DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN Sárközi Zoltán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán"

Átírás

1 DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN Sárközi Zoltán Bevezetés 1924-től kezdve Magyarország központi jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt. Részvénytársasági alapon működött, de ezt a körülményt címében nem szoktuk feltüntetni. Tőle függött a rendelkezésre álló hitelállo mány nagy részének szétosztása, a hitelkeretek megállapítása. E tevékenysége kapcsán a legszorosabb szálakkal kötődött egyrészt a gazdasági élet különböz ő szakágazataiban működő vállalatokhoz, másrészt az uradalmakhoz, sőt a magánosokhoz is. Ezért életbe vágóan fontos volt számára ügyfelei pénzügyi, illetőleg üzleti helyzetének beható ismerete. Éppen a hitelinformációk voltak azok az értesítések, melyek révén tudomást szerzett a hitelkérelmezők vagyoni helyzetéről. Ezek alapján szavaztatta meg részükre a kért pénzösszegeket. A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs tevékenységének dokumentumait a Magyar Országos Levéltár IV. osztálya őrzi. A Z 19 számú törzsegység, a MNB-hitelinformációk" nagy értékű iratanyagot tartalmaz főleg az évekből. A 31 doboznyi kartonanyagot őrző gy űjtemény forrásértéke gazdaságtörténeti szempontból szinte felbecsülhetetlen. A bankhitelt igénylők közt iparvállalatokat, kézműves iparosokat, nagy- és kiskereskedőket, földbirtokosokat és egyéb foglalkozású magánszemélyeket találunk. A hitelinformációk előre elkészített formanyomtatványokra kerültek. A MNB központjának hitelügyi osztályán kezelt kartonok egy részének hitelinformációs tudósításait maga a budapesti főintézet készítette el, más részét azonban az egyes fiókok és kirendeltségek, mégpedig ki-ki a maga területi illetékessége szerint. A levéltári rendezés során a kartonokat a főintézet és a fiókintézetek, valamint a kirendeltségek területi beosztását követően, a körzeti helynevek szerint haladó ábécé rendben csoportosítottuk, majd minden egyes részlegen belül kialakítottuk a helységek ugyancsak ábécé szerinti sorrendjét. A helységeken belül további ábécérendben következnek az egyes ügyfelek. Egy-egy vállalatról azonban nemcsak a területi illetékessége szerinti bankfiók adhatott információt, hanem a távolabbi országrészekben működő kirendeltségek is - amennyiben ott telephellyel, vagy esetleg földbirtokkal rendelkezett. Ismeretes, hogy az ország legnagyobb vállalkozásai fővárosi cégek gyanánt lettek bejegyezve még akkor is, ha központi irodájukon kívül tevékenységük, és telephelyeik nagy részével a vidéki gazdasági élethez kapcsolódtak. Így a leglényegesebb hitelinformációk a MNB budapesti főintézetének munkássága révén jöttek létre. Debrecen mint az ország egyik legnagyobb vidéki városa, és mint a Tiszántúl központja e tekintetben kivételnek számított. Az itteni gazdasági szervek egy részének megvolt a maga területi különállása. A legnagyobb budapesti 87

2 pénzintézeteknek ugyan csaknem kivétel nélkül volt debreceni fiókjuk is, de ezek mellett léteztek, igaz, hogy részben csak formailag önálló, erős debreceni pénzintézetek. Bizonyság erre : kb. 6-7 debreceni pénzintézet, illetőleg hitelszövetkezet üzleti mérlegeit évről évre rendszeresen közölték a korabeli nyomtatott gazdasági kompaszok. Az iparvállalatoknál kissé más helyzet alakult ki. Alig volt olyan országos jelentőségű vállalat, melynek Debrecenben telephelye lett volna,l de budapesti üzletemberek tulajdonjoga és közvetett befolyása a helyi pénzintézetekhez hasonlóan több vállalatnál kimutatható! Igaz viszont, hogy olyat is csak kettőt találtunk, melynek debreceni főtelepe mellett Budapesten volt fióktelepe. Akadt azután debreceni bőrgyár, mely bérbe vett Budapesten egy szakmabeli gyártelepet. A debreceni vállalatok közt több olyan jelleg űt tartottak számon ez idő tájt, mely messze túln őtt a cívisvárosnak és közvetlen környezetének keretein. Az első lépcsőfokot e téren azok jelentették, melyeknek üzleti tevékenysége kiterjedt az egész Tiszántúlra. Mások országos hírnévre tettek szert. Végül egykettőnek az exporttevékenység révén külföldön is voltak üzletfelei.2 A pénzintézetekhez hasonlóan kb debreceni iparvállalat mérlege is rendszeresen megjelent a korabeli kompaszokban. A forrásközlésben szereplő hitelinformációk egy kivételével a MNB debreceni fiókintézetétől származnak. 3 Átnéztük ugyan más fiókok vonatkozó kartonjait is, de ezek közt érdemleges debreceni gazdasági érdekeltséggel nem találkoztunk. A közölt információk természetesen csak kis részét teszik ki a MNB levéltárában található összes debreceni kartonoknak. Igyekeztünk a leglényegesebbeket, illetőleg a legjellegzetesebbeket kiválogatni.a kartonok adatai egy azóta már elsüllyedt világnak, Debrecen polgári társadalmának viszonyait tükrözik. Látszólag tárgyilagosan" igyekeznek bemutatni a kisebb-nagyobb, társulati vagy egyéni tulajdonban levő gazdasági szervek, illetőleg egységek üzleti életét egy-egy meghatározott időpont keresztmetszetében. Hogy hozzávetlegesen mit jelentett ez a fajta tárgyilagosság", azt jól szemlélteti az egyik ügysédr ől készített információ, melyhez csatolták nevezett öninformációs kartonlapját is. A bankfiók által elkészített jelentés érthető okokból igyekezett kitapogatni üzletfelének gyenge pontjait, míg az öninformáció ezekről tudomást sem szerzett. A kartonok által rögzített tudósítások az és évek közti korszakra esnek. fgy magukon viselik a háborúra való felkészülés, majd a háborús gazdálkodás kétségtelen nyomait. Közismert, hogy ekkortájtjelentek meg az ún. zsidótörvények" is, melyek a hazai üzleti életben sokak számára korlátozó rendelkezéseket, később jogfosztó intézkedéseket, másoknak pedig a gazdasági életben az ún. őrségváltás" konjunkturális lehetőségeit jelentették. A hitelinformációk az ügyfeleket a polgári üzleti morál azonos normái szerint igyekeztek megítélni. Szemlátomást nem tettek köztük különbségeket aszerint, hogy a hitelkér ő cég tagjai melyik hitfelekezethez tartoztak. A korlátozó állami ren- 1 Ilyen volt pl. hogy csak a két legfontosabbat említsük : a Rex Gyógyszervegyészeti Gyár és G yógy áru Kereskedelmi Rt., valamint az Első Békéscsabai, Miskolci és Debreceni István Gőzmalmok Rt Nagy Magyar Compass (azelőtt Mihók-féle) év, II. k., Bp., én és 506. old E kötetben még 2-3 olyan kisebb jelent őségű budapesti céget sorolnak fel, melynek a fővárosban volt a központi irodája, Debrecenben pedig az egyetlen működő telephelye, illetőleg gyára. 2 L. erre Szani Ferenc-Tímár Lajos : Debrecen ipara az ellenforradalmi rendszer id őszakában. In : Debrecen iparának története a kapitalizmus kialakulásától napjainkig. (Szerk. : Ránki György), Db., old. 3 Z 19 MNB-hitelinformációk. A Debreceni Fiókintézet hitelinformációi, 17. doboz, 6. tétel, g8

3 delkezéseket azonban végrehajtották, illetőleg az előírt támogatást az arra illetékeseknek ugyancsak megadták. Lássuk ezek után magukat a hitelinformációs kartonokat. A rajtuk levő adatok sorrendben a következ ők : A vállalat neve, fő, illetőleg fióktelephelye. Cégbejegyzésének időpontja. Következik az igazgatóság és a cégvezetők személy szerinti felsorolása, és a cégjegyzés módjának ismertetése. Külön sorba került a vállalat tárgyának, üzletágának meghatározása. A kartonlapok hátsó oldalán találjuk a mérlegadatokat, végül a jövedelmez őség, valamint a belső személyi és dologi viszonyok részletes jellemzését. A legutolsó rubrika a jegyintézetnél, esetleg más pénzintézeteknél igénybe vett hiteleket és kölcsönöket veszi számba, majd megszabja azt a hitelösszeget, melyet az ügyfél a megadott időpontban igénybe vehet. A kartonlapok egy másik változata a jövedelmezőség megállapítására, valamint a belső személyi és dologi viszonyok részletes ismertetésére szolgáló terjedelmes rubrikát felbontotta, és számozott pontokba szedte az alábbiak szerint 1. Vagyoni viszonyok ; 2. Üzletmenet ; 3. Jellem ; 4. Hitelképesség. Ezt azután kiegészíti mint 5. pont az igénybe vett hitel nyilvántartása, végül 6. pontként a megszabott hitel. A kitöltött válaszok több helyütt túllépték a kartonlapok terjedelmét. Ilyen esetekben a második oldalra kerültek át az egyes kérd őpontokra adott válaszok, vagy hozzáragasztott papírlapon folytatódott a hosszúra nyúlt szöveg : A hitelinformációs kartonok adatainak egy része a pénzintézetek, takarékpénztárak, biztosítóintézetek, hitelszövetkezetek, szövetkezetek, ipari és kereskedelmi részvénytársaságok, illetőleg korlátolt felelősségű társaságok esetében a korabeli kiadványokban, elsősorban a Nagy Magyar Compass vonatkozó évfolyamaiban megtalálható. A forrásközlés szűkre szabott keretei azonban nem tették lehetővé, hogy a kartonokon szereplő adatokat ezek segítségével ellenőrizzük, illetőleg magyarázó kiegészítésekkel lássuk el. Elég jelentős azonban az olyan egyénileg gazdálkodó birtokosok és kisebb cégek száma, akikről a nyomtatott forrásokban nem történt említés. Ezek üzleti ügyeibe jóformán csak a MNB hitelinformációs kartonjain keresztül nyerhetünk bepillantást. Az említett körülmények megszabják forrásközlésünk jellegét is. Részben a kartonok eredeti beosztását nem lehetett maradéktalanul visszaadni, részben pedig feleslegesnek látszott a mérlegadatok közlése, annál is inkább, mert ezek jó része nyomtatásban is hozzáférhető. Általában nem tértünk ki a cégjegyzés módjának ismertetésére sem, hisz ez a jogszabályok előírásaihoz igazodott. Mindezek miatt forrásközlésünk nem tekinthető teljesnek, hanem csak részlegesnek. Ezen belül azonban a kihagyások jelölése nélkül mindent betűhíven közlünk. 4 4 A bevezetés elkészítéséhez felhasználtam KoroknaiÁkos : Az Osztrák-Magyar Bank'és a Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs tevékenysége ( )" c. kéziratos dolgozatát. Ezúton mondok a segítségért köszönetet. 89

4 Szövegkőzlés Debrecen, május 27. Agrikultúra Kereskedelmi Részvénytársaság, Debrecen, Révész tér 1. Fióktelep : Budapest V., Nádor u. 32. Bejegyezve : VII. 20. K.É.* 74. A vállalat tárgya : saját szabadalmazott gazdasági gép, valamint gazdasági cikkekkel való kereskedés, terményvétel és hitelezés, cementes útépítés. A cég kijelölt országos terménykeresked ő ". Gabonafélékben, hüvelyes, olajos és vet ő - magvakban mintegy q forgalmat meghaladó üzeletet bonyolít le évente az illetékes központi állami szervek teljes megelégedésére. Ügyfelei közé 4-5 vármegye legjobb gazda közönsége és legelő kelőbb uradalmai tartoznak. A cég több milliós hitelt élvez a debreceni piacon, s a most lejáró gazdasági évben is részt vett a közérdekű tárolás munkájában, amelyhez a hitelt a debreceni piacon vette igénybe, mintegy 1500/m** P erejéig.a cég különböző vidékeken ügyfeleivel kötött több mint 300 borsótermelési szerződéssel fokozza a közellátás szükségleteinek kielégítését. Zöldhitel kihelyezése a debreceni pénzintézetek segítségével igen jelentő. Hitelez ők : Debreceni Els ő Takarékpénztár Debreceni Els ő Takarékpénztár zöldhitel tárcaváltók alapján Debr. Első Takarékpénztár borsóhitel tárcaváltók alapján Debr. Első Takptr. Steinfeld István uracsi uradalma részére megszavazott tárcahitel Biharvármegyei Közp. Takptr. Derecske Moktár fiókja, Debrecen Magyar Bank és Ker. Rt. fiókja, Debrecen Belvárosi Takarékptr. fiókja, Debrecen 820/m P 254/m P 16/m P 355/m P 506/m P 60/m P 60/m P 50/m P A jegyintézetnél igénybe vett hitel : A Debreceni Els ő Takarékpénztár benyújtásában, mint elfogadó 250/m P-vel a közérdekű gabonatárolásra adott előleg váltókon. Megszabott hitel : B.H.*** Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. OL Z 19, 17. doboz, 6 tétel. * Központi Értesít ő * * ezer * * * bankhitel 90

5 Alföldi Takarékpénztár, Debrecen.. Bejegyezve : 23/ K.É. 27. A vállalat tárgya : Takarékpénztár A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank affiliációja* 88,4 részvényérdekeltséggel. 71 éves, jó hír ű, kiváló szakértelemmel vezetett intézet, a piacon általános bizalomnak örvend. Anyaintézete szigorúan ellenőrzi, és korlátlan hitellel támogatja. Új intézeti székháza nagy tőkét tart lekötve, ami azonban liquiditását* * nem érinti, mert anyaintézete az építkezés céljára külön folyószámlahitelt bocsátott rendelkezésére. Az új székház 1940-től számítva 25 évi állami és 10 évi községi adómentességet élvez évi nettó*** bérjövedelme 82/m P volt. Betétek szerzésében és üzletkötésben rendkívül ügyes és élelmes. Nagy előrelátással és kiváló üzleti érzékkel kincstári megrendelésekhez jutott iparosokat (különösen tímárokat) és kereskedőket érdekkörébe vonja, kiket árulekötés és a követelések cedálása* * * * - esetleg ingatlanfedezet ellenében is - igen jelentékeny hitelekkel támogat. A betevők körében közkedveltségnek örvend, mert minden betétet felmondás nélkül, azonnal kifizet. Óriási forgalmat bonyolít le, ügyfelei 1943-ban 9656/m P-t törlesztettek, kihelyezése /m P volt. Érdekkörébe tartozik az általa alapított Mezőgazdasági Ter mény és Áruforgalmi Szövetkezet, mely a Futura főbizományosa és a Hombár gabonagyűjtője. - Az igazgatósági tagok befolyásos, gazdag emberek. A banknál igénybe vett hitel : Hitelét jó anyagával kihasználja. Megszabott hitel : 600/m 2. Debrecen, február hó Eredeti, mindkét oldalán géppel frt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. O L Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 3. Debrecen, okt. hó Angol Királynő Szálloda Részvénytársaság Bejegyezve : jún. 4. K.É. 51/1914. A vállalat tárgya : Szálloda, vendéglő, kávéház Családi részvénytársaság. A részvények 100-ig Németh Nándor, a családfő tulajdonában vannak. Mintegy 3 évtizede áll fenn. Keresztény, úri alapon folytatott üzlet, s nagy eredményt éppen szolidsága miatt nem tud felmutatni. A háború alatt 8 ingatlant adott el. * leányvállalat * * akadálytalan fizetőképesség * ** tiszta * * ** engedményezés 9 1

6 Veszteséget mérlegében adóügyi okokból mutat ki. Hozzátartozik a hortobágyi csárdaüzem is, ahol a tulajdonos egyúttal postamester is. Hizlalással, konyhakertészettel és gyümölcstermeléssel is foglalkozik. Németh Nándorig. tag. tulajdonát képezi : Hunyadi u. 28. sz. a. ház (40/m P 1/4-e, további 3/4 rész a másik ig. tag Németh Aladár nevén van) 10/m P Diószegi út 5. sz. alatt 11 k. h. 164 n.-öl területen lev ő sertéshizlaló, konyha- és gyümölcskertészet, lakóház, gazd. épületek 1/2 rész (másik fele Német Aladár ig. tag nevén áll) 40/m P Kossuth u. 21. sz. alatti 1 emeletes szállodaépület éttermekkel és kávéházzal 120/m P A részvények hozzávet ő leges értéke 40/m P 210/m P Bekeb. kölcsönök : Első Magyar Részvényserfőzde jav. bizt. kölcsön, P Ebben a keretben fennáll állítólag 105/m P Moktárjavára 6/m P a kincstár és városi adóhivatal javára több tételben P, ebb ő l fennáll állítólag Tiszta vagyon eszerint kb. 7/m P 118/m P 92/m P Feleségének, Zvér Júliának a debreceni sz. tkvi betétben van egy háza (Batthyány u. 6.), melynek értéke 25/m P Erre be van kebelezve a városi tak. és hitelint. javára 20/m P, ez idő szerint fennálló tartozása P /m P Feleségének tiszta különvagyona kb. 10/m P A szálloda üzletmenete tűrhető. Németh Nándor családtagjaival vezeti az üzletet. Igen tisztességes, szolid keresztény ember, lassan fizet, de kötelezettségeinek eleget tesz. A banknál igénybe vett hitei : helyi váltókon többnyire Németh Nándor elfogadásával. Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel Debrecen, augusztus hó Arany Bika Részvénytársaság Goldener-Stiér-Aktiengesellschaft Taurean d'or Société Anonyme Golden-Bull-Company Limited Bejegyezve : XII. 31. K.É. 1912/9 1. A vállalat tárgya : szálloda, vendéglő, kávéház és fürdő Debrecen sz. kir. város tulajdonát képező telken a vállalat által épített 4 emeletes szálloda, kávéház és vendéglőhelyiségek, mozi, gőzfürdő és bérház évben a város tulajdonába megy át, tehát 1965-ig a részvénytőkét és a felvett kölcsönöket le kell törlesztenie a

7 vállalatnak. A részvények 85~-a Szabó Nándor, n. Löbl Ödön és Schober József vagyonos budapesti lakosok tulajdonában van. A Rt. a szállodát saját kezelésében tartja, míg a mozit, az éttermet és kávéházat bérbe adta. A szálloda a mai viszonyok mellett is nagyon jól megy. Az igazgatóság megbízható, az üzemvezetése szakavatott. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : Magy. Ált. Hitelbankkal pénzszerzési váltókon. Megszabott hitel : B.H. Részben kézírással ja- Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. vított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 5. Debrecen, augusztus hó Balog Dávid Fakereskedelmi Részvénytársaság, Külső vásártér 14. Bejegyezve : XII/31. K.É. 1924/13. A vállalat tárgya : Fa és építőanyag kereskedés Családi részvénytársaság.a fatelep telkét a Pusztai-örököstől bérlik, m.p.* a telek felét Pusztai Lajostól havi 180 P életjáradékért, másik felét dr. Tóby Eleknétől havi 100 P bér= összegért. A felépítmények a részvénytársaság tulajdonát képezik. - Folyó év első negyedében a társaság a fatelep felerészét bérbe adta a Falusi Kislakásokat Építő Szövetkezetnek 250 P havi bérösszegért, melynek egyúttal átadta épületfa üzletágát is. A részvénytársaság azóta csak ládagyártással, fagyapot előállításával és famegmunkálással (ipari és keresk. célokra) foglalkozik. Eléggé van foglalkoztatva, átlag 30 munkással dolgozik, mint egyedüli ládagyár a piacon állandó szállítója a helybeli iparvállalatoknak, de vidékiektől is szokott megrendeléseket kapni. F.é.** április havában leégett a fatelep egy része, az ebből eredő kár azonban biztosftás révén megtérül. Ártatlansági bizonyítványt nemrégen kapott a vállalat, a leégett felépítményeket most építik újból. Legvagyonosabb ig. tagja Balog Gábor, az Una faértékesít ő rt. budapesti cég igazgatója, aki allítólag finanszírozza a vállalatot. A vezetés ügyes és szakszerű. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : Főleg budapesti és marosvásárhelyi beérkezett küldvényeken.*** Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. * mégpedig * * folyó évi * * * átutalási számlákon. 93

8 6. Debrecen, nov. hó Balogh István, Viola Irén F ő telep : Debrecen, Kossuth u. 22. Üzletág : földbirtokos, védett 1. Vagyoni viszonyok : A túloldali részletezés szerint feleségével közös tiszta vagyona alig van, sőt ha a kezességi kötelezettségét tekintetbe vesszük, akkor vagyonhiányt kell megállapítani. 2. Üzletmenet : jól gazdálkodik, de súlyos adósságaival nem tud megbirkózni. 3. Jellem : tisztességes, szorgalmas, régi előkelő cíviscsaládból származik. 4. Hitelképesség : A bek. követelések egy részéig a jelz. biztosítékkal rendelkez ő intézetek girojával*. 5. Mily mértékben és min őségben veszi igénybe a bankhitelt? : bpesti küldvényeken, valamint a győ ri fiókintézet feladásában. helyi intézetekkel és Vagyon : Miklós u. 45. sz. ház férj nevén P , továbbá feleségével közösen : Kossuth u. 22. sz. 3 emeletes bérház , továbbá feleségével közösen : 600 n.-öles telek (szintén Kossuth u. 22. sz. a.) I8 000, Károly Ferenc feleségével József út 42. sz. a. 307 n.-öl telek 5 000, gajdúszoboszlón 334 közös k. hold, Ebesen és Bánkon 279 k. h. szántó, védett , Vértesi-féle 37 holdas téglagyár nagy lakóházzal, felerésze , élő és holt felszerelés P P P Terhek : Pesti Hazai Első Tkp $** á 5.70 P Debreceni I. Tkp. 124/m jó rangsorban és 15/m 84. helyen P körzeti hitelszövetkezet, jó rangsorban P Debreceni Gazdák Bankja P O.K.H. a hortobágyi törzsjuhászat girójából P házassági óvadék P Moktár P Magyar Ált. Hitelbank p 22 p00 Városi Tak. és Hitelint. P Gépgyárak P kincstár P kisebb terhek többeknek P P Tiszta vagyon P * átutalásával * * dollár 94

9 Függő tartozás a hortobágyi törzsjuhászatért vállalt kezesség, melyet, mert a többi kezesek tönkrementek, esetleg neki kell megfizetnie, P Ezt az összeget az állam kamatmentesen bocsátotta a törzsjuhászat rendelkezésére, és 7 év múlva kell visszafizetni. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított, OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 7. Debrecen, júl. hó Dr. Baltazár Dezső, U. Szabó Izabella Üzletág : ref. püspök Hajdúböszörmény határában,zeleméren és Bodán 148 k.hold 626 n.-öl földbirtok emeletes nyaralóval rész megosztatlan közbirtokossági erd ő és legel ő és 500 k. hold püspöki föld haszonélvezete. Feleségének 48 k. hold, 400 n.-öl földje és közbírt. erdő és legelő része van. A püspök saját földjének és felesége ingatlanának értékét élő és holt felszereléssel együttesen 160/m P-re becsülik. Bekebelezett terhek : Városi Tak. és Hitelint. javára Pénzintézeti Központ javára Magyar Földhit.-int. Orsz. Szöv. javára Közös tiszta vagyon kb. ad 2) kb. 2/m P havi készpénzjövedelme van, ad 3) közbecsült, igen takarékos, pontos fizető, ad 4) súlyos terheire való tekintettel a bekebelezett összegig ad 5) főleg bpesti küldvényeken. 160/m P Eredeti, géppel írt hitelinformációs kartonlap. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 135/m P 25/m P 8. Debrecen, szeptember hó Bernfeld Sámuel részvénytársaság* Samuel Bernfeld Aktiengesellschaft Société Anonyme Samuel Bernfeld Fő telep : Debrecen, Ferenc József út 3. Bejegyezve : VII. 22. K.É. 34/1928. A vállalat tárgya : textiláru nagykereskedés 1898-ban alapított, 1928-ban részvénytársasággá alakult textilnagykereskedés. A részvények a Bernfeld család birtokában vannak : özv. Bernfeld Sámuelné mint néhai Bernfeld * Nevét 1941-ben Debreceni Textilkereskedelmi Rt.-ra változtatta. Nagy Magyar Compass (azel ő tt Mihók-féle) évf. Bp., én. II k o. 95

10 Sámuel örököse 1450, fia Ern ő 450 és özv. Bernfeldné fivére, Braun Mór 900 darabbal van érdekelve. Egyike a legnagyobb cégeknek a szakmában, üzletkörük az egész Tiszántúlra és a visszacsatolt Felvidékre kiterjed. A vezetés rendkívül ügyes, tisztességes és szakszerű. Bernfeld Sámuel vezérigazgató elhunyta óta az üzlet vezetését Braun Mór és Bernfeld Ern ő ig. tagok és ügyv. igazgatók látják el. Az alaptőkét 70/m P-vel csökkentették az állami beruházási hozzájárulás miatt. A fel nem használt összeget tőketartalék számlán fogják kimutatni. A cég vagyoni viszonyaiban különösebb változás nem történt. A tiszta vagyon évről évre gyarapszik. Árukészletükben kb /m P latensük* van. Készpénzfizet ő k, amennyiben árutartozásukat a textilszakmában szokásos 60 napi határid őn belül 4-6~-ig terjedő pénztári engedménnyel rendezik. Váltót csak a gyárak kívánságára adnak ugyancsak 60 napi lejárattal. Kizárólag csak a Moktár itteni fiókjánál szoktak átmenetileg tárcahitelt igénybe venni. Az 1931/32. évről áthozott veszteséget adóügyi okokból nem írják lé, hanem az évi nyereségb ő l fokozatosan csökkentik. Az ig. tagok igen szolid életet élő emberek, és egyénenként is vagyonosak. Özv. Bernfeld Sámuelné, és fia, Ern ő közös tulajdona Debrecenben Piac u. 1. és Hatvan u. 2. számú emeletes sarokház üzletekkel és raktárhelyiségekkel, Piac. u. 3. sz. ház és Simonyi út 14. sz. villa, cca. 200/m P. Braun Mór tulajdona Hatvan u. 13. sz. alatt kb n.-öl telken lev ő bérház kb. 60/m P. A cég áruraktára a Tűesti Ált. Biztosító, Fonciére és Anker Bizt. Rt.- nál 500/m P összegben van biztosítva. Eredeti, mindkét oldalán géppel írott hitelinformációs kartonlap. javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Részben kézírással 9. Debrecen, okt. hó Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvnyomda vállalata Fő telep : Debrecen, Kossuth u. 2. Bejegyezve : 31/VIII. K.É. 75/1918. Cégjegyzők : dr. Kölcsey Sándor polgármester Igazgatóság : Kun István váll. igazgató, Raics Gyula h. igazgató, dr. Balogh Sándor városi tanácsnok Cégvezetők és a cégjegyzés módja : Az előnyomott cégszöveget a polgármester vagy fő - jegyző, vagy ezek akadályoztatása esetén a városi tanácsnok az üzletvezet ővel, vagy könyvelővel együttesen frja alá. A vállalat tárgya : könyvnyomda A város és egyházkerület alapítása, melyért teljes vagyonukkal egyetemlegesen szavatolnak. Egy nagy telken épült új épületben modern nyomdai felszerelésük és nagy készletük van. Igen jól prosperáló, tőkeerős vállalat. Vezetése igen jó és szakszerű, gyártmányai keresettek. A vállalat költségvetését és mérlegét a város állapítja meg, akik az ügykezelést szigo- * rejtett érték 96 s

11 rúan ellen ő rzik. Erdély egy részének visszacsatolásával forgalma erősen növekedett, kapacitásuk 100-a igénybe van véve. Az évben elért tiszta nyereség a tőke és tartalékalap 33~-át teszi.avárosi Tak. és Hitelintézetnél jelenleg 51/m P folyószámlabetétük van. A beszerzett árukat azonnal scontóval* fizetik. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : ritkán mint áruváltók kibocsátói. Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Debrecen sz. kir. város világítási vállalata Bejegyezve : 27/XII K.É. 3/ Cégtulajdonos : Debrecen sz. kir. város A cégjegyzés módja : dr. Kölcsey Sándor polgármester, Zöld József h. polgármester, dr. Csóka lászló főjegyző együttesen jegyzi az előnyomott céget a vállalat igazgatójával, vagy vitéz Szegedy Gyula ig.-helyettessel, vagy a főkönyvelővel, Brankovics Alfréddal. Gázgyár (gáz- és villamos áram gyártása és szétosztása, gáz, és villamos berendezések szerelése, gázmelléktermények eladása) Önálló vagyonkezelésű vállalat, melynek kötelezettségeiért a város egész vagyonával felel. Felszerelése elsőrangú, vezetése szakavatott, a város szigorúan ellenőrzi. Jövedelmezősége az utóbbi 2 évben némileg visszaesett, de még így is igen jó (az évi nyereség a saját tőke 6,6~-a). Debrecen városán kívül a környékbeli 10 község áramszükségletét látja el, fogyasztóinak száma állandóan Növekszik. A város a vállalat mint bejegyzett cég részére 1927-ben $ 350/m törlesztéses, 1929-ben pedig 3500/m P függőkölcsönt vett fel. A függőkölcsönért adott váltókat a vállalat mint elfogadó frja alá. Ezen függőkölcsönökb ől 1645/m P van különböző intézeteknél betétként elhelyezve. A mérlegben 1880/m P-vel szereplő kezességi kötelezettségek" tulajdonképpen a város házipénztára által más célokra felvett kölcsönök, melyeknek váltóin a cég mint elfogadó szerepel. Nyereségének túlnyomó részét a város házipénztárának köteles beszolgáltatni, illetőleg jóváírni. Tgy az üzleti év 190/m P nyereségéből 147/m P-t utalt át a házipénztárnak. Mily mértékben és minőségben veszi igénybe a bankhitelt? : csak budapesti feladásban szokott előfordulni. Megszabott hitel : H.O.** Debrecen, június 13. Részben kézírással ja- Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. vított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. * árengedmény készpénz fizetése esetén A 3500 és 3510/1948. sz. r. alapján államosított vállalat. ** hitelosztály. 7 $vkönyv IV. 97

12 Debreceni Első Takarékpénztár Debreczener Erste Sparkasse Premiére caisse d'épargne de Debrecen F ő telep : Debrecen Fióktelep : Berettyóujfalu, Hajdúböszörmény, Érmihályfalva, Szeghalom Bejegyezve : 48/90, 1929/4. Debrecen, május hó A vállalat tárgya : takarékpénztár Az ország egyik legrégibb, 1846-ban alapított pénzintézete. A Pesti Hazai I. Takp. affiliációja db. (87~) részvényérdekeltséggel. A konjuktúra idején saját eszközeivel arányban nem álló üzleti politikát folytatott, több pénzintézetet magába olvasztott, a rész vényt őkeemeléseket azonban hitelmű veletekkel bonyolította le. A bankzárlatot követ ő időkben, különösen a védettség bevezetése után a legsúlyosabb helyzetbe került, úgy, hogy csak nagy áldozatokkal járó szanálással* lehetett az összeomlástól megmenteni. Azóta teljesen rendbe jött, a piacon nagy tekintélynek örvend, betét-, valamint kihelyezési állománya rohamosan növekedett. Nemcsak a mezőgazdaságot, hanem ipari vállalatokat és keresked őket is támogat igen jelentékeny hitelekkel és Debrecen városnak, valamint Hajdú vármegyének és a fiókok körzetébe tartozó közületeknek is folyósít közellátás és közérdekű beruházás céljára tekintélyes összegű hiteleket. Fiókjai kielégít ő eredménnyel dglgoznak, különösen az érmihályfalvai fiók ért el kedvező üzleti eredményt. Érdekeltségei közül a Debreceni Vásárpénztár Rt. 12/m P nyereséget mutatott ki az év végén, idei nyeresége valószínűleg kisebb lesz, mivel a sertésvágási forgalom összezsugorodott. Másik érdekeltsége, a Kuczik G. Utóda Rt március havában leállította üzemét, mivel a kötött forgalom mellett nem tud dolgozni, ezért részvénytőkéjét is a felére szállította le. A Debreceni Első Takarékpénztár saját tőkéje igen kedvez ő tlen arányban állott az idegen eszközökkel (1 : 21), ezért idei rendes közgy ű lésén részvényt őkéjének egymillió pengőre valö felemelését határozta el. Ezzel a tőkeemeléssel saját tőkéi 1422/m P-re emelkedtek. Zsidó kölcsönállománya 880/m P, az április 30-i összkihelyezésének 4,7~-a. Ingatlanokban saját tőkéjének 123-a, érdekeltségekben 112-a volt az év végén lekötve, váltótárcájának 58~-a volt hitelszerzésre felhasználva. Hiteltartaléka 3267/m P volt. Hátralékos és peres kölcsönállománya az összkihelyezés 7,8~-a, ezekről azonban 545/m P törlesztéses $ kölcsönök annuitásaira* * esik, amelyekre addig, míg a $ árfolyama tekintetében döntés nem történik, legfeljebb részfizetéseket lehet teljesfteni. Bonitása* * * kifogástalan, mert az előre látható veszteségekre a rendelkezésre álló céltartalékok bőséges fedezetet nyújtanak. * csődelhárítás * * hosszabb lejáratú kölcsön rendszeresen fizetendő törlesztési részlete * * * hitelképesség 98

13 Árverésen vett ingatlanai : 14 lakóház, 148 kat. hold föld és 904 n.-öl sző lő 134/m P mérlegértékben. A banknál igénybe vett hitel : A mostani pénzbőségben nem használja ki teljesen hitelét, állandóan jelentékeny hiteltartaléka van. Megszabott hitel : 1300/m Részben kézírással ja- Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitélinformációs kartonlap. vított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Debrecen, június hó Debreceni Gőztéglagyár Részvénytársaság ' Bejegyezve : IV. 26. K. É. 1907/42. A vállalat tárgya : gőztéglagyár 162 kat. hold 1485 n.-öl földön, modern gépekkel és iparvágánnyal felszerelt 3 téglagyár, 7 db körkemencével. Kapacitása évi 25 millió tégla, melynek az elmúlt évben csak cca. 20~-át használta ki évben a termelést 100-kal fokozzák. Gyártmányai keresettek, vezetése szakszerű és óvatós. A vállalat családi részvénytár, saság. Az elmúlt évben az Alföldi Takarékpénztártól vásároltak egy 26 kat. hold területen fekvő téglagyárat. Serly Gusztáv vezérigázgató tiszta vagyonát cca. 400/m P-re becsülik. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : Alföldi Takptárral, Váradegyházmegyei Takarékkal pénzszerzési és tárcaváltókkal : Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Debrecen, június 7. Debreceni Hajlított Bútorgyár és Fakereskedelmi Rt. Debreczener Bugholzmöbelfabrik und Holzhandel Aktiengesellschaft Fióktelep : Budapest, V., Nagykorona u. 15. Bejegyezve : II. 29. K. É. 30/1920. Á vállalat tárgya : fakereskedés és faipari üzlet Épületekkel, gépekkel jól felszerelt, nagy terjedelmű gyárteleppel rendelkezik a várostól 1973-ig bérelt területen. A hajlított bútorszakma egyik legtekintélyesebb vállalata, különösen hajlított kommersz bútorok gyártásával és forgalombahozatalával foglalkozik. A vállalat két alosztálya : a műbútorokat is előállító debreceni bútorüzlete és tűzifa- és szénalosztálya helyi jellegű tevékenységet folytat. Forgalma a kivitel hiánya dacára is kielégít ő, értékesítési lehetőségei korlátlanok. a " 99

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT 50 ÉVE 1891-1941

MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT 50 ÉVE 1891-1941 A MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT 50 ÉVE 1891-1941 AZ IGAZGATÓSÁG KÜLÖN JELENTÉSE AZ 1942. ÉVI ÁPRILIS HÓ 30-RA EGYBEHÍVOTT ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSHEZ Tisztelt Közgyűlés! 1941. évi június hó 9-én

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/74/2011. Iktatószám: Vj/74-873/2011. A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN Gazdag István A magyar történettudomány számos értékes kötettel, tanulmánnyal és forráspublikációval jeleskedik a polgári

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek Somogyiné Kiss Andrea Családi pénzügyek Lektorok: Bihari Sándorné Dragon Kft. A megvalósításhoz pénzügyi támogatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyújtott a hatályos jogszabályok szerint kiírt

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Bódy Zsombor. a két világháború között

Bódy Zsombor. a két világháború között Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyarország társadalomtörténete Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a két világháború között egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-086-3

Részletesebben

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató 2010. október - december Tartalomból: A Cargill Magyarország Zrt. bejelentette, hogy tulajdonrészt szándékozik vásárolni a Szekszárdi Növény Zrt.-ben. Bemutatkozik a Frontier Agriculture Bemutatkozik Magyarország

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben