KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL."

Átírás

1 A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

2 A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest

3 B E V E Z E T É S. Az alábbiakban a Komárom megyével kapcsolatos, különböző lapokban megjelent írásaim egy kis részét gyűjtöttem össze, hogy ezeket a megye helytörténetkutatói számára könnyebben hozzáférhetővé tegyem. A nyomtatásban meg nem jelent és Komárom megyei vonatkozású hosszabb-rövidebb kézirataim egy részének jegyzékét a József Attila Megyei Könyvtár által 1979-ben kiadott, Tapolcainé Sáray Szabó Éva által szerkesztett, "Kéziratok megyénkről" c. katalógus a 32. valamint a oldalon a 130. illetve sorszám alatt sorolja fel lelőhelyük megjelölésével április hó. Lánczos Zoltán.

4 - II. - T A R T A L O M : - Régmúlt idők hajóforgalma a Dunán A dunai aranymosás A dunai halászat múltja megyénkben 5. - Feléledhet-e a dunai aranymosás? 7. - A komáromi híd története Egy zsiliprombolás története A komáromi gombkötők A sörfőzés múltja Esztergomban és Komáromban Komárom megye és a dohány Méhészkedés a XVIII. században A legénycéhek Lesz Bánhidán Banyi János utca? Új utcanév Bánhidán Nemzetközi fazekasszimpozion. Tatai korsók a bemutatott képanyagban Hajdani tőkések Komáromban és Esztergomban Komárom megye és az üzempszichológia Jegyzetek a munkalélektanról. Tatabányai tervek és lehetőségek Kell-e üzempszichológus? Érdekességek megyénk múltjából Egy értékes forráskiadványról. /Pilisszentkereszttel kapcsolatos./ A szlovák nemzetiség megbecsülése Tatabányaiak látogatása a Néprajzi Múzeumban Néhány adat Tokod történetéhez A kincskereső. Komárom megyei /Pilisszentlélek/ monda A kutya a népmesében. Kocs-i mese Nemzetiségeink népdalai 43.

5 - III. - - Téltemetés Táton Tata huszonöt éve újra város Tatán alkalmazták először az acetilént utcai világításra Adalékok Szőllős /Vértesszőlős/ történetéhez Észak-Dunántúl hatása a lengyel kultúrára Komárom megyével kapcsolatos további cikkek felsorolása 55.

6 - 1 - R É G M Ú L T I D Ő K H A J Ó F O R G A L M A A D U N Á N. Már a rómaiak is előszeretettel használták a hazai vízi utaink közül a Dunát. Csapat- és anyagszállító bárkáikon kívül Pannónia északi határának biztosítására őrnaszádjaik tekintélyes számú flottája szelte a Duna hullámait. Mikor Bernát clairvauxi apát rábeszélésére III. Konrád német-római császár 1147-ben keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre, hadseregét Regensburgtól hajón szállította át hazánkon. Barbarossa Frigyes keresztes hadai szintén a Dunán hajóztak le Belgrádig. Esztergomban III.Béla királyunk látta őket vendégül, sőt kenyérrel, borral, zabbal megrakott hajókat, szekereket is adományozott a kereszteseknek. Bőkezűségét Frigyes azzal viszonozta, hogy a belgrádi partraszállás után egész hajóhadát III.Bélának ajándékozta. I.István kemény rendszabályokat hozott az útonállók ellen. Intézkedései folytán hazánk közbiztonsági állapota messze felette állt a szomszédos államokénak. Mikor azonban a XIII. század végén meggyengült az országutakon való biztonságos közlekedés, a Nyugatról Budára, vagy Keletről Bécsbe utazók lehetőleg a dunai hajóközlekedést vették igénybe. Az Anjouk és Zsigmond idejében javult a helyzet, de gyenge kezű utódaik alatt az utazók és vásározók ismét ki voltak téve a hatalmaskodó főurak zaklatásainak. Ekkor a Duna Magyaróvár és Győr közötti szakasza is veszélyessé vált, a Héderváriak jogtalan vámszedéssel, rablással zaklatták az utazókat. Mátyásnak szinte hadjáratot kellett vezetnie a hatalmaskodó főnemesek ellen. A közbiztonság javulása mind a szárazföldi, mind a dunai utasforgalom felélénkülését eredményezte. Maga a király is több hajót építtetett, elsősorban a híres komáromi ácsoknak adva ezzel munkát. "Bucentaurus" nevű díszhajója rendszerint Komáromban horgonyzott. Ezt az aranyozással, drága szőnyegekkel ékesített hajót így írja le Bonfini : "...belseje akár egy palota, elejétől végig ebédlő, háló, társalgó szobák vannak rajta, külön

7 - 2 - a férfiaknak, külön a nőknek." A dunai fuvarozást kezdettől főleg a komáromi és a pozsonyi hajósok végezték. Különösen a komáromi naszádosok jártak be nagy utakat, hosszúkás, sekély járatú dereglyéikkel. Bécstől Komáromig öt nap alatt ért le a dereglye, visszafelé a folyam ellenében viszont 2-3 hét is kellett a felvontatáshoz. Ez a tetemes idő a sodrás okozta nehézségeken kívül abból is adódott, hogy a zátonyok és örvények miatt éjszakára mindig kikötött a hajó, továbbá az evezősöknek pihenniük is kellett, Bécs és Esztergom között az éjszakákon kívül még két teljes napi pihenő is járt nekik. Így azután Bécstől Esztergomig nyolc napot is igénybe vett az utazás, mely azonban a lóháton vagy kocsin jóval nehezebb volt. Gondot csak az éjszakázás okozott, mivel a fogadók fertelmes állapotban voltak. Kivételt képezett az ország legrégibb fogadójaként ismert, 1279-ben alapított esztergomi Kopasz Péter-féle fogadó, mely mellett a XVIII. század elejétől még kettő, a "Posta" és az "Arany hajó" működött. Komáromnak az "Arany oroszlán"-hoz címzett dunaparti fogadójáról már a XVIII. század utazói is elismeréssel nyilatkoztak. A.J. Krickel a pilismaróti községi kocsma falára firkált frivol képeket és a rosszul muzsikáló "hangászokat" tette szóvá a XIX. század elején. A leghasználatosabb hajótípus a komáromiak hétevezős dereglyéje volt, melyet a hajómester és hét hajóslegény kezelt. Gyakori volt még a 40 méter hosszú "klozille" is, melynek 14 főből állt a legénysége. A XVI. században a bécs-komáromi útért 4 forint 3 dénár járt a hajómesternek, a legényeknek fejenként 2 forint 5 dénár. Visszafelé minden evezős hét forintot kapott. Egy-egy vontatóló után 6 forint volt a taksa. Egy hajó vontatásához lóra volt szükség. A leghosszabb szakaszon a komáromi szekeresgazdák végezték a vontatást. A XVIII. század végén csaknem 200 vontató fuvarost tartottak Komáromban nyilván, akik a hajókat nem ritkán egész Régensburgig felvontatták. Az első gépi hajtású hajó 1797-ben jelent meg a Dunán : Batthyány Tivadar hatalmas lapátkerekekkel felszerelt kerek faalkotmánya volt. Csak annyit tudunk róla, hogy füst és zaj nélkül halad az ár ellen is. Minden valószínűség szerint a hajótestben körbejáró lovakkal forgatott járgány hajtotta. Nem volt hosszú életű. Fulton első gőzhajójának megjelenése /1807/ lázba hozta a

8 - 3 - világot ban Ferenc császár közhírré tette, hogy aki a saját maga által előállított gőzhajóval sikeres próbautat tesz Pozsony és Bécs kőzött, 15 évre kizárólagos jogot nyer a Dunán való gőzhajózásra. A felhívásra egy Bernhard nevű pécsi polgár 1816-ban egy saját tervezésű gőzhajót bocsájtott vízre a Dráván, mellyel felhajózott Bécsig. A kapott kiváltság birtokában 1818-tól Pest és Óbuda között menetrendszerű forgalmat bonyolított le, de a meg nem értés és az anyagi támogatás hiányában 1820-ban tönkrement, hajóját elárverezték. Tíz év múlva alakult meg az első Dunagőzhajózási Társaság, melynek "Franz I." nevű hajójával 1831-ben indult meg Bécs és Buda között a rendszeres gőzhajójárat. /DOLGOZÓK LAPJA szeptember 10. szám 5. old./ A D U N A I A R A N Y M O S Á S. A dunai aranymosással kapcsolatos adataink általában a XVIII. századig mennek vissza, ennél régebbről csak gyér történeti források állnak rendelkezésre. Kétségtelen, hogy már a rómaiak idejében is űzték, majd a középkor folyamán ismét fellendült. Mária Terézia június 21.-én kelt rendeletével szabályozta az aranymosást és támogatásáról biztosította az aranymosókat, vagy mint akkor nevezték : az aranyészokat. A Dunából kimosott egy lat arany árát 13 Ft. 80 krajcárban állapította meg ban 1 lat aranyért már 14 Ft. 40 krajcárt adtak. Ez az ár volt érvényben a Murából és a Drávából mosott aranyra vonatkozóan is, a többi folyókból nyert arany ára viszont csak 12 Ft. 10 krajcár volt. Ebből is láthatjuk, hogy a dunai arany finomságával csak a Muraközben mosott arany vetekedett. Az aranymosás főleg a Duna kisalföldi, csallóközi szakaszán

9 - 4 - folyt élénken. Ács község aranymosói nagyon eredményesen működtek. Az aranyászok főleg magyarok voltak. A Duna 1885-ben elrendelt szabályozását követően az aranymosás rohamos hanyatlásnak indult, de csak a második világháború alatt szűnt meg teljesen. A dunai aranymosás a XVIII.-XIX. században élte virágkorát. Művelői mellette földműveléssel is foglalkoztak, kevesen tekintették ezt főfoglalkozásnak. Kis csoportokban, "bokrokban" mosták az aranyat, mert a közös munka eredményesebb volt. Sokszor felkalandoztak Linzig is, délre pedig Paksig is eljutottak, sőt voltak olyanok is, akik a Dráván is feleveztek. Az áradások utáni idő volt az aranymosásra a legalkalmasabb, mégpedig közepes vízállásnál, mert akkor a víz már lehúzódott a zátonyokról, melyekre lerakódott az arany. A több napos, néha több hetes aranyászásra alaposan felkészültek. Élelmiszert, pálinkát is vittek magukkal. Ladikban vándoroltak. Az egyik a ladikban ült és kormányozta azt, a másik kötélen lassan vontatta felfelé a ladikot, közben élénken figyelték a zátonyokat és a partot. Ahol alkalmas helyet sejtettek, ott "próbamosást" végeztek. Az egyszerű szerszámaikkal kimosott, aranyban dús homokot a "választóba" tették. Ez egy teknőszerű faedény volt. A nyert mosott aranyat az aranyász otthon cseréptálba öntötte és higanyt adott hozzá. Kézzel alaposan összegyúrták az így kapott keveréket, s a higany az aranyat magába véve foncsort, amalgánt alkotott. Ez után vizet öntöttek a tálba, erősen himbálták, hogy a "porzó" körbe forogjon. A feltünedező foncsor-cseppeket, melyek csomókba álltak össze, vízzel teli cseréptálakba tették. A vizet leöntötték, a foncsort fehér gyolcsba kötötték. A megfeszült gyolcson át kiszökött a higany, belül maradt az arany. Az így nyert aranyat "égetőkanálba" tették. Nyitott kémény alatt égerfából tüzet raktak, föléje tartották az "égetőkanalat", míg a gyolcs leégett az aranyról és az élénk sárga színűvé lett. Sok munkát, türelmet igénylő foglalkozás volt az aranymosás. Művelőinek emlékét ma már csak földrajzi helynevek, mondák és dalok őrzik, mint például ez az ószőnyi dalocska :

10 - 5 - "Halász, vadász, aranyász, Üres zsebben kotorász. Ha szegény is vígan él, Egész nap csak vizet mér." /DOLGOZÓK LAPJA július 6. szám./ A D U N A I H A L Á S Z A T M Ú L T J A M E G Y É N K BEN. A Duna mentén fekvő Komárom megyei falvak nagy részét a király szolgáltató népe lakta, nagyrészt halászok. Bizonyítják ezt az Árpádok korában már virágzó községek nevei /Keszegfalva, Halas/ és a halak, halászati eszközök után felvett családnevek is. Komárom jegyzőkönyveiben is, Zsigmond okirataiban egyaránt sűrűn találkozunk Pozsár, Halász, Csukás, Vizay, Csik, Kárász stb. nemesi családnevekkel. Az aranybulla idejéig a halászok is hadrendben élő zárt testületet alkottak, úgy mint a királyi vadászok, sütők és földművesek. A történetírók általános megállapítása, hogy a vadban, madárban és halban gazdag megyében a lakosság legősibb foglalkozása a vadászat és a madarászás mellett a halászat volt. Takács Sándor szerint a magyar halászat kezdetét és fejlődését, virágzásét és hanyatlását Komárom vidékén lehet a legjobban tanulmányozni. A komáromi halász ősi eszközei még ma sem vesztek ki mind a használatból : a fentőt most is úgy használják, mint ősidőben; a harcsát még a századunk elején is kuttyogatóval fogták, mint egykor őseink az alsó Volga és Káma vizein. Ugyancsak bizonyított állítás, hogy e területen a honalapítás kezdetén is ismert volt a horgászás. Művelőit horgasoknak, később horgászoknak nevezték.

11 - 6 - A halnak a közélelmezés szempontjából is nagy jelentősége volt, amit fokozott a katolikus egyház szigorú böjtfegyelme, a számos kötelezően előirt böjtnap. A vizekben gazdag megye kimeríthetetlennek látszó halállománya azonban a megye halászainak a XVI. századtól nem biztosított gondtalan megélhetést. A várparancsnokoknak a halakra elővételi joguk volt. Kiválasztották a zsákmányból a legjobbakat és annyit fizettek érte, mint a legsilányabbakért volt szokás. A kifogott nemesebb halaknak egy negyede a várbirtokot illette. A burggrafok és a provizorok visszaéltek e joggal, sokszor a köteles negyedrészt pénzben követelték, sőt azt is megtették, hogy a vizából egynegyedrészt levágtak, a hal többi részét a halász nyakán hagyták. A halászok számára az sem volt előnyös, hogy a bécsi udvar majdnem kizárólag Komárom vidékéről fedezte halszükségletét. A vizák, kecsegék és tokok, vagyis a nemesebb halak elszállítása az udvar tartózkodási helyére a komáromi várgróf legfontosabb feladatai közé tartozott és sok gondot okozott. A szállítás vagy frissen, jégben, szalma között, vagy besózottan történt. Ha egyegy sikertelen halászat alkalmával nem tudtak a kívánalmaknak megfelelni, az esztergomi érsekséghez tartozó halászokat kényszerítették, hogy zsákmányukból elégítsék ki az udvar igényeit. Mivel ezeknek fogásaik harmadát az érseknek kellett leadniuk, érzékenyen érintette őket e jogalap nélküli kötelezettség. A komáromi halász-céh szabályzatáról már I.Ferdinándnak a XVI. század elején kelt egyik oklevele is azt írja : "felette régiek". Ezt az ősi szabályzatot, hogy a zaklatásoktól mentesüljenek, ismételten megerősíttették királyainkkal, de ez sem tette lehetővé, hogy jogaikkal szabadon éljenek. A Lipót által megerősített céhlevél, a kötelező misehallgatástól kezdve a nagy és nemes halakból az uraságnak járó rész meghatározásáig több kötelezettséget rótt a halászokra, mint amennyi jogot biztosított számukra. Komárom halban gazdag vidéke - különösen I.Károly oltalomlevele után - egyre több német halkereskedőt csábított Komáromba. /Ezeket viváriumaikról "tömletesek"-nek és "tömlöcösöknek" nevezték./ E körülmény Esztergom és Komárom városának némi jövedelmet biztosított. Ennek pontos összege azonban nem állapitható meg, mert a halászatból és vadászatból eredő bevételeket közös rovatban számolták el a városi erdők és legelők hozamával.

12 - 7 - Az esztergomi Duna-szakaszon a halászati jog megosztottabb volt, mint a komáromin. A város, az érsekség, a főkáptalan, a piszke-karvai közbirtokosság, majd később a papnevelő intézet és a szobi Luczenbacher-család is osztoztak rajta. A XVIII.-XIX. században halászott dunai halak közül a viza volt a legértékesebb. A Komárom környékén fogott vizét Bécsben külön mészárszékekben árulták. A vizát különleges eljárással, úgynevezett "vizafogó cége" segítségével, jégzajlás után szigonynyal is fogták. A vizánál ritkább tok is keresett volt, nehéz tartósítása miatt a vizánál magasabb áron került a piacra. Közönséges halak voltak : a csuka, a harcsafélék, a szivárványhal és a cigányhal. A mesterségszerű halászat a folyók szabályozása és a vadvizek lecsapolása következtében a múlt század végén gyors hanyatlásnak indult. Az államunk messzemenő támogatásával működő halgazdaságaink, valamint a halászati társaságok nélkül a hal ételek ma már csak ritka csemegék lennének számunkra. /DOLGOZÓK LAPJA AUGUSZTUS 1. száma 4. old./ F E L É L E D H E T - E A D U N A I A R A N Y M O S Á S? Az aranynak a folyók hordalékából való kitermelését már a természeti népek is ismerték, művelték. Hazánk több folyójának a partvonalán már a honfoglalást megelőzően elterjedt volt az aranymosás, mely királyaink alatt mesterséggé fejlődött. A Duna, Dráva, Mura és Aranyos folyók mentén számtalan családnak biztosított e munka tisztes megélhetést vagy legalább is számottevő mellékjövedelmet. Legtöbb emlékünk a dunamenti aranymosókról - vagy mint népiesen nevezték : "aranyászokról" - maradt fenn. E gazdasági, kulturális és politikai szempontból is nagy jelentőségű folyónk hömpölygő hullámainak hordaléka évezredek óta jelentős mennyiségű aranyat tartalmazott, melyet elsősorban a csendesebb folyású sza-

13 - 8 - kaszán, Pozsony és Komárom között ülepített le az enyhe lejtésű partok mentén. Okleveles emlékeinken kívül számos helységnév is tanúsítja eme ősi mesterségnek elterjedettségét, s hogy űzői a paraszti réteghez tartozó specialisták voltak. Tevékenységüket rendeletek, törvények szabályozták. Szigorú szabály volt, hogy a kimosott aranyat kizárólag a kincstárnak adhatták el. Csak a XIX. században kaptak a céhbeli aranyművesek is engedélyt az aranyvásárlásra. Mária Terézia június 21.-én kelt rendeletében irta elő az aranyászok jogait és kötelességeit, biztosítva őket legmesszebbmenő támogatásáról. A Dunából kimosott egy lat arany árát 13 forint 80 krajcárban állapította meg. /1 lat = 14,618 g./ ban e mennyiségnek már 14 forint 40 krajcár volt a hivatalos forgalmi értéke. Ez az ár volt érvényben a Murából mosott aranyra vonatkozóan is, a többi folyókból nyert arany ára viszont csak 12 forint 10 krajcár volt, amiből kétségtelenül következtethető, hogy a dunai arany finomságával csak a Muraközben mosott arany vetekedett. A dunai aranymosás a XVIII-XIX. században élte virágkorát. Ebből az időből származó kapcsolatos levéltári anyagunk a megelőző korok anyagánál jelentősen gazdagabb. Ezekből a feljegyzésekből tudjuk, hogy művelőinek többsége egyben földműveléssel is foglalkozott és magyar nemzetiségű volt. Kis csoportokban, "bokrokban" mosták az aranyat, mert a közös munka eredményesebb volt. Sokszor felkalandoztak Linzig is, délre pedig Paksig is eljutottak, sőt voltak olyanok is, akik a Dráván is feleveztek lelőhelyek után kutatva. Az áradások utáni idő volt az aranymosásra a legalkalmasabb, mégpedig közepes vízállásnál, mert akkor a víz már lehúzódott a zátonyokról, melyekre lerakódott az arany. A több napos, néha több hetes aranyászásra alaposan felkészültek. Élelmiszert, pálinkát is vittek magukkal. Ladikban vándoroltak. Az egyik a ladikban ült és kormányozta azt, a másik kötélen vontatta felfelé a ladikot, közben élénken figyelték a zátonyokat és a partot. Ahol alkalmas helyet sejtettek, ott "próbamosást" végeztek. Nagyon egyszerű, házilag előállított, mondhatni primitív szerszámokkal dolgoztak még az 1. világháborút közvetlenül meg-

14 - 9 - előző időben is. A "kimosott", aranyat tartalmazó homokot "választóba" tették. Ez egy teknőszerű faedény volt. A nyert aranyat az aranyászok otthon cseréptálba öntötték és higanyt adtak hozzá. Kézzel alaposan összegyúrták az így kapott keveréket, s a higany az aranyat magába véve foncsort, amalgánt alkotott. Ez után vizet öntöttek egy tálba, s beletéve a keveréket erősen himbálták, hogy a "porzó" körbe forogjon. A feltünedező foncsor-cseppeket, melyek csomókba álltak össze, vízzel teli cseréptálakban áztatták, majd kis idő multán leszűrték a vizet és a foncsort fehér gyolcs zacskóba téve nyomásnak tették ki /csavarták/, miáltal a megfeszült gyolcson át kiszökött a higany, belül maradt az arany. Ezt égetőkanálba tették. Nyitott kémény alatt égerfából tüzet raktak, föléje tartották az "égetőkanalat" míg a gyolcs leégett az aranyról és az élénk sárga színűvé lett. A "Mindenes Gyűjtemény" évfolyamának 254. oldalán olvashatjuk a következőket : "... Gönyünél, Komáromnál és azután Esztergomnál, harmintz, negyven embert is lehet eggy rakásban látni, a kik a Duna fövényéből aranyat mosnak ki. Gyakorta olly szerentsések, hogy eggy-eggy forintot meg-keresnek eggy nap, s ritkán esik meg, hogy legalább annyi aranyat ne mosnának ki, hogy ki-ki a maga napszámját meg-keresi." Timaffy László, Uzsoki András, Kecskés László és a jeles szlovákiai néprajzkutató : N. László Endre, ezen ősi mesterségünk ma élő jeles kutatói szerint az aranymosás hanyatlásának időszaka a Duna szabályozásával indult meg, de az első világháborút követően is űzték néhányan mint mellékfoglalkozást. Sőt a két világháború közötti időben a csehszlovák állam megkísérelte az aranymosás gépesítését is és e célból egy aranymosó hajót is készítettek. Hogy sem a kézi, sem a gépi művelet nem bizonyult gazdaságosnak, közrejátszott az arany árának viszonylagos olcsósága. Most viszont az arany értékének nagy mérvű emelkedése - értesüléseim szerint - három dunamenti államban is a pénzügyi és gazdasági szakemberek figyelmét ismét ráirányította a folyami aranymosásra. Az egyik szomszédos államunkban pl. intézményesen igyekeznek - főleg nyugdijasokat - rávenni, hogy kíséreljék meg az aranymosást. Nem vagyok a kérdésnek szakértője, pusztán mesterségtörténet kutatás során foglalkoztam a hajdani aranymosással, s mindössze két publikációm jelent meg e témakörben, de úgy érzem, nekünk

15 magyaroknak is érdemes lenne megvizsgálni, milyen lehetőségeket nyújtana e mesterség államilag irányított felújítása. Tudomásom szerint egy Komárom megyei aranyász nem sokkal a felszabadulás előtt naponta átlag másfél gramm aranyat mosott ki Komárom felett a Dunából. /MAGYAR NEMZET augusztus./ A K O M Á R O M I HÍD T Ö R T É N E T E. Komárom évszázadokon át hazánknak nem csak egyik legjelentősebb katonai erőssége, de kereskedelmi gócpontja is volt. Éppen ezért a mocsaras, nádas Csallóköz délkeleti csücskében, a Duna és a Vág-Duna által félszigetszerűen kialakított területen létrejött városnak mindig központi problémái közé tartozott, hogy megoldják az átkelést a két folyamon. A Vág-Dunán hosszú időn keresztül húzó-komp működött; melyet később egy fából készült jármos híd váltott fel. Az átkelést a 18. század elejéig szintén kompok bonyolították le, míg végül a magyar királyi kamara egy repülőhidat építtetett, de annak jövedelmét - a fenntartási költségek címén - magának tartotta meg, jelentősen csökkentve ezzel a város bevételeit. Hosszú tárgyalások és a királyhoz is benyújtott számos instancia után február 15.-én meglehetősen kedvezményes áron sikerült a városnak megszereznie a híd tulajdonjogát. Magáért a javadalomért 16 ezer forintot, a hídért és annak tartozékaiért 11 ezer forintot fizetett. A repülőhíd a Duna nagy ágán vezetett át. A téli hónapokban nem működött. Ilyenkor az átkelést kompokkal és ladikokkal oldották meg. A 18. század végéig egy-egy u.n. "posta-ladik" mindég készenlétben állt. Feladata elsősorban a posta, a futárok, az orvosok és a magisztrátus tagjainak átszállítása volt.

16 A híd birtokba vétele megnövelte a város bevételeit. A hídvám szedését a vámfelügyelő ellenőrizte. Ez választás útján nyerhette el hivatalát. Megválasztása nem volt képesítéshez, vagy egyéb feltételhez kötve. Alárendeltjei voltak a vám-, útadó- és hídvámszedők. Az utak, kompok és hidak fenntartási munkáira a "Wegcommissar", azaz az út- és hídbiztos viselt gondot. Valamenynyiük fizetése a vámbevételeket terhelte ben a kamarával történt hosszas alkudozás után a város a Duna szélesebb ágán egy hajóhidat építtetett. E hídhoz egy gyászos szerencsétlenség emléke fűződik október 7.-én István főherceg, Magyarország akkori nádora, meglátogatta a várost. A tiszteletére kivonult embertömeg ellepte a hidat, mely a nagy teher alatt leszakadt és huszonketten a hullámok között lelték halálukat. Ez a híd - a Vág-Duna fahídjával együtt - sokat szenvedett az árvizektől, s mivel a forgalom is egyre növekedett, szükségessé vált egy teherbíróbb, stabilabb híd megépítése ben - Baross Gábor kezdeményezésére - a hajóhidat egy kőből és vasból épített állandó híd váltotta fel, melyet szeptember 1.-én, éjfélkor adtak át a forgalomnak. Ez a híd már nem a város, hanem az állam tulajdonát képezte. Fenntartása a századforduló idején évi 12 ezer koronába került, viszont a hídvámból évi 23 ezer korona folyt be a kereskedelemügyi tárca javára. A hídépítési munkák több mint másfél millió forintot emésztettek fel, de ez összegben benne volt a város part és vámszedési jogának megváltása címén az állam részéről fizetett 100 ezer forint is. A híd építési munkáit a próbafúrásokkal április 7.-én kezdték meg. Az összes munkálatok végrehajtását a Gregersen és Fiai cég vállalta. A vasszerkezeteket a MÁVAG készítette. A hídfők és a folyampillérek alapozását vas keszonokkal, pneumatikus módon végezték. A keszonok alkalmazására ekkor került másodszor sor hazánkban. /Először 1857-ben a szegedi Tisza-híd építésénél használták./ A nagyszerű híd jelentőségét igazolja az is, hogy az évi millenniumi kiállításon is közszemlére tették kicsinyített mását, mint hídépítő iparunk egyik kitűnő alkotását. /DOLGOZÓK LAPJA július 3. sz. 4. old./

17 E G Y Z S I L I P R O M B O L Á S T Ö R T É N E T E. A XVIII. század elején még hatalmas mocsarak összefüggő láncolata húzódott Tatáról északfelé a Dunáig. Nádasok, ingoványok, zabolátlan patakok nehezítették meg a közlekedést és a terméketlen földterületek nagyon szűkös megélhetést biztosítottak a lakosságnak. Az áldatlan helyzet csak a Zichy grófok ó- szőnyi uradalmát zálogbirtokként tulajdonában tartó Neffzer János Jakab bárónak kedvezett. Neki ugyanis az itt működő vízimalmai és halászai busás jövedelmet biztosítottak, mit törődött ő a dunaalmásiak elöntött határával, a nép nyomorával ban a tatai uradalom megbízta Mikovinyi Sámuelt, kora egyik legzseniálisabb mérnökét, hogy a tatai vizeket szabályozza. A munkálatok a Cseke-tó határok közé szorításával kezdődtek. "Cseke" a régi magyar nyelven gázlót, mocsaras hely átjáróját jelentette, így ennek a névnek a jelentése is rávilágít e vidék mocsaras múltjára. A kezdeti sikereken felbuzdulva 1744-re elkészült egy egész csatornarendszer terve, melynek feladata volt a vadvizek lecsapolása, több ezer hold termőfölddé tétele. A tervet a kamarán kívül a megye is támogatta. A munkálatok útjában volt azonban Neffzer báró fűzfői zsilipje és duzzasztógátja. Ezt tehát le kellett rombolni. A báró hevesen ellenállt és kaszával-kapával felfegyverezett jobbágyai élén megszállta a zsilipet és környékét, sőt az almási bírót és az esküdteket tettleg is bántalmazta. Ez csak olaj volt a tűzre. Az almásiak is kaszát-kapát ragadva, elűzték a védőket és áttörték a zsilipet. Neffzer azonban rendbehozatta, mire a tatai uradalom emberei, a kamarai jobbágyokkal megerősítve újból felvonultak, s a jelenlévő komáromi várkapitánytól, valamint az uradalmi udvarbírótól felbátorítva most már alaposabb munkát végeztek. A töménytelen víz egyszerre leszaladt

18 a malmok és rengeteg hal szárazon maradt. Mikovinyi emberei a nádast is felgyújtották. Mivel a megye is a lecsapolás mellett volt, a báró 1747-ben panaszt tett ellene is a királynőnél. Mária Terézia kérdőre vonta a megyét, mire a következő választ kapta : "Almás szegény lakói hozzánk fordultak orvoslásért Neffzer ellen. A Neffzer-féle kálló malom föltartott vize ugyanis az egész határukat elöntötte és mocsárrá tette. Mivel a szőnyi csatorna tisztogatásét is elhanyagolták, az elmúlt évi áradás még a halastavak töltését is elragadta, s így az egész víztömeg az almási határra zúdult. A szőnyi uradalom előbbi zálogos birtokosa, Gyulay gróf idejében ilyesmi nem történhetett, mivel a duzzasztónál oszlop állott, mely a vízállást mutatta. Amint a víz a meghatározott magasságot elérte, a zsilipeket kinyitották. Neffzer azonban nem sokat törődött az almásiak érdekeivel és így ők a végromlásba jutottak. Neffzer báró - irta a megye - megsértette a vármegyét, s dühében minden tisztességről megfeledkezett." A királynő a dunaalmásiak pártjára állt és így 230 éve az addiginál nagyobb területen, az árvízveszélytől nem fenyegetve gazdálkodhatnak. /DOLGOZÓK LAPJA április 10. szám, 4. old./ A K O M Á R O M I G O M B K Ö T Ő K. A kereskedelmi, közlekedési és hadászati szempontból egyaránt kitűnő fekvésű Komáromot már I.István királyunk vármegyeszékhellyé tette. A város első lakói a királyi jószágok szolgálatóban álló udvarnokok voltak, akiket fokozatosan váltottak fel a három rend - a nemesi, katonai és polgári rend - képviselői. Mivel ezek számának gyarapodása jó terményfelvevő piacot teremtett, már a 14. században érzékelhetővé vált a kereskedelmi és az ezzel járó ipari tőke jelenléte, fokozatos halmozódása. A 17.

19 század derekán Komáromban 35 iparág kézműveseiről vannak adataink, akik közül az asztalosok, fazekasok, csapók, kötélverők és gombkötők a 18. század elején már országos hírnévre tettek szert ban az egy mesterre számított évi jövedelem valamivel túlhaladta a 21 aranyat, ami országos viszonylatban élenjáró volt. A mesterek céhekbe tömörültek, A legnagyobb létszámú céh a csizmadiáké volt, mivel a csapók, magyar szabók, molnárok, szűcsök és magyar vargák céhe követte. Utánuk következett a 18 mesterből álló gombkötő céh, mely létszámban 28 más céhet - köztük a neves fazekas, asztalos, takács, lakatos, szíjgyártó, stb. céhet - is megelőzött. A gépesítést jelentő gyáripar 19. századi gyors előretörése vagy a kutatóknak a gombkötő mesterség iránt tanúsított érdeklődéshiánya az oka, hogy Komárom e neves céhéről, annak múltjáról vajmi keveset olvashatunk, pedig működésük közel három évszázadon át igen eredményesen szolgálta a város iparának jó hírnevét. Az első komáromi gombkötők a Pozsony megyei Somorjáról települtek át a 16. században. Első ismert céhlevelük 1728-ban kelt ban már 18 mester és 14 segéd illetve inas szorgoskodott a szőr-, selyem-, ezüst- és aranyszállal készült gombok, sújtások és vitézkötések készítésén. A gombokat általában fa alapra kötötték "felhányva" rá a fonalat vagy sodrást a kívánt minta szerint, majd az így kialakult minta közeit tűvel "kivarrták", kitöltve azonos vagy többszínű fonallal, "sodrással". Kezdetben a gombkötés kimondottan tűmunka volt, csak a századforduló idején kezdett terjedni a horgolt gomb készítése. A 19. század elejétől fokozottabb súlyt fektettek a paszománykészítésre. A sujtásokat, zsinórokat u.n. "nyergen" kézzel fonták, A gömbölyű és szögletes zsinórokat úgy vastagították, hogy közepébe pamut belet tettek és azt fonták körül selyem-, szőr-, arany- vagy ezüst szállal. Ezt az aprólékos, fárasztó munkát a 18. században kézzel hajtott zsinórverő gépekkel végeztették. A vitézkötéseket még ekkor is kézzel fonták, alakították a "nyereg szögeire". A legmutatósabbak voltak a pozsonyi és a komáromi vitézkötések, leggyakoribbak a malomkerék változatainak kötései. Iparuk fellendüléséhez hozzájárult, hogy míg a 17.századig

20 a díszes gombok, vitézkötések csak a főúri katonai viseletnek voltak fontos kellékei, a 18. században a paraszti rétegek körében is elterjedt a nadrágok, dolmányok díszítése. A komáromi gombkötők legnagyobb versenytársai a somorjai gombkötők mellett az esztergomiak voltak, akiknek céhbe tömörüléséről már 1695-ből van biztos adatunk. A reformkor nemzeti viseletté tette a zsinóros ruhát, de a századfordulóval beköszöntött divatváltozás és a fellendült gyáripar szinte teljesen elsorvasztotta e szép szakmát. /DOLGOZÓK LAPJA szeptember 8. szám, 4.old./ A S Ö R F Ő Z É S M Ú L T J A ESZTERGOMBAN ÉS KOMÁROMBAN. A sört már a régi egyiptomiak is ismerték, de komló nélkül állították elő. A komlóval fűszerezett sör használatának legősibb nyomai a finn- és az észt népek mondáiban és hagyományaiban lelhetők fel. Tőlük vették át a germán népek a kolostori kultúra kialakulása idején. A középkor folyamán ugyanis majdnem minden európai sörfőző a szerzetesházak tulajdonában volt. Az eurázsiai eredetű komló Európában való meghonosítói is - a sörfőzés érdekeitől indíttatva - a szerzetesek voltak. Csak a XVI. századtól kezdve jutott a sörgyártás a polgárság kezébe, de a bécsi udvar centralizációs törekvéseivel szorosan kapcsolatban álltak a gazdaságpolitikai meggondolások is és ezeknek feltétlenül részük volt abban, hogy a sörfőzés joga fokozatosan a városok privilégiumává vélt. Egy 1654-ben kelt császári pátens kizárólag a városoknak engedte meg a sörfőzést, kifejezetten eltiltva ettől a szabad házat vásárló idegenből jött polgárokat. A városok sörfőzése a XVIII. század közepéig nem volt sza-

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLET BUDAPEST XIII. KERÜLET ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETE IV. kerület III. kerület XV. kerület II. kerület XIV. kerület VI. kerület V. kerület BUDAPEST XIII.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG).

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) M agyarországon a szőlőművelés alapjait még a rómaiak rakták le. Az általuk Sirmiumban (Szerémség)

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején

Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején Dr. Györe Zoltán Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején Munkám célja, hogy röviden összefoglaljam a mai Bácska demográfiai és gazdasági jellemzőit a XIX. század elején. Ehhez forrásanyagként

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István)

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) Az adózás története majdnem egyidős az emberiség történetével. Amióta létezik az, hogy emberek nagyobb csoportjai együtt, közösségben élnek, és valamiféle

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől HÍRNÖK Donec Egestas Scelerisque dolor: Közéleti havilap NK LU! RÓ ÓL SZ DUNAMOCSI III. évfolyam. 27. szám 2013. május Amit nem írnak le, az mindig elvész Gál Sándor Búcsú a ballagó kilencedikesektől Útravalóul

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA MARCAL-PARTI IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS Idén újra elballagtak városunk ovisai, és a Ramassetter Általános Iskola tanulói. A gyerekeknek jó pihenést a nyári

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Uzsoki András ADALÉKOK AZ ARANYMOSÁS TÖRTÉNETÉHEZ ÉS TECHNIKÁJÁHOZ

Uzsoki András ADALÉKOK AZ ARANYMOSÁS TÖRTÉNETÉHEZ ÉS TECHNIKÁJÁHOZ Uzsoki András ADALÉKOK AZ ARANYMOSÁS TÖRTÉNETÉHEZ ÉS TECHNIKÁJÁHOZ Érc- és Ásványbányászati Múzeum R u d a b á n y a 2004 Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 31. Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR A borítón:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. sorozatszerkesztő PARÁDI József sorozatgondozó Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Részletesebben

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek)

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Bevezető Kevés olyan festői szép sziklavidék van hazánkban, mint a Séd völgye Veszprémben. A patak 60 80 méter mély völgyet vágott a dolomit

Részletesebben