BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Bírósági bejegyzés: Fővárosi Bíróság 11.Pk.61279/1996/2 ( ) Tevékenységi (felügyeleti) engedély: E/286. ÖKBPF/4310/96 ( ) A pénztár tisztségviselői Az igazgatótanács tagjai (lakcímük): KeömleyHorváth Zsolt elnök (1014 Budapest, Fortuna u. 3.) Balogné Czirok Anikó (6728 Szeged, Algyői út 16.) Dr. Taskovics István (6000 Kecskemét, Kalász u 57.) Dr. Papp Gabriella (1145 Budapest, Bácskai u. 35.) Dr. Fürediné Kerkai Valéria (8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 29.) Dr. Jancsó Gábor Máté (1145 Budapest, Szugló u. 68.) Turcsiné Bőcs Györgyi ( 1186 Budapest Sina Simon stny 24.I/4.) Az ellenőrző bizottság tagjai (lakcímük): Mintál Mihály elnök (7632 Pécs, Nagy Imre út 84.) Czuppon Rita (8981 Gellénháza, Napsugár u. 17.) Lampert Ildikó (2095 Pilisszántó, Béke u. 55.) Melcher Mártonné (2022 Tahitótfalu, Gombaszögi u. 4/a.) Dr. Smahulya György munkáltatói képviselet (1048 Budapest, Tófalva u. 6/b.) A pénztár könyvvizsgálója: ITAG Könyvvizsgáló Kft., 9024 Győr Kálvária u. 55, MKVK , a személyében felelős könyvvizsgáló dr.szabóné dr.pente Ilona MKVK004461, Pénztári minősítés nyilv.tart.szám:ept004461/03. A évi beszámoló auditálásáért megállapított könyvvizsgálói díj bruttó Ft. A könyvvizsgáló a beszámoló auditálásán kívül egyéb szolgáltatást a Pénztár részére nem végzett. A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy: Kőhalmi István, regisztr. száma:

2 Bevezető A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztárának küldöttközgyűlése az 1/2015. (01.12.) határozatával döntött a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő beolvadásáról. A 6/2015. (03.31.) határozatával az átalakulás napjaként március 31ét határozta meg. A Pénztár,mint az átalakulás során megszűnő beolvadó pénztár a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően az átalakulás napjával 2015.március 31. készíti el a 223/2000.(XII..19.) Kormány rendelet szerinti beszámolóját, melyet az átalakulás napját követő 90 napon belül köteles a Felügyeletnek megküldeni. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (pénztártagság), a Pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a Felügyelet részére a Pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a Pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható és valós összképet tükrözik. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a keltezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A Pénztár mérlege, eredménykimutatása, cashflow kimutatása, tartalékainak állományváltozási és taglétszámkimutatása a Magyar Nemzeti Bank által kiadott formátumban, a számvitelről szóló évi C. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályainak figyelembevételével, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.), valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendeletek előírásai szerint készült el. A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a pénztár működését a jogszabályi követelményeknek megfelelően mutatják be. A Pénztár a jogszabályokban meghatározott könyvvezetési, értékelési és beszámolási elvektől, eljárásoktól nem tért el. A számviteli törvény 54. (8) (9) által lehetővé tett értékelési eljárást a lejáratig tartott állami illetve jegybanki kibocsátású értékpapírokra a Pénztár nem alkalmazza. A Pénztár befektetései között értékpapírkölcsönzési ügyletből származó követelések 2015ben nem voltak. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítésére vonatkozó előírások az előző évekhez képest nem változtak. Az értékelési különbözet 2003tól magában foglalja az időarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyamkülönbözetet, valamint az egyéb piaci árhatásból (értékítéletből) adódó értékkülönbözetet, így az értékelési különbözet összege negatív előjelű is lehet. Az értékelési különbözet az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten értékelési különbözetként, a források között a működési, fedezeti, illetve likviditási céltartalékon belül értékelési különbözetből képzett céltartalékként jelenik meg előjelének megfelelően. Az eszközök könyv szerinti értéke nem tartalmazza az értékelési különbözetet, az eszközök piaci értéke a könyv szerinti 2

3 érték és az értékelési különbözet összege. Az értékelési különbözet az egyéni számlákon és szolgáltatási tartalékon jóváírásra kerül. A) A mérleg és az eredménykimutatás adatainak magyarázata A pénztár mérlegét a 73OME és a 73OMF táblák, eredménykimutatását a 73OAC táblák tartalmazzák. Mérleg A mérlegben eszközként kell kimutatni a pénztár rendelkezésére bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás és a likviditás fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. A mérlegben szereplő valamennyi eszközt céljuknak megfelelően működési, fedezeti és likviditási célú eszközökbe kell sorolni és az analitikus nyilvántartásban is ennek megfelelően kell kimutatni. A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, a pénzeszközök közül az elkülönített betétszámlák (vagyonkezelői alszámlák), a lekötött betétek egy része, valamint a tagdíjkövetelések egy része (a tagdíjak fedezeti tartalékra jutó része) és a tagi kölcsön fedezeti, minden más eszköz működési és likviditási célú eszköz. A befektetett eszközök, értékpapírok és pénzeszközök értékelési különbözete (ÉK) kizárólag azonos összegben és egyidejűleg változhat a mérleg forrás oldalán kimutatott működési (M), fedezeti (F) és likviditási (L) céltartalékain belül kimutatott értékelési különbözetből képzett céltartalékokkal (CT). A tagi kölcsönök időarányosan járó kamata külön nincs kimutatva a mérlegben, azt a mérleg tagi kölcsön sorában feltüntetett összeg tartalmazza, így a Pénztár mérlegében a fenti összefüggés az alábbiak szerint teljesül: Eszköz Forrás Befektetett pénzügyi eszk. ÉK: 0 M portfólió. ÉKből képz. CT: 0 Forgatási célú értékpapírok és hat. idős ügyl. ÉK: F (egyéni szl) p.ékből k. CT: Pénzeszközök ÉK: 0 F (szolg. szl) p.ékből k. CT: 50 Tagi kölcsön időarányos kamata L portfolió. ÉKből képz. CT: 0 Összesen: a) Eszközök A pénztár saját tulajdonában lévő immateriális javak a pénztárügyviteli szoftverek (tagnyilvántartó, könyvelő és bérprogram), tárgyi eszköz pedig 1 db páncélszekrény, 4 db lemezszekrény, 1 db scanner, 1 db hordozható winchester (pendrive), 1 db 8 portos 3

4 switch, 1 db kétrészes iratszekrény 2 db irattartó polccal, 2 db különálló irattartó polc, egy IBM/3500 fileszerver, 1 db LG mobiltelefon, 1 db digitális hangrögzítő és 2 db külső merevlemez. Könyvszerinti értékük én 0 Ft Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése nettó értéken történt. Immateriális javak évi alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés ezer Ftban Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Tárgyi eszközök Ügyviteli és számítástechnikai berendezések, egyéb gépek, berendezések, felszerelések, beruházások évi alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés ezer Ftban Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Az IT 5/ sz. határozata értelmében évtől a Pénztár általános szabályként valamennyi vásárolt értékpapírt a forgóeszközök között tartja nyilván. Az általános szabálytól abban az esetben tér el a pénztár, ha valamely értékpapír megvásárlása előtt vagyonkezelőinek írásban olyan értelmű utasítást ad, hogy az adott értékpapírt a pénztár hosszútávú befektetésnek szánja és mindaddig a pénztár befektetési portfoliójában kívánja tartani, amíg erre vonatkozóan ettől eltérően nem rendelkezik, vagy időközben az értékpapír lejárata folytán a portfolióból kikerül. Ebben az esetben az adott értékpapír a befektetett eszközök közé sorolandó. A Pénztár 2015ben az általános szabálytól nem tért el. A mérleg értékpapír soraiban a beszerzési (könyv szerinti) értékek szerepelnek. A mérlegben az értékpapírok értékelési különbözet sorában található összeg az eszközök piaci értékének és könyv szerinti (beszerzési) értékének különbözete, amely évtől kezdődően negatív érték is lehet. 4

5 Az értékpapírok és hat. idős ügyletek értékelési különbözetének (ÉK) alakulása mérlegtételek szerint: Nyitó állomány Változás Záró állomány ezer Ft Értékpapírok Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 0 Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 0 Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 0 Az eszközök értékelési különbözetének alakulása az értékelési különbözet összetevői szerint: ezer Ft Időarányosan Egyéb piaci Deviza árf. Járó Összesen járó kamat árhatás különbözet osztalék Nyitó Növekedés Csökkenés Záró (Értékelési különbözet jellegű a tagi kölcsön időarányosan járó kamata ezer Ft is, azonban a számviteli előírások miatt ez a nyújtott tagi kölcsönökkel együtt került kimutatásra.) Értékhelyesbítés elszámolására egyetlen eszköznél sem került sor. A követelések között a tagdíjkövetelések összege eft a március 31ig előírt, de meg nem fizetett tagdíjak összegét tartalmazza A tagi kölcsönökből eredő követelések állománya eft, ami az előző év azonos időszakához képest ( eft) ezer Ftos (20,27 %os) csökkenést jelent. Az eftos követelésállományból az időarányosan járó kamat összege e Ft. 2015ben a kölcsöntartozásnak vissza nem fizetés miatt az egyéni számla terhére történő elszámolására 26 esetben, összesen ezer Ft összegben került sor. A tagi lekötést igénybevevő tagok száma és összege a év végi adatokhoz képest az alábbiakban változott: 1 fő más pénztárba történő átlépés miatti tagsági jogviszonyának megszűnése okán ezer Ft zárolását a statisztikai adatainkból kivezettük. 5

6 Év Tagi lekötés Igénybevevő tagok (fő) Összege (mft) , , ,5 b) Források A tartalék tőke (működési tartalék) a működési tevékenység eredményének halmozott összegét, valamint a közvetlenül a tartalék javára jóváírt tételeket a nem fizető tagoktól levont működési tagdíjhányadot tartalmazza: Tartaléktőke nyitó értéke: Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése: Nem fizető tagok hozamából levont összeg: 275 Tartalék tőke: A saját tőke 2003tól csak a tartalék tőke, valamint a működési tevékenység (tárgyévi) mérleg szerinti eredményét tartalmazza. (A korábban a saját tőke részét képező értékelési különbözet tartaléka megszűnt, 2003tól az a céltartalékok között az adott tartalékhoz tartozó értékelési különbözetből képzett céltartalékokban jelenik meg.) Megnevezés Ezer Ft Tartaléktőke : Működési tartalék mérleg szerinti eredménye: Saját tőke: A saját tőke nyitó értékéből levezetve: Saját tőke nyitó értéke: Működési tartalék mérleg szerinti eredménye: Nem fizető tagok hozamából levont összeg: 275 Saját tőke: A Pénztárnak nincs olyan jövőbeni kötelezettsége, melyre céltartalékot kellett volna képeznie, így a működési céltartalék csak a működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék összegét tartalmazza, amely 0 Ft. A fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék az előző év végihez képest efttal növekedett az alábbi levezetés szerint: 6

7 ezer Ft Real. hozambevételekből képzett CT év végén (Nyitó): ben felosztott realizált hozam (céltartalék képzés) / (+): A tagdíj nemfizetőktől a működési és likviditási tartalékba a realizált hozam terhére átvezetett összeg (): 280 Átlépők hozott hozama (+): 0 Átlépőknek, kilépőknek, 10 év utáni kifizetést igénylőknek kifizetett realizált hozam () Kedvezményezetteknek kifizetett realizált hozam (): Realizált hozam terhére tagoknak, kedvezményezetteknek kifizetett értékelési különbözet (): Szolgáltatási tartalékba átvezetett realizált hozam és realizált hozam terhére kifizetett értékelési különbözet () : Egyéni szlák és azonosítatlan befiz. közötti hozamátvez. (+) 0 Realizált hozambevételekből képzett céltartalék én : Hasonló levezetéssel adódik a szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek eftos növekedés: ezer Ft Hozambevételekből képzett céltartalék év végén (Nyitó): ban felosztott realizált hozam (céltartalék képzés) / (+): Egyéni számla hozamából átvezetés a szolg. tartalékba (+): Szolgáltatási tartalékból kifizetett realizált hozam és ÉK (): Realizált hozam terhére járadékosoknak kifizetett ÉK (): 0 Realizált hozambevételekből képzett céltartalék én végén: A likviditási céltartalékon belül a likviditási portfolió értékelési különbözete a 0 Ft. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának eft összege a március 31ig előírt, de meg nem fizetett tagdíjak összegét tartalmazza Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek eft összege azonos az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel, amely eft vagyonkezelőkkel szembeni kötelezettséget, 218 eft Felügyelettel szembeni kötelezettséget, 811 eft letétkezelővel szembeni kötelezettséget tartalmazza. 7

8 Az azonosítatlan befizetések állományának levezetését az alábbi két táblázat tartalmazza (a táblázatokban *gal vannak jelölve a 30 napon túl azonosított tételek): Dátum Pénztártaghoz nem rendelhető téves utalások Befizetett összeg Dátum Visszautalt Különbözet összeg Nyitás összesen: összesen: én: *30 napon túl azonosított befizetés Pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések (téves utalások) állománycsökkenése 30 napos időtartamonkénti megbontásban: Befizetés Visszafizetés Különbözet 030 nap nap 6190 nap 91 napon túl Az azonosítatlan ( függő ) befizetések állományának alakulása a tárgyévben: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Azonosítatlan (függő) befizetések Záró állományból negyedéven túl azonosítatlan összeg: 0 8

9 A passzív időbeli elhatárolások között a költségek és ráfordítások időbeli elhatárolásának eft összege a évi könyvvizsgálati díj (1 206 eft) és az ITAGÖKOLEX ügyvitelrendszeri díj ( 99 eft ) összegét tartalmazza. Eredménykimutatás A befektetési tevékenység bemutatásában az alapvető szempont az, hogy az adott bevétel vagy ráfordítás pénzügyileg realizálte, vagy sem. A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csak a pénzügyileg is realizált kamatbevételeket tartalmazhatják. A felhalmozott kamatot pedig az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamon belül az időarányosan járó kamatok között kell kimutatni. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozamként kell kimutatni az adott (működési, fedezeti, likviditási) befektetési portfolió mérleg fordulónapjára, illetve negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott (kamatozó értékpapírok, illetve diszkontértékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét. A befektetések értékelése során kimutatott negatív különbözetet (ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete az értékelés során negatív) az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamok között, egyéb piaci értékítéletből adódó (veszteségjellegű) különbözetként kell kimutatni. A) A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménye A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménykimutatását a 73OA tábla, az éves pénzügyi terv azonos időszakának és a működési eredménykimutatás adatainak összehasonlítását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A pénztár működési célú bevételei a tervadatoknak 110,6 %át, érték el. A működési célú bevételek tételeiből a tagdíj jellegű bevételek a tervhez képest 34,2 %kal,, a tagok egyéb befizetései a tervnél 24,9 %kal csökkentek Az egyéb működési célú bevételek a tervnél 196,1 %kal magasabbak. A befektetési tevékenység eredménye a tervhez viszonyítva 130,8 % kal növekedett a év végén történt tartalékok közötti átcsoportosítás következtében. A tartalék összbevétele tekintetében a tervhez képest 11,7 %os, volt a növekedés. A működési tevékenység összes ráfordítása 2015ban a tervezettnél 126,7 %kal növekedett. Összességében a működési tevékenység ráfordítása meghaladta a működési bevételeket, amelynek következtében a pénztár működési tevékenység mérleg szerinti eredménye ezer Ft veszteség. 9

10 Jövőbeni kötelezettségre céltartalék képzés vagy felhasználás a tárgyévben nem történt, nincs a Pénztárnak biztos jövőbeni kötelezettsége. A pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Egyebek Az ellenőrzések nem tártak fel jelentős összegű hibát a pénztár kimutatásaiban. B) Cashflowkimutatás A pénztár cashflow kimutatását a 73OD tábla tartalmazza. Ennek egyes tételeire a mérleg és eredménykimutatásadatoknál adott magyarázatok érvényesek. A kimutatás az eszközök és források változásának a készpénzállomány változására gyakorolt hatását mutatja. Sorszám PSZÁF kód OD OD OD OD OD OD OD07 Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Előző év Tárgyév Mó d c d z OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/) OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/) OD10 Követelésállomány változása (+/)

11 011 73OD OD OD OD OD15 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/ ) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés () OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése () OD OD23 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD OD OD OD31 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból () Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése () Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból () OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra () OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD OD OD OD39 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba () Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe () Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/)

12 040 73OD40 Pénzeszköz változás OD40 Készpénz állomány változása (forint és valutapénztár) OD40 2 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása C) A pénztár céltartalékainak alakulása Tartalékképzési arányok 2015ben a tagdíjak, munkáltatói hozzájárulások és az egyéb tagi befizetések tartalékok közötti megosztásának arányai az alábbiak voltak: Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Ftig 90%, 10%, 0% Ft fölötti részre 94%, 5,9%, 0,1% A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása A pénztár fedezeti céltartalékának alakulását a 73OEA tábla mutatja be. Az egyéni és szolgáltatási számlákon jóváírt realizált hozambevételek a céltartalék táblázatban (73OEA) bruttó módon, a bevételek ( Egyéni számlákat megillető hozambevételek, Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek ), illetve a ráfordítások ( Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások, Szolgáltatási számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos kiadások ) kimutatásával szerepelnek. A pénzügyileg realizált hozam a bevételek és ráfordítások különbözete: az egyéni számlák esetében eft ( eft bevétel és eft ráfordítás), a szolgáltatási tartalék esetében eft (3 050 eft bevétel és 358 eft ráfordítás). A táblázat egyéb változás sorában az egyéni számlák esetében negatív tételként (összegként) került kimutatásra a tagdíjukat nemfizető tagok hozamából levont és a tartaléktőkébe, valamint a likviditási tartalékba átvezetett 280 eft, továbbá az egyéni számlával szemben érvényesített e Ft összegű vissza nem fizetett tagi kölcsön, összesen tehát eft. Az egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások között mutatja ki a Pénztár a tagdíjukat nem fizető pénztártagokhoz kapcsolódó tagdíjköveteléseknek hitelezési veszteségként történő leírását (1 262 eft). A fedezeti céltartalék tárgyévi nyitó állománya eft, záró állománya eft volt a csökkenés eft, illetve 18,1 %. 12

13 A évi pénzügyi terv eft nyitó és eft záró állománnyal, illetve eft csökkenéssel számolt. A fedezeti céltartalék állományának változását a bevételek, a kiadások és a nettó hozambevételek (realizált hozam és értékelési különbözet) nagyságának alakulása befolyásolja. A bevételek a tervadathoz képest 34,9 %al, csökkentek. A kiadások a tervadathoz képest 757,6 %al, a hozambevételek a tervadathoz képest 177,6%al növekedtek.. Összegezve elmondható, hogy a fedezeti céltartalék állomány tervezetthez képesti eftos csökkenése a évi kifizetések tervadatokhoz képesti növekedésének köszönhető, melyet a hozambevételek tervadathoz képesti növekedése sem tudott kompenzálni. A pénztár likviditási céltartalékainak alakulása A pénztár likviditási céltartalékainak alakulását a 73OEB tábla mutatja be. A likviditási tartalék tárgyévi nyitó állománya 0 eft, záró állománya 48 eft,amely teljes egészében az egyéb likviditási célokra képzett tartalékot foglalja magában. Működési céltartalék A Pénztár jövőbeni kötelezettségekre céltartalékot nem képzett, így a működési céltartalék csak a működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék összegét tartalmazza. A működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék nyitó állománya 56 eft, záró állománya 0 eft. D) A pénztár gazdálkodása A pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények Tagsági viszony létesítésére 2015ben is elsősorban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF), a kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságaival, valamint a Pénztárral személyes munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, vagy ilyen személyek hozzátartozói jogosultak, illetve február 25től ezen felül mindenki, aki a közszférában dolgozik vagy ilyen személy hozzátartozója. Megtarthatják a tagságukat azok a tagok és családtagjaik is, akiknek a foglalkoztatási jogviszonya a tagság kezdete után szűnt meg. A családtagok, illetve a már más szervezetnél foglalkoztatottak vagy önálló egyénileg fizető tagok száma a tagság mintegy 33 %át teszi ki. 2010től került sor a nyugdíjágazatban a cafetéria rendszer bevezetésére, melynek következtében a korábbi Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulás összege átlagosan 40 %kal csökkent, 2011től pedig a cafetéria keret jelentős csökkentése miatt a munkáltatói hozzájárulás további drasztikus, mintegy 86 %os csökkenése következett be. A tagok által fizetett tagdíj és az egyéb befizetések kisebb mértékű (10, ill. 14%os) csökkenése eredményezte a három tartalék céljára szolgáló bevételek összességében 47 %os csökkenését. Ez a csökkenés sajnos nem állt meg, a 2013.évi bevételek a 2012.évihez képest 2%os csökkenést mutattak. A tendencia megállítása érdekében a ei 13

14 Küldöttközgyűlés a Pénztár Alapszabályát módosította: az egységes havi tagdíjat 42,8% al megemelte;a tartalékok közötti felosztási arányokat megváltoztatta és a kifizetésekkel kapcsolatos költségek tagokra történő áthárításáról döntött. Ezen intézkedések következtében a tagok által fizetett tagdíjak összege 16,2%al, a munkáltatói tagdíjhozzájárulás összege 8,8%al, a működési célú bevételek összege 54,7%al növekedett. Ezen növekedési eredmények azonban nem elegendőek a Pénztár hosszú távú fennmaradásához én a Pénztárnak 90 munkáltatói tagja volt. A pénztár működéséhez, ügyviteléhez szükséges irodahelyiséget, valamint a tárgyi és forgóeszközök túlnyomó részét a Pénztár részére az ONYF térítésmentesen biztosította. Rendkívüli események A Küldöttközgyűlés én az 1/ sz. KKGY határozatában Pénztárunknak a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő beolvadásáról döntött, melynek időpontját án a 6/ sz. KKGY határozatában ében határozta meg. A pénztár alkalmazottai és vezető testületei A Pénztárnál alkalmazotti és megbízási jogviszonyban lévők: Megnevezés Létszám (fő) Bérktség (eft) ebből ügyv Szem.j.e..kif.* Bérjár. (eft) Összesen (e t) * A személyi jellegű egyéb kifizetésekből 96 eft reprezentációs költség (IT, EBülések, KKGY), 90 eft munkáltatói hozzájárulás, 38 eft a munkáltatói hozzájárulás után fizetendő adók( szja, eho) A pénztárnál 5 fő dolgozik munkaszerződéssel (ebből 1 fő től tartós távolléten GYEDen van) és 3 fő (biztosítás matematikus, informatikai munkatársak) megbízási szerződéssel. A Pénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának tagjai feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el. 14

15 A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása: Szolgálta tás típus Tagok száma (fő) Egyösszeg ű * Járadék Egyö.+jár ad Összesen Akiknek a jogviszonya szolgáltatás igénybevétele miatt a tárgyévben megszűnt Szolgáltatás típus összeg (e Ft) Egyössz egű Járadék Egyö.+j árad Összese n Szolgáltat ás típus átlagos érték (e Ft/fő) Egyösszegű Járadék Egyö.+járad Összesen Az átlagos, 1 főre jutó értékek meghatározásában figyelembe vettük azon egyösszegű ill. járadék szolgáltatást igénybevevő tagjainkat is, akiknek jogviszonya a tárgyévben még nem szűnt meg, de szolgáltatásban részesültek. (A tárgyévben 61 fő egyösszegű szolgáltatást igénylő pénztártagunk közül 12 főnek szűnt meg a tagsági jogviszonya évközben.) A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetésekkel kapcsolatban a Pénztár 3000 Ftot és az utalás költségét számítja fel. Ennek összege a évi eft összegű számlaterhelésből 267 eft 15

16 A 10 év kötelező várakozási idő leteltével történt kifizetések alakulása: Év Kifiz. jogviszony megszűnéssel (kilépés)* Összeg Fő Teljes összeg kifizetése jogvisz. megszűnés nélkül Összeg Fő Részösszegű hozam és/vagy tőke kifizetés Összeg Fő Fő Összesen Összeg (eft) (eft) (eft) (eft) * Tartalmazza azon igénylőket is, akiknek a végső elszámolása még nem történt meg és így a tagsági viszonyuk sem szűnt meg a tárgyévben. A 10 év utáni kifizetésekkel kapcsolatban a Pénztár 3000 Ftot és az utalás költségét számítja fel. Ennek összege a évi eft összegű számlaterhelésből 848 eft volt. 16

17 A gazdálkodást jellemző egyéb mutatók: Mutató É1*** É2*** Tárgyév Tartalék tárgyévi tagdíjbevétele / Tartalék összes bevétele* működési tartalék ,04 fedezeti tartalék ,75 likviditási tartalék ,09 Tartalék tárgyévi befektetési eredménye (hozam) / Tartalék összes bevétele* működési tartalék ,09 fedezeti tartalék ,35 likviditási tartalék Személyi jellegű ráfordítások / Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,43 Igénybevett és egyéb szolgáltatások kiadásai / Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,11 Tartalékok befektetésével kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tárgy évi kiadásai/ Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,55 Likviditási tartalék egyes tartalékai záróállománya/likviditási tartalék záróállománya likviditási portfólió ÉKra egyéb likviditási célra azonostatlan befizetések hozamára Az egyéni tagi számlák (analitika) év végi átlagos záró állománya (Ft/tag) Egy tagra jutó átlagos havi befizetések értéke (összes tagdíjbefizetés és egyéb tagi befizetés együtt (analitikából)/éves átlagos taglétszám/3)**(ft/tag) * Tartalékok összes bevétele = M tartalék esetében: működési célú bevételek összesen + befektetési tev. eredménye + ÉK F tartalék esetében: egyéni számlán jóváírt szolg. célú bev. + befektetési tev. eredménye L tartalék esetében: likviditási célú bevételek összesen + befektetési tev. eredménye ** Az egyéb tagi befizetés évtől kezdődően tartalmazza az adóhatósági adóvisszautalásokat is. *** É1 jelenti az adott mutató számlálóját, É2 pedig a nevezőjét. 17

18 E) A pénztár tagsága A taglétszám változása: Nyitó létszám Új belépő 4 Átlépő más pénztárból 0 Szolgáltatásban részesült 12 Átlépő más pénztárba 473 Elhalálozott 4 Egyéb megszűnés (kilépés) 22 Záró létszám A negyedévenkénti záró taglétszámok alakulása (fő): Év Nyitó I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A negyedévenkénti átlagos taglétszámok alakulása (fő): Év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Az évi átlagos taglétszám (fő): A tagdíjfizetők létszáma korévenként: 2. sz. melléklet A) tábla. A szolgáltatást igénybe vevők létszáma korévenként: 2. sz. melléklet B) tábla. Fedezeti céltartalék az egyéni számlákon (főkönyvi adatok ezer Ftban ): Évközi befizetés Év elején Befizetés, Áthozott Szolg.szláról Hozam Egyéb adomány fedezet vissza Évközi kifizetés Szolgáltatási Átvitt fedezet Visszatérítés fedezetre Egyéb Év végén átcsoportosítás

19 Fedezeti céltartalék a szolgáltatási számlákon (főkönyvi adatok ezer Ftban): Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról R. hozam ÉK Átcsopl ikv Év végén Hozam: realizált (nettó) hozam és értékelési különbözet együtt Ebből: 3 éves járadék havi kifizetéssel: Évközi kifizetés Év elején Szolgáltatásra Egyéb okból Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén éves járadék havi kifizetéssel: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén Egyösszegű szolgáltatás: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén A tagdíjfizetés nélkül bennhagyott egyéni számlák száma és összege A tagdíjfizetés nélkül bennhagyott számlák (az ún. felelős őrzésbe vett egyéni számlák) száma az év zárónapján 349, összesített értékük eft. Biztosításmatematikai mérleg A évi beszámolóhoz biztosításmatematikai mérleg nem készült, mivel a legutóbbi elkészültének éve

20 Várakozási idő leteltét követő kifizetésekre jogosultak A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok száma én fő, egyéni számlájuk összesített egyenlege eft. (Ezek az adatok már nem tartalmazzák a várakozási idő leteltével 2015ben kifizetettekét.) 20

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 8. melléklet a 37/2013. (XII. ) MNB rendelethez A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves és éves felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés a 2014. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács tagjai: Tenke Gábor (elnök),

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43 Mérleg (ezer Ft) 2014.12.31. 2015.06.30. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 349 290 315 213 A) Befektetett eszközök 61 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 61 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1536 Budapest, Pf. 301 Telefon: +36 30/91-91-905 E-mail: iroda@praxisnyugdij.hu www.praxisnyugdij.hu I. A nyugdíjpénztár

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ 2. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben