PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 2009/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 2009/2010."

Átírás

1 PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 2009/2010.

2 I. Az alkalmazás feltételei Az integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés az integráció szempontjai alapján Személyi feltételek, tárgyi feltételek: A HHH tanulók aránya az intézményen belül (2009. okt. 01): 1. Táblázat Lemorzsolódással kapcsolatos adatok: Továbbtanulással kapcsolatos adatok Részvételünk az útravaló programban kompetencia mérések eredményei: Célrendszer megfogalmazása Tervezés, stratégia Az iskolába való bekerülés előkészítése Szakmai együttműködés az óvodákkal Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően (11/1994 (VI. 8.) MKM 39/D., 39/E. ) Együttműködés, partneri kapcsolatok kiépítése A helyi közösségi szervezetekkel, műhelyekkel a már kialakult jó kapcsolatok fenntartása a cél. Az együttműködés formája és gyakorisága az éves munkaterv feladataihoz igazodik. A szakszolgálat minősítései és dokumentációja a tanulók személyi anyagában találhatóak II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei III. Éves munkaterv

3 I. Az alkalmazás feltételei Felmérés szülői nyilatkozatok és a jegyző adatai alapján: - szülők iskolai végzettsége 8 általános - rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap-e a gyermeke után - nyilatkozattételhez, személyes adatai kezeléséhez hozzájárul-e - igényt tart-e gyermeke számára az integrációs felkészítésre. A felmérés összegzése után az iskola igazgatója mérlegeli a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján a programokba még bevehető tanulók létszámát és személyét (10%) Osztályonkénti, évfolyamonkénti, illetve iskolai szintű összegzés készül. Az iskola igazgatója osztályba soroláskor (a speciális tanulási és magatartási problémák figyelembevételével) a felmérés adatait figyelembe veszi a rendelet előírásainak megfelelően. 1. Az integrációs stratégia kialakítása 1.1 Helyzetelemzés az integráció szempontjai alapján Iskolánk Nagykanizsa keleti városrészében helyezkedik el, lakótelepi környezetben. Beiskolázási körzetünk nagyobbrészt ez a terület. Ebből adódóan nagyon eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekeket fogadunk, ezért az intézmény nevelő-oktató munkája összetettséget mutat Személyi feltételek, tárgyi feltételek: A feladatok megvalósításához a várható tanulólétszámokat és a csoportok alakulását is figyelembe véve a személyi feltételek biztosítottak. Az önkormányzat logopédust, gyógy- és fejlesztő pedagógust, gyógytestnevelőt biztosít az érintettek ellátásához. Az elmúlt tanévben 4 kolléga módszertani képzésen vett részt, így a tantestület 54%-a rendelkezik az integrációt elősegítő szakmai ismeretekkel. A tárgyi feltételek szinten tartása vagy javítása a kötött felhasználású normatívák célirányos felhasználásával, aktív pályázati tevékenységgel, az iskolai alapítvány támogatásával lehetséges. A 2008/2009 es tanévben az egyik első osztály tantermét tanulóbarát környezetté alakítottuk. Így egy osztály kivételével minden alsó tagozatos osztályban mobilizálható padok vannak, ezzel is megkönnyítve a csoportmunka, a kooperatív technikák alkalmazását. 3

4 A HHH tanulók aránya az intézményen belül (2009. okt. 01): 1. Táblázat A HHH tanulók aránya egy osztályon belül sem haladhatja meg az 50%-ot és a párhuzamos osztályok esetén a meglévő arány nem lehet magasabb 25%-nál. Osztályok Tan. száma Magántan. ebből HHh HHH HHH/tan. szám % Párhuzamos oszt. Közti eltérés % emelt szin. Tan. HHH bejáró 1.a ,5 1.b , a ,6-2.b , a ,05 12, b a b a ,7 10, b , a b a , ,25 7.b , a b fő 5fő 18 fő Összesen: 354fő 0 10,16 8,64 % - 19 fő 0 1,4% 5% % ebből HHH 4

5 A 1. táblázat adatai alapján jól látszik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya egy osztályon belül sem lépi túl az 50%-ot. A párhuzamos osztályok esetében az eltérés nem haladja meg a 25 %-ot. A HHH tanulók aránya az iskola összes tanulóihoz viszonyítva 10,16%. Emelt szintű oktatás az a jelű osztályokban folyik. A HHH diákjaink 48,6 %-a emelt szintű oktatásban vesz részt. A magántanulóink létszáma a 2008/2009-es nyitó adatok alapján 5 fő. Köztük nincsen HHH tanuló. A HHH tanulók száma a sajátos nevelési igényű tanulók között 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b SNI HHH /SNI A HHH tanulók 17%-a SNI. A tanulmányi követelményeik sikeres teljesítése érdekében fokozott törődést kapnak Lemorzsolódással kapcsolatos adatok: Évfolyamismétlő Elégtelent kapott( fő) Tankötelezettségi kort elérte, de nem fejezte be a nyolc általánost (fő) Magántanuló (fő) Az előző tanévben 225 óránál többet hiányzó tanuló (fő) Összesen ebből HHHtanuló Összesen ebből HHHtanuló összesen ebből HHHtanuló összesen ebből HHHtanuló 2008/ / A HHH tanulók lemorzsolódásának és az igazolatlan hiányzások csökkentése továbbra is kiemelt területe nevelő oktató munkánknak. 5

6 Továbbtanulással kapcsolatos adatok 2008/2009 Gimnázium nem HHH-tan. ebből HHHtanuló (fő) (%) (fő) (%) Szakközépiskola 32 1 Szakiskola 20 2 Összesen 69 3 Gimnázium 15 Szakközépiskola 24 Szakiskola /2010 tervezett adatok nem HHHtan. ebből HHHtanuló (fő) (%) (fő) (%) Összesen Részvételünk az útravaló programban 2006/ / / /2010 összesen HHH összesen HHH összesen HHH összesen HHH Kompetencia mérések eredményei: A évben a 6. évfolyamon nem volt HHH tanuló. A nyolcadikos HHH gyerekek eredményei nem mutatnak szignifikáns eltérést a többi tanuló eredményeihez képest. Matematika 8. évfolyam 2008 Szövegértés 8. évfolyam Csoport Átlag Konfidenciaintervallum Csoport Átlag Konfidennci a- intervallum Minden diák 482 HHH 450 Nem HHH 484 Országosan 497 (464; 498) (387; 513) (465; 502) (497; 498) Minden diák 507 (492; 523) HHH 489 (423; 556) Nem HHH 508 (491; 526) Országosan 506 (506; 506) A városi ált. isk. th.-ken 485 (485; 486) A városi ált. isk. th.-ken 496 (495; 496) 6

7 1.2 Célrendszer megfogalmazása Cél Tevékenység Dokumentálás módja Szabályszerű működés Dokumentálás javítása Jogszabályok betartása, tanári együttműködés és a szülőintézményi alapdokumentumok osztálynaplók tanár találkozások dokumentálásának javítása Óvoda-iskola átmenet segítése Tanítók óvodai foglalkozásai: KINCSKERESŐ Hospitálások (óvoda-iskola) Kéttanítós órák OVI-SULI foglalkozási naplók, fényképek, jelenléti ívek, tantárgyfelosztás, jelentkezési lapok, együttműködési megállapodások mérési eredmények Óvodások sportversenye 1. osztály DIFER mérés Óvodai szülő értekezleten való részvétel Évfolyamismétlés mérséklése tantárgyi bemeneti mérések fejlesztési tervek elkészítése szaktárgyi korrepetálások differenciált óraszervezések Mérési eredmények, fejlesztési tervek, Értékelő lapok, tantárgyi eredmények, naplók Hiányzások csökkentése A tanórai hiányzások okainak folyamatos naplók, esetjelzők nyomon követése Alapkompetenciák erősítése, önálló tanulási képesség és Az alkalmazható tudásra épülő feladatok, gyakorlatok beépítése a foglalkozási naplók, kompetencia mérések eredményei motiváltság fenntartása tanítási folyamatba. kooperatív technikák, tevékenykedtetésre épülő tanításszervezés Továbbtanulásra való felkészítés 8. évfolyamos tantárgyi felzárkóztatás, tehetséggondozás Jelenléti ívek, foglalkozási naplók, osztályzatok Pályaorientációs programok: kiállításokon való részvétel, Középiskolák tájékoztatóján való részvétel Szülőkkel való együttműködés erősítése, a találkozások adminisztrációjának javítása szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás 1. évf. esetmegbeszélések jelenléti ívek, fényképek, napló 7

8 Módszertani képzettséget szerző pedagógusok számának a növelése Pedagógus műhelymunka, pedagóguskészségek fejlesztése Személyiség és közösségfejlesztés, szociokulturális hátrányok enyhítése Tanulóbarát környezet kialakítása Munkacsoportok működtetése család iskolai programokba való bevonása: közös karácsony 1 fő további akkreditált képesítést szerez tanórai hospitálások, elemzések Regionális szakmai műhelyen való részvétel referencia intézményben tett szakmai látogatás IKT és a dráma eszközeinek használata tanórán AHHH tanulók bekapcsolása a tanórán kívüli programokba, az iskola hagyományos rendezvényeibe, egyéni megsegítés könyvvel, taneszközzel. Egy osztály iskolai bútorzatának megújítása IPR megvalósítását segítő munkacsoport, Módszertani adaptációt segítő munkacsoport, Óvoda-iskola átmenet segítése munkacsoport tanúsítvány jelenléti ív, napló Foglalkozási naplók, jelenléti ívek, fényképek, átvételi elismervény számlák Tevékenységek teljesítésére vonatkozó naplók Elvárható eredmények: Törvényszerű működés. Nő az évfolyam vesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma. Egyenlő hozzáférés a tanuláshoz (Hátránykompenzáció, Inklúzió). Csökken az igazolatlan hiányzások száma. Zökkenőmentes óvoda-iskola közti átmenet. Pedagógusok eszköztárának a megújulása. Egyéni bánásmód elterjedése. A tanári együttműködés javul. 8

9 1.3 Tervezés, stratégia Beiskolázás Az iskola beiskolázási körzetét a demográfiai adatok alapján az általános iskolai felvételi körzetek kialakítására valamint a felvételi eljárás rendjére vonatkozó jogszabályok (KT. 66. ) alkalmazásával Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Művelődési és Sportosztálya állapítja meg a jegyző megbízása alapján. A körzetek kialakítása minden évben felülvizsgálatra kerül. Az újonnan érkező tanulók osztályba sorolásánál figyelembe vesszük a szegregáció és a diszkrimináció tilalmát (KT általános rendelkezései), az illeszkedő jogszabályokat, az adott osztályok összetételét, a szülői nyilatkozatokat. Szervezetfejlesztés, Erőforrás és továbbképzési terv A kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése megtörtént. Az elavuló és tönkrement eszközök biztosítása folyamatos. A tanulóbarát környezet kialakítása, a minimálisan kötelező eszközökön túli igények kielégítése iskolai költségvetés és pályázati forrás függvényében valósulhat meg. Az iskola továbbképzési terve kiemelten kezeli a képességfejlesztéshez és integrációs tevékenységhez szükséges pedagóguskészségek fejlesztésére irányuló szakmai továbbképzéseket. Az integrációs önértékelés évente elkészül, a szükséges korrekciók a tapasztalatok függvényében beépülnek a következő év gyakorlatába, és munkatervébe. 2. Az iskolába való bekerülés előkészítése 2.2. Szakmai együttműködés az óvodákkal Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében ebben a tanévben a Központi Óvoda tagintézményei közül a Rózsa Óvodával, a Kertvárosi Óvodával és az Attila Óvodával szoros szakmai együttműködést alakítunk ki. Közös céljaink: Az óvodapedagógusok illetve a tanítók szakmai munkájának kölcsönös megismerése Az óvoda és az iskola elképzeléseinek a közelítése az óvodások iskolai előkészítésével kapcsolatban Módszerek, tapasztalatok cseréje E célok megvalósítási formái: Tanítónők óvónők közös foglalkozásai az óvodában (közös iskola előkészítő szakasz, kb 4 hónap) Szülő, gyermek, tanító közös játékos ismerkedése az óvodákban 4 alkalommal (Kincsesház) 9

10 OVI-SULI program nagycsoportos gyerekeknek és szüleiknek szervezett bemutatkozás az iskolában. Nyílt tanítási napok a szülőknek, óvónőknek. Óvodások játékos sportversenye. Az iskolánkba beiratkozott gyermekek számára a következő tevékenységekkel, módszerekkel könnyítjük meg a beilleszkedést és a sikeres iskolakezdést: Hosszú beilleszkedési időszak biztosítása (Kb. két hónap) Játékos, tevékenységekre épülő feladatok Derűs, nyugodt légkör megteremtése, Másság tisztelete Alapkészségek bemeneti mérése, (DIFER) egyéni és csoportos fejlesztési tervekre épülő szakmai munka Az egyéni képességekre épülő tanulásszervezés, két tanító párhuzamos jelenléte a tanítási órák bizonyos hányadában Tanulóbarát környezet biztosítása Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően (11/1994 (VI. 8.) MKM 39/D., 39/E. ) Az első osztályok kialakítása során a Művelődési Osztállyal és a város többi iskolájával együttműködve arra törekszünk, hogy heterogén, a jogszabályoknak megfelelő közösségek jöjjenek létre 3. Együttműködés, partneri kapcsolatok kiépítése A helyi közösségi szervezetekkel, műhelyekkel a már kialakult jó kapcsolatok fenntartása a cél. Az együttműködés formája és gyakorisága az éves munkaterv feladataihoz igazodik. A szakszolgálat minősítései és dokumentációja a tanulók személyi anyagában találhatóak. Szülők Cigány kisebbségi önkormányzat Civil szervezetek Középfokú oktatási intézmények Együttműködés formái (találkozók stb.) Évente 3 alkalommal, szülői értekezleteken. Fogadóórák, illetve bizonyos esetekben írásos formában a szülő behívása az adott probléma megbeszélésére. Családlátogatás. Tanulóink részt vesznek a CKÖ által szervezett hétvégi kollégiumokon. Részt veszünk egymás rendezvényein. Tanulmányi munkával kapcsolatos, sport-, szabadidős-, életvitel-, életmód tevékenységekkel összefüggő rendezvények a munkaterv alapján. Tanulóink részt vesznek a középiskolák által szervezett nyílt napokon. A pályaválasztási tájékoztató keretében iskolánk szülői értekezletet tart a 8. osztályos szülők részére a középiskolai igazgatók részvételével. 10

11 Gyermekjóléti szolgálat Pedagógiai szakmai és szakszolgálatok Együttműködésünk folyamatos az aktuális problémák megoldására. A tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek és a SNI tanulók ellátásával kapcsolatos teendők. Logopédiai ellátás, utazó gyógypedagógus alkalmazása, tanácsadás, közös pályázat. Külső szakmai ellenőrzéshez, továbbképzésekhez kapcsolódó együttműködés. Információcsere. II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei A 2009/2010-es tanévben az eszközrendszer elemei közül a következők kerülnek iskolai alkalmazásra (Az alpontok közül legalább egy alkalmazása kötelező.): 1. Kompetencia-fejlesztő programok és programelemek 1.1 Önálló tanulást segítő fejlesztés tevékenységei A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok 5.a osztályban pszichológus által vezetett magatartás csoport Az önálló tanulási képességet kialakító programok A tanulók önálló, kreatív tevékenységére épülő foglalkozások Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek Tanulási technikák, módszerek megismertetése a tanulókkal tanítási órákon. Rajz szakkör 1-4., 5-8.évf. Újságírás1-8. évf. Egyéni különbségekre, tevékenykedtetésre építő tanulásszervezés. A tanulók önmagához mért fejlődésének a figyelembevétele értékeléskor..2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Kommunikációs képességeket fejlesztő programok Komplex művészeti programok Az 1. osztályos HHH tanulók DIFER mérése. Tantárgyi bemeneti mérések minden évfolyamon a HHH tanulók körében, egyéni fejlesztési tervek elkészítése. Szaktárgyi korrepetálások és tehetséggondozó szakkörök működtetése. Logopédia foglalkozások 1-2. évf. Projekt hét keretében diákelőadások szervezése. (Csillagászat hete) Képzőművészeti kiállítások szervezése iskolánk aulájában és egy alkalommal a Hevesi Sándor Művelődési Központban Szociális kompetenciák fejlesztése 11

12 Közösség-fejlesztő, közösségépítő programok Mentálhigiénés programok Előítéletek kezelését szolgáló programok Sport-foglalkozások (foci, aerobik, kézilabda, atlétika edzések) Osztályszintű programok: ünnepváró hetek, klubdélutánok, színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola. Iskolai ünnepi programok: Házi versenyek, túrák, télapóvárás, karácsonyi templomi műsor, farsang, DÖK rendezvények (Miénk itt e tér), gyereknap. Szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területén, a tanév során. A védőnő bevonásával egészségmegőrző programok szervezése a tanulóknak az osztályfőnöki órákon: egyéni higiénia, betegségmegelőzés, jól ápoltság, szenvedélybetegségek.. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 2.1. Mentori rendszer 2.2. Együttműködés tanodai programmal A Bogdán János Kisebbségi Házzal való együttműködés 2.3. Művészeti körök Néptánc, Énekkar 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 3.1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 3.2. Kooperatív tanulásszervezés 3.3. Projektmódszer Csillagászat hete Szintezett rétegmunka, tevékenységre épülő tanulásszervezés alkalmazása a tanítás folyamatában 1-4. évf. Két-tanítós modell 1-2. évf. Nem szakrendszerű oktatás 5. évfolyam. Nívócsoportos oktatás 7-8. évfolyamon, nyelvi csoportbontások. Kooperatív technikák alkalmazása 1-4. évf. Mindenki hasznos tagja a csoportnak! érzés megtapasztaltatása Drámapedagógia Dráma szakkör 2.b (6 fő HHH) 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 4.1. Értékelő esetmegbeszélések 4.2. Probléma-megoldó fórumok A tanítótárs felállásban dolgozó tanítónők között. Az iskola fejlesztőpedagógusa és az érintett tanulók tanítói között. Az SNI tanulók és a tan. neh. küzdő tanulók rehabilitációját végző gyógypedagógus és az iskola tanárai közt. A pedagógusok,az ifjúságvédelmi felelős és ha szükséges a gyermekjóléti szolgálat munkatársai között. 12

13 4.3. Hospitálásra épülő együtt-működés Az integrációt segítő iskolai és a módszertani adaptációt segítő munkacsoport bevonásával szervezett óralátogatások, elemzések. Referencia intézményben tett látogatás. 5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 5.1 Szöveges értékelés árnyalt értékelés Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon. Minden HHH tanuló háromhavonta esedékes szöveges értékelése. A tanulók önmagukhoz mért fejlődésének a figyelembe vétele Egyéni fejlődési napló Az év eleji bemeneti mérések és helyzetelemzés alapján egyénre szabott, a tanítási tartalmakon kívüli területeket is felölelő fejlődési napló vezetése a HHH tanulók körében. 6. Multikulturális tartalmak 6.1. Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban Cigánynépmesék a napi mesehallgatás részét képezik 1-4. évfolyamon Multikulturális tartalmak. Projektben feldolgozva 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció Középiskolákkal való együttműködés. Pályaorientációs programok látogatása. Önismereti foglalkozások: tesztek beszélgetések képességek érdeklődési körök osztályfőnöki órán Továbbtanulásra felkészítő program Tantárgyi képességek fejlesztése. 13

14 III. Éves munkaterv Menedzsment: Bagarus Ágnes, Horváth Tiborné, Borbás Lajosné, Smolcz Frigyes Esemény Felelős Határidő Hivatkozás HHH tanulók kimutatása, statisztikai adatok aktualizálása, hiányzó szülői nyilatkozatok pótlása Szabályzatok aktualizálása. igazgató alap dokumentumok menedzsment IPR program, IPR pályázat elkészítése menedzsment Pályázat Intézményi IPR munkacsoport és módszertani adaptációt segítő munkacsoport, óvoda-iskola átmenet munkacsoport kialakítása Szülőkkel való kapcsolatfelvétel, családlátogatások elkezdése az 1. évfolyamon Pákozdi kirándulás Rendhagyó történelem óra Együttműködési megállapodások megkötése Az 1. osztályos HHH tanulók DIFER mérése. Tantárgyi bemeneti mérések minden évfolyamon a HHH tanulók körében. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a HHH tanulók számára, fejlesztési tervek vezetése Értékelő esetmegbeszélések a munkacsoportok szervezésében negyedévente. Szöveges értékelés, értékelő lapok alkalmazása iskolai statisztika menedzsment jegyzőkönyv osztályfőnökök napló Szabadidő-szervező jelenléti ív, fénykép igazgató megállapodások Alsós igazgatóhelyettes, fejlesztő pedagógus mérőlapok szaktanárok napló Alsós igazgatóhelyettes, Integrációs munkacsoport igazgató felmérők egyéni fejlődési Adott negyedév utolsó napja napló jegyzőkönyv Alsós igazgatóhe- háromhavon- értékelő lapok 14

15 Két-tanítós modell 1-2. évfolyamon való megszervezése Nem szakrendszerű oktatás 5. évfolyam lyettes Alsós igazgatóhelyettes felsős igazgatóhelyettes ta Naplók, naplók, tantárgyfelosztás Ped.P. Tantárgyi felzárkóztató programok Alsós és felsős Tantárgyfelosztás megszervezése, nyelvi csoportbontások, nívócsoportos oktatás igazgatóhelyettes Tanórán kívüli programok meghirdetése a HHH tanulók körében, bevonásuk a programokba osztályfőnökök foglalkozási naplók HHH tanulók táboroztatása - Pályázat igazgató pályázati elszá- Művészeti körök: Néptánc, Énekkar elindítása, HHH tanulók bevonása Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök molás Házi bemutató foglalkozások, hospitálások Módszertani munkacsoport IMIP 2-2 alkalommal alsó és felső tagoza- ton vezetője Képzőművészeti kiállítások szervezése Rajzot tanítók és a Tanév vége fényképek iskolánk aulájában és egy alkalommal a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Szabadidő szervező Projekt módszer: Csillagászat hete Szabadidő szervező napló, fényképek Planetáriumi látogatás Budapesten Karácsonyi ünnepváró hét Magyar Kultúra Napja-színházlátogatás Föld Napja Projekt A környezetvédelem jegyében. Cigány mesék megismerése 1-4. évfolyamon. Tanítók óvodai foglalkozásának a megszervezése, megkezdése Szabadidő szervező, IPR munkacsoport IPR munkacsoport, szabadidő szervező osztályfőnökök, szabadidő-szervező osztályfőnökök, szabadidő-szervező foglalkozási naplók jelenléti ív, belépőjegy fényképek, meghívó, napló jelenléti ív, színházbérlet naplók, fényképek Napközis nevelők mesegyűjtemény Alsós igazgatóhelyettes Óvónők hospitálása az iskolában Alsós igazgatóhelyettes napló OVI-SULI Alsós ig.h meghívók foglalkozási naplók 15

16 KINCSESHÁZ játékos fogl. szülő, gyermek, tanító közös programja az óvodában és iskolában 4 alkalommal Középiskolákkal való együttműködés, továbbtanulási tájékoztatók Pályaorientációs programok látogatása. Alsós igazgatóhelyettes, 4. évfolyamos tanítók meghívók, képek felsős igazgatóhelyettes napló felsős igazgatóhelyettes napló igazgató Megállapodás Iskolapszichológusi rendszer működtetése a Térségi szakszolgálattal Pályaválasztási tanácsadás a Térségi Felsős ig. h Megállapodás Szakszolgálattal együttműködve. Térségi szakmai napokon és országos menedzsment alkalmanként meghívó szintű fórumokon való részvétel. Az egyéni bánásmódot, a konfliktus helyzetek igazgató tanúsítvány megoldását elősegítő képzésen való részvétel. (1 fő) Nevelési értekezlet a Térségi Szakszolgálat Igazgató Jelenléti ív és az EGYMI munkatársainak a részvételével. Tanulóbarát környezet kialakítása Igazgató, gazdasági Számlák vezető Intézményi Önértékelés elkészítése menedzsment dokumentáció 16

17 Módszertani adaptációt segítő IPR megvalósítását segítő munkacsoport tagjai: munkacsoport tagjai Bagarus Ágnes Bagarus Ágnes Smolcz Frigyes Horváth Tiborné dr Etler Ottóné Smolcz Frigyes Balázs Margit Balázs Margit Iváncsits Jánosné Iváncsits Jánosné Kerekesné Szabó Zsuzsanna Kerekesné Szabó Zsuzsanna Kissné Kálovics Mária Kissné Kálovics Mária Molnárné Vámos Gyöngyi Pálfi lászlóné Őri Sándorné Pátkai Eszter Pálfi lászlóné Radicsné Imre Jolán Pátkai Eszter Rigóné Nagy Mária Szabó Ágnes Röst Jánosné Rigóné Nagy Mária Szabó Ágnes Röst Jánosné Sajni Józsefné Radicsné Imre Jolán Óvoda-iskola átmenet munkacsoport tagjai: Dr Etler Ottóné, Sajni Józsefné, Őri Sándorné, Bognár Lászlóné, Balázs Margit, Horváth Zsuzsanna Nagykanizsa, augusztus 31. Bagarus Ágnes igazgató 17

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

7. számú melléklet NAGYKANIZSAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERFY SÁNDOR TAGINTÉZMÉNY INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 2013/2014.

7. számú melléklet NAGYKANIZSAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERFY SÁNDOR TAGINTÉZMÉNY INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 2013/2014. 7. számú melléklet NAGYKANIZSAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERFY SÁNDOR TAGINTÉZMÉNY INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 2013/2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Az alkalmazás feltételei ----------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató IPR /1. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Gyenge szülő-iskola kapcsolat Cél konkrét szöveges megfogal mazása Együttműk ödő szülői közösség Intézked és leírása Családlát ogatás, felvilágít

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek Kivonat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. szeptember 01. napjától hatályos Pedagógiai Programjából, mely tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2010/2011-es tanév Mez zombor, 2010. 10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felel s Határid Dokumentálás

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

ÉVES PROGRAM 2016/2017-es tanév. Időpont Esemény megnevezése Felelős

ÉVES PROGRAM 2016/2017-es tanév. Időpont Esemény megnevezése Felelős Szeptember 31. Ünnepélyes tanévnyitó 17,00 óra Szmerk Lászlóné, 1. osztályos tanítók 5. 12. Tanulói ügyeleti rendszer megszervezése, elindítása Szakkörök, tehetséggondozás, korrepetálás elindulása Szülői

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

AZ INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM

AZ INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon 6900 Makó, Szent István tér 14-16. Telefon: (62) 213-052, Fax: (62) 219-328 E-mail: szignum@szignum.hu IV. számú melléklet az intézmény Pedagógiai programjához AZ

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben