SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA"

Átírás

1 POSTVERSAND MÜNCHEN B E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett meg Moszkvába a kazáni Szűzanya vatikáni tulajdonban lévő kegyképe,amelyet most II.János Pál pápa II. Alekszij pátriárkának ajándékozott.a kazáni Istenanya kegyképének Oroszországba való visszatérése alkalmából II. János Pál pápa levélben köszöntötte II. Alekszij ortodox pátriárkát: Az Orosz Ortodox Egyház és az orosz nép által a múlt században átélt szenvedések után a történelem Urának akaratából a mai napon közös örömben és reménységben részesülünk azáltal, hogy a kazáni Istenanya ikonja visszatér szülőföldjére. E bevezető sorok után a szentatya örömét fejezi ki, hogy a pátriárka fogadja a Walter Kasper és Theodore Edgar McCarrick bíborosok által vezetett küldöttséget, amely átadja ezt az oroszországi kereszténység történetéhez oly szorosan kacsolódó szent ikont. Az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen akaratából Isten Anyjának ez a Kazanskaya néven ismert kegyképe maga köré gyűjtötte nem csak az ortodox híveket, hanem a világ más részein élő katolikus testvéreiket is. A közelmúltban az isteni Gondviselés akaratából az orosz egyház és nép visszakapta szabadságát, miután leomlott az Európa keleti és nyugati részét elválasztó fal. A keresztények sajnálatos jelenlegi megosztottsága ellenére is, ez a kegykép mindazok egységét jelképezi, akik követik Isten egyszülött Fiát és Aki felé ez a kegykép vezet minket.róma püspöke sokat imádkozott ez előtt az ikon előtt annak a napnak az eljöttéért, amikor mi mindannyian egyek leszünk és együtt hirdetjük a világnak, egyetlen hangon és látható közösségben, az egy Úr üdvösségét és győzelmét a gonoszság és minden olyan ellenséges erő fölött,amely megkárosítja hitünket és az egység melletti tanúbizonyságunkat - írja a szentatya. Levelét a pápa így folytatja: Kedves Testvérem, a mai napon csatlakozom az orosz ortodox egyház püspökei, papjai, szerzetesei és az Oroszországban élő hívő nép imáihoz. Ebbe az imádságba bekapcsolódnak a katolikus egyház gyermekei is, akik mélyen tisztelik Isten Szent Anyját. Vezessen el ez a kegykép bennünket az Evangélium ösvényén Krisztushoz, védelmezve azt a népet, amelyhez most visszatért, az egész emberiséggel együtt. Isten Szent Anyja fordítsa anyai tekintetét korunk emberei felé és segítsen minden hívő embert, hogy megmaradjon Isten útjain és hirdesse Jézus Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet.A mai napon bizalommal imádkozunk a Legszentebb Szűzhöz, mert tudjuk, hogy ő kieszközli majd számunkra és minden nemzet számára a béke ajándékát. A pápa II. Alekszij Moszkva és minden oroszok pátriárkájához intézett levelét ezekkel a szavakkal zárja: Őszentsége, a szeretet érzelmeivel, a ma ünnepelt esemény örömében és Isten Szent Anyjára emelt tekintettel a Mi Urunk nevében testvéri békecsókot váltok Önnel. Imrényi Tibor szegedi ortodox paróchus a Vatikáni Rádiónak elmondta: a kazáni Szűzanya csodatévő kegykép története a XVI. századi Oroszországba nyúlik vissza, az esztendőre, Kazany városába, amelyet az orosz keresztény csapatok a tatár iga alól való felszabadulás megkoronázásaként 1552-ben hódítanak meg ben hatalmas tűzvész pusztít a városban, és az egyik testőrparancsnok háza is porrá ég. Kilencéves kislányának, Matrónának álmában megjelenik a Szűzanya, és azt üzeni, hogy ha a leégett ház alatt ásnak, megtalálják az ő szentképét. Azt is meghagyja a kislánynak, hogy értesítse róla a város egyházi és világi elöljáróit. A látomás többször megismétlődik, mire a kislány az anyjával együtt ásni kezd a leégett CSERHÁTI FERENC Mindig öröm tölti be szívemet, amikor templomainkban látom, hogy híveink, rózsafüzérrel a kézben tisztelegnek Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária képei előtt, gyermeki bizalommal fejezik ki hódolatukat, ragaszkodásukat iránta, szép ájtatosságaink végén pedig őszintén és igazán csendül fel az ének: Szentolvasót imádkoztunk, Máriához fohászkodtunk, Kérve kérjük Szűzanyánkat, Fogadja el hű imánkat (Sík Sándor). Napjainkban többen csak nehezen értik a vallásos áhítatnak ezt a fajta megnyilatkozását. Számukra érthetetlen e Mária tisztelet, a rózsafüzér imádság unalmas, primitív hit jele, imamalomszerű, babonás hiedelem, minden Máriaájtatosság csak érzelgős szabadidei foglalkozás. Gyermekkoromban magam sem értettem, hogy minek kell októberben minden este mintegy 50 Üdvözlégyet elismételni. Ma is csodálattal emlékszem vissza apámra, aki fáradságos napi munkája után, estenként ágyunk mellé térdepelt és családjával együtt fohászkodott: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján! A hívő keresztények ma is rózsafüzérrel a kézben és töretlen bizalommal könyörögnek Istenhez, akárcsak elődeik másfél évezred óta, az élet viharai közepette belekapaszkodnak ebbe az egyház által felkínált túlvilági mentőövbe. Még akkor is, ha néhány mai ember számára ez a mentőöv túl egyszerűnek, talán együgyűnek vagy éppen lehetetlennek tűnik, ők bíznak benne, akárcsak egykor nagyjaink és elődeink, akik gyakran belékapaszkodtak a rózsafüzérbe, e kör alakú, szemekből álló, furcsa mentőövbe és megmenekültek. V. Piusz pápa és sok kortársa az október 7-i lepantói győzelemre nem talált kiválóbb magyarázatot, mint azt, hogy a diadal csakis a Szent Szűz közbenjárására jött létre. Ugyanígy gondolkodott később VI. Károly császár és udvara az augusztus 5-i péterváradi (ma Petrovaradin, Jugoszlávia, szigeti erődítmény a Dunán) győzelem után. De kiben bízott Szent István király, IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi és Rákóczi, Pázmány és Prohászka? Talán katonáik vitézségében vagy fényes elméjük sziporkázó logikájában? Biztos. De ezen túl főleg Égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz anyai oltalmában. Ők nemcsak a vitézi kardot, a sercegő pennát forgatták ügye- ház kályhája alatt, és lent a földben meg is találják a Szűzanya posztóba csavart képét. Minden valószínűség szerint a tatár uralom alatt került oda,amikor a keresztények nem egyszer arra kényszerültek,hogy titkolják a hitüket. A szentképet ünnepélyes körmenet keretében viszik át Kazany város székesegyházába,és már a körmenet alatt számos csoda történik,vakok nyerik vissza a látásukat.a kegykép csodás megjelenésének a napja, július 8., kötelező ünnep lesz az orosz egyházban. Egy másik történelmi esemény is kapcsolódik a kazanyi Szűz kegyképéhez: ben, az ún. zavaros időkben, amikor belső viszályok, ellenségeskedés dúl az országban SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA (Folytatás a 2. oldalon) sen, de az ima fegyvereit, a Mária tisztelet eszközeit és nem egy közülük a rózsafüzért. Ők bíztak a Szent Szűz támogatásában, mert ismerték az Írást, amely szerint Mária kezdettől fogva a szükséget szenvedők oldalán állt. Kánában Ő vette észre leghamarabb a vendéglátók szorult helyzetét: Nincs több boruk (Jn 2, 3) - jegyezte meg, miközben kérő tekintettel fordult isteni Gyermeke felé. Anyai szíve azonnal megérezte az emberi nyomort, és mivel A kazáni Szűzanya, ikon. (Lásd cikkünk!) rendületlenül hitt Szent Fia messiási erejében, a várakozások biztos beteljesülésének reményében, reábízta embertársai gondját, baját. Ő tudta, hogy Isten Fia képes begyógyítani minden sajgó sebünket... Közbenjárásának hatása nem is maradt el! Mária közbenjárt embertársaiért Kánában, de ugyanígy pártfogolja őket azóta is nemzedékről nemzedékre a Föld végső határáig. Joggal alkalmazható rá a bibliai Juditról szóló dicséret: A bizalom, amiről bizonyságot tettél, nem vész ki sohasem az emberek szívéből, hanem mindörökké megemlékeznek az Isten hatalmáról. Fordítsa ezt az Isten örök dicsőségedre és áldjon meg minden jóval - folytatja az Írás -, mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk, s megakadályoztad pusztulásunkat... (Jt 13, 19-20). Mária közbenjárása, a hős Judithoz hasonlóan ismételten megszabadította Isten népét a gonosz Holoferneszek istentelen garázdálkodásaitól. Mária kérésére Szent Fia nem egyszer széttiporta már a ránk leselkedő, alattomos, mérges kígyó fejét... Az Egyház és szent emberei mindig érezték a Szent Szűz hathatós segítségét! Magyar népünk mindannyiszor Máriához menekült, ha gyászos történelme folyamán oktalanul, becsapottan, kifosztottan másokért szenvedett, és Isten anyjánál keresett vigaszt. Ilyenkor örömmel tapasztalta, hogy nem hiába csengett ajkán a bizakodó ének: Gyászba borult egek, háborgó tengerek, csillaga Mária, Hozzád fohászkodunk, feléd sóhajtozunk, Szeplőtlen Szűzanya (Endrődi Sándor). Hős férfiak és derék asszonyok, a szomorúak és árvák, a szenvedők és betegek újra és újra megtapasztalták a Szent Szűz anyai jóságát és ismételten meggyőződtek arról, hogy nem hiába könyörögtek töretlen bizalommal: Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt vagy szószólásodat kérte. Szent István királyunk 1038-ban, halála előtt Mária oltalmába ajánlotta országát. A Boldogságos Szűz Mária azóta a magyar nép hivatásának őrangyala (Prohászka, Az imaórák liturgiája IV, o.), mi pedig Mária Nemzete, a Magyarok Nagyasszonyának lovagjai vagyunk. Országunkat Mária országának hisszük és valljuk, Mária a Magyarok Nagyasszonya, a mi Asszonyunk, aki a bajban és vészben nagyon sokszor megvigasztalta már a hozzáfordulók szívét. Keressük csak fel országunk sok szép búcsújáró helyét - állítólag 67 a számuk - és kérdezzük meg az ott látható temérdek sok mankónak és márványtáblának, a sok aranyból, ezüstből készült szívnek, a különböző formában megjelenített kezeknek, lábaknak és szemeknek történetét! Mind Mária jótéteményeit dicséri. A Nagyboldogasszonyunk iránti bizalom nem veszhet ki népünk szívéből. Nekünk továbbra is megújuló hittel, töretlen bizalommal kell felkeresnünk a magyar kegyhelyeket, és istenkereső lélekkel kell zarándokolnunk Máriacellbe, Lourdes-ba, Fatimába, Altöttingbe, Csíksomlyóra vagy Máriapócsra, bárhová, ahol Isten bőséggel árasztja kegyelmeit ( rendel ) fia édesanyja által.a szent helyeken milliók találtak már vissza Istenhez és találtak vigaszt Isten Anyjánál, akit olykor nem véletlenül nevezünk a térdenálló és könyörgő mindenhatóságnak. Égi Édesanyánk ő, aki hathatós édesanyai szavával közbenjár értünk, isteni Fiához vezet bennünket; anyai kérésére Isten Fiától senki sem távozik üres kézzel. Sok mai ember csak karosszékből és tv-n keresztül szemléli a Mária-kegyhelyekre zarándokló és hömpölygő tömegeket. Számára mindez csak szórakoztató műsor, értelmetlen látvány és tömegmegmozdulás, amelyhez semmi köze. Így érzi, mintha semmilyen támogatásra sem szorulna. Nincs szüksége sem anyai, sem apai, de még isteni segítségre sem. Önmaga erejéből próbál üdvösséget szerezni, úgy gondolja, hogy hit nélkül is jól kijön és megél. Ezzel szemben hisszük és valljuk, hogy az üdvösség Istentől jön és nemritkán Mária által, közbenjárására! Önmagunk erejéből semmire sem jutunk. Nincs gyümölcse fáradozásainknak, ha nem kíséri azt Isten áldása. Hacsak Isten nem építi a házat, hiába fáradoznak, akik dolgoznak rajta (Zsolt 126, ). Októberben Isten népe különös buzgalommal tiszteli Máriát és imádkozza a rózsafüzért. E hónap két szép Mária ünnepe: Rózsafüzér Királynéja és Magyarok Nagyasszonya, október 7., illetve 8. - szintén a Mária tisztelet szép ősi formáira emlékeztet. Soha ne szégyelljük, ne restelljük kezünkbe venni a rózsafüzért. Buzgó imádkozásával hamarosan megtapasztaljuk, hogy ha nem is a legújabb, de a világ legerősebb, leghatékonyabb fegyverének, Isten felénk nyújtott biztos mentőövének birtokába jutottunk.

2 2 ÉLETÜNK október LENNE EGY KÉRDÉSEM... Nőgyűlölő a Pápa? A Vatikánban július végén tettek közzé egy dokumentumot, amelynek témája: a férfi és nő együttműködése az Egyházban. A felvetett kérdés kétségkívül érdekes és aktuális. Annál meglepőbb volt a felháborodott vita és kritika, amely az irat megjelenését kísérte, különösen a médiában. Ennélfogva, előrelátható volt, hogy az ismerősök körében is előkerül az ügy ilyetén megfogalmazásban: Atya, hát már megint miket művel ez a pápa? Nincs jobb dolga ennek a beteg öregembernek, mint hogy a nőket támadja? Szerencsére volt alkalmam e kifakadást megelőzően átolvasni az inkriminált iratot és érdemben válaszolni az ingerült kérdésre, illetve helyretenni a nyilvánvalóan téves információkon alapuló kitörést. Nagyjából a következőket mondtam: Miklós atya válasza: A pápának tett szemrehányás alapja néhány, a dokumentum megjelenése kapcsán egyes bulvár lapokban olvasható, negatív hangvételű kommentár volt. Ezek csak úgy hemzsegnek az előítéletektől, a rosszindulatú gyanúsítgatástól, feltehetően azért, mert az irat valódi tartalmáról, mondanivalójáról IMASZÁNDÉKOK Októberre 1. Imádkozzunk, hogy a keresztények, hitükben szilárdan, készek legyenek a párbeszédre azokkal, akik más vallási hagyományok követői. Ha valakinek nekiszegezik a kérdést: Ön szilárdan, megalapozottan áll-e hitében? - első pillanatban meghökkenne. Talán érezné, hogy hite szilárd és megalapozott, de ezt határozottan kimondani valószínűleg nem merné.talán így szólna: erről mélyen meg vagyok győződve. Különben, a precíz és határozott igen könnyen keltheti a túlzott önbizalom és önértékelés látszatát, s ez adott esetben kétségeket kelthet a kérdezőben - nem pozitív indulás. Nem beszélve az esetleges leégés lehetőségéről. A hit nem egyszerű dolog, több eredője és összefüggése van. Függ például attól, hogyan élem meg a megbocsátó Istent, amikor valamely tettemért Isten bocsánatát kérem. Hogyan élem meg az embert szerető Istent a magam életében? Hogy élem meg a csapásokban is engem vezető Mindenhatót. Felismerem-e az Ő ujját a betegségben, foglalkozásom és családom nehézségeiben, ezek elfogadásában, elviselésében és megoldási próbálkozásaiban? Több más mellett: mennyire vagyok képes harmóniát teremteni Isten szeretete és gyenge megoldásaim között, amelyek - szubjektív érzésem szerint - távol állnak attól, amit Isten elvár tőlem. A hitért meg kell harcolni, egy életen át meg kell érte dolgozni (olvasni, tanulni). A hit lassan érik meggyőződéssé, nem csupán elméleti tudás, hanem érzelmileg mély tapasztalatokban megérett és Isten kegyelmével támogatott állapot. Egy szóval: tanúságtétel. Ezt csupán meggyőződés esetén lehet vállalni. Így az ember lassan megérik arra, hogy más vallási hagyományok képviselőivel párbeszédbe elegyedjen. Nem a felsőbbrendűség tudatában, hanem a mindenkit szerető Isten megjelenítésében. A többit Jézus - amint ezt megígérte - hozzáadja. 2. Imádkozzunk, hogy Dél-Amerikában megvalósuljon a minél képzettebb katolikusok fokozatosan érezhető jelenléte a nemzeti életben és a médiákban. A katolikusoknak, keresztényeknek fontos feladata, hogy az emberszeretet parancsa szerint részt vegyenek a közéletben, és Jézus követelése alapján alakítsák a társadalmi életet és a médiák működését. Ez a felebaráti szeretet egyik formája. Nem elégséges csak otthon jó keresztényként élni. Fejős Ottó szerzőiknek fogalma se volt: aligha olvasták, csak a hírügynökségek közleményeiből szereztek róla némi tudomást és azokat is a maguk szájíze szerint értelmezték. Mindenekelőtt tisztázni kell tehát néhány körülményt: 1. A kérdéses dokumentum nem közvetlenül pápai irat, hanem a Hittani Kongregáció állásfoglalása, de természetesen a Pápa hozzájárulásával és jóváhagyásával. 2. Tartalmában és hangnemében nyoma sincs bármiféle nőellenességnek, vagy pláne nőgyűlöletnek, ellenkezőleg: az irat nagyon világosan és határozottan állást foglal a női egyenjogúság és a nők pótolhatatlan szerepe mellett, elutasítva minden olyan ideológiát, amely ezt igyekszik megsemmisíteni. 3. Egyes sajtóorgánumok, nemcsak hogy vétettek az alapvető újságírói etika ellen, amennyiben nem vették figyelemben a Vatikáni Sajtóiroda által megszabott embargó időpontját, hanem még meg is hamisították a rendelkezésükre bocsátott szöveget. Ezek előrebocsátása után lássuk a katolikus egyház püspökeihez intézett vatikáni megnyilatkozás célkitűzését és alapgondolatait. A jelen dokumentum szeretné a férfi és nő aktív együttműködése számára az Egyházban és a világban - különbözőségük kifejezett elismerése mellett - a helyes értelmezés egyes feltételeit átgondolni. - A Bevezetésnek ez a mondata a kiindulópont a- zoknak az irányzatoknak a felvázolására, amelyek a nők alárendelt helyzete ellen lépnek fel. Az egyik a férfit ellenfélnek tekinti és ellene hatalmi harcot hirdet,a másik a két nem közti különbség megszüntetésére törekszik, mert az - szerinte - nem eredendő, hanem kulturális behatások következménye. Az irat rámutat azokra a veszélyekre és káros hatásokra, amelyek a társadalom és különösen a család számára az egyik vagy a másik irányzatból adódnak. A nemek közti harc lehetetlenné teszi a társadalom békéjét és felborítja a család alapstruktúráját, a nemek közti különbözőség tagadása pedig egyenesen kétségbe vonja a család létjogosultságát, ugyanakkor a homoszexualitás felértékeléséhez vezet. Ezzel a bírálattal a dokumentum nem akarja a feminizmust egészében elítélni, hiszen a nők egyenjogúságáért vívott küzdelemben az Egyház a nők oldalán áll, ilyen értelemben maga is feminista, hanem csak annak kinövéseit. Ezzel szemben hangsúlyozza, hogy a Biblia emberképe, amelyre a keresztény tanítás épül, a legbiztosabban szavatolja a férfi és a nő partneri kapcsolatát, lehetővé téve - Isten parancsa szerint - az aktív egymást kiegészítő együttműködést. E tétel igazolására a Hittani Kongregáció a Szentírás idevonatkozó szövegeit idézi és értelmezi. Már a Teremtéstörténet utal rá, hogy az ember kétnemű lényként létezik és, hogy mindkét nemre vonatkozik: Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette őket. A nő teremtése, mint a férfi segítőtársa nem jelent alárendeltséget, hanem egyenrangúak egymáshoz rendeltségét. Ezért írja II. János Pál pápa Mulieris dignitatem című, a női méltóságról szóló iratban: A nő egy másik én a közös emberlétben. Férfi és nő kezdettől a kettő egységeként jelenik meg. Ugyancsak a pápa mutatott rá egyik katekézisében, hogy a vitális különbözőség a közösségre irányul; ez teszi képessé az embert, hogy kifejezze szeretetét a másik iránt, amennyiben az ember, mint személy ajándékká válik és ezáltal megvalósítja léte tulajdonképpeni értelmét : a két nem egymásért létezik. Ezt mindegyik nem a maga sajátos módján váltja valóra. A nemiség - hangsúlyozza a Szentatya - a férfit és a nőt nemcsak fizikai, hanem a pszichológiai és szellemi síkon is meghatározza és mindegyikünk kifejezésmódjára rányomja bélyegét. A továbbiakban a vatikáni dokumentum elemzi az eredeti bűn hatását a férfi és nő kapcsolatára. A mindmáig tapasztalható zavarok és nehézségek ezen a téren annak a diszharmóniának következményei, amelyek a bűn folytán léptek fel az ember és az Isten közti kapcsolatban. A gyógyulásnak is ezért ezen a ponton kell megkezdődnie: ha a kapcsolat Istennel rendeződött, megnyílik az út a nemek közti szétzilált viszony megújulására az Isten által akart szeretet-kötelék jegyében. Erre már az Ószövetség számos példát szolgáltat, az Újszövetség pedig meghozza a beteljesülést. Jézus és Mária egyénisége, szerepük az üdvösség történetében, egymásra rendeltségük egyrészt az Isten és népe közt az Ószövetség könyveiben rendszeresen visszatérő jelképes jegyesi viszonyt tükrözik, másrészt általuk valósul meg Istennek a férfi és a nő együttműködésére irányuló eredeti terve. (Lásd Mária szerepét a kánai mennyegzőn, illetve a kereszt alatt - Jézus mindkét esetben asszony -nak szólítja, mintegy párhuzamba állítva az első asszonnyal.) E biblikus és teológiai megfontolások képezik az alapot a női értékek vizsgálatára a társadalomban és az Egyházban. A társadalmi dimenziót tekintve, nem hagyható figyelmen kívül, hogy a nőt biológiai és lelki adottságai képessé teszik az élet továbbadására, az anyaságra. De súlyos hiba lenne a női identitást kizárólag biológiai szempontok alapján értékelni. Nem véletlen, hogy a pápa ebben az összefüggésben a női géniusz -ról beszél, amely a lelki értékek kisugárzása révén alakítja a társadalmat, különösen annak alapsejtjét, a családot. Itt szívják magukba a családtagok a szeretetet, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, a tapintat és felelősség szellemét. Ahol ezek hiányoznak, ott elharapózik az erőszak, amely minden egészséges társadalmi fejlődést meghiusít. Ez utóbbihoz hozzátartozik a nőkre nehezedő kettős teher - a család és a munka harmonizálása a törvénykezés és szervezés területén. Ennek egyik előfeltétele a család keretében végzett munka felértékelése, illetve a munkaritmus alkalmazása a kettős feladat zavartalan ellátásának biztosítására, hogy egyik se, és legkevésbé a dolgozó családanya, lássa kárát. A szociálpolitikai intézkedéseknek az a feladata, hogy egyrészt minden a nemi hozzátartozásból származó hátrányos megkülönböztetésnek elejét vegyék, másrészt figyelemmel legyenek az egyének jogos törekvéseire, elősegítve a közös emberi méltóság és személyes értékek érvényesülését. A női értékek időszerűsége az Egyházban teológiailag a Krisztus és az Egyház közti kapcsolatban gyökerezik, ugyanakkor Mária személye a vonatkozási pont: az ő szerepe és együttműködése az üdvösség történetében a tükör, amely rávilágít a nő hivatására és feladataira az Egyházban. A nők az Egyház életében különös fontosságú szerepet töltenek be - olvassuk a dokumentumban. Az a tény, hogy a papszentelés kizárólag férfiaknak van fenntartva, semmiképp sem akadályozza őket, hogy a keresztény élet szív-központjába jussanak. A nők arra vannak hivatva, hogy pótolhatatlan előképei és tanúi legyenek annak, hogy hogyan válaszoljon az Egyház mint menyasszony a vőlegény (Krisztus) szeretetére. (...) El kell fogadni a tanúságot, amely a nők életéből indul ki és olyan értékeket nyilvánít ki, amelyek nélkül az emberiség önelégültségbe, hatalmi tébolyba és az erőszak drámájába zárná önmagát. Ennek elkerülésére férfinak és nőnek egyaránt belső megtérésre, azaz Istenhez fordulásra van szüksége, amihez hozzátartozik az imádság és a Szűzanya segítségül hívása, hiszen benne valósult meg teljesen az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember és így ő képes arra, hogy férfiaknak és nőknek a szeretet útját megmutassa. Mindebből levonhatjuk a tanulságot: fogadjuk tartózkodással a média ama jelentéseit, amelyek az Egyházat, annak vezetőit, főleg a pápát korlátoltnak, elmaradottnak, életidegennek tüntetik fel. Ilyenkor igazolódik a mondás: a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. Frank Miklós AZ UTAT MUTATÓ... Folytatás az 1. oldalról és Moszkva lengyel uralom alá kerül, a várost ostromló Pozsarszkij herceg az orosz táborba hozatja a Mária-kegyképet, és a végső, győztes ostrom előtt három napig böjtölnek és imádkoznak előtte. Moszkvának a Szűzanya közbenjárására történt megszabadulásának az emlékét őrzi az őszi, október 22-i egyházi ünnep. Sőt, az 1812-es, a napóleoni seregek fölött aratott borogyinói győzelmet is a kazanyi Szűz közbenjárásának tulajdonítják. Ezenkívül, Szentpétervár megmenekülését a II. világháború ostromában és számos nagy győzelmet a hitleri csapatok fölött. A kazanyi Szűz kegyképéről számos másolat készült, melyek közül többet is csodatevőként tartanak számon. Jellemző, hogy az egyházi kalendáriumban, a Mária-kegyképekhez kötődő ünnepek sorában a kazáni Szűzanya nevezetes kegyképei szám szerint a második helyen állnak. Az ortodox paróchus hangsúlyozta: a kazáni Szűzanya tisztelete ma ugyanazt jelenti az ortodox hívő számára, amit az egykori hosszú tatár uralom és a nevezetes kazáni tűzvész után: a keresztény hit a tragikus pusztítás ellenére újjászületik. Ne felejtsük el, 1917 után a kommunista uralom a kereszténység történelmének legnagyobb méretű és legtöbb véráldozatot követelő üldözését szabadítja el Oroszországban: a klérusból csaknem 600 püspök,kb.40 ezer pap esik áldozatául az üldözéseknek, világi hívők millióit deportálják a Gulágra - és tüntetik el fizikailag. A végleges felszámolásra törekedve, sok-sok más szenthellyel együtt, 1936-ban a kazáni Szűzanya moszkvai templomát is lerombolják. A II. világháború alatti és utáni kényszerengedmények után, Hruscsov hatalomra jutásával újabb keresztényellenes kampány bontakozik ki. Mindenekelőtt az orosz ortodox egyházra nehezedő nyomás fokozódik. Ismét megkezdődik a templomok bezárása ben az orosz egyháznak még kb. 14 ezer parókiája volt,ebből 1966-ra alig több mint 7500 marad.a végső cél a vallás és a kereszténység teljes felszámolása, az utolsó pap eltüntetése. Ugyanakkor a Hruscsov-korszakban elszenvedett egyházüldözés abban különbözik attól, ami a 20-as és a 30-as években zúdult az egyházra, hogy gyakorlatilag nem kísérte vérontás. A hatalom más, kifinomultabb, kevésbé látványos eszközökhöz folyamodott. Mégis, már a 60-as évek végén, csodálatos módon, újult erővel hajt ki a keresztény hit. 1988, a kereszténység oroszországi millenniuma utáni években pedig már a régi szenthelyek is ujjá épülnek, köztük a kazanyi Szűzanya moszkvai temploma, és egyre újabbak épülnek. A kazáni Szűz egyben a szabadság, a függetlenség szimbóluma is, aminek elengedhetetlen előfeltétele a hit és a nemzet egysége. És végül, mivel ábrázolásmódját tekintve voltaképpen az ún. Utat mutató Szűzanya, az Odigitria típusához tartozik, ahogy egykor vakoknak mutatta meg az utat Krisztushoz, úgy a kazanyi Szűzanya - oroszoknak és más népeknek egyaránt - ma is Krisztusra, a Messiásra,az Isteni útra,igazságra és életre mutat. Imrényi Tibor arra is kitért, hogy egyes források szerint a visszaadásra kerülő kép az egykori szentpétervári kazáni Szűzanya templomában őrzött másolat, amelynek az ös orosz forradalom kapcsán veszett nyoma. Mások szerint egy a számos értékes másolat közül. Hogy voltaképpen melyik kegyképről van szó, ezt a szakértők hivatottak eldönteni. Ám mindenképpen gesztusértéke van akkor, amikor a római egyház és az orosz ortodoxia között évek óta feszültség tapasztalható. Hiszen egyrészt olyan kegyképről van szó, amelynek eredetijét a hagyomány szerint maga Szent Lukács apostol festette, és ilyen képet Rómában is őriznek és tisztelnek. Az utat mutató kazáni Szűzanyának tehát, úgy érzem, az az üzenete, hogy össze akarja fogni a keresztényeket. Erre nagy szükség is van, különösen a mostani kritikus időkben, amikor Európa szellemi arculatát több szempontból is a szekularizmus és a korlátlan liberalizmus akarja meghatározni. Másrészt, az sem lehet véletlen, hogy az átadás az egyik legnagyobb orosz egyházi ünnepen, augusztus 28-án, az ónaptár szerinti Nagyboldogasszony napján, Mária elhunytának az ünnepén történik, amely egyben az egyik legrégebbi közös és egyetemes Mária-ünnep a keresztények számára. Ne felejtsük el, a Szűzanyának a temetésére akkor Jeruzsálemben, a hagyomány szerint, az egész apostoli egyház összegyűlt... VR/MK

3 2004. október ÉLETÜNK 3 ERDŐ PÉTER BĺBOROS LÁTOGATÁSA Kanadában és az Egyesült Államokban Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, Esztergom-Budapesti érsek július 5-től augusztus 8-ig látogatást tett Kanadában és az Egyesült Államokban. Látogatásának célja egyrészt a korábbi tudományos és egyetemi kapcsolatok erősítése, többek között a Notre Dame egyetemmel, az Ottawai Saint Paul Egyetemmel, valamint a Washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemmel. Ez utóbbi rendezésében került sor a Stephan Kutner Institut Median Canon Law Nemzetközi Kongresszusára, amelyen a bíboros részt vett, mint a társaság elnökségének tagja. Az utazás másik célja több észak-amerikai katolikus közösség meglátogatása. Erdő bíboros Torontóban találkozott Miklósházy Attilával, a nyugati országokban élő magyarok lelkipásztori ellátását koordináló püspökkel, részt vett a hamiltoni magyar plébánia 60 éves fennállásának alkalmából rendezett ünnepségen, találkozott Chicago, East Chicago, Saint Louis,Cleveland,Detroit, Welland, New York, Mattawa és Passaic magyar katolikus közösségeivel, illetve református közösségek és a világi társadalom képviselőivel. Az amerikai és kanadai megyéspüspökök közül is számos olyan főpásztorral találkozott, akik területén magyar nyelvű hívek élnek. John M. D Arcy, Fort Wayne- South Bend püspöke külön is meghívta a magyar bíborost, aki az egyházmegye területén ünnepélyes rendezvényen jelent meg. A programban szerepelt találkozó Maida, McCarrick, Keeler és Egan bíborosokkal. Erdő Péter látogatást tett az ottawai nunciatúrán, ahol Luigi Ventura érsek apostoli nuncius fogadta. A programban szerepelt találkozó Celestino Migliore érsekkel, az apostoli szentszék ENSZ képviselőjével, valamint a washingtoni apostoli nunciussal. Rabbi Arthur Schneier meghívására meglátogatta a World Trade Center helyét, látogatást tett a Minskoff Cultural Center-ben, valamint a Metropolitan Múzeumban. Találkozott Shsashi Tharoor U. N. - ENSZ főtitkár-helyettessel.washingtonban szerepelt a programban az Amerikai Püspöki Titkárságnak meglátogatása és találkozás Daniel Fried-del, az elnök külön Miklósházy Attila, a külföldön élő magyarok püspöke Scalborough-ban (Toronto) köszöntötte Erdő Péter bíborost, Esztergom-Budapest érsekét, Magyarország prímását. tanácsadójával, valamint Heather Conley-val, a State Department helyettes államtitkárával.a prímást és kíséretében utazó Kiss-Rigó László Esztergom-Budapesti segédpüspököt és mons. Süllei Lászlót vacsorán fogadta Simonyi András, a Magyar Köztársaság washingtoni nagykövete. A meglátogatott magyar közösségek nagy számban gyűltek össze és üdvözölték a magyar prímást, aki az utazás utolsó állomásán, a washingtoni katedrálisban McCarrick bíborossal koncelebrált szentmisét mutatott be, a középkori kánonjogi kongresszus katolikus résztvevőinek és a helyi magyarság képviselőinek jelenlétében. A Torontói Szent Erzsébet magyar plébánián Miklósházy Attila püspök és az ott működő jezsuita atyák fogadták Erdő Pétert. Részletesen beszámoltak a plébániához tartozó magyar hétvégi iskola működéséről is. A bíboros főpásztor ezután a helyi sajtó képviselőivel találkozott. Másnap a hamiltoni Szent István plébániatemplomban Magyarország prímása és Miklósházy Attila SJ, a külföldi magyarok püspöke, Anthony Tonnos, a hamiltoni egyházmegye püspöke és Kiss-Rigó László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, valamint Pesznyák Béla helyi plébános, továbbá a szomszédos magyar lelkipásztorok jelenlétében ünnepi szentmisét mutatott be a 60 éves egyházközség alapításának alkalmából. Erdő Péter szentbeszédében Szent István király példájára hívta fel a figyelmet, aki sziklára, igazi erős alapra építette országának és nemzetének jövőjét és életét. Ez a szikla maga Jézus Krisztus. A keresztény remény teszi életünket értelmessé. Ez tudja megőrizni kulturális örökségünk iránti felelősségünket is. Az anyanyelv, a nemzeti kultúra Isten ajándéka a számunkra. Őrizzük meg és adjuk át azt a következő nemzedéknek. Aki esetleg már nem jól tud magyarul, az ne veszítse el érdeklődését és szeretetét a magyar kultúra, Magyarország és a magyar egyház iránt. A hamiltoni katolikus magyar közösséget az egész magyar egyház ismeri és számon tartja. Kölcsönösen szükségünk van egymás tanúságtételére és lelkesedésére. Nyissuk meg a szívünket a más felekezetű vagy más nyelvű emberek felé is. Tudjunk újra emelt fővel és nyitott szívvel katolikusok és magyarok lenni. Ehhez kérem Isten bőséges áldását erre a 60 éves Szent István plébániára, lelkipásztorára, egész közösségére és az egész kanadai magyar katolikus közösségre. Mintegy 500 fő volt jelen a szentmisén, amit a szokásos ünnepi ebéd és a magyar nemzeti kultúra különböző területeiről összeállított műsor követett.a környékbeli és helyi papság és hívek kérték a magyar prímás támogatását magyar nyelvű papság biztosításához.a főpásztor válaszában hangsúlyozta, hogy a vasfüggöny leomlása óta a kapcsolatok szabadabbá váltak a hazai egyházmegyék és a nyugati magyarság között. Készségét nyilvánította Kanadából jelentkező fiatalok szemináriumi nevelésére Magyarországon. Pozitív példaként említette a jelenlévő Androvich Tamás atyát, aki kanadai magyarként Budapesten készült fel a papi hivatásra. Az ünnepség végeztével Magyarország prímása fogadta a helyi sajtó és a magyar közösségek vezetőit, majd meglátogatta a hamiltoni görög katolikus templomot, ahol Deák Miklós parókus fogadta hívek csoportjának kíséretében. Ezt követően Erdő bíboros meglátogatta a Szent Erzsébet falut, azt a modern rendszerű, több száz épületből álló idősek otthonát, amelyet Manhertz Erzsébet nővér és a Jézus Szíve Népleányok Társasága hozott létre. MK ISMERJÜK MEG PAPJAINKAT Ismerjük meg papjainkat című sorozatunkban bemutatjuk a nyugat-európai magyar lelkipásztori szolgálatban működő papjainkat. Bemutatásuk egyben meghívó arra, hogy a külföldön lakó, esetleg ideiglenesen külföldön tartózkodó magyarok, illetve magyarul beszélő fiatalok, tanulók, munkakeresők Magyarországról, a Kárpát-medencéből vagy a világ bármely országából, igénybe vegyék lelkipásztori és egyéb szolgálataikat távol a hazától, az idegenben. A kölni Magyar Katolikus Lelkészség vezetője. Megbízása kiterjed a Kölni Főegyházmegye, az Aacheni és az Esseni Egyházmegyék területén élő magyar, illetve magyarul beszélő katolikusok lelkipásztori gondozására. Megbízását temesvári főpásztora előzetes hozzájárulása után, Köln főpásztorától, Joachim Meisner bíborostól, illetve a kölni püspökség illetékes hivatalának vezetőjétől, Norbert Trelle segédpüspöktől kapta. A temesvári egyházmegye papja. Lukács József március 27-én született Gyergyószentmiklóson. A tizedik osztály elvégzése után, 1985-ben, a gyulafehérvári RKKI-ba került, ahol 1987-ben érettségizett, aztán kötelező katonai szolgálatot teljesített Zilahon tól ig teológiát tanult a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán, majd Bécsbe került, a Pazmaneumba. Egy éves intenzív német nyelvtanulás után beiratkozott a bécsi egyetem Teológiai fakultására, ahol 1991-től 1994-ig tanult. A megfelelő teológiai tanulmányok befejezése után, június 26-án Sebastian Kräuter megyéspüspök a temesvári székesegyházban pappá szentelte a Temesvári egyházmegye szolgálatára. Főpásztora jóváhagyásával Bochumba került, ahol őszétől 1997-ig a St. Marien plébánián káplánként szolgált, közben egy történelmi tanulmányon dolgozott, míg február 15-én magyar lelkészi kinevezést kapott Kölnben, ahol egyúttal a Mindszenty Magyar Ház vezetője, egyben Subsidiar a St. Apostel német plébánián, ahol hétköznapokon rendszeresen részt vesz a lelkipásztori munkában. Kölni magyar lelkipásztori szolgálata mellett 1999-ben az Aacheni Egyházmegyében is magyar lelkészi megbízatást kapott, majd dr. Major Márk esseni magyar lelkész halála után (2000. november 3.), tekintettel a súlyos paphi- Lukács József ányra a nyugat-európai magyar diaszpórában, át kellett vennie még az Esseni egyházmegye területén élő magyarok lelki gondozását is. Cikkei jelentek meg az Életünkben és az erdélyi Vasárnapban. Német nyelven két erdélyi vonatkozású önálló műsort készített a Deutschlandfunk katolikus adásai számára. Magyar szentmiséket tart rendszeresen: Duisburg: A hónap első vasárnapján órakor, a Karmelkirche plébániatemplomban, Karmelplatz 1-3; Essen: A hó harmadik vasárnapján órakor, a St. Michael-templomban, Michaelstr. 54; Wuppertal, Elberfeld: A hónap első szombatján 17 órakor, a St. Laurentiustemplom Kereszt kápolnájában, Friedrich-Ebert-Str. 22; Köln, Neumarkt: Minden hónap 2. és 4. vasárnapján órakor, a St. Aposteln bazilikában. A kölni Mindszenty Magyar Ház kápolnájában: magyar szentmise első péntekenként és a hétköznapra eső egyházi ünnepeken. Bonn: Minden hó 2. vasárnapján kor az Albertinum nagy kápolnájában, Adenauer Alle 19; Düsseldorf: Minden hó 1. és 3. vasárnapján kor, a Franziskanerkirche altemplomában, Immermannstr. 20.; Bergisch Gladbach: Minden hó 4. szombatján, a Marienkrankenhaus kápolnájában, Dr. Robert-Koch-Str. 18. Aachen: Minden hó 4. vasárnapján órakor, a Jakobstr. 19 sz. alatt található nővérek kápolnájában. Érdeklődni: Ft. Lukács József, Katholische Ungarische Gemeinde im Erzbistum Köln,Thieboldsgasse 96, Köln Tel: , Fax: Cserháti Ferenc A belgiumi magyarok is ünnepeltek Verviers-ben, Petit Rechain-ben, a Szent Márton templomban és a közeli Sacrés Coeurs iskola termeiben tartotta a belgiumi magyarság idei Szent István ünnepét. Augusztus 29-én, vasárnap reggel a templom előtti tér megtelt magyarruhás és zászlókkal felvonuló ünneplő közönséggel. Mintegy 300-an énekelve léptük át a templom küszöbét. Buszokkal érkeztek Brüsszelből, Charleroi-ból, Genkből és Liége-ből, de mégtöbben személykocsikkal, még a környező országokból is. Énekük betöltötte az egész templomot, belga vendégeink örömére is. Szívesen hallgatják lelkes énekeinket! Három pap az oltárnál: Dobai atya, Molnár Ottó atya Párizsból és a helyi plébános együtt koncelebrálta az ünnepi misét.a szentbeszédet Molnár Ottó tartotta. A belgiumi magyar Nagykövetség három küldöttel képviselte magát. Az iskola szépen feldíszített nagytermében finom ebéd, italok, üdítők és sütemények vártak bennünket. Aztán ünnepi műsort tartottunk Szent Istvánra emlékezve: versekkel, énekekkel. Ünnepi beszédet mondott Keszei Imre honfitársunk. Majd tombolára is sor került, és azt befejezve, még nótáztunk is, közösen, mindenki örömére. Este, a hazatérés előtt mindenki örömét fejezte ki a kellemes találkozás és a szép ünnep sikere miatt. Köszönet a szervezőknek, elsősorban Tóth Aladárnak, a verviersi és liégei meg a távolabbról érkező segítőknek! Dobai Sándor, Liége A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy rövidítsen a beküldött kéziratokon. A szerkesztőség

4 4 ÉLETÜNK október Gyermekeknek FELFEDEZTEM EGY ÚJ VILÁGOT A MANÓK APJA Gyimes, Bonchida, Magyarbőd, Kalotaszeg, Moldva, Szék, Mezőség? Mond nektek ez bármit is? Nem? Sebaj! E nevek magyar tájegységek, amelyek körülölelik Magyarországot: Északon a Felvidék, Keleten a Csángóföld és Erdély. Megkereshetitek a térképen vagy atlaszban, csakhogy ebből még nem olvashatjátok ki e csodálatos helyek sajátos kultúráját, táncait, nem ismerhetitek meg szebbnél-szebb népviseleteit, népdalait. Ehhez az kell, hogy találkozzatok, beszélgessetek, énekeljetek, sőt netán még táncoljatok is az ottani magyarokkal, akik olykor magyarabbak sokunknál. E tájak felkeresése nagy élményt nyújt mindenkinek, bár sok időt és hosszú utazást igényel e nagy kaland! Nekem szerencsém volt: a nyáron egy hét alatt megéltem és beutaztam mindezt! Felejthetetlen, örök élmény marad számomra: Tánctáborban voltam! Hihetetlen, hogy egy hét alatt mennyi mindent tanultam, élménnyel gazdagodtam, hány új baráttal találkoztam, és mindezt játszva, rengeteg szórakozás, nevetés és vidámság között. Minden nap Fiataloknak Egy fiatalember, egy számára idegen városban, sehogyan sem találta úti célját. Ezért megkérdezett valakit: merre is van az, amit keres? A megkérdezett kedvesen, de ugyanakkor fennhéjázva válaszolt: No, ide figyelj, fiatalember. Ha valamit tudni akarsz tőlem, először is szedd össze magad, vedd ki kezedet a zsebedből, emeld le a sapkád, köszönj illedelmesen, s aztán kérdezz...a válasz ugyan váratott magára, de végül is megkapta: Ez egy kicsit sok lesz egyszerre, inkább tovább keresgélek... Hasonló történetekkel magunk is találkoztunk. Nem egyszer tapasztaltuk már, hogy ahelyett, hogy valaki segítene, kérdésünkre választ adna, inkább hosszú mondókába kezd, alaposan kioktat. Esetleg egyszerűen azért, mert nem tetszünk neki, nem vagyunk elég szimpatikusak, nem szokványos az öltözetünk, nem tartunk be néhány régi formaságot... ELŐĺTÉLET NÉLKÜL! Zakeus, az alacsony termetű vámos története (Lk 19, 1-10) mindig elkápráztat... Hogy már mesterségénél fogva sem volt szimpatikus népe körében?! Őszintén szólva, miért is szerették, tisztelték volna, hiszen kiszolgálta az idegen elnyomókat, saját meggazdagodása érdekében meg nem egyszer jól megvágta embertársait? Ezek ellenére, ott van a tömegben, tolakszik, mert látni akarja Jézust. Közben érzi a körülötte állók megvetését, rideg ellenállást is. Visszaszorítják a hátsó sorokba. Nincs más megoldás számára, mint felkapaszkodni egy útszéli fügefára... Jézus észre veszi, feltekint rá. A lelkébe lát, hívja, bátorítja: tedd le a terhet, szüntesd meg megvetésed okát, térj meg... A Mester nem vádaskodik, nem kioktató. Minden előítélet nélkül a rászoruló segítségére siet... FIATAL MOZGÁSSÉRÜLTEKKEL GÖTEBORGBAN Immár huszonnegyedszer rendezte meg a Máltai Lovagrend nyári nemzetközi táborát mozgássérült fiatalok számára. Helyszíne ez alkalommal a svédországi Göteborg volt, mintegy 350 részvevővel Európa 16 országából. Miután a Lovagrendek kontinensen működő nemzeti Szövetségei közül már a legtöbb vállalta a vendéglátó szerepet, - a magyar Szövetség már kétszer - ebben az évben a Skandináv Lovagok Szövetsége rendezte meg a tábort, karöltve egy helybeli rehabilitációs intézettel és Göteborg város jelentős anyagi támogatásával. Így vált lehetővé a július 3. és 10. közt lefolyt találkozó sikere: a szervezés, a programok, az elhelyezés egy tengerparti katonai táborban, az egészségügyi és élelmezési ellátás zökkenőmentessége szakemberek hozzáértő munkájára utalt. A magyar csoport, a repülőút tetemes költségei miatt, erősen csökkentett létszámmal vett részt: 6 többnyire tolókocsis mozgássérült mellé 5 kísérő volt kirendelve. A vezetéssel ifj. dr. Kállay Tamás volt megbízva. A lelki ellátást Frank Miklós, máltai káplán vállalta. volt tánctanítás, hegedűtanítás, tanítottak barkácsolni (agyagból rózsákat és tálkát, csuhéból - kukoricaháncsból babákat és virágokat, gyönyörű gyönggyel fűzött nyakláncokat és különböző állatkákat készítettünk), emellett volt színház, énektanítás és állandóan élőzene szépítette napjaimat. A legjobb kikapcsolódást azonban a nyári kánikulában a szomszédos strand nyújtotta: a fáradt, jól megdolgoztatott táncos lábak a medencében gyorsan felfrissültek, és így új erővel indulhatott ismét a tánc vagy a többi program. Esténként híres népzene-együttesek (Téka, Tükrös, Ghimes) koncertjei és a táncházak jelentették az élményekben dús napok méltó kicsengését. Mindenkinek csak ajánlani tudom e kissé más vakációt! Legkésőbb jövő nyáron találkozunk ott, ahol még elalvás közben is az új énekek szövege, dallama csengett fülünkben, reggelenként ragyogó napfény és zene keltett álmunkból! De talán addig is gyakorolhattok, esetleg a Hétvégi Magyar Iskolák keretében, a táccsoportban, a cserkészetben... Kucsera Ági Pál atya A költségek előteremtése nem volt könnyű feladat és sokak együttműködését tette szükségessé. Annyi bizonyos, hogy a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének támogatása és a Máriássy Zsuzsa németországi gyűjtéséből bejött összeg nélkül, a magyar részvételre nem kerülhetett volna sor. De mi indokolja ezt a nagy felhajtás -t? Mire jók ezek az évről évre megrendezett táborok, hiszen az a mozgássérültek problémáit nem képes megoldani és különben is csak egy töredék kerül a kiválasztottak közé? A választ egy fiatal mozgássérült ekképpen fogalmazta meg: A csodálatos az, hogy itt a táborban, sok száz sorstársam között, nem érzem magamat másnak, mint a többiek. Nemcsak hogy nem kell bántó megjegyzéseket lenyelnem, de nem is néznek rám sajnálkozva, és nem akarnak minden áron segíteni, hanem hagyják, hogy amire magam is képes vagyok, azt magam csináljam. Egyszóval emberszámban vesznek. Óriási élmény, hogy mindenféle nép van itt együtt, akikkel el lehet beszélgetni, barátságok születnek, Kétszáznál is több kis manó köszönheti a létezését a világhírű brazil karikaturistának, Mauricio De Sousa-nak. Igaz, a legidősebb manó már negyven éves, de szerencséjére olyan családban született, amelyikben sosem öregszenek. De Sousa egy művész házaspár gyermeke, már kiskorában rajzolt és írt rövid történeteket. A brazil metropolis, Sao Paolo közeli városban felnőtt fiatalember iskolái elvégzése után újságírásra adta a fejét, rendőri riporterként kereste kenyerét. De gyerekkori álmát, hogy híres karikaturista legyen belőle, nem adta fel. Első mulatságos figuráját, a Blu névre hallgató kis kék kölyökkutyát 1959-ben közölte az újság. Blu-t Mónika bandája követte, a 6-7 tagú manó-együttes, ahol mindenkinek neve és kifejezett egyénisége van. Mónika bandájához aztán csatlakoztak a többi manók, hogy olyan csínyekkel mulattassák, bosszantsák az (immár) világot meghódított közönséget, amelyek nem hiányoznak szinte egyetlen gyerek repertoárjából sem; nem kifelejtve a fiúk és lányok közti, már gyerekkorban megmutatkozó rivalizálást. Sousa otthagyta az újságírást. Megalapította a saját cégét és már csak a manók világával foglalkozott, ahol a legmarkánsabb egyéniség, a történetek középpontjában álló Mónika volt, a Banda sztárja.a négy évtized alatt több mint kétszáz tagra nőtt Banda históriái Brazíliában évek óta a 11 legsikeresebb gyerekkönyv között szerepelnek, évi 50-milliós példányszámot elérve. Megjelentek puha és kemény kötésben, CD-ROM-on, mini- és hatalmas formátumban, elérve a brazil gyerekirodalom 79%-át. De mintha ez még nem volna elég. Eddig 39 országban 18 nyelven került piacra Mónika bandája, igazolván az egyre növekvő érdeklődést a gyerekek tiszta, egészséges világa iránt, ahol nem kreálunk az apróságokból minifelnőtteket és raboljuk el tőlük a legszebb, az alapvetően fontos formáló éveket. A rajzos mesefilmek terén De Sousa újítónak számít a hazájában. Eddig a különböző hosszúságú munkák összideje elérte a 600 percet és állandóan növekszik. A könyvekbe és filmszövegekbe a saját gyerekeitől hallottakat építi be. Ezek tehát valóban hiteles gyerekbeszédek. Hogy Mónika bandájának a sikere nem maradt hatás nélkül a gyerekeket amelyek nem érnek véget a tábor végével. Azáltal pedig, hogy mindenfelé visznek bennünket, rengeteg érdekeset látunk, tanulunk, ismerünk meg. Felejthetetlen élménytőke, amit itt kapunk. A tábor programjához hozzá tartozott a szentmise és a napi reggeli elmélkedés, amelyekbe a fiatalok aktív módon kapcsolódtak be, saját problémáikra is kitérve. De mindennap volt valamilyen kirándulás, a környékre, a Vidám Parkba, volt hajóút, lovaglás, nosztalgia vasút, intézmény- és múzeumlátogatás, és minden este diszkó. Ezt látni kell: bámulatos, hogyan táncolnak tolókocsis fiatalok kísérőikkel. És még egy megjegyzés: a tábor vándordíját a croquette játékban egy magyar fiú, Incsédi Gergő nyerte, a nemzetközi színházi esten pedig a magyarhorvát közös csoport nyerte a nagydíjat, humoros, sikerült jelenetével: Hogyan állt ellen Odisszeusz a sziréneknek. Frank Miklós Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. A szerkesztőség megcélzó iparágakra, természetes. Több mint 100 cégnél jelent meg a manók képeivel díszített, 3500-nél is több különböző produktum. A brazil posta már eddig négy szériát hozott ki Mónika bandájának az alakjaival. Sousat mindez nem elégítette ki. Megnyitotta Latin-Amerika első, a világ harmadik legnagyobb fedett játszóterét. A négyzetláb kiterjedésű grund Sao Paolo egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában kapott helyet. Rio de Janeiróban lesz a következő, a továbbiak helye egyelőre nem ismert. A fedett játszótéregyüttes, témapark célja biztosítani a betontengerben élő városi gyerekeknek a mindenkori grund örömeit, szabadságát. Sousa azonban még ennél is tovább megy: játszva tanít. A Mónika Bandája Művész Expón a saját figurái, a kis manók mellett mindig megjelennek a nagy művészek, festők egyes munkái. A nagy múzeumok, mint a Rió-i, Sao Paoló-i és Baja-i intézmények támogatják ezt az akciót, a szép iránt fogékony és nyílt, a jövő múzeumlátogató közönségének a felépítését. A fővárosban, Brazíliában egyenesen az elnöki palotában kapott helyet Mónika művészeti kiállítása. Az Expo elkerül más brazil városokba, Latin-Amerika több országába, majd az Egyesült Államokba és Európába is. Sousa, felbuzdulva Mónikáék nagy népszerűségén, a nevelés szolgálatába állította a bandát. Ingyen magazint indított útnak, melyben nem művészetre, hanem a mindennapi élet alapvető fontosságú tényezőire hívja fel a figyelmet, mint a tisztaság, az egészség, a dohányzás és más káros szenvedélyek veszélyei, a tiszta víz fontossága, a környezetvédelem; nem feledkezve meg (az UNICEF alapelveire hivatkozva) a gyerekek és a serdülők jogairól sem. Mauricio De Sousa munkásságával elnyerte a karikaturisták Oscar-ját, a Yellow Kid díjat és számos kitüntetésben volt része. Valóban megérdemel minden elismerést, hiszen a világot járó, kétszáznál is több gyereké -vel örömet, optimizmust visz el - faj-szín-vallás és geográfiai különbségeket nem ismerve - a kis és nagy olvasókhoz. Ahhoz a réteghez, amely (szerinte) a világon a legigényesebb közönség: a gyerekekhez. Bitskey Ella, Sarasota, Fl. 10 ÉVES A BAJOR-MAGYAR FÓRUM Nyáron ünnepelte megalapításának 10. évfordulóját a Bajor-Magyar Fórum. A megemlékezésre München központjában, a Régi Városház több száz ember befogadására alkalmas dísztermében került sor. Az esemény egybeesett az osztrákmagyar határ megnyitásának 15. évfordulójával, ezért ünnepi szónoknak Habsburg Ottót, valamint az akkori magyar külügyminisztert, Horn Gyulát kérték fel. A múltból kiindulva mindketten hangsúlyozták, hogy Magyarország az Európai Unióhoz történt csatlakozással immár hivatalos formában is visszatért a nyugati értelemben vett Európába. A Bajor-Magyar Fórum elnöke, Elisabeth Schosser egyebek között kiemelte, hogy a szervezet 10 éves fennállása során, a fő feladatának tekintett kétoldalú kapcsolat-erősítésen túl, - részben az állandóan bővülő taglétszámnak köszönhetően - ismételten anyagi támogatást tudott biztosítani magyarországi rászorulóknak. Vincze András

5 2004. október ÉLETÜNK 5 Madridi levél HITEHAGYÓK AZ A NAP október 23. Londoni levél A BRIT MECSETEK VÁLTOZÓ HIVŐSEREGE A madridi érsekség irodái eddig példa nélkül álló dolognak voltak tanúi. Pár óra leforgása alatt, kerek számban 1500 személy, - más adatok szerint 2000, - jelentette be kilépését a római katolikus Egyházból, mind homoszexuális férfiak és nők. Mint azt illetékes helyen már közölték, lépésüknek oly értelemben nem lesznek egyelőre gyakorlati következményei, hogy nincsenek olyan informatizált névsorok, amelyekből őket a tíz napos, törvényes határidő alatt törölni lehetne. Nyilatkozatukat - amelyet aposztáziának, hitehagyásnak kell tekinteni, - lebecsülni azonban nem szabad, mivel érzékeny pontot érint, időszerű, illetve azzá tett kérdésekre irányítja a figyelmet, és mint látni fogjuk, erőpróba is lehet az Egyház és az Állam között. Míg évek óta egyre nő a minden jogi formaság és rítus nélkül együtt élő párok száma, s egyre jobban úgy tűnik, hogy a házasság tekintélyéből veszítő életforma, a homoszexuálisok követelik, hogy házasságot köthessenek egymással, nő nővel, férfi férfivel, s egyes országokban vagy államokban ezt már el is érték. Spanyolhonban egyelőre még nem; itt csak törvényes alap nélkül, propaganda szándékkal tartottak ilyen esküvőt. Folyik azonban az élénk vita az emberi jogokról, az egyenlőségről, a nyugdíjigényről és az örökösödésről a házasságkötés nélküli együttélés esetében, mint pl. azoknál, akik csak cigány szokás szerint keltek egybe. Újabban felvetődött az a kérdés is, hogy homoszexuális párok fogadhatnak-e örökbe gyermeket, - a vélemények természetesen megoszlanak, - mások azt is mérlegelni kezdték, nem kellene-e a Spanyol Akadémia szótárában új meghatározást adni a házasság szónak, mivel az jelenleg csak férfi és nő együttéléséről beszél, meghatározott szertartások és jogi formaságok után, másodszor pedig a házasság szentségéről. Az Egyház álláspontjában - érthetően - nem állott be változás, újabb határozott és félreérthetetlen nyilatkozatot azért tettek, mert a tervek szerint, az új, szocialista kormány, az ősszel a homoszexuális házasságokat szentesítő törvényjavaslatot szándékozik a parlament elé terjeszteni. Éppen ezért szólított fel a püspöki kar szócsöve minden katolikust - pártállásától függetlenül - arra, hogy a javaslatot ne hagyja jóvá. Ellene kellene szavaznia tehát minden szocialista képviselőnek is, ha katolikusnak tekinti magát. A püspökkari szócső hangsúlyozta, hogy a homoszexuális házasság nem emberi jog gyakorlása volna, e1 nem ismerése pedig nem diszkrimináció; hátrányos megkülönböztetés éppen az volna, ha ugyanazokat a jogokat ismernék el a homoszexuális pároknak, mint a házastársaknak. Elutasítják a homoszexuálisok általi örökbefogadást is, mert az apa és az anya alakja alapvető fontosságú a gyermek világképének kialakulása szempontjából. Egy a közelmúltban végzett közvélemény-kutatás arról beszél, hogy a megkérdezetteknek majdnem kétharmada beleegyeznék a homoszexuális házasság elismerésébe, de legfeljebb egynegyede hagyná jóvá az ilyen párok általi örökbefogadást. Különös módon, mindezzel majdnem egyidőben hangsúlyozták a szocialista kormány szóvivői az egyházi önellátás szükségességét: a jövőben nem szándékoznak hozzájárulni az Egyház költségvetéséhez, mint eddig tették a néppárti és a szocialista kormányok egyaránt. Talán azt lehetne mondani, hogy izgalmas hetek és hónapok előtt állunk, bár a lakosság széles rétegeit látszólag csak három dolog izgatja : a munkanélküliség (11%), a közbiztonság és a lakásügy. Rónai Zoltán Ki gondolta volna, hogy azt a fiókot, amit aznap délután becsuktam, soha többé nem fogom kinyitni? Ki sejtette, hogy azt a munkát, aminek éppen akkor gyürkőztem neki, nem tudom többé folytatni? - Várj! Várj egy kicsit! Mindjárt én is jövök! - könyörögtem Csillag Palinak, aki a sors szeszélye folytán nemcsak egyetemi évfolyamtársam, de a minisztériumnál fölöttesem is volt. Pali azonban nem volt hajlandó megvárni, amíg befejezem a felsőpetényi tűzálló agyagrétegek korrelációját. Arca égett, szeme tüzelt, és én egyszerre rádöbbentem, hogy olyan hullámok sodrába került, amelyek erősebbek az ő egyéni akaratánál. Lelkesen, fölhevülten rohant el, hogy legalább a Parlamentnél utolérje a tüntető tömeget. Bevallom, nem nagyon kísértem figyelemmel a Petőfi Kör üléseit, s az Irodalmi Újság vérpezsdítő nyári számai is csak hébe-hóba kerültek a kezembe. Kint kóboroltam a bányáknál, s ifjú lévén, reményteljes és kilátástalan szerelmeim latolgatása foglalta el az időmet. Csak október 6-án, a Rajk-temetés hírére kaptam föl hirtelen a fejem. Az már valahogy meghaladta a mértéket... Aztán ismét tompa, vihar előtti csend. H u s z o n h a r m a d i k a (kedd) vidám, verőfényes reggellel kezdődött, s én gondtalan jóérzéssel ültem föl a 2-es autóbuszra, hogy budai lakásomtól, végigutazva jóformán az egész városon, Népköztársaságúti irodámba, a Pestvidéki Ásványbánya Vállalat központjába menjek. Első alkalommal volt rajtam többhónapos takarékoskodás árán szerzett szép, kockás átmeneti kabátom s a Kossuth Lajos utca egyik udvari műhelyéből, méregdrágán vásárolt zöld, magas sarkú cipőm. (Akkor viseltem mindezt először és - utoljára! Midőn évekkel később - már az olasz divat könnyed eleganciájára hangolva - visszatértem Budapestre, nevetségesen tramplinak találtam a lábbelit, ormótlannak a kabátot). Unalmas irodai nap. Ásítozás, tevés-vevés az asztalon, szöszmötölő nekikészülődés a munkának... Már éppen el akartam merülni a kedvetlen tevékenységben, midőn megszólalt a telefon. (Nem volt külön szobám, egy helyiségben ültem a főmérnökkel, a káderessel, a technikuslányommal. Így mindenki hallhatta a beszélgetésemet - legalábbis az én csodálkozó kérdéseimet, feleleteimet). - Mit mond? Nem létezik! Hogy-hogy...??? A vonal másik végén, a Művelt Nép Könyvkiadó nemrég megismert lektora, Tamáskó Ödön volt. Ő számolt be nekem izgatottan a reggel óta történtekről. Aztán lelkiismeretes tudósítóként óráról-órára fölhívott. Nem törődtem többé vele, hogy irodánkban hétpróbás kommunisták is ülnek, szimultán közvetítettem környezetemnek a híreket: Petőfi-szobor, Bemszobor, kivágott zászlók, hajmeresztő jelszavak... Lassan mindenki abbahagyta a munkáját. Várakozón körém sereglettek. Ödön fejcsóváló hitetlenséggel kommentált mindent. Nem bízott a sikerben. Engem azonban egyre jobban hatalmába kerített a lelkesedés, s ez a mámor fokozatosan átragadt társaimra is. Ekkor ugrott be Pali barátom a központba, de már száguldott is tovább, mint egy megszállott. Távozása után én sem voltam képes a helyemen maradni. Majd holnap folytatom a munkát - jelszóval becsaptam a fiókot. Érdekes módon, eszembe sem jutott távozási engedélyt kérni - miként szokásban volt - a főmérnöktől. Már csak a Vonzásra figyeltem. Ugyanígy tettek a többiek is. Délután 4-re, noha közönséges munkanap volt, kiürült az iroda. Nem tudom, hogyan jutottunk Stubits Jancsi kollégámmal a Parlamenthez, csak arra emlékszem, hogy keserves volt a járás vadonatúj, magas sarkú cipőmben. Mire odaértünk, zsúfolásig megtelt a tér és a környező utcák. Egy gombostűt sem lehetett volna leszúrni. A diákok száma ekkor még elenyésző volt. A gyárakból, hivatalokból kitódult dolgozók (munkások, értelmiségiek vegyesen) alkották a társaság zömét. Teherautókról leugráló emberek harsány kiáltásait hallottam: Mink vagyunk a vörös Csepel! - s ezekben a mondatokban leplezetlen gúny harsogott. Majd 50 esztendő távolából az események egymásutánja összekeveredik az emlékezetemben. Időnként Nagy Imrét reklamálta a tömeg, időnként azt, hogy távolítsák el az épület tetejéről a vörös csillagot, aztán pedig a kioltott fény miatt zúgolódtak. Azóta mindezt sokan elmesélték, leírták: az újságokból rögtönzött fáklyaerdőt, a lángok fenyegető vonaglását az egyre sűrűsödő éjszakában... Hosszú várakozás után Nagy Imre végre megjelent a Palament erkélyén. A sötétben alig lehetett felismerni. - Elvtársak! - kezdte, de a tömeg sértett fölhorkanással válaszolt: - Nem vagyunk elvtársak! A volt miniszterelnök beszéde csalódást keltett. Zavar és ijedtség csendült ki belőle. Folyton csak ezt ismételgette: - Nyugodjanak meg! Nyugodjanak meg! Menjenek szépen haza! Aztán megint csönd lett és sötétség. Órákhosszat álltunk, álltunk, mintha földbe gyökeredzett volna a lábunk. Kósza hírek érkeztek a rádiótól, hogy ott már harcok folynak... Sokan elindultak a Bródy Sándor utca felé. Mások barikádok építését fontolgatták. Aludjunk az egészre egyet, majd holnap meglátjuk, mi lesz! - szólalt meg bennem a józanság hangja, mivel magas sarkú cipőmbe bedagadt, és egyre jobban fájt a lábam. Alig tudtam gyalog átvánszorogni a Lánchídon. A város budai része nyugodt volt, sőt: kihalt. Szelíd fények ringatóztak a Dunán... Majd holnap!, de akkor még nem tudhattam, hogy másnapra lezárják a hidakat, s csak a túlpartról figyelhetem majd szívszorongva a Pesten föl-fölkattogó géppisztoly-sorozatokat, s lakásomban a rádió egymásnak ellentmondó jelentéseit. Nem sejthettem, hogy majdcsak a véres csütörtök zűrzavarában leszek újra szenvedő részese az eseményeknek... Azóta, több évtizedes emigrációmban, sokat töprengtem azon a napon, s máig sem egészen értem, hogyan történhetett meg mindaz, ami történt? Milyen nehéz két ember között is harmóniát teremteni, akkor pedig néhány óra leforgása alatt eggyé forrott, egy hullámhosszra hangolódott egy egész ország! Ha valaki (Szent Péter?) halálom után megkérdezné, érdemes volt-e élnem, habozás nélkül válaszolnám: - Igen, az 1956-os októberi napok csodájáért; azért a mámorért, amit akkor éreztem, s amelyhez azóta sem volt semmi fogható, [még a szerelem legforróbb pillanatai sem! Szánalommal tekintek mindenkire, aki ezeket a rendkívüli pillanatokat át nem élhette, meg nem ízlelhette! (Ezen november 4. hajnalának szörnyű csalódása és fájdalma sem változtatott!)] Pali barátomat csak őszén, egy évfolyamtalálkozón láttam viszont. Komoly, szakállas úr lett belőle. Első pillanatban meg sem ismertem. Aztán hirtelen bekövetkezett tragikus haláláig, többször találkoztunk, de ha visszagondolok rá, most is úgy él az emlékezetemben, ahogyan azon a történelmi délutánon ifjú hévvel elrohant. Stubits Jancsi, úgy tudom, valahol Kanadában talált magának új hazát, ami pedig Tamáskó Ödönt illeti, nem sokkal a Forradalom leverése után eltávozott az élők sorából anélkül, hogy még egyszer beszélhettem volna vele. Nem volt köztünk szerelem, csak kezdődő, félszeg barátság. Alakja mégis összeforrott október 23-mal. Mindketten egyformán éreztünk, de amíg én hittem a győzelemben, ő kételkedett és - félt. (Sajnos, neki lett igaza!) Nem maradt más számomra belőle, mint az a kis, vaskos bronzdarab, amit pár nappal később, a Nemzeti Színház közelében (az Emke sarkán), az akkor már csupán két hatalmas csizmára redukálódott Sztálin-szoborból nagy üggyelbajjal lefűrészelt. Ezt ereklyeként, ma is őrzöm. A svájci iskoláskönyvek a História szimbólumaként mutatják be a Diktátor Budapesten ledöntött bálványának fényképét. Ez a kis bronzdarab számomra minden földi hatalom és becsvágy hiábavalóságát bizonyítja: Sic transit gloria mundi. Saáry Éva, Lugano Nagy-Britannia megközelítőleg hatvanmillió lakosa közül immár mintegy kétmillió mohamedán szeptember tizenegyedike, a new yorki World Trade Center kettős toronyépületének leomlása óta, nem valami népszerűek Angliában muszlim állampolgár-társaink. Terjed a bizalmatlanság: vajh nem forralnak-e gyilkos terveket a keresztény őslakosság ellen díszes mecsetjeikben, hiszen köztudomású, hogy akadnak minket gyaur kutyáknak vélő, fundamentalista imámjaik is. Bár Franciaországgal ellenkezőleg, a szigetországban nem erőltetik az asszimilációt, a muszlim lányok itt például mehetnek iskolába csadorban öltözötten, a szik kaszthoz tartozó hindu fiúk turbánban, és a vallásos zsidók kepelével a fejük búbján, a különböző fajúak mégis beilleszkednek a brit társadalomba. De a muzulmán vallás öntörvényűsége mégis kirí az európai keresztény kultúra tradícióinak a szövetéből. Ez már 1989-ben feltűnt, amikor a Bombay-ban született, de a Cambridge-i Egyetemen végzett brit író, Szalman Rushdie a mohamedán vallás bizonyos kegyetlen vonásait bírálta Sátáni versek című regényében, mire az iráni Homejni ajatollah, úgynevezett fatvát hirdetett ellene, azaz minden muszlimot arra bíztatott, hogy ölje meg az írót. Még ma is bujkálnia kell. A mohamedánok nehezen tűrik a hitvitákat. Nagyobb baj, hogy a közel-keleti diktatúrák bírálatát muszlimellenességnek fogják fel. Épp a minap láthattunk a BBC televízió műsorában egy névtelenül és félárnyékban fényképezett arccal nyilatkozó iszlámszakértőt, aki igen pesszimista volt, mert nagy veszélynek tartja, hogy Szaúd-Arábia és Jeruzsálem után a keresztények az eddig általuk megközelíthetetlen iraki szent helyeket is megszentségteleníthetik jelenlétükkel, elesett az utolsó bástya, ami könnyíti a muszlim terrorszervezetek toborzó munkáját öngyilkos merényletre kész fundamentalista fiatalok között. A londoni Regent Parkban lévő aranykupolás nagymecset és az észak-angol iparvárosok fülledt kis imaházainak az imámja egyaránt azt hirdeti a pénteki prédikáció, a kutbah során, hogy George W. Bush és Tony Blair az iszlám ellen folytat keresztes hadjáratot. S Nagy-Britanniában ezerkétszáz mecsetben kétezer imám szónokol. Jellemző tünet azonban, hogy az elangolosodó muszlim hívők egy része unja már a Szaúd-Arábiában képzett papok állandó témáját, a Bush és Blair elleni kirohanásokat. A kutbah elsőrendű hagyományos feladata a hívők napi lelki és társadalmi problémáinak az elemzése, az ezzel kapcsolatos eligazítás, tanácsadás lenne, nem pedig politikai agitáció. A brit mohamedán közösség hiányát érzi helyben képzett és angolul is tisztességesen beszélő papságnak. Vannak már angliai muszlim szemináriumok, de ezek még csak kevesebb, mint tíz százalékát adták a klérusnak. A nagy többség közel-keleti diktatúrákból szerződik a brit mecsetekhez. El sem tudják képzelni, milyen a templomi közösségen belüli demokrácia. Ami persze egyre kevésbé tetszik az angliai társadalmi viszonyokhoz szokott, nagyrészt már itt született nemzedéknek. Ez a mi szerencsénk. Mert úgy látszik, a demokrácia meg tolerancia mégis csak attraktív. S ha a mecsetek papjai a gyűlöletet hirdetik, az új generáció elfordul a vallástól. Az angolok értik a módját a csendes meggyőzésnek. Támogatják a nagy-britanniai muszlim értelmiség vitaköreit és az egyetemeknek az iszlám reformmal vagy a beilleszkedéssel foglalkozó előadás sorozatait. Lassan eljön az idő, hogy nem nézünk némi félelemmel pakisztáni származású utastársunkra, ha gyanús formájú csomaggal telepedik mellénk az autóbuszon. S reméljük, hogy az egyes városnegyedek utcasarkain esténként összegyűlő, kávészínű ifjak a krikett vagy foci eredményeket beszélik meg egymás közt, nem pedig Oszama bin Laden legújabb üzenetét. Sárközi Mátyás

6 6 ÉLETÜNK október MAGYAR CSILLAGÁSZOK NORVÉGIÁBAN II. rész LOURDES-BA ZARÁNDOKOLT A PÁPA Johan Gunnerus, Trondheim lutheránus püspöke, szívesen látta a két jezsuitát, Hell Miksát és Sajnovics Jánost. Ők pedig, amíg kipihenték úti fáradalmaikat, meghatározták a város meridiánját és földrajzi szélességi fokát. Amikor P. Hell megtudta, hogy a város helyőrségében német katonák is vannak, meglátogatta őket, és 155 katolikust talált köztük. A tilalom miatt ezek évek óta szentmise és szentségek nélkül éltek ott. A páter engedélyt kapott, hogy amíg ott tartózkodik, szentmiséket és beszédeket tarthat nekik. A katonák közül 146 elvégezte gyónását és szentáldozáshoz járult. Trondheimból hajóval kellett megtenniük a hátralévő 1800 kilométeres utat. Ez az út ma három napig tart a turistáknak kényelmesen berendezett gőzhajón. Akkor vitorlás hajóval kb. 4 hétig tartott az utazás, jó idő és kedvező szél esetén. Augusztus 22-én indultak el Trondheimból az egyárbocos vitorlással, amelyet hat norvég hajós irányított. Útközben heves viharokba kerültek; háromszor is horgonyt kellett vetni és napokig várni, míg kedvező széllel tovább tudtak vitorlázni. Október 10-én Vardö már csak félnapi vitorlázásra volt tőlük. Éjszaka hatalmas orkán érte utol őket. Lehorgonyoztak, de a három horgonyból kettőt leszakított a háborgó tenger. A kapitány ekkor parancsot adott, hogy a harmadik horgonyt húzzák fel, nehogy azt is elveszítsük - írja Sajnovics. - Hajónk nagy sebességgel a vízhegyek közé sodródott. Mikor egy hatalmas hullám csapott ránk, a tengervíz behatolt a fülkéinkbe és mindenünk átázott. Attól féltünk, hogy a nyílt tengerre ragad minket a vihar, de végül ez lett a menedékünk. Ha ugyanis a sziklafalak közelében hányódtunk volna ide-oda, darabokra tört volna hajónk, és a hullámokban leltük volna halálunkat. Reszkettünk a félelemtől, de imádkoztunk és fogadalmakat tettünk Istennek... P. Hell írta erről bécsi rendtársainak: A Jóisten valóságos csodával mentett meg minket, különben mindnyájan elpusztultunk volna. Ebben a viharos hónapban egyedül október 11-én volt lehetőségünk arra, hogy bejussunk Vardö kikötőjébe. A következő hetekben még hevesebb viharok dúltak. Isten mintegy láthatatlan kézzel kiragadott minket az életveszélyes sziklák közül és a vihar ellenére a legkisebb vitorlával egyenesen Vardöbe hajtott minket... Így aztán 49 nap életveszélyes utazás után kimerülten érkeztek meg. A vardöházi erőd parancsnoka fogadta őket, ötven helyőrségi katonájával. Akkor csak 300 ember élt ott. Ma 3400 lakosa van Vardö kis városának. P. Hell már másnap elkészítette a csillagvizsgáló tervrajzát. A parancsnok rendeletére az ácsok azonnal elkezdték az építését. Vastag faragott gerendákból építették fel annak a faháznak nyugati oldalán, amelyben P. Hell és Sajnovics lakott. A munka lassan ment, de karácsonyra készen lettek vele, és fel tudták állítani a teleszkópokat és a műszereket. A téli hónapokat különböző tudományos munkákra használták. Megmérték egyes csillagok magasságát, meghatározták a sziget meridiánját és földrajzi helyzetét. P. Hell pontos térképeket készített Vardö szigetéről és az északkeleti partvidékről. Lerajzolta a lakóházukat és a csillagvizsgálójukat is. Ez már nincs meg, de a vardöi múzeumban egy külön szoba van berendezve P. Hell Miksa tiszteletére, ahol ki vannak állítva az általa készített rajzok és térképek, és emléktáblák hirdetik a két csillagász érdemeit norvég, angol és magyar nyelven. Behatóan tanulmányozták annak a vidéknek természetrajzát, történetét, népességét és nyelvét. Vardö lakói között voltak lappok is, és Sajnovics észrevette, hogy a nyelvük hasonlít a magyarhoz.azon a télen írta meg híres tanulmányát a lapp és magyar nyelv rokonságáról. Munkája a finn-ugor nyelvkutatás forrása és az összehasonlító nyelvtudomány úttörő műve lett. P. Hell nem feledkezett el papi hivatásáról. Teljes misefelszerelést vitt magával, és első dolga volt, hogy vardöi lakása egyik sarkában felállította a kis tábori oltárt. Minden nap bemutatta a szentmise áldozatot. Sajnovics ministrált, ő akkor még nem volt felszentelt pap. Így készültek imával is a Vénusz-átvonulás észlelésére. A P. Hell Miksa képe a lappok rénszarvasbőr ruhájában A számítások alapján előre tudták, hogy a Vénusz június 3-án este fél tízkor éri el a nap korongját, és 4-én hajnalban hagyja el azt. Ahhoz azonban, hogy a számításuk helyes legyen, másodpercnyi pontossággal kellett mérniük azt a két időpontot, amikor a Vénusz sötét korongjának széle a belépés után és a kilépés előtt éppen érinti a napkorong belső vonalát. Június 3-án este annyira felhős volt az égbolt, hogy emberileg véve kilátástalan volt minden. De éppen a kellő időben felszakadt a felhőzet, és pontosan meg tudták állapítani mindkét érintkezés időpontját. Nagy örömmel Te Deum-ot énekeltek. A katonák diadalt fújtak trombitáikkal, a parancsnok felhúzatta a zászlókat és elrendelte a díszlövéseket. Azon a napon Vardö minden lakója ünnepelt. Sajnovics a következő sorokat írta rendtársainak: Téged Isten dicsérünk!..., így zengünk mi a hálaadás legbensőbb hangján s ti is hangoztassátok ezt velünk; kérünk ezért mindnyájatokat, mert megáldotta az Úr vállalatunk s megengedte, hogy Vénusz bolygónak a Nap korongja előtt való átvonulását teljesen és tökéletesen észlelhettük..., ami igazán csodával párosult vala... A magyar asztronómusok mindezek után elégetten kezdték csomagolni és a hajóra vinni műszereiket. Június 27-én indultak Vardöből. Útközben megálltak Trondheimben és Koppenhágában. Számos előadást tartottak a munkájukról. Ők voltak az első külföldi tudósok, akiket ünnepélyesen felvettek a Dán Királyi Tudományos Akadémia tagjai közé. Értekezéseik latin szövegét Koppenhágában adták ki először nyomtatásban, és dán nyelvre is lefordították azokat. Végül május 22-én indulhattak el Koppenhágából, és augusztus 12-én érkeztek meg Bécsbe. Az egész skandináviai vállalkozásuk és munkájuk két évig és három hónapig tartott. Páter Hell Miksa ( ) és Sajnovics János ( ) mindvégig Krisztus hűséges papjai maradtak. Alapos teológiai képzettségük és tudásuk mellett a természettudománynak is kiváló művelői voltak. Világszemléletükben teljes összhangba tudták hozni a krisztusi hitvallást a tudományos gondolkodással és munkával. Megmutatták, hogy a vallás és tudomány nem állnak ellentétben, hanem inkább kiegészítik egymást. Magatartásuk és munkásságuk még ma is vonzó példakép számunkra és az marad a jövő nemzedékek számára is. P. Teres Ágoston SJ II. János Pál pápa egyszerű beteg zarándokként kereste fel augusztus közepén a világhírű francia kegyhelyet Lourdesban. Először 1981-ben járt Lourdesban, ott ahol ban a Szűzanya 17 esetben jelent meg az egyszerű parasztlányka, Bernadette Soubirous előtt. Ezúttal jórészt a betegséghez kellett alakítani az egyházfő útitervét, habár a rendkívül kimerültnek látszó II. János Pál minden erejét összeszedve tartotta magát a két napos zarándoklat programjához. Beszédeinek egy részét azonban más olvasta fel. Nekünk, a velem nagyjából egykorúaknak, Arad, október 6-ika, az aradi tizenhárom vértanú, a három nemzeti ünnep egyikeként végigkísérte iskolaéveinket. A megemlékezések mindig kiemelték az akkori ítéletek szörnyű kegyetlenségét, Haynau - a Magyarországon teljhatalommal felruházott katonai és polgári kormányzó - az es itáliai vad kegyetlenségét követően bresciai hiéna -ként emlegetett osztrák hadvezér szégyenletes szerepét. A véres megtorlás - akkor is, mindig is - esztelensége azonban csak később kristályosodott ki, jelentkezett felismerés formájában. De ezeknek taglalása helyett emlékezzünk a vértanukra:aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezic Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly gróf kegyetlen kivégzésére. Jókai Mór, az 1848-at követő idők krónikása, nemcsak másokat buzdított, hanem maga is gyakorolta ajánlását: Írjunk mitológiát, írjuk le az év eseményeit híven, valóan, mindent, ami megtörtént, minden csodálatost, ember fölöttit, nagyszerűt, amit láttunk, amit tapasztalánk, aminek szemtanúi voltunk. A fejedelmi családból származó Kemény Zsigmond pedig kiemelte, hogy két dolgot nem tud elhinni:...hogy győzedelem esetén mint független ország fennállhassunk, s hogy megengedhesse Európa a győzelmet. Persze a győzelem itt a szabadságharcot letörő erők győzelmét jelenti. Mindkettőjük irodalmi munkássága Világos után is szolgálta az elbukott forradalom, szabadságharc ügyét. Kemény Zsigmond később Deák Ferenc eszméit hirdette, népszerűsítette. Náluk, de másoknál is, olvashatunk ezeknek a hősi időknek a történetéről. Szeretnék még emlékeztetni egy gondolatra. Arra, hogy az esztelen kegyetlenség, mely az aradi tizenhárom kivégzésével érte el csúcspontját, ismét útját állta a magyarok kibékülésének az uralkodóházzal. Már II. Rákóczi Ferenc idején is ez a szellem - mely Kollonich Lipót gróf, esztergomi érsek, egy ideig államminiszter és a bécsi kamara elnöke megfogalmazása szerint így festett: én Magyarországot először rabbá, aztán koldussá, végül katolikussá teszem - uralkodott és vezetett a szabadságharc kitöréséhez. Mennyivel bölcsebb I. Miklós orosz cár tanácsa, amelyet a fiatal Ferenc Józsefhez A látogatás első napján a kegyhely barlangjánál a térdhajtást követően pillanatnyi rosszullét lett úrrá rajta, de végül is személyes titkárának - a közelállók segítségével - sikerült visszaemelni tolókocsijába és rövid idő multán némileg jobban lett. Joaquin Navarro-Vals bíboros, a Vatikán szóvivője a francia tévében ezzel kapcsolatban megállapította, hogy a pápa igen kifáradt és a fáradékonyságból eredő váratlan gyengeségi rohamokhoz hozzá kell szokni. A pápa környezetéből származó értesülések szerint a parkinzon-kórt enyhítő gyógyszerek hatása 3-4 órát tart és ehhez alakítják a Szentatya napirendjét. Az indulás napján azonban a pápa háziorvosa, Renato Buzzonetti által beadott szerek hatása erősen múlni kezdett, amikor a Szentatya Lourdesban a kegyhely barlangjához ért és alighanem ezért lett úrrá rajta a gyengeség október 6. Vasárnap,Mária Mennybemenetelének ünnepén 15 bíborossal együtt mutatott be szentmisét a szabad ég alatt és ekkor láthatóan jobb fizikai állapotban volt, mint az előző nap. A tűző nap sugaraitól hatalmas baldachin óvta a közel három órás szertartás alatt. A szavakat ugyancsak nehezen ejtette ki, de francia nyelvű üzenete ezúttal is egyértelmű és határozott volt: a béke fontosságáról beszélt, majd az élet feltétlen védelmére szólított fel a fogantatás pillanatától a természetes halálig. Ezzel ismét állást foglalt a művi vetéléssel és az eutanáziával szemben. Beszédét a százezres tömeg hangos ünnepléssel fogadta. Vasárnap délutáni pihenője után a Szentatya még egyszer felkereste a Mária-barlangot és ivott a forrás csodatevőnek tartott vizéből. Később Daneels belga bíboros a látogatással kapcsolatban jelkép értékűnek minősítette a pápa szavait, aki a Mária-barlang bejáratánál arról beszélt, hogy zarándoklata végéhez érkezett. Vincze András intézett levelében (1849. augusztus 16-án) ad a kor diplomáciai érintkezésének stílusában - idézem: Elküldöm hozzád magam helyett fiamat, Sándort (a későbbi II. Sándor orosz cár), hogy olyan hírt vigyen meg neked, ami - remélem - örömöt fog okozni. Görgey, akit diktátornak neveztek ki, hadseregével letette a fegyvert, és kegyelemre megadta magát neked. Adjunk hálát Istennek, kedves barátom, ezért a kedvező eredményért, adjunk hálát neki, hogy megelégelte alattvalóink drága vérének hullását, és alkalmat ad neked, hogy uralkodói jogaink legszebbikét, a helyesen értelmezett kegyelmet gyakorolhasd. Ismerem szívedet, kedves barátom, tudom, hogy nem tagadod meg magadtól ezt az örömet. Kegyelmet a megtévedteknek, barátod kéri ezt számukra... Még ez a kérés - mert a tanács végül kéréshez vezet - sem talált meghallgatásra, és a Haynau által levezényelt aradi vérengzés, a megtorlás, leigázás politikája, ismét útját állta az uralkodó és a magyar nép közeledésének, egészen 1867-ig. Történelmünkben nem ritkák a szomorú tragikumot sem nélkülöző fejezetek. Ilyen az aradi tizenhárom elvakult bosszútól vezérelt kivégzése is. És, hogy ezek a hősök a fenyegető bitófa árnyékában hogyan gondolkoztak, arra legyen példa Damjanich Jánosnak a kivégzése előtti éjszakán írt imája: Mindenség Ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben - Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni - dicsértessék a Te neved mindörökké! Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hagy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Ramsay Győző

7 2004. október ÉLETÜNK 7 A Szent István csontereklyénél Bécsben Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából Szőke János szaléziánus atya szeptember 5-én a budapesti Belvárosi templomban, ünnepélyes szentmise keretében adott hálát Istennek fél évszázad papi kegyelméért (képünk).a szentmisén részt vett sok hívő és pap, köszöntőt mondott Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, Tempfli József nagyváradi püspök és Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, valamint Habsburg Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke. Szentbeszédet mondott Osztie Zoltán, a budapesti Belvárosi templom plébánosa. Mise elején Havasi József SDB tartományfőnök köszöntötte az ünneplő közösséget és az ünnepeltet: Szeretettel köszöntöm Mindannyiukat. Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy eljöttek kedves rendtársunk P. Szőke János atya aranymiséjére. Gondolom elégtétel ez számára, hisz 1954-ben Szőke atya primíciáján nem lehetett megjelenni, de még ezüstmiséjét is zárt ajtók között kellett Kéziratokat kérjük lehetőleg en küldeni: P. Szőke János aranymisés A bécsi Stephansdóm ereklyéi közé tartozik Szent István királyunk ( ) művészi kivitelű ereklyeszekrényben őrzött csontereklyéje. Az ajándékozás éve ismeretlen; lehet, hogy Nagy Lajos királyunk ( ) ajándékozta a Stephansdómnak, valószínű azonban, hogy Albert magyar király özvegye, Erzsébet - Zsigmond császár leánya - hozta ide magával, kalandos körülmények között. V. László (posthumus) meghagyta az ereklyét a bécsi káptalan birtokában. Egy francia nővér, Soeur Francoise Berchet, készítette el a jelenlegi párnát, 1848-ban. A csontereklye mai foglalata az 1890-es évek elejéről való, Julius Hermann, a dóm művészi érzékű építésze tervezte. Az aranyozott bronzból készült ereklyeszekrény tetején a magyar szent koronának kidolgozott mása látható. A reliquiárum 20 kg. súlyú, rajta virágfüzérek díszlenek. A csontereklye díszei változatlanul még 1848-ból valók a felírással együtt: De brachio Sancti Stephani Hungariae Regis - Szent István, Magyarország királyának karjából. A Stephansdom is őriz Szent István ereklyét. A feledés homályából hoztuk napvilágra az as években. Azóta a Dóm kincstárában rejtőző ereklyét Szent István ünnepe táján a nyilvánosság is láthatja. Ez a lehetőség fellelkesítette a Bécsben élő magyarságot, a határon túli magyarság is együtt óhajtott ünnepelni a bécsiekkel ban mintegy 6000 hívő töltötte meg a Stephansdómot, 36 pappal, püspöki vezetéssel ünnepeltek a magyar zarándokok ban az Esztergom-Budapest-i prímás, érsek - aki közben bíborosi rangot nyert, dr. Erdő Péter vezette az ünnepséget. Az ünnepségbe bekapcsolódott Christoph Schönborn Bécs és Ausztria bíboros érseke mint koncelebráló főpap, s együtt mutatták be a Szent István ünnepi szentmisét! Az idei, augusztus 28-i Szent István ünnepi istentisztelet meghívott vezetője Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök volt, aki a hegyeshalmi határátkelőnél keletkezett torlódás és több órás várakozás miatt, csak az ünnepi mise végére érkezett meg. Így a misét Vencser László, az Osztrák Püspöki Konferencia idegen nyelvű lelkipásztori szolgálatának vezetője, Cserháti Ferenc németországi püspökkari magyar delegátussal és a többi vendégpapokkal már korábban elkezdte. A szentmise végére befutó székesfehérvári püspök aztán elmondta ünnepi beszédét és megáldotta az oltár elé helyezett áldozati adományokat. Az ünnepségre mintegy 2000 magyar jött el, elsősorban Magyarországról, Ausztriából, a nyugati országokból, az egész Kárpát-medencéből, főleg a Felvidékről, de voltak Erdélyből és a Délvidékről is. A bécsi Szent István ünnephez tól kulturális műsor is tartozik a dómtéren. Ez a műsor magyar népi szokásokat elevenít fel: aratási, szüreti, lakodalmas hagyományokat. Népi táncok, szokások, énekek, dalok, szebbnél szebb koreográfiai feldolgozásban kerülnek bemutatásra. Idén turisták ezrei gyönyörködtek a magyar táncok, énekes-dalos művészek előadásaiban, fényképezték, filmezték a szebbnél szebb ruhákat, a népi játékok jeleneteit, s vitték magukkal a szép emlékeket Argentínától Japánig, Kanadától Dél-Afrikáig. Hegyi György, Bécs megtartania Budapesten. P. Szőke 60 éve lépett a szalézi rendbe és 1956-ban került kapcsolatba a magyar menekültekkel és lelki gondozásukkal. Karintiában összegyűjtötte a kallódó magyar gyermekeket, iskolát szervezett számukra, majd hosszú időn át Svédországban gondozta a magyarokat. Hosszú ideig Németországban a Kirche in Not, Ostpriesterhilfe segélyszervezetnél dolgozott, és szívén viselte a magyarországi, felvidéki, erdélyi és délvidéki magyarok sorsát. Különösen az erdélyi árvízkárosultakat segítette, amikor Erdélyben kegyetlen árvíz pusztított. Igen sok magyar egyházközség neki köszönheti, hogy sikerült felújítani, rendbe hozni saját templomát, plébániaépületét. Külföldről hazatérve P. Szőke a szalézi életben vesz részt, különösen a Don Bosco kiadónál fejti ki áldásos munkáját. A magyar szentek és boldoggáavatások érdekében igen sokat tesz a Mindszenty Alapítvány tagjaként; ennek keretei között fáradozik Mindszenty József bíboros és sok más hitvalló boldoggávatásáért. Ma megköszönjük a Jó Istennek, hogy nekünk adta őt, és egyben arra kérjük az Örök Főpapot, hogy jutalmazza meg szolgáját és áldozatos munkáját itt a földön, de legfőképpen a mennyben. A szentmiseáldozatban imádkozzunk érte! Az ünnepi alkalomból II. János Pál pápa áldását küldte a jubilánsra. A nyugat-európai katolikus magyarok tisztelettel és szeretettel köszöntik a jubilánst, az ÉLETÜNK korábbi főszerkesztőjét, a külföldön élő magyar katolikusok két püspökének - néhai Irányi László és később Miklósházy Attila - egykori európai megbízottját. Cserháti Ferenc Pejacsevich Mária grófnő január július 10. Az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete és a Mindszenty Ház közössége szomorú szívvel búcsúzik szeretett jótevőjétől és tagjától. Majdnem egy évszázadot átfogó, bámulatos emlékezőtehetséggel megáldott, történelmet alakító korszakokat élt meg: vagyonuk elvesztését, 2 világháborút, bombázást, menekülést. Testvérét és férjét Buda ostrománál 1945-ben az oroszok lelőtték, hátrahagyva 5 nyolc éven aluli gyermeket. Amikor született, sem útlevél, sem igazolvány nem kellett ahhoz, hogy Európában bárhova utazhasson az, aki megengedhette magának. A háború után minden megváltozott, s a szétdarabolt Európában 1956-ig neki 8 útlevele volt különböző országokból ben 2 kötetben kiadott visszaemlékezéseiben örökítette meg hosszú életútját, tizenegy korszakra osztva fel életét, amelynek olvasásakor az ember úgy érzi, hogy alig lehet ennyi történést, eseményt belezsúfolni egy emberéletbe. Kitartó munkával írta naplóját, gyűjtötte össze az adatokat a családi krónikához, tele fényképpel, 4 generációt megörökítve. Ahol megjelent, ott mindig hasznossá vált. A menekülés után Belgiumban 1 évig volt, 1951-ben Bécsben a Caritas Internationalis alkalmazta, a Szabad Európa Rádiónál fordító volt 2 évig. Londonban között a Chatholic Women s League Relief and Refugee Committee-ben és az USEP (United States Escapee Program - mely nagy összeget juttatott arra a célra, hogy visszatartsa a menekülteket az USAba való bevándorlástól) vezető szerepében az 1956 után Angliába menekült 20 ezer magyar ügyeit intézte. A menekültek részére gyűjtött adományokból lakásokra, bútorokra, tanulmányokra és egyéb segélyekre osztott ki kisebb-nagyobb összegeket, a legpontosabban könyvelve minden fillért, névvel, igénnyel megjelölve. Az angol Katolikus Női Liga (Catholic Women s League) révén sikerült a magyar lelkésznek házat venni. A Mindszenty Otthonban megszervezte az Erzsébet Női Ligát betegek látogatására, segített a magyar iskola létre hozásában. Dr. Ispánki Béla angliai főlelkész haláláig, 27 éven át vezette irodáját, levelezett, kérelmeket intézett, kartotékozott és mindent feljegyzett. Összekötő kapocs volt Westminster és a magyar lelkész között. Ispánki Béla halála után Tüttő György kinevezett magyar lelkésznek volt a segítsége ben Mindszenty József Bécsbe kérte bizalmas levelezéseit intézni ben, 25 éves egyházközségi munkájáért a Szentatya apostoli áldását és jókívánságait táviratban küldte Jean Villott bíboros államtitkár útján. A távirat szövegét, és a grófnő egyéb tevékenységéről, dr. Borovi József 2003-ban, a Szent István Társulat gondozásában megjelent A magyar katolikusok lelki gondozása Angliában c. könyvében lehet olvasni (315 oldal). 90-ik születésnapjára a Szentatya személyes áldását küldte. Pejacsevich Mária nagy és szerető családban született Budán, a várbeli Úri utcában. A horvátországi, Nasice-i családi birtok odaveszett a budapesti házukkal együtt, a család fillér nélkül maradva szétszóródott a világ minden részében. Visszaemlékezéseinek megírásakor már csak fivérével, Márkussal maradtak ketten a tíz testvér közül. Azonban a család összetartó ereje s több mint 130 leszármazottja a legnagyobb szeretettel vette körül, ugyanúgy az angliai magyarság, akik felejthetetlen hálával tartoznak e kiváló léleknek. Neki ugyan nem volt családja, de mindenkit annak tekintett. Visszaemlékezésének végén olvashatjuk: Beniczky nagyapám gyakran mondta: mikor megöregszel állandóan temetsz, végül magad maradsz. Isten tudja, meddig akar még itt lent tartani. Addig is nagyon boldog vagyok örömetekben és fájdalmaitokban osztozni. Mikor eljön az én időm, imádkozzatok értem. Ha Isten úgy akarja, a boldog világban leszek, továbbra is szeretve mindenkit és érdeklődéssel figyelve életeteket itt lent, amíg ismét nem találkozunk ott fent. Drága Mária, Miss Mary, a család Maju nénije, aki annyi fényt sugároztál Magadból mindenki felé, az Örök Világosság fényeskedjék Neked. Horváth Anna, London P. Bozsóky Gerő Pál OFM Bozsóky atya december 18-án született Alsósegesden. Itt kezdte tanulmányait a helyi katolikus elemi iskolában. Somogy megyéhez, családja rokonságához, ökumenikus meggyőződéséhez mindig szeretettel ragaszkodott. Sohasem felejtette el, hogy szülei mily nagy áldozatot hoztak, hogy tanulhasson. Korán kapcsolatba került a Mariánus-ferences rendtartománnyal. Búcsúszentlászlón járt gimnáziumba. Esztergomban érettségizett és Szombathelyen végezte el teológiai tanulmányait. Itt szentelték pappá 1946-ban. Azokhoz a kevesekhez tartozott, akiket utolsóként, még 1948-ban, nagynehezen kiengedtek a Sorbonne-ra tanulni, de már vissza nem mehetett, édesapja temetésére sem. Rendje német-francia-történelem szakos tanárnak szánta, de végül is újságírás és könyvtári, levéltári kutatómunka vált osztályrészévé. Párizsban lett a diákok egyetemi lelkésze, és a Francia Rádió magyar nyelvű adása egyházi műsorának szerkesztője. Ebben a minőségben tudósított a II.Vatikáni Zsinatról és Mindszenty bíborosról. Magyarul és franciául prédikált. Utolsó könyve a jeruzsálemi királyságról szól. Magyar lelkipásztori megbízatást hivatalosan nem kapott, de hazai diákokat, turistákat mindig szívesen fogadott. Mint nélkülözhetetlen ötödik kerék, évtizedeken át besegített és helyettesített a párizsi Magyar Katolikus Misszióban április 15-én Nantes-ben szólította magához az Úr. Vértanú jezsuiták emléke Grácban A gráci jezsuita kollégium től egyetem - az ellenreformáció kimagasló szellemi központja volt, amelyben többek között Pázmány Péter is tanult és tanított. Volt növendékei közül tizenegyen egyházhűségükért életüket áldozták: Johannes Ogilvie, Markus Crisinus, Stephan Pongracz, Johannes Sarkander, Matthias Burnatius, Zacharias Anthelius, Jeremias Fischer, Wolfgang Andreas Koffler, Johannes Ratkai, Karl Borango, Johann Bapt. Messari. Nekik állított emléket (képünkön) ez év júniusában Egon Kapellari, Grác- Seckau-i megyéspüspök. A II. János Pál pápa által szentté avatott három kassai vértanúból kettő tanult Grácban: Pongrácz István és Crisinus Körösi Márk. Molnár Ottó, Párizs Czilchert Aurél Madridban hosszabb betegség után 86 éves korában elhunyt Czilchert Aurél, minden magyar ügy lelkes támogatója. Mint tüzérfőhadnagy vett részt a második világháborúban és érdemelt ki több kitüntetést. Később a Spanyol Légióban szolgált, majd 1955-ben, Madridban telepedett le és a Marosy Ferenc vezetése alatt álló, szabad magyar érdekképviselet titkára lett. Ezt a munkakört a képviselet megszűntéig, 1969 októberéig látta el ban neki kellett volna a tervezett spanyol fegyverszállítmányt Magyarországra kísérnie és 1975 között a Spanyol Nemzeti Rádió magyar adásánál is működött, majd a Spanyol Rádiótelevízió fordítójaként 1983-ban történt nyugdíjazásáig. Munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét kapta. Hamvait Pécsett helyezték nyugalomra. Rónai Zoltán Köszönjük, ha megújítja az ÉLETÜNK előfizetését!

8 8 ÉLETÜNK október MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK NYUGAT-EURÓPÁBAN Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklődni lehet magyarnyelvű szentmisék helye és ideje után. Megtalálható még a MKPK honlapján is: ANGLIA: London: Msgr. Tüttő György főlelkész, Dunstan s House, 141, Gunnersbury Avenue, GB- London W3 8LE, Telefon./fax: 0044/20/ ÉSZAK-ANGLIA: Rochdale: Magyar Egyesület székházában. 76 a/78, Milnrow Road, minden hónap második vasárnapján kor. Wolverhampton: St. Andrew anglikán templomban, St. Andrew Close, Hunter Street-ről, minden hónap harmadik vasárnapján kor. Bradford: Magyar Egyesület székházában. 4, Walmer Villas, minden hónap harmadik vasárnap utáni szerdán, délelőtt órakor. Nottingham: Lengyel templomban. 2, Sherwood Rise, minden hónap negyedik vasárnapján kor. Érdeklődni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/ AUSZTRIA: Bécs: Ft. Hegyi György, Ungarisches Röm. Kath. Seelsorgeamt, Döblergasse 2/30b, A Wien, Telefon/fax: 0043/1/ Miséző helyek: Bécs, Mödling, Wr. Neustadt, Florisdorf, Kaiser Ebersdorf. Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs, rektor, szentmise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien, Boltzmanngasse 14, Telefon: Burgenland/Alsóőrött: Pfarramt Unterwart, Ft. Horváth János, Telefon: 0043/ 33/ Grác: szentmise vasárnaponként kor a Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz., Ft. Mag. Papp Tibor lelkész, Ugri Mihály gondnok, Tel.: 0043/316/ ; Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter diakónus, T.: 0512/ Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft. Szabó Ernő, Ungarnseelsorgezentrum d. Diözese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-4040 Linz, T.: / (iroda), (lakás), (Fax). Salzburg: Szentmise havonta egyszer, vasárnap 12 órakor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str. 135, változó dátummal. Érdeklődni: Schwarz Mária, Telefon: 0043/662/ BELGIUM Brüssel: Mission Catholique Hongroise, Rue del Arbre Bénit 123, B-1050 Bruxelles/XL/ Telefon/fax: 0032/2/ , Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlelkész, Aumônier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000 Liége, Telefon: 0032/ 4/ FRANCIAORSZÁG Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise minden vasárnap 11-kor, augusztus kivéve. Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/ ; Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule, F Ste Foy-les-Lyon, Telefon: 0033/4/ NÉMETORSZÁGBAN AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző helyek: Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklődni: Ft. Bárány József. Telefon: (0821) ; / BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg. Érdeklődni: Ft. Bereczki Béla, Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr. 2/A, D Schwaig. Telefon: (0911) ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek: Duisburg, Essen. Érdeklődni: Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D Essen. Telefon: (0201) vagy Kölnben: (0221) FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházmegyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek: Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Singen, Strasbourg, Mulhouse. Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische Mission, Schneidermühler Str. 12i, D Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye, Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye: Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische Mission, Holzdamm 20, D Hamburg, Tel.: (040) KÖLN-i Főegyházmegye és AACHEN: Miséző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklődni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse 96, D Köln. Telefon: (0221) Fax: 0221/ LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházmegye frankfurti székhellyel: Miséző helyek: Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács Személy és árufuvarozás Magyarországra. Elfogadható áron, megegyezés szerint, háztólházig. Telefon: D FELHIVÁS PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM NAGYVÁRAD. A magyar nyelvű felsőfokú oktatás újjáéledésének szimbóluma, nagy anyagi problémákkal küzd. A működéséhez szükséges anyagi alap biztosítására felkérünk mindenkit, szíveskedjék anyagi lehetősége szerint ehhez hozzájárulni. Adományát kérjük az alábbi bankszámlára átutalni: Förderverein f.d.chr.univ.partium e. V., Albstadt. - Bankv.: Sparkasse Zollernalb, Kto-Nr.: , BLZ (Spendenquittung!) Köszönettel a Segélyszervezet vezetősége. Körmenden kertes sarokház eladó. Tel.: / éves magyar nő szívesen vállalna munkát (házvezetői, gyermekfelügyelet) Németországban, magyar, illetve német családnál. Tel.: / (este). MADEIRA SZIGETEN a főváros peremén, parkosított, modern, panorámás villában, komfortos szobák főzőfülkével, fürdőszobával, a tengerparton festői környezetben, egész évben kiadók. Ár: napi 30,- Euró két személynek. Tel.: Ruhr-vidéken élő, munkaviszonyban lévő, csinos hölgy (39 /171/68), megismerkedne káros szenvedélytől mentes, szabad férfivel, évesig, komoly szándékkal. Fényképes választ várok. Jelige: piros rózsa. Budapest belvárosában, 41 m 2 liftes lakás igényesnek kiadó, napi 33,- Euró. Tel.: (0)231/ v (0)231/ Sopron belvárosában 78 m 2 -es lakás garázzsal igényesnek kiadó, 35,- Euró naponként. Tel.: / v / Családi ház eladó Budapesttől 28 km-re Piliscséven. 100 m 2 alapterületű, tetőtér beépítési lehetőséggel, szuterénnal, fúrt kúttal és ipari tevékenységre alkalmas műhelyekkel. Épült: 1978 és 700 m 2 -es telken. Irányár: ,-Euró. Tel.: 0049-(0)2202/ Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str. 365, D Frankfurt. Telefon: (069) MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye: Miséző helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdeklődni: Ft. Merka János, Ung. Kath. Mission, Oberföhringer Str. 40, D München. Tel.: (089) , , FAX: (089) ukm_muenchen.de; MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Menden, Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund. Érdeklődni: Ft. Bagossy István, Ung. Kath. Mission, Middelfeld 24, D Münster-Handorf. Telefon (0251) PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely: Passau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5, D Salzweg, Telefon: (08505) ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye: Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Ungarische Katholische Mission, Pfizerstr. 5, D Stuttgart. v. WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely: Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre, Kardinal-Döpfner-Platz 7, D Würzburg. Telefon: (0931) NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munkerudveien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden hónap első vasárnapján 14-kor a Szent József kápolnában (Akersveien 4). Telefon/fax.: 0047/ OLASZORSZÁG Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész, Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via Giulia 1, I Róma. Telefon: 0039/06/ Miséző helyek: Róma - minden hó utolsó vasárnapján 11-kor, S. Maria dell Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug., dec.) és a Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában minden kedden 7.45-kor. Milano - minden hó első vasárnapján kor, S. Maria della Sanita (Via Durini, kivéve jan., júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Firenze, Bologna, Padova, Torino, Palermo, Perugia, Catania. SVÁJC Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/1/ Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 7717, CH-3000 Bern, Tel: 0041/61/ (Basel) Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnapján. Telefon: 00 41/22/ ; Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnapján. Telefon: 00 41/21/ ; Fribourg: Szentmise minden hó utolsó vasárnapján kor, az Orsolyiták templomában, (rue de Lausanne). Lelkész: Ft. Popa Péter, Telefon: 0041/26/ HIRDETÉSEK Magyar nyugdíjas hölgyek D-Németo.-ban v. Ausztriában házvezetői munkát vállalnak, magyarul tudó hölgy (úr), házaspárnál ottlakással. Tel.: / Noémi, 37 éves, független, 2 éves fiával komoly szándékkal, egy megértő társat keres. Nagyon szeret festeni. Jelige: tavasszal. 43 éves férfi (180/90) vagyok. Dél-Németországban Stuttgart környékén élek. Családot szeretnék alapítani. Keresem azt a magyar ajkú hölgyet, aki szintén családra vágyik. Jelige: életcél. Kelet-Bajorországban élő magyar férfi (52/172/80), hozzáillő társat keres (41-46) házasság céljából. Tel.: 09474/ Középkorú ápolónő, magyar családnál betegápolást, illetve házimunkába való besegítést vállal. Tel.: / Oroszlán jegyében született nő vagyok. Őszinte szándékkal józanéletű és vidám úriembert keresek 59 és 63 év között, München és Augsburg környékén, akivel együtt jövőmet tervezhetem. Töltsük az előttünk álló éveket harmóniában és szeretetben. Jelige: őszirózsák. Alapfokú német nyelvtudással bejárónői v. gondozói állást keresek. Rankits Istvánné, Frankel L. u. 20., H-7334 Szalatnak. Megbízható középkorú hölgy, házvezetést, felügyeletet vállalna ottlakással. Tel.: / v / Németországban élő, kedves, csinos, őszinte és jóindulatú, barna, magas (1, 63-1, 72 m), nemdohányzó, magyar hölgyet keresek év között, komoly szándékkal. Én 62 éves (1, 81 m, 85 kg), sportos kivitelű, ND/Ni, mély érzelmű szeretetet adni és kapni tudó akadémikus. Egészképes levelet várok. Jelige: A szerelem kortalan. Vallásos 57 éves úr, 180 magas, nem dohányzó, fiatalos, szeretne egy karcsú hölggyel megismerkedni. Jelige: Berlin. A római Szent István Ház egész évben szeretettel várja az Örök Városba a szervezett zarándokcsoportokat és az egyéni turistákat, 1-5 személyes, fürdőszobás szobákkal, nagyon kedvező áron. Via del Casaletto, 481, I ROMA Tel.: / Fax: / , Kereszt és korona filmek magyarul vagy németül a bajor-magyar kapcsolatok 1100 éves történetéről, DVD, VHS, 2x 45 perc. Ára: 30,00 Euró + portó, megrendelhető: és fax: Református istentiszteletek Münchenben: Reisinger Str. 11 (Sendlinger Tor) minden hó vasárnap 16 óra, minden 2. és 4. vasárnap de. 11 órakor. Tel.: , EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI OLVASÓINK FIGYELMÉBE! AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kérjük helyi terjesztőinkkel (misszióinkkal) rendezni! Csak a kiadóhivatalból postázott újságok előfizetését kérjük az ÉLETÜNK müncheni postabank számlájára befizetni. A szerkesztőség HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN Apró-, házassági-, általános hirdetések betünként: 0,10 Euró Jelige - postaköltség 5,00 Üzleti-, nyereséges hirdetés betünként 0,20 Nagybetűs sorok betünké 0,40 Egyszerű, 1 pontos keret 10,00 Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese. Külön kívánságokat esetenként árazunk. Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,- hatszori hirdetésnél 20 %,- ill. egészévi hirdetés esetén 30 % kedvezményt adunk! A hirdetések befizetésének határideje legkésőbb a hó 10-ig! Hirdetéseket csak a hirdetési díj b e f i - z e t é s e u t á n közlünk! A hirdetések szövegéért, stílusáért a szerkesztőség nem felel! AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL Párizs Az örök hazába költöztek: M. VIOLA Francois: Párizs, M. DOBRY István: Budapest, Pere BOZSÓKY Gerő Pál OFM: Nantes, ; Soeur LETICIA-FEKETE Barbara: Saint Pierre L eglise, Dr. SZÁNTAY Lajosné, Weiss Irmgard: Belgium, ; M. PIERRON Gabriel: Pierrefitte sur Seine, M. STARK Ferenc: Párizs, M. RUDAS István: Boussy Saint Antoine, ; M. JUHÁSZ Gyula: Hopital Pantin, ; M. NÉMETH István: Arnouville les Gonesse, Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik! Blazovich Ágoston OSB Blazovich Ferenc január 29-én született Répcesarudon (Frankenau). A frankenaui horvát-német elemi iskola elvégzése után a bencés gimnáziumban érettségizett Kőszegen, majd miután belépett a bencés rendbe, elvégezte a teológiai főiskolát Pannonhalmán. A budapesti egyetemen matematikából és fizikából tanári oklevelet szerzett (1947), majd a bécsi egyetem filozófiai fakultásán szociológiából doktorált (1953) ben egyszerű, majd 1945-ben örök fogadalmat tett a pannonhalmi bencés rendben. Dr. Meszlényi Antal, esztergomi segédpüspök szentelte pappá június 15-én Pannonhalmán. Pappászentelése után Csepelen volt tanár ( ), 1948 őszén hittanár lett Sopronban től a burgenlandi horvátok lelkésze Bécsben, s ugyanakkor a burgenlandi Szeminárium prefektusa is ben kinevezték vicerektornak, amely tisztséget egészen haláláig viselt től 20 éven át a Nyugat-Európában élő magyar bencések elöljárója is volt.az Eisenstadti Egyházmegye szolgálatában először püspöki tanácsos (1968), majd tiszteletbeli szentszéki tanácsos (1986) címet kapott munkásságának elismeréseképpen Stefan László püspöktől. Bécsben halt meg május 10-én, 84 éves korában, 64 évi szerzetesi és 58 évi papi élet után. Miklósházy Attila ÉLETÜNK Szerkesztőség és kiadóhivatal: MAGYAR KATOLIKUS DELEGATURA Landwehrstr München Telefon: (089) Telefax: (089) Felelős kiadó: a Magyar Katolikus Delegatura Főszerkesztő: Dr. Cserháti Ferenc A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Frank Miklós, Ramsay Győző, Szamosi József (olvasó- és tördelőszerkesztő) és Vincze András. Redaktion und Herausgeber: UNGARISCHE KATHOLISCHE DELEGATUR Landwehrstr. 66 D München Chefredakteur: Dr. Cserháti Ferenc Telefon: (089) Telefax: (089) Abonnement für ein Jahr: 15, Euro 11 Exemplare nach Übersee mit Luftpost US$ 50, ELŐFIZETÉS: Az életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik, ők küldik szét, náluk is kell előfizetni! Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész, oda a kiadóhivatal küldi az újságot. 1 példány ára: 1.50 Euró Előfizetési ár egy évre 15,-Euró Tengerentúlra US$ 50,- BANKSZÁMLÁNK: Ungarische Katholische Delegatur Sonderkonto ÉLETÜNK. Postbank München Konto-Nr.: BLZ Erscheint 11 mal im Jahr. Satz: ÉLETÜNK Druck: AMPER-WERBE-DRUCK Verlag Hammerand GmbH Hasenheide 11, Fürstenfeldbruck Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei. A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET MELLÉKELTÜNK.

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért!

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! PPEK 643 Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! szentkép Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! (szentkép) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben