19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG"

Átírás

1 MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron, Kassa és Nagyvárad központtal. Leválasztották Horvátországot, Erdélyhez csatolták a Partiumot, létrehozták a Szerb Vajdaságot és a Temesi Bánságot. Önálló lett a Katonai Határőrvidék is november 18-án császári nyílt parancs létrehozza a Szerb Vajdaságot és a Temesi Bánságot november 21-én Haynau feloszlatja a szlovák légiót november 21-én Buda és Pest között átadják a forgalomnak a Lánchidat december 31-én Pest város tanácsa díszpolgárává választja Haynaut, Jelačićot és Paszkievics herceget február 10-én Haynau elrendeli a magyarországi protestáns egyházak szigorú hatósági felügyeletét január 18-án megjelenik a csendőrség megszervezésére vonatkozó rendelet február 26-án az uralkodó feloszlatja a horvát báni tanácsot május 7-én a horvát-szlavón, valamint a bánsági szerb Határőrvidéket császári nyílt parancs továbbra is a Monarchia különálló részévé nyilvánítja március 9-én megjelenik a Pesti Napló c. napilap első száma március 26-án között felállítják a kereskedelmi és iparkamarákat április 25-én császári nyílt parancs vezeti be Magyarországon a jövedelemadót április 25-én Deák Ferenc egy hivatalos megkeresésére elhárítja a közügyekben való tevőleges részvételt június 15-én Kossuth Lajos a törökországi Kiutahiában elkészíti első államszövetségi tervét július 1-jén az osztrák posta bevezeti a postabélyeget. Október 1-jén bevezetik a bélyegilletéket Magyarországon december 16-án Pest és Bécs között vasúti összeköttetés létesül július 6-án a császár elnökletével tartott minisztertanács a hatáskörét túllépő Haynaut nyugdíjazza szeptember 13-án Bach belügyminiszter rendeletet ad ki a magyarországi politikai hatóságok szervezéséről. Alexander Bach ( ), osztrák politikus ben igazságügy miniszter -, között belügyminiszteri tisztet töltött be. A Habsburg-dinasztia neoabszolutista és központosító politikájának egyik képviselőjeként az es magyar szabadságharc leverését követő első évtized névadója lett (Bach-korszak). Az ekkor működő császárhű hivatalnokok gúnyneve Bach-huszár volt szeptember 29-én egyesítik a pesti József Ipartanodát és a bölcsészkari Mérnöki Intézetet, majd 1856-ban Polytechnikummá, műegyetemmé szervezik október 4-én a pénzügyőrségnek magyarországi felállításáról alkot rendeletet a pénzügyminiszter március 1-jén Magyarországon bevezetik az állami dohánymonopóliumot, a sör- és pálinkaadót április 13-án hat osztrák és magyar tanácsos részvételével az uralkodó birodalmi tanácsot hív életre július 1-jén a minisztertanács eltörli az Ausztria és Magyarország közti közbülső vámhatárokat szeptember 11-én Kossuth, az amerikai szenátus által rendelkezésre bocsátott hajó fedélzetén elhagyja Törökországot. Október 23-án Angliába, december 3-án Amerikába érkezett július végén visszatér Európába, 1857-ig Londonban él szeptember 21-én Kossuthot és Andrássy Gyulát, több más társukkal együtt in effigie (távollétükben jelképesen) hazaárulás miatt felakasztják október 10-én Magyarország katonai és polgári kormányzójává Albrecht főherceget nevezi ki az uralkodó.

2 december 31-én császári nyílt parancs hatálytalanítja az évi olmützi alkotmányt, és meghirdeti a császári egyeduralmat április 14-én Ferenc József császár vezető politikusok előtt kinyilvánítja, hogy a miniszterelnöki teendőket a jövőben maga látja el július 4.-augusztus 14. között I. Ferenc József első magyarországi körútját teszi. Noszlopy Gáspár ( ) 1848 szeptemberétől szabadcsapatával harcolt, 1849 márciusától Somogy kormánybiztosa, nemzetőr őrnagy, a dél-dunántúli népfölkelés irányítója volt. A szabadságharc bukása után folytatta harcát, de 1850 áprilisában elfogták, azonban sikerült megszöknie ben többekkel Ferenc József császár elfogására szövetkezett, ám a tervet fölfedték, Noszlopy Gáspárt elfogták és halálra ítélték ban kivégezték szeptember 1-jén intézményesítik a cenzúrát. November 26-án az uralkodó kiadja az ún. egyleti törvényt november 29-én császári nyílt parancs május 1-jei hatállyal kiterjeszti Magyarországra, Horvátországra és a Szerb Vajdaságra az évi osztrák polgárjogi törvénykönyv érvényét január 1-jén megindul a kormány hivatalos lapja, a Budapesti Hírlap február 10-én megkezdődik a budai Várnegyed alatt vezető alagút építése, április 20-án nyílik meg február 18-án I. Ferenc József ellen Bécsben sikertelen merényletet követ el Libényi János székesfehérvári szabólegény március 2-án kibocsátják az úrbéri pátenst és a kárpótlási és földtehermentesítési nyílt parancsot. Május 1-jén életbe lép az 1852-ben kiadott ősiségi pátens, amely megszünteti az ősiséget, de ösztönzi a hitbizományi rendszert szeptember 8-án Orsova mellett megtalálják a szabadságharc végnapjaiban elrejtett szent koronát. Az uralkodó Budára szállíttatja ban megjelent Jókai Mór Egy magyar nábob, majd folytatása a Kárpáthy Zoltán c. regénye között kirobban az osztrák-török háború ban megalakul a pesti kereskedelmi Lloyd Társulat, január 1-jével napilap indul Pester Lloyd címmel (1944-ig jelenik meg) március 5-én megindul a Vasárnapi Újság című napilap április 24-én I. Ferenc József császár házasságot köt Erzsébet bajor hercegnővel május 1- jén megszűnik a kivételes állapot Magyarországon. December 15-én megszűnik az ostromállapot Erdélyben március 4-én Magyarországon császári nyílt parancs rendeli el az országos kataszteri föld felmérést. December 15-én korszerű telekkönyvi rendszer felállításáról intézkedik az igazságügyminiszter december 16-án Leo Thun birodalmi kultuszminiszter rendeletileg szabályozza a középfokú iskolák tanrendjét ben megjelenik Arany János Toldi Estéje c. költeménye. IX. Pius (tkp. Giovanni Maria Mastai-Ferretti, ), pápa ( ), 1854-ben kihirdette Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját és az egyházat elhatárolta kora szellemi, politikai, társadalmi törekvéseitől. Az es I. vatikáni zsinatot erősen befolyásolta és kinyilvánította a pápa csalatkozhatatlanságának dogmáját ben, az Egyházi Állam megszüntetése után Róma elrablóit kiátkozta az egyházból, és megtiltotta a katolikusoknak, hogy részt vegyenek Olaszország politikai életében. A Podgórze Karpackie (Kárpátalja) területén lévő Wisłok partján fekvő Krosno a XIX. század második felétől kezdve a Kárpátok kőolajkörzetének központja lett. Ignacy Łukasiewicz ( ) kőolaj lepárlásból nyert először a világon petróleumot, és 1853-ban feltalálta a petróleumlámpát, majd 1854-ben a közeli Bóbrkában megalapította az első kőolajbányát. Łukasiewicz kezdetben gyógyászati célokra akarta hasznosítani a Beszkidek vidékén kitermelt ásványolajat. A XIX. század közepén a városháza épületében működő helyi gyógyszertárban dolgozott Ignacy Łukasiewicz.

3 között zajlik a krími háború március 30-án a párizsi békekonferencián részt vevő hatalmak aláírják a krími háborút lezáró békeokmányt, mely egyebek mellett a dunai hajózást Nemzetközi Dunabizottság felügyelete alá helyezi október 21-én Pesten eltemetik Vörösmarty Mihályt ben Ganz Ábrahám szabadalmaztatja a kéregöntésű vasúti kereket. Az acéliparban bevezetik a Bessemer-eljárást december 24-én megnyitják a Győr-Bruck közti vasútvonalat augusztus 31-én fölszentelik az esztergomi főszékesegyházat Scitovszky János bíboros hercegprímás és I. Ferenc József jelenlétében. Az ünnepségen először csendült fel Liszt Ferenc Esztergomi misé -je a szerző vezényletével. A zárókő letételére 1869-ben került sor szeptember 30-án a kultuszminiszter jóváhagyja a cs. kir. Josef Polytechnikum szervezeti szabályzatát december 24-én a pesti utcákon megkezdődik a gázvilágítás január 1-jén életbe lép a házassági jogot szabályozó október 8-án kelt császári nyílt parancs május 8-án az Osztrák Császárság egész területén általános amnesztiában részesítik a politikai perekben elítélteket májusában Arany János megírja A walesi bárdok című balladáját július 16-án Andrássy Gyula aláírja a hazatérési engedélyhez előírt hűségnyilatkozatot november 1-jén Pesten megnyitja kapuit a Kereskedelmi Akadémia november 17-én újjászervező ülését tartja Pesten az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) novemberében átadják a forgalomnak a Szeged-Temesvár és a Szolnok-Debrecen vasútvonalat január 1-jén Magyarországon is hatályba lép az évi osztrák erdőtörvény, mely védi a meglévő erdőterületeket, és biztosítja az erdők felújulását november 20-án a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsa törli azt a korábbi megkötést, hogy az Akadémiának a tudományokat magyar nyelven kell művelnie. Széchenyi ellenlevelet intéz a Magyar Tudományos Akadémia ügyében január 17-én Alexandru Ion Cuza ezredes személyében Havasalföld és Moldva közös fejedelmet választ május 6-án Kossuth, Teleki és Klapka részvételével Párizsban megalakul az emigráns kormány szerepére vállalkozó Magyar Nemzetközi Igazgatóság április 28-án kitör a háború Ausztria illetve Franciaországgal szövetséges Piemont között május 5-én Párizsban megállapodást köt Kossuth Lajos és III. Napóleon június 4-én Magenta mellett, június 24-én Solferinónál súlyos vereséget szenvednek az osztrák seregek III. Napóleon francia császártól. I. Ferenc József békét köt III. Napóleonnal (július 11., november 10.). Ausztria lemondott a gazdag Lombardiáról július 16-án I. Ferenc József a monarchia népeihez intézett kiáltványában bejelenti Lombardia elvesztését, s ígéretet tesz arra, hogy a törvényhozásban és a közigazgatásban korszerű változásokat hajt végre júliusában Londonban megjelenik Széchenyi István Blick c. válasza Bach névtelenül megjelentetett Rüblick c. röpiratára október végén, Pesten és az ország más városaiban megemlékezéseket tartanak Kazinczy születésének 100. évfordulója alkalmából november 26-án Erkel Ferenc Hunyadi László c. operájának pesti előadása nemzeti tüntetéssé válik.

4 március 15-én országszerte megemlékeznek az 1848-as forradalomról. Március 30-án az uralkodó fölmenti tisztségéből Albrecht főherceget, Magyarország főkormányzóját, utóda Benedek Lajos táborszernagy lett március 26-án Madách Imre befejezi Az ember tragédiája című művét. Madách 1860-ban jelentette meg Az ember tragédiája című művét. Madách Imre ( ) drámaíró, költő 1840-ben adta ki a Lantvirágok c. verseskötetét ben a szabadságharc bukása után Kossuth titkárának rejtegetéséért börtönbüntetésre ítélték ben írta meg a Bach-rendszert gúnyoló komédiáját, A civilizátor ban jelent meg Az ember tragédiája c. drámai költeménye, amely az emberiség történetét rajzolja meg. A mű Arany János segítségével és stiláris javításaival jelent meg, azonban színpadon első ízben csak 1883-ban mutatták be. Mózes c. bibliai tárgyú drámájában a tömegek és a történelmi kor konfliktusát ábrázolta április 7-én Döblingben Széchenyi István öngyilkosságot követ el (főbe lövi magát). Áprilisban országos gyászt tartanak Széchenyi halála alkalmából május-október között Garibaldi győzelmeket arat Dél-Itáliában, a magyar légió hősiesen harcol július 26-án Egerben Éljen Kossuth, Éljen Garibaldi! jelszóval tüntetnek. Garibaldi és a magyar légió Piemont 1416-ban Savoyával, 1720-ben Szardíniával egyesült (Szárd Királyság) között francia uralom alatt állt. Az évi bécsi kongresszus Piavéhoz csatolta a genovai hercegséget. Az egységes Olaszország II. Viktor Emánuel szárd király vezetésével jött létre 1859-ben, aki 1861-ben felvette az Olaszország királya címet. II. Savoyai Viktor Emánuel ( ), között Szardínia-Piemont, majd között Olaszország királya volt. Giuseppe Garibaldi ( ), olasz szabadságharcos előbb Lombardiában harcolt az osztrákok ellen, majd Rómában a forradalmárok oldalán. Az évi köztársaság kikiáltása után vezette a franciákkal szembeni védelmet. Később gróf Cavour-t támogatva a marsalai ezer élén elfoglalta Szicíliát. A nápolyi-szicíliai királyságot a szárd királysághoz csatolta. Ez a győzelem adott döntő lökést a további harcokhoz ban megdöntötte a Bourbonok uralmát ben, illetve 1867-ben sikertelenül próbálta elfoglalni az Egyházi Államot. Az egységes Olaszország megszületéséért harcolt előtt Itáliában több királyság volt (nápolyi-, szicíliai-, szárd, piemonti, lombard királyságok), osztrák, francia függőségben. Garibaldi csapatában több magyar is harcolt. Tüköry Lajos ( ), magyar katonatiszt, aki részt vett az évi magyar szabadságharcban, 1849-ben török katonai szolgálatba lépett. Tüköry 1859-ben Türr Istvánnal együtt Itáliába ment, részt vett az osztrákok elleni háborúban mint a magyar légió egyik zászlóaljának parancsnoka ban csatlakozott Garibaldihoz ban Palermo bevételénél esett el. - Türr István ( ) magyar katonatiszt, 1849-ben átállt a piemonti hadsereghez, ahol Magyar Légiót szervezett. Török oldalon részt vett a krími háborúban ( ), majd olasz oldalon az évi olasz-osztrák háborúban. Az évi szicíliai expedícióban Garibaldi hadsegéde, a hadsereg főfelügyelője, tábornok lett után mint csatonaépítő mérnök és vállalkozó szerzett hírnevet a Korinthoszi-csatorna építésében. - Ihász Dániel ( ), magyar katonatiszt, 1849-ben Kossuth Lajos hadsegéde, honvédezredes volt. Emigrációjában is Kossuth személyi titkára lett között az itáliai magyar légió parancsnoka. Szembeszállt az évi kiegyezéssel. Az olasz emigrációban élő Kossuth Lajos is kapcsolatot tartott Garibaldival, egy általános Habsburg-ellenes összefogásba szerette volna bevonni. Garibaldi népszerűvolt a magyarok körében, de egy ilyen összefogásnak nem voltak támogatói. Az egységes Olaszország megszületése után Garibaldi továbbra is részt vett az ország politikai életében, képviselő is volt október 20-án az uralkodó kiadja az ún. Októberi diplomá -t: visszaállította a kancelláriát és a Helytartótanácsot és ígéretet tett az országgyűlés összehívására. Dessewffy Emil gróf ( ), magyar politikus, közgazdász, 1849 után az ókonzervatívok vezetője lett között az MTA elnöke volt ban részt vett az októberi diploma előkészítésében. Mellette ifj. Mailáth György ( ) politikus, aki az évi országgyűlésen a Konzervatív párt egyik vezetője volt, a szabadságharc leverése után, 1849-től a bécsi udvarral megegyezést kereső ókonzervatív irányzathoz csatlakozott, és jelentős szerepet vállat az évi októberi diploma kiadásában. Mailáth György 1865-től főkancellár, 1867-től országbíró és a főrendiház elnöke lett (1883-ban meggyilkolták).

5 348 Az október 20-án kiadott ún. Októberi diploma I. Ferenc József osztrák császár által kibocsátott új birodalmi alkotmány volt, amely: - engedélyezte a tartományi és országgyűlések) így a magyar) megalakulását, - a kormányzást az egyes országgyűlések által választott testület, a birodalmi tanács intézte volna, - Magyarországon visszaállították a vármegyerendszert, az 1848 előtti kormányszerveket, - és engedélyezték a magyar nyelv hivatalos használatát. A külügy-, hadügy és pénzügy intézése azonban osztrák kézben maradt, ezért az évi magyar országgyűlés elutasította, ezért Ferenc József visszavonta december 27-én az uralkodó elrendeli az 1849-ben leválasztott Szerb Vajdaság és Temesi Bánság Magyarországhoz csatolását ban Ferenc József találkozik Varsóban az orosz cárral és a porosz régenssel. Az Ostródától Elblagig húzódó 41 kilométeres hajóutat között építették az Ostróda-Elblagtórendszer tavain és csatornáin keresztül. A 8 tavat egységes hálózatba összekötő csatornarendszer az egyes tavak közötti magasságkülönbséget lejtők kialakításával, vontató dombok beiktatásával győzi le. Öt vontató dombon haladnak át a csatornában közlekedő hajók, amelyek időben összehangoltan, egy időben indulnak Ostródából és Elblagból. A hajók a vontató domboknál találkoznak, ahol síneken haladó alvázakra úsznak rá. A vízi erővel működő vontató berendezés vonóerő szükségletét csökkenti, hogy egyidejűleg az egyik hajó hegymenetben, a másik lejtmenetben közlekedik. Ezzel a műszaki megoldással a lejtmenetben haladó hajó súlya felfelé vonja a hegymenetben haladó hajót ban Ábrahám Lincolnt az Egyesült Államok (USA) elnökévé választják. Dél-Carolina kiválik az Unióból ben kitör az amerikai polgárháború januárjában Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, februárban Texas kiválik az amerikai unióból. Montgomery az alkotmányozó gyűlésen elfogadja a Konföderált Államok alkotmányát márciusában beiktatják az Egyesült Államok új elnökét, Abraham Lincolnt áprilisában elesik Fort Sumter, Virginia kiválik az Unióból májusában Arkansas, júniusban Észak-Carolina és Tenessee kiválik az Unióból. Júliusban zajlik le a Bull Run-i csata novemberében Lincoln kinevezi McClellant az Unió haderőinek főparancsnokává január között Nagyszebenben az erdélyi románok értekezlete Magyarország és Erdély uniója ellen foglal állást február 26-án az uralkodó kiadja a februári pátenst, amely még korlátozottabban alkotmányosságot biztosít az országnak. Bécsbe központi parlamentet (birodalmi tanácsot) hív össze március 9-én a pesti Nemzeti Színházban bemutatják Erkel Ferenc Bánk bán c. operáját április 2-án a karlócai szerb nemzeti kongresszus az autonóm szerb vajdaság bevezetése mellett foglal állást május 15-én erdélyi románok balázsfalvi gyűlése, június 6-7. között a szlovák nemzeti kongresszus Túrócszentmártonban. Július 23-án a horvát országgyűlés a Magyarországgal fennálló közjogi kapcsolatot perszonáluniós alapra kívánja helyezni április 6.-augusztus 22. között országgyűlést tartanak Budán. Június 5-én a képviselőház szavazásán Deák felirati javaslata 155:152 szavazati aránnyal többséget szerez. Augusztus 8-án Deák az alkotmányjogi követeléseket még határozottabban fogalmazza meg második felirati javaslatában, s leszögezi: kivívásukban a nemzet a helytállás és a kivárás politikáját folytatja. Augusztus 22-én az uralkodó feloszlatja a magyar országgyűlést, folytatódik az önkényuralom; Schmerling lett az államminiszter. Anton von Schmerling ( ) osztrák politikus, 1848-ban birodalmi bel- és külügyminiszter, miniszterelnök, ben között igazságügy miniszter, között államminiszter. Jelentős része volt a centralisztikus-liberális alkotmány, az február 26-i februári pátens kidolgozásában májusában Teleki László öngyilkosságot követ el. Teleki László a Határozati Párt vezetője, a Felirati párti Deák Ferenc ellenfele volt. Utóda Tisza Kálmán lett. Teleki László gróf ( ), politikus, író, az évi országgyűlésen a főrendi ellenzék egyik vezetője volt elején az Ellenzéki Kör elnöke, 1848 szeptemberétől a magyar kormány párizsi követe lett.

6 után aktívan részt vett a magyar politikai emigráció mozgalmaiban ben Kossuthtal és Klapka Györggyel megalapította a Magyar Nemzeti Igazgatóságot ben a határozati Párt vezetője lett. A Felirati Párttal szembeni döntő, május 8-i szavazás napján öngyilkos lett. Drámája a Kegyenc ben Jedlik Ányos elkészíti a világ első dinamóját januárjában Lincoln 1. sz. hadparancsában elrendeli az általános támadást. Februárban Grant tábornok elfoglalja Fort Henryt és Fort Donelsont májusában az északi csapatok elfoglalják New Orleanst. Júniusban hétnapos csata zajlik Richmondnál, szeptemberben zajlik az antietami csata. Lincoln elnök bejelenti, hogy január 1-jével szabadnak nyilvánítja a lázadó államok területén élő rabszolgákat március között a szászok nagyszebeni gyűlése Magyarország és Erdély uniója ellen foglal állást május 1-jén Kossuth elkészíti tervezetét a dunai államszövetségről, Magyarország, Horvátország, Szerbia és Románia szövetségéről. Június 1-jén a Határozati Párt vezetői értekezletén elutasítják Kossuth Dunai Szövetség-tervét, másnap ugyanezt teszi Eötvös József is augusztus 20-án az uralkodó hozzájárul a Magyar Földhitelintézet létesítéséhez július 1- jén kezdi meg működését ben megjelenik Jókai Mór Az új földesúr c. regénye. Palotásy János ( ) Lengyel származású, dal- és tánckomponista, családi nevén Pecsenyánszky János. Jászberényben született, részt vett a szabadságharcban. Jászberényben elsősorban dalegyleti karnagyként vált ismertté ben dalárdát szervezett, amely vezetésével országos hírnévre tett szert. A divatos palotás zenei képviselője volt, kompozícióit főleg cigányzenekarok terjesztették ben Bismarck kancellár hatalomra kerül Poroszországban december 4-én elkészül Apponyi György báró kiegyenlítési terve, melyet az uralkodó felkérésére készített. Ebben a 48-as törvények revízióját ajánlja, továbbá Magyarország és Ausztria között a birodalom nagyhatalmi állását és a dualizmus bevezetését javasolja ben Világkiállítás nyílik Londonban decemberében zajlik le Amerikában a fredericksburg-i csata, májusában a chancellorsville-i csata, júliusban a gettysburgi ütközet. Vicksburg védői leteszik a fegyvert Grant tábornok csapatai előtt novemberében Lincoln beszédet mond a gettysburgi Temetődombon rendezett emlékünnepségen. A lázadók vereséget szenvednek Chattanoogánál, megnyílik az út Georgia felé január 22-én Orosz-Lengyelországban kitör a lengyel felkelés között az ún. januári felkelés a titkos nemzeti kormány vezetésével a Lengyel Királyságban és Litvániában partizánháborúvá alakult át. A partizánosztagok vezetői D. Czachowski, M. Lelewel-Borelowski, K. Cwiek-Czwiekowski és J. Hauke-Bosak voltak. A résztvevők rövidesen két pártra szakadtak: az orosz forradalmi demokratákkal kapcsolatban lévő vörösök pártja (Jaroszław Dąbrowski, ), fehérek pártja (A. Zamoyski). A lengyel kérdés visszhangra talál Európában. A felkelés leverése után (vezérét Romuald Trauguttot a varsói Citadella oldalán kivégzik), eltörlik a királyság autonómiáját, fokozódik a terror és az eloroszosítási politika ben felszámolták a jobbágyrendszert. Létrejöttek az első ipari központok: Dąbrowa, Łódż, Varsó. Megindul a sziléziai bányászat, kohászat, fémipar ban az erdélyi országgyűlés határozatot hoz a románok nemzeti és vallási egyenjogúsításáról január 8-án megnyílik a Pesti áru- és Értéktőzsde, amely március 31-én szűnt meg június 21-én újjáalakult szeptember 28-án Londonban megalakul a Nemzetközi Munkásszövetség, az I. Internacionálé ben Ausztria, Poroszország és Dánia háborút visel.

7 februárjában Lincoln kinevezi Grant tábornokot az amerikai Unió hadseregeinek főparancsnokává júniusban újra elnöknek jelöli Lincolnt a Nemzeti Unió Párt országos értekezlete. Szeptemberben Sherman csapatai beveszik Atlantát. Októberben Sheridan tábornok kiszorítja a délieket a Shenandoah-völgyből. Novemberben Lincolnt másodszor elnökké választják. Decemberben Sherman csapatai beveszik Savannaht januárjában az amerikai képviselőház elfogadja a 13. alkotmánymódosítást, mely törvényen kívül helyezi a rabszolgaságot és a kényszerszolgaságot. Januárban Lincoln megbeszéléseket folytat a déli küldöttekkel Hampton Roadsban. Sherman csapatai beveszik Charlestont. Fort Sumter az Unióé márciusában kerül sor Lincoln második beiktatására áprilisában Jefferson Davis aláírja a Konföderáció törvényét a rabszolgák felfegyverzéséről. Az Unió csapatai elfoglalják a lázadók fővárosát, Richmondot. Grant és Lee tábornok aláírja Appomattoxban az Észak-Virginiai Hadsereg megadásáról szóló okmányt áprilisában Lincoln, az USA elnöke merénylet áldozata lesz májusában Georgiában elfogják a menekülő Jefferson Davist augusztusában Johnson elnök bejelenti, A felkelés véget ért február 20-án felavatják a pesti Vigadó épületét, Feszl Frigyes alkotását december 9-én felavatják a Magyar Tudományos Akadémia új, a berlini Fridrich Stüler tervei alapján épült, Lotz Károly freskóival díszített Duna-parti székházát március 18-tól a MTA elnöke Eötvös József lett február 4-én megalakul a Magyar Technikai Egyesület (a Mérnök és Építész Egylet elődje) április 16-án Deák Ferenc a Pesti Naplóban közzéteszi húsvéti cikkét, a kiegyezés feltételeivel májusában František Palacký, cseh történész a Národ c. lapban cikksorozatot közöl a birodalom dualista átalakítása ellen június 27-én Rainer főherceg, miniszterelnök szabadságoltatja magát, Anton Schmerling államminiszter a március 27-én a birodalmi tanácsban ért támadás után benyújtja lemondását december 9-én a kolozsvári országgyűlésen a képviselők többsége az unió megújítása mellett foglal állást november 10.-december 11. között országgyűlési képviselő-választásokat tartanak Magyarországon december 14-én a magyar országgyűlést személyesen az uralkodó nyitja meg. December 16-án Deák Ferencet kihallgatáson fogadja I. Ferenc József április 9-én az uralkodó elnökletével a minisztertanács a kiegyezés lehetőségét tárgyalja. (Április 21-én Pesten megkezdődnek a horvát és a magyar országos küldöttségek kiegyezési tárgyalásai) június 25-én a képviselőház 67-es bizottsága elfogadja a Deák javasolta kiegyezési elaborátumot június 14-én kitör a porosz-osztrák háború július 3-án Königgrätznél döntő vereséget szenvednek az osztrák seregek a poroszoktól. A vereség felgyorsítja a kiegyezési tárgyalások menetét. Július 20-án az osztrák flotta tönkreveri Lissánál a túlerőben lévő olasz hajóhadat július végén a monarchia föderalista átalakításának tervéről tárgyal az osztrák kormány. Július 26-án Nikolsburgban Poroszország és Ausztria aláírja az előzetes békét. Augusztus 21-én Bécsben osztrák-magyar közös értekezlet kezdődik a kiegyezésről október 3-án az olasz-osztrák háborút lezáró bécsi békében Ausztria lemond Velencéről augusztus 1-jén Pesten megindul az első lóvasút. Augusztus 9-én Pesten megnyitják a Xantus János tervei szerint készült Állatkertet. Xantus János ( ) természettudós, politikus 1866-tól, első igazgatója lett a pesti Állatkertnek. Xantus János harcolt az es szabadságharcban, 1849 februárjában fogságba esett, majd megszökött és között nagy utazásokat tett Észak- Amerikában, Hátsó-Indiában, Indonéziában és Mexikóban. Topográfiai, zoológiai, botanikai kutatásokat folytatott november 19-én az országgyűlés meghallgatja az uralkodó leiratát, amely a hadsereg egységének fenntartását a felelős magyar minisztérium kinevezése feltételéül állítja november 21-én megalakul a Deák-párt. December 11-én a képviselőház kimondja, hogy a kiegyezés előfeltétele a 48-as törvények helyreállítása december 19-én a horvát országgyűlés kinyilvánítja: Magyarországtól függetlenül, önállóan kívánja rendezni viszonyát a monarchia többi országaival.

8 ban Hohenzollern Károly román fejedelem lett ban megnyílik a Széchenyi Könyvtár nyilvános olvasóterme ban az amerikai kongresszus elfogadja a 14. Alkotmánymódosítást, mely elismerte a négerek szavazati jogát január 2-i császári nyílt parancs február 26-ra Bécsbe rendkívüli birodalmi tanácsot hív össze a kiegyezés ügyében. Február 3-án a császár Beustot nevezi ki birodalmi miniszterelnökké. Február 17- én az uralkodó Andrássy Gyulát magyar miniszterelnökké nevezi ki, majd február 20-án kinevezi az Andrássy-kormány tagjait: Andrássy Gyula miniszterelnök mellett Eötvös József báró vallás- és közoktatási miniszter, Lónyay Menyhért pénzügyminiszter, Horváth Boldizsár igazságügy miniszter, Gorove István földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, Wenckheim Béla báró belügyminiszter, Festetics György a király személye körüli miniszter, Mikó Imre közmunka- és közlekedésügyi miniszter. Deák Ferenc nem vállalt miniszteri tárcát. Andrássy Gyula gróf ( ), magyar politikus, előbb gróf Széchenyi István, majd Kossuth Lajos híve volt. Harcolt az es szabadságharcban, ezért 1851-ben távollétében ( in effigie ) felakasztották ban amnesztiával hazatért Magyarországra. Deák Ferenc híveként fontos szerepe volt a kiegyezés elékészítésében is. A kiegyezést követő első magyar miniszterelnök ( ), és egyben honvédelmi miniszter is volt között a Monarchia közös külügyminiszter lett március között a kormány elrendeli a törvényhatóságok újjászervezését. Április 10-én kerül sor a magyar vármegyei autonómia helyreállítására március 17-én I. Ferenc József a törvényjavaslatok benyújtását előzetes uralkodói engedélytől teszi függővé április 1-jén az uralkodó elnöklete alatt tartott ülésen a magyar minisztertanács elfogadja a horvát kérdés rendezésére vonatkozó miniszterelnöki javaslatot. Május 25-én az uralkodó feloszlatja a horvát gyűlést május 15-én megalakul a Magyar Történelmi Társulat. Lapja a SZÁZADOK 1867-ben indult. Első elnöke gr. Mikó Imre volt május 29-én részletes vita után a képviselőház 209:89 arányban, 83 tartózkodással elfogadja a közösügyi javaslatot június 8-án káprázatos ünnepségek közepette I. Ferenc József osztrák császárt és feleségét Magyarország és társországai királyává és királynéjává koronázzák Pest-Budán a budavári Mátyás-templomban. Itt csendült fel Liszt Ferenc Koronázási misé -je. Simor János ( ), római katolikus főpap, 1857-től győri püspök, majd 1867-től esztergomi érsek és Magyarország hercegprímása, 1873-tól bíboros koronázta magyar királlyá I. Ferenc Józsefet és királynévá Erzsébetet. A király és a királyné a koronázási ajándékokat a rokkant honvédeknek adományozza. Erzsébet királyné környezetében magyarok jelennek meg. Július 28-án a király szentesíti az 1867:XII. tc.-t, a magyar korona országai és őfelsége többi országai és tartományai közötti viszonyt rendező kiegyezési törvényt június 9-én a politikai vagy sajtóügyekben elítélteket a koronázás alkalmából az uralkodó közkegyelemben részesíti július 1-jén a Majna vonalától északra fekvő államokban megalakul az Északnémet Szövetség. Az egyesült területeken a külügyek és a hadügyek irányítását a Szövetség elnöke, a porosz király kapja augusztus 28-án a Magyar Újság hasábjain megjelenik Kossuth Lajos írása, mely elítéli a kiegyezést. Október 6-án a kormány betiltja a honvédegyletek e napra tervezett országos gyűlését. Elhunyt Hild József ( ) építőmester, aki a reformkori Pesten mintegy 900 épületet emelt. A klasszicizmus jelentős képviselője. Pest reformkori építészeti arculatának kialakítója volt. Főbb művei: - az esztergomi Bazilika (épült között), - egri székesegyház ( ), - Lipótvárosi templom, - Ceglédi református templom.

9 352 Pest-Buda között Rottenbiller Lipót ( ), ben, 1861-ben és között Pest főpolgármestere volt ban a Közcsendi Bizottmány elnöke. Érdemeket szerzett a főváros modernizálásában. A Gellért-hegyen álló Citadella az es szabadságharc után katonai célokra épült fel. A Duna-parti beton rakpartot 1853-tól építették ki Reitter Ferenc hatósági főmérnök irányításával ben Clark Ádám gőzüzemű vízvezetéket épített Budán, s 1857-ben nyílt meg a Vár alatti Alagút. A Lánchíd tengelyében kialakított Clark Ádám tér nyugati oldaláról indul a Várhegy alatt ben Clark Ádám által épített Alagút. A 350 m hosszú és a Lánchídon át a pesti Belváros forgalmát a Krisztinavárosba átvezető alagút terveit még 1837-ben készítették. Dohány utcai zsinagóga A VII., Dohány utca és a Wesselényi utca sarkán álló Dohány utcai zsinagógát Förster Lajos (Ludwig Förster) bécsi építész tervei szerint bizánci-mór jellegű romantikus stílusban építették között, 1859-re készült el teljesen. Az építésben Fessl Frigyes is közreműködött. A kontinens ma is működő legnagyobb zsidó egyházi építménye, 3000 ülőhellyel. A két nyolcszöges hagymasisak tornyos homlokzatú, vörös és fehér sávos kerámiadíszes téglaburkolatú, bizánci-mór stíluskeverékű építmény. Íves főkapuja felett rózsaablak, pártázatos főpárkány látható. A zsinagóga belülről háromhajós csarnok, a hajókat az akkor újszerű öntöttvas oszlopok, íves szerkezetek választják el egymástól, rajtuk síkmennyezet fekszik. A Wesselényi utca felé eső szárny első emeletén van az Országos Zsidó Vallási és Történeti gyűjtemény. Az 1916-ban létesített gyűjtemény számára 1931-ben Tauszig és Roth tervezték meg a Dohány utcai zsinagóga melletti díszudvart és kapuépületet. A Dohány utcából nyílik az első világháborús zsidó hősök mauzóleuma, ben épült Faragó Ferenc és Vágó László tervei alapján. A pesti Vigadó A Vigadó megépültéig, a Váci utcában álló egykori Hét választófejedelemhez címzett vendéglő és szálloda volt Pest fényes báljainak, ünnepeinek színhelye. Liszt Ferenc is hangversenyezett itt. A Duna felé forduló Vigadó eredetileg a Pollack Mihály által ben emelt Redout helyén épült. A Redout a történelmi belváros legforgalmasabb pontján, a Budára vivő hajóhíd pesti hídfőjénél épült, s díszterme Pest társadalmi életének egyik központja volt. Elegáns bálokat, nagy hangversenyeket rendeztek itt ben Hentzi osztrák városparancsnok ágyúi rombolták le. A mai Vigadó a korábbi maradványainak felhasználásával között, Feszl Frigyes tervei szerint épült háromemeletes, romantikus stílusú épület. A főhomlokzaton két oldalrizalit között öttengelyes középrész, földszintjén nyitott árkádsor van. Az emeleten faloszlopok hordozta félköríves ablakok láthatók, az oszlopok előtt egy-egy szoborral. Az ablakok feletti domborműves frízen királyfejek találhatók. A fríz fölötti attika mögötti második emelet visszaugrik. Homlokzati szobrait Alekszy Károly mintázta, a főlépcsőház freskóit Lotz Károly és Than Mór festette. A 31,6 m hosszú, 19 m széles, 22 m magas hangverseny- és bálteremben ünnepségeket, estélyeket, bálokat rendeztek. Liszt Ferenc, Johannes Brahms, Beniamino Gigli stb. tartottak itt hangversenyeket. Az épület 1945-ben a második világháborúban súlyosan megsérült, 1980-ban helyreállították. Homlokzatának újjáépítése Borsos László építész irányításával történt. Magyar Tudományos Akadémia épülete A Magyar Tudományos Akadémiát- Révay eszméje alapján -, az évi reformországgyűlésen alapították, s főként a magyar nyelv művelése állt az Akadémia tevékenysége középpontjában ban Teleky József kötetes családi könyvgyűjteményét ajánlotta fel. Az Akadémiát november 17-én szervezték meg. Első elnöke gróf Teleky József, másodelnöke gr. Széchenyi István volt. Elnöke volt még Dessewffy Emil, másodelnöke báró Eötvös József is között Arany János volt az Akadémia titkára. A Lánchíd pesti hídfőjénél kialakított Roosevelt téren álló Magyar Tudományos Akadémia (MTA) olaszreneszánsz, kora eklektikus stílusú palotáját a porosz Stühler Frigyes Ágost berlini építész tervei szerint között Ybl Miklós és Szklaniczky Antal építette. Dísztermét Lotz Károly freskói, a kis üléstermet Ligeti Antal tájképei ékesítik. A homlokzati szobrokat Izsó Miklós faragta. Az intézmény december 11-én nyílt meg. Az épületben működik a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára is. Az szeptember 20-án összehívott országgyűlés államférfiai elhatározására új épület létesítését kezdeményezték. A Múzeumkert északi oldalán álló épületet a VIII., Bródy Sándor u. 8. sz. Olasz Kulturális Intézet székháza szeptember 1866 áprilisa között, Ybl Miklós tervei alapján építették. Itt ülésezett a képviselőház. Ferenc József augusztus 5-én rendelte el az ideiglenes képviselőház építését. Augusztus 9-én

10 353 építési bizottmány alakult, augusztus 18-ra megtörtént a helykijelölés. Ybl Miklós szeptember 1-jén kapott megbízást és már szeptember 11-én megindult a kivitelezés. 800 munkás folytonos munkájának eredményeként december 9-én már állt az 50 ezer légköbméteres épület. Az 1848-ban indult önálló József Ipartanodából 1866-ban alakult meg a József Műegyetem ben Zsigmondy Vilmos a Margitszigeten fúrta meg az első artézi kutat, amely a Margit-forrás vizét táplálta. Szent István-bazilika Az V., Szent István téren álló görög kereszt alaprajzú, háromhajós, klasszicista és neoreneszánsz stílusú Szent István-bazilika (Szent István király-plébániatemplom) Budapest legnagyobb egyházai épülete. Építése 1851-ben, Hild József 1945-ben készült tervei szerint indult el. Hild halála után, 1868-ban a kupola összedőlt. Mai neoreneszánsz képe Ybl Miklós ( ) és Krauser József munkája nyomán között alakult ki. A 86 x 55 m alapterületű, 96 m kupolamagasságú templom díszítésére a múlt századvég és a századforduló számos kitűnő művésze dolgozott. A tömeg középpontjában hengeres felépítményes (dobon) áll a 22 m átmérőjű kupola, bevilágító felépítménnyel (tamburral). A főhomlokzat timpanonjában magyar szentek csoportja, a tornyok oldalain középkori egyházatyák szobrai, a szentély apszisa fölött félkörívben a 12 apostol, mely Szamolczky Ödön munkája, a kupola külsején a négy evangélista szobra látható, jórészt Feszl Leó műve. A főbejárat timpanonjában Szűz Mária mint Patrona Hungariae, Magyarország védőszentje. A főkapu fölött Szt. István domborművű ábrázolása, mozaikkép Krisztus föltámadásáról, Antonio Salviati műhelyéből. A templom belsejében a kupola négy nagy pillérén Szt. Gellért és Szt. Imre szobra látható, Stróbl Alajos alkotása, Szt. László Fadrusz János, Szt. Erzsébet Senyei Károly műve. A kupola mozaikképeit Lotz Károly kartonjai alapján a Salviati műhely készítette. A velencei Salviati-műhely készítette Than Mór tervei alapján a főkapu Iunettájának mozaikjait is. A templombelsőben a neoromán baldachinos főoltár Krauser József tervei szerint készült. A főoltáron lévő Szt. István carrarai márvány szobrát Stróbl Alajos készítette, a főoltár körüli bronz domborművek Szt. István életéből vett jeleneteket ábrázolnak, Mayer Ede munkái. A boltívekre Benczúr Gyula festette a szimbolikus angyalokat. Az oltár feletti kupola stukkóit az olasz Detoma készítette, az öt mozaik falikép Benczúr Gyula munkája. A mellékoltárok képeit Nádler Róbert, Vastagh György, Benczúr Gyula, Roskovics Ignác, Ébner Lajos, Stettka Gyula, Herpka Károly és Feszty Árpád készítette. A félköríves szentély külső falán jón oszlopsor, fent bábkorlátos főpárkány húzódik. A templom apszisában elhelyezett félköríves kápolna üvegfestményeit Róth Miksa tervezte. Itt őrzik ereklyeként Szent István bebalzsamozott jobb kezét is. * A Margit-szigeti Casino első épületét között Ybl Miklós tervei szerint építették ben épült a Margitszigeti Nagyszálló, szintén Ybl Miklós tervei szerint, azóta többször korszerűsítették. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa június 23-án tartotta alakuló ülését. A Krisztina körút nyugati oldalán a Déli pályaudvar eredeti formájában 1873-ban épült a déli vaspálya társaság indóházaként. A Déli pályaudvar modern épületegyüttese 1976-ban készült el Kővári György tervei szerint.

11 MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG július 1-jén a Majna vonalától északra fekvő államokban megalakul az Északnémet Szövetség. Az egyesült területeken a külügyek és a hadügyek irányítását a Szövetség elnöke, a porosz király kapja. Németország Königgrätznél (ma Hradec Králové) július 3-án lefolytatott (sadovai) csata során a poroszosztrák háború porosz győzelemmel ért véget. A döntő győzelemmel Poroszország Ausztria kizárásával hozta létre az egységes Németországot. A vereség meggyorsította az osztrák-magyar kiegyezés létrejöttét is. Az Északnémet Szövetséget Otto von Bismarck hozta létre a porosz-osztrák háború után. Az 1866 augusztusában létrehozott német államszövetségbe a háborúban porosz oldalon résztvett 17 német állapot Poroszország vezetésével tömörítette októberében csatlakozott hozzá Hessen-Darmstadt Rajnától északra eső része is. Az államszövetség elnöke az évi alkotmány értelmében I. Hohenzollern Vilmos ( ) porosz király ( ), szövetségi kancellárja 1871-től Bismarck lett. Herbert Otto von Bismarck ( ), 1865-től gróf, 1871-től Bismarck-Schönhausen hercege, 1890-től Lauenburg hercege, porosz politikus volt. Bismarck az közötti frankfurti szövetségi gyűlésben porosz követ, között szentpétervári, majd 1862-ben párizsi porosz követ lett között porosz miniszterelnökséget, között az Északnémet Szövetség kancellári posztját, majd között birodalmi kancellári tisztséget töltött be. Bismarck Poroszország vezető szerepét igyekezett biztosítani az egységes Német Birodalmon belül, melyet az Ausztria elleni háborús győzelemmel, és az Északnémet Szövetség évi létrehozásával ért el. A német-francia ellentétek Bismarck által kiprovokált közötti német-francia háborúban tetőztek. Poroszország győzelme eredményeként jött létre 1871-ben a Német Birodalom, melynek császára I. Vilmos lett ( ). Bismarck 1878-ban létrehozta a berlini kongresszust, 1879-ben a német-osztrák kettős szövetséget, majd 1882-ben Olaszország bevonásával a hármasszövetséget ben viszontbiztosítási szerződést kötött Oroszországgal. Bismarck belpolitikájában azonban között eredménytelenül végződő kultúrharcot folytatott a Centrumpárttal. II. Vilmos ( ) császár ( ), I. Vilmos unokája, a vele szembeszegülő Bismarckot március 18-án leváltotta szeptember 30-án megkezdi működését a Magyar Általános Hitelbank ben az uralkodó feloszlatja a magyarországi csendőrséget ben a Pest-Hatvan-Salgótarján vonal államosításával megszületik a Magyar Államvasutak ban megalakul a Magyar Államvasutak (MÁV), az Athaenaeum Nyomda, az Angol-Magyar Bank, létrehozzák az Országos Közegészségügyi Tanácsot, megnyílik a Lipótmezei Országos Tébolyda. Láng László ( ) gépgyáros 1868-ban alapította a nevét viselő Láng-gépgyárat. Itt gyártották az első magyarországi gőzturbinákat és az első dízelmozdonyokat december 21-én az uralkodó szentesíti az új osztrák alkotmányt, december 24-én pedig kinevezi a közös minisztereket. Karl Becke báró pénzügyminiszter, Franz John báró hadügyminiszter, Freidrich Beust báró külügyminiszter ( között Andrássy Gyula lett a külügyminiszter) december 30-án megalakul az első liberális kormány Ausztriában. Elhunyt Artur Grottger ( ), lengyel festő és grafikus, aki Matejko mellett korának legjelentősebb lengyel mestere volt. Nagy kartonsorozatával és kiemelkedő portréival nemzetközi hírnevet szerzett.

12 ban Magyarországon elsőként az Osztrák Államvasút Társaság resicai üzemében alkalmazzák az ún. Bessemer-féle eljárást február 9-én megalakul az Általános Munkásegylet június 11-én a király szentesíti a magyar pénzverdékben verendő pénzekről szóló 1868:VII. tc.-t. Az 1868:XLIV. tc. széles körű, szabad nyelvhasználatot biztosított a nem magyarok számára április-májusában az erdélyi románok Balázsfalván, a horvátok Zágrábban a kiegyezés ellen foglalnak állást. A románok területi önállóságot követelnek május 20-án, Jellačić halálának évfordulóján tüntetések zajlanak Zágrábban ban lóvasút nyílik Budán ban Pesten és Budán megtiltják a szemét utcára dobálását ben lóvasúti járatok indulnak Temesvárott és Aradon december február 23. között összeül Pesten az első zsidó kongresszus április 1-jén a balközép párt elfogadja Tisza Kálmánnak az ún. bihari pontokban összegzett programját április 2-án az Országos 48-as Párt néven önálló párttá alakul a szélsőbal július 28-án a király szentesíti a közadók kivetéséről és behajtásáról, a házadóról, a bélyegekről, illetékekről és díjakról szóló törvényeket november elején - hónapok óta tartó viták után - elkészül a nemzetiségi törvénytervezet augusztus 22-én az osztrák-magyar kiegyezés ellen tiltakoznak a prágai tartományülés képviselői, szeptember 24-én tartományi önkormányzatot követel a galíciai tartománygyűlés november 14-én uralkodói kézirat állapítja meg a dualista állam nevét: Osztrák-Magyar Monarchia vagy Osztrák-Magyar Birodalom. Magyarország lemond Alsó-Szlavóniáról, de megtartja Fiumét és a Muraközt november 17-én a király szentesíti a magyar-horvát kiegyezést rögzítő 1868:XXX. tc.-t: a két ország államközösséget alkot, Horvátország belügyeiben saját törvényhozással és autonóm kormányzattal bír november 24-én Deák Ferenc az országgyűlés elé terjeszti nemzetiségi törvényjavaslatát. December 5-én a király szentesíti a népiskolákról szóló XXXVIII. tc.-t (a katolikus főpapok ellenállásába ütközött), valamint a véderőről, a honvédségről és a népfelkelésről szóló törvénycikkeket. December 6-án a király szentesíti Magyarország és Erdély uniójának részletes szabályait tartalmazó 1868:XLIII. tc.-t, illetve a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában hozott XLIV. tc.-t. December 8-án a király szentesíti a törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról szóló LIII. tc.-t, valamint a polgári perrendtartásról szóló LIV. tc.-t januárjában Szily Kálmán szerkesztésében megindul a Természettudományi Közlöny c. folyóirat június 14-én a király jóváhagyja az MTA új alapszabályát július 14-én a király szentesíti a modern polgári igazságszolgáltatás követelményeit tartalmazó, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869:IV. tc.-t ban Ráday Gedeon belügyminisztériumi tanácsost királyi biztossá nevezik ki, hogy az Alföld déli vidékein megromlott közbiztonságot állítsa helyre, a betyárvilágot számolja fel, Rózsa Sándort ( ) is elítélik, haláláig Szamosújvárott raboskodott. Ráday Gedeon gróf ( ), politikus aki részt vett az évi szabadságharcban is -, mint királyi biztos között kíméletlen eszközökkel számolta fel az alföldi betyárvilágot. Elfogta Rózsa Sándor ( ) rablóvezért, aki az es szabadságharc idején egy szerbek ellen harcoló szabadcsapat parancsnokaként tűnt ki, majd 1849 után egy rablócsapat vezére lett. Rózsa Sándor 1868-ban kegyelmet kapott, de 1869-ben újra elfogták, életfogytiglani fegyházra ítélték és börtönben halt meg július 14-én a király szentesíti az első Magyar-Gácsországi Vasút építéséről szóló tc.-t október 1-jén a világon elsőként az Osztrák-Magyar Monarchiában vezették be a postai levelezőlapot.

13 december 8-án IX. Pius pápa a római Szent Péter-bazilikában megnyitotta az I. Vatikáni zsinatot július 18-án a vatikáni zsinat elfogadja a pápai csalatkozhatatlanság dogmáját. Július 23-án a minisztertanács megtiltja ennek kihirdetését ben Pesten megjelenik Jókai Mór A kőszívű ember fiai c. regénye ben beiktatják az USA új elnökét, Grant tábornokot január 28-án a Szerb Nemzeti Liberális Párt a kiegyezés ellen foglal állást a Nagybecskereken rendezett konferencián február 7-én Temesvárott értekezletet tartanak a magyarországi románok, és a politikai aktivitás mellett döntenek. Március 7-8. között megalakul az Erdélyi Román Nemzeti Párt, mely az erdélyi románok politikai passzivitását határozza el. Április 30-án az erdélyi kormányszék megszünteti működését május 26-án a közös minisztertanács elhatározza a katonai határőrvidék polgárosítását augusztus 19-én a katonai határőrvidék különállásának megszüntetését rendeli el az uralkodó. Az Osztrák-Magyar Monarchia között Ausztria-Magyarország dualista államszövetsége volt. Részei: - Az Osztrák Császárság részei: - Csehország, Dalmácia, Galícia, a birodalmi tanácsban képviselettel rendelkező királyságok és országok, - osztrák főhercegségek az Ennstől felfelé és lefelé - hercegségek: Salzburg, Stájerország, Karintia, Szilézia, Bukovina, - őrgrófságok: Morvaország, Isztria - hercegi rangra emelt grófságok: Tirol, Görz, Gradiska - tartományok: Vorarlberg, Trieszt város és területe. - A Magyar Szentkorona országai: Magyar királyság Horvátországgal, Dalmáciával, Fiuméval és Szlavóniával, - Bosznia és Hercegovina birodalmi tartományok. A Birodalom két felét a Lajta folyóhoz viszonyított fekvésük szerint Ciszlajtániának és Transzlajtániának is nevezték. Az örökös tartományoknak számítottak ezek közül a Habsburguralkodóház öröklés alapján birtokolt tartományai, illetve között a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok, mint: - Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Stájerország, Karintia, Tirol, Vorarlberg, Tengermellék, Csehország, Morvaország, Osztrák-Szilézia, Galícia, Bukovina és Dalmácia. Különös területű jelleggel bírt a Partium (Részek), amely között fokozatosan Erdélyhez csatolt, de jogilag nem hozzá tartozó kelet-magyarországi vármegyéket foglalt magába (Kraszna, Közép-Szolnok, Bihar, Zaránd, Máramaros), valamint a Körös vidéke és még néhány terület. Nagysága az erdélyi fejedelemség és a Habsburgok közti erőviszonyoktól függően változott ig jelentős részét, 1848-ban egész területét visszacsatolták Magyarországhoz (1920-tól Románia része) között Pulszky Ferenc ( ), művelődéstörténész, régész, politikus lett a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Pulszky 1848-ban államtitkár, majd az országos Honvédelmi Bizottság tagja volt, ezt követően között emigrációban élt, ahol Kossuth számára igyekezett amerikai és európai támogatást szerezni. Pulszky a magyarországi régészeti kutatások egyik megszervezője volt. Munkácsy Mihály (1868-ig Lieb, 1880-ig Munkácsi) festő ( ), a realizmus nemzetközileg elismert művésze. Eredetileg asztalos inasnak indult. Tehetségére felfigyelt Szamossy Elek, békésgyulai festő és oktatni kezdte. A Képzőművészeti Társulat támogatásával Budapestre, majd Bécsbe, Münchenbe, később Párizsba került ben Düsseldorfban készült az Ásító inas című műve ben Siralomház c. műve az 1870-es világkiállításon aranyérmet kapott ben készült a Tépéscsinálók, 1873-ban a Köpülő asszony, 1874-ben a Poros út c. alkotása között Párizsban élt. Párizsi palotájában társasági életet élt. Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo alkotása a három monumentális kép része. A Honfoglalás képe a Parlamentet ékesíti.

14 március 2-án üzembe helyezték a budai gőzsiklót április 10-én a Fővárosi Közmunkák Tanácsa felállítását elrendelő 1870:X. tc.-t szentesíti a király között vezetője, Podmaniczky Frigyes báró lett. Május 30-án az állami számvevőszék felállításáról és hatásköréről szóló 1870:XVIII. tc.-t szentesíti a király július 28-án Fiume megyét Horvátországhoz, Fiume kikötőt a magyar kormány fennhatósága alá csatolják, élén kormányzóval június 6-án a király szentesíti a fiumei kikötő építéséről szóló 1871:XIX. tc.-t augusztus 1-jén a király szentesíti a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870:XLII. tc.-t szeptember 1-jén Sedannál a porosz sereg előtt III. Napóleon francia császár leteszi a fegyvert. Szeptember 4-én a francia Törvényhozó Testület megfosztja trónjától III. Napóleont, és kikiáltja a III. Köztársaságot. Párizs azonban kapitulált. Franciaország elveszti Elzász-Lotharingiát és 5 milliárd frank jóvátételt fizet. Szeptember 20-án az olasz csapatok elfoglalják Rómát, és egyesítik az Olasz Királysággal január 18-án Versailles-ban a Német Birodalom császárává kiáltják ki I. Vilmos porosz királyt (Német Császárság kikiáltása). Március 26-án kikiáltják a párizsi kommünt, amelyet május 22-től egy hét alatt Mac Mahon tábornok csapatai levernek. Május 10-én Frankfurtban aláírják a porosz-francia háborút lezáró békét június 11-én Pesten a munkások a párizsi kommün mártírjai emlékére tüntetést szerveznek június 8-án a két varasdi határőrezred területét uralkodói rendelet polgári közigazgatás alá helyezi. 1871:XLII. tc. rendelkezik a Nagykörút kiépítéséről augusztus 31-én került sor ünnepélyes átadására. Reitter Ferenc ( ) mérnök, Budapest rakpartjainak tervezője és építője volt. A Nagykörút alatti főgyűjtőcsatorna tervezője. Munkájával jelentősen hozzájárult Budapest nagyvárossá fejlődéséhez július 10-én József Műegyetem néven egyetemi rangra emelik a pesti Josef Polytechnikumot augusztus 1-jén Türr István irányításával megindulnak a Ferenc-csatorna korszerűsítési munkálatai ben megindul a termelés a diósgyőri vasgyárban, megalakul az ácsi cukorgyár november 14-én magyar miniszterelnöki tisztségéből felmentve közös külügyminiszterré nevezi ki az uralkodó Andrássy Gyulát október 10-ig marad hivatalában. Lónyay Menyhért gróf ( ), politikus, 1849-ben a Szemere-kormány pénzügyi államtitkára volt között pénzügyminiszter, ben osztrák-magyar közös pénzügyminiszter, majd ben miniszterelnök lett től volt az MTA elnöke ben elhunyt Eötvös József. Keleti (eredetileg Klette) Károly ( ) statisztikus - Keleti Gusztáv ( ) festő és műkritikus bátyja -, 1871-ben alapította meg az Országos Statisztikai Hivatalt (mai KSH elődje) között Bismark kezdeményezésére a porosz hatóságok létrehozzák a Poznań környéki lengyel lakosság germanizációjának új formáját, Kulturkampf február között Pesten rendezik az első országos iparos-gyűlést. Február 27-én a király szentesíti az ipartörvényt március 18-án megnyílik a Kassa-Oderbergi Vasút április 22-én hűtlenség vádjával bíróság elé állítják az januárjában elfogott huszonnyolc szocialista vezetőt.

15 május 23-án nyilvánosságra hozza programját a Deák-párton belüli ún. Konzervatív Párt június 12-július 9. között országgyűlési választások zajlanak május 5-6. között a nagyszebeni erdélyi román gyűlés, május 9-i aradi román gyűlés, július 3-i balázsfalvi román értekezlet nemzeti törekvéseknek ad kifejezést június 9-i királyi rendelet a bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj területét 1873-tól polgári közigazgatás alá helyezi és megtörténik megyei közigazgatási beolvasztásuk augusztus 18-án a királyi biztos feloszlatja a Karlócán összeült szerb egyházi és nemzeti kongresszust. Az uralkodó október 10-én szentesíti a honvédségi Ludovika Akadémia felállításáról szóló 1872:XVI tc.-t, október 12-én a kolozsvári egyetem felállításáról szóló 1872:XIX. tc.-t ben megalakul a Magyar Földrajzi Társaság december március 21. között Szlávy József a miniszterelnök december 22-én Budapest főváros néven mondja ki Pest, Buda és Óbuda egyesítését az 1872:XXXVI. tc november 17. a főváros megalakulásának hivatalos napja ban elkészül az első hazai gyártmányú gőzmozdony május 1-jén Bécsben világkiállítás nyílik. Itt szerepelt a Zsolnay-gyár és az 1870-ben alapított Magyar Államvasutak Gépgyára első gőzmozdonya is október 23-án Budapest és Fiume között vasúti összeköttetés létesül ban kitör a gazdasági válság, tőzsdekrach Magyarországon, vasúti panama botrányok országszerte. Kiéleződik a gazdasági válság. Decemberben lemond Kerkápoly Károly pénzügy- és Tisza Lajos közlekedési miniszter a vasúti botrányok miatt ban Tátrafüreden megalakul a Magyar Kárpát Egyesület ban Színyei-Merse Pál megfesti Majális című képét. Orbán Balázs báró ( ) néprajz- és történetíró, utazó, az MTA levelező tagja, az es forradalom és szabadságharc után elhagyta az országot ben tért haza, és megalkotta a Székelyföld leírása hatkötetes munkáját, amely között jelent meg. A Székelyfölddel kapcsolatos néprajzi, régészeti, történeti kutatásai alapvető jelentőségűek február 26-án az 1848-as Párt a balközép Egyesült Közjogi Ellenzék néven egyesül, majd május 17-én felveszi a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt nevet. Az évi törvénycikkek: - VIII. tc. az egységes tízes felosztású mértékrendszerről, - XI. tc. a belvizek levezetéséről, - XXV. tc. az országos statisztikai nyilvántartás bevezetéséről, - XXXIII. tc. az új választójogi szabályozásról, - XXXIV. tc. az ügyrendi rendtartásról ben az állítólagos pánszlávizmus nevelés miatt a közoktatásügyi minisztérium bezáratja a nagyrőcei, a túrócszentmártoni és znióváraljai szlovák gimnáziumokat október 19-én megindul az oktatás a zágrábi egyetemen június 24-én Budapesten megindul a 2,8 km hosszú sváb-hegyi fogaskerekű vasút. A budapesti fogaskerekű vasutat Nikolaus Riggenbach ( ) svájci mérnök, a fogaskerekű vasút feltalálója tervei alapján egy bázeli cég építette, június 24-én adta át a forgalomnak ben vonalát a Széchenyi-hegyig meghosszabbították, a kb. 3,7 km hosszú pálya legnagyobb emelkedése 110, végállomásai között a magasságkülönbség 327 m, a vágány nyomtávolsága 1435 mm ben építették át villamos üzemeltetésűre március 1-jén Szabadelvű Párt név alatt hivatalosan egyesül a meggyengült Deák-párt és a Tisza Kálmán vezette balközép. Tisza Kálmán ( ) politikus, a Határozati párt ( ), majd a balközép egyik vezetője ( ) től a Szabadelvű Párt alapító vezére, között miniszterelnök volt között belügyminiszteri posztot is betöltött.

16 május 16-án a király szentesíti az 1875:XXXVII. tc.-t, a kereskedelmi törvényt. Június 22-én az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia 1885-ig életben lévő - kereskedelmi szerződést köt július 1.-augusztus 18. között országgyűlési választások zajlanak október 20-án a király Tisza Kálmánt nevezi ki miniszterelnökké ben indul útjára a Franklin Társulat Olcsó Könyvtár sorozata ben megnyílik az Országos Levéltár Budapesten ben Pancsova határában jelentkezik először a szőlő filoxéra ben Liszt Ferenc elnökletével és Erkel Ferenc igazgatása mellett megnyitja kapuit az Országos Zeneakadémia január 1-jén megalakul a Petőfi Társaság január 3-án átadják a forgalomnak a GySEV-et január 28-án elhunyt Deák Ferenc évi törvénycikkek: IV. tc. (március 16.) felállítja a Közigazgatási Bizottságot. Főispán mellett az adófelügyelő, a tanfelügyelő, a postaigazgató, a királyi ügyész és az Államépítészeti Hivatal vezetője. 1876:XIII. tc. (április 3.) cselédtörvény, XIV. tc. közegészségügy rendezéséről (a törvény szabályozza az orvosi és a szülésznő gyakorlatot és a kórházak létesítésének és fenntartásának körülményeit). 1876:XXXIII. tc. a vármegyéken kívüli közigazgatási egységek (pl. Jászság, Nagy- és Kiskunság, hajdú kerület, székely és szász székek, szepesi városok) törvényhatósági különállásának megszüntetéséről, vármegyékhez csatolásáról április 30-án Budapesten átadják a forgalomnak a Margit-hidat. Duna-hidak A Budát Pesttel összekötő első állandó kőhidat, a Lánchidat William Tirney Clark angol mérnök tervezte és névrokona, Adam Clark építette ben gróf Széchenyi István kezdeményezésére. A Hídegylet 1832-ben alakult augusztus 24-én került sor az ünnepélyes alapkőletételre, de csak november 20-án készült el. A híd 1870-ben állami tulajdonba került. Vasszerkezetét között kicserélték január 18-án felrobbantották, ben épült újjá. Az alsópályás híd tartószerkezetét két mederpilléren álló diadalívszerű klasszikus felépítmény hordja. A híd hossza 380 m, a kocsipálya szélessége 6,4 m. A hídfőnél lévő oroszlánszobrok Marscahlkó János művei 1852-ből. A Margitsziget déli csúcsánál a Margit-híd köti össze a Szent István körutat a budai Nagykörút északi szakaszával, a Margit körúttal. A Y középső oldalszárnyaival a Margitszigetre is bevezető, merevtartós rendszerű hidat között építette a francia Société de Construction des Battignoles cég, Ernst Gouin mérnök tervei szerint. Részt vett a munkában A. G. Eiffel, a párizsi Eiffel-torony és a Budapest-Nyugati pályaudvar építője is. A híd átadását követően írta Arany János a Hídavatás című költeményét. Az említett középső, szigeti szárny később, 1901-ben készült. A gyalogos aluljáró ben készült. A hidat között építették újjá, hossza 637,5 m, szélessége 25 m. A Déli összekötő vasúti híd között épült Feketeházy János tervei szerint egy francia cég kivitelezésében. A szerkezetet a MÁV Gépgyára készítette és szerelte. A híd hossza 477,3 m között szimmetrikus rácsozatú gerendahíd-szerkezettel építették újjá. Az újonnan épült Nemzeti Színház és a kiépülő kulturális centrum miatt a híd szerkezetét és felépítményét 2002-ben korszerű CDM zaj- és rezgésgátló elemekkel látták el. A budapest-esztergomi vasútvonalban lévő 898 m hosszú Újpesti vasúti híd (Északi összekötő vasúti híd), kétoldalt gyalogjárókkal ellátott egyvágányú híd hét parabolikus szerkezettel között épült. A második világháborús rombolások után között K-rácsozatú vasszerkezettel építették újjá. Keleti része az újpesti téli kikötő fölött halad.

17 360 A Szabadság-híd a pesti Kiskörutat és Buda déli részén a Szent Gellért térnél a Bartók Béla utat és a Budafoki utat köti össze között épült a Budapest-Keleti pu. építője, Feketeházy János elgondolása és Czekelius Antal tervei szerint a MÁVAG-gyár dolgozóinak munkájával. A Szabadság-híd építészeti terveit Czekelius Aurél és Nagy Virgil készítették. Statikus tervezői Beke József és Csillik István voltak. A második világháborút követően már 1946 augusztusára kijavították és forgalomba helyezték. Hossza 331 m, szélessége 20,1 m. Többször korszerűsítették. Az Erzsébet-híd a pesti Rákóczi út Kossuth Lajos utca Szabadsajtó út tengelyének forgalmát vezeti át Budára. Eredeti formájában között épült. Eredetileg lánchídnak épült a Kereskedelemügyi Minisztérium Duna-híd-osztályának Czekelius Aurél, Kherndl Antal és Nagy Virgil közreműködésével készült tervei alapján. Újjáépítésére kábelhíd szerkezetként között került sor Sávoly Pál vezetése alatt álló munkaközösség tervei szerint november 20-án adták át ismét a forgalomnak. Hossza a parti nyílásokkal együtt 380 m, szélessége 27,5 m, közbenső alátámasztás nélkül, egyetlen 290 m hosszú nyílással íveli át a Dunát. Az Álgyay Hubert Pál által tervezett felsőpályás gerendahíd szerkezetű Petőfi-híd között épült, újjáépítését Mihailich Győző tervei szerint között végezték. Hossza a feljárókkal együtt 514 m, szélessége 25,6 m. A Margit-hídhoz hasonlóan a pesti és a budai Nagykörutat kapcsolja össze. A legészakabbra fekvő közúti híd, a Kossalka János által tervezett Árpád-híd helyén már a rómaiak idején is híd állott. Építését 1941-ben kezdték el a Margit-sziget északi csúcsánál, de a háború alatt abbahagyott munkálatok csak 1948-ban folytatódtak ben adták át a forgalomnak. Teljes szélességben csak között épült meg. A többtámaszú, vasszerkezetes gerendahíd szigeti csatlakozását Lux Kálmán és Sávoly Pál tervezte. Pályahosszúsága csaknem két kilométer, ebből 982 m esik közvetlenül víz fölé. A főváros legújabb hídja a Dunán átívelő Lágymányosi közúti híd. A metrikus mértékrendszer a hosszúság (méter), a tömeg (kg) és az azokból levezethető mennyiségek (pl. felület, térfogat) mértékegységeinek tizedes rendszere. A méterre és a kilogrammra épül ben Franciaországban, Németországban 1872-ben, Magyarországon pedig 1876-ban vezették be ban Bell feltalálja a távbeszélőt. Józef Dietl ( ) polgármester, egyben a krakkói Jagello Egyetem professzora és rektora is volt. A krakkói Florian-kapu közelében álló, XIX. század végi építésű Czartoryski-ház a Hotel Francuski mellett az egyik leggazdagabb lengyel főúri család palotája volt. A XIX. század elején Izabella Fleming-Czartoryska kezdte puławyi birtokán a különböző történelmi emléktárgyak gyűjtését. Az évi felkelés bukása után a Czartoryski család birtokait elkobozta a cár, maga a család Párizsba vonult vissza emigrációba ban került ide a Czartoryskiak Varsó környéki puławyi kastélyából a család értékes gyűjteménye. Értékes darabja Leonardo da Vincinek Hölgy menyéttel c. műve. Lucas Cranach egy keretbe foglalt miniatúrái a Jagelló-családot, köztük Öreg Zsigmondot, Sforza Bonát és gyermeküket ábrázolják. Közöttük van Zápolya János feleségének, Izabellának és Jagelló Annának, Báthoryi István feleségének képmása május közepén megindul a NÉPSZAVA október 28-án Budapesten átadják a forgalomnak az 1891-től új néven Nyugati pu.-t február 25-vel az Osztrák Nemzeti Bank Osztrák-Magyar Bankká alakul ban felkelés tör ki Bulgáriában a török ellen július 2-án Szerbia és Montenegro, április 24-én Oroszország hadat üzen Törökországnak. Románia független lett, Szerbia, Montenegro is kivívta függetlenségét. Bulgária felszabadult március 3-án San Stefanóban aláírt békeszerződésben lezárul az orosz-török háború. Törökország csak Albánia és Bosznia-Hercegovina fölött őrizheti meg fennhatóságát (London és Bécs tiltakozik) április között Budapesten magyarországi munkáskongresszus ülésezik december 28-án XIII. Leó pápa elítéli a szocialista eszméket és a munkásmozgalmat május 27-én a király szentesíti a modern büntető törvénykönyvet tartalmazó 1878:V. tc.t, a Csemegi-kódexet.

18 július 29-én a berlini kongresszus felhatalmazása alapján az Osztrák-Magyar Monarchia megkezdi Bosznia és Hercegovina okkupációját. Július 29.-október 4. között osztrák-magyar csapatok szállják meg Bosznia-Hercegovinát augusztus között országgyűlési választások zajlanak, melyen a Szabadelvű Párt győz ban megindul a Bolond Istók c. élclap, december 25-vel megindul a Pesti Hírlap március 11-én a megáradt Tisza romba dönti Szegedet május 22-én az 1879:XVIII. tc. kötelezővé teszi a magyar nyelv tantárgyként való tanítását valamennyi népiskolában és tanítóképző intézetben október 7-én az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország orosz-ellenes ún. kettős szövetséget köt június 11-én a király szentesíti az 1879:XXXI. tc.-t a korszerű erdőgazdálkodásról ben Puskás Tivadar Párizsban megépíti az első telefonközpontot május 1-jén megindul a Puskás Tivadar által kiépített budapesti távbeszélő szolgálat (1888-ban államosítják). Puskás Tivadar ( ) műszaki alkotó öccsével, Puskás Ferenccel ( ) több telefonközpontot állított fel ben találta fel a telefonhírmondót. Fraknói (tkp. Frankl) Vilmos magyar történetíró ( ), címzetes római katolikus püspök között a MTA főtitkára volt. Munkássága során főleg a Hunyadiak és a Jagellók korával, a XVII. századi magyar történelemmel és Martinovics Ignác életével foglalkozott. Fő művei a háromkötetes Pázmány Péter élete és kora, Magyarország összeköttetései a Szentszékkel I-III között megjelenik a 19 kötetes Shakespeare összes művei kiadása a Kisfaludy Társaság keretében Arany János irányításával. A Nemzetközi Vöröskeresztet - az évi genfi konvenció kezdeményezője -, Jean Henri Dunant ( ) svájci üzletember alapította 1863-ban. Munkásságáért 1901-ben Nobel-díjat kapott. A magyar vöröskereszt 1879-ben alakult március 3-án megkezdi működését a Magyar Távirati Iroda (MTI) május között a Magyarországi Általános Munkáspárt alakuló kongresszusát tartja. Frankel Leó ( ) ötvösmunkás, magyar munkásmozgalmi vezető - aki az évi párizsi kommün (1871. március 18.-május 27.) munka- és kereskedelemügyi bizottságának vezetője volt 1880-ban alapította meg a Magyarországi Általános Munkáspártot, és kiadta a párt programját június 13-án az uralkodó szentesíti az 1880:XXXVIII. tc.-t a helyiérdekű vasutakról, december 14-én az 1880:LVIII. tc.-t az állandó országház építéséről ben megjelenik Mikszáth Kálmán A tót atyafiak c. műve február 14-én a király szentesíti a közbiztonsági szolgálat ellátását végző csendőrség felállításáról szóló 1881:III. tc.-t, március 29-én az 1881:XVII. tc.-t a csődeljárásról, május 24-én az 1881:XXXIX. tc.-t a műemlékek fenntartásáról, május 30-án az 1881:XLIV. tc. a hazai ipar állandó állami kedvezményeiről március 1-jén a narodnyikok meggyilkolják II. Sándor orosz cárt június 18-án Németország, Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia titkos diplomáciai egyezményt köt. Június 28-án Belgrádban 10 évre szóló politikai szerződést köt az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia június 16-án megindul a Budapesti Hírlap június 24.-július 3. között országgyűlési választások zajlanak.

19 362 A hazai műemlékvédelem 1881-ben, a Műemlékek Országos Bizottsága megalakulásával vette kezdetét. Feladata a műemlékek számbavétele és védelme volt. A magyar műemlékvédelem megteremtői között volt Hanszlmann Imre, illetve Arnold (tkp. Stummer) Arnold művészettörténész ( ), római katolikus főpap. Ipolyi Arnold püspök a Törökországba került Corvinák egyik felkutatója, 1878-tól a Magyar Történeti Társulat elnöke volt. Mellettük Rómer Flóris ( ) régész, bencés szerzetes játszott vezető szerepet ben megjelenik Mikszáth Kálmán Jó palócok c. műve május 20-án Bécsben Olaszország csatlakozik a kettős szövetséghez, s így hármas szövetség jön létre ban Románia csatlakozik a német - osztrák-magyar - olasz hármas szövetséghez. 1882:XVI. tc. (május 27.) vámtarifáról szóló törvénycikk ben megalakul az Adria Magyar Tengerhajózási Rt. Budapesten megalakul a Törley Pezsgőgyár és a Herz-féle szalámigyár. Budapesten megkezdi termelését Weiss Berthold és Manfréd húskonzervgyára. Weiss Manfréd báró ( ) nagytőkés 1882-ben alapította meg konzervgyárát, majd 1892-ben Csepelen Magyarországon először lőszergyárat létesít, amely ban tölténygyártással foglalkozik től fémművük, majd hengerművük épül ben acélművet létesített október 22-én elhunyt Arany János. A Visztula partján, a Skałkán (Sziklán) álló több korábbi templom helyén emelkedő krakkói pálosrendi barokk templom (Kościół Paulinów na Skalce) sziklába vájott kriptájában (Krakkói pantheon) helyezték örök nyugalomra 1882-től kezdve a város történelmének neves alakjait. Itt nyugszik a történetíró, Jan Długosz ( ), Adam Asnyk költő ( 1897), Henryk Siemiradzki festő ( 1902), Stanisław Wyspiański költő és festő ( ), Karol Szymanowski zeneszerző ( ), Józef Ignacy Kraszewski író ( ), Ludwik Solski színész ( ) is. Az I. Internacionálé támogatja a lengyel függetlenségi törekvéseket ben Ludwik Tadeusz Wariński ( ) Varsóban megalapítja a Proletariat néven ismert első lengyel munkáspártot, amely a sorozatos letartóztatások ellenére később új szervezeti formában újjászületik ban születik meg a Proletariat II., melynek legjelentősebb képviselője Marcin Kasprzak ( ) volt április 27-én az uralkodó szentesíti az 1883:XXV. tc.-t az uzsorakamatról, május 23-án az 1883:XXX. tc.-t a középiskolákról és azok tanárainak képzéséről (Trefort Ágoston középiskolai törvénye, amely a gimnázium mellett reálisiskolákat hoz létre) szeptember között a volt horvát Határőrvidéken magyarellenes zavargások vannak. December 1-jén az egyesített volt Határőrvidék királyi biztosává és horvát bánná ( ) nevezi ki az uralkodó Khuen-Héderváry Károlyt augusztus-szeptember hónapban országszerte antiszemita zavargásokra kerül sor. Október 6-án megalakul az Országos Antiszemita Párt ban megalakul a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezet, létrejön az Első Magyar Pamutfonó- és Szövőgyár október 14-én megnyílik Szeged első állandó színháza február 18-án az Osztrák-Magyar Monarchia kereskedelmi szerződést köt Franciaországgal április 26-án szentesítésre kerül a Tiszának és mellékfolyóinak szabályozásáról szóló 1884:XIV. tc. (Tisza-völgyi Ármentesítő Társulat) május 18-án a király szentesíti az 1884:XVII. tc. ipartörvényt, amely szakképesítés igazolásához köti az iparűzést, és kötelezővé teszi az ipartestületek alakítását ben tömegesen pusztít a filoxéra Magyarországon ben Csonka János szabadalmaztatja gáz- és petróleummotorját.

20 ben létrejön a Magyar Történelmi Képcsarnok június között országgyűlési választások zajlanak június 28-án Budapesten meghal Táncsics Mihály augusztus 17-én átadják a forgalomnak a budapesti Központi 1891-től Keleti pályaudvart. A budapesti Országház Steindl Imre ( ) építész, az MTA tagja tervei alapján, között épült. Építését a budapesti Központi (ma Keleti) pu. átadásának évében kezdték el. Új építészeti stílusok A klasszicizmust felváltó romantika Magyarországon a XIX. század hetvenes éveiig tartott. Romantikus stílusban épült a budapesti Vigadó. Ez az eklektikával (historizmussal) együtt már a felfelé ívelő, Magyarországon is komoly gazdasági perspektívát kínáló kapitalizmus művészeti tükrözője. Ez utóbbi stílus neoreneszánsz formájával épült meg a budapesti Operaház, az 1879-es árvíz után újjáépült Szeged, vagy a budapesti Andrássy út (egykori Sugár út), vagy az 1884-ben átadott új, budapesti Központi (ma Keleti) pályaudvar. Az eklektika későbbi korszaka a századfordulóig viszont a városkép, főként a világvárossá fejlődő főváros, Budapest arculatában hozott létre jelentős értékeket. A századfordulót megelőző szecesszió keleti ornamentikát formáló építészeti stílusában épült meg többek között a budapesti Iparművészeti Múzeum és a Postatakarékpénztár, illetve a Kecskeméti Városháza is. Budapest között Az évi osztrák-magyar kiegyezést követően, az évi XLII. tc. alapján, a XIX. század második felében, 1873-ban Buda, Pest és Óbuda Budapest néven egyesült. A XX. század első évtizedeiben épült ki Budapest modern nagyvárosként. Budapest lett az ország fővárosa, tíz közigazgatási kerülettel, közel 200 km 2 területen, , majd a XIX. század végére lakossal. Budapesten teremtették meg a korszerű nagyipart, és építették ki a fővárosban koncentrálódó magyar vasúthálózatot ben nyílt meg a fővárosban az első országos kiállítás ban indult meg a lóvasút. A budai Siklót már 1870-ben, a Fogaskerekű Vasutat 1874-ben helyezték üzembe. A budai Sikló Európában másodikként nyílt meg, a második világháború pusztításai után, átépített formában 1986-ban újból megnyitották. A Szabadság-hegyi Fogaskerekű vasutat 1874-ben építették, ez volt a világ harmadik hegyi vasútja ben villamosították, ban a vonalat korszerűsítették. A pálya hossza 3733 m, a legyőzött szintkülönbség 315 m ben már feltűnt az első villamos is Budapest utcáin, ekkor indult meg az első helyiérdekű vasút (HÉV) forgalma is Soroksár felé ban épült meg a Földalatti Vasút. A budai oldalon a Várhegy tövében lévő Várkertnél alakította ki között Ybl Miklós a palotakertet díszesen keretező Várkert-bazárt. A díszfeljáró gloriettjének a négy évszakot jelképező szobrát Huszár Adolf mintázta, a pavilonok díszítésén még Fessler Leó, Than Mór és Scholtz Róbert dolgozott. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (IX., Fővámház tér 8.) kétemeletes, neoreneszánsz épületét Ybl Miklós között építette eredetileg Fővámház céljaira. Az Egyetem Dunára néző főhomlokzatát 10 oszlopos erkély díszíti. A Fővámház tér felőli homlokzat erkélye hatoszlopos, rajta allegorikus szobrok sorakoznak. A Közgazdaságtudományi egyetem 1948-ban vált ki a Műegyetemből, s ekkor Marx károly nevét vette fel. Első rektora Rudas László ( ) volt ben a Közgazdaságtudományi Egyetem költözött az épület falai közé. A Károlyi Mihály u. 10. sz. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtárának eklektikus stílusú székházát között Szkalniczky Antal és ifj. Koch Henrik tervei szerint építették. A homlokzat sgrafittóit Than Mór, az olvasóterem freskóit Lotz Károly készítette. Leggazdagabb a történelmi és filozófiai gyűjteménye. A VI., Nyugati téren álló Nyugati pályaudvar azon a helyen áll, ahol a Zitterbach Miklós tervei szerint 1846-ban az első magyar vasútállomás épült. A nagy, 25 ezer m 2 alapterületű üvegcsarnokot August de Serres francia tervező, vasszerkezetét padig Seyrig Theofil tervezte. A. G. Eiffel a párizsi Eiffel-torony építője vállalkozásában, között épült fel. A körút felöli oromzatos üvegfelületet a felvételi épületek kétsisakos, eklektikus tömbje fogja közre.

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 FEJEZET A NAGY VILÁGÉGÉSBŐL KIADATLAN LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK ÉS ISMERETLEN FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN ÍRTA SZENDE ZOLTÁN 1933. MADÁCH KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. Minden jog a szerzőé, beleértve

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II.

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II. Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II. A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLET BUDAPEST XIII. KERÜLET ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETE IV. kerület III. kerület XV. kerület II. kerület XIV. kerület VI. kerület V. kerület BUDAPEST XIII.

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG (Województwo małopolskie) Lengyelország területével ismerkedve, az előző részkben megismerkedtünk a délnyugat- és délkelet-lengyelországi tájegységek látnivalóival, nevezetességeivel.

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczys³aw Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczysław Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Pracownia na Pastwiskach Cieszyn 2012 Krakkó és

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. Székelyudvarhely, Litera Könyvkiadó 2002 3 A kiadvány megjelenését támogatták Illyés Közalapítávny Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben