AZ FVM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FVM GYAKORLÓISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ FVM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FVM GYAKORLÓISKOLA"

Átírás

1 AZ FVM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FVM GYAKORLÓISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. A Diákönkormányzat célja és feladata Célok Feladatok... 3 III. A Diákönkormányzat működése Működési feltételek biztosítása Joggyakorlás... 4 A. Döntési jogkör... 4 B. Egyetértési jogkör... 4 C. Véleményezési jogkör... 5 D. Javaslattevő jogkör... 5 IV. A Diákönkormányzat felépítése Az osztálydiákbizottsági (ODB) képviselők... 6 A. Választásuk:... 6 B. Képviselői megbizatás:... 6 C. A képviselő jogai és feladatai: A Diákönkormányzat képviselőtestülete... 7 A. Tagjai... 7 B. A képviselőtestület és tagjainak feladatai... 7 C. A diákönkormányzati elnökség választásának módja... 9 V. A Diákönkormányzat közgyűléseinek szinterei Iskolai Diákközgyűlés (IDB) Küldött osztályképviselői Közgyűlés VI. A Diákönkormányzat bevételei VII. Záró rendelkezések

3 I. Általános rendelkezések A diákönkormányzat neve: Bercsényi Miklós Szakközépiskola Diákönkormányzata (DÖK) A Diákönkormányzat alapítója: FVM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola jogelődjének diákjainak küldött közgyűlése. Székhelye: FVM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola Az intézmény címe: Budapest 1106 Maglódi út 4/b Telefon: +36(1) Fax:+36(1) Weblap: Az SZMSZ létrehozása a következő jogszabályok és szabályzatok alapján történt: évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Bercsényi Miklós Szakközépiskola Házirendje. II. A Diákönkormányzat célja és feladata A Diákönkormányzat az iskola tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a Közoktatási Törvény által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik, valamint jogi hátterét adja a Gyermekek jogairól szóló egyezmény. Tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi. 1. Célok A diákönkormányzati munka szervezése, a tanulói képviseleti rendszer (osztályonkénti) kiépítése, működtetése, irányítása, ellenőrzés. A diákok jogköreinek gyakorlása az iskolai élet kérdéseiben. A diákélet összefogása, szervezése, színesebb tanévek megteremtése. Az önszerveződő szakkörök ösztönzése, beindítása. A nyilvánosság lehetőségének biztosítása a diákok részére. Az iskola hagyományőrző programjainak ápolása. Az iskola belső kapcsolatrendszerének építése és ápolása. A diákok jogérvényesítésének ellátása. A diákok érdekérvényesítésének megteremtése. 2. Feladatok Fórum teremtése a diákjogok megismertetéséhez, a problémák megvitatásához, a szabadidős tevékenységek szervezéséhez. Tájékoztatás a tanári hirdetőtáblán, iskolarádióban, iskolaújság és az osztályfőnökök útján. Kapcsolatfelvétel más diákönkormányzatokkal, ifjúsági szervezetekkel. 3

4 Pályázatok folyamatos figyelése, pályázatokon való részvétel. Az iskola döntéseibe való bevonása a diákoknak az iskolavezetésbe (ha a diákokat érintő kérdés kerül megvitatásra), illetve a Fegyelmi Bizottságba, szavazati joggal. III. A Diákönkormányzat működése 1. Működési feltételek biztosítása A Diákönkormányzat rendezvényei céljára használhatja az iskola létesítményeit, eszközeit, amennyiben ezzel nem zavarja, vagy korlátozza az intézményben folyó nevelési-oktatási tevékenységet. Működésének pénzügyi feltételeit részben a központi költségvetési keretből e célra elkülönített normatív támogatásból, részben a Diákönkormányzat saját bevételeiből és pályázat útján nyert önkormányzat támogatásokból biztosítja. A Diákönkormányzat bevételeit, a Diákönkormányzatot segítő tanár tartja nyilván. 2. Joggyakorlás A diákönkormányzat - jelenleg érvényben lévő törvény (Kt. 63. (3.), Kt. 64. (2-3)) szerint - az alábbi jogköröket gyakorolhatja: A. Döntési jogkör a saját Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása, elfogadása, saját működésének, munkájának, tájékoztatási rendszerének megszervezése, tisztségviselőinek, elnökhelyettesének, megbízott elnökének megválasztása; és ezek visszavonása, tanévenként egy tanítás nélküli munkanap, a Bercsényi Nap programja, diákprogramok szervezése, megvalósítása, a Diákönkormányzat dönt a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját működéséről és szerveinek hatásköréről, a Diákönkormányzat döntési jogköre, hogy mire költi a rendelkezésére álló pénzt, az iskolaújság, iskolarádió létrehozásáról, működtetéséről. B. Egyetértési jogkör jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, a munkarendnek a tanulókat érintő kérdéseiben, a tanórán kívüli foglalkozás formáinak meghatározásában, a kollégiumi felvételi kérvények elbírálásában, kapcsolattartás formáiban, ösztöndíj elbírálásában, szervezett vélemény-nyilvánítás formáiban, jutalmazási elvekben, 4

5 fegyelmező intézkedésekben, hagyományápolásban, létesítmények használati rendjében, a diákotthoni tagok jogainak, kötelességeinek meghatározásában, a kollégiumi fegyelmi ügyekben, a diákotthoni tagok jogainak, kötelességeinek meghatározásában, a szociális és sporttevékenységre vonatkozó döntésekben, egy helyiség biztosításában, illetve megvonásában az IDB részére, a tanulók kitüntetésében és jutalmazásában, a tanulóközösséget érintő pénzeszközök felhasználásában (ifjúságpolitikai alap bérmunkából származó jövedelem), ha ilyen jelentkezik, az iskolai házirend elfogadásakor és módosításakor. C. Véleményezési jogkör az intézmény munkájának, helyzetének elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában, fakultációs programok megválasztásában, az ifjúságvédelmi-felelős megválasztásában, könyvtár, sportkör működési rendjében, a diák-önkormányzati tevékenységben résztvevő pedagógus jutalmazásában, a tanórán kívüli tevékenységre fordítható pénzeszközök felhasználásában, kérelmek elbírálásában, pályázatok, versenyek megszervezésében, a tanulók jellemzésében, ha erre igény van, fegyelmi ügyekben, az iskolában lévő létesítmények használatában, tanórán kívüli foglalkozások meghatározásában, ünnepélyek szervezésében, hagyományépítésben. D. Javaslattevő jogkör A tanulóközösségek javaslatot tehetnek az iskolai élettel kapcsolatos problémák mindegyikének megoldására. 5

6 IV. A Diákönkormányzat felépítése Igazgató DÖK segítőtanár Sport Elnök Alelnök Titkár Tárca elnökök: Oktatási Rendezvényszervező Kommunikáció Környezetvédelem Kulturálisművészeti K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T Osztály Diákbizottság 3 fő/ osztály Iskolai tanulók 1. ábra A Diákönkormányzat felépítése 1. Az osztálydiákbizottsági (ODB) képviselők A. Választásuk: A Diákönkormányzatban minden osztály három képviselővel képviseltetheti magát. A választást a Diákönkormányzat által írásban kiadott tájékoztató alapján, titkos szavazás, vagy kollektív jelölés keretében kell lebonyolítani. Az osztály tanulói által közfelkiáltással, az érintettek beleegyezésével állított jelöltek közül az a három személy delegálható a Diákönkormányzatba, akik a legtöbb szavazatot kapták, ha a rájuk adott szavazatok száma együttesen eléri az összes szavazat felét. Ellenkező esetben a szavazást meg kell ismételni a hat legeredményesebb jelölt részvételével, az első szavazás szabályai szerint. B. Képviselői megbizatás: A diákönkormányzati képviselő megbizatása egy évre szól, és tetszőleges alkalommal újraválasztható. A képviselő mandátuma megszűnik, ha egy év elteltével nem választják meg ismét, ha lemond, vagy ha az osztály bármely tanulójának bizalmatlansági indítványa alapján az osztály többsége visszahívása mellett dönt. Ebben az esetben az osztály tanulói az előző bekezdésben leírt szabályok szerint új képviselőt választanak. 6

7 C. A képviselő jogai és feladatai: Képviselje osztályát a Diákönkormányzatban és az iskola más fórumain. Részt vegyen a Diákönkormányzat kétheti ülésein, ott éljen javaslattételi, véleményezési és szavazati jogával. Birtokába jusson a munkájához szükséges információknak. Választható legyen a Diákönkormányzat különböző tisztségeire. Lássa el a Diákönkormányzat által rábízott feladatokat. Közvetítő szerepet töltsön be az osztály közössége és az iskolai élet egyéb résztvevői, csoportjai között. Tájékoztassa osztályát a Diákönkormányzat tevékenységéről, döntéseiről és mindazokról a társai számára hasznos információkról, amelyeknek Képviselői működése során birtokába jutott. A megelőző véleményalkotó tevékenységben az általa képviselt osztályközösség 50% + 1 fő létszámmal részt vett. Számoljon be saját diákönkormányzati munkájáról, szerepvállalásáról. A megelőző véleményalkotó tevékenységben az általuk képviselt osztályközösség 50% + 1 fő létszámmal részt vett. (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 31. (2.) 2. A Diákönkormányzat képviselőtestülete A. Tagjai Elnökség: Elnök, Alelnök, Titkár A Diákönkormányzati tárcák elnökei: rendezvényszervező, környezetvédelem, sport, oktatási kulturális-művészeti, kommunikáció. B. A képviselőtestület és tagjainak feladatai Az elnökség munkája biztosítja a DÖK folyamatos működését a közgyűlések közötti időszakban. Munkáját az elnök irányítja. Tanítási idő alatt kéthetente ülésezik. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 5 fő jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással 50%-os többséggel hozza. A Közoktatási Törvény a DÖK számára biztosított jogokat az iskolavezetés, a nevelőtestület értekezletein a DÖK elnösége, tisztségviselői érvényesítik. Meghívásukat az időbeni véleményalkotás érdekében, a fórumokat 15 nappal megelőzően a nevelési igazgatóhelyettes, vagy a szabadidő szervező tanár biztosítja. Azokon a fórumokon, melyekre a DÖK diákképviselője nem kap meghívást, a DÖK-öt patronáló szabadidő szervező tanár képviseli és védi a DÖK érdekeit. A DÖK egy képviselője minden esetben részt vesz a szociális és a fegyelmi bizottság ülésein. A DÖK elnöksége a folyamatosan felmerülő problémákkal előre egyeztetett időpontban fordulhat az iskolavezetés illetékes tagjához. A felmerült problémákra az iskola vezetősége legfeljebb harminc naptári napon belül megoldási javaslatot tesz. 7

8 Hivatali idő: A megválasztott elnökség 1 évig, a rend szerint következő választásig marad hivatalában. Visszahívás: Minden választott képviselőt az őt megválasztó testület 50%+1 fős többséggel visszahívhatja. A Kőbányai Diákönkormányzat (KÖD) ülésein rendszeresen részt vesznek. Az elnök feladatai és jogai: Az évi rendes, májusi Iskolai Diákközgyűlés összehívása, napirendjére javaslatot tegyen. Előkészítse, összehívja és vezesse a Diákönkormányzat üléseit Irányítja a DÖK elnökségének munkáját. Dokumentálja a Diákönkormányzat üléseinek eseményeit, döntéseit, tájékoztassa ezekről az érintetteket. Javaslatot tegyen helyettesének és más diákönkormányzati tisztségviselők személyére. Gondozza a Diákönkormányzat hatáskörébe tartozó szabályzatokat, dokumentumokat Elkészíti a DÖK éves beszámolóját és ennek alapján évente egyszer beszámol a közgyűlésnek a DÖK munkájáról. Közvetítő szerepet töltsön be, és ápolja a kommunikációs csatornákat a diákság, a Diákönkormányzat, valamint az Iskola vezetősége és tantestülete között Folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket. Kapcsolatot tart más ifjúsági szervezetekkel, képviseli a DÖK-öt az ifjúsági fórumokon. Képviselje a DÖK-öt az iskola különböző fórumain, testületeiben és a Városi Diákönkormányzat ülésein. Az Iskolai Közgyűlés előtt számoljon be saját tevékenységéről. Magatartásával nem hoz szégyent az iskolára, annak jóhírére törekszik. Az alelnök feladatai és jogai: Amennyiben egynél több jelölt indul a választáson a második helyezett tölti be ezt a pozíciót. Ha a diákelnök választás eredménye döntetlen az egyikük lesz a Diákelnök, másikuk a helyettese, megegyezés alapján. A Diákelnök a rábízott feladatokat megoszthatja helyettesével. A helyettes a Diákelnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat, gyakorolja annak jogait. Megbízatása az elnök megbízatásának megszűnéséig tart. A titkár feladatai és jogai: Összefogja és irányítja a DÖK érdekképviseleti munkáját. Előkészíti és levezeti a DÖK közgyűléseit. Előkészíti a választásokat, irányítja a szavazó bizottságot. Előkészíti a közgyűlésekre a szabályzatok esetleges módosítását. Rendben tartja a DÖK dokumentációját. Folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket. Kapcsolatot tart más ifjúsági szervezetekkel. Helyettesíti az elnökséget esetleges akadályoztatásuk esetén. Rendezvényszervező tárca elnökének feladatai és jogai: A szekció munkáját az elnökség és/vagy a tárca vezetője irányítja. A szekció kötetlen számú taggal bővíthető az érdeklődési körnek megfelelően. Munkájukat a DÖK éves szabadidő programja határozza meg. 8

9 Sport tárca elnökének feladatai és jogai: A szekció munkáját az elnökség és/vagy a tárca vezetője irányítja. A szekció kötetlen számú taggal bővíthető az érdeklődésnek megfelelően. A szekció a diákok szabadidős sporttevékenységét, az iskolai bajnokságokat és a Sportnapot szervezi. Kommunikáció tárca elnökének feladatai és jogai: Az iskolarádió működését az elnökség és/vagy a tárca vezetője irányítja. A szekció kötetlen számú taggal bővíthető az érdeklődési körnek megfelelően. Feladata a rádió nagyszüneti és ünnepi műsorainak szerkesztése. A DÖK programjairól plakátok készítése, rádióban való hirdetése. A DÖK programjainak megjelenítése, fotók feltöltése az iskolai honlapra, melyet számítástechnikai tanár segíti. Az iskolai újság szerkesztése. Környezetvédelmi tárca elnökének feladatai és jogai: A szekció működését az elnökség és/vagy a tárca vezetője irányítja. A szekció kötetlen számú taggal bővíthető az érdeklődési körnek megfelelően. Feladata az őszi és tavaszi papírgyűjtési akció megszervezése és lebonyolítása. Oktatási tárca elnökének feladatai és jogai: A szekció működését az elnökség és/vagy a tárca vezetője irányítja. A szekció kötetlen számú taggal bővíthető az érdeklődési körnek megfelelően. Feladata a DÖK dokumentumainak figyelemmel való kísérése, diákproblémák orvoslása, jutalmazás javaslása. Kulturális-művészeti tárca elnökének feladatai és jogai: A szekció működését az elnökség és/vagy a tárca vezetője irányítja. A szekció kötetlen számú taggal bővíthető az érdeklődési körnek megfelelően. Feladata színház-, múzeum,- kiállítás,-, hangversenylátogatás szervezése. Kézműves foglalkozások tartása. Művészek meghívása. C. A diákönkormányzati elnökség választásának módja A közoktatási törvény szerint minden diák választó és választható. Az elnökség megválasztása a küldött közgyűlésen történik. Szavazó küldöttek: A küldött közgyűlésre minden osztály 3 küldöttet delegál. A küldött közgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek legalább 50%+ 1 fő jelen van. Ha az első forduló nem határozatképes, akkor második fordulót kell tartani, mely határozatképes a jelenlévők létszámától függetlenül. Jelöltek: A választáson jelöltetheti magát bármely küldött képviselő is. A jelöltek a választást megelőző három hétben választási kampányt folytathatnak, amelynek során lehetőségük van programjuk bemutatására. 9

10 A választás menete: 1. A diákönkormányzat évente egyszer ír ki választást, január vagy február hónapban. Időközi választás írható ki, ha az elnök lemond, távozik az iskolából, fegyelmi eljáráson elmarasztalják, fél évnél hosszabb ideig nincs jelen a Diákönkormányzati üléseken. 2. A választás előtt 1 héttel megalakul egy 3 tagú Szavazó Bizottság, mely a titkárból, egy diákból és a Diákönkormányzatot segítő tanárból áll. A bizottság feladata: Választások kiírása, plakátolása. A jelöltek listájának közzététele a választás előtt legalább egy héttel. Választási szabályok betartatása a DÖK SZMSZ szerint. Szavazatok számlálása. A választások eredményeiről jegyzőkönyv készítése. 3. Szavazás: A Diákönkormányzatot segítő tanár felkérésére a jelöltek bemutatják programjaikat, elképzeléseiket (ppt formában). A szavazás titkosan, szavazati cédulával történik Szavazatszámlálás és eredmény kihirdetése a Szavazó Bizottság által. A különböző tisztségeket a megválasztott elnök felkéréssel szétosztja. Az elnök személye és a tisztségviselők a nevelőtestület jóváhagyásával / igazgató, DÖK segítő tanár, nevelési igazgató helyettes vagy ifjúságvédelmi felelős/ válik hivatalossá. A választásról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, melyet a DÖK elnöke, titkár és a segítő tanár aláírásával hitelesít. V. A Diákönkormányzat közgyűléseinek szinterei 1. Iskolai Diákközgyűlés (IDB) Az iskola diákságának legmagasabb fóruma, az iskola minden tanulója, és tanára részt vehet, élhet általános javaslattételi, véleményezési és tájékozódási jogával. 2. Küldött osztályképviselői Közgyűlés A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. Lehetőség szerint év elején az éves programtervezet elfogadásakor, és a félévi választáskor. Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti a DÖK elnöke /akadályoztatása esetén az őt helyettesítő személy/ a nevelőtestület tagjainak legalább 20 %-a, a küldött közgyűlés tagjainak legalább 20 %-a. A rendkívüli közgyűlés összehívását írásban az elnöknek kell jelezni, melynek tartalmaznia kell az összehívás okát, és a tervezett napirendi pontokat. A küldött közgyűlésbe minden osztály 3 főt delegál. / teljes jogú tagok, szavazati és javaslattevő joggal rendelkeznek, mindenki más csak javaslattevő /tanácskozási/ joggal rendelkezik. A küldött közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a+ 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, kéthéten belül új közgyűlést kell összehívni, mely határozatképes a jelenlévők létszámától függetlenül. 10

11 VI. A közgyűlést a DÖK elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt személy. A küldött közgyűlés döntéseit nyílt többségi szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket. A közgyűlésről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, melyet a DÖK elnöke, titkára és a segítő tanár aláírásával hitelesít. A Küldött Közgyűlés jogai, feladatai: o Megválasztja az elnökség tagjait. o Elfogadja az éves programtervet. o Elfogadja a tisztségviselők beszámolóját. o Dönt a tisztségviselők visszahívásában. o A tagok legalább 20 %-a, kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. o Véleményt alkot az iskolai életet érintő kérdésekben. o Érdemi javaslatokat terjeszt elő, részt vállal a közösségi programokban. A Diákönkormányzat bevételei Az iskolai költségvetésből a DÖK működésére elkülönített pénzösszeg. Saját bevételek (Papírgyűjtés, Bercsényi napi tombola). Pályázati lehetőségek. A pénz kezelését a DÖK patronáló tanára végzi, aki évente egyszer köteles számot adni a közgyűlésnek a DÖK anyagi helyzetéről. A DÖK megszűnése esetén a DÖK vagyona a Bercsényi Miklós Szakközépiskola tulajdonába kerül. A DÖK irodája a 208-as teremben működik, melyet az iskolavezetés bocsátott a DÖK számára. VII. Záró rendelkezések A jelen szabályzat mindaddig érvényes, amíg azt kétharmados közgyűlési határozat nem módosítja, vagy meg nem változtatja. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bercsényi Miklós Szakközépiskola szeptember 1-jei küldött közgyűlése egyhangúlag elfogadta. A nevelőtestület a DÖK SZMSZ-t jén jóváhagyta. A szabályzat ettől a naptól lépett érvénybe. Budapest, Pintér Tibor főigazgató P.H. Illés Zsuzsanna DÖK segítő tanár Krizsán Péter DÖK elnök 11

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat (későbbiekben SZMSZ) az Ady iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. szeptember 1. 1 2 A Diákönkormányzat jogi háttere: A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A DIÁKÖNKORMÁNYZATD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Készült az 1993. évi LXVIII. törvény és az 1996-os közoktatási törvény módosítása alapján)

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Készült az 1993. évi LXVIII. törvény és az 1996-os közoktatási törvény módosítása alapján) Szerb Antal Gimnázium 1 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Készült az 1993. évi LXVIII. törvény és az 1996-os közoktatási törvény módosítása alapján) A Diákönkormányzat (továbbiakban

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. I) A Diákönkormányzat jogi háttere A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata I.A diákönkormányzat adatai: Név: Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I.

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Dombóvár 2015-2016. tanév TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Kazincbarcika A Kisdiákok Presbitériumának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA: A Tompa Mihály Református Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2011. szeptember

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Hodur Henrietta Beosztása: DÖK tanárvezető Érvényessége: visszavonásig Oldalak száma:

Részletesebben

A győri Révai Miklós Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A győri Révai Miklós Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A győri Révai Miklós Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata I.A Diákönkormányzat céljai és feladatai - a tanulók érdekeinek képviselete - kulturális és sportesemények, kirándulások,

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések Az1993. évi LXXIX törvény és az 1996. évilxii. Törvénymódosítás rendelkezése alapján (Ktv.), a Végrehajtásról szóló 11/1994(VI.8.)

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. 2010-2011-es tanévre

A II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. 2010-2011-es tanévre II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 OKÉV nyilvántartási szám: 01-0559-04 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK 4. számú melléklet NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Diákönkormányzat Budapesti Vendéglátói és Humán Szakképzési Centrum Gundel Károly Szakképző Iskolája 2015 Szervezeti és működési szabályzat DIÁKÖNKORMÁNYZAT Bevezető rész 1) Ez a Szervezeti és működési

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Irányi u. 14.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Irányi u. 14. 1 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A diákönkormányzatokkal kapcsolatos

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 A Diákönkormányzat a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 63. (4) bekezdése alapján a következők

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK (IDÖK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK (IDÖK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK (IDÖK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) - 2 0 0 5 - Az Iskolai Diákönkormányzat (továbbiakban IDÖK) olyan szervezet, amely a diákok érdekvédelmével,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve 1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve A Halmi Telepi Általános Iskola- az érvényes DÖK SZMSZ alapján- egy diákönkormányzat működik, ennek megfelelően határozzuk meg a 2015/2016. tanév céljait,

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (2014/15-ös tanév)

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (2014/15-ös tanév) A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (2014/15-ös tanév) Diákközgyűlés A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A Diákközgyűlésen az intézményvezető

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya Tartalom 1. Általános rendelkezések... 1 2. A Szülői Szervezet alapvető céljai... 1 3. Szülői Szervezet alapvető feladatai... 2 4. Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szülői Szervezet Bevezető Az 1993. évi LXXIX. törvény 59. (1) (6) bekezdése alapján. A Zichy

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény neve: Miskolci Magister Gimnázium Szabályzat típusa: Iskolaszék szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium Diákönkormányzat. Az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Gimnázium Diákönkormányzat. Az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) Szervezeti és Működési Szabályzata Diákönkormányzat Az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013/2014 Az Iskolai Diákönkormányzat (továbbiakban IDÖK) olyan szervezet, mely a diákok érdekvédelmével, az iskolai

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezetés A Kossuth Lajos Gimnáziumban a diákság egyetértése és döntése alapján iskolai Diákönkormányzat működik.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Mottó: Jó ügy csak jó kezekben válik arannyá! (Gordon)

Részletesebben

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Gépész Diákszervezet, Alapszabály módosítása

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Gépész Diákszervezet, Alapszabály módosítása A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Gépész Diákszervezet Alapszabály módosítása I. A Diákszervezet tagsága 1. A diákszervezet neve: Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Gépész Diákszervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben