I. A pénztár elnevezése 1.. RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR. II. A pénztár székhelye 2.. III. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A pénztár elnevezése 1.. RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR. II. A pénztár székhelye 2.. III. Általános rendelkezések"

Átírás

1 I. A pénztár elnevezése 1.. RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR II. A pénztár székhelye 2.. A pénztár székhelye: 9027 Győr, Martin u. l. III. Általános rendelkezések A pénztár jogi személy. A pénztár határozatlan időre alakul A pénztár gazdálkodását a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Alapszabályban meghatározott módon végezheti. Ahol az Alapszabály egyéni számlát említ, azon egyéni nyugdíjszámlát kell érteni. 6.. Az Alapszabályban nem érintett kérdésekben az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. IV.A pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások igénybevételének feltételei, a várakozási idő 7.. A pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok (továbbiakban: tagok) érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján nyilvántartott összegnek megállapításáról és nyilvántartásáról. 8.. A tag egyéni számláján nyilvántartott összeghez várakozási idejének letelte után juthat hozzá. Az a tag, aki nyugdíjjogosultságát várakozási ideje alatt éri el, szolgáltatáshoz ekkor hozzájuthat. 9.. A tag nyugdíjszolgáltatásra a nyugdíjkorhatár elérése után jogosult A tag örökösei illetve kedvezményezettjei számlakövetelésre csak a tag halálát követően jogosultak A pénztár szolgáltatása a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg kiegészítő nyugdíjként való kifizetése.

2 A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy: a) egyösszegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást, és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy b) az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeg meghatározott részét egyösszegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy c) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe d) az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább nem fizeti e) az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeg meghatározott részét egyösszegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy f) az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeg meghatározott részét egyösszegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti. Amennyiben a tag az e) vagy f) pontja szerinti választással él, újabb nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével tehet. Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egy részének felvétele esetén, amennyiben a kifizetési kérelem összege nem haladja meg az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott tagi lekötés összegének kétszeresével csökkentett összeg 85%-át, akkor a kérelemben meghatározott összeget a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell kifizetni. A teljes összeg felvétele esetén, illetve olyan részfelvétel esetében, amikor a felvenni kívánt összeg a 85%-ot meghaladja, akkor a tag egyéni számláján addig már jóváírt teljes összeg 85%- ának átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell elvégezni. A pénztár a hátralévő összeg átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül végzi el. Amennyiben az egyéni nyugdíjszámlán Ft alatti összeg van az igényléskor, egyszeri kifizetésként teljesít a pénztár. Amennyiben a pénztártag a nyugdíjszolgáltatást részben vagy egészben járadék formájában kívánja igénybe venni, a pénztár járadékszolgáltatási kötelezettségét saját járadék folyósítása útján teljesíti. A pénztár a biztosítótól vásárolt életjáradék lehetőségét nem biztosítja. A járadék a pénztártag szolgáltatási számláján nyilvántartott összeg alapján nyugdíjjogosultsága elérését követő, a pénztártag választása szerint 5 / 10 / 15 éves időszakon keresztül folyósított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő fix összegű havi vagy negyedéves ütemezésű rendszeres pénzbeli szolgáltatás, a pénztár Szolgáltatási Szabályzatában részletesen meghatározottak szerint. A saját járadék legkisebb összege 2.000,- Ft/hó. A pénztár abban az esetben eltérhet az igénylésben megjelölt tartamtól és ütemezéstől, ha az azzal kiszámított saját járadék a minimális járadékot (2.000 Ft/hó-t) nem éri el. Amennyiben a saját járadék havi összege a járadék-megállapításkor az 5 éves járadékszolgáltatási tartam mellett nem éri el a minimális járadék összegét, a pénztártag egyösszegű kifizetésre jogosult. A pénztár köteles a saját járadékot tartalmazó nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó tagi igény kézhezvételét követő 30 napon belül a saját járadék induló összegét és a folyósítás gyakoriságát tartalmazó tájékoztatást a tag részére megküldeni. A pénztár a pénztártag tájékoztatás ismeretében adott válaszának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a pénztártag válaszának megfelelően a saját járadék folyósítását megkezdeni. Amennyiben a pénztártag válasza a tájékoztatás kézhezvételét követő 60 napig nem érkezik vissza a pénztárhoz, a tájékoztatást elfogadottnak kell tekinteni. A pénztártag jogosult a pénztári tájékoztatás ismeretében a korábbi tagi igényében foglaltaktól eltérő feltételt tartalmazó újabb tagi igényt benyújtani a pénztárhoz. Az új tagi igényre a tagi igényre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak azzal, hogy a pénztár az új tagi igény elkészítéséért 2000,- Ft költséget von le a tag egyéni számlájáról. Jelölt szövegezés rész től hatályos

3 12.. A pénztárban a kötelező várakozási idő 10 év. A pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban az egyéni számlán lévő összeghez való hozzáférés tekintetében választhat, hogy: a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát folytatja, és az egyéni számláján nyilvántartott összeg egészét vagy legfeljebb háromévente egy alkalommal egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, c) a pénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni számláján lévő összeget a pénztárban hagyja. V. A pénztár tagsági köre, a tagsági viszony kezdete, a tag jogai a pénztár szerveiben A pénztár tagja az lehet, aki 13.. a.) 16. életévét betöltötte; b.) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el; c.) tagdíjfizetést vállal A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a belépési nyilatkozat pénztár általi elfogadásával kezdődik. A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tag 22.. szerinti személyi adatait, adóazonosító jelét, a munkáltató nevét és székhelyét, a tag munkahelyét, a RÁBA Rt-nél, vagy annak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál munkaviszonyban állók esetében a törzsszámot, a tagdíj kiegészítésre vonatkozó nyilatkozatot és a 13.. b) c) pontjára vonatkozó nyilatkozatot A belépési nyilatkozatot a pénztár ügyvezetője megvizsgálja és regisztrálja. A regisztrálás tanúsítása akként történik, hogy a belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül az ügyvezető és egy aláírásra jogosult tag (dolgozó) záradékolja. A taggá válás feltételeinek eleget tevő, az Alapszabályt és a működési feltételeket elfogadó személy jelentkezését elutasítani nem lehet A pénztárba felvett tagnak a belépési nyilatkozat egy záradékolt példányát és az alapszabály egy példányát át kell adni, továbbá biztosítani kell, hogy a tag a pénztár működését szabályozó törvényt megismerje, illetve abba bármikor betekinthessen. A pénztár az igazgatótanácsa által elkészített és elfogadott befektetési politikát a pénztártagokkal a pénztár hivatalos helyiségében történő kifüggesztés útján ismerteti. A pénztár aktuális befektetési politikáját a pénztárba belépni kívánó magánszeméllyel meg kell ismertetni. Az igazgatótanács legalább évente köteles döntést hozni a befektetési politika fenntartása vagy módosítása kérdésében. A meghozott döntésről az igazgatótanács legkésőbb a pénztár közgyűlésének soron következő ülésén ad tájékoztatást. A befektetési politika fenntartása vagy Jelölt szövegezés rész től hatályos

4 módosítása tárgyában meghozott döntést a meghozatalát követő 8 munkanapon belül a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen közzé kell tenni. VI. A tagok, a kedvezményezettek, az örökösök jogai és kötelezettségei 17.. A tag a részközgyűlésen egy szavazattal rendelkezik. A pénztár vezető szerveibe pénztártag választható A tag a pénztár irataiba és könyveibe (a zárt tanácskozásokon hozott határozatok valamint az üzleti és pénztártitkot tartalmazó dokumentumok kivételével) az ügyvezetőhöz intézett írásbeli kérés alapján tekinthet be. Az iratbetekintési jog más személyiségi jogait nem sértheti. A betekintést az ügyvezető 1 héten belül köteles teljesíteni A pénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről évente egyszer a tagokat a küldöttek útján, a munkáltatói tagokat és a támogatókat levél útján tájékoztatni kell. A tagok tájékoztatásának tartalmaznia kell az egyéni számla alakulását is. Írásbeli kérésére a tagot az egyéni számla állásáról év közben számlakivonattal kell tájékoztatni A tag a pénztár részközgyűlésein személyesen vagy írásban, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője útján részt vehet. Meghatalmazott csak tag lehet A tag köteles a belépési nyilatkozatban megadott adataiban bekövetkezett változásokról a pénztárat 15 napon belül írásban értesíteni. Az adatokban történt változások regisztrációját a pénztár 30 napon belül visszaigazolja. Haláleseti kedvezményezett 22.. A tag halála esetén az egyéni számla hagyatékának nem része. A tag a halála esetére természetes személy kedvezményezettet (kedvezményezetteket) jelölhet a közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kiállított belépési nyilatkozatban, illetőleg az ugyanilyen módon kiállított más okiratban. Az okiratnak tartalmaznia kell: a.) a tag nevét, előző (pl. lánykori) nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét, lakcímét, tartózkodási helyét; b.) a haláleseti kedvezményezett/ek nevét, előző (pl. lánykori) nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét, lakcímét, tartózkodási helyét; c.) több kedvezményezett esetén jogosultságai arányát; d.) a kedvezményezett-jelölés időpontját. Jelölt szövegezés rész től hatályos

5 Amennyiben a tag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá. A tag az (1) bekezdésben meghatározott formában bármikor új kedvezményezettet jelölhet. A pénztár a kedvezményezett-jelölés tudomásulvételéről az okirat záradékolt példányának megküldésével (átadásával) értesíti a tagot. Ha a jelölés belépési nyilatkozaton történt, azt 30, más okiratot 15 napon belül kell záradékolva megküldeni. A kedvezményezett-jelölés a pénztár tudomásulvételével, a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. A kedvezményezett-jelölés hatályát veszti, ha a.) a tag a korábbi kedvezményezett jelölését visszavonja, vagy helyette másik kedvezményezettet jelöl, b.) a kedvezményezett a tag halála előtt meghal. Több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor az egyéni számla rá eső részéről a tag halála időpontjában még életben lévő kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek. Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét öröklése arányában kell tekinteni. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Ha a tagnak az öröklés törvényben szabályozott rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az öröklés alá eső összeg a pénztárra száll, és azt a pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni. A kedvezményezett/ek a tag halálának időpontjában az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává válik (válnak). A pénztár a kedvezményezett jelöléséről a nála őrzött okirat alapján, a kedvezményezett jogosultságának igazolását követően 3 munkanapon belül megteszi a kedvezményezett alábbi választásának teljesítéséhez szükséges intézkedést. A kedvezményezett a jogosultságának igazolását követően 30 napon belül írásban nyilatkozik, hogy a rá eső részt a.) egy összegben felveszi, b.) saját nevén a pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, c.) más, azonos tipusú pénztárba átutaltatja. A tagsági viszony megszünhet: - kilépéssel, - más pénztárba történő átlépéssel, - a pénztár jogutód nélküli megszünésével, - a tag halálával. VII. A tagsági viszony megszünése 23.. a) Kilépni csak a várakozási idő elteltével (min. 10 év), írásbeli nyilatkozattal lehet. Jelölt szövegezés rész től hatályos

6 b) A tagsági viszony megszűnése után a tag az egyéni számláján nyilvántartott összeget a jelen Alapszabály 55. -a szerinti költségek levonása után a várakozási idő elteltével egyösszegben veheti fel. A tagdíj mértéke: VIII. A tagdíj megállapítása, a tagdíj mértéke, a tagdíjfizetés és a tagdíj-megnemfizetés szabályai 24.. A tagdíj mértéke a) A Rába Nyrt - nél, leányvállalatainál és a jogutód munkáltatóknál a fennálló munkaviszony esetén a tagmunkáltató által kimutatott keresetének 2 %-a + munkáltatói hozzájárulás (a munkáltatói taggal kötött szerződés szerint) b) Egyéb munkaviszony eseténa a tagi befizetés + munkáltatói hozzájárulás (munkáltatói taggal kötött szerződés szerint) c) Munkáltatói hozzájárulás hiányában től ig 3 500,- Ft / hó, től 4 500,- Ft / hó. A tagdíj minden pénztártagra kötelező legkisebb mértéke ( egységes tagdíj ) től ig 3 500,- Ft / hó. Az egységes tagdíj től 4 500,- Ft/hó. A tag tagdíjon felüli befizetéseket is teljesíthet. Ha a tag úgy rendelkezik, a többlet befizetést előrefizetésnek kell tekinteni. A tagdíjbefizetés teljesíthető: - közvetlen (készpénz) befizetéssel, - készpénz átutalási megbízással (csekk) - átutalássali megbízással, - munkáltató által történő átutalással A tagdíj befizetése minden hónap 1. napján válik esedékessé és tárgyhó utolsó napjáig teljesíthető. A tagdíj hátralék utólagos befizetéssel az esedékes tagdíjfizetéssel érintett naptári negyedév (tárgynegyedév) utolsó napjáig pótolható. A tagdíj-megnemfizetés kezdő időpontjával kezdődő időszak a várakozási időbe beszámít A tagdíj-megnemfizetés jogkövetkezményei A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tárgynegyedévet követő hónap 01. napja a tagdíj-megnemfizetés kezdő időpontjának minősül. A tagdíj-megnemfizetés kezdő időpontjától a pénztár jogosult a tag egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével Jelölt szövegezés rész től hatályos

7 csökkenteni és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. A pénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a jelen alapszabályban foglalt tagdíjfizetési gyakorisághoz igazodóan negyedéves időközönként hajtja végre (levonási gyakoriság). Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a pénztár azon időszakra visszamenőlegesen érvényesíti, amely időszakra a meg nem fizetett tagdíj vonatkozik. A pénztár egy üzleti évben csak egyféle levonási gyakoriságot alkalmazhat. A levonási gyakoriság megváltoztatására vonatkozó döntést a pénztár közgyűlése az üzleti évet megelőző évben hozza meg. Az alkalmazott levonási gyakoriságot a pénztár alapszabályában köteles rögzíteni. A tagdíjat nem fizető tag tisztségre nem választható, a részközgyűlésen szavazati joggal, a küldött közgyűlésen képviseleti joggal nem rendelkezik A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó eljárások A tagdíj-megnemfizetés kezdő időpontját követően a pénztár, írásban felszólítja a pénztártagot tagdíjhátralékának pótlására. Kétszeri felszólítás illetve a tag tagdíj-nemfizetési szándéknyilatkozatát követően egyéni számlája zárolásra kerül. Zárolt számlájú tag hiteligénylése esetén a zárolás tényéről a pénztár a hitelt nyújtó bankot tájékoztatja. A tagdíj-nemfizetés időtartama alatt nyújtható szolgáltatások a következők: A tagdíjat nem fizető tag jogosult egyéni számlájának alakulásáról évente egy alkalommal tájékoztatást kapni. A várakozási idő letelte előtt jogosult másik önkéntes nyugdíjpénztárba átlépni. A várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszak alatt jogosult az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg egészét vagy egy részét felvenni, illetve a pénztárból kilépni. A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag jogosult nyugdíjszolgáltatásban részesülni. IX. A pénztárvagyon kezelésének és befektetésének szabályai 28.. A pénztárvagyont a törvény és a vonatkozó jogszabályok szerint lehet befektetni, arra kötelezettséget vállalni. A Pénztár tagi kölcsönt nem nyújt A pénztár befektetési tevékenységét megosztva saját maga és a küldöttközgyűlés döntése szerint vagyonkezelő szervezettel közösen végzi. Ennek eredményességét az igazgatótanácsnak és az ellenőrző bizottságnak évente legalább egyszer a befektetési közvetítők munkájával együtt értékelnie kell. A pénztár alkalmazottai az aktuális befektetési politika tartalmi kivonatát hivatali helyiségükben, hivatali időben a taggal előzetes bejelentés alapján ismertetik. X. A pénztár gazdálkodási eredményei felhasználásának elvei 30.. A pénztár köteles bevételeit gazdasági tartalékokba helyezni. A tagok által fizetett tagdíjat, a munkáltatói tagok által fizetett hozzájárulást, a vagyon értékesítéséből származó összeget és a tagok egyéb befizetéseit a pénztár működési szükségleteinek megfelelően fedezeti, működési és likviditási tartalékba helyezi. A tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tagok által fizetett hozzájárulásból származó pénztári bevételek tartalékok közötti megosztásának arányai től a következő: a) 94,00 % fedezeti tartalék, Jelölt szövegezés rész től hatályos

8 b) 6,00 % működési tartalék, c) 0,00 % likviditási tartalék. A tagok egyéb befizetéseiből származó pénztári bevételek tartalékok közötti megosztásának arányai től a következő: a) 97,00 % fedezeti tartalék, b) 3,00 % működési tartalék, c) 0,00% likviditási tartalék. A fedezeti alap részét képező szolgáltatási számláknak a tervezetten felüli eredményét a fedezeti alapon belül kell felhasználni, és azt az egyéni számlákon az általános szabályok szerint jóváírni Amennyiben a működési alap többletet mutat, úgy annak felhasználásáról a küldöttközgyűlés dönt: a) a 30. -ban található szabályok szerint a fedezeti alapba helyezi, b) a működési feltételek javítására a következő évi tagdíjak működési alapra jutó hányadának csökkentésére fordítja, c) a működési alapban hagyja, d) a likviditási alapba helyezi Amennyiben a likviditási alap többletet mutat, úgy annak felhasználásáról a közgyűlés dönt: a) a 30. -ban található szabályok szerint a fedezeti alapba helyezi, b) a 31.. b.) bekezdésében található szabályok szerint a működési alapba helyezi, c) a következő évi tagdíjak likviditási alapra jutó hányadának csökkentésére fordítja, d) a likviditási alapban hagyja. XI. A pénztár vagyonának felosztása a pénztár megszűnése esetén 33.. A pénztár vagyonát az egyéni illetve szolgáltatási számla jogosítottjai között a számla egyenlegével arányosan kell felosztani. XII. A támogató jogállása 34.. A támogatást adó természetes vagy jogi személy a támogatás teljesítésekor határozza meg, hogy a támogatást milyen célra, illetve a pénztár melyik alapjának javára adja. A támogatás célja az alábbi tagcsoportokra vonatkozhat: a) a tagság egésze, b) a felhalmozási időszakban levő tagok összessége, c) az egy munkáltatónál dolgozó tagok összessége, d) a szolgáltatásban részesülő tagok összessége, e) az egy munkáltatótól nyugdíjba vonult tagok összessége, Jelölt szövegezés rész től hatályos

9 f) pénztár egy-egy részközgyűléséhez tartozó tagok összessége, g) a pénztár egy-egy részközgyűléséhez tartozó felhalmozási időszakban levő tagok összessége, h) a pénztár egy-egy részközgyűléséhez tartozó szolgáltatásban részesülő tagok összessége, i) a pénztár azon tagjait, akik 5 éven belül nyugdíjba mennek. j) érdekképviseleti támogató esetén az érdekképviseleti tagsági kör. XIII. A pénztár szervezete és szerveinek működése A küldöttközgyűlés 35.. A küldöttközgyűlés a pénztár legfőbb szerve, határozatai a törvények keretei között kötelező érvényűek a tagokra, az igazgatótanácsra, az ellenőrző bizottságra és a szakbizottságokra, az ügyvezetőre és a pénztár alkalmazottaira. A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály módosítása; b) az igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; c) az ellenőrző bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; d) az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadása, a mérleg elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról, vagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezéséről; e) a pénztár pénzügyi tervének elfogadása; f) a Rába Nyrt, leányvállalatai és a jogutódai munkáltató tagokkal, valamint az 50 főnél több pénztártagot foglalkoztató munkáltatói taggal a munkáltatói hozzájárulásról kötött (módosított, megszüntetett), szerződés jóváhagyása g) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt kötött szerződések jóváhagyása; h) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt a pénztár nevében eljáró személyek, az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés a pénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben a pénztár képviseletéről; i) döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról; j) döntés a pénztár megszünéséről, vagy átalakulásáról; k) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a törvény vagy jogszabály a hatáskörébe utal. A küldöttközgyűlés határozatai ellen az illetékes bíróságon lehet eljárást kezdeményezni. A pénztár a közgyűlési határozatokat a közgyűlést követően a munkáltató havonta megjelenő lapjában a RÁBA Magazinban közzéteszi. Megtekinthető továbbá a pénztár ügyfélszolgálati irodahelyiségében található hirdetőtáblán. A küldöttközgyűlés összehívásának módja, a küldöttközgyűlés menete 36. A küldöttközgyűlést az igazgatótanács hívja össze írásbeli meghívó megküldésével. A közgyűlés összehívásáról szóló értesítésben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, Jelölt szövegezés rész től hatályos

10 valamint a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. A meghívó elküldése, valamint a közgyűlés időpontja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A pénztár a meghívó elküldésével egyidejűleg az abban foglaltakat amennyiben rendelkezik ilyen felülettel az internetes honlapján is köteles közzétenni. A küldöttközgyűlést évente össze kell hívni, az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására. Ezen kívül az igazgatótanács jogosult bármikor összehívni a küldöttközgyűlést, ha azt szükségesnek látja. A pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv ( Felügyelet ), valamint az ellenőrző bizottság, vagy a pénztártagok legalább 10%-át képviselő küldöttek, illetve a pénztártagok legalább 10 %-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezheti a küldöttközgyűlés összehívását. Ezekben az esetekben a küldöttközgyűlést 30 napon belül össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá a küldöttközgyűlést abban az esetben is, ha azt a bíróság elrendeli. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a pénztár vagyonának vagy a fedezeti tartalék jelentős csökkenése várható, köteles az ellenőrző bizottságot és a pénztár igazgatótanácsát tájékoztatni, továbbá a pénztár közgyűlésének összehívását kezdeményezni, és a Felügyeletnek bejelenteni a) A küldöttközgyűlést az igazgatótanács elnöke vagy szükség esetén az igazgatótanács egy tagja, illetőleg az erre felkért személy vezeti le. b) A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a képviselettel rendelkező tagok legalább fele képviselve van. c) A jelenlévő küldöttek 2/3-os szavazattöbbsége szükséges: az alapszabály elfogadásához és módosításához, az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadásához, a mérleg megállapításához, az eredmény felhasználásáról vagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezéséről szóló döntéshez, érdekképviseleti szervhez történő csatlakozáshoz, illetve az abból történő kiváláshoz, a pénztár megszűnéséről, szétválásáról vagy más pénztárral történő egyesüléséről. szóló döntéshez. d) A küldöttközgyűlés egyéb határozataihoz a jelenlévő szavazatok több mint 50 %-a szükséges. e) A napirend kialakítása során amennyiben előre meg nem hirdetett napirendi javaslat érkezik, annak napirendre vételéhez a jelenlévő szavazatok 25 %-a szükséges. f) Ha egy részközgyűlés előre meg nem hirdetett napirendi pont küldöttközgyűlési megtárgyalásáról hozott határozatot, úgy azt szavazás nélkül napirendre kell venni. g) Az e. és f. pont nem alkalmazható a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések esetén Küldötteket (pótküldötteket) részközgyűlésen kell választani. Ahol az Alapszabály küldöttről rendelkezik, azon értelemszerűen pótküldöttet is érteni kell. A küldöttközgyűlés mandátuma 4 évre szól. A részközgyűlés minden megkezdett 100 fő után egy küldöttet választ. A küldöttközgyűlésnek a közgyűléssel megegyező jogosítványai vannak. Jelölt szövegezés rész től hatályos

11 Részközgyűlés 39.. Részközgyülést szervezeti egységre figyelemmel kell kialakitani. Az egy részközgyülést alkotó szervezeti egységeket, szükség szerint azon belül a részközgyülés számát az Alapszabály melléklete tartalmazza. A melléklet karbantartása az Igazgatótanács feladata A részközgyűlést az igazgatótanács a küldöttközgyűléssel azonos módon, Pl. a RÁBA újságban közzétett hirdetmény, levél, útján, szükség szerint hívja össze. A részközgyűlés összehívását az ahhoz tartozó tagok legalább 10 %-a írásban kezdeményezheti. Ebben az esetben a részközgyűlést 30 napon belül össze kell hívni A részközgyülést az Igazgatótanács vagy az Ellenőrző Bizottság tagja vezeti, azon a küldöttnek jelen kell lennie. Ha a tárgyalandó témában a munkáltató érdekelt, a részközgyülésen a munkáltató képviselője tanácskozási joggal résztvehet. A részközgyűlés határozatképességének megállapítására, valamint a részközgyűlésre vonatkozó minden egyéb, itt nem szabályozott kérdésben a küldöttközgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni A részközgyűlés határozatait a jelenlevő tagok több mint felének egybehangzó, nyílt szavazásával hozza A részközgyűlés minden a pénztárat vagy a részközgyűléshez tartozó tagokat érintő kérdést megtárgyalhat. Megválasztja a küldötteket. A részközgyűlés a küldöttet 4 évre választja. A küldött bármikor visszahívható. A kiesett küldött helyére, amennyiben a küldöttközgyűlés mandátumából még több mint fél év van hátra, új küldöttet kell választani. Az újonnan megválasztott küldött mandátuma a küldöttközgyűlés mandátumáig szól. Az igazgatótanács a pénztár ügyvezető szerve. Az igazgatótanács feladata és hatásköre: Az igazgatótanács 44.. a.) az igazgatótanács gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a pénztár könyveinek szabályszerű vezetéséről, a pénztár üzletpolitikájának kialakításáról, a pénztár zavartalan működéséről; b.) az igazgatótanács gyakorolja az ügyvezető és - amennyiben a pénztár ügyvezetőt nem alkalmaz - a pénztár alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, c.) az igazgatótanács feladata, hogy elkészítse és a küldöttközgyűlés elé terjessze a pénztár pénzügyi tervét, valamint mérlegét és éves beszámolóját Az igazgatótanács létszáma 3 fő. Tagjait 5 éves időtartamra a küldöttközgyűlés választja. A küldöttközgyűlés határozatával az igazgatótanács tagjai ezen az időszakon belül is visszahívhatók. A kiesett igazgatótanácsi tag helyére, amennyiben az igazgatótanács Jelölt szövegezés rész től hatályos

12 mandátumából még több mint fél év van hátra, új tagot kell választani. Az új tag mandátuma az igazgatótanács mandátumáig szól. Az igazgatótanács legalább háromhavonta ülést tart. Ülést kell tartani ezen időszakon belül akkor is, ha azt közgyűlési vagy felügyeleti határozat írja elő, illetőleg arra törvényes külső kezdeményezés érkezik, és azzal a soron következő ülés nem várható meg. Az igazgatótanács ülés megtartása nélkül (telefon, fax, telex, ) is hozhat határozatot, ha a tagok legalább fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja és 8 napon belül megküldi a pénztárnak A küldöttközgyűlés az igazgatótanács tagjait díjazásban részesítheti. Az ellenőrző bizottság 47.. Az ellenőrző bizottság létszáma 3 fő. Tagjait 5 éves időtartamra a küldöttközgyűlés választja. A küldöttközgyűlés határozatával az ellenőrző bizottság tagjai ezen az időszakon belül is visszahívhatók. A kiesett ellenőrző bizottsági tag helyére, amennyiben az ellenőrző bizottság mandátumából még több mint fél év van hátra, új tagot kell választani. Az új tag mandátuma az ellenőrző bizottság mandátumáig szól. Az ellenőrző bizottság feladata, hogy a pénztár pénzügyi terve és alapszabálya betartása érdekében rendszeresen vizsgálja és ellenőrizze a pénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, a pénztár fizetőképességének és kötelezettségvállalásainak összhangját A küldöttközgyűlés az ellenőrző bizottság tagjait díjazásban részesítheti. Ügyvezető 49.. Az ügyvezető a pénztár munkaszervezetének vezetője, tevékenységének operatív irányítója. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogot az igazgatótanács gyakorolja. Ennek során megállapítja hatáskörét, feladatait Az ügyvezető a hatáskörébe tartozó kérdésekben képviseli a pénztárat. Az igazgatótanács a küldöttközgyűlés hozzájárulásával más hatáskörének gyakorlását is az ügyvezetőre ruházhatja. Az igazgatótanács az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, az átruházást visszavonhatja. A pénztárat a) az igazgatótanács elnöke önállóan; A pénztár képviselete 51.. b) az igazgatótanács elnökön kívüli két tagja együttesen; c) az igazgatótanács által kijelölt 1 igazgatótanácsi tag és az ügyvezető együttesen; d) a pénztár két képviseleti joggal írásban felruházott alkalmazottja együttesen képviseli. A bankszámla feletti rendelkezéshez két képviseletre jogosult együttes aláírása szükséges. Jelölt szövegezés rész től hatályos

13 Összeférhetetlenségi szabályok 52.. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, valamint a pénztár ügyvezetője a küldöttközgyűlésnek kötelesek bejelenteni, ha a pénztárral szerződésben álló harmadik személynél - ide nem értve a munkáltatói tagot - ők, vagy közeli hozzátartozójuk alkalmazásban, szerződéses jogviszonyban állnak, azokban érdekeltségük van. XIV. Más pénztárba átlépő tag átlépésének szabályai, valamint az átlépés, kilépés illetve nyugdíjszolgáltatás költségei 53.. Az átlépési szándékát írásban a tag közvetlenül a pénztárnak is jelezheti, vagy megbízza a befogadó pénztárat, hogy az átlépéssel kapcsolatos ügyintézést helyette elvégezze. A befogadó nyilatkozat megérkezését követően az egyéni számla összegét a kormányrendelet által előírt módon és határidőn belül át kell utalni. 54. A tag esetleges tartozását egyösszegben vagy az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére rendezni kell. Az átlépéshez szükséges összes adatot a tag illetve a befogadó pénztár rendelkezésére kell bocsátani A pénztár jogosult: a tagsági jogviszony megszűnése, valamint az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egészének vagy egy részének felvétele esetén a tag követeléséből az indokolt költség, de legfeljebb forint levonására. A levonás összege megnövlehető a felvett összeg utalásának költségével. 2. adóköteles összeg kifizetésével kapcsolatban felmerült és a pénztártagot terhelő adót levonni, és a pénztártag helyett befizetni a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján. XV. Más pénztárból érkező tag befogadásának szabályai 56.. A más pénztárból érkező tag befogadásának szabályai megegyeznek az újonnan belépő tagok felvételének szabályaival, azzal az eltéréssel, hogy az előző pénztárban szerzett várakozási időt számára el kell ismerni, valamint a magával hozott fedezetet egyéni számlájára kell helyezni. Győr, június 20. Az Alapszabályt a RÁBA Nyugdíjpénztár i alakuló közgyűlése fogadta el. Az Alapszabály módosítása az alábbi Küldöttközgyüléseken lett elfogadva: november március április április december május december május december május december május 14. Jelölt szövegezés rész től hatályos

14 2010. május május december május október május június október május 10. Győr, május Igazgatótanács elnöke Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető Hitelesítők: Küldött Küldött Alulírott Dr. Baranyay Pál ügyvéd (Győri 7. sz. Ügyvédi Iroda, 9021 Győr. Munkácsy M. u. 16.) aláírásommal és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának, és megfelelően tartalmazza a pénztár május 10-i küldöttközgyűlésén a 4/2016 (V.10.) sz. határozattal elfogadott módosítást, amely az Alapszabály 11., 16., 22., 23., 24., 25., 26., 35., 36., 41. és 44. -át érinti. Ellenjegyzem Győrben, május 10-én: Dr. Baranyay Pál ügyvéd Jelölt szövegezés rész től hatályos

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Tartalom. I. Fejezet Általános rész... 3

Tartalom. I. Fejezet Általános rész... 3 Tartalom I. Fejezet Általános rész... 3 II. Fejezet A tagság... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei... 4 A tag jogai és kötelezettségei a pénztárban... 4 III. Fejezet A tagdíj... 4 A tagdíj megállapításának

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. december 1. törölt: augusztus

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. december 1. törölt: augusztus Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. december 1. törölt: augusztus BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve! Az MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. december 20-i Közgyűlésének 18/ 2012 (2012.12.20) határozata Alapszabályának módosítására A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

BONGRAIN MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

BONGRAIN MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA BONGRAIN MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben (a legutolsó módosításokat aláhúzás, ill. áthúzás jelöli) Veszprém, 2016. május 27. Bongrain Magyarország

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y 1 A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Iparszövetség és érdekkörébe tartozó szövetségek, ipari szövetkezetek, társas és egyéni vállalkozások tagjai és alkalmazottai az önkéntesség, kölcsönösség és szolidaritás

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2016. 05. 20. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tempo Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. május 30. ALAPSZABÁLY melyben az alapító tagok elhatározásából az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárakról szóló1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK I. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések II. A pénztár és tagjai közötti viszony 1.

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés a Pénztárból... 3 IV. Átlépés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése által 2014. október 21. napján jóváhagyott módosításokkal, azzal, hogy a 6.1. pontba foglalt, valamint

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása Szakmai konzultáció Szűcs József 2003. február 25. Budapest 1 Törvényi változások számviteli hatásai egyéni nyugdíjszámla, az egyéni számla

Részletesebben

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár küldöttközgyűlése 2009. december 14-én hagyta jóvá. Hatályos 2010. január 1- jétől EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben