GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ"

Átírás

1 TOLNAI GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ í

2 IRODALMI KINCSEK! Száznegyven magyar egyetemi tanár, iró és hirlapiró állt össze abból a célból, hogy a Tolnai Világlapja olvasóinak százezreit egy olyan szellemi táplálékkal lássák el, amiről túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a világon egyedül áll. Több millió korona befektetéssel egy 25 kötetből álló Lexikont létesítettünk. A teljes mű képet tartalmaz és oldalra terjed, s bolti ára 500 kor. A Tolnai Világlapja előfizetői és rendes heti vásárlói csaknem teljesen ingyen kapják ezt a nagyértékü müvet, mert ugyebár, ha kötetenként 20 kor. helyett 3 koronát kérünk, ez nem nevezhető díjazásnak. Kedvezményeink a kővetkezők: 1. A 25 kötetes Tolnai Világlexikona, egy kötetre 3 kor. a ráfizetés, 20 K bolti ár helyett. 2. A 10 kötetes Tolnai Világtörténelme, Egy ilyen pompás színes festményreprodukciónak beüvegezve, elegáns hollandi keretbe foglalva, s a kereten egy kis sárga réztáblácskával a festőművész nevének és a kép tárgyának megjelölésével, 15 korona volna az eladási ára, de a Tolnai Világlapja előfizetői ezen bekeretezett képet 3 koronáért kapják darabonként. Egy kép magassága körülbelül 37 cm., szélessége 30 cm. Tekintve, hogy a képek üvegezve vannak, a szállítást egy kis ládában kell eszközölni s ezért a ládáért, valamint a csomagolásért 80 fillért számitunk. Két kép csomagolási dija egyszerre szállitva szintén 80 f. Itt ismertetjük a képek tárgyát: 1-ső sz. kép : Hazafelé a mezőről. 2-ik számú kép; A 10-kötetes tolnai Világtörténelme egy kötetének kicsinyített rajza. egy kötetre 3 kor. a ráfizetés. A teljes mű bolti ára 300 korona. 3. A 2 kötetből álló Sven Hedin utazási műve, egy kötet ráfizetése 3 korona, 15 kor. bolti ár helyett. 4. A két kötetből álló Zeneköltők albuma, zongorára kottázva és szöveggel ellátva, a legmodernebb zeneköltők gyűjteményét foglalja magában. Egy kötet ráfizetése 3 kor., 30 korona bolti ár helyett. 5. A négy csoportból" álló regénykönyvtár, egy 10 kötetből álló csoport ráfizetése 4 kor., 30 kor. bolti ár helyett, diszkötésben. E regények a legkitűnőbb irók munkáiból vannak összeválogatva. Legújabb szenzációs ajándékunk Jókai müveiből összeválogatott 10 kötet regény, amely december hóban fog megjelenni. Ezen 10 kötetet elegáns diszkötésben 30 korona bolti ár helyett 4 koronáért fogjuk adni. Azok, akik nem előfizetői a lapnak, hanem csak hetenkénti vevők, 3 korona bolti ár helyett 50 fillérért fogják kapni kötetenként. Itt bemutatjuk kicsinyített rajzban a A Sven Hedin utazási műve egy kötetének kicsinyített rajza. Nyirfák. 3-ik számú kép: Alkonyat. 4-ik számú kép: Sixtusi madonna. 5-i"k számú kép : Hágár elüzetése. Negyedévi 3 koronás előfizetés után egy, félévi 6 koronás előfizetés után két és egész évi előfizetés után (12 kor.) négy kedvezményt adunk az itt felsoroltak közül az előirt ráfizetés ellenében. Akik a Tolnai Világlapját hetenkint veszik, ugyanezen kedvezményekben részesülnek. Részletes felvilágosítás az utolsó oldalon található. A lo kötet Jókai regény kicsinyített rajza Az 1-ső számú kép kicsinyített rajza. 10 kötet diszkötésü Jókai művet, valamint közöljük a regények cimeit. 1. A cigánybáró. 2. A sárga rózsa. 3 Az apja fia. 4. Ä szegénység utja Bálványos vár. 7. Magnéta Tengerszemű hölgy. 6. öt különféle gyönyörű reprodukciót adunk kedvezményül, melyek világhírű festőművészek eredeti festményei után készültek, pompás szines kivitelben. Helyszűke miatt egy kicsinyített képet mutatunk be ezen képekből. A lü-kötetes regényc^oport kicsinyített rajza Nag-yon előnyös, ha valami megrendelést tesz, megemlíteni. hogy a Tolnai Világlapiában olvasta azt a hirdetést. FOGAK szájpadlás nélkül 10 évi jótállással Az általam készitett és a párisi Fogorvosi Akadémia kiállításán ai aranyerem és diszkereszttel kitüntetett fogak rágásra kitűnően használhatók, köny lilljjlfir ^Billll nyen megszokhatók, a szájból ki nem vehetők u m f J a valódi fogakat teljesen pótol ák Továbbá ^sm.iaji'i'llll aranyhidak és koronába, r> legjobb amerikai ^^Új^lfj módszer szerint készít?äi#i GROSSMANN SIMON É I W ^ I '' KuÍÁÁ ^ szerb királyi udv. fogtechnikus. Fooorvos Dr. Bartsch. Speciális platina- aran/ es 8!11 ai! tömések foghúzás érzéstelenítve. 4 Mersékelt árak! Renteles egesz napon át! Részletfizetésre Is! Budapest, Erzsébet-körut 50. t&'äss: óvás! Ne tévedjen a szomszéd házakban levő fogorvosokhoz. csak 50. szám alatt létezem. A Tolnai Világlapja megjelenik minden héten. Előfizetési ára '/ 4 évre liárom korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII. kerület, Dohány-utci 12 sz. Nagyoknak és kicsinyeknek egyaránt igen hasznos ez a könyv, melyben minden tár-1 sasjáték leírása található t I > JÁTÉKKÖNYV Szerkesztette: BARNA JAKAB, képezdei tanar Ára diszkötésben 4 K helyett 1.90 K, postadíj 20 t, utánvéttel 25 f-el drágább Kapható a Magyar Keresk Közlönynél, Budapest, Vti. Dohány-utca 12. szán ül 4

3 Budapest, 1914 augusztus 2. Ara 24 liltér. o Megjelen minden héten. Előfizetési ár: negyedévre 3 korona, félévre 6 korona. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, VII., Dohónvutca Telefon: Kiadóhiv , szerk A Tolnai Világlapjában megjelent cikkek és képek utánnyomása tilos. A H T esenényei Gróf Tisza István, Magyarország miniszterelnöke. Szenzációs aktualitása van annak, hogy az ő markáns vonású képét mulatjuk be ezen a helyen. A szerajevói merénylet által felzudult politikai hullámok a mult héten kicsaptak medrükből. Az események homlokterében Magyarország miniszterelnöke áll. Nemcsak a monarchia, hanem úgyszólván egész Európa népeire hozhatja a megpróbáltatás viharos napjait az az ultimátum, melyet a mult héten küldtek el Szerbiának. Ezt az ultimátumot gróf Tisza István fogalmazta. A monarchia diplomatái és politikusai közül őt bizták meg e nagyjelentőségű szereppel. Az ultimátum hangja rendkívül erélyes s az a körülmény, hogy 48 órai időt adott Szerbiának a válaszadásra, az egész világon szenzációs feltűnést keltett.

4 o *' TOLNA! VILAGLAPJA a k ík* h á b ovef "c M?t én 'a "m ónarcíi i a* had seredét S 3? f Ä ha bemutatjuk azokat a magas katonai személyiségeket, íalofta't^sza!!:'^ou's»vi.síífe.tíiifíc-?^r^vvi 1^ / Í ^ L z e a budai minisztereiméi központja a társaságnak FelUte ü S iátfu^ tarsasagaban s gróf Tisza Istvánná mint háziasszony volt 3. Tisza mmisztcäöt - m i n i,» «^ «Ä Ä, t t S Ä I S ' /. grot Tisza Istyannet, 8. Balogh igazságügyminisztert, 9. BÍiriáh közös pénzügyminisztert. '

5 TOLNAI VILA6LAPJA 3 HÁBORÚS KONFLIKTUS SZERBIA ÉS A MONARCHIA KÖZÖTT Károly Ferenc József trónörökös. Őfelsége I. Ferenc József. Báró Hazai Samu honvédelmi miniszter. Terstyánszky Károly budapesti hadtestparancsnok.

6 o TOLNAI VILAGLAPJA Népek sorsa Az egész világ lázas izgalommal figyelt arra a konfliktusra, amelyik szombaton a végső pontig jutott el Szerbia és a monarchia között. Ilyen történelmi válság idején százszoros súllyal nehezedik a felelősség azokra a személyiségekre, akik népek sorsát intézik. Ezek a képek olyan faktorokat ábrázolnak, kiktől a döntés függött. Gróf Berchtold Lipót, a monarchia külügyminisztere, a háborús válság legexponáltabb személyisége, aki alapos vizsgálat után határozta el magát, hogy a monarchia megtegye Szerbia ellen a döntő lépéseket. Pasics Miklós szerb külügyminiszter, rendkívül ravasz diplomata, a szerb politikának mozgató lelke. Az ő magatartása nagyban hozzájárult Szerbia és a monarchia közötti konfliki us felidézéséhez. Putnik Radomir, a szerb hadsereg vezére, aki annak idején leverte a bolgárokat. A szerbek most is benne látják reménységüket. Mint akire háborúban a legnagyobb fel adat vár Karagyorgyevics György, volt szerb trónörökös. Valószínűnek tartjak, hogy külföldről ő szította a monarchiaellenes merényleteket és politikai mozgalmakat. Probits szerb belügyminiszter. Bűnös mulasztást követett el, mert a szerb sajtóban és egyesületekben tomboló monarchia ellenes izgatásoknak nem vetett gátat, mely határozott kötelessége lett volna. Karagyorgyevics Péter szerb király. Világszenzáció volt, hogy visszavonult a tróntól. Ugy látszik, ez a visszavonulás összefüggésben,van a bekövetkezett nagy eseményekkel. Sándor szerb trónörökös, aki most apja helyett uralkodik. A trónörökös-uralkodót súlyos feladat elé állitotta a monarchia határozott és erélyes fellépése.

7 ss^g^sx ^ TOLNAI VILAGLAPJA Caillauxné a birák elölt. Az egész világ érdeklődése Páris felé fordult, ahol a mult héten kezdték tárgyalni a volt francia pénzügyminíszterné szenzációs pőrét. Caillauxné mint ismeretes, hónapokkal ezelőtt hivatali helyiségében agyonlőtte Calmette-t, a Figaró cimü párisi napilap főszerkesztőjét, mert az lapjában állandóan hevesen támadta Caillaux pénzügyminisztert. Legutóbb már olyan intim levelet is közölt a lap, melyet Caillauxné még a házasságuk előtti időben irt férjének. Ez keserítette el annyira a pénzügyminiszter feleségét, hogy a revolvermerényletet elkövette. Ä szenzációs tárgyalás szereplőit mutatjuk be olvasóinknak. 1. Caillaux pénzügyminiszter, a pör koronatanúja. 2. A vádlott Caillauxné. 3. Labori. Caillauxné védőügyvédje, Labori Franciaország leghíresebb krimhialistája, akinek a Dreyfus pör óta világhíre van. Az ő védőbeszédét most is lázas kíváncsisággal várta mindenki. 4. LIerbeaux főállamügyész, aki Caillauxnét szándékos gyilkossággal vádolta. Érdekes, hogy Caillaux két magyar képviselőre is hivatkozott, mint akik Calmellc jellemére, illetőleg a..l-'igaro" szellemére nézve terhelő vallomást tehetnének. A két magyar képviselő 5. P. Ábrahám Dezső és 6. Lovás'zy Márton Parisba utaztak, hogy szükség est tén tanúvallomást tegyenek. Báró Giesl, a monarchia belgrádi követe, a mostani szenzációs politikai események fergetegében,, is higgadtan s felelőssége teljes tudatában állott helyén. Ő nyújtotta át a szerb kormánynak a monarchia ultimátumát.'mely 48 órai időt adott Szerbiának, hogy az abban foglalt követelésekre válaszoljon. A szerajevói merénylet egyik értelmi szerzője állítólag Jankovics szerb tábornok, aki a Narodna Obrana egyesületnek elnöke. Ez az egyesület központja a monarchia ellenes nagyszerb propagandának. A monarchia ultimátuma a Narodna Obrana feloszlatását és a bűnösök megbüntetését követeli.

8 I 8 TOLNAI VILAGLAPJA A Ferdinánd-Ilid renoválása. A munkálatok miatt elzárták a hidat, mejly átjáró a Váci-ut és Podmaniczky-utca között. A környék kereskedői és piaci árusai között nagy elkeseredést keltett az elzárás, mely megbénítja az egész környék forgalmát. Népgyűlés is volt. melyen követelték a hid mielőbb való megnyitását. Ä népgyűlésen felszólalóik a környék lakossága érdekében Vázsonyi Vilmos és Sándor Pál orsz. képviselők is. Wartha Vince, a mult héten elhunyt kiváló magyar tudós. A kémiai technológiát adta elő a Műegyetemen s két évvel ezelőtt vonult nyugalomba negyvennégy évi tanári működése után. Különösen az agyagipar technológiájával foglalkozott s ő találta fel a gyönyörű eozin-mázat. Hetvenegy éves korában halt meg. Kállay Zoltán, titkos tanácsos. Hevesvármegye főispánja meghalt Bécsben, ahol régi betegségére gyógyulást keresett. Holttestét Egerbe" szállították s a családi sírboltba temették el. Mint tudjuk, hosszas kutatás után megtalálták a Martinovics-összeesküvés vértanúinak maradványait. A kiásott sírokból kivették a csontvázakat, de valamennyit gondosan össze kell állítani, mert a csontdarabok széthulltak az idők folyamán. Fényképfelvételeink közül a baloldalin dr. Barducz Lajost látjuk, amint épen az egyik csontváz összeállításán munkálkodik, a jobboldali kép pedig Martinovics Ignác" csontvázát ábrázolja.

9 Autoomnibüsz közlekedés Magyarország és Ausztria között. A közös hadügyminisztérium és az osztrák kereskedelmi minisztérium autóbusz közlekedést létesített a bukovinai Dornawatra és az erdélyi Beszterce város között. Az uj vonalon az első próbautat a mult héten tették meg teljes sikerrel. Az autóbusz, amelyen 16 ülőhely van a 83 km. hosszú s az 1250 m. magas Magarán átvezető utat 4 % óra alatt tette meg. Képünk utja végén (Besztercében) ábrázolja az autóbuszt és első utasait. Képek a fegyverkező Ulsterből. Most, liogy a napokban összeült Londonban az a bizottság, amelyik az ir kérdés békés megoldását tűzte ki célul, ismét aktuális lett Ulster. Angolországnak ez az érdekes területe teljesen felkészülve várja a döntést. Valamennyi épkéz-láb polgára be van sorozva az önkéntes seregbe, amely kész élete árán is megakadályozni a külön, önálló ir parlament felállítását. Carson képviselő, az ulsteriek bálványa szervezi az ellenállást s az ő felügyelete mellett képezik ki az önkéntes csapatokat. E képen önkéntesek kalapjukat puskájukra tűzve üdvözlik vezérüket, aki szemlét tart felettük.

10 10 TOLNA! VILAGLAPJA í^^é^ags*^ Tolnai Világlapja karmai gyermekdélutánja az Állatkertben. Száz meg száz kis gyerek sietett szerda oeluian az Allalkcrlbe. liogy jelen legyen azon az előadáson, melyet lapunk az ő szórakoztatásukra rendezett. Amikor egymásután jelentek meg a színpadon fővárosi művészek és népszerű cirkuszi bohócok, egymást követték a kacagtató mókák, tréfás mesék, vidám ötletek, a gyereksereg he nem telt a kacagással. Édesen csengő nevetésük, kipirult arcocskáik boldoggá tettek bennünket, hogy kacagódélutánunk ilyen pompásan sikerült. Négyezer külön e célra kiadott tanulságos és érdekes kis emlékkönyvet osztottunk ki a kicsinyek között, akik határtalan örömmel kapkodták szét ezt a kedves kis ajándékot. A kacagó délutánról a következő felvételeket készítettük: 1. Ferenczi Károly a kiváló komikus a színpadról bemutatja az ajándékkönyvet. 2. Ferenczi Károly a kacagó délután rendezője. 3. Bogyó Zs. a Vígszínház művésze. 4. A Barocaldi cirkusz népszerű bohócai, a kitűnő Fred testvérek. akik mindenféle kacagtató mókával mulattatták a gyereksereget. 5. Győző Lajos a Vígszínház művésze, ti. Bogyó és Győző, amint épen egy tréfás jelenetet adnak elő. 7. Dr. Szalav.József, akinek ez alkalomra irt..gyuszi mint majom" ciinii tréfáját is nagy tetszéssel adták elő. S. A nevető gyerekek eg\ csoportja.

11 TOLNAI VI LAG LAPJA 1 1 A válságba jutott Népopera tagjainak gyűlése. A Népopera színésznői, szülészei és zenészei összegyűltek a múlt héten a Ncwyork-kávéházban, hogy szomorú sorsuk felett tanácskozzanak, különösen pedig azért, hogy a Népopera igazgatójával szemben milyen módon érvényesítsék jogaikat. Mintegy százan maradtak kenyér nélkül a színház válsága miatt. Ulivi. olasz mérnök. Nemrég nagv szenzációi keltett, hogy olyan sugarakat talált fel, melyekkel nagy távolságról robbantani képes. A mull héten kellett volna találmányát bemutatni, mely ha sikerül, elvehette volna régi ideálját, Tornari tengernagy leányát. Ulivi azonban még előbb megszökött a leánnyal együtt. Kiderült róla. hogy csaló. Tizenkétágu aganccsal ékeskedő szarvas, mely még három esztendős. Lapunk egyik barátja. Tóth Ödön küldte nekünk ezt az érdekes fényképfelvételt erről a gyönyörű állatról, mely valóságos különlegesség. Özvegy lovag Wechselmann Icnácné, született Neusehloss Zsólia, a matt héten Budapesten elhunyt jótékony matróna. Alég életében több mint négy millió koronát adott jótékony célokra. A többi közt két millió koronás alapítványt tett a tanítók nyugdijalapja javára: most háromszáz tanító élvezi az alapítvány kamatait felekezeti különbség nélkül. Országszerte valamennyi választókerületben összeíró küldöttségek végezték heteken át a választók összeirásál. Az uj választóitörvény adott alkalmat erre az országos munkára, mellyel az összeíró küldöttségeket bizták meg. 1 -cl jelzett képünkön a budapesti 10-ik választókerület összciró-küldöttségét mutatjuk be. 2-el jelzett képen a budapesti 8-ik választókeridet össze iró bizottsága látható munka közben.

12 o *' TOLNA! VILAGLAPJA c A Műegyetemi Atlétikai és Football Club nemzetközi úszóversenye. Az uszósporttal legintenzívebben foglalkozó magyar spoi í- egyesület, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club az elmúlt napokban rendezte internacionális versenyét, amelyen a német úszósport legjobbjai találkoztak a magyar szinek kiválasztottjaival. Az újpesti öböl 100 méteres nyilt pályáján, amelynél ideálisabbat alig lehet találni, zajlottak le a küzdelmek a magyar uszósportra szomorú eredménnyel. Ahány versenyszámban csak indultak a németek, mindannyiban maguk mögött hagyták a magyar úszókat, akik néhány évvel ezelőtt még toronymagasságban állottak a germánok felett. Ennél a versenynél talán semmi sem bizonyítja ékesebben a magyar úszósport elhanyagolt állapotát. A legmostohább magyar versenysport fellendítése érdekében már most meg kell tenni a szükséges lépéseket, hogy az olimpiai játékok alkalmával úszóink kivívhassák a múltban is megszerzett bajnokságokat. Képeink a kétnapos viadal sikerrel szerepelt résztvevőit mutatják be. Az 1. kép a 100 méteres Király-dij startja. A résztvevők épen a vizbe készülnek ugrani. Ebben a versenyben a második helyen álló Bretting győzött kitűnő idő alatt. A 2. kép a mellúszás fölényes győztesét, a magdeburgi Liitzowot örökíti meg verseny közben. A 3. képen a Király-dij győztese, Bretting és uszóöltözetben Lützow láthatók. 4. kép a műugrásnak egyik páratlanul szép jelenete. Képünk "a győztes Luber ugrását ábrázolja.

13 TOLNA! VILAGLAPJA o o 13 A Berliner Sport Club versenye. Németország leghatalmasabb és külföldön is a legtekintélyesebb sportegyesülete, a Berliner Sport Club nemrégen nagyszabású internácionális atlétikai viadalt rendezett, amelyen nemcsak a német atlétikai világ legjobb szereplői, de az angol bajnokságban résztvett amerikai atléták is indultak. Képünk a 800 méteres verseny döntőfutamát mutatja be. A versenyzők épen 400 métert futottak be. A harmadik helyen futó Baker ( x ) ekkor nyomul előre és huz el versenytársaitól. A Vándorkedv Kerékpáros Kör versenye. A legrégibb magyar sporttelepen, a millenáris versenypályán mostanában hétről-hétre a kerékpáros eyyesületek legjobbjainak küzdelme liivogatja a nézőközönség ezreit. A pályaversenyek meglepően nagy népszerűségnek örvendenek és ebből önként következik a kerékpáros sportnak imponáló fejlődése. A Vándorkedv Kerékpáros Körnek vasárnapi versenyét két versenyszámnak eseményei teszik emlékezetessé. Az egyik Pirityinek, az FTC tagjának meglepetést okozó győzelme a legjobb magyar kerékpároson, Vass Antalon, aki néhány év óta sorra nyerte az összes versenyeket. A másik Mandl Menyhértnek elsősége a 2000 méteres versenyben. Mandl közel jár a 65 évhez és magas kora ellenére is szép sikerrel szerepel a kerékpáros versenyeken. E győzelem után klubtársai lelkesen ünnepelték a legöregebb kerékpárost.

14 o *' TOLNA! VILAGLAPJA o A hajdudorogi görög kaljiolikus uj egyházmegye szentszéki elnökei ; a középen ül közöttük Miklóssy István hajdudorogi görög katliolikus püspök is. Valamennyien hazafias érzésű emberek és a magyarság erősödéseért buzgólkodnak. Mint tudjuk, mártírjai is vannak már ebben a magyar görög katholikus egyházmegyében a hazafiasságnak, a debreceni gaz merénylettel akartak boszut állni a magyarság ellenségei az egyházmegye vezetőségének magyar szellemű munkálkodásáért. (Kozmann felvétele.) Két bankigazgató sorsa Az általános gazdasági válság sok pénzügyi vállalatot rendiietl meg Magyarországon, sokat teljesen tönkre is tett s emiatt egész sereg ember veszítette el nagy vagyonát. Gyakran olvashatjuk az újságokban, hogy a gazdasági válság vihara halálba kergetett vagy a büntető bíróság kezére juttatóit olyan embereket, akik azelőtt nagy vállalatok élén élvezték a tekint élv és a gazdagság örömeit. A mult héten is két ilyen tragédiáról számoltak be az újságok. Balázs Imrét, a csődbe juloll Kőbányai Gazdasági Takarékpénztár vezérigazgatóját letartóztatta a rendőrség az ellene beadott feljelentések alapján. Ennél az esetnél még nagyobb feltűnési keltett Grosz Sándornak, a Nagyváradi Belvárosi Takarékpénztár vezérigazgatójának tragikus sorsa. Valaha dúsgazdag ember volt, de mostanában ő is áldozatává leli a gazdasági válságnak. Munkás és derék ember volt egész életében s most attól kellett félnie, hogy családjával együtt a szegénységbe zuhan. Lelki állapotát teljesen feldúlta ez a gondolat és kétségbeesésében főbe lőlte magát. Balázs 1 mre, a Kőbányai Gazdasági Takarékpénztár vezérigazgatója. A takarékpénztár csődbe jutott s a csődtömeggondnok hűtlen kezelés miatt feljelentést tett Balázs ellen s ezenkívül váltó-manipulációk miatt is feljelentették. Uj magassági rekord. A minapi egymásután következő szenzációs időtartam-rekordok mellett figyelemreméltó az az ujabb magassági rekord, melyet Heinrich Oelerich, egyik legkiválóbb és legrégibb német aviatikus teremteít a mult héten. Kétfedelű gépjén 7500 méter magasságba emelkedett s 2 óra hosszat maradt a levegőben. Leszálltakor lelkes ünneplésben részesült. GVosz Sándor, a nagyváradi Belvárosi Népbank tragikus sorsú vezérigazgatója. A mult héten öngyilkosságot követett el. Nagy veszteségei miatt való elkeseredéséhen vált meg az élettől. Halála általános részvétet keltett.

15 o *' Ulster készülőd k A modern kor politikai történetének egyik legérdekesebb fejezete készül már hónapok óta a kis Uisterbén. Annak idején, amikora londoni parlament megszavazta a Home-rnle-t, már meglepte a világot Ulster. Az egész kerület katonai táborrá változott. A békés polgárok odahagyták rendes napi foglalkozásukat, kardot kötöttek, puskát ragadtak és megesküdtek az ő bálványuknak, Sir Edward C írson - nak, hogy ha kell, vérük, életük árán is megakadályozzák, bogy a Home-rule-t, amelyik az íreknek önkormányzatot ád, keresztülvihessék. Az angol kormány megdöbbent. Nem tudta mit tegyen a harcra kész ulsteriekkel. Katonaságot csak nem küldhet ellenük? Nevetséges volna, hogy angolok saját testvéreik ellen háborúzzanak. Nem volt más megoldás, mint a döntést elhalasztani, hátha idővel lelohad az ulsteriek haragja, csökken az el- TOLNA! VILAGLAPJA Képek a fegyverkező Ulsterből. Ezen a képen Carson, a népszerű hadvezér-képviselő zászlókat ad az ulsteri önkénteseknek, akik azokat térdenállva veszik át tőle. lenálló ereje? A parlament azonban rosszul számított. Ulsterben tovább folyi a fegyverkezés s a halasztási idő tulaj donképen csak Carsonnak volt jó, mert ezalatt teljesen kiképezhette önkénteseit. A vagyonnal rendelkező ulsteri képviselő rengeteg pénzt költőit a fegyverkezésre. Sa já,t házait laktanyává alakította át, ahol napról-napra gyakorolták magukat a fegyverforgatásban az ulsteri polgárok. Carson időrőlidőre szemlét tarlóit felettük, akárcsak valami hadvezér a katonái felett. Maga adott át zászlókát az önkénteseknek, mindenütt ott van, jelenlétével, szónoklataival buzdítja őket kitartásra. Gondoltak arra is, hogy Carsont elfogják, azonban ez igen veszedelmes fogás lenne, erről is lemondtak. A kérdést azonban nem lehetett tovább halasztani. A mull liéten összeüli Londonban egy konferencia, amelyiknek az a feladata, hogy az ulsteri kérdést békésen oldja meg. Képek a fegyverkező Ulsterből. Még mindenkinek emlékezetében lehet, hogy Angliának ez a kerülete milyen licves politikai harcokat provokált a múltkoriban, mert az ulsteriek fegyveres ellenállással is készek voltak megakadályozni az ir parlament felállítását. Az ir kérdés még nem dőlt el s az ulsteriek Edward Carson vezetése alatt egyre fegyverkeznek. Képünkön ulsteriek láthatók, amint automobilra felszerelt Maxim-ágyukkal gyakorlatoznak.

16 o *' TOLNA! VILAGLAPJA A zalavármegyei jegyzők az idén Balatonfüreden tartották meg gyűlésüket, amelyen az érdekeikre vonatkozó ügyekkel foglalkoztak. Többen a családjuk tagjaival jelentek meg s egyúttal alkaimuk volt arra is, bogy a társas érintkezés által bensőségesebbé tegyék régi jó kollégialitásukat. Balatonfüred közönsége meleg vendégszeretetlel fogadta a jegyző-gyülés résztvevőit, akikről e fénykép készült számunkra. A gyűlésnek fon- tos eredménye volt az a halározat, mely szerint a Zalavármegyei Községi és Körjegyzők Egyesülete csatlakozni fog a zalavármegyei tanitók mozgalmához, hogy fiuinternátus létesüljön Nagykanizsán a tanitók és jegyzők gyermekei számára. Elhatározták továbbá, hogy kérvénynyel fordulnak Zalavármegye törvényhatóságához a jegyzői nyugdijszabályrendelet méltányos mcdositása végett. (Reich. lapunk számára készített felvétele.) Wagner Richard a filmen. A mozi népszerűségét és nagy kulturhivatását semmi sem bizonyltja jobban, mint az a tény, hogy a mozi eltért eddigi programmjáí ól, amikor kizárólag rémdrámákat és alacsony nivóju darabokat adott. Ujabban egymásután mutatja be és népszerűsíti a nagy, világhíréi irók munkáit. Egyik legnagyszerűbb s szinte szenzációs vívmánya a mozinak, hogy Wagner Richard egyik leghíresebb alkotását, a Parsifalt is bemutatta. Ez annál nagyobb vívmánya volt a mozinak, mert a halhatatlan művésznek ez a hatalmas zenedrámája csak nemrég szabadult fel a külföldi szinházak számára s a színházakkal csaknem egyidőben jelent meg a mozi vásznán is. A mozi egy dologban még felül is multa a szinházi bemutatókat, mert a filmen magát a halhatatlan zeneköltőt ábrázoló szinész dirigálja darabját. Ezt az érdekes és valóban megkapó jelenetet ábrázolja képünk. A tanítók budapesti továbbképző tanfolyamának résztvevői. Mint minden évben, az idén is rendeztek szünidei továbbképző tanfolyamot a budapesti Állami Tanítóképző-Intézetben s kilencven tanitó gyűlt össze itt az ország minden részéből a tanulságos előadások meghallgatására, melyek különösen a szociál-pcdagógia kérdésével foglalkoztak és nagy sikerrel végződtek.

17 o *' TOLNA! VILAGLAPJA Az Erdélyi Római Katholikus Tanítóegyesületek Szövetsége mostanában tartotta meg közgyűlését a csíkszeredai római katholikus főgimnázium tornacsarnokában. A szövetségbe ezidő szerint kilenc tanítóegyesület tartozik s ezeknek tagjai nagy számmal jelentek meg a közgyűlésen. Az ünnepies Veni Sancte-t dr. Kóródy Péter prelátus-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő celebrálta. Csoportképünk a közgyűlés résztvevőit ábrázolja. (Adler felvétele lapunk számára.) Albán önkéntesek partraszállása. Durazzóban. Wied fejedelemnek nincs elegendő katonája, ugy hogy a felkelők előrenyomulása miatt alig tarthatja magát. A hatalmak sem támogatják eléggé, s ezért a fejedelem barátai a monarchiában és Romániában önkénteseket toboroztak a bajba jutott fejedelem támogatására. Az első ilyen önkéntes csapat a napokban érkezett meg Durazzóba. Kis bárkákon szállították őket partra. Ezek az önkéntesek valamennyien kiszolgált katonák, akik a fejedelem csapatainak kiképzésében fognak segiteni. Aszbesztből készült védőruha. olyan munkások részérc, akik olvasztó kemencéknél dolgoznak. Ez az öltözék teljesen beburkolja a testet s minthogy tűzmentes, a fröccsenő salak nem tehet kárt a munkásban. Emellett a védőöltözet egyáltalában nem akadályozza a mozgást. Ezt a nagyszerű találmányt már több nagyobb amerikai gyárban sikerrel alkalmazzák.

18 18 Irta dr. Ferenciy József tt Egyetlen leánya volt a szigorú milánói uralkodó hercegnek Silvia. Silvia szép volt, bájos volt, de akaratos, önfejű leány. Szemeiben tűz égett, a szerelem lángja lobogott, magas, nyilt homloka okosságot árult el, arcán az ifjú szépség rózsapirossága ömlött el. Tekintete elbájoló volt, de ajkai körül ellmzódó szigora vonások akaraterőre mutattak. Atyja az idős, kissé hóbortos, de dúsgazdag Thuriónak szánta, de a leány hallani se akart az együgyű Sylvia vőlegényről, kit rútnak és ostobának tartott. Volt neki más választottja, Valentin, a daliás veronai nemes apród, kivel titkon eljegyezte magát. "De mivel nem remélhette atyjának a házasságukba való beleegyezését megnyerhetni, megegyezett az ifjúval, liogy éjnek idején megszökik vele. Valentin kötélhágcsót szerzett, hogy azon bocsátkozzék le hozzá kedvese az éj homályában. A szöktetés tervébe beavatta barátját, nemes apród társát Proteust is és kérte segítségét a szöktetés sikeréhez. A jó barát azonban, ki már vetélytársa lett Valentinnek, nemhogy elősegíteni iparkodott volna a terv sikerét, hanem meggátolni igyekezett, mert szerelmes volt ő is Silviába és magának akarta megszerezni a leányt. Az apához sietett és elárulta a szökés tervét, azt gondolván, hogy a herceg kiűzi birodalmából a szerelmes ifjút, a másik együgyü vetélytársat pedig könnyen kiüti a nyeregből. Kegyelmes herceg! igy szólt hizelgö, áruló szavakkal amit most fölfedezni akarok, talán inkább titkolnom kellene a barátság tekintetéből, de elgondolva mindazt a kegyet, melyben érdemtelenül részesülni szerencsés voltam udvarodnál, a bála ösztönöz, liogy fölfedezzek egy titkot, amit különben el nem árulnék a világ minden kincséért sem. Hát tudja meg kegyelmes hercegem, hogy Valentin jó barátom ez éjjel szándékozik megszöktetni Silviát. Köszönöm, nemes ifjú, felelt a lierceg hogy a titokba beavattál, figyelmedért hálás leszek. Észrevettem már magam is az ifja pár egymás iránt való érdeklődését. El is távolítottam volna már Valentint udvaromból, ha arra nem gondolok, hogy gyanúm tán téves s igaztalanul büntetni nem akarnám az ifjút, aki máskülönben derék fin. Silviát azonnal a toronyszobába költöztetem, a kulcsokat pedig magamnál tartom. Nem telt bele 24 óra és Valentin száműzve bujdosott, Silvia pedig gondos őrizet alá helyezve, kedvese után sóhajtozott. A szigorú apa sietetni iparkodott leánya házasságát Thurióval, de mivel a leány kerülte, utálta a kiválasztott vőlegényt, az apa Proteust kérte és bizta meg, hogy igyekezzék leányával feledtetni Valentint és megkedveltetni Thuriot. Az álnok Proteus örömmel fogadja a megbízatást, mert igy alkalma lévén Silviával gyakran találkozni, bizik, hogy magának fogja meghódítani a leányt. Elhiteti az együgyü Thurióval, hogy apró figyelmességekkel, hízelgéssel, ajándékokkal be fog jutni Silvia kegyeibe. Mindjárt azt tanácsolja, hogy éjjeli zenével lepjék meg Silviát. Odaállnak a leány ablaka alá, zenével, dallal köszöntik, de az ablaknál senki sem mutatkozik. Nem tesz semmit! vigasztalja Proteus, az álnok szerelmes, Thuriot az együgyü, hiszékeny vőlegényt, csak menjen nyugodtan liaza bizza rá a dolgot s ő csak reménykedjék. Thurio távozása után megjelenik az ablaknál Silvia. Mikor megpillantotta Proteust lecsapta ablakát s magára hagyta az éj lovagját, aki azonban még nem mondott le minden reményről. Még bizott, reménykedett. Nagy lett azonban másnap a zűrzavar az udvarnál, midőn hire ment, hogy a hercegkisasszony eltávozott a palotából és nem tért vissza. Kutatták, keresték mindenfelé, de nem lelték sehol. Az apa annyit tudott, hogy leánya a szomszéd erdő szélén lévő zárdába készült, mert gyónni akart, de onnan már régen vissza kellett volna érkeznie. Csak Proteus sejtette, sőt tudta, hogy Mantua felé kellene keresni az elveszettet, mert Valantin Mantua felé vette útját.- Az apa vigasztalhatatlan volt nagy fájdalmában, keservesen hajszolta, kutatta eltűnt, egyetlen leányát. Teljes bocsánatot igért neki, lia megkerül. ígérte, hogy minden vágyát teljesiti, minden kívánságába beleegyez, csak megkerüljön. Nagy kisérettel útra kelt Mantua felé. Az erdők rengetegében meg is találta elveszettnek hitt gyermekét. A hercegkisasszony rablók kezei közé került, de biztonságban volt, mert a rablóbanda kapitánya viselte gondját, aki nem volt más, mint Valentin. A kapitány visszaigérte a leányt az apának azzal a kikötéssel, hogy magának tarthatja meg feleségül. Még egy feltételt tűzött ki. Azt, bogy a rablóbanda minden tagja kegyelmet kapjon, hisz egyik sem gonosztevő, hanem mind nemes származású politikai menekült A herceg mindenbe beleegyezett. Silvia kitartó szerelme igy győzött.

19 19 rr Osvilági ujjnyomatok Millió és millió esztendőkkel ezelőtt, mikor még forróbban sütött a nap s hatalmasabb őserővel pezsdült az élet a Földön, óriási területek voltak még viz alatt, melyeken ma a legmodernebb kultura virul. A Föld történelmének ebben a ködös korszakában nem volt még ember: s a csodás tengerek kék tükre, melyet soha nem látott emberi szem, épen ugy eltűnt, mint ahogy eltűnt az őskor erdeinek szűz paradicsoma, mint ahogy eltemetődött egész állatvilága is. Eltűnt és eltemetődött, de nem nyomtalanul. Sekély tengeröblök lágy iszapjába töpiegestől kerültek és sülyedtek el a legkülönbözőbb állati és növényi maradványok: s a lágy iszap csaknem teljes épségben megőrizte ezeket. Még a tengerben élő lágytestüeket s a vizbe hullott legkisebb rovart is sértetlenül megőrizte ez a bársonyos iszap: körülfogta, légmentesen bezárta s midőn kiszikkadva megkeményedett, nemcsak koporsója, hanem páncélszekrénye is lett, melyből természettudósok évmilliók multán gondos elővigyázattal szedik elő az őskori élet csodás kincseit. Földünk történelmének azt a részét, melyből ügynevezett kövületek" alakjában állati és növényi élet nyomai maradtak ránk, az újkori kutatás nagy részekre tagolja. Elsőkorról, másodkorról és harmadkorról beszélünk: persze, csak elméletek alapján és hozzávetőlegesen, mert se időbeli, se tárgyi bizonyítékunk nincs arra, hogy meddig volt a Föld izzón folyékony állapotban s mikor formálódott rajta az első szilárd kéreg. Ebben az átkatatlan, sűrű ködben rejtezik az élet eredete is, inert az elsőkor végén Földünk nagy területeit, föl egészen a sarkokig, azoknak a páfrányszerü növényeknek az erdei borítják, melyeknek szénné kövült maradványaival ma kályháinkat fűtjük. A rákövetkező másodkorban kifejlődött a csúszómászók fajtája, kifejlődtek különösen mai krokodiljaink és gyíkjaink ősei, még Kézlábu ősállalok pedig valóban szörnyű alakokban. Ezeket a szörnyetegeket általában sárkányok" néven foglalja össze a népbabona s mondáiban az ember szörnyű harcokat "viv a félelmetes szörnyetegekkel. A hétfejű sárkány meg a griíímadár, a szárnyas oroszlánok meg a biblíábeli egyszarvú, mintha igazi visszaemlékezések lennének egy olyan korra, amikor az embernek valóban nehéz harcokat kellett vivnia ma már kihalt szörnyetegekkel. Ar ra nézve azonban, hogy az ember valóban együtt, illetőleg egyidőben élt ezekkel a szörnyetegek- megkövesült nyomai a taubaclii agyagpalábán: a páncélosgyiklábasnak kisebbitett lenyomata. A nagyobbító lenyomat természetes nagyságban körülbelül megfelel az emberi kéz méreteinek alakja is csaknem csalódásig hü mása az ötujju emberkéznek. ais!3i9naiiiiiaiii9l kel, a tudomány semmi határozott bizonyítékot nem ád; sőt ellenkezőleg: amennyire ismereteink visszanyúlnak a Föld őstörténetébe, szinte teljes bizonyossággal negállapitható, hogy ezek az óriásgyikok már sokkal előbb kihaltak, mint az ember megjelenésének első nyomai mutatkoznak. Viszont azonban bizonyos, hogy ezeknek a csúszómászóknak egyik ágából fejlődtek ki a madarak, egy másik ágából pedig minden valószínűség szerint az emlősök, a szőrös és melegvérű állatok, melyekkel megkezdődött a Természet legintelligensebb vonala: az emberig fölvezető vonal. A szárazföldi gerinces állatok föllépésének legrégibb nyomait azonban csak kis részben állapítjuk meg a csont maradványokból, mert ezeknél sokkal fontosabb bizonyítékok azok a szabályos nyomok, melyeket a másodkor állatai a puha iszapon, a lágy palarétegen hagytak. A geológusok, a Föld őstörténelmének ezek a detektivjei csak a mult század 30-as éveiben lettek először figyelmessé ezekre az őskori ujjnyomatokra", melyek addig nem is sejtett állatformák létezését bizonyították. Az első ily leletekre, melyek Németországban bukkantak föl, nemsokára ujabbak is következtek, még pedig Amerikában, Angliában és Afrikában is. Álmélkodva látták az első és hátulsó végtagok lenyomatát, melyek szembetűnően az emberi kézre s a majom lábára emlékeztettek; mivel pedig a nyomokon mind az elülső, mint pedig a hátulsó lábak öt uijua'k voltak, s a kézhez hasonlítottak: ezeket az állatokat kézenjáró vagy kéz- Iá bu állatoknak nevezték el. A Tolnai Világlexikona, mely az emberi ismeretek minden ágát felöleli, az Állatok világa" címszó alatt, mindjárt az I. kötetben, fölötte érdekesen ir ezekről az őskori emlősökről. Nagyságukra abból lehet következtetni, hogy nyomaik csak valamivel nagyobbak, mint az átlagos emberi kéz; arról azonban, hogy milyen szervezetű állatok voltak ezek a kézlábuak, nagyon keveset tudhatunk. Csak az bizonyos, hogy a hüvelykujjat már ezek az állatok is épen ugy szembe tudták állítani többi ujjukkal, mint az ember: vagyis fogni, markolni tudtak vele. Az emberi kéz tehát már örökség a történelem előtti idők ködös homályából s ezt az örökséget a jura ós triász mesebéli sárkányaitól kaptuk, sőt még ma is megosztjuk e sárkányok egyenes utó? daival: a gőtével s részben a gyíkkal is. íme, hogyan hámozza ki a természettudós egyetlen őskori ujjlenyomatból a sok millió év előtti őskorszak állatvilágát. Száz és százezer év múlva is megállapítr> a rég letűnt világok képét.

20 20 TOLNA! VILAGLAPJA q ~ ' o A legújabb és legdivatosabb Strand-kosztüm, melyet az északnémet fürdőkben nyaraló elegáns hölgyek viselnek. Voltaképen nem is fürdőruha, hanem úgynevezett Knickerbocker-kosztiim, amelyben a hölgyek fürdés előtt vagy után sétálgatnak, sportolnak a strandon. Nagyon kényelmes, könnyű és csinos divat, amelynek azonban megvan az a hátránya, hogy csakis kifogástalan termetű hölgyek mernek mutatkozni benne. A Szekszárdi Dalárda tagjai és vezetősége. Nagy sikert aratott nemrég ez a dalkör egy daljátékkal, melyet hangversenyének keretében adott elő és közkívánatra meg is ismételt. Előadta az Alkezlán szamara" cimii dalművet, melynek szövegét Virág József irta, zenéjet pedig Sztára József szerezte. A dalosokat lelkes ünneplésben részesítette a nagyszámú közönség. E csoportképünkön az előadáson viselt jelmezükben látjuk a dalmű szereplőit.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám.

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. 1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. TARTALOM: Bédy-Schwimmer Rózsa: A kongresszus. Charlotte Perkins-Gilman: Egy nemzetközi nőkongresszus csodái. A kongresszus sikere A kongresszus néhány határozata

Részletesebben

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM« VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«GENIUS KIADÁS KUNOSSY RT., BUDAPEST. ELŐSZÓ Ez a könyv nem életleírás és nem regény, a képzeletnek nincsen benne semmi szerepe. Ami benne van, szórói-szóra igaz minden, de

Részletesebben

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s VÉRZŐ MAGYARORSZÁG M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t M á s o d i k k i a d á s Ezt a k ö n y v e t K o s z t o l á n y i De z s ő s z e r k e s z t e t t e B u d a p e s t,

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA Részlet a Lagarde melletti csatából. flwttö Az első francia zászló a németek kezében. Grimm A. festménye után. Az olvasó közönséghez! Nagy időket élünk. Szemlélői vagyunk

Részletesebben

HÁBORÚ ÉS BÉKE KÖZÖTT

HÁBORÚ ÉS BÉKE KÖZÖTT Dr. GIESSWEIN SÁNDOR HÁBORÚ ÉS BÉKE KÖZÖTT BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T A háborúban elesettek dicső Emlékének, barátnak és ellenségnek, kiket a halál testvérekké avatott, hogy hantjaikból az élők testvériségének

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS AZ INNOVÁCIÓ MÁR AZ INDULÁSNÁL JELEN VOLT

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-87588-3-5

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY KROPOTKIN PÉTER KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY TELJES KIADÁS FORDÍTOTTA D r. MADZSAR JÓZSEF A NEPSZA BUDAPEST, 1924 KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA ERZSÉBET-KÖRUT 35 Világosság könyvnyomda rt. Budapest,

Részletesebben

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Rejtő Jenő. Egy bolond száz bajt csinál

Rejtő Jenő. Egy bolond száz bajt csinál Rejtő Jenő Egy bolond száz bajt csinál Bevezetés A fellobogózott városház előtt impozáns rendben várta a tömeg, hogy a polgármester elmondja jubileumi beszédét, ám helyette, általános csodálkozásra, egy

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

A NAGY PER, EÖTVÖS KÁROLY MELY EZER ÉVE FOLYIK S MÉG SINCS VÉGE ELSŐ KÖTET RÉVAI TESTVÉREK BUDAPEST MDCCCCIV VIII., ÜLLÖI-ÚT 18. SZÁM.

A NAGY PER, EÖTVÖS KÁROLY MELY EZER ÉVE FOLYIK S MÉG SINCS VÉGE ELSŐ KÖTET RÉVAI TESTVÉREK BUDAPEST MDCCCCIV VIII., ÜLLÖI-ÚT 18. SZÁM. EÖTVÖS KÁROLY A NAGY PER, MELY EZER ÉVE FOLYIK S MÉG SINCS VÉGE ELSŐ KÖTET BUDAPEST MDCCCCIV VIII., ÜLLÖI-ÚT 18. SZÁM. RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZBT R.-T. AZ ÖSSZES JOGOK FENTARTÁSÁVAL. Révai és Salamon

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

A cigányság tánckultúrája

A cigányság tánckultúrája A cigányság tánckultúrája A cigányság fontos és többrétű - megőrző, színező és összekötő szerepet játszott a befogadó népek kulturális életében. Nemcsak a régibb, feledésbe merült hagyományok hű őrzői,

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

A szabadságért semmi sem sok és minden kevés

A szabadságért semmi sem sok és minden kevés FEHÉRVÁR Közéleti hetilap 2014. szeptember 29.. A SEUSO KINCS SZÉKESFEHÉRVÁRON OKTÓBER 3 - JANUÁR 15. SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Gyógyítás testközelből 9. oldal A kétarcú stressz 10. oldal Indul a visszaszámlálás:

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben