TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége"

Átírás

1 Megjelenik havonta ISSN Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Felelős szerkesztő: Andócsi János Felelős kiadó: Jakab Sándor Lektor: Ljubić Molnár Mónika Műszaki szerkesztő: Farahó Zsolt Szerkesztőség tagjai: Kontra Ferenc, Mák Ferenc A szerkesztőség címe: Eszék, Kneza Trpimira 23. Elérhetőségek: Tel.: 031/ Fax: 031/ Honlap: Nyomda: Tiskara Admiral, Cerna A Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának támogatásával megjelenik havonta. Mjesečnik se izdaje uz financijsku potporu iz Državnog proračuna RH preko Savjeta za nacionalne manjine za godinu. TARTALOM: FORTUNA HUNGARORUM Mák Ferenc Ha valami nagy baj érne bennünket... 5 Áru-e a könyv? literatura Wass Albert Zsoltár és trombitaszó Podmaniczky Szilárd Hideg beton Perneczky Géza Adria Mérey Katalin Lágy őszi táj Láng Zsolt Bécsi lelet Kassák Lajos Tél

2 HMDK Eszék,

3 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket FORTUNA HUNGARORUM Mák Ferenc Ha valami nagy baj érne bennünket Aki látta ledőlni a tornyokat Petrányi Ferenc apátplébános Baja, október 24. Óbecse, október 14. Nemcsak csillagok ragyognak a fejünk felett: eszmények is ragyognak bennünk. (Petrányi Ferenc) A följegyzések szerint az óbecsei parókia 1338-ban már létezett ben alapították újra, első templomát húsz évvel később, ban Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, a régi templom helyére azonban 1830-ban újat építettek. Kegyura 1880-tól maga a hitközség, vagyis a közösséget alkotó hívek. Anyakönyvei 1757-től lelhetők fel, adatai részévé váltak a Tisza-mente népe gazdag, máig rejtőzködő történetének. A templom főoltárának és a Szent Józsefmellékoltárnak a képét 1895-ben a város szülötte, Than Mór festette. A művész Honfoglalás című festményét ugyancsak szülővárosának ajándékozta, és éveken át a képviselőtestület üléstermét díszítette, 1918 őszén azonban a szerb megszállók megsemmisítették. A belvárosi egyházközség plébánosai 1878-tól Szulik József, 1890-től Fonyó Pál, 1899-től Jauch Ferenc, 1918-tól pedig Petrányi Ferenc sokat tettek azért, hogy a város magyarsága meghatározó szerepet játszott a polgárosodó Bács-Bodrog vármegye és az egész Magyarország történetében. Valamennyiüknek Mezey János messze földön ismert kán- 5

4 tor, Kovács-Huszka Ferenc (1901-től), és Csizofszky István (1920-tól) alsóvásosi plébánosokkal együtt meghatározó szerepe volt abban, hogy a város iskolái, egyesületei, művelődési és szociális intézményei létrejöttek, és sikeresen tevékenykedtek, hogy sajtója a magyar közösség érdekeit szolgálta, hogy tanítói, kereskedői, hivatalnokai, gazdálkodói, iparosai és parasztjai soha nem tévesztették szem elől a köz javát, hogy munkájuk és szolgálatuk a keresztény erkölcsiség értelmében és szellemében a magyarság boldogulását segítette. Hatalmas életmű áll valamennyi név mögött, azonban Petrányi Ferenc volt az, aki hitéért, meggyőződéséért a mártírhalált is elszenvedte: az október 9-én a városba előző napon bevonuló szerb partizánok, mint a nyájának gondját viselő pásztort elhurcolták, és bestiális módon meggyilkolták. A sötét pincében a halott plébános vérre még föl sem száradt, amikor a belvárosi plébániára megérkezett Körmöczy Ambrus, hogy Krisztus pásztori vigaszát hirdesse a megrémült nyájnak. A bajai születésű Petrányi Ferenc a ciszterciek gimnáziumát elvégezve Kalocsán lett papnövendék, ahol kiváló tehetségét felismerve elöljárói 1897-ben a bécsi Pazmaneumba küldték teológiát tanulni. Császka György kalocsai érsek február 25-én szentelte őt pappá, s mint új misést Baracskára küldte, ahol tíz hónapot töltött el ban Adára került káplánnak, 1905-ben pedig Horgoson már plébánoshelyettes. Néhány évvel később a kalocsai tanítóképző tanára, majd 1911-ben az igazgatója lett. Működése alatt teljesen megújította a régi, neves és sokak által látogatott intézmény oktatási rendjét, s a képezde évről-évre új rajokban, hivatásukat megértő, és szerető tanító-generációt bocsátott az útjára február 4-től, egészen november 7-ig, óbecsei belvárosi plébánossá történt megválasztásáig felelős szerkesztője volt a politikai, közgazdasági és társadalmi közlönyként számon tartott, tekintélyes Kalocsai Néplapnak. Bizonyára újságírói és szerkesztői tapasztalata vezérelte őt, amikor Óbecsén a Draskóczy Ede szerkesztette Tiszavidék munkatársává szegődött, s annak 1934-ben történt megszűnéséig rendszeres tudósítója volt és 1941 között nem sok lehetősége volt az írásbeli megnyilatkozásra, ezért is ragadott meg minden lehetőséget a helyi lapokban is. 6

5 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket Ígéretes tudósi pálya elején állt Petrányi Ferenc kalocsai tanítóképző-intézeti tanár, amikor 1918 novemberében közölték vele Óbecsére szóló kinevezését ban A kath. tanító és a társadalmi kérdés című tanulmányával lépett az olvasói és a felettes egyházi méltóságok elé, és munkája a Kalocsavidéki R. K. Tanítóegyesület 3. szám kiadványaként nyomtatásban is megjelent. Mégsem ez a dolgozata, hanem a Kalocsai Néplap március 10-iki számában megjelent Mit tanulhatunk a francia és német katholikusok példájából? című tanulmányával hívta fel magára a figyelmet, annál is inkább, mert előadása egy héttel korábban, március 3-án a kalocsai Katholikus Körben osztatlan tetszést aratott, olyannyira, hogy Városy Gyula kalocsai érsek úr készségesen engedélyezte a dolgozat megjelenését. Petrányi Ferenc ebben az írásában kíméletlenül bírálta a liberális francia államnak a katolikus egyház feletti hatalmát. A kérdésre, hogy mi van ma Franciaországban? maga válaszolt: Egyház- és vallásüldözés, olyan, amilyen a római cézárok idején volt, csakhogy bizony modern francia kiadásban. A különbség az, hogy nem a mindenható cézárok, hanem féktelen hatalmú miniszterek üldözik a katholikusokat, nem bakóval végeztetik ki áldozataikat, hanem paragrafussal, nem vérüket akarják kiontva látni ha tehetnék, már ma megtennék ezt is, hanem lelkület akarják teljesen megzavarva látni, nem a császári udvar kéjencei, hanem a kereszténység és Isten ellen dühtől tajtékzó szabadkőműves-szocialista képviselők bólintgatnak helyeslőleg a leggonoszabb hóhérmunkához. 1 Persze, az események forrását valahol a XVIII. század végén dühöngő francia forradalomnál kell keresni, amikor a liberális eszmeiség megszerezve az állami hatalmi pozíciókat, a maga képére alakította át az állami intézményeket is. S mert az egyház része volt a francia állami költségvetésnek, a papság függő viszonyba került az állammal szemben. A klérus, attól való félelmében, hogy bármikor megvonhatják tőle a fizetést hiszen a papság mindennapi kenyeréről volt szó megalkudott, meghunyászkodott, és függetlenségét föladva visszaszorult a templom falai közé. Könnyű volt a politikának megteremtenie ezt a helyzetet, mert 1 Petrányi Ferenc: Mit tanulhatunk a francia és német katholikusok példájából?; Kalocsa, ny. n p. 7

6 Franciaországban nem volt egységes kath. vezetés, nem volt szilárd egyetértés! Nincs kath. sajtójuk, [ ] elvettek tőlük minden teret, csak a templom és a sekrestye maradt meg nekik. Ez pedig a mai világban édes kevés a emberiség keresztény szellemű neveléséhez és vezetéséhez. Pozícióinak föladásával a katolikus egyház Franciaországban az újkori pogányság közepette találta magát. 2 Ez azért is tekinthető XIX. század súlyos tragédiájának, mert az állameszmévé terebélyesedett liberalizmus kikezdte a klasszikus erkölcsi értékeket, s történt ez úgy, hogy a keresztény Európában Olaszország után éppen Franciaország adta az egyháznak a legtöbb szentet. Petrányi Ferenc számára e helyzetjelentés nélkülözhetetlen előzetes ahhoz, hogy a továbbiakban kifejthesse a katolikus egyház és a modern társadalom függőségéről vallott nézeteit. Hogy a katolicizmus az intézményeivel együtt Magyarországon ne veszítse el a politikai szerepét, fontos szem előtt tartani: 1.) hogy a katolikus egyház legszentebb kincsének tarja híveinek lelkiismereti szabadságát. Kész lemondani mindenről, de szabadságát nem áldotta fel, mert akkor elbukott. 2.) Az összetartásban van az erő, a széthúzás a romláshoz vezet. 3.) nem fogadható el a szocialista jelszó, miszerint a vallás magánügy, mert ez a pozíciók feladását jelentené; 4.) Magyarországon meg kell erősíteni a katolikus sajtót. A kath. pénz nem végzi pályafutását olyan mértékben, mint más, teszem éppen a zsidó pénz. A zsidó pénz a zsidóság céljait szolgálja, s ebben dicséretet érdemel, példáját a katolikus egyház pénzének is követni kell: pozíciókat kell teremteni a magyar sajtó világában. 5.) A katolikusok vallási élete ne csak a templomra szorítkozzon, de töltse meg a közélet valamennyi létező területét. A katholikus álláspont legyen mindig az első, amit keresünk közéletben, társaságban, politikában, mindenütt! 6.) És végül, ha besározza lelkünket a mindennapiasság, keressük fel a kegyelem forrásait, a szentségeket! A tiszta szív tisztább látást, s nagyobb kitartást hoz. Mélységes, igaz vallásosság nélkül sem egyesület, sem politika, sem sok szó, sem sok jóakarat se magyarnál, se németnél, 2 U. o., p. 8

7 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket se franciánál jót nem hoz! Ha Krisztus velünk, ki lesz ellenünk? 3 Petrányi Ferenc szemináriumi tanár ebben a tanulmányában, határozottan konzervatív alapokon hirdette meg az új-katolicizmus programját. Erősen kétséges, hogy kellő politikai támogatást tudott volna szerezni eszméi megvalósításához. Ám ha belegondolunk, hogy célja mégiscsak a közösségteremtés volt, hogy mégiscsak az erkölcsös élet nevében hirdette az összefogás gondolatát, szándéka mélyén fölsejlik a jópásztori magatartás. A lelkiismereti szabadság, az erkölcsi alapon szerveződő közélet 1920 után egészen mást fog jelenteni abban a világban, ahol őt papi teendőkkel bízták meg. Nem volt ilyen messzemenően méltóságteljes Az inkvizíció címmel írt doktori értekezésében, ahol az egyház szerepét illetően a mi a valóság a sok hamisság között? kérdésre kereste a választ a mai olvasó megítélése szerint kevéssé meggyőző módon. 4 Az Emléksorok Dreiszinger Ferenctől című tanulmányában az akadémiai emlékbeszédes nemes hagyományát folytatta, amikor az elhunyt pályatárs s talán a példakép munkásságát méltatta. Dreiszinger Ferenc, a Népoktatás szerkesztője, tanítóképző-intézeti tanár, a Pro Ecclesia et Portifice érdemkereszt tulajdonosa, a Katholikus Tanügyi Tanács titkára, az Országos Közoktatási Tanács, a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja a magyar keresztény nevelésügy mérhetetlen kárára hagyott itt bennünket foglalta össze emlékbeszédét Petrányi Ferenc. Filológiai értékelését, és bibliográfiai összefoglalását adta az elhunyt irodalmi munkásságának: méltatta a Szulik József életrajza című 1891-ben írt tanulmányát (biztosan nem sejtette, hogy majdan utóda lesz a jeles egyházfinak), de legfőképpen az 1905-ben megjelent A népiskolai történettanítás módszeréről című kötetét ítélte jelentősnek. 5 3 U. o., 20. p. 4 [Petrányi Ferenc]: Az inkvizíció Mi a valóság a sok hamisság között? Írta Petrányi Ferenc tanítóképző-intézeti tanár; Kalocsa Júrcsó Antal könyvnyomdája, p. 5 Petrányi Ferenc tanítóképző-intézeti tanár: Emléksorok Dreiszinger Ferenctől Különnyomat a Népoktatás (V) évf. 6-ik számából.; Kalocsa Nyomatott Werner Károly könyvnyomdájában, XII + 1 t. 9

8 Petrányi Ferenc és a buzdító beszédek Petrányi Ferenc a pályája elején írt tanulmányai többnyire elvont fejtegetések, szerzőjüktől nem áll távol a bölcsleleti hajlam, az elméleti okfejtés mintha nem dőlt volna még el, hogy teológusi pályára lép-e, vagy egy reá bízott nyáj élén a jópásztori szerepet vállalja. Tudósként az intézményesült katolikus egyház szerepét szeretné megérteni, lelkipásztorként azonban a gyakorlatban kell majd híveit gyámolítani, bátorító tanítással a hitben megőrizni őket. Azzal, hogy július 21-én Óbecse belvárosi plébánosává választották s augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén megtartotta első miséjét, ez a kérdés végérvényesen eldőlt. Emberpróbáló időkben a nagy elődökhöz Szulik Józsefhez és Jauch Ferenchez méltó módon tartotta egybe Óbecse katolikus híveit, és megtett mindet azért, hogy az ellenséges környezetben a magyarság megmaradjon ősei hitében őszén apátplébánossá nevezték ki, 6 tíz évvel később pedig már kerületi esperessé léptették elő, 7 s még ugyanabban az esztendőben szentfülöpi apát rangra is emelték ben először kapott pápai kitüntetést, s ugyanazon évben a békét munkáló, társadalmi és közösségi mozgalmakban tanúsított tevékenységéért Sándor király a Szent Száva renddel díszítette föl ben a pápa a Pro Ecclesia et Pontifice érdemrendet adományozta az óbecsei plébánosnak ben az ő szervezésében rendezték meg az óbecsei Eucharistikus Kongresszust, s hosszú időn át ő volt a bácskai egyházmegye cenzora. 9 Óbecsén első írása a Draskóczy Ede szerkesztette Tiszavidékben jelent meg Az iskola-kérdés címmel, melyben a szerb közoktatási miniszter 6 Személyi hír Petrányi Ferenc köztiszteletnek örvendő belvárosi római katolikus plébánosunk apátplébánossá lett kinevezve; Tiszavidék, október 9., 2. p. 7 Petrányi Ferenc apátplébánost kerületi esperessé nevezték ki; Tiszavidék, október 11., 2. p. 8 A források egy 1925-ös és egy 1931-es pápai kitüntetést emlegetnek. Kérdés, hogy Petrányi Ferenc apátplébánost valóban kétszer részesítették-e elismerésben, vagy Hetényi Varga Károly tévedett az időpontban? 9 [Teleki Béla Gärtner István Dupák András]: Becse történelméből; Becse Belvárosi Rkt. Plébániahivatal, é. n. [1985] 91. p. 10

9 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket 17967/920 számú rendeletét értelmezte a magyar olvasói számára. A rendelet az évi szerbiai oktatási törvényt kiegészítve az július 23-i törvénnyel kiterjeszti Bácska, Bánát és Baranya népiskoláira is; s ezzel minden korábbi magyar törvény a hatályát veszítette. Petrányi Ferenc rámutatott: a délszláv állam új törvénye csak kétféle iskolát ismer: állami- és magániskolát. Megszűnik a hitvallási, a községi és a testületi jellegű iskolák nyilvánossága is. Óbecsén a hitvallási iskolák közé tartoztak a római katolikus, a görög-keleti és az izraelita iskolák. Az állami iskolák fenntartása ezentúl két forrásból történik: a) az állam részéről, b) a politikai község részéről. Az állami iskolák helyi gondozását az iskolaszék végzi, amely áll egy elnökből (aki a mindenkori községi bíró), egy jegyzőből, aki az iskola igazgatója, és három értelmesebb polgárból. 10 Első buzdító beszédét A karácsony titka címmel 1921 karácsonyán jelentette meg a Tiszavidék című lapban. Írása tele van rejtett társadalmi utalásokkal. A betlehemi jászol titkos csodájának nevezte a mosolygó Jézust. A rómaiak és a görögök istenei ugyanis nem mosolyognak. A jászolban fekvő kiseded jóságos arca békétől és boldogságtól sugárzik, s ezt nem a puha kényelem adja meg neki, mert az ugyan nincs meg körülötte, nem is a hatalom öntudata, mert az itt nem érezhető, nem a tudás kincse, hiszen igénytelen gyermek alakját vette fel. A kis Krisztus békéje és boldogsága nem külső lehetőségekből táplálkozik, őbenne magában van az, és lelkiség, erkölcsi jóság a neve. Nem csak a betlehemi istállóban volt nagy a szegénység. Közöttünk jár az mai is minden ijesztő következményeivel együtt. Ne csak a viszonyok kényszerítő hatása alatt tegyünk jót, minél több jót, hanem azon, amit a szegényeknek adunk, legyen rajta a karácsonyfa aranyos-ezüstös díszeinek egy szála, legye rajta a csodás gyermek szeretetének egy-egy szép vonása szólította fel didergő lelkű híveit Petrányi Ferenc. 11 A belvárosi plébános a jeles egyházi ünnepek karácsony, pünkösd és húsvét előtt rendszeresen szólt a híveihez, szentbeszédei azonban eltértek a megszokott, a liturgia keretei közé évszázadok óta beillesztett 10 Petrányi Ferenc: Az iskola-kérdés; Tiszavidék, szeptember 12., 2 3. p. 11 Petrányi Ferenc: A karácsony titka; Tiszavidék, december 25., 1 2. p. 11

10 intő-fegyelmező beszédektől. Kalocsán a hittudósok biztos katedráját kellett otthagynia egy ismeretlen, távoli kisváros szürke, egyhangú, háborútól kifosztott s ebből eredően igénytelen világáért. Könyvek, könyvtárak, tanári méltóság és lapszerkesztői tekintély maradt utána, amikor a fiákeren végig a selyemúton bezötyögött az óbecsei plébániára. Nem maradtak róla följegyzések, de bizonyára maga is tanácstalan volt: mire jut ezzel a kegyelemkenyérrel, amelynek maradéka most az ölébe hullott? De nem sok ideje marad a töprengésre, hamarosan idegen katonák, és a nyomukban idegen hivatalnokok szállták meg a várost, majd következett a döntés: a bácskai magyaroknak hosszúnak ígérkező kisebbségi sorsra kellett berendezkedniük. Vagyonukból kifosztott, jogaikból kiforgatott, kultúrájuktól elszakított, a megvertség tudatástól elnehezült közösséget kellett visszavezetni az élet naposabb oldalára, oda, ahol lélekben megerősödve újra érdemes küzdeni, érdemes tervezni, és egy értelmes eljövendőben reménykedni. Petrányi Ferenc plébános úr nyúlhatott volna az evangélium megszokott fordulataihoz, s elmondhatta volna híveinek, hogy túl a földi szenvedéseken az ígéret országa vár reájuk. De ő nem ezt tette. Bölcsen fölismerte, hogy az erény, a jóság a földi élet jutalma kell, hogy legyen, s akkor szolgálja a legteljesebben a reá bízott nyáj üdvösségét, ha erőbe és akaratban megerősíti a híveket. Ha megtanítja őket szeretni az életet. Szeretem a tavaszt írta 1924 húsvétján, rajongok a szép, a nagy, az újraéledő természetért. Az élet újra jelentkezik a fejlő bimbókban, ott duzzad, dolgozik, kitörni készül az élet az új hajtásokban, a termő rügyekben, ott pompázik a virágzó fákon, ott illatozik a tavaszi virágokban. ( ) Új remények, új örömök, új munka, új törtetés, új boldogság, új élet. Minden, de minden a nagy természetben ellene mond a télnek, fagynak, pusztulásnak, elmúlásnak. 12 Lelkesítő beszédeinek talán a legszebbikét kezdte ezekkel az életet dicsérő, himnikus sorokkal, akkor, amikor a Tisza-menti magyaroknak igazán kevés okuk volt a derűre. A Jó Pásztor azonban mestere volt a lelkesítő beszédeknek. A hitében megroppant, reményét vesztette, vigasztalan közösség előtt sokszor elmondta: a tétlenség nem vezet sehová. Nincs közöttünk he- 12 Petrányi Ferenc: Húsvéti gondolatok; Tiszavidék, április 20., 1 2. p. 12

11 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket lye a kételynek, a bizonytalanságnak és a fél-akarásoknak, mert ezek képtelenné teszik az embert a cselekvésre. A világ romjain nem úgy kell jónak lenni, hogy passzív rezisztenciába vonulunk, ebben a világban földet kell szántani, kerteket kell művelni, családot kell fenntartani és otthonokat kell építeni, mert a nemes munkában megedződik a lélek. Nem az az erkölcsös ember, aki az imáira bízza sorsa alakulását, hanem aki keresztény elszántsággal a közössége érdekében teszi a dolgát. Nekem húsvét körül az újjáéledő természet feltámadásról, a halálba véget nem érő új életről suttog írta a Húsvéti gondolatok című írásában, nemcsak meleg érzéseket, nem bizonytalan sejtéseket, hanem emelkedett és boldog gondolatokat. Szerény keret a természet élete, mégis a legyőzhetetlen élet hirdetője. [ ] Akinek lelkét betölti a hit, a meggyőződés, lelkében mindig virágos, illatos, napsugaras kertet hordoz. Petrányi Ferenc apátplébános egy percig sem hitte, hogy létezik gonoszság, amelyen a szép eszményei is kicsorbulnak. Ugyancsak a Tiszavidék közölte egyik legszebb buzdító beszédét, a Szellem és élet című pünkösdi köszöntőjét. A plébános legyőzött és kifosztott híveit a létezés magasabb értékeire figyelmezteti, rámutatva arra, hogy létezik egy másféle építkezés is: a szellemi gyarapodás. A kutató értelem az embert a lét, a világ peremére állítja, ahol azután szembe találja magát a Végtelennel írta Pünkösd bűvöletében a plébános. Ez az a szent föld, melyen mindenkinek, aki tulajdon értelmét nem akarja megtagadni, le kell borulnia. Aki pedig így, az istenismeret alapján áll, annak feje fölött, ha akarja, máris nyiladozni fog az ég, és a Lélek továbbra is fel fogja őt világosítani fényével, tüzével, hogy a világban anyagon, fizikai törvényen, energiákon felül meglásson mást is: a szellemet, hogy meglássa magát a végtelen szellemet. Létezik tehát egy másik világ is, a belső lelki világ, amelyet kötelességünk élettel kibélelni, amire a világ fölött lebegő Szentlélek bátorít bennünket. Szellem, lélek és akarat a hívő embernek erőt ad a világ átformálására ez történ ama első Pünkösdkor is az apostolokkal. A Pünkösd megvilágosít, megvigasztal és megerősített bennünket. A Lélektől megáldott élet a szabadság ihletén, az erény és a bűn különbségének belátásán nyugszik, megteremti a felelősség-érzet légkörét, és mint ilyen az eszményi világ sugárzásában bontja ki pompáját. Ebben 13

12 a világban akarni kell és tenni kell. A kétely haloványsága a gondolatnak, a félakarat megrontója az ember őserőinek, képtelenné teszi az embert lelki kilendülésre és erkölcsi cselekedetre. Mert az erkölcs nem kultúra, nem tudomány, hanem az akarat korrektsége, a szívnek nemessége jellemzi, fegyelem. [ ] Az ember nagy értékeinek, az egész világot uraló végtelen szellemnek, s a bensőnkben lévő lelkiségnek felismeréséhez szív kell, s aki magát lealacsonyítja, az saját fölségének ismerésére el nem jut. [ ] Az erkölcsi elem által lett a gondolatból eszmény, az ismeretből meggyőződés. Nemcsak csillagok ragyognak a fejünk felett: eszmények is ragyognak bennünk, s ha ezeket ki nem elégítjük, meghasonlott emberek leszünk, kikben talán itt-ott túlteng az ész, de senyved az akarat, s a lélek mélyei konganak az ürességtől; akikben nincs meg a szükséges napsugár, a kilendülés a Végtelen felé, kiknek nincs hitük és megadásuk, nincs az örökkévalóval és a Végtelennel kegyelmi összeköttetésük. Szellem és élet kell nekünk! A világban lássunk anyagon kívül szellemet is, és a fizikai életen kívül töltekezzünk bensőséges, tartalmas lelki élettel áll az apátplébános egyik legszebb ünnepi beszédében. 13 Mint ahogyan karácsony is kétféle van: az egyik a lélekben-szellemben mélyen megélt születés és teremtés ünnepe, a másik a felületes élvezetek alkalmi megelégedettsége, ami nem vezet sehová és nem hagy nyomot az emberben. Az igaz karácsony maga a kegyelmi állapot: amikor Krisztus nyomán az erkölcsi szabadság felragyog az emberben. 14 Másmilyen jellegű üzenetet fogalmazott meg a Tiszamentiek a Dráva partján Útiemlékek az osijeki eucharisztikus kongresszusról című beszámolójában. Petrányi Ferenc apátplébános híveivel együtt vett részt a rendezvényen, ahol az Oltáriszentség és a hitélet címen mondott buzdító beszédet. (Ennek tartalma nem ismeretes.) A találkozó, a magyar, német, bunyevác, horvát és szlovén hívek es sereglete a beszámoló szerint mély nyomot hagyott a plébánosban. A földrajzi távolságon, nyelvi, faji különbségen felül írta a Tiszavidékben van egy kapocs, mely Belgrádtól Ljubljanáig, a Tiszától a dalmát partokig 13 Petrányi Ferenc: Szellem és élet; Tiszavidék, május 20., 1 2. p. 14 Petrányi Ferenc: Kétféle karácsony; Tiszavidék, december 24., 1 2. p. 14

13 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket összefűzi a birodalom különféle lakóit, és ez a szent kereszténység, a világot átkaroló katholikus hit köteléke. Akik ezt a hitet a nép lelkében erősítik, azok a birodalom komoly érdekeit szolgálják, akik a hitet ki akarják lopni a nép szívéből, rosszat tesznek az összességgel. Akik Krisztust mentek imádni, a megértés és a szeretet megnyugtató érzésével jöttek vissza a sokféle nyelvű kongresszusról. Akik más jelszavakkal vonultak fel, sajnos egyazon nyelv mellett is bábeli fogalom- és értelemzavar áldozatai lehetnek. 15 Nem lehet nem észrevenni a beszámoló politikai élét, társadalom-bírálati célzatát. Születésének centenáriumán Petrányi Ferenc Thán Mór festőművész emlékezete címmel tanulmányt írt az óbecsei születésű, országos hírű festőről. Kiváló művészettörténeti érzékkel rajzolta meg a festő alkotói korszakait, járta végig munkásságának színtereit, és minden bizonnyal elsőként mutatta be az idős művész óbecsei kapcsolatait, bácskai tevékenységének történetét. A halála fölött érzett megindultságában vetette papírra: Hisszük, hogy halála órájában oda lépett ágyához egyike az angyaloknak, kiket oly tisztelettel és áhítattal tudott megrajzolni, és gyengésen rátette rózsás ujjait a haldokló művész fáradt szemeire, hogy csendesen zárhassa le azokat ő, akinek alkotásaiban oly sok év után is annyi szem gyönyörködik. 16 Thán Mór szülővárosához fűződő kapcsolatait megemlítette A templom száz éves jubileumához; című tanulmányában is, melyben a Visita Canonica, a kánoni látogatás egykori jegyzőkönyveiből Óbecse történeti múltjára vonatkozóan addig nem ismert adatok tucatját halászta elő. 17 A tanulmány egyik megkerülhetetlen forrása vidékünk XIX. századi történetének. Az apátplébános nagy figyelmet fordított a katolikus egyház méltó megjelenésére is, 1923-ban egy belvárosi tűzvészt követően ő irányította a zárda és a templom épületének restaurálását. A hívek 15 Petrányi Ferenc: Tiszamentiek a Dráva partján Útiemlékek az osijeki eucharisztikus kongresszusról; Tiszavidék, augusztus 24., 1 3. p. 16 Petrányi Ferenc: Thán Mór festőművész emlékezete Születésének századik évfordulóján; Tiszavidék, június 17., 3 4. p. 17 Petrányi Ferenc: A templom száz éves jubileumához; Tiszavidék, július 20., 2 3. p.; július 27., 2 3. p. és augusztus 10., 1 3. p. 15

14 körében rendezett gyűjtés eredményeként sikerült kijavítani a zárda leégett tetőszerkezetét, kívül-belül szinte teljesen megújult a templom, és megvásárolták a tervezett új harangot is. Vissy Károlyné az óbecsei magyarság mindenkori biztos támasza egymaga majd további koronás adománya jelentősen hozzájárult az elképzelések magvalósításához. Felmerült a kettős torony megépítésének a kérdése is ami 1870-től élő elképzelése volt a belvárosi katolikus híveknek, s amihez akkor a tervek is elkészültek, az anyagi lehetőségek azonban ezt már nem tették lehetővé. A templomkert rendezésére is sor került megépítették a kerítést, s ezt követően a Szentháromság szobor, a patinás kereszt és a Mária-szobor is biztonságba került. Maga Petrányi Ferenc is úgy látta, Óbecse egész államunk területén a legszebb főtereknek egyikével dicsekedhet. 18 Az 1920-as, 1930-as években Óbecsén nem volt az életnek olyan szöglete, ahol a hívek ne kérték volna apátplébánosuk tanácsát, ne folyamodtak volna hozzá segítségért után 1925-ben ismét szent évet hirdetett a Vatikán, s az apátplébános lelkesen vállalta a zarándokút megszervezését. Kedvcsinálásként a Tiszavidék lapjain többször is fölelevenítette római emlékeit, s dicsérte azokat, akik e szép utazás eszméje felvetették. Elsőként vette elő Evers György Képek a régi és új Rómából című, 1900-ban, a legutóbbi szent évben Óbecsén Löwy Lajos nyomdájából kikerült ötszáz oldalas, hatalmas művet, és megemlékezett annak aracsi fordítóiról, Makra Imréről és Woldmann Györgyről is. A jugoszláviai összes katolikus egyházmegyék, így a bácskai is, május 27-től június 2-ig voltak Rómában augusztusában pedig ő vatta föl elődje, Jauch Ferenc plébános közadakozásból megépített síremlékét. Avató beszédében a győzedelmes élet jelképének nevezte őt. 20 A szelíd lelkipásztor a bácsmegyei egyházkerület cenzoraként azonban tudott mennydörögni is főleg zivatarban őszén néhány 18 Petrányi Ferenc: A kath. templom restaurálása Tiszavidék, február 11., 1 2. p.; Petrányi Ferenc: A templomrestaurálás ügyében; Tiszavidék, március 18., 2 3. p. 19 Petrányi Ferenc: Megyünk Rómába?; Tiszavidék, július 20., 1 2. p.; Petrányi Ferenc: Rómába! Tiszavidék, december 28., 2. p 20 Petrányi Ferenc: Jauch Ferenc emlékezete; Tiszavidék; augusztus 16., 1 2. p. 16

15 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket pályakezdő, fiatal író Komáromi József szerkesztésében Zivatar címmel irodalmi és művészeti szemlét jelentetett meg. 21 Sokan ezt a kezdeményezést feltételezhetően fiatalos lendülete miatt az irodalom elleni merényletnek tekintették, maga Szenteleky is levelei tanúsága szerint fanyarul fogadta a fiatalok lármás föllépését, Cziráky Imréhez intézett levelében a Kalangya megfontoltságát állította szembe az induló folyóirat hevületével. A Zivatar negyedik, karácsonyi száma azután Petrányi Ferencet is szóra bírta: Karácsonyi zivatar címmel a Tiszavidék lapjain bírálta a folyóirat szellemiségét. Az egyház elleni minősíthetetlen támadásnak ítélte azt a hihetetlenül nagyképű megállapítást, miszerint Krisztus nem is volt Isten. A Zivatarban közölt cikk írója azt hiszi: az volt ez emberiség legszomorúbb tévedése, hogy Krisztust istennek nézték, istenként tisztelték. Az apátplébános úgy vélte, hogy e kamaszos megnyilatkozással a kétezer éves egyház valódi szerepét és lényegét kérdőjelezték meg itt a Tisza partján, s a hitviták indulatával sorolta az egyházi irodalom klasszikusainak megállapításait. 22 A szerkesztő, Komáromi József válaszolt ugyan a vádakra, de reménytelen vállalkozás volt vélt igazáról meggyőzni a kalocsai szeminárium egykori tanárát. 23 Petrányi Ferenc óbecsei szolgálata során egyetlen pillanatra sem feledkezett meg a szegények gyámolításáról tavaszán Szegényeinkért címmel a szegényebb sorsú embertársaink részére szervezett tüzelő és élelmiszer-adomány gyűjtést, melynek megszervezését és lebonyolítását maga vállalta. 24 De a gyűjtőbizottság elnöke volt akkor is, amikor a Jótékony Magyar Nőegylet elnökeként híveihez intézett felhívásában a jótéteményre buzdított Megjelent a Zivatar első száma; Tiszavidék, október 2., 2. p.; Megjelent a Zivatar második száma; Tiszavidék, október 23., 3. p. 22 Petrányi Ferenc: Karácsonyi zivatar; Tiszavidék, január 1., 2 3. p. 23 Komáromi József: Karácsonyi zivatar; Tiszavidék, január 8., 3. p. 24 Petrányi Ferenc: Szegényeinkért; Tiszavidék, február 26., 2. p. és március 5., 2. p. 25 Petrányi Ferenc: Felhívás a jólelkű emberekhez; Tiszavidék, szeptember 3., 1. p.; A szegény gyermekekért; Tiszavidék, január 28., 2 3. p.; Adjatok, adjatok, amit az Isten adott ; Tiszavidék, január 15., 1. p.; Megmozdultak a szívek 17

16 Követendő példája az igaz hazafinak 1927 tavaszán Óbecsén fényes keretek között ünnepelték meg Petrányi Ferenc pappá történt fölszentelésének negyedszázados jubileumát. A Tiszavidék első és második oldalán minden bizonnyal Rácz Imre kántor, a lap főmunkatársa köszöntötte az ünnepeltet. Méltatásában kiemelte: városunk egyik előkelő, vezető férfija, társas életünk tevékeny szellemi munkása, a katolikus hívek rajongásig szeretett, nagy tudású főpapja érte meg az Isten kegyelméből és jóvoltából azt az évfordulót, ahonnan immár egy negyed századra tekinthet vissza az ő áldásos működésének eredményekkel ékített munkájának hosszú sorozatára. Petrányi Ferenc egykor vállalt elhivatottságának emberül megfelelt, negyed évszázad küzdelmei igazolják őt, a lelki atyát, aki eredményesen tevékenykedett a hitélet fejlesztésén, a tanárt és képezdei igazgatót, aki a derék néptanítók seregét nevelte föl, az ihletett hitszónokot, aki buzdító beszédeivel az egyházmegyében elismerten az élen áll, a tudományos előadót, akinek felkészültségét nyilvános előadásai bizonyítják, az írót, aki gondolataival és bámulatos előadói képességével mindenki szívébe, lelkébe belopta magát, a hírlapírót, aki a szívesen olvasott vezércikkek szerzője, és a társas élet osztatlan népszerűségnek örvendő vezető egyéniségét, aki kezdeményezéseivel igyekszik egybe tartani a város magyar közösségét. Az ezüstmiséjét ünneplő apátplébános társas egyesületeink népszerű vezető-tagja, a jótékonyságot gyakorló Magyar Nőegylet buzgó támogatója és igazgatója; a kultúrestéket rendező bizottság elnöke, akinek évente megtartott, magas színvonalú tudományos felolvasásai mindenkor ékességei a műsornak, nagytekintélyű, hasznos tagja és pontos látogatója a községi tanácsnak, igazgatósági tagja városunk legnagyobb pénzintézetének, az állami iskolaszéknek befolyásos tagja, és nagy elfoglaltsága mellett a legnagyobb óraszámmal hitoktató az állami iskolában. 18 A szegény-akció küszöbén; Tiszavidék, január 31., 1. p.

17 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket Petrányi Ferenc nyelvi és felekezeti különbség nélkül viselte gondját Óbecse lakosainak. Lelkipásztorként megtapasztalhatta azt a ragaszkodást, amelyet a legnehezebb napokban a forradalom és a megszállás idején a különféle ellentétek tapintatos elsimításával, a testvéri béke fenntartásával a kölcsönös megértés üdvös szolgálatával szerzett magának a hívei körében. A késő történelem lesz hivatva értékelni azt a higgadt munkát és fellépést írta a Tiszavidék, amelyet boldogemlékű, jóságos lelkű Borota Jován főpróta és Petrányi Ferenc plébános lelket megnyugtató, békére intő, testvéri megértésre buzdító népszónokolásai sikeresen buzdítottak úgy, hogy Becsén sem akkor, sem a követő időkben megalázó, a testvéri megbecsülést széttépő nagyobb atrocitások nem fordultak elő február 28-án tartották meg az ezüstmisés plébános egyházi ünnepét, melyen Márton Mátyás pápai prelátus, kanizsai prépost-plébános, Michler Ferenc apát, moholi esperes-plébános és további tizenhét paptársa köszöntötte őt. Az evangéliumot Varga Lajos kanizsai plébános (volt óbecsei káplán) olvasta föl, az ünnepi szentmise szertartását Rácz Imre kántor vezette egyházi énekkar kísérte. Elsőként Fárbás József, a katolikus hitközség képviselőtestületének világi elnöke köszöntötte az ünnepeltet. Őt Vissy Károlyné a Jótékony Magyar Nőegylet elnöke követte, majd sorba elébe járult: Rajsli Lukács a Katholikus Olvasókör alelnöke, Réh Dezső, a Római Katholikus Iparos Legényegylet elnöke, Papp József, a Földműves Ifjúsági egyesület elnöke, dr. Varró János, a Magyar Népkör vezetőségi tagja. Ezután köszöntötte az ünnepeltet az evangélikus egyház és a Magyar Dalkör nevében Szmik Gyula. Volt tanítványai közül Cziráky Fetter Imre, a Tiszavidék című hetilap nevében pedig Draskóczy Ede főszerkesztő fejezte ki a háláját. Vécsey Géza bankigazgató az ünnepi ebéden mondott pohárköszöntőjében ezüst-embernek nevezte Petrányi Ferencet. 27 Egy évvel később, óbecsei plébánossá történt kinevezésének tizedik évfordulóján Varró János Az első tíz év után című írásában emlékezett 26 Jubileum ; Tiszavidék, február 20., 1 2. p. 27 Egy pap jubileumi ünnepe; Tiszavidék, március 6., 1 2. p. 19

18 meg az eseményről. Ő sem feledkezett meg Petrányi Ferencnek a szerb megszálláskor tanúsított magatartásáról. Kiemelte: Gondoltatok-e arra, hogy ha a predesztinált igaz ember az áldott emlékű Borota esperessel karöltve okos szóval, bölcs tettekkel le nem csillapítja a mérhetetlenül fellángolt szenvedélyeket, a féktelen ár, a szennyes indulatok elsöpörték volna Becsét? Hogy ma por és hamu volnánk? Hogy Becse üszkein a mételyezők, a konkolyhintők a gyújtogatók vijjogtak volna? És azóta is. Folyton. Mindig. A templom, a szószék, az iskolák és egyesületek kultúr-dobogói, a községi és társadalmi gyűlések, a lapok, közösségünk apraja-nagyja, számtalan családunk jóléte, belbékéje hirdeti e kiváló ember páratlan és fáradhatatlan munkásságát. 28 Nem véletlenül írta Szenteleky Kornél július 17-én Újvidékre, Fekete Lajoshoz intézett levelében a következő sorokat: Csuka talán említette Önnek azt a különleges missziót, mely Önre vár, hogy t. i. Petrányi plébánoshoz látogasson el Óbecsére. Remélem, hogy Önnek sikerülni fog Petrányit is megnyerni a V. I. [Vajdasági Írás] számára, mert ő mindenesetre a tiszamenti magyarság körében a legnagyobb tekintélynek és nagyrabecsülésnek örvend. 29 Azután eljött az idő, amikor Petrányi Ferenc isteni küldetése sem volt elegendő az áradó emberi gonoszság megfékezésére. Az apátplébános utolsó írása Országos engeszteléssel mentsük meg nemzetünket! címmel szeptember 30-án jelent meg az Óbecsei Járás című helyi lapban. Azokban a napokban Grősz József főegyházmegyei érsek elrendelte, hogy tekintettel a tragikus eseményekre, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án, vasárnap a templomokban országos engesztelő és könyörgő napot tartsanak. A Magyarok Nagyasszonya hangzott a fölhívás történelmünk nagy fordulópontjain mindig kiállott Szent István népe mellett, így volt ez a török hódoltság idején és azt követően is bizonyára meghallja magyar híveinek kétségbeesett fohászát. Az érdeki felhívást továbbította hívei felé Petrányi Ferenc is, 28 V. [Varró János]: Az első tíz év után; Tiszavidék, szeptember 30., 2. p. 29 Szenteleky Kornél irodalmi levelei ; Sajtó alá rendezte, és bevezetéssel ellátta Bisztray Gyula és Csuka Zoltán, Zombor Budapest, kiadja a Szenteleky Társaság, p. 20

19 Mák Ferenc: Ha valami nagy baj érne bennünket amikor kiemelte: A nehéz idők önkéntelenül Istenre és a vallás erejére terelik a figyelmet. Feltétlenül bízzunk derék és hős katonáinkban, akik a legsúlyosabb áldozatok árán is védelmeznek bennünket. Ám a puszta fohásznál e mérhetetlenül komoly napokban sokkal többre van szükség, tisztességgel, becsületes helytállással, a közösség iránti hűséggel segítsük honvédeink életre-halálra menő harcát! Most már nemcsak az ország és a magyar nemzet átmentéséről van szó fogalmazta meg Petrányi Ferenc a pásztori üzenetét, hanem egy új életberendezkedés megalapozásáról is, mert e sorsdöntő napokban úgy érezzük, hogy másoknak kell lennünk, mint eddig voltunk! [ ] Sok, mélyen gondolkodó ember van azon a meggyőződésen, hogy ha valami nagy baj érne bennünket, nem is annyira a reánk törő ellenség ereje lesz az oka, hanem az, hogy e nagy és sorsdöntő napokban a meggyőződéses hit, az isteni oltalomban való bizalom és a magunkba szállás mentő erejét kihasználni elmulasztottuk. 30 Talán ő volt az egyetlen, aki isteni mércével mérve sem mulasztott semmit, s ezzel átlépte a mártírium küszöbét október 8-án a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, vasárnap Óbecsére szerb partizánegységek vonultak be. Petrányi Ferenc apátplébánost már másnap, október kilencedikén elvezették, súlyosan bántalmazták, az elkövetkező napokban pedig válogatott kínzásoknak vetették alá. A tragédiáról sok évtizedes kényszerű hallgatás után A megtorlás napjai című könyvében Matuska Márton számolt be először. Petrányi Ferenc sírhelyének megjelölése kapcsán idézi a Kommunista Pártnak azt a határozatát, amely megtiltja az apátplébánosról szóló megemlékezést november 25-én a hatalom még rettegett a meggyilkolt egyházfi emlékétől. 31 A könyv szerzője olyan vallomásokat idézett, amelyek a bevonuló partizánok kegyetlenkedését a maga brutalitásában elevenítette fel. Néhány évvel kötete megjelenés után Cseres Tibor Vérbosszú Bácskában című könyvében így írta le a történteket: Petrá- 30 Országos engeszteléssel mentsük meg nemzetünket!; Óbecsei Járás, szeptember 30., 1. p. 31 Matuska Márton: A megtorlás napjai; Újvidék Forum Könyvkiadó, Magyar Szó, p. 21

20 nyi Ferenc apátplébánost október 9-én vitték el a plébániáról, mégpedig fiatal partizánlányok, akik a Centrál felé menet is már ütlegelték a hatvanöt éves, reverendás embert. Odabent szerbellenes vallomást akartak kicsikarni belőle, de őbenne a gyűlöletnek szikrája sem volt. Arcát, és teste minden részét verték, állkapcsát összezúzták. Leginkább egy Zombor környéki, Zorka nevű partizánnő kegyetlenkedett vele. Lemeztelenítve deszkára kötözték, és hasára, mellére, nemi szervére az asztalról ugrálva, szöges bakancsos lábbal valósággal kitaposták belső szerveit. Amikor belehalt sérüléseibe, október 14-én kidobták az emeleti ablakból a keramitos udvarra, hogy öngyilkosságnak nevezhessék a halál okát Hetényi Varga Károly A kétszer is megszolgált kitüntetés címmel októberében cikket közölt Petrányi Ferenc apátplébánosról az Új Ember című katolikus hetilapban, melyben kiemelte: 1920-ban a trianoni békeszerződés ugyan határvonalat húzott plébániája és egyházi főhatósága közé, Petrányi Ferenc azonban megmaradt magyarnak, úgy, hogy soha egyetlen sértő szót nem ejtett, egyetlen ellenséges gesztus nem tett a szerb nép, és a délszláv állam ellen. Jézusi szelídséggel, bölcsen, kellő tisztelettel és tapintattal vezette, vigasztalta, erősítette elárvult nyáját. Talán ezért történhetett meg, hogy a plébános ben megkapta a Pro Ecclesia et Pontifice magas pápai kitüntetést. A szeretetnek ezt a tiszta lelkű apostolát a bevonuló partizánok 1944 októberében brutális kegyetlenséggel halálra taposták. Akkoriban, a vészesen tornyosuló viharfelhők láttán egy péterváradi híve bizonyos Mentes Mihály, aki maga számolt be a történetről megkérdezte Petrányi Ferenc apátplébánostól: mitévők legyünk? Meneküljünk vagy maradjunk? Az apát ezt válaszolta: Amíg csak egy hívem is lesz, én addig el nem megyek sehova! Az Óbecsére bevonuló szerb partizánok Petrányi apátot az elsők között tartóztatták le október 9-én a Central kávéházba hurcolták, ide gyűjtötték azokat, akiktől végleg meg akartak szabadulni. Szemtanúk visszaemlékezése szerint írta Hetényi Varga Károly 32 Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában; Budapest Magvető, p. 22

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

egyházközséget... Miután 1944 őszén az előrenyomuló szovjet hadsereg a visszafoglalt Délvidékről kiszorította a magyar honvédséget, ütött a bosszú

egyházközséget... Miután 1944 őszén az előrenyomuló szovjet hadsereg a visszafoglalt Délvidékről kiszorította a magyar honvédséget, ütött a bosszú Keresztény martírók A kommunizmus idején mártírhalált szenvedett kalocsa-bácsi főegyházmegyei katolikus papok Hetényi Varga Károly Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában című könyve alapján

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

KÖZEGELLENÁLLÁS ÉS VÁLLALÁS

KÖZEGELLENÁLLÁS ÉS VÁLLALÁS KÖZEGELLENÁLLÁS ÉS VÁLLALÁS Nem írok le többet egy sort sem. Legalábbis vajdasági magyar sajtószervbe nem. Cselekvő értelmiség nélkül minden nemzetrész a világon elvész. Minőség nélkül pedig esély sincs

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben