BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010."

Átírás

1 BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: július 1-jétől

2 Könyvtár SzMSz BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését a Siófok Város Önkormányzatának 83/2010. (V. 27.) sz. képviselőtestületi határozat alapozza meg, amely jóváhagyta a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratát azzal a céllal, hogy a Kálmán Imre Kulturális Központból való kiválásával, új intézmény létrehozásával a közművelődés, helytörténet értékekeinek megtartása, megóvása és fejlesztése egységes vezetés keretében valósuljon meg. A közművelődési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (továbbiakban SZMSZ) leírja, szabályozza az intézményre, területére, felügyeletére és irányítására vonatkozó adatokat, rögzíti nyitvatartási idejét, megfogalmazza célját, feladatait, szervezetét, munkarendjét és gazdálkodását. I. ALAPADATOK Hivatalos neve: BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 2. Postacíme: 8600 Siófok, Fő tér Weboldalának címe: Tel.: Tel: 84/ Fax: 84/ Bankszámlaszáma: ERSTE BANK Siófok Adószáma: Intézmény nyilvántartási száma/törzsszáma: ( nyilvántartásba vételt követően kap az intézmény) Statisztikai számjele:

3 Könyvtár SzMSz Telephelyei: Gyermekkönyvtár 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 11. Tel: 84/ Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5. Weboldal címe: Tel: 84/ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház szervezeti egységeinek alaptevékenysége: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közművelődési tevékenységek és támogatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Kiegészítő tevékenysége: Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videófelvétel-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Nem lakóingatlan bérbeadása Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

4 Könyvtár SzMSz A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján, Siófok Város Kincstára látja el. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház a feladatai ellátásához használati joggal rendelkezésére álló ingatlan vagyon: Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet 8600 Siófok, Fő tér 2. Könyvtár 8600 Siófok, Fő tér 2. Gyermekkönyvtár 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 12. Kálmán Imre Emlékház 8600 Kálmán Imre sétány 5. Vagyonával a jogszabályoknak és a felügyeletet ellátó szervezet intézkedéseinek megfelelően rendelkezik. A vagyon feletti rendelkezési jog jellege: használati jog. Kötelezettségeket költségvetési előirányzata és saját bevételeinek mértékéig saját nevében vállalhat. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az intézmény hivatalos iratainak hitelesítésére körbélyegzőt használ: Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok felirattal. A felügyeleti jogkörgyakorlója, Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az őt megillető jogokat és kötelezettségeket minden vonatkozásban az intézmény igazgatójának útján gyakorolja. Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete (8600 Siófok, Fő tér 1.), a költségvetési szerv törvényességi felügyeletét Siófok Város Jegyzője látja el. Az intézmény alapító okiratát Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2010. (V. 27.) számú határozatával hagyta jóvá.

5 Könyvtár SzMSz II. Az intézmény működésének célja A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok város polgárainak, a dél-balatoni régiónak és az ide látogató vendégeknek közművelődési és közgyűjteményi alapellátó intézménye. Tevékenységében kultúraközvetítő, a városi önkormányzat által támogatott, közgyűjteményi, közszolgáltató közintézmény (2008.évi CV. tv. 16. (1). Az intézmény szolgáltatásainak indokoltságát a lakossági igény igazolja. Ezzel a működtetési rendszerrel közvetve a lakossági közakaratnak és a tudományos igényeknek alárendelten tevékenykedik. Működésének szükségessége indokolt, hiszen szolgáltatásai iránt igényt tud kelteni, a felmerülő igényeket ki tudja elégíteni, miközben a város és a régió kulturális arculatát markánsan meghatározza. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Hozzáférhetővé tétele a társadalom kötelezettsége. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház célja alapvetően megegyezik a évi CXL. törvény 1. a), b) és c) pontjában megfogalmazottakkal. A Kutatóintézet és Könyvtár tevékenységének célja a dokumentum és az adatvagyonával, információ-és ismeretszolgáltatásával, az oktatás támogatásával, az irodalmi és a helytörténeti, regionális érték őrzésével, a kulturális örökség népszerűsítésével, a demokrácia, a szociális egyenlőség előmozdításával, társadalmi hasznot eredményező tevékenységet fejtsen ki. Mindemellett az intézmény közvetlen célja Siófok, Somogy megye és a Balaton régió szellemi és művészeti értékeinek, hagyományainak a megismertetése, e célból kutatási lehetőség biztosítása, valamint Kálmán Imre tevékenységének kutatása, népszerűsítése. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház lehetőséget ad a kulturális értékek befogadására, s ezzel hozzájárul az egyén komplex fejlődéséhez, művelődéséhez, szociokulturális stabilizálódásához és életminőségének javításához is.

6 Könyvtár SzMSz III. Az intézmény feladatrendszere A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapfeladatai azok, amelyek az éves szakmai terv alapján az önkormányzat által elfogadott intézményi költségvetésből megvalósíthatók. Az éves szakmai tervet az intézményvezető terjeszti elő minden év október 15-ig Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének. A szakmai terv elkészítésében valamennyi szervezeti egység vezetője aktívan közreműködik. A szakmai programok megvalósításának nagyságrendjét mindig az elfogadott intézmény költségvetése határozza meg. Az alapfeladatok és a vállalkozási feladatok közti határvonalat az éves szakmai program határozza meg. Alapfeladatok szervezeti egységenként Általános alapfeladatok: Közgyűjteményi, közművelődési alapfeladatok Kulturális események szervezése az önkormányzat előzetesen jóváhagyott terve alapján Képzőművészeti, iparművészeti, népművészeti és egyéb kiállítások rendezése egyeztetéssel Konferenciák, tudományos tanácskozások, szakmai szimpóziumok rendezése egyeztet Együttműködés a városi intézményekkel Együttműködés a városi civil szervezetekkel Önkormányzat által támogatott kulturális rendezvények szakmai támogatása A KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGÉNEK ALAPFELADATA Kiemelt feladatként gyarapítja és gondozza helyismereti-helytörténeti gyűjteményét a város és városkörnyék területére, valamint a Balatonra vonatkozóan, amelyet analitikus adatbázisokban tár fel. Helytörténeti kutatást végez a Kálmán Imre Emlékházzal együttműködve és a végzett munkáról fél évente beszámolót készít közösen az emlékházzal. A helytörténeti kutatások eredményeinek rendszeres publikálását, mozgó kép és hanganyag gyűjtését, rendszerezését, digitalizálását és hozzáférésének biztosítását végzi a Kálmán Imre Emlékházzal közösen. Gondozza és feltárja a könyvtárnak adományozott hagyatékokat.

7 Könyvtár SzMSz A helytörténeti kutatások eredményeinek rendszeres publikálást, mozgó kép anyag és hanganyag gyűjtését, rendszerezését, digitalizálását és hozzáférésének biztosítását végzi a könyvtárral közösen Bekapcsolódik az országos történeti kutatóintézet munkájában, rendszeresen tartja a kapcsolatot a kutatókkal, szakemberekkel. Rendezvények szervezése igazgatói egyeztetéssel. Alaptevékenységként nyújtott szolgáltatások Az Intézet teljes helytörténeti dokumentumanyagának helyben használata, kijelölt állomány kölcsönzése. saját és könyvtári, intézeti szervezeti dokumentumbázis alapján történő differenciált tájékoztatói szolgálat saját és könyvtári szervezeti dokumentumbázisra támaszkodó bibliográfiai, faktográfiai, dokumentációs és közhasznú információszolgáltatás könyv- és könyvtárhasználati, szabadidős, valamint tanórákhoz kapcsolódó foglalkozások, szakkörök vezetése, számukra hely biztosítása kapcsolattartás az oktatási intézményekkel rendkívüli ismeretterjesztő tanórák tartása részvétel kiadványok szerkesztésében részvétel konferenciák, tudományos ülések szervezésében városi helyismereti-helytörténeti tevékenység segítése másolatkészítés saját állományból és külső forrásból mozgókép- és hanganyag hozzáférés biztosítása Internet szolgáltatás biztosítása VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGÉNEK ALAPFELADATA A könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános települési közkönyvtár, a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének tagja, közművelődési könyvtári tevékenységét alapfeladatként látja el. A gyűjtőköri szabályzatban rögzített folyamatos, szerzeményezésen, állományalakításon és a dokumentumok feltáró rendszereinek építésén alapuló közvetlen könyvtári szolgáltatást nyújt. Az Országos dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybe vételével, valamint telematikai szolgáltatások biztosításával információs bázisként működik. Gyűjteményével és tevékenységével közreműködik a lakosság műveltségének

8 Könyvtár SzMSz gyarapításában, helyi és közhasznú információk közvetítésében, az életmód és az értékrend fejlesztésében, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében. Tervszerűen gyűjti, feltárja, megőrzi, és hozzáférhetővé teszi a könyvtári dokumentumokat. Gyűjti az egyetemes és nemzeti kultúra és a tudomány fejlődése szempontjából jelentős könyvtári anyagot. Részt vesz az alap-, közép- és felsőoktatási intézmények tanulóinak szakirodalmi ellátásában. Állományának alakításánál figyelembe veszi a használói igényeket. Megállapodás alapján együttműködik a Kodolányi Főiskola könyvtárával. Gyűjteménycsoportjai: kölcsönzői állomány, kézikönyvtár, segédkönyvtár, hírlap és folyóirattár, hang és videotár, elektronikus dokumentumok gyűjteménye, gyermekkönyvtári gyűjtemény. (A gyűjteménycsoportok tartalmi és formai körét a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza.) Olvasószolgálati-tájékoztatói tevékenysége keretében tanácsadó-ajánló, tájékoztató, információ-szolgáltató tevékenységet folytat Sajtófigyelést, média megjelenések feldolgozását és digitalizálását végzi Rendezvények szervezése igazgatói egyeztetéssel. Alaptevékenységként nyújtott szolgáltatások a könyvtár teljes dokumentumanyagának helyben használata, kijelölt állomány kölcsönzése más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése, saját állomány más könyvtárak részére történő kölcsönzése saját és könyvtári szervezeti dokumentumbázis alapján történő differenciált tájékoztatói szolgálat saját és könyvtári szervezeti dokumentumbázisra támaszkodó bibliográfiai, faktográfiai, dokumentációs és közhasznú információszolgáltatás könyv- és könyvtárhasználati, szabadidős, valamint tanórákhoz kapcsolódó foglalkozások, szakkörök vezetése, számukra hely biztosítása kapcsolattartás az oktatási intézményekkel módszertani segítségnyújtás az iskolai könyvtárak számára helyismereti gyűjtemény kiemelt gondozása, részvétel kiadványok szerkesztésében városi helyismereti-helytörténeti tevékenység segítése gyermekkönyvtár működtetése másolatkészítés saját állományból és külső forrásból Internet szolgáltatás biztosítása

9 Könyvtár SzMSz Az egyes gyűjteménycsoportok kölcsönállomány, kézikönyvtár, segédkönyvtár, hangtár, helytörténet, folyóiratok, gyermekkönyvtár tartalmi és formai körét a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza. KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ SZERVEZETI EGYSÉGÉNEK ALAPFELADATA Az állandó kiállítás fenntartása Kálmán Imre relikviák ápolása, katalogizálása, bővítési lehetőségeinek kutatása Kiemelt feladatként helytörténeti kutatást végez a Kutatóintézettel és a Könyvtárral együttműködve és a végzett munkáról fél évente beszámolót készít közösen a könyvtárral Képzőművészeti gyűjtemény gondozása, gyarapítási lehetőségek kiaknázása Néprajzi gyűjtemény folyamatos feldolgozása, szakmai ápolása Időszaki kiállítások, rendezvények szervezése Közreműködik a helyi és országos szakhatóságokkal A szakirányú tudományos kutatásban való részvétel Az illetékességi területén a védett muzeális emlékek és magángyűjtemények nyilvántartásával kapcsolatos információs tevékenységet végez A nyitva tartás rendjének biztosítása Alapszolgáltatás: Tárlatvezetés Fenti feladatok évenkénti mennyiségét meghatározza az önkormányzati támogatás nagyságrendje. Az alapfeladatok mennyiségi bővítését vagy szűkítését az éves feladattervhez rendelt intézményi költségvetés összefüggésében kell tervezni. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház fentieken túl esetenként elvégez minden olyan művelődési és művészeti feladatot, melyet az Önkormányzat meghatároz és finanszíroz.

10 Könyvtár SzMSz IV. Az intézmény szervezete, felépítése A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátását a Siófoki Önkormányzat által engedélyezett 17,5 fő létszámkerettel végzi. Részletesen: 14 fő teljes munkaidős, 8 órás közalkalmazott 1 fő részmunkaidős, 6 órás közalkalmazott 4 fő részmunkaidős, 4 órás közalkalmazott A SZERVEZETI EGYSÉGEK BELSŐ VISZONYAI Az igazgató feladatkörei: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek a munkáját a szervezeti egységek vezetői és a vezető beosztású alkalmazottak segítik. Az intézmény szervezetének kialakítója. Az igazgató a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és határozatok alapján irányítja az intézményt. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház képviseletét teljes jogkörrel az igazgató látja el, illetve eseti jelleggel, egyedileg meghatározott ügyekben, az írásban felhatalmazott igazgatóhelyettes, vezető beosztású alkalmazott. A képviseletre adott felhatalmazás tovább nem ruházható. Az igazgató a jelen szervezeti és működési szabályzat keretei között meghatározza a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház szervezeti felépítését, valamint a működés szabályait. A jelen szabályzat alapján kell elkészíteni és módosítani az intézmény egyéb belső szabályzatait, a szervezeti egységek ügyrendjét. Az igazgató a munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója. Az igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: Igazgatóhelyettes: Helyettesíti az igazgatót annak távollétében vagy eseti megbízás alapján a munkáltatói jog kivételével. Irányítja a közművelődési feladatok ellátását, felelős a 3 részegység (Kutatóintézet, Könyvtár, Emlékház) vezetéséért, felügyeli beosztott alkalmazottai tevékenységét. A kiadott feladatokat irányítja, azok teljesítését ellenőrzi. Felelős az aktuális programok, rendezvények lebonyolításáért, teljesítéséért. Felelős továbbá

11 Könyvtár SzMSz a havi és heti munkarend elkészítéséért és a belső értekezletek megtartásáért. Gazdasági ügyintéző: Felelős az intézmény gazdálkodási rendjének, pénzügyi, számviteli fegyelmének betartásáért, ezen feladatok maradéktalan megvalósításáért. Tevékenységét a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint végzi. Az igazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartoznak: Könyvtári csoportvezető irányítja, szervezi és ellenőrzi a felnőtt- és gyermekkönyvtár alapfeladataiban meghatározott feladatokat. Felügyeli a szervezeti egység dolgozóinak tevékenységét és véleményezi a szabadságolás rendjét. Kálmán Imre Emlékház csoportvezető irányítja, szervezi és ellenőrzi az emlékház alapfeladataiban meghatározott feladatokat. Felügyeli a szervezeti egység dolgozóinak tevékenységét és véleményezi a szabadságolás rendjét. V. Az intézmény nyitva tartása és munkarendje A KUTATÓINTÉZET ÉS A FELNŐTT KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: Kedd szünnap Hétfőtől-péntekig 9 00 órától óráig Szombat 8 30 órától óráig GYERMEKKÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: Kedd szünnap Hétfő, csütörtök, péntek órától óráig Szerda órától óráig órától óráig Szombat 8 30 órától óráig KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ NYITVA TARTÁSA: TÉLI nyitva tartás: november 1-től március 31-ig: Hétfő szünnap Keddtől - vasárnapig órától óráig NYÁRI nyitva tartás: április 1-től október 31-ig: Hétfő szünnap Keddtől - vasárnapig órától óráig

12 Könyvtár SzMSz Az intézmény munkarendje Az intézmény dolgozóinak munkaideje a munkaszerződésben rögzített. A teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál éves szinten heti átlag 40 óra munkaidőnek kell megfelelnie. Az igazgató kötetlen munkarendben, a többi közalkalmazott kötött munkarendben dolgozik. Az általános munkaidő-beosztás tól óráig, pénteken tól ig tart. Egyébként a munkabeosztás a feladatokhoz és programokhoz igazodik, ezért egyenlőtlen munkaidő-beosztás megállapítása is lehetséges. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkarendjét munkakörönként lebontva a heti és havi munkaidő-beosztás táblázata tartalmazza. A havi munkarendet mindig előző hónap 3. hetének végéig meg kell tervezni, a heti munkarendi táblázat ütemterve pedig előző hét csütörtök napján tartott értekezleten kerül véglegesítésre és a táblázatot az adott szervezeti egységben közzé kell tenni. Fentiek teljesítéséért az igazgatóhelyettes felelős. Az éves üzemszünet időtartama maximum egy hét, melyet a programoktól függően az igazgató saját hatáskörben rendelhet el a felügyeleti szervhez történő előzetes bejelentési kötelezettséggel. VI. Az intézmény képviselete és belső szervezeti kapcsolatai Az intézmény képviselete Az intézmény képviseletét más személyekkel és szervekkel szemben az igazgató látja el. A bankszámla feletti rendelkezési jog minden esetben az igazgatót illeti meg, Siófok Város Kincstára ellenjegyzése mellett. Belső szervezeti kapcsolatok Az igazgató irányítja a szervezeti egységek vezetőit, az egyes szervezeti egységek vezetői, pedig az egységhez tartozó összes alkalmazottat. Az igazgató távollétében kijelöli helyettesítőjét, és meghatározza döntési jogosultságát. Erről tájékoztatja a szervezeti egységek vezetőt. Minden utasításra jogosult vezető köteles gondoskodni arról, hogy beosztottjai tudják, távolléte

13 Könyvtár SzMSz esetén ki helyettesíti. A vezetőnek a kijelölt helyettes személyéről tájékoztatni kell felettesét és az érdekelteket. Az intézményen belül a szolgálati út betartása mindkét irányban meghatározott. A beosztott dolgozónak a munkával összefüggő észrevételeit a közvetlen felettese útján kell előterjesztenie. Hatáskör és felelősség Az egyes vezetői szintekhez a szükséges jogkör és felelősség állandó jelleggel hozzátartozik. A csoportok vezetői felelősek a vezetésük alá tartozó szervezet működéséért, az éves szakmai tervekben és a szabályzatokban számukra meghatározott feladatok, valamint a vezetői utasítások végrehajtásáért, a végrehajtás biztosításáért és ellenőrzéséért. Minden belső egység vezetője köteles felettese részére a munkakörébe tartozó vagy kapcsolódó feladatok jobb munkavégzésére a döntés-előkészítés szakaszában javaslatokat tenni. E javaslatokat előzetesen a közvetlen munkatársakkal kötelesek összehangolni. A javaslatok, észrevételek elbírálásáról attól a vezetőtől kapnak tájékoztatást, akihez a javaslatot benyújtják. Az olyan ügyekben, amelyek intézése két vagy több szervezeti egység vezetőjére tartozik, kezdeményezőként annak kell eljárnia, aki az ügy intézéséért elsősorban felelős. A szervezeti egység vezetői kötelesek közös ügyeikben egyeztető eljárást alkalmazni. Ha vitás kérdésben nem jön létre egyetértés, a döntést az igazgató hozza meg. A beosztott munkavállalók és az intézmény valamennyi alkalmazottja felelősek mindazon feladatok végrehajtásáért, amelyek a munkaköri leírásokban foglaltak, tehát amelyekre illetékességük és hatáskörük kiterjed. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a beosztott alkalmazottak munkaköri leírását elkészíteni és annak egy példányát a munkaszerződés mellékleteként kezelni, egy példányt a munkavállalóval történt értelmezés után a munkavállalónak átadni. A szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírásához az igazgató jóváhagyása szükséges. Minden dolgozó felelős a törvényesség betartásáért, továbbá a munkájával kapcsolatban tudomására jutott állami, szolgálati, illetve hivatali titok megőrzéséért.

14 Könyvtár SzMSz Minden dolgozó kötelessége, ha valamely utasítást helytelennek, a gazdaság érdekeire, vagy az intézményre nézve károsnak tart, hogy arra közvetlen felettese figyelmét felhívja és szükség esetén az intézmény vezetésénél panaszt tegyen. A belső szervezeti egységek vezetői tájékoztatják az egység dolgozóit az intézmény tevékenységének általános irányelveiről, az üzemelés és gazdasági tervek célkitűzéseiről, azok megvalósításáról, az intézmény helyzetéről. A részükre meghatározott minőségben és mértékig képviselik az intézményt más szervek előtt. A vezetésük alatt álló egységre háruló feladatokat megosztják egységük tagjai között a feladatok végrehajtásához szükséges hatáskör átruházásával. Minden szervezeti egység vezetője felelős a kapott feladat végrehajtásáért, a végrehajtás során a rendelkezésre bocsátott kereteken és lehetőségeken belül a leggazdaságosabb megoldás kiválasztásáért, a munkák helyes előkészítéséért, a munkafeltételek megteremtéséért, a jó munkakörülményekért, egységük dolgozóinak együttműködéséért, a kiadott feladatok elvégzésének ellenőrzéséért. VII. Az intézmény gazdálkodása A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Siófok Város Kincstára látja el a Könyvtárnál dolgozó gazdasági ügyintéző közreműködésével. Az intézmény jogszabályok szerint és a helyi önkormányzati rendeletek betartásával, az önkormányzat által elfogadott költségvetési előirányzatának megfelelően, valamint saját bevételeinek mértékéig önállóan gazdálkodik. Az intézmény gazdálkodásáért felelős az igazgató, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A gazdasági ügyintéző köteles az igazgatót a gazdálkodással összefüggő valamennyi kérdésről és információról felszólítás nélkül folyamatosan tájékoztatni. A gazdálkodás folyamatában a jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését tartalmazó feladatok a következő meghatározott sorrendben követik egymást: kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése,

15 Könyvtár SzMSz a kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése, érvényesítés, utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése, a pénzügyi teljesítés. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az intézmény igazgatója vállalhat összeghatárra tekintet nélkül. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a kiadás teljesítésére a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e. A kötelezettségvállalásnak mindig írásban kell történnie. Az igazgató által vállalt kötelezettséget a Siófok Város Kincstára jegyzi ellen. Az ellenjegyző csak azt vizsgálja, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Véleményeltérés esetén az ellenjegyző záradékolja a kötelezettségvállalást. A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat akkor teljesül, ha a megjelölt munkavégzés vagy a megrendelt szolgáltatás megtörtént, s az ezzel kapcsolatos számlák beérkeztek. A számlák nyilvántartásba vétele előtt az átvevő ellenőrzi, hogy a számla számszakilag helyes-e, valamint alaki, tartalmi követelményeknek megfelel-e. A számlák beérkezését követően az érvényesítő megvizsgálja a követelés jogosságát; azt, hogy az előirányzat biztosítva van-e a feladatra; a szerződés vagy megrendelés rendelkezésre áll-e; a munka átvétele megtörtént-e; eszközök esetében a szükséges bevételezések megtörténtek-e. Az érvényesítési jogot a gazdasági szakalkalmazott gyakorolja. Az utalványozási jogot az intézmény igazgatója vagy az igazgató tartós távolléte esetén az általa írásban felhatalmazott személy gyakorolja. Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. Az utalványozást és az ellenjegyzést követően kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre. A banki utalások és pénztári kifizetések teljesítése az utalványrendelet alapján történik.

16 Könyvtár SzMSz Az intézmény igazgatója a gazdasági ügyintéző és a siófoki Városi Kincstár bevonásával negyedévente köteles a gazdálkodást ellenőrizni, s félévente arról a fenntartó szervnek beszámolót készíteni. Érdekeltségi rendszer Az intézmény gazdálkodására vonatkozó szabályzatokat, a gazdálkodás rendjét, ezen belül a gazdálkodás folyamatában érvényesülő kötelezettségeket és jogokat, a házipénztár kezelésére, a készpénzkezelésre és a számlarendre vonatkozó előírásokat a külön szabályzatai tartalmazzák: felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata bizonylati rend önköltségszámítási szabályzat eszközök és források értékelési szabályzata számlarend pénzkezelési szabályzat leltározási szabályzat belső ellenőrzési szabályzat tűzvédelmi szabályzat munkavédelmi szabályzat házirend ügyrend közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződés A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház belső rendjéről, tevékenységéről csak igazgatói engedéllyel lehet nyilatkozni. Munkakörök átadása Az intézményben dolgozók egymás közötti, valamint új dolgozó részére munkakör átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket,

17 Könyvtár SzMSz az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a felettes vezető gondoskodik. VIII. Záró rendelkezések Az SZMSZ Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Siófok, június 23. Dr. Kovács Emőke igazgató Záradék: A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzatát Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a./2010. (VII. 2.) számú határozatával, július 1-jei hatállyal, jóváhagyta. Siófok, július 2. Dr. Szélyes Miklós Jegyző Dr. Balázs Árpád Polgárrmester

18 Könyvtár SzMSz számú melléklet SZERVEZETI FELÉPÍTÉS IGAZGATÓ GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ IGAZGATÓ-HELYETTES EMLÉKHÁZ CSOP. VEZETŐ KÖNYVTÁRI CSOP. VEZETŐ KÖNYVTÁROSOK

19 Könyvtár SzMSz számú melléklet VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK 1.) Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek a évi CLII törvény alapján az alábbi munkakörök: 1. Igazgató, 2. Igazgató helyettes.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 44/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi /

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A KÖRÖS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPADATAI

A KÖRÖS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPADATAI Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Az intézmény alapadatai. Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) száma:

Az intézmény alapadatai. Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) száma: Az intézmény alapadatai Hivatalos név: József Attila Könyvtár Dunaújváros Rövidített név: JAK Törzsszáma: 365402 Alapítás éve: 1996. január 1. A könyvtár létesítését elrendelő jogszabály: Dunaújváros Közgyűlésének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben