Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Helyzet van! Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II Matematika gyógyszerészeknek Beszámoló A Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciáról jelentjük III. rész Lean menedzsment a magyar egészségügyben MOSZ II. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképzô Konferencia Felhívás Pályázat a MOSZ Tennessee-i Egyetem együttmûködése keretében USA tanulmányútra Figyelmet kérünk Egy Csepp Figyelmet Vélemény Nyílt levél az érintettekhez A kozmetikus tanácsolja Ha tavasz, akkor kongresszus Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 5. szám 1

2 Helyzet van! Sajnos újra helyzet van. Pe dig a választások után szé pen indult minden: mo rató ri - um, új jogsza bály, Sem - mel weis terv. Ezek az intézkedések, elképze lések a magyar közforgalmú gyógyszerellátás biztonságát, sôt perspektíváját voltak hivatottak szolgálni és ezzel a gyógyszeré szet végre elfoglal - hatta volna méltó he - lyét társadalmunkban. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen! Dr. doc. Simon Kis Gábor A mondás sajnos beigazolódott. Széll Kálmán terv formájában reinkarnálódott a fiskális szemlélet. A hozzákapcsolódó reform -elképzelésekkel nemcsak a jö vônket teszik tönkre, hanem már a jelenünket is. A gyógyszerügybôl olyan mértékû pénzkivonást terveznek, ami az egész ágazatot viszi csôdbe és a betegellátás biztonságát veszélyezteti. Arról nem is beszélve, hogy az abszurditás hatá - rát súrolja például a betegek gyógyszerszedésének tervezett figyelése és megrendszabályozása, ami egyrészt személyi jogo - kat sért, másrészt kivitelezhetetlen. Ami viszont valószínûsíthetô, hogy a betegek anyagi terhei fognak számottevôen nôni, hiszen az ô érdekérvényesítô képességük a legkisebb, ugyanakkor betegek megsarcolásának a legerôsebb a negatív társadalmi vissz - hangja. Arról nem is beszélve, hogy a növekvô térítési díjak lakossági reakciója elsôként a patikákban csapódik le. Ezáltal újra fellángol a gyógyszerészet erkölcsi lejáratása, lásd pénzéhes patikus, miközben anyagilag kifejezetten rosszul járnak a gyógyszertárak. Mit lehet ilyenkor tenni? A magyar gyógyszertár tulajdonosok számára jelenleg a legfontosabb cél a túlélés. A gyógyszertár egy önálló egész ségügyi, jogi és gazdasági egy ség, amibôl a gazdasági rész a legveszélyez te tettebb szegmens. Jog szabályi védettsé - günk megmaradt ugyan, de gazdaságilag el le - he tetlenülünk, ami an - nak ellenére nem ér - dekel senkit, hogy en nek közvetlen és beláthatatlan la - kos sági kihatása van. Húsz év ta - pasz ta la ta alap ján kijelent hetjük, hogy ilyen kor jön nek a kül - földi megmentôk. Sajnos nehezen tanulnak ezek a szabadon választott magyar kormá nyok. Újra és újra igyekeznek a külföldiek kedvében járni (lásd autógyártás), miközben a hazai még úgy ahogy létezô ipart és kereskedelmet tovább nyúzzák (lásd gyógyszeripar és kereskedelem). Addig amíg tönkre nem megy és megszûnik egy húzóágazat és legalább annyi jól bevált munkahely tûnik el, mint amennyit az autógyárak most beígérnek. Széll K álm án Az ország gazdasági kiszolgáltatottsága természetesen to - vább növekszik. Lehet, hogy folklorisztikusan jópofa ez a banánköztársasági státusz Európa közepén, de a magyaroknak már nagyon elegük van belôle. Legalább a maradék magyar ipart, kereskedelmet, mezôgazdasági létesítményt nem kéne már tönkretenni. Ehhez vi - szont világos elképzelések és következetesen végrehajtott (a ma - gyar ipart, mezôgazdaságot, kereskedelmet) védô intézkedések szükségesek, ahogy elkezdte ez a kormány egy évvel ezelôtt. Dr. doc. Simon Kis Gábor Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I. Szócska Miklós Államtitkár Úr részére Nemzeti Erôforrás Minisztériuma Budapest Arany J. u Tisztelt Államtitkár Úr! A július 1-jével bevezetendô támogatáspolitikai változásokat bemutató parlamenti konzultációra való figyelemmel a Magán - gyógyszerészek Országos Szövetsége az alábbiakban fejti ki észrevételeit. Véleményünk megfogalmazása során elsôsorban a Széll Kálmán Terv közvetlen lakossági gyógyszerellátást, és annak vonzáskörzetét érintô kérdéseire fókuszáltunk. I. A jelenleg kialakult helyzetet súlyosbítja, hogy egyszerre kell érvényesíteni a Kormányprogramban, a évi CLXXIII. törvényben, a Semmelweis Tervben és a Széll Kálmán Tervben kitûzött célokat, megjelölve a hozzájuk vezetô utakat. Meggyôzôdésünk, hogy a gyógyszerügyre vonatkozó kérdések komplexitása, egymásra épülése csak a teljes gyógyszerpiaci vertikum (gyártók, nagykereskedôk, gyógyszertárak) közös gondolkodásával adhat reális megoldási lehetôségeket. Ennek okán tartotta a napokban már negyedik ülését a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által februárban életre hívott Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum. Amellett, hogy Nyilatkozat -ban rögzítettük elkötelezettségünket a kormányzattal való konstruktív együttmûködésre az eddigi tényfeltárás, a mozgástér feltérképezése, a kitûzött forráscéloknál ugyan alacsonyabb mértékû, de reális alternatívákat tárt fel a program végrehajtására. Komplex kérdésrôl van szó, hiszen az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség feltételeinek biztosítására, a társadalom és a közösségek egészség-magatartásának befolyásolására, az egészségügyi rendszer mûködtetésére és szabályozására hatnak. Ennek megfelelôen meghatározzák az ellátórendszer szerkezetét, kialakítják mûködés feltételeit, rögzítik az ellátás minôségi követelményeit, és szabályozzák annak igénybevehetôségét. Jelenleg sajnálatos módon úgy tûnik, hogy bár már evidencia a gazdasági és a szakmai programok kötelezô harmóniájának igénye, a konvergencia-prog - ram mentén ismét a fiskális metodikák determinálják a korábban jól megfogalmazott egészségpolitikai irányelveket. II. A Semmelweis Terv, a szoros értelemben vett szakmai kérdések fejlesztésének fô irányaira ad javaslatot. Egyértelmûen rögzíti, hogy a gyógyszerügy, az egészségügy integráns része. A célok és problémák prioritásaiban megjelöli a gyógyszer-, és betegbiztonság, az ellátás biztonság, a szolgáltatás-minôség, valamint a közforrások és lakossági befizetések hatékony felhasználása fejlesztésének igényét. Támogatáspolitikai megfontolásaiban deklarálja, hogy Szembe kell nézni azzal, hogy mivel a fekvôbeteggyógyintézetekben kezelt betegek ellátását a kórházak a jelenlegi finanszírozási helyzetben nem képesek maradéktalanul biztosítani, részben a járóbeteg-gyógyszerkassza terhére történik ezen betegek gyógyszerellátása. Megoldási javaslatai között mások mellett rögzíti, hogy A betegbiztonsági kockázatok kiemelt területe a gyógyszerelés. A meglévô akkreditációs program keretében elindult a gyógyszerészi gondozási szolgáltatás, amely javíthatja az érintett betegek egészségi állapotát, életminôségét, és csökkenti a járulékos költségeket. 2 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 3

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális III. A Széll Kálmán Terv innen vonna ki most forrásokat Ezek szerint a tb-kassza csökkenésével 2014-re 0,7 százalékra süllyedne a GDP gyógyszerkiadása a visegrádi országok mostani, 1,1 százalékos átlagához képest. Ugyan a fejlett országokban az arány 0,83 százalék, de ott a hazai 200 dollárhoz képest 412 jut egy fôre a közkiadásokból. Ma Magyarországon az egészségügy a betegségbôl indul ki ahelyett, hogy az egészségre koncentrálna. állapítja meg a tanulmány, valamint Rossz szerkezetben és indokolatlan mennyiségben fogynak a támogatott gyógyszerek. Ennek okán Át kell alakítani a gyógyszertámogatás rendszerét úgy, hogy a gyógyszerek ára ne emelkedjen, de az adófizetôk pénzébôl kevesebbet kelljen költeni rá. A Széll Kálmán Terv leszögezi, hogy az állami/biztosítói szerep nem érvényesül hatékonyan, nincs ösztönzô elem a rendszerben a hatékony gyógyszer-felírásra, kiadásra, felhasználásra és a magas költségterápiák aránya növekszik a gyógyszertámogatási kiadásokban (biológiai terápiák). Nem elég hatékony a forrásallokáció, és a társadalom egészségi állapota EU-s mércével mérve nagyon rossz. Mindezek a jelenségek valóban indukálhatnak egy közép-, és hosszú távú, orvosszakmailag is megalapozott támogatáspolitikai és finanszírozási programot, ami messze nem egyenlô a jelenleg tervezett, három év alatt lebonyolított forráskivonással. A kérdéssel összefüggésben már korábban (2010. június) megfogalmazott Kormányprogramban a következôk kerültek rögzítésre: Célunk, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár és a gyógyszergyártók között több évre szóló megállapodások jöjjenek létre, amelyek lehetôvé teszik a betegterhek és a biztosítói kifizetések mérséklését. A gyártók rendkívül magas marketing költségeinek csökkentése, valamint a generikus program támogatása jelentôs árcsökkentô hatást fejthet ki. Megnyugtatónak kellene lennie számunkra, hogy a Széll Kálmán Munkabizottság Gyógyszer-támogatási Albizottsága egyben a Semmelweis terv megvalósítását is elôkészíti. Nyilvánvalóan csak az lehet a cél, hogy a Nemzeti Együttmûködés Programjában, Széll Kálmán Tervben, Új Széchenyi Tervben valamint a Semmelweis Tervben megfogalmazott célok harmonikusan teljesüljenek. Látunk azonban itt alapvetôen problematikus, nem összeilleszthetô elemeket. Jelenleg csak néhány terápiás területen áll rendelkezésre finanszírozási protokoll, ami megfelelô keretet biztosít az egyes készítmények finanszírozásához. Ezt a folyamatot az elsô Orbán kormány idején életre hívott Gyógyszer Alkalmazási Bizottság (GYAB) segítette, de az elmúlt években lelassult, majd megszûnt a folyamat. Helyes az a cél, hogy az összes területen készüljön el a finanszírozási protokoll, amelyet nem a biztosító, hanem a szakmai kollégiumok készítenek el. Kiegészítô, hatékonyságot növelô elemként támogatjuk az egységes egészségkommunikációs platform, kialakítását, a lakosság egészség-, és költségtudatosságának javítását. A fel nem használt gyógyszerek mennyiségét csökkentô beavatkozások kialakítása során ismételten ajánljuk azt a MOSZ által korábban megfogalmazott módszert, amely a krónikus betegségekben alkalmazott nagy értékû készítmények rendelésével és folyamatos készletben tartásával összefüggésben a tárca számára elkészítettünk. A lehetséges kompenzációk területén készséggel veszünk részt az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát növelô ösztönzô elemek (háziorvosi, szakorvosi, gyógyszerészi) kialakításában. Egészségpolitikai érvek mentén, korábban kifejtett véleményünkkel összhangban magunk is fontosnak tartjuk a kiegyensúlyozott, elsôsorban térségi gyógyszerellátást biztosító gyógyszertárak fenntartásának támogatását. Szükségesnek tarjuk az árrés rendelet felülvizsgálatát. A jelenlegi gazdasági mutatók, illetve azok várha - tó alakulása prognosztizálja a gyógyszertárak egy részének megszünését. Kérdés, hogy ezek után a kívánatos patika elhelyezkedési szerkezet alakul ki, vagy a vidék ellátása jelentôsen romlani fog, míg nagyvárosokban továbbra is patikai túlkínálat lesz. Véleményünk szerint a tervezett 145 Mrd kivonása, lakossági teher növekedése nélkül nem elképzelhetô. Az elvonás következtében összességében mintegy 25-30%-kal csökkenô árréstömeg a gyógyszertárak mûködésének ellehetetlenülését fogja eredményezni. Tisztelettel üdvözlöm: Meg kívánjuk jegyezni, hogy a liberalizációs idôszak eredményeképpen mintegy húsz százalékkal megnôtt a gyógyszertárak szá - ma. Ez azt jelenti, hogy az egy patikára jutó átlagos árréstömeg is ennyivel csökkent. A piacra lépô új láncolatok jelentôs tartozással terhelték meg a nagykereskedôket, ugyanakkor gyakran agresszív promóciós tevékenységük eredményeképpen tönkretettek, a tönk szélére sodortak korábban jól gazdálkodó gyógyszertárakat. Megállapítható, hogy a gyógyszertárak jelenleg rendkívül nehéz körülmények között gazdálkodnak. A lakosság vásárlóerejének csökkenése révén, valamint a generikus gyógyszerek megjelenésével mivel azok olcsóbbak, mint az eredetiek, ismét csak csökken a realizálható árréstömeg. S bár elfogadható, hogy a kassza szempontjából az olcsó generikumok jelentôs megtakarítást hoznak, ezek a patikáknak plussz terhet jelentenek, ugyanis lényegesen többféle gyógyszert kell készletezni, miközben az árréstömeg csökken. Budapest, április 11. Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke A tervek elsô, a gyógyszertárak gazdálkodását is alapjaiban érintô alternatívája a hatósági ár vagy hasonló eszköz július 1-tôl való bevezetése (1-1,5 évig való fenntartása). Ez alatt új biztosítási és támogatási rendszer kialakítása majd egy ütemben való bevezetése. A 2011-ben 20%-os, 2012-ben 35%-os termelôi árcsökkenés, térítési díj csökkenéssel, vagy anélkül, drámai mértékû árréstömeg-csökkenést eredményez mind a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban, mind a gyógyszer-nagykereskedelemben. Ilyen mértékû elôre nem látható bevételcsökkenés mellett veszteségessé válhatnak, amelyet már nem fognak tudni a költségeik csökkentésével kigazdálkodni. Ezzel szoros összefüggésben mindazok az alapellátás definitivitását célzó, népegészségügyi folyamatokat segítô, és egészségnyereséget rövid idô alatt reálisan felmutatni képes egészségpolitikai célok (gyógyszeres terápia menedzsment, szûrési-, megelôzési- és gondozási programok) komoly veszélybe kerülnek. Egyben végrehajthatatlanná válik a kristályosodni látszó, szakmai és személyi minimumfeltételeket körvonalazó ágazati rendelet is. Mindezeken túlmenôen teljes mértékben illúzió kategóriába kerül a nagy politikai áttörésként értékelt, a gyógyszertárakat mûködtetô vállalkozásokban kötelezôen elôírt gyógyszerészi többségi tulajdon évi CLXXIII. tv-ben rögzített kétlépcsôs kritériumrendszere. Hiszen nemhogy a tulajdonépítésre, az ehhez nélkülözhetetlen konszolidációs folyamatokra, de még a biztonságos gyógyszertár-mûködtetésre sem lesz forrásfedezet. Mindezek mellett a patikák tartozásállományának garantált növekedése a közvetlen lakossági ellátással együtt beboríthatja a gyógyszer-nagykereskedelmet is, ami a kényszerû szolgáltatáscsökkentés eredményeképpen, a gyógyszerhez való hozzáférés esélye csökkenésének és ezáltal reális egészségveszteségnek a politikai kockázatát is hordozza. A betegterhek növelésének kizárását örömmel üdvözöljük. Az elôzô kormány intézkedései (2007. január 1.) ugyanis jól érzékeltették, hogy a térítési díj emelése egyértelmûen a krónikus betegségek kezeléséhez nélkülözhetetlen gyógyszerek kiváltásának nemkívánatos elmaradását eredményezi. A gyártói terhek emelkedését célzó alternatívákat csak annyiban érezzük kompetenciánkba tartozónak, amennyiben ennek esetleges nemkívánatos, forrást csökkentô hatásai a gyógyszer-nagy-, és kiskereskedelmeben megjelennek. IV. Az originális készítmények szabadalmának lejárta után a generikus készítmények piacra lépését követôen, a fixesítés után kialakult referencia termék jelenleg nem élvez piaci elônyöket, mely érdekeltté tenné a forgalmazókat, hogy árcsökkentés révén készítményeik referencia termékké váljanak. Szükséges egy olyan több összetevôs rendszer kialakítása, mely a betegeken felül a piac minden szereplôjét érdekeltté teszi a referencia termék státuszának erôsítésben. Ebben a folyamatban jelentôs elôrelépést jelentene a hatóanyag alapú gyógyszerrendelés bevezetése. A gyógyszert kiadó gyógyszerészek részére a jelenlegi ellenérdekeltséget megszüntetô motivációs környezet korábban kidolgozásra került, ám fedezeti elem mai napig nincs hozzárendelve. 4 Gyógyszertár X. évf. 5. szám

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Matematika gyógyszerészeknek Kétszer kettô néha öt, Nem csalás, nem ámítás, De valóban sokszor hibás a számítás. Szócska Miklós Államtitkár Úr részére Nemzeti Erôforrás Minisztériuma Budapest Arany J. u Tisztelt Államtitkár Úr! A gyógyszertámogatási rendszer átalakítását érintô, a Széll Kálmán Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekrôl, a Széll Kálmán Terv gyógyszertámogatási rendszer átalakításával összefüggô kiemelt célok megvalósítása érdekében a évekre ki - dolgozott további jogalkotási programról szóló Kormány határozat tervezetérôl, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításáról szóló törvénytervezet kialakítása tárgyában küldött, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége részére, titkárságomhoz április 15-én (péntek) a késô esti órákban eljutatott anyagát, a mai napon (hétfô) reggel köszönettel vettem. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a MOSZ részérôl az elmúlt két hónap során széles szakmai körben, a teljes gyógyszerpiaci vertikum közremûködésével kialakított, szóban kifejtett és írásos formában az államtitkárság részére eljutatott, a Széll Kálmán terv végrehajtását célzó módosító észrevételeink reflexiót nem kaptak, s a megküldött anyagban sem szerepelnek. Megértve a jogalkotás rendkívüli módon felgyorsított ütemét, tájékozatom arról, hogy a gyógyszerészet számára igen nagy hord - erejû, a gyógyszerellátás biztonságát, a betegterheket és a hozzáférhetôséget meggyôzôdésünk szerint alapvetôen veszélyeztetô intézkedések immár normaszöveg szintû megalapozott véleményezését Szövetségünk, a rendelkezésünkre álló 4 órában nem tudja biztosítani. Úgy ítéljük meg, hogy a jelenleg is erején felül teljesítô, hivatását komolyan vállaló gyógyszerész kar mind a társadalom, mind a döntéshozatal irányában bizonyította felkészültségét, az indokolt változtatások irányában való konstruktív együttmûködési készségét. A rendelkezésünkre álló véleményezési idô méltánytalanul kevés, új közösségi álláspont kialakításához. Ezzel összefüggésben az április 11-én hivatala részére megküldött részletes véleményünket a továbbiakban is fenntartjuk. Tisztelettel üdvözlöm: Budapest, április 18. Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke Sok gyógyszerészhallgató rémálmai közé tartozott a matematika tantárgy, és kényszerû, ám szükségtelen kötelezettségnek tekintették, amin tetszôleges, 1-tôl különbözô jeggyel, minél elôbb túl kellett esni. Ám most égetô szükség lenne némi felfrissíthetô ismeretre nem csak az egészségügyi szakembereknek, de a lakosságnak is, ha meg akarja érteni az egészségügyi számolási rébuszokat. A matematika egzakt tudományként él a fejünkben, amely kétségbe nem vonható eredményekkel szolgál. A számok nem hazudnak. A matematikában axiómának nevezünk egy bizonyítás nélkül elfogadott állítást. Tételnek olyan állítást nevezünk, amelyet más, már igazolt vagy elfogadott ismerettel kell megokolni (bizonyíta - ni). Ha azonban egy állítás bizonyítására (elfogadott, ám) hamis ismeretet alkalmazunk, akkor következtetésünk téves lesz. Tegye a szívére mindenki a kezét, és emlékezzen vissza: mire eljut a diplomáig, legalább 13 év matematika tanulás áll a háta mögött, en - nek ellenére biztos abban, hogy ért a matematikához? Kezdjük talán az alapmûveletek legegyszerûbbikével, az összeadással. 1+1 = 2? A feladvány nagyon egyszerûnek látszik, de ne hamarkodjuk el a vá laszt. Gondoljunk a közelmúlt egyik jelentôs árváltozására, amely nek rendezô elve ezen az egyszerû mûveleten alapult. A kombinációs készítmények olyan medicinák, amelyek egy tablettában két különféle hatóanyagot tartalmaznak. Így elegendô két gyógyszer helyett egy tablettát bevenni. Áprilistól több számos ilyen termék tb-támogatása csökken, mert a felülvizsgálat során in - dokolatlannak találták azt, hogy összegszerûen több támogatást kapnak ezek a szerek, mint amennyit a két hatóanyagot külön-külön tartalmazó gyógyszer együttesen. Vizsgáljuk egyelôre azt az állítást, hogy a két hatóanyagot külön tartalmazó két gyógyszer egyenlô-e a két hatóanyagot tartalmazó készítménnyel. Terápiás értékét tekintve erôs kételyeink támadhatnak, hiszen a kombinált készítmény esetében biztosított volt, hogy a beteg a két hatóanyagot egyszerre vegye be, ami két külön készítmény esetén már egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy ki sem váltja mindkét készítményt, de ha igen, akkor is elképzelhetô, hogy nem fogja egyidejûleg használni mindkét gyógyszert. (Üde részlet, hogy ha vényen az orvos fel sem tünteti az adagolást, a beteg az orvos szóbeli tájékoztatása alapján emlékezetbôl fogja szedni a gyógyszereit, amihez a gyógyszerész az orvosi javallat hiányában csak korlátozottan tud segítséget és információt nyújtani). Ko - rábban láttuk, hogy igen alacsony az adherencia. A gyógyszerek számának növekedése tovább gyengíti az együttmûködést. Külö - nösen az idôskorú betegeknél jelent ez veszélyt, akik az elsôdlegesen megcélzott készítmény csoport (vérnyomáscsökkentôk) fô al kal - mazói. A kombinált készítmény azonban nem csupán mechanikus összege két hatóanyagnak, hanem azok felszívódását, hasznosulását a formulálással optimálissá tették. Az elmúlt húsz év gyógyszertechnológiai kutatásainak az egyik célja éppen a beteg-együttmûködés hiányára alapuló gyógyszerhasznosulás, felszívódás optimalizálása volt, a korszerû, ezt a technológiai tudást megtestesítô készítmények támogatásának megvonása a kutatás innovatív eredményeinek negligálása. Több vagy kevesebb? Állítás: a két készítmény külön kevesebbe kerül, mint a két ható - anya got együtt tartalmazó készítmény. Kérdés: kinek? Elsôdleges válasz: a társadalombiztosításnak kevesebbe kerül. Ami nem a priori jelenti azt, hogy a lakosságnak töb - be kerül, de a gyakor - latban, általánosságban véve mégis. Ám nézzük meg alaposabban a dolgot a társadalombiztosítás oldaláról. A megtakarítással szemben figyelembe vették-e azt a többletkiadást, ami a nem megfelelô gyógyszerelés következménye. A nem hatékonyan kezelt betegség milyen további egészségkárosodást okoz, annak milyen költségei lesznek. Persze ha szigorúan a gyógyszerkasszát nézzük, az eredmény még akár lehet pozitív is, de számításba kell venni a fekvôbeteg ellátásban, táppénzben, rehabilitációban elveszített munkaképességben mérhetô kiadásokat is. De vajon rá szabad-e lôcsölni kizárólag a betegre terápiájának betartásáért a felelôsséget? Az egészségügyben fennálló információs aszimmetria miatt méltányos-e a beteget szankcionálni azért, ha nem tartja be az utasításokat, uram bocsá nem tud lefogyni? Igencsak problematikus a felvetés, hogyan kontrollálható, kvantifikál ható, nem is beszélve arról, hogy méltányos és igazságos-e. Mindenféle egészségkárosító magatartás (és ezek között azért lássuk be, a legkevésbé súlyos) a terápiás utasítások be nem tartása) kockázati tényezô az egészség szempontjából. Ez már a valószínûség számítás matematikai világa. A biztosítási viszony részét is képezhetné, de a szolidaritási típusú vagy állami közegészségügyi rendszerekben ezt a tényezôt nem kezelik (pedig bôven beleférne), a magánbiztosítók üzleti típusú kiegészítô biztosításaiban jelenik csak meg ez az elem, mint a biztosítási díjat emelô vagy csökkentô tényezô. Elméletileg egyet lehet érteni azzal, hogy a magasabb kockázatot jelentô tényezôk (alkohol, drog, dohány, stressz stb.) ma gasabb költséggel járnak az egészségügy számára, ám ennek figyelembe vételét a jelenleg a világban mûködô társadalombiztosítási rendszerek általában nem veszik figyelembe. Pedagógiailag is hibás a szankcionálás, a pozitív ösztönzés nagyobb hatékonyságát nem én kívánom bizonyítani. Példát sokkal inkább arra lehet találni, hogy az egészség valamely rizikófaktorának csökkentését jutalmazással ösztönzik (pl. testsúlycsökkentés, dohányzásról való leszokás). Sok vagy kevés? A gyógyszerkassza bármilyen változtatásának tervezésekor axiómának tekintik, hogy Magyarországon magas a gyógyszerkiadás. Itt jó néhány matematikai alapfogalmat be kell vetni: abszolút szám és viszonyszám, viszonyítási alap Nézzünk egy példát a kommunikációra. (A dôlt betûs szöveg a Vi - lággazdaság internetes oldaláról származik: Magyarország nem költ különösebben sokat az egészségügyre, ám ezen belül a gyógyszerkiadások a GDP nagyobb részét viszik 6 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 7

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális el, mint bárhol másutt a fejlett világban. Ez derül ki az OECD 30 tagországra kiterjedô jelentésébôl olvasható a Világg az da - ságban. Igaz, de a számokból olvasni kell tudni, hogy lássuk, valóban mi derül ki. Ám a gyógyszerkiadások kiugróan magasak nálunk, ahol a GDP 2,4 százalékát viszik el a patikaszerek, ez majdnem egy teljes százalékponttal magasabb az OECD-átlagnál, és háromszorosa a leg - alacsonyabb ír vagy norvég adatnak. A 2,4% egy viszonyszám a GDP-n belül, ha viszont egy pillantást vetünk a GDP abszolút értékeire, akkor azt látjuk, hogy egy igen alacsony érték viszonylag magas hányadáról van szó. Így nem csoda, hogy a 390 dolláros egy fôre jutó magyar gyógyszerkiadás hazánk viszonylag alacsony GDP-je ellenére megköze - líti a fejlett országok átlagos értékét. Nem csoda, de nem is igaz. Nézzünk csak rá az alábbi ábrába, és számolás nélkül is eldönthetjük, vajon milyen átlag közelében is járunk? A magas gyógyszerfogyasztás azzal is összefügghet, hogy a ma - gyarok az OECD-átlaghoz viszonyítva kétszer gyakrabban (évente átlagosan 12,6 alkalommal) keresik fel az orvost. Ennél csak a japánok és a csehek járnak gyakrabban a rendelôkbe. A fô baj az, hogy a magas gyógyszerkiadások és a gyakori orvosi vizitek elle - nére a magyar lakosság egészségügyi mutatói riasztóak. Feladat (fontolgatva) haladóknak Mi az ok, és mi az okozat? Fejtsük fel az idézett mondatokat, és állítsuk ôket logikai sorrendbe. Hányadán állunk? Emlékszünk még az átkosból az ôrmesterre, aki a sorkatonák po - litikai szemináriumán arról beszélt, hogy a kommunizmus a földkerekség 1/4-ét foglalja el, de nincs messze az az idô, amikor az 1/5-én, de akár az 1/10-én is uralkodni fog. Mi mennyi? Egy számítás során fontos, hogy az összehasonlítás azonos típusú egyedekre vonatkozzon (alma-körte esete). Nézzünk erre példát. A gyógyszerkassza tervezett 120 milliárd Ft-os csökkentésének in - doklása is tartalmazza azt az érvet, hogy magas a gyógyszerfogyasztás Magyarországon, de a megtakarítás fô forrását nem a fogyasztás csökkentésében találja meg (ezt nehéz is lenne indokolni a világtrend ismeretében), hanem elsôsorban a támogatás csökkentésében, ami egyértelmûen a lakossági magánkiadások növeke - dését jelenti. A gyógyszerkiadásokból a terhek megoszlását a biztosító és a lakosság magánkiadásai között a társadalombiztosítás nagyvonalúan a támogatott készítmények körében vizsgálja, leegyszerûsítve a kérdést a támogatás és a térítési díj arányára. Holott a gyógyszerekre fordított magánkiadás jelentôs és egyre nagyobb arányú részét képezik a nem támogatott, ám vényköteles, továbbá a nem vényköteles OTC gyógyszerekre fordított kiadások. A támogatás csökkentésének két módszerével is él a társadalombiztosítás: a támogatás mértékének csökkentése (kombinálva a normatív támogatással), valamint a támogatott készítmények körének szûkítése. A támogatásból való kivonulás leglátványosabb idôszaka egybe - esett a gyógyszerpiaci liberalizáció fekete napjaival, ám hatására rögzült, a tervezett intézkedések nyomán pedig tovább fog romlani a lakosság számára a teherviselés aránya. Adat információ tény Gyakran hallhatunk szakértôk vagy a média közlésében olyan egész ségüggyel kapcsolatos adatokat, amelyeket részben a professzionalisták és a sajtó iránti bizalom, részben pedig a kontrollálhatóság miatt tényként fogadunk el, a döntéshozók pedig olyan információnak tekintik ezeket, amely alapján komoly következményekkel járó döntéseket hoznak. Napokon keresztül hallhattuk az egyik rádiós csatornán azt a szakértôi megnyilatkozást, ami szerint azokban az országokban, ahol a dohányzást korlátozó intézkedéseket bevezették, egy éven belül (!) 50%-kal csökkent a halálos kimenetelû szívinfarktusok száma. Ennek a kijelentésnek az igazságtartalma is erôsen megkérdôje - lezhetô: nem tudjuk, mikor, milyen országokban, milyen reprezentativitású az adat (50%) a halállal végzôdô infarktusok és a dohányzás összefüggése milyen erôsségû (a kapcsolat létét nem vitatva nem közömbös, hogy mekkora a korreláció) a vizsgált idôben és helyszíneken történt-e olyan egyéb egész - ségügyi változás, ami hozzájárult a csökkenéshez bárcsak ilyen látványos eredmény ennyire egyszerûen elérhetô lenne Egy másik hír a tévés híradók világából: Magyarországon gyermekorvosok szerint a gyermekek 40%-a asztmás. Ha tényleg igaz, az döbbenetes. Ha mégsem, akkor lehet, hogy az allergiás tünetekkel rendelkezô vagy a COPD ben (krónikus obstruk - tív légúti betegségben) szenvedôket is hozzászámították? Ha ez az arány ilyen magas, hogyan lehetséges, hogy nem egy népbetegségnek kijáró kiemelt támogatásban részesülnek a gyógyításhoz szükséges készítmények, eszközök? Mi a cél? Nagyon leegyszerûsítve: az optimum egy adott tartományon belül azoknak az értékeknek a halmaza, amelyen a célfüggvény a szélsô értékét felveszi (maximum vagy minimum), ha az adott kérdésnek egyáltalán létezik optimális megoldása a létezô korlátok között. Az egészségügy esetében vannak meghatározó szerepet játszó korlátok, amiknek a figyelembe vételétôl nem szabad eltekinteni. Sajnálatos módon mindig prioritást kap a költségvetés szûkössége, de ennél keményebb korlátnak kellene tekinteni a lakosság jelenlegi egészségi állapotát, a morbiditást, mortalitást. A cél pedig nem lehet a korlát betartása (ez feltétel, nem cél) hanem az egészség megôrzése/helyreállítása a lehetô legnagyobb mértékben. Amíg nem tisztázott a cél, nincs definiálva, hogy mik a független változók, amik a célfüggvény értékét meghatározzák, és nem tudjuk az összefüggést a változók és az elérni kívánt célérték között, addig minden erôfeszítés hiábavaló. Forrás: OEP Dr. Bartal Éva okleveles közgazda (gazdasági tervezô-elemzô) 8 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 9

6 Beszámoló a MOSZ Gyógyszertármûködtetés 2011 konferenciájáról III. befejezô rész Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Dr. Bódis Lászlóné elôadá - sával folyatódott a konferencia szombati munkanapjának délutáni programja. A zsúfolásig megtelt elôadóteremben az országos tisztifôgyógyszerész asszony a gyógyszertár létesítés és mûködtetés új szabályairól tartott tájékoztatót. Az elsô ütemben végrehajtandó, legsürgetôbb intézkedések között említette a gyógyszertár alapítás átmeneti korlátozá - sa, és a fúziótilalom kér déseit, majd ismertette a gyógy szer tárlétesítés új törvény szerinti gyakorlatát. Bemutatta az országos pályázati rendszer lényegi elemeit, szükséges dokumentumait, majd kitért a személyi jog tartalmi változásaival összefüggô kérdésekre, amelynek kö szön - hetôen visszakerült a törvénybe a hozzátartozói szemé - lyi jogviszony, amennyiben az elôírt feltételeknek meg - felel a hozzátartozó január 1-el kezdôdôen az integrált területi ál - lam igazgatási szervezetrendszer átalakítása okán, a hatékonyabb, takarékosabb, átláthatóbb, és ellenôrizhetôbb államigazgatás megteremtése érdekében megtörtént a széttagolt szakigazgatási szervek egy rendszerben való mûködési integrációja. Ezzel kapcsolatosan tisztifôgyógyszerésznô bemutatta a megyei (fôvárosi) kormányhivatalok feladatait, amelyek a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási intézményei, a regionális (területi) államigazgatási szervek ál talános jogutódjai. Ismertette a funkcionális, és az egészségügyi feladatok ellátása területén kialakított változáso kat, az ezek végrehajtását végzô szervezeti egységeket (törzshivatalok), majd az OTH és a regionális intézetek egyes feladatairól adott tájékoztatást. Az OEP képviseletében Dr. Bidló Judit az Ártámogatási Fôosztály vezetôje, Támo ga - tás Finanszírozás témakörben fejtette ki gondolatait. Elsôként adatokkal szolgált a magyar és nemzetközi gyógyszer ártámogatási trendeket il - letôen, rávilágítva többek kö - zött arra, hogy a hazánkban az egy fôre jutó gyógyszerkiadások lassan megközelítik az OECD átlagot, majd bemu tat - ta a gyógyszer támogatási elôirányzat és teljesítés trend - jeit az elmúlt 15 évben. Meggyôzôdése szerint az egy re fejlettebb terápiás eszközök elérhetôvé válása, és a gyógyszermix eltolódása a drágább készítmények felé, intézkedések nélkül a kiadá - sok drasztikus emelkedését eredményezik. A támogatott készítmények száma és terápiás összetétele megfelel az EU átlagnak, viszont az öregedô populáció fokozott gyógy szerigénye egyre nagyobb terhet jelent. Fontosnak tartotta leszögezni, hogy a fiskális eszközök bevezetésével 2007-re csökkentek ugyan a kiadások, azonban ennek jelentôs részét a lakosság fizette ki. Részleteiben mutatta be a évi gyógyszerfelhasználás finanszírozási szerkezetét, elemezve a ráfordítások finomabb összetételét és tendenciáit. Utalt arra, hogy a nemzetközi trendek alapján a gyógyszerkiadásokban éves szinten 4-6 százalékos emelkedés ta - pasztalható. Zárógondolataiban kitért a gyógyszertárak elszámolási, az OEP átutalási és ellenôrzési gyakorlatában fellelhetô jelenségekre, különös figyelemmel a tôl kötelezô E-jelentés tapasztalataira, a BNO és szakvizsga ellenôrzés korábban tervezett bevezetésének felfüggesztésére. Bejelentette, hogy valamennyi szolgáltatóval az OEP ig új finanszírozási szerzôdést köt. Kérdések kapcsán szó esett a gyógyszerész és szakdolgozói létszámról, az ezzel összefüggô, elôkészületben lévô szakmai ágazati rendelet egyes sarokpontjairól. A diszkusszió során kényes pontnak minôsült a gyógyszertári kereskedelmi és marketing gyakorlat, amellyel összefüggésben az elôadó ismertette az OGYI, az ÁNTSZ, és a Fogyasztóvédelmi Felügyelôség kompetenciakörét. 10 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 11

7 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A délutáni program második blokkja a törvények oldaláról igyekezett megközelíteni a szakmapolitikai irányvonalat. Elsôként Dr. Borsy János társasági jogi és cégjogi szakjogász elôadása következett, aki a módosított Gyftv.-hez fûzött magyarázatot és értelmezést. A prezentáció legfontosabb témáit a személyi jog, a kereskedelmi marketing elemek, az árszabályok és a cégjogi vonatkozások szolgáltatták. A törvény megfo - galmazása szerint egyértelmûen tilos a társadalombiztosítási támogatással rendelhetô gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fizetendô térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyûjtés alapú kedvezmény útján vagy más hasonló módon) történô csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen elônyök kötése. Ugyanakkor a társadalombiztosítási támogatással nem rendelhetô gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel. Ezzel összefüggésben az elôadó kitért a tisztességtelen piaci magatartás azon eseteire, amikor a kereskedelem résztvevôje az árak kialakítása során teremt olyan feltételeket, melyekkel látszólag már nem lehet konkurálni. Ez a gyakorlat tetten érhetô a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására érdekében, vagy a piacra lépésük megakadályozására alkalmas módon, a nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló túlzottan alacsony árak alkalmazása területén. Versenyjogot sértô magatartásnak minôsítette a túlzottan alacsony árat alkalmazó vállalkozás erôfölényes helyzetét, s az alkalmazott árnak a beszerzési ár alatti összege realizálását egyaránt. Dr. Szmicsek Sándor adószakértô, a folytatásban az adóügyek és számvitel témakörében szolgált hasznos információkkal a hallgatóságnak. Elsôként az oktatási és képzési költségekrôl esett szó, az iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli képzés vonatkozásában egyaránt. Ezzel összefüggésben az elôadó kitért arra, hogy a minimálbér 2,5-szereséig történô kifizetés béren kívüli juttatásnak minôsül, ezen felül egyes meghatározott jövedelemként adózik. Fontos továbbá, hogy a munkáltató tevékenységével összefüggô szakmai ismeretek megszerzését célozza az oktatás. Az oktatás és képzéssel kapcsolatban részletes adalékokkal szolgált a különbözô díjakról és költségekrôl is. A reprezentáció témáját illetôen elhangzott, hogy társasági adó alanyoknál a társasági adóalap számításánál kell figyelembe venni, míg nem társasági adóala - nyoknál az összes bevétel 1%-ig de maximum 25 millió forintig adómentes, e felett 19,04% szja és 27% EHO terheli. Mindezek mellett részletes tanácsadást kaptak a résztvevôk az üzleti ajándék, és a természetbeni juttatásokkal kapcsolatos aktuális tudnivalókról is. Berkes Péter az UniCredit Bank fiókvezetôje prezentációjában a törvényi feltételek változásaival összefüggô új lehetôségekre ajánlott UniCredit megoldásokat. Ennek kapcsán bemutatta a bank likviditásmenedzsment, (árufeltöltés, készletfinanszírozás, automatikusan feltöltôdô folyószámla hitel-keret ingatlan fedezet nélkül) javaslatát, az ingatlanvásárlás, patika felújítás (államilag támogatott hitelkonstrukciók, ka - mat támogatások, garanciaintézmények révén alacsonyabb tárgyi fedezet elvárás, pályázatírás), az eszközvásárlás, (gépjármûbeszerzés, lízing) és a hatályos törvény és kormányzati szándék szerint rögzített többségi tulajdon felépítése tárgyában megfogalmazott javaslatait. Leszögezte, az UniCredit partner a forrásszerzés ben. Ezzel összefüggésben konkrét ajánlatot mutatott be a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége tagjai által mûködtetett patikák részére a Partner Bónusz számlacsomag Premium Banking szolgáltatás, fo lyó számlahitel, hitelkártya, hitelkamat, személyi kölcsön- és piaci kamatozású jelzáloghitelek kedvezmények formájában. A délutáni program zárásaként az IMS Health és a gyógyszerészek kapcsolatáról Szepesházi Zsolt ügyvezetô igazgató fejtette ki gondolatait. A változó környezet új kihívásait ismertetve kitért arra, hogy a patikák többsége komoly anyagi gondokkal küzd, jelentôs a tartozások felhalmozódása. Folyamatosan új termékek jelennek meg, ami készlettartási nehézségeket okoz, másfelôl gyakori a támogatásváltozás, amelynek következtében hirtelen eltûnhetnek termékek. A generikus verseny erôsödése is patikusok gyors reagálását követeli, mindemellett kiemelt jelentôségû a betegérdekek érvényesítése, a gyógyszerészi gondozás és kiegészítô szolgáltatások nyújtása. Az IMS Health és a gyógyszerészi kapcsolat 4 éves kapcsolat több száz patikával, amelyre komoly hazai iparági tapasztalat épül. Rendszeres elemzéseket biztosítanak a patikusok számára. Céljuk, hogy a patikák felé történô adatszolgáltatásukat olyan testreszabott elemzésekkel gazdagítsák, amelyek a gyógyszerészek üzleti és szakmai döntéseit támogatják, ezáltal eredményesebb és hatékonyabb mûködést biztosítanak. Segítséget ajánlott a készletmenedzsment területén, ahol meglátása szerint kiemelt jelentôségû az árazás versenyképessége (különös tekintettel az OTC-re), a piaci változások lekövetése, a hatásos támogató eszközök azonosítása, valamint elemzések és nemzetközi betekintés patikai tapasztalatokról. Az elôadásokat élénk diszkusszió követte. A zsúfolásig megtelt teremben a késôi idôpont ellenére is hihetetlen aktivitás volt fellelhetô. Nyil - vánvalóan összefügg ez azzal is, hogy a decemberben hatályba lépô CLXXIII. törvény egyes passzusainak közös értékelésére a Gyógyszertármûködtetés konferencia nyújtott elsô alkalommal a legszélesebb szakmai nyilvánosságot. Számos részkérdésben alakítottak ki közös álláspontot a gyógyszerészek, amelyeket a másnapi MOSZ közgyûlésen határozati rangra emelve, dokumentáltan jelenítettek meg a konferencia Zárónyilatkozatában (ld. Gyógyszertár X. évf. 3. szám 4-5. old.) MOSZinfo Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Az április 29-n Budapesten megrendezésre került konferencián egészen új területtel ismerkedhettem meg. A rendezvényt Tömpe László, a Lean Center alapítója nyitotta meg. A lean egy vállalatszervezési, vállalat irá - nyí tási rendszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban állítsa elô a termékeit, szolgáltatásait. A lean vállalat a tevékenységeit elsôsorban az alapján alakítja ki, hogy a vevô számára mi az érték. Ami a vevô számára nem teremt értéket, amiért a vevô nem fizet, azt a lean vesz te - ség nek (pazarlásnak) tekinti, és a mun ka - folyamatok hatékonyságát ezeknek a veszteségeknek a megszüntetésével vagy minimálisra csökkentésével növeli. A lean, mint módszer legfôképpen az iparban terjedt el és van ma is terjedôben azon belül is fôként az autóiparban. De bár milyen iparágban és a szolgáltatások területén, így az egészségügyben is használható. Napjainkban van kialakulóban és terjedôben a lean módszereknek speciálisan a szolgáltatások számára való alkalmazása és leírása. A lean, mint vállalatirányítási, mûködtetési modell több ember munkásságának összegzése. De a lean anélkül, hogy ezt a nevet használták volna már az emberiség történetének korai szakaszában fontos szerepet játszhatott. Az elsô dokumentált leanhez ha sonló elven mûködô gyár a Velencei Ar - zenálban mûködött az 1500-as években, a folyamatos anyagáramlás elvét alkalmazva. Az 1700-as években megkezdôdött a fegyverek és alkatrészeik tömeggyártása, az 1800-as évek második felétôl pedig a civil iparban is tért hódított a veszteségmentes és minél hatékonyabb gyártási módszerek alkalmazása. A Ford gyárban már a 20. század legelején futószalagos gyártást alkalmaztak. Ezekben az idôkben kezdtek el közgazdászok, üzemszervezôk, pszichológusok is a munka hatékonyságával foglalkozni. Kidolgozták az értékelemzés módszerét, a tudományos irányítás elvét. A ve - zetôknek elsôdleges feladata a munkatársak támogatása, hogy munkájukat sikeresen végezhessék. A lean bár nem ezen a néven ismerték Japánban vált meghatá - rozó módszerré, filozófiává, mivel japán cégek, elsôsorban a Toyota alkalmazta és dolgozta ki részleteiben. A lean filozófia két fô alapelve: az ember tisztelete és a veszteségek, azaz az értéket nem te - remtô lépések eltávolítása minden folyamatból, tevékenységbôl. LEAN SERVICE DAY 2011 Lean menedzsment a magyar egészségügyben Az ember tisztelete Az ember tisztelete egy lean vállalatnál azt jelenti, hogy a vállalat számára fontosak a munkatársai (hiszen ôk képezik a vállalat legfôbb értékét), tiszteletben tartja ötleteiket, véleményüket, gondolataikat. A lean ve zetô nem elsôsorban utasításokat adó vezetô, hanem jól ismeri a munkatársak munkáját, felismeri és megérti az összefüggéseket, támogatja beosztottait céljaik el - érésében, fejleszti képességeiket. A veszteségek állandó keresése, elemzése és eltávolítása a lean vállalat egyik legfontosabb tevékenysége. Veszteségnek számít mindazon tevékenység, amely közvetlenül nem állít elô a vevô számára értéket. A veszteségek, a felesleges tevékenységek megkeresésével és eltávolításával a lean kap - csolata a munkabiztonsággal és a környezetvédelemmel egyértelmûen felismerhetô. A délelôtti blokk az egészségügyi egyes te - rületein mutatta be a lean alkalmazását. Dr. Kecskés Gábor a Zala Megyei Kórház orvos igazgatója elôadásában bemutatta a lean nehézségeit a magyar kórházakban. Nézzük meg az általa felvetett néhány egyszerû kihívást. Légy innovatív és kezeld a kockázatokat Gondolkodj hosszú távra és szállítsd az eredményeket most. Csökkentsd a költséget és javítsd a mun - katársi megelégedettséget. Csökkentsd a létszámot és fejleszd a te - am munkát. Legyél rugalmas és tiszteld a szabályokat. Mûködj együtt és versenyezz. Decentralizálj és tartsd az irányt. Legyenek a költségek alacsonyak és produkálj magas minôséget. Az igazgató rendkívül érdekes, komoly erôfeszítéseket igénylô, de mégis sikereket is hozó folyamatokról számolt be. Ezt követôen Dr. Thomka György és Jenei István a Szent Margit rendelôintézet lean szemléletû fejlesztési tapasztalatiról számoltak be. Elmondták, hogy a lean célja: a betegek igényei alapján optimális árérték aránnyal rendelkezô szolgáltatás nyújtása, a folyamatos, várakozások nélküli betegáramlás megvalósítása, veszteségforrások megszüntetése. Az általuk végrehajtott projekt eredményeképpen átláthatóbb lett a betegfogadási rendszer, egységesebb lett az ellátási gyakorlat, gyorsabb lett a visszacsatolás a teljesítményrôl, a problémákról. Az egészségügyi szektor után nagy multi cé - gek képviselôi is bemutatták, hogyan ve zetik be, illetve milyen eredményekkel alkalmazzák a leant. Zárásul Thomka doktor elôadásának mottóját idézem: A lean lényege egy pozitív jövô építése úgy lehessen vezetni egy egészségügyi in - tézményt, hogy a rövid távú tûz oltás csupán egy emlék legyen a múltból. /The NHS confederetion/ Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 12 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 13

8 Mindennapi segítség mikrovállalkozásoknak A Széchenyi Kártya Program hitelei az Ersténél most számlavezetési díj nélkül, ajándék vásárlási utalvánnyal. A Széchenyi Kártya Program hitelei ideális megoldást kínálnak a vállalkozásoknak, hiszen egyszerûsített eljárással jut hat - nak finanszírozási forráshoz. A megújult Program elônyeirôl és a hozzá kapcsolódó lehetôségekrôl kérdeztük Tenke Gábort, az Erste Bank területileg felelôs igazgatóját. Kezdjük az a la - poknál. Mi is a Széchenyi Kár - tya folyószámlahitel lé nyege és ho gyan segíti a vállalkozások mindennap jait? A hitel igénybe vé - telével a ha zai mikrovállalko zá - sok tárgyi fe dezet nélkül, sza badon felhasználható, az állami kamat és garanciadíj-tá mo - gatásnak köszönhe tôen pedig kedvezményes kamatozású finanszírozási lehetôséghez jutnak. Pozitívan elbírált kérelem esetén az ügyfelek a hitelkerethez egy bankkártyát kapnak, így a hitelt vásárlásra vagy készpénz felvételre is igénybe tudják venni. Azt tapasztaljuk, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben a vállalkozások részérôl egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a likviditási hitelek. Számos tényezô befo - lyásolja ugyanis negatívan ügyfeleink gazdálkodását, folytonos üzletmenetét. Az átmeneti cash-flow problémák áthidalásában így különösen fontos szerepe lehet a Széchenyi Kártya folyószámlahitelnek. Mik a Széchenyi Kártya legfontosabb jellemzôi és elônyei? futamideje pedig 1 plusz 1 év. Az elszámolás is egyszerû: a hitel igénybevétele és törlesztése is automatikusan a számlamozgásokkal együtt történik. Kamatot pedig csak a ténylegesen felhasznált hitelösszeg után kell fizetni, és olyan vállalkozás is igényelheti, amelyik nem rendelkezik a Széchenyi Kártya konstrukcióhoz társult érdekképviseleti tagsággal. A kormány kiterjesztette a Programot. A Széc he - nyi Forgóeszközhitel is elérhetô az Ersténél? Természetesen igen. A Széchenyi Kártya Program ki - terjesztésének köszönhetôen a folyószámlahitel mellett három éves futamidôre maximum 25 millió forintos forgóeszköz hitelt is kínálunk, mely középtávon jelenthet megoldást ügyfeleinknek. Milyen feltételekkel és hogyan lehet a Széchenyi Kár tya Program hiteleihez hozzájutni, vannak ex - tra szol gáltatások? A bankkártyához extra szolgáltatásként ingyenes, külföldre szóló baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás kapcsolódik, és a Széchenyi Kártya tulajdonosa tagja lehet a Széchenyi Kártya Klubnak, aminek keretében ked vezményesen vásárolhat a klubhoz csatlakozott partnereknél. A Széchenyi Kártya Program hiteleit a vállalkozások a tagságuk szerinti VOSZ, vagy a területileg illetékes kamarák irodáiban igényelhetik. Itt megtalálhatóak a szükséges dokumentumok, de azok a KA-VOSZ Zrt. honlapjáról (www.kavosz.hu) is letölthetôk. Kiszámítható, kényelmes és rugalmas. Forint alapú kon - strukció, így nincs árfolyamkockázat, a hitelcél elô zetes megadása nélkül, szabadon felhasználható, va la mint az igényelhetô hitelkeret 500 ezer forint és 25 millió forint között van, azaz a keret nagysága az egye di igények és lehetôségek szerint rugalmasan alakítható, 14 Gyógyszertár X. évf. 5. szám

9 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló II. Országos Asszisztens Konferencia Sikerrel zárultak Keszthelyen a gyógyszertári asszisztensek akkreditált továbbképzésén, a II. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképzô Konferencia rendezvényei. A kicsit fázós-borongósnak induló tavaszi hétvégén 127 gyógyszer tári asszisztens érkezett Balaton-delta fôvárosába. A keszthelyi Hotel Helikon patinás halljában kígyózó sorok regisztráltak a szombati nap kora reggelén. Egymást is alig ismerô, lelkes csapat várta a továbbképzést, a konzultációt, az ismerkedést, az ország másik végébôl érkezô kollegákkal. Mosolygós arcok, nyílt tekintetek üdvözölték egymást, néhányan tavalyi ismerôsre leltek, ismerkedtek a helyszínnel, foglalták el a szobákat. Szokatlan volt a 9.00 órai kezdésnél zsúfolt terem, és megkapó a teljes figyelem. Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövet - sége elnöke indította a programot megnyitó üdvözlésével, majd a gyógyszerellátás aktuális környezetét mutatta be prezentációjában. Elöljáróban kinyilvánította a jól képzett asszisztens gárda és a gyógyszerészek együttmûködésének jelentôségét annak a meggyôzôdésének hangot adva, hogy az egészségügyi ellátásban felvállalt szerep nélkülözhetetlenné teszi, hogy ismerjük egymás gondolatait, törekvéseit. Ezzel összefüggésben beavatta a hallgatóságot a gyógyszertár-mûködtetés jelenlegi folyamataiba. Ismertetve a évi CLXXIII. törvény szakterületre vonatkozó rendelkezéseit kitért a gyógyszerészet, mint kereskedelem, vagy egészségügyi el - látás, a tulajdonosi szerepkör, a személyi jog tartalmi változásainak, a gyógyszertárak létesítésében történô módosításoknak kérdéseire egyaránt. Bemutatta a Semmelweis Terv gyógyszer és betegbiztonságot, ellátás biztonságot és szolgáltatás-minôséget fejlesztô célkitûzéseit, az e tárgyban kifejtett gyógyszerészi erôfeszítéseket. Hitet tett amellett, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátás, mint a definitív alapellátás egyik sarokpillére, hosszú távon fogja szolgál ni a népegészségügyet, mind a gyógyszeres terápiák me ned - zse lésében, mind az egészség, mint érték társadalmi közvetítésében. Feltárta azokat a pozíciókat, ahol a szakasszisztens és asszisztens munkatársak felelôsen és igen hatékonyan tudják segíteni a gyógyszerészeket. Olyan mértékben szaporodtak meg a feladatok a gyógyszertári munkában, hogy jól felkészült, segítô közremûködés nélkül a gyógyszerészek ma már csak nehezen tudnának boldogulni. Éppen ennek okán szükséges, hogy kicsit belelássanak a ráncolt homlokok mögötti gondokba, értsék törekvéseink fô irányait. Ezzel összefüggésben az elnök bemutatta az egészségügyi ellátás helyzetét, a gyógyszerpiac nemzetközi trendjeit, majd az egész vertikumot jelenleg foglalkoztató Széll Kálmán Tervet vette górcsô alá. Bemutatta azokat a pozíciókat, ahol a szakmailag indokolt (Semmelweis Terv) és a gazdaságilag megengedhetô (Széll Kál mán Terv) mozgástér diszharmóniában van. Feltehetôen a társadalmi elvárások a jövôben fokozódni fognak a gyógyszertárban végezhetô szolgáltatások irányában, amelyeknek megfelelni csak jól felépített és harmonikus csapatmunkával lehet. Olyan csapattal, amelyiknek minden tagja érti a másikat, ahol a tagok ismerik a kompe - tenciáikat és felkészültségük felelôs szakmai magatartással párosul. Mindezeknek a teljesítéséhez a MOSZ elnöke stratégiai szövetség kialakítását ajánlotta az asszisztens munkatársaknak. Dr. Simon Kis Gábor a globalizáció társadalmi és gazdasági hatásainak ismertetésével indította gondolatvezetését, amelyek vonzatai és következményei az egészségügyi ellátó rendszerben is tetten érhetôek. Ezzel összefüggésben bemutatta a gyógyszerellátás két, egymástól jól elkülöníthetô modelljét, és azok lényegi jellemzôit. A merkantil modell alapvetô célkitûzése a profitmaximálás. Eh - hez a szemlélethez társuló alapkérdések szerint bárki lehet gyógyszertár tulajdonos, megengedett egynél több gyógyszertárat kizárólagosan birtokolni, a végsô felelôsséggel tartozó gyógyszerész pedig helyettesíthetô. A gyógyszereknek számos elosztási csatornája létezik, és nincs (vagy kevesebb) megkötés a gyógyszertárban forgalmazható termékkörrôl. Ezzel szemben, az etikus modell alapvetô célja a biztonságos, hatékony és gazdaságos betegellátás. Ennek szellemében gyógyszer-tártulajdonos csak gyógyszerész lehet, a gyógyszerész nem gyakorolhat más szakmát a hivatásán kívül. A gyógyszerész a (humán) gyógyszerellátás területén, felkészültségével összefüggésben monopolhelyzetet élvez, továbbá a gyógyszertárakban csak gyógyszerek és egészséggel kapcsolatos termékek forgalmazhatók. Ezzel összefüggésben példa nélküli módon, tiszteletreméltónak tartja az Európai Bíróság sokszor idézett ítéletét, ami a továbbiakban is garantálja az etikus modell létjogosultságát. Lényegében ez volt a törvényi alapja a MOSZ által már 2007-ben kezdeményezett gyógyszertár létesítési moratórium elrendelésének, valamint az új (a évi CLXXIII. tv.) jogszabály megjelenésének, ami az etikus modell hosszú távú lehetôségeit biztosítja hazánkban. Továbbiakban a PEST analízis módszerével mutatta be a hazai gyógyszerellátás megújítása stratégiai lépéseinek szükségességét, kitérve a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai aspektu - sok vizsgálatára. A továbblépéshez fel kell mérni, hogy a gyógyszerügyön belül milyen tényezôk segítik, illetve hátráltatják a jövôben a közforgalmú gyógyszerellátás fejlesztését- jelentette ki Simon Kis tanár úr. Az erôsségek, gyengeségek, lehetôségek és veszélyek részletes bemutatását követôen (SWOT) megállapította, hogy a jö - vô stratégájának tudatos kialakításához ôszintén szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel és le kell számolni korábbi ábrándjainkkal. Részleteiben mutatta be azokat a módszereket és lehetôségeket, amelyek a szakmai célkitûzések és a gazdasági lehetôségek harmonizációját vizsgálják a gyógyszerellátásban. Így került sor az árcsökkentés, az árbefagyasztás, a referencia árképzés, a pozitívvagy negatív listák kialakítása és a jegyzékbôl való törlés, valamint emelt önrészesedés egyes kérdéseinek vizsgálatára ugyanúgy, mint a generikus helyettesítés, a felírási korlátozások és egyes marketing-költségek meghatározása területeire egyaránt. Záró gondolataiban az elôadó hitet tett amellett, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátást mûködtetô gyógyszerésztársadalom egyetlen reális kitörési pontja a lakosság mintegy egyharmadát képviselô egészséges emberek gyógyszertári szolgáltatások irányába történô megnyerése. Egészségtámogató szolgálattá kell alakítani a gyógyszertárat. Dr. Juhász Béla, a Debreceni Egyetem adjunktusa rendkívül jól dokumentált prezentációjában a gyógynövényeknek köszönhetô te - rá piás lehetôségeket mutatta be a hallgatóságnak. A természetben fellelhetô drogok számos mai szintetikus kémiai úton elôállított hatóanyagot megelôzve mutattak irányt a gyógyszerkutatásnak. Szinte minden hatóanyagcsoport valamilyen természeti anyaghoz kötôdôen alakult ki és került továbbfejlesztésre. A gyógyítás alapja tehát egyértelmûen a természetben rejlik. Számos kórképet bemutatva ve - zette végig ezt a vezérgondolatot Juhász adjunktus a nagy érdeklôdés által kísért, igen szemléletes elôadásában. Az elôadások sorrendi felépítését a rendezôk szándékosan úgy alakították, hogy az igen intenzív ismeret-, és háttéranyagok hallga - tói befogadására legyen esély. Ennek okán az egészségpolitikai, majd közgazdasági témakört követô szakmai felüdülést követôen a gyógyszertári kommunikáció rejtelmeibe avatta be az ebéd után is éber hallgatóságot Dr. Petró Éva a Szegedi Tudományegyetem elôadója. A kommunikáció nélkülözhetetlen szerepet tölt be a be - teggel való kapcsolattartásban. A terápia sikerének alapfeltétele, hogy sikerül-e a beteget szóra bírni, meggyôzni, együttmûködését elérni. Azért is kell erre a kérdésre kiemelt figyelmet fordítani, mert a gyógyszertárakban általában nagy betegforgalom, sietô, türelmetlen betegekkel van dolgunk. Ezt súlyosbítja, hogy gyakran túlterhelt, alulmotivált, sok esetben kiégett gyógyszertári dolgozók teljesítenek szolgálatot. Az expediáló érzékelve a beteg siettetését, igyekszik gyorsan, 1-2 szó kíséretében kiadni a szükséges terméket. A beteg mivel nem tudja felmérni, milyen információk kellenek neki, csak azt kérdezi meg, ami érdekli, és elrohan a patikából. Így nem kap meg minden szükséges információt, megijed a mellékhatásoktól, nem szedi rendesen a gyógyszert, mást hibáztat, de bizonyosan nem érzi úgy, hogy érdemben foglalkoztak vele. Az expediáló nyitottsága, proaktivitása, empátiája meghatározó a te - rápia sikeressége szempontjából. A betegnek joga van arra, hogy számára érthetô módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára is. A gyógyszerész a beteggel szemben fennálló felelôsségének teljes tudatában köteles gondos tájékoztatást adni a gyógyszer terápiás és esetleges mellékhatásairól, több gyógyszer együttes szedése esetén a gyógyszerek kölcsönhatásáról, helyettesíthetôségérôl, áráról és térítési díjáról. Fel kell, hogy hívja a figyelmet az orvosi kezelés, illetve közremûködés szükségességére, ha megítélése szerint a felhasználó (beteg) egészségi állapota ezt indokolja. Az elôadó to - váb biakban részletesen ismertette az expediálás kommunikációs sémáját, különös figyelemmel a beteg együttmûködési zavarokra. A speciális kommunikációs helyzetek és célcsoportok közül kitért az 16 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 17

10 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló inkontinencia, a szexuális diszfunkciók, a depresszió, a menopa - uza, az aranyérbetegségek, a fogamzásgátlás, és az emlô- vagy prosztatadaganat egyes eseteiben követhetô módszerekre. Muní - ciót adott a kritikus életcsoport esetében követendô, így az idôsekkel, gyerekekkel, nehéz emberekkel történô konzultációhoz. Dr. Bakanek György a Summa-Pharma orvosszakértôje elô - adásában a táplálék-kiegészítôk gyógyászati jelentôségét mutatta be. A leggyakrabban elôforduló betegségtípusok kórlefolyását is - mer tetve kifejtette azok megelôzésének lehetôségeit és a gyógymódokat egyaránt. Gondolatvezetésében a szervezet mûködésének összefüggéseit, komplexitását állította párhuzamba a növényalapú komplex terápiás módszerekkel, amelyeket a Summa-Pharma termé k - palettájával illusztrált. A gyógynövények terápiás szerepének je len - tôségét emelte ki elôadásában Dr. Gerencsér Emôke a Sport - kórház fül-orr-gégész szakfôorvosa. Vezérgondolatában a ging ko biloba hatóanyagaira, az erôs antioxidáns, ödéma-és gyulladás csökkentô, vérnyomáscsökkentô és enzimgátló Flavonoidokra és a vérlemezkék aggregációját gátoló Terpénlaktonokra helyezte a hangsúlyt, majd a ginseng adaptogén, roboráló, immunerôsítô, antioxidáns, geriátriai és afrodiziákus hatásaira fókuszált. Rész leteiben mutatta be azokat a kiegészítô mechanizmusokat, amelyek az alapbetegségek kezelését és a gyógyszeres terápiák hatásának fokozását egyaránt segíteni képesek, egyben felhívva a figyelmet a kölcsönhatások jelentôségére is. A tartalmas szombati munkanapon tanúsított figyelmet, az esti programot szervezô Summa-Pharma munkatársai alkalmi borkóstolóval honorálták, majd sokan lazították izmaikat egy jó úszással, szaunával. Az esti program igazi kikapcsolódást kínált. Remek nosztalgia zenekar szolgáltatta a táncesthez való hangulatot, amit közös éneklés, tombola, baráti beszélgetések színesítettek. A nôi nem túlaránya sem volt akadálya annak, hogy késô éjszakáig tartson a mulatság, igaz a kisebbségben lévô férfinem is kitett magáért. Az aggodalom nem, jött be, vasárnap reggeli kezdéskor is megtelt az elôadóterem. Jó választásnak bizonyult, hogy Dr. Rixer Mária jogi környezetbemutatásával indult a program. Az elôadó a gyógyszerellátás környezetét meghatározó legfontosabb jogszabályokat ismertette. A fô csapásirányokat tartalmazó törvénymódosításokat követôen ki - emelt hangsúlyt fektetett azokra a kérdésekre, amelyek a gyógyszerek kiadásával összefüggô kompetenciákat rögzítik. Bemutatta a progresszív betegellátás szintjeit, az egészségügyi szolgáltatói feladatkörrel összefüggô kötelezettségeket, a gyógyszertörvényt, valamint a betegjogokat egyaránt. Részletesen ismertette a gyógyszerészi gondozással összefüggô gyógyszertári feladatokat, kitérve az asszisztensi szerepvállalás lehetôségeire. Végül az egészségügyben mûködô szakmai kamarákról szóló törvény végrehajtásával összefüggô határidôs feladatokkal zárta gondolatait az elôadó. A száraznak tûnô, ám nagy érdeklôdést kiváltó jogi ismereteket követôen a továbbképzés hátralévô részében ismét a szakmáé lett a fôszerep. Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke vezette be a hallgatóságot az idôskor gyógyszeralkalmazási problémáiba. A geriátria, az idôsgyógyászat, a gerontológia orvosi, ápolói oldala, amely az idôskorúak betegségeivel, a betegségek megelôzésével, gyógyításával, és az ápolással foglalkozik- szögezte le az elôadó. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint a vi - lá gon 2020-ra több mint egy milliárd ember lesz 60 év feletti. A né - pesség korösszetétele eltolódott az idôsebb korosztályok irányába. Hazánkban minden ötödik ember betöltötte 60. életévét, vagyis a 60 felettiek aránya elérte a 20%-ot. A korban elôrehaladva a fér - fiak halálozása magasabb, mint a nôké, a születéskor várható életkór férfiaknál 68 év, nôknél 76 év (EU országokban magasabb). A magyarországi demográfiai helyzetet elemezve, a következô jellemzôk emelhetôk ki: öregedô és fogyó népesség, fogyó családok, a válások növekvô száma, csökkenô gyermekszám, növekvô nôi arány, növekvô férfihalálozás, növekvô nôi krónikus betegségek, növekvô rászorultság, növekvô regionális különbözôségek, egész - ség és életminôség vonatkozásában növekvô esélyszóródás és kockázatfokozódás. Ezek a jelenségek számos feladatot adnak az egészségügyi ellátó rendszernek. Samu dr. ismertette az idôskor spe ciális problémáit. Így kerültek bemutatásra többek között a táplálkozás, a víz- és elektrolit-háztartás zavarai, az idôskori sürgôsségi állapotok, az elesés és járászavarok, csonttörések, heveny zavartsági állapotok, a fájdalom, az idôskori rákbetegség, a decubitus és az inkontinentia problémái. A gyógyszerellátás szempont - jából kiemelten fontosak az idôskorban gyakrabban elôforduló kórképek, a szív és érrendszeri, a magas vérnyomás betegségei, szívritmuszavarok, szívelégtelenség, ideggyógyászati, csont és izomrendszer, valamint a szellemi hanyatlással járó betegségek. Az orvos és beteg találkozók 2/3-a receptfelírással végzôdik szögezte le az elôadó, majd ezt követôen a fô szervrendszerek anatómiai mûködésbeli változásait, a belsô szervek mûködéseit, az ismert major rizikófaktorok idôskori sajátosságait mutatta be. Zárásként kitért az idôskor farmakokinetikai és biofarmáciai környezetére, amelynek alapos ismerete a hatékony gyógyszeres terápia záloga. A kemény élettani és gyógyszerhatástani ismeretfelújítást követôen üde színfolt volt Dr. Takács Gézáné Alkalmazkodás a változó környezethez generikumok, gyógyszerhamisítás témakörben tartott prezentációja. Az originális vagy más néven innovatív gyógyszerek olyan új hatóanyagot tartalmazó és új terápiás lehetôséget nyújtó gyógyszerek, amelyeket a gyógyszeripari vállalatok több évtizedes kutatómunkával, nagy szellemi és anyagi ráfordítással fejlesztenek ki kezdte gondolatvezetését az elôadó, majd ismertette egy új gyógyszer kifejlesztésének folyamatát, költség és idôvonzatait. Generikus gyógyszerek, olyan készítmények, amelyek ugyanazokat az aktív összetevôket ugyanolyan arányban tartalmazzák, mint az eredeti gyógyszerek, így gyógyhatásukat tekintve megegyeznek az eredeti gyógyszerrel, azonban annál jóval alacsonyabb áron kaphatóak. A generikumok az eredeti gyógyszer szabadalmának lejárta után jelennek meg a piacon, ismert, biztos és hatásos anyagokat tartalmaznak, ezért a preklinikai és klinikai vizsgálatokat nem kell megismételni. Ezeket bioekvivalencia tanulmányokkal helyettesítik. A generikus és az originális készítmények akkor bioekvivalensek (és ezért egymással helyettesíthetôk) ha az elemzés nem mutat ki jelentôs különbségeket az emberi szervezetben a felvétel és a hasznosítás során- fejtette ki az elôadó. A he lyet - tesítés a hatályos alkalmazási elôírásokban szereplô indikációk szerint kell, hogy történjen, a helyettesíthetôségi listában szereplô készítmények esetében a kicserélhetôség csak azonos indikáci - ókban érvényesíthetô. Ezt követôen a gyógyszertári helyettesítés lehetôségeit és gyakorlatát ismertette részleteiben Takács doktor - nô, kitérve a generikus gyógyszerek eltérô sajátosságainak lehetséges okaira is. Az elôadás második része a hamisítással foglalkozott. A hamis gyógyszernek a mai napig nincs egységes definíciója. Közös a meghatározásokban, hogy forgalmazójuk valótlant állít a készítmény hatásairól, hatóanyagáról és összetételérôl vagy eredetérôl. Egyáltalán nem, vagy a feltüntetettnél kevesebb, illetve több ható - anyagot tartalmaz a hamis készítmény. A feltüntetett hatóanyag, vagy hatóanyagok mellett más, vagy több más hatóanyagot is tartalmaz, illetve megfelelô mennyiségben tartalmazzák a hatóanyagot a készítmények, de a gyártó, illetve a forgalmazó más, mint az eredeti engedélyben megjelölt. A világkereskedelemben 7 10% a hamisított gyógyszerkészítmények forgalma. A fejlôdô országokban, ahol a piaci viszonyok sokkal szabályozatlanabbak (vagy nincsenek is igazán szabályok), ott sokkal nagyobb ez az arány. Ma már az Európai Unió néhány tagállamában is megjelent hamis készítmény a legális forgalomban. Magyarországon a szigorú szabályozásnak és a zárt gyógyszer-kereskedelmi láncnak köszönhetôen gyógyszertárakba nem kerülhetnek hamisított termékek, de más csatornákon keresztül is vásárolnak a betegek gyógyszert. A zárt lánc megôrzése érdekében a gyógyszertárak gyógyszert nem vehetnek vissza, és a gyógyszertárak egymás között sem ad - hatnak át gyógyszert. Törvény mondja ki, hogy gyógyszert csak engedélyezett nagykereskedôktôl lehet beszerezni. A kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói program aktualitá - sai val ismét Dr. Samu Antal folytatta a továbbképzô programot. Elöljáróban a történelmi elôzmények, majd a gyógyszerészi gondozás szakmai koncepciójának ismertetésére került sor. A gyógyszerészek által nyújtott kognitív szolgáltatások a gyógyszeres terápia menedzsment, amely az öngyógyítás, öngyógyszerezés segítése, a jelentôs betegpopulációt érintô területeken (diabetes, hypertonia, asthma, stb.) racionális/ költséghatékony gyógyszeres terápia kialakitása, a generikus program és egyes esetekben a gyógyszerek felírása (?!) elemeit tartalmazza. Ezen túlmenôen kiemelt je - lentôségû az egészségfejlesztés, egészségügyi felvilágosítás, prevenció, szûrés, és az edukáció, valamint a gyorsdiagnosztikai lehetôségek POC (Point of Care) vércukor, koleszterin, triglycerid, stb. mérések. A gyógyszeres terápia management elemeit felsorolva az elôadó kitért a beteg egészség-státuszának felmérése, a gyógyszeres kezelés tervének elkészítése, a gyógyszeres terápia kiválasztása, javaslata, módosítása, a beteg a terápiára való re a - gálásának monitorozása és kiértékelése kérdéseire is. Felhív ta a figyelmet a gyógyszerelési problémákat, mellékhatásokat meghatározó széleskörû felmérés készíté - se, a más egészségügyi ellátók részére nyújtott szolgáltatás dokumentálása, a te - rápia megértéséhez és helyes hasz ná la tához szükséges beteg 18 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 19

11 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló felvilágosítás, a terápia hûség (adherencia) érdekében nyújtott további információ(k) és szolgáltatások jelentôségére. A gyógyszerészi gondozási szolgáltatások két szintjét mutatta be az elôadó. Alapszint, amit minden gyógyszertárban, minden gyógyszerkiadásnál biztosítani szükséges. Nevezetesen az egészségpromóció, életmód-tanácsadás, prevenció, az öngyógyszerelés támogatása, a vényköteles gyógyszerkiadás szakmai támogatása, a ge - nerikus gyógyszerek expediálásának szakmai elvei, a gyógyszerhulladék biztonságos begyûjtése, és az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos betegtájékoztatás. A speciális akkreditációhoz, tárgyi, személyi feltételekhez és protokoll(ok)hoz kötôdô emeltszint a farmakoterápia menedzselése, az adherencia (compliance), a terápia követés eszközös és gyorsdiagnosztikai (point of care) támogatása, a betegség specifikus programok (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, asthma, COPD, mozgásszervi, stb.) és a várandós gondozás. Ezekre figyelemmel a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program célkitûzései a következôk: tájékoztatás az egész - séges életmódról, korai diagnózis szükségességének tudatosítása, metabolikus szindróma rizikójának meghatározása, fokozott kocká - zatú személyek felismerése és orvoshoz irányítása, betegek adherenciájának javítása, vérnyomás, koleszterin-, triglicerid- és vércukorszint mérés önellenôrzésének és az elhízás mértékének meghatáro - zása. Nem nélkülözhetô a betegek oktatása, a terápiás eredmények monitorozása, a gyógyszerelési problémák azonosítása, megelôzése, megoldása, a gyógyszerészi gondozás dokumentálása és ér - tékelése, valamint a gyógyszerész-orvos-beteg szakmai együttmûködés elôsegítése. Samu dr. végül bemutatta a gyógyszertárban vég zett, 2009-ben indított kardio-metabolikus szûrés és prevenció pilot eredményeit. A gyógyszerészek gondozói munkában történô részvételének köszönhetôen javul a betegek életminôsége, a gyógyszeres terápia biztonságosabbá, hatékonyabbá és nem utolsó sorban költség-hatékonnyá válik. A betegek idôben fordulnak orvosaikhoz jelentôsen csökken az egészségügyi ellátás költsége, esetleges kórházi ápolások száma és idôtartama, a betegség miatti munkakiesések gyakorisága. A gyakorlat területén adott hasznos ismereteket a gyógyszertári asszisztensek számára Dr. Páros Vera Átfogó vércukorszint-ér - té kelô rendszer címû prezentációja. Az elôadó részleteiben ismertette a betegségek társadalmi terhének mutatóit, így a halálozás, a korai halálozás (elvesztett életévek), a várható egészség, az életminôség csökkenés, és a gazdasági terhek egyes eseteit, valamint a 2-es típusú diabetes kardiovaszkuláris és microangiopathiás szövôdmények diagnózisa megállapításakor elôforduló kórképek %-os megoszlását és azok kezelésének költségeit. Így Minden 4-ik 2TDM esetben az alsó végtag-amputált, az 5-ik eset akut miokardiális infarktussal, a 6-ik végstádiumú veseelégtelenséggel, a 7-ik angina pectorissal és stroke-al jár. Cukorbetegek egészségügyi ki - adásai 2008-ban Magyarországon (orális antidiabetikum, inzulin, egyéb gyógyszer, aktív fekvôbeteg-ellátás, krónikus fekvôbeteg-el - látás, házi szakápolás, járóbeteg-szakellátás, laborvizsgálatok, CT és MRI, mûvese-kezelés, vese-transzplantáció, gyógyászati segéd - eszköz) 175 Mrd Ft-ot emésztettek fel. Ugyanebben az idôszakban ebbôl a gyógyszerköltségek 93 Mrd Ft-ra rúgtak. A következôkben a költségek részletes elemzését mutatta be az elôadó. Mindezek mellett a betegek számára természetesen kiemelt jelentôségû az életminôség csökkenés, amelynek okai maga a betegség és szövôdményei, a diagnosztikus és terápiás beavatkozások, az életmódváltás szükségessége (frusztráció), a psycho-szociális problémák és nem kis mértékben az ezekkel összefüggô anyagi terhek. Alapfeladat, tehát, hogy minden eszközzel törekedjünk arra, hogy a szív-érrendszeri, valamint vese-, és idegrendszeri szövôdmények kialakulását késleltessük, illetve megelôzzük- szögezte le Páros doktornô. Elôadása második részében tematikusan ismertette a 360 view önellenôrzés módszert, amely könnyen érthetô, papíron vezethetô vércukor ellenôrzési szisztéma, amely segíti a kezelôorvosokat a kezelés értékelésében és módosításában, és nem inzulinnal kezelt betegeket önmaguk gondozásában. Segítségével láthatóvá tehetô a teljes cukoranyagcsere, az éhgyomri, étkezés elôtti és étkezés utáni vércukorértékek. A kezelôorvos számára segít vizuálisan megmutatni a teljes cukoranyagcserét, beleértve az éhgyomri, preprandiális és posztprandiális vércukorszinteket is, segít megmutatni a teljes vércukorprofilt és minden eddiginél hatékonyabb, személyre szabott tanácsadást tesz lehetôvé. Egyben könnyen beilleszthetô a diabétesz gondozás hagyományos rendszerébe. Zárásként az elôadó ugyancsak ismertette a módszer egészségügyi finanszírozó és a betegek számára nyújtott szubjektív és objektív hasznait. A következôkben Dr. Samu Antal a gyógyszerész reflux betegség farmakoterápiájában indokolt szerepével összefüggô gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Az orvoshoz gasztroenterológiai panasszal fordulók aránya megközelíti a 30%-ot. Ezek közül a leggyakoribb gasztroenterológiai betegség (48%), a reflux betegség. A Gastro-Oesophagealis Reflux Betegség, GORB, vagy angol elnevezésébôl GERD, azt az állapotot jelenti, hogy a gyomortartalom regurgitál a nyelôcsôbe, és ezzel kellemetlen panaszokat, gyulladásos folyamatokat, nyálkahártya felmaródást, és azok késôi szövôdményét okozza. Ennek oka a nyelôcsô kóros motilitása, ami mi - att gyomortartalom regurgitál a nyelôcsôbe, következménye oeso - phagitis/mucosa károsodás, erosiok, fekélyek/, tünetei a gyomor - égés, substernalis fájdalom, égés, köhögés, krákogás, nehézlégzés, esetleg mellkasi fájdalom. A GERD általános pathogenezise bemutatását követôen a motilitás zavarra, a fûszeres ételek (gyorséttermek) fogyasztására, az elhízásra, a dohányzás és alkoholfogyasztásra, az életkor befolyásoló szerepére és a gyógyszerek alkalmazásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. A terápia kérdésében részleteiben bontotta ki az életmód és a diéta fontosságát, a pozicionálás és gyógyszeres kezelés jelentôségét, az esetleges mûtét indokoltságát. A reflux kialakulásának megelôzésére szolgáló hasznos életmód és táplálkozási tanácsok ismertetése kapcsán ki - tért az ideális testsúly elérése és fenntartása, az ágy, feji végének megemelése, a szûk ruhák, övek mellôzése, a hosszantartó, görnyedt helyzetek kerülése mellett az étkezés jelentôségére. Többször (4-5-ször) együnk keveset, nyugodtan, lassan táplálkozzunk, kerüljük a késô éjszakai evést fejtette ki Samu doktor. Kerülni kell a zsíros, olajos, nehéz puffasztó ételeket, a kávét, teát, narancs/cit - romlevet, az alkoholos italokat, a savanyúságok, a szénsavas üdítôket, a cukor, méz és egyéb tömény édességeket egyaránt. Célszerû ezen túlmenôen a dohányzás elhagyása és bizonyos gyógyszerek, pl. aspirin, NSAID, Theophyllin, anticholinerg szerek, kalcium-csatorna gátlók kerülése. A gasztroenterológusok 75%-a szerint fontos a patikusok tanácsadása a GERD-es betegek egész - ségnevelésénél! Mit tehet a gyógyszerész szakma, hogy az enyhébb refluxos betegek panaszaikra megfelelô vénynélküli készítményeket alkalmazzanak? Mit tehet az orvos és a gyógyszerész szakma, hogy a súlyosabb betegek, minél elôbb megfelelô szakorvosi felügyelet és kezelés alá kerüljenek? vetette fel a kérdést az elô - adó. Az OTC PPI készítmények alkalmazása a gyógyszerészek aktív segítségét igényli, hogy a gyakori/ismétlôdô gyomorégésben szenvedô betegek megfelelô tájékoztatást kapjanak. Ebbôl a célból gyógyszerész edukációs programok indítása van elôkészületben. A gyógyszerésznek ismernie kell a reflux betegség alarm tüneteit is, hogy orvoshoz irányítsa a panaszost. Ezzel összefüggésben Samu doktor ismertette a panaszokat pontosító kérdéseket is. A gyomor égésben szenvedô betegek jelentôs része a tünetek mögött nem ismeri fel, hogy reflux betegsége van, ezért nem megy el orvoshoz és inadekvát módon önkezelést végez. A gyógyszerészek ritkán tesznek fel spontán kérdéseket, de szívesen tájékoztatják a betegeket a terápiás lehetôségekrôl. A gyomorégés/reflux kezelése kiszélesedett a gyógyszerészek által ajánlható PPI OTC termékkel (eddig csak antacida és H2 blokkoló volt elérhetô), és az elsô PPI OTC-t követni fogják más termékek is, mint az több európai országban már megtörtént, ez megváltoztatja a tájékoztatási protokollt. Más országok példájára Magyarországon is igény van az orvosi és gyógyszerészi szakma együttmûködésére, a kompetenciahatárok meghatározására zárta gondolatait az elôadó. Figyelemmel a szalmai elôadások során kifejtett gyógyszeralkalma - zás és táplálkozás összefüggéseire Gyurcsáné Kondrát Ilona dietetikus, az idôskorúak táplálkozásával összefüggô gondolatai zárták a kétnapos továbbképzô programot. A táp - lálkozási rizikó átlagosan 35%, egyes be tegségekben 20-80%. Túltápláltság mellett is kialakulhat minôségi éhezés (pl. hipovitaminózis) vezette be gondolatait az elôadó, majd táplálkozási ajánlásokat fogalmazott meg az egészséges magyar felnôtt lakosság számára. Ennek során kitért a változatos összetétel, a zsiradék csökkentése, a sómennyiség mérséklése, a heti néhány alkalommal való édesség, naponta tejtermék, zöldség, fô - zelék, gyümölcs és rostos gabonater mé - kek fo gyasztásának jelentôségére. Fel hívta a figyelmet a naponta többszöri ét - kezés és a folyadékfogyasztás, a mozgás kiemelt fontosságára, a dohányzás mellôzésére, az energia egyensúly, valamint a kívánatos testtömeg fenntartására. Ismertette a szervezet idôskori sajátosságait, az ízlelô bimbók száma jelentôs csökkenését, a fo gak elvesztése és pótlása kérdéseit, a szaglás romlása, az izmok tömege, ereje csökkenése és a szomjúság megszûnô érzékelése problémáit. A táplálkozás lényeges idôskori problémáit a táplálkozási ismeretek hiánya, igénytelenség, egyhangúság, anyagi prob lémák jellemzik, de szerepet játszik az evés, mint örömforrás is. Zárásként a táplálkozást befolyásoló leggyakoribb betegségeket mutatta be, majd a fehérje, szénhidrát, rostok, zsír, energiát nem adó tápanyagok, vitaminok, só, folyadék helyes ará - nyokban való fogyasztására, és a mozgás jelentôségére hívta fel a figyelmet. A kétnapos tudományos továbbképzô konferencia tesztírással, majd szakmai fórummal zárult. A résztvevôk és az elôadók közö - sen értékelve a tematikát, ajánlásokat fogalmaztak meg a jövô évi rendezvény témaköreihez. Az igen intenzív, végig és folyamatosan teljes látogatottság mellett lezajló konferencia abban erôsítette meg a rendezô Magángyógyszerészek Országos Szövetsége vezetését, hogy fontosak ezek a típusú találkozások. A problémáinkat értô, velünk egy hullámhosszon dolgozni képes, hivatásszeretô asszisztensi kar, jelentôs segítséget tud nyújtani a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén kitûzött céljaink megvalósításában, az új típusú, egészséget közvetítô, szûrést és megelôzô programokat felvállaló ars poetika felépítésében. Kedves Asszisztens Kollegák! Köszönjük, hogy eljöttek, jövôre folytatjuk! Dr. Mikola Bálint Hódmezôvásárhelyen, felújított saját ingatlanban mûködô gyógyszertár, személyi joggal együtt eladó. Havi átlagforgalom: 4 M Ft. Érdeklôdni munkaidôben: Tel.: 06 (62) (30) Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 21

12 Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége pályázatot hirdet fiatal gyógyszerészek, ill. gyógyszerészhallgatók részére a Tennessee-i Egyetemen (USA) való gyakorlati idô eltöltése lehetôségének elnyerésére A pályázat célja: Azon pályakezdô gyógyszerész és gyógyszerészhallgató támogatása, akinek elképzelése harmonizál a MOSZ szakmapolitikai tevékenységével, támogatja és aktív részvételével segíti annak munkáját. A pályázásra jogosultak köre: gyógyszerészhallgató, III. évfolyamtól pályakezdô gyógyszerész közforgalmú patikában dolgozó, vagy elhelyezkedni kívánó kolléga gyógyszerész esetében: tagja a MOSZ-nak és a Szövetség egyetértését bírja gyógyszerészhallgató esetében: tagja a HUPSA-nak, és annak egyetértését bírja angol nyelv- és szoftverkezelôi ismeretekkel legalább középszinten rendelkezik elônyben részesülnek: akik magángyógyszerészi (patikai) szülôi háttérrel rendelkeznek A pályázat nyelve minden esetben magyar nyelvû. A pályázható juttatások: A MOSZ biztosítja a pályázónak: a Tennessee-i Egyetemen a megfelelô gyakorlati helyet, oktatói és hallgatói kapcsolatokat, megbízható, ingyenes szállást, anyagi juttatás lehetôségét (külön kérésre, indoklás megjelölésé - vel, méltányosságból adható). Amit elvárunk: aktív, példás és eredményes részvétel az amerikai egyetem munkájában, a helyszínen, beszámoló a Gyógyszertár c. szaklapunk hasábjain, szóbeli értékelés és beszámoló a MOSZ megfelelô fórumain (Ifjú sági Fórum), elképzelésének elôrevetítése arra vonatkozóan, hogy a jövôben hazánkba látogató amerikai hallgatók számára milyen segítséget kíván/tud nyújtani, pl: szállásbiztosítás, idegenvezetôi kíséret bevállalása, fuvarozá - si lehetôségek nyújtása, vagy egyéb segítség adása megjelölendô aktív részvétel rendezvényeinken a jövôben, a MOSZ elvárásai - nak megfelelôen. A pályázat benyújtásához csatolandó dokumentumok: rövid, szakmai önéletrajz, fényképpel, szakmai érdeklôdési kör, eddigi szakmai tevékenységi kör, elért eredmények, pl.: TDK Konferencián való szereplés, vagy publikációk (másolat), mi a jövôt illetô szakmai elképzelése, mit tervez/tud nyújtani a MOSZ számára a közeljövôben, munkahely támogató nyilatkozata. (Hallgató esetében az egyetem oktatói felelôse.) Azon pályázóktól, akik a tavalyi évben beküldték a pályázati anyagukat, de nem nyerték el a kiutazás lehetôségét, csak egy írásos jelzést várunk, hogy az idén is szeretnének részt venni a pályázaton vagy sem. A pályázat benyújtása: a MOSZ és a HUPSA kiadványaiból, ill. honlapjairól tölthetô le, határideje: június 30. formátuma: elektronikus, és 2 példányos nyomtatott, melyet a MOSZ Iroda (1135 Buda - pest, Kerekes u. 9. V/6.) címre kell a megadott határidôig leadni. Ezen pályázatot kizárólag a MOSZ jogosult meghirdetni, elbírálásáról külön Szakmai Bizottság dönt, melynek értelmében szóbeli meghallgatásra hívja a pályázót a MOSZ Irodába. A végleges döntésrôl legkésôbb 30 napon belül, írásbeli értesítést küld a pályázónak. A pályázatról kérésre további felvilágosítást ad: Dr. Rixer Mária, a MOSZ Ifjúsági Fórum elnöke, ill. Fábik Ramóna, a MOSZ titkárságvezetôje az alábbi en: Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Erôs Antónia váltott? Arculatváltás és új programok az Egy csepp figyelem Alapítványnál Az Erôs Antónia által létrehozott Egy csepp figyelem Ala pít - vány május 16. és 23. között megrendezi az Egy cseppes Patikahetet. Ezen a héten is lehet vércukor-, vérnyomás- és ko - leszterinmérést végeztetni az országszerte 600 Egy cseppes patika valamelyikében, ugyanúgy, mint bármikor máskor. Aki azonban ezen a héten méreti meg értékeit, az 30% kedvezménnyel vásárolhat Roche vércukor-, Dr.Hu vérnyomásés Accu Trend koleszterinmérô készülékeket. Májusban kikerül ÚJ logónk az egycseppes patikákra. Patikalistánkat itt találhatja: Amennyiben szeretne csatlakozni az Egy cseppes patikákhoz, írjon ne - künk a címre. Az Alapítvány a Patikahéttel egyidôben megkezdi második or szágjáró körútját is. Május 13-án Tatabányán indul az ECSET II. Ahogyan 2010-ben, úgy idén is péntekrôl péntekre mindig a megyeszékhelyek fôterein várják ingyenes szûré - sekkel az egycseppes sátrakban a szakemberek az ér - deklôdôket. A helyszínekrôl és idôpontokról tájékozódjon a és a facebook-on! Ahhoz, hogy minél több hasonló programot indítsunk, szükségünk van az Ön segítségére is. Vegyen részt munkánkban mindössze azzal, hogy felajánlja adója 1%-át az Egy csepp figyelem Alapítványnak erre az adószámra: Az Alapítvány életének új szakaszába lépett, teljesen megú jul az arculatunk. Emellett új egészségügyi portált hozunk létre minden a cukorbetegségrôl nem csak cukorbetegeknek jelszóval, azzal a céllal, hogy valóban minden információt megadjunk a cukorbetegek és hozzátartozóik számára. Csak a csa - pat és a lelkesedés marad a régi. Május közepétôl folyamatosan várható új arculatunk és honlapunk megjelenése tôl az intenzívebb közösségi kommunikáció jegyében mi is fenn vagyunk a facebook-on: 22 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 23

13 Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Nyílt levél az érintettekhez! I. rész Mindig van olyan látókör, ami a vezetôk figyelmét elkerüli. Ezek csak egy beosztott gyógyszerész gondolatai, egy véleményt tükröznek és megpróbálom bemutatni azt a problémát amely szerintem ma a magyar gyógyszerészetet jellemzi a patikákban. Helyet te sítô gyógyszerészként több megyében is dolgoztam (fôleg az ország nyugati felében) és ezekre a tapasztalatokra építve írom ezt a levelet. Eredetileg az Év gyógyszerésze címû pályázat adta az ötletet a levél megírásához (és persze az a borzasztó állapot, amit a patikák terén tapasztaltam), de jelenleg nem célom e nemes kitüntetés, hiszen végignézve azokat, akik már megkapták, egy élet mun kája van mögöttük, másrészrôl ez a kis iromány túlfeszíti a pályázat hivatalos kereteit, de a cél, hasonló. Beosztott gyógyszerészként szeretnék a szakmai vezetôk felé egy képet mutatni, azzal a reménnyel, hogy pozitív hatással lesz erre az elkorcsosult helyzetre, amely ma a gyógyszertárakat jellemzi. Munkám során azzal a kérdéssel találkozok a legtöbbet (Ez a kérdés volt a pályázat elsô kérdése.), hogy HOL VAN A GYÓGY SZE - RÉSZ A PATIKÁBÓL?!? Több megyében is dolgoztam, többször, mint helyettesítô gyógyszerész és magánszemélyként is azt tapasztalom, hogy a legtöbb esetben nincs gyógyszerész a patikában, vagy nem a beteggel foglalkozik Ennek következtében ki merem jelenteni, hogy nincs Magyaror szágon gyógyszerészi gondozás a patikákban. Hogy miért is van ez? Mert eddig Magyarország egy következmények nélküli or szág volt. Nincs olyan szerv, amely ha tékonyan (és olyan sem, amely egyáltalán megfelelô jogkörökkel rendelkezett volna egy hatékony szakmai kontroll megteremtése ér - dekében) ellenôrizte volna a gyógyszertárak mûködését. Én ebben látom a probléma okát és min - den ide vezethetô vissza. Amíg ez meg nem valósul, nem beszélhetünk sem gyógyszerészi gondozásról, sem magyar gyógyszerészetrôl. Megjegyzem, hogy véleményem szerint jó irányba mutatnak a dolgok, de az ellenôrzés, ill. a következmények hiánya miatt nincs hatása a gyógyszerészetre. A beosztott gyógyszerész a patikában, nem csak szellemi munkanélküli lett, hanem bóloga tó bohóc szerepet kapott, mivel nem ô a tulajdonos. A szava nem számít, mivel a szakma nem érdek ma már a patikákban. Még az úgynevezett dermo-kozmetikai tanácsadók is könnyedén kijátszhat - ják a szakmát és adhatnak ki akár vény nélkül vényköteles gyógyszereket is. Még egyszer szeretném leírni, hogy ezek az állítások csak egy véleményt tükröznek. Senki személyes megbántása nem célom, ez - ért sem írok konkrétumokat (és persze azért sem, mert ellehetetlenítik, ha valaki a nagytôke ellen emel szót, különösen az egészségügyben és Magyarországon van ennek nagy hagyománya ), azonban el tudok képzelni olyan helyzetet ahol a hitelességem végett, megtenném ezt. (Ez Magyarország szégyene, hogy személy szerint nagyobb jelentôséget és következményt tulajdonítanék annak, ha a Hír TV-ben ill. a Magyar Nemzetben megjelennének ezek az esettanulmányok persze immár konkrét tényekkel alátámasztva, mint ha bármely gyógyszerészi érdekképviselet felé el - küldeném ezt a levelet.) Azért esetleg arra jó lehet ez a kis iromány, hogy egy másik szemszögbôl leírjam, mit látok. Talán nem is így van, ahogy leírom, minden esetre én így látom Esettanulmányok 1. Milyen szerepe van ma a gyógyszerésznek egy magyar gyógyszertárban? Gyakorlatilag semmilyen! Megdöbbentô, hogy az érettségizett tu - lajdonost hívják a betegek fôgyógyszerész úrnak, aki persze szívesen oda fogja adni azt a vényköteles gyógyszert, amit a beteg kér (a kitûzô sem mindenhol divat, ill. mit írna ki az illetô, hogy ô a tulajdonos vagy szebben kifejezve ügyvezetô igazgató?), mert ugyebár az üzlet az elsô. Nyissák ki a szemüket és mindenki láthatja, hogy a pénz beszél, kutya ugat. Van Magyarországon egy eltartott tulajdonosi és gyógyszerészi réteg, amely a megvásárolt személyi jogból vagy a saját patikájából, mint üzletbôl meg - él, esetleg az egész családját eltartja, akik közben gyorstalpalón (jobb esetben) elvégezték az asszisztensi sulit. A beosztott gyógyszerésznek nincs tekintélye csak a tulajdonosnak, hiszen ô adja a munkát és a pénzt. Tömegével lehet a megszigorított rendelet után is vény nélkül kapni mindent a patikában, és ebbôl több helyen magán haveri/szívességi kiskereskedelmet folytatnak, nem kicsiben!!! Hogyan lehet ezt megtenni, amikor el kell számolni a vény nélküli receptes kiadásokkal? Annak köszönhetô, amit elôbb is leírtam. Nincs ellenôrzés. A tulajdonosnak vagy a bizalmi ember - eknek minden joga megvan az irodai funkciókhoz. Egyrészt akkor módosítanak készletet, akkor selejteznek le gyógyszert, amikor csak akarnak. Arról nem is beszélve, hogy a nyilvántartásokat kö vet kez - mények nélkül meg lehet hamisítani, csak tudni kell, melyik orvos pecsétszám tartozik egy bizonyos orvos nevéhez. A vény nélküli gyógyszerkiadás hatalmas méreteket ölt Magyar országon. Érdekes dolog lenne összehasonlítani, mennyi vényes gyógyszert szállítottak a nagykereskedôk a patikáknak és ebbôl mennyit adtak ki vényre vagy hivatalos rendelvényre! Döbbenetes lenne a kép! Mint sokan hallottak a 2010-es növekedési hormon botrányról. Én éppen a szomszéd városban dolgoztam, és persze mint szakmabeli utánanéztem a dolgoknak. Meglepett, hogy (mivel gyógyszerész nem volt a patikában) az egyik asszisztens elmeséli nekem, hogy a gyógyszerész örült a forgalomnak és egyébként neki minden gyógyszerbôl van otthon. Ha kell szívességbôl ad bárkinek bármit. A két házzal arrébb lévô konditermet is ô látja el, ahová a helyi rendôrök is járnak gyúrni, de hogy megmutassák milyen kemény fiuk, amikor nem lehetett kapni a B kategóriás elsôsegély csomagot, elôszeretettel állították meg a kocsikat és büntettek a le - járt szavatosságú elsôsegély csomagokért. Sôt még a Hungaro - phar más sofôrt is megbüntették, mert nem állt meg a Stop táblánál, csak lassított. Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Sok helyen tapasztalom, hogy a kábítószereket is rendszeresen ki - adják az asszisztensek. Ki kinek asszisztál valójában?!? Utána meg lehet játszani hogyan tegyék hivatalossá a tranzakciót. A gyógyszerész, aki éppen akkor nincs ott majd úgyis tisztába rakja a dolgokat, csak menjen az üzlet. 2. Parallel szállítások. Patikaláncoknál és egyéb tôkekoncentrációknál (pl. amikor egy gyógyszerész és családja kezében van a környék összes patikája) elôforduló dolog, hogy egy gyógyszertár a hivatalos cégjegyzékben a gyógyszer nagykereskedelmet is fölveszi a tevékenységi körbe. Nyilvánvaló, hogy patika nem folytathat gyógyszer nagykereskedelmet, ill. parallel kereskedelmet, ennek ellenére elôfordulhat kis hazánkban, hogy egyes patikahálózatok (esetleg olyanok, akik érdekeltségi körébe tartozó klinikák és gyógyszer nagykereskedôk is vannak) felvásárolhatják akár az egész ország készletét olyan gyógyszerekbôl, amelyeket a határ túlsó oldalán dupla áron eladnak (új típusú, biológiai gyógyszerkészítmények, amelyek hazánkban valami miatt eleve olcsóbbak és itt az ÁFA is kevesebb) és/ vagy nemzet-egészségügyi érdekek fûzôdnek hozzá. (pl. életmentô beavatkozásokhoz, ill. életeket mentô szü ksé ges gyógyszerek pl. Clexane, Fragmin) Eh hez nyilvánvalóan a nagykereskedôknek is hozzá kellett járulni, ill. fel kellett volna, hogy tûnjön, de csak a forgalom számított. Ilyen szállításokkal hi - vatalosan, leszámlázva(!) küldték egyes pa - tikák tovább a kondi termekben használ a tos szereket (pl. inzu li nok, szimpatomimetikumok és egyéb hörgôtágítók, antiösztrogének, aromatáz-gátlók, HCG stb.), majd a leg - rosszabb esetben kifizették az Ft.-os maximális büntetést. (De ez a legrosz - szabb eset, és csak ak kor következik be, ha valaki konkrét felje - lentést tett. Ilyen ugye - bár nem gyakran fordul elô, mert jó magyar szokás szerint szinte csak a bûnözôknek vannak jogaik, és aki a feljelentést tette ellehetetlenítik. Ôszintén szólva én is tartok ettôl. Mint ahogy már írtam, a pénz beszél ) A nyíló patikák sokszor hihetetlen fizetési határidôket kaptak a kez - dô készlet feltöltéséhez, ami sokszor iszonyatos értékeket öltött. A nyíló patika nyilvánvalóan nem tudta azonnal értékesíteni ezt a hatalmas készletet, de megszokott dolog Magyarországon, hogy csak úgy viszik ide-oda a gyógyszereket egyik patikából a másikba az azonos érdekeltségi körökbe tartozó gyógyszertárak. A befutott, régebben nyitva lévô patikák persze gyorsan túladtak a gyógyszereken, fizetni meg ráér a patikahálózat, ill. a patika a nagykereskedôknek. Elôfordult 1 éves fizetési határidô(!), és az is hogy egy év alatt a csôdbe ment gyógyszertár bezárt. A betegek gyógyszer - ellátása nem volt érdek és persze a más nevén futó patikák, akik a kezdôkészletbôl jót kaszáltak élik életüket, esetleg ezekkel a nem etikus anyagi elônyökkel sikerült tönkretenni a konkurens, sokszor igen régóta mûködô gyógyszertárakat és/vagy gyógyszerészeket, akik vezették ezeket a patikákat és volt még hivatástudatuk. További problémát látok a patikai házalók terén, akik a nyári 40 fokos hôségben is az autóból viszik be a kétes eredetû, az autó csomagterében érlelt gyógytermékeket. A számítógépek adta lehetô - ségekkel élve nagyon könnyen lehetne követni a gyógyszer útját. Tehát ez a probléma is megoldott, csak megvalósítás kérdése. Itt kell megemlítenem Dr. Kiss Gézáné Vas megyei regionális tisztifôgyógyszerészt, aki a hatáskörén belül mindent megtett a gyógyszertárak felelôs ellenôrzése terén. Le kell írnom, hogy az egyetlen személy, akivel találkoztam komolyabb, eredményre vezetô ellenôrzés során. A többi csak színjáték volt, ami annak is a következménye, hogy hihetetlen sok patika jut egy személy ellenôrzési területe alá. Az ÁNTSZ-nek sok esetben meg van kötve a keze és egyébként sem jó a nagytôkével szembemenni, hiszen a patikahálózatok képzett jo - gászokkal a hátuk mögött általában megtalálják a jogi kiskapukat. 3. Az idei esztendô áprilisában új, közelebbi munkahely után akartam nézni. Az egyik patikában soha nem találtam ott a gyógyszerészt. (Nem volt gyógyszerész a patikában, hisz ismertem a többi dolgozót, akik nem gyógyszerészek voltak.) Egyszer felhívtam, mert megkaptam a gyógyszerész számát és magyarázkodva csak annyit mondott: Elnézést hogy eddig ilyen halkan beszéltem, de épp Gyógy - szerész Kamara elnökségi ülésrôl jöttem ki. Nem kommentálom a szakmai elhivatottságot Persze gyógyszerészt nem keres, mert hát ott van ô a patikában, mint gyógyszerész. Önök szerint érdemes ma beosztott gyógyszerésznek lenni?!? Szerintem nem, sôt pont ôk járnak a legrosszabbul, mivel kell egy bólogató bohóc gyógyszerész, aki persze még dolgozik is, mert nem a semmiért fizetik és természetesen, hogy a patika biztosítva legyen szinte az egyetlen személy, akit teljesen hivatalosan bejelentenek. En - nek következtében a kézhez kapott fizetések is szépen tükrözik a gyógy szerész helyét a rangsorban. Több helyen a fizetésen felüli juttatások egy jelentôs (nem hivatalos) része az illetô expediált árréstömegétôl függ. Hogyan versenyezhetne az egy szem gyógyszerész, aki napi 12 órát dolgozik a pláza patikában (mert ott ez a divat) azzal, akinek csak az eladás a dolga! Igen, szándékos szó az eladás, mert a nem kellôképpen szabályozott dermo-kozmetikai tanácsadók is ebbe a körbe tartoznak. A kozmetikai készítményeken, ha nagy készletet rendelnek akár 40-60%-os haszon is lehet. Ebbôl következôen kitalálható vajon ki produkálja a legnagyobb ár réstömeget a patikai eladások során. A betegek meg egyébként is a tulajdonos fôgyógyszerész Úrhoz (aki nem is gyógyszerész, mert a kitûzô sem divat) mennek segítségért, aki kiadja vény nélkül a vényköteles gyógyszereit Ilyenkor érdemes lenne Önöknek ezt a lenézést átérezni a beteg részérôl, amit a beosztott gyógyszerész felé mutat, hiszen az a normális ha mindent megkap a patikában, hiszen ez csak egy üzlet Itt szeretném megjegyezni, hogy általában a vezetô (tulajdonos) gyógyszerészek nem foglalkoznak a továbbképzési pontok megszerzésével sem, hiszen ha elegendôt rendel egy nagykereskedôtôl leigazolja a pontjait. Üzlet az egész. Sôt nem csak az övét, hanem az asszisztensekét is, akik persze nélkülözhetetlenek a gyógyszertárban. Ennek az esetnek is több helyen szem- és fültanúja voltam. 4. A bólogató beosztott gyógyszerész, mint bohóc szerepe a patikában. Nekem az a meglátásom, hogy a legtöbb esetben a beosztott gyógyszerész van a ranglétra legalján egy mai patikában. Még a takarítónônek is nagyobb beleszólása van a szakmai dolgok alakításában, mint a gyógyszerésznek, mivel a gyógyszerészt lehet nélkülözni (papíron ott van a személyi jogos is) és ebben a szûkös anyagi helyzetben elôször azt küldik el, aki nélkülözhetô. Mivel eddig ez egy következmények nélküli ország volt és a szûkös anyagiak miatt a személyi jogos gyógyszerész sem törôdött semmivel, leginkább csak az üzlettel. Rosszabb esetben a takarítónô is a tulajdonos rokona (ez az asszisztenseknél gyakran így van), így még nyilvánvalóbb a ranglétra. A takarítónôre visszatérve ez még a jobbik eset, mert ekkor legalább van takarítónô. Folytatjuk! Budapest vonzáskörzetében, Pest megyében gyógyszertár eladó. Érdeklôdni: 06 (30) Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Ha tavasz, akkor kongresszus Áprilisban szokásomhoz hûen részt vettem a tavaszi szépségipari kiállításon. Gyermeki izgalommal vártam mi lesz az idei trend. Az elôzetes információkból már sejteni lehetett, hogy a rendezvény két téma köré csoportosul, az egyik a legfrissebb anti-aging eljárások, a másik az örök téma, a depiláció. Az anti-aging, azaz az öregedés ellen -i eljárások az általános felfogás szerint csak a fiatalos külsô megôrzésére szolgálnak, de valójában az anti-aging a belsô egészség megtartására és a hi - bák kijavítására is törekszik. Az öregedés elleni kozmetikumok kínálatában találkoztam olyan bôrfiatalító készítményekkel, melyek növényi ôssejteket tartalmaznak, hatóanyagukat egy rendkívül ellenálló és regenerálódásra képes almafajtából állítják elô. Egy magyar kozmetikai cég, az általuk elôállított termékeikben a Hévízi tó gyógyító erejét használják ki. A tó, mely a világ legnagyobb biológiailag is aktív természetes termáltava, számtalan ér - tékes ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. A termékekben megtalálható fô összetevô neve Pannon Formula, melynek alkotóelemei a Hévízi víz, Hévízi iszap, természetes gabonakivonatok és illóolajak. Még mindig nagy sláger a Dermaroller, azaz Mezoroller, mely során egy sûrû tûfelületû hengert görgetünk végig a bôrfelületen, ezzel apró csatornákat nyitunk meg, melyeken keresztül steril hatóanyag koktélokat juttathatunk a bôrbe. Még számtalan fiatalító eljárást kínáltak a kiállítók, de hatásukat tekintve lényegében hasonlóak, így ki-ki ízlése szerint megtalálhatta a számára legmegfelelôbbet. A depiláció kimeríthetetlen mûfaj. Egy kicsit lejáratta a szakma a végleges szôrtelenítés fogalmát, de vannak valóban kíméletes és hosszan tartó hatást biztosító, bôrbarát eljárások. Ilyen például a cukorpasztával történô szôrtelenítés. A természetes cukor paszta, mely cukor és víz fôzete, alkalmas arra, hogy a szôr növeke - désével azonos irányban, a lehetô legkisebb fájdalommal, tö - ké letesen eltávolítsa a szôrt, a beszakadás kockázata nélkül. A cukorpaszta nagy elônye a többi depilációs eljárással szemben, hogy hidratálja a bôrt, megszünteti a benövést, gyengíti a szôrszálakat és kitolja a visszanövési idôt. Számtalan termék született a szôrnövekedés szabályozására, melyet a frissen szôrtelenített bôrfelületen használ a szakember, ennek célja a szôrtelenség lehetséges retardációja. A sminktrend nem sokat változott, inkább a sminkszerek tökéletesedtek. A lifting hatású alapozók és szemkorrektorok, valamint az optikailag fiatalító csillámok együttes kombinációja megfiatalítja viselôjét. A szempilla hosszabbítás korát éljük, mely megkönnyíti a minden - napi sminket. A szálankénti szempilla hoszszabbítás természetes hatású és mintegy ék - szerként hangsúlyozza ki a szemeket. A körmös szakma is képviseltette magát a kiállításon. Rengeteg az új termék és technológia a körmös világban is. Számomra új - donság volt a körömlakk zselés formában, mely tartós, mint egy UV zselé, viszont könnyen eltávolítható és hypoallergén. Hódítanak a különbözô kézfiatalító eljárások is, mezoterápiás kézfiatalítás, meleg olajos kézfürdôk, illetve kézpakolások. Általánosságban elmondható, hogy ebben az elgépiesedett világban, egyre többször nyúlunk vissza a természet adta lehetôségekhez. Ahhoz, hogy a természeti kincseket a hasznunkra fordíthassuk, vigyáznunk is kell rá, legalább úgy, mint a saját egész - ségünkre! Az egészségmegôrzés fontos feladat, a szépségipar pe dig hozzásegít bennünket az ápolt és fiatalos külsônk meg - tartásához. Minden Kedves Olvasónak kellemes és szép napokat kívánok! Barabás Éva Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nyitott szemmel! A nagykereskedôk ritkítják a szállításokat Németországban napi két kiszállítás és egy éjszakai extra járat minden patikának kijár a fô beszállítótól. A nagyker forgalmának csaknem 1%-át emészti fel a logisztikai költség. Ahol ez tartósan 1,4% fölé emelkedik, ott rövidesen lehúzhatják a rolót. Az egyik legnagyobb kereskedô a Gehe rövidesen csökkenteni kényszerül a szállítási gyakoriságot. Az anyacég (Celesio) ugyanis milliós nagy - ságrenddel szeretne könnyíteni a logisztikai büdzséjén. A konszern vezetôje, Dr. Fritz Oesterle azonban biztosított minden partnert, hogy a minôségbôl nem engednek. A Sanacorp szintén hatalmas nyomás alatt áll. Az egyre növekvô üzemanyagárak miatt szintén csökkenteni kívánja a kiszállítások számát. Ôk azonban egyedi tárgyalások útján kompenzálni szeretnék leghûségesebb vevôiket. Forrás: A gyógyszerészek az orvosokat is megelôzik A Reader s Digest magazin idén is elkészítette a foglakozásokhoz kötött bizalmi rangsorát. Az egész európára kiterjesztett vizsgálat során több mint húsz év feletti személy válaszolt a kérdésekre. Németország közel 7000 válaszadóval képviselte a választ adók táborát. A német adatok szerint a gyógyszerész továbbra is az egyik legnagyobb bizalmat élvezô hivatások közé tartozik 87%-al. Csak a tûzoltó, a pilóta és nôvéri szakmák elôzik meg. Az orvosi hivatás csak az ötödik lett. A bizalmi rangsor vége évek óta szinte változatlan. A befektetési tanácsadó az autókereskedô és a futballista zárják a sort. Meglepetést igazán a papi hivatás hozott. A tavalyi eredményhez képest 12%-ot esett. Igy közvetlenül a taxisok mögé kerültek. Forrás: Az erôs dohányosoknak többe kerül az egészségük megóvása Az USA Arizóna államában a jövôben az elhízottaknak és a dohányosoknak büntetést kell fizetniük. Az állami egészségügy tehermentesítése céljából kell e nem túl népszerû intézkedést meghozni. Sajnálatos, hogy mint az USA többi államában is a tulsúly szinte népbetegséggé vált. Amennyiben a betegek nem tartják meg or vo - suk egészségesebb életmódra vonatkozó elôírásait, évente mint egy 50 dollár büntetést kell fizetniük az állami egészségügy kasszájába. Az elôzetes kalkulációk szerint ez évente mintegy 500 millió dollár (kb. 350 millió ) bevételt jelent. Forrás: Zéró tolerancia a gyógyszerpromócióban? Nem elôször futott neki már valamelyik hatóság az orvosok utaztatására, a felíró orvosok többszintû dotálására irányuló a sokszor készpénznek vett pletykák alapján akár általánosnak is mondható gyakorlatnak. A nem teljesen megfelelô vagy nem teljesen egyértelmû jogszabályi felhatalmazások keretei között, az ellenérdekû szereplôk hosszú sora mellett a megfelelô kormányzati támogatás hiánya csak tapogatózó lépéseket tett lehetôvé. A kormány azonban most minden korábbinál elszántabbnak tûnik a gyógyszerpromóció visszásságainak rendezésében, melynek rendkívül látványos elemeiként születtek az OGYI elsô határozatai. De vajon tényleg következik-e a mostani döntésekbôl, vagy az azok kapcsán bejelentett tervezett változtatásokból a nem kívánt promóciós gyakorlat érdemi változása? Anélkül, hogy az eljárás egyébként sem ismert részleteit elemeznénk, és a konkrét ügyek megítélését meghagyva az arra hivatott bíróságnak, érdemes átgondolni, hogy mi következik a döntésekbôl: milyen hatása lehet a gyógyszerpiacra, az or - vosok felírási és promóciós gyakorlatára, és miként kell és lehet reagálnia a piaci szereplôknek? Alapkérdések: miért kell és lehet a felíró orvosoknak ilyen juttatásokat adni a gyógyszerpromóció keretében, miért kell és lehet még mindig ilyen agresszív piaci promóciós gyakorlatot folytatni például olyan generikus piacokon, ahol elvben a termék árának önmagában is determinálónak kellene lennie? Ha a jogellenes és leplezett juttatást bizonyítottnak tekinti a hatóság, akkor ez a juttatást elfogadó orvos oldaláról nem, csakis a gyógyszercég oldaláról jogsértô? A közvetlenül a felíró orvosnak szóló juttatások mellett az egyéb intézményi, alapítványi támoga - tások is leplezett ellenszolgáltatásnak tekinthetôk-e. Forrás: Medical Tribune (2011. április 13.) Gyógyszerhiány fenyegethet Az új gyógyszer-finanszírozási elképzelések még a kevésbé drasztikus forgatókönyvek szerint is gyógyszerhiányhoz vezethetnek, fôleg a gyógyszerkassza jövôre esedékes visszavágásával. Piaci szereplôk szerint könnyen valósággá válhat a hatósági gyógyszerár, ami gyártók kivonulásához és tömeges patikacsôdökhöz vezethet. A kórházszövetség szerint a kassza megszorításai a betegekre és a szolgáltatókra is komoly hatással lesznek. Gyógyszer hiány - hoz vezethetnek a javaslatok. Gyógyszerhiányhoz vezethetnek a finanszírozással kapcsolatos kormányzati elképzelések, a kassza szûkítésével pedig gyártók vonulhatnak ki az országból, a patikákra tömeges csôd várhat. Még a kevésbé drasztikus megoldások választása esetén is gyógyszerhiányhoz vezethetnek az új gyógyszer-finanszírozási rendszerrel kapcsolatos kormányzati elképzelések (Napi Gazdaság, április 11.) véli az érintettek többsége. Komolyabb gondok nem az ez évre tervezett 25,9 milliárd forintos megtakarítással, hanem a gyógyszerkassza 2012-es megkurtításával következhetnek be (elôször 83, majd 120 milliárd forintos csökkentést irányoztak elô a Széll Kálmán tervben). Az egyeztetésre a hétvégén átadott dokumentum szinte minden pontjánál azt jelzik, hogy az szakmai szervezetek elôterjesztésein alapszik. Forrás: Napi Gazdaság (2011. április 14.) Díjat kérnek a patikusoktól A kötelezô kamarai tagság elôírása már a jogszabály elfogadása után némi aggodalmat keltett a patikusok körében. A Magyar Gyógyszerészi Kamara taglétszáma (tehát azoknak a száma, akik önként is beléptek az érdekképviseletbe) 7 7,5 ezer, így sokan könnyen elképzelhetônek tartják, hogy a szervezet kihasználhatja majd a jogszabályban lehetôvé tett maximális tagdíjat. Ez a legkisebb patikáknál az évi 21,6 ezer forint 60 ezerre emelkedését hozhatná (az önkéntesen fizetendô díjak most a személyi jogos patikusoknál forgalomhoz kötöttek). A félelmeket némiképp megalapozhatja, hogy mint arról a Magyar Hírlap beszámolt bizonyos területeken 9 ezer forintos adminisztrációs díjat kell fizetni ahhoz is, hogy valaki beléphessen a Magyar Gyógyszerészi Kamarába. A kamara budapesti szervezete szerint az új tagok felvételével járó feladatok és terhek, így a költségek is jelentôsen megnôttek, ezért vezetik be az adminisztrációs díjat. Tekintve, hogy az errôl szóló határozatot a köztestület budapesti szervezete hozta, így az csak a fôvárosi gyógy - szerészekre vonatkozik Forrás: Napi Gazdaság (2011. április 22.) Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba 26 Gyógyszertár X. évf. 5. szám Gyógyszertár X. évf. 5. szám 27

15 London körzetrôl körzetre A Whitehall és a Westminster II. Ahogy azt a múlt hónapban írtuk, új sorozatunkban London városának nevezetességeit, híres épületeit, történelmét ismerhetik meg körzetrôl-körzetre. Ezúttal folytatjuk a Whitehall és a Westminster körzetének bemutatását. Az e havi nevezetességeket a megfejtésekben találják. A vízszintes 1-es sorban egy utca nevét fejthetik meg. Akirôl el - nevezték az között élt és ô volt a az újonnan megalakult Harvard egyetem második végzett diákja. Tanulmányai befejeztével visszatért hazájába, ahol az an - gol polgárháborúban a királyellenes hadseregben harcolt ban a Whitehall-palota közelében földet vásárolt, és egy utcasornyi házat épített. Az eredeti épületekbôl még áll négy, bár ezeket is sok - szor átalakították azóta. II. György 1732-ben Sir Robert Walpole-nak ajándékozta a 10-es számú há zat. Azóta ez a mindenkori miniszterelnök hivatalos rezidenciája. Biztonsági okokból 1989 óta egy vasrácsos kapu választja el az utcát a Whitehalltól. A függôleges 17-es sor Lon - don egy különleges helyének ne - vét takarja, mely tulajdonképpen a londoni lovasgárda, a lovastestôrök laktanyája. A 16. században VIII. Henrik bajvívó tere volt, ma itt kerül sor naponta az ôrségváltásra. Az elegáns épület ben készült el William Kent tervei szerint. A dísztér bal oldalán látható az Old Treasury, a pénzügyminisztérium régi épülete, ami szintén Kent tervezett, és az 1758-ban emelt Dover House, amely ma a Scottish Office otthona. A dísztér egyik sarkában látható a teniszpályája körvonalának egy része, ahol állítólag VIII. Henrik játszotta a mai tenisz egy korábbi formá - ját. A szemközti oldalon szembetûnô a borostyánnal befutott Citadella. E bombabiztos erôdítményt 1940-ben építették az Admiralitás mellett. A II. világháború alatt a Tengerészeti Hivatal a haditengerészet kommunikációs parancsnoksága volt. Újabb híres épület nevét ta - lál ják a függôleges 13-as sorban. Az épület Inigo Jones remekmûve és az olasz Palladio klasszicista stílusának elsô londoni példája ben készült el, miután Jones hazatért olaszországi tanulmányútjáról. Tiszta vo - na lú homlokzata forradalmi szakítást jelentett Erzsébet korának cikornyás tornyocskáival és eltúlzott ornamentikájával. Ez az egyetlen épület menekült meg az 1698-as tûzvésztôl, amely a Whitehall-palotát elpusztította. Vízszintes 1. Megfejtés 14. Originális 15. Nyílászárója 18. Tata híres tava 20. Világra jövetelét elôsegíti, visszafelé! 21. OD 23. ZGI 24. HAK 26. Az abc eleje 27. Düledezô épület 29. Ragadozó madár fegyvere 31. Szovjetunió! 33. Kinetikai Energia Vissza - nyerô Rendszer visszafelé! 34. Fejfedôt készítô mester 35. Sport - egyesület 36. Elkér páratlan betûi! 38. Egy ékezet híján: enyveskezû 40. Gallium vegyjele 41. Éra 43. Arab rang és Fejér me gyei község 44. A vajat szétteríti a kenyéren 46. Fûszernövény 48. Itt ül a kisbaba! 49. Rangjelzô 51. Folyóvíz teszi 52. Elgondolkodik 53. Tesz 55. Fenyôbôl készült szeszesital 57. Oroz 58. Uni - versity of Findlay 60. FAA 62. Feljegyzés idegen szóval 64. Szeglet 67. Gyapjas állat 69. Indiai város a hasonló nevû tartományban 70. József a földtudományok adjunktusa a Szegedi Tudományegyetemen 71. Az ismerô 73. Régi római pénz 74. Létrejött Függôleges 2. OE 3. World Rally Championship 4. Apró zaj 5. Betegség lehet ilyen alapú 6. Részére 7. GTE 8. Olasz helyeslés 9. Rádium vegyjele 10. Fiatal hal 11. Nôi név 12. Férfinév 13. Megfejtés 16. Kicsinyítô képzô 17. Megfejtés 19. Kutyára mondhatják 22. Dorottya becézve 24. Kupac 25. Tihamér, A Folyondár c. könyv írója 28. Van bátorsága 29. Kalória 30. Ruhát tisztít 32. Kettôs betû 37. Egyhelyben 39. Szakad a széle 41. Méh szállás 42. A gondolkodó c. szobor alkotója 44. Macskának is van ilyen 45. -Stop 47. Angol férfinév 48. Kimászik az ágyból 50. Olasz névelô 54. Ilyen a malac farka 56. Csípte 59. Autó - márka 60. Szaporodik a pénz 61. Szeméttároló visszafelé! 63. Farrow, amerikai színésznô, Woody Allen felesége is volt 65. Szóösszetételekben: légi 66. KIE 68. Ütôlap a kártyában 72. A disznó lakhelye A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Kránicz Józsfné Bene Patika, Mátrafüred 28 Gyógyszertár X. évf. 5. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 5. szám május

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 Helyszínek: Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Kedvezô-e a magángyógyszerészet számára az új törvény? Csak abban az esetben, ha tudatosan felkészülünk alkalmazására, hogy soha többé ne fordulhasson elô egy neoliberális ámokfutás a gyógyszerügy területén. E célból szerveztük meg az ez évi, kötelezôen választható továbbképzésünket. A gyógyszerészet paradigma váltása Health Promoting Pharmacy (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) A lakosság kb. egyharmada egészséges, vagy an - nak tartja magát. Kiaknázatlan terület a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából, mert ezekkel az emberekkel az egészségügyi ellátás egyáltalán nem foglalkozik, ugyanakkor jelentôs hányaduk megfordul a gyógyszertárakban, vagy a banális tüneteire vesz valamilyen szert, vagy mint szívességi gyógyszerbeszerzô, több-kevesebb rendszerességgel jár a patikába. Népegészségügyi programnak megfelelôen be kell cserkésznünk ôket hogy az egész - ségük minél tovább meg is maradjon. E célt szolgál - ja a Health Promoting Pharmacy. Egészségpolitika (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Szemléletváltás van az egészségpolitikában. Ha ko - molyan vesszük és nemcsak az óhajok szintjén állít - juk, hogy a gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves része, akkor a gyógyszerészeknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük az egészségpolitika minden rezdülésérôl, és minden olyan témához be kell csatlakoznunk az egészségügyön belül, ahol a mi interdiszciplináris tudásunk a betegellátás érdekében hasznosítható. A szakmai felelôsség jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásai (elôadó: Dr. Sándor István) A törvényi változások lehetôséget teremtettek a személyi jogos gyógyszerész társadalom számára, de egyúttal veszélyeket is rejtenek magukban, elsôsorban megjelenô alsóbb rendû jogszabályok formájában. Elsôrendû feladatunk és kötelességünk minden ránk vonatkozó jogszabály figyelemmel kisérése és erkölcsi, etikai vonatkozásainak lemodellezése, an - nak érdekében, hogy soha többé ilyen neoliberális ámokfutás ne következhessen be hazánkban. Lehetôség, vagy nyûg? Minôségbiztosítás (elôadó: Dr. Samu Antal) Ha a fejlett országokban minden rendben lenne az ellátás minôségével, nem esne ennyi szó, és nem je - lenne meg ennyi rendelkezés a minôségbiztosításról és újabban a minôségirányításról. Kétségtelen, hogy nônek az adminisztrációs terhek, de ez a biztonságot szolgálja mind a betegek, mind a szakemberek vonatkozásában. Saját jól felfogott érdekünk is te hát a minôségbiztosítás bevezetése és tudatos mûvelése. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) A gyógyszer különleges áru! Ez abban is megnyilvánul, hogy a gyógyszerellátásnak mikroszinten, (azaz egy-egy patika szintjén) és makroszinten, tehát országos méretekben is figyelemmel kell kísérnie az epidemiológiai adatokat és változásokat annak érdekében, hogy megfelelô színvonalon történhessen a gyógyszeres terápia menedzsment. Ez egyúttal egy újfajta kapcsolatrendszer kiépítését is igényli az alapellátás orvostársadalma és a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek között. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Pap Endre 70 éves............................................. 2 Aktuális Miniszteri meghallgatás a Parlamentben.............................. 4 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Célkitűzés... 1. Információt kapni arra, hogy gyógyszerészként mennyire

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Szomor János Vezető Ügyfélmenedzser Sopron Bank Zrt Martonvásár, 2015. november 6. Beruházási hitelek Ingatlan vásárlás, létrehozás Gépvásárlás Részesedés

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Nagy Csaba OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgató PSZÁF II. Biztosítás-konferencia Siófok, 2007. május 17. OTP Magánnyugdíjpénztár OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2015.05.30. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 1 A gyógyszerlobbi legendája Ciklusokon átívelő gyógyszeripar ellenes kommunikáció tudatos

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira!

Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira! Partnertájékoztató 1. Általános információk Megtakarítási- és hiteltermékek Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira! Életünk talán legnagyobb és

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása Hulladékból tüzelőanyag KSZGYSZ HTÜ munkacsoport Szakmai Nap Budapest, 2016. 11. 30. Hotel Griff 2014. szeptember 23. Markó Csaba KSZGYSZ szakértő

Részletesebben

Az OEP hatósági feladatai

Az OEP hatósági feladatai Az OEP hatósági feladatai Budapest 2016. február 27. dr. Bidló Judit Főosztályvezető Biztosított jogviszony TB támogatés Szerződéses kapcsolatok Gyógyszertárak száma Patikák megoszlása TB támogatott

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Az MNB pénzforgalmi fejlesztési irányai

Az MNB pénzforgalmi fejlesztési irányai Az MNB pénzforgalmi fejlesztési irányai Bartha Lajos GIRO Konferencia 2015.09.09. A pénzforgalom hatékonysága az elektronikus fizetési módok elterjesztésével javítható Az MNB jegybanktörvényben rögzített

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2017.01.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról Kutatási tapasztalatok www.tukorterem.hu A kutatásról Elsődleges célcsoport: gazdálkodó klasszikus civil szervezetek (magánalapítványok és egyesületek)

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek Fő témakörök Fővédnök: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Rt. vezérigazgatója Az

Részletesebben

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben