Államilag támogatott lakossági hitelek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Államilag támogatott lakossági hitelek"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Diákhitel Állami szerep az oktatásban Hatékonyság Korszerő példák - felnıttképzés Fenntartható-e a közoktatás? A Diákhitel szerepe Mindent a Diákhitelrıl Változások A Diákhitel céljai Finanszírozás és tulajdonosi szerkezet A kamatot növelı tényezık A szerzıdés felmondása, KHR Egyéb problémák Összegzés Lakáshitelek Fészekrakó program Köztisztviselıi / közalkalmazotti hitel Közvetlen támogatások Lakásépítési kedvezmény Megelılegezı kölcsön FOT Gondolatok a vissza nem térítendı támogatásokról Állami kamattámogatások Kiegészítı Kamattámogatású Kölcsön (KKK) Jelzáloglevél Kamattámogatású Kölcsön (JKK) Lakbértámogatás A hitelintézetek lehetıségei, kilátásai Kellenek-e az államilag támogatott lakáscélú hitelek? Költségvetés Környezeti hatások Etika Összegzés Hivatkozások Táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék

3 1. Bevezetés Ahhoz, hogy az államilag támogatott hitelekkel kapcsolatos minden feltevésem világos legyen, elıször az állami támogatások elméleti hátterérıl, megalapozottságáról kell írnom. Akit foglalkoztat ez a terület, jól tudja, hogy az állami szerepvállalásról rengeteg és szerteágazó elmélet született. Visszanyúlhatnék egészen a platóni megközelítésig, de ez dolgozatomnak nem célja. Anélkül, hogy követném az anarchokapitalizmus, liberalizmus, vagy akár a marxizmus elveit, megpróbálom egyszerően 21. századi közgazdász szemmel vázolni az állami szerepvállalás hatását témakörömben. A jóléti állam 1 feladatának érzi az allokációt és újraelosztást. Az állampolgárok nem mindig érzik ugyanezt, hozzáállásukat jól jellemzi az alábbi idézet: Az embereket irritálja a magánéletbe beavatkozó, az egyént zaklató állam - de sokan most is igényt tartanának a gondoskodó paternalista államra. (Kornai [1993] 139.o.) Ez az igény amíg jelen van, addig korlátozza az oktatási reformokat és életben tartja a lakástámogatások egy részét. Ennek hatásai jelentkeznek a Diákhitel és a lakossági lakáshitelezés vizsgálatánál. Ennél a két területnél az állami szerep kiadási oldalon jelenik meg. Hiszen a Diákhitel az oktatáshoz kapcsolódik, amelynél nyilván az állam részérıl nem merül fel bevétel szerzési igény. A lakások értékesítésénél, így a lakás - és jelzáloghitelekkel kapcsolatosan is vannak az államnak bevételei, azonban ezen bevételek jelentıs része az adás-vétellel kapcsolatos. A hitel következtében felmerülı díjak, illetékek elvileg a szükséges intézmények (elsısorban Földhivatal) ehhez kapcsolódó feladatainak ellátását ellentételezik. Így ezzel kapcsolatban is csupán a kiadási oldallal, a kedvezményekkel és támogatásokkal foglalkozom. Ezeknél az elsı terület, amelyet a megértéshez vizsgálni kell az, hogy milyen elméleti alapokon merülnek fel, ennek függvényében, hogyan határozzák meg mértéküket, illetve a gyakorlatban konkrétan milyen szempontokat vesznek figyelembe. Ez a vonal megjelenik majd a két hitelnél. Annak oka, hogy csak ezt a két hitelezési formát 1 Jóléti államnak azokat az államokat szokták nevezni, amelyek elkötelezettek polgáraik anyagi és szellemi jól-léte (jó egészégi állapota, korszerő mőveltsége és modern gazdaságban való foglalkoztathatósága, a munkára való alkalmassága, továbbá megfelelı lakhatása és táplálkozása) iránt, és ennek érdekében aktívan beavatkoznak a gazdasági folyamatokba. (Szabó [2000] 209.o.) 3

4 említettem, pedig az, hogy a különbözı szociális, méltányossági, demográfiai szempontok szerint ezeket karolta fel az állam. Ez nem meglepı, ha a hitelezési formákat végigvesszük: Nem támogatják: - áruk és - szolgáltatások hitelezését, - autólízinget, - gyorskölcsönt, - személyi kölcsönt, - folyószámlahitelt, - utazási hitelt. Fogyasztási hiteleknél felmerülhetne a szociális, méltányossági, demográfiai alap meghatározott termékek vagy szolgáltatások esetén 2, mégsem jellemzı. Nem merült fel ilyen igény, illetve inkább az árképzésben szerepel a kedvezmény. Személyi kölcsönt, a Diákhitel mintájára, lehet sokkal kedvezıbb feltételekkel nyújtani. Erre példa a közalkalmazottak elhelyezkedését támogató kedvezményes hitel 3, azonban ez nagyságrendekkel elmarad a fenti kettı hitel mögött. A diákokon kívül nincs még egy olyan jelentıs társadalmi réteg, amelynél alanyi jogon jár a kedvezményes hitel. Tehát a két jelentıs támogatott terület: - a lakáshitel és lízing, amelynél a támogatásnak számos formája és kikötménye van, illetve - a Diákhitel, amely szinte minden felsıoktatásban tanuló diák számára hitellehetıséget nyújt. Elsıként a Diákhitelrıl írok, amellyel kapcsolatban az egyszerő feltételei miatt talán arra lehetne számítani, hogy egyszerőbb a hatásainak vizsgálata is, azonban ez egy nagyon komplex rendszer, ha a benne rejlı lehetıségeket is figyelembe vesszük. 2 Gyógyszerek vásárlásához például könnyen elképzelhetı egy nem túl bonyolult hitelezési rendszer kialakítása. 3 Létezik Közalkalmazotti és Fészekrakó Személyi Kölcsön is, de ezeknek elıfeltétele egy lakáshitel, így elsısorban lakáshitelezési kedvezmény. 4

5 2. A Diákhitel 2001-ben hívta életre a Magyar Köztársaság Kormánya. A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsıoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselı képességétıl (Részlet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendelet 1. -ából.) A Diákhitel a lakáshitelezésnél egyszerőbb, áttekinthetıbb. Ugyanez igaz a kedvezményekre is, hiszen teljesen univerzális, azaz minden ügyfélre ugyanazok a szabályok vonatkoznak Állami szerep az oktatásban Mielıtt konkrétan a Diákhitel hatásait vizsgálnám, általánosan írok az állami szerepvállalás hatásáról az oktatásban Magyarországon. Hiszen a támogatott hitel kapcsán is fel kell merüljön a kérdés: hogyan valósul meg a hatékonyság az oktatásban? Az államilag finanszírozott oktatás azért problémás, mert nem felel meg a tiszta közjószág (Samuelson [1954] o.) kritériumainak. Kevés érv szól az állami szerepvállalás mellett, azokat is cáfolhatjuk (Stiglitz [2000] o.). Ha ezt elfogadjuk, akkor látható, hogy a közoktatás, mint olyan, nem hatékony. A dolgozatomban azonban az államilag meghatározott keretekbıl indulok ki, hiszen ebben tud érvényesülni a hatékonyság és (empirikusan) ezt lehet vizsgálni Hatékonyság A hatékonysággal kapcsolatos elemzést az OEK Fenntartható-e a közoktatás? címő elemzése és az ezzel kapcsolatos szerkesztıségi beszélgetés, vita segítette (Schüttler Tamás [2004]). El lehet választani a belsı és külsı hatékonyságot, de a kettıt együtt kell vizsgálni és növelni.

6 Belsı hatékonyság: Ha az iskolarendszer teljesítményét (végsı eredményeit) olyan mutatókkal mérjük, mint a diákok ismeretei és készségei, a megfelelı végzettség megszerzése vagy a társadalmi viselkedési normáknak való megfelelés képessége, az oktatás akkor tekinthetı üzemgazdasági szempontból hatékonynak, ha ezen céljait minimális költséggel teljesíti. A belsı hatékonyság fogalma tehát az oktatás (elsısorban a készségek elsajátítása terén) mérhetı kibocsátását az ezen eredmények elérésére szolgáló ráfordításaival kapcsolja össze. A belsı hatékonyságot eredményoldalon olyan változók mérik, mint a bukások aránya, az évismétlések, a lemorzsolódás vagy a tanulók tesztekkel mért teljesítménye. Külsı hatékonyság: jelzi, hogy milyen az oktatás hatása az ágazaton kívül, a társadalom egyéb céljai szempontjából. Ebbıl a szempontból alapvetıen a munkatermelékenységre, munkaerıpiacra és magára a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás a fontos. A külsı hatékonyság fogalmába azonban beletartozik az oktatás egészségre, termékenységre, halálozásra, állampolgári magatartásra, társadalmi kohézióra gyakorolt hatásának vizsgálata is. Tehát ebben kell figyelembe venni a Diákhitel támogató szerepét Korszerő példák - felnıttképzés címő cikkét. A korszerő példáknál felhasználtam Polónyi István Befektetés a tanulásba A felnıttképzés speciális helyzetben van: nincs olyan jól finanszírozva, mint a köz- és felsıoktatás. Itt már érdemes foglalkozni a finanszírozással, és megoldás lehet a korszerő példák követése. Érdekeltté kell tenni mind az egyént, mind a munkaadókat, mind pedig az államot a finanszírozásba való bekapcsolódásba. A közpénzek szerepének itt még azon érvei sem merülnek fel, amelyek felmerülhetnek (és el is vethetık) a közoktatásnál. 6

7 Az EU egyre többet foglalkozik a magántıke beruházásait növelı mechanizmusokkal, mint hatékonyságot javító lehetıséggel. Ezt mutatja, hogy az EIB 4 több százmillió eurós kölcsönöket ad az EU tagországainak az oktatási intézmények, oktatási rendszer fejlesztésére 5. Új befektetési megközelítésre van szükség a tudásalapú társadalom kialakulásához szükséges újfajta tudáshoz és jártasságokhoz mind a potenciális tanulók, mind a tanulás elısegítıi szempontjából. A tanulás pénzügyi és egyéb ösztönzıi olyan megközelítési módok, amelyeket - az EU elvei szerint - minden polgár számára ki kell alakítani, a munkaerıpiacon belül és kívül egyaránt. Bizottság fogja kiértékelni az egyes finanszírozási rendszerek különbözı modelljeit (például az egyéni tanulási számlákat), hogy fel tudja mérni a befektetésre, a tanulásban való részvételre és a tanulás eredményeire gyakorolt hatásukat. A felnıttek tanulását segítik a számla- és hitelkonstrukciók, illetve kedvezményezésük. Ismertetek három, már alkalmazott formát, amelyek ellátnak ilyen feladatokat. Ezeknek a rendszereknek az elveit fel lehetne használni a Diákhitel megreformálásában, ha hatékonyabb oktatást szeretnénk. Ezt külföldi példák bizonyítják. Azt, hogy a magyar oktatási rendszer nem megfelelı nem próbálom minden kétséget kizáróan bizonyítani, de a Diákhitelben rejlı lehetıségek felszínre hozása miatt a késıbbiekben is lesznek utalások erre a tényre. Hogy ezen utalásoknak legyen alapja, az oktatás eredményességérıl beillesztettem a következı oldalon látható 1. ábrát, amely az OECD es PISA-felmérését 7 mutatja. Ez alapján Magyarország a 22 OECD-ország között a 15. helyen állt. Tehát hazánk nemzetközi viszonylatban nincs túl elıkelı helyen. 4 European Investment Bank Európai Fejlesztési Bank 5 Az EIB-rıl azt kell tudni, hogy nincs támogatás a hiteleiben, hanem piaci alapon tud kedvezı feltételeket biztosítani. Különbözı projektek felkarolásával pedig nagyban ösztönzi a magántıke beáramlását. 6 Organisation for Economic Co-operation and Development 7 Programme for International Student Assessment: az OECD által kidolgozott nemzetközi standard vizsgálat, amiben 15 éves tanulók szövegértési teljesítményét mérik fel. 7

8 1. ábra: PISA-felmérés Forrás: OEK, A kedvezményes konstrukciók formái: 1. Egyéni tanulói számla: a leginkább elterjedıben lévı konstrukció, melyre az egyén a saját oktatására szánt pénzt befizeti, vállalva, hogy ezt a pénzt meghatározott célra (ez esetben képzésre) fordítja. Ez a számla lehetıséget nyújt arra, hogy más érdekeltek is átutalhassanak bizonyos összegeket az egyén számlájára, erre az adott célra. A más érdekelt más magánszemélyektıl a munkaadón keresztül az államig bárki lehet. Egy ilyen, az élethosszig tartó képzésbe bevonni kívánt emberek széles körét érintı számlarendszer létrehozása valamely állami vagy munkáltatói (vagy ezek közös) oktatáspolitikai policy-jéhez vagy projektjéhez kapcsolódik, amelynek keretében az egyéni befizetéseket az állam és/vagy a munkaadó egészíti ki. 2. Elıtakarékossági betét: az egyik legkönnyebben megvalósítható, s a bankok hazai gyakorlatában leginkább ismert technika. Lehetıvé teszi, hogy az egyén pénzt takarítson meg a késıbb tervezett tanulmányokkal kapcsolatos költségek fedezésére. Az elıtakarékosság kapcsolódhat hitelrendszerhez is, ami hosszabb távú hitelek felvételét teszi lehetıvé tanulással vagy jól kö- 8

9 rülhatárolt karrierépítéssel összefüggı kiadások finanszírozására. Az elıtakarékossághoz kapcsolódó hitelek is kedvezményezhetık. 3. Tanulási hitelrendszer: egy másik lehetséges megoldást jelent a felnıttképzés elımozdítására, a képzésben való részvétel forrásainak elıteremetéséhez. Ez elıtakarékosság nélkül ad fedezetet a tanulással kapcsolatos kiadásokra vagy azok egy jól körülhatárolt részére. Az ilyen hitelek esetében a meghatározó kérdések a következık: a hitel forrásának biztosítása, a hitelgarancia s a visszafizetés idıtávja. A hitel kibocsátója bárki lehet: az állam, a munkaadó, valamely alapítvány, egyesület vagy akár magánszemély is. A hitel feltételei és a kedvezmények a kibocsátótól függenek, s így az esetleges kedvezmények is. Látható, hogy a Diákhitel a harmadik konstrukció alapján létrehozott tanulási hitelrendszer, ennek összes elınyével és hátrányával együtt. A fenti rendszereknek viszonylag jelentıs nemzetközi gyakorlata van. Az egyéni tanulási számlának egyre jelentısebb szerepe van az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Svédországban és Kanadában Fenntartható-e a közoktatás? A fenntarthatóság definíciója a Brundtland Bizottság 1987-es megfogalmazásában Havas Péter fordításában: olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı generációk lehetıségét saját igényeik kielégítésére Az ENSZ Fenntartható Fejlıdés Bizottsága 1994-ben kidolgozta a fenntartható fejlıdés mutatóit, amelyek közül az alábbi vonatkozik az oktatásra: Mindenki megszerezhesse azokat az ismereteket, információkat, tudást és készségeket, amelyek birtokában a társadalom teljes értékő tagjává válhat. A hatékonyság önmagában nem elég, hiszen a kihívásokra csak a hosszú távon mőködıképes megoldások jelenthetik a megfelelı választ. Az oktatás fenntarthatóságának megvalósítása csak a hatékony mőködéssel és minıségi szolgáltatásokkal biztosítható. Arra van szükség, hogy a közoktatás hatékonysága az 9

10 eredményesség javításával növekedjen. Tehát szorosan összefonódik ez a két elem. A bolognai rendszer bevezetésével, a tandíj megszavazásával elkezdıdött egy folyamat, de lehet-e ez hosszú távon megoldás? Több szerepet is szántak a tandíjnak, de ha nem változik az elképzelt egységes Ft-os éves díj alapképzésen és Ft-os díj mesterképzésen, akkor az egyik alapvetı funkciónak, a versenyfeltételek kialakításának már nem felel meg. Mint említettem, kulcsfontosságú az eredményesség javítása. Ennek azonban sok feltétele van. Véleményem szerint legfontosabb a tanulók motiválása lenne, olyan szemlélet kialakítása, hogy azt tanulják, amire szükség van, aminek hasznát veszik. A felsıoktatást lehetıleg ne munkavállalás elıtti 3-5 éves kibúvónak tekintsék, és lehetıleg ne csupán azért szerezzenek diplomát, mert ez az álmuk. Illetve ha igen, akkor fizessenek érte. A magyar kulturális örökség ilyen szempontból hátrányos, még nem látják az emberek, hogy ez tarthatatlan. Több éve foglalkoztat a kérdés, hogy miért választják a diákok azt az intézményt, ahol tanulni fognak. Ezzel kapcsolatban hobbiból végeztem egy felmérést egyetemi éveim alatt. A kiindulás általában az, hogy diplomát szeretne szerezni az illetı. Hogy érzékeltessem, mennyire fontos ez a motivációjukban: a külföldre elköltözı 23 megkérdezett ember közül 18-an úgy végezték el a fıiskolát, egyetemet, illetve középvagy felsıfokú OKJ-s képzésüket, hogy tudták, semmilyen téren nem tudják kamatoztatni megszerzett ismereteiket, és nem is próbálnak majd a szaktudás szerint elhelyezkedni. Sıt 4-en emiatt a diplomaszerzési kényszer miatt halasztották el a külföldi munkalehetıséget (amivel most 4-5-szörösét keresik a végzettségük szerint várható magyarországi fizetésüknek jelzem nem közgazdaságtant tanultak). A felsıoktatásban tanuló közel 200 diák közül, akit kérdeztem, 90%-uk azért tanul tovább, mert diplomát akar. 8 Azzal kapcsolatban, hogy milyet, döntésü- 8 Ez a 200 diák éves nı volt, akikkel randevúztam. Egy randi tökéletesen alkalmas kutatás végzésére, mert az ismerkedés közben rendszerint felmerülnek oktatással kapcsolatos kérdések 10

11 ket az befolyásolta, hogy milyenek voltak a felvételi követelmények. Mindenki olyan irányban tanult tovább, amiben jobb volt és így könnyebbnek érezte. Rengetegen álszakokon vannak. Az általam kérdezett tanár szakos hallgatók közel fele kizártnak tartja, hogy tanítson. Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar hallgatói közül a 2005-ös év elsı évfolyamának több mint fele nyilatkozott úgy, hogy azért jár oda gazdálkodási szakra, mert a KTK közgazdaságira nem vették fel. Nem érzik olyan jónak, és azt sem várják, hogy el tudnak majd helyezkedni végzettségükkel, mégis ott vannak. Ezekbıl az információkból én arra a következtetésre jutottam, hogy ez a nagy arányú felesleges felsıoktatási képzés jelentıs hatékonyságveszteséget okoz. Fokozza a problémát az önkényesség 9, mely általános jellemzıje az állami szerepvállalásnak. Hiszen nem a piac határozza meg, hogy milyen szakemberekbıl mennyit képzünk, hanem az Oktatási Minisztérium. Belátható, hogy egy piaci rendszer folyamatosan ellehetetlenítené a papírgyár oktatási intézményeket, és jelentıs terhektıl kímélné meg az államot, azaz minket. Amire ezzel a felméréssel szerettem volna rávilágítani az az, hogy szükséges lenne a hallgatók számára is éreztetni a tudásuk súlyát. Ez legkönnyebben anyagi terheléssel érhetı el. Hiszen ha racionális viselkedést feltételezünk, akkor elvárhatjuk, hogy saját jövedelmük rovására sokkal körültekintıbben és piaci viszonyoknak megfelelıbben fognak dönteni arról, hogy tovább tanuljanak-e, illetve ha igen milyen területen, milyen intézményben A Diákhitel szerepe Véleményem szerint a Diákhitel jelentıségének alakulásában fontos szerepe lesz a tandíjnak. Már a plusz költség megjelenése is növeli a hitel felvételét. Hiszen akiknek eddig éppen nem volt szüksége hitelre, azoknak ez fogja átbillenteni a mérleget. De fordítva ennél sokkal mélyebb, és érdekesebb a kérdés: szánnak-e valamilyen, a reformokat támogató szerepet a Diákhitelnek? Hiszen ez leheis. Mivel szóbeli megkérdezés, ezért van lehetıség visszacsatolásra, és a jellegébıl adódóan mindent nyugodt körülmények között meg lehet tárgyalni. Nyíltabb, ıszintébb válaszok születnek. 9 Bıvebben errıl olvashatunk: Friedman, M. [1955]: The Role of Government in Education. vagy Hayek, F. [1995]: Piac és szabadság. A kollektivizmus kritikája címő mővében, hogy csak két klasszikust említsek. 11

12 tıséget jelent akár nyugati példák mintájára bevezetni egy olyan rendszert, amelyben a tanulók komolyabb hitelekhez is juthatnának teljesítményük és szociális hátterük alapján. Ma ennek a két tényezınek a figyelembevétele hiányzik a hitelbıl. Tehát a válasz egyértelmően nem. Azt is említettem már, hogy szinte bármely felsıoktatásban tanuló fel tudja venni a Diákhitelt. A konkrét kritériumok, a Diákhitel Központ Zrt. (DK) adatai szerint, az alábbiak: Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki: életévét még nem töltötte be, - magyar állampolgár - menekültként elismert, - letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, - EGT tagállam állampolgára, aki Magyarországon meghatározott jogcímen 11 EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A hallgatói hitelt felveheti, ha: - felsıoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik, - lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, - az adott képzési idıszakra bejelentkezett és - nem rendelkezik érvényes Diákhitel szerzıdéssel. Nem jogosult Diákhitel felvételére, akinek korábban kötött Kölcsönszerzıdése megszőnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel-szerzıdése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy Kölcsönszerzıdéssel rendelkezhet. Ezek voltak tehát a feltételek, amelyeket az esélyegyenlıség megteremtéséhez alkottak. Viszont felmerülhet bennünk a kérdés, hogy optimális-e mind gazdasági, mind szociológiai szemszögbıl nézve a jelenlegi gyakorlat. Milyen elı- 10 A Változások címő fejezetben megtalálhatóak a 2007 január 1. elıtti jogosultsági feltételek. 11 EGT tagállam állampolgára, ha a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény 26. (4) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározottaknak megfelelıen, Magyarországon munkavállaló / egyéni vállalkozó / önfoglalkoztató / egyéni vagy társas vállalkozás tagja, tulajdonosa, vezetı tisztségviselıje. 12

13 nyökkel járna, ha a fejezet elsı bekezdésében említett támogató szerep eléréséhez átalakítanák a Diákhitel rendszerét: Jobban el tudná érni célját, az esélykiegyenlítést. Nem vennék fel olyanok, akiknek nincs szüksége hitelre a tanulmányaik folytatásához. Mivel szinte bárki megkaphatja, aki felsıoktatásban tanul, sokan elcsábulnak. 12 Az ügyfelek meg tudnának fizetni olyan képzéseket is, amelyek a jelenlegi rendszerben sok hallgató számára elérhetetlenek. Lehetıséget adna arra, hogy a motiváció eszközévé váljon a hitel, hiszen államilag finanszírozott képzésben, ha valaki részt vesz még ha van is tandíj, nem érzékeli a nem megfelelı teljesítés összes terhét 13, míg ha csak hitel felvétele, ösztöndíj mellett (vagy akár 100%-ban saját erıbıl) tudná magát tovább képezni, akkor ez megjelenne a döntésében. Nyilván nem tanulnának olyan szakmát, amelyben a rendelkezésünkre álló információk szerint nem tudják megkeresni a hitel törlesztéséhez szükséges, és a szellemi beruházást is megtérítı jövedelmet; illetve nem választatának olyan felsıoktatási intézményt, amely nem segíti ıket abban, hogy ilyen munkát találjanak. Tehát megjelenhetne a verseny. Ez mind hatékonyság, mind minıség szempontjából fontos lehetıség. Milyen hátrányokkal járna egy ilyen szerep kialakítása: Veszélyt jelenthetne az elbürokratizálódás. A jelenlegi rendszer nagyon egyszerő, ha bonyolítanák, szigorítanák a feltételeket figyelembe véve a szervezet méretét, az mindenképpen többletköltséggel járna. Akárcsak az ellenırzés. Kockázatosabb lenne az ügyfelek részére a hitel felvétele, és így a tanulás is. A nagy számok Bernoulli-féle törvénye alapján biztosan lenne olyan hallgató, aki nem merné felvállalni a hitelt, pedig kamatoztathatná szellemi tıkéjében, és saját illetve a társadalom jólétét is növelné. Biztosan lenne olyan hallgató is, aki 12 Az Interneten elküldtem egy körkérdést a Diákhitellel kapcsolatban ismerıseimnek, és azok ismerıseinek. Igyekeztem normál eloszlást követni (különbözı nemő, éves, különbözı szakokon tanuló diákokat kérdeztem meg) és emellett 200 fıs mintát tudtam elérni. A kérdıívem statisztikája szerint 200 hitelfelvevıbıl 152-nek (76%) nem lett volna szüksége a tanulmányok folytatásához Diákhitelre. A Diákhitel Központ korábbi felmérése szerint ez 74% Bár ık a kérdést (természetesen) fordítva tették fel, azaz arra voltak kíváncsiak, hányan nem tudnák folytatni tanulmányaikat a hitel nélkül, és az eredmény melyet így kaptak 26% volt (2006-os adat). 13 Egyrészt a tervezett tandíjak nem fedezik a felsıoktatást, csak plusz bevételt jelentenek az intézményeknek. Másrészt, ha egy diák nem teljesít megfelelıen tanulmányai során, akkor legroszszabb esetben elbocsátják, de neki ez az adott idıszakra csak alternatív költségeket (kiesett munkabér, szabadidı) jelentett. 13

14 felvállalná, de késıbb akár önhibáján kívül nem tudna az elvárásoknak megfelelni, és komoly adósságot halmozna fel. Ez pedig, ha nem tudja törleszteni, a társadalomnak is veszteség Mindent a Diákhitelrıl Változások 2006 augusztus 15-tıl hatályos változásokat vezetett be a 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendelet. A Diákhitel szerepénél már tagadtam, hogy ezen változások alapján, szánnának különbözı motiváló, versenyt lehetıvé tevı, oktatási reformot támogató vagy akár egyéb tanulmányokat támogató konstrukciókkal kapcsolatot teremtı feladatokat a hitelnek. A következıkben pedig, a konkrét változásokról lesz szó, amelyekben véleményem szerint nem fedezhetı fel ilyen mögöttes tartalom. A különbözı területek a Diákhitel Központ Zrt. adatai alapján az alábbiak: Kibıvült a jogosultak köre: Eredetileg 35 év volt a felsı jogosultsági korhatár, ezt 40 évre emelték. A többi bıvítés inkább hiányosságok pótlásának tekinthetı, hiszen az Uniós elvek miatt elvárható, hogy EGT tagállam állampolgára is jogosult legyen. Illetve miért érné hátrányos megkülönböztetés azokat a magyar diákokat, akik külföldön tanulnak? Róluk 2001-ben megfeledkeztek. Tehát ık is jogosultak lettek. 14 Változik a jogosultsági idı: a Diákhitelt az eddigi gyakorlat szerint 10 tanulmányi félévre lehetett felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Továbbra is ebbıl indulnak ki, de ha az ügyfél egységes osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési idı meghaladja a 10 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idı megegyezik a képzési idıvel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet. Illetve a jogosultság ideje annyi hónappal csökken, ahány hónapra már megkapta a Diákhitelt. 14 Az általam megkérdezettekbıl álló 200 fıs mintában, mindösszesen 1 hallgató volt, aki a korábbi feltételek miatt nem jogosult diákhitelre. Ennek oka pedig éppen az volt, hogy külföldön tanult. 14

15 Nem kell törlesztenie, amíg tanul: Ez egy újabb olyan terület, amely a korábbi szabályzat kiforratlanságát korrigálja. Nem gondoltak ugyanis arra, hogy sok hallgató jogviszonya tovább áll fenn, mint az az idıszak, amelyben hitelt vesz fel. 15 Ekkor a hitel, amely eddig segítette a tanulmányait, ezt nem támogatni, hanem nehezíteni fogja. 40 éves felsı korhatár kikötése a törlesztés kezdeteként illetve a jogosultság felsı korhatáraként azért szükséges feltétlenül, mert a Diákhitelt nyugdíj alatt nem kell fizetni és nem öröklıdı. Tehát ennél magasabb életkor engedélyezése már jelentıs megtérülési kockázatot jelentene, hiszen a hitel törlesztése akár több, mint 20 év is lehet. A törlesztés megkezdésére türelmi idıszakot vezettek be: Ezentúl nem közvetlenül a hallgatói jogviszony megszőnését követıen kell megkezdeni a törlesztést, hanem a megszőnést követı negyedik hónap elsı napjától, de legkésıbb az adós negyvenedik életévének betöltését követı negyedik hónap elsı napjától. A költségtérítéses képzésben részt vevı hallgatók havi 40 ezer forintot is igényelhetnek. Rugalmasabb lett a diákhitel-folyósítás szüneteltetésének és folytatásának rendje: ezentúl a folyósítás a nyomtatványban megjelölt idıpontig szünetel, vagy mindaddig, amíg nem érkezik be a folyósítás folytatására vonatkozó kérelem. Korábban nem volt lehetıség elıre megadni a szüneteltetés végsı idıpontját. Egyszerősödik a törlesztési kötelezettség szüneteltetése és a célzott kamattámogatás igénylése: célzott kamattámogatásra jogosult TGYÁS-ban, GYED-ben és GYES-ben részesülı ügyfeleket automatikusan megilleti a törlesztési kötelezettség szüneteltetése. Tehát nem kell két külön kérelmet beadniuk. A célzott kamattámogatás (CKT) azt jelenti, hogy ekkor az állam fizeti meg az adott idıszakra esedékes kamatot az ügyfél helyett. 15 Nem rendkívüli esemény az, ha egy hallgató tovább képzi magát, szakot vált, esetleg nem tud 5 év alatt elvégezni egy egyetemet. 15

16 A Diákhitel céljai A Diákhitel Központ Zrt. honlapján található információk, az általuk készített promóciós anyagok valamint Fábián Tamás, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgató-helyettese, által tartott elıadás vázlatának alapján veszem sorba a hitel céljait, specifikumait és a cég tulajdonosi szerkezetének alakulását. 1. Minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsıoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselı-képességétıl. Szó szerint megvalósul, amivel kapcsolatosan a kételyeimet már több fejezetben kifejtettem. 2. Hosszú távon biztosítva legyenek az általánosan hozzáférhetı, tömeges és minıségi felsıoktatás fenntarthatóságának feltételei. A fenntarthatóság kritériumainál láthattuk, hogy a Diákhitel nem elég ennek biztosításához. Hiszen a ráfordítás csak egy tényezı, amely önmagában nem vezet sem sikerhez, sem fenntarthatósághoz. Sıt több kutatásból is kiderül, hogy nem az oktatásra szánt összegekkel van gond. Ennek belátásában az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése segített. Többféle tényezı alakítja a költségeket. Elsıdleges a demográfiai változások miatt bekövetkezı tanulólétszám-csökkenés és ennek településhálózati megjelenése. A decentralizált helyi önkormányzati rendszerben az elaprózódott iskolahálózat finanszírozási szabályai alapvetıen meghatározzák az oktatás ráfordításainak alakulását. Az oktatásra fordított költségvetési kiadások GDP-hez viszonyított aránya (5,9%) a évi becsült adatok alapján már meghaladja az európai uniós országok átlagát (2000-ben 5,1%). Az összes oktatási közkiadás növekedése csak a közoktatás részesedésének jelentıs változása miatt következett be, a felsıfokú és egyéb oktatási kiadások GDP-hez viszonyított részaránya nem változott. Magyarországon a közoktatási kiadások nemzeti össztermékhez mért aránya 2000 után fokozatosan növekedett. A három évvel korábbi, 3,42%-os GDP-hez viszonyított részarányról mára közel egy százalékkal 4,2%-ra nıtt. Ezzel a magyar közoktatás várhatóan el is érte azt a kiadási maximumot, amely az ország fejlettségébıl következıen még egyáltalán elképzelhetı. 16

17 Összegezve: ennek a célnak az elérése érdekében a Diákhitel Központ nem tett, és a jelenlegi rendszerben nem is tehet lépéseket. Az itt felmerülı problémák nem ilyen jellegőek, és magasan túlmutatnak egy tanulmányi hitelrendszeren. 3. Mindezek a célok úgy valósulhassanak meg, hogy az ezzel járó terhek öszszességében ne a teljes adófizetı közösséget (költségvetést) terheljék Finanszírozás és tulajdonosi szerkezet A harmadik cél már látszólag teljesül. Közvetlenül a hitelrendszer finanszírozása nem terheli a költségvetést. Ennek változásait az évek folyamán a 2. ábra szemlélteti: 2. ábra: A finanszírozás forrásai / / /2004 MFB Egyéb banki hitel Kötvény Forrás: Fábián Tamás elıadása Az alapító okiratból kiderül, hogy maga a Diákhitel Központ Zrt. 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában van. És, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelıi szerzıdés alapján a részvények feletti tulajdonosi jogokat a 17

18 Pénzügyminisztérium gyakorolja. Korábban a tulajdonos többször is változott az alábbiak szerint: ápr szept. 4: Magyar Állam nevében az Oktatási Minisztérium szept dec. 5: Postabank és Takarékpénztár Rt dec dec. 31: Postabank Rt. (33,33%), MFB Rt. (66,67%) dec. 31. Magyar Állam nevében a Pénzügyminisztérium. Látható, hogy nem volt egyértelmő a tulajdonosi szerkezet kialakítása. Ennek mind gazdasági, mind politikai okai voltak. Elsı tulajdonos az OM volt, amelynek inkább az elvek kialakításában, mint a pénzügyi döntésekben van nagyobb rálátása. Késıbb, hogy a megfelelı pénzügyi háttér meglegyen, egy kereskedelmi bank tulajdonába került a Zrt. A választás a Postabankra esett, ez annak is köszönhetı, hogy komoly válságok sújtották a bankot, amelyet így próbált az Állam támogatni. Viszont az, hogy egy konkrét kereskedelmi bankot részesítettek elınyben, a hallgatók számára több szempontból is hátrányos volt: Nem lehetett más banknál vezetett számlára kérni a hitelt, tehát minden igénylınek postabankos számlát kellett nyitnia (amennyiben még nem rendelkezett ilyennel). A Postabank nem volt semmilyen versenynek kitéve, így az általa kínált feltételek, kamatok figyelembe véve akkori helyzetét valószínőleg nem voltak olyan kedvezıek, mint amilyeneket egy vagy több stabilabb bank tudott volna nyújtani. Ezek után tıkeemelés miatt a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonába került a társaság kétharmada, amely ekkor a finanszírozási források 100%-áért, majd 60%-áért volt felelıs. Végül december 31-én alakult ki a jelenlegi tulajdonosi szerkezet. Ezzel együtt az MFB finanszírozási jelentısége csökkent, és eljutottak a máig fennálló, túlnyomóan kötvény jellegő finanszírozási jelleghez. Változás sem a finanszírozások, sem a tulajdonos terén nem várható a közeljövıben. Tehát, bár állami tulajdonú, non-profit társaság a Diákhitel Központ Zrt., a Diákhitel piaci kamatozású. Hiszen a hitelrendszer finanszírozása (a hitelek folyósítása és a rendszer mőködtetésének költségei) magán forrásokból történik (kötvénykibocsátás, hitelfelvétel). A kamat változó, igazodik a forrásköltséghez. 18

19 Visszafizetése mögött állami garancia áll, ennek ellenére viszonylag magas. A január 1-tıl június 30-ig érvényes kamatláb 9,5% A kamatot növelı tényezık - Tartalmazza az esetleges vissza nem fizetések fedezetéhez szükséges aktuális kockázati prémiumot. - Tartalmazza a rendszer mőködtetéséhez szükséges kiadások fedezetét. Ennek a két prémiumnak az összege a kamatértéken belül 4,5%-nál magasabbra nem nıhet. Egy teljesen liberális rendszerben az ügyfelek választhatnak deviza alapú hiteleket is. Ekkor közvetlenül jelenik meg számukra az árfolyamkockázat, ami a kockázatosságát növeli, de a forint alapú hiteleknél például a svájci frank alapú hitel jelentısen olcsóbb. Megfigyelhetı, hogy a devizahitelek mind a lakáshitel, mind a személygépjármő-hitel piacokon dominálnak, így ezzel kapcsolatban elég egyértelmőek a fogyasztói preferenciák. 16 Ezek Diákhitel esetén viszont nem tudnak megjelenni. Vannak egyéb elıírások, amelyek drágítják a hitelt: Legjobb példa erre, hogy a bankok számára az elıtörlesztés ugyanúgy kockázatot jelent, mint a késedelmes- vagy nem teljesítés. Ezért ennek díja van. Diákhitel esetén azonban a kormányrendelet kimondja, hogy külön díj felszámolása nélkül bármikor, bármenynyit lehet elıtörleszteni. Mivel sok homogén ügyfél van, így az ebbıl eredı kockázatokat tudják csökkenteni a hitelintézetek, de maga az elv megkérdıjelezhetı. Ennek oka, hogy mivel ingyenes, és teljesen rugalmas, a "bank" 17 a hitelkamat megszabásánál kalkulál vele, így az összes ügyfél fizet érte. Természetesen ez nem érinti ıket olyan nagymértékben, mint azt, aki a kedvezményt kapja. Érthetı, hogy meg akarják könnyíteni az ügyfelek számára az adósság mielıbbi megszüntetését. De ezek nem változtatják meg a tényt, hogy az elıtörlesztésnek költségei vannak, és ezek átterhelése jelen esetben a nagyobb jövedelmőeknek kedvez. 16 Errıl a lakáshiteleknél írok bıvebben. 17 Nevezzük az egyszerőség kedvéért bank -nak a mindenkori befektetıi érdekeltségő csoportot. 19

20 Hiszen az tud elıtörleszteni, akinek magasabb a jövedelme, így többet tud megtakarítani. Úgy érzem, ez ütközésben áll a hitel elveivel. Ugyanígy növeli a kamatot a felvett összeg módosításának, hitelfelvétel szüneteltetésének rugalmasságából adódó kockázat. Kamatban megjelenı plusz kockázatot jelent még, hogy a törlesztés mértéke elıre nem ismert. Késedelmi kamat Az Üzletszabályzat szerint: a Hitelfelvevı késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása esetén a Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. Ennek mértéke: a) a május 1-ét megelızıen kötött Kölcsönszerzıdések esetében az ügyleti kamat 4 százalékkal, b) a április 30-át követıen kötött Kölcsönszerzıdések esetében az ügyleti kamatnak a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával növelt összege A szerzıdés felmondása, KHR Az Üzletszabályzat értelmében a Diákhitel Központnak kötelessége azonnali hatállyal felmondani a kölcsönszerzıdést: a december 31. után kötött kölcsönszerzıdéseknél, ha a lejárt követelések összege eléri, vagy meghaladja a kötelezı törlesztı részlet hatszorosát (feltéve, hogy a tartozást az írásbeli felszólításban megjelölt határidıben nem teljesíti az ügyfél), a január 1. elıtt kötött kölcsönszerzıdések esetében akkor, ha a hitelfelvevı több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt, súlyos szerzıdésszegés esetén. 20

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Érvényes: a 2011. december 31-ig értékesített Hitel-, és Kölcsöntermékekre Már nem értékesíthetı, 2011.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2013. január 21. Hatályos: 2013. február 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. február 01-tıl

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2013. május 1-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel ( 2013. május 01. után folyósított hitelek ) Kamat

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2011. december 15. Hatályos: 2012. január 1-tıl Éven belüli lejárattal 2012. január 01-tıl befogadott hitelkérelmek

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: december 15-én Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: december 15-én Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 15-én Hatályos: 2013. január 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. január 01-tıl

Részletesebben

É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t

É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H a t á l y o s 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 1 5 - tıl É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t a l a p ú h i t e l e z é s h e z É r v é n

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl Iktatószám:

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Van, amiben nem különbözünk

Van, amiben nem különbözünk Van, amiben nem különbözünk Diákhitel - a tudásba történő befektetés A felsőoktatásba belépve olyan kiadásokkal is szembesülhetsz, amelyekkel középiskolásként eddig nem találkozhattál. Érdemes alaposan

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2013. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News április

Grant Thornton Hungary News április Grant Thornton Hungary News 2014 április Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy megjelent a Nemzetgazdasági Miniszter rendelete a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben