HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez"

Átírás

1 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység (TEÁOR száma): Telephely, fióktelep: Levelezési cím: Cégjegyzék száma: Adószám: Statisztikai számjel: Képviseletére jogosultak neve és beosztása:... b) egyéni vállalkozók esetén: Név: Előző/leánykori név: Születési hely, idő: Állampolgársága: Anyja neve: Személyazonosító okmányt kiállító hatóság neve, betűjele: Személyazonosító okmány betűjele, száma: Lakcím: Székhely: (ha nem a lakcím): Telephely, fióktelep: Levelezési cím (ha nem a székhely): Nyilvántartási szám / Vállalkozói igazolvány száma.... Fő tevékenységi kör (TEÁOR száma): mint hitelfelvevő (a továbbiakban: Ügyfél) másrészről a. Takarékszövetkezet/Bank (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztika számjel: ) képviseletében eljáró:.. kirendeltség (neve, címe), mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint: 1. A Szerződés tárgya A Takarékszövetkezet a jelen Szerződéssel az Ügyfél tevékenységéhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére hitelt biztosít. A forgóeszközhitel (a továbbiakban: hitel) összege:...ft, azaz... forint. A hitel célja: Az Ügyfél az adó és számviteli jogszabályok szerint elszámolható forgóeszköz és/vagy szolgáltatás beszerzési igényének finanszírozása. A finanszírozás alapja kizárólag a forgóeszköz és/vagy szolgáltatás beszerzés számlával vagy azonos bizonyító erejű számviteli dokumentumok eredeti példányával igazolt nettó vételára lehet. 2. A hitelnyújtás feltételei, a hitel rendelkezésre tartása A hitel futamideje a jelen Szerződés aláírásának napjától számított. hónap, azaz a hitel végső lejárata: év hónap...

2 A Takarékszövetkezet a hitelt a jelen Szerződés aláírásának napjától (a 3. pontban leírt folyósítási feltételek teljesítése esetén)...-ig tartja az Ügyfél rendelkezésére. A rendelkezésre tartási időt követően további lehívásra nincs lehetőség. Az Ügyfél vállalja, hogy a Takarékszövetkezetnél megnyitott... számú fizetési számlát (továbbiakban Fizetési számla) nem szünteti meg mindaddig, amíg a jelen Szerződésből kifolyólag bárminemű tartozása áll fenn a Takarékszövetkezettel szemben. A jogszabály szerint előírt takarékszövetkezeti felülvizsgálat elvégzéséhez az Ügyfél a futamidő minden évében, a Takarékszövetkezet által jelen Szerződés 19. pontjában megjelölt adatokat és dokumentumokat köteles benyújtani. A Takarékszövetkezet a hitel nyilvántartására hitelszámlát nyit az Ügyfél részére, melynek számát az Ügyfél részére kiküldésre kerülő bankszámlakivonat tartalmazza. 3. A hitel folyósítása és feltételei 3.1. A Takarékszövetkezetnek a hitel folyósítására vonatkozó kötelezettsége csak akkor áll be, ha a jelen szerződés az erre előírt okirati formában, illetve a pontban meghatározott valamennyi biztosítéki szerződés az ott, illetve a biztosítéki szerződés(ek)ben leírtak szerinti formában érvényesen és hatályosan létrejött, továbbá a vonatkozó folyósítás teljesítésének időpontjáig nem következett be felmondási esemény, valamint az alábbi feltételek a rendelkezésre tartási idő alatt maradéktalanul teljesültek, az Ügyfél vagy a Kezes / Zálogkötelezett, illetve az adott biztosíték nyújtója azokat teljesítette: A 2. pontban megjelölt Fizetési Számla megléte a Takarékszövetkezetnél; A jelen szerződéshez kapcsolódó szerződések, dokumentumok előírt formában történő aláírása, illetve előírt okirati formában történő bemutatása; Az Ügyfél, a Takarékszövetkezetnél vezetett Fizetési Számláján az adott folyósítás(ok) napján nincs fedezetlen beszedési megbízás; A folyósítási jutalék megfizetése; Beszedési megbízás benyújtását lehetővé tevő visszaigazolt Felhatalmazó levél benyújtása az ügyfél valamennyi, jelen Szerződés aláírásakor más bank(ok)nál vezetett fizetési számlá(i)ra vonatkozóan; A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásának visszaigazolása; A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. első éves készfizető kezességvállalási díjának 2. pont szerinti Fizetési Számlán történő zárolása (vagy annak a vállalkozás által történő megfizetése); Lehívó levél benyújtása és megfelelő számla vagy azonos bizonyító erejű számviteli dokumentumok eredeti példányának bemutatása (és szükség esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás benyújtása); Még ki nem fizetett és le nem járt esedékességű számlák alapján történő folyósításhoz az Ügyfél által megadott visszavonhatatlan átutalási megbízás benyújtása; Kiegyenlítetlen átutalásos számla esetén a teljes számlaérték kiegyenlítéséhez szükséges kiegészítő összeg (ÁFA) biztosítása a 2. pontban megjelölt Fizetési Számlán; Amennyiben a jelen szerződés 24. pontja ingatlanfedezet bevonását írja elő, úgy legalább a Földhivatali Nyilvántartásban a Takarékszövetkezet jelzálogjogának legalább széljegyzésként történő bejegyzése, illetve amennyiben a Takarékszövetkezet azt kikötötte, vagyonbiztosítás és annak Takarékszövetkezetre történt engedményezése, és az ezekkel kapcsolatos dokumentumok Takarékszövetkezet részére történő bemutatása; A kamat,- illetve garanciadíj támogatás megfizetése, amennyiben a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) azt 7., illetve a 8. pontokban leírtak szerint felfüggeszti vagy megtagadja; 2

3 3.2 Az Ügyfél a hitel folyósítását a jelen szerződés 5. számú mellékletét képező Lehívó levél-minta teljes körű kitöltésével, cégszerű aláírásával, és annak Takarékszövetkezet részére történő benyújtásával kérheti, amelyet a Takarékszövetkezetnek legkésőbb a Lehívó levélen feltüntetett kért folyósítási értéknapot 3 (három) munkanappal megelőzően meg kell kapnia. Amennyiben a Lehívó levél nem felel meg a fenti bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy a Lehívó levelet a Takarékszövetkezet semmisnek tekinti. Amennyiben a Lehívó levélen bármiféle javítás, törlés, stb. szerepel, úgy a Takarékszövetkezet jogosult új Levélhívó levél benyújtását kérni. A lehívásra igényelt kölcsön mértéke nem lehet akkora, hogy a korábban már lehívott kölcsön összegével együtt az adott lehívás időpontjában meghaladja a jelen szerződés alapján jóváhagyott, 1. pontban rögzített rendelkezésre tartott hitel összegét. Az Ügyfél a Lehívó levél Takarékszövetkezet részére való átadásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az ott meghatározott lehívási időpontban a megadott összeg igénybevételére. Az Ügyfélnek a Lehívó levélhez csatolni kell a jelen szerződés 1. pont 2. bekezdése szerinti hitel célhoz kapcsolódó, a hitel megfelelő felhasználását igazoló száml(áka)t. A Takarékszövetkezet a 3.1. pontban foglalt folyósítási feltételek teljesítése / teljesülése esetén a Lehívó levél beérkeztét követően az ott megjelöltek szerint a Lehívó levélen folyósítani kért összeget a Lehívó levélen megjelöltek szerint folyósítja. 4. Tőketörlesztés 4.1. A Takarékszövetkezet a tőke visszafizetésének tekintetében türelmi időt enged az alábbiak szerint. A türelmi időszak alatt az Ügyfelet tőketörlesztési kötelezettség nem terheli, de az igénybevett kölcsön összege után kamat- és kezelési költség fizetési kötelezettsége fennáll. Az Ügyfél a hitel tőkeösszegét a teljes hitelösszeg rendelkezésre tartási idő alatti igénybevételét feltételezve 20.-től havonta,...,- Ft összegű (az utolsó törlesztő részlet kivételével) egyenlő részletekben tartozik megfizetni. A hitel utolsó tőketörlesztő részletének összege: Ft. A törlesztő részlet megfizetése az adott hónap utolsó munkanapján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának vagy megszűnésének napján esedékes Ha az Ügyfél bármely okból a rendelkezésre tartott hitel összegét a rendelkezésre tartási idő alatt csak részben veszi igénybe, akkor 1 : a havonta fizetendő tőketörlesztő részletek összege arányosan csökken, a futamidő arányosan csökken, melyről a Takarékszövetkezet külön értesítés küld az Ügyfélnek A tőke megfizetése oly módon történik, hogy az Ügyfél - a Takarékszövetkezet külön értesítése nélkül is - köteles gondoskodni arról, hogy az esedékes tartozásának megfelelő fedezet a 2. pontban megjelölt Fizetési Számláján rendelkezésre álljon. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával feljogosítja a Takarékszövetkezetet arra és tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet az esedékes tőketörlesztés összegét a tartozás fennállása alatt ezen számlája terhére érvényesítse, azaz a Takarékszövetkezet a tartozás összegével az Ügyfél Fizetési Számláját megterhelje Az Ügyfél jogosult a lejárat előtt a kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Az előtörlesztést az Ügyfél köteles az előtörlesztés napját 3 (három) munkanappal megelőzően írásban, a Takarékszövetkezet részére bejelenteni. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költségeket, díjakat, kamatokat kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani. Az előtörlesztett összeget a Takarékszövetkezet a legkésőbb esedékessé váló törlesztőrészlet teljesítésére számolja el, azaz az előtörlesztett összegtől függően 2 a törlesztő részletek összege arányosan csökken, 1 A nem kívánt rész törlendő! 3

4 a futamidő arányosan csökkenhet. melyről a Takarékszövetkezet külön értesítés küld az Ügyfélnek. 5. Kamat / kezelési költség, illetve egyéb díjak Az Ügyfél a hitel folyósításától kezdődően a folyósított kölcsönösszeg után ügyleti kamatot és kezelési költséget köteles fizetni. Az ügyleti kamat alapkamatból (kamatbázis) és kamatfelárból áll. Az alapkamat: 1 (egy) havi BUBOR, a kamatfelár (kamatmarge) 5%, azaz öt százalék/év. A kezelési költség mértéke: 0,8%, azaz nullaegész-nyolctized százalék/év. A Takarékszövetkezet az alapkamatot minden naptári hónap 1. (első) munkanapját megelőző 2. (második) banki munkanapon jegyzett 1 (egy) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. Kamatperiódus: az első kamatperiódus az első folyósítás napjától a folyósítás hónapjának utolsó naptári napjáig tart. Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári hónap utolsó naptári napja. Az utolsó kamatperiódus a hiteltartozás teljes visszafizetésekor zárul le. A hitelből lehívott kölcsönösszeg után a hitel folyósításától kezdődően felszámított bruttó kamat mértéke a tárgyhónapra irányadó, a jelen 5. pont 2. bekezdése szerint a kamatperiódusra (tárgyhónapra) megállapított 1 havi BUBOR + 5 %. A kamat- és kezelési költség megfizetése az első folyósítástól kezdődően havonta a hónap utolsó napján, illetve a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes. Az Ügyfél a folyósításkor folyósítási jutalékot köteles fizetni. A folyósítási jutalék megfizetése az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával, a folyósításkor esedékes, mértéke folyósításonként fix Ft, azaz Tízezer forint. Az Ügyfél a 13. pontban előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén különdíjat köteles fizetni. A különdíj vetítése alapja az elvárt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbség 1%-a, azaz egy százaléka. A különdíj megfizetése a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott időpontban esedékes. Késedelmes fizetéssel vagy az Ügyfél hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos Ügyfél által fizetendő díjak a Takarékszövetkezet Hirdetményében kerülnek meghatározásra; Szerződésmódosítási díj (részleges előtörlesztés esetén is irányadó): a Takarékszövetkezet Hirdetményében kerül szerepeltetésre. Az Ügyfél részéről a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garancia- és egyéb díjakra vonatkozóan a jelen szerződés 8. pontja tartalmaz rendelkezéseket. 6. Kamattámogatás, garanciadíj támogatás A Magyar Állam a Széchenyi Forgóeszközhitel keretében nyújtott hitelekhez a vonatkozó mindenkori hatályos kormányhatározat rendelkezései szerinti kamat- és garanciadíj támogatást biztosít az NGM közreműködésével, amennyiben erre a fedezet rendelkezésre áll. A NGM képviseletében az Ügyféllel a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) köt támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződést) a KA- VOSZ Zrt. Üzletszabályzatában meghatározottak szerint. A Támogatási Szerződés a jelen Szerződés aláírásának a napján lép hatályba. 7. Ügyfél által fizetendő kamat, illetve a kamattámogatás igénylése 4

5 A Takarékszövetkezet a kamatot nettó módon számítja fel az Ügyfél részére mindaddig, amíg az Ügyfél állami támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. A Takarékszövetkezet megelőlegezi az Ügyfelek részére járó kamattámogatás összegét, azaz az Ügyfél a Szerződés 9. pontja szerinti esedékességi időpontokban a bruttó kamatnak a vonatkozó, mindenkori hatályos kormány határozatban biztosított mértékű állami kamattámogatással - amennyiben ilyen megállapításra kerül -, csökkentett összegének (azaz a nettó kamatnak) a megfizetésére köteles. A kamattámogatást a Takarékszövetkezet igényli a NGM-től, és a NGM annak összegét a Takarékszövetkezet részére utalja át. Amennyiben bármely oknál fogva megszűnik az Ügyfél kamattámogatásra vonatkozó jogosultsága, a jogosultság megszűnésének időpontjára visszamenőlegesen az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet részére a NGM által felfüggesztett/megtagadott kamattámogatás összegének megfelelő összeget - a Takarékszövetkezet NGM ez irányú értesítésének kézhezvételének napján - megfizetni és a Takarékszövetkezet jogosult ezen összeggel az Ügyfél 2. pontban megjelölt bankszámláját megterhelni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel terhére történő rendelkezésre tartási időn belüli további folyósítási feltétel, hogy az Ügyfél ezen pont alapján fennálló fizetési kötelezettségének a Takarékszövetkezet ez irányú fizetési felszólításában foglalt határidőig eleget tegyen. A kamattámogatás NGM általi felfüggesztését/megtagadását követő esedékességi időpontokban, az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet részére bruttó kamatot fizetni. 8. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának díja (garanciadíj) és az ahhoz biztosított NGM garanciadíj-támogatás technikai lebonyolítása A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. jelen Szerződés 20. pontja szerint vállalt készfizető kezességéért díjat számít fel. A garanciadíj számításának módját és mértékét a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetménye tartalmazza. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásáért díj fizetésére köteles a készfizető kezességvállalási szerződés keltétől a hitelszerződés végső lejáratáig tartó időszakra. A díjfizetés évenként esedékes. A Takarékszövetkezet a garanciadíjat nettó módon számítja fel az Ügyfél részére mindaddig, amíg az adott Ügyfél állami garanciadíj-támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. A Takarékszövetkezet a garanciadíj támogatás összegét a Vállalkozás részére megelőlegezi, vagyis megfizeti azt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére az Ügyfél helyett a NGM által biztosított garanciadíj támogatás megérkezésének a napjáig. A tárgyévre eső garanciadíj NGM által nyújtott garanciadíj támogatással nem fedezett részét az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni olyan módon, hogy annak összegével a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél Fizetési Számláját az első folyósítását megelőzően megterhelni. A következő naptári években a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél 2. pontban megjelölt Fizetési Számláját a tárgyévre esedékes garanciadíjjal vagy - amennyiben a mindenkori hatályos jogszabályok alapján a garanciadíj támogatás biztosított - a garanciadíj állami támogatást meghaladó összegével megterhelni, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kapott készfizető kezességvállalási díjra vonatkozó számla kézhezvételét követően. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ennek teljesítése érdekében a számláján megfelelő mértékű fedezetet helyez el. Amennyiben a számlán nem áll rendelkezésre megfelelő mértékű fedezet, a Takarékszövetkezet az Ügyfél helyett és költségére a készfizető kezességvállalás díját kifizeti a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére. Az összegre a számla teljesítési határideje, illetve az összeg Ügyfél általi megfizetése közti időszakra Takarékszövetkezet késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A garancia díj meg nem fizetése egyúttal súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél a futamidő alatt a készfizető kezességvállalási szerződés esetleges módosítása esetén ügyviteli díjat köteles fizetni, melynek díját a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkori hatályos Hirdetménye tartalmazza. 5

6 A garanciadíj támogatást a Takarékszövetkezet igényli a NGM-től, melyet a NGM a Takarékszövetkezet részére utal át. Amennyiben a NGM - bármilyen okból kifolyólag megtagadja, vagy felfüggeszti a garanciadíj támogatás folyósítását, a Takarékszövetkezet jogosult annak összegével az Ügyfél 2. pontban megjelölt számláját - a NGM ez irányú értesítésének kézhezvétele napján - megterhelni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel terhére történő további - rendelkezésre tartási időn belüli - folyósítás feltétele, hogy az Ügyfél ezen pont alapján fennálló fizetési kötelezettségének a Takarékszövetkezet ez irányú fizetési felszólításában foglalt határidőig eleget tegyen. 9. Kamat- és kezelési költség megfizetésének esedékessége, számítási módja Az 5., 6. és a 7. pontokban foglaltak figyelembevételével megállapított kamat és kezelési költség megfizetése havonta a hónap utolsó munkanapján, illetve a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes. A türelmi időt követően a kamat és kezelési költség megfizetése a tőketörlesztéssel egy időben esedékes. A Takarékszövetkezet jogosult a kamat és kezelési költség összegével az esedékesség napján az Ügyfél 2. pontban megjelölt Fizetési Számláját megterhelni, melyhez az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja. Az Ügyfél köteles az esedékesség időpontjára az esedékes kamat és kezelési költség összegének forintfedezetét biztosítani. A kamat és kezelési költség kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással, 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik: Tőke x futamidő naptári napokban x kamatláb 360 A hitel összege után a Takarékszövetkezet kamatot, illetve kezelési költséget az igénybevétel napjától az Ügyfél fizetési kötelezettsége teljesítésének napját megelőző napig terjedő időszakra számít fel. 10. Késedelmi kamat A Takarékszövetkezet a Szerződés szerint felmondás, vagy más okból történő megszűnés folytán esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások ügyleti kamat és kezelési költség, illetve egyéb díjtartozás után a késedelem idejére a Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesít. A késedelmi kamat megfizetése havonta, minden hó végi záráskor, illetve a lejárt tartozás érvényesítésekor esedékes. A késedelmi kamat a tőke, a kamat, kezelési költség, illetve egyéb díjtartozás után az esedékesség napjától kerül felszámításra. 11. A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség, vagy mikro vállalkozással kötött szerződés kivételével egyéb szerződési feltétel Ügyfélre nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: a) a jogi, szabályozói környezet változása a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a Takarékszövetkezet közteher- (pl.: adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; a KA-VOSZ Zrt. vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a NGM jóváhagyásával a Széchenyi Forgóeszközhitel konstrukció kamatát, kamatmarge-át, kezelési költségét, illetve egyéb díját, költségét megváltoztatja. b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása; a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása; 6

7 a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása; a bankközi hitelkamatok változása; a fogyasztói árindex változása; SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása; az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése; c) a takarékszövetkezeti működési feltételek megváltozása az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is; a vállalkozóknak, ideértve az egyéni vállalkozóknak nyújtott kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása; a Takarékszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése; működési költségek növekedése; d) az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása az ügyfél takarékszövetkezeti minősítésének változása; az ügylet Takarékszövetkezet által számított kockázatának változása; ügyfél késedelmes teljesítése. A jelen Szerződésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a fenti felsorolásban meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A jelen Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat változása kivételével a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Ügyfelet a módosításról ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton értesíti. Az egyéb - nem mikro vállalkozás - Ügyfelekkel kötött szerződés esetében a Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat változása kivételével - a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi és postai úton értesíti. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Ügyfél számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfélszámára kedvezőtlen módosítása esetén a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat kivételével - az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés felmondására. Amennyiben az Ügyfél a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a szerződő felek az Ügyfél általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Ügyfél esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Ügyfél köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Ügyféllel szemben. Ha az Ügyfél a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelemi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A jelen Szerződésben kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a hitel teljes futamideje alatt, és a hitel lejárttá válását követően is megilleti a Takarékszövetkezetet mindaddig, amíg a Szerződésből eredően az Ügyféllel szemben fennálló követelése van. 7

8 A Takarékszövetkezet jogosult továbbá a szerződéses feltételeknek az Ügyfél részére kedvező módon történő megváltoztatására is, az Ügyfél értesítése mellett. 12. A Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Takarékszövetkezet üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók, amit az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával elfogad. Jogok és Kötelezettségek 13. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a Takarékszövetkezetnél vezetett Fizetési Számláin a jelen Szerződés alapján fennálló hitelügylet futamideje alatt - legalább háromszoros, 10 millió Ft feletti hitelek esetén pedig ötszörös mértékű éves számlaforgalmat bonyolít le. Éves számlaforgalom: az Ügyfél a Takarékszövetkezetnél vezetett Fizetési Számláira a legutóbbi 12 hónapban beérkező (jóváírt) tételek összege, amely nem tartalmazza a hitelek folyósításából eredő jóváírásokat. Ezen kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a futamidő további éveiben a fordulónapi (azaz az a jelen Szerződés aláírásának napjával megegyező napon amennyiben az adott hónapban ilyen nap nincs, úgy a hónap utolsó napján fennálló) nyitó tőkeösszeg. Amennyiben az Ügyfél a kötelező számlaforgalmat nem teljesíti, úgy az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott különdíjat köteles fizetni. A különdíj Ügyfél általi megfizetése esetén a Takarékszövetkezet a szerződést a számlaforgalom nem teljesítésére való hivatkozással nem jogosult felmondani. Amennyiben a Takarékszövetkezet által felszámított különdíjat az Ügyfél esedékességkor nem fizeti meg, a Takarékszövetkezet jogosult arra a 10. pontban megjelölt mértékű késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat meg nem fizetése esetén a Takarékszövetkezet jogosult a kötelező számlaforgalom nem teljesítésére, illetve az Ügyfél fizetési kötelezettségének elmulasztására való hivatkozással a hitelszerződést felmondani. 14. Az Ügyfél köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni a Takarékszövetkezetnek, ha ellene felszámolási, csőd-, végrehajtási vagy egyéb megszüntetésére irányuló eljárás indul, továbbá az Ügyfél gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában stb.), vagy szervezetében bekövetkezett minden olyan változást, ami a szerződésben foglaltak teljesítését érinti. Az Ügyfél köteles 5 (öt) napon belül írásban bejelenteni, ha a Szerződés időtartama alatt más hitelintézetnél fizetési jellegű számlát nyit, köteles továbbá ezen számlákra vonatkozóan Felhatalmazó levelet benyújtani, továbbá a Takarékszövetkezet előzetes, írásbeli hozzájárulását kérni, ha a Szerződés időbeli hatálya alatt más hitelintézetnél további kölcsönt kíván igénybe venni, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel járó szerződést (pl.: kezesség) kíván kötni. Az e pontban vállalt kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 15. A Takarékszövetkezet jogosult a tartozás teljes kiegyenlítéséig - akár a helyszínen is - az Ügyfél gazdálkodását (így különösen könyveiben, mérlegében szereplő adatokat) megvizsgálni, folyamatosan ellenőrizni. A Takarékszövetkezet jogosult a fenti feladatok elvégzésével szakértő szervezetet vagy személyt megbízni. A megbízott eljárása során a Takarékszövetkezet cégszerű aláírásával ellátott megbízólevéllel köteles jogosultságát igazolni. A Takarékszövetkezet köteles az eljárása során tudomására jutott minden, banktitoknak és/vagy üzleti titoknak minősülő adatot, információt a Takarékszövetkezetre kötelező jogszabályokban foglaltaknak megfelelően banktitokként és/vagy üzleti titokként megőrizni, és felel a megbízott személy ilyen adatokra, információkra vonatkozó titoktartásáért is. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet ellenőrzési jogának gyakorlását tűrni és annak során együttműködni. 16. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Széchenyi Forgóeszközhitel Igénylési Lapban az Ügyfél kötelezettségeit tartalmazó részben feltüntetetteken túlmenően más tartozása nincs, továbbá ezen fizetési kötelezettségé(ei)t időben teljesíti. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnek az e pontban foglalt kötelezettségének folyamatos, jelen Szerződés fennállása alatti teljesítését is írásban a Takarékszövetkezet kérésére bármikor igazolni, 8

9 teljesítésének elmaradását pedig írásban bejelenteni a Takarékszövetkezetnek az esedékességet követő 3 (három) munkanapon belül. 17. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a Takarékszövetkezettel szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, más bankkal, illetve hitelezővel (a továbbiakban: hitelezők) nem köt olyan megállapodást, amely a jelen Szerződés alapján nyújtott kölcsön fedezetéül kikötött biztosítékok mértékét, illetőleg érvényesíthetőségét korlátozza, vagy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsönt más kötelezettségvállalásokkal szemben alárendelt pozícióba helyezi. 18. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy azokat a jogosultságokat, amelyeket más hitelezői számára biztosít - és amelyek a Takarékszövetkezettel kötött szerződésekben nem szerepelnek - a Takarékszövetkezet számára is egyidejűleg megadja. 19. A Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességét rendszeresen jogosult és köteles felülvizsgálni, melyhez az Ügyfél a következő dokumentumokat, kimutatásokat - legalább évente - köteles megküldeni a Takarékszövetkezet részére (kivéve, ha lentiekben ettől eltérő gyakoriság került meghatározásra): APEH által kiállított köztartozás mentességi igazolást vagy APEH-hal kötött megállapodást köztartozás átütemezéséről, (évente legkésőbb a 13. pontban meghatározottak szerinti fordulónapig), VPOP köztartozás mentességi igazolást (vám- vagy jövedéki adó köteles tevékenység végzése esetén), (évente legkésőbb a 13. pontban meghatározottak szerinti fordulónapig), Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás esetén: (auditált) éves/egyszerűsített éves/konszolidált éves beszámolóit, azok elkészülte után, de legkésőbb minden év május 31-edikéig, főkönyvi kivonatának másolatát, valamint a Takarékszövetkezet által kért egyéb adatokat félévente (legkésőbb a félévet követő hónap 20-ig) a Takarékszövetkezetnek megküldeni; Egyéni vállalkozók, illetve EVA-s vállalkozások esetén: SZJA, illetve EVA bevallását annak elkészülte után, de legkésőbb minden év május 31-edikéig, valamint a Takarékszövetkezet által kért egyéb adatokat félévenként (legkésőbb a félévet követő hónap 20-ig) a Takarékszövetkezetnek megküldeni. Az Ügyfél köteles továbbá a Takarékszövetkezet bármilyen, esetileg kért adatszolgáltatási felszólításának a felszólítástól számított 30 napon belül eleget tenni. Biztosítékok 20. Az Ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben e Szerződés alapján fennálló tartozásai visszafizetésének biztosítékaként az Ügyfél ezen hitelszerződésből eredő mindenkori kötelezettségeinek 80%-a, azaz nyolcvan százaléka erejéig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége szolgál, melynek megadása külön kérelem alapján kerül elbírálásra. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatát és a vonatkozó Hirdetményét megismerte és annak rá vonatkozó előírásait magára nézve kötelezőnek tartja, továbbá tudomásul veszi, hogy azok megszegése a hitelszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 21. Az Ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben e szerződés alapján fennálló tartozásai visszafizetésének biztosítékaként szolgál továbbá (magánszemély készfizető kezes vagy kezesek neve) készfizető kezességvállalása, amelyre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Szerződés 1. számú, elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. 22. Az Ügyfél nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelései érvényesítése érdekében a fenti biztosítékok közül bármelyiket - akár egyidejűleg is - igénybe venni. 23. a.) Amennyiben az Ügyfélnek a szerződéskötéskor nincs más hitelintézetnél vezetett fizetési számlája, akkor az Ügyfél a jelen Szerződéssel felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy ha esedékességkor a számláján a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön és járulékai összegével a tartozás fennállása alatt - a hatályos pénzforgalmi jogszabály és MNB 9

10 rendelet, valamint a Takarékszövetkezet által előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - az Ügyfél bármely, nála vezetett bankszámláját beszámítási jogával élve megterhelje. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen Szerződés fennállása alatt más hitelintézetnél további fizetési számlát nyit, úgy a Takarékszövetkezet részére ezen számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot ad, melyre vonatkozóan az adott számlavezető bankja által visszaigazolt Felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet részére haladéktalanul benyújtja. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az ezen pontba foglalt felhatalmazást csak a Takarékszövetkezet kifejezett írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza, illetve nem kezdeményezheti annak visszavonását. b.) Amennyiben az Ügyfélnek a szerződéskötéskor van más hitelintézetnél vezetett fizetési számlája, akkor az Ügyfél a jelen Szerződéssel felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy ha esedékességkor a számláján a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön és járulékai összegével a tartozás fennállása alatt - a hatályos pénzforgalmi jogszabály és MNB rendelet, valamint a Takarékszövetkezet által előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - az Ügyfél bármely, nála vezetett számláját beszámítási jogával élve megterhelje és jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező felhatalmazó levelé(ei)ben megjelölt számlája(i) terhére pedig beszedési megbízással érvényesítse. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen Szerződés fennállása alatt más hitelintézetnél további fizetési számlát nyit, úgy a Takarékszövetkezet részére ezen bankszámlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot ad, melyre vonatkozóan az adott számlavezető bankja által visszaigazolt Felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet részére haladéktalanul benyújtja. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az ezen pontba foglalt felhatalmazást csak a Takarékszövetkezet kifejezett írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza, illetve nem kezdeményezheti annak visszavonását. A fenti kötelezettségek értelemszerűen terhelik az Ügyfelet akkor is, ha utóbb köt számlaszerződéseket más bankoknál. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés aláírása időpontjától kezdődően a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájá(i)ra harmadik félnek nem enged beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot. Kivételt képez ez alól, ha a Takarékszövetkezet ettől eltérően dönt, és erről az ügyfelet külön, írásban értesíti. A Takarékszövetkezet azokban az esetekben dönthet másként, ha az beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot az Ügyfél (mint a támogatás kedvezményezettje) bankja a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. számú rendelet 2. (3) bekezdésében, illetve a jövőben megjelenő, a kis- és középvállalkozások fejlesztését, fejlődését célzó központi, önkormányzati vagy alapítványi programok függetlenül azok forrását biztosító személytől alapján megfogalmazott feltételekben foglaltakra, továbbá a Széchenyi Kártya Klub partnercégeivel megkötött külön szerződésre, illetve a munkaügyi központok által nyújtandó támogatásokkal kapcsolatosan, azokra alapítva kezdeményezi. 24. A Takarékszövetkezetet az általa nyújtott kölcsön fedezetéül az alábbi, további fizetési biztosítékok illetik meg:. A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (3. és/vagy 4. számú mellékletek) A szerződés megszűnése 25. Amennyiben a jelen szerződés bármely okból felmondásra kerül vagy megszűnik, az Ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben még fennálló teljes tartozása egy összegben esedékessé válik. A Takarékszövetkezet a Szerződést jogosult - akár azonnali hatállyal is - felmondani, ha - az Ügyfél az e Szerződésben vállalt bármely kötelezettségének - így különösen a 7., 8., és 9. pontokban foglalt fizetési és egyéb kötelezettségeinek - nem tesz eleget, 10

11 - az Ügyfél a kölcsönösszeget a jelen szerződésben meghatározott céltól eltérően használja, - az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó személy (kezes, zálogkötelezett, stb.) a Takarékszövetkezetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette; - az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szemben fennálló értesítési és tájékoztatási kötelezettségét felróhatóan megszegi; - továbbá a Polgári Törvénykönyv ában meghatározott esetekben; - e tekintetben fedezetelvonásra irányuló magatartásnak minősül a bankszámlaszerződés felmondása, illetve az Ügyfél részéről a 17. pontban említett kötelezettségek megszegése, - és súlyos szerződésszegésnek az 1., 13., 14., 15., 16., 18. és 19. pontokban foglaltak megszegése, valamint az Ügyfélnek és/vagy a biztosítékot nyújtó más személynek a 21., és 24. pontokban megjelölt biztosíték szolgáltatásával kapcsolatos bármely szerződésszegése, - a hitel igénybevételére nem megállapodás (felhatalmazó levél) alapján történő beszedési megbízás, hanem jogszabály vagy váltó alapján kerül sor. A Takarékszövetkezet jogosult a jelen Szerződést a fentieken túlmenően is azonnali hatállyal felmondani, ha a jelen Szerződés megkötését követően tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél ellen végrehajtási eljárás indul, továbbá akkor is, ha az Ügyfél hitelképességének megítélése során a Takarékszövetkezet által figyelembe vett és kiszámított mutatók - úgymint jövedelmezőség, a cash-flow, az árbevétel alakulása, a vagyoni helyzet, az árbevétel arányos nyereség, a saját tőke jövedelmezősége, a forrásstruktúra stb.- a Szerződés megkötését követően, negatív irányba változik. A Takarékszövetkezet jogosult a jelen Szerződést abban az esetben is felmondani, ha az Ügyfél más hitelintézettel szemben szerződésben vállalt bármely kötelezettségét vagy a Takarékszövetkezettel szemben más szerződés szerinti kötelezettségét - ezen szerződések felmondására okot adó módon - megszegi. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a NGM a kamat- vagy a garanciadíj-támogatást felfüggeszti vagy megtagadja, és az Ügyfél a 7., illetve a 8. pontokban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Illetékesség és irányadó jog 26. A Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket a felek megkísérlik megegyezés útján rendezni, amelynek sikertelensége esetén hatáskörtől függően a Megyei Bíróság, illetve a...városi/kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 27. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek között a 2. pontban megjelölt Fizetési Számla vezetésére kötött szerződésben, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában és vonatkozó Hirdetményében foglaltak, a KA-VOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának a Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó rendelkezései, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásával kapcsolatban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata és vonatkozó Hirdetménye, a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános, és a hitel- (kölcsön)szerződésekre vonatkozó különös rendelkezései, valamint a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló jogszabályokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételeit és Üzletszabályzatát, a Hirdetményét illetve KA- VOSZ Zrt. Üzletszabályzatát, és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatát és vonatkozó Hirdetményét megismerte és az abba foglaltakat tudomásul vette. Hatályba lépés 28. A hitelszerződés az Ügyfél és a Takarékszövetkezet cégszerű aláírása után, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által ezen ügylet vonatkozásában nyújtott készfizető kezességvállalásról szóló, a Takarékszövetkezet és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között létrejött készfizető kezességvállalási szerződés hatályba lépésének a napján lép hatályba. A Takarékszövetkezet tájékoztatására tekintettel, az Ügyfél kijelenti, miszerint figyelmét a Takarékszövetkezet megfelelően felhívta arra a tényre, hogy az ezen ügylet vonatkozásában benyújtott 11

12 készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának napján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos Hirdetménye szerinti garanciadíjat köteles megfizetni. Jelen szerződés további hatálybalépési feltétele a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. szerződéskötés évére esedékes garanciadíja Ügyfélre eső részének a 2. pont szerinti Fizetési Számlán történő zárolása, illetve annak Ügyfél általi megfizetése. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. felé csak abban az esetben továbbít kezességvállalási kérelmet, amennyiben a jelen szerződés 24. pontja szerint esetlegesen előírt ingatlanfedezet bevonása esetén zálogjog(ok) széljegyzésre / bejegyzésre 3 kerülnek az ingatlan nyilvántartásban. Egyéb kikötések 29. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Konstrukcióban a KA-VOSZ Zrt., illetve a Takarékszövetkezet részére írásban megadott valamennyi adatot, ide értve mind a vállalkozására vonatkozó adatokat, mind pedig a személyes adatokat a Széchenyi Forgóeszköz hitel lebonyolítása, illetve a hitel jóváhagyása, illetve megújítása érdekében a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek (KA- VOSZ Zrt., Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Takarékszövetkezet, NGM) a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vegyék, kezeljék, egymásnak átadják. Ezen adatokat a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek az Ügyfél által a jelen nyilatkozatban vagy egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt a kiadható titokkört pontosan megjelölő írásbeli felhatalmazásban foglaltakon túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatják ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájárulás és felhatalmazás alapján az Ügyfélre vonatkozó adatok, banktitok nyilvántartása, kezelése vagy átadása miatt a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekkel szemben nem érvényesíthet követelést. 30. Az Ügyfél hozzájárul továbbá, hogy a Takarékszövetkezet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének beváltása esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére kimutatást vagy kivonatot adjon át a beváltási kérelem kiállítását megelőző naptól a jelen szerződés aláírásának napjáig visszamenőleg az Ügyfél Fizetési Számlájának forgalmáról, mely tartalmazza a terheléseket, jóváírásokat jogcím megjelöléssel, dátum szerinti sorrendben. 32. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen kölcsönnel kapcsolatosan a Takarékszövetkezet a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően köteles adatokat szolgáltatni a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére. Jelen hitelszerződést a szerződő felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy-egy példányát átvették. Kelt:..., Ügyfél 4 Takarékszövetkezet Mellékletek: 1. sz. Készfizető kezességvállalási szerződés 2. sz. Felhatalmazó levél 3. sz. Jelzálogszerződés ingatlanra 4. sz. Keretbiztosítéki jelzálogszerződés ingatlanra 5. sz. Lehívó levél 3 A megfelelő rész aláhúzandó! 4 Egyéni vállalkozó esetén az Ügyfél aláírása alatt szerepeltetni kell az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, továbbá a szerződés 2 tanúval hitelesíttetni kell. 12

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben