LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)"

Átírás

1 Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u. 22.; cégjegyzék szám: ; adószám: ; Statisztikai számjel: ) fiókja, (címe:.) képviseletében: (név, beosztás) mint együttes képviseleti joggal felruházott alkalmazottak, mint hitelez (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészr l... (számlatulajdonos neve) 1, szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: (számlatulajdonos neve), szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: mint Számlatulajdonos/ok, (továbbiakban: Számlatulajdonos), valamint (Készfizet kezes), szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: mint Készfizet kezes, továbbiakban (Készfizet kezes) között jelen szerz désben foglalt feltételek mellett. 1.) A szerz dés tárgya 1.1. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére, a... számú lakossági fizetési számlához (továbbiakban: Számla) kapcsolódóan... Ft, azaz... forintnak a Számlatulajdonos által, illet leg részére a fentiekben megjelölt Számlára teljesített rendszeres, munkabér jelleg, havonta beérkez átutalás, valamint hitelfedezeti életbiztosítás megkötésének feltételével... napjától kezd en,... Ft, azaz... forint hitelkeretet tart rendelkezésre. A Számlatulajdonos a jelen szerz dés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerz dést fogyasztóként, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként köti meg A Takarékszövetkezet a hitelkeret terhére és annak erejéig a Számlatulajdonos részére kölcsönöket folyósít, amennyiben a Számla látra szóló követelése a beérkez fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem elegend. A kölcsönök folyósítására - a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig - a Számlatulajdonos külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett hitelösszeg törlesztése a Számlán történ jóváírások erejéig és azok id pontjában automatikusan történik. 1 A kitöltést követ en törlend Készfizet kezes hiányában törlend! Lak.1/

2 A Takarékszövetkezet a hitelkeretet.-tól egy év id tartamra tartja az Ügyfél rendelkezésére, a hitel lejárata. A Számlatulajdonos a hitel lejáratának napján a jelen pontban szabályozott eljárástól függetlenül is köteles a visszafizetési kötelezettségének eleget tenni. A hitelkeret rendelkezésre tartása a Takarékszövetkezet felülvizsgálati eljárása alapján ügyleti évente- hozott pozitív, a jelen szerz dés feltételeit változatlan formában meger sít hiteldöntése eredményeképpen egy-egy további évre a jelen szerz désben szabályozott feltételek mellett automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha bármelyik fél az ügyleti év fordulóját legalább 15 nappal megel en írásban jelzi a másik fél felé a szerz dés megszüntetésére irányuló szándékát. A szerz dés automatikus meghosszabbodásának további feltétele, hogy a Számlatulajdonos legkés bb az ügyleti évforduló napján köteles a 2. pontban meghatározott éves kezelési költséget és a hitelfedezeti életbiztosítás éves díját megfizetni. Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során a Takarékszövetkezet hiteldöntése nem pozitív, vagy a Takarékszövetkezet csak a korábbitól eltér feltételek mellett tesz ajánlatot a hitelkeret további nyújtására, vagy a Számlatulajdonos bármely okból nem kívánja a szerz dést meghosszabbítani, és/vagy a fent részletezett éves díjak megfizetését megtagadja, úgy a hitelkeret az ügyleti év fordulójának napjával lejár, és a fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik. 2.) Hiteldíjak A Takarékszövetkezet a hitelkeret rendelkezésre tartásáért - az igénybevételi lehet ség id tartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után - rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybevett kölcsön összege után ügyleti kamatot számít fel. a./ A felek megállapodnak abban,, hogy az l.) pont szerinti hitelkeret ügyleti kamata az aláírás id pontjában évi %. Az ügyleti kamat mértéke változó, megegyezik a naptári tárgynegyedévben érvényes 3 havi BUBOR + évi % kamatfelár együttes összegével. Az Adós tudomással bír arról, hogy a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot minden naptári negyedév végén a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja el tt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR mértékéhez igazítja, azaz az ügyleti kamat mértékét pontosan olyan mértékben növeli vagy csökkenti, amilyen mértékben a tárgy naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja el tt két nappal érvényes 3 havi BUBOR n tt vagy csökkent az el naptári negyedévben érvényes 3 havi BUBOR-hoz képest. Ez az ügyleti kamat lesz irányadó a következ naptári negyedév teljes id tartamára. A Takarékszövetkezetnek a 3 havi BUBOR-ra, mint referencia kamatlábra nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Amennyiben a 3 havi BUBOR n vagy csökken, úgy az ügyleti kamat a fentebb leírt eljárás szerint növekszik vagy csökken naptári negyedévente. Az Adós tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamat részét képez kamatfelár mértéke a jelen kölcsönszerz dés futamideje alatt állandó, ennek következtében az ügyleti kamat kizárólag a 3 havi BUBOR, mint referenciakamatláb függvényében változik a fentebb írottak szerint. Az els kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap pedig a törlesztést megel nap. b./ a kezelési költség évi %, (minimum Ft), melyet a 1.1. pontban meghatározott hitelkeret után számít fel a Takarékszövetkezet. A kezelési költség egy összegben kerül meghatározásra, melynek megfizetése a hitelkeret beállításakor, illetve a szerz dés automatikus meghosszabbítása esetén - azt követ en évente egy alkalommal, az ügyleti év fordulóján, a következ ügyleti év kezdetekor esedékes, Lak.1/

3 c./ a rendelkezésre tartási jutalék- amely a hitelkeret igénybe nem vett összege után kerül megállapításra-: évi %. A rendelkezésre tartási jutalék felszámításának kezd id pontja a hitelkeret rendelkezésre tartásának els napja, utolsó napja pedig a keret végs lejáratának napját megel nap. d./az ügyleti kamat és a rendelkezésre tartási díj megfizetése havonta, a hó utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy a fizetési kötelezettség az azt követ els munkanapon esedékes. A Számlatulajdonos a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az 1.1. pontban megjelölt lakossági fizetési számláját a kamat, valamint a díjak, költségek esedékes összegével az esedékesség napján megterhelje. e./ Az l.1. pont szerinti hitelkeret teljes induló hiteldíj mutatója (THM), a teljes hitelkeret egy éves igénybevétele esetén, az aláírás id pontjában évi.. %. A teljes hiteldíj mutató (THM) az a) pontban részletezett kamat és a b) és c) pont szerinti díjak mellett az alábbi díjakat és költségeket tartalmazza: Ft Hitelfedezeti életbiztosítás díja (egy évre számított díj) Ft Fizetési számlavezetés díja (egy évre számított) f./ A Számlatulajdonos által fizetend teljes t keösszeg és teljes hiteldíj együttes összege a szerz dés szerinti 1 éves futamid re, a THM számításánál figyelembe vett kamat-, díj-, és költségelemek változatlan felszámításának feltételezése mellett:...ft. 3.) A kamat megváltoztatása A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonossal kötött kölcsönszerz dést, az Általános Szerz dési Feltételeket, a vonatkozó Hirdetményt és az azokban foglalt kamatot, késedelmi kamatot és egyéb szerz déses feltételt egyoldalúan, az Adós számára kedvez en, bármikor, indokolás nélkül módosítani A Takarékszövetkezet nem jogosult a Szerz désben meghatározott ügyleti kamatot egyoldalúan módosítani az Adós számára kedvez tlen módon. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamatnak a 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb változásának függvényében történ változása nem min sül a Takarékszövetkezet egyoldalú kamat-módosításának A szerz désben meghatározott, a naptári tárgynegyedévre érvényes 3 havi BUBOR-t, mint referencia kamatot érint módosítást a módosítás hatálybalépésének napján a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosításról, valamint a törleszt részlet ebb l adódó változásáról legkés bb a módosítás hatálybalépését követ 5. munkanapon postai úton is értesíti. 4.) A szerz déses jogviszony alatt felszámítható díjak,költségek, és azok megváltoztatása ) A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen hitelszerz dés megkötésével, szerz désszer teljesítésével, módosításával és megszüntetésével, valamint a Takarékszövetkezet ügyviteli költségeivel összefügg, azokhoz közvetlenül kapcsolódó, t terhel, esetleges egyéb, a Takarékszövetkezetnek fizetend díjak az alábbiakrendelkezésre tartási díj - Kezelési költség Lak.1/

4 - Szerz désmódosítási díj (minden olyan esetben, amikor a hitel összege, lejárata, az ügyletben kötelezettként szerepl személyek vagy a biztosítékok köre a Számlatulajdonos kérésére megváltozik), - rendkívüli ügyintézési díj (minden, a Számlatulajdonos kérésére végzett, szerz désmódosítást nem igényl tevékenység díja), - a Számlatulajdonos kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor a Számlatulajdonos a hitelügyletével kapcsolatosan nem ingyenes kimutatásokat, elszámolásokat kér), - méltányossági kérelmek elbírálása és ehhez kapcsolódó hitelek folyósítása, a Központi Hitelinformációs Rendszer lekérdezése A fenti díjtételekmértékét a mindenkor érvényes hirdetmény tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a fenti, hitelezéssel kapcsolatos díjak mértékét évente egy alkalommal, minden év április 1. napjával legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett el évi fogyasztói árindexnek megfelel mértékben módosítani. A fenti díjtételeket érint, az Adós számára kedvez tlen módosítást a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megel en a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi. 4.2.). A Takarékszövetkezet tájékoztatja a Számlatulajdonost, hogy a részére vezetett fizetési számlához kapcsolódó - a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges további díjtételek a következ k: - Visszamen leges forgalmi kimutatás díja - Számlakivonat költsége - Sürg sségi szolgáltatással ellátott ajánlott, egyéb küldemények díja - Átutalási megbízás díja (nem hitelezéssel kapcsolatos) a Lakossági forintszámla vezetés Hirdetményében foglaltaknak megfelel en - Hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó átvezetések, tranzakciók díja - Csoportos beszedési megbízás teljesítési díja - Csoportos átutalások jóváírási díja - Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó új felhatalmazás rögzítésének díja - Sorbanálló tételek után felszámítandó díj - Készpénz befizetés díja - Készpénzfelvétel díja - El re megrendelt forint felvételének meghiúsulása miatt fizetend díj - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történ készpénzes befizetés díja - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról történ készpénzes kifizetés díja - Valuta befizetés díja forint számlára - Valuta felvétel díja forint számláról - Jogosult által benyújtott hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés befogadásának díja - Takarékszövetkezeti ügyfél-számláról indított, Giro-ban visszautasított tételek kezelésének díja - Felhatalmazó levelek befogadásának díja - Nyomtatvány költség - Zárlati díj - Forint számláról deviza- és külföldre irányuló HUF átutalás díja - Elhalálozás esetére szóló rendelkezés illetve módosítása díja - Banki igazolások díja ügyfél kérésére (nyugdíjigazolás, egyenleginformáció) - Számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítés díja - Nem szerz désszer magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) díja - Overdraft hitel után felszámított büntet kamat - A készpénz-átutalási megbízás jóváírása után felszámított költség Lak.1/

5 A fenti díjtételek megfizetése a Fizetési Számla Keretszerz dés rendelkezései szerint történik. 4.3.) A Számlatulajdonos tudomásul veszi továbbá, hogy fizetési kötelezettsége áll fenn a jelen fizetési számla hitelkeret-szerz dés megkötése, módosítása, a felek közötti kapcsolattartás, illetve a Takarékszövetkezet igényérvényesítése során harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben közvetlenül, vagy áthárított módon, közvetve - felmerül alábbi költségek tekintetében: - hitelfedezeti életbiztosítás díja - a 6.2. pont szerinti igényérvényesítéssel összefügg költségek Az egyes költségek mértékét vagy a mértékére utalást a Takarékszövetkezet mindenkori, hatályos Hirdetménye tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fenti költségek bármelyikének mértékét - annak tényleges növekedédével arányosan, a tényleges növekedés felmerülésekor a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvez tlenül is módosítani, és a módosítást Hirdetmény útján közzétenni. 5.) A hitel biztosítékai 5.1. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a jelen szerz dés hatályban léte alatt a részére pénzforgalmi úton, havi rendszerességgel teljesített munkabér- vagy egyéb bérjelleg kifizetéseket, ideértve pl. a NYUFIG által folyósított nyugdíjszolgáltatást is, az 1.1. pontban meghatározott lakossági fizetési számlájára kéri átutalni, amely fizetési számláját a jelen szerz dés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai maradéktalan megfizetéséig nem jogosult megszüntetni. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenti vállalás ellenére valamely naptári hónapban bármely okból nem érkezik ilyen jogcím rendszeres átutalás a Számlatulajdonos fizetési számlájára, az olyan szerz désszegésnek min sül, amely a jelen, havi rendszeres jóváíráshoz kötött hitelszerz dés fenntartását lehetetlenné teszi, ezért annak a 6.3. g) pont szerinti azonnali hatályú felmondását eredményezheti A Készfizet kezes a jelen szerz dés aláírásával készfizet kezességet vállal a Takarékszövetkezettel szemben az Számlatulajdonos jelen szerz dés 1. pontjában meghatározott kölcsönt ke tartozása és annak mindenkori járulékai megfizetéséért, mindösszesen legfeljebb. Ft erejéig. A Készfizet kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarékszövetkezet els felszólítására, az abban megjelölt határid n belül, az Számlatulajdonos szerz désszer en kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti a Takarékszövetkezet javára, anélkül, hogy követelhetné, hogy a Takarékszövetkezet a követelését el ször a Számlatulajdonostól hajtsa be. Kijelenti, hogy a jelen kölcsönszerz dés feltételeit ismeri, és azokat tudomásul veszi. A Készfizet kezes kijelenti továbbá, hogy a jelen szerz dést a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köti meg a Takarékszövetkezettel. 5.3 A Számlatulajdonos/ és Készfizet kezes* a következ bankoknál rendelkezik fizetési számlával:... név.. számlaszám... név.. számlaszám A Takarékszövetkezet a késedelembeesés napjától felszámított, a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott mérték késedelmi kamatokkal együtt jogosult a Számlatulajdonos és a Készfizet kezeshez intézett, teljesítésre történ felszólításának eredménytelensége esetén - a Készfizet kezes más hitelintézetnél vezetett fizetési számlájáról a hátralékossá vált tartozást felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján beszedni. A beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen szerz désb l ered teljes tartozás megfizetéséig az Számlatulajdonos vagy a Készfizet kezes által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozat(ok) e szerz dés elválaszthatatlan részét képezi(k). (3. sz. melléklet) 2 Amennyiben Készfizet kezes nem szerepel a kötelezettek körében, úgy e pont törlend! Lak.1/

6 A Számlatulajdonos/ és Készfizet kezes* a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a jelen szerz dés szerinti esedékességi id pontokban, valamint lejáratkor a hiteltartozását és/vagy járulékait nem fizeti meg, úgy a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az el nyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követ en, de minden más fizetési megbízást megel en a lejárt tartozás összegével és más járulékaival bármelyik fizetési számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alapján a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelkezés 34. rendelkezésére figyelemmel megterhelje, továbbá bármely a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájával szemben lejárt követelését beszámítással elégítse ki A Számlatulajdonos vállalja, hogy hitelfedezeti életbiztosítást köt, melynek kizárólagos kedvezményezettje a Takarékszövetkezet. A Számlatulajdonos jelen Szerz dés aláírásával hozzájárul, hogy a fizetési számlájáról a Takarékszövetkezet a hitelfedezeti életbiztosítás díját a biztosító társaság részére átutalja. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitelfedezeti életbiztosítási szerz dést a jelen Szerz dés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti meg. 6.) Fizetési késedelem, felmondás 6.1. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos t ke összege után a 2.a) pontban megjelölt ügyleti kamat + évi 6% együttes mértékének megfelel késedelmi kamatot, míg a hátralékos kamat és egyéb díj vagy költség után évi 6% mérték késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a jelen kölcsön futamideje alatt állandó A késedelem esetén irányadó takarékszövetkezeti eljáráshoz kapcsolódó, egyes m veletek elvégzése esetén felszámított költségek és díjak az alábbiak: -Tájékoztató levél fizetési kötelezettség elmaradásáról - Felszólítás, felmondás díja - KHR lekérdezés díja - Lakcím lekérdezés díja - Céginformáció A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerz désb l származó fizetési kötelezettségének határid ben nem tesz eleget és a Takarékszövetkezet felmondási jogát gyakorolja, úgy a Takarékszövetkezet igényérvényesítési joga megnyílik. Ez esetben a Számlatulajdonos a fennálló, valamint a felmondás következtében lejárttá váló tartozás teljes összegének megfizetése mellett - köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerül valamennyi költségét, díját egyéb kiadásait (végrehajtási díjak, perköltség, ügyvédi munkadíj stb.) is A Takarékszövetkezet az alábbi esetek bármelyikében jogosult a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondására, ha: a) a Számlatulajdonos mint adós körülményeiben lényeges kedvez tlen változás állt be, és a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felszólítására sem ad a Takarékszövetkezet számára megfelel biztosítékot; b) a Számlatulajdonos mint adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a jelen szerz dés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; c) a Számlatulajdonos mint adós a fizet képességére vonatkozó, valamint a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönök fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza, d) a Számlatulajdonos mint adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a hitelkeret terhére Lak.1/

7 igénybe vett kölcsön(ök) visszafizetésének lehet ségét; e) a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök)re nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthet sége jelent sen csökkent,- ide értve azt is, ha a Számlatulajdonos az 1.1. pontban foglalt rendszeres átutalási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy annak nem szerez érvényt, és az 1.1. pontban vállalt rendszeres átutalási kötelezettség a megjelölt összeg legalább 70%-ig nem teljesül - és a biztosítékot a Számlatulajdonos mint adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki; f) a Számlatulajdonos mint adós a jelen szerz dés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását a Takarékszövetkezetnek - a teljes tartozás összegére, a növekv kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre való figyelemfelhívását is tartalmazó - el zetes fizetési felszólítására sem pótolja; g) a Számlatulajdonos mint adós vagy az adós tartozásáért biztosítékot nyújtó személy olyan szerz désszeg magatartást tanúsít, amely - az adott szerz dést megköt feleknek a jelen, vagy a biztosítéki szerz désben rögzített megállapodása alapján a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a fenti a) és e) pontokban szabályozott felmondási jogával a Számlatulajdonos megfelel biztosíték adására történ felszólítása nélkül is élhet, amennyiben nyilvánvaló, hogy a Számlatulajdonos megfelel biztosíték nyújtására nem képes. A jelen szerz dés azonnali hatályú felmondása esetén a Számlatulajdonos a felmondás id pontjában még fennálló teljes hiteltartozása esedékessé válik, és azt köteles a Takarékszövetkezetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet behajtási eljárást indít jogos követelésének érvényesítése iránt A Számlatulajdonos fizetési késedelme esetén a 6.3. f) pontban hivatkozott el zetes írásbeli fizetési felszólítást, továbbá minden egyéb, az Adóshoz címzett és a felmondás lehet ségét kilátásba helyez felszólítást a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos mellett megküldi még amennyiben az 5. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizet kezességvállalás a készfizet kezesnek is A Takarékszövetkezet a jelen szerz dés felmondásáról szóló értesítését a Számlatulajdonos mellett megküldi még amennyiben az 5. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizet kezességvállalás a készfizet kezesnek is. 7.) Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) 7.1. Az Számlatulajdonosnak tudomása van arról, hogy a jelen szerz dés megkötését követ en a Takarékszövetkezet köteles a központi hitelinformációs rendszerr l szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) értelmében az Számlatulajdonos törvényben meghatározott azonosító adatait és a jelen szerz désre vonatkozó adatokat mint referenciaadatokat átadni a KHR-nek. (un. pozitív adósnyilvántartás) Az Számlatulajdonos külön nyilatkozatban jogosult hozzájárulni, vagy hozzájárulását megtagadni ahhoz, hogy referenciaadatait a KHR-b l más referencia-szolgáltató átvehesse, illetve a szerz déses jogviszony megsz nését követ en a KHR ezen alpont szerinti referencia adatait további, legfeljebb 5 évig kezelje A Számlatulajdonos tudomásul veszi, ha a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerz désben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés id pontjában érvényes legkisebb összeg havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére az Számlatulajdonos referenciaadatait KHR törvényben meghatározott módon és tartalommal meg kell küldenie. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Számlatulajdonost a referenciaadatainak KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére történ tervezett megküldését megel 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerz désben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait megküldi a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak. Lak.1/

8 A KHR az átadott referenciaadatokat az adatátadás id pontjától számított 5 évig kezeli, majd törli, azonban a késedelmes tartozás teljesítése esetén az adatok már a teljesítést l számított 1 év elteltével törlésre kerülnek Az Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a KHR-be, jelen alpont szerint történt adatátadást követ en a KHRben kezelt referenciaadatait a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás további, a KHR-hez csatlakozott referenciaadatszolgáltatók részére is átadhatja Az Számlatulajdonos jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, továbbá arról, hogy mely referenciaadat-szolgáltató, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adataihoz Az Számlatulajdonos kifogást emelhet adatai jogellenes átadása vagy kezelése ellen, és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben a kifogás nem vezet eredményre, az Számlatulajdonos pert indíthat a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás ellen A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követ legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Számlatulajdonost az adatszolgáltatás megtörténtér l A jelen szerz dés 1.sz. mellékletét képez KHR nyilatkozat aláírásával a Számlatulajdonos elismeri, hogy a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillet jogokról, a kezelt adatok célhoz kötött felhasználásáról és a jogorvoslat lehet ségér l az el zetesen rendelkezésére bocsátott tájékoztatást tudomásul vette, és a szerz dést ennek ismeretében írja alá. 8.) Elállás A Számlatulajdonos a jelen szerz dést l, a szerz déskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül jogosult elállni, amennyiben a hitelkeretet még nem vette igénybe. Amennyiben a hitelkeretet a szerz déskötést l számított tizennégy napon belül a Számlatulajdonos igénybe vette, úgy a Számlatulajdonosnak joga van a hitelszerz dést díjmentesen felmondani. A Számlatulajdonos elállási/felmondási szándéka esetén az elállási/felmondó nyilatkozatát legkés bb a fenti határid utolsó napján köteles postára adni vagy egyéb igazolható módon a Takarékszövetkezetnek elküldeni. Amennyiben a Számlatulajdonos igénybe vette a hitelkeretet, akkor elállás/felmondás esetén a Számlatulajdonos az elállási/felmondó nyilatkozat elküldését követ en haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles az igénybe vett összeget és annak szerz dés szerinti kamatát a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 9.) Egyetemlegesség A jelen hitelszerz désb l folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A hitellel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Számlatulajdonos kezéhez joghatályosan kézbesíthet k. 10.) Hozzájárulások A Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes * el tt ismert, hogy a takarékszövetkezet szolgáltatásának igénybevételére irányuló, vagy azt biztosító szerz dések végrehajtása céljából személyes adatokat kezel. A Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes* a jelen szerz dés aláírásával is meger síti, hogy a szerz déses jogviszony létesítését megel en el zetes írásos adatvédelmi tájékoztatást kapott. A Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes* az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban jelzett jogszabályok alapján történ kötelez adatkezelést tudomásul veszi, továbbá kijelenti, hogy a jelen szerz dés 2. sz. mellékletét képez Adatkezelési * Amennyiben Készfizet kezes nem szerepel a kötelezettek körében, úgy e szövegész törlend! Lak.1/

9 nyilatkozat aláírásával hozzájárult személyes adatainak az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez. 11.) Egyéb rendelkezések Amennyiben a Számlatulajdonos az 1.1. pontban foglalt rendszeres átutalási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy annak nem szerez érvényt, és az 1.1. pontban vállalt rendszeres átutalási kötelezettség a megjelölt összeg legalább 70%-ig nem teljesül, s ezáltal jelen ügylet fedezettsége csökken, és a hitel biztosítékát a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki, a Takarékszövetkezet jogosult azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, vagy a hitelkeret összegének módosítását kezdeményezni. A Számlatulajdonos Számlájára érkez rendszeres átutalások összegének emelkedése esetén, írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a hitelkeret 1.1. pont szerinti összegének megemelését Jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejött Fizetési számla keretszerz désben, a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Üzletszabályzatában, az Általános Szerz dési Feltételeiben és Hirdetményében, valamint a Polgári Törvénykönyvben és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadóak. Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes* kijelenti, hogy a hivatkozott takarékszövetkezeti dokumentumok tartalmát ismeri, a Takarékszövetkezett l kell magyarázatot kapott azok megértéséhez, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelez nek fogadja el ) A Készfizet kezes a jelen szerz dés aláírásával elismeri, hogy a Takarékszövetkezett l a szerz dés aláírását megel en tájékoztatást kapott a kezesi jogairól és kötelezettségeir l, továbbá mindazon lényeges információkról, amelyek a hiteldöntés meghozatalakor a Takarékszövetkezet által ismertek voltak a Számlatulajdonos adós vagyoni helyzetét illet en, a jelen szerz dés egyéb biztosítékairól, és a jelen fizetési számlahitel kockázatairól. A Készfizet kezes kijelenti továbbá, hogy a jelen szerz dés minden rendelkezését megismerte és a Takarékszövetkezett l kell magyarázatot kapott azok megértéséhez Szerz felek a jelen szerz dés alapján közöttük támadt vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, melynek sikertelensége esetére alávetik magukat a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben a jogvita elbírálása járásbírósági hatáskörbe tartozik A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Ezt a Szerz dést a szerz Felek elolvasták és annak tartalmát a szerz dés valamennyi feltételének kell részletességgel történ megtárgyalását követ en -, mint akaratukkal mindenben megegyez t, jóváhagyólag írták alá, valamint a szerz dés aláírásával egyidej leg annak egy példányát a Számlatulajdonos/ok a hatályos Általános Szerz dési Feltételekkel együtt átvette/ék. 12.) A jelen szerz dés mellékletei: - 1.sz. melléklet: KHR nyilatkozat - 2.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat - 3.sz. melléklet: Felhatalmazó levél a beszedési megbízás benyújtására - 4.sz. melléklet: Lakossági Kölcsönök Általános Szerz dési Feltételei - 5.sz. melléklet: Hitelfedezeti életbiztosítási kötvény..,201.. Lak.1/

10 Számlatulajdonos aláírása Számlatulajdonos aláírása Név:... Név:. személyi ig. száma:.. személyi ig.száma:.... Készfizet kezes aláírása Név:... személyi ig. száma:.. Ph.... Takarékszövetkezet Nevek: Beosztások: Alulírottak igazoljuk, hogy a Számlatulajdonos (és a Készfizet kezes)* a szerz dést el ttünk mint tanuk el tt írta alá. Tanú: Tanú: Név: Név:.. Lakcím:. Lakcím: Lak.1/

fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZ DÉS (óvadék fedezete mellett)

fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZ DÉS (óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZ DÉS (óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömr, Pet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l THM módosítás 2014. július 1-jén Vállalkozói hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2013. február 11-jén Hatályos: 2013. április 11-jét l THM módosítás: 2013. április 24.

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2013. február 11-jén Hatályos: 2013. április 11-jét l THM módosítás: 2013. április 24. LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. február 11-jén Hatályos: 2013. április 11-jét l THM módosítás: 2013. április 24. Éven belüli lejárattal PÁTRIA Fizetési számla hitelkeret

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. január

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2015. február 1-jén Hatályos: 2015. február 1-jét l

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2015. február 1-jén Hatályos: 2015. február 1-jét l LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2015. február 1-jén Hatályos: 2015. február 1-jét l Termék megnevezése Éven belüli lejárattal 2015. február 1-jét l befogadott hitelkérelmek esetén

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. március

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. június

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós).

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós). Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a tejtermeléshez igénybe vehető kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek : egyrészről

Részletesebben

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ügyféltájékoztató A PÁTRIA ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ismerjük a megoldást, válasszon! Mire használható? Mennyi? Otthonteremtési állami kamattámogatott

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés HITELSZÁMA: mely létrejött a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet (3915 Tarcal, Fő út 66. cégjegyzékszám: 05-02-000269,... kirendeltség (címe......

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: július 21-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: július 21-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2014. július 21-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb tételek módosítása: 2014. április 16-án Hatályos: 2014. május

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Hitelszerződés száma:... Amely egyrészről a Pillér Takarékszövetkezet (székhely:.6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. cégjegyzékszáma: 06-02-000014,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére

Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére Iktatószám:.. Készítette: Ellenőrizte:.. V/3. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 5932 Gádoros, Nagy u. 63., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI és ÖNKORMÁNYZATI HITELPROGRAMOK

VÁLLALKOZÓI és ÖNKORMÁNYZATI HITELPROGRAMOK A Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott és kiemelt közvetít ként biztosított VÁLLALKOZÓI és ÖNKORMÁNYZATI HITELPROGRAMOK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2014. július 1-jét l ak 2014. január 1-jét l Hitelezéssel

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez 1 Hiteliktatószám Ügyintéző: Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (címe: cégjegyzékszám: ) a továbbiakban: Takarékszövetkezet és Számlatulajdonos

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Ügyintéző aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Amely létrejött egyrészről a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LOMBARD HITEL HITELDÍJ, DÍJ ÉS KÖLTSÉG TÉTELEIRŐL

HIRDETMÉNY A LOMBARD HITEL HITELDÍJ, DÍJ ÉS KÖLTSÉG TÉTELEIRŐL HIRDETMÉNY A LOMBARD HITEL HITELDÍJ, DÍJ ÉS KÖLTSÉG TÉTELEIRŐL Hatályos 2010. február 15-től (A változások a szövegben dőlten, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!) Érvényes a 2009. december 14-től

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben