Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása"

Átírás

1 Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez kapcsolódó kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget is, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg (ideértve az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. és a további havi fizetést is), amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek. A számviteli bérköltség fogalom elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az intézményi munkaügyi-statisztikai kérdőívek kitöltéséhez (KSH Budapest 1998) című kiadványában foglalt szabályoknak, amelynek összetevői a következők: alapbér, illetve törzsbér, amely a munkavállalónak a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbére (órabére, heti-, havi-, éves bére), amely alapbér megállapítható teljesítménybérezés keretében is. A törzsbér a keresetnek a munkavállaló teljesítményétől, illetve az általa ledolgozott munkaidőtől közvetlenül függő, a munkavállaló személyi alapbérén, illetve az alkalmazott bérformán alapuló része, így lehet azonos, több vagy kevesebb is, mint az alapbér; bérpótlék, amely a munkavállaló személyi alapbérénél vagy teljesítménybérénél figyelembe nem vett, a munkavégzés különleges feltételeit, körülményeit, valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztás ellentételezését szolgáló bér. (Például: műszakpótlék, nyelvpótlék, túlórapótlék, ügyeleti díj, gépjármű-vezetési pótlék stb.) Nem tartoznak a bérpótlékok

2 körébe egyes pótlékként nevesített, de nem a munkavégzéshez kapcsolódó jövedelmek (például családi pótlék, különélési pótlék stb.); kiegészítő fizetés, amely a le nem dolgozott munkaidőre a munkaviszonyra vonatkozó törvényi szabályozás, illetve kollektív szerződés alapján járó díjazás, jellemzően távolléti díj. Például fizetett szabadság, tanulmányi szabadság, fizetett munkaszüneti napok, tanfolyamra vagy tanulmányútra küldött munkavállaló fizetett munkabére, kötelező orvosi vizsgálat időtartamára fizetett díjazás stb.; prémium, amely az előre meghatározott feladatok teljesítése esetén a munkavállaló részére fizetett meghatározott összeg; jutalom, amely az egyéni teljesítményekhez kötődően, az elvégzett munka utólagos értékelése alapján a munkavállaló részére fizetett összeg; a 13. és további havi fizetés, amely a jogszabályban, illetve a munkaszerződés által kötelezően előírt díjazás. A statisztikai elszámolások szerint megkülönböztethetők az állományba tartozó munkavállalók, valamint az állományba nem tartozók. Az állományba nem tartozó munkavállalók kereseteként jelennek meg így a szakképzési hozzájárulás alapját képezik jellemzően a következők: a felmondási időből a munkavégzés alól történő felmentés időtartamára az utolsó munkanapon egy összegben kifizetett munkabér, a tartósan távol lévők részére történt utólagos kifizetések (például szülési szabadságon lévő; egy hónapnál régebben beteg részére fizetett 13. havi fizetés, korábbi időszakra vonatkozó prémium, jutalom stb.), az 5 munkanapnál nem hosszabb idejű munkavégzésre történő kifizetés, a megbízási jogviszony keretében fizetett egyszeri és eseti megbízási díjak, a tanfolyami külső előadók, szakmai oktatást végzők, ellenőrök és vizsgáztatók részére fizetett díjazás (nem tartoznak ide a keresetbe nem tartozó szerzői jogdíjak), az esetenként foglalkoztatott tanácsadók, szakértők munkadíja, a választott tisztségviselőknek a végzett munka ellenértékeként előre meghatározott, illetve a tagság által megszavazott mértékben rendszeresen vagy bizonyos rendszerességgel fizetett tiszteletdíj (például a vezető tisztségviselőknek, mint az igazgatótanács, felügyelőbizottság tagjainak, ily módon fizetett díjazás).

3 A statisztikai és a számviteli elszámolások során a kölcsönadott (más munkáltatóhoz munkavégzés céljából kihelyezett) dolgozó munkabérét keresetként, ennek megfelelően bérköltsége terhére az a vállalkozás számolja el, amelyiknél a dolgozó az előírtaknak megfelelően statisztikai állományi létszámba tartozik. A munkabérrel kapcsolatosan a munkáltatót (foglalkoztató), valamint a munkavállalót (biztosított) is terheli fizetési kötelezettség. Munkáltatót terhelő Munkavállalót terhelő (bérből levont) Járulékok: Járulékok: Nyugdíj-biztosítási járulék 24% Nyugdíjjárulék 9,5% Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci Ebből: járulék 3% Ebből: Magánnyugdíj-pénztári tagdíj 8% Természetbeni egészségbiztosítási Nyugdíj-járulék (állami alap) - 1,5% járulék 1,5% Pénzbeli hozzájárulás 0,5% Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 1% járulék 7,5% Ebből: Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2% Munkaerő-piaci járulék 1,5% Járulékok A foglalkoztató az általa foglalkoztatott biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott, elszámolt) járulékalapot képező jövedelem után havonta fizet járulékot. A járulék összegének megállapításánál figyelembe kell venni azt a jövedelmet is, amelyet a foglalkoztató a biztosítottnak a más foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel juttat. A járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni. A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott, elszámolt) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni.

4 A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke A társadalombiztosítási nyugdíj fedezetére a foglalkoztató a járulékalapot képező jövedelem után főszabályként a 27% társadalombiztosítási járulékon belül 24% nyugdíjbiztosítási járulékot fizet. Járulékalapot képező jövedelem A Tbj ának rendelkezése alapján a foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggésben kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után havonta a Tbj. 19. (1) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. A Tbj.-ben megfogalmazott járulékalapot képező jövedelmek a következők: 1. Az Szja-törvény szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap- számításnál figyelembe vett jövedelem, 2. a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, 3. a tanulószerződésben meghatározott díj, 4. a hivatásos nevelőszülői díj, 5. a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló, 6. az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj 1, A fent említett jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér, illetőleg ha a munkát nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj január elsejétől hatályos Tbj. szövegezése alapján az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetet ösztöndíj bekerült a járulékalapot képező jövedelmek közé.

5 Járulékalapot nem képező jövedelem A járulékalapot nem képező jövedelem 1 fogalma szintén módosításra került, amely szerint nem képezi a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapját: 1. a foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege, 2. az Szja-tv a szerinti béren kívüli juttatás, 3. a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), 4. a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj, 5. a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. A megfogalmazásból kitűnik, hogy a fentebb felsorolt jövedelmek után sem a foglalkoztatónak nem keletkezik társadalombiztosítási járulék (27%) fizetési kötelezettsége, sem a biztosítottnak nem kell megfizetnie az egyéni járulékokat (10% és 7,5%). A személyi alapbér az Szja-törvény értelmében a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kategóriájába tartozik, ezáltal az összevont adóalap részét képezi, személyi jövedelemadó-előleget kell számítani, levonni, valamint minden hónap 12-ig befizetni az adóhatóságnak. Az a magánszemély, aki az adóévben bérjövedelmet szerzett, adójóváírás címén csökkentheti a számított adóját. Az adójóváírásra vonatkozó részletes szabályokat az Szja-tv a tartalmazza. Az adójóváírás a bér 16%-a, de jogosultsági hónaponként legfeljebb forint lehet. Az adójóváírás érvényesíthetőségének feltétele, hogy a magánszemély bevallott (elszámolt) összes jövedelme az adóév során a törvényben forintban meghatározott jogosultsági határt ne lépje túl. Az előzőek szerinti érték- 1 Tbj. 21.

6 határ túllépése azonban nem jelenti az adójóváírási lehetőség teljes elveszítését, ugyanis csökkentett összegű adójóváírás illeti meg azt a magánszemélyt, akinek az adóévben bevallott (elszámolt) összes jövedelme a jogosultsági határt meghaladta ugyan, de nem több forintnál. A bevallott (elszámolt) összes jövedelembe beszámítandók az összevont adóalapba tartozó és a bevallásadási kötelezettség alá eső külön adózó jövedelmek is. A csökkentett összegű adójóváírás azt jelenti, hogy a magánszemélynek az őt egyébként megillető adójóváírás összegét csökkentenie kell a forintot meghaladó jövedelem 12%-ával. Fontos ismerni az adójóváírás alkalmazásához a jogosultsági hónap fogalmát. Jogosultsági hónap alatt az a hónap értendő, amely hónapra a magánszemélyt bér illeti meg. Ezzel kapcsolatban két dolgot kell megjegyezni. Az egyik az, hogy amennyiben a bérre való jogosultság egy hónapban akár egy napra is fennáll, akkor ezt a hónapot is jogosultsági hónapnak kell tekinteni. Egy jogosultsági hónapról van szó abban az esetben is, ha a magánszemélyt egy adott hónapon belül több kifizetőtől illeti meg bérjövedelem. A másik fontos tudnivaló, hogy egy adóéven belül legfeljebb 12 jogosultsági hónap vehető figyelembe. A Tbj ának (1) bekezdése alapján a foglalkoztató 27% társadalombiztosítási járulékot, ezen belül 1% mértékű munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni. A munkaadói munkaerő-piaci járulék rendeltetése A foglalkoztató a járulékalapot képező jövedelmek után 27% mértékű társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni, melynek részét képezi a munkerőpiaci járulék is. A munkaadói munkaerő-piaci járulék alapja és mértéke A munkaadói munkaerő-piaci járulék mértéke a járulékalapot képező jövedelem 1%-a. A munkaadói munkaerő-piaci járulék a munkaerő-piaci célok fedezetéül szolgál, a Munkaerő-piaci Alap bevételét képezi.

7 A munkaadói munkaerő-piaci járulék fizetési kötelezettség teljesítése A munkaadói munkaerő-piaci járulékot a munkaadó állapítja meg a társadalombiztosítási járulék részeként, vallja be, és közvetlenül fizeti be az APEHnál kezelt számlára. A társadalombiztosítási járulékot, ezen belül a munkaerő-piaci járulékot az elszámolt hónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetni. A munkaadói és munkavállalói munkaerő-piaci járulék bevallásának, befizetésének ellenőrzése az állami adóhatóság feladata. Az állami adóhatóság a befizetett munkaadói és munkavállalói munkaerő-piaci járulékot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal mint a Munkaerőpiaci Alap kezelőjével, az Államháztartási Hivatallal, továbbá a Magyar Államkincstár Részvénytársasággal kötött négyoldalú megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint utalja át a Munkaerőpiaci Alap javára. A biztosított munkaerő-piaci járulékként a járulékalapot képező jövedelmei után a foglalkoztatótól kapott jövedelem 1,5%-át köteles fizetni. A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles. A fizetési kötelezettség akkor merül fel, ha 20 fő munkavállaló között nincs legalább egy fő megváltozott munkaképességű (40%-os vagy attól nagyobb mértékben csökkent) munkavállaló. Ezt az úgynevezett 5%-os kötelező foglalkoztatási szint szabályozza. A rehabilitációs hozzájárulás éves összege: a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám Ft/fő/év 1 (2010. évben) Fontos! A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával (kvóta teljesítése) ki lehet váltani a rehabilitációs hozzájárulást! 1 Beiktatta: évi LXXVII tv /A (5) bekezdés

8 Szakképzési hozzájárulást a Szakképzési hozájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerint a bérköltség után kell fizetni, mértéke 1,5%. Szakképzési hozzájárulást a Szakképzési hozájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerint a társadalombiztosítási járulék után kell fizetni, mértéke 1,5%. Példa A munkavállaló személyi alapbére havi Ft. A naptári napok száma 31, munkanapok száma 22, fizetett ünnep 1 nap, távollét nincs. Egyéb juttatást a dolgozó nem kapott, magánnyugdíjpénztárnak tagja. Bérszámfejtés, július Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaadói jár Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO Mvállalói j. 1,5% Szakképz. hj ,5% Szem. jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés

9 Bérszámfejtés, január Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaerő-piaci j Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO - Munkaerő-piaci j Szakképz. hj. 1,5% ,5% Szem. jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés Adójóváírás Az adójóváírás összege 2010-től legfeljebb havi forint. A változás abban is megmutatkozik, hogy a jogosultsági jövedelemhatárt feljebb tolják, és az úgynevezett kifuttatást is korrigálják, így a mainál sokkal több ember élhet majd vele, vagyis jóval többen csökkenhetik a bérük után fizetendő adót. Adójóváírás Százalékos mértéke 18% 17% Havi felső értéke Jogosultsági határ Jogosultsági határ felett Éves összes jövedelem 9%-a 12% Maximum jogosultsági határ Azok csökkenthetik tehát havonta legfeljebb forinttal a bérük után fizetendő adót, akik összes éves jövedelme forintnál kevesebb. Akik éves összes jövedelme ennél magasabb, azonban nem haladja meg forintot, azok csak egy részét vehetik igénybe, csökkenő mértékben. Értelemszerűen évi forint összes jövedelem felett már egyáltalán nem lehet mérsékelni az adót az adójóváírással.

10 Példa A magánszemély a következő havi bérjövedelemmel rendelkezik: a) Ft; b) Ft c) Ft d) Ft e) Ft-os havi bér mellett az év során értékesített ingatlanból származó jövedelem Ft. Milyen mértékű adólevonást érvényesíthet az adóalany? a) verzió Bérszámfejtés, július Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaadói jár Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO Mvállalói j. 1,5% Szakképz. hj. 1,5% Szem. jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés

11 Bérszámfejtés, január Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaerő-piaci jár. 1% 715 Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO - Munkaerő-piaci j Szakképz. hj. 1,5% ,5% Szem. jövedelemadó 337 Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés b) verzió Bérszámfejtés, július Kifizetések Levonások Közterhek Nyugdíjjárulék Törzsbér ,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaadói jár Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO Mvállalói j. 1,5% Szakképz. hj. 1,5% Szem. Jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés

12 Bérszámfejtés, január Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaerő-piaci j. 1,5% Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO - Munkaerő-piaci j Szakképz. hj. 1,5% ,5% Szem. Jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés c) verzió Bérszámfejtés, július Kifizetések Levonások Közterhek Nyugdíjjárulék Törzsbér ,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaadói jár Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO Mvállalói j. 1,5% Szakképz. hj. 1,5% Szem. jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés

13 Bérszámfejtés, január Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaerő-piaci j. 1,5% Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO - Munkaerő-piaci j Szakképz. hj. 1,5% ,5% Szem. jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés d) verzió Bérszámfejtés, július Kifizetések Levonások Közterhek Nyugdíjjárulék Törzsbér ,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaadói jár Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO Mvállalói j. 1,5% Szakképz. hj. 1,5% Szem. Jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás 0 Összes költség Hó végi kifizetés

14 Bérszámfejtés, január Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaerő-piaci jár. 1% Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO - Munkaerő-piaci j Szakképz. hj. 1,5% ,5% Szem. Jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás Összes költség Hó végi kifizetés

15 e) verzió Bérszámfejtés, július Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaadói jár Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO Mvállalói j. 1,5% Szakképz. hj. 1,5% Szem. jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás 0 Összes költség Hó végi kifizetés Bérszámfejtés, január Kifizetések Levonások Közterhek Törzsbér Nyugdíjjárulék 1,5% Nybizt. jár Mny. p. tagdíj 8% Eg.bizt. jár Eg.bizt. j. term. 4% Munkaerő-piaci jár. 1% Eg.bizt. j. püi. 2% Tételes EHO - Munkaerő-piaci j Szakképz. hj. 1,5% ,5% Szem. jövedelemadó Összesen Összesen Összesen: Adójóváírás 0 Összes költség Hó végi kifizetés

16 Munkavállalói munkaerő-piaci járulékra vonatkozó példák 1. Főállású munkaviszonyban álló dolgozó munkavállalói járuléka Egy vállalkozás egyik szakmunkásának az adóévi bruttó munkabére Ft, természetben Ft értékű munkahelyi étkeztetésben részesült Ft értékű munkaruhát kapott, valamint Ft névértékű üdülési csekket, melyet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsátott ki, és a szakmunkás nevére szólt, továbbá 2 hónapig mivel más telephelyen kellett dolgoznia munkásszálláson helyezték el. Mekkora összegű munkavállalói munkaerőpiaci járulékot kell levonnia a munkáltatónak ettől a szakmunkástól? A munkavállalói munkaerő-piaci járulék alapja Ft, aminek az az oka, hogy a munkavállalói munkaerő-piaci járulék alapja a Tbj-ben meghatározott járulékalapot képező jövedelem. A munkavállalói munkaerő-piaci járulék összege tehát: Ft 0,015 = Ft. 2. Nyugdíjas munkavállaló járulékkötelezettsége A nyugdíjas munkavállaló adóévi nyugdíja (öregségi nyugdíj) Ft volt. A munkáltatójától kapott bruttó keresete Ft Ft értékű térítésmentes munkahelyi étkeztetésben részesült. Mekkora összegű munkavállalói járulékot kell levonni a nyugdíjastól? A nyugdíjas munkavállalótól sem a nyugdíj melletti bruttó keresete, sem az adóköteles természetbeni juttatása ( Ft) után nem kell munkavállalói munkaerő-piaci járulékot levonni (Tbj. 25. ) 3. Külföldi foglalkoztatottaktól levonandó munkavállalói járulék Egy külföldi-magyar vállalkozás az adóévben 2 fő külföldi állampolgárt foglalkoztatott. A munkavállaló a vegyes cég menedzsere. Az adóévi bruttó munkabére Ft volt, Ft prémiumot és Ft jutalmat kapott. Természetben Ft értékű munkahelyi étkeztetésben részesült. Továbbá cégautó-használati joggal is rendelkezett. A menedzser használatába adott cégautó után a vállalkozás nem fizetett cégautó-adót, mert a me-

17 nedzser útnyilvántartással igazolta, hogy magáncélra nem használta a cégautót, ilyen célokra a saját személygépkocsiját használta. Mekkora összegű munkavállalói munkaerő-piaci járulékot kell levonnia a munkáltatónak a külföldi munkavállalótól? A menedzser munkavállalói munkaerő-piaci járulékának alapja: Ft (bruttó munkabér) Ft (prémium) Ft (jutalom) = Ft. A munkavállalói munkaerő-piaci járulék összege: Ft 0,015 = Ft. 4. Diplomáciai vagy konzuli képviseleten dolgozó magyar munkavállalótól levonandó munkavállalói járulék Tegyük fel, hogy Németország magyarországi diplomáciai képviselete 2 fő magyar munkavállalót foglalkoztat. Az egyik bruttó keresete az adóévben Ft, a másik bruttó keresete Ft. Mindegyik munkavállaló Ft szja-köteles nem kedvezményes adózású természetbeni juttatásban részesült. Mekkora összegű munkavállalói Munkaerő-piaci járulékot fizet a diplomáciai képviselet közvetlenül a Munkaerő piaci Alap számlájára? A levonandó és befizetendő munkavállalói járulék kiszámítása: ( Ft Ft) 0,015 = Ft. [( Ft x 01,54)] x 0,015 = Ft 5. A le nem vont és be nem fizetett munkavállalói járulék miatti szankció Egy cég a külföldi munkavállalójától tévedésből nem vont le munkavállalói munkaerő-piaci járulékot az adóévben. A külföldi munkavállaló bruttó keresete Ft volt. A levonni elmulasztott járulék összege: Ft 0,015 = Ft. Az adóhatóság, megállapította az adóhiányt Ft összegben (be nem fizetett munkavállalói munkaerő-piaci járulék), amely után 50% mértékű adóbírságot szabott ki. Az adóbírság összege tehát: Ft x 0,5 = Ft. Az adóhatóság észlelve a mulasztást 20%-os mértékű mulasztási bírságot szabott ki. A bírság összege: Ft 0,2 = Ft.

18

19 Munkabér-előleg, készpénzben történő bérfizetés A munkabért nemcsak megállapítani, hanem kifizetni is a magyar törvényes pénznemben (forintban) kell. Ha a munkavállaló tartós külszolgálatot teljesít, eltérő rendelkezés alapján a munkabére a munkavégzés helye szerinti vagy más meghatározott pénznemben is fizethető. A munkabér védelmére vonatkozó szabályok alkalmazása, így a forintban történő megállapításának és kifizetésének kötelezettsége külföldi állampolgár munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén is irányadó akkor, ha a munkaviszonyra egyébként az Mt. hatálya kiterjed. A bankszámlára történő utalásra, csak kollektív, vagy egyéni megállapodás alapján kerülhet sor, a munkáltató nem kötelezheti a munkavállalókat bankszámla megnyitására. Amennyiben a kollektív szerződés rendelkezése írja elő a bankszámlára utalást, az valamennyi munkavállaló vonatkozásában irányadó, függetlenül attól, hogy tagja-e a kollektív szerződést kötő szakszervezetnek, vagy sem. Ebben az esetben, a kollektív szerződésben célszerű rendelkezni a bankszámláról való pénzfelvétel költségeihez való munkáltatói hozzájárulás mértékéről is. A munkaidő-alap védelme érdekében tapasztalható, hogy egyre inkább tért hódít az átutalásos fizetési forma. Jogszabály vagy kollektív szerződés rendelkezése alapján a munkabér 20%-a természetbeni munkabérként is megállapítható. Az ilyen juttatásoknak két korlátja van, egyrészt a mértéke (munkabér 20%-a), másrészt az adható árucikkek köre is behatárolt. A természetbeni munkabért gyakran összekeverik az egyéb természetben nyújtott szociális juttatással. E kettő között a különbség abban van, hogy a természetbeni munkabér mint neve is mutatja munkabérnek minősül, pl. átlagkereset számításakor a pénzbeli értékét figyelembe kell venni. Ugyanez a szociális juttatásokról nem mondható el. Nem lehet továbbá a munkabért utalvány, vagy más formában, pl. meghatározott áru választásával kifizetni.

20 A munkáltató akkor is köteles legalább havonta munkabérelőleg fizetésére. Előfordulhat, hogy a munka jellegéből, illetve a teljesítmény értékeléséből adódóan a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény (pl. jutalék kiszámítása miatt) csak egy hónapnál hoszszabb idő múlva állapítható meg. Ebben az esetben a munkabért, annak tényleges megállapítását követően kell kifizetni, de addig is előleget kell fizetni a munkavállalónak. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya az esedékes bérfizetés előtt megszűnik, akkor a munkáltató köteles gondoskodni annak megküldéséről. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra esne, akkor a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni. A munkabér bankszámlára történő utalása esetén a munkáltatónak ügyelni kell arra, hogy az előírt bérfizetési napon a munkavállaló a bankszámlán az esedékes munkabérét fel tudja venni. A sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően harminc napon belül munkaviszonyt létesítő vagy a fennálló munkaviszonyában tizennégy napon belül tovább foglalkoztatott munkavállaló részére két hétre járó személyi alapbérét kérésére előre ki kell fizetni. Az így kifizetett bért eltérő megállapodás hiányában két hónapon belül két részletben lehet levonni. Ha a munkavállaló munkaviszonya előbb megszűnik, a vissza nem térített bér munkabéréből levonható. A bérszámfejtés során a munkavállaló nettó bért kap. A nettó bér (azaz a hóvégi kifizetés) nem más, mint az összes járandóság csökkentve a levonásokkal. A munkabérből levonás csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján történhet. Jogszabály alapján vonható le: a munkavállaló részére nyújtott munkabér-előleg; a személyi jövedelemadó;

21 az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, a magán-nyugdíjpénztári tagdíj; a munkavállalói járulék. Végrehajtható határozat alapján történhet levonás a munkabérből bírósági, vagy közigazgatási végrehajtás során (pl. tartásdíj levonása). A munkavállaló bármikor megbízást adhat a munkáltatónak arra, hogy a munkabéréből meghatározott összeget a rendelkezésének megfelelő helyre utaljon; a munkabéréből bizonyos összeget az általa megjelölt más célra levonjon.

22

23 A tévesen kifizetett munkabér, illetve a tartozás visszakövetelése Az igény érvényesítésére nyitva álló határidő A Munka Törvénykönyvének (a továbbiakban: Mt.) a értelmében a munkáltató a jogalap nélkül kifizetett munkabért a munkavállalótól fő szabályként hatvan napon belül írásbeli felszólítással követelheti vissza. Ezen határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy elmulasztása esetén a munkáltató követelését többé már nem érvényesítheti. A munkabérnek az általános hároméves határidőn belül történő visszakövetelésére akkor van lehetőség, ha a kifizetés alaptalanságát a munkavállalónak: fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő. Például a kétszeres munkabér kifizetést a munkavállalónak nyilván fel kell ismernie, ezért a többletként felvett összeg visszafizetésére hatvan nap eltelte után, még az elévülési időn belül, munkáltatója jogszerűen felszólíthatja. A munkavállaló egyéb tartozásaiból eredő igényét a munkáltató az általános elévülési időn belül érvényesítheti. Ilyen tartozások lehetnek pl. a többletként kiadott szabadságra kifizetett munkabér, tanulmányi szerződés megszegéséből eredő tartozás, prémium előleg, munkaruha megváltás stb. A munkaviszonyból eredő igények elévülése Az elévülés Az Mt.-ben az idő múlásával kapcsolatosan meghatározott határidők hatásukat tekintve kétfélék. Jogvesztő határidő Az idő múlása az esetek egy részében magát az alanyi jogot szünteti meg, azaz a lejártát követően a cselekmény pótlására nincs lehetőség. Ezek az ún. anyagi jogi jellegű jogvesztő határidők.

24 Ilyenek például: a rendkívüli felmondás joga az Mt ának (4) bekezdése értelmében az okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belüli szubjektív határidőn belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkezésétől számított egy éven vezető esetében három éven belüli, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig tartó objektív határidőn belül gyakorolható, a munkabér jogalap nélküli kifizetése esetén az Mt ának (1) bekezdése értelmében annak visszakövetelésére 60 nap áll a munkáltató rendelkezésére, és ha nem intézkedik, vagy a téves kifizetést később veszi észre, akkor a munkavállaló mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét az Mt. 170/D. -ának (5) bekezdése értelmében a munkáltató a leltár befejezetésétől számított 60 napon büntetőeljárás esetén a bíróság, illetve a nyomozhatóság jogerős határozatának közlésétől számított 30 napon belül érvényesítheti. Elévülési jellegű határidő A határidők másik része eljárás jogi jellegű, ami azt jelenti, hogy a határidő elmulasztása kimenthető. Az elévülés az az időtartam, amely alatt az igény érvényesíthető. Az elévülési határidő lejártát követően az alanyi jog nem enyészik el, de az a továbbiakban bírósági úton nem kényszeríthető ki. Az elévülési idő mértéke Az Mt a értelmében a munkaviszonnyal kapcsolatos igények három év alatt évülnek el. Ezen általános elévülési időtől eltérően: a bűncselekménnyel okozott kárért fennálló felelősség 5 év alatt évül el, kivéve, ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb; ez esetben az elévülési idő ennek megfelelő időtartamú, a megállapodás megtámadására nyitva álló határidő az Mt. 7. -ának (3) bekezdése értelmében 30 nap, azzal, hogy 6 hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható, a keresetindítás határideje az Mt a értelmében az intézkedés közlésétől számított 30 nap, ha azt:

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Elévülés a munkajogban

Elévülés a munkajogban Elévülés a munkajogban Szerző: dr. Kajtor Gergely a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája Budapest, 2013. augusztus 15. Az elévülés intézménye valamennyi jogág, így a munkajog egyik legfontosabb részét

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük?

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? avagy határozzuk meg pontosan, tételesen a személyi jellegű kifizetések körét,

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben