Varga János. Egy nemzetközi tudományos konferencia utóélete és reményteli jövője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga János. Egy nemzetközi tudományos konferencia utóélete és reményteli jövője"

Átírás

1 A konferencia Varga János Egy nemzetközi tudományos konferencia utóélete és reményteli jövője A magyar Határőrség a rendszerváltás időszakában egy rendvédelmi szervtől szokatlan aktivitással vett részt a közéletben. Utólag azt is mondhatnánk, hogy szakmai tevékenysége hatékony végzése érdekében tett kezdeményező lépései jelentős hatással voltak a társadalmi életre, s nemegyszer nemzetközi viszonylatban is feltűnést keltettek. A totális határőrizet szakmailag is tarthatatlan rendszerére az elektromos jelzőrendszer lebontásának kezdeményezésével, az NDK állampolgárok nyugatra való kiengedésére vonatkozó politikai döntés szakszerű végrehajtásával válaszolt. A szintén politikai folyamatokba illeszkedő soproni határnyitás a földrészünket kettészelő vasfüggöny lebontásához, a berlini fal lerombolásához tett iniciáló lépésnek bizonyult. Az 1993-ban Budapesten megrendezett nemzetközi tudományos konferencia korántsem keltett nagy feltűnést, mégis hosszú távú és jelentős hatást gyakorolt az illegális migráció elleni nemzetközi fellépésre. A konferencia bolgár, horvát, lengyel, német, román, szlovák, szlovén és ukrán résztvevői mindegyikének alapos oka volt a magyar meghívás elfogadására. A szocialista világrendszer összeomlása után csak lassan szűnt meg az addig szembenálló európai felek közötti bizalmatlanság, s kezdtek kialakulni a kelet-nyugati együttműködési formák. Súlyos konfliktusok keletkeztek, kitört a délszláv háború. A résztvevő államok sajátos helyzetét jól példázza, hogy Szlovénia még csak két éve -10 napos háborúban- vívta ki függetlenségét, de Horvátországban még javában zajlott az ötéves háború. A magyar határőrség a horvát határviszonylatban határbiztosító tevékenységet is folytatott. Ukrajna is csak két éve független, s habár a Szovjetuniótól erős határőrséget örökölt, az illegális migráció keletnyugati főirányában nehezen birkózott meg a Független Államok Közösségéből, az Ázsia többi térségéből érkező határsértőkkel, akikhez egyre nagyobb számban csatlakoztak saját állampolgárai is. Szlovákia január 01-jén nyerte el függetlenségét, új határőrizeti szervezet alakult meg, amelynek tevékenységéről még csak kezdeti tapasztalatok álltak rendelkezésre. A német részvétel hangsúlyosságát az is kifejezte, hogy a Szövetségi Határőrség mellett képviseltette magát az illegális migráció fő irányába eső Bajorország tartományi határőrsége is. Németország, mint az illegális migráció egyik célországa a rendszerváltás óta jelentős támogatásban részesítette a magyar Határőrséget. Német szakértők Magyarországon segítették a szervezeti megújulást, s magyar határőrök Németországban is megismerhették a határőrségi szervek munkáját, továbbképzéseken vehettek részt elsősorban a lübecki szövetségi határőr iskolában és a bajor határőrizeti szerveknél. További német segítség koordinálására és a sajátos érdekek érvényesítésére jó alkalmat kínált a tanácskozás. A konferenciára meghívót kapott, de nem képviseltette magát Ausztria és Törökország. A plenáris ülésen többször szóba került távollétük. Ausztria távolmaradásában az is közrejátszhatott, hogy még nem volt önálló határőrizeti szakszerve, s még az sem dőlt el, hogy Ausztria hogyan reagál a hirtelen megnőtt illegális migrációs nyomásra. Törökország 1

2 hiánya azért volt sajnálatos, mert az egyik legjelentősebb illegális migránst kibocsájtó és fontos tranzit ország volt. Ilyen körülmények között találkozott Budapesten 9 európai ország határrendészeti szervezetének képviselője a Hanns-Seidel Alapítvány budapesti képviseletének közreműködésével, hogy megvitassák a Határőrségek az egységesülő Európában című témát. Magyar részről a Határőrség rendészeti szerveinek vezetői, valamint a Határőrséggel a rendészeti feladatok ellátásában együttműködő szervek képviselői voltak jelen. A tanácskozásra június én került sor, a Határőrség Országos Parancsnokság és a Hanns-Seidel Alapítvány Budapesti Képviselete rendezésében, s a helyszínt a Rendőrtiszti Főiskola adta. A rendező szervek megbízásából a Konferenciát a Főiskola alig egy évvel azelőtt alapított Határrendészeti Tanszéke szervezte. A konferencia célja volt a határrendészeti feladatok, tevékenységek nemzetközi vonatkozásainak áttekintése; a világban végbemenő új folyamatok határőrségekre gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése; a szomszédos és más európai határőrségekkel (határőrizetet ellátó szervezetekkel) az érintkezési felületek keresése, a szükséges közös tennivalók elméleti alapjainak feltárása, különösen bűnüldözési, valamint menekültügyi és idegenrendészeti vonatkozásban; kapcsolatfelvétel, együttműködés kezdeményezése a végrehajtók, vezetők és tanintézeti oktatók kölcsönös továbbképzésében. 1 A plenáris ülésen kívül lehetőség nyílt a kétoldalú tárgyalásokra is. A magyar Határőrség vezetői mindegyik delegációval találkoztak. A hatékonyabb munkavégzés érdekében Magyarország, Németország, Szlovénia és Horvátország vezetésével létrejött a határforgalom-ellenőrzési, az informatikai, az illegális migráció elleni küzdelem, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés elleni szekció is. A Konferencián résztvevő delegációk a záróközleményben 2 egyetértően megállapították, hogy a világ több térségében fokozódik a migrációs folyamat, az illegális bevándorlás, az embercsempészet, a kábítószer, a fegyver és a veszélyes anyagok csempészete. Mind nagyobb veszélyeket jelent a nemzetközi szervezett bűnözés. A migrációs folyamat feltartóztatása és a nemzetközi szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelem fontossá teszi az egyes országok határrendészeti szerveinek együttműködését általában Európában, de különösképpen Középés Kelet- Európában. Miközben az utas- és áruforgalom zavartalansága, az átjárható határok a népek közötti kapcsolatoknak fontos eleme, a határforgalom ellenőrzése különösen alkalmas és nélkülözhetetlen a kölcsönös biztonság garantálására a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemben. A küldöttségek ennek érdekében kinyilvánították együttműködési szándékukat és készségüket a bűnmegelőzés és a bűnüldözés hatékonyságához szükséges információk cseréjében. Szorgalmazták a budapestihez hasonló határrendészeti konferenciák további megrendezését az elméleti és a gyakorlati tapasztalatok kicserélése, valamint az együttműködés fejlesztése 1 Biztosítási Terv a Határőrségek az egységesülő Európában c. Nemzetközi Határrendészeti Konferencia előkészítéséhez, levezetéséhez. Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék. Száma: 3-8/48/ Határőrségek az egységesülő Európában. A Határőrség Országos Parancsnokságának kiadványa. Budapest oldal 2

3 érdekében. Egyetértettek a konferencián egybehangzóan kifejtett megállapítással, mely szerint a nemzetközi szervezett bűnözés ellen csak nemzetközi összefogással lehet eredményesen felvenni a küzdelmet. A Konferencia zárónapján elnöklő Dr. Virányi Gergely zárszavában elmondta, hogy a két napos tanácskozás meggyőzte arról, hogy szinte minden határőrség, határrendőrség, határcsendőrség az újjászületés, a megújulás fázisában van, és óriási erőfeszítéseket tesz ennek érdekében. Beszéljünk bár más nyelven amiről egyébként megbizonyosodott, hogy nem lehet akadálya egymás megértésének- neveztessünk másként és jellemeztessen valamennyiünket sok-sok eltérés, sajátosság valamennyi határőrizeti szerv rendeltetésében, célkitűzéseiben, módszereiben, eszközeiben markánsan körvonalazhatók azok a közös jegyek, jellemzők, amelyeket meg kell ragadnunk és amelyek mentén kialakulhatnak és kiterebélyesedhetnek kapcsolataink valamennyiünk érdekében. Úgy vélte, hogy ha egyesítjük a még jobbára elszigetelt erőfeszítéseket, akkor rövidebb idő alatt hatékonyabb munkát tudunk végezni. Ha összefogunk, akkor az egységesülő határőrségek beépíthetik a maguk építőkövét az egységesülő Európa közös házába. Történelmi időszakot élünk, mely tálcán kínálja nekünk a lehetőséget. Rajtunk áll, hogy megragadjuk-e a történelmi lehetőséget, avagy elmulasztjuk azt. 3 A konferencia utóélete A második konferencia 1993 októberében Kijevben, immár 13 ország részvételével lett megrendezve. A küldöttek egyetértettek abban, hogy a magyar határőrség kezdeményezése Nemzetközi Határrendészeti Konferencia (NHK) néven folytatásra érdemes és állandó helyszíne Magyarországon legyen. Így a harmadik plenáris ülésre május án került sor Magyarországon, Siófokon. ahol elfogadták a határforgalom-ellenőrzés Chartá -ját és a Felhívás -t, amely az illegális migrációban érintett országok arányosabb teherviselését szorgalmazta. Mindkét dokumentum megküldésre került a Budapest Csoport 4 Elnökének azzal, hogy a részes országok kormányainak tájékoztatásul továbbítsa azokat. A határforgalom-ellenőrzés chartája a Berlini (1991) és a Budapesti (1993) Konferencia szellemében született, s még napjainkban is érvényes elveket és eljárási módokat fogalmazott meg. Kifejeződött benne a független demokratikus jogállamok együttműködési készsége, az alapjogok tisztelete, a határforgalom ellenőrző szervek tevékenységének szolgáltató jellege. A charta leszögezte, hogy a határforgalom ellenőrzése az érvényes nemzeti jogszabályok, a két-, illetve többoldalú államközi szerződések, valamint a nemzetközi jog figyelembevételével kerül végrehajtásra. A személyek ellenőrzése és az ellenőrzést követő intézkedések az 3 Mint 3., oldal. 4 Az illegális migráció kérdéskörével foglalkozó Budapest-csoport akkor 34 országot tömörített, köztük az európai országok többségét, valamint Ausztráliát, az Egyesült Államokat és Kanadát. Megfigyelőként részt vettek a migrációval foglalkozó legjelentősebb szervezetek, és az Európa Tanács is. 3

4 arányosság elve alapján kerülnek végrehajtásra. A határforgalom ellenőrzése és a zöldhatár őrzése egyformán fontos feladat a nemzetközileg tevékenykedő bűnözők és szervezetek megfékezése, a bűnözői szervezetek felderítése és a bűncselekményt elkövetők őrizetbe vétele érdekében ugyanúgy, mint a veszélyes áruk illegális szállításának megakadályozása. A személyek, járművek, szállítmányok határforgalom-ellenőrzése a biztonság és a forgalom folyamatossága érdekében, a határátkelőhelyen kialakult helyzetnek megfelelően a legcélszerűbb módszerekkel, eszközökkel és tartalommal differenciáltan kerül végrehajtásra. 5 Meg kell előzni az indokolatlan várakozási idők kialakulását. A nagy forgalom idején a szomszédos országok határrendészeti szervei együttes intézkedéseket tesznek a forgalom gyors lebonyolítása érdekében. A határrendészeti szervek megfelelő szinteken és jogi kereteiken belül intenzív információcserét bonyolítanak le. Rendszeresen, illetve szükség szerint soron kívül tájékoztatják egymást tevékenységükről, tapasztalataikról és eredményeikről, törekednek a kollegiális együttműködésre, az egy helyen történő közös határellenőrzés megteremtésére. A közös tevékenység erősíti a kölcsönös bizalmat, a hatékonyabb szolgálat ellátást, hozzájárul a sikeresebb munkához, gyorsítja a határforgalom lebonyolítását és a jövőben elősegítheti az egyoldalú határforgalom-ellenőrzés bevezetését. A határrendészeti szervek munkájuk során támogatják egymást a feladatok felismerésében, szoros kapcsolatot ápolnak a vezetői szinteken és megbízott képviselőik útján, emberi és bajtársi kapcsolatokat is gondoznak. Miután több határrendészeti szerv megfogalmazta azt az igényt, hogy az eredményes együttműködéshez, a közös munkához információkra, mégpedig megfelelő rendező elvek alapján összegyűjtött és összegzett információkra van szükség, a IV. Konferencián megkezdődött a közös statisztikai rendszer kidolgozása és rendszeresítése. Jellemző a konferencia regionális jellegére és Németország meghatározó szerepére, hogy az adatok gyűjtése, továbbítása német nyelven történt. A rendszer elősegítette a határesemények közös megítélését. Az adatszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó magyarázó szöveg az alapfogalmak pontos meghatározását is tartalmazta, így hozzájárult a határőrizeti terminológia egységesítéséhez, fejlesztéséhez. A rendszer fejlesztését elősegítette, hogy a Budapest Csoport 1997-es prágai Miniszteri Konferenciája ajánlást tett a CIREFI 6 fogalomrendszerével harmonizáló információcsere rendszer kialakítására, így az V., VI. és VII. Konferencia ezekkel a kérdésekkel fő témaként foglalkozott. Az immár intézménnyé fejlődött Konferencia beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ebben az is szerepet játszott, hogy a biztonság speciális területén dolgozó határőröknek 5 Ez a magyar határőrségnél abban az időszakban kidolgozott, a totális ellenőrzés helyett bevezetett és hatékonynak bizonyult szelektív és differenciált határforgalom-ellenőrzés tapasztalatain alapult. 6 CIREFI - Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration (a külső határok átlépésével és a bevándorlással összefüggő kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást, vitát és információcserét szolgáló központ). Segíti az uniós tagállamokat a jogszerű bevándorlással kapcsolatos információcserében, az illegális bevándorlás és jogellenes tartózkodás megelőzésében, az embercsempészet elleni küzdelemben, a hamis és hamisított útiokmányok azonosításának javításában, valamint a visszatérési gyakorlatok fejlesztési módjainak megtalálásában. 4

5 (határrendőröknek, bevándorlási tisztviselőknek, határőrizeti feladatokat ellátó rendőröknek, csendőröknek, parti őröknek és más állami szervezetek tagjainak) nincs világméretű szervezete, saját háza. Természetes volt, hogy a sikeresen működő Konferencia intézményrendszerének fejlesztése során többször szóba került a szervezetté való átalakulás gondolata. A határőrök világszervezetének létrehozására az első konkrét javaslat (Borderpol Project) magyar részről 1999-ben a VII. Konferencián hangzott el. A javaslat jelentőségét kifejezi, hogy habár - a feladatok bonyolultsága és az érdekek sokrétűsége miatt nem lett elfogadva évekig napirenden maradt. A szeptember 11-ei terrortámadásra való reagálás részeként a Konferencia Titkársága ismét konkrét javaslatot dolgozott ki a Nemzetközi Határrendészeti Szervezetté (International Border Police Organization - IBPO) való átalakulásra. A javaslat célja egy olyan állandó központ létrehozása, amely a biztonsági szektoron belül az államhatár biztonságához kötődő feladatok végrehajtását információkkal, módszertani segítséggel, ajánlásokkal, tanácsadással szolgálja. Hozzájárul a határrendészeti szervek jogi alapjainak, szervezetének, működési rendjének, technikai követelményeinek kidolgozásához, valamint az egymással fenntartott együttműködés fejlesztéséhez. A javaslatot tartalmazó Elgondolás -t a X. NHK Előkészítő Ülésének küldöttei megvitatták. Elvi kifogásuk nem volt, de komoly ellenvélemények is elhangzottak. Hangsúlyozták, hogy az NHK már jól működő Intézmény, átalakítása veszélyeket hord magában. Az ellenérvek között elhangzott, hogy az Interpol és az Europol már működik, s az Európai Unió is tervezi saját határőrizeti ügynökségének létrehozását. Végül is az Elgondolás nem valósult meg, de a X. NHK plenáris ülése több javaslatot fogadott el a meglévő intézményrendszer továbbfejlesztésére. A Konferencián elvetett magvakból még is fogant egy új határőr világszervezet március 15-én Ottawában hivatalosan is bejegyezték a Borderpol-t. A több mint ezer államhatárral kapcsolatos szolgálat érdekében tevékenykedő nem profit orientált és nem kormányzati szervezet központjának ma is a kanadai főváros ad otthont. Európai irodája működéséhez a magyar rendőrség biztosítja a feltételeket. 7 A XII. kongresszuson elfogadott Működési rend ma is érvényes keretet ad a munkának. E szerint a Konferencia a határrendészeti szerveket, a nemzetközi szerveket és szervezeteket tömörítő önkéntes fórum, amelynek alapvető küldetése a határok biztonságát fenyegető veszélyek időbeni felismerése, a problémák és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdések felvetése, megvitatása, a közös megoldások megtalálása, javaslatok, ajánlások kidolgozása. Célja a határok biztonságát fenyegető veszélyek felismerésével, a megoldások és a legjobb gyakorlat megkeresésével, a hatékony nemzetközi együttműködéssel, az eredményes munkavégzés érdekében fórumot és találkozási lehetőséget biztosítani a határrendészeti szervek vezetőinek és szakértőinek. A migrációt kibocsátó, tranzit- és célországok határrendészeti vezetőinek és szakértőinek a közös problémák megoldása érdekében az együttműködés kiterjesztése és fejlesztése, javaslatok és ajánlások kidolgozása, valamint a nemzetközi jelleg erősítése

6 Fő feladatai: hatékony információcsere; elemzések, hatástanulmányok készítése; a határok biztonságát befolyásoló problémák felismerése, a közös megoldások megkeresése; a határon átnyúló nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépés érdekében a tevékenység és a munkamódszerek kidolgozása és összehangolása; rendszeres vezetői és szakértői munkatalálkozók szervezése; a két- és többoldalú kapcsolatok fejlesztése; munkacsoportok működtetése; ajánlások, javaslatok kidolgozása. A kialakult munkarend szerint egy-két fontos határőrizeti problémát tűznek a kongresszus napirendjére. Ezek átfogó bemutatására a különböző országokból és nemzetközi szervezetekből en tartanak előadásokat, majd kérdések felvetésére, véleménycserére és vitára is van lehetőség. A világ határrendészeti szerveinek vezetői megismertetik a résztvevőkkel a határrendészeti szervek feladatait, szervezetét, tevékenységének formáit és eredményeit. A résztvevők széleskörű áttekintést kapnak az eltérő helyzetű határrendészeti szervek legjobb gyakorlatáról. Hivatalos és személyes kapcsolatok alakulnak ki. A Konferenciák közötti időszakokban működő szekciók, munkabizottságok, majd az azokat felváltó munkacsoportok mindegyike beszámol az elmúlt konferencia óta végzett munkáról, javaslatot tesz a további feladatokra. Hivatalos két- és többoldalú megbeszélésekre is sor kerül a Konferencia ideje alatt. A plenáris ülésen a küldöttek zárónyilatkozatot fogadnak el, felkérik a Titkárságot és a Vezetői Munkacsoportot, hogy a következő konferencia témáját és napirendjét állítsa össze, döntenek a Vezetői Munkacsoport ülésének helyszínéről és idejéről. A következő Konferenciáig a tevékenység ismét különböző munkacsoportokban folyik, amelyek eredményeiről a munkacsoportot vezető országok a következő plenáris ülésén beszámolnak. A Munkacsoportoknak nincsenek állandó résztvevői, bekerülni önkéntes, illetve rotációs alapon lehet. Fő feladatuk a konferencia témáinak előzetes megvitatása, meghatározása, iránymutatás, szakmai koncepciók, eljárások kidolgozása, illetve a plenáris üléseket érintő döntéshozatal előkészítése. A évi felhívás szerint munkacsoportok az alábbi területeken működnek: Határőr Szolgálatok Vezetői. Parti Őrségek. Együttműködés a határőrizeti szervek és más illetékes testületek között a kábítószer csempészet elleni harcban. Illegális migráció elleni harc. Vízumrendszer és beléptetés feltételei. Analitikus adatgyűjtés. 6

7 Határforgalom-ellenőrzés. 8 A munkacsoportok tevékenysége eredményeként több olyan széleskörű nemzetközi konszenzuson alapuló szakértői ajánlás került elfogadásra a plenáris ülésen, amely a határellenőrzés terén kezdeményező volt, s még a schengeni szabályozást is megelőzte, vagy azon túlmutatott. Pl.: az illegális migráció hatékonyabb megelőzéséért és eltörléséért (2001); a tolonc és a visszatelepítés megoldására (2002); a határon átlépő nemzetközi vasúti forgalomban a bizalmi elven történő ellenőrzés végrehajtására (2002); az emberkereskedelemmel és csempészettel kapcsolatos szervezett bűnözés elleni hatékony fellépésre (2003); a nemzetközi repülőtereken a határforgalom ellenőrzését és lebonyolítását együtt végző szervezetek együttműködésére (2004); a szállítók felelősségének bevezetésére és elismerésére az illegális migráció elleni harcban; a határforgalom-ellenőrzés követelményeire és az egységes határellenőrzésre. Az egy megállásos stratégia alkalmazására a kézből kézbe történő ellenőrzés keretei között (2005); a határátlépés egyszerűsítésére és megkönnyítésére (2006); a biometrikus adatokkal ellátott útlevelek ellenőrzésére (2006); az Integrált határforgalom-ellenőrzéshez (2006); A magyarországi konferenciák sora egy alkalommal megszakadt május 26-án Varsóban került sor a XVIII. NHK plenáris ülésére. A formabontó helyszínválasztás apropóját az adta, hogy az Európai Unió öt évvel azelőtt hozta létre a külső határok ellenőrzését koordináló ügynökségét, a Frontex-et 9. Ebből az alkalomból, kiállításokkal egybekötött, nagyszabású jubileumi rendezvénysorozat keretei között ünnepelték meg az Európai Unió Határőrnapját, a Frontex megalakulásának ötödik évfordulóját, tartottak több szakmai fórumot. Ezen a plenáris ülésen már öt kontinens 56 államának határrendészeti szervezete és 9 nemzetközi szervezet képviseltette magát. Először vettek részt Afganisztán és Ghána küldöttei. A Konferencia fő napirendjét a határigazgatás területén alkalmazott modern technikai eszközöknek és technikai rendszereknek szentelte Frontex - European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség). 7

8 A konferencia reményteli jövője A Határőrség mérhető szerepet kívánt betölteni a komplex nemzeti és európai biztonság fenntartásában, az illegális migráció kezelésében. Az európai és a térségi határbiztonság összehangolásában kezdeményező, koordinációs szerepet vállalt fel, a nemzetközi missziós és térségi biztonság erősödését céltudatosan segítette. Ennek a küldetésnek a megvalósulását figyelemreméltóan értékeli a évi minőségfejlesztési kézikönyv: A Magyar Köztársaság Határőrsége 1993 óta évente Nemzetközi Határrendészeti Konferenciát szervez, amely a határőrizeti határrendészeti határbiztonsági szervek elsőszámú világfórumává vált, s évente több mint 50 ország és 10-nél több nemzetközi szervezet képviselteti magát rajta. A Határőrség fontos szerepet tölt be az EU határbiztonsági tevékenységében, a FRONTEX munkájában. 10 A Határőrség és a Rendőrség integrációja után az integrált Rendőrség folytatja a világszerte elismert legjobb gyakorlat alkalmazását. Továbbra is fórumot biztosít a világ nemzeti határrendészeti szervezetei és a határrendészeti feladatokban közvetlenül érintett nemzetközi szervezetek vezető képviselőinek, hogy megvitassák a határrendészet aktuális helyzetét és az abból adódó feladatokat. A következő XX. Konferencia is Magyarországon lesz megrendezve. A jubileumi esemény előkészítése máris megkezdődött. A NHK távlatai reményteljesek, hisz a résztvevők igénylik a konferencia folytatását, mert a határőr vezetők egyedüli világméretű fóruma, amely 1993 óta megszakítás nélkül működik. Az, hogy mindig fontos aktuális határbiztonsági problémákat dolgozott fel, hozzájárult szerepe megerősödéséhez. Olyan fórum, amely politikailag szembenálló országok között is lehetővé teszi a szakmai érintkezést és véleménycserét. A migrációt kibocsájtó, tranzit és célállamok, valamint a nemzetközi szervezetek adatokat, tapasztalatokat cserélhetnek. Növelhetik az egymás iránti bizalmat. A Frontex erősen érdekelt abban, hogy működjön egy világméretű határrendészeti fórum, amelynek keretében lehetőség van az uniós határrendészeti elvek és gyakorlat megismertetésére, a harmadik országokkal való hivatalos és informális kapcsolatok alakítására. A folyamat fenntartásához eddig is kész volt anyagilag hozzájárulni. Mértékadó szakértők szerint szeretné teljesen égisze alá vonni ezt a kiváló lehetőséget. Hazánk számára is egyértelműek az előnyök. Ezek közül kiemelésre érdemes, hogy szilárdítja a szomszédos országok határrendészeti szervezeteivel kialakított, hagyományosan erős kapcsolatainkat, együttműködési rendszerünket. A Konferencia eddig egy alkalommal foglalkozott a képzéssel. Hasznos lenne e stratégiai ágazattal foglalkozó munkacsoport folyamatos működése. Ez elősegítené a határellenőrzési szakembereket képző intézmények közötti szorosabb nemzetközi együttműködés kialakítását. Sor kerülhetne hallgatók nemzetközi képzésére, a végzettek továbbképzésére; tudományos 10 dr. Kovács Ákos; dr. Rónaszéki Áron (Szerk.): CAF - jó gyakorlatok a magyar közigazgatásban. 8. oldal. (CAF Kézikönyv.) https://caf.kim.gov.hu/download/caf- %20j%F3%20gyakorlatok%20a%20magyar%20k%F6zigazgat%E1sban.doc

9 diákköri konferenciákon való kölcsönös részvételre; vendégoktatók, hallgatók, szakemberek tapasztalatcseréjére; részképzésekre és szakmai gyakorlatokra. A Konferencia széleskörű nemzetközi elfogadottsága alkalmat kínál további intézményes munkaformák, szervezetek létrehozására. Ezek közül könnyen konszenzus érhető el egy nemzetközi információs bázis létrehozására és könyvtárszerű használatára. A hagyományos könyvtári megoldásokkal szemben elsőbbség illetné meg az Internet alapú működést. Ez lehetővé tenné azt is, hogy a döntés után közvetlenül megkezdhesse működését, s annak során gyorsan, akár nemzetközi összefogással is bővülhetne állománya. Az eredeti kezdeményezés tudományos konferenciaként indult, amely hamarosan szakmai világfórummá nőtte ki magát. Hasznos lenne a tudományos együttműködés gondolatának újbóli felelevenítése és kiterjesztése a NHK tevékenységére. Pl: A határellenőrzés tudományelméleti alapjainak megteremtése és közös fejlesztése. A határellenőrzést végrehajtó szervezetek tudományos munkával foglalkozó szervezeteivel való kapcsolatfelvétel. Megrendelések adása és feltételek biztosítása a szakmai problémák megoldására a tudományos kutatások kereteiben. Nemzetközi tudományos pályázatok kiírása. Kölcsönös meghívás és részvétel nemzetközi konferenciákon, az eredmények oktatásba való beépítése. Tudományos publikációk kölcsönös megjelentetése. Felhasznált irodalom: Határőrségek az egységesülő Európában. A Határőrség Országos Parancsnokságának kiadványa. Budapest Letöltés: szeptember 24. A Nemzetközi Határrendészeti Konferencia Titkárságának archív anyagai. 9

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Az igazgatóság diszlokációja

Az igazgatóság diszlokációja Az igazgatóság határszakasza hossza (méter) Vízi Szárazföldi Összesen Nógrád megye 112914 63003 175917 Pest megye 45312 11514 56826 Összesen 158315 74517 232743 2 Az igazgatóság diszlokációja K K 9 V 1

Részletesebben

Határigazgatás cél-eszköz mátrix

Határigazgatás cél-eszköz mátrix Célkitűzés igénye 1) Románia és Horvátország teljes jogú schengeni tagálammá válásáig az ideiglenes külső határként működő határszakaszok támogatása, illetve felkészülés a belső határrá válással jelentkező

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori iskola. Kiss Lajos rendőr alezredes

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori iskola. Kiss Lajos rendőr alezredes NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori iskola Kiss Lajos rendőr alezredes A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Prof. Dr. Sallai

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

HATÁRRENDÉSZETI KÉPZÉSBEN A STOCKHOLMI PROGRAM MEGJELENÉSÉT KÖVETŐEN

HATÁRRENDÉSZETI KÉPZÉSBEN A STOCKHOLMI PROGRAM MEGJELENÉSÉT KÖVETŐEN KISS LAJOS A FRONTEX MID-LEVEL KÉPZÉSÉNEK LEHETSÉGES HELYE ÉS SZEREPE A HATÁRRENDÉSZETI KÉPZÉSBEN A STOCKHOLMI PROGRAM MEGJELENÉSÉT KÖVETŐEN A személyek szabad mozgása megteremtésének gondolatától a schengeni

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás melyet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Pécsi Tudományegyetem kötött szakmai-munkakapcsolataik erősítése, az

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON Bevezetés Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (továbbiakban:

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Az európai határrendészeti oktatás és képzés területén elért eredmények és a fejlesztés lehetséges irányai

Az európai határrendészeti oktatás és képzés területén elért eredmények és a fejlesztés lehetséges irányai Kiss Lajos Az európai határrendészeti oktatás és képzés területén elért eredmények és a fejlesztés lehetséges irányai 10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.152 Természetesen felmerül a kérdés, hogy egy aszimmetrikus

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Az új határőrizeti rendszer, a FRONTEX és ami utána jön

Az új határőrizeti rendszer, a FRONTEX és ami utána jön Az új határőrizeti rendszer, a FRONTEX és ami utána jön Zámbó Péter Bevezetés Rendszerek jönnek-mennek, de a viszonylag állandó elemek is folyamatosan változnak, hiszen a működést meghatározó belső és

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Határmenti kapcsolataink fejlesztési irányai Vagyongazdálkodási Napok 2014. május 6. Budapest

Határmenti kapcsolataink fejlesztési irányai Vagyongazdálkodási Napok 2014. május 6. Budapest Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Projekt Koordinációs Osztály Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Projekt Koordinációs Osztály Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Az intergrált határellenõrzési rendszer létrehozására irányuló törekvések Törökországban

Az intergrált határellenõrzési rendszer létrehozására irányuló törekvések Törökországban Elsõsorban e mérés eredmény indított arra, hogy kutatásomban elsõ lépcsõként olyan platformot keressek, amely révén az ember robot közös munkavégzés minél egyszerûbben megvalósítható. Ennek érdekében idén

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben. Tézisfüzet

A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben. Tézisfüzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori iskola Kiss Lajos rendőr alezredes A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben Tézisfüzet Témavezető: Prof. Dr. Sallai János PhD

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozat. a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról

1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozat. a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról 1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról A Külső Határok Alap támogatás felhasználását célzó hosszú távú, többéves programban foglalt célkitűzések

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11.

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. A Szülőföld Alap Iroda Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben