassabban. Mit látunk? Modellünk lelankad, süllyed. Miért? Túlságosan kevés a sebesség. Jegyezzétek meg jól egész repül életetekre: kevés sebesség biztos zuhanás. "Mert talán azt hiszitek, hogy a nagy repül gépnél máskép van? Dehogy. Csak ott nem, te, hanem a mótor húzza a légcsavarral a masinát. Ha elégséges a mótor teljesítménye, a 'gép szép rendesen, vízszintesen repül. Jó a sebesség : a modell vízszintesen repül Sok a sebesség : emelkedik a modell Kevés a sebesség : süllyed a modell 7 A legtöbb repul szei-encfét- H m lenség oka : a túlhúzis A repülés titka repül modellünkkel Emelkedni akar a gép? Nagyobb mótorteljcsítményt ad, akár mint mikor te gyorsabban szaladsz. Kihagy a mótor? A gép süllyed és leszáll. Ha nagyon hirtelen következik ez be, bizony lezuhan. Néha a modell is utánozza a repül szerencsétlenségeket. Különösen, ha nagyon gyorsan indítod. M i történik ekkor? A 2. és 3. ábra együttvéve. Ugyanis, mivel nagyon gyorsan indítod a modellt, emelkedik. De örökké nem emelkedhetik, nincs mótorja. A súlya pedig húzza a föld felé. Emelkedése tehát abbamarad, sebességét veszti. Sebesség nélkül nincs repülés, tehát lezuhan. Ha egy gép túlságosan sokat és meredeken emelkedik, majd sebességét elvesztve, lezuhan: ez a túlhúz ás, a legtöbb baleset és szerencsétlenség oka. Sohase felejtsétek el, hogy a sebesség a repül gép éltet eleme. Na és most nézzük meg egy kicsit mindennek az elméletét. Ha nem érdekel, ne olvasd el, de ha érdekel, mi a repülés titka, nézd meg az 5. ábrát. Az a kis pont az ábra közepében egy repül gépet jelent. Az egyes nyilak meg a rá ható er ket. Mindenekel tt van a gépnek súlya. Hova húzza ez az er a gépet? Lefelé. Ezt ábrázolja az S" nyíl. A imadzaggal húzod a gépet. Húzásod: er. Ezt mutatja az el remutató H" nyíl, hiszen el re húzod. Eddig még rendben van; no de mi a két másik nyíl? No, fiúk, ez a repülés titka. Mert a gép szárnyán a sebesség hatására keletkezik az er : a felhajtóer. Ez tartja a leveg ben a gépet ( F" nyíl). Ezért, ha a gép vízszintesen repül, ez az F" er egyenl az S" súllyal. Ha a gép emelkedik, F" nagyobb a súlynál, ha meg süllyed, F" kisebb nála. Hát a H" húzóer mire fordítódik? Ezt a modell E" ellenállása emészti fel. Tudjátok, minden mozgó testnek van ellenállása: úton a kocsinak, vizben a hajónak, az úszó embernek, leveg ben a repül gépnek, modellnek. Szóval a felhajtóer tartja fenn a leveg ben a modellt, míg a húzóer küzdi le az ellenállást. Felhajtóer és ellenállás jól jegyezzétek meg magatoknak e két fogalmat. N. E. EZERMESTER H O N VÉ D EK A határon sziklás hegyen ott, hol feny t csókol az ég mint a szobor mozdulatlan, áll az rszem áll a honvéd! Hogyha kell, ott fog meghalni si hazát testével véd, ellenségt l sose hátrál se az rszem, se a honvéd!... és belül az acélfalon munkában él és küzd a nép, kit a sors hová állított, ott rszem, ö ott honvéd. rszem áll a gyalupadnál, eke után katona lép, nagy városban, kis tanyákon, aki dolgozik, mind honvéd. Megesik, hogy a vízcsap tengelyén a zárógy r forog, ilyenkor hiába csavarod, a vizet vele elzárni nem tudod. Ha azonban a csap végét ujj addal befogod, egy-két csavarással elzárhatod a makrancos csapot, mert most a víznyomás felszorítja a gy r t. közeledik a tavasz. Ha virággal kedveskedsz valakinek és azt akarod, hogy a vágott virág is hosszú ideig virítson a vázában, súgd meg a megajándékozottnak, hogy tegyen kevés sót vagy egy rézkrajcárt a váza aljába, a virág szárát pedig egy-két centivel vágja le a vízbetétel el tt. örökké tartó éket úgy csinálhatsz magadnak, hogyha a keményfára vékony vaslemezt szegezel. Két-három ék így elkészítve egy emberölt re elég. A tükröt a fénnyel háttal tedd, úgy, hogy a fény essen és ne a tükörre így látsz benne tisztán. Szent a szurony, szent a munka mind a kett s hazát véd és ha csak két magyar marad egy lesz rszem, másik honvéd. Székely István Cl 6<ze>i(íeó.zta üzenetei Kézirtokat, fényképeket nem adunk vissza. Levélben csak annak válaszolunk, aki lcvélbélycget küld. Névtelen levelekre nem válaszolunk. Jászberényi levente és noszlopl levente. Miért nem meritek leírni becsületes neveteket? Névtelen levelekre nem válaszolunk. L. S.. Kiskunfélegyháza. A beküldött történet már megjelent máshol. M. Gy.. Gybngyösoroszl. A fénykép közlésre nem alkalmas. K. L., Kassa. Névtelen levélre nom adunk választ. B. Gy.. Alag. A kiadóhivatal intézkedett, örülünk, hogy lapunkat oly kedvez en fogadja az oktatói kar. F. B Tápiógyürgye. Szokványos csoportképet nem közölhetünk. K. B. hadirokkant. Sajévelezd. Közöltük. P. K.. Ete. Lesz rádiórovatunk is. Légy türelemmel. K. I., Székelyszáldobos. Verseket nem küldhetünk. Koldulj kéréseddel a község tanítójához. K. D.. Murakeresztur. Színdarabok nem állanak rendelkezésünkre. Az alkalmas színdarabok jegyzéke megkapható a vármegyei népm velési titkárnál. M. K., Rábacsanak. Kérdésedre lapunk 10. számában kapod meg a választ. L. I.. Nagylapos. A kiadóhivatalnak.szóló levelet ne küldjék a szerkeszt ségnek. Ne csodálkozzanak, ha ezért késedelmezés van. Cs. P., DiimsSd. A fényképek nem alkalmasak, a hír már nem id - szer. E. I., Dánszentraiklós. Ónként az állhat sorozásra, aki 17, életévét már betöltötte. Ha alkalmas, be is sorozhatják. Nem közölhet : Sz. I.. rtesa. Szokványos csoportképeket nem közlünk. T. F.. Salgótarján. P. M., Bánhorvát. H. F., Muzsla, S. Z. Csongor. S. G., Nemrsnép. K. F Szemet. R Tét. Cs. N. K., Gyöngyiissolynios. F. 1).. Esztergom. rád

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

Hanyas vagy? 2013. szeptember 15., Bálint Ház

Hanyas vagy? 2013. szeptember 15., Bálint Ház Hanyas vagy? 2013. szeptember 15., Bálint Ház Hanyas vagy? félreértjük egymást? Idei programunk a nemzedékek témája köré épül: a Bálint Ház valamennyi generációnak izgalmas programot akar kínálni, egy

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány,

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány, Sebõk Éva Hó-ha! Virágon, kacagóka, gyere ki a hóba, rétek havába, nagy telek tavába, bele-belehempergõzni vajba-tejbe, tollpehelybe, púpos szappanhabba, havak habjába, hableány hajába, tiszta patyolatba,

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG II. Rákóczi Ferenc 2 OLDAL II. RÁKÓCZI FERENC A Külföldi Magyar Cserkészszövetség II. Rákóczi Ferencrôl szóló füzetét Dömötör Margó emlékének ajánlja. Szeretete, emberközelsége

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

^ MAGYAR REGÉNYIRQK. S Ki ADÁS. MIK M KALM i

^ MAGYAR REGÉNYIRQK. S Ki ADÁS. MIK M KALM i ** ^ MAGYAR REGÉNYIRQK S Ki ADÁS MIK M KALM i MAGYAR REGÉNYÍRÓK KÉPES KIADÁSA Szerkeszti és bevezetésekkel ellátja MIKSZÁTH KÁLMÁN 58. KÖTET ELNÉMULT HARANGOK RÁKOS J Irta VIKTOR BUDAPEST FRANKLIN

Részletesebben

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől HÍRNÖK Donec Egestas Scelerisque dolor: Közéleti havilap NK LU! RÓ ÓL SZ DUNAMOCSI III. évfolyam. 27. szám 2013. május Amit nem írnak le, az mindig elvész Gál Sándor Búcsú a ballagó kilencedikesektől Útravalóul

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben