iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek"

Átírás

1 iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2012/ Ft ós - ce Modern kommunikációs Modern eszközök kommunikációs és dokumentummegosztás dokumentum- eszközök és mindenkinek megosztás mindenkinek Használjon ismerős Használjon Osszon meg Microsoft ismerős és szerkesszen Office eszközöket! Microsoft Office dokumentumokat eszközöket! a weben! Osszon meg és Osszon szerkesszen meg Érje el dokumentumokat és szerkesszen dokumentumait a dokumentumokat akár weben! telefonról is! a weben! Érje el dokumentumait Érje el akár dokumentumait telefonról is! akár telefonról is! Részletek a oktatási aloldalán. Részletek a oktatási aloldalán. Részletek a oktatási aloldalán.

2 tartalom modern iskola 2012/7. szám VI. évfolyam, 7. szám Megosztók Az idei pécsi PiL Fórumon is lenyűgöző volt hallgatni a résztvevők bemutatóit. Nem is annyira a tartalom érdekes most, sokkal inkább az, amilyen lelkesedéssel beszéltek projektjeikről. Belső késztetés, személyes igény ez volt jellemző rájuk, ahogy azokra is, akik a gombamód szaporodó online tanári közösségekben osztják meg munkáikat. Sokan vannak ilyenek, szerencsére egyre többen, bár még így is csak elenyésző hányada a gyakorló szakembereknek. Szinte minden foglalkozás képviselője publikál a neten, hiszen minden szakmában közvetlen érdeke fűződik hozzá. Nem így a pedagógus, neki csak a belső motivációja van mindehhez, az ígéret, amit a tanári pálya választásával vállalt: tudniillik, hogy tudását megosztja másokkal. Ezt vállaltuk, és higgye el az olvasó, nem is nehéz feladat ez! Hiszen ha tartalmi segítségre, ötletre van szükségünk, 2012-ben nincs ésszerűbb választásunk, mint hogy a szakmai közösségi oldalakon keressük azokat; innen már csak egy lépés, hogy aktív tagjai legyünk a közösségnek. Tóth Klára fõszerkesztõ Mozaik Folytatódik a PiL Akadémia 2 Kiváló magyar tartalmak 3 8 IKT Innovatív tanárfórum a Zsolnay Negyedben 8 Vezetés A pedagógusnak a személyisége a munkaeszköze 20 A szeretet az, ami a legtöbb örömöt adja Tanügy Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez 28 Segédanyag az óvodai, iskolai, kollégiumi SZMSZ felülvizsgálatához 48 Munkaerőpiac Hatalmas magyar siker a szakmák versenyén EuroSkills Szabadidő Az iránytű a kultúra szolgálatában 54 Utolsó oldal Gyerekek, ma filmet nézünk! Kiadja: Geopress Zrt. Felelős kiadó: Somoskői Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Tóth Klára, Olvasó szerkesztő: Tarján Vera Értékesítés: B. Tóth Bora, Tördelés: Kiss Gergely Szerkesztőség és hirdetésfelvétel címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 5. IV/20. Telefon: (1) Fax: (1) Nyomdai előállítás: Rotografika Felelős vezető: Antun Basic ISSN A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget! A szerkesztés lezárult november 14-én. 1

3 mozaik Folytatódik a PiL Akadémia A Partners in Learning program keretében ebben a tan év ben is elin dítja a Microsoft Magyar ország a Tanár Blog gal közös pedagó gus képzését, a PiL Aka dé miát. A modern techno ló giai eszközök hasz ná la tát és az ahhoz szükséges pedagógiát a középpont ba helyező fél éves képzés során a résztvevők többek között megismer ked hetnek új IKT-eszközökkel, a 21. századi pedagógia gya kor la tá val, részt vehetnek két szak mai konferencián és on line webináriumokon, TeachMeeteken tanul hatnak egy más tól, illetve folyamatos, személyes mentorálásban is részesülhetnek. Az Akadémia azonban nemcsak a klasszikus értelemben vett képzés, hanem tanári közösség, újító szellem peda gógusok együtt gondolkodó klub a is A részvétel ingyenes, az adminisztrációs költségek megtérítése mellett akkreditált képzésként is elvégezhető További információ: Élményprogram és egyiptomi szertartások Rendkívül izgalmas és motiváló tanítási órát kínál a nemrégiben Budapesten megnyílt Tutanhamon Museion: átélhetjük az ókori egyiptomi királyi élet legfontosabb részeit, és részt ve he tünk az autentikus és titokzatos mumifikáció szertartásánál is. Magyarország első oktatási és tudományt népszerűsítő intézménye az egyiptológiát kívánja élményszerűen átadni a gyerekeknek, a megismerés által alapjaiban megváltoztatni a gyerekek tanuláshoz és tudáshoz való hozzáállását. Az első állandó, A fá - raó titkai című, 60 perces, interaktív program egyiptológusok, muzeológusok, restaurátorok és pedagógusok bevonásával készült. Az animátorok a gyereke ket korhű kosztümökben 3 egyiptomi szín hely re veze tik el, és nem mindennapi élményt nyújtva segítenek megszilárdítani az iskolában tanultakat. Az egyes színhelyeken a gye rekek átélhetik például a mumifikáció szertartását és a fáraó beiktatásának rituáléját is. A program minden diák és minden osztály számára megfelelő, tanulmányi szinttől és tudományágtól függetlenül. További részletek: Digitális Tankönyvtár az elsődleges információforrás Rengeteg fejlesztésen esett át a Digi tális Tan könyvt ár, aminek köszönhetően nemcsak kíná la ta gazdagodott, de megújult honlapja ré vén igazán felhasználóbaráttá vált. A hazai piac leggazdagabb felsőoktatási és tudományos műveket tartalmazó honlapja ingyenesen és min dig elérhető mó don teszi hozzáférhetővé ezt a gazdag forrás anya got, így javítva az esélyegyenlőséget a fel ső ok ta tás ban, s csökkentve a tankönyvek és jegy ze tek beszerzésére fordítan dó időt és költ sé ge ket. A Digitális Tankönyvtár még 2005-ben kezdte meg működését a HIK (Hallga tói Információs Központ) részeként. Jelenlegi több száz do ku men tumot tar tal mazó kínálatával a fel ső oktatás legismertebb és leghasznosabb tarta lom szol gál tató oldala, melyet a 2011-es év számai is alátámasztanak: ebben az évben látogatója volt a Tan könyv tárnak, és összesen 5457 gigabájtnyi digitális adat került letöltésre. A TÁMOP kiemelt program az Elekt ro ni kus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és a felsőoktatásban (T M P / ) című eu ró pai uniós projekt keretén belül fejlesztett Digitális Tankönyvtár jelenleg több mint 700 digitá lis tananyagot számlál, folyamatosan bő vülő kínálata az év végére eléri az 1200 cí met. A keresést egy tudományterületi be so ro lás sal működő böngészőfa és egy 3 ka rak ter begépelése után automatikusan induló, illetve rész le tes kere- Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és a felsőoktatásban (TÁMOP / ) sést biztosító kereső motor teszi lehetővé, így segítve a felhasználókat. Külö nö sen gazdag anyagokban az informa tika és az agrártudományi terület, ám a le i kon gyűjtemény is jelentős, valamint egyre több kétnyelvű forrásanyag kerül feltöltésre. A tananyagok többnyire P F és ml kiterjesztésűek, de egyre gyakorib bak a prezentációk, a hangzó- és a video anya gok is, valamint egyre több epub for má tum ban letölthető anyag is elérhető az olda lon, az ebook olvasók igényeire felké szülve. A Tankönyvtár Arcanum Digitális Tudo mány t á rá ban közel másfél millió oldalnyi magyar folyóirat böngészhető, nemrég pedig bekerült a gyűjteménybe 1192 darab angol nyel vű ebook is, az Elsevier kiadó kínálatából. 2

4 mozaik Kiváló magyar tartalmak Oktatási fejlesztéseket is díjaztak a tizenkettedik alkalommal meghirdetett, a hazai online és multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató efestivalon. Az Informatika a Tár sa dalomért Egyesület Infotér által rende zett verseny a minél színvonalasabb minőségi magyar tartalmak előállítására és szolgáltatására kívánja ösztönözni az alkotókat. Idén tizenegy kategóriában 79 nevezés érkezett ezek közül a fős szakmai zs ri javaslata alapján összesen 33 díj, 4 különdíj és egy életm dí került kiosztásra november ele én az Infotér Konferencián. Tanulás Oktatás kategóriában első helyezést ért el a Nem zeti Tankönyvkiadó interaktív tankönyvcsaládja 8. osztályo sok nak, melyet a kiadó tizenegy tantárgyból fejlesztett ibooks formátumban az Eszterházy Károly Főiskolával és a Szinva Net Informatikai Kft -vel együttm ködésben. Máso dik helyezett lett a Balázs-Diák Kft. i-touch táb la gépekre készített okta tási tartalma, míg a harmadik helyen a Közép-európai ró ker képző la pítvány eshortolt ábrándok elnevezés kaland átéka végzett A civil kategória oktatás alkategóriában szin tén három nyertest hirdettek. A 2012/5. lapszámunkban bemutatott a etőfi Irodalmi Múzeum, a MOME Kreatív Technológia Labor és a MTA SZTAKI elearning Osztály hiánypótló alkalmazása, az Ottlik nyomában Interaktív irodalmi séta lett az első má sodik az MT S T KI e earning Osztály kezdők számára, több platformra fejlesztett angol tananyaga, a harmadik pedig a Nemzeti Tankönyv kiadó okostelefonokra készített Mobil- Kvíz alkalmazása. Kiváló digitális tartalom különdíjat kapott Magyar Tudo má nyos Akadémia Könyvtár, Kézirattár és égi Könyvek y te mé nye költő tisztán él te most : Száz éve született Radnóti Miklós honlapja, a radnoti.mtak.hu. A zs ri egy hang döntésével az idén meg ult MT S T KI Szótár alko tói nak képviselőiként Kovács László és Pataki Balázs meg osztva kapták az efestival életm dí át z efestival dí nyertes pályam veinek neve zői ogo sultak a nyertes pályamunkával kap csolatban a KIV M T T OM cím viselésére. 3

5 mozaik TanárBlog Pedagógiai Kávéház A TeachMeetek hagyományát folytatva rendezi meg első pedagógiai kávéházát a TanárBlog december 8-án 10 és 13 óra között az Anker klubban (1061 Bp., Anker köz 1-3.). A szakmai program összeállításánál elsődleges szempont volt a pedagógusok munkájának segítése rengeteg gyakorlati ötlettel és érdekes szakmai vitával. A program: : IKT rapidrandi (módszertani ötletbörze) Mindenki hozzon egy nagyon egyszerű ötletet, tippet, eboldalt vagy bármit, amit használt vagy akár csak olvasott róla, és tetszett neki : 21. századi pedagógia, itt és most kerekasztalbeszélgetés. Az asztal körül egy pedagógiaprofesszor, egy iskolaigazgató, egy egyszerű tanár és reményeink szerint a kormányzat képviselője ülnek majd, és megbeszélik, hogy milyen esélyei és lehetőségei vannak a 21. századi pedagógiának a hazai változó oktatási környezetben : TeachMeet Kb. 15 rövid előadás gyakorló tanárok osztályteremben kipróbált ötleteiről röviden, 3 percben. Az előadások teljesen kötetlenek, semmi sem szükséges hozzá, még prezentáció sem kifulladásig: Cool-off kötetlen beszélgetés Az előadókkal a TeachMeet után lehet még beszélgetni, kérdezgetni őket vagy akár a TanárBlog szerkesztőit is. A részvétel ingyenes, jelentkezni az alábbi címen lehet: Folytatódik a kultúrák találkozása A Debreceni Egyetemen tanuló nemzetközi és magyar hallgatók integrációját célzó egyéves programot indított el év elején a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Nemzetközi Kapcsolatok Központja. A 27,5 millió forintból megvalósuló, Kultúrák Találkozása a Debreceni Egyetemen (EIA/2011/1.2.11) Come and have a taste of different international customs and Hungarian food & culture. című pályázat megvalósítása során a külföldi hallgatók lehetőséget kapnak a magyar alaposabb Date: 24 kultúra February meg pm ismerésére. Októberben a Szeredás együttes műsora teremtett alkalmat Venue: Lovarda Convention Center (Kassai campus) a külföldi egyetemistáknak, hogy egy hamisítatlan magyar You can expect: táncházban a csárdás lépéseivel ismerkedjenek, sőt, a magyar Traditional Hungarian food and drinks népviselet egyes darabjait Great is felpróbálhatták. A magyar és time Surprises más nemzetiségű hallgatóknak újdonságot pedig a kamelearn andtradicionális practice Hungarian folk dance with professional runiyou éscan nigériai zene és tánc jelentette.dancers. Az őszi Participation is free and includes food and non-alcoholic beverages but is availszemeszterre elkészült az az információs füzet is, amely a able only through prior registration at our website englishstudies.sci.unideb.hu (click on currentérkezett students and look for the eligazodását link there). külföldről Debrecenben hallgatók segíti: szótár, kulturális intézmények, szórakozóhelyek, szolgáltatások, magyar szokások, vallás, politikai rendszer összefoglalója teszi könnyebbé a diákok mindennapi életét. A magyar kultúrához ezúttal budapesti kirándulással is közelebb kerülhetnek a hazánkban tanuló külföldiek, a múzeumok, emlékhelyek látogatásán túl a Parlament épületét belülről is megcsodálhatják. EUROPEAN INTEGRATION FUND A p r o j e k t a z E u ró p a i U n i ó E u róp a i I n t e g rá c i ó s A l a p j á n a k t á mo g a t á s á v a l v a l ó s u l m e g. welcome-party-plakat.indd :12:41 Okoskosár okosboltban vodás és alsó tagozatos gyerekeknek szóló interaktív honlapot indított a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság NF hogy elősegítse tudatos fogyasztóvá válásukat bővítse fogyasztóvédelmi ismereteiket A weboldalon játékos megközelítéssel hívják fel a 3 és 10 év közötti gyermekek figyelmét a legfontosabb fogyasztóvédelmi tudnivalókra. Fogyasztóvédelmi szempontból kiemelkedően fontos az életkori sa átosságok miatt ugyanakkor kiszolgáltatott ez a célcsoport. Az olvasni még nem tudó gyerekeknek a honlap olyan tartalmi anyagrészeket kínál, mint lapozható hangos mesekönyv online kifesthető színező Okosbolt melynek ó és rossz figurái elmond ák magukról, hogy miért érdemes velük foglalkozni, vagy miért lehetnek veszélyesek a kisgyermekek számára. A gyermekekhez Pici Lili és FogyaszTóni az Okoskosár főszereplői szólnak hogy minél közelebb kerül enek a látogatók világához. A már olvasni tudó kisiskolások hasznos tanácsokkal, érdekes tényekkel találkozhatnak, változatos játékok keretében ismerkedhetnek meg közelebbről az Okoskosár figuráival, valamint gyermektotó keretében tesztelhetik fogyasztóvédelmi tudásukat, fejleszthetik képességeiket. A hatóság eddig is kiemelt feladatként kezelte a fiatalkor ak tudatos fogyasztóvá válását előadásokkal laboratóriumi nyílt napokkal és fogyasztóvédelmi vetélkedőkkel igyekezett elősegíteni a fogyasztóvédelmi ismeretek széles kör ter esztését z NF mindkét korosztály számára tervez pályázatokat, mellyekkel a kisgyermekek kifejezhetik a fogyasztóvédelem területén saját bölcsességeiket, akár rajzpályázat, akár a későbbiekben meseíró pályázat keretében

6 mozaik Pályázat közösségi műalkotások létrehozására December 2-ig jelentkezhetnek alapfokú oktatási és bentlakásos szo ciá lis közintézmények a Mapei Kft. Színesebben szerethetőbb címmel meghirdetett pályázatára. A cél, hogy a gyerekekkel foglalkozó intézmény egy szegle tét nagy mé retű közösségi műalkotással varázsolják szebbé. A community art, azaz közösségi művészet lényege, hogy az alkotók bevonják a közösség, például iskolák, óvodák dolgozóit, szülőket és diákokat a művek megtervezésébe és kivitelezésébe. Így készült el például a híres AZ-ILL S-K R F R GA L M Budaörsön, több mint háromszáz közreműködésével. A pályázat díja az intézmény profiljához kapcsolódó egyedi művészeti alkotás létrehozása és a kivitelezés teljes költsége. A mű közösségi alkotásként készül el, Rátonyi Kin ga és Neil olstenholme kép ző művészek tervei alapján az alko tók, a Mapei Kft. és a nyertes in tézmény önkénteseinek munká já - val. Közösségi alkotás lévén a díj közönségszavazat útján kerül odaítélésre. A pályázatokat megtekinteni és szavazni a Mapei Kft. Facebook oldalán lehet. További információ: Ötletével díjat nyerhet A Tempus Köz ala pítvány Digitális Módszer tára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával, azok tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásával. A tematikus oldalon elérhető adatbázisba várják pedagógusok és szak mai közösségek jelentkezését, akik saját ötleteiket megosz ta nák oly módon, hogy azok a Digitális Mód szer tár ba feltöltve bárki számára elérhetővé, kereshetővé, adap tál ha tóvá váljanak. A beküldött ötleteket szakértők ér té kelik, a legjobbak elnyerhetik a pénzjutalommal is járó Digitális Pedagógus Díjat. Jelentkezni november 30-ig a tematikus honlapon elérhető online platformon az ötlet(ek) feltöltésével lehet, mely egyúttal a pályázó ada tai nak, motivációjának, illetve a módszertani ötlet leírá sá nak megadását és segédanyagainak (kép, videó, link, stb.) feltöltését is jelenti. Bónuszrendszer A Művészetek Palotája évről évre megújuló kínálattal várja a gyermekeket, szüleiket, családokat és óvodai/iskolai, szervezett csoportokat egyaránt. A sikeres és elismert programok számának folyamatos bővítésével szeretné elérni a különböző korosztályokat az egészen kicsiktől a fiatal felnőttekig, nemcsak az életkori sajátosságokhoz, de az iskoláskorúak tananyagához is igazodva szeptemberétől az ifjúsági előadásokkal párhuzamosan az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás is új elemekkel bővül. A már évek óta sikeresen működő Partneriskolahálózat mellett a Müpa még tágabbra nyitja kapuit azzal a céllal, hogy minél több intézmény számára biztosítson egyedülálló lehetőségeket. A vitaanyag szerint azok, akik elérték a pedagógus II. fokozatot, egyéves alkotói szabadságra pályázhatnak. Éppen ezért olyan bónuszrendszert vezet be, amely a Müpa saját rendezésű előadásait látogató iskolákat ingyenes programokkal, a csoportokat szervező pe da gó gu so kat pedig ajándékutalvánnyal jutalmazza. További információ: a oldalon található, illetve a címen kérhető 5

7 mozaik A kultúra ügynökei Kik lehetnek a kult raközvetítés szerep lői Miképp tud ák az oktatási és kulturális intézmények hatékonyabbá színesebbé tenni az együttm ködésüket Mi magunk vagyunk a kult ra ügynökei avagy külsős cég személy bevonása kell az eredményesebb figyelemfelkeltéshez ogyan sarkallhatnánk a fogyasztói társadalmat a kult ra magasabb szint befogadására Ezeket a kérdéseket járta körbe a Goethe Intézet és a Művészetek Palo tá ja (Müpa) október végén rendezett kö zös információs napja. Német és ma gyar kulturális és oktatási szakemberek több olyan projekttel is megismerkedhettek, amelyek a kultúraközvetítés témakörében élen jár nak. Az eseményt Káel saba, a Müpa vezérigazgatója nyitotta meg, majd dr. Ingrid Allwardt, a Netzwerk Junge Ohren igazgatója következett, aki a zeneközvetítés iránt elkötelezett egyesületének projektjét, a netz erk junge ohrent (fiatal fü lek hálózata) mutatta be. A szervezet egész Euró pá ban figyelemmel kíséri a tehetséges fiatalok zenei fejlődését. Két versenyt is szerveznek évente: a EAH! oung EAR opean A ardot és a jop! junge ohren preist. A múzeumpedagógia tárgykörében a Lud ig Múzeum és a Művészetek Palotája közös nyári táboráról volt szó, ahol a gyermekek bepillantást nyerhettek az intézmények háttérmunkájába, találkozhattak művészekkel alkotás közben, illetve megszervezhettek egy kiállítást is a tábor alatt készült alkotásokból. Rendkívül érdekes volt a középiskolásokat érintő kultúrtörténeti oktatásról szóló vetítés Nagy Barbara kultúrtörténeti szakta nár (Képző- és Iparművészeti Szak iskola és Kollégium) előadásában. Az iskolai programban a művészettörténet magas óraszámú oktatása mellett a történelmet különböző művészeti ágak szemszögéből dolgozzák fel, az órákon egy-egy történelmi jelenséget, eseményt az irodalom, a képzőművészetek, a zene, a film oldaláról tárnak fel, befogadóbbá, szélesebb látókörűvé téve a gyermekeket. Az információs napon bemutatkozott a M S-E multikulturális program is. Az elsősorban hátrányos helyzetű iskolákban az általános iskola első osztályától javasolt program a művészetek emberformáló erejét használja fel. Miközben az iskola nevelői az otthonosság és a védettség légkörét biztosítják, a gyermekek a művészek révén olyan impulzusokat kapnak, amelyek érzékennyé teszik őket a külső világ különféle jelenségeinek befogadására, értelmezésére, újraértelmezésére, továbbgondolására. A nemzeti művészeti örökség megismerésén túl a szomszéd és távolabbi országok művészetének megismerése ráébreszt a különbözőségekre, hasonlóságokra, megtanít azok értékelésére, elfogadásra nevel. A közönség megmozgatására, a téma tovább gondolására szolgáló, úgynevezett World café kerekasztal-beszélgetésen a kultúraközvetítés lehetőségeiről beszélgethettünk teaházi hangulatban. Egy-egy ilyen körbeszélgetés célja, hogy megismerjük egymás álláspontját, érveket ütköztessünk, s mivel volt szerencsénk több kiváló, más-más területről érkező szakemberrel találkozni, így egy-egy témát több oldalról is megközelíthettünk. A beszélgető csoportok egy idő után feloszlottak, az asztal témájáért felelős asztalgazda kivételével mindenki új asztalt, új asztaltársaságot keresett magának. Asztalfőnökeink nagyszerűen irá nyí tották a beszélgetést, majd az idő le jártá val jegyzeteik segítségével összefoglalták az asztaltársaságok gondolatait. Beszélgettünk a személytelenségről, mely a virtuális világnak tulajdonítható. A személyes invitálásokat, megkereséseket manapság felváltották a web.2-es közösségi oldalak meghívói (Facebook, t itter), s mivel rengeteg információt próbálnak naponta közölni velünk ezeken a portálokon, így fennáll annak a veszélye, hogy az értékes kulturális kikapcsolódásra szánt meghívók is a virtuális kukában landolnak. Szóba került még a tanárok túlterheltségét csökkentendő kulturális programszervezők alkalmazása az oktatási intézményekben. Mint egy utazásszervező cég, úgy működhetne a kultúraközvetítő iroda. S bár nem jutottunk közös nevezőre a rendelkezésre álló idő alatt, egy dologban mindannyian egyetértettünk: a kultúraközvetítés tárgyköre kimeríthetetlen mind Magyarországon, mind a nagyvilágban. Zatureczki Zsófia MOL Tehetséggondozásért Díj JELÖLJÖN ÖN IS! Keressük azt a lelkes tanárt, edzőt, - aki felfedezi tanítványai tehetségét, - aki kiemelkedően sokat tesz értük, - aki szakmai és emberi példát állít eléjük. Ha ismer ilyen pedagógust, jelölje a MOL Tehetséggondozásért Díjra, hogy munkájáért elismerésben részesíthessük! A díjat évente 8 személy veheti át. A legjobb oktatót nem elég megtalálni! Infovonal: (06-40) (munkaidőben) Online jelölés: A jelöléseket december 31-ig várjuk. Díjátadás: tavasz 6

8 szponzorált tartalom Tele energiával olvasóvá nevelés, környezettudatosság és megtapasztalt fizika edagógusok és szülők is ól tud ák milyen nehéz ma a gyerekek figyelmét tartalmas olvasnivalóval mesékkel cikkekkel lekötni Nem lehetetlen feladat azonban az olvasóvá nevelés csak sok energia kell hozzá És ha már az energiánál tartunk akkor az egyre égetőbb takarékoskodásra is nevelni-tanítani kell a gyerekeket Mindezeket fog a össze az E M -ÉM S Társaságcsoport Energia Suli program a amely az idei tanévtől két kezdeményezéssel is bővült Az ELM - M SZ Társaságcsoport ban indított Energia Suli programja az általános iskolások figyelmét hívja fel a környezettudatosságra és energiatakarékosságra. Fizibusz a világ körül Az élő, interaktív bemutatókkal kísért Fizibusz roadsho -on Tóth Pál fizikata nár látványosan és izgalmasan vezeti be a gyere ke ket a fizika, azon belül is az energia világába. A program sikerét jelzi, hogy a 2012/2013-as tanévben a Fizibusz betölti 5. életévét, hamarosan az iskolát is meglátogatja, így immáron gyerek hez jut el. A programra az ország bármely általános iskolája jelentkezhet a.energiasuli.hu eboldalon. A beérkező igények közül sor so lás sal választják ki a roadsho újabb állomását, ám addig sem maradnak a pedagógusok ötletek nélkül: letölthető kí sérletek köny ve is elérhető az Energia Suli eb ol da lán. Iskolaújság Támogató Program Az 2012/2013-as tanév egyik újdonságaként az ELM - M SZ támogatást biztosít az általános iskolák számára iskolaújság megjelentetéséhez. A program átfogó, komple szerkesztési-nyomtatási segítséget biztosít, ami motivációt nyújthat ahhoz, hogy a diákok írjanak, szerkesszenek, fo tózzanak, és elkészítsék saját iskolaújságjukat. Az olvasás megszerettetése, az írott szó és gondolat fontosságának hangsúlyozása is kiemelt célként jelenik meg. A programra bármely hazai oktatási in tézmény jelentkezhet, ahol az általános iskolás korosztály (6-1 év) képzése folyik. Nem kell mást tenniük, mint no vem ber 19-től az program internetes oldalán, a.ener gia suli.hu eboldalon regisztrálni. Az ott megtalálható szoftveres felület segítsé gé vel bárki könnyedén és egyszerűen összeállíthatja az iskola saját újságját. A szerkesztést bármikor félbe lehet szakítani, el men teni, majd a későbbiekben folytatni. Az őszi, illetve a tavaszi félévben leggyorsab ban regisztráló isko la szá má ra a Társaságcsoport pél dány ban kinyomtatja és leszállít ja az iskolaújsá go kat! Saját iskolaújságját természetesen ezen iskolán felül is bármely intéz mény éppúgy elkészítheti, hiszen a papírmentes jövő egyébként is az online újságírás irányá ba mutat. Azaz a megszületett iskola újság elektronikus formátumban lementhe tő, továbbküldhető, az iskola internetes ol da láról letölthetővé tehető bárki számára, ahogy egyéni kinyomtatásának sincs akadálya. Interaktív, közösségi meseírás - Energia Mese Az év végi ünnepek közeledtével különleges felhívás szólítja meg a meseíráshoz ked vet érző gyerekeket. A kor kihívásainak megfelelően a közösségi média elvei men tén megvalósuló, interaktivitásra épü lő Energia Mese pályázat keretében a diákoknak két barát kalandjait kell történetté fűz niük, méghozzá az energia világában. A beérkező pályaművek legjobbjaiból szakavatott szerkesztői, illetve írói közreműködéssel jön létre az első interaktív Energia Mese könyv. Az Energia Meséből minden alkotó, illetve az iskola könyvtára tiszteletpéldányt kap, e-book formájában pedig bárki számára elérhető lesz. A pályázat szervezői a részletekről a 2012-es év végéig minden iskolát értesítenek, a részvételi feltételek pedig a.ener gia suli.hu eboldalon is elérhetőek lesznek. Energia-őrjárat Egyre több iskolában vannak energiaőrjáratok, zöld körök, energiatakarékosságra figyelő csoportok. A tanárok és a szülők nevelési-oktatási feladatát könynyítik meg a.energiasuli.hu cí men elérhető internetes oktatójátékok, szóra koz tató logikai játékok, érdekes kísérle tek, energiatakarékossági kvízek és kör nye zet barát tippek. 7

9 IKT Innovatív tanárfórum a Zsolnay Negyedben Eger, Budapest és Lillafüred után Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben november 8-9-én rendezte meg a Microsoft Magyarország a magazinnal közösen az innovatív tanárok negyedik találkozóját, a Partners in Learning Fórumot. Az idei országos rendezvényre ezúttal is a hajdúszoboszlói szakértői konferencián tartott regionális, illetve a webes fordulóból jutott be az eddigi fórumok történetében a legtöbb, 52 projekt. A kiállító pedagógusok összesen 2 intézményből érkeztek, idén először a határon túlról, a Vajdaságból is jöttek a találkozóra. 15 pályamunka készítője az előző három fórumon szerepelt már kiállítóként, dr. Piláth Károly, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola tanára és Veszelszkiné Huszárik Ildikó, a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium igazgatója pedig minden évben nevezett projekttel. Konferencia vagy kiállítás? Az MTVA műsorvezetője, Szöllősi Györgyi által moderált megnyitón a Modern Iskola magazint kiadó Geopress Zrt. vezérigazgatója, Somoskői Gábor, a Microsoft Magyarország oktatási programvezetője, Merényi dám és a Zsolnay rökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Márta István köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően a rendezvény talán legnehezebb feladata várt a jelen lévő pedagógusokra: egy percben összefoglalni és bemutatni projektjüket, kedvet csinálni az ötletbörze-kiállításhoz. Az innovatív tanárfórumok koncepciója az interaktivitásra, az ötletek meg osz tá sára és az egymástól való ta nulás lehetőségére épül. A hagyományos szakmai konferenciákon tar tott előadások, orkshopok helyett a kétnapos találkozó majdnem teljes egészében az ötletbörze-kiállítást, vagyis a pedagógusok projektbemuta tását jelentette mindez önálló standokon, a szakkiállításokon szokásos módon történt. A résztvevők (két csoportban, hogy mindenki végignézhesse a többiek munkáját) standról standra jártak, ismerkedtek a kiállított anyagokkal, kérdezték egymást, beszámoltak saját tapasztalataikról, ötletet kaptak és adtak, vagyis tényleges szakmai diskurzust folytattak. A teljesség igényével A kiállító standok előkészítése mindig nehéz feladat, hiszen egy hetekig, hónapokig tartó interaktív folyamatot képekben, magyarázó ábrákkal szemléltetni nem egyszerű. gy sokan készítettek összefoglaló filmeket is, illetve hozták magukkal a közös munka folyamán felhasznált online és offline eszközöket. A bemutatott pályamunkák sokszínűségét bizonyítja, hogy egyrészt az Mitől innovatív a tanárfórum? A találkozó a Microsoft tíz éve tartó nemzetközi oktatástámogató programjának, a Partners in Learning (Társ a Tanulásban) programnak kiemelkedő eseménye melyen az innovatív donságokra nyitott pedagógusok ó gyakorlataikban bemutatják, milyen IKT-eszközökkel és módszerekkel teszik élvezetesebbé és hatékonyabbá a tanítás-tanulás folyamatát, hogyan motivál- ák diák aikat a közös munkára fórum lehetőséget ny t a résztvevőknek hogy egymástól tanul anak módszertanilag meg ul anak megismer ék a leg abb technológiai fe lesztéseket megosszák tapasztalataikat és szakmai kapcsolatokat építsenek. oktatás minden színtere megjelent a projektekben, az óvodától a pedagó gus képzésig, illetve a doktori képzésig, másrészt a testnevelésen kívül valamennyi tantárgyat érintették a feldolgozott témák. Ebben az évben is rengeteg, a természettu domá nyos oktatást segítő és népszerűsítő projekttel találkoztunk, például a meteorológia, az alternatív energiaforrások és a környezetvédelem témakörében, megismerhettük a cigány népi kultúrát, az áruházláncok kínálatát, megelevenedtek híres magyar olimpikonok, visszakalandoztunk a honfoglalás korába, az ókori találmányokhoz, kirándultunk Badacsonyba, de szó volt a felelős állattartásról, a tehetséggondozásról az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben. Témától függetlenül a legtöbb projektre jellemző volt az IKT-eszközök és a kooperatív tanulásszervezési módok alkalmazása, a tanórán kívüli tevékenységek bevonása és a törekvés, hogy a tananyag megértését és feldolgozását élvezetesebbé tegyék, a gyerekek érdeklődését minél inkább felkeltsék. A Microsoft által szervezett PiL Fórum jó lehetőség arra, hogy olyan ötleteket osszunk meg egymással, amelyek segítik a tudás hatékony átadását. Manapság egyre nehezebb felhívni a diákok figyelmét a tananyagra, az új ismeretekre, s ebben a technológia remekül a segítségünkre van vallja Bartha ános, a balatonboglári Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász ános Tagintézményének biológia-matematika szakos tanára. Mindez valóban megvalósíthatatlan lenne a legkorszerűbb informatikai 8

10 IKT eszközök és szoftverek használata nélkül: dolgoztak netbookon, laptopon, interaktív táblán, tableten, okostelefonon, és a projektek szinte majd minden fázisában elő került az internet, a közösségi és meg osztó oldalak, a levelező és chat prog ramok, a szöveg-, kép- és video szerkesztők. A zsűri szemével Bár a fórum idén is a jó gyakorlatok megosztását és az ötletszerzést célozta meg elsődlegesen, a kiállító pedagógusok hagyományosan egy verseny résztvevői is. Az előző években a hazai fórum az európai fordulók válogatóversenye is volt, a nyolctagú zsűri a nemzetközi Partners in Learning Fórumokon használt szempontrendszer alapján értékelte a projekteket, nevezetesen: az IKT-eszközök innovatív használata, ismeretszerzés és tudásépítés, problémamegoldás és innováció, a diákok projektben betöltött szerepe, együttműködés és közösségépítés lehetősége, valamint önértékelés. A zsűrizésben Bereczki Enikő és Szabados Tímea (II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest), Klacsákné Tóth gota (Nagy László ltalános Iskola és Gimnázium, Budapest) és Prievara Tibor (Madách Imre Gimnázium, Budapest) korábbi nyertesekként részt vettek nemzetközi PiL Fórumokon, illetve Schlotter Judit informatika szaktanácsadó, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének alelnöke, Tisza Géza, a Modern Oktatási Eszközök Kft. pedagógiai szakmai referense, illetve Szöllősi Györgyi és Merényi dám működtek közre. Az értékelésbe a közönség is bekapcsolódott: a résztvevők az első három helyezettre, illetve a legkreatívabb standra szavazhattak. Díjazottak Az eredményhirdetésre az első nap végén került sor a Pécs történelmi belvárosában, a Hotel Palatinusban ren dezett gálavacsorán. A zsűri és a kollé gák szavazatai alapján Veszelszkiné Huszárik Ildikó végzett az első helyen Filmfesztivál című projektjével. A tanteremben és tantermen kívüli csoportmunkában a gimnázium tízedikes tanulói három kisfilmet forgattak: dokumentumfilmet a bibós önkéntességről, műfajparódiát a sho -műsorokról és ismeretterjesztő összeállítást Kiskunhalas nevezetességeiről. A filmeket a Halasi Hetek rendezvénysorozat részeként a városi moziban a diákok által szervezett filmfesztiválon mutatták be több mint százötven néző előtt. A projekt sajátossága, hogy kiszélesítette a tanulási teret, s az újszerű tanulásba bevonta a bibós tanárokat, a városi filmszínház vezetőjét, a helyi halasmedia.hu több munkatársát, az önkéntességben segítő szakembereket és a szülő ket is. Második lett Gergelyi Katalin a váci Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégiumból, a tavalyi lillafüredi és lisszaboni európai fórum ezüstérmet szerzett, a hónap végén Prágában sorra kerülő világfórumon Magyarországot képviselő tanárnők egyike. Test be széd című projektjében a 36 fős osztály 8 csoportban összesen 6 témát dolgozott fel: a hazugság test be szé de; a fiú-lány kapcsolatok metakommunikációja; testbeszéd a színészi munkában; az összetartozás gesztusai a közösségekben; illő és illetlen testbeszéd; gesztusok eltérő jelentései különböző kultúrákban. A csoportok közösen tervezték meg és végezték el a munkát, folyamatosan értékelték önmagukat és egymást, közvéleményt kutattak, diákokat teszteltek, meginterjúvoltak egy rendezőt, egy papot és több tanárt is. Készítettek tablót, interaktív posztert, prezentációt és kisfilmet. Közös produktumként internetes gesztusszótárt állítottak össze, valamint egy teljesen valós flashmobot. A turai Hevesy György ltalános Iskola gyógypedagógusa, Benedekné Fekete Hajnalka harmadik helyezést ért el Kutyafül című projektjével. A hét fős szegregált SNI-csoportos diákokkal készült pályázat a felelős 9

11 IKT kutyatartás témáját járta körül. Az előkészítés-motiválás időszakában első lépésben saját háziállataikat mutatták be a gyerekek, erről gondolattérképet készítettek, a TKT (Tudom, kérdezem, tudom) módszerrel összegyűjtötték a témával kapcsolatos ismereteiket, készítettek kérdésgyűjteményt, rajzokat, plakátokat. Az anyaggyűjtéshez az iskolai könyvtár mellett igazi kutyák látogatására is sor került. Az összegyűjtött ismeretekből prezentáció készült, melyet az iskola K napján a projekt résztvevői bemutattak. A munka itt nem ért véget, a sikeres bemutatón felbuzdulva a gyerekek idén ősszel egy hosszabb projektben Tura város lakóinak készítenek brosúrát a helyi kutyatartóknak elengedhetetlen tudnivalókról. Az első három helyezett pedagógus nyereménye egy-egy hosszú hét vége a legelső, 2009-es hazai PiL Fórum helyszínén, a Hotel Eger Parkban. Csobánka Zsuzsa a budapesti Jedlik nyos Gimnázium magyartanára Semmi című nevezésével nyerte el a különdíjat, 10 fő részére szóló belépőjegyet a Tropicariumba. Projektjében 9. és 10. évfolyamos diákok a dán botránykönyvet, anne Teller Semmi című regényét dolgoz ták fel. A történet tabudöntögető témák mentén halad, melyben egy csapat kamasz az élet értelmét keresi. A csoportmunka során a csoportok mindegyike egy-egy tárgyat választott szimbolikusan, mely tárgyhoz a projekt végére fotósorozatot kellett készíteniük. Naplót és önérté kelési tesztet, valamint blogbejegyzéseket írtak, visszaemlékezve saját 14 éves ko ruk ra, majd a nyolc évvel későbbi ter vei ket fogalmazták meg. A kapcsolatot Facebookcsoportban tartották egy mással. A visszajelzések szerint megdőlt az unal mas irodalomóra elmélete órán keresztül élmény volt diáknak, tanár nak egyaránt a közös tanulás, s az órákon közvetve ugyan, de még a szülők is megjelentek. A legkreatívabb standnak választot ták meg a résztvevők a Litéri Re for mátus ltalános Iskola tan ítóinak, Cziráki Miklósnénak és Károlyi György né nek Balaton Badacsony című munkáját. s hogy mennyire sikerült az ötletbörze-kiállításon egymástól kapott információkat rögzíteni és mennyire ismerik a Zsolnay Negyedet, arról az Activ- Expression 2 válaszadó egység segítségével a gálavacsorát követő kvízjátékban adtak számot a pedagógusok. Befejezés A rendezvény második napján a pécsi, Pécs környéki tanárok és a Pécsi Tudományegyetem hallgatói is ellátogattak a fórumra. Sokan voltak kíváncsiak Merényi dám előadására a Microsoft legújabb fejlesztéseiről. Az informatika megváltoztatja életünket, és hatékonyabbá teszi a tanítás-tanulás folyamatát. Kitűnő példa erre az idei Partners in Learning Fórum is, ahol pedagógusok tucatjai mutatták be jó gyakorlataikat. Gratulálok nekik, és köszönöm! emelte ki a szakember. A 21. századi tanulási képességekről tartott előadást a TanárBlog egyik szerkesztője, Nádori Gergely, majd Lakos ózsefné, a Műszaki Kiadó régióvezetője a közel 5500 főt számláló etanárikart és a kiadó online elérhető digitális tananyagait mutatta be. r. Sarkady-Kiss Lilla, az TP Fáy András Alapítvány projektvezetője pedig pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációs programjukat ismertette prezentációjában. A szakmai programok után a Zsolnay Kulturális Negyed felfedezésével fejeződött be a fórum. A résztvevők idegenvezető kíséretében járták be a felújított negyed nevezetességeit, nézték meg Gyugyi László A Zsolnay aranykora című gyűjteményét, és ismerkedtek meg a igitális Planetáriummal. z idei fórumon kiállított pro ektekről bővebb információ a PiL Network közösségi oldalon, a illetve a iskola.hu/pil-forum2012 oldalon található. 10

12 szponzorált tartalom Tele energiával olvasóvá nevelés, környezettudatosság és megtapasztalt fizika edagógusok és szülők is ól tud ák milyen nehéz ma a gyerekek figyelmét tartalmas olvasnivalóval mesékkel cikkekkel lekötni Nem lehetetlen feladat azonban az olvasóvá nevelés csak sok energia kell hozzá És ha már az energiánál tartunk akkor az egyre égetőbb takarékoskodásra is nevelni-tanítani kell a gyerekeket Mindezeket fog a össze az E M -ÉM S Társaságcsoport Energia Suli program a amely az idei tanévtől két kezdeményezéssel is bővült Az ELM - M SZ Társaságcsoport ban indított Energia Suli programja az általános iskolások figyelmét hívja fel a környezettudatosságra és energiatakarékosságra. Fizibusz a világ körül Az élő, interaktív bemutatókkal kísért Fizibusz roadsho -on Tóth Pál fizikata nár látványosan és izgalmasan vezeti be a gyere ke ket a fizika, azon belül is az energia világába. A program sikerét jelzi, hogy a 2012/2013-as tanévben a Fizibusz betölti 5. életévét, hamarosan az iskolát is meglátogatja, így immáron gyerek hez jut el. A programra az ország bármely általános iskolája jelentkezhet a.energiasuli.hu eboldalon. A beérkező igények közül sor so lás sal választják ki a roadsho újabb állomását, ám addig sem maradnak a pedagógusok ötletek nélkül: letölthető kí sérletek köny ve is elérhető az Energia Suli eb ol da lán. Iskolaújság Támogató Program Az 2012/2013-as tanév egyik újdonságaként az ELM - M SZ támogatást biztosít az általános iskolák számára iskolaújság megjelentetéséhez. A program átfogó, komple szerkesztési-nyomtatási segítséget biztosít, ami motivációt nyújthat ahhoz, hogy a diákok írjanak, szerkesszenek, fo tózzanak, és elkészítsék saját iskolaújságjukat. Az olvasás megszerettetése, az írott szó és gondolat fontosságának hangsúlyozása is kiemelt célként jelenik meg. A programra bármely hazai oktatási in tézmény jelentkezhet, ahol az általános iskolás korosztály (6-1 év) képzése folyik. Nem kell mást tenniük, mint no vem ber 19-től az program internetes oldalán, a.ener gia suli.hu eboldalon regisztrálni. Az ott megtalálható szoftveres felület segítsé gé vel bárki könnyedén és egyszerűen összeállíthatja az iskola saját újságját. A szerkesztést bármikor félbe lehet szakítani, el men teni, majd a későbbiekben folytatni. Az őszi, illetve a tavaszi félévben leggyorsab ban regisztráló isko la szá má ra a Társaságcsoport pél dány ban kinyomtatja és leszállít ja az iskolaújsá go kat! Saját iskolaújságját természetesen ezen iskolán felül is bármely intéz mény éppúgy elkészítheti, hiszen a papírmentes jövő egyébként is az online újságírás irányá ba mutat. Azaz a megszületett iskola újság elektronikus formátumban lementhe tő, továbbküldhető, az iskola internetes ol da láról letölthetővé tehető bárki számára, ahogy egyéni kinyomtatásának sincs akadálya. Interaktív, közösségi meseírás - Energia Mese Az év végi ünnepek közeledtével különleges felhívás szólítja meg a meseíráshoz ked vet érző gyerekeket. A kor kihívásainak megfelelően a közösségi média elvei men tén megvalósuló, interaktivitásra épü lő Energia Mese pályázat keretében a diákoknak két barát kalandjait kell történetté fűz niük, méghozzá az energia világában. A beérkező pályaművek legjobbjaiból szakavatott szerkesztői, illetve írói közreműködéssel jön létre az első interaktív Energia Mese könyv. Az Energia Meséből minden alkotó, illetve az iskola könyvtára tiszteletpéldányt kap, e-book formájában pedig bárki számára elérhető lesz. A pályázat szervezői a részletekről a 2012-es év végéig minden iskolát értesítenek, a részvételi feltételek pedig a.ener gia suli.hu eboldalon is elérhetőek lesznek. Energia-őrjárat Egyre több iskolában vannak energiaőrjáratok, zöld körök, energiatakarékosságra figyelő csoportok. A tanárok és a szülők nevelési-oktatási feladatát könynyítik meg a.energiasuli.hu cí men elérhető internetes oktatójátékok, szóra koz tató logikai játékok, érdekes kísérle tek, energiatakarékossági kvízek és kör nye zet barát tippek. 11

13 szponzorált tartalom Microsoft PiL Network tanári közösség másképpen Erdős ál nemcsak azért volt a századi egyik legnagyobb tudósa mert bizonyította a gráfok barátságtételét hanem azért is mert igazi közösségi tevékenységgé tette a matematikát zt a tudományt amiről addig az volt az elter edt nézet hogy az igazi magányos géniuszok területe akik magukban töprengenek a nagy kérdéseken Ezzel szemben ő mindig együtt dolgozott másokkal pénzdí as feladatokat t zött ki kezdő és haladó matematikusok számára minden alkalmat megragadott arra hogy közösen m vel e a matematikát másokkal Kollaboráció több változatban A tanári hivatásról is gyakran hall hatjuk, hogy ez elsődlegesen magá nyos munka. Jobb esetben így: Ha ott állsz szemben a diákokkal, akkor csak az számít, hogy te mit csinálsz, és mit tudsz. Rosszabb esetben így: Ha becsukom az osztályterem ajtaját, senkinek semmi köze ahhoz, hogy mit csinálok. Pedig a tanári pályán éppen annyit tud segíteni az együttműködés, a közös munka, mint a matematikában tudott. Sokan hangsúlyozták már, milyen fontos lenne, hogy diákjainkat felkészítsük a 21. század kihívásaira, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megtanítsuk őket együttműködni, kollaborálni. Sir Ken Robinson, az angol iskolareform fenegyereke kemény szavakkal ostorozza az iskolákat, amiért nem fejlesztik a kooperációt: Az iskolában azt mondják: ne súgj a másiknak, ez csalás; mindenhol máshol azt mil en remek eg ttm k dési képességeid vannak. Az ITL Research nemzetközi kutatás is az egyik legfontosabb 21. századi tanulási képességként azonosította a kollaborációt. Ha szeretnénk tanítványainkat arra tanítani, hogy dolgozzanak együtt, érdemes nekünk, tanároknak is megpróbálkoznunk vele. Ter mé szetesen szinte mindenki együttműködik a kollégáival a munkaközösségben, tantestületben, manapság azon ban már lehetőségünk van arra is, hogy ezt egy, az egész világon át íve lő közösségben tegyük meg. Miben más? Természetesen ma már lépten-nyomon online közösségekbe botlunk, ahol feltölthetünk anyagokat, letölthetünk óravázlatokat, kommunikálhatunk és együttműködhetünk. ivat lett a közösségépítés, hiszen a Web 2.0 ezt sugallja. Mostanra azonban annyi lett a közösség, hogy az aktív részvétel, a közösségi tartalom alakítása vagy akár a kommunikáció és a megosztás önmagában kevés már ahhoz, hogy sikeres lehessen egy oldal. A Microsoft PiL Network (azaz Partners in Learning magyarul Társ a Tanulásban) fejlesztői belátták ezt, és profi szolgáltatásrendszert építettek a közösségi funkciók köré. Komoly szakmai közösség Az első fontos szempont a közösség, illetve a közösség működésének hatékonysága. Hiába van egy oldalnak látszólag több tízezer regisztrált felhasználója, ha nem folyik érdemi beszélgetés a tagok között. Az új PiL Net ork oldalán a fórum valóban pörög (bár sajnos leginkább angolul), ugyanakkor a nagyszámú aktív résztvevő garancia arra, hogy érdekes szakmai beszélgetésekbe kapcsolódhassunk be. Természetesen a hatalmas nemzetközi közösség kiváló terep arra, hogy cserekapcsolatokat szervezzünk, vagy akár saját személyes tanulási hálót építsünk ki a világ más részein élő kollégákkal, esetleg közös projektekben dolgozzunk. A PiL Net ork mellett kifejezetten erre hívta életre a Microsoft a Skype az osztályteremben nevű projektet, ahol Skype-on keresztül ismerkedhetünk tanárokkal és csoportjaikkal a világ minden tájáról. Ki hinné, hogy manapság elég egy számítógép, internetkapcsolat és némi befektetett energia ahhoz, hogy diákjainknak bemutat hassuk egy nepáli iskola életét. Letölthető oktatási szoftvercsomag A Micro soft Learning Suite össze sen húsz, az ok tatás ban dolgozók számára ingyenesen letölthető szoft vert tartalmaz, a teljesség igénye nélkül például: Auto ollage montá zsok egy kattintással, Photo Story videokészítés képekből, Mouse Mischief egérből válaszadó egység, Kodu programozás játékosan gyerekeknek, Photosynth panoráma képek készítése. Mindeze ket a programokat a PiL Networkre regisztrálva egyetlen kattintással letölthetjük és használhatjuk. PiL Network és a felhő Fontos szempont a modern oktatási alkalmazásoknál, hogy menynyire ké pe sek együtt élni a gyorsan 12

14 moderniskola hu szponzorált tartalom válto zó informatikai környezettel. Nos, elmondhatjuk, hogy a PiL Network talán a legjobban kitalált rendszer, amely tanárok számára ismerős felületen jelenik meg. A Web Apps bárhonnan elérhető, közösen szerkeszthető online Microsoft ffice-t ad. Ezt kiegészíti a SkyDrive szolgáltatás, amely összesen 7 GB tárhelyet biztosít ingyen. Ide feltölthetjük anyagainkat, akár teljes mappákat vagy például féltett képeinket, amelyeket szeretnénk biztonságban tudni. Fontos kiemelni, hogy a SkyDrive nem csupán passzív tárhely, hanem rengeteg aktív funkcióval is bír. Ha egy fájlt szeretnénk megosztani, vagy akár azt kérjük a diákoktól, hogy közösen dolgozzanak egy anyagon, akkor nem kell mást tennünk, mint feltölteni a fájlt, majd megosztani a diákokkal. Szintén rendkívül hasznos a ne- Note alkalmazás. Itt oldalakat, alolda lakat hozhatunk létre, amelyeket nagyon egyszerűen feltölthetünk bármilyen multimédiás tartalommal. Ez azt is jelenti, hogy bármilyen előképzettség és anyagi befekte tés nélkül akár igen komoly és összetett eboldalakat hozhatunk létre, majd ezeket egyetlen kattintással megoszthatjuk diákjainkkal. Ter mésze tesen diákjaink ugyanígy készíthetnek online könyveket, eboldalakat, újságokat. Oktatási segédanyagok A szoftverek és a közösség mellett egyre több tananyagot, módszertani segédletet is találhatunk a PiL Net ork közösségi oldalon. Ezek az anyagok a 21. századi tanulás érdekes vetületeit mutatják be, és adnak tanácsokat, példákat, óravázlatokat a gyakorlati megvalósításhoz. lvashatunk a digitális történetmesélésről vagy éppen a matematika 21. századi megközelítéséről ezekben a rövid, praktikus módszertani kiadványokban, melyek egyelőre angol nyelvűek, de hamarosan magyarul is hozzáférhetőek lesznek. Az eredeti oldal gépi fordítása azonban már most is elérhető és tökéletesen használható. Mit kapunk tehát mi, tanárok a PiL Net orktől Egy kifejezetten oktatási céllal kifejlesztett szoftvercsomagot, egy hatalmas nemzetközi tanárközösséget, rengeteg óravázlatot, módszertani kiegészítő anyagot, videót és gyakorlatban használható ötletet. Emellett betekinthetünk a világ innovatív tanárainak anyagai közé, szemezgethetünk magyar kollégák feltöltött óravázlatai között, letölthetünk már most 500 magyar nyelvű óraváz latot, amely segíthet az IKT sikeres órai alkalmazásában, de akár pár kattintással kereshetünk partnereket a világ minden tájáról, tölthetünk fel és oszthatunk meg fájlokat. És ha még ez sem lenne elég, használhatjuk a Microsoft ffice ingyenes, eb Apps nevű online alkalmazásait, készíthetünk online tankönyveket vagy éppen öt perc alatt videót. Rendkívül jól átgondolt, valóban egy átlagos tanár számára fontos szempontok figyelembe vételével készült tehát a Microsoft PiL Net ork közösségi oldala, ahol sikerült megtalálni a módszertan és a technológia szimpatikus egyensúlyát. Nincs szükség semmi másra, csak egy kis időre, hogy megérezzük, számunkra hogyan hasznosulhat mindaz a tudás és tapasztalat, ami néha ijesztő gyorsa ság gal bővül az oldalon. ki regisztrál a i Net ork oldalára a pil-net ork com címen és ezt megoszt a velünk itt http: tinyurl com pilregisztracio most egy oldalas IKT Módszer tan cím e-kiadvánnyal indulhat az IKT rengetegének felfedezésére amit a ándékba küldünk a Tanár log fela ánlásában 13

15 vezetés Kinevezték a tankerületi igazgatókat z első szakmai értekezletet és az ünnepélyes eskütételt követően megkezdték munká ukat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ frissen kinevezett tankerületi igazgatói elentette be dr offmann ózsa oktatásért felelős államtitkár november -én a Szent Margit imnáziumban tartott sa tótá ékoztatón J övő év január 1-jétől az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak közpon ti biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) biztosítása, szakmai továbbképzések koordinálása. Feladatmegosztás A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekből álló Kle bels berg Intézményfenntartó Köz pont végzi. A területi szervezeti egységek a járási tankerületek (198) és megyeközponti tankerületek (19) lesznek, melyeket az október 31-én kinevezett tankerületi igazgatók irányítanak. A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hiva ta lok székhelyével és illetékességi terü le té vel. A megyeközponti tankerület a megye székhelyén kezdi meg mű kö dését. Feladata kettős, hiszen egyrészt a megyében működő szakképző iskolák, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálati feladatok, valamint pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények vonatkozásában, másrészt a járási tankerületekhez hasonlóan az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatban lát el egyes fenntartói feladatokat az ala pít ványi és egyházi fenntartású ok tatási intézmények kivételével. A járási tankerületi központok az illetékességi területükön működő általános Fotó: rvai Károly,.kormany.hu iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan teszik ugyanezt. A kinevezett vezetők legfőbb feladata a kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése. Ennek érdekében a következő hetekben felkeresik a tankerület hez tartozó települések polgármes tereit, hogy megállapodjanak az átadás-átvétel részleteiről. A települési önkormányzatok a jövőben a működtetési feladatokat látják el, így felelősségi körükbe tartozik a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak finanszírozása. Történelmi feladat Az oktatási államtitkár szerint a decem ber 31-éig tartó időszak kellő ga ran ciát jelent arra, hogy az állam az intézmények fenntartójaként a kistelepüléseken egyben működtetőjeként is jelenjen meg a köznevelési rendszerben. r. Hoffmann Rózsa a tankerületi igazgatókét történelmi feladatnak nevezte, hozzátéve, hogy munkájukban nehézségek is fellép het nek, mert kitaposatlan útra lépnek. A 198 igazgató elkötelezett, fe la dat ra kész, de naivak lennénk, ha azt gondolnánk, hogy teljesen konf lik tus men te sen lezajlik majd az áta dás-át vé tel fogal mazott. r. Hoffmann Rózsa kiemelte: törvénybe iktatták, hogy a tanév során csoportot, osztályt nem lehet átszervezni, megszüntetni, s az iskolák érdemi munkáját így egyebek mellett a tantárgyfelosztást, az órarendet, a csengetési rendet és a tanulmányi kirándulásokat nem érinti majd az átadásátvétel, amiből a gyerekek és a szülők semmit nem fognak megérezni. Glo viczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a tankerületi igazgatók a következő két hónapban a frissen megalkotott jogszabályok és egy, jelenleg is az rszággyűlés által tárgyalt törvényjavaslat mentén átalakítják a köznevelési rendszert a január 1-jétől bekövetkező állami feladatellátásra, utána pedig ezt irányítják majd. Marekné Pintér Aranka, a Klebels berg Intézményfenntartó Központ megbí zott elnöke beszámolt arról, hogy november 9-én tartották első szakmai értekezletüket, amelyen a 198 tankerületi igazgató letette esküjét, ezzel kézzelfoghatóvá vált intézményük működése. Kitért arra, hogy a központnak a klikk.gov.hu címen elérhető honlapja a szoros kapcsolatfenntartást szolgálja. A közeli napok legfontosabb feladatának nevezte a kollégák áthelyezéssel kapcsolatos ügyeinek intézését, amit a szakmai előkészítő munka követ. A központ megbízott elnöke megjegyezte: azért lehetünk optimisták, hogy ilyen feszített tempóban is végig lehet vinni az átadás-átvétel folyamatát, mert nagyon sok kolléga ugyanazt a munkát folytatja majd, amit eddig is végzett, mindössze a munkáltatójuk változik. A megyeszékhelyek segítséget adnak a tankerületi igazgatók elhelyezé sére az átadás-átvételi törvény megjelené séig tette hozzá. 14

16 IKT KÖNYV, TANKÖNYV TELJES VÁLASZTÉKBAN Könyvtárellátó Nonprofit Kft. A a meg jelenő új könyvek közel teljes választékát, idegen nyelvű könyveket, közismereti tankönyveket, szótárakat, kézikönyveket, kötelező olvasmányokat, nyelvkönyveket, tanulást, tanítást segítő dokumentumokat, különböző digitális tananyagokat, pedagógiával kapcsolatos kiadványokat és sok más hasznos irodalmat kínál kedvező áron. Könyvtárellátó Nonprofit Kft Budapest, Váci út 19. DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK KÜLÖN KEDVEZMÉNY! Kódex Könyváruház 1054 Budapest, Honvéd u Rendeléseiket fogadjuk postán (1391 Budapest, Pf. 204), interneten (www.kello.hu) vagy személyesen (1134 Budapest, Váci út 19.), illetve boltunkban: Kódex Könyváruház és Tankönyvcentrum 1054 Budapest, Honvéd u. 5. Tel.: 06 1/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: óra szombaton: óra Tekintsék meg kínálatunkat az alábbi internetes áruházban is: Kedvező árak, széles választék, folyamatos akciók! 15

17 vezetés Biztató jelen, kérdéses jövő Másfél évvel ezelőtt a magazin lapszámában foglalkoztunk a mindennapos tanórai testnevelés tervezett bevezetésével z idei tanév ele étől azonban már valamennyi oktatási intézményben heti öt testnevelésórát kell biztosítani az első ötödik és kilencedik évfolyamon lábbi összeállításunkban annak ártunk utána hogy a megkérdezett iskolák mennyire készültek fel a feladat ellátására hogyan képesek megoldani a következő években a felmenő rendszerben történő bevezetést Következzenek az elm lt pár hónap tapasztalatai A mindennapos testnevelés gyakorlata melletti érvek közismertek: a spor to sabb életvitel, az egészségtuda to sabb életmód előmozdítása iskolai, nevelői feladat is, ennek pedig jó eszköze lehet a megemelt óra szám. Dr. Istvánfi Csaba, a Magyar Testne velő Taná rok rszágos Egye sü leté nek (MTT E) elnöke szerint a mozgásszegény életmód komoly prob léma, mert egy beteges generációra nem építhetünk társadalmat. Előnnyel indultak Mindennek fontosságával az iskolák ter mé sze te sen eddig is tisztában voltak, és számos intézmény előnnyel is indult neki az idei tan év nek. A Budai iszterci Szent Imre Gim ná zium ban eddig heti 3 testneve lés órát tartottak a diákoknak, illetve az iskolai sportegyesület is rendkívül népszerű, mondta el megkeresé sünk re Barlay Bence igaz gató. Ha son lóan jó helyzetről számolt be a nádasdi Széchenyi István MK ve ze tője, Németh Ilona. Náluk már nyol ca dik éve próbálnak felmenő rend szer ben lehetőséget teremteni a napi mozgásra a fiataloknak. A klasszi - kus testnevelésórák mellett van nak mozgásfejlesztő foglalkozások, tömegsportórák, és igazi kuriózumként tartásjavító-órát is kínálnak. Az egyre korábbra tolódó serdülőkor számos egészségügyi problémát is eredményezhet, ezek megelőzésére vezették be a foglalkozást, amelynek keretében erősítik és lazítják a testtartásért felelős izmokat, és kialakítják, tudatosítják a helyes testtartást. Ebben a két intézményben az infrastrukturális feltételek is jónak mondhatók, több terem és nagy kültéri terület áll rendelkezésre a tornaórák megszervezésére. Fogadtatás A körülmények természetesen nem mindenhol ennyire szerencsések, de dr. Istvánfi saba szerint a be ve ze tés társadalmi fogadtatása nagyon jó. Az MTT E készített egy jelentést az elmúlt hónapok tapasztalatairól, amelyet az rszággyűlés Sport és Turisztikai Bizottsága előtt is bemutattak. Ebben az egyesület 35 tagszerve zetének segítségével kereste meg az iskolákat, és egy kérdéssor alapján igyekezett feltárni a mindennapos test nevelés jelenle gi helyzetét. A válaszok alapján a ta ná rok döntő többsége elégedett az intézkedésekkel, mivel elsősorban a gyermekek egészségtudatosságának, általános egészségi állapotának javulását várják, a szülők és a diákok pedig szintén örömmel fogadták az új órarendet. Mindez nem is meglepő, hiszen a kérdés természetesen nem az, szeretnénk-e hogy gyermekeink többet mo - zog ja nak és egészségeseb ben élje nek, hanem hogy mindezt miként akar juk elérni. Erre a tantervi testne ve lés órák számának emelése jó meg oldás lehet, ha az iskolák képesek megbirkózni a felmerülő nehézségekkel. A gyakorlat A várakozásoknak megfelelően a legtöbb intézményben még nem okozott prob lé mát a megemelkedett óraszám az idei tanévben. Timárné Sárosi Katalin, a budapesti Hegedüs Géza lta lános Iskola igazgatója pozitív tapasz tala tok ról számolt be: a bevezetés náluk sem ütközött akadályokba, a sze mé lyi és tárgyi feltételek egyaránt adot tak voltak, illetve még időben kezdték el a szükséges tervek kidolgozását. Székelyné Nagy Zsuzsanna, a II. kerületi Budenz ózsef ltalános Iskola és Gimná zium igaz ga tója kiemelte, hogy náluk Dr. Istvánfi Csaba Barlay Bence Németh Ilona Tímárné Sárosi Katalin Dr. Várnai Andrásné 16

18 moderniskola hu vezetés Mérhető is a mindennapos testnevelés eredményessége Szegedi Tudományegyetem a hódmezővásárhelyi önkormányzat és a égens rt közös pro ekt é nek a FIT-TEST programnak a cél a hogy mérhetővé tegye a mindennapos test - nevelés hatásait. Dr. Havasi Katalin ódmezővásárhely Megyei og Város if ság-egészségügyi tanácsnoka az Oktatási Kulturális If sági és Sport izottság elnöke lapunknak elmondta hogy a diákok a szülők a tanárok és a finanszírozó számára egyaránt fontos hogy az intézkedés eredményei mérhetővé vál anak Ezek a mérések pedig nem elég ha egyszer időmérésre épülnek mert a fizikai terhelés erősségétől függően mindig más eredmé nye ket hozhatnak gy a gyermekeket a tradicionális vizsgálatokon kívül tel esítmény tests ly és magasság le egyzése terheléses vizsgálathoz hasonló m szeres módszerekkel is megfigyelik futás előtt és után is pulzus vérnyomás oxigenizáció Sőt a övőben EK vizsgálatokra és sportlaborban történő tesztekre is sor kerül ma d Mindezekkel nem pusztán a mindennapos testnevelés eredményességével kapcsolat ban von hatunk le ma d következtetéseket hanem egyes ritka és nehezen felismerhető betegségek elsősorban szív- és érrendszeri betegségek is diagnosztizálhatók és megelőzhetők Vagyis a programnak népegészségügyi elentősége is van hiszen a gyermekek élet mód á ban egészségi állapotában megfigyelhető negatív tendenciákat ide ében elez he tik és orvosolhat ák z eredményeket egy internetes felületen különböző ogosultságokkal a diákok egészségügyi szakemberek és finanszírozók is megtekinthetik Itt a gyermekek a személyes eredményeiken t l az osztály és az évfolyam átlagát is láthat ák és konkrét avaslatokat kapnak arra hogy mit tehetnek egészségük megőrzése érdekében az átla gos nál jobbak a feltételek: kettéosztható nagyterem, kisterem, mű fü ves pályák vannak. Az önkormányzat pedig a 9. osztályosoknak az első félévben úszásoktatást is biztosított. Barlay Bence tájékoztatása szerint a Budai iszterci Szent Imre Gimná ziumban min den előfeltétel adott volt az okt a tás átszervezéséhez, a rendelke zé - sük re álló 3 kültéri pályának és 2 bel téri teremnek köszönhetően. Azonban már most látszik, hogy a továbbiakban, a felmenő rendszer okozta többletterhelést a pályák kapacitása és az órarend nyújtotta keretek nem képesek ellátni. Ebből kifolyólag tömbösítésben, sportköri keretben délután tartott foglalkozásokban kell gondolkodni. A nehézségek inkább adminisztratív szinten jelentkeztek, a diákok óraszá ma nagyon megugrott, akár délután -ig is bent lehetnek. A másik problémát az intézményvezető abban lát ja, hogy aktív sportolók, sportegyesület ben versenyző vagy igazolt diákok felmentést kérhetnek a plusz két óra alól, erre maga a törvény teremt lehetőséget. Ez a felmentés azonban órarendileg csak akkor oldható meg ésszerűen, ha a testnevelés az első vagy utolsó órában van. A kérelmet nagyon sokan beadták, ez pedig hosszabb távon az iskolai sportegyesület fenntartását is veszélyeztetheti, hiszen a szabályozás szerint az így felmentett diákoktól nem kérhető éves tagdíj. A fenti iskolákban az átállás tehát több nyire zökkenőmentesen zajlott le, a testnevelő tanárok általában örültek a megnövekedett óraszámnak, egy-két helyen összevonásokra, megosztott teremhasználatra volt szükség, ebből adódtak apróbb nehézségek. Az MTT E jelentése szerint azért nem ennyire rózsás a helyzet. Infrastruk tu rá lis szempontból sok helyen szüksé ges lenne a termek felújítása vagy újak építése, sportudvarok létrehozása, higiénikusabb tisztálkodási lehetőségek biztosítása. Amiben viszont jók vagyunk, az a testnevelő-tanárok száma és képzettsége, a szakemberhiány elenyésző, az alsó tagozatban is sok műveltségterületre képzett szaktanító dolgozik. A jövő A kép akkor válik borúsabbá, amikor a következő évről kérdezzük az iskolavezetőket. r Várnai ndrásnénak, a VIII. kerületi eák iák ltalános Iskola igazgatójának komoly aggályai vannak. Az idei évben még megoldható volt a helyzet náluk is, a pluszórákat a fenntartó fizette, de hogy jövőre mi lesz, az hatalmas kérdés. rarend és hely szempontjából sem valósítható meg az iskolában a felmenő rendszer. A külső együttműködés lenne az egyetlen megoldás az igazgatónő szerint, ehhez azonban természetesen támogatásra, pénzre lenne szükség, és tisztázatlan kérdés, hogy ezt ki fogja biztosítani januártól. Pénzügyi fedezetre egyébként külső helyszínek nélkül is szükség lesz, ha nem bérleti díjat kell fizetni, akkor hozzáépítésre, bővítésre lesz szükség. A megkérdezett szakemberek egy másik, a testnevelő tanárokat érintő nehézségre is felhívják a figyelmet. A felmenő rendszer miatt az óraszá muk emelkedni fog, ami szakmai és egzisztenciális problémákat is felvethet. Valószínűleg nem lesz lehe tő sé gük iskola melletti pluszmunkákat vállalni, amely olyan kiegészítő jövedel met je - len tett eddig számukra, mint a nyelvta ná roknál a magánórák. A lapunknak nyilatkozó intézményveze tők többsége szerint a felmenő rendszer a termek kihasználtsága, a tanerő létszáma és anyagi kihívások miatt egyaránt komoly nehézséget jelent majd, többen egyenesen megoldhatatlannak látják, hogy iskolájukban minden évfolyamon bevezessék a mindennapos testnevelés-oktatást. A helyzetet pedig tovább bonyolítja az állami átvétel és a pedagógus-életpályamodell bevezetése is. Megoldás Mindezek ellenére az iskolák egyéni módszerekkel igyekeznek felkészülni a következő évi kihívásokra. Vannak, akik a délutáni sportköröket estére tolják át, és emellett a kötelezően választható délutáni sportfoglalkozás bevezetését tervezik, mások tanulmányi kirándulássá szeretnék tömbösíteni a pluszórákat. r. Istvánfi saba szerint aggodalomra semmi ok. Az j Széchenyi Terv 12 milliárd forintot tart fenn tornateremépí tés re, amelyből a kültéri udvarok és vizesblokkok is kiépíthetőek és fel újít ha tóak. Szerinte a rendszer ki fog ja kényszeríteni, hogy a felmerülő költs é ge ket állami forrásból fedez zék. Az MTT E álláspontja szerint a lényeg, hogy a döntés jó, hiszen hatalmas előrelépés az egész ség tu da tos ság felé, a megva ló sí tás során felmerülő kétkedés ugyan jogos, de a nehézségek össze fo gás sal megoldhatóak. Kiss Ádám 17

19 vezetés A pedagógusnak a személyisége a munkaeszköze pedagógusok fokozott interakciós s r ségben állandó kapcsolati helyzetben léteznek folyamatosan használ ák és ezáltal fogyaszt ák is a személyiségüket mondta prof dr agdy Emőke a Független edagógiai Intézet edagógus kadémiá án tanárok körében gyakori a mentális megbetegedés a kiégés Mindezek ellen azonban lehet és kell is védekezni a szakember szerint Sok felmérés bizonyítja, hogy a pedagógusok lelki egészsége meglehetősen rozoga állapotban van. s nemcsak a lelki egészségről van szó, hanem az ezzel összefüggő, pszichoszomatikus betegségekről is, nagyon gyakran alakulnak ki például a tanároknál vegetatív idegrendszeri megbetegedések. Nem jól érezzük magunkat a bőrünkben mondta el megkeresésünkre dr. Bagdy Emőke. Az igazság pillanata A pszichológus szerint van egy pedagógus-paradoxon: egyrészt, mint mondja, ez egy magányos foglalkozás, nagy felelősséggel. Amikor a tanítás folyik, nincs mese, az az igazság pillanata, a tanárnak oda kell állni, és ha fáj a feje, ha beteg, tennie kell a dolgát. Másrészt rengeteg emberi kapcsolatban, fokozott interakciós sűrűségben él, állandóan kommunikálnia kell, ami rendkívül kimerítő. Ezért mondják a pszichológusok, hogy a pedagógusi pálya személyiségfogyasztó szakma. Ahhoz, hogy az átmenjen mindaz, amit tanít, hogy elérjen a közlendő a növendékek szívéhez is, ne csak az elméjéhez, nagyon jelen kell lenni, amihez sok energiát kell kibocsátania magából. tánpótlás pedig alig van. Itt másról van szó, mint a színészek esetén, akik belebújnak valakinek a bőrébe, és átlényegülnek azzá. A pedagógusnak csak a saját személyisége van, nincs olyan, hogy eljátszik valamilyen szerepet. Ráadásul őszintének, hitelesnek kell lennie, mert a gyerek automatikusan azokat az üzeneteket szívja magába, amiket a pedagógus a kiállásával, gesztusaival, hangjával üzen. A kommunikáció 93 százalékát ez szabja meg, a szavak mindössze a közölt információ 7 százalékát hordozzák. Az öt fő veszély r. Bagdy Emőke a Pedagógus Akadémián e témában vezetett kurzusa legutóbbi előadásán egy német kutató, Wolfgang Schmidbauer vizsgá lata alapján vázolta, melyek azok a tipikus mentális zavarok, amik a peda gó gu so kat leggyakrabban érik. Mint mondta, sokan válnak például a foglalkozás áldozatává. A lelkes pályakezdő bekerül a tanári közösségbe, sokat vállal, s egyre többet pakolnak is rá, odaadóan végzi az egyre újabb feladatokat, s észre sem veszi, hogy gyakorlatilag nincs már magánélete, az iskolához nem kapcsolódó programja. Visszajelzést nem kap, s ha esetleg nemet mond egy újabb felkérésre, neheztelnek rá. A foglalkozás áldozata lesz, a személyes életét kiszorítja a szakmája. Ehhez hasonló a hasító pedagógus, aki a munkájában a tökéletességre tör, otthon viszont igényes bébi. A munkahelyén száz százalékban helytáll, a magánéletben, a családban viszont egyáltalán nem. Ez Németországban leginkább a férfiakra jellemző: ez a típus hazamegy az iskolából, leül, várja a vacsorát, nézi a tévét, a gyerekeket, 20

20 moderniskola hu vezetés a háztartást a feleségre hagyja. Magyar or szágon az elnőiesedett pálya és a rögzült nemi szerepek miatt ez némileg másként alakul, de létezik. r. Bagdy Emőke szerint a pedagógus állandó adó személyiség, nem tud segítséget kérni, ha szüksége lenne rá. tthon is ez a helyzet, kiszolgálja a családot, de önmagával nem törődik. Egy debreceni kutatás összehasonlította a pedagógusokat egy sor más szakmában dolgozóval, s azt találta, hogy a pedagógusok fordítják a legkevesebb időt magukra. Sok a tanárok között a perfekcionis ta is, aki állandóan elégedetlen, azt érzi, hogy nem elég jó semmilyen terü leten. A pedagógusok ráadásul alig kapnak visszajelzést munkájukról, amit kapnak, az is csak jó adminisztrátor típusú visszajelzés. A következő veszélykategória az érzel mi kalóz. Az ide tartozó tanárok a saját elszegényedett intim szférájukat próbálja pótolni a munkájuk köz ben. Ez a fajta probléma sokszor a tanár-diák szerelemi történetekben jelenik meg. Különösen veszélyeztetettek ebben a férfi tanárok, hiszen apahiányos társadalomban élünk, sok diáklány apa iránti sóvárgását viheti át a tanárára. vjon az ég bennünket attól, hogy munkaalkoholisták legyünk vezette fel az utolsó típust a szakember. Ennek a folyamatnak az első jele az, amikor hazavisszük táskákat, benne a munkát tette hozzá, bár később a kötetlen beszélgetés során a jelen lévő tanárok ezt elengedhetetlennek tartották. A lényeg, hogy amikor a munka miatt már nem tud figyelni az ember semmi másra, senki másra, élete egyéb aspektusaira egyáltalán nem figyel, sőt, azokat is belekeveri a munkába, akkor jó eséllyel mun ka alkoholistának nevezhető. Ez nagyon veszélyes, viselkedési zavart, kimerültséget, depressziót és az ezekkel járó pszichoszomatikus megbetege dé se ket okozhat. r. Bagdy Emőke szerint mindezt úgy lehet megelőzni, ha ma gunkra parancsolunk, hogy nem viszünk haza több munkát, vagy legalábbis lazítunk a kötelességtudatunkon, a megfelelési kényszerünkön. Vágy a változásra Nemcsak az a baj, hogy a boldogság nem jellemző a tanárokra, hanem túl sok a ránk, magyarokra amúgy is oly jellemző nekikeseredés, kétségbeesés a körükben. e mégis a közvetlenebb emberi kapcsolatokban azt tapasztalom, hogy nagy a vágy a változásra. Ez pozitív, hiszen ha egy változtatási vágy indukál valamilyen megoldást, akkor az sikeres is lesz mondja a pszichológus. Szerinte igenis ki lehet törni a belefáradáskiégés ördögi köréből, csak ismerni kell a megfelelő technikákat. A rendelkezésre álló módszerek alapja az ön gon doskodás, befelé figyelés, rela áció és vizualizáció. Ezek a technikák pedig mindenki számára megtanulhatók. r. Bagdy Emőke szerint nagyon egyszerű elsajátítani például a szakszerű rela ációs módszereket, amelyekkel az idegrendszeri folyamatokat lehet megváltoztatni. Nemrég derült ki, hogy a rendszeresen meditációs gyakorlatokat végzők szervezetében kifejezetten magas a sejtmegújulásban döntő szerepet játszó, örök élet enzimnek is hívott telomeráz-szint, míg a nem meditálóknál ugyanez alacsony. e van sok szintén könnyen megtanulható mozgásos terápia is, ami a refle ek tudatos felhasználását könnyíti meg. Ezek olyan konkrét fogások mint például az izmokat a megfelelő sor rendben megfeszítő gyakorlat, amik egy központi idegrendszeri ön kio ldó parancs által megszűntethetik a szorongást. Az egyéni önmentő utak mellett vannak jó közösségi módszerek is. Ilyen például, ha a szellemi környezetszennye zést próbálja kiiktatni egy tantestület. Arról van szó, hogy ha vala ki búsképűen, panaszkodva megy be az emberek közé, akkor a többiek érzelmi agyukkal leolvassák ezt a han gulatot, és így őket is komorabbá változtatja. Ha elszomorodom, az immunrendszert is elszomorítom. Az a szervezet védi az immunrendszert, az egészséget, amely jó kedélyállapottal párosul. Burn out Leggyakrabban a kiégésről hallani. A fenti gyakorlati módszereken túl dr. Bagdy Emőke szerint úgy lehet a legjobban a kiégés ellen küzdeni, ha nem hagyjuk, hogy kivesszen a munkánkból az öröm. Tanuljunk meg új dolgokat, játsszunk, alkalmazzunk új módszereket! tanácsolja. Az egyéni kiégés mellett létezik a közösségi kiégés jelensége is. A közösség fejlődési mintázata mindig leírható a lelkesedés-stagnálásfruszt rá ció- apátia-depresszió képlettel. Ha már a frusztráció állapotba jut egy közösség (mondjuk egy tantestület), ha már tehetetlennek érzi magát a problémák leküzdésében, s a közösségi funkciók is elégtelenné válnak, akkor olyan külső, frissítő behatásokra van szüksége, amikkel megakadályozza a továbbhullást, az apátia, a depresszió állapotát. Ilyenkor érdemes szakemberekhez fordulni, akik esetenként egy-két konzultációval már hathatós segítséget nyújtanak a közösségnek ahhoz, hogy kirángassa önmagát ebből az állapotból. Balla István 21

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára ESTÖRI KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 2016/2017-es tanév témakiírása: Az Esterházy család egy kivételes karrier a 17. században

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL KOVÁCS KATALIN ALPROJEKTVEZETÓ A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT

Részletesebben

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra 2015. Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai a digitális tartalomszolgáltatás terén. Dr. Maruzsa Zoltán elnök

Az Oktatási Hivatal feladatai a digitális tartalomszolgáltatás terén. Dr. Maruzsa Zoltán elnök Az Oktatási Hivatal feladatai a digitális tartalomszolgáltatás terén Dr. Maruzsa Zoltán elnök Tartalomszolgáltatás üzemeltetési feladatai Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. Rendelet

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MEGHÍVÓ az és az Oktatási Hivatal szervezésében Időpont: 2015. szeptember 23. Helyszín: Mercure Budapest Buda Hotel, 1013 Budapest, Krisztina krt. 41 43. A TERVEZETT PROGRAM: 9:00 10:00 REGISZTRÁCIÓ KÖNYVEK

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest 1 Mit tehetünk, hogy ilyen vidáman menjen a munka? 2 Az e-portfólió helye a folyamatban: Lépés a fokozatok között

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

http://informatika.gtportal.eu/ http://www.tehetseggondozas.hu/

http://informatika.gtportal.eu/ http://www.tehetseggondozas.hu/ http://informatika.gtportal.eu/ http://www.tehetseggondozas.hu/ Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Egy hét a kedvencemmel

Egy hét a kedvencemmel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok! A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Iránytűvel a pénzügyi oktatásban

Iránytűvel a pénzügyi oktatásban Iránytűvel a pénzügyi oktatásban Sz. Pap Judit Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016. november 24. Előzmények, háttér Alapítás: A Pénziránytű Alapítványt 2008-ban alapította a Diákhitel Központ,

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben