A magyar mezôgazdaságról röviden

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar mezôgazdaságról röviden"

Átírás

1 T E L L U S A magyar mezôgazdaságról röviden A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA készítette az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával.

2 A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA készítette az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával. Felelôs kiadó: Dr. Mikula Lajos elnök A kiadvány szerzôi jogaival a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA rendelkezik. A kiadványról, vagy annak egy részérôl bármilyen papír alapú vagy elektronikus reprodukciót, másolatot csak a szerzôi jog jogosultjának elôzetes írásos engedélyével lehet készíteni. Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 1138 Budapest, Váci út 134/C. Telefon/fax: web: ISBN X

3 A magyar mezôgazdaságról röviden A magyar mezôgazdaságról röviden A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA készítette az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával.

4 A magyar mezôgazdaságról röviden A magyar mezôgazdaságról röviden oldal Visszatekintés Magyarország mezôgazdaságára 3 Magyarország mezôgazdasága ma 6 Növénytermesztés Magyarországon 7 Gyepgazdálkodás 11 Borászat 12 Ôshonos magyar háziállatok 13 Méhészet 16 Halászat 18 Vadgazdálkodás 19 Gyógynövénytermesztés 21 Ökológiai gazdálkodás 23 Erdészet 24 A magyar mezôgazdaság az EU csatlakozás után 25 Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 28

5 3 V i s s z a t e k i n s t é Visszatekintés Magyarország mezôgazdaságára Magyarország már a XVIII. században komoly Nyugat-európai elismertségnek örvendett exporttermékei, elsôsorban a magyar szürke szarvasmarha és a bortermelésnek köszönhetôen, azonban a török hódoltság és az állandó háborúk eredménye képpen a termelés színvonala jelentôsen eltért a nyugati országokétól. A XVIII. XIX. század számos fejlôdést hozott. A vasúthálózat fejlôdésével, valamint a Keszthelyen, Mosonmagyaróváron illetve Szarvason megalapított szakoktatás fejlôdésével a termelés színvonala és hatékonysága óriási lendültet kapott. A XIX. században Magyarország Európa legnagyobb dohánytermelô országává vált. Megkezdôdött az országban a növény- és állatnemesítés, illetve tenyésztés szakszerû irányítása. A kiváló minôségû termékeink, az addigra híressé vált búza, mangalica, fûszerpaprika feldolgozása is elkezdôdött hazánkban. A termelés fokozásának köszönhetôen cél volt a mezôgazdaságilag mûvelhetô terület növelése, folyók szabályozásával, erdôirtással, ami komoly, máig érezhetô hatással van Magyarország természeti környezeti állapotára. A nagygazdaságok árnyékában lévô sok kisgazdaság olyan területek mûvelésbe vonásával próbált életben maradni, amelyek eredményes gazdálkodásra kevésbé voltak alkalmasak. A II. világháború a mezôgazdaságra nézve komoly veszteséggel járt. A raktárkészletek megszûntek, az állatállomány jelentôs része a katonák étkeztetése céljából levágásra került. Az éhínség elkerülése érdekében 1945-ben a nagybirtokok földjeinek szétosztására került sor. A földosztás célja volt több százezer földnélküli vidéki számára megélhetési forrást biztosítani. A nagygazdaságok gépei azonban sokszor nem voltak alkalmazhatók a kis parcellákon, ami önkéntes szövetkezésekre sarkallta a kisgazdaságokat. Ezeknek a kisgazdaságoknak nem sok idejük maradt megerôsödésre és kiegyensúlyozott fejlôdésre, mert 1949 és 1953 között elkezdôdött az államosítás, illetve a Magyar Kommunista Párt kikényszerítette a parasztgazdaságok felszámolását, és elkezdte az erôszakos államosítást a mezôgazdaságban is. Azáltal, hogy a 10 alkalmazottnál nagyobb üzemeket államosították, a teljes feldolgozás a magánkézbôl állami kézbe került. A szovjet kolhoz mintára kialakított gazdálkodási rendszerbe bekerült a magántôke, mind a föld, mind az eszközállomány. Mivel ezek a szövetkezetek nem rendelkeztek megfelelôen irányított vezetéssel, ezért a termelési eredmények elmaradtak az egyéni gazdálkodókétól. Ennek köszönhetôen a szövetkezetek rengeteg energiát emésztettek fel, valamint folytatódott a még talpon maradó gazdaságok erôszakos felszámolása is. Az államosítás befejeztével a mezôgazdasági termelés szinte teljes mértékben kikerült a magántermelésbôl, az elvett, szövetkezetbe kényszerrel bevitt magántulajdonból állami vagy szövetkezeti tulajdon lett. A korábbi tulajdonosok inkább alkalmazottai voltak az adott szövetkezetnek. A rendszerváltásig eltelt idôszak alatt a magángazdálkodás hagyományai elvesztek. Ezzel együtt elveszett a szövetkezeti tagok szintjén az a tudás, ami ahhoz szükséges, hogy a gazda a saját gazdaságot irányítani tudja. Ezzel a tudással csak a szövetkezetek vezetôi rendelkeztek, mint a gazdálkodás irányítói. Az élelmiszer-elôállítás elôre meghatározott tervek szerint történt. A tervekhez igazodó pontos gazdálkodás megkövetelte a nagyüzemi gazdálkodás kialakítását. Abban az idôben nagy egybefüggô területeken gazdálkodtak a szövetkezetek, állami gazdaságok. Ehhez igazodóan igen intenzív gazdálkodást folytattak, iparszerûvé vált a mezôgazdaság. Abban az idôben, elsôsorban a 70-es évek végén, 80-as évek elején vitathatatlanul magas színvonalú mezôgazdasági termelés folyt Magyarországon. Ennek hatékonysága, életképessége azonban kérdéses, hiszen nem valódi piaci viszonyok között történt sem a termékek elôállítása, sem azok értékesítése. A magyar termékek egyik legnagyobb piacát az akkori Szovjetunió jelentette. Arra piacra elôre meghatározott mennyiségû terméket, rögzített áron kellett elôállítani. Ebben az értékesítési rendszerben sem az áruk minôsége, sem az ár nem igazodott a piaci viszonyokhoz.

6 4 V i s s z a t e k i n s t é Az 1989-es rendszerváltás újra komoly változást hozott Magyarország mezôgazdaságában tôl elindult a privatizáció (magánosítás) a mezôgazdaságban. Ennek során a korábbi magán földtulajdonosok, azok leszármazottai, a szövetkezeti tagok és más személyek un. kárpótlási jegyeket kaptak, amellyel visszaválthatták földjeiket. Ezzel a termôföld, mint a mezôgazdaság legfontosabb feltétele, több évtized után, újra magánkézbe került. A termeléshez szükséges gépek a szövetkezeteknél voltak. Elavultságuk és nagyüzemi méretüknek köszönhetôen nem voltak alkalmasak a hatékony termelés beindítására. Ezzel együtt komoly piaci fordulat is bekövetkezett. Az addig elsôsorban kelet felé, szovjet piacra irányu- Családi gazdálkodó gépei ló piaci lehetôségeink beszûkültek, a nyugati országok piacai azonban az eddiginél jóval magasabb minôségû termékek iránt mutattak keresletet, ami komoly versenyhátrányt jelentett az amúgy is tôkeszegény, fejlesztésre nem képes gazdaságok számára. Ennek eredményeként jelentôs piacveszteséget könyvelhettünk el. A rendszerváltás óta számos támogatási forma került kidolgozásra annak érdekében, hogy a mezôgazdaság újra versenyképes legyen. A privatizációt követôen ismét sok kistermelô próbált újra gazdálkodni. Ezek a törpegazdaságok az elindulásukkor nem voltak életképesek. Egy részük a támogatási rendszernek köszönhetôen megerôsödött, más részük tönkremet. A tönkrement gazdaságok tulajdonosai felhagyva a gazdálkodással vagy eladták, vagy bérbe adták a földjüket. Ennek köszönhetôen napjainkban már jól érzékelhetô az egy gazda által megmûvelt (saját vagy bérbeadott) földterületek növekedése. Az elmúlt több mint egy évtizedben megerôsödtek az un. családi gazdaságok, amelyek már megfelelô méretû földterülettel és a hozzá kapcsolódó gépparkkal rendelkeznek. Ezek a gazdaságok már hosszabb távon is életben tudnak maradni, fejlôdôképesek. Sajnos a magyar gazdálkodok hatékonysága, termelékenysége még mindig elmarad a nyugati gazdákétól. Ez termelékenységben meglevô különbséget még tovább erôsíti, hogy jelenleg kevesebb mindössze harmad akkora támogatást kap egy magyar gazda, mint az ugyanazt a tevékenységet végzô nyugati gazda. Ráadásul a nyugati gazdálkodó általában nem az elmúlt egy évtizedben építette fel a semmibôl a gazdaságát, lehet hogy már évszázadok óta a családja gondozza az adott birtokot. Napjainkra a mezôgazdaság feladata jelentôsen megváltozott, ezért hallani egyre többet az úgynevezett multifunkcionális mezôgazdaságról. A multifunkcionális mezôgazdaság azt jelenti, hogy már nem csak a termelés fokozására kell a hangsúlyt fektetni, hanem a vidéki környezet, a természet megóvására, valamint olyan feltételek kialakítására, ami megfelelô életminôséget biztosít a vidéken élôk számára.

7 5 V i s s z a t e k i n s t é Terményszárító és raktár Földmérés Manapság a hektárban fejezzük ki a földterület nagyságát. Egy hektár 100mX100m, vagyis négyzetméter. Régebben Magyarországon holdban fejezték ki a szántóföld méretét. Sok gazda még most is használja a holdat mint mérôszámot. Egy kataszteri hold = 1600 négyszögöl, = kb 0,57 hektár Egy magyar hold = 1200 négyszögöl = kb, 0,43 hektár Egy négyszögöl = kb. 3,6 négyzetméter Manapság az Uniós támogatások a föld mérését szigorú szabályokhoz kötik. A legkorszerûbb módszerek alkalmazásával, mûholdas és légi felvételek digitalizálásával mérik, hogy a gazdálkodó mekkora területet mûvel, és ez alapján számítják ki a kifizetés mértékét. Földminôsítés - Aranykorona A földadó alapját képezô tiszta jövedelmet kezdetben a korabeli pénzegységben koronában, késôbb a pénz értékének romlását követôen búza-egyenértékben, majd 1924-tôl aranykoronában fejezték ki. Az aranykorona kiszámítása egy bonyolult képlettel történik, amelybe sok talaj és egyéb paraméter mellett a földterület Bécstôl való távolsága is beszámításra került. Ez hûen mutatja a piac akkori irányát. Ma már nem használják az aranykoronát adószámításhoz, és a talaj termôképességének mérésére új számítási módszert dolgoztak ki, de még a mai napig is köztudatban van az aranykorona, sôt a föld tulajdoni lapján hivatalosan feltüntetésre kerül. A jó termôképességû földek 20 aranykoronától kezdôdnek, sôt akár 40 aranykorona is lehet, a 10 aranykorona alatti területeken magas hozamot elérni nem lehetséges. Búzamezô

8 6 A m e z ô g a z d a s á g m a Magyarország mezôgazdasága ma A mezôgazdaság, mint az ország területének hasznosítója Hazánk természeti és klimatikus adottságai kiválóan alkalmasak mezôgazdasági tevékenységek folyatatására, illetve minôségi alapanyag elôállításra. A szántóföldi növénytermesztés, a kertészet, borászat, gyümölcstermesztés, illetve az állattartás mind jellemezi agrár ágazatunkat. A mezôgazdaságnak nem csak a termelésben, de a területhasznosítás, kezelés terén is kiemelkedô jelentôsége van. Területhasznosítás Magyarországon 2004-ben (KSH adatok alapján) ezer hektár % Szántó % Konyhakert 97 1% Gyümölcsös 103 1% Szôlô 95 1% Gyep % Szántó Gyep Termôterület Erdô % Nádas 61 1% Konyhakert Erdô Mûvelés alól kivett terület Halastó 34 0% Termôterület % Gyümölcsös Nádas Mûvelés alól kivett terület % Földterület összesen Szôlô Halastó A mezôgazdaság egyik jellemzô mérôszáma a foglalkoztatottak száma, az hogy mennyi munkaerôt képes felvenni, hány családnak tud megélhetést biztosítani. A statisztikai adatok alapján látható, hogy nagyon sok kis területen gazdálkodó van Magyarországon, és kevés a száma az igazán nagy területen gazdálkodóknak. Azonban ha a területek vonatkozásában vizsgáljuk a kérdést, vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy a termôterületeket a kicsik és a nagyok milyen arányban mûvelik fordított helyzetet kapunk. Ez azt jelenti, hogy a kevésszámú nagytermelô több területet mûvel mint a kisgazdaságok összesen. Ennek alapján elmondható, hogy termelés szempontjából Magyarországon a nagyüzemi méret a meghatározó, azonban nagyszámú kisterületen gazdálkodó próbál magának megélhetést biztosítani a termelésbôl.

9 7 Növénytermesztés Magyarországon Növénytermesztés Magyarországon A szántóföldi növénytermesztés tekintetében a kukorica, és a búza játssza a legfontosabb szerepet. A szántóföldi növénytermesztés azonban nem csupán élelmiszer-elôállítás céljából történik. Szántóföldön megtermelt alapanyagokat az alábbi ágazatok dolgozzák fel: Gabona 1. Élelmiszer-elôállítás 2. Takarmány-elôállítás 3. Ipari felhasználás 4. Kozmetika, szépségápolás 5. Egészségügy, gyógyszer alapanyag elôállítás 6. Biomassza energia elôállítás Szántóföldön betakarított növények aránya 2004-ben (KSH adatok alapján) Búza Cukorrépa A szántóföldi növénytermesztés hazánkban igen sokszínû, ami a változatos termôhelyi adottságoknak is köszönhetô. Vannak olyan termôképességû területek, amelyek nem alkalmasak minden növény eredményes termesztésére. A rozs például olyan gyenge talajokon is képes hozamot produkálni, ahol a búzát, vagy cukorrépát már nem lehet termeszteni. Rozs Árpa Zab Kukorica Napraforgó Lucerna Burgonya Magyarországon a talajokat 6 kategóriába sorolják: I. Csernozjom talajok II. Barna erdôtalajok III. Kötött réti talajok és glejes erdôtalajok IV. Homok- és laza talajok V. Szikes talajok VI. Sekély rétegû vagy erôsen lejtôs, erodált talajok Növénytermesztésre az I. és a II. csoportba tartozó talajok a legalkalmasabbak. A homok talajok speciális gazdálkodást igényelnek, mivel ennek a talajnak a vízmegtartó képessége gyenge, valamint a kiszáradt felsô rétegét, a termôréteget a szél könnyen elfújja. Ilyen területen fontos, hogy a talajborítottság megfelelô legyen. A különbözô talajokhoz és környezeti feltételekhez alkalmazkodó területhasznosítást hívjuk tájgazdálkodásnak. Ez azt jelenti, hogy nem a területet próbáljuk alakítani úgy, hogy az az adott növénynek megfelelô legyen, hanem a terület adottságainak megfelelô hasznosítást alkalmazunk. Ez jelenthet mezôgazdasági termelést, de akár a termelés felhagyását is, természetes élôhelyek kialakítását ott, ahol eredményes gazdálkodás nem folytatható.

10 8 Növénytermesztés Magyarországon Megújuló energiaforrás lehetôségei a mezôgazdaságban A környezetvédelem, valamint a fosszilis energiahordozók kimerülése miatt a megújuló energiaforrásoknak egyre nagyobb szerepük lesz. A napenergia és a szélenergia felhasználása mellett a mezôgazdasági termelésbôl is lehet energiát elôállítani. Az ilyen energiát hívjuk biomasszának, mivel a természetes élô folyamatok révén jutunk energiához. Pontosan fogalmazva, a biomassza: a mezôgazdaságból, erdôgazdálkodásból és ezekhez a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok (a növényi és állati eredetûeket is beleértve) biológiailag lebontható részét, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható részét jelenti. A biomassza jelenleg is rendelkezésre áll, azonban most energianyerés céljából alig van kihasználva. Például a szalma, vagy egyéb melléktermékek eltüzelésével hasznos hôenergiát, vagy akár villamos energiát nyerhetünk. Nemcsak a melléktermékek használhatók fel energia elôállításra, hanem egyes növényeket kifejezetten azért termesztenek, hogy azokat hôerômûvekben tüzeljék el. Ilyen például az energiafû, vagy a fásszárú energiaültetvények. Kalászok A biomasszát többféleképpen lehet hasznosítani: Szilárd alapanyag égetésével ilyen például a fa eltüzelése, de egyre keresettebbé válik az energiafû is, ami nem más, mint egy olyan fûféle, ami magas kalóriaértékkel rendelkezik, és égetés során majdnem annyi hô leadására képes mint a fafélék. Égetés során hôenergiát és villamos energiát lehet elôállítani. Ma hazánkban a biomasszának legjelentôsebb részét a fatüzelés adja. Biodízelt olajos növényekbôl, mint például a repcébôl lehet elôállítani, ami a préselés után kisebb kémiai módosítást követôen alkalmas lehet üzemanyagként való hasznosításra. A bioetanolt magas cukor vagy keményítô tartalmú növények alkoholos erjesztésével lehet elôállítani és szintén alkalmas üzemanyag adalékként. Biogáz szerves, elsôsorban hígtrágyák erjedésénél keletkezô, éghetô gáz, amibôl szintén hôenergiát és villamos energiát lehet elôállítani. Zöldség-, gyümölcstermesztés hazánkban Gyümölcsök vonatkozásában az alma, a szilva, a meggy és az ôszibarack a legjelentôsebbek, de körte, kajszi, dió, és egyéb ültetvények is vannak. Gyümölcstermesztésre a hazai klíma kiválóan alkalmas. Néhány kifejezetten déli gyümölcs kivéltelével (narancs, banán) szinte minden gyümölcsnek megfelelôek hazánk adottságai. Bár a déli országokhoz képes néhány héttel késôbb érnek be itthon a gyümölcsök, ezt megfelelôen kompenzálja a hazai gyümölcsök kiváló zamata, ízletessége. A Szabolcsban megtermelt alma, a Kecskemét környékén az ôszibarack, a szatmári szilva komoly múlttal rendelkezô kiváló minôségû gyümölcsök. A felsorolt térségek úgynevezett termesztô körzetek, mivel itt a talaj és klimatikus adottságok kiválóak gyümölcstermesztésre. Gyümölcs ültetvény

11 9 Növénytermesztés Magyarországon Hasonló magas színvonalú zöldség termelésre alkalmas termesztôi körzetek is vannak Magyarországon. Ilyen Makó környékén a hagyma és fokhagymatermelés, a Kalocsa környéki fûszerpaprika termelése. Tormát Kiskunfélegyháza környékén és a Hajdúságban termelnek, Vecsés pedig a káposztáról ismert. Zöldségtermesztés szempontjából hazánk széles fajtaválasztékkal rendelkezik. Fôbb növényeink az alábbiak: Burgonya Káposzta Paprika Paradicsom Fûszerpaprika Cseresznye Hagyma Fokhagyma Gyökérzöldségek (sárgarépa, fehérrépa, zeller, cékla, torma, ) Paprika Paradicsom Uborka Fokhagyma Burgonya virágzás Fóliasátor Üvegház Elsôsorban szabadtéri zöldségtermesztés ismert hazánkban, ám jelentôs az üvegházi zöldséghajtatás is. Az üvegházi zöldségtermesztés lényege, hogy megfelelô víz, páratartalom, hômérséklet, vagy akár megvilágítás biztosításával, akár egész télen át tudjunk friss zöldséget elôállítani. Bár az üvegház költségei nagyok, hiszen télen folyamatosan fûteni kell, de gondoljunk bele, hogy télen milyen magas ára van a paradicsomnak vagy a paprikának. Állattenyésztés Állattenyésztés tekintetében a szarvasmarha, a sertés és a baromfi a legjellemzôbb. Bár jelentôsen visszaesett, de a juhágazat érdemel még figyelmet. Az állattartás esetében meg kell említeni a legeltetéses állattartás fontosságát, ami nem csak az élelmiszer elôállítás terén játszik szerepet, hanem a legelôterületek, gyepek fenntartásában, a jellegzetes tájkép megôrzésében is. Az állattartás mértéke az utóbbi évtizedekben jelentôsen visszaesett, ami hatással van a növénytermesztésre is, hiszen ebbôl adódóan a takarmánynövények termesztése is csökkent. A különbözô állatok létszámát nehéz összehasonlítani, hiszen egy tojótyúk és egy szarvasmarha között olyan különbség van, hogy ha csak a darabszámot viszonyítanánk egymáshoz, nem kapnánk valós értéket a termelés méretérôl. Ennek érdekében egy egyenértékszámot használunk, az ún. számos állat egyenértéket, aminek segítségével összehasonlítjuk a különbözô állatfajokat, mintegy közös nevezôre hozván ôket. Egy számosállat megfelel: 500 kg évi átlagos élôtömegû állatnak vagy állatcso-

12 10 Növénytermesztés Magyarországon portnak. Például egy 500 kg feletti szarvasmarha 0,8 számosállat értéket kap, míg 14 juh ad ki egy számosállatot, sertésbôl pedig 8 darab állat. Az alábbi táblázat bemutatja a számos állat és a darabszámban kifejezett állatállomány statisztikai különbségeit Állatállomány 2004-ben Magyarországon darabszámban kifejezve (KSH adatok alapján) 1000 Állatállomány 2004-ben Magyarországon számos állat értékben kifejezve (KSH adatok alapján) Szarvasmarha Sertés Juh Tyúkféle 0 Szarvasmarha Sertés Juh Tyúkféle Eredetvédelem Az Európai Unióban óta érvényes egyes termékekre az eredetvédelem. Ezzel ismerik el a nemzeti sajátosságokat. Például feta sajtnak csak az nevezhetô, amelyik görög juhtejbôl készült. A pármai sonka csak pármai húsból készülhet, mi több, ott is kell szeletelni, illetve csomagolni. Magyarországon például a Pick, a Herz, a Tokaji kapnak uniós védelmet. Az eredetvédelem célja egy speciális minôségellenôrzési rendszer bevezetésével, megfelelô piaci lehetôség biztosítása különleges termékek számára. Amennyiben a specialitása egy konkrétan meghatározható térségre terjed ki, oltalom alatt álló földrajzi megjelölést kaphat a termék, amennyiben speciális elôállítási technológiáról van szó, oltalom alatt álló eredet megjelölést kaphat a termék. Így biztosítható a nemzetközi piacokon, hogy olyan termék, ami nem felel meg az adott termék elôállításával kapcsolatos feltételrendszernek, ne juthasson ugyan azon a néven piacra. Jó példa erre a Tokaji bor, amit a szabályozásig más országokban is készítettek és ugyanilyen néven forgalmaztak. Erre már a levédetés óta csak Magyarországnak van joga. Védelmet kapott a pálinka elnevezés is: az EU biztosította ennek kizárólagos használatát Magyarországnak (és négy ausztriai tartománynak) az elôírások szerint tisztán gyümölcsbôl vagy törkölybôl készült párlatok forgalmazására. Az alábbi hazai termékek élveznek védettséget: Békési szilvapálinka Gönci barackpálinka Kecskeméti barackpálinka Szabolcsi almapálinka Szatmári szilvapálinka Budapesti szalámi Csabai kolbász Gönci kajszibarack Gyulai kolbász Hajdúsági torma Kalocsai fûszerpaprika-ôrlemény Makói vöröshagyma Szegedi fûszerpaprika-ôrlemény Szegedi szalámi Szôregi rózsatô A történelmi borvidéken termelt kiváló minôségû boraink szintén kizárólagos jogot élveznek a borvidék nevének használatára.

13 11 G y e p g a z d á s l k o d á Gyepgazdálkodás Hazánkban több mint 1 millió hektár gyepterület van. Ezek a gyepek biztosítják a ló, a szarvasmarha, a juh, a kecske számára az egyik legfontosabb takarmánynövényt, a fûszénát. A hazai gyepeket az alábbi módon hasznosítják: 1. Legelôként 2. Kaszlálóként 3. Rétként Legelô ló Legelônek nevezzük azokat a gyepterületeket, amelyeket csak legeltetéssel hasznosítunk tavasztól ôszig. Ezeken a területeken szénakészítés céljából kaszálás nem történik, kivételt jelent ez alól az ôszi ún. tisztító kaszálás, amit a legelôn maradt, elszáradt, elöregedett növények lekaszálása és eltávolítása miatt kell elvégezni annak érdekében, hogy a következô évben egyenletesen fejlôdhessen a gyep. Kaszálónak hívjuk azokat a gyepterületeket, amelyeken legeltetés nincs. Ezeken a területeken a teljes fûhozam lekaszálásra kerül és szénaként, vagy egyéb tartósított formában kapják meg az állatok. Rétnek hívjuk azokat a területeket, amelyeket mind legeltetéssel, mind pedig kaszálással hasznosítanak. Mi a széna? A széna a gyeprôl levágott fûbôl, annak napon történt szárításával készített szálastakarmány. Anyaszénának hívjuk a gyep elsô növedékébôl, második vagy harmadik kaszálásból származó takarmányt sarjúszénának. Az anyaszéna jóval nagyobb hozamot produkál mint a sarjúszéna. Annak függvényében, hogy gyep, lucerna, vagy egyéb növény van a területen, beszélhetünk fûszénáról, lucernaszénáról stb. Kaszálás Természetvédelmi szempontból fontos, hogy a kaszálást úgy kell elvégezni, hogy a gyepen élô állatok ne szenvedjék kárát. Védett növények esetében, vagy olyan gyepeken, ahol védett madarak fészkelnek (például a túzok, vagy a haris), a kaszálást csak akkor szabad elkezdeni, amikor a fiókák már elég nagyok ahhoz, hogy el tudjanak menekülni a traktor elôl. Legelô szürkemarha

14 12 B o r á s t z a Borászat A Kárpát medencében már idôszámításunk elôtt termesztettek szôlôt borkészítés céljából. Az újkori történelemben is Európa szerte nagy tekintélynek örvendett a magyar bor. Hazánk adottsága lehetôvé teszi fehér és vörös borszôlô termesztését egyaránt, amelyekbôl minôségi fehér és vörösborokat tudunk elôállítani. A borvidék olyan nevezetes bortermô táj, ahol a szôlôvel betelepített terület aránya számottevôen nagyobb, mint más vidékeken. A borvidékeken a szôlôtermelésnek és a borkészítésnek nagy társadalmi, gazdasági szerepe és hagyománya van. Magyarországon jelenleg 22 borvidék van. 1. Csongrádi borvidék 2. Hajós-Bajai borvidék 3. Kunsági borvidék 4. Ászár-Neszmélyi borvidék 5. Badacsonyi borvidék 6. Balatonfüred-Csopaki borvidék 7. Balatonfelvidéki borvidék 8. Etyek-Budai borvidék 9. Móri borvidék 10. Pannonhalma borvidék 11. Nagy-Somlói borvidék 12. Soproni borvidék 13. Balatonboglári borvidék 14. Pécsi borvidék 15. Szekszárdi borvidék 16. Villányi borvidék 17. Bükki borvidék 18. Egri borvidék 19. Mátrai borvidék 20. Tokaji borvidék 21. Zalai borvidék 22. Tolnai borvidék Leghíresebb boraink közé tartozik a világhírû Tokaji aszú desszertborunk, illetve az Egri bikavér is. Az Egri bikavér olyan vörösbor, ami legalább három bor házasításából készül. Szôlô A vörösborokat gyakran évekig fahordóban érlelik annak érdekében, hogy a fajtára jellemzô íz kialakuljon. Pl. a barrique technológia alkalmazása során a bort új hordókba töltik, amelyek belsô felülete enyhén meg van pörkölve. A bor érintkezik ezzel a felülettel és a fából különbözô anyagokat von ki. A fából kivont anyagok teszik a barrique-bort olyan jellegzetessé. A bevett gyakorlat szerint 225 literes hordókat használnak az ilyen típusú érleléshez. Szôlô ültetvény

15 13 Ôshonos magyar háziállatok Ôshonos magyar háziállatok Mangalica A mangalica ôsi magyar zsírsertés, amely kistestû, vékony csontozatú és göndör szôrköntössel borított. A mangalica a múlt század második felétôl mintegy 100 éven keresztül európai hírt és rangot jelentett a magyar sertéstenyésztésnek. Ezt a fajtát kifejezetten zsírtermelésre nemesítették ki. Napjainkra a piaci igények miatt a létszáma minimálisra csökkent, de jó hír, hogy az elmúlt években újra felfedezték a mangalicát, kiváló minôségû húsa és zsírja miatt. A mangalica ôsi vonásait hûen mutatják a megszületett malacok, amelyek a vaddisznóhoz hasonlóan csíkosan születnek. A mangalicának négy színváltozata volt ismert, ebbôl három most is megtalálható: 1. szôke (leggyakoribb változat) 2. fecskehasú 3. vörös 4. fekete (már kihalt) Szürkemarha Szôke mangalica Vörös mangalica A hatalmas legelôk fejedelme volt egykoron a szilaj szürkemarha gulya. Már honfoglaló ôseink korában létezett a fajta. A szürkemarha tökéletesen alkalmazkodott a rideg tartáshoz, akár egész télen is kibírta a legelôn tartást. Teje kicsapatva, erjesztve, vagy túróként, valamint húsa élelemként szolgált. Az állat testi erejét ôseink a földmûvelésnél (szántás, boronálás, betakarítás, Szürkemarha Szürkemarha szarvformák malomhajtás stb.) és ökrösszekerek vontatásánál használták fel. Húsa egyedülállóan finom, ízletes. Jó gulyakészségû, igen intelligens, rideg tartású igénytelen állat, a betegségekkel szemben ellenálló. A fajta hírnevét példázza, hogy amikor megérkezett a lábon hajtott szürkemarha gulya a nyugat-európai városokba (Bécs, Nürnberg, stb.), más marhát azokban a városokban nem lehetett vágni, nehogy a vágóhídon gyengébb minôségû marha húsát adják el szürkemarha néven. Az iparosodott mezôgazdaságban a szürkemarha létszám drasztikusan lecsökkent. A fajta túlélte a legválságosabb korszakát, jelenleg kb fajtatiszta tehén van regisztrálva. Juhok (racka, cigája, cikta) Letelepedett ôseink állattartással foglalkoztak, így a juhok fontos szerepet játszottak akkoriban. A puszták gyenge füvein is megélni képes szívós fajta a racka, mely pödrött V alakú szarvával elegáns állata volt a magyar pusztáknak. Csak a Kárpát-medencében ismert a racka, melynek különleges Racka Racka szarvformák

16 14 Ôshonos magyar háziállatok szarvalakulása egyetlen más fajtánál sem jellemzô. A cigáját és a ciktát elsôsorban tejtermelésre használták, inkább a dombvidéki és hegyvidéki legelôket hasznosították velük. A juhokat hármas célból tartották: 1. hústermelés 2. tejtermelés 3. gyapjútermelés A rackának fehér és fekete színváltozata is ismert. Baromfifélék Kendermagos tyúk A honfoglalás és az Árpád-kor baromfiai teljesen azonosak voltak; feltételezhetô, hogy ôseink ezeket vagy hozták magukkal, vagy a Kárpát-medencében ôshonosak voltak. Több, mint ezer éven át adaptálódtak a Kárpát-medence éghajlatához, ezért edzett, igénytelen állatok; belôlük nemesítették ki a kendermagos és a sárga magyar tyúkot, valamint a fehér magyart, melyek a külterjes tartást jól viselik. Ez kopasznyakú (erdélyi kopasznyakú) változatban is elôfordul. A tyúk mellett ôshonos lúd (pl. fodros lúd) és kacsa fajták is léteznek. Meg kell említeni a réz és a bronzpulyka fajtákat is, amelyek eredetileg Észak-Amerikából származnak, viszont hazánkban olyan fajták alakultak ki, amelyek sehol máshol nem lelhetôk fel. Kopasznyakú tyúkok Kopasznyakú kakas Kendermagos kakas Fodros lúd Kutyafajták A kutya az ember egyik legôsibb haszonállata. Ôseink vadászathoz és a pásztorélet könnyítése céljából tartottak és nemesítették azokat a kutyafajtákat, melyek ma is ismertek különleges képességeikrôl. Hasznosítási irány szempontjából 3 kategóriába oszthatjuk a magyar kutyaféléket. Puli Kuvasz Az ôrzôkutyákat nem terelésre, hanem a nyájak, gulyák, ménesek ôrzésére használták a pásztoremberek, elsôsorban a farkastámadás ellen. A kutyákat következetesen fehér színûre nemesítették, hogy a rossz látási viszonyok mellett is jól meg tudják különböztetni azokat a farkastól. Híres magyar ôrzôkutyák a komondor és a kuvasz. Terelôkutya fajtánk a puli, a pumi és a mudi. Róluk elmondható, hogy aktív, intelligens, rámenôs kutyák, a terelést hamar megtanulják, és pontosan megértik a pásztor terelési szándékát. Semmitôl sem félnek, gyakorlatilag bármivel szembeszállnak. Vadászkutyákat elsôsorban sportvadászat céljából használták ôseink. A magyar agár hihetetlen sebességének köszönhetôen

17 15 Ôshonos magyar háziállatok tudja elejteni a vadat. A magyar vizsla zsemlesárga színû, könnyen és gyorsan idomítható, a durva bánásmódot nehezen tûrô, igen intelligens, kiváló memóriájú és jó kombinációs készségû magyar kutyafajta. A magyar vizslát már a XI. században ismerték. Híres volt Balassi Bálint magyar vizsla tenyészete. Régi magyar közmondás úgy tartja, hogy ha az összes többi vadászkutya ki is pusztulna, a vizsla valamennyit képes lenne helyettesíteni. Van a magyar vizslának egy drótszôrû változata is, amely középnagy, erôs testalkatú, sárga drótszôrû vadászkutya. Intelligens, ragaszkodó és kiegyensúlyozott állat. Magyar parlagi kecske A XVIII. század végén törvénybe foglalták, hogy csak szegény ember tarthat kecskét és az, aki egészségileg rá van szorulva, innen is ered a mondás, hogy a kecske a szegény ember tehene. Mivel a kecske olyan növényeket is hasznosít, amelyek mások számára veszedelmesek (kutyatej, citromfû, zsálya, godirc, bürök stb.), a kecsketejben háromszor annyi a vastartalom, mint a tehénében. Lovak Ôshonosnak a hazai lófajták közül a hucult tekinthetjük, amely fajta közel áll a honfoglaló magyarok kis mokány, gyorsjárású lovaihoz. A híres magyar lófajták, melyek egész Európában nagy köztiszteletnek örvendenek, jóval késôbb kerültek nemesítésre. Ide tartoznak az alábbi fajták: Lipicai Furiozo-North Star Kisbéri Gidrán Nóniusz Arabs Muraközi A lipicai fogathajtásban szerez napjainkban is nemzetközi szintû elismerést, a többi fajta is kiválóan alkalmas sport és hobbicélra. A muraközi ló az egyetlen magyar igavonó ún. hidegvérû fajta. A lipicai lovak érdekessége melyek szinte kizárólag szürke színûek hogy a csikók fekete színûnek születnek, és ahogy nônek, hosszú évek alatt szürkülnek ki. Bivaly, szamár Ôseink is tenyésztették a bivalyt és a szamarat, ezért ôshonosnak tekinthetôk a Kárpát medencében. Ezek a fajták a környezô és távoli országokban is fellelhetôk. A kárpát medencei változatok nem különültek el olyan markánsan a többi országban lévô populációtól, mint amennyire a juh, a szarvasmarha, vagy az egyéb fajták esetében tapasztalható volt. Bivaly Szamár

18 16 M é h é s e z t Méhészet A magyar méztermelés kedvezô idôjárási feltételek mellett meghaladja az évi 16 ezer tonnát, mellyel az Európai Unió jelenlegi méztermelô országainak rangsorában a negyedik helyet tölti be. A magyar méz az Európai Unióban elismert minôségû terméknek számít, ráadásul termelésünk 50 százaléka az Unióban viszonylag ritka akácméz. Az elmúlt évek adatai alapján elmondható, hogy a méztermelésünk nôtt a mellett, hogy a méhészetek száma csökkent. Ez azért lehetséges, mert egy méhész több családot tart, mint régebben. A magyar méhészet fôbb adatai Év A méhészetek száma Méhcsaládok száma Méztermelés (tonna) A kaptár bejárat Méhek A háziméh nagy családokban él. Egy-egy méhcsaládban egész éven át rendesen egyetlen anya, ezer munkás, vagy dolgozó, s a szaporodás idôszakában 1 3 ezer here van. Ha a család túlságosan elszaporodik, nagyon népes lesz, akkor a család egy része az öreg anyával együtt kivonul, hogy egy más lakásban új életet kezdjen. Ezt a kivonulást nevezik rajzásnak. Tavasszal, mikor melegebbek a napok, és elkezdôdik a nektárhordás, a királyné 24 óra alatt petét képes lerakni. Hogy ezekbôl mi fejlôdik, függ a sejtek méretétôl és etetésétôl. Ha hagyományos méretû sejtben rakja le petéit, munkás, ha azonban túl erôs a család, akkor anya is kifejlôdhet. Az anyakirályné neveléséhez különleges, csak az anyának kijáró táplálékról kell gondoskodni. Ez a méhpempô. Méz Magyarországon több mint nyolcszáz növényfajt látogatnak a méhek nektár és virágporgyûjtés végett. E fajoknak csak töredékérôl lehet fajtamézet elôállítani. Fajtamézekrôl akkor beszélünk, amikor a méz készítéséhez használt nektár túlnyomó része a megnevezés szerinti növényrôl származik. Világszerte hírnévnek örvend a hazai akácméz. Egyik leggyakoribb mézféleségünk a virágméz, ami nem számít fajtaméznek, mivel ezt sok különbözô virág nektárjából készítik a méhek. Ezeken kívül hazánkban fajtamézként az alábbiak fordulnak elô: Készül a méz Hársméz Gesztenyeméz Napraforgóméz Repceméz

19 17 M é h é s e z t Selyemfûméz Facéliaméz Pohánkaméz Somkóróméz Solidagoméz A fent felsorolt növények sok nektárt termelnek, amit a méhek szívesen gyûjtenek, ezért ezeket jó méhlegelô növényeknek nevezzük. Érdekességnek számít az édesharmatméz, amit nem virágok nektárjából hanem a fák levelein lévô mézharmatból készítenek a méhek. Hogyan készül a méz? Virágport gyûjtô méh Az élôlények több millió éves törzsfejlôdése alatt nagyon szoros egymásrautaltság alakult ki a méhek és a méhes megporzást igénylô növények között. Ezek a növények édes, illatos anyaggal, a nektárral csalogatják magukhoz a méheket, hogy azok táplálkozásuk közben elvégezzék a beporzást. A méhek táplálékgyûjtô tevékenységük során óhatatlanul hozzáérnek a virág portokjához, amelybôl virágpor ragad szôrös kültakarójukra. A növények virágaiból összegyûjtött nektár még nagyobb részben vizet tartalmaz, így ebben a formában a méhek nem sokáig lennének képesek raktározni, mert hamar megerjedne. A méz készítésének egyik legfontosabb részét az képezi, hogy a kaptárban található belsô munkásméhek az idôsebb társaik által összegyûjtött nektárból elpárologtatják a felesleges vizet. A híg nektárt felszívják a mézgyomrukba, elszállítják egy másik sejthez, melyben szétterítik. A levegôvel nagy felületen érintkezô nektár víztartalma a meleg kaptárban folyamatosan csökken. A páradús levegôt a méhek szárnyrezegtetésükkel keltett légárammal távolítják el a kaptárból. A nektár és az érlelôdô méz felszívása és mozgatása során a méhek garatmirigyébôl olyan enzimek kerülnek bele, amelyek az összetett cukrokat egyszerû cukrokká bontják le. A nektár a besûrítéssel egy idôben kémiai átalakuláson is keresztülmegy. A méhek mézhólyagjában található szelep szûrô tevékenységet is végez. A nektárba került szilárd elemeket, így a virágpor maradványt, az esetleges baktérium és gomba spórákat is képes eltávolítani. Ezeken túl a méhek számára káros anyagok a nektárból a méhek kiválasztó szervébe kerülnek. Természetesen maga az érlelés energiaigényes folyamat, az ehhez szükséges energiát a méhek a nektár elfogyasztásából nyerik. Attól az idôtôl kezdve tekintjük igazi méznek ezt a kaptárterméket, amikor a víztartalma eléri a 18% körüli értéket és a méhek viaszfedéllel, légmentesen lezárják a mézgyûjtô cellákat. Ebben a formában a méz hosszú idôn keresztül, minôségromlás nélkül eltartható, így ínséges idôben tartalék táplálékul szolgálhat a méhcsalád számára. Egy család megfelelô éghajlati körülmények között és megfelelô tartás esetén, akár 50 kg-nál is több mézet tud készíteni családonként. Virágport gyûjtô méh

20 18 H a l á s t z a Halászat Az édesvízi haltermelésnek több évszázados múltja van Magyarországon. A földrajzi, vízi és klimatikus adottságok kedvezôek a hagyományos tógazdasági, és esetenként az intenzív üzemi, valamint a természetesvízi haltermeléshez, halászathoz. A halászat a magyar mezôgazdaság nemzetközi szinten versenyképes területe a magyar pontytermelés, mennyiségét tekintve a második helyet foglalja el Európában. Hazánk a Kárpát-medence közepén elterülô, mély fekvésû, nagy folyókkal átszelt ország. A vízszabályozás következtében, valamint vízgazdálkodás javítása érdekében századunkban folyamatosan épültek a többféle célt szolgáló belvízi tározók, illetve folyóinkon a duzzasztó mûvek. Ezen elôzmények következtében alakult ki a mai halgazdálkodás területe, amely ha, ebbôl természetes víz és víztározó ha, mesterséges halastó ha. A domborzati és az éghajlati viszonyok mellett az ôshonos halfauna összetételének is tulajdonítható, hogy a pontyos tógazdálkodás vált Magyarországon a haltermelés legfontosabb területévé. Magyarország vizeiben jelenleg megtalálható 74 halfaj közül 28 védett. Fontosabb halfajaink: Ponty (Cyprinus carpio) Magyarország gazdaságilag legfontosabb halfaja a ponty, melynek hazánkban a tükrös, pikkelyes és vad változata ismert. Éves haltermelésünk %-át adja. Szerepe nem csak a tógazdaságokban meghatározó, hanem a víztározók és a holtágak halgazdálkodásában is. A horgászok zsákmányának is mintegy felét ez a halfaj teszi ki. Élô hal exportunkból 38 %- al részesül. A ponty export 70 %-a az EU országokba irányul. Legkisebb fogható méret: 30 cm, tilalmi idô: május 2 június 15. A két busafaj (fehér busa, pettyes busa): tógazdaságainkban mennyiségi szempontból a ponty után a második legfontosabb halfaj. A tógazdasági termelés %-át adja. Fontos szerepet játszik a víztározók és az intenzív holtágak hasznosításában. Az amur: tógazdaságaink járulék hala, mint hínár és nád pusztító. Fontos szerepe van a csatornák, vízfolyások, tározók biológiai növényirtásában. Egyre népszerûbb kiváló sporthal. Legkisebb fogható méret: 40 cm. Fogassüllô (Stizostedion lucioperca): a halászat és a horgászat egyik legfontosabb halfaja Magyarországon. Húsa ízletes, szálkátlan. A fogassüllô vagy süllô elnevezés csak súly különbséget takar. 1,5 kg-os súlyig süllô, felette fogas. Speciális Hungaricum a Balatoni fogas. Igazi sporthal. A csuka: értékes ragadozó haszonhal. A gyomhalak gyérítésére kiválóan alkalmas. Egyik legkedveltebb horgászhalunk. Legkisebb fogható méret: 40 cm, fogási tilalmi idô: február 15 március 31. A harcsa: jelentôs tógazdasági ragadozóhal. Húsa ízletes, szálkamentes. Kiváló sporthal. Fogásának sajátságos módszere az úgynevezett kuttyogatás. Legkisebb fogható méret: 50 cm, fogási tilalmi idô: május 2 június 15. Kecsege (Acipenser ruthenus): folyóink halászati és horgászati szempontból egyik legértékesebb halfaja. Szálkamentes húsa ízletes. Jó sporthal. Állományának csökkenését elônevelt ivadék (5 hetes, 4 6 mm) kihelyezésével sikerült megállítani. Legkisebb fogható méret: 45 cm, Fogási tilalmi idô: március 1 május 31. Ezen kívül az alábbi halak játszanak jelentôs szerepet: Balin, dévérkeszeg, márna, ezüstkárász, törpeharcsa, afrikai harcsa.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Betekintés Dánia mezőgazdaságába

Betekintés Dánia mezőgazdaságába Betekintés Dánia mezőgazdaságába Az ökológiai gazdálkodás jelentősége a világon Az ökológiai gazdálkodásban élen járó nyugat-európai országokban (Ausztria, Németország, Dánia, Franciaország) 1995 és 1998

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre Készítette: Bozsik Norbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás A Balassagyarmati kistérség és

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A 2014-2020 KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IDŐSZAK AKTUALITÁSAINAK TÜKRÉBEN Budapest, 2013. szeptember A tanulmány a Tej Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?)

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?) Fehér Júlia A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont A világ fölött őrködik a Rend, s nem vész magja a nemes gabonának, De híre sem lesz egykor a csalánnak; az idő lemarja a gyomokat.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

Helyi termék kézikönyv

Helyi termék kézikönyv Helyi termék kézikönyv Kiadó: Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. Telefon: + 36 82 527-790 Fax: +36 82 527-799 E-mail: info@somogy-hvk.hu Web: www.somogy-hvk.hu

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zöldség és gyümölcs Bevezetés A tájékoztató fô célja az, hogy megismertesse a magyar zöldség-

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6.

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6. Európai Bizottság Tartalomjegyzék Natura 2000 az élő táj része A természeti területek kezelése Mezőgazdaság és Natura 2000 Erdőgazdálkodás és Natura 2000 Szabadidős tevékenységek Natura 2000 területeken

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat Szalma Laura 2011, április 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Gazdaság és gazdálkodás: szemléletek összeütközése a nagyüzemi állattartásban Konzulens:

Részletesebben

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató 2010. október - december Tartalomból: A Cargill Magyarország Zrt. bejelentette, hogy tulajdonrészt szándékozik vásárolni a Szekszárdi Növény Zrt.-ben. Bemutatkozik a Frontier Agriculture Bemutatkozik Magyarország

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben