BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Bírósági bejegyzés: Fővárosi Bíróság 11.Pk.61279/1996/2 ( ) Tevékenységi (felügyeleti) engedély: E/286. ÖKBPF/4310/96 ( ) A pénztár tisztségviselői Az igazgatótanács tagjai (lakcímük): KeömleyHorváth Zsolt elnök (1014 Budapest, Fortuna u. 3.) Balogné Czirok Anikó (6728 Szeged, Algyői út 16.) Dr. Taskovics István (6000 Kecskemét, Kalász u 57.) Dr. Papp Gabriella (1145 Budapest, Bácskai u. 35.) Dr. Fürediné Kerkai Valéria (8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 29.) Dr. Jancsó Gábor Máté (1145 Budapest, Szugló u. 68.) Turcsiné Bőcs Györgyi ( 1186 Budapest Sina Simon stny 24.I/4.) Az ellenőrző bizottság tagjai (lakcímük): Mintál Mihály elnök (7632 Pécs, Nagy Imre út 84.) Czuppon Rita (8981 Gellénháza, Napsugár u. 17.) Lampert Ildikó (2095 Pilisszántó, Béke u. 55.) Melcher Mártonné (2022 Tahitótfalu, Gombaszögi u. 4/a.) Dr. Smahulya György munkáltatói képviselet (1048 Budapest, Tófalva u. 6/b.) A pénztár könyvvizsgálója: ITAG Könyvvizsgáló Kft., 9024 Győr Kálvária u. 55, MKVK , a személyében felelős könyvvizsgáló dr.szabóné dr.pente Ilona MKVK004461, Pénztári minősítés nyilv.tart.szám:ept004461/03. A évi beszámoló auditálásáért megállapított könyvvizsgálói díj bruttó Ft. A könyvvizsgáló a beszámoló auditálásán kívül egyéb szolgáltatást a Pénztár részére nem végzett. A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy: Kőhalmi István, regisztr. száma:

2 Bevezető A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztárának küldöttközgyűlése az 1/2015. (01.12.) határozatával döntött a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő beolvadásáról. A 6/2015. (03.31.) határozatával az átalakulás napjaként március 31ét határozta meg. A Pénztár,mint az átalakulás során megszűnő beolvadó pénztár a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően az átalakulás napjával 2015.március 31. készíti el a 223/2000.(XII..19.) Kormány rendelet szerinti beszámolóját, melyet az átalakulás napját követő 90 napon belül köteles a Felügyeletnek megküldeni. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (pénztártagság), a Pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a Felügyelet részére a Pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a Pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható és valós összképet tükrözik. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a keltezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A Pénztár mérlege, eredménykimutatása, cashflow kimutatása, tartalékainak állományváltozási és taglétszámkimutatása a Magyar Nemzeti Bank által kiadott formátumban, a számvitelről szóló évi C. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályainak figyelembevételével, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.), valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendeletek előírásai szerint készült el. A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a pénztár működését a jogszabályi követelményeknek megfelelően mutatják be. A Pénztár a jogszabályokban meghatározott könyvvezetési, értékelési és beszámolási elvektől, eljárásoktól nem tért el. A számviteli törvény 54. (8) (9) által lehetővé tett értékelési eljárást a lejáratig tartott állami illetve jegybanki kibocsátású értékpapírokra a Pénztár nem alkalmazza. A Pénztár befektetései között értékpapírkölcsönzési ügyletből származó követelések 2015ben nem voltak. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítésére vonatkozó előírások az előző évekhez képest nem változtak. Az értékelési különbözet 2003tól magában foglalja az időarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyamkülönbözetet, valamint az egyéb piaci árhatásból (értékítéletből) adódó értékkülönbözetet, így az értékelési különbözet összege negatív előjelű is lehet. Az értékelési különbözet az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten értékelési különbözetként, a források között a működési, fedezeti, illetve likviditási céltartalékon belül értékelési különbözetből képzett céltartalékként jelenik meg előjelének megfelelően. Az eszközök könyv szerinti értéke nem tartalmazza az értékelési különbözetet, az eszközök piaci értéke a könyv szerinti 2

3 érték és az értékelési különbözet összege. Az értékelési különbözet az egyéni számlákon és szolgáltatási tartalékon jóváírásra kerül. A) A mérleg és az eredménykimutatás adatainak magyarázata A pénztár mérlegét a 73OME és a 73OMF táblák, eredménykimutatását a 73OAC táblák tartalmazzák. Mérleg A mérlegben eszközként kell kimutatni a pénztár rendelkezésére bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás és a likviditás fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. A mérlegben szereplő valamennyi eszközt céljuknak megfelelően működési, fedezeti és likviditási célú eszközökbe kell sorolni és az analitikus nyilvántartásban is ennek megfelelően kell kimutatni. A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, a pénzeszközök közül az elkülönített betétszámlák (vagyonkezelői alszámlák), a lekötött betétek egy része, valamint a tagdíjkövetelések egy része (a tagdíjak fedezeti tartalékra jutó része) és a tagi kölcsön fedezeti, minden más eszköz működési és likviditási célú eszköz. A befektetett eszközök, értékpapírok és pénzeszközök értékelési különbözete (ÉK) kizárólag azonos összegben és egyidejűleg változhat a mérleg forrás oldalán kimutatott működési (M), fedezeti (F) és likviditási (L) céltartalékain belül kimutatott értékelési különbözetből képzett céltartalékokkal (CT). A tagi kölcsönök időarányosan járó kamata külön nincs kimutatva a mérlegben, azt a mérleg tagi kölcsön sorában feltüntetett összeg tartalmazza, így a Pénztár mérlegében a fenti összefüggés az alábbiak szerint teljesül: Eszköz Forrás Befektetett pénzügyi eszk. ÉK: 0 M portfólió. ÉKből képz. CT: 0 Forgatási célú értékpapírok és hat. idős ügyl. ÉK: F (egyéni szl) p.ékből k. CT: Pénzeszközök ÉK: 0 F (szolg. szl) p.ékből k. CT: 50 Tagi kölcsön időarányos kamata L portfolió. ÉKből képz. CT: 0 Összesen: a) Eszközök A pénztár saját tulajdonában lévő immateriális javak a pénztárügyviteli szoftverek (tagnyilvántartó, könyvelő és bérprogram), tárgyi eszköz pedig 1 db páncélszekrény, 4 db lemezszekrény, 1 db scanner, 1 db hordozható winchester (pendrive), 1 db 8 portos 3

4 switch, 1 db kétrészes iratszekrény 2 db irattartó polccal, 2 db különálló irattartó polc, egy IBM/3500 fileszerver, 1 db LG mobiltelefon, 1 db digitális hangrögzítő és 2 db külső merevlemez. Könyvszerinti értékük én 0 Ft Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése nettó értéken történt. Immateriális javak évi alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés ezer Ftban Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Tárgyi eszközök Ügyviteli és számítástechnikai berendezések, egyéb gépek, berendezések, felszerelések, beruházások évi alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés ezer Ftban Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Az IT 5/ sz. határozata értelmében évtől a Pénztár általános szabályként valamennyi vásárolt értékpapírt a forgóeszközök között tartja nyilván. Az általános szabálytól abban az esetben tér el a pénztár, ha valamely értékpapír megvásárlása előtt vagyonkezelőinek írásban olyan értelmű utasítást ad, hogy az adott értékpapírt a pénztár hosszútávú befektetésnek szánja és mindaddig a pénztár befektetési portfoliójában kívánja tartani, amíg erre vonatkozóan ettől eltérően nem rendelkezik, vagy időközben az értékpapír lejárata folytán a portfolióból kikerül. Ebben az esetben az adott értékpapír a befektetett eszközök közé sorolandó. A Pénztár 2015ben az általános szabálytól nem tért el. A mérleg értékpapír soraiban a beszerzési (könyv szerinti) értékek szerepelnek. A mérlegben az értékpapírok értékelési különbözet sorában található összeg az eszközök piaci értékének és könyv szerinti (beszerzési) értékének különbözete, amely évtől kezdődően negatív érték is lehet. 4

5 Az értékpapírok és hat. idős ügyletek értékelési különbözetének (ÉK) alakulása mérlegtételek szerint: Nyitó állomány Változás Záró állomány ezer Ft Értékpapírok Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 0 Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 0 Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 0 Az eszközök értékelési különbözetének alakulása az értékelési különbözet összetevői szerint: ezer Ft Időarányosan Egyéb piaci Deviza árf. Járó Összesen járó kamat árhatás különbözet osztalék Nyitó Növekedés Csökkenés Záró (Értékelési különbözet jellegű a tagi kölcsön időarányosan járó kamata ezer Ft is, azonban a számviteli előírások miatt ez a nyújtott tagi kölcsönökkel együtt került kimutatásra.) Értékhelyesbítés elszámolására egyetlen eszköznél sem került sor. A követelések között a tagdíjkövetelések összege eft a március 31ig előírt, de meg nem fizetett tagdíjak összegét tartalmazza A tagi kölcsönökből eredő követelések állománya eft, ami az előző év azonos időszakához képest ( eft) ezer Ftos (20,27 %os) csökkenést jelent. Az eftos követelésállományból az időarányosan járó kamat összege e Ft. 2015ben a kölcsöntartozásnak vissza nem fizetés miatt az egyéni számla terhére történő elszámolására 26 esetben, összesen ezer Ft összegben került sor. A tagi lekötést igénybevevő tagok száma és összege a év végi adatokhoz képest az alábbiakban változott: 1 fő más pénztárba történő átlépés miatti tagsági jogviszonyának megszűnése okán ezer Ft zárolását a statisztikai adatainkból kivezettük. 5

6 Év Tagi lekötés Igénybevevő tagok (fő) Összege (mft) , , ,5 b) Források A tartalék tőke (működési tartalék) a működési tevékenység eredményének halmozott összegét, valamint a közvetlenül a tartalék javára jóváírt tételeket a nem fizető tagoktól levont működési tagdíjhányadot tartalmazza: Tartaléktőke nyitó értéke: Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése: Nem fizető tagok hozamából levont összeg: 275 Tartalék tőke: A saját tőke 2003tól csak a tartalék tőke, valamint a működési tevékenység (tárgyévi) mérleg szerinti eredményét tartalmazza. (A korábban a saját tőke részét képező értékelési különbözet tartaléka megszűnt, 2003tól az a céltartalékok között az adott tartalékhoz tartozó értékelési különbözetből képzett céltartalékokban jelenik meg.) Megnevezés Ezer Ft Tartaléktőke : Működési tartalék mérleg szerinti eredménye: Saját tőke: A saját tőke nyitó értékéből levezetve: Saját tőke nyitó értéke: Működési tartalék mérleg szerinti eredménye: Nem fizető tagok hozamából levont összeg: 275 Saját tőke: A Pénztárnak nincs olyan jövőbeni kötelezettsége, melyre céltartalékot kellett volna képeznie, így a működési céltartalék csak a működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék összegét tartalmazza, amely 0 Ft. A fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék az előző év végihez képest efttal növekedett az alábbi levezetés szerint: 6

7 ezer Ft Real. hozambevételekből képzett CT év végén (Nyitó): ben felosztott realizált hozam (céltartalék képzés) / (+): A tagdíj nemfizetőktől a működési és likviditási tartalékba a realizált hozam terhére átvezetett összeg (): 280 Átlépők hozott hozama (+): 0 Átlépőknek, kilépőknek, 10 év utáni kifizetést igénylőknek kifizetett realizált hozam () Kedvezményezetteknek kifizetett realizált hozam (): Realizált hozam terhére tagoknak, kedvezményezetteknek kifizetett értékelési különbözet (): Szolgáltatási tartalékba átvezetett realizált hozam és realizált hozam terhére kifizetett értékelési különbözet () : Egyéni szlák és azonosítatlan befiz. közötti hozamátvez. (+) 0 Realizált hozambevételekből képzett céltartalék én : Hasonló levezetéssel adódik a szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek eftos növekedés: ezer Ft Hozambevételekből képzett céltartalék év végén (Nyitó): ban felosztott realizált hozam (céltartalék képzés) / (+): Egyéni számla hozamából átvezetés a szolg. tartalékba (+): Szolgáltatási tartalékból kifizetett realizált hozam és ÉK (): Realizált hozam terhére járadékosoknak kifizetett ÉK (): 0 Realizált hozambevételekből képzett céltartalék én végén: A likviditási céltartalékon belül a likviditási portfolió értékelési különbözete a 0 Ft. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának eft összege a március 31ig előírt, de meg nem fizetett tagdíjak összegét tartalmazza Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek eft összege azonos az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel, amely eft vagyonkezelőkkel szembeni kötelezettséget, 218 eft Felügyelettel szembeni kötelezettséget, 811 eft letétkezelővel szembeni kötelezettséget tartalmazza. 7

8 Az azonosítatlan befizetések állományának levezetését az alábbi két táblázat tartalmazza (a táblázatokban *gal vannak jelölve a 30 napon túl azonosított tételek): Dátum Pénztártaghoz nem rendelhető téves utalások Befizetett összeg Dátum Visszautalt Különbözet összeg Nyitás összesen: összesen: én: *30 napon túl azonosított befizetés Pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések (téves utalások) állománycsökkenése 30 napos időtartamonkénti megbontásban: Befizetés Visszafizetés Különbözet 030 nap nap 6190 nap 91 napon túl Az azonosítatlan ( függő ) befizetések állományának alakulása a tárgyévben: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Azonosítatlan (függő) befizetések Záró állományból negyedéven túl azonosítatlan összeg: 0 8

9 A passzív időbeli elhatárolások között a költségek és ráfordítások időbeli elhatárolásának eft összege a évi könyvvizsgálati díj (1 206 eft) és az ITAGÖKOLEX ügyvitelrendszeri díj ( 99 eft ) összegét tartalmazza. Eredménykimutatás A befektetési tevékenység bemutatásában az alapvető szempont az, hogy az adott bevétel vagy ráfordítás pénzügyileg realizálte, vagy sem. A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csak a pénzügyileg is realizált kamatbevételeket tartalmazhatják. A felhalmozott kamatot pedig az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamon belül az időarányosan járó kamatok között kell kimutatni. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozamként kell kimutatni az adott (működési, fedezeti, likviditási) befektetési portfolió mérleg fordulónapjára, illetve negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott (kamatozó értékpapírok, illetve diszkontértékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét. A befektetések értékelése során kimutatott negatív különbözetet (ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete az értékelés során negatív) az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamok között, egyéb piaci értékítéletből adódó (veszteségjellegű) különbözetként kell kimutatni. A) A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménye A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménykimutatását a 73OA tábla, az éves pénzügyi terv azonos időszakának és a működési eredménykimutatás adatainak összehasonlítását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A pénztár működési célú bevételei a tervadatoknak 110,6 %át, érték el. A működési célú bevételek tételeiből a tagdíj jellegű bevételek a tervhez képest 34,2 %kal,, a tagok egyéb befizetései a tervnél 24,9 %kal csökkentek Az egyéb működési célú bevételek a tervnél 196,1 %kal magasabbak. A befektetési tevékenység eredménye a tervhez viszonyítva 130,8 % kal növekedett a év végén történt tartalékok közötti átcsoportosítás következtében. A tartalék összbevétele tekintetében a tervhez képest 11,7 %os, volt a növekedés. A működési tevékenység összes ráfordítása 2015ban a tervezettnél 126,7 %kal növekedett. Összességében a működési tevékenység ráfordítása meghaladta a működési bevételeket, amelynek következtében a pénztár működési tevékenység mérleg szerinti eredménye ezer Ft veszteség. 9

10 Jövőbeni kötelezettségre céltartalék képzés vagy felhasználás a tárgyévben nem történt, nincs a Pénztárnak biztos jövőbeni kötelezettsége. A pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Egyebek Az ellenőrzések nem tártak fel jelentős összegű hibát a pénztár kimutatásaiban. B) Cashflowkimutatás A pénztár cashflow kimutatását a 73OD tábla tartalmazza. Ennek egyes tételeire a mérleg és eredménykimutatásadatoknál adott magyarázatok érvényesek. A kimutatás az eszközök és források változásának a készpénzállomány változására gyakorolt hatását mutatja. Sorszám PSZÁF kód OD OD OD OD OD OD OD07 Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Előző év Tárgyév Mó d c d z OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/) OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/) OD10 Követelésállomány változása (+/)

11 011 73OD OD OD OD OD15 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/ ) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés () OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése () OD OD23 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD OD OD OD31 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból () Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése () Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból () OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra () OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD OD OD OD39 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba () Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe () Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/)

12 040 73OD40 Pénzeszköz változás OD40 Készpénz állomány változása (forint és valutapénztár) OD40 2 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása C) A pénztár céltartalékainak alakulása Tartalékképzési arányok 2015ben a tagdíjak, munkáltatói hozzájárulások és az egyéb tagi befizetések tartalékok közötti megosztásának arányai az alábbiak voltak: Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Ftig 90%, 10%, 0% Ft fölötti részre 94%, 5,9%, 0,1% A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása A pénztár fedezeti céltartalékának alakulását a 73OEA tábla mutatja be. Az egyéni és szolgáltatási számlákon jóváírt realizált hozambevételek a céltartalék táblázatban (73OEA) bruttó módon, a bevételek ( Egyéni számlákat megillető hozambevételek, Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek ), illetve a ráfordítások ( Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások, Szolgáltatási számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos kiadások ) kimutatásával szerepelnek. A pénzügyileg realizált hozam a bevételek és ráfordítások különbözete: az egyéni számlák esetében eft ( eft bevétel és eft ráfordítás), a szolgáltatási tartalék esetében eft (3 050 eft bevétel és 358 eft ráfordítás). A táblázat egyéb változás sorában az egyéni számlák esetében negatív tételként (összegként) került kimutatásra a tagdíjukat nemfizető tagok hozamából levont és a tartaléktőkébe, valamint a likviditási tartalékba átvezetett 280 eft, továbbá az egyéni számlával szemben érvényesített e Ft összegű vissza nem fizetett tagi kölcsön, összesen tehát eft. Az egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások között mutatja ki a Pénztár a tagdíjukat nem fizető pénztártagokhoz kapcsolódó tagdíjköveteléseknek hitelezési veszteségként történő leírását (1 262 eft). A fedezeti céltartalék tárgyévi nyitó állománya eft, záró állománya eft volt a csökkenés eft, illetve 18,1 %. 12

13 A évi pénzügyi terv eft nyitó és eft záró állománnyal, illetve eft csökkenéssel számolt. A fedezeti céltartalék állományának változását a bevételek, a kiadások és a nettó hozambevételek (realizált hozam és értékelési különbözet) nagyságának alakulása befolyásolja. A bevételek a tervadathoz képest 34,9 %al, csökkentek. A kiadások a tervadathoz képest 757,6 %al, a hozambevételek a tervadathoz képest 177,6%al növekedtek.. Összegezve elmondható, hogy a fedezeti céltartalék állomány tervezetthez képesti eftos csökkenése a évi kifizetések tervadatokhoz képesti növekedésének köszönhető, melyet a hozambevételek tervadathoz képesti növekedése sem tudott kompenzálni. A pénztár likviditási céltartalékainak alakulása A pénztár likviditási céltartalékainak alakulását a 73OEB tábla mutatja be. A likviditási tartalék tárgyévi nyitó állománya 0 eft, záró állománya 48 eft,amely teljes egészében az egyéb likviditási célokra képzett tartalékot foglalja magában. Működési céltartalék A Pénztár jövőbeni kötelezettségekre céltartalékot nem képzett, így a működési céltartalék csak a működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék összegét tartalmazza. A működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék nyitó állománya 56 eft, záró állománya 0 eft. D) A pénztár gazdálkodása A pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények Tagsági viszony létesítésére 2015ben is elsősorban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF), a kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságaival, valamint a Pénztárral személyes munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, vagy ilyen személyek hozzátartozói jogosultak, illetve február 25től ezen felül mindenki, aki a közszférában dolgozik vagy ilyen személy hozzátartozója. Megtarthatják a tagságukat azok a tagok és családtagjaik is, akiknek a foglalkoztatási jogviszonya a tagság kezdete után szűnt meg. A családtagok, illetve a már más szervezetnél foglalkoztatottak vagy önálló egyénileg fizető tagok száma a tagság mintegy 33 %át teszi ki. 2010től került sor a nyugdíjágazatban a cafetéria rendszer bevezetésére, melynek következtében a korábbi Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulás összege átlagosan 40 %kal csökkent, 2011től pedig a cafetéria keret jelentős csökkentése miatt a munkáltatói hozzájárulás további drasztikus, mintegy 86 %os csökkenése következett be. A tagok által fizetett tagdíj és az egyéb befizetések kisebb mértékű (10, ill. 14%os) csökkenése eredményezte a három tartalék céljára szolgáló bevételek összességében 47 %os csökkenését. Ez a csökkenés sajnos nem állt meg, a 2013.évi bevételek a 2012.évihez képest 2%os csökkenést mutattak. A tendencia megállítása érdekében a ei 13

14 Küldöttközgyűlés a Pénztár Alapszabályát módosította: az egységes havi tagdíjat 42,8% al megemelte;a tartalékok közötti felosztási arányokat megváltoztatta és a kifizetésekkel kapcsolatos költségek tagokra történő áthárításáról döntött. Ezen intézkedések következtében a tagok által fizetett tagdíjak összege 16,2%al, a munkáltatói tagdíjhozzájárulás összege 8,8%al, a működési célú bevételek összege 54,7%al növekedett. Ezen növekedési eredmények azonban nem elegendőek a Pénztár hosszú távú fennmaradásához én a Pénztárnak 90 munkáltatói tagja volt. A pénztár működéséhez, ügyviteléhez szükséges irodahelyiséget, valamint a tárgyi és forgóeszközök túlnyomó részét a Pénztár részére az ONYF térítésmentesen biztosította. Rendkívüli események A Küldöttközgyűlés én az 1/ sz. KKGY határozatában Pénztárunknak a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő beolvadásáról döntött, melynek időpontját án a 6/ sz. KKGY határozatában ében határozta meg. A pénztár alkalmazottai és vezető testületei A Pénztárnál alkalmazotti és megbízási jogviszonyban lévők: Megnevezés Létszám (fő) Bérktség (eft) ebből ügyv Szem.j.e..kif.* Bérjár. (eft) Összesen (e t) * A személyi jellegű egyéb kifizetésekből 96 eft reprezentációs költség (IT, EBülések, KKGY), 90 eft munkáltatói hozzájárulás, 38 eft a munkáltatói hozzájárulás után fizetendő adók( szja, eho) A pénztárnál 5 fő dolgozik munkaszerződéssel (ebből 1 fő től tartós távolléten GYEDen van) és 3 fő (biztosítás matematikus, informatikai munkatársak) megbízási szerződéssel. A Pénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának tagjai feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el. 14

15 A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása: Szolgálta tás típus Tagok száma (fő) Egyösszeg ű * Járadék Egyö.+jár ad Összesen Akiknek a jogviszonya szolgáltatás igénybevétele miatt a tárgyévben megszűnt Szolgáltatás típus összeg (e Ft) Egyössz egű Járadék Egyö.+j árad Összese n Szolgáltat ás típus átlagos érték (e Ft/fő) Egyösszegű Járadék Egyö.+járad Összesen Az átlagos, 1 főre jutó értékek meghatározásában figyelembe vettük azon egyösszegű ill. járadék szolgáltatást igénybevevő tagjainkat is, akiknek jogviszonya a tárgyévben még nem szűnt meg, de szolgáltatásban részesültek. (A tárgyévben 61 fő egyösszegű szolgáltatást igénylő pénztártagunk közül 12 főnek szűnt meg a tagsági jogviszonya évközben.) A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetésekkel kapcsolatban a Pénztár 3000 Ftot és az utalás költségét számítja fel. Ennek összege a évi eft összegű számlaterhelésből 267 eft 15

16 A 10 év kötelező várakozási idő leteltével történt kifizetések alakulása: Év Kifiz. jogviszony megszűnéssel (kilépés)* Összeg Fő Teljes összeg kifizetése jogvisz. megszűnés nélkül Összeg Fő Részösszegű hozam és/vagy tőke kifizetés Összeg Fő Fő Összesen Összeg (eft) (eft) (eft) (eft) * Tartalmazza azon igénylőket is, akiknek a végső elszámolása még nem történt meg és így a tagsági viszonyuk sem szűnt meg a tárgyévben. A 10 év utáni kifizetésekkel kapcsolatban a Pénztár 3000 Ftot és az utalás költségét számítja fel. Ennek összege a évi eft összegű számlaterhelésből 848 eft volt. 16

17 A gazdálkodást jellemző egyéb mutatók: Mutató É1*** É2*** Tárgyév Tartalék tárgyévi tagdíjbevétele / Tartalék összes bevétele* működési tartalék ,04 fedezeti tartalék ,75 likviditási tartalék ,09 Tartalék tárgyévi befektetési eredménye (hozam) / Tartalék összes bevétele* működési tartalék ,09 fedezeti tartalék ,35 likviditási tartalék Személyi jellegű ráfordítások / Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,43 Igénybevett és egyéb szolgáltatások kiadásai / Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,11 Tartalékok befektetésével kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tárgy évi kiadásai/ Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,55 Likviditási tartalék egyes tartalékai záróállománya/likviditási tartalék záróállománya likviditási portfólió ÉKra egyéb likviditási célra azonostatlan befizetések hozamára Az egyéni tagi számlák (analitika) év végi átlagos záró állománya (Ft/tag) Egy tagra jutó átlagos havi befizetések értéke (összes tagdíjbefizetés és egyéb tagi befizetés együtt (analitikából)/éves átlagos taglétszám/3)**(ft/tag) * Tartalékok összes bevétele = M tartalék esetében: működési célú bevételek összesen + befektetési tev. eredménye + ÉK F tartalék esetében: egyéni számlán jóváírt szolg. célú bev. + befektetési tev. eredménye L tartalék esetében: likviditási célú bevételek összesen + befektetési tev. eredménye ** Az egyéb tagi befizetés évtől kezdődően tartalmazza az adóhatósági adóvisszautalásokat is. *** É1 jelenti az adott mutató számlálóját, É2 pedig a nevezőjét. 17

18 E) A pénztár tagsága A taglétszám változása: Nyitó létszám Új belépő 4 Átlépő más pénztárból 0 Szolgáltatásban részesült 12 Átlépő más pénztárba 473 Elhalálozott 4 Egyéb megszűnés (kilépés) 22 Záró létszám A negyedévenkénti záró taglétszámok alakulása (fő): Év Nyitó I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A negyedévenkénti átlagos taglétszámok alakulása (fő): Év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Az évi átlagos taglétszám (fő): A tagdíjfizetők létszáma korévenként: 2. sz. melléklet A) tábla. A szolgáltatást igénybe vevők létszáma korévenként: 2. sz. melléklet B) tábla. Fedezeti céltartalék az egyéni számlákon (főkönyvi adatok ezer Ftban ): Évközi befizetés Év elején Befizetés, Áthozott Szolg.szláról Hozam Egyéb adomány fedezet vissza Évközi kifizetés Szolgáltatási Átvitt fedezet Visszatérítés fedezetre Egyéb Év végén átcsoportosítás

19 Fedezeti céltartalék a szolgáltatási számlákon (főkönyvi adatok ezer Ftban): Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról R. hozam ÉK Átcsopl ikv Év végén Hozam: realizált (nettó) hozam és értékelési különbözet együtt Ebből: 3 éves járadék havi kifizetéssel: Évközi kifizetés Év elején Szolgáltatásra Egyéb okból Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén éves járadék havi kifizetéssel: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén Egyösszegű szolgáltatás: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén A tagdíjfizetés nélkül bennhagyott egyéni számlák száma és összege A tagdíjfizetés nélkül bennhagyott számlák (az ún. felelős őrzésbe vett egyéni számlák) száma az év zárónapján 349, összesített értékük eft. Biztosításmatematikai mérleg A évi beszámolóhoz biztosításmatematikai mérleg nem készült, mivel a legutóbbi elkészültének éve

20 Várakozási idő leteltét követő kifizetésekre jogosultak A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok száma én fő, egyéni számlájuk összesített egyenlege eft. (Ezek az adatok már nem tartalmazzák a várakozási idő leteltével 2015ben kifizetettekét.) 20

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (MNB): 2014. március 17. MNB nyilvántartási

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben