SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Az Alacskai Református Egyházközség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alacska, október 1.

2 I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Az Alacskai Református Egyházközség a Szentírás alapján és hitvallásai, az Óegyházi Hitvallások, a második Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté értelmében egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust ismeri, és magát a zsinati-presbiteri elvek szerint kormányozza. (2) Az Alacskai Református Egyházközség Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, kiemelt feladatának tekinti a missziót, az ifjúság nevelését és az elesettek gondozását. II. fejezet II.1. Az egyházközség 2.. (1) Az Alacskai Református Egyházközség feladatait lelkipásztori állás fenntartásával önállóan teljesíti, presbitériuma, önálló anyakönyvezése és pénzgazdálkodása van. (2) Az Alacskai Református Egyházközség az egyházi törvényeknek és a felsőbb egyházi hatóságok törvényes rendelkezéseinek korlátai között teljesíti mindazokat a feladatokat, amelyek az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, a hívek lelkigondozása, tanítása, az egyházfegyelem fenntartása, a szegények, árvák, elhagyottak és betegek gondozása tekintetében az egyházra várnak. E feladatainak teljesítése céljából megalakítja az egyházközség testületeit, megválasztja tisztségviselőit és gondoskodik a szükséges anyagi eszközökről. II.2. Az egyháztagok 3.. (1) Az Alacskai Református Egyházközség teljes jogú tagja az a személy, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és az egyházközségben az egyház rendszeres fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható. (2) Az egyháztagok kötelességei: (a) Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. (b) Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassági esküjénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el. (c) Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. (d) Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje. (e) Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízatást híven betöltse. (3) Az egyháztagok jogai: (a) Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel: a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese. 2

3 (b) Házasságának megáldása, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele. (c) Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján. (4) Belépés az egyházközségbe: (a) Az a személy, aki az Alacskai Református Egyházközség tagja szeretne lenni, vállalja a teljes jogú egyháztagra vonatkozó kötelezettségeket és annak anyagi terhét is viseli. Az egyházközség pénztárosának a belépéskor befizeti az adott évi egyházfenntartói járulék teljes összegét. (b) Az Alacskai Református Egyházközség teljes jogú tagja lehet az a személy is, aki nem rendelkezik állandó alacskai lakcímmel. (5) Kilépés az egyházközségből: Az Alacskai Református Egyházközségben megszűnik a teljes jogú egyháztagsága annak a személynek: (a) aki elhalálozik, (b) aki kéri a presbitériumtól a teljes jogú egyháztagságának megszüntetését, (c) aki egy évet meghaladó egyházfenntartói járulék elmaradással rendelkezik. (6) Visszalépés az egyházközségbe: Az Alacskai Református Egyházközség teljes jogú tagja lehet újra az a személy: (a) aki egy évet meghaladó egyházfenntartói járulék elmaradását egy összegben rendezi, és (b) aki a teljes jogú egyháztagság megszűnésének évétől számított egyházfenntartói járulékok összegét egy összegben rendezi, és (c) aki a visszalépés évének teljes egyházfenntartói járulék összegét egy összegben befizeti az egyházközség pénztárába. II.3. Az egyházközség testületei 4.. (1) Az Alacskai Református Egyházközség önkormányzati és igazgatási feladatait teljesítik az egyházközségi közgyűlés, a presbitérium, az egyházközség elnöksége (a lelkész és a gondnok együttesen), az egyházközség tisztségviselői és alkalmazottai, a presbitérium által létrehozott bizottságok. (2) Az egyházközségi közgyűlést alkotja az Alacskai Református Egyházközség választói névjegyzékébe felvett minden teljes jogú egyháztag. Az egyházközségi közgyűlés hatáskörébe tartozik az egyházközség tisztségviselőinek megválasztása és mindazon ügyekben a döntés, amiket a presbitérium a közgyűlés elé terjeszt. (3) A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani a törvény előírásai szerint. Presbiterré az választható, aki legalább három éve teljes jogú egyháztag, és a választó gyülekezetnek legalább egy éve tagja. A presbitériumnak hivatalból tagja az 3

4 egyházközség megválasztott lelkésze. A presbiter tisztsége megszűnik a választási ciklus lejártával, a választói névjegyzékből való törléssel, továbbá elhalálozás, lemondás vagy jogerős határozattal történt elmozdítás folytán. Ha a presbiter a presbitérium három egymást követő gyűlésén nem jelenik meg, és elmaradását nem igazolja, presbiteri tisztségéről lemondottnak kell tekinteni. A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója. A presbitérium névsora a következő: Dedicsné Nagy Katalin, ifj. Elek János (gondnok), Kemény István (lelkipásztor), Mezei-Nagy Zsuzsanna, Pogácsás Illés, ifj. Rákosi József, Sándor Attila, Sikur Lajosné, Szilágyi István, Újlaki Béla, Varga József. A presbitérium feladatai: (a) Az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi és teljesítésére felügyel. (b) A gyülekezeti diakónia gyakorlását szervezi. (c) Az egyházi törvény szerint ráruházott jogkörben gyakorolja az egyházfegyelmezést. (d) Új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz. (e) Az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli. (f) Az egyházközség költségvetését és záró számadását évenként elfogadja és jóváhagyásra felterjeszti az egyházmegyének. (g) Egyházközségi szabályrendeleteket alkot. (h) A választók betűrendes névjegyzékét elkészíti és felterjeszti az egyházmegyének. A presbiteri gyűlés elnöke a lelkipásztor, társelnöke a gondnok. A gyűléseket a presbitérium elnöksége hívja össze és vezeti. A presbiteri gyűlést szükség szerint, de legalább negyedévenként kell összehívni. A presbitergyűlés nyilvános, de a presbitereken és az elnökségen kívül az egyháztagoknak csak tanácskozási joguk van, szavazati nincs. Érvényes határozathozatalhoz a presbitérium több mint felének jelenléte szükséges. A presbitérium a jelenlévők szavazatainak egyszerű többségével (50%+1 szavazat) hozza határozatait. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdés esetén titkos szavazással kell dönteni. A presbiterek a presbiteri és bizottsági munkájukon kívül heti rendszerességgel látogatják a templomi istentiszteleteket, így nemcsak az előttünk járt és élt nemzedék jogos elvárásainak felelünk meg, hanem az utánunk jövő generációnak is példát mutatunk. A templomi megjelenést a gondnok felügyeli. A presbiterek lehetőleg családtagjaikkal vagy szeretteikkel képviseltessék magukat az egyházközség alkalmain. Életükkel és szolgálatukkal példát mutatnak a gyülekezet és a falu egész közössége előtt. (4) Az egyházközség elnöksége a lelkész (Kemény István) és a gondnok (ifj. Elek János) együttesen. (a) A lelkész köteles: (1) Szolgálatait az igaz és tiszta bibliai tanítás fényében elvégezni, példamutató életvitelt folytatni. (2) Hetente legalább két alkalommal családlátogatást tartani a gyülekezet tagjainak feltérképezése és megszólítása végett, és erről naplót vezetni. (3) Hetente igény szerint egyszer beteglátogatást tartani és erről naplót vezetni. (4) Családlátogatást tartani a már meglévő kapcsolatok ápolására, a gyülekezeti tagok lelkigondozása céljából a presbitereknél, a tiszteletbeli presbitereknél, volt gondnokoknál, volt egyházi tisztséget betöltőknél, ifisek, konfirmandusok és hittanosok szüleinél. (5) Informális találkozókat tartani a polgármesterrel, óvoda és iskola vezetőkkel, pedagógusokkal, orvossal, vállalkozókkal, postással, családsegítővel és 4

5 mindenkivel, aki a falu és a gyülekezet közösségének szolgálatában partnerekké lehetnek. (b) A gondnok köteles: (1) A presbitériumot a lelkésszel együtt összehívni. (2) A lelkésszel együtt az egyházközséget képviselni. (3) A lelkésszel együtt aláírni a presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait. (4) A lelkésszel együtt kezelni az egyházközség vagyonát, ha az egyházközségnek van pénztárosa, annak működésére a lelkésszel együtt felügyelni. (5) A lelkésszel együtt gondoskodni az egyházközség költségvetésének és záró számadásának elkészítéséről. (6) Az építési bizottság vezetőjeként az egyházközség épületeinek jó karbantartásáról gondoskodni. (7) Életével és szolgálatával példát mutatni a gyülekezet és a falu egész közössége előtt. (5) Az egyházközség alkalmazottai a pénztáros, az egyházfi, a harangozó és a kántor. (a) A presbitérium az egyházközség anyagi javainak kezelésére az egyháztagok közül pénztárost választ. A pénztáros kötelessége az egyházközség pénzeszközeit a presbitérium vagy a pénzügyi bizottság utasítása szerint a lelkész és a gondnok felügyelete alatt kezelni február 1-től az Alacskai Református Egyházközség pénztárosa Dedicsné Nagy Katalin. (b) Az egyházközség elnöksége a templomi rend fenntartása céljára és az egyházi gyűlések körüli, valamint az egyházközségi igazgatásban szükséges segédkező munkák elvégzésére egyházfit; a harangozásra, valamint a templom és az egyházi hivatalos helyiségek rendben tartására és más munkák elvégzésére harangozót alkalmaz. Egyházfi szolgálatát a presbitérium férfi tagjai látják el évenként váltva egymást ábécés sorrendben január 1-től. A harangozói szolgálatot Török Andrásné látja el. (c) A gyülekezeti éneklés vezetésére az egyházközség kántori állást tart fenn. A kántori állásra olyan egyháztagot kell választani, aki megfelelő zenei képesítéssel rendelkezik. A kántort a presbitérium választja és javadalmát díjlevélben állapítja meg. Kántorok: Lipcsei Zsuzsa, Mezey Martina, Pogácsás Patrik. (6) Az Alacskai Református Egyházközség presbitériuma az egyházközség külön meghatározott feladatainak elvégzésére három bizottságot hozott létre: építési, missziói és pénzügyi. (a) Az építési bizottság a felújítási és karbantartási munkálatok irányítója. Gondoskodik az Alacskai Református Egyházközség épületeinek, temetőkertjének és földterületeinek jó karbantartásáról. Beszámolói kötelezettsége a presbitérium felé van. Tagjai: ifj. Elek János, Pogácsás Illés, ifj. Rákosi József, Sándor Attila, Szilágyi István, Varga József. (b) A missziói bizottság feladata a gyülekezetben folyó szolgálatok, alkalmak koordinálása és egyeztetése a presbitérium, a gyülekezet tagjai vagy az önkormányzat és intézményei között. Előkészíti a missziói munkatervet, szabályzatokat, tervezeteket. Beszámolói kötelezettsége a presbitérium felé van. Tagjai: ifj. Elek János, Kemény István, Újlaki Béla. (c) A pénzügyi bizottság felelős a gyülekezet könyveléséért, amit minden hónap első hetében kell elvégezni. Ajánlott a féléves pénzügyi zárás a gyülekezet aktuális gazdasági helyzetének tisztán látása érdekében. A pénzügyi bizottság tagjai osszák be maguk között a templomi perselypénz számolását és a perselynapló vezetését. 5

6 Beszámolói kötelezettsége a presbitérium felé van. Tagjai: Dedicsné Nagy Katalin, Mezei-Nagy Zsuzsanna, ifj. Rákosi József, Sikur Lajosné, Szilágyi István, Varga József. II.4. Az egyházközség alkalmai és szolgálatai 5.. (1) Az Alacskai Református Egyházközség istentiszteleti alkalmai: (a) Vasárnapi templomi istentisztelet 15,30-tól. (b) Házi istentisztelet kedden 18 órától az újbortól húsvétig terjedő időszakban. (c) Zenés-ifjúsági istentisztelet alkalmanként. (d) Úrvacsorás ünnepi istentisztelet vasárnap 9,30-tól egy évben hétszer: böjt, húsvét, konfirmáció, pünkösd, újkenyér, újbor, karácsony. (1) Az úrvacsorai jegyeket a gyülekezet tagjai adományozzák előzetes feliratkozás alapján a feliratkozás sorrendjében. (2) Sátoros ünnepeken legátus érkezhet a gyülekezetbe. A neki szánt legátumot mindig az adott évi konfirmandusok szedik az egyháztagoktól Isten dicsőségére. (3) A karácsonyi kántálás során éneklő csoportok kívánnak áldott ünnepeket a gyülekezet tagjainak, ez alkalomból adományokat fogadnak el, amit a presbitérium döntése alapján használ fel az egyházközség. (e) Úrvacsorás istentisztelet előtt bűnbánati alkalmak csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órától a templomban. (f) Nagypénteken, áldozócsütörtökön és a reformáció emléknapján vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteletet. (g) Halottak napján kegyeleti megemlékezést tartunk a ravatalozónál 15,30-tól. (h) Szenteste ünnepi istentisztelet van a templomban 17 órától, óévi és újévi istentisztelet a templomban 17 órától. (2) Az Alacskai Református Egyházközség gyülekezeti alkalmai: (a) Konfirmációi vizsga: pünkösd ünnepe előtt két héttel szombaton a parókia gyülekezeti termében. (b) Konfirmációi ünnepély: pünkösd ünnepe előtt egy héttel vasárnap délután fél 4 + úrvacsora (legalább 5 kérdés-felelet személyenként) (c) Anyák napi ünnepség: május első vasárnapja (d) Presbiteri bibliaóra: minden hónap első hétfője 18 óra a parókai gyülekezeti termében. (e) A gyülekezeti hittanoktatás a gyülekezet katechézisének szerves része, így annak megszervezése, személyi, tárgyi és egyéb feltételeinek biztosítása az egyházközség presbitériumának a feladata. Az egyházközség lelkipásztora köteles pontos tanulói nyilvántartást vezetni a tanulói csoportokról. A hittanoktatás kötelező dokumentumai a létszámjelentő adatlap és a hiányzási, haladási és osztályozási napló, bizonyítvány. (1) Hittanoktatás óvodai és iskolai csoportokban folyik az intézményekben: kis- és nagycsoport, 1-4. osztály, a parókia gyülekezeti termében 5. és 6. osztály. (2) Ifjúsági óra kicsiknek csütörtökön 18 órától a parókia gyülekezeti termében (iskolai tanítási időszakban). (3) Ifjúsági óra nagyoknak pénteken 18 órától a parókia gyülekezeti termében (iskolai tanítási időszakban). (4) Hittan tanévnyitóval egybekötött istentisztelet augusztus utolsó vasárnapján. (5) Hittan tanévzáróval egybekötött istentisztelet június első vasárnapján. 6

7 (6) A konfirmációra való jelentkezés feltétele a keresztség, a gyülekezeti hittanoktatás rendszeres látogatása, és ha a szülők alacskai lakosok, akkor az egyháztagság rendezése vagy az esetleges egyházfenntartói járulék elmaradásának befizetése. Konfirmációi vizsgát tehet az a személy, aki az előkészítő során felkészültségéről bizonyságot tett. Ünnepélyes fogadalomtételt tehet az a személy, aki sikeres vizsgát teljesített a presbitérium, mint vizsgabizottság előtt. A konfirmációi előkészítő anyaga az érvényben lévő konfirmációi olvasókönyv, címe: Megtaláltuk a Messiást! (3) Az Alacskai Református Egyházközség alkalmi szolgálatai: keresztelés, esketés, temetés. (a) Keresztelés alkalmával a bejelentés időpontjában rendezni kell a szülők esetleges egyházfenntartói járulék elmaradását. Ha alacskai lakos a szülő, de még nem volt egyháztag, és ha vállalja az egyháztagsággal járó kötelezettségeket, akkor belép az egyházközségbe és az egyházközség pénztárába befizeti a szülők utáni adott évi egyházfenntartói járulékok teljes összegét egy összegben. Ha nem alacskai lakos a szülő, de itt szeretné megkeresztelni gyermekét, akkor nem kell belépnie az egyházközségbe, de két személy után járó adott évi egyházfenntartói járulék teljes összegének a dupláját egy összegben a gyülekezet pénztárába kell befizetnie templomfenntartási díj jogcímen. Keresztelési stóla nincs. Ha a keresztelés felnőtt személyre szól, ugyanez az eljárás vonatkozik rá is. (b) Esketés alkalmával a bejelentés időpontjában rendezni kell a szülők vagy a házasulandók esetleges egyházfenntartói járulék elmaradását. Ha alacskai lakos a szülő vagy a házasulandó, de még nem volt egyháztag, és ha vállalja az egyháztagsággal járó kötelezettségeket, akkor belép az egyházközségbe és az egyházközség pénztárába befizeti a szülők vagy a házasulandók utáni adott évi egyházfenntartói járulékok teljes összegét egy összegben. Ha nem alacskai lakos a szülő vagy a házasulandó, de itt szeretné az esketést kivenni, akkor nem kell belépnie az egyházközségbe, de két személy után járó adott évi egyházfenntartói járulék teljes összegének a dupláját egy összegben a gyülekezet pénztárába kell befizetnie templomfenntartási díj jogcímen. Esketési stóla nincs. (c) Temetés alkalmával a bejelentés időpontjában, ha az elhunyt tagja volt az Alacskai Református Egyházközségnek, rendezni kell az elhunyt vagy hozzátartozóinak esetleges egyházfenntartói járulék elmaradását. Az Alacskai Református Egyházközség presbitériumának szabályzata a református temető használatának és igénybevételének szabályairól úgy rendelkezik, hogy az elhunyt hozzátartozóinak temetőfenntartási, sírbontási engedély és harangozási díjat kell befizetnie az egyházközség pénztárába egy összegben. Az Alacskai Református Egyházközség presbitériuma a gyülekezet egyházfenntartói járulékot rendszeresen fizető (rendszeres egyházfenntartói járulékot fizető alacskai egyháztagnak számít az a személy vagy család, akinek az egyházfenntartói járulék elmaradása nem haladja meg a személy vagy család egy éves egyházfenntartói díj teljes összegét.) tagjának 100%-os kedvezményt ad a temetőfenntartási, sírbontási engedély és harangozási díj összegéből, valamint kedvezményt ad a sírhely és kripta díjára is. Amennyiben az elhunytnak vagy hozzátartozóinak elmaradása van az egyházfenntartói járulékkal, vagy temetőfenntartási, sírbontási engedély, sírhely és harangozási díjat kell fizetnie, addig nem szólal meg a jelző harang vagy addig nem kerülhet sor a temetésre, amíg mindezek nincsenek rendezve. A temetésre érvényes díjszabások az Alacskai Református Egyházközség presbitériumának szabályzata a református temető használatának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet 1. számú mellékletében vannak leírva. Temetési stóla nincs. Sírmegváltás nincs. Temetéssel kapcsolatban ezen Szervezeti és Működési Szabályzaton túlmenően az Alacskai Református Egyházközség presbitériumának szabályzata a református temető 7

8 használatának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet vonatkozó szabályai irányadóak. (4) Az Alacskai Református Egyházközségben az istentiszteleti szolgálatokat Kemény István lelkipásztor, ifj. Elek János gondnok, felkért vendég vagy helyettesítő lelkipásztor, vagy legátus végzi. Az igeszolgálatokat minden alkalommal lehetőleg a református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódóan vagy sorozatok alapján kell tartani Isten dicsőségére és a gyülekezet tagjainak lelki épülésére. A hitoktatást Kemény István lelkipásztor végzi. A gyermekek közti alkalmi foglalkozások levezetését a gyülekezethez tartozó pedagógusok látják el. Az ifjúság közti feladatokat és szolgálatokat Kemény István lelkipásztor és ifj. Elek János gondnok végzi el. (5) Az Alacskai Református Egyházközség missziói és diakóniai szolgálatairól, alkalmairól az egyházközség missziói bizottsága missziói munkatervet készít, melyet a presbitérium elé terjeszt elfogadásra. A missziói munkaterv tartalmazza mindazokat az elképzeléseket és terveket, amelyeket az adott évben a gyülekezetnek teljesítenie kell. (6) Az Alacskai Református Egyház média szolgálatának egyik eszköze a gyülekezeti honlap ( Hírek, beszámolók, programajánlók, határozatok, felhívások, igehirdetések jelenhetnek meg az internetes oldalon. A nyomtatott sajtót sem lehet elhanyagolni, a gyülekezeti újságot (Örömmondó) havi rendszerességgel kell megjelentetni (kivéve a nyári hónapokat), lapzárta minden hónap 5-én van. A gyülekezeti média szolgálat eszközei még a parókia udvarán és a templom bejárati kerítésén lévő hirdetőtáblák. Fontos a gyülekezet életének megismertetése a környezettel: folyamatos jelenlétet kell biztosítani az egyházkerületi (Sárospataki Református Lapok, Európa Rádió, Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja) és a világi (Sajó TV) médiában. III. fejezet III.1. Záró és hatályba léptető rendelkezések 6.. (1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyarországi Református Egyház egységes szerkezetbe foglalt, hatályos Törvénytára és a helyi szokásjog alapján készült. (2) Ezen Szervezeti és Működési Szabályzaton túlmenően a Magyarországi Református Egyház egységes szerkezetbe foglalt, hatályos Törvénytára vonatkozó szabályai irányadóak. (3) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Alacskai Református Egyházközség presbitériumának 19/2009(09.27) számú határozata alapján október 1-én lép hatályba, módosítva a 24/2009(10.29) számú határozatával. Kihirdetéséről az Alacskai Református Egyházközség gondoskodik a parókia és a templom hirdetőtábláin, szószéken, a gyülekezeti újságban és a honlapon keresztül. Alacska, október 31. ifj. Elek János gondnok Kemény István lelkipásztor 8

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A Az Alacskai Református Egyházközség S Z A B Á L Y Z A T A a református temető használatának és igénybevételének szabályairól. Az Alacskai Református Egyházközség, figyelemmel a temetőkről, a temetkezésről

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

1994. évi II. törvény. a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló

1994. évi II. törvény. a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló az 1996. évi II. tv., a 2001. évi II. tv. és a 2002. évi III. tv., 2005. évi VII. tv., 2006. évi I. és 2006.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 választási különkiadás 2012. január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 e-mail: vadosfa@lutheran.hu 6887 honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

2007. évi II. törvény. A református hittanoktatásról

2007. évi II. törvény. A református hittanoktatásról 2007. évi II. törvény A református hittanoktatásról Preambulum A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, 18-20.) engedelmeskedve tanítói szolgálatot végez. Ebben a küldetésében

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI VI. TÖRVÉNYE A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL SZÓLÓ ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI VI. TÖRVÉNYE A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL SZÓLÓ ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2013. ÉVI VI. TÖRVÉNYE A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A módosítással egységes szerkezetben)* Preambulum A Magyarországi Református

Részletesebben

2011. április HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE. Nekem is megjelent

2011. április HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE. Nekem is megjelent 2011. április HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE Kedves Olvasó, e lapszámunk példányát tartod kezedben. Nekem is megjelent Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról A Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. tv. 4..(2) bekezdésében biztosított hatáskör alapján a Debreceni Evangélikus Egyházközség közgyűlése az Egyházközség

Részletesebben

SZMSZ VII. számú melléklete A Diákpresbitérium szabályzata. Preambulum

SZMSZ VII. számú melléklete A Diákpresbitérium szabályzata. Preambulum SZMSZ VII. számú melléklete A Diákpresbitérium szabályzata Preambulum A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói Isten dicsőítése, elhívásuk betöltése és az egymás hite által való épülés okából

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A Szerbiai Református Keresztyén Egyház. Alkotmánya. Alkotmány 1

A Szerbiai Református Keresztyén Egyház. Alkotmánya. Alkotmány 1 A Szerbiai Református Keresztyén Egyház a 2010 1 ALKOTMÁNY I. FEJEZET 1.. A Szerbiai Református Keresztyén Egyház Jézus Krisztus egy egyetemes keresztyén anyaszentegyházának része, Krisztus teste s így

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28.

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28. REFORMÁTUS EGYHÁZ 2011. új folyam I. (LXIII.) 2. szám A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE 2011. február 28. Tartalomjegyzék A Zsinati Tanács 2011. február 23-i ülésének határozatai ZS.T.

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL

1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL 1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL KÖNYVVEZETÉS TÍPUSA A BEVÉTEL NAGYSÁGA* SZERINT alaptevékenységből

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

2016. ÉVI I. TÖRVÉNY A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL

2016. ÉVI I. TÖRVÉNY A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL 2016. ÉVI I. TÖRVÉNY A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSRÓL (a 2007. év II. törvény; a 2013. évi VI. törvény; a 2015. évi II. törvény és a 2016. évi I. tv. módosításaival egységes szerkezetben) 1 PREAMBULUM A Magyarországi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER AUGUSZTUS 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Az Akadémiai Presbitérium és a Hallgatói Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Az Akadémiai Presbitérium és a Hallgatói Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata SZMSZ VII. számú melléklete Az Akadémiai Presbitérium és a Hallgatói Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata Preambulum A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói Isten dicsőítése, elhívásuk

Részletesebben

A FIATAL REFORMÁTUSOK SZÖVETSÉGÉNEK IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA ALAPSZABÁLYZATAELVI NYILATKOZAT (PRAEAMBULUM)

A FIATAL REFORMÁTUSOK SZÖVETSÉGÉNEK IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA ALAPSZABÁLYZATAELVI NYILATKOZAT (PRAEAMBULUM) A FIATAL REFORMÁTUSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYZATAELVI NYILATKOZAT (PRAEAMBULUM) A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) (a továbbiakban Szövetség) olyan szlovákiai magyar ajkú református fiatalok és

Részletesebben

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24 2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve üdv dvösségünk reménys nységre szól. l. Róma 8:24 Igehirdetések: Januártól a gyülekezetről, Márciustól vendég igehirdetők, Májustól etikai

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI (GYÜLEKEZETI) MUNKATERVE A 2012. ÉVRE

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI (GYÜLEKEZETI) MUNKATERVE A 2012. ÉVRE A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI (GYÜLEKEZETI) MUNKATERVE A 2012. ÉVRE KÉSZÍTETTE: TÖNKŐ LEVENTE LELKIPÁSZTOR Dicsérem az Urat, amíg élek! (Zsoltárok 146, 2a) A 2012. évi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben