Államilag támogatott lakossági hitelek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Államilag támogatott lakossági hitelek"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Diákhitel Állami szerep az oktatásban Hatékonyság Korszerő példák - felnıttképzés Fenntartható-e a közoktatás? A Diákhitel szerepe Mindent a Diákhitelrıl Változások A Diákhitel céljai Finanszírozás és tulajdonosi szerkezet A kamatot növelı tényezık A szerzıdés felmondása, KHR Egyéb problémák Összegzés Lakáshitelek Fészekrakó program Köztisztviselıi / közalkalmazotti hitel Közvetlen támogatások Lakásépítési kedvezmény Megelılegezı kölcsön FOT Gondolatok a vissza nem térítendı támogatásokról Állami kamattámogatások Kiegészítı Kamattámogatású Kölcsön (KKK) Jelzáloglevél Kamattámogatású Kölcsön (JKK) Lakbértámogatás A hitelintézetek lehetıségei, kilátásai Kellenek-e az államilag támogatott lakáscélú hitelek? Költségvetés Környezeti hatások Etika Összegzés Hivatkozások Táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék

3 1. Bevezetés Ahhoz, hogy az államilag támogatott hitelekkel kapcsolatos minden feltevésem világos legyen, elıször az állami támogatások elméleti hátterérıl, megalapozottságáról kell írnom. Akit foglalkoztat ez a terület, jól tudja, hogy az állami szerepvállalásról rengeteg és szerteágazó elmélet született. Visszanyúlhatnék egészen a platóni megközelítésig, de ez dolgozatomnak nem célja. Anélkül, hogy követném az anarchokapitalizmus, liberalizmus, vagy akár a marxizmus elveit, megpróbálom egyszerően 21. századi közgazdász szemmel vázolni az állami szerepvállalás hatását témakörömben. A jóléti állam 1 feladatának érzi az allokációt és újraelosztást. Az állampolgárok nem mindig érzik ugyanezt, hozzáállásukat jól jellemzi az alábbi idézet: Az embereket irritálja a magánéletbe beavatkozó, az egyént zaklató állam - de sokan most is igényt tartanának a gondoskodó paternalista államra. (Kornai [1993] 139.o.) Ez az igény amíg jelen van, addig korlátozza az oktatási reformokat és életben tartja a lakástámogatások egy részét. Ennek hatásai jelentkeznek a Diákhitel és a lakossági lakáshitelezés vizsgálatánál. Ennél a két területnél az állami szerep kiadási oldalon jelenik meg. Hiszen a Diákhitel az oktatáshoz kapcsolódik, amelynél nyilván az állam részérıl nem merül fel bevétel szerzési igény. A lakások értékesítésénél, így a lakás - és jelzáloghitelekkel kapcsolatosan is vannak az államnak bevételei, azonban ezen bevételek jelentıs része az adás-vétellel kapcsolatos. A hitel következtében felmerülı díjak, illetékek elvileg a szükséges intézmények (elsısorban Földhivatal) ehhez kapcsolódó feladatainak ellátását ellentételezik. Így ezzel kapcsolatban is csupán a kiadási oldallal, a kedvezményekkel és támogatásokkal foglalkozom. Ezeknél az elsı terület, amelyet a megértéshez vizsgálni kell az, hogy milyen elméleti alapokon merülnek fel, ennek függvényében, hogyan határozzák meg mértéküket, illetve a gyakorlatban konkrétan milyen szempontokat vesznek figyelembe. Ez a vonal megjelenik majd a két hitelnél. Annak oka, hogy csak ezt a két hitelezési formát 1 Jóléti államnak azokat az államokat szokták nevezni, amelyek elkötelezettek polgáraik anyagi és szellemi jól-léte (jó egészégi állapota, korszerő mőveltsége és modern gazdaságban való foglalkoztathatósága, a munkára való alkalmassága, továbbá megfelelı lakhatása és táplálkozása) iránt, és ennek érdekében aktívan beavatkoznak a gazdasági folyamatokba. (Szabó [2000] 209.o.) 3

4 említettem, pedig az, hogy a különbözı szociális, méltányossági, demográfiai szempontok szerint ezeket karolta fel az állam. Ez nem meglepı, ha a hitelezési formákat végigvesszük: Nem támogatják: - áruk és - szolgáltatások hitelezését, - autólízinget, - gyorskölcsönt, - személyi kölcsönt, - folyószámlahitelt, - utazási hitelt. Fogyasztási hiteleknél felmerülhetne a szociális, méltányossági, demográfiai alap meghatározott termékek vagy szolgáltatások esetén 2, mégsem jellemzı. Nem merült fel ilyen igény, illetve inkább az árképzésben szerepel a kedvezmény. Személyi kölcsönt, a Diákhitel mintájára, lehet sokkal kedvezıbb feltételekkel nyújtani. Erre példa a közalkalmazottak elhelyezkedését támogató kedvezményes hitel 3, azonban ez nagyságrendekkel elmarad a fenti kettı hitel mögött. A diákokon kívül nincs még egy olyan jelentıs társadalmi réteg, amelynél alanyi jogon jár a kedvezményes hitel. Tehát a két jelentıs támogatott terület: - a lakáshitel és lízing, amelynél a támogatásnak számos formája és kikötménye van, illetve - a Diákhitel, amely szinte minden felsıoktatásban tanuló diák számára hitellehetıséget nyújt. Elsıként a Diákhitelrıl írok, amellyel kapcsolatban az egyszerő feltételei miatt talán arra lehetne számítani, hogy egyszerőbb a hatásainak vizsgálata is, azonban ez egy nagyon komplex rendszer, ha a benne rejlı lehetıségeket is figyelembe vesszük. 2 Gyógyszerek vásárlásához például könnyen elképzelhetı egy nem túl bonyolult hitelezési rendszer kialakítása. 3 Létezik Közalkalmazotti és Fészekrakó Személyi Kölcsön is, de ezeknek elıfeltétele egy lakáshitel, így elsısorban lakáshitelezési kedvezmény. 4

5 2. A Diákhitel 2001-ben hívta életre a Magyar Köztársaság Kormánya. A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsıoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselı képességétıl (Részlet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendelet 1. -ából.) A Diákhitel a lakáshitelezésnél egyszerőbb, áttekinthetıbb. Ugyanez igaz a kedvezményekre is, hiszen teljesen univerzális, azaz minden ügyfélre ugyanazok a szabályok vonatkoznak Állami szerep az oktatásban Mielıtt konkrétan a Diákhitel hatásait vizsgálnám, általánosan írok az állami szerepvállalás hatásáról az oktatásban Magyarországon. Hiszen a támogatott hitel kapcsán is fel kell merüljön a kérdés: hogyan valósul meg a hatékonyság az oktatásban? Az államilag finanszírozott oktatás azért problémás, mert nem felel meg a tiszta közjószág (Samuelson [1954] o.) kritériumainak. Kevés érv szól az állami szerepvállalás mellett, azokat is cáfolhatjuk (Stiglitz [2000] o.). Ha ezt elfogadjuk, akkor látható, hogy a közoktatás, mint olyan, nem hatékony. A dolgozatomban azonban az államilag meghatározott keretekbıl indulok ki, hiszen ebben tud érvényesülni a hatékonyság és (empirikusan) ezt lehet vizsgálni Hatékonyság A hatékonysággal kapcsolatos elemzést az OEK Fenntartható-e a közoktatás? címő elemzése és az ezzel kapcsolatos szerkesztıségi beszélgetés, vita segítette (Schüttler Tamás [2004]). El lehet választani a belsı és külsı hatékonyságot, de a kettıt együtt kell vizsgálni és növelni.

6 Belsı hatékonyság: Ha az iskolarendszer teljesítményét (végsı eredményeit) olyan mutatókkal mérjük, mint a diákok ismeretei és készségei, a megfelelı végzettség megszerzése vagy a társadalmi viselkedési normáknak való megfelelés képessége, az oktatás akkor tekinthetı üzemgazdasági szempontból hatékonynak, ha ezen céljait minimális költséggel teljesíti. A belsı hatékonyság fogalma tehát az oktatás (elsısorban a készségek elsajátítása terén) mérhetı kibocsátását az ezen eredmények elérésére szolgáló ráfordításaival kapcsolja össze. A belsı hatékonyságot eredményoldalon olyan változók mérik, mint a bukások aránya, az évismétlések, a lemorzsolódás vagy a tanulók tesztekkel mért teljesítménye. Külsı hatékonyság: jelzi, hogy milyen az oktatás hatása az ágazaton kívül, a társadalom egyéb céljai szempontjából. Ebbıl a szempontból alapvetıen a munkatermelékenységre, munkaerıpiacra és magára a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás a fontos. A külsı hatékonyság fogalmába azonban beletartozik az oktatás egészségre, termékenységre, halálozásra, állampolgári magatartásra, társadalmi kohézióra gyakorolt hatásának vizsgálata is. Tehát ebben kell figyelembe venni a Diákhitel támogató szerepét Korszerő példák - felnıttképzés címő cikkét. A korszerő példáknál felhasználtam Polónyi István Befektetés a tanulásba A felnıttképzés speciális helyzetben van: nincs olyan jól finanszírozva, mint a köz- és felsıoktatás. Itt már érdemes foglalkozni a finanszírozással, és megoldás lehet a korszerő példák követése. Érdekeltté kell tenni mind az egyént, mind a munkaadókat, mind pedig az államot a finanszírozásba való bekapcsolódásba. A közpénzek szerepének itt még azon érvei sem merülnek fel, amelyek felmerülhetnek (és el is vethetık) a közoktatásnál. 6

7 Az EU egyre többet foglalkozik a magántıke beruházásait növelı mechanizmusokkal, mint hatékonyságot javító lehetıséggel. Ezt mutatja, hogy az EIB 4 több százmillió eurós kölcsönöket ad az EU tagországainak az oktatási intézmények, oktatási rendszer fejlesztésére 5. Új befektetési megközelítésre van szükség a tudásalapú társadalom kialakulásához szükséges újfajta tudáshoz és jártasságokhoz mind a potenciális tanulók, mind a tanulás elısegítıi szempontjából. A tanulás pénzügyi és egyéb ösztönzıi olyan megközelítési módok, amelyeket - az EU elvei szerint - minden polgár számára ki kell alakítani, a munkaerıpiacon belül és kívül egyaránt. Bizottság fogja kiértékelni az egyes finanszírozási rendszerek különbözı modelljeit (például az egyéni tanulási számlákat), hogy fel tudja mérni a befektetésre, a tanulásban való részvételre és a tanulás eredményeire gyakorolt hatásukat. A felnıttek tanulását segítik a számla- és hitelkonstrukciók, illetve kedvezményezésük. Ismertetek három, már alkalmazott formát, amelyek ellátnak ilyen feladatokat. Ezeknek a rendszereknek az elveit fel lehetne használni a Diákhitel megreformálásában, ha hatékonyabb oktatást szeretnénk. Ezt külföldi példák bizonyítják. Azt, hogy a magyar oktatási rendszer nem megfelelı nem próbálom minden kétséget kizáróan bizonyítani, de a Diákhitelben rejlı lehetıségek felszínre hozása miatt a késıbbiekben is lesznek utalások erre a tényre. Hogy ezen utalásoknak legyen alapja, az oktatás eredményességérıl beillesztettem a következı oldalon látható 1. ábrát, amely az OECD es PISA-felmérését 7 mutatja. Ez alapján Magyarország a 22 OECD-ország között a 15. helyen állt. Tehát hazánk nemzetközi viszonylatban nincs túl elıkelı helyen. 4 European Investment Bank Európai Fejlesztési Bank 5 Az EIB-rıl azt kell tudni, hogy nincs támogatás a hiteleiben, hanem piaci alapon tud kedvezı feltételeket biztosítani. Különbözı projektek felkarolásával pedig nagyban ösztönzi a magántıke beáramlását. 6 Organisation for Economic Co-operation and Development 7 Programme for International Student Assessment: az OECD által kidolgozott nemzetközi standard vizsgálat, amiben 15 éves tanulók szövegértési teljesítményét mérik fel. 7

8 1. ábra: PISA-felmérés Forrás: OEK, A kedvezményes konstrukciók formái: 1. Egyéni tanulói számla: a leginkább elterjedıben lévı konstrukció, melyre az egyén a saját oktatására szánt pénzt befizeti, vállalva, hogy ezt a pénzt meghatározott célra (ez esetben képzésre) fordítja. Ez a számla lehetıséget nyújt arra, hogy más érdekeltek is átutalhassanak bizonyos összegeket az egyén számlájára, erre az adott célra. A más érdekelt más magánszemélyektıl a munkaadón keresztül az államig bárki lehet. Egy ilyen, az élethosszig tartó képzésbe bevonni kívánt emberek széles körét érintı számlarendszer létrehozása valamely állami vagy munkáltatói (vagy ezek közös) oktatáspolitikai policy-jéhez vagy projektjéhez kapcsolódik, amelynek keretében az egyéni befizetéseket az állam és/vagy a munkaadó egészíti ki. 2. Elıtakarékossági betét: az egyik legkönnyebben megvalósítható, s a bankok hazai gyakorlatában leginkább ismert technika. Lehetıvé teszi, hogy az egyén pénzt takarítson meg a késıbb tervezett tanulmányokkal kapcsolatos költségek fedezésére. Az elıtakarékosság kapcsolódhat hitelrendszerhez is, ami hosszabb távú hitelek felvételét teszi lehetıvé tanulással vagy jól kö- 8

9 rülhatárolt karrierépítéssel összefüggı kiadások finanszírozására. Az elıtakarékossághoz kapcsolódó hitelek is kedvezményezhetık. 3. Tanulási hitelrendszer: egy másik lehetséges megoldást jelent a felnıttképzés elımozdítására, a képzésben való részvétel forrásainak elıteremetéséhez. Ez elıtakarékosság nélkül ad fedezetet a tanulással kapcsolatos kiadásokra vagy azok egy jól körülhatárolt részére. Az ilyen hitelek esetében a meghatározó kérdések a következık: a hitel forrásának biztosítása, a hitelgarancia s a visszafizetés idıtávja. A hitel kibocsátója bárki lehet: az állam, a munkaadó, valamely alapítvány, egyesület vagy akár magánszemély is. A hitel feltételei és a kedvezmények a kibocsátótól függenek, s így az esetleges kedvezmények is. Látható, hogy a Diákhitel a harmadik konstrukció alapján létrehozott tanulási hitelrendszer, ennek összes elınyével és hátrányával együtt. A fenti rendszereknek viszonylag jelentıs nemzetközi gyakorlata van. Az egyéni tanulási számlának egyre jelentısebb szerepe van az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Svédországban és Kanadában Fenntartható-e a közoktatás? A fenntarthatóság definíciója a Brundtland Bizottság 1987-es megfogalmazásában Havas Péter fordításában: olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı generációk lehetıségét saját igényeik kielégítésére Az ENSZ Fenntartható Fejlıdés Bizottsága 1994-ben kidolgozta a fenntartható fejlıdés mutatóit, amelyek közül az alábbi vonatkozik az oktatásra: Mindenki megszerezhesse azokat az ismereteket, információkat, tudást és készségeket, amelyek birtokában a társadalom teljes értékő tagjává válhat. A hatékonyság önmagában nem elég, hiszen a kihívásokra csak a hosszú távon mőködıképes megoldások jelenthetik a megfelelı választ. Az oktatás fenntarthatóságának megvalósítása csak a hatékony mőködéssel és minıségi szolgáltatásokkal biztosítható. Arra van szükség, hogy a közoktatás hatékonysága az 9

10 eredményesség javításával növekedjen. Tehát szorosan összefonódik ez a két elem. A bolognai rendszer bevezetésével, a tandíj megszavazásával elkezdıdött egy folyamat, de lehet-e ez hosszú távon megoldás? Több szerepet is szántak a tandíjnak, de ha nem változik az elképzelt egységes Ft-os éves díj alapképzésen és Ft-os díj mesterképzésen, akkor az egyik alapvetı funkciónak, a versenyfeltételek kialakításának már nem felel meg. Mint említettem, kulcsfontosságú az eredményesség javítása. Ennek azonban sok feltétele van. Véleményem szerint legfontosabb a tanulók motiválása lenne, olyan szemlélet kialakítása, hogy azt tanulják, amire szükség van, aminek hasznát veszik. A felsıoktatást lehetıleg ne munkavállalás elıtti 3-5 éves kibúvónak tekintsék, és lehetıleg ne csupán azért szerezzenek diplomát, mert ez az álmuk. Illetve ha igen, akkor fizessenek érte. A magyar kulturális örökség ilyen szempontból hátrányos, még nem látják az emberek, hogy ez tarthatatlan. Több éve foglalkoztat a kérdés, hogy miért választják a diákok azt az intézményt, ahol tanulni fognak. Ezzel kapcsolatban hobbiból végeztem egy felmérést egyetemi éveim alatt. A kiindulás általában az, hogy diplomát szeretne szerezni az illetı. Hogy érzékeltessem, mennyire fontos ez a motivációjukban: a külföldre elköltözı 23 megkérdezett ember közül 18-an úgy végezték el a fıiskolát, egyetemet, illetve középvagy felsıfokú OKJ-s képzésüket, hogy tudták, semmilyen téren nem tudják kamatoztatni megszerzett ismereteiket, és nem is próbálnak majd a szaktudás szerint elhelyezkedni. Sıt 4-en emiatt a diplomaszerzési kényszer miatt halasztották el a külföldi munkalehetıséget (amivel most 4-5-szörösét keresik a végzettségük szerint várható magyarországi fizetésüknek jelzem nem közgazdaságtant tanultak). A felsıoktatásban tanuló közel 200 diák közül, akit kérdeztem, 90%-uk azért tanul tovább, mert diplomát akar. 8 Azzal kapcsolatban, hogy milyet, döntésü- 8 Ez a 200 diák éves nı volt, akikkel randevúztam. Egy randi tökéletesen alkalmas kutatás végzésére, mert az ismerkedés közben rendszerint felmerülnek oktatással kapcsolatos kérdések 10

11 ket az befolyásolta, hogy milyenek voltak a felvételi követelmények. Mindenki olyan irányban tanult tovább, amiben jobb volt és így könnyebbnek érezte. Rengetegen álszakokon vannak. Az általam kérdezett tanár szakos hallgatók közel fele kizártnak tartja, hogy tanítson. Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar hallgatói közül a 2005-ös év elsı évfolyamának több mint fele nyilatkozott úgy, hogy azért jár oda gazdálkodási szakra, mert a KTK közgazdaságira nem vették fel. Nem érzik olyan jónak, és azt sem várják, hogy el tudnak majd helyezkedni végzettségükkel, mégis ott vannak. Ezekbıl az információkból én arra a következtetésre jutottam, hogy ez a nagy arányú felesleges felsıoktatási képzés jelentıs hatékonyságveszteséget okoz. Fokozza a problémát az önkényesség 9, mely általános jellemzıje az állami szerepvállalásnak. Hiszen nem a piac határozza meg, hogy milyen szakemberekbıl mennyit képzünk, hanem az Oktatási Minisztérium. Belátható, hogy egy piaci rendszer folyamatosan ellehetetlenítené a papírgyár oktatási intézményeket, és jelentıs terhektıl kímélné meg az államot, azaz minket. Amire ezzel a felméréssel szerettem volna rávilágítani az az, hogy szükséges lenne a hallgatók számára is éreztetni a tudásuk súlyát. Ez legkönnyebben anyagi terheléssel érhetı el. Hiszen ha racionális viselkedést feltételezünk, akkor elvárhatjuk, hogy saját jövedelmük rovására sokkal körültekintıbben és piaci viszonyoknak megfelelıbben fognak dönteni arról, hogy tovább tanuljanak-e, illetve ha igen milyen területen, milyen intézményben A Diákhitel szerepe Véleményem szerint a Diákhitel jelentıségének alakulásában fontos szerepe lesz a tandíjnak. Már a plusz költség megjelenése is növeli a hitel felvételét. Hiszen akiknek eddig éppen nem volt szüksége hitelre, azoknak ez fogja átbillenteni a mérleget. De fordítva ennél sokkal mélyebb, és érdekesebb a kérdés: szánnak-e valamilyen, a reformokat támogató szerepet a Diákhitelnek? Hiszen ez leheis. Mivel szóbeli megkérdezés, ezért van lehetıség visszacsatolásra, és a jellegébıl adódóan mindent nyugodt körülmények között meg lehet tárgyalni. Nyíltabb, ıszintébb válaszok születnek. 9 Bıvebben errıl olvashatunk: Friedman, M. [1955]: The Role of Government in Education. vagy Hayek, F. [1995]: Piac és szabadság. A kollektivizmus kritikája címő mővében, hogy csak két klasszikust említsek. 11

12 tıséget jelent akár nyugati példák mintájára bevezetni egy olyan rendszert, amelyben a tanulók komolyabb hitelekhez is juthatnának teljesítményük és szociális hátterük alapján. Ma ennek a két tényezınek a figyelembevétele hiányzik a hitelbıl. Tehát a válasz egyértelmően nem. Azt is említettem már, hogy szinte bármely felsıoktatásban tanuló fel tudja venni a Diákhitelt. A konkrét kritériumok, a Diákhitel Központ Zrt. (DK) adatai szerint, az alábbiak: Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki: életévét még nem töltötte be, - magyar állampolgár - menekültként elismert, - letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, - EGT tagállam állampolgára, aki Magyarországon meghatározott jogcímen 11 EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A hallgatói hitelt felveheti, ha: - felsıoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik, - lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, - az adott képzési idıszakra bejelentkezett és - nem rendelkezik érvényes Diákhitel szerzıdéssel. Nem jogosult Diákhitel felvételére, akinek korábban kötött Kölcsönszerzıdése megszőnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel-szerzıdése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy Kölcsönszerzıdéssel rendelkezhet. Ezek voltak tehát a feltételek, amelyeket az esélyegyenlıség megteremtéséhez alkottak. Viszont felmerülhet bennünk a kérdés, hogy optimális-e mind gazdasági, mind szociológiai szemszögbıl nézve a jelenlegi gyakorlat. Milyen elı- 10 A Változások címő fejezetben megtalálhatóak a 2007 január 1. elıtti jogosultsági feltételek. 11 EGT tagállam állampolgára, ha a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény 26. (4) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározottaknak megfelelıen, Magyarországon munkavállaló / egyéni vállalkozó / önfoglalkoztató / egyéni vagy társas vállalkozás tagja, tulajdonosa, vezetı tisztségviselıje. 12

13 nyökkel járna, ha a fejezet elsı bekezdésében említett támogató szerep eléréséhez átalakítanák a Diákhitel rendszerét: Jobban el tudná érni célját, az esélykiegyenlítést. Nem vennék fel olyanok, akiknek nincs szüksége hitelre a tanulmányaik folytatásához. Mivel szinte bárki megkaphatja, aki felsıoktatásban tanul, sokan elcsábulnak. 12 Az ügyfelek meg tudnának fizetni olyan képzéseket is, amelyek a jelenlegi rendszerben sok hallgató számára elérhetetlenek. Lehetıséget adna arra, hogy a motiváció eszközévé váljon a hitel, hiszen államilag finanszírozott képzésben, ha valaki részt vesz még ha van is tandíj, nem érzékeli a nem megfelelı teljesítés összes terhét 13, míg ha csak hitel felvétele, ösztöndíj mellett (vagy akár 100%-ban saját erıbıl) tudná magát tovább képezni, akkor ez megjelenne a döntésében. Nyilván nem tanulnának olyan szakmát, amelyben a rendelkezésünkre álló információk szerint nem tudják megkeresni a hitel törlesztéséhez szükséges, és a szellemi beruházást is megtérítı jövedelmet; illetve nem választatának olyan felsıoktatási intézményt, amely nem segíti ıket abban, hogy ilyen munkát találjanak. Tehát megjelenhetne a verseny. Ez mind hatékonyság, mind minıség szempontjából fontos lehetıség. Milyen hátrányokkal járna egy ilyen szerep kialakítása: Veszélyt jelenthetne az elbürokratizálódás. A jelenlegi rendszer nagyon egyszerő, ha bonyolítanák, szigorítanák a feltételeket figyelembe véve a szervezet méretét, az mindenképpen többletköltséggel járna. Akárcsak az ellenırzés. Kockázatosabb lenne az ügyfelek részére a hitel felvétele, és így a tanulás is. A nagy számok Bernoulli-féle törvénye alapján biztosan lenne olyan hallgató, aki nem merné felvállalni a hitelt, pedig kamatoztathatná szellemi tıkéjében, és saját illetve a társadalom jólétét is növelné. Biztosan lenne olyan hallgató is, aki 12 Az Interneten elküldtem egy körkérdést a Diákhitellel kapcsolatban ismerıseimnek, és azok ismerıseinek. Igyekeztem normál eloszlást követni (különbözı nemő, éves, különbözı szakokon tanuló diákokat kérdeztem meg) és emellett 200 fıs mintát tudtam elérni. A kérdıívem statisztikája szerint 200 hitelfelvevıbıl 152-nek (76%) nem lett volna szüksége a tanulmányok folytatásához Diákhitelre. A Diákhitel Központ korábbi felmérése szerint ez 74% Bár ık a kérdést (természetesen) fordítva tették fel, azaz arra voltak kíváncsiak, hányan nem tudnák folytatni tanulmányaikat a hitel nélkül, és az eredmény melyet így kaptak 26% volt (2006-os adat). 13 Egyrészt a tervezett tandíjak nem fedezik a felsıoktatást, csak plusz bevételt jelentenek az intézményeknek. Másrészt, ha egy diák nem teljesít megfelelıen tanulmányai során, akkor legroszszabb esetben elbocsátják, de neki ez az adott idıszakra csak alternatív költségeket (kiesett munkabér, szabadidı) jelentett. 13

14 felvállalná, de késıbb akár önhibáján kívül nem tudna az elvárásoknak megfelelni, és komoly adósságot halmozna fel. Ez pedig, ha nem tudja törleszteni, a társadalomnak is veszteség Mindent a Diákhitelrıl Változások 2006 augusztus 15-tıl hatályos változásokat vezetett be a 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendelet. A Diákhitel szerepénél már tagadtam, hogy ezen változások alapján, szánnának különbözı motiváló, versenyt lehetıvé tevı, oktatási reformot támogató vagy akár egyéb tanulmányokat támogató konstrukciókkal kapcsolatot teremtı feladatokat a hitelnek. A következıkben pedig, a konkrét változásokról lesz szó, amelyekben véleményem szerint nem fedezhetı fel ilyen mögöttes tartalom. A különbözı területek a Diákhitel Központ Zrt. adatai alapján az alábbiak: Kibıvült a jogosultak köre: Eredetileg 35 év volt a felsı jogosultsági korhatár, ezt 40 évre emelték. A többi bıvítés inkább hiányosságok pótlásának tekinthetı, hiszen az Uniós elvek miatt elvárható, hogy EGT tagállam állampolgára is jogosult legyen. Illetve miért érné hátrányos megkülönböztetés azokat a magyar diákokat, akik külföldön tanulnak? Róluk 2001-ben megfeledkeztek. Tehát ık is jogosultak lettek. 14 Változik a jogosultsági idı: a Diákhitelt az eddigi gyakorlat szerint 10 tanulmányi félévre lehetett felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Továbbra is ebbıl indulnak ki, de ha az ügyfél egységes osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési idı meghaladja a 10 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idı megegyezik a képzési idıvel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet. Illetve a jogosultság ideje annyi hónappal csökken, ahány hónapra már megkapta a Diákhitelt. 14 Az általam megkérdezettekbıl álló 200 fıs mintában, mindösszesen 1 hallgató volt, aki a korábbi feltételek miatt nem jogosult diákhitelre. Ennek oka pedig éppen az volt, hogy külföldön tanult. 14

15 Nem kell törlesztenie, amíg tanul: Ez egy újabb olyan terület, amely a korábbi szabályzat kiforratlanságát korrigálja. Nem gondoltak ugyanis arra, hogy sok hallgató jogviszonya tovább áll fenn, mint az az idıszak, amelyben hitelt vesz fel. 15 Ekkor a hitel, amely eddig segítette a tanulmányait, ezt nem támogatni, hanem nehezíteni fogja. 40 éves felsı korhatár kikötése a törlesztés kezdeteként illetve a jogosultság felsı korhatáraként azért szükséges feltétlenül, mert a Diákhitelt nyugdíj alatt nem kell fizetni és nem öröklıdı. Tehát ennél magasabb életkor engedélyezése már jelentıs megtérülési kockázatot jelentene, hiszen a hitel törlesztése akár több, mint 20 év is lehet. A törlesztés megkezdésére türelmi idıszakot vezettek be: Ezentúl nem közvetlenül a hallgatói jogviszony megszőnését követıen kell megkezdeni a törlesztést, hanem a megszőnést követı negyedik hónap elsı napjától, de legkésıbb az adós negyvenedik életévének betöltését követı negyedik hónap elsı napjától. A költségtérítéses képzésben részt vevı hallgatók havi 40 ezer forintot is igényelhetnek. Rugalmasabb lett a diákhitel-folyósítás szüneteltetésének és folytatásának rendje: ezentúl a folyósítás a nyomtatványban megjelölt idıpontig szünetel, vagy mindaddig, amíg nem érkezik be a folyósítás folytatására vonatkozó kérelem. Korábban nem volt lehetıség elıre megadni a szüneteltetés végsı idıpontját. Egyszerősödik a törlesztési kötelezettség szüneteltetése és a célzott kamattámogatás igénylése: célzott kamattámogatásra jogosult TGYÁS-ban, GYED-ben és GYES-ben részesülı ügyfeleket automatikusan megilleti a törlesztési kötelezettség szüneteltetése. Tehát nem kell két külön kérelmet beadniuk. A célzott kamattámogatás (CKT) azt jelenti, hogy ekkor az állam fizeti meg az adott idıszakra esedékes kamatot az ügyfél helyett. 15 Nem rendkívüli esemény az, ha egy hallgató tovább képzi magát, szakot vált, esetleg nem tud 5 év alatt elvégezni egy egyetemet. 15

16 A Diákhitel céljai A Diákhitel Központ Zrt. honlapján található információk, az általuk készített promóciós anyagok valamint Fábián Tamás, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgató-helyettese, által tartott elıadás vázlatának alapján veszem sorba a hitel céljait, specifikumait és a cég tulajdonosi szerkezetének alakulását. 1. Minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsıoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselı-képességétıl. Szó szerint megvalósul, amivel kapcsolatosan a kételyeimet már több fejezetben kifejtettem. 2. Hosszú távon biztosítva legyenek az általánosan hozzáférhetı, tömeges és minıségi felsıoktatás fenntarthatóságának feltételei. A fenntarthatóság kritériumainál láthattuk, hogy a Diákhitel nem elég ennek biztosításához. Hiszen a ráfordítás csak egy tényezı, amely önmagában nem vezet sem sikerhez, sem fenntarthatósághoz. Sıt több kutatásból is kiderül, hogy nem az oktatásra szánt összegekkel van gond. Ennek belátásában az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése segített. Többféle tényezı alakítja a költségeket. Elsıdleges a demográfiai változások miatt bekövetkezı tanulólétszám-csökkenés és ennek településhálózati megjelenése. A decentralizált helyi önkormányzati rendszerben az elaprózódott iskolahálózat finanszírozási szabályai alapvetıen meghatározzák az oktatás ráfordításainak alakulását. Az oktatásra fordított költségvetési kiadások GDP-hez viszonyított aránya (5,9%) a évi becsült adatok alapján már meghaladja az európai uniós országok átlagát (2000-ben 5,1%). Az összes oktatási közkiadás növekedése csak a közoktatás részesedésének jelentıs változása miatt következett be, a felsıfokú és egyéb oktatási kiadások GDP-hez viszonyított részaránya nem változott. Magyarországon a közoktatási kiadások nemzeti össztermékhez mért aránya 2000 után fokozatosan növekedett. A három évvel korábbi, 3,42%-os GDP-hez viszonyított részarányról mára közel egy százalékkal 4,2%-ra nıtt. Ezzel a magyar közoktatás várhatóan el is érte azt a kiadási maximumot, amely az ország fejlettségébıl következıen még egyáltalán elképzelhetı. 16

17 Összegezve: ennek a célnak az elérése érdekében a Diákhitel Központ nem tett, és a jelenlegi rendszerben nem is tehet lépéseket. Az itt felmerülı problémák nem ilyen jellegőek, és magasan túlmutatnak egy tanulmányi hitelrendszeren. 3. Mindezek a célok úgy valósulhassanak meg, hogy az ezzel járó terhek öszszességében ne a teljes adófizetı közösséget (költségvetést) terheljék Finanszírozás és tulajdonosi szerkezet A harmadik cél már látszólag teljesül. Közvetlenül a hitelrendszer finanszírozása nem terheli a költségvetést. Ennek változásait az évek folyamán a 2. ábra szemlélteti: 2. ábra: A finanszírozás forrásai / / /2004 MFB Egyéb banki hitel Kötvény Forrás: Fábián Tamás elıadása Az alapító okiratból kiderül, hogy maga a Diákhitel Központ Zrt. 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában van. És, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelıi szerzıdés alapján a részvények feletti tulajdonosi jogokat a 17

18 Pénzügyminisztérium gyakorolja. Korábban a tulajdonos többször is változott az alábbiak szerint: ápr szept. 4: Magyar Állam nevében az Oktatási Minisztérium szept dec. 5: Postabank és Takarékpénztár Rt dec dec. 31: Postabank Rt. (33,33%), MFB Rt. (66,67%) dec. 31. Magyar Állam nevében a Pénzügyminisztérium. Látható, hogy nem volt egyértelmő a tulajdonosi szerkezet kialakítása. Ennek mind gazdasági, mind politikai okai voltak. Elsı tulajdonos az OM volt, amelynek inkább az elvek kialakításában, mint a pénzügyi döntésekben van nagyobb rálátása. Késıbb, hogy a megfelelı pénzügyi háttér meglegyen, egy kereskedelmi bank tulajdonába került a Zrt. A választás a Postabankra esett, ez annak is köszönhetı, hogy komoly válságok sújtották a bankot, amelyet így próbált az Állam támogatni. Viszont az, hogy egy konkrét kereskedelmi bankot részesítettek elınyben, a hallgatók számára több szempontból is hátrányos volt: Nem lehetett más banknál vezetett számlára kérni a hitelt, tehát minden igénylınek postabankos számlát kellett nyitnia (amennyiben még nem rendelkezett ilyennel). A Postabank nem volt semmilyen versenynek kitéve, így az általa kínált feltételek, kamatok figyelembe véve akkori helyzetét valószínőleg nem voltak olyan kedvezıek, mint amilyeneket egy vagy több stabilabb bank tudott volna nyújtani. Ezek után tıkeemelés miatt a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonába került a társaság kétharmada, amely ekkor a finanszírozási források 100%-áért, majd 60%-áért volt felelıs. Végül december 31-én alakult ki a jelenlegi tulajdonosi szerkezet. Ezzel együtt az MFB finanszírozási jelentısége csökkent, és eljutottak a máig fennálló, túlnyomóan kötvény jellegő finanszírozási jelleghez. Változás sem a finanszírozások, sem a tulajdonos terén nem várható a közeljövıben. Tehát, bár állami tulajdonú, non-profit társaság a Diákhitel Központ Zrt., a Diákhitel piaci kamatozású. Hiszen a hitelrendszer finanszírozása (a hitelek folyósítása és a rendszer mőködtetésének költségei) magán forrásokból történik (kötvénykibocsátás, hitelfelvétel). A kamat változó, igazodik a forrásköltséghez. 18

19 Visszafizetése mögött állami garancia áll, ennek ellenére viszonylag magas. A január 1-tıl június 30-ig érvényes kamatláb 9,5% A kamatot növelı tényezık - Tartalmazza az esetleges vissza nem fizetések fedezetéhez szükséges aktuális kockázati prémiumot. - Tartalmazza a rendszer mőködtetéséhez szükséges kiadások fedezetét. Ennek a két prémiumnak az összege a kamatértéken belül 4,5%-nál magasabbra nem nıhet. Egy teljesen liberális rendszerben az ügyfelek választhatnak deviza alapú hiteleket is. Ekkor közvetlenül jelenik meg számukra az árfolyamkockázat, ami a kockázatosságát növeli, de a forint alapú hiteleknél például a svájci frank alapú hitel jelentısen olcsóbb. Megfigyelhetı, hogy a devizahitelek mind a lakáshitel, mind a személygépjármő-hitel piacokon dominálnak, így ezzel kapcsolatban elég egyértelmőek a fogyasztói preferenciák. 16 Ezek Diákhitel esetén viszont nem tudnak megjelenni. Vannak egyéb elıírások, amelyek drágítják a hitelt: Legjobb példa erre, hogy a bankok számára az elıtörlesztés ugyanúgy kockázatot jelent, mint a késedelmes- vagy nem teljesítés. Ezért ennek díja van. Diákhitel esetén azonban a kormányrendelet kimondja, hogy külön díj felszámolása nélkül bármikor, bármenynyit lehet elıtörleszteni. Mivel sok homogén ügyfél van, így az ebbıl eredı kockázatokat tudják csökkenteni a hitelintézetek, de maga az elv megkérdıjelezhetı. Ennek oka, hogy mivel ingyenes, és teljesen rugalmas, a "bank" 17 a hitelkamat megszabásánál kalkulál vele, így az összes ügyfél fizet érte. Természetesen ez nem érinti ıket olyan nagymértékben, mint azt, aki a kedvezményt kapja. Érthetı, hogy meg akarják könnyíteni az ügyfelek számára az adósság mielıbbi megszüntetését. De ezek nem változtatják meg a tényt, hogy az elıtörlesztésnek költségei vannak, és ezek átterhelése jelen esetben a nagyobb jövedelmőeknek kedvez. 16 Errıl a lakáshiteleknél írok bıvebben. 17 Nevezzük az egyszerőség kedvéért bank -nak a mindenkori befektetıi érdekeltségő csoportot. 19

20 Hiszen az tud elıtörleszteni, akinek magasabb a jövedelme, így többet tud megtakarítani. Úgy érzem, ez ütközésben áll a hitel elveivel. Ugyanígy növeli a kamatot a felvett összeg módosításának, hitelfelvétel szüneteltetésének rugalmasságából adódó kockázat. Kamatban megjelenı plusz kockázatot jelent még, hogy a törlesztés mértéke elıre nem ismert. Késedelmi kamat Az Üzletszabályzat szerint: a Hitelfelvevı késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása esetén a Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. Ennek mértéke: a) a május 1-ét megelızıen kötött Kölcsönszerzıdések esetében az ügyleti kamat 4 százalékkal, b) a április 30-át követıen kötött Kölcsönszerzıdések esetében az ügyleti kamatnak a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával növelt összege A szerzıdés felmondása, KHR Az Üzletszabályzat értelmében a Diákhitel Központnak kötelessége azonnali hatállyal felmondani a kölcsönszerzıdést: a december 31. után kötött kölcsönszerzıdéseknél, ha a lejárt követelések összege eléri, vagy meghaladja a kötelezı törlesztı részlet hatszorosát (feltéve, hogy a tartozást az írásbeli felszólításban megjelölt határidıben nem teljesíti az ügyfél), a január 1. elıtt kötött kölcsönszerzıdések esetében akkor, ha a hitelfelvevı több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt, súlyos szerzıdésszegés esetén. 20

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA: trendek és statisztikák

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 469 BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére Cikkünkben először bemutatjuk a hazai jelzálog-portfólió fő

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben