ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA"

Átírás

1 MINDEN MAGYARUL BESZÉLŐ GYEREK TALÁLKOZZON A CSERKÉSZETTEL! ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA megvalósíthatósági tanulmány készítette a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 1

2 Tartalom rövid cserkészetet bemutató anyag: 3 A cserkészet társadalmi víziója 3 Küldetésünk 3 Szervezeti alapadatok 4 cserkészet társadalmi kapcsolódásai 5 A cserkészettel együttműködő közösségek 5 Oktatás 7 Ifjúsági szabadidős és sporttevékenység 7 Ifjúságnevelés 8 Kultúra 8 Egyházak és vallásos életre nevelés 9 Nemzet 10 a magyar cserkészet stratégiai célja és ehhez tartozó növekedési területek 11 a fejlesztés logikája: 11 kulcscélok azonosítása 11 akcióterületek és szükséges erőforrások meghatározása 12 Működő csapatok megerősítése 12 Új csapatok létrehozása 13 Vonzó cserkészet kialakítása 14 Látható cserkészet 16 Nemzeti mozgalom erősítése 17 2

3 rövid cserkészetet bemutató anyag: A cserkészet társadalmi jövőképe A cserkészet jövőképe, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek.1 A magyar cserkészmozgalom 2022-re magyar fiatal számára jelent állandó, megtartó közösséget. A cserkészmozgalom lehetővé teszi, hogy a gyerekek és fiatalok 5%-a saját élményű tapasztalatot szerezzen a cserkészetről, valamint megalapozza a mozgalom ismertségét és elismertségét. Küldetésünk A magyar cserkészet küldetése, hogy ezen jövőkép eléréséért önkéntesei által ifjúságnevelést végezzen, illetve életmodellt nyújtson. Mindezt saját nem-formális nevelési módszerével végzi. A cserkészet ezt Magyarország településein, határon túli magyar lakta vidékein és a diaszpórában létező magyar kolóniákon belül a helyi közösségekkel együttműködve 6-7 éves kortól mindenkinek nyújtja, aki nyitott elveinkre és a közösségre. A cserkészet közösségi nevelési forma, a családokkal, az iskolákkal és a vallásos közösségekkel közösen végzi nevelő munkáját. A cserkészet nevelési programja az egész embert átfogja, külön kitér a nevelés testi, szellemi, érzelmi, társas és lelki életterület. Szervezeti alapadatok A magyar cserkészet az egész magyar nemzetet átkarolja az Anyaországot, a határontúlt és a nyugati diaszpórát. Összesen nyolc egységből áll ma a magyar cserkészet: Horvátországi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Magyar Cserkészszövetség, Magyar Cserkészlány Szövetség, Romániai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, és Vajdasági Magyar Cserkészszövetség. A szövetségek informális egyeztető fóruma a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. A következő években várható az összenemzeti cserkészszervezet létrehozása, melynek tagjai az önálló jogi személyiséggel rendelkező cserkészszövetségek lennének. Ezen szervezet létrehozásán keresztül megoldható lenne a kisebbségben és a szórványban élő magyar cserkészek Cserkész Világszervezeti (WOSM) tagsága. 1 Isten a magyar köznyelv általi használata a keresztény istenképpel felruházott transzcendens valóságot is jelenti, de nem kizáró a más vallások transzcendens valóságával. 3

4 A táblázat a jelenlegi létszám adatok at mutatja: Szervezet neve Csapatainak száma Taglétszáma (fő) Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészlány Szövetség Romániai Magyar Cserkészszövetség Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Vajdasági Magyar Cserkészszövetség Külföldi Magyar Cserkészszövetség Horvátországi Zrínyi M. Cserkészcsapat Csapatok megoszlása földr ajzi egységenként: Kárpátalja (Ukrajna) 4 3 Venezuela 1 Svédország Egyesült Államok Ausztria Argentína 1 Hollandia 36 6 Felvidék (Szlovákia) Horvátország 1 Brazília Ausztrália 1 10 Vajdaság (Szerbia) 12 Kanada 62 Magyarország 4 8 Erdély (Románia) 352 Svájc Németország 4

5 Tervezett növekedés 2012 és 2022 között: Nemzetrész Lakosság Cserkészek létszáma 0 év Cserkészek létszáma 5 év alsó felső Cserkészek létszáma 10 év alsó felső Anyaország 10 8,5 13,6 14,9 18,7 21,3 Határontúl Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság Horvátország 2,3 1,2 0,3 1,6 0,3 0,1 1,9 2,1 0,5 0,5 2,6 2,8 0,5 0,5 0,2 0,2 4,6 5,3 1,2 1,3 6,2 7,0 1,2 1,3 0,4 0,4 Nyugat 1,5 3,0 4,8 5,3 11,6 13,1 ÖSSZEGEZÉS 13,8 15,0 24,0 26,3 43,7 49,7 Általános megállapítások: Vannak potenciálok, amin egy erős, nemzeti alapon nyugvó ifjúsági szervezet felépíthető (352 anyaországi és 113 határon túli működő csapat és 60 nyugaton működő csapat, kárpát-medencei hálózat, 1500 gyakorló vezető, önkéntes alapon működő önhordó szerkezet) A tervezett növekedést a mozgalom erősségeire kell építeni. Ilyenek a következők: helyi beágyazottság és elismertség, önkéntes ifjúságnevelési munka, szoros együttműködésen alapuló kárpát-medencei és nyugati hálózat, ezer fogadalmat tett cserkész. Fontos körülmény: a mozgalom kultúrája és jellege az egyes tagszövetségekben eltér (nyugati cserkészet, Kárpát-medence és MCSSZ) A cserkészmozgalom nevelési programjában megtalálhatóak a nemzeti, keresztény értékrend eszméi gyakorlati formában; így a mozgalom alkalmas a mintaközvetítésre. A mozgalom elsősorban nem ideológiai nevelést ad, hanem a gyakorlati életre nevel a tapasztalati tanulás eszközeivel, melyen keresztül sok fiatalt elérhet. A cserkészet nemre, raszra, vallásra tekintet nélkül mindenki számára nyitott (nyitott koncepció). A cserkészet társadalmi k apcsolódásai A cserkészet munkájában nem csak támaszkodik, hanem közös célok mentén, azonos értékrendre építve együttműködik a helyi közösségekkel. A cserkészettel együttműködő közösségek Család: Elsősorban a család az a helyi közösség, pontosabban közösségek hálózata, amely a cserkészetbe bekapcsolódó gyermekek és fiatalok első szocializációs közegét adja és értékrendjüket megalapozza. A családdal való együttműködés nem csak elvárásokat jelent (a gyereket bízzák ránk), hiszen nevelésünkben csak a családdal közösen tudunk előre haladni. A család támogató segítsége több oldalról megerősítést ad a nevelői munka eredményeinek eléréséhez. Nevelésünkben a felnőtté válás egyik legfontosabb célja, hogy a fiatal felnőtt életében megtalálja hivatását, amely a túlnyomó többség számára szülői szerepvállalást jelent. Iskola: Az iskola (azaz minden oktatási intézmény, ahol oktató-nevelő munka folyik) a tudás átadója, és egyben a társadalom összetételének leképzése folytán a legerősebb, családon kívüli szocializációs felület. Az iskolában elsajátítottakra a cserkészetünkben folyó nevelés épít. Esetenként egy-egy részt kiegészít, de pótlására nem tud vállalkozni! Az iskola elengedhetetlen tudást ad át, amelyre együttműködéseinkben építünk, bízva abban, hogy valamilyen végzettség mögött valós tudás és tapasztalat áll. 5

6 A határon túli magyar nyelven oktató iskolákkal szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk annak érdekében, hogy a cserkészet képes legyen a magyar identitást életben tartani, abba visszavezetni a fiatalokat. Nyugaton a hétvégi magyar iskolákkal a kapcsolat további fejlesztése jelent feladatot. Egyház: A vallási közösség a transzcendens valóság felé fordításban, az érzékelhető világon túli valóság megismerésének legfontosabb terepe. A hitbeli elköteleződés és a vallásos közösség az értékrendek megalapozásában játszik elengedhetetlen szerepet, még akkor is, ha az illető egyéni döntése révén a későbbi életében nem kíván vallásos közösség tevékeny tagjaként jelen lenni. A vallásos közösségek tanításaiban az Isten által nekünk adott legfontosabb értékek jelennek meg: igazmondás, felelősségvállalás és együttműködés. Mindezek nélkül nem fog kialakulni tisztességes társadalom, vagy egy abban helyet kérő közösség sem működik majd. A helyi közösség egy társadalmi ügy mellett elkötelezett személyek együttműködéséből jönnek létre. Működésükben a nagyobb közösségek (település, állam) támogatása és az általuk biztosított lehetőségek határozzák meg a sikerességüket. A cserkészet mint társadalmi értéknövelő közeg A cserkészetben nevelt fiatalokat tudatosan akarjuk kivezetni a helyi társadalomba. Az őrsi rendszer erős közösségi orientációt jelent, mely az életkor előrehaladtával folyamatosan tágul. A középiskolai évfolyamok alatt erősítjük a feladatvállalásokat, majd a felsőoktatási időszakban sok energiát fordítunk arra, hogy fiataljaink megismerjék a körülöttük lévő világot és megtalálják benne a helyüket nem feledve mit jelent cserkész létük felnőtt korukban. A helyi közösségeink (csapatok) és a helyben lévő egyéb közösségek közötti együttműködéseket is erősítjük, szerepet vállalunk a helyi lakóközösség életében. A cserkészet összmagyar ifjúsági mozgalom is, ezért együttműködéseinket tekintve kiemelt jelentősége van a határokon túlmutató magyar-magyar együttműködéseknek is. Társadalmi tevékenységek Önkéntes munka társadalmi elismertségének növelése Magyar fiatalok lakóhelyükön tartása, gyökerek megismertetése, magyar identitás erősítése Nemzet és ország stratégia kidolgozásában, társadalmasításában való részvétel Módszer (Hogyan érjük el?) Kommunikációs tevékenység. Országos önkéntes kampány menedzselése Javaslatok megfogalmazása a készülő munka törvénykönyvéhez, mely a felnőttek számára lehetővé teszi évi öt munkanapnyi fizetés nélküli szabadságot önkéntes munka céljából Cserkészek által kisebbségi létben élő helyi fiatalok számára szervezett programok Tanácsadói munka, hálózati kapcsolatok biztosítása 6

7 Oktatás Az iskola melletti non-formális nevelési tevékenységek sikeresen egészítik ki az ismeretalapú oktatást, mely során kevesebb figyelem jut az összetett nevelésre. A cserkészet módszerei révén (kisközösségi (őrsi) rendszer, fogadalom és törvények, cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben, nemzeti kultúra ápolása) az egyik legsokrétűbb pedagógiai mozgalom, mely képviselt értékeivel és azzal, hogy jól használható gyakorlati tudást biztosít, vissza is hat az oktatás rendszerére. A cserkészet által átadott tudás és az általa közvetített minták a felelősségvállalás fontosságát, az öngondoskodást és a talpraesettséget szolgálják. A közösségi nevelés nem lexikális tudást ad, hanem a cselekvés általi tanulással és az értékeléssel megerősíti az elsajátított tudást, és segít újrarendszerezni a már meglévő tudáshalmazt. A megtanultak nem csak az adott témakörben használható tudást biztosítanak, hanem a gyakorlati tevékenységek során egyfajta rutint eredményeznek, és az egész életben hasznos tudást biztosítanak. Mindezek, a cserkészetben használt eszközök és módszerek az iskolai oktatásban is bevezethetőek. Égető szüksége van a tanulóknak mindenre, ami segíti őket az életre való felkészülésben, életvezetési képességeiknek megerősítésében. A családi életre nevelés, a pénzügyi ismeretek, az életvezetési kompetenciák mindmind olyan terület, ahol a mai oktatás lemaradásban van. Társadalmi tevékenységek Pedagógus képzés megújításában való részvétel (elvi alapok, tapasztalati tanulás módszertana, környezeti nevelés, értékproduktív szabadidő szervezés) Iskolára épülő kistelepülési közösségszervezői feladatok betöltése Cserkész különpróbák, mint egyszakma elsajátítására alkalmas képzések Módszer (Hogyan érjük el?) Felsőoktatási pedagógus és lelkész képzésekben cserkész szemináriumok tartása négy féléven át Pedagógus továbbképzési programok kínálása, saját akkreditált képzőintézménnyel Oktatói anyagok kidolgozása tudásbázis és tudásanyag, kiadványszerkesztés, betanítás Kistelepülési cserkészcsapatok indítása és mentorálása (csapatalapítás, képzés, támogatás, hálózatfejlesztés) Együttműködési megállapodások megkötése a programgazdákkal Ifjúsági szabadidős és sporttevékenység Az elmúlt években kiemelt szerepet kapott a gyerekek és fiatalok egészséges életmódra történő nevelése és az egészségmegőrzés, melyben központi szerepet játszik a tömegsportok népszerűsítése és a gyermekek és fiatalok korosztályainak rendszeres sportolása. A cserkészet szakági rendszere több évre történő elköteleződést kívánó, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységekre irányul. A szakági rendszer által átfogott hobbisportok (evezés, vitorlázás, hegymászás, sziklamászás, barlangászat, tájfutás, teljesítménytúrázás) az egészség megőrzését és a testedzésben gazdagabb életmód kialakítását és megtartását szolgálja. 7

8 Társadalmi tevékenységek Hobbisportok népszerűsítése Tömegsport mozgalom népszerűsítése Módszer (Hogyan érjük el?) Szakági táborok kinyitása nem cserkészek felé (toborzást segítő tevékenység) Tömegsport napok (versenyek) szervezése Ifjúságnevelés Az ifjúságnevelés célrendszerében kiemelt cél a fiatalok részvételének és aktív polgárságának, továbbá önkéntes tevékenységének az ösztönzése. A cserkészet ezekre gyakorlati megoldásokat és cselekvési mintákat kínál. Valamint egyedülálló európai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A cserkészmozgalom az EU legaktívabb ifjúságpolitikai szereplője. A nemzeti szövetségek vezetői kiemelkedő szerepet töltenek be a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok vezetésében és a parlamenti tanácsadói munkában. Valamint számos európai cserkész és ifjúsági szakmai programot szerveznek, melyek a fiatalok tömegeinek bevonását, megmozgatását szolgálják. A cserkészmunka fontos értéke az önkéntesség és a kortárs vezetői munka. Ez a körülmény növeli a fiatalok felelősségvállalását és motiválttá teszi őket a döntések meghozatalában való részvételre. A cserkészmozgalom nyitott együttműködésekben gondolkodik. Az elmúlt években is gyakran dolgoztunk együtt ifjúságneveléssel foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel. A velük való együttműködés révén a jövőben olyan tematikus, közösséget adó rendezvények és rendezvénysorozatok létrehozására látunk lehetőséget, melyek értelmes tudással és tapasztalattal teszik gazdagabbá a résztvevőket. Társadalmi tevékenységek Részvétel a hazai Ifjúsági Tanács megalakításában és európai ifjúsági networkingben Részvétel a NIT/MIK munkájában Részvétel az állami ifjúsági szakpolitikai munkában Módszer (Hogyan érjük el?) Cserkészszakmai kapcsolatok becsatornázása Jó gyakorlatok felmutatása Programok kidolgozásában való részvétel GYIA tanács munkájában való részvétel, támogatási rendszer kialakítása Táboroztatás szabályozása Kultúr a A magyar cserkészet egyik módszere a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel a népi hagyományokra. Ez a sajátosan magyar módszer segít megőrizni hagyományainkat, segít megismerni önmagunkat, a közösségünket, a nemzetünket. Nem csak a népművészet útján, hanem mindazok által, amelyek a magyar kultúra kincsei a pentaton dallamoktól az István, a királyig, a jurtától az Országházig. A magyar kultúra (és itt kiemelendő, hogy a magyar kultúra igen sokféle, hiszen a Kárpát-medence közösségének minden hatása érezhető rajta) mint közös alap, és mint közös nyelv jelenik meg. Minden rezdülésünkben magunkban hordozzuk ezt a közös alapot. A nyelvhasználattal, a fantáziánkkal, a mulatásunkkal és a bánatunkkal stb. mind teszünk azért, hogy ezt a kultúrát ápoljuk. Ezért minden olyan megmozdulásunkon, amit a cserkészethez kötünk, ezeknek nemcsak helye lehet, hanem helyet is kell neki biztosítani! Különösen nagy lehetőséget jelent a cserkészet magyarságra kiterjedő hálózata, melynek keretében lehetőség nyílik a kisebbségi létben élő fiatalokkal történő csereprogramokra. Ezek a cserék nem csak a cserében résztvevő fiatalok, hanem a vendéglátóik identitásának erősítését is jelentik. Ezért tartjuk különösen fontosnak az anyaországon kívül élő fiatalok vendéglátói szerepbe hozását. 8

9 Társadalmi tevékenységek A regös cserkészetre szervezett kultúraápolási kisközösségi hálózat Magyar-magyar cserekapcsolatok létesítése a cserkészet bázisán Módszer (Hogyan érjük el?) Helytörténet kutatások Kultúrkincs gyűjtését és hagyományőrzést segítő táborok Osztálykirándulás projekt Kárpát-medencei cserkészparkok hálózatára épülve Egyházak és vallásos életre nevelés Alkalmazott kereszténység A cserkészpedagógia különlegessége egy nagyon egészséges lelkületű vallásosság. A cserkészet kezdeteitől fogva vallásos elkötelezettségű szervezet, ám semmiképpen nem tekinthető hittanos közösség -nek. A vallás fontos szerepet játszik a mozgalom tagjainak életében. Az alapító Robert Baden-Powell - gondolatait kölcsönvéve: A cserkészet nem kevesebb, mint alkalmazott kereszténység. A kereszténység megélése segíti a mozgalomban felnövőket, hogy felnőtt korukban másokért felelősséget vállalni tudó, a közösségért áldozatra képes emberekké legyenek. Vallás és kulturális identitáserősítés A személyes, vallásos elköteleződés és ennek - életvezetésben is látható - felvállalása az európai alapú kultúrákban az utóbbi évtizedekben egyre inkább háttérbe szorult. Létezik cserkészet, melyben kifejezetten kevés hangsúly esik a vallásos elköteleződésre, a magyar cserkészet nem ilyen. A hit, azaz a személyes elkötelezettség intimitását messzemenően tiszteletben tartva a cserkészet alkalmas arra, hogy tagjait, a programjain résztvevőket motiválja, arra indítsa, hogy képesek legyenek az egyéni hitgyakorlat (vagy hit-nem-gyakorlat) atomizáltságából kilépni és közösségben is megélni a transzcendens valóság felé való nyitottságot. Ezek az alkalmak amennyiben figyelembe veszik a cserkészek korosztályi sajátosságait lehetőségek arra, hogy különleges módon elmélyítsék a benne résztvevők identitását, kötődését szűkebb, illetve tágabban értelmezett közösségeikhez. A személyes hit nem bigottá, hanem szélesebb látókörű emberré tehet. Társadalmi tevékenységek Módszer (Hogyan érjük el?) Kapcsolódási felület Cserkész mozgalom tagjai/vezetői számára szervezett specializált programok Ifjúsági lelki mozgalmak (kulcsszavak: személyes útkeresésre, elköteleződésre való biztatás, Történelmi egyházak vezetői és ifjúsági referensei munkájának elterjesztése a cserkészet bázisán személyes vezetői példaadás, elmélyült kérdésfelvetés, őszinte válaszkeresés ökumenikus elköteleződés) Nevelési programjainkon az alkalmazott keresztényi megközelítés hangsúlyozása Tudatos figyelem erre az átfogó szempontra Történelmi egyházak vezetői és ifjúsági referensei Lelkiségi mozgalmak 9

10 Nemzeti mozgalom A 2010-ben megfogalmazott nemzetpolitika központi gondolata a magyar nemzet európai uniós perspektívában történő újraegyesítése, a határon túli magyarság szülőföldjén közösségként való megmaradásának és gyarapodásának elősegítése. A cserkészmozgalom, mint a legstabilabb bázissal rendelkező összmagyar ifjúsági mozgalom ezt az integrációt tudja szolgálni, méghozzá elsősorban közösségi szempontból. A cserkészmozgalom nevelési alapegysége a kisközösség, arra a felismerésre építünk, hogy közösségi lényként vagyunk megteremtve, és egyszerűen nem tudunk egészségesen fejlődni, ha nem lesznek normálisan gondolkodó embertársak a közelünkben. Így a kisebbségi létben felnövő fiatalok számára kiemelt jelentősége van annak, hogy létezik-e olyan magyar ifjúsági közössége, mely a család és az iskola mellett alapvető szocializációs közeget jelent a fiatalok számára, identitásformáló erővel rendelkezik. A helyi létet egészíti ki a más nemzettagokkal történő rendszeres találkozás lehetősége. Hasonlóságaink és különbözőségeink megtapasztalásából sok erő származhat, ezeken a cserkészeten keresztüli találkozásokon keresztül sokat tanulhat, növelheti magyarként és emberként való önbecsülését. A magyar kisebbségi cserkészet jelenleg a belső tagsági szabályok kedvezőtlen alakulása, az egy ország egy tagszervezet elv alkalmazása miatt nem tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organisation of the Scout Movement, WOSM). A WOSM általi elismertség óriási előnnyel járna a magyar kisebbségi cserkészszövetségek számára. A WOSM módszertani, szakmai és anyagi (pályázati) támogatásán felül megnyílna a lehetőség a magyar kisebbségi cserkészek számára a nemzetközi projektekben és rendezvényeken való részvételre, valamint a működésük szerinti országban is megszűnne szervezetük hátrányos helyzete. (Jelenleg ezen országokban létezik a hivatalos, elismert többségi nemzeti és a nem hivatalos, nem elismert magyar kisebbségi cserkészet a WOSM tagság megvalósulása esetén a magyar kisebbségi szervezetek azonos platformra kerülnének a nemzeti szervezetekkel, és azonos pozícióból tárgyalhatnának külső partnereikkel vagy folyamodhatnának pályázati támogatásokért.) A kisebbségi magyar cserkészet WOSM tagságának lehetővé tétele a Magyar Cserkészszövetség külügyi tevékenységének egyik fő prioritása. A WOSM alapszabályának reformja jelenleg napirenden van, az érdekeinknek megfelelő módosulás azonban jelentős nemzetközi előkészítő tevékenységet, lobbizást, a módosítási folyamatba való aktív bekapcsolódást igényel, aminek jelentős anyagi vonzata (utazások) jelenleg meghaladja az MCSSZ lehetőségeit. A magyar kisebbségi cserkészet WOSM tagságának lehetővé tétele Módszer (Hogyan érjük el?) Bekapcsolódás a WOSM alapszabály módosításán dolgozó Task Force munkájába, részvétel a témával foglalkozó nemzetközi konferenciákon, műhelyeken, intenzív lobbi-tevékenység 10

11 a magyar cserkészet str atégiai célja és ehhez tartozó növekedési területek A magyar cserkészet létszámának növelése, a mozgalom kiterjesztése, a gyerekek és a fiatalok minél szélesebb tömegei számára elérhető élményközpontú közösségi nevelés biztosítása. (tömegmozgalommá válás) 2022-ban magyar cserkész. Milyen arca legyen a cserkészetnek 2020-ban? Nemzeti szinten gondolkodó, helyi szinten cselekvő cserkészmozgalom, mely nevelési programja kipróbált értékek mentén áll. (hívószavak: elkötelezettség a személyes, társadalmi és spirituális értékek mellett; önnevelés jelentősége, vonzó tevékenységek, természettel való kapcsolat, tapasztalati tanulás fontossága, csapatmunka) Fiatalok szükségleteire építő, megújulni képes, dinamikus nevelő szervezet, erős középszinttel és vonzó közösségi élettel [cserkészcsapatok]. Olyan kárpát-medencei és nyugati magyarság számára ismert és elismert ifjúsági nevelő szervezet, mely olyan fiatalokat nevel, akik képesek alkotó szerepet játszani a társadalomban.(hátrányos helyzetűek befogadása, közösségi szolgálat a leszakadó társadalmi csoportok felé, ország megújítására képes vezetői bázis) Erős támogatói közeg léte volt cserkészekből, a mozgalmat felnőtt fiatalok segítik. a fejlesztés logik ája: Nem lényege a cserkészetnek a sok ünnepély és parádés dolgok, mert ez félrevezető is lehet, hamis szempontokká válhat a társadalomnevelésben. A lényeg nem a tömeg és nem a látható; a lényeg, a cserkészetnek alapfundamentuma az őrs, a gyermeknek legszűkebb, sajátos, bensőséges szervezete. (Teleki- hagyaték) A létszámnövekedést célzó növekedés minőségi fejlesztéssel szükséges megalapozni. A fejlesztés egészében fontos szervezeti és a pénzügyi fenntarthatóság biztosítását szem előtt tartani. Szervezeti fenntarthatóság kapcsán érdemes figyelni, hogy a cserkészmozgalom középszintjét érdemes megerősíteni, hogy az képes legyen csapatokat támogatni (vezetőképzés és továbbképzés, felszerelés, célzott kis összegű támogatások, társadalmi kapcsolatrendszer). A minőségi szempontból fontos vezetőképzés, kommunikációs tevékenység és országos kiemelt rendezvények, szakmai egyeztetésekben való rendszeres részvétel megszervezése országos szinten ajánlott, egyrészt a méretgazdaságosság okán; másrészt az egységes koordináció biztosítása kapcsán is. A fejlesztés sorrendiségét az alábbi ábra szemléleti, az egyes szakaszokba történő továbblépéshez az előző oszlopban megjelölt előfeltételek teljesülése szükséges. kulcscélok azonosítása A stratégiai cél eléréséhez öt célt definiáltunk, melyek kitörési pontként definiáltunk. Ezekhez akcióterületeket nevesítettünk és konkrét akciókat határoztunk meg. A konkrét tevékenység kapcsán meghatároztuk a szükséges erőforrásokat és nevesítettük mi az, ami rendelkezésre áll és mi az, ami hiányzik. 11

12 Növekedési területek 1. Működő csapatok megerősítése 2. Új csapatok létrehozása 3. Vonzó cserkészet kialakítása 4. Látható cserkészet 5. Nemzeti mozgalom erősítése ek (Akcióterületek) 1.1 Toborzás erősítése 1.2 Vezetőképzés és továbbképzés regionális szinten éves csapatalapítást támogató projekt (vezetőképzés és alakuló csapatok vezetőinek mentorálása) 2.2 Felfedező táborok több helyszínen (cserkészetbe bevezetés) 3.1 Nevelési tevékenység megújítása (VK és nevelési anyagok) 3.2 Szakági rendszer újraélesztése (hobbi sportok, természetjárás és védelem területén) 3.3 Nemzeti vezetőképző központ kialakítása 3.4 Cserkészet jelenléte a pedagógus képzésben-anyaországban és lehetőség szerint a határon túl 4.1 Helyi önkéntes programok előmozdítása nemzeti szinten 4.2 Erősen felépített 100 éves rendezvénysorozat megvalósítása (országos határon túli, diaszpóra és minden esetben helyi lábak) 5.1 Régiós és nemzeti programok megvalósítása 5.2 Csere programok kialakítása 5.3 Közös vezetőképzés akcióterületek és szükséges erőforr ások meghatározása Működő csapatok megerősítése Akcióterület : 1.1 Toborzás erősítése a meglévő csapatokban Cél: Sikerkritérium: Meglévő cserkészcsapatok létszámának növelése Tagság 2000 fővel történő növelése évente és a fiatalok megtartási arányának növelése Rendelkezésre áll Szükség van rá a) b) c) Központi toborzóanyag elkészítése (pla- kát, film, ismertető brossura, matrica kísérő iskolai célcsoportnak szóló kiadványok) Korosztályi vezetői továbbképzések (3x2 naposak, 200 fő részére/korosztály, összesen 600 főnek) grafikai tervező nyersanyagok tagszervezeti médiakampány 2012-ben terjesztésre hálózat és 2013-ban honlap tartalomfejlesztő csapat médiaügynökségkreatív anyag elkészítése nyomdai munka ára média V e z e t ő k é p z é s e k (szállás, ellátás, utazási költségtérítés) 12

13 Akcióterület: 1.2 Vezetőképzés és továbbképzés rendszerének megújítása Cél: Vezetőképzés módszertani és tartalmi egységesítése, minőség biztosítása. A meglévők mellet új vezetőképzések elindítása. Rendszeres vezetői továbbképzés rendszerének megteremtése. Vezetőképzéssel foglalkozó vezetők kép- zése (200 fő). Vezetőképzés tartalmi és módszertani reformja. Táborozási a) b) Szakkönyvek kiadása (publikációk): kor- osztályi módszertani könyvek, cserkészkönyvek, pedagógiai havilap) c) Nemzeti Képzési és Módszertani Központ felállítása Sikerkritérium: Egységes és akkreditált vezetőképzések. Évi 500 fő képzésére alkalmas vezetőképzési infrastruktúra. Évente a vezetők 1/3-nak képzése 2-4 napos továbbképzési programokban. Rendelkezésre áll Szükség van rá Szakértői munka (kialakítás, írás, fejlesz- Önkéntes vezetők és képzők tés) eszközállomány a jelenleg futó kapacitásokhoz Új csapatok létrehozása Akcióterület: 2.1 Két éves csapatalapítást támogató projekt Eszközvásárlás regionális szintre d) Kárpát-medencei szövetségek vezető- On-line publikációs lehetőség képző központjainak kialakítása, meglévő megerősítése utána évente fogyóeszközök pótlása Vezetőképző Központ Szövetségenkénti vezetőképző központok felállítás (Ingatlanszerzés és felújítás külön költségvetés alapján) Kiadványok kiadásának költsége Cél: Sikerkritérium: Településeken (különösen vidéki kisvárosban Évi csapat elindítása.(taglétszám évi és kistelepüléseken) cserkészcsapatok elindítása és mentorálása fővel történő növelése) Rendelkezésre áll Szükség van rá helyi fizettet munkatárs a regionális regionális központok és Mo-n belül megépített menedzsmenttel rendelkező kp-ba (és útiköltség térítés MCSSZ a) b) Csapatalapítás emberi és módszertani oldalról történő támogatása (rendszeres mentori tevékenység) Regionális eszközraktár korlátos eszközállománnyal Csapatok első táborainak eszközökkel történő támogatása Csapat alapítást helységgel támogató önkormányzat/ egyházi közösség/iskola Táboroztatást szolgáló eszközök utána évente fogyóeszközök pótlása a cserkészszövetség fizeti költségtérítést közérdekű önkéntes szerződéssel) Költségtérítés Csapatalapítást segítő Egyenruha gyártáshoz hozzájárulás egyenruha csomag biztosítása induló csapatoknak vagy hátrányos helyzetű térségekbe 13

14 b) Akcióterület: Új csapatok toborzását segítő Felfedező táborok szervezése Cél: Cserkészet testközelből történő megismertetése Sikerkritérium: Évente fő elérése a éves fiatalokkal, olyan helyeken, ahol cserkészetet bemutató és népszerűsítő Felfe- cserkészcsapat indítását szeretnék elérni. dező táborok által. Rendelkezésre áll Szükség van rá a) 5-6 napos Felfedező táborok megtartása Felfedező tábor knowhow min. évi 20 helyszínen. és elhivatott csapat A Felfedező táborok folyamatos kiterjesz- tése, cserkészek bevonása a munkába Programcsapat felkészítését végző vezetők Marketing anyag Felfedező tábor költségei főre Vonzó cserkészet kialakítása Akcióterület: 3.1 Nevelési tevékenység megújítása Kapcsolódó területek: 1.2 Cél: A cserkészet új nevelési programjának kidolgozása és elterjesztése az aktív vezetők között. Sikerkritérium Kidolgozott és működő nevelési program készül, melyet a csapatok és vezetők használnak. a) Új nevelési program elkészítése és terjeszté- Rendelkezésre áll se, adaptálása az egyes tagszövetségek helyi viszonyaira Mentori munka biztosítása az implementá- cióhoz b) c) Szervezeten belül ennek kommunikálása Akcióterület: 3.2 Szakági rendszer újjáélesztése Cél: Szakági tevékenység kiterjesztése, (amatőr sport tevékenységek, kultúrához kapcsolódó hagyományőrzési tevékenység) éves korcsoport széles rétegei számára elérhetővé tétele. Szükséges know-how, WOSM támogatása On-line terjesztés Önkéntes mentorok Szükség van rá Roadshow-k és nemzeti vezetői konferencia, személyes kommunikáció költségei Külföldi tanulmányutak adott témákban Mentorok költségtérítése Sikerkritérium: 4-5 szakág elindítása és felfuttatása tól 2000 cserkész bekapcsolása a szakági munkába.(mint a cserkészet értékét és vonzerejét növelő körülmény) 14

15 a) Szakághoz kapcsolódó külön próbák rend- szerének frissítése b) c) Stabil szakági bázisok kialakítása (ingatlan és eszközállomány) Szakági vezetők képzése Rendelkezésre áll Szakág kezdemények (know-how, néhány vezető) Minimális eszközállomány Szükség van rá Balaton-parti vitorlás telep Duna és Tisza parti csónakház Hegyi turistaszálló, közösségi bázis Ingatlan és felújítása Határon túli ingatlanfejlesztések (Erdélyben és Felvidéken képzési központ/cserkészpark) Ingatlan renoválásra egyszeri keret biztosítása. Sporteszközök beszerzése (állóeszköz) Fogyóeszköz beszerzés Szakági vezetőképzések támogatása (hivatalos tanfolyam és vizsgadíjak) Akcióterület: 3.3 Felnőtt vezetők erőforrásként való bevonása Cél: Vezetésből kinőtt vezetők önkéntesként való bekapcsolása a szövetségi munkába és a csapatok/szakágak életébe. A részmunkaidős vezetők számának emelése, szakértők bekapcsolása a mozgalom szervezésbe. Sikerkritérium: A vezetői munka 20%-nak rábízása felnőttekre. (projektek vezetése, szakági munka, támogató tevékenység). Családos cserkészet népszerűsítése a) Felnőtt cserkészek és családjaik, vala- Rendelkezésre áll Szükség van rá mint vezetők motiválását segítő éves Szervezői csapat kárpát-medencei nagy rendezvény Szoftveres támogatás (KOMP Fesztivál, 2 évente más Kárpátmedencei rendezvény) (CRM) Projekt céltámogatáb) Barátaink Kör kiépítése (alumnik szá- mára) Rendezvényszervezés 15

16 Látható cserkészet Akcióterület: 4.1 Átfogó kommunikációs munka Cél:A magyar cserkészet rendszeres jelenléte a helyi és országos közmédiumokban a) b) rendszeres és átfogó kommunikációs (PR és marketing) tevékenység központi irányítással Rendszeres sajtó megjelenések Sikerkritérium: Havi rendszerességű sajtómegjelenések, jól tematizálható szegmensekben. A cserkész brand pozitív megítélésű az egész társadalomban. Rendelkezésre áll Szükség van rá Kommunikáció és Kommunikációs terv és stratégia Kommunikációs eszközök elérhetővé tétele a csapatok és a kerületek számára Cserkész magazin és Vezetők Lapja kiadá- sa c) marketing munkatárs (2 főállás) médiában hely biztosítása Cserkész újság és Vezetők Lapja nyomdaköltsége + postázása Akcióterület: 4.2 Országos önkéntes akció elindítása a társadalmi szerepvállalás jegyében (Te Szedd!) 4.3 Helyi önkéntes akciók elindítása Cél:A társadalom széles körben ismerje meg a Sikerkritérium: Cserkészmozgalom társadalmi cserkészetet és kapcsolja össze a társadalomért kapcsolatainak száma 30%-al nő. vállalt felelősséggel és tevékeny részvétellel. a) Rendelkezésre áll Szükség van rá Te szedd! elnevezésű önkéntes projekt or- hálózat szágos szervezése partneri kapcsolatok b) helyi önkéntes akciók szervezése csapat országos koordináló Projekt céltámogatás szinten munka(önkéntes stratégia és megkötött partneri szerződések) Akcióterület: 4.4 Sikeres 100 éves rendezvénysorozat Cél: Összmagyar cserkészközösség ünnepének Sikerkritérium: megteremtése. Megvalósult rendezvények (Nemzeti Nagytábor Jelenlegi és volt cserkészek összehozása az 2013, kiállítások, emlékülés) ünnep kapcsán. Kiadványok A cserkészet ünnepébe helyi szereplők bekapcsolása, minél több társadalmi csoport meg- Hírekkel elért elsődleges és másodlagos célcsoporszólítása. a) Nemzeti Nagytábor 2013 aug Rendelkezésre áll Szükség van rá b) szervezői csapat, önkéntesek C é l t á m o g a t á s Cserkészkiállítás (állandó kiállítás Bu- alapinfrastruktúra NNT-re dapesten 2013 I-II.negyedév) Budapesti és határon c) Cserkész vándorkiállítás 2012 ősztől d) Országházi emlékülés túli helyszí- kiállítási anyag a cserkészgyűjteményben és a határontúli neken kiállítási cserkészszövetségeknél helyszín és kiállítás rendezési költsége Utazó kiállítás legyártáse) jubileumi cserkész ismeretterjesztő al- Utazó kiállítás anyaga f) bum érme és bélyegkibocsátás Album szerkesztői és anyaga Album nyomdai költsége 16

17 Nemzeti mozgalom erősítése Akcióterület: 5.1 Kisebbségi cserkészet megerősítése közép és helyi szinten Cél: A külföldi magyar szövetségek munkájának Sikerkritérium: Határon túli Kárpát-medencei fejlesztése, kapacitásaik bővítése, forrásbevonási szövetségek képesek éves 10-12%-os taglétszámbeli képességük javítása növekedést elérni. a) Menedzsment fejlesztése, képzés és szer- Rendelkezésre áll Szükség van rá vezetfejlesztés Képzői, tanácsadói b) Kis összegű fejlesztési támogatás biztosí- Mo-i díj tanulmányutak tása határon túli cserkész kezdeményezések számára szervezése Belső pályázati keret Akcióterület: 5.2 Határon túli cserkészetet érintő programok szervezése Cél:A határon túli és anyaországbeli cserkészek csereprogramok támogatása. Különösen a külföldi magyar cserkészvezetők itthoni látogatásainak segítése. A külhoni magyar cserkészcsapatok vendéglátói szerepbe hozása. A magyar cserkészparkok hálózatának fejlesztése. Sikerkritérium Csereprogramokban évente 500 cserkész vegyen részt. Rendelkezésre áll Szükség van rá a) Cserkészparkok hálózatba történő szer- infrastruktúra és attrakció fejlesztésre vezése és koordinálása 8-10 cserkészpark együttműködése) pályázati szolgáló b) Rendszeres Kárpát-medencei cserkész- cserkészparkok egy része rendszeres találko- források csere utak szervezése (tanulmányutak, vezetőképzés) zók és képzések, tanulmányutak költségvetése Központi működés költségei: Koordináló iroda személyzetének költségei és tisztségviselői költségtérítés szövetségenként és létszámhoz igazodva Szervezet neve Projekt Iroda - Kp - Projekt koordináció Tagszövetségek átlagban és összesen 3 állás és tisztségviselői költségtérítések 1 állás és tisztségviselői költségtérítések 17

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JÓ GYAKORLAT GYŰJTEMÉNYEK

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JÓ GYAKORLAT GYŰJTEMÉNYEK A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011-2017 Tartalomjegyzék: Bevezetés SWOT elemzés Célok Érd városának és térségének hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011 2017-12 prioritás és összefüggéseik

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben