LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)"

Átírás

1 Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u. 22.; cégjegyzék szám: ; adószám: ; Statisztikai számjel: ) fiókja, (címe:.) képviseletében: (név, beosztás) mint együttes képviseleti joggal felruházott alkalmazottak, mint hitelez (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészr l... (számlatulajdonos neve) 1, szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: (számlatulajdonos neve), szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: mint Számlatulajdonos/ok, (továbbiakban: Számlatulajdonos), valamint (Készfizet kezes), szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: mint Készfizet kezes, továbbiakban (Készfizet kezes) között jelen szerz désben foglalt feltételek mellett. 1.) A szerz dés tárgya 1.1. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére, a... számú lakossági fizetési számlához (továbbiakban: Számla) kapcsolódóan... Ft, azaz... forintnak a Számlatulajdonos által, illet leg részére a fentiekben megjelölt Számlára teljesített rendszeres, munkabér jelleg, havonta beérkez átutalás, valamint hitelfedezeti életbiztosítás megkötésének feltételével... napjától kezd en,... Ft, azaz... forint hitelkeretet tart rendelkezésre. A Számlatulajdonos a jelen szerz dés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerz dést fogyasztóként, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként köti meg A Takarékszövetkezet a hitelkeret terhére és annak erejéig a Számlatulajdonos részére kölcsönöket folyósít, amennyiben a Számla látra szóló követelése a beérkez fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem elegend. A kölcsönök folyósítására - a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig - a Számlatulajdonos külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett hitelösszeg törlesztése a Számlán történ jóváírások erejéig és azok id pontjában automatikusan történik. 1 A kitöltést követ en törlend Készfizet kezes hiányában törlend! Lak.1/

2 A Takarékszövetkezet a hitelkeretet.-tól egy év id tartamra tartja az Ügyfél rendelkezésére, a hitel lejárata. A Számlatulajdonos a hitel lejáratának napján a jelen pontban szabályozott eljárástól függetlenül is köteles a visszafizetési kötelezettségének eleget tenni. A hitelkeret rendelkezésre tartása a Takarékszövetkezet felülvizsgálati eljárása alapján ügyleti évente- hozott pozitív, a jelen szerz dés feltételeit változatlan formában meger sít hiteldöntése eredményeképpen egy-egy további évre a jelen szerz désben szabályozott feltételek mellett automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha bármelyik fél az ügyleti év fordulóját legalább 15 nappal megel en írásban jelzi a másik fél felé a szerz dés megszüntetésére irányuló szándékát. A szerz dés automatikus meghosszabbodásának további feltétele, hogy a Számlatulajdonos legkés bb az ügyleti évforduló napján köteles a 2. pontban meghatározott éves kezelési költséget és a hitelfedezeti életbiztosítás éves díját megfizetni. Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során a Takarékszövetkezet hiteldöntése nem pozitív, vagy a Takarékszövetkezet csak a korábbitól eltér feltételek mellett tesz ajánlatot a hitelkeret további nyújtására, vagy a Számlatulajdonos bármely okból nem kívánja a szerz dést meghosszabbítani, és/vagy a fent részletezett éves díjak megfizetését megtagadja, úgy a hitelkeret az ügyleti év fordulójának napjával lejár, és a fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik. 2.) Hiteldíjak A Takarékszövetkezet a hitelkeret rendelkezésre tartásáért - az igénybevételi lehet ség id tartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után - rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybevett kölcsön összege után ügyleti kamatot számít fel. a./ A felek megállapodnak abban,, hogy az l.) pont szerinti hitelkeret ügyleti kamata az aláírás id pontjában évi %. Az ügyleti kamat mértéke változó, megegyezik a naptári tárgynegyedévben érvényes 3 havi BUBOR + évi % kamatfelár együttes összegével. Az Adós tudomással bír arról, hogy a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot minden naptári negyedév végén a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja el tt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR mértékéhez igazítja, azaz az ügyleti kamat mértékét pontosan olyan mértékben növeli vagy csökkenti, amilyen mértékben a tárgy naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja el tt két nappal érvényes 3 havi BUBOR n tt vagy csökkent az el naptári negyedévben érvényes 3 havi BUBOR-hoz képest. Ez az ügyleti kamat lesz irányadó a következ naptári negyedév teljes id tartamára. A Takarékszövetkezetnek a 3 havi BUBOR-ra, mint referencia kamatlábra nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Amennyiben a 3 havi BUBOR n vagy csökken, úgy az ügyleti kamat a fentebb leírt eljárás szerint növekszik vagy csökken naptári negyedévente. Az Adós tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamat részét képez kamatfelár mértéke a jelen kölcsönszerz dés futamideje alatt állandó, ennek következtében az ügyleti kamat kizárólag a 3 havi BUBOR, mint referenciakamatláb függvényében változik a fentebb írottak szerint. Az els kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap pedig a törlesztést megel nap. b./ a kezelési költség évi %, (minimum Ft), melyet a 1.1. pontban meghatározott hitelkeret után számít fel a Takarékszövetkezet. A kezelési költség egy összegben kerül meghatározásra, melynek megfizetése a hitelkeret beállításakor, illetve a szerz dés automatikus meghosszabbítása esetén - azt követ en évente egy alkalommal, az ügyleti év fordulóján, a következ ügyleti év kezdetekor esedékes, Lak.1/

3 c./ a rendelkezésre tartási jutalék- amely a hitelkeret igénybe nem vett összege után kerül megállapításra-: évi %. A rendelkezésre tartási jutalék felszámításának kezd id pontja a hitelkeret rendelkezésre tartásának els napja, utolsó napja pedig a keret végs lejáratának napját megel nap. d./az ügyleti kamat és a rendelkezésre tartási díj megfizetése havonta, a hó utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy a fizetési kötelezettség az azt követ els munkanapon esedékes. A Számlatulajdonos a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az 1.1. pontban megjelölt lakossági fizetési számláját a kamat, valamint a díjak, költségek esedékes összegével az esedékesség napján megterhelje. e./ Az l.1. pont szerinti hitelkeret teljes induló hiteldíj mutatója (THM), a teljes hitelkeret egy éves igénybevétele esetén, az aláírás id pontjában évi.. %. A teljes hiteldíj mutató (THM) az a) pontban részletezett kamat és a b) és c) pont szerinti díjak mellett az alábbi díjakat és költségeket tartalmazza: Ft Hitelfedezeti életbiztosítás díja (egy évre számított díj) Ft Fizetési számlavezetés díja (egy évre számított) f./ A Számlatulajdonos által fizetend teljes t keösszeg és teljes hiteldíj együttes összege a szerz dés szerinti 1 éves futamid re, a THM számításánál figyelembe vett kamat-, díj-, és költségelemek változatlan felszámításának feltételezése mellett:...ft. 3.) A kamat megváltoztatása A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonossal kötött kölcsönszerz dést, az Általános Szerz dési Feltételeket, a vonatkozó Hirdetményt és az azokban foglalt kamatot, késedelmi kamatot és egyéb szerz déses feltételt egyoldalúan, az Adós számára kedvez en, bármikor, indokolás nélkül módosítani A Takarékszövetkezet nem jogosult a Szerz désben meghatározott ügyleti kamatot egyoldalúan módosítani az Adós számára kedvez tlen módon. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamatnak a 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb változásának függvényében történ változása nem min sül a Takarékszövetkezet egyoldalú kamat-módosításának A szerz désben meghatározott, a naptári tárgynegyedévre érvényes 3 havi BUBOR-t, mint referencia kamatot érint módosítást a módosítás hatálybalépésének napján a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosításról, valamint a törleszt részlet ebb l adódó változásáról legkés bb a módosítás hatálybalépését követ 5. munkanapon postai úton is értesíti. 4.) A szerz déses jogviszony alatt felszámítható díjak,költségek, és azok megváltoztatása ) A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen hitelszerz dés megkötésével, szerz désszer teljesítésével, módosításával és megszüntetésével, valamint a Takarékszövetkezet ügyviteli költségeivel összefügg, azokhoz közvetlenül kapcsolódó, t terhel, esetleges egyéb, a Takarékszövetkezetnek fizetend díjak az alábbiakrendelkezésre tartási díj - Kezelési költség Lak.1/

4 - Szerz désmódosítási díj (minden olyan esetben, amikor a hitel összege, lejárata, az ügyletben kötelezettként szerepl személyek vagy a biztosítékok köre a Számlatulajdonos kérésére megváltozik), - rendkívüli ügyintézési díj (minden, a Számlatulajdonos kérésére végzett, szerz désmódosítást nem igényl tevékenység díja), - a Számlatulajdonos kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor a Számlatulajdonos a hitelügyletével kapcsolatosan nem ingyenes kimutatásokat, elszámolásokat kér), - méltányossági kérelmek elbírálása és ehhez kapcsolódó hitelek folyósítása, a Központi Hitelinformációs Rendszer lekérdezése A fenti díjtételekmértékét a mindenkor érvényes hirdetmény tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a fenti, hitelezéssel kapcsolatos díjak mértékét évente egy alkalommal, minden év április 1. napjával legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett el évi fogyasztói árindexnek megfelel mértékben módosítani. A fenti díjtételeket érint, az Adós számára kedvez tlen módosítást a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megel en a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi. 4.2.). A Takarékszövetkezet tájékoztatja a Számlatulajdonost, hogy a részére vezetett fizetési számlához kapcsolódó - a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges további díjtételek a következ k: - Visszamen leges forgalmi kimutatás díja - Számlakivonat költsége - Sürg sségi szolgáltatással ellátott ajánlott, egyéb küldemények díja - Átutalási megbízás díja (nem hitelezéssel kapcsolatos) a Lakossági forintszámla vezetés Hirdetményében foglaltaknak megfelel en - Hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó átvezetések, tranzakciók díja - Csoportos beszedési megbízás teljesítési díja - Csoportos átutalások jóváírási díja - Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó új felhatalmazás rögzítésének díja - Sorbanálló tételek után felszámítandó díj - Készpénz befizetés díja - Készpénzfelvétel díja - El re megrendelt forint felvételének meghiúsulása miatt fizetend díj - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történ készpénzes befizetés díja - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról történ készpénzes kifizetés díja - Valuta befizetés díja forint számlára - Valuta felvétel díja forint számláról - Jogosult által benyújtott hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés befogadásának díja - Takarékszövetkezeti ügyfél-számláról indított, Giro-ban visszautasított tételek kezelésének díja - Felhatalmazó levelek befogadásának díja - Nyomtatvány költség - Zárlati díj - Forint számláról deviza- és külföldre irányuló HUF átutalás díja - Elhalálozás esetére szóló rendelkezés illetve módosítása díja - Banki igazolások díja ügyfél kérésére (nyugdíjigazolás, egyenleginformáció) - Számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítés díja - Nem szerz désszer magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) díja - Overdraft hitel után felszámított büntet kamat - A készpénz-átutalási megbízás jóváírása után felszámított költség Lak.1/

5 A fenti díjtételek megfizetése a Fizetési Számla Keretszerz dés rendelkezései szerint történik. 4.3.) A Számlatulajdonos tudomásul veszi továbbá, hogy fizetési kötelezettsége áll fenn a jelen fizetési számla hitelkeret-szerz dés megkötése, módosítása, a felek közötti kapcsolattartás, illetve a Takarékszövetkezet igényérvényesítése során harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben közvetlenül, vagy áthárított módon, közvetve - felmerül alábbi költségek tekintetében: - hitelfedezeti életbiztosítás díja - a 6.2. pont szerinti igényérvényesítéssel összefügg költségek Az egyes költségek mértékét vagy a mértékére utalást a Takarékszövetkezet mindenkori, hatályos Hirdetménye tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fenti költségek bármelyikének mértékét - annak tényleges növekedédével arányosan, a tényleges növekedés felmerülésekor a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvez tlenül is módosítani, és a módosítást Hirdetmény útján közzétenni. 5.) A hitel biztosítékai 5.1. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a jelen szerz dés hatályban léte alatt a részére pénzforgalmi úton, havi rendszerességgel teljesített munkabér- vagy egyéb bérjelleg kifizetéseket, ideértve pl. a NYUFIG által folyósított nyugdíjszolgáltatást is, az 1.1. pontban meghatározott lakossági fizetési számlájára kéri átutalni, amely fizetési számláját a jelen szerz dés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai maradéktalan megfizetéséig nem jogosult megszüntetni. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenti vállalás ellenére valamely naptári hónapban bármely okból nem érkezik ilyen jogcím rendszeres átutalás a Számlatulajdonos fizetési számlájára, az olyan szerz désszegésnek min sül, amely a jelen, havi rendszeres jóváíráshoz kötött hitelszerz dés fenntartását lehetetlenné teszi, ezért annak a 6.3. g) pont szerinti azonnali hatályú felmondását eredményezheti A Készfizet kezes a jelen szerz dés aláírásával készfizet kezességet vállal a Takarékszövetkezettel szemben az Számlatulajdonos jelen szerz dés 1. pontjában meghatározott kölcsönt ke tartozása és annak mindenkori járulékai megfizetéséért, mindösszesen legfeljebb. Ft erejéig. A Készfizet kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarékszövetkezet els felszólítására, az abban megjelölt határid n belül, az Számlatulajdonos szerz désszer en kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti a Takarékszövetkezet javára, anélkül, hogy követelhetné, hogy a Takarékszövetkezet a követelését el ször a Számlatulajdonostól hajtsa be. Kijelenti, hogy a jelen kölcsönszerz dés feltételeit ismeri, és azokat tudomásul veszi. A Készfizet kezes kijelenti továbbá, hogy a jelen szerz dést a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köti meg a Takarékszövetkezettel. 5.3 A Számlatulajdonos/ és Készfizet kezes* a következ bankoknál rendelkezik fizetési számlával:... név.. számlaszám... név.. számlaszám A Takarékszövetkezet a késedelembeesés napjától felszámított, a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott mérték késedelmi kamatokkal együtt jogosult a Számlatulajdonos és a Készfizet kezeshez intézett, teljesítésre történ felszólításának eredménytelensége esetén - a Készfizet kezes más hitelintézetnél vezetett fizetési számlájáról a hátralékossá vált tartozást felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján beszedni. A beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen szerz désb l ered teljes tartozás megfizetéséig az Számlatulajdonos vagy a Készfizet kezes által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozat(ok) e szerz dés elválaszthatatlan részét képezi(k). (3. sz. melléklet) 2 Amennyiben Készfizet kezes nem szerepel a kötelezettek körében, úgy e pont törlend! Lak.1/

6 A Számlatulajdonos/ és Készfizet kezes* a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a jelen szerz dés szerinti esedékességi id pontokban, valamint lejáratkor a hiteltartozását és/vagy járulékait nem fizeti meg, úgy a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az el nyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követ en, de minden más fizetési megbízást megel en a lejárt tartozás összegével és más járulékaival bármelyik fizetési számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alapján a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelkezés 34. rendelkezésére figyelemmel megterhelje, továbbá bármely a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájával szemben lejárt követelését beszámítással elégítse ki A Számlatulajdonos vállalja, hogy hitelfedezeti életbiztosítást köt, melynek kizárólagos kedvezményezettje a Takarékszövetkezet. A Számlatulajdonos jelen Szerz dés aláírásával hozzájárul, hogy a fizetési számlájáról a Takarékszövetkezet a hitelfedezeti életbiztosítás díját a biztosító társaság részére átutalja. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitelfedezeti életbiztosítási szerz dést a jelen Szerz dés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti meg. 6.) Fizetési késedelem, felmondás 6.1. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos t ke összege után a 2.a) pontban megjelölt ügyleti kamat + évi 6% együttes mértékének megfelel késedelmi kamatot, míg a hátralékos kamat és egyéb díj vagy költség után évi 6% mérték késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a jelen kölcsön futamideje alatt állandó A késedelem esetén irányadó takarékszövetkezeti eljáráshoz kapcsolódó, egyes m veletek elvégzése esetén felszámított költségek és díjak az alábbiak: -Tájékoztató levél fizetési kötelezettség elmaradásáról - Felszólítás, felmondás díja - KHR lekérdezés díja - Lakcím lekérdezés díja - Céginformáció A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerz désb l származó fizetési kötelezettségének határid ben nem tesz eleget és a Takarékszövetkezet felmondási jogát gyakorolja, úgy a Takarékszövetkezet igényérvényesítési joga megnyílik. Ez esetben a Számlatulajdonos a fennálló, valamint a felmondás következtében lejárttá váló tartozás teljes összegének megfizetése mellett - köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerül valamennyi költségét, díját egyéb kiadásait (végrehajtási díjak, perköltség, ügyvédi munkadíj stb.) is A Takarékszövetkezet az alábbi esetek bármelyikében jogosult a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondására, ha: a) a Számlatulajdonos mint adós körülményeiben lényeges kedvez tlen változás állt be, és a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felszólítására sem ad a Takarékszövetkezet számára megfelel biztosítékot; b) a Számlatulajdonos mint adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a jelen szerz dés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; c) a Számlatulajdonos mint adós a fizet képességére vonatkozó, valamint a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönök fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza, d) a Számlatulajdonos mint adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a hitelkeret terhére Lak.1/

7 igénybe vett kölcsön(ök) visszafizetésének lehet ségét; e) a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök)re nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthet sége jelent sen csökkent,- ide értve azt is, ha a Számlatulajdonos az 1.1. pontban foglalt rendszeres átutalási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy annak nem szerez érvényt, és az 1.1. pontban vállalt rendszeres átutalási kötelezettség a megjelölt összeg legalább 70%-ig nem teljesül - és a biztosítékot a Számlatulajdonos mint adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki; f) a Számlatulajdonos mint adós a jelen szerz dés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását a Takarékszövetkezetnek - a teljes tartozás összegére, a növekv kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre való figyelemfelhívását is tartalmazó - el zetes fizetési felszólítására sem pótolja; g) a Számlatulajdonos mint adós vagy az adós tartozásáért biztosítékot nyújtó személy olyan szerz désszeg magatartást tanúsít, amely - az adott szerz dést megköt feleknek a jelen, vagy a biztosítéki szerz désben rögzített megállapodása alapján a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a fenti a) és e) pontokban szabályozott felmondási jogával a Számlatulajdonos megfelel biztosíték adására történ felszólítása nélkül is élhet, amennyiben nyilvánvaló, hogy a Számlatulajdonos megfelel biztosíték nyújtására nem képes. A jelen szerz dés azonnali hatályú felmondása esetén a Számlatulajdonos a felmondás id pontjában még fennálló teljes hiteltartozása esedékessé válik, és azt köteles a Takarékszövetkezetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet behajtási eljárást indít jogos követelésének érvényesítése iránt A Számlatulajdonos fizetési késedelme esetén a 6.3. f) pontban hivatkozott el zetes írásbeli fizetési felszólítást, továbbá minden egyéb, az Adóshoz címzett és a felmondás lehet ségét kilátásba helyez felszólítást a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos mellett megküldi még amennyiben az 5. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizet kezességvállalás a készfizet kezesnek is A Takarékszövetkezet a jelen szerz dés felmondásáról szóló értesítését a Számlatulajdonos mellett megküldi még amennyiben az 5. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizet kezességvállalás a készfizet kezesnek is. 7.) Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) 7.1. Az Számlatulajdonosnak tudomása van arról, hogy a jelen szerz dés megkötését követ en a Takarékszövetkezet köteles a központi hitelinformációs rendszerr l szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) értelmében az Számlatulajdonos törvényben meghatározott azonosító adatait és a jelen szerz désre vonatkozó adatokat mint referenciaadatokat átadni a KHR-nek. (un. pozitív adósnyilvántartás) Az Számlatulajdonos külön nyilatkozatban jogosult hozzájárulni, vagy hozzájárulását megtagadni ahhoz, hogy referenciaadatait a KHR-b l más referencia-szolgáltató átvehesse, illetve a szerz déses jogviszony megsz nését követ en a KHR ezen alpont szerinti referencia adatait további, legfeljebb 5 évig kezelje A Számlatulajdonos tudomásul veszi, ha a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerz désben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés id pontjában érvényes legkisebb összeg havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére az Számlatulajdonos referenciaadatait KHR törvényben meghatározott módon és tartalommal meg kell küldenie. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Számlatulajdonost a referenciaadatainak KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére történ tervezett megküldését megel 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerz désben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait megküldi a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak. Lak.1/

8 A KHR az átadott referenciaadatokat az adatátadás id pontjától számított 5 évig kezeli, majd törli, azonban a késedelmes tartozás teljesítése esetén az adatok már a teljesítést l számított 1 év elteltével törlésre kerülnek Az Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a KHR-be, jelen alpont szerint történt adatátadást követ en a KHRben kezelt referenciaadatait a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás további, a KHR-hez csatlakozott referenciaadatszolgáltatók részére is átadhatja Az Számlatulajdonos jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, továbbá arról, hogy mely referenciaadat-szolgáltató, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adataihoz Az Számlatulajdonos kifogást emelhet adatai jogellenes átadása vagy kezelése ellen, és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben a kifogás nem vezet eredményre, az Számlatulajdonos pert indíthat a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás ellen A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követ legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Számlatulajdonost az adatszolgáltatás megtörténtér l A jelen szerz dés 1.sz. mellékletét képez KHR nyilatkozat aláírásával a Számlatulajdonos elismeri, hogy a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillet jogokról, a kezelt adatok célhoz kötött felhasználásáról és a jogorvoslat lehet ségér l az el zetesen rendelkezésére bocsátott tájékoztatást tudomásul vette, és a szerz dést ennek ismeretében írja alá. 8.) Elállás A Számlatulajdonos a jelen szerz dést l, a szerz déskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül jogosult elállni, amennyiben a hitelkeretet még nem vette igénybe. Amennyiben a hitelkeretet a szerz déskötést l számított tizennégy napon belül a Számlatulajdonos igénybe vette, úgy a Számlatulajdonosnak joga van a hitelszerz dést díjmentesen felmondani. A Számlatulajdonos elállási/felmondási szándéka esetén az elállási/felmondó nyilatkozatát legkés bb a fenti határid utolsó napján köteles postára adni vagy egyéb igazolható módon a Takarékszövetkezetnek elküldeni. Amennyiben a Számlatulajdonos igénybe vette a hitelkeretet, akkor elállás/felmondás esetén a Számlatulajdonos az elállási/felmondó nyilatkozat elküldését követ en haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles az igénybe vett összeget és annak szerz dés szerinti kamatát a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 9.) Egyetemlegesség A jelen hitelszerz désb l folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A hitellel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Számlatulajdonos kezéhez joghatályosan kézbesíthet k. 10.) Hozzájárulások A Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes * el tt ismert, hogy a takarékszövetkezet szolgáltatásának igénybevételére irányuló, vagy azt biztosító szerz dések végrehajtása céljából személyes adatokat kezel. A Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes* a jelen szerz dés aláírásával is meger síti, hogy a szerz déses jogviszony létesítését megel en el zetes írásos adatvédelmi tájékoztatást kapott. A Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes* az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban jelzett jogszabályok alapján történ kötelez adatkezelést tudomásul veszi, továbbá kijelenti, hogy a jelen szerz dés 2. sz. mellékletét képez Adatkezelési * Amennyiben Készfizet kezes nem szerepel a kötelezettek körében, úgy e szövegész törlend! Lak.1/

9 nyilatkozat aláírásával hozzájárult személyes adatainak az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez. 11.) Egyéb rendelkezések Amennyiben a Számlatulajdonos az 1.1. pontban foglalt rendszeres átutalási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy annak nem szerez érvényt, és az 1.1. pontban vállalt rendszeres átutalási kötelezettség a megjelölt összeg legalább 70%-ig nem teljesül, s ezáltal jelen ügylet fedezettsége csökken, és a hitel biztosítékát a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki, a Takarékszövetkezet jogosult azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, vagy a hitelkeret összegének módosítását kezdeményezni. A Számlatulajdonos Számlájára érkez rendszeres átutalások összegének emelkedése esetén, írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a hitelkeret 1.1. pont szerinti összegének megemelését Jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejött Fizetési számla keretszerz désben, a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Üzletszabályzatában, az Általános Szerz dési Feltételeiben és Hirdetményében, valamint a Polgári Törvénykönyvben és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadóak. Számlatulajdonos/ és a Készfizet kezes* kijelenti, hogy a hivatkozott takarékszövetkezeti dokumentumok tartalmát ismeri, a Takarékszövetkezett l kell magyarázatot kapott azok megértéséhez, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelez nek fogadja el ) A Készfizet kezes a jelen szerz dés aláírásával elismeri, hogy a Takarékszövetkezett l a szerz dés aláírását megel en tájékoztatást kapott a kezesi jogairól és kötelezettségeir l, továbbá mindazon lényeges információkról, amelyek a hiteldöntés meghozatalakor a Takarékszövetkezet által ismertek voltak a Számlatulajdonos adós vagyoni helyzetét illet en, a jelen szerz dés egyéb biztosítékairól, és a jelen fizetési számlahitel kockázatairól. A Készfizet kezes kijelenti továbbá, hogy a jelen szerz dés minden rendelkezését megismerte és a Takarékszövetkezett l kell magyarázatot kapott azok megértéséhez Szerz felek a jelen szerz dés alapján közöttük támadt vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, melynek sikertelensége esetére alávetik magukat a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben a jogvita elbírálása járásbírósági hatáskörbe tartozik A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Ezt a Szerz dést a szerz Felek elolvasták és annak tartalmát a szerz dés valamennyi feltételének kell részletességgel történ megtárgyalását követ en -, mint akaratukkal mindenben megegyez t, jóváhagyólag írták alá, valamint a szerz dés aláírásával egyidej leg annak egy példányát a Számlatulajdonos/ok a hatályos Általános Szerz dési Feltételekkel együtt átvette/ék. 12.) A jelen szerz dés mellékletei: - 1.sz. melléklet: KHR nyilatkozat - 2.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat - 3.sz. melléklet: Felhatalmazó levél a beszedési megbízás benyújtására - 4.sz. melléklet: Lakossági Kölcsönök Általános Szerz dési Feltételei - 5.sz. melléklet: Hitelfedezeti életbiztosítási kötvény..,201.. Lak.1/

10 Számlatulajdonos aláírása Számlatulajdonos aláírása Név:... Név:. személyi ig. száma:.. személyi ig.száma:.... Készfizet kezes aláírása Név:... személyi ig. száma:.. Ph.... Takarékszövetkezet Nevek: Beosztások: Alulírottak igazoljuk, hogy a Számlatulajdonos (és a Készfizet kezes)* a szerz dést el ttünk mint tanuk el tt írta alá. Tanú: Tanú: Név: Név:.. Lakcím:. Lakcím: Lak.1/

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben