Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története"

Átírás

1 Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Mottó: A jelen tartozik a múltnak és a jövınek. 1. Almásfüzitı régi kápolnái és templomai 2. A templom építésének elızményei 3. A Szent István Római Katolikus templom építése, felszentelése 4. A templom belsı berendezéseinek története 5. A harangok története, felszentelése 6. Az egyházközösség élete 1

2 1. Almásfüzitı régi kápolnái és templomai Füzitı (Fizeg) elsı kápolnája 1059-ben Szent Elek nevét viseli. A Szent Elek szigeten, a mai Prépost szigeten állt. Az itt lakók hamar,- az elsık között- áttértek a római katolikus hitre, ezért épült a kápolna. Az elsı írásos emlékek 1102-ben a Szőz Mária templomáról szólnak, ami a pannonhegyi apátsághoz tartozott. Népiesen felsı templomként emlegették. A Duna folyásának megfelelıen nevezték el a templomokat alsó, illetve felsı templomnak. IV. Béla királynak igen kedves helye volt Füzitı. Nagyon sokszor járt itt, amit az is bizonyít, hogy 15 rendeletet itt adott ki, amibıl 11 Almásfüzitırıl szól. Királyi fogadásra alkalmas épület is ékeskedett, és kisebb udvara volt ezen a dunaparti településen. Felesége, Laszkarisz Mária királynı is ellátogatott Füzitıre. Füzitıt kápolnás, templomos helynek is nevezték körül már két temploma van a falunak. Az új, második templomot Kanizsai Dorottya, nádorispán-né építteti, Mária Magyarország Nagyasszonya tiszteletére. Ez lett Füzitı (Fyzegtwı) második temploma, amit alsó templomként emlegettek és a Foktorokban állt es években régészeti ásatások nyomán, alapjait feltárták. Kanizsai Dorottya kedvelte füzitıi templomát. Mint írja: különös kegyelet főz bennünket ehhez a templomhoz. Többszöri látogatása is ezt bizonyítja ben meghalt, és végrendeletében, ami terjedelmes füzet, így ír a templomról. A Fyzegtwıi Mária Magyarország Nagyasszonya tiszteletére emeltetett templomra egy fehér (damaszkcasulát), miseruhát hagyok. Kanizsai Dorottya udvarában kétkezi munkával készülnek a drága, aranyszállal hímzett, ékkövekkel kirakott egyházi ruhák, így a füzitıi is. Az 1763-as, 1783-as földrengések hatalmas károkat okoztak a templomokban is. Tornyaik ledőltek, harangjaik lezuhantak. A súlyosan károsodott templomok helyreállításához már nem volt anyagi erı. Kıbıl épült falaikat lakások, gazdasági épületek építéséhez használták fel ban építik fel Almásfüzitın a Szent Erzsébet kápolnát, ami a két tantermes iskolával épült egybe. A harmadik, a belsı terem, volt a kápolna ben Rach Józsefné, Pfeiffer Mariann, aki mindenben segítette az egyházi életet, az iskolakápolna részére harangot öntetett. A harang az iskola udvarán, haranglábon állt. Özv. Rach Józsefné megrendelésére festették meg, a kápolna védıszentjének, Szent Erzsébetnek a képét is, ami az oltárkép volt júniusától a 2. világháború végéig 7 alkalommal bombázták Füzitıt. A bombatámadások áldozata lett a Szent Erzsébet Katolikus iskola-kápolna is. A harang és a Szent Erzsébetet ábrázoló oltárkép megmenekült. Rövid ideig egy, úgy nevezett Fa barakkban tartották a szentmiséket. A késıbbiekben a posta épülete, majd az iskolaterem adott helyet a szentmiséknek ben, Tóth Mária és Tóth Margit helyi lakosok adományoztak az egyháznak egy lakóházat, amit kápolna-házzá alakítottak ki. Ez a 30 négyzetméteres kápolna ad otthont a Római Katolikus- és Református Egyház vallási szertartásainak. 2

3 Mórocz Terike 50 éven keresztül végezte a sekrestyési feladatokat. Ilyen hosszú szolgálathoz nagy hit és odaadás kell. Az 50-es években felvetıdött a templomépítés gondolata, győjtést is kezdeményeztek, de az ötlet kudarcba fulladt. Almásfüzitı- felsın, (Lakótelepen) a katolikus híveknek november 4.- én a Sportházban, Farkas János szervezésével szentmisét szerettek volna tartani. A helyszínen tartóztatták le a szervezıt. A miseruhát, a mise kellékeit is vinnie kellett magával. A rendszerváltás után a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház adott otthont a szentmiséknek havonta, majd hetente. Komáromból, vagy Szınybıl járt ki plébános atya misézni. Ádám Erzsébet készítette elı a szentmiséket. Vasárnapról vasárnapra hordta magával a miséhez szükséges kellékeket. A megalakult Szent István Egyházközség szekrényt készítetett, amelynek elhelyezését engedélyezték a Mővelıdési Házban. Ebben a szekrényben tartotta a kellékeket, a miseruhákat, amiket ı tartott tisztán. Nagy érdemei vannak az új templom kezdeteinél. Lendülete, akarata, szervezése példa erejő volt. Ezt az átmeneti állapotot véglegesítette az új katolikus templom felépítése, amit Szent István tiszteletére szenteltek fel, június 27-én. 2. A templom építésének elızményei Az Almásfüzitıi Timföldgyár építésével párhuzamosan Verı Imre építész megtervezte a Timföldgyárhoz tartozó lakótelepet is, ami eredendıen Dunaalmásra került volna ban dılt el, hogy itt, Almásfüzitın kerül felépítésre. A tervek készítésében Farkas Ipoly fiatal tervezı nevét is meg kell említeni, aki Verı Imre irodájában dolgozott. Az ı ötleteit, szemléletét tükrözik az emeletes házak. A tervek Verı Imre aláírásával kerültek engedélyezésre. Ezen a tervrajzon katolikus templom is szerepelt. A tervezı a templom helyét, k, t betőkkel jelölte, ami katolikus templomot jelent. Természetesen akkor a templom felépítését nem engedélyezték es évektıl a szınyi Spekl Antal vagy a komáromi Pados József plébános tartott vasárnaponként szentmisét a Petıfi Sándor Mővelıdési Házban novembertıl Szıny és Almásfüzitı plébánosa, Kántor Antal kanonok úr itt, Almásfüzitın is fellendítette a hitéletet Április 25-én már volt bérmálkozó gyermek itt helyben, a Mővelıdési Házban. A Gyıri Egyházmegye püspöke, Dr. Pápai Lajos Megyéspüspök úr osztotta ki a bérmálás szentségét. Almásfüzitı történetében elıször fordult elı, hogy püspök látogat a községbe. Meglepıdve tapasztalta a nagy számmal megjelent hívı közösséget. Kántor Antal kanonok úrban megfogalmazódott a templomépítés gondolata. 3

4 A németországi páderborni hívek Paul Kaiser atya közremőködésével több templom is felépült Magyarországon, így római katolikus templomot építettek Nagyszentjánoson is. Még egy templom felépítését ajánlottak fel. Gönyü községre esett a választásuk. A régi, romos kápolna helyett új templom felépítését tervezték. A Mőemlékvédelmi Felügyelıség azonban a kápolna lebontását nem engedélyezte, sıt pénzt adott a helyreállításra, felújításra. Ezek után a templom felépítését, majd fenntartását már nem merték vállalni. Ez volt a szerencséje Almásfüzitınek. Kántor Antal Kanonok úr megemlítette a Püspök atyának Almásfüzitıt. Paul Kaiser atya és Dr. Pápai Lajos Püspök atya váratlanul ellátogatott településünkre, helyszíni szemlét tartani. İk is ezt a parkos részt szemelték ki a templom helyének, ahol jelenleg is áll a templom. Elkezdıdött a lázas intézkedés. Az Önkormányzat támogatta az építkezést. A tervezett templom helyének eldöntésére helyszíni bejárást kért az akkori polgármester asszony, Rokolya Ferencné október 20.- án 10 órára. A bejárásokon több helyszín is szerepelt: 1. Perjéspuszta és a Lakótelep közötti szántóföld 2. a mővelıdési ház- óvoda- iskola közötti terület 3. a fıút és a Verı Imre út közötti fás rész 4. a Lenin út- Ady Endre út- trafóház közötti park A bejárás eredményeként ez utóbbi helyszínre, a 4-es pontra, esett a választás. Az indokok: - mert a község készülı településrendezési tervének készítıje egyértelmően vallja, hogy a templom építésére ez a hely a legalkalmasabb, legszebb, - mert alkalom adódna, a környezetbe nem illı épület- a faház, szolgáltatóház - megszőntetésére, - mert a templom a község központi területére, kellemes környezetbe kerülne. Erre a helyre tervezte Verı Imre, a lakótelep építésze is a templomot. A tervrajzon k,t betőkkel katolikus templom- jelölte a helyét. Az Önkormányzat a templom felépítéséhez szükséges területet térítésmentesen az egyházmegye rendelkezésére bocsátotta. Amikor már biztos volt a hely, Kántor Antal kanonok úr javaslatára, meghívására ide, Almásfüzitıre ismét ellátogatott Johannes Joachim Degenhard, Páderborni Bíboros Érsek, az adománygyőjtı Paul Kaiser atya és Dr. Pápai Lajos Gyıri Megyéspüspök úr, megtekinteni az építendı templom kijelölt helyét. A vendégek tetszését elnyerte a lakótelep középpontjában, a gondozott parkban kijelölt terület. Így volt lehetséges, hogy Dr. Pápai Lajos Püspök atya felajánlotta és hozzájárult, hogy itt Almásfüzitın épüljön meg a templom. Néhány helyi Képviselıtestületi tag ellátogatott az új nagyszentjánosi templomot megtekinteni, - mert ugyanazon terv alapján épült itt Almásfüzitın is a templom. 4

5 Nagyon tetszett mindenkinek a Paul Kaiser atya és a németországi hívek adományainak segítségével felépített, gyönyörő katolikus templom. Ezek után látták a tervrajzokat is. Volt néhány ötletük a változtatásra is, de ezt nem követte tett. Az akkori kijelölt területen szolgáltatóház (Faház) állt. Ennek elbontását és költségeit Szınyben lakó egyéni vállalkozó vállalta, és az érte járó összeget felajánlotta a templom építésére. A közmővek kiépítésének költségeit pedig a Polgármesteri Hivatal vállalta. Az adminisztrációs és engedélyezési munkákat, ezek lebonyolítását Kántor Antal atya intézte. Nagy segítségére volt Kaptay György, aki ismeretségével gördülékenyebbé tette az ügyintézést. Kántor Antal kanonok úr július 31.-ig végezhette itt Almásfüzitın papi teendıit, mert augusztus 1-jével áthelyezték Gyır- Moson- Sopron megyébe. Az alapkı letételénél már nem lehetett jelen. Nagy érdeme van templomunk felépítésében, sokat tett a kezdeti lépésekben. Köszönjük, Antal atya, amit értünk tett cím alatt nyilvánosan is, a sajtóban is köszönetünket fejeztük ki minden lépéséért, tettéért, a hívek nevében Csalava László Szıny és Kálmán László Almásfüzitı egyházközségi elnökök. 3. A Szent István Római Katolikus templom építése, felszentelése A templom alapozása 2000 szeptemberében megtörtént. Mivel homokos volt a talaj, az alapot 2,5 méter mélyre kellett leásni. Az alapból kitermelt homokot felhasználták a templom falazásánál. Simonits Péter, Dr Pápai Lajos Megyés Püspök, és Schmudla Tamás az alapkı letételének szertartásán november 11-én megtörtént a templom ünnepélyes alapkıletétele. Az alapkıletétel szertartását Dr. Pápai Lajos Megyés Püspök úr végezte. 5

6 Az ünnepélyes igeliturgia végén a Püspök úr megszentelte és elhelyezte az okiratokat a kör alakú betonmélyedésbe. Az okiratokat egy fém henger rejti. Ez a henger kb. az oltár közepe alatt található. 80x100x5 cm-es csiszolt vörös márványlap az alapkı fedılapja. Ráírva: A fémhenger tartalma: - a 2000-es esztendıben veretett, Szent István királyunk tiszteletére készített, 1 unciás, színezüst emlékérem (4000Ft) - a Magyar Nemzeti Bank által díszcsomagolásban kiadott évi forgalomban levı fémpénzek, kiegészítve egy 200Ft-os érmével, (2000Ft) évi Bayer centenáriumára készített, bronz plakettje, melynek hátlapján az Almásfüzitıi Timföldgyár képe látható - az építkezés okmányai, névsorok, község vezetıi, egyházközségi tagok, plébánosok, ministránsok. Dr Pápai Lajos Megyés Püspök megáldja az okiratokat. Kántor Antal kanonok úr áthelyezése után Scmudla Tamás atya lett Szıny és Almásfüzitı plébánosa. Az ı mőködése alatt kezdıdött meg az építkezés. A Templom nagysága, méretei. Alapterülete 352 négyzetméter, magassága: 17m, 150 fı befogadására alkalmas. Égetett tégla burkolatú, szürke tetejő, szokatlan toronymegoldású templom. A csúcsban álló kereszt 1. m magas, fémmel bevont fából készült. A képviselı testület ötlete egy alumíniumból készített kereszt lett volna, de nem valósult meg. Modern stílusban épült a templom. A tetejétıl az aljáig tükör üvegablakok vannak mindkét oldalán. 6

7 A terveket Horváth Sándor gyıri tervezı és társai készítették, illetve a gönyői templom építésének tervei, változtatás, módosítás nélkül használhatók voltak. Statikus Persa András. Mőszaki ellenır Gábor Jenı. Kivitelezı Fehér László vállalkozó. A Gyıri Egyházmegye fıépítésze felügyelte az építkezést. Az építkezés költsége 100 millió Ft, ebbıl 60 milliót a németországi paderborni hívek adományozták, Paul Kaiser atya nagylelkő győjtésével, a fennmaradt összeget a Gyıri Egyházmegye vállalta magára, melyhez besegített a helyi hívek győjtése is május 15-én elkezdték a templom lábazatát, vasalását, zsaluzását. 5-8 szakember dolgozott minden nap. A mővelıdési házban laktak, ebédet pedig az iskolából kaptak. Az Alfen Kft. szolgáltatja a hideg vizet, és a villamos energiát, engedélyezi a csatornahálózat használatát. Az építési területet körbe kerítették, felvonulási épület is állt rajta, de a drága zsaluzó anyagok ırzését biztosítani kellett. Ezt a hívek vállalták. Május15-tıl, július 23.-ig felváltva- éjjel ırködtek: Farkas Lajos, Haid Imre, Kálmán László, Wachtler Ede, Stingl Gellért, Kazi Nándor, Kalóz Géza, Tóth Ferenc. Farkas Lajosnak elévülhetetlen érdemei vannak az építkezésben. İ tartotta a kapcsolatot az építık és a hívek között. Minden nap ellátogatott az építkezésre, sokat jegyzetelt, naponta tudta milyen munkafázisban dolgoznak az építık, és bárminemő problémára kereste a megoldást. Legtöbbször ı szervezte a hívek társadalmi munkáját is. Az épülı templomnál Viszolai László, Stingl Gellért, Farkas Lajos, Balog János, Wachtler Ede. 7

8 Még július folyamán a zsalukat lebontották, a falakat felhúzták, az ajtókat, ablakokat a helyükre állították. Augusztus elején a felsı betonkoszorút betonozták és a kör alakú ablakokat rakták be. Augusztus 22-én a tetıszerkezet vasrészei a helyükre kerültek, minden tartó rész behegesztve, összehegesztve. Szeptemberben elkészült a torony falazása. Októberben a templom tetejére kátránypapír került. Novemberben már belsı munkálatok folytak: villanyszerelés, főtésszerelés, gáztartály beállítása. Decemberben átadták a főtési rendszert és január 7-én megindult a padlófőtés. Végzik a belsı vakolást, szerelik a vízvezetéket. Februárban már kinti munkálatok is folynak, rakják a járólapokat. Márciusban elkészült a torony, a szennyvíz csatornázását végzik, készítik a külsı lépcsıket. Április 1-jén püspöki szentmisét tartottunk a félig kész templomban, Dr. Pápai Lajos Megyéspüspök úr celebrálta a szentmisét, ahol nagyon sokan részt vettek. Áprilisban a torony belülrıl bevakolva, folytatódik a víz és a villany szerelése. A tetın pedig dolgoznak a bádogosok. Májusban már a festık dolgoznak a toronyban. Az állásokat lebontják, a belsı szerelések a végéhez közelednek. Vakolják a templom elejét. Mázolják az ajtókat. Járólapozzák a külsı lépcsıket. Szerelik a külsı világítást. Júniusban lebontják az ideiglenes kerítést. Közben már folynak a takarítási, tereprendezési munkálatok, készül a parkoló, a helyi hívek szorgalmas munkája nyomán. A templom körüli parkba örökzöldeket, díszcserjéket telepítettek a segítıkész hívek. A tujákat, fenyıket, díszcserjéket Szarka György kertészmérnök, Farkas Lajos, Wachtler Ede ajánlották fel. Kaptay György szervezése folytán az Agostyán-i arborétum faiskolájából, Vénusz Tibor kertészmérnök által válogatott örökzöldeket és csemetefákat kapott a templom körüli park. Elültetésük is Kaptay György érdeme, mert géppel ásatott gödrök segítettek az elültetésben, amit szintén Kaptay György rendelt a helyszínre. Az İ ismeretsége folytán mindezt anyagilag a Tatai Környezetvédelmi RT állta. Sajnos a sok elültetett facsemete közül keveset látunk növekedni. A nagy szárazság miatt, a főnyírás miatt több is áldozatul esett. Pedig többen is öntözték a csemetéket, legfıképpen Kazi Nándor viselte szívügyének a locsolást. Az építık tekintettel voltak minden fára, bokorra. A lehetıségekhez képest vigyáztak a környezetre. Ezt az is bizonyítja, hogy a fıbejárathoz vezetı gyalogjárdában van egy kanyar. Ez azért épült így, hogy minél több fenyıfát és díszbokrot kikerüljenek, megkíméljenek a kivágástól. A templom belsejének takarítása is nagy ütemben folyik. A meglévı belsı berendezések, képek, virágok is a helyükre kerültek. A helyi hívek nagy létszámmal és önzetlenül vettek részt minden takarítási és rendtételi munkában. Mindenki önszántából jött, hívni senkit nem kellett. Így került sor 2002-ben június 27-én a templom felszentelésére. 8

9 Ünnepélyes és örömteli nap volt a templom felszentelésének napja, június 27. Szent László ünnepe. Johannes Joachim Degenhardt, a németországi Paderborni Egyházmegye Bíboros Érseke és Dr. Pápai Lajos a gyıri Egyházmegye Püspöke (ketten a fényképen) együtt végezték a szentelési szertartást, és celebrálták az ünnepi szentmisét, nagy létszámú asszisztencia segítségével. A templomnak két védıszentje van, Szent István és társvédıszentként Szent Liborius. Az egyházközség Szent Istvánt választotta védıszentnek, a paderborni hívek kérésére Szent Liborius lett a társvédıszent. Az ünnepi szentmise keretében helyezték az oltárba Szent Liborius ereklye darabját, és áldották meg a templomot. A 150 hívı befogadására épült templomban ennek a létszámnak kétszerese volt jelen. Több magas rangú méltóság, több szomszéd községben szolgálatot teljesítı lelkipásztor, és a helyi község vezetıi, természetesen Paul Kaiser atya és néhány német vendég is részt vett a templom felszentelésén és az ünnepi szentmisén. 9

10 Paul Kaiser atya a kép bal oldalán a második, Johannes Joachim Degenhardt Bíboros Érsek úr a szertartás végzése közben. A felszentelési szertartás után Johannes Joachim Degenhardt Bíboros Érsek ünnepélyesen átadta Scmudla Tamás plébánosnak a templom szentelésérıl szóló okiratot. Tamás atya köszönetet mondott az adakozóknak és a kivitelezıknek a szép új templomért. Egy hónap múlva július 25-én elhunyt Johannes Joachim Degenhardt Bíboros Érsek úr. Nagy hálával tartozunk neki templomunkért. Nyugodjon békében. Szent Liborius, elıkelı gall törzsbıl származott, római mőveltséggel rendelkezett. A 4. sz.- ban, 50 éven át volt- a Francia, Le Mans városának püspöke. Ezen idı alatt 217 papot szentelt, és több templomot építtetett. Kortársa és barátja volt a toursi Szent Mártonnak, aki magyar földön született. 396-ban Szent Márton karjai közt halt meg. Amikor a kereszténység elterjedt a mai Németország területén, Páderbornban püspökség alakult. 836-ban földi maradványait, ereklyéit átszállították Páderbornba, hogy védıszentjük legyen, s erısítse meg a püspökséget. A krónikák szerint közben sok csoda történt. Páva kísérte ereklyéit végig az úton, amint megérkeztek, a páva elpusztult. Azóta Szent Liborius a helyi Dóm védıszentje. Paul Kaiser atya ennek az egyházmegyének a plébánosa. Ahol segítségükkel templomot építenek, mindenütt szeretnék felhívni a figyelmet Szent Liboriusra. Ez a templom ajándék: a Gyıri Egyházmegye, Paul Kaiser atya és híveinek nagylelkő ajándéka. 10

11 4. A templom belsı berendezéseinek története A templom felszentelésének idejére, ami 2002 június 27.-én Szent László napján történt, még elég hiányos volt a templom belsı berendezése. Még padok sem voltak, a Gyıri Egyházmegye segítette ki a templomot székekkel. 200 darab vasvázas, kárpitozott széket küldött a templomnak ben készültek el padjaink. 20 darab, hatszemélyes, fenyıfából készült, világos színőre kezelt padot készíttetett a Gyıri Egyházmegye. A padok maradék darabjaiból Wachtler Ede térdeplı zsámolyt készített. Ekkor kaptuk a gyóntatószéket is. 5 millió Ft-ba került mindez, de ehhez is jelentısen- hozzájárult adományával Paul Kaiser atya és a paderborni hívek. A padokra 2007 év téli, hideg napjaira szivacs párnákat varrt ifj. Wachtler Edéné, Kálmán Lászlóné, és Varga Lajosné. A páderborni hívek ajándéka a templom felszentelésére egy gyóntató kehelykészlet, valamint néhány miseruha. A templomban szembemisézı oltár van. Az oltárasztal, az olvasóállvány (ambó), tabernákulum, a keresztelı kút tervezését és kivitelezését a Gyıri Egyházmegye saját költségén készítette el. Az oltár mögötti falon, a fıoltár helyén egy nagymérető, fából készült kereszt látható, Tamás atya ajándékaként. Javaslat volt oltárkép készítetésérıl is. Lajos József, budapesti szobrászmővészt ihlette meg templomunk. Körgyőrő alakú, háromdimenziós, márvány, alumínium és bronzöntvénybıl álmodta meg a Paradicsomi kert címő mővét. Az oltárkép készítetése elmaradt. A szentéj esztergált papi székét a komáromi Jézus Szíve templomból Pados József atya adta templomunknak. Az oltár két oldalán egy-egy nagymérető poszter látható. Szemben állva az oltárnak a jobb oldalon Szent István képe, amint felajánlja országunkat Máriának, térdelve kezében a koronával. 11

12 A baloldalon Szent Liborius a pávával. A kezében tartott könyvön kövek vannak. Szent Liboriuszt az epekövesek és vesekövesek védıszentjének tartják. Több ilyen jellegő csodát is feljegyeztek róla. A templom felszentelésekor még nem volt oltárterítı. A Jézus Szíve templomból Pados József atya kölcsönözte, amit természetesen már- hálás köszönettel - visszaadhattunk, mert több garnitúrával is gyarapodott templomunk. Készített oltárterítıt Wachtler Edéné, és több garnitúrát- különbözı, szebbnél-szebb technikákkal- Mindszenti Lászlóné. Minden évszaknak, és ünnepi alkalomnak van külön terítıje. A garnitúra áll egy oltárterítıbıl, kettı szoboralatti terítıbıl, és a szentségtartó elıtti takaróból. Mindszenti Lászlóné szép Mária zászlót is horgolt. A szentmise kellékeinek tárolására asztalkát készíttetett Haid Imre és felesége. Az esztergált húsvéti gyertyatartót Tamás atya adományozta. Egy másik szép- szintén esztergált- gyertyatartót Dr. Halász Csaba családja adott a templomnak. A keresztút (Stáció) képeit Paul Kaiser Atya ajándékozta, amit Johannes Joachim Degenhardt a Pádenborni Egyházmegye Bíboros Érseke áldott meg a templom felszentelésekor. A képek reprodukciók, Z Feldmayer, német festı készítette. A 11. állomás képe szokatlan módon ábrázolja a keresztre feszítést, mert 4 szeggel szegezték fel Jézust. A lábánál két szeg látható. Általában 3 szeget használnak a képeken. Két hatalmas szobafenyı, és több nagymérető dísznövény is díszíti templomunkat, a község lakóinak önzetlensége folytán. Elsı pillanattól volt ruhájuk a ministráló gyermekeknek, a varrásba ifj. Wachtler Edéné és Hajd Imréné folyt bele, és Kálmán Lászlóné varratott. A bejárat mellett 1-1szobor látható. A jobb oldalon, 1m-es Lourdes-i Szőz Mária szobor, amit Scmudla Tamás atya vásárolt. A baloldalon, ajándékba kapott, szintén olyan magas Szent Szaniszló szobor, Keményné Pongó Anna restaurálta, tette széppé. A két szobor tartó állványt Kálmán László és felesége készíttette. Természetesen templomunkban a Magyar zászló és a Pápai zászló is jól látható helyen díszeleg. A zászlótartókat Haid Imre rendelésére készítették. A templomban még nincsen orgona. Kálmán Lászlóné saját szintetizátorán játszik a szentmiséken. Honorárium nélkül végzi a kántori teendıket, teszi bensıségesebbé szentmiséinket. Szabadidejébıl szakít idıt az elıkészületekre, a kántori munkákra. A sekrestye bútorzatának egy részét Tamás atyának köszönhetjük. Keményné Pongó Anna két részletet festett meg a Keresztútból, Pilátus halálra ítéli Jézust, és Jézust megfosztják ruháitól. Ezek a képek a sekrestyében láthatóak. Hajd Imre minden mőszaki, szerelési munkában, önzetlenül kivette részét. Mindennemő problémára talált megoldást. Elköltözésükig biztos segítıje volt a templomnak. 12

13 5. A harangok története, felszentelése 2006 évig állt a Szent István Római Katolikus Templom harang nélkül. Nagy vágya volt az Egyházközségnek és a híveknek, hogy lakjon harang a toronyban. A községben néhány itt lakó család erısen tiltakozott a harang ellen. A harang hangjára, zavaró hatására hivatkoztak. Az aláírások győjtésébıl azért nem lett népszavazás, mert nem volt elegendı az aláírók száma. Ma már a harangok hangja ıket is megbékítette. Scmudla Tamás atya és a képviselıtestület Lengyelországban öntetett harangok mellett döntött. A kapcsolatteremtésben sokat segített Dr. Kerényi Lajos atya és templomának képviselı testületi elnöke. Farkas Titusz harangszakértı mestert bízta meg Tamás atya, a harangokat tartó állvány, a programozás elkészítésével, a harangok beszerelésével. Elképzelés volt alumíniumból készült harangok vásárlására is, de ez nem valósult meg. A hívek adományából, Dr. Kerényi Lajos atya, Paul Kaiser atya, Kántor Antal Kanonok úr, Scmudla Tamás atya anyagi segítségével sikerült kettı harangot vásárolni. Nagy öröm és izgalom volt a harangok megérkezése. Egy hétig a templomban volt kiállítva a három harang. A kettı új és a régi, kisfüzitıi, Szent Erzsébet harang. A két új harang közül a nagyobbik 130kg-os, a kisebbik 40kg-os, mindkettı moll hangzású. A nagyobbik harang felirata: Szent István Király könyörögj érettünk. Másik oldalon: Almásfüzitıi Hívek A kisebbik szent Mihály harang feliratai: Szent Mihály oltalmazz, Almásfüzitı-felsı A harmadik harang a kisfüzitıi Szent Erzsébet kápolna harangja, amit felújíttattunk és a templomban együtt gyönyörködtünk a három harangban ben a Szent Erzsébet harangot illetéktelen személyek eltulajdonították. Hosszabb idı után,- rejtélyes körülmények között- megkerült, de kissé sérülve. Ezért kellett ismét felszentelni. Farkas Títusz új nyelvet, és új tartószerkezetet készített a haranghoz. 13

14 A szentelés után visszakerült a Szent Erzsébet kápolna udvarába, eredeti helyére, a haranglábra. Egyik oldalán a felirat: Ajándékozta, öntette, Rach Józsefné Pfeiffer Mariann, Szlezák László harangöntı Budapest, Másik oldalán: Szt. Erzsébet könyörögj a füzitıi hívekért. Minden nap déli 12 órakor és este 7 órakor szólalnak meg a harangok. Szentmisék vasárnap reggel 8 órakor, és szerdánként este, - téli idıben du. 5 órakor, nyáron este 6 órakor kezdıdnek. A harangok misék elıtt kétszer szólalnak meg. A Szent Mihály harang szava a temetıbe kíséri a település halottait. Most már nem csak a Duna túlsó partjáról, a Szlovákiai Izsa községbıl hallik a harangszó. A harangokat Dr. Pápai Lajos gyıri megyéspüspök megbízásából, Dr. Kerényi Lajos piarista atya szentelte meg, és áldotta meg ünnepi szentmise keretében. A felkérést és a köszöntést Wachtler Ede, az Egyházközség képviselıtestületének világi elnöke végezte. Dr Kerényi Lajos atya, Schmudla Tamás atya, Ferling György atya, és a ministrások, Hajd Ágnes, Kálmán Teréz, Kálmán Péter. Dr. Kerényi Lajos atyához azért fordultunk ezzel a kérelemmel, mert több szállal is kötıdik Füzitıhöz. Itt született Almásfüzitın, alsóbb iskoláit is itt végezte. Szülıházát a 2. világháborúban bombatámadás érte. A kápolna mellett van egy kis szobácskája, ahova szívesen hazalátogat. Ha csak teheti, itt tölti rövid szabadságát. Sok emlék köti İt Füzitıhöz. A harangok felszenteléséért is hálásan gondolunk Rá. 14

15 Az ünnepi szentmisén több plébános atya, a község vezetıi, és több meghívott vendég is részt vett. A templom teljesen megtelt hívı és érdeklıdı emberekkel. A harangszentelés utáni agapét a képviselıtestület tagjai szervezték. Együtt ünnepeltek a hívık, a meghívott vendégek, a meghívott lelkipásztorok, és a község vezetıi. Izgalmas mővelet volt a harangok felhúzása a toronyba. Több kíváncsi nézıje, sıt segítıje is akadt a mőveletnek. Nagy öröm és megkönnyebbülés volt, amikor a lakásukba, a toronyba tértek, és megszólaltak a harangok. Farkas Títusz és Wachtler Ede a megérkezett harangokkal. Már mi, almásfüzitıiek is örömmel idézhetjük Ady Endre: Kis Karácsonyi ének címő versébıl: Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt- havat hoznak. 6. Az Egyházközösség élete A Szent Istvánról elnevezett Egyházközösség Képviselıtestülete hivatalosan március 27-én, Virágvasárnap alakult. Dr. Pápai Lajos az Egyházmegye Püspöke nevezte ki a képviselıket. A hivatali esküt Mátrai István Székesegyházi Fıesperes elıtt tették le, ünnepi szentmise keretében, amit a Fıesperes úr celebrált, és Kántor Antal kanonok úr koncelebrált. 15

16 Kálmán László, világi elnök Kálmán Lászlóné pénztáros Haid Imre templomatya Ádám Erzsébet korelnök, a késıbbiekben- elırehaladott évei miatttiszteletbeli tag lett. Tagok: Kaptay György Haid Imréné Farkas Lajos Vizúr Jánosné Udvardi Istvánné Zoller Istvánné Stingl Gellért A késıbbiekben a tagok létszámában változás történt, elköltözés, elhalálozás, az életkor elırehaladta, és egyéb okok miatt Wachtler Ede világi elnök Takács Józsefné jegyzıkönyvvezetı G Molnár Andrásné tag lett Az Egyházközség szentmiséken kívüli tevékenységei: - minden évben nagyböjt idején Keresztútat tartunk a templomban - május és október hónapokban Rózsafőzért és litániát imádkozunk -a helyi községi énekkar minden évben virágvasárnap elıadja a Passiót, valamint nagyobb ünnepeken énekel a szentmiséken -a húsvét elıtti hetekben Tamás atya egy-egy szentmise megtartására vendég atyákat kér meg - karácsonykor, az éjféli szentmise elıtt az iskolás gyermekek Betlehemes játékot adnak elı, Tamás atya és Kálmán Lászlóné felkészítésével ban ökumenikus Istentiszteletet tartottak templomunkban római katolikus, református és az evangélikus lelkészekkel. Valentinianus császár Brigetióban halt meg 375. november 17-én, agyvérzésben. A temetı, ahol eltemették, Almásfüzitı területére esik. Ennek emlékére a Füzitı Baráti Kör szervezésében, korhő ruhákban, emlékeztek meg a császárról. Páros években Almásfüzitı, páratlan években Szıny tart megemlékezést Valentiniánusról - a Füzitıi Napok rendezvényein belül már volt hangverseny is templomunkban. Szerepelt: a tatai Eszterházy Énekegyüttes, az Egressy Kamarakórus, Vox Femina is. Nagysikerő elıadásokat hallottunk tılük - Dr. Kerényi Lajos Atya ebben a templomban is megünnepelte Aranymiséjét, 2002-ben. A meghívott lelkipásztorokkal, és a hívekkel,- akik megtöltötték a templomot-, szeretettel és tisztelettel köszöntöttük. Jó egészséget kívánva a további papi munkájához - a hívek április 30-án, ellátogattak, busszal Esztergomba, a bazilikába, Mindszenti József hercegprímás emlékmiséjére, amit Erdı Péter Bíboros úr mutatott be 16

17 - évente ellátogatunk Péliföldszentkeresztre busszal, végigjárjuk a szabadtéri Keresztutat - többször is volt buszos zarándok utunk Tétszentkútra, Kántor Antal Kanonok úr templomába, amit a csodatevı, gyógyító forrás fölé emeltek ben Dr. Kerényi Lajos atya a Hit Pajzsa Díjat vette át. A Kommunizmus Áldozatainak emléknapján A Hit Pajzsa Díjat,kitüntetést azoknak adományozzák, akik a diktatúra idején hőek maradtak hitükhöz. Ezt a rangos díjat vette át Lajos atya Mádl Dalma asszonytól. Templomunkban a képviselıtestület is gratulált és köszöntötte Lajos atyát Január 20-án, a Biblia Évének megnyitóján, szentmise keretében áldotta meg- a hívek szép számmal elhozott- Bibliáit Tamás Atya Augusztus 20-án templomunk búcsúnapján- Nyikus Anna népi iparmővész Koronánk Gyöngyünk címő kiállítása volt látható templomunkban. A kiállításon látható textilképek gyöngyökkel, arany és ezüstszállal, számtalan öltés és hímzésformával készült képek. A Szent Korona zománcképein látható 13 Szentet ábrázolják. - a templom takarítását, ellenszolgáltatás nélkül a hívek végzik, fıképpen a képviselıtestületi tagok szorgoskodnak - mindig van virág a templomban, amit részben a hívek adnak, részben vásárlással kerül az oltár és a két szobor díszítésére - a szentmisék elıkészítését Haid Imre és felesége, valamint Kálmán László és felesége, havonkénti váltásban végezték 2007 nyaráig. Elköltözés miatt Kálmán László és családja vállalta magára ezt a feladatot. A sok idıvel és munkával járó szolgálatot jó szívvel és szeretettel végzik. Templomunk nagyon szép, emeli a község hírnevét. Mindenkinek- itt lakónak és idelátogatónak ajánljuk, hogy térjen be és tekintse meg. Már több buszos csoport is meglátogatta. Elismeréssel szóltak templomunkról. Készítette: Wachtler Edéné (Kis Irén) Almásfüzitı, 2008 Forrásmunkák: Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok Hörömpöly Mihály: Almásfüzitı helytörténete Aktuális idıben megjelent folyóiratok napilapok, hetilapok, havilapok: Hitvallás, Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, Komárom- Esztergom Megyei 24 Óra, Hitvilág, Eredeti levelezések, dokumentumok Visszaemlékezések, elbeszélések, lejegyzett leírt részletek Kaptay György és Farkas Lajos emlékezései és jegyzetei 17

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület

SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.év Közhasznú szervezet neve: Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége (SZLLMSZ) Székhelye: 2600 Vác, Liszt F.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez Javaslat az,,abas6ri Szent Anna KSpolna" [telepiil6si/tiijegys6gi/megyei/kiilhoni magyarssg] 6rt6ktiirba tort6nd felv6tel6hez (alsirds) dstum) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör.

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. 23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. Semjén kastély, a Halász-kúria, a Borpince, a Református templom és az Erzsébet kápolna helyi egyedi védelem alá helyezésérıl Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó Kecskemét-Matkó Lakosok száma: - Az esemény idıpontja: 2010.04.15 Helyszín: Óvoda Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) Tiszabábolna Lakosok száma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

Kiscsısz. Interaktív Faluház

Kiscsısz. Interaktív Faluház Kiscsısz Kiscsısz a Marcal-medencében, a Hunyor-patak széles,mocsaras völgyét jobb oldalról kísérı -10-20 méterig- emelkedı dombvonulat szegélyén fekszik. A Somló-hegytıl 13 km-re, Celldömölktıl 18 km-re

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM:33-1/2015. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM Az Országos Mentıszolgálat az elsı három Mi 2-es helikopterét üzemidı miatt 1999-re leállította, és ezért a Szolgálatnál géphiány lépett fel. Mivel a Honvédség

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA Dátum: 2011. április 27. Ügyintézı Hajdu Csaba Ügyiratszám: 08-8/1377-2/2011 Tárgy: Melléklet: A Murphy s Pub a Széchenyi tér (18480 hrsz) ÉK-i részén

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság! 1. sz. bizottsági elıterjesztés Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: Mővészetek Háza belsı lépcsıbérlet fedezetének biztosítása

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRİL SZÓLÓ 4/1999. (III.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeir l és a jelképek használatáról I.

Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeir l és a jelképek használatáról I. Egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeirıl és a jelképek használatáról Kenderes Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, Lehota Vilmos, Révész György, Tasi Péter, Tóth József, Tóth Sándor testületi tagok.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, Lehota Vilmos, Révész György, Tasi Péter, Tóth József, Tóth Sándor testületi tagok. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. július 23.-án 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester, Tasi Kálmán

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület A KARCOS MURCI Hagyományırzı Színjátszó Egyesület és a Szentistváni TITÁN Sportegyesület eredményesen pályázott a 102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. október 27-i rendes

Részletesebben