Európa mi vagyunk. Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele AESAEC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa mi vagyunk. Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele AESAEC"

Átírás

1 Európa mi vagyunk Idősebb és fiatalabb európai polgárok aktív társadalmi részvétele Kézikönyv az aktív európai részvétel támogatására EU-s együttműködési projektek létrehozása és lebonyolítása által AESAEC A c t i v e E u r o p e a n S e n i o r s f o r A c t i v e E u r o p e a n C i t i z e n s h i p

2

3 Az AESAEC projektet (projekt szám LLP-AT-GRUNDTVIG-GMP) az Európai Bizottság képviseletében az Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság támogatta. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerzık nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetı felelıssé az abban foglaltak bárminemő felhasználásért.

4 Kiadó/szerkesztı: AESAEC projektcsapat Szerzık: Angol korrektúra: Fordítás angol nyelvbıl: Grafikai szerkesztés: Borítóterv: Nyomda: Michael Schwaiger (Auxilium/AT) Dušana Findeisen (The Slovenian 3 rd Age University/SI) Patrizia Giorio, Bettina Bussi (CO & SO Network/IT) Steffen Hartje (Fritid & Samfund/DK) Csilla Lázár (Soros Educational Center Foundation/RO) Max Reisinger, Katrin Meister (ISSAK-VHS Graz/AT) Jose Antonio Casaucau (INICIATIVAS CASMOR) Teresa Diaz Bello, Yolanda Mates (ASAEL/ES) Irtysh Language Services (UK) Éva Sikó, Katalin Kolozsvári Michael Schwaiger Anne Sprotofski diegrafikzone, diegrafikzone, Az AESAEC projektcsapat képviseletében az Auxilium Pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Geidorfplatz 2, A-8010 Graz Minden jog fenntartva, beleértve bárminemő elektronikus vagy más úton történı sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A jelen kiadvány felhasználásra vontakozó bıvebb tájékoztatásért és más információkért vegye fel a kapcsolatot a fedılapon megnevezett szervezetek egyikével, vagy írjon az címre. ISBN

5 Elıszó Jelen kiadvány az Aktív idıskorú európaiak az aktív EU-polgárságért (Active EuropeanSeniors for Active European Citizenship projekt eredményeként született, mely projektet az Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás címő program részét képezı Grundtvig felnıttoktatatási akció keretében támogatott. (http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php). Projektünk speciális célcsoportnak szól, és eleddig kevés kezdeményezés vállalta fel, hogy ezen célcsoport részére elérhetıvé tegye az itt vázolt témákat és tevékenységeket. Célcsortunkat az idıskorú, hatvan év feletti személyek alkotják; A projekt témája az aktív EU-polgárság, azaz az Európai Unió elveinek és értékeinek támogatása, az EU fejlıdését lehetıvé tevı politikák, struktúrák és kulturális sokféleség megismerése, valamint annak hangsúlyozása, hogy az európai integráció folyamatának minannyian aktív részesei lehetünk; A projekt elsıdleges tevékenysége az európai együttmőködési projektek menedzsmentje, mely jogi keretet és finanszírozási lehetıséget biztosít az aktív EU-polgárság szorgalmazásához. Elsıdleges célunk az volt, az EU-polgárság fogalmát az Európai Unió idıskorú polgárai számára megvilágítsuk, és megvizsgáljuk, milyen személyes és társadalmi elınyök származhatnak az idıskorúak aktív (európai) társadalmi részvételébıl. Másrészt arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió számára elengedhetetlenül fontos, hogy az idıskorúakat a jelenleginél sokkan nagyobb mértékben bevonja az integrációs folyamatokba és az EU jövıjére vonatkozó koncepciók megalkotásába. Meggyızıdésünk, hogy Európa fenntartható társadalmi, kulturális, gazdasági fejlıdése csak úgy képzelhetı el, ha az EU-nak sikerül a maga céljairól és értékeirıl meggyızni az idıskorúakat, akik lélekszámot tekintve is Európa egyik legnépesebb társadalmi csoportját alkotják, és akik gazdag társadalmi szinten is feltétlen hasznosítandó élettapasztalattal rendelkeznek. Az európai együttmőködési projektekben, illetve az ezek létrejöttét lehetıvé tevı támogatási prorgamokban megvan annak lehetısége, hogy az idıskorú polgárok aktívan hozzájáruljanak az EU fejlıdéséhez, miközben maguk is élvezhetik a programok nyújtotta elınyöket, és közelebb kerülhetnek más európai kultúrákhoz. A jelen kézikönyv a fent vázolt projekt keretében született, és két fı részre tagolódik: Az A. rész három rövid fejezetet tartalmaz, melyek az alkalmazott pedagógiai koncepcióról tájékoztatják az olvasót, és javaslatokat tartalmaznak az idıskorúaknak szóló képzés megszervezésére és lebonyolítására vonakozóan. A B. rész hét fejeztet tartalmaz, melyek témája az Európai Unió, az Aktív EU-polgárság fogalma, az Idıskorú önkéntességi projektek program, az Európa a Polgárokért program valamint az ezen programok keretében megvalósítandó európai együttmőködési projektek megtervezése, megírása, benyújtása és lebonyolítása. Bár elsıdleges célcsoportunk az idıskorú európai polgárok voltak, a kézikönyv gyakorlati kipróbálása során örömmel tapasztaltuk, hogy az összeállított tananyag alkalmazható számos más célcsoportra is, illetve haszonnal forgathatja bárki, aki az Európai Unióról, az aktív Eu-polgárságról vagy az együttmőködési projektek menedzsmentjérıl kíván tájékozódni. Jó olvasást, hasznos idıtöltést, eredményes tanulást kíván: az AESAEC projektcsapat 5

6 6

7 Tartalom A. Pedagógiai koncepció 11 I. Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete 13 Dušana Findeisen (Slovenian 3 rd Age University, Ljubljana/SI) I.1. Bevezetés 13 I.2. Az idıskor, idıskorú polgárok szükségleteinek és problémáinak valamint a közösségben való aktív szerepvállalásának megértése 14 I.3. A változó társadalom 15 I.4. Következtetés 18 II. A IANUS projekt eredményi és ezek fontossága az AESAEC Oktatási Programban Patrizia Giorio (FormAzione, CO&SO Network, Firenze/IT) 20 III. Autentikus környezeti tanulás, Multiszenzoriális tanulás és Cselekvés általi tanulás mint az AESAEC oktatási koncepciójának innovatív pedagógiai elemei Michael Schwaiger (Auxilium, Graz/AT) 23 III.1. Bevezetés 23 III.2. Autentikus környezeti tanulás 24 III.3. Multiszenzoriális tanulás 26 III.4. Cselekvés általi tanulás 27 B. Tanulói kézikönyv modul Az Európai Unió az idıskorúak vonatkozásában 31 Dušana Findeisen (The Slovenian 3 rd Age University/SI) 2. modul - Az aktív EU-polgárság (AEP) fogalma az idıskorúak vonatkozásában Steffen Hartje (Fritid&Samfund/DK) Miért fontos az AEP az idıskorúak számára? A civil társadalom szerepe az AEP kialakításában Új közösségek létrehozása az EU-ban Az aktív EU-polgárság fejlesztési lehetıségei a jövıben 50 7

8 3. modul - Az Európa a Polgárokért Program (EPP) és az idıskorúak aktív EUpolgársága Teresa Diaz Bello/Yolanda Mates (ASAEL/ES) Az Európa a Polgárokért Program (Europe for Citizens Programme) Európa a Polgárokért Program 1. Akciója és annak fontossága az aktív idıskorú európaiak szempontjából 3.3. Európa a Polgárokért Program 2. Akciója és annak fontossága az aktív idıskorú európaiak szempontjából 3.4. Európa a Polgárokért Program 3. Akciója és annak jelentısége az aktív idıskorú európaiak szempontjából 3.5. Európa a Polgárokért Program 4. Akciója és annak jelentısége az aktív idıskorú európaiak szempontjából Agytröszt modul - A Grundtvig idıskorú önkéntes projektek (GIVE) és jelentıségük az idıskorú aktív európai állampolgárok számára Csilla Lázár (Soros Educational Center Foundation/RO) A Grundtvig program és az Egész életen át tartó tanulás program dióhéjban Az önkéntesség mint az aktív állampolgárság lehetséges formája Idıskorú önkéntességi csereprogramok GIVE Idıskorú önkéntes projektek modul - A pályázatírás mővészete I: Nyelvi rész Max Reisinger/ Katrin Meister (VHS Graz/AT)/ Michael Schwaiger (Auxilium/AT) Általános tudnivalók a kommunikációról Szövegértés, szövegírás és pályázatírás A reklám pszichológia és a pályázatírás modul - A sikeres pályázatírás mővészete I: Mőszaki rész Bettina Bussi/Patrizia Giorio (CO & SO Network/IT) Hogyan alakítsunk projektcsoportot A projektterv Értékelés A disszeminációs terv A projekt költségvetése 112 8

9 7. modul - Hogyan valósítsunk meg sikeresen egy projektet Michael Schwaiger (AUXILIUM/AT) Fontos tudnivalók, amelyekre projekt indítása elıtt oda kell figyelni Projekt találkozók és nemzetközi látogatások Monitoring (ellenırzés) és értékelés Disszemináció és értékesítés 136 AESAEC - Szójegyzék 140 9

10 10

11 A. Pedagógiai koncepció 11

12

13 I. Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete (Dušana Findeisen, Szlovéniai 3ik Életkor Egyetem, Ljubljana/SI) I.1. Bevezetés Az AESAEC projekt központjában a helyi, országos és európai közösségek teljes értékő és aktív idısebb tagjai állanak, annak ellenére, hogy késıbbi életszakaszukban az emberek számos társadalmi sztereotípiával szembesülnek, és hajlamosak azt hinni, hogy a közösségi életbe való beavatkozás nem nekikvaló szerep. Szilárd meggyızıdésünk, hogy az idıskorú állampolgárokat be kellene és be is fogják vonni az ıket és a közösség más nemzedékeit érintı fontos döntéshozatali folyamatokba; hisszük továbbá, hogy az élethosszig tartó tanulás fontos a késıi életszakaszban, minthogy ez erıs hatással van mind a tanulóra, mind pedig a közösségre. Mi több, amennyiben a tanulás, oktatás és képzés maguk az idıskorúak tervezésével európai projektek keretében zajlik, a transzformációs hatás méginkább számottevı. Az AESAEC projekt idıskorú polgárok számára tervezett oktatási és képzési program, amely képessé teszi ıket arra, hogy: Változtassanak a saját, és bizonyos mértékig társadalmi, elavult imázsukon, mely szerint nem eléggé tevékenyek és nem vesznek részt a közösségi életben; megszabadítsák önmagukat saját sztereotípiáiktól Jobban megértsék saját szükségleteiket, problémáikat és a nemzedékek közötti kötelékek szükségességét (szolidaritás, együttélés és nemzedékek közötti együttmőködés) Megismerjék az idıskorúak szükségleteivel és problémáival kapcsolatos európai intézményeket és az európai irányvonalakat Oktatás és képzés eredményeként az idıskorú polgároknak meg kellene tudniuk tervezni, pályázni és alkalmazni egy európai projektet Természetesen valamennyi idısebbeknek szóló képzésformának megvan a maga témája. De valamennyi képzésforma e késıbbi életkorban egyidejőleg felhatalmazásra való tanítás. Ezért az oktatási programokban résztvevı képzık, mentorok és tanulók érdekeltek abban, hogy jobban megértsék, mi lehet és mi kellene hogy legyen az idıskor a jelenkori európai társadalomban. Számos módja van annak, hogy a fıbb társadalmi változásokra és ezeknek a nemzedékek közötti kapcsolataira gyakorolt hatásaira felhívjuk a figyelmet, növeljük a tudatosságot az idısebb munkások helyzetét, rugalmasságát és biztonságát illetıen, életkori korlátokkal való küzdelmüket, a munkához és a nyugdíjhoz való jogot, aktív korosodást a szó tágabb értelmében, elrendelt vagy kötelezı nyugalomba vonulást, strukturált szabadidıt egy kései életszakaszban, lehetıséget más nemzedékekkel való együttmőködésre, önkéntes tevékenységeket, az idıskort és az idıskorúakat illetı irányvonalakat, nyugdíjas életvezetést stb. 13

14 Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete Ennélfogva arra gondoltunk, hogy az AESAEC képzési program fogalmi keretének nemcsak az idıskorúakat érintı európai intézményekrıl és irányvonalakról való tudást illetve egy projekt megtervezésének a tudását kellene magába foglalnia. Úgy véljük, hogy az európai projekt megtervezésében résztvevı idıskorú tanulóknak elsısorban saját magukról és a társadalomban elfoglalt helyükrıl kellene többet megtudniuk, valamint arról kellene tanulniuk, hogy hogyan járulhatnak hozzá a társadalom jobbá tételéhez. I.2. Az idıskor, idıskorú polgárok szükségleteinek és problémáinak valamint a közösségben való aktív szerepvállalásának megértése Legtöbb nyugat-európai országban az 1950-es évekig az idıskor nem merült föl politikai és társadalmi problémaként. A második világháború után Európát inkább a háború okozta rombolás helyreállítása érdekelte, és a jövıre, az új nemzedékekre összpontosított, gyakran megfeledkezve az idısekrıl. İk a társadalmi sztereotípiák szerint passzívak voltak, egyáltalán nem érdekeltek semmiféle társadalmi részvételben. Az AESAEC projekt és képzés keretén belül bennünket az idıskorúakhoz, az idıskorúak közösségi szerepvállalásához való új európai viszonyulások és az ezzel kapcsolatos oktatási kérdéseket illetı új európai megközelítések érdekelnek. Ezen túlmenıen olyan jó gyakorlati megoldásokat keresünk e téren, amelyekbıl tanulni lehet. Egy aktív idıs polgárnak, aki készen áll egy európai projekt megtervezésére, egy pályázat elkészítésére és végül ennek gyakorlati alkalmazására, amennyiben a terv sikeres, tudnia kell a meglévı keretprogramokról, és mindenekelıtt ismernie kell azokat az értékeket és felfogásokat, amelyek az idıskorúakkal, az idıskorral, az idısebbek életstílusával, a nyugdíjrendszerrel, az aktív korosodással és egyéb irányvonalakkal, a nyugdíjhoz és a munkához való joggal, a társadalmi biztonsághoz való joggal, a rugalmas biztonsággal stb kapcsolatosak. Mi több, tudnia kell azokról az európai intézményekrıl és irányvonalakról, amelyek az idıseket és más nemzedékekkel való kapcsolatukat érinti, valamint ismernie kell a legfontosabb európai civil szervezeteket, amelyek az idıskorúak problémáival foglalkoznak. Tudatában kell lennie annak, hogy az idısek nem mind egyformák, minthogy tulajdonképpen valamennyien különbözıek, sokkal inkább, mint az új nemzedékek tagjai, és ennélfogva ki kell állnia az idıskori különbözıség jogáért, hogy meglegyen saját életstílusa, hogy másként kezeljék a politikában stb. Nem minden idıs ember beteg, és korosodásuk nem szükségszerően beteges, hanem inkább természetes. Nem minden idıs ember szegény, nem mind szorulnak segítségre és nem is funkcionális analfabéták valamennyien. Egy aktív idıs polgárnak ezért állást kellene foglalnia a politikában, a médiában, a közéleti nyilatkozatokban és más forrásokban elhangzó, az idıseket gyengéknek és kiszolgáltatottnak beállító diskurzusok ellen. Továbbá, nem minden idıs ember nagyszülı, minthogy különbözı társadalmi szerepeket vállalhatnak. Lehetnek munkások, önkéntesek, tanulók stb. Különböznek a társadalomban betöltött státusuk szerint. Különféle szükségleteik vannak, ha alkalmazottak, ha önkéntesek, ha egyedül élnek, ha családban élnek, ha van élettársuk, ha sikerült kialakítaniuk egy nagyobb vagy kisebb 14

15 társadalmi hálózatot, ha ebben a hálózatban fiatalok is vannak, ha ez a hálózat érzelmi támasz vagy információforrás - azaz nyílt hálózat; vagy ha ez zárt és csak családtagokból áll. Különböznek egészségüket, nemüket illetve mőveltségüket illetıen is. Különböznek, mert egész eddigi életük és társadalmi szerepeik nagyban különböznek. Különbözı az életvezetésük. Különböznek ezen és más kritériumok szerint, de legalábbis amiatt, mert különbözı életkorúak. Az életkor fontos tényezı lehet a felnövekvı ifjúság esetében, de nem a felnıtteknél! Ideje az idıseket érintı ilyetén nézetektıl és sztereotípiáktól megszabadulnunk. Következésképpen az idıseket érintı politika sem mentes ilyen nézetektıl és sztereotípiáktól, és egy európai projektet tervezı idısebb polgárnak tudatában kell lennie ezeknek, hogy a projekt megírásának idején ne ismételje, ne erısítse meg ezeket. Ez nem tőnik könnyő feladatnak, mivel az idısekrıl szóló sztereotípiákat gyakran maguk az idısek szilárdítják meg. A sztereotípiák állandósítása nem segít az idısek új imázsának megteremtésében, mely szerint ık közösségileg elkötelezettek és hozzájárulnak különféle irányvonalakhoz. E sztereotípiák megdöntése fontos feladata lehet az idısekkel foglalkozó európai projekteknek. Az ilyen projekteknek igényeseknek, fogalmiaknak kell lenniük, amelyeket intenzív nyilvános kampány kísér, és lehetıség szerint ugyanakkor nemzedékeken átívelı jellegük is kell, hogy legyen. Az idıseket nemcsak azért kell ünnepelnünk, mert megérték a nyolcvanadik (vagy több) életévüket, és használják a számítógépet, vagy mert úgy próbálnak élni, hogy utánozzák a fiatalabbakat. Hozzájárulásuk miatt kell ıket ünnepelnünk, azért, mert valami számukra és a közösség számára értékes dolgot valósítottak meg. Több európai országban az idıskort és a korosodást érintı kormánypolitikák jelenleg többnyire három irányban fejlıdnek: Állandó párbeszéd azokkal, akik éppen nyugalomba vonultak, és tudatában vannak közelgı idıskoruknak és annak, amit ez jelent azoknak, akik egy ideje nyugállományban vannak Szolgáltatások fejlesztése szoros együttmőködésben a családokkal és szomszédaikkal Alkalomteremtés az idıseknek arra, hogy, a többi nemzedékkel egyenrangúként a közösség részei legyenek. A legtöbb probléma ezen utóbbi téren merül föl. Miért? Mert a legtöbb idıs embert leginkább kiszolgáltatott, mások segítségére szoruló emberként látják. Sıt, több európai politika is gyakran ebben az irányban fejlıdik, számos civil szervezettel és egyes idıs polgárokkal való tárgyalás után ezt az idıszakot a munkából való visszavonulás és az idıskor közötti szakasznak tekintik. I.3. A változó társadalom Az európai projektekben részt venni kívánó idıs polgároknak át kell látniuk a nemzedékeket érintı fontos társadalmi változásokat és a közöttük lévı összefüggéseket. Az ezekhez és más társadalmi és közösségeken belüli változásokhoz való tudatos alkalmazkodás lehet az európai projektek témája és célja. Melyek ezek a valamennyi nemzedéket érintı fıbb társadalmi változások? 15

16 Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete a) Fizetett munka: A kiegyensúlyozatlan közfinanszírozás a fizetett munkának és a rendszeres havi jövedelemnek társadalomból való eltőnését tükrözi. A munka mai, a jelenlegi középkorúak által mővelt formái különböznek a Keynes-i idıktıl, amikor az állandó, egészidıs alkalmazás volt a norma; a ma uralkodó formák a határozott idejő, részmunkaidıs, otthonról végzett, telemunka, a szürke piacgazdaság, változó idıszakos alkalmazás, oktatás és képzés valamint rugalmas biztonság. Annak az átmenetnek vagyunk tanui, ahogyan egy munkával és stabilitással jellemezhetı civilizációból egy instabil idıszakba kerülünk, amely sokak számára csökkent jólétet és bizonytalanságérzetet jelent. Az új típusú alkalmazások hatással vannak z idısebbek életére és munkájára valamint közösségi részvételükre. Fiatalabbak és idısebbek ma egyaránt érdekeltek abban, hogy mi történik a közösségben, minthogy sokkal inkább érintik ıket a közösségben végbemenı változások. Eljött az idı, hogy aktívabbak legyenek különféle közösségeken belül, helyi, országos, európai sıt világszinten is. Az idısek által végzett fizetett alkalmi vagy önkéntes munka új munkahelyeket eredményezhet a fiatalabbak számára. Nem minden típusú munka válhat egészidıssé. Kezdetben egy tevékenység fokozatosan fejlıdik, a munka aztán elvégezhetı alkalmi tevékenységként vagy fizetett alkalmi munkaként. Az efféle munkát könnyedébben vállalják az idısek, mivel nekik van valamennyi rendszeres jövedelmük. De az alkalmi tevékenységek késıbb egészidıs állásokká válhatnak a fiatalabbak számára. Az idısebbek nem lopják a munkát a fiatalabbaktól, mivel ezekétıl eltérı típusú tevékenységeket vállalnak föl. Az állandó munkahely aligha jó megoldás az idısebbek számára, mi több, ık nem is akarnak egészidıs alkalmazást. A harmadik életkor másfajta jellemzıkkel rendelkezik, mint a második, a középkorúak nemzedéke. Számos, a fiatalabb nemzedékek tagjait magukba tömörítı csoport társadalmi helyzete hasonlóvá válik az idısebbekéhez. E csoportok fiatal, elsı állásukat keresı emberekbıl, munkanélküli középkorúakból, állandóan munkanélküli idısebb munkásokból, két határozott idejő munkaszerzıdés között álló emberekbıl áll, valamint olyan személyekbıl, akik (szak)képzettségük miatt alkalmazhatatlanok és a társadalom szélére szorulnak. A mai társadalmakban ennélfogva az idıskorúak problémáira való megoldások keresése ugyanakkor a fent említett, a közösségeken belül szintén létezı csoportok problémáira való megoldások megtalálását is jelenti. b) Az új technológiák nem könnyen hozzáférhetıek az idısebbek számára; amennyiben a közösség bármely tagjától megtagadják a modern technológiához való hozzáférést, ez valamennyi nemzedéket valamint az egész közösséget érinti. Az információkhoz való hozzáférés nélkül nem tudnak beilleszkedni a közösségbe, nem tudnak lépést tartani a haladással, nem tudnak belépni az e-gazdaságba, e-kormányba, e-oktatásba, e-kommunikációba stb, és így egyre inkább kiszolgáltatottak az aktív dolgozó népességnek. A technológiához való hozzáférés hiányában kevéssé tudnak beilleszkedni a közösségekbe. Kérdés, hogy társadalmunkban az alkalmazástól való 16

17 függés csökkenthetı-e, és található-e egy olyan alap, amely inkább összhangban van az aktuális társadalmi fejleményekkel. c) A mellızött emberi és társdalmi tıke megırzésének szükségessége: Az idısebbek olyan nemkézzelfogható és láthatatlan kulturális örökség (tapasztalati tudás, készségek, hit, szokások stb) birtokosai, amelyeket szükséges megırizni, fenntartani és a fiatalabb nemzedékeknek átadni, amennyiben folytonosságukat biztosítani kívánjuk. Az idısebbek figyelmen kívül hagyott képességei és tudása az emberi és társadalmi tıke fontos részét képezik. Ezek aktiválása és alkalmazása javíthat az idısebbek társadalmi helyzetén, ráadásul könnyíthet a fiatalab nemzedékek terhein. A társadalom jelenleg tékozolja az általa birtokolt emberi tıke jelentıs részét, ami valóságos csapás a tudásalapú információs társadalom számára. A modern államok és a modern közösségek fıként a rendelkezésükre álló emberi és társdalmi tıke révén ırizhetik és erısíthetik meg vitalitásukat. Mi több, a korosodó társadalmat veszélyként és kudarcként érzékelik, amikor pedig sikernek, a civilizációnk sikerének lehetne tekinteni. Jelentıs számú idıs ember elérhetı és tapasztalatilag érvényesített tudással áll a közösség rendelkezésére, javára. Nem kellene annyira aggódnunk a csökkenı születési arány miatt. Épp ellenkezıleg, ami miatt aggódnunk kell, az a gyerekeink és unokáink minısége ; az, hogy hogyan fejlesszük érzékenységüket, toleranciájukat, stresszel szembeni ellenállásukat, másokkal való kapcsolataikat és a mások iránti tiszteletüket, illetve közösségépítı képességüket. Értékeik, tudásuk és kulturális tudatosságuk minıségük jelzıi. Beszélhetünk a minıség túlzott jelenlétérıl. De gyerekeink minısége, csakúgy mint az idısebbek minısége, segít a közösségeknek a túlélésben! Egy integratív közösségnek vigyáznia kell és elınyére kell kihasználnia tagjainak tudását és képességeit, korukra való tekintet nélkül. Azon infrastruktúra hálózatok hiánya, amelyek képessé tenné az idısebbeket a társadalomba való újra beilleszkedésre, a társadalmi kirekesztettségükhöz és elszigeteltségükhöz vezet. Hogyan alkothatnak az idısebbek társdalmi hálózatokat, és hogyan tarthatják fenn ıket? Hogyan kaphatnak támogatást: anyagokat, érzelmi támaszt, információt és tudást? Hogyan kezdhetnek el közösségi ügyekkel foglalkozni, és hogyan vehetnek részt a társadalomban? Milyen közintézmény-hálózat és szervezett struktúrák állnak az idısek rendelkezésére a mai Európában? Vannak-e valódi lehetıségeik a szocializálásra, alkalmuk a célorientált, kellemes szabadidıs tevékenységekre, amelyek igazi egyéni és társadalmi változásokat idéznek elı, alkalmat a tanulásra és mővelıdésre; vannak-e különleges állásközpontok idısebb polgárok számára, különleges orvosi ellátás, kórtermek, az idısebbeket önkéntes munkávalés képzéssel ellátó szervezetek, kulturális szervezetek idısebbek számára? Hogyan tudnak az idısebbek újra belépni a társadalomba, vagy inkább hogyan elızhetnénk meg társadalomból való kirekesztésüket? Hogyan biztosíthatnának maguknak egy más nemzedékekkel egyenértékő társadalmi helyzetet, hogy idıskorukra teljes értékő életet élhessenek 20-30, vagy még több évig? 17

18 Az AESAEC oktatási program fogalmi kerete d) Az idısödı társadalom aktív idıskort kíván a társadalmi integráció új útjait: Az idısödı társadalom nagyobb érdeklıdést keltett az idısebbek iránt. Az idısebbek, csakúgy, mint mindenki más, csupán úgy tudnak újra beilleszkedni a társadalomba, ha aktívak. Számos nyugalomba vonult ember tapasztalata mutatja, hogy sikeresebbek, ha új társadalmi csoportokhoz csatlakoznak, új tevékenységekben vesznek részt. Lehetetlen felsorolni valamennyi olyan tevékenységet, amelyekben az idısebbek másokkal együtt részt vehetnek. Kis támogatással és tanáccsal valamint megfelelı képzéssel / oktatással, bármely egyén találhat olyan tevékenységet, amelyet örömmel végez. Ahhoz, hogy kiderítsük, mire van másoknak szüksége, és mit hajlandóak elfogadni, azonosítanunk kell a dolgokat, amelyek új kihívást jelenthetnek számukra. Ezen idıszak választásai és vonzódásai mindig nagyon személyesek. Végre eljött az idı, amikor az embernek meg van engedve, hogy azt tegye, amit szeret és ami érdekli. Illusztrációképpen említsünk meg csak néhányat: meg lehet tanulni hangszeren játszani, lehet színjátszani, festeni, kiállítani, kutatni, fordítani, múzeumban gondnokként vagy idegenvezetıként dolgozni, önkéntes munkát vállalni egy szervezetnél, klubot vagy társaságot alapítani, kaligráfiával foglalkozni, weboldalat tervezni, óvódásoknak mesét írni vagy olvasni, helyi iskolák tantervének megalkotásában együttmőködni, kertészkedni magunknak vagy másoknak, tanácsot adni, tanulási és lélektani segítséget biztosítani, fiatalabbakat vagy egykorúakat tanítani, tervezni, politizálni, tömegtájékoztatásnak dolgozni, vállalatot alapítani, könyveket írni és kiadni, résztvenni a közösség ügyeiben saját és más nemzedékek képviselıjeként. Azonban valamennyi tevékenységnek rendelkeznie kell egy világosan meghatározott céllal és mőködési tervvel. Annak érdekében, hogy az idısebbek közösségeken és társadalmon belüli helyzete megváltozzon, szükséges azonban olyan célorientált tevékenységek felvállalása, amelyek képesek változásokat elıidézni személyes életükben és a társadalomban. I.4. Következtetés Kései életkorukban az emberek kapcsolatban vannak más nemzedékekkel, ennélfogva sokkal inkább részt kell venniük a közösség életének formálásában. A nemzedékek közötti együttmőködés és szolidaritás csak úgy lehetséges, ha az idıs polgárok tudnak és hagyják ıket aktívan öregedni. Ezért a helyi, országos és európai politikának aktív polgárokként kell ıket kezelniük, olyan emberekként, akikben lehetıségek vannak, valamint olyanokként, akiknek vannak pszichoszociális szükségleteik. Azon idıs polgároknak, akik készen állnak saját társaikat illetve más nemzedékekkel való kapcsolatukat érintı európai projekttervezetek elıkészítésére, igyekezniük kell arra, hogy megdöntsék az aktív és résztvevı idıs polgár új imázsával ellentétben álló sztereotípiákat. Ennek érdekében a projektet elıkészítı idıs polgároknak szükségük van az európai intézmények és ezeknek az idıskort érintı politikájának jobb megértésére, valamint az idısebbek problémáival foglalkozó civil szervezetek tevékenységének megismerésére. A társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás vagy ezeknek az idısebbeket érintı következményeire való felkészülés az európai projektek témája és célja lehet. 18

19 Bibliográfia: Durandal, J-Ph.V. (2003) : Le Pouvoir gris. Sociologie des groupes de pression de retraites. PUF. Paris. Guillemard, A.-M. (1986): Le declin du social. PUF. Paris. Erikson, E.H. et al (1989): Vital Involvement in old age. W.W. Norton & Company. New York. Findeisen, D.: Educating the 45+ to understand and change their social position. Kroehnert, S./Hosmann, I./Klimgholtz, R.(2008): Europe s Demographic Future. Berlin Institute for Population and Development. Rečnik, M.: Izobraževanje starejših odraslih, Education of the elderly. ACS, Ljubljana, 2000, str Roberts, K. (1981): Leisure. Longman. London. Rojek, C. (2000): Leisure and Culture. Palgrave Macmillan. New York. Shields, R. (1997): Flow, Space and Culture. No.1, Volume.1, pp

20 A IANUS projekt eredményi és ezek fontossága az AESAEC Oktatási Programban II. A IANUS projekt eredményi és ezek fontossága az AESAEC Oktatási Programban (Patrizia Giorio, FormAzione CO&SO Network, Firenze/IT) A IANUS Nemzedékek és Kultúrák közötti, Számítástechnikai Alapú Idıskori tanulás Standardjai (N LLP AT-GRUNDTVIG-GMP) Grundtvig projekt 2007 és 2009 megkísérelte azonosítani és elemezni azokat a tényezıket, amelyek Európaszerte pozitívan vagy negatívan befolyásolják majd a idıskori tanulási tevékenységeket. Tény, hogy az utóbbi években bekövetkezett munkapiaci válság Európa-szinten megkövetelte a a növekedésre és munkahelyek teremtésére vonatkozó Lisszaboni stratégia revízióját és felélesztését egy sor strukturális reform segítségével. Több országban kevéssé tudatosul az idısebbek potenciálja és annak szükségessége, hogy növeljék társadalmi tevékenységüket és részvételüket az ország életében annak érdekében, hogy EU-s ország teljes értékő tagjaiként életkörülményeiket javítsák. Következésképpen az Aktív Polgár és az ehhez hasonló témák egyre fontosabbá válnak országainkban. Az idıskori tanulás egy viszonylag új fogalom, amelyet az európai és országos testületek, nevelık, lélektani és orvostudományi szakemberek, szakképzı intézmények és civil szervezetek vezettek be. Azonban átfogó eljárásként még nem eléggé ismert azon különféle civil szférákban, amelyek célja az idısebbek autoritásának és befolyásának növelése, ugyanakkor azon sztereotípiák kiküszöbölése, melyek szerint a harmadik életkort a gyenge egészségi állapot, csökkenı társadalmi tevékenység és az élet iránti kisebb érdeklıdés jellemzi. Ezért ajánlottak az EU oktatáspolitikáját érintı irányvonalak és képzési programok, ezért szükségesek a jó gyakorlati példák terjesztése szempontjából. Az idıskori tanulás fogalmának továbbfejlesztése érdekében európai szinten megemlítünk néhány kulcselemet, amelyek fontosak, amikor az idıskorú tanulók különbözı szintő képzések haszonélvezıi: Biogenetikai és lélektani tényezık: - az emberi agy általános teljesítménye az életkorral való összefüggésben - az emberi agy élete és az agy újranövekedése - emlékezet és reprodukciós folyamatok/interaktív emlékezetrendszerek az emberi agyban - fizikai és pszichofizikai kérdések - érzelmi fejlıdés - nemi szempontok 20 Társadalomlélektani dimenzió: A tanulás belsı és külsı motivációja 50 év felett A tanulás belsı és külsı korlátai Idıskorú tanulók képessége arra, hogy az érettség eredményeként a valóságot tágabb nézıpontból lássák Egy lélektani közösség- és mi -tudat megteremtése

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

BRÜSSZELI NYILATKOZAT

BRÜSSZELI NYILATKOZAT BRÜSSZELI NYILATKOZAT A nyelvtanulási motiváció erısítése rendszerszintő és intézményi szintő irányelveken, stratégiákon és jó gyakorlatokon keresztül MOLAN Network for the exchange of information about

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet: Belsı ellenırzési Konferencia az egészségügyi intézmények munkatársai részére Balatonalmádi, 2009. január 28. Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben