1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat"

Átírás

1 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a mellékelt hitelfelvétel-szerzıdéstervezetben foglaltakkal egyetért, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi-és Ellenırzési Bizottság jóváhagyása után a bankkal a szerzıdést aláírja. Szakmai felelıs: Politzer György pénzügyi-és ellenırzési bizottság elnöke. Határidı: amikor szükségessé válik (Sallay ügy rendezıdése esetén). 3/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a Déli, Nyugati és az Orlovacz területén építendı szennyvízcsatorna-hálózat építése tárgyában meghírdetett pályázat ajánlati értékelése alapján úgy határozott, hogy az összességében legelınyösebb pályázónak az alábbit fogadja el és felkéri a polgámestert a további intézkedések megtételére. A pályázat gyıztesének ponttal a MÉLYÉPSZOLG Kft-t hírdeti ki. 4/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a gazdasági társaságokról és a cégeljárásról szóló 1997.évi CXLIV és CXLV törvények szabályai szerint a Fórum-Pomáz Amszterdam Kft-t egyszemélyes társasággá, a kft. társasági szerzıdését alapító okirattá alakítja. A mellékelt alapító okiratot elfogadja. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy megbízza a BÉTA-AUDIT Kft.-t, ügyvezetı: Dr. Benedek József könyvvizsgáló, a Fórum-Pomáz Amszterdam Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. 6/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Fórum-Pomáz Amszterdam Kft. Kft. végelszámolójaként Farkas Zsuzsát jelöli ki. Felhívja a Kft. ügyvezetıjét, Vicsotka Mihályt, hogy a év vonatkozásában december 31.-i állapottal készíttesse el a 2003.évi pénzügyi beszámolót és azt 15 napon belül nyújtsa be a végelszámolónak. Határidı: folyamatos és február 1. 1

2 7/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Magyar Kultúra Napja rendezvényt a Mővelıdési Ház és Könyvtár által elıterjesztett, 200e.Ft. összegő költségvetést elfogadja azzal, hogy épüljön be az intézmény 2004.évi költségvetésébe. Szakmai felelıs: Végıs Ildikó mővelıdési fıelıadó, Gáspár Sándor igazgató. 2/2004. ÖTÜ. 8/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Raiffeisen Ingatlan Rt. Alcsevicze projekttel kapcsolatos ajánlatot alkalmas ítéli további kimunkálásra. Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a további részletek kimunkálását a Raiffeisen Ingatlan Rt.-nél. Határidı: azonnal és folyamatos. 9/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 15/2003(01.28.).sz. Ök. határozat végrehajtását felfüggeszti. A határozat felfüggesztése nem vonatkozik a költségvetésnél az önrész tervezésére. Szakmai felelıs: Herpai Sándor infrastrukturális-és környezetvédelmi tanácsnok. Határidı: folyamatos (ISPA pályázat végleges döntéséig), illetve /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy felkéri a jegyzıt a köztisztviselı jogállásáról szóló 1992.évi XXII. törvény 34..(3). bekezdése alapján készítse el a évre vonatkozó teljesítménykövetelményrendszert, majd terjessze a Testület elé. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: 2004.december havi elsı testületi ülés. 11/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 95/2003.(04.22.).sz.Ök.határozat benyújtott beruházói javaslat támogatása a Hungropharma területére, garancia és kompetencia kérés a nemzetközi ifjúsági tábor kapcsánvégrehajtási határidejét folyamatos -ra módosítja. Határidı: folyamatos. 2

3 12/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- a 151/2003. ( ).sz.Ök. határozatát -mely a 116/2002.(08.27.).sz.Ök.határozat (ravatalozó és a református területtel szemben lévı terület kisajátítása, kisajátítási eljárás megindítása) végrehajtási idejét módosítja- az alábbiak szerint egészíti ki: 1./ törekedni kell az egyezséggel történı megoldásra, 2./ a költségvetésben, az egyik fejlesztési tételként, történjen felsorolás, a rangsorban kapjon helyet a jelenlegi állapot szerinti meghatározással. 3./ A Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodása végezzen számításokat, kb. 40M.Ft. nagyságrendrıl van szó. Lehetıség szerint történjen meg, a költségvetés során erre vissza kell térni. A kisajátítás határideje: 2004.VI.30. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: azonnal és folyamatos. 13/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott a 191/2003.(10.02.).sz.Ök.határozat az önkormányzat tulajdonában lévı 051/29 hrsz-ú, külterületi ingatlan szándéknyilatkozat tétele (bérleti konstrukció keretében- Aquaparc létesítésére- végrehajtása kapcsán, hogy ha fél éven belül nem látszódik körvonalazódni a megoldás, akkor az ingatlanügy visszakerül a Testület elé. Határidı: 2004.június /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a 231/2003.(10.28.).sz.Ök.határozat (OEP állásfoglalás kérése) végrehajtási határidejét módosítja. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 279/2003.(12.02.).sz. Ök. határozatban foglaltak a pontos kondíciók ismeretében kerüljön vissza a Testület elé. Határidı: 60 nap. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésekben rögzítetteket és a szóban tett kiegészítéseket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. 16/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal két fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a melléklet szerint elfogadja a 164/2002.(IX.24.) határozattal elfogadott Pomáz Város településszerkezeti tervének módosítását. Tekintettel az évi LXV. tv., valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. Törvény 7..-ának (3) bek. B) pontjára, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett OTÉK 2.. (1) bekezdésében foglaltakra. 3

4 Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. 17/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbiak szerint határozott a HÉV állomás tanulmánytervének elbírálása, valamint a CBA Áruház programterve kapcsán ki kell dolgozni a tanulmányterv 2/b. változatát, elı kell készíteni annak szabályozási tervét. Figyelembe kell venni a Tervtanács instrukcióit. Fel kell kérni a tervezıt a HÉV állomás szabályozási tervének elkészítésére, egyeztetésekre. Gazdasági megállapodást kötni a CBA-val. Határidı: -forgalomtechnikára, tervezésre, gazdasági megállapodás megkötésére az érintett CBA tulajdonosokkal 2004.február 28. -a HÉV állomás egészét érintı egyeztetésekre és a szabályozási terv elkészítési ütemeire 2004.május vége. 18/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy felkéri - a Polgármesteri Hivatalt keressen megoldást és terjesszen megoldási javaslatot a Testület elé a 9030 hrsz. zártkerti ingatlanról a 3013/1 hrsz. ingatlanra történı bejutás kérdéskörében, - a polgármestert végezzen vizsgálódást történt-e hivatali mulasztás, volt-e felelısségre vonás, stb. Határidı: /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 13 igen, 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Pomáz Város Önkormányzat közoktatási intézményrendszere mőködésének minıségirányítási program c. elıterjesztést munkaanyagként elfogadja, a Kulturális Bizottság a napirend során elhangzottak figyelembevételével tekintse át. Az elıterjesztés a március havi ülésen ismét kerüljön a Testület elé. Felelıs: Puskás Aurél tanácsnok. Határidı: március /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 19/2004.(01.27.).sz. Ök. határozatát kiegészíti azzal, hogy a város intézményei Pomáz város Önkormányzat Közoktatási Intézményrendszere mőködésének minıségirányítási program 1.sz. mellékletében rögzített ütemtervnek megfelelıen saját feladataikat folyamatosan végezzék. Felelıs: Puskás Aurél kulturális bizottság elnöke. Határidı: folyamatos Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen, 2 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 21 óra után az elfogadott, még hátralévı napirendeket tárgyalja. 4

5 21/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Képviselıtestület évi munkatervét a következı ülésen tárgyalja. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a köztisztviselıi juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001.(10.18.).sz. Ök. rendelet kiegészítésére vonatkozó elıterjesztést leveszi a napirendrıl. 22/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Fórum-Pomáz Kft. megszüntetésérıl hozott 298/2003.(12.16.) Ök. határozatát tekintettel a én hozott döntésekre akként módosítja, hogy a végelszámolás kezdı idıpontját február 1-jében határozza meg. Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Szelistyét érintı napirend kapcsán zárt ülést rendel el. Zárt ülésen hozott határozat: 23/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat változási tilalom elrendelése. 24/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a mellékelt tervezet szerint elfogadja. Hatályos 2004.január 27 naptól. Az Alapító Okiratot meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatóságának. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy Ft. támogatás folyósítását engedélyezi Pomáz Barátai Társaságnak a Magyar Kultúra Napján adományozott nívódíjakhoz. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az összeget a évi költségvetés számítási anyagába építse be. Felelıs: Varga László irodavezetı. 26/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 244/2003.(10.28.).sz. határozatot a Városi Bölcsıde vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: hét létszám helyett egy fı munkaidejének négy óráról 8 órára 5

6 történı emelése és egy fı hat órás munkaerı beállítása tekintetében. Feladatfinanszírozás: július 30-ig. 27/2004(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag - úgy határozott, hogy szükség van a golf project megvalósulására, a befektetıtıl ( Natur-All Golf Kft ) beérkezett ajánlatait, 1., - beépítési méret 5% - zöldfelület minimum 85% - golf pálya mérete minimum 60 ha - kiszolgáló létesítmények, Hotel, Klubház Wellness központ: 9000 m2 - Hotel, Klubház, Wellness központ építmény magassága: 7,5 m - Apartman házak: m2 - Apartman házak építmény magassága: 7,5 m 2., - beépítési méret: 7%, - zöldfelület minimum: 85% - golf pálya mérete minimum 60 ha, - Hotel, konferencia központ, fedett parkoló, étterem: 6000 m2 - Klubház, kocsiszín, karbantartó mőhelyek: 4500 m2 o Wellness központ, fedett sportpálya, uszoda, kiszolgáló helyiségek: 4000 m2 - Hotel, Klubház, Wellnes központ építmény magassága: 7,5 m - Apartman házak 120 blokk, bruttó: m2 - Apartman házak építmény magassága: 4,5 m elfogadja, tárgyalásra alkalmasnak találja és egyben felkéri a 257/2003.(11.03.) sz. Ök. határozatban megbízott golf-munkacsoport tagokat, hogy a Csobánka Község Önkormányzatának 133/2003.(X.30.) KT-határozata alapján delegált tagokkal együtt, a munkacsoport keretein belül, az érintett települések érdekeit maximálisan figyelembe véve, válasszák ki a legalkalmasabb ajánlatot, egyben javasolja a fent említett második ajánlati verzió további támogatását. Felelıs: Zsebe Zsolt kistérségi ügyekért felelıs tanácsnok. Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: február 10. 3/2004. ÖTÜ. 28/2004.(02.04.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy követeléseinek érvényesítésére jogi eljárást kell kezdeményezni a Sallay I.B.H.- val szemben. A Testület felkéri a polgármestert, hogy a Sallay I.B.H.-val szemben követeléseink érvényesítésére bírósági eljárást kezdeményezzen. Dr. Szabó András jegyzı. 6

7 29/2004.(02.04.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbiak szerint határozott: Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete a pomázi 1689/184, 1689/185, 1689/186,1689/198, 1689/201,1689/202, 1689/203 helyrajzi szám alatti ingatlanok vonatkozásában a 286/2003(12.16) sz.határozatában felhatalmazta Golub Athanász polgármestert, hogy 5 fı tanácsnok egyetértése mellett kezdeményezzen tárgyalást az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatósággal a fenti ingatlanok visszavásárlására oly módon, hogy az Önkormányzat részérıl elvégzett közmővesítési költségek, közmőfejlesztési hozzájárulások a vételárban érvényesítésre kerüljenek. A Képviselıtestület 290/2003(12.16) sz. határozatában felhatalmazta Golub Athanász polgármestert a határozatban megnevezett 5 fı tanácsnok egyetértése mellett- az adás-vételi szerzıdés megkötésére. Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete tudomásulveszi az ONYF és Pomáz Város Önkormányzata között december 19 napján aláirt szerzıdést, annak kiegészítésére 2004 január 28.napján aláírt adásvételi szerzıdést kiegészítı szerzıdést, valamint ugyanezen felek között 2004 január 28 napján aláírt megállapodást, mely tartalmazza fenti ingatlanok vonatkozásában a Sallay I.B.H.Kft-nek bejegyzett elıvásárlási joga tekintetében az elıvásárlási jogosultsággal határidıre történı élés elmulasztásának tényét. Pomáz Város Képviselıtestülete a fentiek ismeretében valamint annak tudomásulvétele mellett, hogy a Sallay I.B.H. Kft bírósági eljárás során perben vitathatja az adásvételi szerzıdés jogosságát elıvásárlási jogára hivatkozással és ez hátráltathatja az ingatlanok további értékesítését - úgy határozott,hogy a fenti ingatlanok vételárának kiegyenlítésére a Raiffeisen Bank Rt. Által nyújtandó Multicurrency kölcsönt igénybe kivánja venni. A kölcsönszerzıdés aláírására vonatkozóan külön határozatban rendelkezik a kölcsön kondícióiról valamint a polgármester felhatalmazásáról. Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: azonnal 30/2004.(02.04.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott hogy kiegészítve a 2/2004(01.12 számú önkormányzati határozatát felhatalmazza GolubAthanász polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank Rt.által 2004 január 26-i dátummal megküldött Multicurrency kölcsönszerzıdést, mely Ft azaz kettıszáznegyvenhárommillió- hétszázötvenezer forint összeg felvételére vonatkozik, aláírja. A kölcsönszerzıdés lejárata 2004 június hónap 30 napjától 2008 december 31.napjáig tart, a szerzıdés 4./ pontjában foglalt kölcsönügyleti kamatláb és a szerzıdés 7./ pontjában foglalt egyszeri kezelési költség ( 0,15 %) megfizetésével. A kölcsön összege a pomázi 1689/184, 1689/185, 1689/186, 1689/198, 1689/201, 1689/202, 1689/203 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására fordítható. Felkéri Golub Athanász polgármestert, hogy a kölcsönszerzıdés aláírásáról, az ingatlanok megvásárlásáról, az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésérıl tájékoztassa a képviselıtestületet. Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: 2004 február 28 Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az ERSTE BANK HUNGARY RT-vel kötendı hitelszerzıdés tervezetében rögzített 3/5.pont kerüljön ki a szövegbıl. 7

8 31/2004.(02.04.)sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy 1./ figyelembevéve a 280/2003(12.02), 289/2003(12.16) és 291/2003(12.16) számú határozatát felhatalmazza GolubAthanász polgármestert, hogy a Erste Bank Hungary Rt.által megküldött éven túli lejáratú tartós forgóeszközhitel nyújtására vonatkozó- ONK-0011/2004-hitelszerzıdést, mely Ft azaz ötszázmillió forint összeg felvételére vonatkozik, aláírja. A kölcsönszerzıdés futamideje a szerzıdés aláírásától számított 60 hónap, a hitelkeret rendelkezésre tartási ideje 2004 február 5 napjától 2004 december 31 napjáig tart, a szerzıdés 1.6.pontjában foglalt kölcsönügyleti kamatláb és a szerzıdés 1.7. pontjában foglalt folyósítási jutalék ( a lehívott összeg 0,5 %) megfizetésével. A kölcsön összege a pomázi Alcsevice területen ingatlanfejlesztési célú ingatlanvásárlás és az azzal összefüggı egyéb költségek finanszírozására fordítható. 2./ Felkéri Golub Athanász polgármestert, hogy a kölcsönszerzıdés aláírásáról,a 291/2003(12.16) sz. határozatban foglalt ingatlantulajdonosokkal megkötött adás-vételi szerzıdés alárásáról és teljesítésérıl, valamint ezen ingatlanok vonatkozásában az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésérıl tájékoztassa a képviselıtestületet. 3./ A hitelkeret fennmaradó része a 082/1 és 086/1-086/7 helyrajzi számú ingatlanok megvételére, valamint az ingatlanvásárlással összefüggı egyéb költségek finanszírozására fordítódjon, oly módon, hogy a teljes vételár kiegyenlítéséhez szükséges forrásteremtéshez újabb képviselıtestületi döntések meghozatala szükséges. 4./ A lehívás mértékét, összegét és indokát a Pénzügyi-és ellenırzési Bizottság egyetértésével teheti meg a polgármester. Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: 1.) és 2.) pont 2004 február ) pont május 31 32/2004.(02.04.)sz.Ök.határozat 1./ Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott hogy figyelembevéve a 280/2003(12.02), 289/2003(12.16) és 291/2003(12.16) számú határozatát Ft azaz hatvanmillió forint hitel felvételét rendeli el. Felhatalmazza Golub Athanász polgármestert, hogy az OTP Bank Rt. által megküldött rövid lejáratú hitel szerzıdést aláírja. A kölcsönszerzıdés futamidejét 2004.február 5. napjától február 5. napjáig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési saját bevételeit ajánlja fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen a költségvetésében betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elıírányzat módosításai során figyelembe veszi. A kölcsön összege a pomázi Alcsevice területen ingatlanfejlesztési célú ingatlanvásárlás finanszírozására fordítható. 2.)Felkéri Golub Athanász polgármestert, hogy a kölcsönszerzıdés aláírásáról, az adás-vételi szerzıdés alárásáról és teljesítésérıl, valamint az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésérıl tájékoztassa a képviselıtestületet. 8

9 Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: 1.)pont 2004 február 5. 2.)pont február /2004.(02.04.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy amennyiben az Ernste Bankos ajánlat idıben nem tud teljesülni, akkor kerül sor az OTP-vel kötendı szerzıdés aláírására a Pénzügyi-és ellenırzési Bizottság elızetes értesítése után. Határidı: folyamatos 4/2004. ÖTÜ. 34/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a budapesti agglomeráció területrendezésének központi szabályozását célzó törvénytervezetet a Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtása és a két ülés között történt fontosabb események c. napirend során áttekinti, a szükséges változtatásokat határozatban megerısíti, és Testületi szintre emeli. 35/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a meghívóban 4. napirendként szereplı Az önkormányzat vagyonáról és az azzal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/1995.( ). sz. Ök. rendelet felülvizsgálata c. elıterjesztést nem veszi napirendre. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. 36/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 14 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 4-13/2004 számú, Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Csohány Klára megyei fıépítész részére címzett, BATrT-vel kapcsolatos észrevételek tárgyú (Hivatkozási szám: 73-4/2004) 2004.február 6.-án kelt levélben rögzítettekkel egyetért és tudomásul veszi. 37/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésben rögzítetteket és a szóban tett kiegészítéseket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. 38/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 288/2004.(12.16.).sz. Ök. határozat (korábbi örökölt vizsgálati ügyek 9

10 vonatkozásában, miután Dr.Szabó András jegyzı azokat megismerte, maximum 2004.január 30-ig intézkedni kell, különös tekintettel arra, hogy valakik jutottak-e anyagi elınyhöz, ha igen, milyen formában) végrehajtási határidejét meghosszabbítja. Szakmai felelıs: Dr.Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a zárt lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló jelentéseket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. zárt ülés határozata: 40/2004.(02.10.).sz.Ök.határozat. közgyógyellátási igazolvány kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés. 41/2004.(02.10.).sz.Ök.határozat. rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés. 42/2004.(02.10.).sz.Ök.határozat. átmeneti segély kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés. 43/2004.( ). sz.ök. Határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 13 igen szavazattal 6 tartózkodás mellett egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a mezııri feladatok ellátását 2004 évben állami támogatás igénybevételével kívánja ellátni. Szakmai felelıs: Varga László irodavezetı 5/2004. ÖTÜ. (02.16.) KÖZMEGHALLGATÁS 6/2004. ÖTÜ. 44/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 18/2004.(01.27.).sz. Ök. határozat vonatkozásában (a Polgármesteri Hivatal keressen megoldást és terjesszen megoldási javaslatot a Testület elé a 9030 hrsz. zártkerti ingatlanról a 9013/1 hrsz. ingatlanra történı bejutás kérdéskörében; a polgármester végezzen vizsgálódást történt-e hivatali mulasztás, volt-e felelısségre vonás, stb.) mindazon eredményekrıl tájékoztatást kér, melyet az ügyben elvárhat, melyet tudhat és tudnia kell. Határidı: folyamatos, illetve 2004.június

11 45/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl c. napirend tárgyalása során, a 28/2004.(02.04.)., 29/2004.(02.04.)., 30/2004.(02.04.).sz. Ök. határozatok (Sallay IBH-val szemben fennálló követelések érvényesítésére bírósági úton) végrehajtásárál szóló tájékoztatás kapcsán zárt ülést rendel el. zárt ülés határozatai: 46/2004.(02.24.).sz.Ök. határozat 30/2004.(02.04.).sz. Ök. határozat megerısítése. 47/2004.(02.24.).sz.Ök. határozat Sallay IBH.. 48/2004.(02.24.).sz.Ök. határozat Sallay IBH. 49/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésben rögzítetteket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. 50/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a zárt ülésen hozott, lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésben rögzítetteket. 51/2004. (02.24.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzat Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Pomázi Ivóvíz és Csatorna Beruházó Viziközmő Társulattal kötendı társberuházói szerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatolt formában hagyja jóvá. Határidı: folyamatos. 52/2004. (02.24.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzat Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Pomázi Déli Csatorna Beruházó Viziközmő Társulattal kötendı, módosított társberuházói szerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatolt formában hagyja jóvá. Határidı: folyamatos. 53/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a évi munkatervet a napirend tárgyalása során elhangzott kiegészítések 11

12 figyelembe vételével. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı testületi ülésre végleges formában ismételten terjessze elı. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: 2004.március 9. 54/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal két fı nem vett részt a szavazásban- 1./ Ft. összegő hitel OTP Bank Rt-tıl történı felvételérıl döntött. A hitel célja: ingatlanfejlesztési célú ingatlanvásárlás. Futamideje: 10 év. 2./ Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a 082/1 hrsz.-ú forgalomképes ingatlan tulajdonában álló / tulajdoni hányadára a kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. számára elsı helyi jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat alapítsanak. A Képviselıtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, a felett korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét. 3./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben a felhalmozási és tıkejellegő kiadásokat megelızıen- a költségvetésében betervezi és jóváhagyja. 4./ A Képviselıtestület csatolt nyilatkozattal kijelenti, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. Tv (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 5./ A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Rt-nél eljárjon, a hitelszerzıdést és egyidejőleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerzıdést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 55/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal két fı nem vett részt a szavazásban- felhatalmazza a polgármestert, hogy az alcseviczei beruházáshoz szükséges hitelfelvételrıl a Pénzügyi Bizottság elnökével, Vaizer Zsigmond, Herpai Sándor tanácsnokokkal és Egyházi István képviselıvel együtt döntsön, válasszon, hogy maximálisan 500M.Ft. összegben az Erste, vagy az OTP Bankkal köti meg a szerzıdést a külön képviselıtestületi határozatban -54/2004.(02.24.)- meghatározott feltételekkel. Határidı: folyamatos. 56/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy egyszeri jelleggel 73M.Ft. munkabér hitel felvételét engedélyezi, a munkabérhitel visszafizetése 2004.március 27-ig történik meg. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 13 igen szavazattal három fı nem vett részt a szavazásban- a jegyzıkönyvhöz csatolt formában megalkotta az 5/2004.(02.24.). 12

13 sz. rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 19/2003.(06.17.)sz. rendelet módosításáról. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 12 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett megalkotta a jegyzıkönyvhöz csatolt formában a 6/2004.(II.24.).számú rendeletét a köztisztviselıi juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2004.(X.18.)sz. rendelet módosításáról. 57/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlagkinyilvánítja azt a szándékát, hogy Pomáz város a Közép-Magyarországi Régió Regionális Egészségügyi Tanácsának (RET) munkájában tagként részt kíván venni. A tagsági jogviszony formájáról és idıpontjáról a Testület a késıbbiekben dönt. Felelıs: Becze Ákos tanácsnok. Határidı: folyamatos. 58/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlag- a Pomázi Polgár címő önkormányzati lap pályázati kiírásával és a tájékoztatási rendszer kiépítésével kapcsolatosan úgy határozott, hogy a napirend során elıterjesztett írásos anyag B változatát fogadja el a tárgyalás során elhangzott kiegészítések figyelembe vételével (határozatlan idıre szóló megbízás, vállalkozói, eredménytelenség lehetısége, szakmai és életrajzi referencia, elınyt jelent, ha a pályázat települési marketing elképzeléssel egészül ki). Felelıs: Duró Imre alpolgármester. Határidı: Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 10 igen, 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 21 óra után új napirend tárgyalásába kezd. 59/2004.(02.24.). sz.ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı testülete 13 igen szavazattal egyhangúlagúgy határozott, hogy 2004 évre vonatkozóan köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat a következık szerint határozza meg: Számítástechnika területén: Köztisztviselık információs ismereteinek fejlesztése. Elektronikus dokumentumok hivatalon belüli cseréjének megalapozása. Olyan, hatósági igazgatási eljárások kidolgozása, amelyek alkalmasak az elektronikus ügyintézésre. Olyan tájékoztatók készítése, melyek segítik a lakosokat az egyes adatlapok kitöltésében, személyes megjelenés nélkül is. Európai Unió csatlakozás területén: Választások elıkészítése és zökkenımentes lebonyolítása. Egységes szerkezető helyi rendeletek elkészítése. Helyi rendeletek átvizsgálása jogharmonizációs szempontból. Költségvetés területén: A város területén található ingatlanok felmérésének megkezdése. Engedély nélküli építmények, be nem jelentkezett lakosok, be nem jelentett ipari tevékenységek felkutatása, adóbehajtási munka színvonalának emelése. A költségvetés végrehajtásának számítógépes elemzési rendszerének kialakítása. Építmény és telekadó bevezetése, bevallások ellenırzése. Pályázati lehetıségek figyelésének megteremtése. Továbbképzés területén 13

14 ECDL Számítástechnikai EU ismeretek Hatósági igazgatási ügyintézés: Iratkezelési mintaszabályzat megalkotása. Az ügyintézıknél legyen meg minden munkájukat érintı jogszabály és hatásköri jegyzék. Helyi rendeletek eredeti példányainak sokszorosítása az ügyintézık számára, különös tekintettel a szabályozási tervek térképeire. Az érintett dolgozók ellátása az eredeti településszerkezeti terv szöveges és térképi anyagával. Engedéllyel történt építkezések ellenırzése. Vagyongazdálkodás területén: Szerzıdés-nyilvántartás megteremtése. A fıkönyvi, rendeleti, kataszteri vagyonnyilvántartások eltérı egyes tételeinek felderítése és rendezése. Felelıs: Dr Szabó András jegyzı. Határidı: december. 60/2004.(02.24.). sz.ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 14 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy 2004.évre az eddigi gyepmesteri feladatokat ellátó Bogáncs BT-t bízza meg a város területén kóborló ebek befogásával. A szerzıdés-módosításban havi plusz egy nap teljesítését engedélyezi az elızetesen küldött árajánlatban rögzített összegért. A módosított szerzıdésben továbbra is 3 havi felmondási idı szerepeljen. Felelıs: Szabóné Bartholomaei Krisztina aljegyzı Határidı: 10 nap. 61/2004.(02.24.) sz.ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 14 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert a Pomáz Város Önkormányzata (Megbízó) és a Városi Szolgáltató Rt. (Közszolgáltató) között Pomáz város hulladék kezelésére Pomázon, december 30. napján megkötött közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításáról szóló szerzıdés aláírására. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerzıdés 3./ pontjában a százalékarányt 50%-ban rögzítse. Felelıs: Falics Béla tanácsnok. 7/2004. ÖTÜ. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal -egyhangúlag- a jegyzıkönyvhöz csatolt formában megalkotta a 7/2004.(03.09.) sz. rendeletét a település költségvetésérıl szóló 3/2003.(02.25.)sz. rendelet módosításáról. 62/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete 18 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az önkormányzat 2004.évi költségvetésének elfogadásánál a mőködési kiadások csökkentését és a költségvetési intézmények költséghatékony mőködési célorientációját elfogadva 1./ a város részben önálló intézményeinél (Mővelıdési Ház és Könyvtár, Gondozási Központ, I. és II. számú óvodakörzet) az önálló bérgazdálkodási jogkört, valamint az átadott kötelezettségvállalási jogkört március 10. napjától megvonja. 14

15 2./ A város önálló intézményeinél (Mátyás király Általános Iskola, Sashegyi Sándor Általános Iskola, Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pomázi Zeneiskola) a gazdálkodási jogkört és önálló bérgazdálkodási jogkört július 1. napjától megvonja azzal, hogy ezen intézmények jogi státusa részben önálló költségvetési intézményre változik a megvonás napjával. Utasítja a felelısöket, hogy július 1. napjával valamennyi törvényi elıírásnak megfelelıen az intézkedési terv elıterjesztést készítsék elı. Az intézmények gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodája látja el. Ezen idıponttól az oktatási intézmények hat nyolcórás munkavállalója köztisztviselıként kerül továbbfoglalkoztatásra. A feladat megszőnése miatt, nem tudunk foglalkoztatni két 8 órás, három 6 órás és egy 4 órás közalkalmazottat. A két szakmai irányítót, (egy igazgatói és egy pedagógusi státusz) áthelyezzük a Polgármesteri Hivatalba. A megüresedett álláshely átmeneti idıre történı betöltése belsı helyettesítéssel kell, hogy megtörténjen. Ezzel egy idıben a Hivatal köztisztviselıi álláshelyei száma hat álláshellyel növekszik, mely hat fı a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodához kerül. Az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Irodához kerül a két szakmai irányító, mely átmeneti idıre a polgármesteri iroda átszervezéséig - az iroda két fıvel való növelését eredményezi, amely köztisztviselıi álláshely növekedésével nem jár. 3./ A négy iskolánál március 10.-tıl a tartós bérmegtakarítás terhére kötelezettség nem vállalható. 4./ a.) A gazdasági átszervezést tartalmazó költségvetési rendelet módosítását a gazdálkodásról szóló I. félévi tájékoztatóval együtt kell elıterjeszteni. b.) A szükséges szakmai lépések elıkészítéséhez a szakmai átvilágítás eredményét, a végrehajtható javaslatokkal május 31.-ig kell elıterjeszteni. Utasítja az elıterjesztıt hogy május 31.-ig valamennyi törvényi elıírásnak megfelelıen az intézkedési tervrıl az elıterjesztést készítse el. 5./ A város közintézményeinek átszervezési folyamatába illeszkedve a Polgármesteri Hivatal új struktúráját június havi testületi ülésre kell elıterjeszteni. Felelıs: Golub Athanász polgármester Szakmai felelısök: intézményvezetık Dr. Szabó András jegyzı Határidı: 1./ pont március 10., 2./ pont június 30., 3./ pont március / a.) pont szeptember 15., b.) pont május 31., 5./ pont június hó. 63/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Mátyás király Általános Iskola fızıkonyháját június 15. napjával megszünteti. A Konyhában foglalkoztatott 14 munkavállaló közül 11 álláshelyen levı munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató Mátyás király Általános Iskola megszünteti és a felmentéssel járó juttatásokat folyósítja. Az Önkormányzat a közétkeztetést szeptember 1. napjától közbeszerzési pályázaton nyertes beszállítóval biztosítja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Sodexho Kft határozatlan idıre 3 havi felmondási idıvel- megkötött közétkeztetési szerzıdését bontsa fel, és folytassa le a város összes közintézményei vonatkozásában a közbeszerzési pályáztatást. A gazdasági átszervezést tartalmazó költségvetési rendelet módosítását a gazdálkodásról szóló I. félévi tájékoztatóval együtt kell elıterjeszteni. Felelıs: Golub Athanász polgármester 15

16 Szakmai felelısök: intézményvezetık Dr. Szabó András jegyzı Határidı: június 15. és augusztus 31, illetve szeptember /2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a település évi költségvetésének tárgyalása során a hitel egyensúlyba helyezése érdekében úgy határozott, hogy a 741M.Ft. hiteloldal az Alcsevicze értékesítésre betervezett 936M.Ft.-ból kerüljön levonásra, a felhalmozási céltartalék változatlan marad. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı, 65/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 22 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a 304/2003.(12.16.).sz. határozatában foglalt kötelezı eszközbeszerzés keretösszegét átütemezi. Kijelenti, hogy 2004 évre 10 millió Ft.-ot tud e célra felhasználni. Szakmai felelıs: Konta Zoltánné mővelıdési elıadó. Varga László irodavezetı. 66/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 23 igen szavazattal egyhangúlag- a település évi költségvetésének tárgyalása során úgy határozott, hogy a mőködési kiadások körében a civil támogatások keretét 10M.Ft.-ban jelöli meg, felosztásáról késıbb dönt. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. 67/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a település évi költségvetésének tárgyalása során úgy határozott, hogy a mőködési kiadások körében a sport egyesület támogatása ICO Városi Sportegyesület-keretet 6 M.Ft.-ban jelöli meg azzal, hogy a támogatás felhasználását követıen az Egyesület tájékoztassa a Testületet a felhasználásról. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. 68/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a település évi költségvetésének tárgyalása során úgy határozott, hogy a Pomáz TV. támogatását 7M.Ft. keretösszegben határozza meg oly módon, hogy -3.9 M.Ft. közszolgálati adásokra (60 /hét), -3.1 M.Ft. a felelıs szerkesztıvel egyeztetett módon kerüljön felhasználásra. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. 16

17 Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete szavazás nélkül tudomásul vette a polgármester tájékoztatását a Miniszterelnöki Hivatalhoz március 12.-i határidıvel hazánk Európai Unióhoz történı csatlakozása alkalmából rendezendı ünnepség kapcsán. 69/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- a település évi költségvetésének fıösszegét az alábiak szerint határozta meg: Bevételek: e.Ft. Mőködési kiadások: e.Ft. Fejlesztési kiadások: e.Ft. Felújítás: e.Ft. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlagmegalkotta 8/2004.(03.09.).sz. rendeletét a település 2004.évi költségvetésérıl a jegyzıkönyvhöz csatolt formában. 8/2004. ÖTÜ. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadta el: N A P I R E N D ELİADÓ 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között Golub Athanász történt fontosabb eseményekrıl. polgármester 2.) Elıterjesztés magasabb összegő szociális segély megállapítására. Molnár Lászlóné Elıterjesztés alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezık foglalkoztatására. népjóléti csop.vezetı. 3.) Az Európai Parlamenti képviselık választásán közremőködı szavazat- Dr.Szabó András számláló bizottsági tagok megválasztása. jegyzı 4.) Helyi tömegközlekedés ügye. Szabóné B.Krisztina aljegyzı 5.) Helyi út és egyéb közmőépítésrıl szóló Ök.rendelet kiegészítése, Dr.Szabó András Pomáz Város közútjainak helyzete.. jegyzı Mózes Károly irodavezetı 6.) Lakossági ügyek 7.) A Képviselıtestület 2004.évi munkaterve. Dr.Szabó András jegyzı 8.) Aktuális ügyek. a./ Elıterjesztési javaslat Dr. Juhár Jánosné pomázi Sashegyi Sándor Thurzó László Általános Iskola igazgatója Arany Katedra Emlékplakett Díj felterjesztésére. alpolgármester b./ Elıterjesztés fogorvosi körzet praxis eladásához történı hozzájárulásra. c./ M0-s autópálya fejlesztése Herpai Sándor tanácsnok d./ Elıterjesztés Majoros István birkózó olimpiai felkészülésének támoga- Duró Imre tására. alpolgármester e./ Zeneiskola kérése a technikai létszámleépítés kapcsán. Politzer György 17

18 tanácsnok 70/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- a 283/2003.(12.16.).sz.Ök. határozat ( Nyugati Csatorna kivitelezésre kötött kivitelezési szerzıdés ügyében a Pénzügyi-és ellenırzési Bizottság által korábban megállapított szabálytalanságok miatt, a konzekvenciák levonására tegyen javaslatot Dr. Szabó András jegyzı bevonásával Dr. Nagy Dániel ügyvéd) végrehajtása kapcsán úgy határozott felkéri a jegyzıt, hogy a felelısségre vonással kapcsolatos lehetıségek pontos felvázolásával terjessze a Testület elé a megoldást. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 17/2004.(01.27.).sz.Ök. határozat (a HÉV állomás tanulmánytervének elbírálása, valamint a CBA Áruház programterve kapcsán ki kell dolgozni a tanulmányterv 2/b. változatát, elı kell készíteni annak szabályozási tervét. Figyelembe kell venni a Tervtanács instrukcióit. Fel kell kérni a tervezıt a HÉV állomás szabályozási tervének elkészítésére, egyeztetésekre. Gazdasági megállapodást kötni a CBA-val.) végrehajtási határidejét a forgalomtechnikára, tervezésre, gazdasági megállapodás megkötésére az érintett CBA tulajdonosokkal módosítja. Határidı: április /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen, 1 nem szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl c. napirend tárgyalását felfüggeszti, a következı testületi ülésen Polgármester úr jelenlétében, az ı kiegészítéseit meghallgatva folytatja ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- elfogadta a zárt ülésen hozott lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentésben foglaltakat. 74/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a 2. napirend Elıterjesztés magasabb összegő szociális segély megállapítására c. részt zárt ülés keretében tárgyalja. Felelıs: Thurzó László alpolgármester. ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATA: 75/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat támogatás megállapítása. 18

19 76/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezık foglalkoztatását tudomásul veszi. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elı a 2004 évi költségvetés átcsoportosításáról szóló rendeletét. Felelıs: Golub Athanász polgármester, Dr.Szabó András jegyzı, Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı, Molnár Lászlóné népjóléti csoportvezetı. Határidı: 2004.június havi testületi ülés. 77/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 12 igen, 2 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Az Európai Parlamenti képviselık választásán közremőködı szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása c. elıterjesztést minden további hozzászólás nélkül leveszi a napirendrıl azzal, hogy a következı testületi ülésre készüljön új elıterjesztés. A testületi ülést elızze meg a politikai egyeztetés, a Testület elé már a politikailag is egyeztetett lista kerüljön. Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a helyi tömegközlekedés ügyének megoldása érdekében koncessziós eljárás elıkészítésére kéri fel a Hivatalt az alábbi területek a helyi busz tömegközlekedés vonatkozásában. Pomáz HÉV állomás, Pomáz Dolina, Vörösmarty lakótelep, buszforduló és a katolikus temetıforduló, Vróczi út vonatkozásában elsı lépésként. Késıbbiekben ütemezetten, a lehetıségektıl függıen a Huszár utca, Tél utca, Boglárka utca, azon területekre ahol a tömegközlekedés akár vállalkozó, akár a VOLÁN útján megvalósíthatónak látszik. 79/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 78/2004.(03.30.).sz.Ök. határozatban rögzítettek (helyi tömegközlekedés ügye) végrehajtásának ideje , szakmai felelıs: Dr.Szabó András jegyzı. 80/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Helyi út és egyéb közmőépítésrıl szóló önkormányzati rendelet kiegészítése c. elıterjesztést nem tárgyalja, felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı testületi ülésre átdolgozva terjessze elı. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı, Mózes Károly építési-és városfejlesztési irodavezetı. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- a Nyár u. Szegfő utca, Panoráma, Árvalány utca állapota kapcsán úgy határozott, hogy haladéktalanul keresse meg a Polgármesteri Hivatal a DMRV-t, mielıbb javítassa meg a csırepedést, kötelezze, hogy az eliszaposodást hozza helyre. Amennyiben a kártérítés megállapítható, azt a DMRV-vel szemben érvényesítse. Felelıs: Mózes Károly építési-és városfejlesztési irodavezetı. Határidı: 15 nap. 82/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- a Szegfő utca, Nyár utca, valamint a Panoráma, Szegfő utca csatlakozása és a hozzá 19

20 kapcsolódó útszakasz állapota kapcsán úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal tegye járhatóvá az utat, tolassa le a sarat, szállítassa el, amennyiben szükséges. A csapadékvíz-elvezetéshez kérje a lakosság segítségét. Fentiek költsége részben a kátyúzás és a tartalék keret terhére történik. Felelıs: Thurzó László alpolgármester. Határidı: DMRV teljesítése után azonnal. 83/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen szavazattal egyhangúlag- elfogadta évre vonatkozó munkatervét. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. 84/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy Dr. Juhár Jánosnét a Sashegyi Sándor Általános Iskola igazgatóját felterjeszti az oktatási miniszter által adományozható Arany Katedra Emlékplakett kitüntetésre. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetési javaslatot a képviselıtestület határozatával együtt küldje meg a kitüntetési referatúrára. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıterjesztés szövegében a napirend kapcsán elhangzott módosításokat hajtsa végre., Határidı: azonnal Pomáz Város Polgármesteri Hivatala 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Elıterjesztési javaslat Dr.Juhár Jánosé Pomáz Sáshegyi Sándor Általános Iskola Igazgatója Arany Katedra Emlékplakett Díj felterjesztésére Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja az Oktatási Miniszter által adományozható Arany Katedra Emlékplakett kitüntetésre Dr.Juhár Jánosné a Sashegyi Sándor Általános Iskola igazgatónıjét. Dr.Juhár Jánosné 1975.február 1-je óta napközis nevelıként, majd napközis munkaközösség-vezetıként, 1980-tól magyartanárként osztályfınök, majd osztályfınöki munkaközösség-vezetıként tanított az iskolában ban lett az iskola igazgatóhelyettes ban a szentendrei Városi Tanácsra került, ahol a Mővelıdési Osztály tanulmányi felügyelıjeként folytatta munkáját. Innen 1988-ban a Mővelıdési Minisztériumba hívták, a Közoktatásfejlesztési Önálló Osztály munkatársa lett, ben megbízott osztályvezetıként látta el feladatát. Ez a pár évi távollét az iskolától, amit a közoktatás irányítása terén töltött, kiváló lehetıséget adott az oktatás helyzetének megismerésére, a pedagógiai intézetekkel, felsıoktatási intézményekkel alakult ki közvetlen kapcsolata, szakmailag óriási fejlıdést jelentett a számára. A pedagógusi munka és az oktatásirányítás valamennyi területével megismerkedve és tapasztalatokkal felvértezve a tantestület kérésére 1990-ben igazgatóként tért vissza a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskolába. Mivel az iskola érdeke úgy kívánta, jelentkezett az ELTE angol nyelvtanári szakára, ahol ben diplomát szerzett. Meghatározó szerepe volt és van a Sashegyi Sándor általános iskola arculatának kialakításában. Az iskola sajátosságai közé tartozik, hogy felvállalta Pomáz és környékének enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek nevelését, oktatását is. A hatékony munka érdekében a megyében elsıként alkalmazott iskolapszichológust, logopédust és gyógytestnevelıt. Demokratikus vezetı, aki példamutatóan menedzseli iskoláját. Fontosnak tartja a kellemes munkahelyi légkör kialakítását, és mindent megtesz ennek megteremtése és fenntartása érdekében. Tanítványai nagyon szeretik. Angol nyelvbıl a tehetséges gyerekek megyei, sıt az országos versenyeken is az élmezınyben végeznek. 20

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 5/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. 31/2011.(03.29.)sz.Ök.határozat (egyhangúlag)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 10/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól. 120/2012.(VIII.28.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott,

Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, 1/2003.ÖTÜ. 1/2003.(01.15.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy 108/2002(06.26.).sz. határozatát (Szelistyében lévı óvodai

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben