DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN Sárközi Zoltán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán"

Átírás

1 DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN Sárközi Zoltán Bevezetés 1924-től kezdve Magyarország központi jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt. Részvénytársasági alapon működött, de ezt a körülményt címében nem szoktuk feltüntetni. Tőle függött a rendelkezésre álló hitelállo mány nagy részének szétosztása, a hitelkeretek megállapítása. E tevékenysége kapcsán a legszorosabb szálakkal kötődött egyrészt a gazdasági élet különböz ő szakágazataiban működő vállalatokhoz, másrészt az uradalmakhoz, sőt a magánosokhoz is. Ezért életbe vágóan fontos volt számára ügyfelei pénzügyi, illetőleg üzleti helyzetének beható ismerete. Éppen a hitelinformációk voltak azok az értesítések, melyek révén tudomást szerzett a hitelkérelmezők vagyoni helyzetéről. Ezek alapján szavaztatta meg részükre a kért pénzösszegeket. A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs tevékenységének dokumentumait a Magyar Országos Levéltár IV. osztálya őrzi. A Z 19 számú törzsegység, a MNB-hitelinformációk" nagy értékű iratanyagot tartalmaz főleg az évekből. A 31 doboznyi kartonanyagot őrző gy űjtemény forrásértéke gazdaságtörténeti szempontból szinte felbecsülhetetlen. A bankhitelt igénylők közt iparvállalatokat, kézműves iparosokat, nagy- és kiskereskedőket, földbirtokosokat és egyéb foglalkozású magánszemélyeket találunk. A hitelinformációk előre elkészített formanyomtatványokra kerültek. A MNB központjának hitelügyi osztályán kezelt kartonok egy részének hitelinformációs tudósításait maga a budapesti főintézet készítette el, más részét azonban az egyes fiókok és kirendeltségek, mégpedig ki-ki a maga területi illetékessége szerint. A levéltári rendezés során a kartonokat a főintézet és a fiókintézetek, valamint a kirendeltségek területi beosztását követően, a körzeti helynevek szerint haladó ábécé rendben csoportosítottuk, majd minden egyes részlegen belül kialakítottuk a helységek ugyancsak ábécé szerinti sorrendjét. A helységeken belül további ábécérendben következnek az egyes ügyfelek. Egy-egy vállalatról azonban nemcsak a területi illetékessége szerinti bankfiók adhatott információt, hanem a távolabbi országrészekben működő kirendeltségek is - amennyiben ott telephellyel, vagy esetleg földbirtokkal rendelkezett. Ismeretes, hogy az ország legnagyobb vállalkozásai fővárosi cégek gyanánt lettek bejegyezve még akkor is, ha központi irodájukon kívül tevékenységük, és telephelyeik nagy részével a vidéki gazdasági élethez kapcsolódtak. Így a leglényegesebb hitelinformációk a MNB budapesti főintézetének munkássága révén jöttek létre. Debrecen mint az ország egyik legnagyobb vidéki városa, és mint a Tiszántúl központja e tekintetben kivételnek számított. Az itteni gazdasági szervek egy részének megvolt a maga területi különállása. A legnagyobb budapesti 87

2 pénzintézeteknek ugyan csaknem kivétel nélkül volt debreceni fiókjuk is, de ezek mellett léteztek, igaz, hogy részben csak formailag önálló, erős debreceni pénzintézetek. Bizonyság erre : kb. 6-7 debreceni pénzintézet, illetőleg hitelszövetkezet üzleti mérlegeit évről évre rendszeresen közölték a korabeli nyomtatott gazdasági kompaszok. Az iparvállalatoknál kissé más helyzet alakult ki. Alig volt olyan országos jelentőségű vállalat, melynek Debrecenben telephelye lett volna,l de budapesti üzletemberek tulajdonjoga és közvetett befolyása a helyi pénzintézetekhez hasonlóan több vállalatnál kimutatható! Igaz viszont, hogy olyat is csak kettőt találtunk, melynek debreceni főtelepe mellett Budapesten volt fióktelepe. Akadt azután debreceni bőrgyár, mely bérbe vett Budapesten egy szakmabeli gyártelepet. A debreceni vállalatok közt több olyan jelleg űt tartottak számon ez idő tájt, mely messze túln őtt a cívisvárosnak és közvetlen környezetének keretein. Az első lépcsőfokot e téren azok jelentették, melyeknek üzleti tevékenysége kiterjedt az egész Tiszántúlra. Mások országos hírnévre tettek szert. Végül egykettőnek az exporttevékenység révén külföldön is voltak üzletfelei.2 A pénzintézetekhez hasonlóan kb debreceni iparvállalat mérlege is rendszeresen megjelent a korabeli kompaszokban. A forrásközlésben szereplő hitelinformációk egy kivételével a MNB debreceni fiókintézetétől származnak. 3 Átnéztük ugyan más fiókok vonatkozó kartonjait is, de ezek közt érdemleges debreceni gazdasági érdekeltséggel nem találkoztunk. A közölt információk természetesen csak kis részét teszik ki a MNB levéltárában található összes debreceni kartonoknak. Igyekeztünk a leglényegesebbeket, illetőleg a legjellegzetesebbeket kiválogatni.a kartonok adatai egy azóta már elsüllyedt világnak, Debrecen polgári társadalmának viszonyait tükrözik. Látszólag tárgyilagosan" igyekeznek bemutatni a kisebb-nagyobb, társulati vagy egyéni tulajdonban levő gazdasági szervek, illetőleg egységek üzleti életét egy-egy meghatározott időpont keresztmetszetében. Hogy hozzávetlegesen mit jelentett ez a fajta tárgyilagosság", azt jól szemlélteti az egyik ügysédr ől készített információ, melyhez csatolták nevezett öninformációs kartonlapját is. A bankfiók által elkészített jelentés érthető okokból igyekezett kitapogatni üzletfelének gyenge pontjait, míg az öninformáció ezekről tudomást sem szerzett. A kartonok által rögzített tudósítások az és évek közti korszakra esnek. fgy magukon viselik a háborúra való felkészülés, majd a háborús gazdálkodás kétségtelen nyomait. Közismert, hogy ekkortájtjelentek meg az ún. zsidótörvények" is, melyek a hazai üzleti életben sokak számára korlátozó rendelkezéseket, később jogfosztó intézkedéseket, másoknak pedig a gazdasági életben az ún. őrségváltás" konjunkturális lehetőségeit jelentették. A hitelinformációk az ügyfeleket a polgári üzleti morál azonos normái szerint igyekeztek megítélni. Szemlátomást nem tettek köztük különbségeket aszerint, hogy a hitelkér ő cég tagjai melyik hitfelekezethez tartoztak. A korlátozó állami ren- 1 Ilyen volt pl. hogy csak a két legfontosabbat említsük : a Rex Gyógyszervegyészeti Gyár és G yógy áru Kereskedelmi Rt., valamint az Első Békéscsabai, Miskolci és Debreceni István Gőzmalmok Rt Nagy Magyar Compass (azelőtt Mihók-féle) év, II. k., Bp., én és 506. old E kötetben még 2-3 olyan kisebb jelent őségű budapesti céget sorolnak fel, melynek a fővárosban volt a központi irodája, Debrecenben pedig az egyetlen működő telephelye, illetőleg gyára. 2 L. erre Szani Ferenc-Tímár Lajos : Debrecen ipara az ellenforradalmi rendszer id őszakában. In : Debrecen iparának története a kapitalizmus kialakulásától napjainkig. (Szerk. : Ránki György), Db., old. 3 Z 19 MNB-hitelinformációk. A Debreceni Fiókintézet hitelinformációi, 17. doboz, 6. tétel, g8

3 delkezéseket azonban végrehajtották, illetőleg az előírt támogatást az arra illetékeseknek ugyancsak megadták. Lássuk ezek után magukat a hitelinformációs kartonokat. A rajtuk levő adatok sorrendben a következ ők : A vállalat neve, fő, illetőleg fióktelephelye. Cégbejegyzésének időpontja. Következik az igazgatóság és a cégvezetők személy szerinti felsorolása, és a cégjegyzés módjának ismertetése. Külön sorba került a vállalat tárgyának, üzletágának meghatározása. A kartonlapok hátsó oldalán találjuk a mérlegadatokat, végül a jövedelmez őség, valamint a belső személyi és dologi viszonyok részletes jellemzését. A legutolsó rubrika a jegyintézetnél, esetleg más pénzintézeteknél igénybe vett hiteleket és kölcsönöket veszi számba, majd megszabja azt a hitelösszeget, melyet az ügyfél a megadott időpontban igénybe vehet. A kartonlapok egy másik változata a jövedelmezőség megállapítására, valamint a belső személyi és dologi viszonyok részletes ismertetésére szolgáló terjedelmes rubrikát felbontotta, és számozott pontokba szedte az alábbiak szerint 1. Vagyoni viszonyok ; 2. Üzletmenet ; 3. Jellem ; 4. Hitelképesség. Ezt azután kiegészíti mint 5. pont az igénybe vett hitel nyilvántartása, végül 6. pontként a megszabott hitel. A kitöltött válaszok több helyütt túllépték a kartonlapok terjedelmét. Ilyen esetekben a második oldalra kerültek át az egyes kérd őpontokra adott válaszok, vagy hozzáragasztott papírlapon folytatódott a hosszúra nyúlt szöveg : A hitelinformációs kartonok adatainak egy része a pénzintézetek, takarékpénztárak, biztosítóintézetek, hitelszövetkezetek, szövetkezetek, ipari és kereskedelmi részvénytársaságok, illetőleg korlátolt felelősségű társaságok esetében a korabeli kiadványokban, elsősorban a Nagy Magyar Compass vonatkozó évfolyamaiban megtalálható. A forrásközlés szűkre szabott keretei azonban nem tették lehetővé, hogy a kartonokon szereplő adatokat ezek segítségével ellenőrizzük, illetőleg magyarázó kiegészítésekkel lássuk el. Elég jelentős azonban az olyan egyénileg gazdálkodó birtokosok és kisebb cégek száma, akikről a nyomtatott forrásokban nem történt említés. Ezek üzleti ügyeibe jóformán csak a MNB hitelinformációs kartonjain keresztül nyerhetünk bepillantást. Az említett körülmények megszabják forrásközlésünk jellegét is. Részben a kartonok eredeti beosztását nem lehetett maradéktalanul visszaadni, részben pedig feleslegesnek látszott a mérlegadatok közlése, annál is inkább, mert ezek jó része nyomtatásban is hozzáférhető. Általában nem tértünk ki a cégjegyzés módjának ismertetésére sem, hisz ez a jogszabályok előírásaihoz igazodott. Mindezek miatt forrásközlésünk nem tekinthető teljesnek, hanem csak részlegesnek. Ezen belül azonban a kihagyások jelölése nélkül mindent betűhíven közlünk. 4 4 A bevezetés elkészítéséhez felhasználtam KoroknaiÁkos : Az Osztrák-Magyar Bank'és a Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs tevékenysége ( )" c. kéziratos dolgozatát. Ezúton mondok a segítségért köszönetet. 89

4 Szövegkőzlés Debrecen, május 27. Agrikultúra Kereskedelmi Részvénytársaság, Debrecen, Révész tér 1. Fióktelep : Budapest V., Nádor u. 32. Bejegyezve : VII. 20. K.É.* 74. A vállalat tárgya : saját szabadalmazott gazdasági gép, valamint gazdasági cikkekkel való kereskedés, terményvétel és hitelezés, cementes útépítés. A cég kijelölt országos terménykeresked ő ". Gabonafélékben, hüvelyes, olajos és vet ő - magvakban mintegy q forgalmat meghaladó üzeletet bonyolít le évente az illetékes központi állami szervek teljes megelégedésére. Ügyfelei közé 4-5 vármegye legjobb gazda közönsége és legelő kelőbb uradalmai tartoznak. A cég több milliós hitelt élvez a debreceni piacon, s a most lejáró gazdasági évben is részt vett a közérdekű tárolás munkájában, amelyhez a hitelt a debreceni piacon vette igénybe, mintegy 1500/m** P erejéig.a cég különböző vidékeken ügyfeleivel kötött több mint 300 borsótermelési szerződéssel fokozza a közellátás szükségleteinek kielégítését. Zöldhitel kihelyezése a debreceni pénzintézetek segítségével igen jelentő. Hitelez ők : Debreceni Els ő Takarékpénztár Debreceni Els ő Takarékpénztár zöldhitel tárcaváltók alapján Debr. Első Takarékpénztár borsóhitel tárcaváltók alapján Debr. Első Takptr. Steinfeld István uracsi uradalma részére megszavazott tárcahitel Biharvármegyei Közp. Takptr. Derecske Moktár fiókja, Debrecen Magyar Bank és Ker. Rt. fiókja, Debrecen Belvárosi Takarékptr. fiókja, Debrecen 820/m P 254/m P 16/m P 355/m P 506/m P 60/m P 60/m P 50/m P A jegyintézetnél igénybe vett hitel : A Debreceni Els ő Takarékpénztár benyújtásában, mint elfogadó 250/m P-vel a közérdekű gabonatárolásra adott előleg váltókon. Megszabott hitel : B.H.*** Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. OL Z 19, 17. doboz, 6 tétel. * Központi Értesít ő * * ezer * * * bankhitel 90

5 Alföldi Takarékpénztár, Debrecen.. Bejegyezve : 23/ K.É. 27. A vállalat tárgya : Takarékpénztár A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank affiliációja* 88,4 részvényérdekeltséggel. 71 éves, jó hír ű, kiváló szakértelemmel vezetett intézet, a piacon általános bizalomnak örvend. Anyaintézete szigorúan ellenőrzi, és korlátlan hitellel támogatja. Új intézeti székháza nagy tőkét tart lekötve, ami azonban liquiditását* * nem érinti, mert anyaintézete az építkezés céljára külön folyószámlahitelt bocsátott rendelkezésére. Az új székház 1940-től számítva 25 évi állami és 10 évi községi adómentességet élvez évi nettó*** bérjövedelme 82/m P volt. Betétek szerzésében és üzletkötésben rendkívül ügyes és élelmes. Nagy előrelátással és kiváló üzleti érzékkel kincstári megrendelésekhez jutott iparosokat (különösen tímárokat) és kereskedőket érdekkörébe vonja, kiket árulekötés és a követelések cedálása* * * * - esetleg ingatlanfedezet ellenében is - igen jelentékeny hitelekkel támogat. A betevők körében közkedveltségnek örvend, mert minden betétet felmondás nélkül, azonnal kifizet. Óriási forgalmat bonyolít le, ügyfelei 1943-ban 9656/m P-t törlesztettek, kihelyezése /m P volt. Érdekkörébe tartozik az általa alapított Mezőgazdasági Ter mény és Áruforgalmi Szövetkezet, mely a Futura főbizományosa és a Hombár gabonagyűjtője. - Az igazgatósági tagok befolyásos, gazdag emberek. A banknál igénybe vett hitel : Hitelét jó anyagával kihasználja. Megszabott hitel : 600/m 2. Debrecen, február hó Eredeti, mindkét oldalán géppel frt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. O L Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 3. Debrecen, okt. hó Angol Királynő Szálloda Részvénytársaság Bejegyezve : jún. 4. K.É. 51/1914. A vállalat tárgya : Szálloda, vendéglő, kávéház Családi részvénytársaság. A részvények 100-ig Németh Nándor, a családfő tulajdonában vannak. Mintegy 3 évtizede áll fenn. Keresztény, úri alapon folytatott üzlet, s nagy eredményt éppen szolidsága miatt nem tud felmutatni. A háború alatt 8 ingatlant adott el. * leányvállalat * * akadálytalan fizetőképesség * ** tiszta * * ** engedményezés 9 1

6 Veszteséget mérlegében adóügyi okokból mutat ki. Hozzátartozik a hortobágyi csárdaüzem is, ahol a tulajdonos egyúttal postamester is. Hizlalással, konyhakertészettel és gyümölcstermeléssel is foglalkozik. Németh Nándorig. tag. tulajdonát képezi : Hunyadi u. 28. sz. a. ház (40/m P 1/4-e, további 3/4 rész a másik ig. tag Németh Aladár nevén van) 10/m P Diószegi út 5. sz. alatt 11 k. h. 164 n.-öl területen lev ő sertéshizlaló, konyha- és gyümölcskertészet, lakóház, gazd. épületek 1/2 rész (másik fele Német Aladár ig. tag nevén áll) 40/m P Kossuth u. 21. sz. alatti 1 emeletes szállodaépület éttermekkel és kávéházzal 120/m P A részvények hozzávet ő leges értéke 40/m P 210/m P Bekeb. kölcsönök : Első Magyar Részvényserfőzde jav. bizt. kölcsön, P Ebben a keretben fennáll állítólag 105/m P Moktárjavára 6/m P a kincstár és városi adóhivatal javára több tételben P, ebb ő l fennáll állítólag Tiszta vagyon eszerint kb. 7/m P 118/m P 92/m P Feleségének, Zvér Júliának a debreceni sz. tkvi betétben van egy háza (Batthyány u. 6.), melynek értéke 25/m P Erre be van kebelezve a városi tak. és hitelint. javára 20/m P, ez idő szerint fennálló tartozása P /m P Feleségének tiszta különvagyona kb. 10/m P A szálloda üzletmenete tűrhető. Németh Nándor családtagjaival vezeti az üzletet. Igen tisztességes, szolid keresztény ember, lassan fizet, de kötelezettségeinek eleget tesz. A banknál igénybe vett hitei : helyi váltókon többnyire Németh Nándor elfogadásával. Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel Debrecen, augusztus hó Arany Bika Részvénytársaság Goldener-Stiér-Aktiengesellschaft Taurean d'or Société Anonyme Golden-Bull-Company Limited Bejegyezve : XII. 31. K.É. 1912/9 1. A vállalat tárgya : szálloda, vendéglő, kávéház és fürdő Debrecen sz. kir. város tulajdonát képező telken a vállalat által épített 4 emeletes szálloda, kávéház és vendéglőhelyiségek, mozi, gőzfürdő és bérház évben a város tulajdonába megy át, tehát 1965-ig a részvénytőkét és a felvett kölcsönöket le kell törlesztenie a

7 vállalatnak. A részvények 85~-a Szabó Nándor, n. Löbl Ödön és Schober József vagyonos budapesti lakosok tulajdonában van. A Rt. a szállodát saját kezelésében tartja, míg a mozit, az éttermet és kávéházat bérbe adta. A szálloda a mai viszonyok mellett is nagyon jól megy. Az igazgatóság megbízható, az üzemvezetése szakavatott. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : Magy. Ált. Hitelbankkal pénzszerzési váltókon. Megszabott hitel : B.H. Részben kézírással ja- Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. vított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 5. Debrecen, augusztus hó Balog Dávid Fakereskedelmi Részvénytársaság, Külső vásártér 14. Bejegyezve : XII/31. K.É. 1924/13. A vállalat tárgya : Fa és építőanyag kereskedés Családi részvénytársaság.a fatelep telkét a Pusztai-örököstől bérlik, m.p.* a telek felét Pusztai Lajostól havi 180 P életjáradékért, másik felét dr. Tóby Eleknétől havi 100 P bér= összegért. A felépítmények a részvénytársaság tulajdonát képezik. - Folyó év első negyedében a társaság a fatelep felerészét bérbe adta a Falusi Kislakásokat Építő Szövetkezetnek 250 P havi bérösszegért, melynek egyúttal átadta épületfa üzletágát is. A részvénytársaság azóta csak ládagyártással, fagyapot előállításával és famegmunkálással (ipari és keresk. célokra) foglalkozik. Eléggé van foglalkoztatva, átlag 30 munkással dolgozik, mint egyedüli ládagyár a piacon állandó szállítója a helybeli iparvállalatoknak, de vidékiektől is szokott megrendeléseket kapni. F.é.** április havában leégett a fatelep egy része, az ebből eredő kár azonban biztosftás révén megtérül. Ártatlansági bizonyítványt nemrégen kapott a vállalat, a leégett felépítményeket most építik újból. Legvagyonosabb ig. tagja Balog Gábor, az Una faértékesít ő rt. budapesti cég igazgatója, aki allítólag finanszírozza a vállalatot. A vezetés ügyes és szakszerű. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : Főleg budapesti és marosvásárhelyi beérkezett küldvényeken.*** Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. * mégpedig * * folyó évi * * * átutalási számlákon. 93

8 6. Debrecen, nov. hó Balogh István, Viola Irén F ő telep : Debrecen, Kossuth u. 22. Üzletág : földbirtokos, védett 1. Vagyoni viszonyok : A túloldali részletezés szerint feleségével közös tiszta vagyona alig van, sőt ha a kezességi kötelezettségét tekintetbe vesszük, akkor vagyonhiányt kell megállapítani. 2. Üzletmenet : jól gazdálkodik, de súlyos adósságaival nem tud megbirkózni. 3. Jellem : tisztességes, szorgalmas, régi előkelő cíviscsaládból származik. 4. Hitelképesség : A bek. követelések egy részéig a jelz. biztosítékkal rendelkez ő intézetek girojával*. 5. Mily mértékben és min őségben veszi igénybe a bankhitelt? : bpesti küldvényeken, valamint a győ ri fiókintézet feladásában. helyi intézetekkel és Vagyon : Miklós u. 45. sz. ház férj nevén P , továbbá feleségével közösen : Kossuth u. 22. sz. 3 emeletes bérház , továbbá feleségével közösen : 600 n.-öles telek (szintén Kossuth u. 22. sz. a.) I8 000, Károly Ferenc feleségével József út 42. sz. a. 307 n.-öl telek 5 000, gajdúszoboszlón 334 közös k. hold, Ebesen és Bánkon 279 k. h. szántó, védett , Vértesi-féle 37 holdas téglagyár nagy lakóházzal, felerésze , élő és holt felszerelés P P P Terhek : Pesti Hazai Első Tkp $** á 5.70 P Debreceni I. Tkp. 124/m jó rangsorban és 15/m 84. helyen P körzeti hitelszövetkezet, jó rangsorban P Debreceni Gazdák Bankja P O.K.H. a hortobágyi törzsjuhászat girójából P házassági óvadék P Moktár P Magyar Ált. Hitelbank p 22 p00 Városi Tak. és Hitelint. P Gépgyárak P kincstár P kisebb terhek többeknek P P Tiszta vagyon P * átutalásával * * dollár 94

9 Függő tartozás a hortobágyi törzsjuhászatért vállalt kezesség, melyet, mert a többi kezesek tönkrementek, esetleg neki kell megfizetnie, P Ezt az összeget az állam kamatmentesen bocsátotta a törzsjuhászat rendelkezésére, és 7 év múlva kell visszafizetni. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított, OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 7. Debrecen, júl. hó Dr. Baltazár Dezső, U. Szabó Izabella Üzletág : ref. püspök Hajdúböszörmény határában,zeleméren és Bodán 148 k.hold 626 n.-öl földbirtok emeletes nyaralóval rész megosztatlan közbirtokossági erd ő és legel ő és 500 k. hold püspöki föld haszonélvezete. Feleségének 48 k. hold, 400 n.-öl földje és közbírt. erdő és legelő része van. A püspök saját földjének és felesége ingatlanának értékét élő és holt felszereléssel együttesen 160/m P-re becsülik. Bekebelezett terhek : Városi Tak. és Hitelint. javára Pénzintézeti Központ javára Magyar Földhit.-int. Orsz. Szöv. javára Közös tiszta vagyon kb. ad 2) kb. 2/m P havi készpénzjövedelme van, ad 3) közbecsült, igen takarékos, pontos fizető, ad 4) súlyos terheire való tekintettel a bekebelezett összegig ad 5) főleg bpesti küldvényeken. 160/m P Eredeti, géppel írt hitelinformációs kartonlap. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. 135/m P 25/m P 8. Debrecen, szeptember hó Bernfeld Sámuel részvénytársaság* Samuel Bernfeld Aktiengesellschaft Société Anonyme Samuel Bernfeld Fő telep : Debrecen, Ferenc József út 3. Bejegyezve : VII. 22. K.É. 34/1928. A vállalat tárgya : textiláru nagykereskedés 1898-ban alapított, 1928-ban részvénytársasággá alakult textilnagykereskedés. A részvények a Bernfeld család birtokában vannak : özv. Bernfeld Sámuelné mint néhai Bernfeld * Nevét 1941-ben Debreceni Textilkereskedelmi Rt.-ra változtatta. Nagy Magyar Compass (azel ő tt Mihók-féle) évf. Bp., én. II k o. 95

10 Sámuel örököse 1450, fia Ern ő 450 és özv. Bernfeldné fivére, Braun Mór 900 darabbal van érdekelve. Egyike a legnagyobb cégeknek a szakmában, üzletkörük az egész Tiszántúlra és a visszacsatolt Felvidékre kiterjed. A vezetés rendkívül ügyes, tisztességes és szakszerű. Bernfeld Sámuel vezérigazgató elhunyta óta az üzlet vezetését Braun Mór és Bernfeld Ern ő ig. tagok és ügyv. igazgatók látják el. Az alaptőkét 70/m P-vel csökkentették az állami beruházási hozzájárulás miatt. A fel nem használt összeget tőketartalék számlán fogják kimutatni. A cég vagyoni viszonyaiban különösebb változás nem történt. A tiszta vagyon évről évre gyarapszik. Árukészletükben kb /m P latensük* van. Készpénzfizet ő k, amennyiben árutartozásukat a textilszakmában szokásos 60 napi határid őn belül 4-6~-ig terjedő pénztári engedménnyel rendezik. Váltót csak a gyárak kívánságára adnak ugyancsak 60 napi lejárattal. Kizárólag csak a Moktár itteni fiókjánál szoktak átmenetileg tárcahitelt igénybe venni. Az 1931/32. évről áthozott veszteséget adóügyi okokból nem írják lé, hanem az évi nyereségb ő l fokozatosan csökkentik. Az ig. tagok igen szolid életet élő emberek, és egyénenként is vagyonosak. Özv. Bernfeld Sámuelné, és fia, Ern ő közös tulajdona Debrecenben Piac u. 1. és Hatvan u. 2. számú emeletes sarokház üzletekkel és raktárhelyiségekkel, Piac. u. 3. sz. ház és Simonyi út 14. sz. villa, cca. 200/m P. Braun Mór tulajdona Hatvan u. 13. sz. alatt kb n.-öl telken lev ő bérház kb. 60/m P. A cég áruraktára a Tűesti Ált. Biztosító, Fonciére és Anker Bizt. Rt.- nál 500/m P összegben van biztosítva. Eredeti, mindkét oldalán géppel írott hitelinformációs kartonlap. javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Részben kézírással 9. Debrecen, okt. hó Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvnyomda vállalata Fő telep : Debrecen, Kossuth u. 2. Bejegyezve : 31/VIII. K.É. 75/1918. Cégjegyzők : dr. Kölcsey Sándor polgármester Igazgatóság : Kun István váll. igazgató, Raics Gyula h. igazgató, dr. Balogh Sándor városi tanácsnok Cégvezetők és a cégjegyzés módja : Az előnyomott cégszöveget a polgármester vagy fő - jegyző, vagy ezek akadályoztatása esetén a városi tanácsnok az üzletvezet ővel, vagy könyvelővel együttesen frja alá. A vállalat tárgya : könyvnyomda A város és egyházkerület alapítása, melyért teljes vagyonukkal egyetemlegesen szavatolnak. Egy nagy telken épült új épületben modern nyomdai felszerelésük és nagy készletük van. Igen jól prosperáló, tőkeerős vállalat. Vezetése igen jó és szakszerű, gyártmányai keresettek. A vállalat költségvetését és mérlegét a város állapítja meg, akik az ügykezelést szigo- * rejtett érték 96 s

11 rúan ellen ő rzik. Erdély egy részének visszacsatolásával forgalma erősen növekedett, kapacitásuk 100-a igénybe van véve. Az évben elért tiszta nyereség a tőke és tartalékalap 33~-át teszi.avárosi Tak. és Hitelintézetnél jelenleg 51/m P folyószámlabetétük van. A beszerzett árukat azonnal scontóval* fizetik. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : ritkán mint áruváltók kibocsátói. Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Debrecen sz. kir. város világítási vállalata Bejegyezve : 27/XII K.É. 3/ Cégtulajdonos : Debrecen sz. kir. város A cégjegyzés módja : dr. Kölcsey Sándor polgármester, Zöld József h. polgármester, dr. Csóka lászló főjegyző együttesen jegyzi az előnyomott céget a vállalat igazgatójával, vagy vitéz Szegedy Gyula ig.-helyettessel, vagy a főkönyvelővel, Brankovics Alfréddal. Gázgyár (gáz- és villamos áram gyártása és szétosztása, gáz, és villamos berendezések szerelése, gázmelléktermények eladása) Önálló vagyonkezelésű vállalat, melynek kötelezettségeiért a város egész vagyonával felel. Felszerelése elsőrangú, vezetése szakavatott, a város szigorúan ellenőrzi. Jövedelmezősége az utóbbi 2 évben némileg visszaesett, de még így is igen jó (az évi nyereség a saját tőke 6,6~-a). Debrecen városán kívül a környékbeli 10 község áramszükségletét látja el, fogyasztóinak száma állandóan Növekszik. A város a vállalat mint bejegyzett cég részére 1927-ben $ 350/m törlesztéses, 1929-ben pedig 3500/m P függőkölcsönt vett fel. A függőkölcsönért adott váltókat a vállalat mint elfogadó frja alá. Ezen függőkölcsönökb ől 1645/m P van különböző intézeteknél betétként elhelyezve. A mérlegben 1880/m P-vel szereplő kezességi kötelezettségek" tulajdonképpen a város házipénztára által más célokra felvett kölcsönök, melyeknek váltóin a cég mint elfogadó szerepel. Nyereségének túlnyomó részét a város házipénztárának köteles beszolgáltatni, illetőleg jóváírni. Tgy az üzleti év 190/m P nyereségéből 147/m P-t utalt át a házipénztárnak. Mily mértékben és minőségben veszi igénybe a bankhitelt? : csak budapesti feladásban szokott előfordulni. Megszabott hitel : H.O.** Debrecen, június 13. Részben kézírással ja- Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. vított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. * árengedmény készpénz fizetése esetén A 3500 és 3510/1948. sz. r. alapján államosított vállalat. ** hitelosztály. 7 $vkönyv IV. 97

12 Debreceni Első Takarékpénztár Debreczener Erste Sparkasse Premiére caisse d'épargne de Debrecen F ő telep : Debrecen Fióktelep : Berettyóujfalu, Hajdúböszörmény, Érmihályfalva, Szeghalom Bejegyezve : 48/90, 1929/4. Debrecen, május hó A vállalat tárgya : takarékpénztár Az ország egyik legrégibb, 1846-ban alapított pénzintézete. A Pesti Hazai I. Takp. affiliációja db. (87~) részvényérdekeltséggel. A konjuktúra idején saját eszközeivel arányban nem álló üzleti politikát folytatott, több pénzintézetet magába olvasztott, a rész vényt őkeemeléseket azonban hitelmű veletekkel bonyolította le. A bankzárlatot követ ő időkben, különösen a védettség bevezetése után a legsúlyosabb helyzetbe került, úgy, hogy csak nagy áldozatokkal járó szanálással* lehetett az összeomlástól megmenteni. Azóta teljesen rendbe jött, a piacon nagy tekintélynek örvend, betét-, valamint kihelyezési állománya rohamosan növekedett. Nemcsak a mezőgazdaságot, hanem ipari vállalatokat és keresked őket is támogat igen jelentékeny hitelekkel és Debrecen városnak, valamint Hajdú vármegyének és a fiókok körzetébe tartozó közületeknek is folyósít közellátás és közérdekű beruházás céljára tekintélyes összegű hiteleket. Fiókjai kielégít ő eredménnyel dglgoznak, különösen az érmihályfalvai fiók ért el kedvező üzleti eredményt. Érdekeltségei közül a Debreceni Vásárpénztár Rt. 12/m P nyereséget mutatott ki az év végén, idei nyeresége valószínűleg kisebb lesz, mivel a sertésvágási forgalom összezsugorodott. Másik érdekeltsége, a Kuczik G. Utóda Rt március havában leállította üzemét, mivel a kötött forgalom mellett nem tud dolgozni, ezért részvénytőkéjét is a felére szállította le. A Debreceni Első Takarékpénztár saját tőkéje igen kedvez ő tlen arányban állott az idegen eszközökkel (1 : 21), ezért idei rendes közgy ű lésén részvényt őkéjének egymillió pengőre valö felemelését határozta el. Ezzel a tőkeemeléssel saját tőkéi 1422/m P-re emelkedtek. Zsidó kölcsönállománya 880/m P, az április 30-i összkihelyezésének 4,7~-a. Ingatlanokban saját tőkéjének 123-a, érdekeltségekben 112-a volt az év végén lekötve, váltótárcájának 58~-a volt hitelszerzésre felhasználva. Hiteltartaléka 3267/m P volt. Hátralékos és peres kölcsönállománya az összkihelyezés 7,8~-a, ezekről azonban 545/m P törlesztéses $ kölcsönök annuitásaira* * esik, amelyekre addig, míg a $ árfolyama tekintetében döntés nem történik, legfeljebb részfizetéseket lehet teljesfteni. Bonitása* * * kifogástalan, mert az előre látható veszteségekre a rendelkezésre álló céltartalékok bőséges fedezetet nyújtanak. * csődelhárítás * * hosszabb lejáratú kölcsön rendszeresen fizetendő törlesztési részlete * * * hitelképesség 98

13 Árverésen vett ingatlanai : 14 lakóház, 148 kat. hold föld és 904 n.-öl sző lő 134/m P mérlegértékben. A banknál igénybe vett hitel : A mostani pénzbőségben nem használja ki teljesen hitelét, állandóan jelentékeny hiteltartaléka van. Megszabott hitel : 1300/m Részben kézírással ja- Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitélinformációs kartonlap. vított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Debrecen, június hó Debreceni Gőztéglagyár Részvénytársaság ' Bejegyezve : IV. 26. K. É. 1907/42. A vállalat tárgya : gőztéglagyár 162 kat. hold 1485 n.-öl földön, modern gépekkel és iparvágánnyal felszerelt 3 téglagyár, 7 db körkemencével. Kapacitása évi 25 millió tégla, melynek az elmúlt évben csak cca. 20~-át használta ki évben a termelést 100-kal fokozzák. Gyártmányai keresettek, vezetése szakszerű és óvatós. A vállalat családi részvénytár, saság. Az elmúlt évben az Alföldi Takarékpénztártól vásároltak egy 26 kat. hold területen fekvő téglagyárat. Serly Gusztáv vezérigázgató tiszta vagyonát cca. 400/m P-re becsülik. A jegyintézetnél igénybe vett hitel : Alföldi Takptárral, Váradegyházmegyei Takarékkal pénzszerzési és tárcaváltókkal : Megszabott hitel : B.H. Eredeti, mindkét oldalán géppel írt hitelinformációs kartonlap. Részben kézírással javított. OL Z 19, 17. doboz, 6. tétel. Debrecen, június 7. Debreceni Hajlított Bútorgyár és Fakereskedelmi Rt. Debreczener Bugholzmöbelfabrik und Holzhandel Aktiengesellschaft Fióktelep : Budapest, V., Nagykorona u. 15. Bejegyezve : II. 29. K. É. 30/1920. Á vállalat tárgya : fakereskedés és faipari üzlet Épületekkel, gépekkel jól felszerelt, nagy terjedelmű gyárteleppel rendelkezik a várostól 1973-ig bérelt területen. A hajlított bútorszakma egyik legtekintélyesebb vállalata, különösen hajlított kommersz bútorok gyártásával és forgalombahozatalával foglalkozik. A vállalat két alosztálya : a műbútorokat is előállító debreceni bútorüzlete és tűzifa- és szénalosztálya helyi jellegű tevékenységet folytat. Forgalma a kivitel hiánya dacára is kielégít ő, értékesítési lehetőségei korlátlanok. a " 99

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét!

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! 1. feladat (M) III. Mérleg Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! Leltár.. év, december 31. I. Eszközök 1. Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok 2.500.000 /külön nyilvántartás

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZGAZDASÁGI IRODA ADÓCSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) 530-100, Fax: (62) 530-191 ADATLAP Magánszemély (egyéni

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek!

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! 1. Az igazgató által használt személygépkocsi Eszközök / Befektetett e. / Tárgyi eszközök 2. Termelő

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) adó, bírság, pótlék mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben