1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat"

Átírás

1 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a mellékelt hitelfelvétel-szerzıdéstervezetben foglaltakkal egyetért, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi-és Ellenırzési Bizottság jóváhagyása után a bankkal a szerzıdést aláírja. Szakmai felelıs: Politzer György pénzügyi-és ellenırzési bizottság elnöke. Határidı: amikor szükségessé válik (Sallay ügy rendezıdése esetén). 3/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a Déli, Nyugati és az Orlovacz területén építendı szennyvízcsatorna-hálózat építése tárgyában meghírdetett pályázat ajánlati értékelése alapján úgy határozott, hogy az összességében legelınyösebb pályázónak az alábbit fogadja el és felkéri a polgámestert a további intézkedések megtételére. A pályázat gyıztesének ponttal a MÉLYÉPSZOLG Kft-t hírdeti ki. 4/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a gazdasági társaságokról és a cégeljárásról szóló 1997.évi CXLIV és CXLV törvények szabályai szerint a Fórum-Pomáz Amszterdam Kft-t egyszemélyes társasággá, a kft. társasági szerzıdését alapító okirattá alakítja. A mellékelt alapító okiratot elfogadja. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy megbízza a BÉTA-AUDIT Kft.-t, ügyvezetı: Dr. Benedek József könyvvizsgáló, a Fórum-Pomáz Amszterdam Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. 6/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Fórum-Pomáz Amszterdam Kft. Kft. végelszámolójaként Farkas Zsuzsát jelöli ki. Felhívja a Kft. ügyvezetıjét, Vicsotka Mihályt, hogy a év vonatkozásában december 31.-i állapottal készíttesse el a 2003.évi pénzügyi beszámolót és azt 15 napon belül nyújtsa be a végelszámolónak. Határidı: folyamatos és február 1. 1

2 7/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Magyar Kultúra Napja rendezvényt a Mővelıdési Ház és Könyvtár által elıterjesztett, 200e.Ft. összegő költségvetést elfogadja azzal, hogy épüljön be az intézmény 2004.évi költségvetésébe. Szakmai felelıs: Végıs Ildikó mővelıdési fıelıadó, Gáspár Sándor igazgató. 2/2004. ÖTÜ. 8/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Raiffeisen Ingatlan Rt. Alcsevicze projekttel kapcsolatos ajánlatot alkalmas ítéli további kimunkálásra. Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a további részletek kimunkálását a Raiffeisen Ingatlan Rt.-nél. Határidı: azonnal és folyamatos. 9/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 15/2003(01.28.).sz. Ök. határozat végrehajtását felfüggeszti. A határozat felfüggesztése nem vonatkozik a költségvetésnél az önrész tervezésére. Szakmai felelıs: Herpai Sándor infrastrukturális-és környezetvédelmi tanácsnok. Határidı: folyamatos (ISPA pályázat végleges döntéséig), illetve /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy felkéri a jegyzıt a köztisztviselı jogállásáról szóló 1992.évi XXII. törvény 34..(3). bekezdése alapján készítse el a évre vonatkozó teljesítménykövetelményrendszert, majd terjessze a Testület elé. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: 2004.december havi elsı testületi ülés. 11/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 95/2003.(04.22.).sz.Ök.határozat benyújtott beruházói javaslat támogatása a Hungropharma területére, garancia és kompetencia kérés a nemzetközi ifjúsági tábor kapcsánvégrehajtási határidejét folyamatos -ra módosítja. Határidı: folyamatos. 2

3 12/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- a 151/2003. ( ).sz.Ök. határozatát -mely a 116/2002.(08.27.).sz.Ök.határozat (ravatalozó és a református területtel szemben lévı terület kisajátítása, kisajátítási eljárás megindítása) végrehajtási idejét módosítja- az alábbiak szerint egészíti ki: 1./ törekedni kell az egyezséggel történı megoldásra, 2./ a költségvetésben, az egyik fejlesztési tételként, történjen felsorolás, a rangsorban kapjon helyet a jelenlegi állapot szerinti meghatározással. 3./ A Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodása végezzen számításokat, kb. 40M.Ft. nagyságrendrıl van szó. Lehetıség szerint történjen meg, a költségvetés során erre vissza kell térni. A kisajátítás határideje: 2004.VI.30. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: azonnal és folyamatos. 13/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott a 191/2003.(10.02.).sz.Ök.határozat az önkormányzat tulajdonában lévı 051/29 hrsz-ú, külterületi ingatlan szándéknyilatkozat tétele (bérleti konstrukció keretében- Aquaparc létesítésére- végrehajtása kapcsán, hogy ha fél éven belül nem látszódik körvonalazódni a megoldás, akkor az ingatlanügy visszakerül a Testület elé. Határidı: 2004.június /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a 231/2003.(10.28.).sz.Ök.határozat (OEP állásfoglalás kérése) végrehajtási határidejét módosítja. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 279/2003.(12.02.).sz. Ök. határozatban foglaltak a pontos kondíciók ismeretében kerüljön vissza a Testület elé. Határidı: 60 nap. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésekben rögzítetteket és a szóban tett kiegészítéseket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. 16/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal két fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a melléklet szerint elfogadja a 164/2002.(IX.24.) határozattal elfogadott Pomáz Város településszerkezeti tervének módosítását. Tekintettel az évi LXV. tv., valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. Törvény 7..-ának (3) bek. B) pontjára, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett OTÉK 2.. (1) bekezdésében foglaltakra. 3

4 Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. 17/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbiak szerint határozott a HÉV állomás tanulmánytervének elbírálása, valamint a CBA Áruház programterve kapcsán ki kell dolgozni a tanulmányterv 2/b. változatát, elı kell készíteni annak szabályozási tervét. Figyelembe kell venni a Tervtanács instrukcióit. Fel kell kérni a tervezıt a HÉV állomás szabályozási tervének elkészítésére, egyeztetésekre. Gazdasági megállapodást kötni a CBA-val. Határidı: -forgalomtechnikára, tervezésre, gazdasági megállapodás megkötésére az érintett CBA tulajdonosokkal 2004.február 28. -a HÉV állomás egészét érintı egyeztetésekre és a szabályozási terv elkészítési ütemeire 2004.május vége. 18/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy felkéri - a Polgármesteri Hivatalt keressen megoldást és terjesszen megoldási javaslatot a Testület elé a 9030 hrsz. zártkerti ingatlanról a 3013/1 hrsz. ingatlanra történı bejutás kérdéskörében, - a polgármestert végezzen vizsgálódást történt-e hivatali mulasztás, volt-e felelısségre vonás, stb. Határidı: /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 13 igen, 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Pomáz Város Önkormányzat közoktatási intézményrendszere mőködésének minıségirányítási program c. elıterjesztést munkaanyagként elfogadja, a Kulturális Bizottság a napirend során elhangzottak figyelembevételével tekintse át. Az elıterjesztés a március havi ülésen ismét kerüljön a Testület elé. Felelıs: Puskás Aurél tanácsnok. Határidı: március /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 19/2004.(01.27.).sz. Ök. határozatát kiegészíti azzal, hogy a város intézményei Pomáz város Önkormányzat Közoktatási Intézményrendszere mőködésének minıségirányítási program 1.sz. mellékletében rögzített ütemtervnek megfelelıen saját feladataikat folyamatosan végezzék. Felelıs: Puskás Aurél kulturális bizottság elnöke. Határidı: folyamatos Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen, 2 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 21 óra után az elfogadott, még hátralévı napirendeket tárgyalja. 4

5 21/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Képviselıtestület évi munkatervét a következı ülésen tárgyalja. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a köztisztviselıi juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001.(10.18.).sz. Ök. rendelet kiegészítésére vonatkozó elıterjesztést leveszi a napirendrıl. 22/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Fórum-Pomáz Kft. megszüntetésérıl hozott 298/2003.(12.16.) Ök. határozatát tekintettel a én hozott döntésekre akként módosítja, hogy a végelszámolás kezdı idıpontját február 1-jében határozza meg. Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Szelistyét érintı napirend kapcsán zárt ülést rendel el. Zárt ülésen hozott határozat: 23/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat változási tilalom elrendelése. 24/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a mellékelt tervezet szerint elfogadja. Hatályos 2004.január 27 naptól. Az Alapító Okiratot meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatóságának. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy Ft. támogatás folyósítását engedélyezi Pomáz Barátai Társaságnak a Magyar Kultúra Napján adományozott nívódíjakhoz. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az összeget a évi költségvetés számítási anyagába építse be. Felelıs: Varga László irodavezetı. 26/2004.(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 244/2003.(10.28.).sz. határozatot a Városi Bölcsıde vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: hét létszám helyett egy fı munkaidejének négy óráról 8 órára 5

6 történı emelése és egy fı hat órás munkaerı beállítása tekintetében. Feladatfinanszírozás: július 30-ig. 27/2004(01.27.).sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag - úgy határozott, hogy szükség van a golf project megvalósulására, a befektetıtıl ( Natur-All Golf Kft ) beérkezett ajánlatait, 1., - beépítési méret 5% - zöldfelület minimum 85% - golf pálya mérete minimum 60 ha - kiszolgáló létesítmények, Hotel, Klubház Wellness központ: 9000 m2 - Hotel, Klubház, Wellness központ építmény magassága: 7,5 m - Apartman házak: m2 - Apartman házak építmény magassága: 7,5 m 2., - beépítési méret: 7%, - zöldfelület minimum: 85% - golf pálya mérete minimum 60 ha, - Hotel, konferencia központ, fedett parkoló, étterem: 6000 m2 - Klubház, kocsiszín, karbantartó mőhelyek: 4500 m2 o Wellness központ, fedett sportpálya, uszoda, kiszolgáló helyiségek: 4000 m2 - Hotel, Klubház, Wellnes központ építmény magassága: 7,5 m - Apartman házak 120 blokk, bruttó: m2 - Apartman házak építmény magassága: 4,5 m elfogadja, tárgyalásra alkalmasnak találja és egyben felkéri a 257/2003.(11.03.) sz. Ök. határozatban megbízott golf-munkacsoport tagokat, hogy a Csobánka Község Önkormányzatának 133/2003.(X.30.) KT-határozata alapján delegált tagokkal együtt, a munkacsoport keretein belül, az érintett települések érdekeit maximálisan figyelembe véve, válasszák ki a legalkalmasabb ajánlatot, egyben javasolja a fent említett második ajánlati verzió további támogatását. Felelıs: Zsebe Zsolt kistérségi ügyekért felelıs tanácsnok. Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: február 10. 3/2004. ÖTÜ. 28/2004.(02.04.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy követeléseinek érvényesítésére jogi eljárást kell kezdeményezni a Sallay I.B.H.- val szemben. A Testület felkéri a polgármestert, hogy a Sallay I.B.H.-val szemben követeléseink érvényesítésére bírósági eljárást kezdeményezzen. Dr. Szabó András jegyzı. 6

7 29/2004.(02.04.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbiak szerint határozott: Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete a pomázi 1689/184, 1689/185, 1689/186,1689/198, 1689/201,1689/202, 1689/203 helyrajzi szám alatti ingatlanok vonatkozásában a 286/2003(12.16) sz.határozatában felhatalmazta Golub Athanász polgármestert, hogy 5 fı tanácsnok egyetértése mellett kezdeményezzen tárgyalást az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatósággal a fenti ingatlanok visszavásárlására oly módon, hogy az Önkormányzat részérıl elvégzett közmővesítési költségek, közmőfejlesztési hozzájárulások a vételárban érvényesítésre kerüljenek. A Képviselıtestület 290/2003(12.16) sz. határozatában felhatalmazta Golub Athanász polgármestert a határozatban megnevezett 5 fı tanácsnok egyetértése mellett- az adás-vételi szerzıdés megkötésére. Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete tudomásulveszi az ONYF és Pomáz Város Önkormányzata között december 19 napján aláirt szerzıdést, annak kiegészítésére 2004 január 28.napján aláírt adásvételi szerzıdést kiegészítı szerzıdést, valamint ugyanezen felek között 2004 január 28 napján aláírt megállapodást, mely tartalmazza fenti ingatlanok vonatkozásában a Sallay I.B.H.Kft-nek bejegyzett elıvásárlási joga tekintetében az elıvásárlási jogosultsággal határidıre történı élés elmulasztásának tényét. Pomáz Város Képviselıtestülete a fentiek ismeretében valamint annak tudomásulvétele mellett, hogy a Sallay I.B.H. Kft bírósági eljárás során perben vitathatja az adásvételi szerzıdés jogosságát elıvásárlási jogára hivatkozással és ez hátráltathatja az ingatlanok további értékesítését - úgy határozott,hogy a fenti ingatlanok vételárának kiegyenlítésére a Raiffeisen Bank Rt. Által nyújtandó Multicurrency kölcsönt igénybe kivánja venni. A kölcsönszerzıdés aláírására vonatkozóan külön határozatban rendelkezik a kölcsön kondícióiról valamint a polgármester felhatalmazásáról. Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: azonnal 30/2004.(02.04.).sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott hogy kiegészítve a 2/2004(01.12 számú önkormányzati határozatát felhatalmazza GolubAthanász polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank Rt.által 2004 január 26-i dátummal megküldött Multicurrency kölcsönszerzıdést, mely Ft azaz kettıszáznegyvenhárommillió- hétszázötvenezer forint összeg felvételére vonatkozik, aláírja. A kölcsönszerzıdés lejárata 2004 június hónap 30 napjától 2008 december 31.napjáig tart, a szerzıdés 4./ pontjában foglalt kölcsönügyleti kamatláb és a szerzıdés 7./ pontjában foglalt egyszeri kezelési költség ( 0,15 %) megfizetésével. A kölcsön összege a pomázi 1689/184, 1689/185, 1689/186, 1689/198, 1689/201, 1689/202, 1689/203 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására fordítható. Felkéri Golub Athanász polgármestert, hogy a kölcsönszerzıdés aláírásáról, az ingatlanok megvásárlásáról, az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésérıl tájékoztassa a képviselıtestületet. Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: 2004 február 28 Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az ERSTE BANK HUNGARY RT-vel kötendı hitelszerzıdés tervezetében rögzített 3/5.pont kerüljön ki a szövegbıl. 7

8 31/2004.(02.04.)sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy 1./ figyelembevéve a 280/2003(12.02), 289/2003(12.16) és 291/2003(12.16) számú határozatát felhatalmazza GolubAthanász polgármestert, hogy a Erste Bank Hungary Rt.által megküldött éven túli lejáratú tartós forgóeszközhitel nyújtására vonatkozó- ONK-0011/2004-hitelszerzıdést, mely Ft azaz ötszázmillió forint összeg felvételére vonatkozik, aláírja. A kölcsönszerzıdés futamideje a szerzıdés aláírásától számított 60 hónap, a hitelkeret rendelkezésre tartási ideje 2004 február 5 napjától 2004 december 31 napjáig tart, a szerzıdés 1.6.pontjában foglalt kölcsönügyleti kamatláb és a szerzıdés 1.7. pontjában foglalt folyósítási jutalék ( a lehívott összeg 0,5 %) megfizetésével. A kölcsön összege a pomázi Alcsevice területen ingatlanfejlesztési célú ingatlanvásárlás és az azzal összefüggı egyéb költségek finanszírozására fordítható. 2./ Felkéri Golub Athanász polgármestert, hogy a kölcsönszerzıdés aláírásáról,a 291/2003(12.16) sz. határozatban foglalt ingatlantulajdonosokkal megkötött adás-vételi szerzıdés alárásáról és teljesítésérıl, valamint ezen ingatlanok vonatkozásában az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésérıl tájékoztassa a képviselıtestületet. 3./ A hitelkeret fennmaradó része a 082/1 és 086/1-086/7 helyrajzi számú ingatlanok megvételére, valamint az ingatlanvásárlással összefüggı egyéb költségek finanszírozására fordítódjon, oly módon, hogy a teljes vételár kiegyenlítéséhez szükséges forrásteremtéshez újabb képviselıtestületi döntések meghozatala szükséges. 4./ A lehívás mértékét, összegét és indokát a Pénzügyi-és ellenırzési Bizottság egyetértésével teheti meg a polgármester. Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: 1.) és 2.) pont 2004 február ) pont május 31 32/2004.(02.04.)sz.Ök.határozat 1./ Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott hogy figyelembevéve a 280/2003(12.02), 289/2003(12.16) és 291/2003(12.16) számú határozatát Ft azaz hatvanmillió forint hitel felvételét rendeli el. Felhatalmazza Golub Athanász polgármestert, hogy az OTP Bank Rt. által megküldött rövid lejáratú hitel szerzıdést aláírja. A kölcsönszerzıdés futamidejét 2004.február 5. napjától február 5. napjáig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési saját bevételeit ajánlja fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen a költségvetésében betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elıírányzat módosításai során figyelembe veszi. A kölcsön összege a pomázi Alcsevice területen ingatlanfejlesztési célú ingatlanvásárlás finanszírozására fordítható. 2.)Felkéri Golub Athanász polgármestert, hogy a kölcsönszerzıdés aláírásáról, az adás-vételi szerzıdés alárásáról és teljesítésérıl, valamint az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésérıl tájékoztassa a képviselıtestületet. 8

9 Felelıs: Golub Athanász polgármester Határidı: 1.)pont 2004 február 5. 2.)pont február /2004.(02.04.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy amennyiben az Ernste Bankos ajánlat idıben nem tud teljesülni, akkor kerül sor az OTP-vel kötendı szerzıdés aláírására a Pénzügyi-és ellenırzési Bizottság elızetes értesítése után. Határidı: folyamatos 4/2004. ÖTÜ. 34/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a budapesti agglomeráció területrendezésének központi szabályozását célzó törvénytervezetet a Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtása és a két ülés között történt fontosabb események c. napirend során áttekinti, a szükséges változtatásokat határozatban megerısíti, és Testületi szintre emeli. 35/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a meghívóban 4. napirendként szereplı Az önkormányzat vagyonáról és az azzal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/1995.( ). sz. Ök. rendelet felülvizsgálata c. elıterjesztést nem veszi napirendre. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. 36/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 14 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 4-13/2004 számú, Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Csohány Klára megyei fıépítész részére címzett, BATrT-vel kapcsolatos észrevételek tárgyú (Hivatkozási szám: 73-4/2004) 2004.február 6.-án kelt levélben rögzítettekkel egyetért és tudomásul veszi. 37/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésben rögzítetteket és a szóban tett kiegészítéseket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. 38/2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 288/2004.(12.16.).sz. Ök. határozat (korábbi örökölt vizsgálati ügyek 9

10 vonatkozásában, miután Dr.Szabó András jegyzı azokat megismerte, maximum 2004.január 30-ig intézkedni kell, különös tekintettel arra, hogy valakik jutottak-e anyagi elınyhöz, ha igen, milyen formában) végrehajtási határidejét meghosszabbítja. Szakmai felelıs: Dr.Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.( ). sz.ök. Határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a zárt lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló jelentéseket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. zárt ülés határozata: 40/2004.(02.10.).sz.Ök.határozat. közgyógyellátási igazolvány kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés. 41/2004.(02.10.).sz.Ök.határozat. rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés. 42/2004.(02.10.).sz.Ök.határozat. átmeneti segély kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés. 43/2004.( ). sz.ök. Határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 13 igen szavazattal 6 tartózkodás mellett egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a mezııri feladatok ellátását 2004 évben állami támogatás igénybevételével kívánja ellátni. Szakmai felelıs: Varga László irodavezetı 5/2004. ÖTÜ. (02.16.) KÖZMEGHALLGATÁS 6/2004. ÖTÜ. 44/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 18/2004.(01.27.).sz. Ök. határozat vonatkozásában (a Polgármesteri Hivatal keressen megoldást és terjesszen megoldási javaslatot a Testület elé a 9030 hrsz. zártkerti ingatlanról a 9013/1 hrsz. ingatlanra történı bejutás kérdéskörében; a polgármester végezzen vizsgálódást történt-e hivatali mulasztás, volt-e felelısségre vonás, stb.) mindazon eredményekrıl tájékoztatást kér, melyet az ügyben elvárhat, melyet tudhat és tudnia kell. Határidı: folyamatos, illetve 2004.június

11 45/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl c. napirend tárgyalása során, a 28/2004.(02.04.)., 29/2004.(02.04.)., 30/2004.(02.04.).sz. Ök. határozatok (Sallay IBH-val szemben fennálló követelések érvényesítésére bírósági úton) végrehajtásárál szóló tájékoztatás kapcsán zárt ülést rendel el. zárt ülés határozatai: 46/2004.(02.24.).sz.Ök. határozat 30/2004.(02.04.).sz. Ök. határozat megerısítése. 47/2004.(02.24.).sz.Ök. határozat Sallay IBH.. 48/2004.(02.24.).sz.Ök. határozat Sallay IBH. 49/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésben rögzítetteket a napirend során elfogadottak figyelembevételével. 50/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a zárt ülésen hozott, lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített jelentésben rögzítetteket. 51/2004. (02.24.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzat Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Pomázi Ivóvíz és Csatorna Beruházó Viziközmő Társulattal kötendı társberuházói szerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatolt formában hagyja jóvá. Határidı: folyamatos. 52/2004. (02.24.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzat Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a Pomázi Déli Csatorna Beruházó Viziközmő Társulattal kötendı, módosított társberuházói szerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatolt formában hagyja jóvá. Határidı: folyamatos. 53/2004.(02.24.).sz. Ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlagelfogadta a évi munkatervet a napirend tárgyalása során elhangzott kiegészítések 11

12 figyelembe vételével. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı testületi ülésre végleges formában ismételten terjessze elı. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: 2004.március 9. 54/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal két fı nem vett részt a szavazásban- 1./ Ft. összegő hitel OTP Bank Rt-tıl történı felvételérıl döntött. A hitel célja: ingatlanfejlesztési célú ingatlanvásárlás. Futamideje: 10 év. 2./ Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a 082/1 hrsz.-ú forgalomképes ingatlan tulajdonában álló / tulajdoni hányadára a kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. számára elsı helyi jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat alapítsanak. A Képviselıtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, a felett korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét. 3./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben a felhalmozási és tıkejellegő kiadásokat megelızıen- a költségvetésében betervezi és jóváhagyja. 4./ A Képviselıtestület csatolt nyilatkozattal kijelenti, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. Tv (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 5./ A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Rt-nél eljárjon, a hitelszerzıdést és egyidejőleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerzıdést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 55/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal két fı nem vett részt a szavazásban- felhatalmazza a polgármestert, hogy az alcseviczei beruházáshoz szükséges hitelfelvételrıl a Pénzügyi Bizottság elnökével, Vaizer Zsigmond, Herpai Sándor tanácsnokokkal és Egyházi István képviselıvel együtt döntsön, válasszon, hogy maximálisan 500M.Ft. összegben az Erste, vagy az OTP Bankkal köti meg a szerzıdést a külön képviselıtestületi határozatban -54/2004.(02.24.)- meghatározott feltételekkel. Határidı: folyamatos. 56/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy egyszeri jelleggel 73M.Ft. munkabér hitel felvételét engedélyezi, a munkabérhitel visszafizetése 2004.március 27-ig történik meg. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 13 igen szavazattal három fı nem vett részt a szavazásban- a jegyzıkönyvhöz csatolt formában megalkotta az 5/2004.(02.24.). 12

13 sz. rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 19/2003.(06.17.)sz. rendelet módosításáról. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 12 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett megalkotta a jegyzıkönyvhöz csatolt formában a 6/2004.(II.24.).számú rendeletét a köztisztviselıi juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2004.(X.18.)sz. rendelet módosításáról. 57/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlagkinyilvánítja azt a szándékát, hogy Pomáz város a Közép-Magyarországi Régió Regionális Egészségügyi Tanácsának (RET) munkájában tagként részt kíván venni. A tagsági jogviszony formájáról és idıpontjáról a Testület a késıbbiekben dönt. Felelıs: Becze Ákos tanácsnok. Határidı: folyamatos. 58/2004.(02.24.). sz.ök. határozat. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlag- a Pomázi Polgár címő önkormányzati lap pályázati kiírásával és a tájékoztatási rendszer kiépítésével kapcsolatosan úgy határozott, hogy a napirend során elıterjesztett írásos anyag B változatát fogadja el a tárgyalás során elhangzott kiegészítések figyelembe vételével (határozatlan idıre szóló megbízás, vállalkozói, eredménytelenség lehetısége, szakmai és életrajzi referencia, elınyt jelent, ha a pályázat települési marketing elképzeléssel egészül ki). Felelıs: Duró Imre alpolgármester. Határidı: Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 10 igen, 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 21 óra után új napirend tárgyalásába kezd. 59/2004.(02.24.). sz.ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı testülete 13 igen szavazattal egyhangúlagúgy határozott, hogy 2004 évre vonatkozóan köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat a következık szerint határozza meg: Számítástechnika területén: Köztisztviselık információs ismereteinek fejlesztése. Elektronikus dokumentumok hivatalon belüli cseréjének megalapozása. Olyan, hatósági igazgatási eljárások kidolgozása, amelyek alkalmasak az elektronikus ügyintézésre. Olyan tájékoztatók készítése, melyek segítik a lakosokat az egyes adatlapok kitöltésében, személyes megjelenés nélkül is. Európai Unió csatlakozás területén: Választások elıkészítése és zökkenımentes lebonyolítása. Egységes szerkezető helyi rendeletek elkészítése. Helyi rendeletek átvizsgálása jogharmonizációs szempontból. Költségvetés területén: A város területén található ingatlanok felmérésének megkezdése. Engedély nélküli építmények, be nem jelentkezett lakosok, be nem jelentett ipari tevékenységek felkutatása, adóbehajtási munka színvonalának emelése. A költségvetés végrehajtásának számítógépes elemzési rendszerének kialakítása. Építmény és telekadó bevezetése, bevallások ellenırzése. Pályázati lehetıségek figyelésének megteremtése. Továbbképzés területén 13

14 ECDL Számítástechnikai EU ismeretek Hatósági igazgatási ügyintézés: Iratkezelési mintaszabályzat megalkotása. Az ügyintézıknél legyen meg minden munkájukat érintı jogszabály és hatásköri jegyzék. Helyi rendeletek eredeti példányainak sokszorosítása az ügyintézık számára, különös tekintettel a szabályozási tervek térképeire. Az érintett dolgozók ellátása az eredeti településszerkezeti terv szöveges és térképi anyagával. Engedéllyel történt építkezések ellenırzése. Vagyongazdálkodás területén: Szerzıdés-nyilvántartás megteremtése. A fıkönyvi, rendeleti, kataszteri vagyonnyilvántartások eltérı egyes tételeinek felderítése és rendezése. Felelıs: Dr Szabó András jegyzı. Határidı: december. 60/2004.(02.24.). sz.ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 14 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy 2004.évre az eddigi gyepmesteri feladatokat ellátó Bogáncs BT-t bízza meg a város területén kóborló ebek befogásával. A szerzıdés-módosításban havi plusz egy nap teljesítését engedélyezi az elızetesen küldött árajánlatban rögzített összegért. A módosított szerzıdésben továbbra is 3 havi felmondási idı szerepeljen. Felelıs: Szabóné Bartholomaei Krisztina aljegyzı Határidı: 10 nap. 61/2004.(02.24.) sz.ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 14 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert a Pomáz Város Önkormányzata (Megbízó) és a Városi Szolgáltató Rt. (Közszolgáltató) között Pomáz város hulladék kezelésére Pomázon, december 30. napján megkötött közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításáról szóló szerzıdés aláírására. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerzıdés 3./ pontjában a százalékarányt 50%-ban rögzítse. Felelıs: Falics Béla tanácsnok. 7/2004. ÖTÜ. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal -egyhangúlag- a jegyzıkönyvhöz csatolt formában megalkotta a 7/2004.(03.09.) sz. rendeletét a település költségvetésérıl szóló 3/2003.(02.25.)sz. rendelet módosításáról. 62/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselıtestülete 18 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az önkormányzat 2004.évi költségvetésének elfogadásánál a mőködési kiadások csökkentését és a költségvetési intézmények költséghatékony mőködési célorientációját elfogadva 1./ a város részben önálló intézményeinél (Mővelıdési Ház és Könyvtár, Gondozási Központ, I. és II. számú óvodakörzet) az önálló bérgazdálkodási jogkört, valamint az átadott kötelezettségvállalási jogkört március 10. napjától megvonja. 14

15 2./ A város önálló intézményeinél (Mátyás király Általános Iskola, Sashegyi Sándor Általános Iskola, Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pomázi Zeneiskola) a gazdálkodási jogkört és önálló bérgazdálkodási jogkört július 1. napjától megvonja azzal, hogy ezen intézmények jogi státusa részben önálló költségvetési intézményre változik a megvonás napjával. Utasítja a felelısöket, hogy július 1. napjával valamennyi törvényi elıírásnak megfelelıen az intézkedési terv elıterjesztést készítsék elı. Az intézmények gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodája látja el. Ezen idıponttól az oktatási intézmények hat nyolcórás munkavállalója köztisztviselıként kerül továbbfoglalkoztatásra. A feladat megszőnése miatt, nem tudunk foglalkoztatni két 8 órás, három 6 órás és egy 4 órás közalkalmazottat. A két szakmai irányítót, (egy igazgatói és egy pedagógusi státusz) áthelyezzük a Polgármesteri Hivatalba. A megüresedett álláshely átmeneti idıre történı betöltése belsı helyettesítéssel kell, hogy megtörténjen. Ezzel egy idıben a Hivatal köztisztviselıi álláshelyei száma hat álláshellyel növekszik, mely hat fı a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodához kerül. Az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Irodához kerül a két szakmai irányító, mely átmeneti idıre a polgármesteri iroda átszervezéséig - az iroda két fıvel való növelését eredményezi, amely köztisztviselıi álláshely növekedésével nem jár. 3./ A négy iskolánál március 10.-tıl a tartós bérmegtakarítás terhére kötelezettség nem vállalható. 4./ a.) A gazdasági átszervezést tartalmazó költségvetési rendelet módosítását a gazdálkodásról szóló I. félévi tájékoztatóval együtt kell elıterjeszteni. b.) A szükséges szakmai lépések elıkészítéséhez a szakmai átvilágítás eredményét, a végrehajtható javaslatokkal május 31.-ig kell elıterjeszteni. Utasítja az elıterjesztıt hogy május 31.-ig valamennyi törvényi elıírásnak megfelelıen az intézkedési tervrıl az elıterjesztést készítse el. 5./ A város közintézményeinek átszervezési folyamatába illeszkedve a Polgármesteri Hivatal új struktúráját június havi testületi ülésre kell elıterjeszteni. Felelıs: Golub Athanász polgármester Szakmai felelısök: intézményvezetık Dr. Szabó András jegyzı Határidı: 1./ pont március 10., 2./ pont június 30., 3./ pont március / a.) pont szeptember 15., b.) pont május 31., 5./ pont június hó. 63/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 19 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Mátyás király Általános Iskola fızıkonyháját június 15. napjával megszünteti. A Konyhában foglalkoztatott 14 munkavállaló közül 11 álláshelyen levı munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató Mátyás király Általános Iskola megszünteti és a felmentéssel járó juttatásokat folyósítja. Az Önkormányzat a közétkeztetést szeptember 1. napjától közbeszerzési pályázaton nyertes beszállítóval biztosítja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Sodexho Kft határozatlan idıre 3 havi felmondási idıvel- megkötött közétkeztetési szerzıdését bontsa fel, és folytassa le a város összes közintézményei vonatkozásában a közbeszerzési pályáztatást. A gazdasági átszervezést tartalmazó költségvetési rendelet módosítását a gazdálkodásról szóló I. félévi tájékoztatóval együtt kell elıterjeszteni. Felelıs: Golub Athanász polgármester 15

16 Szakmai felelısök: intézményvezetık Dr. Szabó András jegyzı Határidı: június 15. és augusztus 31, illetve szeptember /2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a település évi költségvetésének tárgyalása során a hitel egyensúlyba helyezése érdekében úgy határozott, hogy a 741M.Ft. hiteloldal az Alcsevicze értékesítésre betervezett 936M.Ft.-ból kerüljön levonásra, a felhalmozási céltartalék változatlan marad. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı, 65/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 22 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a 304/2003.(12.16.).sz. határozatában foglalt kötelezı eszközbeszerzés keretösszegét átütemezi. Kijelenti, hogy 2004 évre 10 millió Ft.-ot tud e célra felhasználni. Szakmai felelıs: Konta Zoltánné mővelıdési elıadó. Varga László irodavezetı. 66/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 23 igen szavazattal egyhangúlag- a település évi költségvetésének tárgyalása során úgy határozott, hogy a mőködési kiadások körében a civil támogatások keretét 10M.Ft.-ban jelöli meg, felosztásáról késıbb dönt. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. 67/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a település évi költségvetésének tárgyalása során úgy határozott, hogy a mőködési kiadások körében a sport egyesület támogatása ICO Városi Sportegyesület-keretet 6 M.Ft.-ban jelöli meg azzal, hogy a támogatás felhasználását követıen az Egyesület tájékoztassa a Testületet a felhasználásról. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. 68/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 20 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a település évi költségvetésének tárgyalása során úgy határozott, hogy a Pomáz TV. támogatását 7M.Ft. keretösszegben határozza meg oly módon, hogy -3.9 M.Ft. közszolgálati adásokra (60 /hét), -3.1 M.Ft. a felelıs szerkesztıvel egyeztetett módon kerüljön felhasználásra. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. 16

17 Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete szavazás nélkül tudomásul vette a polgármester tájékoztatását a Miniszterelnöki Hivatalhoz március 12.-i határidıvel hazánk Európai Unióhoz történı csatlakozása alkalmából rendezendı ünnepség kapcsán. 69/2004. (03.09.). sz. Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlag- a település évi költségvetésének fıösszegét az alábiak szerint határozta meg: Bevételek: e.Ft. Mőködési kiadások: e.Ft. Fejlesztési kiadások: e.Ft. Felújítás: e.Ft. Szakmai felelıs: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 21 igen szavazattal egyhangúlagmegalkotta 8/2004.(03.09.).sz. rendeletét a település 2004.évi költségvetésérıl a jegyzıkönyvhöz csatolt formában. 8/2004. ÖTÜ. Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadta el: N A P I R E N D ELİADÓ 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között Golub Athanász történt fontosabb eseményekrıl. polgármester 2.) Elıterjesztés magasabb összegő szociális segély megállapítására. Molnár Lászlóné Elıterjesztés alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezık foglalkoztatására. népjóléti csop.vezetı. 3.) Az Európai Parlamenti képviselık választásán közremőködı szavazat- Dr.Szabó András számláló bizottsági tagok megválasztása. jegyzı 4.) Helyi tömegközlekedés ügye. Szabóné B.Krisztina aljegyzı 5.) Helyi út és egyéb közmőépítésrıl szóló Ök.rendelet kiegészítése, Dr.Szabó András Pomáz Város közútjainak helyzete.. jegyzı Mózes Károly irodavezetı 6.) Lakossági ügyek 7.) A Képviselıtestület 2004.évi munkaterve. Dr.Szabó András jegyzı 8.) Aktuális ügyek. a./ Elıterjesztési javaslat Dr. Juhár Jánosné pomázi Sashegyi Sándor Thurzó László Általános Iskola igazgatója Arany Katedra Emlékplakett Díj felterjesztésére. alpolgármester b./ Elıterjesztés fogorvosi körzet praxis eladásához történı hozzájárulásra. c./ M0-s autópálya fejlesztése Herpai Sándor tanácsnok d./ Elıterjesztés Majoros István birkózó olimpiai felkészülésének támoga- Duró Imre tására. alpolgármester e./ Zeneiskola kérése a technikai létszámleépítés kapcsán. Politzer György 17

18 tanácsnok 70/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- a 283/2003.(12.16.).sz.Ök. határozat ( Nyugati Csatorna kivitelezésre kötött kivitelezési szerzıdés ügyében a Pénzügyi-és ellenırzési Bizottság által korábban megállapított szabálytalanságok miatt, a konzekvenciák levonására tegyen javaslatot Dr. Szabó András jegyzı bevonásával Dr. Nagy Dániel ügyvéd) végrehajtása kapcsán úgy határozott felkéri a jegyzıt, hogy a felelısségre vonással kapcsolatos lehetıségek pontos felvázolásával terjessze a Testület elé a megoldást. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy a 17/2004.(01.27.).sz.Ök. határozat (a HÉV állomás tanulmánytervének elbírálása, valamint a CBA Áruház programterve kapcsán ki kell dolgozni a tanulmányterv 2/b. változatát, elı kell készíteni annak szabályozási tervét. Figyelembe kell venni a Tervtanács instrukcióit. Fel kell kérni a tervezıt a HÉV állomás szabályozási tervének elkészítésére, egyeztetésekre. Gazdasági megállapodást kötni a CBA-val.) végrehajtási határidejét a forgalomtechnikára, tervezésre, gazdasági megállapodás megkötésére az érintett CBA tulajdonosokkal módosítja. Határidı: április /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen, 1 nem szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl c. napirend tárgyalását felfüggeszti, a következı testületi ülésen Polgármester úr jelenlétében, az ı kiegészítéseit meghallgatva folytatja ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- elfogadta a zárt ülésen hozott lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentésben foglaltakat. 74/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- úgy határozott, hogy a 2. napirend Elıterjesztés magasabb összegő szociális segély megállapítására c. részt zárt ülés keretében tárgyalja. Felelıs: Thurzó László alpolgármester. ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATA: 75/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat támogatás megállapítása. 18

19 76/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezık foglalkoztatását tudomásul veszi. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elı a 2004 évi költségvetés átcsoportosításáról szóló rendeletét. Felelıs: Golub Athanász polgármester, Dr.Szabó András jegyzı, Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezetı, Molnár Lászlóné népjóléti csoportvezetı. Határidı: 2004.június havi testületi ülés. 77/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 12 igen, 2 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Az Európai Parlamenti képviselık választásán közremőködı szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása c. elıterjesztést minden további hozzászólás nélkül leveszi a napirendrıl azzal, hogy a következı testületi ülésre készüljön új elıterjesztés. A testületi ülést elızze meg a politikai egyeztetés, a Testület elé már a politikailag is egyeztetett lista kerüljön. Szakmai felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a helyi tömegközlekedés ügyének megoldása érdekében koncessziós eljárás elıkészítésére kéri fel a Hivatalt az alábbi területek a helyi busz tömegközlekedés vonatkozásában. Pomáz HÉV állomás, Pomáz Dolina, Vörösmarty lakótelep, buszforduló és a katolikus temetıforduló, Vróczi út vonatkozásában elsı lépésként. Késıbbiekben ütemezetten, a lehetıségektıl függıen a Huszár utca, Tél utca, Boglárka utca, azon területekre ahol a tömegközlekedés akár vállalkozó, akár a VOLÁN útján megvalósíthatónak látszik. 79/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 78/2004.(03.30.).sz.Ök. határozatban rögzítettek (helyi tömegközlekedés ügye) végrehajtásának ideje , szakmai felelıs: Dr.Szabó András jegyzı. 80/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Helyi út és egyéb közmőépítésrıl szóló önkormányzati rendelet kiegészítése c. elıterjesztést nem tárgyalja, felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı testületi ülésre átdolgozva terjessze elı. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı, Mózes Károly építési-és városfejlesztési irodavezetı. Határidı: /2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag- a Nyár u. Szegfő utca, Panoráma, Árvalány utca állapota kapcsán úgy határozott, hogy haladéktalanul keresse meg a Polgármesteri Hivatal a DMRV-t, mielıbb javítassa meg a csırepedést, kötelezze, hogy az eliszaposodást hozza helyre. Amennyiben a kártérítés megállapítható, azt a DMRV-vel szemben érvényesítse. Felelıs: Mózes Károly építési-és városfejlesztési irodavezetı. Határidı: 15 nap. 82/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 17 igen szavazattal egy fı nem vett részt a szavazásban- a Szegfő utca, Nyár utca, valamint a Panoráma, Szegfő utca csatlakozása és a hozzá 19

20 kapcsolódó útszakasz állapota kapcsán úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal tegye járhatóvá az utat, tolassa le a sarat, szállítassa el, amennyiben szükséges. A csapadékvíz-elvezetéshez kérje a lakosság segítségét. Fentiek költsége részben a kátyúzás és a tartalék keret terhére történik. Felelıs: Thurzó László alpolgármester. Határidı: DMRV teljesítése után azonnal. 83/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 15 igen szavazattal egyhangúlag- elfogadta évre vonatkozó munkatervét. Felelıs: Dr. Szabó András jegyzı. 84/2004.(03.30.).sz.Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 16 igen szavazattal egyhangúlag- úgy határozott, hogy Dr. Juhár Jánosnét a Sashegyi Sándor Általános Iskola igazgatóját felterjeszti az oktatási miniszter által adományozható Arany Katedra Emlékplakett kitüntetésre. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetési javaslatot a képviselıtestület határozatával együtt küldje meg a kitüntetési referatúrára. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıterjesztés szövegében a napirend kapcsán elhangzott módosításokat hajtsa végre., Határidı: azonnal Pomáz Város Polgármesteri Hivatala 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Elıterjesztési javaslat Dr.Juhár Jánosé Pomáz Sáshegyi Sándor Általános Iskola Igazgatója Arany Katedra Emlékplakett Díj felterjesztésére Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja az Oktatási Miniszter által adományozható Arany Katedra Emlékplakett kitüntetésre Dr.Juhár Jánosné a Sashegyi Sándor Általános Iskola igazgatónıjét. Dr.Juhár Jánosné 1975.február 1-je óta napközis nevelıként, majd napközis munkaközösség-vezetıként, 1980-tól magyartanárként osztályfınök, majd osztályfınöki munkaközösség-vezetıként tanított az iskolában ban lett az iskola igazgatóhelyettes ban a szentendrei Városi Tanácsra került, ahol a Mővelıdési Osztály tanulmányi felügyelıjeként folytatta munkáját. Innen 1988-ban a Mővelıdési Minisztériumba hívták, a Közoktatásfejlesztési Önálló Osztály munkatársa lett, ben megbízott osztályvezetıként látta el feladatát. Ez a pár évi távollét az iskolától, amit a közoktatás irányítása terén töltött, kiváló lehetıséget adott az oktatás helyzetének megismerésére, a pedagógiai intézetekkel, felsıoktatási intézményekkel alakult ki közvetlen kapcsolata, szakmailag óriási fejlıdést jelentett a számára. A pedagógusi munka és az oktatásirányítás valamennyi területével megismerkedve és tapasztalatokkal felvértezve a tantestület kérésére 1990-ben igazgatóként tért vissza a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskolába. Mivel az iskola érdeke úgy kívánta, jelentkezett az ELTE angol nyelvtanári szakára, ahol ben diplomát szerzett. Meghatározó szerepe volt és van a Sashegyi Sándor általános iskola arculatának kialakításában. Az iskola sajátosságai közé tartozik, hogy felvállalta Pomáz és környékének enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek nevelését, oktatását is. A hatékony munka érdekében a megyében elsıként alkalmazott iskolapszichológust, logopédust és gyógytestnevelıt. Demokratikus vezetı, aki példamutatóan menedzseli iskoláját. Fontosnak tartja a kellemes munkahelyi légkör kialakítását, és mindent megtesz ennek megteremtése és fenntartása érdekében. Tanítványai nagyon szeretik. Angol nyelvbıl a tehetséges gyerekek megyei, sıt az országos versenyeken is az élmezınyben végeznek. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben