Romanisztika alapszak (BA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Romanisztika alapszak (BA)"

Átírás

1 Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: a) romanisztika, francia alapszakos bölcsész b) romanisztika, olasz alapszakos bölcsész c) romanisztika, portugál alapszakos bölcsész d) romanisztika, román alapszakos bölcsész e) romanisztika, spanyol alapszakos bölcsész Választható szakirányok: francia, olasz, portugál, román/nemzetiségi, spanyol Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a romanisztika alapszakon végzettek képesek egy újlatin nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten; az újlatin nyelvek és kultúrák tanulmányozására érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak elsajátítására; általános szövegek átfogó megértésére, összefoglalására, alapszintű fordítására, tolmácsolására; Magyarország és az adott célnyelvi ország társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során; alkalmasak a kulturális kapcsolatok ápolása terén megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére; az önkormányzati, államigazgatási, politikai, gazdasági és kulturális életben szervezői feladatok ellátására az újlatin kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben; tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői, kapcsolatteremtői, ügyintézői feladatok ellátására; az idegenforgalomban nyelvi és civilizációs közvetítői szerep betöltésére; rendelkeznek az újlatin kultúrkör, valamint egy újlatin nyelv iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal. A képzési idő félévekben: 6 félév Romanisztika alapszak (BA) Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kreditpont Nyelvi követelmények: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. Az ismeretek ellenőrzésének rendszere (részletesebben lásd még a szak által összeállított, a honlapon és a tanszékeken hozzáférhető ismertetőt) Az ismeretek ellenőrzése a kurzusok jellegétől függ: előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli); gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi, szemináriumi dolgozat (esszé, kiselőadás); 1

2 a szakirányonkénti nyelvi alapvizsga (a II. félév végén) ellenőrzi a hallgatók nyelvi tudását: a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy szóban és írásban a közös európai nyelvi rendszer szerint B2-es szinten tudják használni a választott nyelvet (minimális teljesítési szint: 60%). szakdolgozat A portfóliós szakdolgozathoz, amely 3 rövid esszéből áll, az alapszak egységesen 4 kreditet rendel hozzá. A három esszével, melyek témáját az adott szakirányon oktatott témakörökből kell választani, a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Jellegét tekintve az esszé témája lehet elméleti, illetve ahol kísérletezésre, megfigyelésre lehetőség van (pl. nyelvészet, alkalmazott nyelvészet) gyakorlati. Kívánatos, hogy az esszék feldolgozzák a téma újabb (és ha indokolt, régebbi) irodalmát. Az esszéket gépelve vagy nyomtatva kell benyújtani egyenként 8 12 oldalas (összesen ezer leütést kitevő) terjedelemben. Ebbe csak a tényleges szövegoldalak számítanak a címlap, tartalomjegyzék, bibliográfia stb. kizárásával. Az esszék nyelve a választott szakirány nyelve. A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok és a szak előírásai tartalmazzák. záróvizsga (zárószigorlat). A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott portfóliós szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése. Részei: írásbeli nyelvi vizsga, amelyen a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a felsőfokú C1 típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten tudják használni a választott nyelvet; a szóbeli nyelvi képességek ellenőrzése a záróvizsga szóbeli részén történik; a szóbeli vizsgán a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket (e célból a szakirányok tételjegyzéket készítenek), és hogy szóbeli kifejező készségük megfelel a felsőfokú C1 típusú nyelvvizsga követelményeinek. A szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé nyelvészeti, irodalmi/irodalomtörténeti és országismereti témák tartoznak. A követelmények részletezését az intézményi szabályzatoknak megfelelően a szak valamint a szakirányok előírásai tartalmazzák. A záróvizsga eredménye az írásbeli és a szóbeli rész átlaga; az esetleges kerekítés a szóbeli vizsgaeredmény irányába történik (pl. írásbeli vizsga eredménye 4 + szóbeli vizsga eredménye 5 = záróvizsga eredménye 5, vagy írásbeli vizsga eredménye 5 + szóbeli vizsga eredménye 4 = záróvizsga eredménye 4). Az oklevél kiállításának feltétele: A szakképzettséget tartalmazó oklevél kiadásának feltétele az alábbi tanegységlista elvégzése a választott nyelv speciális ismeretei modul teljesítésével; az intézménytől kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. Az oklevél minősítése A BA-oklevél minősítését a portfóliós szakdolgozat és a záróvizsga (zárószigorlat) eredményének átlaga adja, amelyhez abban az esetben, ha a hallgató szakirányú specializációs tanulmányokat folytatott, az itt készített záródolgozatának érdemjegye is hozzászámítandó. Alapszakfelelős: dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) Szakirányfelelősök: Francia: dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) Olasz: dr. Salvi Giampaolo egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) Portugál: dr. Pál Ferenc habilitált egyetemi docens (Romanisztikai Intézet) Román: dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) Spanyol: dr. Scholz László egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) 2

3 Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. Óraszám kredit előfeltétel Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható tanegység Az előfeltételek jeleinek magyarázata: Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni. Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni. Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. I. Alapozó ismeretek: 12 kredit A) Általános értelmiségképző tárgyak a bölcsészettudományi képzési területen: 8 kredit XFI-101 Filozófiatörténet 1 K k 30 2 XKO-101 Kommunikáció-retorika 1 2 K k 30 2 XIN-101 Informatikai alapismeretek* 1 2 G k 30 2 XKT-101 Könyvtárhasználat 1 2 K k 30 2 összesen: * Szintfelmérés után az Informatikai alapismeretek helyett magasabb szintű XIN- kódú tanegység is végezhető. Megjegyzés: Kívánatos, hogy a hallgató a két félévre egyenletesen elosztva végezze a fenti tanegységeket. B) Alapozó elméleti ismeretek: 4 kredit 1. Alapozó elméleti ismeretek a modern filológia képzési ágban: 4 kredit FLN-101 A nyelvtudomány alapjai 1 K k 30 2 FLI-101 Az irodalomtudomány alapjai 1 K k 30 2 összesen: Az alapszak nyelvi és kulturális területeit áttekintő ismeretkörök: 0 kredit 3

4 II. Szakmai törzsanyag: 108 kredit A) Szakmai alapozó modul: 2 kredit 1. Minden szakirányon egyformán kötelező: 2 kredit A latin nyelv alapjai RLA-101* romanisztika szakosoknak 1. A latin nyelv alapjai RLA-102* romanisztika szakosoknak 2. 1 G k G k ** összesen: 30 2 * Az alapozó latin nyelvi tanegységek alól gimnáziumi latin érettségi vagy középfokú nyelvvizsga alapján automatikusan felmentést lehet adni. Ilyenkor a hallgató 2 kreditet szabadon fölhasználhat. Megfelelő érdeklődés esetén az alapfokú kurzusok folytatásaként a hallgató szabad kreditkerete terhére az ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéke a középfokú latin nyelvvizsgára felkészítő RLA (30 30 óra, 2 2 kredit) tanegységeket hirdeti meg. ** Az előfeltételek mindig a megfelelő táblázaton belül értendők. 2. Szabadon választott tantárgyak az alapszakon belül: 0 kredit B) A választott nyelv és kultúra speciális ismeretei (szakirányok): 106 kredit C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit III. Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit a) az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei, b) az alapszaknak a végzett szakirányéval nem azonos minor szakiránya (amely második tanári mesterszak előkészítését is szolgálhatja), c) másik alapszak valamely minor egysége, amely tanári mesterszakot előkészítő szakirány elvégzése esetén második tanári mesterszak előkészítését is szolgálhatja (diszciplináris és tanári minor) d) egy másik alapszak minor egysége (diszciplináris minor). IV. Szabadon választható tanegységek v. pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit Bármely alapszak tanegysége, amelynek fölvételét nem zárja ki előfeltételi vagy egyéb szabály, vagy az ELTE PPK által megadott modul. 4

5 FRANCIA SZAKIRÁNY (II.) (106 kredit) Szakirányfelelős: dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár (Francia Nyelv és Irodalom Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a romanisztika alapszak francia szakirányára. A hallgatónak az alapozó ismeretek tanegységeit (I-II) a 2. félév végéig el kell végeznie. Az előfeltételek oszlopában a * jel a teljes alapozást jelenti. a) Alapozó képzés: 30 kredit Bevezetés az újlatin : 4 kredit FRA-101 (francia) nyelvészeti 1 K k 30 2 FRA-102 (francia) irodalmi 2 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 14 kredit Francia nyelvfejlesztés 1. FRA-111 (Nyelvtani gyakorlat) 1 G k 30 2 FRA-112 Francia nyelvfejlesztés 2. 1 G k 30 2 FRA-113 Francia nyelvfejlesztés 3. 1 G k 30 2 FRA-114 Francia nyelvfejlesztés 4. 2 G k FRA-115 Francia nyelvfejlesztés 5. 2 G k FRA-116 Francia nyelvfejlesztés 6. 2 G k Francia írás- és szerkesztési FRA-117 technikák 2 G k 30 2 Országismeret: 10 kredit FRA-121 Franciaország történelme 1 K k 30 3 (122) FRA-122 Franciaország történelme 1 G k 30 2 =121 FRA-131 Franciaország kultúrföldrajza 2 K k 30 3 (132) FRA-132 Franciaország kultúrföldrajza 2 G k 30 2 =131 Nyelvi alapvizsga: 2 kredit Nyelvi alapvizsga francia FRA-001* nyelvből 2 V k 0 2 ( ) összesen: * Azonos félévben nem lehet megismételni. b) Törzsképzés: 72 kredit Francia nyelvészet: 23 kredit FRA-201 A francia nyelv kultúrtörténete 3 K k 30 3 * FRA-211 A francia kiejtés és helyesírás 3 K k 15 3 * FRA-212 A francia kiejtés és helyesírás 3 G k 30 2 * FRA-221 Francia nyelvtan 1. (Alaktan) 4 K k 15 3 * FRA-222 Francia nyelvtan.1. (Alaktan) 4 G k 30 3 * Francia nyelvtan 2. FRA-231 (Mondattan) 4 K k 15 3 * Francia nyelvtan 2. FRA-232 (Mondattan) 4 G k 30 3 * Francia szövegelemzési FRA-241 technikák 6 K k 30 3 * Francia nyelvfejlesztés: 15 kredit FRA-251 Francia nyelvfejlesztés 7. 3 G k 30 2 * 5

6 FRA-252 Francia nyelvfejlesztés 8. 4 G k 30 2 * FRA-253 Francia nyelvfejlesztés 9. 5 G k 30 2 * FRA-254 Francia nyelvfejlesztés G k 30 2 * Francia szaknyelv 1. FRA-261 (Szövegolvasás) 5 G k 30 2 * FRA-262 Francia szaknyelv 2. (Fordítás) 6 G k 30 2 * Francia írás- és szerkesztési FRA-271 technikák 6 K k 15 3 * Francia irodalom: 26 kredit A francia irodalom vázlatos FRA-301 története 1. (IX XVII. sz.) 3 K k 30 3 * A francia irodalom vázlatos FRA-302 története 2. (XVIII XX. sz.) 4 K k 30 3 * Francia irodalomtörténet 1. FRA-311 (XVII. sz.) 5 K k 15 3 * Francia irodalmi szövegolvasás FRA (XVII. sz.) 5 G k 30 2 * Francia irodalomtörténet 2. FRA-321 (XVIII. sz.) 5 K k 15 3 * Francia irodalmi szövegolvasás FRA (XVIII. sz.) 5 G k 30 2 * Francia irodalomtörténet 3. FRA-331 (XIX. sz.) 5 K k 15 3 * Francia irodalmi szövegolvasás FRA (XIX. sz.) 5 G k 30 2 * Francia irodalomtörténet 4. FRA-341 (XX. sz.) 6 K k 15 3 * Francia irodalmi szövegolvasás FRA (XX. sz.) 6 G k 30 2 * Francia történelem és kultúra: 8 kredit Franciaország művészete, FRA-351 szokásai 4 K k 30 3 * FRA-361 A mai Franciaország 4 K k 30 3 * Francia országismereti FRA-362 gyakorlat 4 G k 30 2 * összesen: c) Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit FRA-901 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) FRA-902 Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen: 0 4 6

7 FRANCIA FILOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ SPECIALIZÁCIÓ (III.) (50 KREDIT) A specializáció felelőse: dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár (Francia Nyelv és Irodalom Tanszék) A specializáció felvételének feltétele: A specializációt a romanisztika alapszak francia szakirányának hallgatói valamint megfelelő nyelvtudással rendelkező francia minoros hallgatók végezhetik el. Az előfeltételek oszlopában a * jel a szakirány 1 2. félévre előírt összes tanegységét jelenti. Nyelvészeti tanegységek: 18 kredit FFI-401 Mondatszerkezet és fordításmódszertan FFI-402 Szövegelemzés szövegépítés FFI-403. Nyelv és civilizáció Franciaországban FFI-404 A szótár és a szótárhasználat a nyelvtanulásban FFI-405 Problémás kérdések a francia leíró nyelvtan köréből RMN-201 Romanisztika 5 K k 15 3 * FFI-406 Egyéb választható nyelvészeti tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Irodalmi tanegységek: 18 kredit FFI-411 Mítosz és struktúra FFI-412 Fekete-Afrika francia nyelvű irodalma FFI-413 Antillai frankofón irodalom FFI-414 Műfajok barokk és klasszika között FFI-415 Szövegértés irodalomértés FFI-416 Szövegkiadás és szövegelemzés FFI-417 Egyéb választható irodalmi tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Civilizációs tanegységek: 12 kredit FFI-421 Belga kultúra és civilizáció FFI-422 Franciaország intézményei FFI-423 A francia forradalom előtti és utáni szövegek olvasása FFI-424 Eretnekmozgalmak FFI-425 Egyéb választható civilizációs tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Záródolgozat FFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 (Σ) összesen: ** A tanegység alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. Megjegyzés: A 3 6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3 6. félévek valamelyikében hirdeti meg. 7

8 OLASZ SZAKIRÁNY (II.) (106 KREDIT) Szakirányfelelős: dr. Giampaolo Salvi egyetemi tanár (Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a romanisztika alapszak olasz szakirányára. A hallgatónak az alapozó ismeretek tanegységeit (I-II) a 2. félév végéig el kell végeznie. Az előfeltételek oszlopában a * jel a teljes alapozást jelenti. a) Alapozó képzés: 30 kredit Bevezetés az újlatin : 4 kredit OLA-101 (olasz) nyelvészeti 1 K k 30 2 OLA-102 (olasz) irodalmi 2 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 16 kredit OLA- 111* Olasz nyelvfejlesztés 1. 1 G k 60 4 OLA-112 Olasz nyelvfejlesztés 2. 1 G k 60 4 (111) OLA-113 Olasz nyelvfejlesztés 3. 2 G k OLA-121 Olasz nyelvtani gyakorlat 1. 1 G k 30 2 OLA-122 Olasz nyelvtani gyakorlat 2. 2 G k Országismeret: 8 kredit OLA-131 Olasz történelem 1. 1 K k 15 2 OLA-132 Olasz történelem 2. 2 K k OLA-141 Olaszország kultúrföldrajza 2 K k 15 2 (142) OLA-142 Olaszország kultúrföldrajza 2 G k 30 2 =141 Nyelvi alapvizsga: 2 kredit OLA- Nyelvi alapvizsga olasz 001** nyelvből 2 V k 0 2 (113, 122) összesen: * Elemi alapozó (felzárkóztató) tanegység. Sikeres szintfelmérés után kreditveszteség nélkül kihagyható. ** Azonos félévben nem lehet megismételni. b) Törzsképzés: 72 kredit Olasz nyelvészet: 19 kredit OLA-201 Olasz fonetika és fonológia 3 K k 15 3 * OLA-211 Olasz leíró nyelvtan 1. 3 G k 30 2 * OLA-212 Olasz leíró nyelvtan 2. 4 G k OLA-213 Olasz leíró nyelvtan 3. 5 G k OLA-221 Olasz lexikológia 4 K k 15 3 * RMN-201 Romanisztika 5 K k 15 3 * OLA-231 Az olasz nyelvtörténet vázlata 6 K k 30 4 RMN-201 Olasz nyelvfejlesztés: 9 kredit OLA-241 Olasz nyelvfejlesztés 4. 3 G k 45 3 * OLA-242 Olasz nyelvfejlesztés 5. 4 G k OLA-243 Olasz nyelvfejlesztés 6. 5 G k Olasz irodalom: 22 kredit OLA-301 Olasz irodalomtörténet 1. 3 K k , (302) OLA-302 Olasz irodalomtörténet 1. 3 G k 30 2 =301 8

9 OLA-311 Olasz irodalomtörténet 2. 4 K k 15 3 *, 301, (312) OLA-312 Olasz irodalomtörténet 2. 4 G k 30 2 =311 OLA-321 Olasz irodalomtörténet 3. 5 K k , (322) OLA-322 Olasz irodalomtörténet 3. 5 G k 30 2 =321 OLA-331 Olasz irodalomtörténet 4. 6 K k , (332) OLA-332 Olasz irodalomtörténet 4. 6 G k 30 2 =331 Olasz verstan, stilisztika, OLA-341 retorika 3 K k 15 2 * Olasz történelem és kultúra: 22 kredit OLA-351 Az itáliai civilizáció 3 G k 30 2 * OLA-361 Olasz művészettörténet 3 K k 30 4 * OLA-371 Az olasz zene 1. 4 K k 30 4 * OLA-372 Az olasz zene 2. 5 K k OLA-381 Az olasz film 4 K k 30 4 * OLA-391 Olasz-magyar kapcsolatok 5 G k 30 2 * OLA-392 Olaszország 1945 után 6 G k 30 2 * összesen: c ) Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit OLA-901 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) OLA-902 Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen: 0 4 9

10 OLASZ FILOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ SPECIALIZÁCIÓ (III.) (50 KREDIT) A specializáció felelőse: dr. Giampaolo Salvi egyetemi tanár (Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék) A specializáció felvételének feltétele: A specializációt a romanisztika alapszak olasz szakirányának hallgatói valamint megfelelő olasz nyelvtudással rendelkező minoros hallgatók végezhetik el. Az előfeltételek oszlopában a * jel a szakirány 1 2. félévre előírt összes tanegységét jelenti. Nyelvészeti tanegységek: 24 kredit OFI-401 Nyelvelméletek OFI-402 Nyelv és társadalom OFI-403 Kontrasztív magyar-olasz nyelvészet OFI-404 Szótárak és szótárhasználat OFI-405 Az olasz nyelv helye az újlatin nyelvek között OFI-406 Az olasz dialektusok OFI-407 A középkori olasz nyelv OFI-408 Olasz szintaxis OFI-409 Egyéb választható nyelvészeti tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Irodalmi és kultúrtörténeti tanegységek: 24 kredit OFI-411 Szöveg- és kontextuselemzés K k 30 3 * OFI-412 Szöveg- és kontextuselemzés K k 30 3 * OFI-413 Szöveg- és kontextuselemzés K k 30 3 * OFI-414 Szöveg- és kontextuselemzés K k 30 3 * OFI-415 Irodalmi szövegértés 1. OFI-416 Irodalmi szövegértés 2. OFI-417 Irodalmi szövegértés 3. OFI-418 Irodalmi szövegértés G k 30 3 OFI-419 Egyéb választható irodalmi tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Záródolgozat OFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 (Σ) összesen: **A tanegység alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. Megjegyzés: A 3-6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3-6. félévek valamelyikében hirdeti meg. 10

11 PORTUGÁL SZAKIRÁNY (II.) (106 KREDIT) Szakirányfelelős: dr. Pál Ferenc habilitált egyetemi docens (Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a romanisztika alapszak portugál szakirányára. A hallgatónak az alapozó ismeretek tanegységeit (I-II) a 2. félév végéig el kell végeznie. Az előfeltételek oszlopában a * jel a teljes alapozást jelenti. a) Alapozó képzés: 29 kredit Bevezetés az újlatin : 4 kredit POR-101 (portugál) nyelvészeti 1 K k 30 2 POR-102 (portugál) irodalmi 2 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 16 kredit* POR * Portugál nyelvfejlesztés 1. 1 G kv 30 2 POR * Portugál nyelvfejlesztés 2. 1 G kv 30 2 POR , Portugál nyelvfejlesztés 3. 2 G kv * POR , Portugál nyelvfejlesztés 4. 2 G kv * POR * Portugál nyelvgyakorlat 1. 1 G kv 30 3 POR * Portugál nyelvgyakorlat 2. 1 G kv 30 3 POR , Portugál nyelvgyakorlat 3. 2 G kv * POR , Portugál nyelvgyakorlat 4. 2 G kv * POR- Kiegészítő portugál nyelvi 121.1* továbbfejlesztés 1. 1 G kv 30 2 POR- Kiegészítő portugál nyelvi 122.1* továbbfejlesztés 2. 2 G kv POR- Kiegészítő portugál nyelvi 121.2* fejlesztés 1. 1 G kv 30 2 POR- Kiegészítő portugál nyelvi 122.2* fejlesztés 2. 2 G kv Országismeret: 7 kredit Portugália és a portugál POR-131 felfedezések története 1. 1 K k 15 2 Portugália és a portugál POR-132 felfedezések története 2. 2 K k Portugália és a portugál nyelvű POR-141 országok földrajza 1 K k 30 2 POR-151 Brazília modern kori történelme 2 K k 15 1 (132), 141 Nyelvi alapvizsga: 2 kredit POR- Nyelvi alapvizsga portugál (113, 114, 2 V k ** nyelvből 122) összesen: * 11

12 * A POR és a tanegységeket a portugál nyelvismerettel rendelkező hallgatók vehetik föl. További 4 kredittel szabadon rendelkeznek. A POR és a tanegységeket a portugál nyelvtudással nem rendelkező hallgatóknak kell fölvenniük. ** Azonos félévben nem lehet megismételni. b) Törzsképzés: 73 kredit Portugál nyelvészet: 9 kredit Portugál nyelvészet: leíró POR-201 nyelvtan 1. 3 K k 30 3 * Portugál nyelvészet: leíró POR-202 nyelvtan 2. 4 K k RMN-201 Romanisztika 5 K k 15 3 * Portugál nyelvfejlesztés: 26 kredit POR-211 Portugál nyelvfejlesztés 5. 3 G k 30 3 * POR-212 Portugál nyelvfejlesztés 6. 3 G k 30 3 * POR-213 Portugál nyelvfejlesztés 7. 4 G k , 212 POR-214 Portugál nyelvfejlesztés 8. 4 G k , 212 POR-215 Portugál nyelvfejlesztés 9. 5 G k , 214 POR-216 Portugál nyelvfejlesztés G k Kiegészítő portugál POR-221 nyelvfejlesztés 3. 3 G k 30 2 * Kiegészítő portugál POR-222 nyelvfejlesztés 4. 4 G k Kiegészítő portugál POR-223 nyelvfejlesztés 5. 5 G k Kiegészítő portugál POR-224 nyelvfejlesztés 6. 6 G k Portugál irodalom: 29 kredit POR-301 Portugál irodalom K k 30 4 * POR-311 Portugál irodalom K k 30 4 * (312) Portugál irodalmi * POR G k 30 3 szövegolvasás 1. =311 A portugál nyelvű irodalmak * POR K k 30 4 története 1. (322) Portugál irodalmi * POR G k 30 3 szövegolvasás 2. =321 POR-331 Portugál irodalom K k 30 4 * A portugál nyelvű irodalmak * POR K k 30 4 története 2. (342) Portugál irodalmi * POR G k 30 3 szövegolvasás 3. =341 Portugál kultúra: 9 kredit POR-351 A portugál kultúra kérdései 3-6 K k 30 3 * POR-361 A brazil kultúra kérdései 3-6 K k 30 3 * POR-362 Iberisztika 6 K k 30 3 RMN-201 összesen: c) Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit POR-901 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) POR-902 Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen:

13 PORTUGÁL FILOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ SPECIALIZÁCIÓ (III) (50 KREDIT) A specializáció felelőse: dr. Pál Ferenc habilitált egyetemi docens (Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék) A specializáció felvételének feltétele: A specializációt a romanisztika alapszak portugál szakirányának hallgatói valamint megfelelő portugál nyelvtudással rendelkező minoros hallgatók végezhetik el. A * jel a szakirány 1 2. félévre előírt összes tanegységét jelenti. Nyelvészeti tanegységek: 12 kredit PFI-401 A portugál nyelv változatai PFI-402 A portugál nyelvészet néhány elméleti kérdése PFI-403 Szövegértelmezés és fordítás (portugálra) PFI-404 Szövegértelmezés és fordítás (magyarra) PFI-405 Egyéb választható nyelvészeti tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Irodalmi tanegységek: 18 kredit Szerelem és erotika a portugál PFI-411 (neolatin) irodalmakban PFI-412 Avantgárd és kísérletező irodalom PFI-413 A portugál színház PFI-414 A brazil színház PFI-415 Film és irodalom Portugáliában PFI-416 Film és irodalom Brazíliában PFI-417 Egyéb választható irodalmi tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Civilizációs tanegységek: 18 kredit PFI-421 Portugál civilizáció és politikatörténet PFI-422 Portugália és a portugál felfedezések története: a portugál expanzió kritikai története A portugál kultúra kérdései: PFI-423 fejezetek a portugál művelődés köréből PFI-424 A portugál művészettörténet PFI-425 Brazil civilizáció és politikatörténet PFI-426 Fejezetek a portugál és brazil zene történetéből PFI-427 Egyéb választható civilizációs tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Záródolgozat PFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 (Σ) összesen: ** A tanegység alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. Megjegyzés: A 3 6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3 6. félévek valamelyikében hirdeti meg. 13

14 IBEROROMÁN FILOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ SPECIALIZÁCIÓ (III.) (50 KREDIT) Az Iberoromán filológia című, a portugál és a spanyol szakirányon belüli specializáció 50 kredites nyelvi, nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti programcsomaggal a harmadik félévtől lehetővé teszi a katalán és a galego nyelv megismerését és az MA iberoromanisztikai specializáció előkészítését. A specializáció felelőse: dr. Pál Ferenc habilitált egyetemi docens, dr. Szijj Ildikó egyetemi docens (Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék) dr. Faluba Kálmán (Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék) A specializáció felvételének feltétele: A specializációt a romanisztika alapszak portugál és spanyol szakirányának hallgatói valamint megfelelő portugál és/vagy spanyol nyelvtudással rendelkező portugál és/vagy spanyol minoros hallgatók végezhetik el. A * jel a spanyol vagy portugál szakirány 1 2. félévre előírt összes tanegységét jelenti. IFI-401 Bevezetés az iberoromanisztikába 3 K k 15 3 * Nyelvészeti tanegységek: 17 kredit IFI-411 A katalán nyelv fő jellemzői 3 K k 30 4 * IFI-421 Katalán nyelv 1. (kezdőknek) 4 G k IFI-422 Katalán nyelv 2. 5 G k IFI-423 Katalán nyelv 3. 6 G k IFI-431 A galego nyelv fő jellemzői 4 K k 30 4 * IFI-441 Galego nyelv kezdőknek 6 G k Irodalmi tanegységek: 14 kredit IFI-451 Katalán szövegolvasás 1. 3 G k 30 3 * IFI-452 Katalán szövegolvasás 2. 4 G k IFI-461 Bevezetés a katalán irodalomba 5 K k IFI-471 Galego szövegolvasás 1. 5 G k 30 3 * IFI-472 Galego szövegolvasás 2. 6 G k Történeti és földrajzi tanegységek: 14 kredit IFI-481 A katalán nyelvközösség kultúrföldrajza 3 6 G k 30 4 * IFI-482 A katalán nyelvközösség története 3 6 K k 30 4 IFI-491 Galicia kultúrföldrajza 3 6 G k 15 3 * IFI-492 Galicia története 3 6 K k Záródolgozat IFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 (Σ) összesen: Megjegyzés: A 3 6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3 6. félévek valamelyikében hirdeti meg. 14

15 ROMÁN SZAKIRÁNY (II.) (106 KREDIT) Szakirányfelelős: dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár (Román Filológiai Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a romanisztika alapszak román szakirányára. A hallgatónak az alapozó ismeretek tanegységeit (I-II) a 2. félév végéig el kell végeznie. Az előfeltételek oszlopában a * a teljes alapozást jelenti. a) Alapozó képzés: 30 kredit Bevezetés az újlatin : 4 kredit 101 (román) nyelvészeti 1 K k (román) irodalmi 2 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 20 kredit* 111.1* Román nyelvfejlesztés 1. 1 G kv * Román nyelvfejlesztés 2. 1 G kv * Román nyelvfejlesztés 3. 2 G kv * Román nyelvfejlesztés 4. 2 G kv * Román nyelvgyakorlat 1. 1 G kv * Román nyelvgyakorlat 2. 1 G kv * Román nyelvgyakorlat 3. 2 G kv * Román nyelvgyakorlat 4. 2 G kv Román leíró nyelvtan 1. 1 K k Román leíró nyelvtan 2. 1 G k Román leíró nyelvtan 3. 2 K k Román leíró nyelvtan 4. 2 G k 30 2 Országismeret: 4 kredit 131 Román történelem 1. 1 K k Román történelem 2. 2 K k 30 2 Nyelvi alapvizsga: 2 kredit 001** Nyelvi alapvizsga román nyelvből 2 V k 0 2 összesen: * (111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124) * A tanegységeket a román nyelvismerettel rendelkező hallgatók vehetik föl. További 4 kredittel szabadon rendelkeznek. A tanegységeket a román nyelvismerettel nem rendelkező hallgatóknak kell fölvenniük. ** Azonos félévben nem lehet megismételni. 15

16 b) Törzsképzés: 72 kredit Román nyelvészet: 14 kredit 201 Román leíró nyelvtan 5. 3 K k Román leíró nyelvtan 6. 3 G k Román leíró nyelvtan 7. 4 K k Román leíró nyelvtan 8. 4 G k 15 2 A román nyelv vázlatos 211 története 1. 5 K k 15 2 A román nyelv vázlatos 212 története 2. 6 K k 15 2 Román nyelvfejlesztés: 17 kredit 221 Román nyelvfejlesztés 5. 3 G k Román nyelvfejlesztés 6. 3 G k Román nyelvfejlesztés 7. 4 G k Román nyelvfejlesztés 8. 4 G k Román nyelvfejlesztés 9. 5 G k Román nyelvfejlesztés G k Román nyelvfejlesztés G k Román nyelvfejlesztés G k 15 1 Román irodalom: 33 kredit Román irodalomtörténet (régi román irodalom) 3 K k Román irodalomtörténet 1. 3 G k 30 3 Román irodalomtörténet (felvilágosodás és romantika) 4 K k Román irodalomtörténet 2. 4 G k 30 3 Román irodalomtörténet (Eminescu és kortársai) 5 K k Román irodalomtörténet 3. 5 G k 30 3 Román irodalomtörténet (1944-ig) 5 K k Román irodalomtörténet 4. 5 G k 30 3 Román irodalomtörténet (1944 után) 6 K k Román irodalomtörténet 5. 6 G k Folklorisztika 1. 3 K k Folklorisztika 1. 3 G k Folklorisztika 2. 4 K k Folklorisztika 2. 4 G k Román irodalomkritika 6 K k 15 2 Országismeret, balkanológia: 8 kredit 381 Országismeret 1. 3 K k Országismeret 2. 4 K k 30 3 Albanológiai és balkanisztikai 391 alapismeretek 5 K k 15 2 összesen: c) Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit 901 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) 902 Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen:

17 ROMÁN FILOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ SPECIALIZÁCIÓ (III.) (50 KREDIT) A specializáció felelőse: dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár (Román Filológiai Tanszék) A specializáció felvételének feltétele: A specializációt a romanisztika alapszak román szakirányának hallgatói valamint megfelelő román nyelvtudással rendelkező román minoros hallgatók végezhetik el. Az előfeltételek oszlopában a * jel a szakirány 1 2. félévre előírt összes tanegységét jelenti. Nyelvészeti tanegységek: 15 kredit RFI-401 Szövegtan 3 G k 30 3 RFI-402 Jelentéstan 4 G k 30 3 RFI-403 Az irodalmi sajtó nyelve 4 G k 30 3 RFI-404 Nyelvi kommunikáció 5 G k 30 3 RMN-201 Romanisztika 5 K k 15 3 RFI-405 Egyéb választható nyelvészeti tanegységek** 3 6 G kv 30 3 Irodalmi tanegységek: 18 kredit RFI-411 Műelemzés 3 G k 30 3 RFI-412 Forrásolvasás 1. 3 G k 15 2 RFI-413 Forrásolvasás 2. 6 G k 15 2 RFI-414 Krónikairodalom 4 G k 30 3 RFI-415 Emlékirat- és naplóirodalom 5 G k 15 2 RFI-416 Esszéirodalom 6 G k 15 2 RFI-417 Irodalmi mitológiák 1. 5 G k 15 2 RFI-418 Irodalmi mitológiák 2. 6 G k 15 2 RFI-419 Egyéb választható irodalmi tanegységek** 3 6 G kv 30 3 Civilizációs tanegységek: 15 kredit RFI-421 Román civilizáció és politikatörténet 1. 3 G k 30 3 RFI-422 Román civilizáció és politikatörténet 2. 4 G k 30 3 RFI-423 Albanológia és balkanisztika 1. 5 G k 30 3 RFI-424 Albanológia és balkanisztika 2. 6 K k 30 3 RFI-425 Kulturális szervezés 3 G k 30 3 RFI-426 Egyéb választható civilizációs tanegységek** 3 6 G kv 30 3 Záródolgozat RFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 (Σ) összesen: ** A tanegység alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. Megjegyzés: A 3 6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3 6. félévek valamelyikében hirdeti meg. 17

18 SPANYOL SZAKIRÁNY (II.) (106 KREDIT) Szakirányfelelős: dr. Scholz László egyetemi tanár (Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a romanisztika alapszak spanyol szakirányára. A hallgatónak az alapozó ismeretek tanegységeit (I-II) a 2. félév végéig el kell végeznie. Az előfeltételek oszlopában a * jel a teljes alapozást jelenti. a) Alapozó képzés: 34 kredit Bevezetés az újlatin : 4 kredit SPA-101 (spanyol) nyelvészeti 1 K k 30 2 SPA-102 (spanyol) irodalmi 2 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 13 kredit SPA-111 Spanyol nyelvfejlesztés 1. 1 G k 30 2 SPA-112 Spanyol nyelvfejlesztés 2. 1 G k 30 2 SPA-113 Spanyol nyelvfejlesztés 3. 1 G k 30 2 SPA-114 Spanyol nyelvfejlesztés 4. 2 G k 30 2 SPA-115 Spanyol nyelvfejlesztés 5. 2 G k 30 2 SPA-121 Spanyol nyelvtani gyakorlat 1. 2 G k 30 3 Országismeret: 15 kredit SPA-131 Spanyolország kultúrföldrajza 1 K k 15 2 SPA-132 Spanyolország kultúrföldrajza 1 G k 30 2 SPA-141 Spanyolország művelődéstörténete SPA-151 Spanyol-Amerika kultúrföldrajza 1 K k K k 30 3 SPA-152 Spanyol-Amerika kultúrföldrajza 2 G k 30 2 SPA-161 Spanyol-Amerika művelődéstörténete 2 K k 30 3 Nyelvi alapvizsga: 2 kredit Nyelvi alapvizsga spanyol SPA-001* nyelvből 2 V k 0 2 ( ) összesen: * Azonos félévben nem lehet megismételni. b) Törzsképzés: 68 kredit Spanyol nyelvészet: 18 kredit SPA-201 Spanyol fonetika 3-6 G k 30 3 * SPA-212 Spanyol nyelvtani gyakorlat G k 30 3 * SPA-221 Spanyol morfoszintaxis K k 30 4 * SPA-231 A spanyol nyelv Amerikában K k 30 4 * A spanyol nyelv történetének SPA-241 vázlata 3-6 K k 30 4 * Spanyol nyelvfejlesztés: 14 kredit SPA-251 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 2 * SPA-252 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 * 18

19 SPA-253 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 * SPA-254 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 * SPA-255 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 * Spanyol nyelvű irodalmak: 30 kredit SPA-301 A spanyol irodalom története K k 15 3 * SPA-302 A spanyol irodalom története G k 30 3 * SPA-311 A spanyol irodalom története K k 15 3 * SPA-312 A spanyol irodalom története G k 30 3 * SPA-321 A spanyol irodalom története K k 15 3 * SPA-322 A spanyol irodalom története G k 30 3 * A spanyol-amerikai irodalom SPA-331 története K k 15 3 * A spanyol-amerikai irodalom SPA-332 története G k 30 3 * A spanyol-amerikai irodalom SPA-341 története K k 15 3 * A spanyol-amerikai irodalom SPA-342 története G k 30 3 * Spanyol és spanyol-amerikai történelem és kultúra: 6 kredit SPA-351 A mai Spanyolország 3-6 G k 30 3 * SPA-361 A mai Spanyol-Amerika 3-6 G k 30 3 * összesen: c ) Szakdogozat és szakzárás: 4 kredit SPA-901 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) SPA-902 Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen:

20 SPANYOL FILOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ SPECIALIZÁCIÓ (III.) (50 KREDIT) A specializáció felelőse: dr. Scholz László egyetemi tanár (Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék) A specializáció felvételének feltétele: A specializációt a romanisztika alapszak spanyol szakirányának hallgatói valamint megfelelő spanyol nyelvtudással rendelkező spanyol minoros hallgatók végezhetik el. Az előfeltételek oszlopában a * jel a szakirány 1 2. félévre előírt összes tanegységét jelenti. Nyelvészeti tanegységek: 17 kredit SFI-401 A spanyol nyelv Amerikában K k 30 3 * SFI-402 A mai spanyol nyelv 3 6 K k 30 3 * SFI-403 Spanyol morfoszintaxis K k 30 4 * SFI-404 Spanyol történeti nyelvtan 3 6 K k 30 4 * RMN-201 Romanisztika 5 K k 15 3 * SFI-405 Egyéb választható nyelvészeti tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Irodalmi tanegységek: 28 kredit SFI-411 Szövegelemzés 1. (próza) SFI-412 Szövegelemzés 2. (költészet) SFI-413 A spanyol prózaformák története 3 6 K k 30 4 * SFI-414 A modern spanyol próza 3 6 K k 30 3 * SFI-415 A modern spanyol-amerikai próza 3 6 K k 30 3 * SFI-416 Irodalmi nemzedékek 3 6 K k 30 3 * SFI-417 Irodalom és film SFI-418 A spanyol nyelvű színház 3 6 K k 30 4 * SFI-421 Műfordítás 3 6 G k 15 2 * SFI-422 Egyéb választható irodalmi tanegységek** 3 6 G v 30 3 * Civilizációs tanegység: 3 kredit SFI XX Civilizációs tanegység** Záródolgozat SFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 (Σ) összesen: ** A tanegység alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. Megjegyzés: A 3 6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3 6. félévek valamelyikében hirdeti meg. 20

21 IBEROROMÁN FILOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ SPECIALIZÁCIÓ (III.) (50 KREDIT) Az Iberoromán filológia című, a portugál és a spanyol szakirányon belüli specializáció 50 kredites nyelvi, nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti programcsomaggal a harmadik félévtől lehetővé teszi a katalán és a galego nyelv megismerését és az MA iberoromanisztikai specializáció előkészítését. A specializáció felelőse: dr. Pál Ferenc habilitált egyetemi docens, dr. Szijj Ildikó egyetemi docens (Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék) dr. Faluba Kálmán egyetemi docens (Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék) A specializáció felvételének feltétele: A specializációt a romanisztika alapszak portugál és spanyol szakirányának hallgatói végezhetik el. A * jel a spanyol vagy portugál szakirány 1 2. félévre előírt összes tanegységét jelenti. IFI-401 Bevezetés az iberoromanisztikába 3 K k 15 3 * Nyelvészeti tanegységek: 17 kredit IFI-411 A katalán nyelv fő jellemzői 3 K k 30 4 * IFI-421 Katalán nyelv 1. (kezdőknek) 4 G k IFI-422 Katalán nyelv 2. 5 G k IFI-423 Katalán nyelv 3. 6 G k IFI-431 A galego nyelv fő jellemzői 4 K k 30 4 * IFI-441 Galego nyelv kezdőknek 6 G k Irodalmi tanegységek: 14 kredit IFI-451 Katalán szövegolvasás 1. 3 G k 30 3 * IFI-452 Katalán szövegolvasás 2. 4 G k IFI-4061 Bevezetés a katalán irodalomba 5 K k IFI-471 Galego szövegolvasás 1. 5 G k 30 3 * IFI-472 Galego szövegolvasás 2. 6 G k Történeti és földrajzi tanegységek: 14 kredit IFI-481 A katalán nyelvközösség kultúrföldrajza 3 6 G k 30 4 * IFI-482 A katalán nyelvközösség története 3 6 K k 30 4 * IFI-491 Galicia kultúrföldrajza 3 6 G k 15 3 * IFI-492 Galicia története 3 6 K k 15 3 * Záródolgozat IFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 (Σ) összesen: Megjegyzés: A 3 6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3 6. félévek valamelyikében hirdeti meg. 21

22 Minorok FRANCIA DISZCIPLINÁRIS ÉS TANÁRI MINOR A minor felelőse: dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár (Francia Nyelv és Irodalom Tanszék) Tájékoztatás: Szirányiné Pálffy Gabriella egyetemi adjunktus A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, megfelelő nyelvi előképzettség, amelyről a minor szak szintfelmérés keretében a szemeszter kezdetén győződik meg A minorba való belépés ideje: 1. szemeszter A minorra felvehető hallgatók létszáma: 45 fő Nem BA képzésben részt vevő és a Romanisztika alapszak francia szakirányos hallgatói NEM vehetik fel. A minor második tanárszakra is felkészít. Kód Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel Bevezetés az újlatin : 4 kredit FRA-101 (francia) nyelvészeti 3 K k 30 2 FRA-102 (francia) irodalmi 2 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 23 kredit Francia nyelvfejlesztés 1. FRA-111 (Nyelvtani gyakorlat) 1 G k 30 2 FRA-112 Francia nyelvfejlesztés 2. 1 G k 30 2 FRA-113 Francia nyelvfejlesztés 3. 1 G k 30 2 FRA-114 Francia nyelvfejlesztés 4. 2 G k FRA-115 Francia nyelvfejlesztés 5. 2 G k FRA-116 Francia nyelvfejlesztés 6. 2 G k FRA-251 Francia nyelvfejlesztés 7. 3 G k FRA-252 Francia nyelvfejlesztés 8. 4 G k FRA-253 Francia nyelvfejlesztés 9. 5 G k FRA-254 Francia nyelvfejlesztés G k Francia írás- és szerkesztési FRA-271 technikák 6 K k Francia nyelvészet: 8 kredit FRA-201 A francia nyelv kultúrtörténete 3/5 K k 30 3 FRA-211 A francia kiejtés és helyesírás 3/5 K k 15 3 FRA-212 A francia kiejtés és helyesírás 3/5 G k 30 2 Francia irodalom: 6 kredit A francia irodalom vázlatos FRA-301 története 1. (IX XVII. sz.) 3/5 K k

23 A francia irodalom vázlatos FRA-302 története 2. (XVIII XX. sz.) 4/6 K k 30 3 Országismeret: 6 kredit FRA-121 Franciaország történelme 3/5 K k 30 3 FRA-131 Franciaország kultúrföldrajza 4/6 K k 30 3 Francia történelem és kultúra: 3 kredit Franciaország művészete, FRA-351 szokásai 4/6 K v 30 3 FRA-361 A mai Franciaország 4/6 K v 30 3 Nyelvi záróvizsga: 0 kredit FRA-903 Francia nyelvi záróvizsga 6 V k 0 0 (254) összesen:

24 OLASZ DISZCIPLINÁRIS ÉS TANÁRI MINOR A minor felelőse: dr. Giampaolo Salvi egyetemi tanár (Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék) A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, megfelelő nyelvi előképzettség, amelyről a minor szak szintfelmérés keretében a szemeszter kezdetén győződik meg A minorra felvehető hallgatók létszáma: 48 fő Nem BA képzésben részt vevő és a Romanisztika alapszak olasz szakirányos hallgatói NEM vehetik fel. A minor második tanárszakra is felkészít. Kód Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel Bevezetés az újlatin : 4 kredit OLA-101 (olasz) nyelvészeti 3 K k 30 2 OLA-102 (olasz) irodalmi 2 K k 30 2 Olasz nyelvfejlesztés: 17/21 kredit OLA- 111* Olasz nyelvfejlesztés 1. 1 G k 60 4 OLA-112 Olasz nyelvfejlesztés 2. 1 G k 60 4 (111) OLA-113 Olasz nyelvfejlesztés 3. 2 G k OLA-241 Olasz nyelvfejlesztés 4. 3 G k OLA-242 Olasz nyelvfejlesztés 5. 4 G k OLA-243 Olasz nyelvfejlesztés 6. 5 G k Olasz nyelvészet: 3 kredit OLA-201 Olasz fonetika és fonológia 3/5 K kv 15 3 OLA-221 Olasz lexikológia 4/6 K kv 15 3 RMN-201 Romanisztika 3/5 K kv 15 3 Olasz irodalom: 12 kredit OLA-301 Olasz irodalomtörténet 1. 3 K k 15 3 OLA-311 Olasz irodalomtörténet 2. 4 K k 15 3 OLA-321 Olasz irodalomtörténet 3. 5 K k 15 3 OLA-331 Olasz irodalomtörténet 4. 6 K k 15 3 Országismeret: 2 kredit OLA-131 Olasz történelem 1. 3/5 K kv 15 2 OLA-132 Olasz történelem 2. 4/6 K kv 15 2 OLA-141 Olaszország kultúrföldrajza 4/6 K kv 15 2 Olasz kultúra: 8 kredit (Azoknak a hallgatóknak, akiknek az OLA-111 tanegységet nem kell elvégezniük: 12 kredit) OLA-361 Olasz művészettörténet 3/5 K kv 30 4 OLA-3 71 Az olasz zene 1. 4/6 K kv 30 4 OLA-372 Az olasz zene 2. 3/5 K kv 30 4 OLA-381 Az olasz film 4/6 K kv

25 Nyelvi záróvizsga: 0 kredit OLA-903 Nyelvi záróvizsga 6 V k 0 0 összesen: * Elemi alapozó (felzárkóztató) tanegység. Sikeres szintfelmérés után kreditveszteség nélkül kihagyható, és helyette valamely az Olasz kultúra modul egy további tanegysége veendő fel. 25

26 PORTUGÁL DISZCIPLINÁRIS ÉS TANÁRI MINOR A minor felelőse: dr. Pál Ferenc habilitált egyetemi docens (Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék) A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel A minorra felvehető hallgatók létszáma: 22 fő Nem BA képzésben részt vevő és a Romanisztika alapszak portugál szakirányos hallgatói NEM vehetik fel. A minor második tanárszakra is felkészít. Kód Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel Bevezetés az újlatin : 4 kredit POR-101 (portugál) nyelvészeti 3 K k 30 2 POR-102 (portugál) irodalmi 2 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 26/30 kredit POR * Portugál nyelvfejlesztés 1. 1 G kv 30 2 POR * Portugál nyelvfejlesztés 2. 1 G kv 30 2 POR , Portugál nyelvfejlesztés 3. 2 G kv * POR , Portugál nyelvfejlesztés 4. 2 G kv * POR * Portugál nyelvgyakorlat 1. 1 G kv 30 3 POR * Portugál nyelvgyakorlat 2. 1 G kv 30 3 POR , Portugál nyelvgyakorlat 3. 2 G kv * POR , Portugál nyelvgyakorlat 4. 2 G kv * POR-211 Portugál nyelvfejlesztés 5. 3 G k ,114 POR-212 Portugál nyelvfejlesztés 6. 3 G k ,114 POR-213 Portugál nyelvfejlesztés 7. 4 G k , 212 POR-214 Portugál nyelvfejlesztés 8. 4 G k , 212 POR-215 Portugál nyelvfejlesztés 9. 5 G k , 214 POR-216 Portugál nyelvfejlesztés G k Portugál irodalom: 16/12 kredit** POR-301 Portugál irodalom K kv , 114 POR-311 Portugál irodalom K kv , 114 POR-331 Portugál irodalom K kv , 114 A portugál nyelvű irodalmak POR-321 története K kv ,

27 A portugál nyelvű irodalmak POR-341 története K kv , 114 Országismeret: 4 kredit Portugália és a portugál POR-131 felfedezések története 1. 3/5 K k 15 2 Portugália és a portugál POR-132 felfedezések története 2. 4/6 K k 15 2 Nyelvi záróvizsga: 0 kredit POR-903 Nyelvi záróvizsga 6 V k 0 0 összesen: * A POR tanegységeket a portugál nyelvismerettel rendelkező hallgatók vehetik föl. 4 kredit értékben a Portugál irodalom modul egy további tanegységét kell elvégezniük (ld. **). A POR tanegységeket a portugál nyelvtudással nem rendelkező hallgatóknak kell fölvenniük. ** A portugál nyelvismerettel rendelkező hallgatóknak 4, a nyelvismerettel nem rendelkező hallgatóknak 3 irodalmi órát kell fölvenniük. 27

28 ROMÁN DISZCIPLINÁRIS ÉS TANÁRI MINOR A minor felelőse: dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár (Román Filológiai Tanszék) A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel A minorra felvehető hallgatók létszáma: 14 fő Nem BA képzésben részt vevő hallgatók és a Romanisztika alapszak román szakirányos hallgatói NEM vehetik fel. A minor második tanárszakra is felkészít. Kód Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel 101 Bevezetés az újlatin : 4 kredit (román) nyelvészeti 1/3/ 5 K k /4/ 102 (román) irodalmi 6 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 30 kredit 111.1* Román nyelvfejlesztés 1. 1 G kv * Román nyelvfejlesztés 2. 1 G kv * Román nyelvfejlesztés 3. 2 G kv * Román nyelvfejlesztés 4. 2 G kv * Román nyelvgyakorlat 1. 1 G kv * Román nyelvgyakorlat 2. 1 G kv * Román nyelvgyakorlat 3. 2 G kv * Román nyelvgyakorlat 4. 2 G kv Román nyelvfejlesztés 6. 3 G k Román nyelvfejlesztés 8. 4 G k Román nyelvfejlesztés G k Román nyelvfejlesztés G k Román leíró nyelvtan 1. 1 K k Román leíró nyelvtan 3. 2 K k Román leíró nyelvtan 5. 3 K k Román leíró nyelvtan 7. 4 K k 30 3 Román irodalom: 8 kredit Román irodalomtörténet (régi román irodalom) Román irodalomtörténet (felvilágosodás és romantika) 1/3/ 5 2/4/ 6 K k 30 2 K k

29 Román irodalomtörténet 4. 1/3/ 331 (1944-ig) 5 K k 30 2 Román irodalomtörténet 5. 2/4/ 341 (1944 után) 6 K k 30 2 Országismeret: 6 kredit 131 Román történelem 1. 1/3/ 5 K k Román történelem 2. 2/4/ 6 K k 30 3 Nyelvi záróvizsga: 2 kredit 903 Nyelvi záróvizsga 6 V k 0 2 összesen: * A tanegységeket a román nyelvismerettel rendelkező hallgatók vehetik föl. További 4 kredittel szabadon rendelkeznek a román szakirány tanegységei közül. A tanegységeket a román nyelvismerettel nem rendelkező hallgatóknak kell fölvenniük. 29

30 ROMÁN NEMZETISÉGI KULTÚRA DISZCIPLINÁRIS MINOR A minor felelőse: dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár (Román Filológiai Tanszék) A minorra való belépés feltétele: felvételi beszélgetés és megfelelő román nyelvtudás A minorra felvehető hallgatók létszáma: 10 fő Nem BA képzésben részt vevő hallgatók NEM vehetik fel. Kód Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel Nyelvészeti tanegységek NFI-401 A magyarországi románok nyelve 1. 1 G k 15 2 NFI-402 A magyarországi románok nyelve 2. 2 G k 15 2 NFI-403 A magyarországi románok nyelve 3. 3 G k 15 2 NFI-404 A magyarországi románok nyelve 4. 4 G k 15 2 NFI-411 A magyarországi román nyelv története 1. 5 K k 15 2 NFI-412 A magyarországi román nyelv története 2. 6 K k 15 2 NFI-421 Nyelvjárásgyűjtés 1. 3 G k 30 2 NFI-422 Nyelvjárásgyűjtés 2. 4 G k 30 2 Irodalmi tanegységek NFI-431 Magyarországi román folklór 1. 3 K k 15 1 NFI-432 Folklorisztikai szeminárium 1. 3 G k 15 1 NFI-433 Magyarországi román folklór 2. 4 K k 15 2 NFI-434 Folklorisztikai szeminárium 2. 4 G k 15 1 NFI-441 A magyarországi román szépirodalom 1. 5 K k 30 3 NFI-442 A magyarországi román szépirodalom 1. 5 G k 30 2 NFI-443 A magyarországi román szépirodalom 2. 6 K k 30 3 NFI-444 A magyarországi román szépirodalom 2. 6 G k 30 2 Történeti és civilizációs tanegységek NFI-451 A magyarországi románok története 1. 1 K k 30 3 NFI-452 A magyarországi románok története 2. 2 K k 30 3 NFI-461 Magyarországi román egyháztörténet 1. 1 G k 30 3 NFI-462 Magyarországi román egyháztörténet 2. 2 G k 30 2 NFI-471 A magyarországi román kultúra 1. 3 K k

31 NFI-472 A magyarországi román kultúra 2. 4 K k 30 3 NFI-481 Kisebbségtudomány 5 K v 15 2 Záródolgozat NFI-501 Záródolgozat 6 D k 0 2 Σ összesen: A 3 6-tal jelölt tanegységeket a szakirányfelelős a 3 6. félévekben változó sorrendben hirdeti meg. A minor olyan, bölcsész BA-alapszakot végző hallgatóknak szól, akik érdeklődnek a magyarországi román nemzetiségi irodalom és kultúra általános kérdései iránt. 31

32 SPANYOL DISZCIPLINÁRIS ÉS TANÁRI MINOR A minor felelőse: dr. Scholz László egyetemi tanár (Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék) A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, megfelelő nyelvi előképzettség, amelyről a minor szak szintfelmérés keretében a szemeszter kezdetén győződik meg A minorra felvehető hallgatók létszáma: 20 fő Nem BA képzésben részt vevő és a Romanisztika alapszak spanyol szakirányos hallgatói NEM vehetik fel. A minor második tanárszakra is felkészít. Kód Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel Bevezetés az újlatin : 4 kredit SPA-101 (spanyol) nyelvészeti 1-4 K k 30 2 SPA-102 (spanyol) irodalmi 1-4 K k 30 2 Nyelvfejlesztés: 24 kredit SPA-111 Spanyol nyelvfejlesztés 1. 1 G k 30 2 SPA-112 Spanyol nyelvfejlesztés 2. 1 G k 30 2 SPA-113 Spanyol nyelvfejlesztés 3. 1 G k 30 2 SPA-114 Spanyol nyelvfejlesztés 4. 2 G k 30 2 SPA-115 Spanyol nyelvfejlesztés 5. 2 G k 30 2 SPA-251 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 2 SPA-252 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 SPA-253 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 SPA-254 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 SPA-255 Spanyol nyelvfejlesztés G k 30 3 Spanyol nyelvészet: 8 kredit SPA-221 Spanyol morfoszintaxis K k 30 4 SPA-231 A spanyol nyelv Amerikában K kv 30 4 A spanyol nyelv történetének SPA-241 vázlata 3-6 K kv 30 4 Spanyol irodalom: 9 kredit SPA-301 A spanyol irodalom története K k 15 3 SPA-311 A spanyol irodalom története K k 15 3 SPA-321 A spanyol irodalom története K k 15 3 Országismeret: 5 kredit SPA-131 Spanyolország kultúrföldrajza 3-6 K k 15 2 SPA-141 Spanyolország művelődéstörténete SPA-151 Spanyol-Amerika kultúrföldrajza SPA-161 Spanyol-Amerika művelődéstörténete 3-6 K kv K kv K kv

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2010-ben felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2010-ben felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2010-ben felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Romanisztika alapszak, román szakirány től felvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Romanisztika alapszak, román szakirány től felvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, román szakirány 2015-től felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, spanyol nyelv és irodalom szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, spanyol nyelv és irodalom szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, spanyol nyelv és irodalom szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF G K V Z k kv v egyéni felkészülés gyakorlati

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

Tanegységlista Történelem alapszak (BA), régészet szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista Történelem alapszak (BA), régészet szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Történelem alapszak (BA), régészet szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány Általános tudnivalók a szakról A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak 01_Romanisztika_francia_BA_tanegséglista_KT_2013_04_08.doc Az alapszakot gondozó

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, portugál szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, portugál szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, portugál szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány 2015-től felvett hallgatóknak

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Általános tudnivalók a szakról Az alapszakot gondozó intézet: Romanisztikai Intézet Az alapszakon szerezhető végzettségi szint:

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány

Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ ALAPSZAK (BA) A 2016-tól felvett hallgatóknak

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ ALAPSZAK (BA) A 2016-tól felvett hallgatóknak TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (BA) KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ A 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak 1 2 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k =

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ben felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

A képzési idő félévekben: 4 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzési idő félévekben: 4 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható tanegység Az elıfeltételek

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tanegység megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGGEL

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek tanóra Előfeltétel* Kredit NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014.

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. KELET NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLSTÁJA ARAB, HEBRASZTKA, KÍNA szakirányok NAPPAL TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény

Részletesebben

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (BA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPSZAK 2015-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára ód: 2013BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára (6 félév, 180 kredit: 120 kredit anglisztika + 50 kredit specializáció/minor + 10 kredit szabadon választható/pedagógia-pszichológia modul;

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak

Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak Alapozó képzés (az első 4 szemeszter 1-es kódszámmal kezdődő tanegységeit tartalmazza, az időszak 2-es kódszámmal kezdődő tárgyai

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben