TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: FAX: Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző : Bongár Viktória TÁJÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről!ltwijl----- Or( Kovács Ferenc polgármester f Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~' tvl. (ATL Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság CJ.J NY REGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) március 6-án alakult azzal a céllal, hogya térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszert hozzon létre és működtessen. A Társulás működését a Társulási megállapodás és a Társulás Alapító Okirata szabályozza. A Társulás önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdasági feladatokat a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. menedzseri szervezetként végzi. A Társu lás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. A meghatározott célok megvalósítása érdekében a Társulás feladatai az alábbiak: - A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása. - A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében pályázat benyújtása az Európai Unió Kohéziós Alap, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, KEOP "Települési szilárdhulladékgazdálkodási Rendszerek fejlesztése" valamint a KEOP "A települési szilárdhulladék-ierakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" program keretében. - A tag-önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás biztosítása, valamint szakmai tanácsadás nyújtása. - A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a projekt megvalósításában. A Társulás gazdálkodására jellemző, támogatásban nem részesül. hogy állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív A Társulás évben összesen 4 alkalommal ülésezett. Jelen tájékoztató l. számú mellékiete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetés teljesülésének éves beszámolóját, a 2. számú melléklet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a 3. számú ~ t;'j N Y R E G Y H Á Z A

3 melléklet az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogya tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen. Nyíregyháza, június 19. polgármester (y ) N Y R E G Y H Á Z A

4 1. melléklet a VEJL/238-2/2014 számú tájékoztatóhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 4400 Nyíregyháza, Hősök tere NAPIRENDI PONT Előterjesztés - a Társulási Üléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról Tisztelt Társulási Ülés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás án alakult. A Társulás a években Záhony Város Önkormányzata, a években a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (mint felügyeleti szervek) önállóan gazdálkodó intézményeként működött. A Társulás jelenleg önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az áll amháztartásró l szóló évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdés előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten. A Társulás március 19-től 1 fő alkalmazásával Titkárságot működtet általános adminisztratív teendők ellátására, valamint a Társulás folyamatban lévő projekt jeiben menedzseri közreműködés biztosítására. A gazdasági és pénzügyi feladatokat továbbra is a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., mint menedzsment szervezet végzi. A Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozik a településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelése, a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása, a bezárt hulladéklerakók rekultiváció s munkáinak elvégzése. Az önkormányzatok e kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő rendszerekkel együtt történő üzemeltetésére hozták létre a Társulást. A Hulladékgazdálkodási Program alapcélkitűzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes (229) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye II települése hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása. A Társulás által megvalósítani kívánt projektek akadályoztatása miatt időközben 2 önkormányzat (Kótaj Község Önkormányzata és Nyírbogdány Község Önkormányzata) kizárására került sor. l

5 A Társulás évi gazdálkodásának jellemzői BEVÉTELEK A Társulás állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív támogatásban nem részesül. Az intézményi működési bevételek között a Társulás elkülönített bankszámláján lévő, a bérleti díjból befolyt átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel került tervezésre eft értékben, melyből20l3. évben eft teljesült. A sajátos felhalmozási bevételek között a megvalósult Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó bérleti díj bevétel szerepel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt - I. ütem befejezése és pénzügyi lezárása december 31-én történt meg. A beruházás keretében megvalósított kisvárdai, nagyecsedi és nyíregyházi hulladéklerakók, a nyíregyházi válogatócsarnok, valamint a teljes eszközállomány aktiválásra került és a Társulás 100%-os tulajdonában álló társaság, az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. átvette üzemeltetésre. A Társulás, mint tulajdonos és az üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadásából évben eft eft ÁFA bérleti díj bevétellel számoltunk a költségvetési tervben. A Közszolgáltató által fizetendő éves bérleti díj összege minden tárgyévben a Társulás elfogadott költségvetésében kerül meghatározásra úgy, hogy az mindenkor megfelelő pénzügyi fedezetet nyújtson a Kohéziós Alapból megvalósult vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására, a jelenleg üzemelő lerakók jövőbeni rekultiváció s költségeire, valamint a saját forrás biztosításához igénybe vett hitelek tőketörlesztésére és kamatainak megfizetésére. A évben kiszámiázott eft bérleti díjból az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft eft-ot kompenzálással egyenlített ki, mely szerint a fizetendő nettó bérleti díjba negyedévente beszámításra került a Társulást terhelő kölcsön törlesztő részlet és annak kamatai, valamint a kapcsolódó kezességvállalási díj. A kompenzáló levelek szerinti különbözetek megfizetésére az ÉAK Kft. likviditási problémái miatt évben nem került sor, így december 31-én összesen eft bérleti díj tartozást tartjuk nyilván. A kiszámiázott bérleti díj ÁFA-ja, eft átutalása a fizetési határidőre megtörtént és a NA V felé befizetendő ÁFA-ként teljesítésre került, ezért a költségvetési beszámolóban a működési bevételek illetve a működési kiadások között szerepeltet jük. A Társulási megállapodás a tag Önkormányzatok lakosságszámához kötötten évtől kezdődően évenkénti tagdíjat állapított meg. A Társulási Tanács november 18-i ülésén a 20/2009. (XI. 18.) számú határozatával a tagdíjat 20Ft/fő/lakos összegről 30Ft/fő/lakos összegre felemelte. Ezt figyelembe véve a évre eft tagdíj bevétellel számoltunk. Tervezésre került továbbá a évi egyszeri hozzájárulás hátraléka 922 eft összegben, a évi tagdíj hátralék 91 eft összegben, a évi tag d íj hátralék 153 eft összegben, a évi tagdíj hátralék 228 eft összegben, a évi tagdíj hátralék 442 eft összegben, a évi tagdíj hátralék eft összegben, valamint a évi tagdíj hátralék eft összegben. A támogatásértékű működési bevételként tervezett, összesen eft tagdíjból és tagdíjhátralékokból a évben eft-ot fizettek meg az Önkormányzatok, így a teljesülés 68,4 %. A Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszere keretében, a KEOP számú, 2. fordulós rekultivációs pályázatát december 20-án nyújtotta be, melyet az Irányító Hatóság május OS-én támogatásban részesített bruttó eft összköltséggel. A KEOP 2.3.0/2F/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés a 2

6 " Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja " címmel február 02-án került aláírásra. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A 108 db hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezője egy eljárás keretében, három részajánlati lehetőséggel került kiválasztásra. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződések KEOP Közreműködő Szervezet általi ellenjegyzés dátumához kötötték, mely július 19-én történt meg. A forrásból közötti időszakban 108 db hulladéklerakó rekultivációja valósulhat meg 100%-os támogatás mellett. A benyújtott pályázatban csak az a 108 db bezárt lerakó szerepelt, amelyek esetében az érintett önkormányzat a hulladéklerakó területének tulajdonviszonyát rendezte, azaz a lerakó tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam, továbbá a terület minősítése művelésből kivett terület és az adott ingatlan tehermentes. Az érintett lerakókon a geodéziai felmérések és a szükséges előkészületek után folyamatosan készültek el a kiviteli tervek és történtek meg a munkaterületek átadása-átvétele. A kiviteli munkák a megvalósítási ütemterv szerint haladtak. A év végére a műszaki készültség 90 %-os, a projekt pénzügyi teljesülése 70 % körül alakult. A projekt befejezési határideje október 31. A Támogatási Szerződés módosítására két alkalommal, augusztus lo-én és augusztus 07-én került sor. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött kiviteli illetve megbízás i szerződések végösszege alapján megállapított támogatás összege eft-ra csökkent, a eft különbözet elvonásra került. A tárgyévi költségvetési tervben a évre ütemezett eft támogatással számoltunk, amely év végére 86 %-ban teljesült, mivel eft támogatás utalása történt meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a Társulás által nyújtott tagi kölcsön részbeni visszatérülésével számoltunk a költségvetési tervben, amelyre a tárgyév végéig nem került sor. KIADÁSOK 1. Működési kiadások A személyi jellegű juttatások között került elszámolásra a Társulásnál titkárságvezetőként közalkalmazotti jogviszonyban lévő - koordináló, ügyviteli feladatokat ellátó - egy dolgozó éves bruttó munkabére eft összegben. A munkaadókat terhelő járulékok soron a személyi juttatáshoz kapcsolódóan megfizetett szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok szerepelnek 483 eft értékben. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra a következők: irodaszer beszerzés, a társulási ülések szervezésével kapcsolatos bérleti, szállítási és reprezentációs költségek, hatósági díjak, a könyvvizsgáló megbízási díja, bank és postaköltségek és ezek ÁFA kiadásai összesen eft értékben. A dologi kiadások között szerepel még a tárgyévben kiszámiázott bérleti díj bevétel fizetendő ÁFA-ja eft összegben, amely anav felé ÁFA befizetésként 100 %-ban teljesült. A Társulás menedzsment szervezettel rendelkezik (a 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.), me ly szervezet végzi a Társulás vagyonának használatával, hasznosításával, a költségvetésének készítésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat módosításával, a pénzkezeléssel, beszámolási 3

7 kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételeket az Ügynökség Kft. biztosítja, viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket. A Társulás évben eft működési célú pénzeszközt adott át az Ügynökség Nonprofit Kft. részére az előzőekben részletezett feladatok fedezetére. 2. Felhalmozási kiadások A 108 db bezárt lerakó kivitelezésére vonatkozó KEOP-2.3.0/2F/ azonosító szám ú, bruttó eft összköltségű projekt megvalósítását közötti időszakban tervezzük. A években a kiviteli munkák a tervezett ütem szerint folytak, december 31-ig 67 db lerakó készre jelentése után történt meg a rész műszaki átadás-átvételi eljárás. Az érvényes rekultiváció s terv alapján a hulladéklerakó utógondozásának feladata ettől az időponttól kezdve a tulajdonos önkormányzatot terheli. A tárgyévre tervezett beruházási kiadások előirányzata nettó eft és a hozzá kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA 999. OOO eft. A évben a rekultivációs proj ektre kifizetett beruházási érték eft eft ÁFA, így a teljesülés 86 %-os. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. sikeresen pályázott és támogatást nyert el az "Ügynökség székháza villamosenergia fogyasztásának részbeni kielégítése napelemekkel" CÍmű projekt megvalósítására. A pályázat saját erejének biztosításához eft felhalmozási célú pénzeszköz átadása történt meg. 3. Kölcsön törlesztés A Társulás a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 10% önerő biztosításához kötvénykibocsátás mellett döntött. A kötvénykibocsátást a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. realizálta. Az ÉAK Kft ,- (kettőmilliárd) Ft értékű, svájci frank (l CHF, 150,3 Ft/CHF árfolyamon kibocsátva) alapú kötvényt bocsátott ki, mely kötvényt az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jegyezte le évben. A készfizető kezes ahitelgarancia Zrt a kötvények névértékének 80%-ára. A szilárdhulladék projekthez szükséges önkormányzati önrész átadására a Társulás és az ÉAK Kft. között kölcsönszerződés jött létre. A Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer - L ütemének megvalósításához a kibocsátott ,-Ft kötvény 66%-a, Ft került fo1yósításra a Társulás felé kölcsönként. A fel nem használt rész és az azóta keletkezett kamatösszeg, nagyságrendileg 1 milliárd Ft az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. zárolt bankszámláján van, amelyből az ERSTE Bank további felhasználást nem engedélyez. A kötvény tőke- és kamattörlesztése - az 5 év türelmi idő lejártát követően szeptember 28 án elkezdődött, s amely ezt követően folyamatosan, minden negyedév végén esedékes. Az ERSTE Bank kérésére az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. elkülönített bankszámláján 3 hónappal előre folyamatosan - köteles elhelyezni a negyedéves adósságszolgálatnak megfelelő összeget. A Társulásnak a évben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. felé szintén négy negyedéves törlesztő részletet kellett megfizetnie, amelynek nagyságrendje az aktuális CHF árfolyamtól is függött. A tárgyévi költségvetési tervben 110 millió Ft tőke és 40 millió Ft kamat megfizetését irányoztunk elő. A 20l3. évben négy törlesztő részlet, eft tőke és eft kamat megfizetésére került sor. 4

8 Ehhez kapcsolódik a készfizető kezes Hitelgarancia Zrt.-nek fizetendő 0,6% kezességvállalás i díj, amely évente esedékes, s amelyre a tárgyévben 9 millió Ft került tervezésre. AHitelgarancia Zrt. nek már a tárgyév elején átutalásra került a és a évi kezességvállalási díj, amelyből a Társulást eft terhelt. A kamat és a kezességvállalási díj összege a dologi kiadások között szerepel. Az ÉAK Kft.-nek fizetendő kötelezettségek, a tőke, a kamat és a kezességvállalási díj pénzforgalom nélkül, a kiszámlázott bérleti díjjal szemben kompenzálássallett kiegyenlítve. A Társulás évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. részére eft tagi kölcsönt nyújtott, amely az Ügynökség pályázaton nyert projekt jeinek előfinanszírozása miatt vált szükségessé. Nyíregyháza, február 26. Társulás elnöke 5

9

10

11

12 2.melléklet a VEJL/238-2/2014. számú tájékoztatóhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 4400 Nyíregyháza, Hősök tere NAPIRENDI PONT Előterjesztés - a Társulási Üléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására Tisztelt Társulási Ülés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft évi mérleg és eredmény kimutatását az alábbiakkal indokoljuk: l. MÉRLEG ESZKÖZÖK - A befektetett eszközök értékének változását a tárgyévben megvalósult napelem rendszer aktiválása és a tárgyi eszközökre elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel magyarázható. - Készletek mérlegsoron, az áruk között eft-on nyilvántartott könyvek értéke szerepel. - Követelésként eft-ot mutattunk ki, mely a belföldi vevőkövetelést, helyi iparűzési adó és szakképzési hozzájárulás túlfizetést tartalmazza. - A pénzeszközök állománya 27%-kal csökkent az előző évhez képest. Az elkülönített projektszámlákra kiutalt támogatási előlegek a későbbi projekt kiadásokra biztosítanak fedezetet. - Az aktív időbeli elhatárolások eft értéke tartalmazza évben elvégzett feladatokért és szolgáltatásokért járó bevételt, amelynek teljesítése csak évben történik meg, valamint a évben teljesült, de a évet érintő költségeket. FORRÁSOK - A jegyzett tőkében évben változás nem történt. - Az eredménytartalék eft-tal nőtt az előző évhez képest, melyet a évi mérleg szerinti eredmény átvezetése eredményezett. - A saját tőke összességében 3,7%-os növekedést mutat a évhez képest, ami a tárgyévi eft pozitív mérleg szerinti eredménnyel magyarázható. - A kötelezettségek között kimutatott eft tartalmazza: az Ügynökség likviditási problémái miatt a Társulástól igénybevett eft tagi kölcsönt, valamint a belföldi szállítók felé fennálló év végi kötelezettségeket eft összegben és a tárgyév végén keletkező évet terhelő bér, járulék- és adókötelezettségeket jelenti eft összegben, amelyek pénzügyi teljesítésére a következő évben kerül sor. - A passzív időbeli elhatárolások kőzött a évet érintő, 2014-ban érkezett szolgáltatási számlák összege 987 eft, valamint a korábbi és a tárgyévi beruházásokra kapott támogatások értékcsökkenés arányos elhatárolása eft szerepel.

13 2. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS - Az Ügynökség Kft évben keletkezett összes bevétele eft, melyből a közhasznú tevékenység bevétele eft (64,6%), a vállalkozási tevékenység bevétele eft (35,4%). - Az Ügynökség Kft évi összes ráfordítása eft, mely a közhasznú és a vállalkozási bevétel %-os arányában került megosztásra. Így a tárgyévi közhasznú tevékenység ráfordítása eft, a vállalkozási tevékenység ráfordítása eft. - A fenti számadatok alapján megállapítható, hogyatárgyévi bevételek összege magasabb a tárgyévben keletkezett ráfordításoknál, így a tárgyévi közhasznú eredmény eft, a tárgyévi vállalkozási eredmény eft. Az Ügynökség Kft évben végzett tevékenységei a következő feladatcsoportokba sorolhatók: a Szilárdhulladék-gazdálkodási program lebonyolítása, saját pályázati projektek megvalósítása és területfejlesztési feladatok ellátása évben az Ügynökség Kft. a évben elnyert pályázatok tárgyévre ütemezett feladatait bonyolította le. Összességében megállapítható, hogy tárgyévben a pályázatokon elnyert támogatásokból megkapott összeg nőtt az előző évhez képest. Nyíregyháza, május 22. a társaság ügyvezetője 2

14

15 3.melléklet a VEJL/238-2/2014. számú tájékoztatóhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 4400 Nyíregyháza, Hősök tere NAPIRENDI PONT Előterjeszté s az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft évi egysz erű s í tett éves beszámolójának jóváhagyására I. BEVEZETŐ évben Társaságunk pozíciója stabilizálódott ugyan, de már az év első felében újabb bizonytalansági tényezőként jelentkezett a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának folyamata, me ly a sok pozitívum mellett nem várt negatívumokkal is szolgált. A gazdálkodásunkat érintő leglényegesebb hátrányos változás a bevételek meghatározó részét jelentő közszolgáltatási díjakban és a lerakási járulék megfizetésében következett be. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a közszolgáltatási díjakra vonatkozó javaslatát egységes díjképzési elvek mentén tette meg év decemberében a január 1. napján hatályba lépő új hulladéktörvény (Ht.) rendelkezéseinek figyelembe vételével. Bár a Ht. e l őírta a 4,2%-os díjeme1ési korlátot, a Magyar Energia Hivatal jogosult volt magasabb díj alkalmazásának jóváhagyására. Erre több település esetében is szükség volt, hiszen a 4,2 %-kal emelt díj a vállalt szolgáltatáshoz képest társulási szinten is nagyon alacsony volt. Ezzel szemben egyes településeken a Társulás által javasolt díj alkalmazása jelentős, akár %-os díjcsökkentést is eredményezett. Az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. benyújtott kérelmét a MEKH májusban elutasította. Időközben a MEKH enged élyező hatáskörét a törvény meg is szüntette. Azon településeken, ahol az első két negyedévben kibocsátott számla az engedélyezett emelés mértékét meghaladta, ott legkésőbb a 4. negyedéves számlában a magasabb díj kompenzálásra került. A törvényi változás pozitívumokkal is járt. A gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek január 1. napjától a települési hulladékukat kötelezően a közszolgáltatónak adják át. Meglátásunk szerint, az átalakuló hulladékgazdálkodási rendszernek hosszú távon kedvezményezett j ei leszünk, de a jelenlegi díj struktúra és díjtételek mellett, s kiemelten a lerakási járulékfizetési kötelezettség következtében nehezen birkózunk meg a törvényi változásokkal. A évben a közszolgáltatásból származó bevételkiesést és veszteséget valamint lerakásijárulék-fizetést sikeresen kompenzáltuk tervezett egyéb bevételeinkkel, úgymint a megyei rekultiváció s programban való részvétellel, közbeszerzési eljáráson elnyert munkákkal és pályázati források bevonásával. A szolgáltatási terület bővítésének következtében - az egyes településeken élők fizetési készségének-képességének elmaradása miatt - likviditási helyzetünk romlott. Mivel ez a továbbműködés szempontjából a későbbiekben is problémát fog okozni, ezen a területen fokozott erőfeszítéseket fogunk tenni a jövőben.

16 2 II. BEVÉTELEK Társaságunk árbevétele az üzleti tervtől magasabb szinten realizálódott. Köszönhető ez a közszolgáltatáson kívüli tevékenységek végzéséből származó bevételeknek, valamint pályázati források bevonásának. A teljes árbevételből eft. volt ilyen "közszolgáltatáson kívüli" (és sajnos egyszeri) bevétel KIADÁSOK A kiadások szint je is magasabban alakult, mint terveztük, de ezek növekedése nem volt olyan mértékű, mint az árbevételé. IV. ÖSSZEFOGLALÁS A Társaság évi tervezett és tény bevétel és kiadás főbb sorait az alábbiakban foglaljuk össze: Bevétel évi csak évi évi terv közszolgáltatás tény (eft) (eft) (eft) Saját piaci árbevétel 2580 OOO Saját term. készletek állományváltozása Egyéb bevétel 20 OOO Pénzügyi műveletek bevétele 40 OOO Rendkívüli bevétel O Összesen: OOO Költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 250 OOO Értékcsökkenési leírás 2 OOO Egyéb ráfordítás 5 OOO Pénzügyi műveletek ráfordítása 50 OOO Rendkívüli ráfordítás O O O Adófizetési kötelezettség 150 O Összesen: Mérleg szerinti eredmény

17 3 Összességében elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása évben a nehézségek ellenére stabil, sőt eredményes volt. Jelentős erőfeszítésekkel elért üzleti tevékenységünkből származó bevételekkel kompenzálhattuk a közszolgáltatásból származó veszteségeket. Ezen bevételek nélkül- tisztán a közszolgáltatást tekintve évi eredményünk eft lett volna. Teljes és folyamatos racionalizálás mellett fenn tudtuk tartani szolgáltatásaink színvonalát, valamint a Társaság biztonságos és nyereséges működtetését, melyre - a jelentősen növekvő terhek és csökkenő bevételek mellett évben már nem leszünk képesek. Nyíregyháza, május 20. Éberhardt Gábor ügyvezető 3

18

19 4. melléklet a számú tájékoztatóhoz Határozat - tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése..../2014. (VI.26.) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről A Közgyűlés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Nyíregyháza, június 26. A határozatot kapják: 1. Közgyűlés tagjai, 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, 3. Nyíregyháza MJV Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 4. Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője, 5. Oláh István, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség ügyvezetője.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben