BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010."

Átírás

1 BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: július 1-jétől

2 Könyvtár SzMSz BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését a Siófok Város Önkormányzatának 83/2010. (V. 27.) sz. képviselőtestületi határozat alapozza meg, amely jóváhagyta a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratát azzal a céllal, hogy a Kálmán Imre Kulturális Központból való kiválásával, új intézmény létrehozásával a közművelődés, helytörténet értékekeinek megtartása, megóvása és fejlesztése egységes vezetés keretében valósuljon meg. A közművelődési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (továbbiakban SZMSZ) leírja, szabályozza az intézményre, területére, felügyeletére és irányítására vonatkozó adatokat, rögzíti nyitvatartási idejét, megfogalmazza célját, feladatait, szervezetét, munkarendjét és gazdálkodását. I. ALAPADATOK Hivatalos neve: BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 2. Postacíme: 8600 Siófok, Fő tér Weboldalának címe: Tel.: Tel: 84/ Fax: 84/ Bankszámlaszáma: ERSTE BANK Siófok Adószáma: Intézmény nyilvántartási száma/törzsszáma: ( nyilvántartásba vételt követően kap az intézmény) Statisztikai számjele:

3 Könyvtár SzMSz Telephelyei: Gyermekkönyvtár 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 11. Tel: 84/ Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5. Weboldal címe: Tel: 84/ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház szervezeti egységeinek alaptevékenysége: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közművelődési tevékenységek és támogatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Kiegészítő tevékenysége: Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videófelvétel-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Nem lakóingatlan bérbeadása Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

4 Könyvtár SzMSz A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján, Siófok Város Kincstára látja el. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház a feladatai ellátásához használati joggal rendelkezésére álló ingatlan vagyon: Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet 8600 Siófok, Fő tér 2. Könyvtár 8600 Siófok, Fő tér 2. Gyermekkönyvtár 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 12. Kálmán Imre Emlékház 8600 Kálmán Imre sétány 5. Vagyonával a jogszabályoknak és a felügyeletet ellátó szervezet intézkedéseinek megfelelően rendelkezik. A vagyon feletti rendelkezési jog jellege: használati jog. Kötelezettségeket költségvetési előirányzata és saját bevételeinek mértékéig saját nevében vállalhat. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az intézmény hivatalos iratainak hitelesítésére körbélyegzőt használ: Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok felirattal. A felügyeleti jogkörgyakorlója, Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az őt megillető jogokat és kötelezettségeket minden vonatkozásban az intézmény igazgatójának útján gyakorolja. Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete (8600 Siófok, Fő tér 1.), a költségvetési szerv törvényességi felügyeletét Siófok Város Jegyzője látja el. Az intézmény alapító okiratát Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2010. (V. 27.) számú határozatával hagyta jóvá.

5 Könyvtár SzMSz II. Az intézmény működésének célja A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok város polgárainak, a dél-balatoni régiónak és az ide látogató vendégeknek közművelődési és közgyűjteményi alapellátó intézménye. Tevékenységében kultúraközvetítő, a városi önkormányzat által támogatott, közgyűjteményi, közszolgáltató közintézmény (2008.évi CV. tv. 16. (1). Az intézmény szolgáltatásainak indokoltságát a lakossági igény igazolja. Ezzel a működtetési rendszerrel közvetve a lakossági közakaratnak és a tudományos igényeknek alárendelten tevékenykedik. Működésének szükségessége indokolt, hiszen szolgáltatásai iránt igényt tud kelteni, a felmerülő igényeket ki tudja elégíteni, miközben a város és a régió kulturális arculatát markánsan meghatározza. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Hozzáférhetővé tétele a társadalom kötelezettsége. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház célja alapvetően megegyezik a évi CXL. törvény 1. a), b) és c) pontjában megfogalmazottakkal. A Kutatóintézet és Könyvtár tevékenységének célja a dokumentum és az adatvagyonával, információ-és ismeretszolgáltatásával, az oktatás támogatásával, az irodalmi és a helytörténeti, regionális érték őrzésével, a kulturális örökség népszerűsítésével, a demokrácia, a szociális egyenlőség előmozdításával, társadalmi hasznot eredményező tevékenységet fejtsen ki. Mindemellett az intézmény közvetlen célja Siófok, Somogy megye és a Balaton régió szellemi és művészeti értékeinek, hagyományainak a megismertetése, e célból kutatási lehetőség biztosítása, valamint Kálmán Imre tevékenységének kutatása, népszerűsítése. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház lehetőséget ad a kulturális értékek befogadására, s ezzel hozzájárul az egyén komplex fejlődéséhez, művelődéséhez, szociokulturális stabilizálódásához és életminőségének javításához is.

6 Könyvtár SzMSz III. Az intézmény feladatrendszere A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapfeladatai azok, amelyek az éves szakmai terv alapján az önkormányzat által elfogadott intézményi költségvetésből megvalósíthatók. Az éves szakmai tervet az intézményvezető terjeszti elő minden év október 15-ig Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének. A szakmai terv elkészítésében valamennyi szervezeti egység vezetője aktívan közreműködik. A szakmai programok megvalósításának nagyságrendjét mindig az elfogadott intézmény költségvetése határozza meg. Az alapfeladatok és a vállalkozási feladatok közti határvonalat az éves szakmai program határozza meg. Alapfeladatok szervezeti egységenként Általános alapfeladatok: Közgyűjteményi, közművelődési alapfeladatok Kulturális események szervezése az önkormányzat előzetesen jóváhagyott terve alapján Képzőművészeti, iparművészeti, népművészeti és egyéb kiállítások rendezése egyeztetéssel Konferenciák, tudományos tanácskozások, szakmai szimpóziumok rendezése egyeztet Együttműködés a városi intézményekkel Együttműködés a városi civil szervezetekkel Önkormányzat által támogatott kulturális rendezvények szakmai támogatása A KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGÉNEK ALAPFELADATA Kiemelt feladatként gyarapítja és gondozza helyismereti-helytörténeti gyűjteményét a város és városkörnyék területére, valamint a Balatonra vonatkozóan, amelyet analitikus adatbázisokban tár fel. Helytörténeti kutatást végez a Kálmán Imre Emlékházzal együttműködve és a végzett munkáról fél évente beszámolót készít közösen az emlékházzal. A helytörténeti kutatások eredményeinek rendszeres publikálását, mozgó kép és hanganyag gyűjtését, rendszerezését, digitalizálását és hozzáférésének biztosítását végzi a Kálmán Imre Emlékházzal közösen. Gondozza és feltárja a könyvtárnak adományozott hagyatékokat.

7 Könyvtár SzMSz A helytörténeti kutatások eredményeinek rendszeres publikálást, mozgó kép anyag és hanganyag gyűjtését, rendszerezését, digitalizálását és hozzáférésének biztosítását végzi a könyvtárral közösen Bekapcsolódik az országos történeti kutatóintézet munkájában, rendszeresen tartja a kapcsolatot a kutatókkal, szakemberekkel. Rendezvények szervezése igazgatói egyeztetéssel. Alaptevékenységként nyújtott szolgáltatások Az Intézet teljes helytörténeti dokumentumanyagának helyben használata, kijelölt állomány kölcsönzése. saját és könyvtári, intézeti szervezeti dokumentumbázis alapján történő differenciált tájékoztatói szolgálat saját és könyvtári szervezeti dokumentumbázisra támaszkodó bibliográfiai, faktográfiai, dokumentációs és közhasznú információszolgáltatás könyv- és könyvtárhasználati, szabadidős, valamint tanórákhoz kapcsolódó foglalkozások, szakkörök vezetése, számukra hely biztosítása kapcsolattartás az oktatási intézményekkel rendkívüli ismeretterjesztő tanórák tartása részvétel kiadványok szerkesztésében részvétel konferenciák, tudományos ülések szervezésében városi helyismereti-helytörténeti tevékenység segítése másolatkészítés saját állományból és külső forrásból mozgókép- és hanganyag hozzáférés biztosítása Internet szolgáltatás biztosítása VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGÉNEK ALAPFELADATA A könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános települési közkönyvtár, a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének tagja, közművelődési könyvtári tevékenységét alapfeladatként látja el. A gyűjtőköri szabályzatban rögzített folyamatos, szerzeményezésen, állományalakításon és a dokumentumok feltáró rendszereinek építésén alapuló közvetlen könyvtári szolgáltatást nyújt. Az Országos dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybe vételével, valamint telematikai szolgáltatások biztosításával információs bázisként működik. Gyűjteményével és tevékenységével közreműködik a lakosság műveltségének

8 Könyvtár SzMSz gyarapításában, helyi és közhasznú információk közvetítésében, az életmód és az értékrend fejlesztésében, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében. Tervszerűen gyűjti, feltárja, megőrzi, és hozzáférhetővé teszi a könyvtári dokumentumokat. Gyűjti az egyetemes és nemzeti kultúra és a tudomány fejlődése szempontjából jelentős könyvtári anyagot. Részt vesz az alap-, közép- és felsőoktatási intézmények tanulóinak szakirodalmi ellátásában. Állományának alakításánál figyelembe veszi a használói igényeket. Megállapodás alapján együttműködik a Kodolányi Főiskola könyvtárával. Gyűjteménycsoportjai: kölcsönzői állomány, kézikönyvtár, segédkönyvtár, hírlap és folyóirattár, hang és videotár, elektronikus dokumentumok gyűjteménye, gyermekkönyvtári gyűjtemény. (A gyűjteménycsoportok tartalmi és formai körét a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza.) Olvasószolgálati-tájékoztatói tevékenysége keretében tanácsadó-ajánló, tájékoztató, információ-szolgáltató tevékenységet folytat Sajtófigyelést, média megjelenések feldolgozását és digitalizálását végzi Rendezvények szervezése igazgatói egyeztetéssel. Alaptevékenységként nyújtott szolgáltatások a könyvtár teljes dokumentumanyagának helyben használata, kijelölt állomány kölcsönzése más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése, saját állomány más könyvtárak részére történő kölcsönzése saját és könyvtári szervezeti dokumentumbázis alapján történő differenciált tájékoztatói szolgálat saját és könyvtári szervezeti dokumentumbázisra támaszkodó bibliográfiai, faktográfiai, dokumentációs és közhasznú információszolgáltatás könyv- és könyvtárhasználati, szabadidős, valamint tanórákhoz kapcsolódó foglalkozások, szakkörök vezetése, számukra hely biztosítása kapcsolattartás az oktatási intézményekkel módszertani segítségnyújtás az iskolai könyvtárak számára helyismereti gyűjtemény kiemelt gondozása, részvétel kiadványok szerkesztésében városi helyismereti-helytörténeti tevékenység segítése gyermekkönyvtár működtetése másolatkészítés saját állományból és külső forrásból Internet szolgáltatás biztosítása

9 Könyvtár SzMSz Az egyes gyűjteménycsoportok kölcsönállomány, kézikönyvtár, segédkönyvtár, hangtár, helytörténet, folyóiratok, gyermekkönyvtár tartalmi és formai körét a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza. KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ SZERVEZETI EGYSÉGÉNEK ALAPFELADATA Az állandó kiállítás fenntartása Kálmán Imre relikviák ápolása, katalogizálása, bővítési lehetőségeinek kutatása Kiemelt feladatként helytörténeti kutatást végez a Kutatóintézettel és a Könyvtárral együttműködve és a végzett munkáról fél évente beszámolót készít közösen a könyvtárral Képzőművészeti gyűjtemény gondozása, gyarapítási lehetőségek kiaknázása Néprajzi gyűjtemény folyamatos feldolgozása, szakmai ápolása Időszaki kiállítások, rendezvények szervezése Közreműködik a helyi és országos szakhatóságokkal A szakirányú tudományos kutatásban való részvétel Az illetékességi területén a védett muzeális emlékek és magángyűjtemények nyilvántartásával kapcsolatos információs tevékenységet végez A nyitva tartás rendjének biztosítása Alapszolgáltatás: Tárlatvezetés Fenti feladatok évenkénti mennyiségét meghatározza az önkormányzati támogatás nagyságrendje. Az alapfeladatok mennyiségi bővítését vagy szűkítését az éves feladattervhez rendelt intézményi költségvetés összefüggésében kell tervezni. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház fentieken túl esetenként elvégez minden olyan művelődési és művészeti feladatot, melyet az Önkormányzat meghatároz és finanszíroz.

10 Könyvtár SzMSz IV. Az intézmény szervezete, felépítése A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátását a Siófoki Önkormányzat által engedélyezett 17,5 fő létszámkerettel végzi. Részletesen: 14 fő teljes munkaidős, 8 órás közalkalmazott 1 fő részmunkaidős, 6 órás közalkalmazott 4 fő részmunkaidős, 4 órás közalkalmazott A SZERVEZETI EGYSÉGEK BELSŐ VISZONYAI Az igazgató feladatkörei: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek a munkáját a szervezeti egységek vezetői és a vezető beosztású alkalmazottak segítik. Az intézmény szervezetének kialakítója. Az igazgató a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és határozatok alapján irányítja az intézményt. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház képviseletét teljes jogkörrel az igazgató látja el, illetve eseti jelleggel, egyedileg meghatározott ügyekben, az írásban felhatalmazott igazgatóhelyettes, vezető beosztású alkalmazott. A képviseletre adott felhatalmazás tovább nem ruházható. Az igazgató a jelen szervezeti és működési szabályzat keretei között meghatározza a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház szervezeti felépítését, valamint a működés szabályait. A jelen szabályzat alapján kell elkészíteni és módosítani az intézmény egyéb belső szabályzatait, a szervezeti egységek ügyrendjét. Az igazgató a munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója. Az igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: Igazgatóhelyettes: Helyettesíti az igazgatót annak távollétében vagy eseti megbízás alapján a munkáltatói jog kivételével. Irányítja a közművelődési feladatok ellátását, felelős a 3 részegység (Kutatóintézet, Könyvtár, Emlékház) vezetéséért, felügyeli beosztott alkalmazottai tevékenységét. A kiadott feladatokat irányítja, azok teljesítését ellenőrzi. Felelős az aktuális programok, rendezvények lebonyolításáért, teljesítéséért. Felelős továbbá

11 Könyvtár SzMSz a havi és heti munkarend elkészítéséért és a belső értekezletek megtartásáért. Gazdasági ügyintéző: Felelős az intézmény gazdálkodási rendjének, pénzügyi, számviteli fegyelmének betartásáért, ezen feladatok maradéktalan megvalósításáért. Tevékenységét a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint végzi. Az igazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartoznak: Könyvtári csoportvezető irányítja, szervezi és ellenőrzi a felnőtt- és gyermekkönyvtár alapfeladataiban meghatározott feladatokat. Felügyeli a szervezeti egység dolgozóinak tevékenységét és véleményezi a szabadságolás rendjét. Kálmán Imre Emlékház csoportvezető irányítja, szervezi és ellenőrzi az emlékház alapfeladataiban meghatározott feladatokat. Felügyeli a szervezeti egység dolgozóinak tevékenységét és véleményezi a szabadságolás rendjét. V. Az intézmény nyitva tartása és munkarendje A KUTATÓINTÉZET ÉS A FELNŐTT KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: Kedd szünnap Hétfőtől-péntekig 9 00 órától óráig Szombat 8 30 órától óráig GYERMEKKÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: Kedd szünnap Hétfő, csütörtök, péntek órától óráig Szerda órától óráig órától óráig Szombat 8 30 órától óráig KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ NYITVA TARTÁSA: TÉLI nyitva tartás: november 1-től március 31-ig: Hétfő szünnap Keddtől - vasárnapig órától óráig NYÁRI nyitva tartás: április 1-től október 31-ig: Hétfő szünnap Keddtől - vasárnapig órától óráig

12 Könyvtár SzMSz Az intézmény munkarendje Az intézmény dolgozóinak munkaideje a munkaszerződésben rögzített. A teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál éves szinten heti átlag 40 óra munkaidőnek kell megfelelnie. Az igazgató kötetlen munkarendben, a többi közalkalmazott kötött munkarendben dolgozik. Az általános munkaidő-beosztás tól óráig, pénteken tól ig tart. Egyébként a munkabeosztás a feladatokhoz és programokhoz igazodik, ezért egyenlőtlen munkaidő-beosztás megállapítása is lehetséges. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkarendjét munkakörönként lebontva a heti és havi munkaidő-beosztás táblázata tartalmazza. A havi munkarendet mindig előző hónap 3. hetének végéig meg kell tervezni, a heti munkarendi táblázat ütemterve pedig előző hét csütörtök napján tartott értekezleten kerül véglegesítésre és a táblázatot az adott szervezeti egységben közzé kell tenni. Fentiek teljesítéséért az igazgatóhelyettes felelős. Az éves üzemszünet időtartama maximum egy hét, melyet a programoktól függően az igazgató saját hatáskörben rendelhet el a felügyeleti szervhez történő előzetes bejelentési kötelezettséggel. VI. Az intézmény képviselete és belső szervezeti kapcsolatai Az intézmény képviselete Az intézmény képviseletét más személyekkel és szervekkel szemben az igazgató látja el. A bankszámla feletti rendelkezési jog minden esetben az igazgatót illeti meg, Siófok Város Kincstára ellenjegyzése mellett. Belső szervezeti kapcsolatok Az igazgató irányítja a szervezeti egységek vezetőit, az egyes szervezeti egységek vezetői, pedig az egységhez tartozó összes alkalmazottat. Az igazgató távollétében kijelöli helyettesítőjét, és meghatározza döntési jogosultságát. Erről tájékoztatja a szervezeti egységek vezetőt. Minden utasításra jogosult vezető köteles gondoskodni arról, hogy beosztottjai tudják, távolléte

13 Könyvtár SzMSz esetén ki helyettesíti. A vezetőnek a kijelölt helyettes személyéről tájékoztatni kell felettesét és az érdekelteket. Az intézményen belül a szolgálati út betartása mindkét irányban meghatározott. A beosztott dolgozónak a munkával összefüggő észrevételeit a közvetlen felettese útján kell előterjesztenie. Hatáskör és felelősség Az egyes vezetői szintekhez a szükséges jogkör és felelősség állandó jelleggel hozzátartozik. A csoportok vezetői felelősek a vezetésük alá tartozó szervezet működéséért, az éves szakmai tervekben és a szabályzatokban számukra meghatározott feladatok, valamint a vezetői utasítások végrehajtásáért, a végrehajtás biztosításáért és ellenőrzéséért. Minden belső egység vezetője köteles felettese részére a munkakörébe tartozó vagy kapcsolódó feladatok jobb munkavégzésére a döntés-előkészítés szakaszában javaslatokat tenni. E javaslatokat előzetesen a közvetlen munkatársakkal kötelesek összehangolni. A javaslatok, észrevételek elbírálásáról attól a vezetőtől kapnak tájékoztatást, akihez a javaslatot benyújtják. Az olyan ügyekben, amelyek intézése két vagy több szervezeti egység vezetőjére tartozik, kezdeményezőként annak kell eljárnia, aki az ügy intézéséért elsősorban felelős. A szervezeti egység vezetői kötelesek közös ügyeikben egyeztető eljárást alkalmazni. Ha vitás kérdésben nem jön létre egyetértés, a döntést az igazgató hozza meg. A beosztott munkavállalók és az intézmény valamennyi alkalmazottja felelősek mindazon feladatok végrehajtásáért, amelyek a munkaköri leírásokban foglaltak, tehát amelyekre illetékességük és hatáskörük kiterjed. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a beosztott alkalmazottak munkaköri leírását elkészíteni és annak egy példányát a munkaszerződés mellékleteként kezelni, egy példányt a munkavállalóval történt értelmezés után a munkavállalónak átadni. A szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírásához az igazgató jóváhagyása szükséges. Minden dolgozó felelős a törvényesség betartásáért, továbbá a munkájával kapcsolatban tudomására jutott állami, szolgálati, illetve hivatali titok megőrzéséért.

14 Könyvtár SzMSz Minden dolgozó kötelessége, ha valamely utasítást helytelennek, a gazdaság érdekeire, vagy az intézményre nézve károsnak tart, hogy arra közvetlen felettese figyelmét felhívja és szükség esetén az intézmény vezetésénél panaszt tegyen. A belső szervezeti egységek vezetői tájékoztatják az egység dolgozóit az intézmény tevékenységének általános irányelveiről, az üzemelés és gazdasági tervek célkitűzéseiről, azok megvalósításáról, az intézmény helyzetéről. A részükre meghatározott minőségben és mértékig képviselik az intézményt más szervek előtt. A vezetésük alatt álló egységre háruló feladatokat megosztják egységük tagjai között a feladatok végrehajtásához szükséges hatáskör átruházásával. Minden szervezeti egység vezetője felelős a kapott feladat végrehajtásáért, a végrehajtás során a rendelkezésre bocsátott kereteken és lehetőségeken belül a leggazdaságosabb megoldás kiválasztásáért, a munkák helyes előkészítéséért, a munkafeltételek megteremtéséért, a jó munkakörülményekért, egységük dolgozóinak együttműködéséért, a kiadott feladatok elvégzésének ellenőrzéséért. VII. Az intézmény gazdálkodása A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi gazdálkodási feladatait Siófok Város Kincstára látja el a Könyvtárnál dolgozó gazdasági ügyintéző közreműködésével. Az intézmény jogszabályok szerint és a helyi önkormányzati rendeletek betartásával, az önkormányzat által elfogadott költségvetési előirányzatának megfelelően, valamint saját bevételeinek mértékéig önállóan gazdálkodik. Az intézmény gazdálkodásáért felelős az igazgató, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A gazdasági ügyintéző köteles az igazgatót a gazdálkodással összefüggő valamennyi kérdésről és információról felszólítás nélkül folyamatosan tájékoztatni. A gazdálkodás folyamatában a jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését tartalmazó feladatok a következő meghatározott sorrendben követik egymást: kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése,

15 Könyvtár SzMSz a kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése, érvényesítés, utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése, a pénzügyi teljesítés. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az intézmény igazgatója vállalhat összeghatárra tekintet nélkül. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a kiadás teljesítésére a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e. A kötelezettségvállalásnak mindig írásban kell történnie. Az igazgató által vállalt kötelezettséget a Siófok Város Kincstára jegyzi ellen. Az ellenjegyző csak azt vizsgálja, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Véleményeltérés esetén az ellenjegyző záradékolja a kötelezettségvállalást. A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat akkor teljesül, ha a megjelölt munkavégzés vagy a megrendelt szolgáltatás megtörtént, s az ezzel kapcsolatos számlák beérkeztek. A számlák nyilvántartásba vétele előtt az átvevő ellenőrzi, hogy a számla számszakilag helyes-e, valamint alaki, tartalmi követelményeknek megfelel-e. A számlák beérkezését követően az érvényesítő megvizsgálja a követelés jogosságát; azt, hogy az előirányzat biztosítva van-e a feladatra; a szerződés vagy megrendelés rendelkezésre áll-e; a munka átvétele megtörtént-e; eszközök esetében a szükséges bevételezések megtörténtek-e. Az érvényesítési jogot a gazdasági szakalkalmazott gyakorolja. Az utalványozási jogot az intézmény igazgatója vagy az igazgató tartós távolléte esetén az általa írásban felhatalmazott személy gyakorolja. Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. Az utalványozást és az ellenjegyzést követően kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre. A banki utalások és pénztári kifizetések teljesítése az utalványrendelet alapján történik.

16 Könyvtár SzMSz Az intézmény igazgatója a gazdasági ügyintéző és a siófoki Városi Kincstár bevonásával negyedévente köteles a gazdálkodást ellenőrizni, s félévente arról a fenntartó szervnek beszámolót készíteni. Érdekeltségi rendszer Az intézmény gazdálkodására vonatkozó szabályzatokat, a gazdálkodás rendjét, ezen belül a gazdálkodás folyamatában érvényesülő kötelezettségeket és jogokat, a házipénztár kezelésére, a készpénzkezelésre és a számlarendre vonatkozó előírásokat a külön szabályzatai tartalmazzák: felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata bizonylati rend önköltségszámítási szabályzat eszközök és források értékelési szabályzata számlarend pénzkezelési szabályzat leltározási szabályzat belső ellenőrzési szabályzat tűzvédelmi szabályzat munkavédelmi szabályzat házirend ügyrend közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződés A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház belső rendjéről, tevékenységéről csak igazgatói engedéllyel lehet nyilatkozni. Munkakörök átadása Az intézményben dolgozók egymás közötti, valamint új dolgozó részére munkakör átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket,

17 Könyvtár SzMSz az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a felettes vezető gondoskodik. VIII. Záró rendelkezések Az SZMSZ Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Siófok, június 23. Dr. Kovács Emőke igazgató Záradék: A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzatát Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a./2010. (VII. 2.) számú határozatával, július 1-jei hatállyal, jóváhagyta. Siófok, július 2. Dr. Szélyes Miklós Jegyző Dr. Balázs Árpád Polgárrmester

18 Könyvtár SzMSz számú melléklet SZERVEZETI FELÉPÍTÉS IGAZGATÓ GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ IGAZGATÓ-HELYETTES EMLÉKHÁZ CSOP. VEZETŐ KÖNYVTÁRI CSOP. VEZETŐ KÖNYVTÁROSOK

19 Könyvtár SzMSz számú melléklet VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK 1.) Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek a évi CLII törvény alapján az alábbi munkakörök: 1. Igazgató, 2. Igazgató helyettes.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben