Adóváltozások Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella"

Átírás

1 Adóváltozások Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1

2 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági adó Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló évi XXXVII. törvény egyéb adónemekre vonatkozó évközi adótörvény-módosításokat is tartalmaz. (2013. április 18.) Szentirmainé Holi Gabriella 2

3 Személyi jövedelemadó- fogalmak Kiküldetési rendelvény Erzsébet utalvány Iskolarendszeren kívüli képzés Biztosítások fogalomrendszere Adóköteles Kockázati Élet Személy Nyugdíj Betegség, baleset Szentirmainé Holi Gabriella 3

4 Két fő biztosítási típus 2013-tól Kockázati biztosítások - sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlasi értéke nincs Kifizető által mgsz. javára fizetett havi biztosítási díj minimalber 30%-ig adómentes, felette levő rész béren kivüli egyes meghatározott juttatás (51,17%- os adókötelezettség). Biztosító kifizetései, szolgáltatásai: Életbiztositások adómentesek Balesetbiztositások havi Ft-ig adómentesek (feletti rész összevont adóalap része: 16% szja. es 27% eho). Nem kockázati biztosítások - lejárattal es visszavásárlási értékkel birnak (pl. határozott idejű vegyes életbiztositás, határozatlan idejű (egész életre szóló) unit linked biztositás, nyugdijbiztositás, járadékbiztositás) Cégek által mgsz. javára fizetett biztositási dij béren kivüli egyes meghatározott juttatás (51,17%-os adókötelezettség), DE adómentes a határozatlan idejű életbiztositás, ha a dijbefizetés rendszeres. Biztosító kifizetései, szolgáltatásai adókötelesek, fajtánként eltérő a mérték és a mentességi feltételek. Szentirmainé Holi Gabriella 4

5 Jövedelem, bevétel, költség Bevétel- Költség = jövedelem Elismert Nem elismert költség Nem bevétel Forintra történő átszámítás szabályai Szentirmainé Holi Gabriella 5

6 1. sz. melléklet tartalma 1. A szociális és más ellátások közül adómentes 2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes: 3. A közcélú juttatások körében adómentes 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes 6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes 7. Egyéb indokkal adómentes 8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes Szentirmainé Holi Gabriella 6

7 Adónyilatkozat a) az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól [e alkalmazásában a 46. (6) bekezdés b) pontja szerinti kifizető], kifizetőtől szerzett jövedelmet; b) az adóelőleget megállapító munkáltató által levont adó, adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az ezer forintot nem haladja meg; c) a b) pontba nem tartozó kifizető az adót, adóelőleget hiánytalanul levonta; d) tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), adóelőleg megállapítása során nem számol, nem számolt el; e) az adóévben belföldi illetőségű volt; f) az adóévben nem volt egyéni vállalkozó; g) mezőgazdasági őstermelőként nem köteles adóbevallás, nemleges nyilatkozat benyújtására; h) az adóévben nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást; i) az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót a magánszemélynek az adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet; j) az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást saját magának kell, kellett megfizetnie; k) az adóévben a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést; l) az adóévben nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet; m) az adóévben nem szerzett osztalékká nem váló osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el; és n) az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad. Szentirmainé Holi Gabriella 7

8 Egyszerűsített adóbevallás adóhatósági közreműködéssel Egyszerűsített bevallást - az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt határidőben tett nyilatkozattal - az a magánszemély nyújthat be, aki az adóévben a)kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szerzett, amelyből kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, és/vagy b) ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége, továbbá c) nem volt egyéni vállalkozó, és d) mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott, és e) a b) pontban említett eset kivételével, nem a 13. rendelkezései szerinti (adóhatósági közreműködés nélküli) bevallást köteles benyújtani azzal, hogy nem zárja ki az egyszerűsített bevallást, ha a magánszemély családi kedvezményt, adókedvezményt érvényesít, az adójáról rendelkezik, továbbá a d) pont rendelkezésétől eltérően, ha a mezőgazdasági őstermelő az e tevékenységéből származó bevételéből a jövedelmére nemleges nyilatkozatot ad vagy egyébként e bevételéből nem kell jövedelmet megállapítani, továbbá - ide nem értve a 13. -ban említetteket - olyan bevételt szerzett, amelyre az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherviselést választott. Szentirmainé Holi Gabriella 8

9 Munkáltatói adómegállapítás A munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot adó magánszemély adóját az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltató (az adó elszámolását vállaló munkáltató) állapítja meg és számolja el. Az adó elszámolását vállaló munkáltató a magánszemély jövedelmét és az azt terhelő adót megállapítja és bevallja, az adót megfizeti, túlfizetés esetén az adókülönbözetet a magánszemélynek visszatéríti, valamint az előzőek elszámolásáról bizonylatot állít ki a magánszemély számára. Szentirmainé Holi Gabriella 9

10 Adóztatás Összevonás alá tartozó jövedelmek Elkülönülten adózó jövedelmek Önálló tevékenységből Nem önálló tevékenységből származó Egyéb jövedelem Egyéni vállalkozás Tőkejövedelmek Vagyonátruházásból származó jövedelem Szentirmainé Holi Gabriella 10

11 Családi kedvezmény 1. A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy és kettő eltartott esetén forint, b) három és minden további eltartott esetén forint. 2. Érvényesítésre, megosztásra vonatkozó szabályok pontosítása Szentirmainé Holi Gabriella 11

12 Összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények Tevékenységi kedvezmény- mezőgazdasági őstermelő Súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). Szentirmainé Holi Gabriella 12

13 Nyilatkozatok és adóelőleg kezelése A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a) az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, illetve ha családi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja), az e jogállását igazoló okiratát; a kifizető az ilyen kifizetéseket is feltünteti a kötelezettséget eredményező kifizetésekről, juttatásokról az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott formában és előírt határidőre teljesítendő bevallásában; b) a vállalkozói bevételből, ha az egyéni vállalkozó az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát. Szentirmainé Holi Gabriella 13

14 Egyes meghatározott juttatás 70 előírásai alapján 1.a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem; 2.a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem; 3.a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. 4.az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. 5.a legfeljebb évi három alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem Szentirmainé Holi Gabriella 14

15 Egyes meghatározott juttatás 70 előírásai alapján 6.az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát); 7.a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem; 8.az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá,azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka. Szentirmainé Holi Gabriella 15

16 Béren kívüli juttatás megnevezése Üdülési szolgáltatás Étkezési utalvány és munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelem Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla vendéglátás alszámla szabadidő alszámla Iskolakezdési támogatás Helyi bérlet juttatása Szövetkezeti tagok részére adott hozzájárulás Önkéntes nyugdíj, egészség és önsegélyező pénztári befizetés Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő befizetés Mértéke minimál bér 8000Ft/hó, illetve Ft/hó összesen Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év minimálbér 30%-a számlával igazolt költség minimálbér 50%-a minimálbér 50, illetve 30 %-a minimálbér 50 %-a Iskolarendszerű képzés átvállalt összege Szentirmainé Holi Gabriella minimálbér 2,5-szerese 16

17 Szentirmainé Holi Gabriella 17

18 4/2013. (IV. 5.) KIM rendelete az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Szentirmainé Holi Gabriella 18

19 Szja tv. 1. számú melléklet pont b) alpont Adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj. Szentirmainé Holi Gabriella 19

20 Az adómentes juttatásra évi 50 ezer forintig akkor is lehetőség van, ha a juttató a munkáltató, és a juttatásban részesülő személy a munkavállaló, illetve akkor is, ha a juttatás a vállalkozás és az üzleti partner között valósul meg. Ezt az értelmezést az sem befolyásolja, hogy például az üzleti partnernek adott színházjegy megfelel az üzleti ajándék fogalmának is, mivel nincs olyan szabály, amely alapján ebben az esetben a magasabb adókötelezettséget eredményező szabályt kellene a kifizetőnek alkalmaznia. Szentirmainé Holi Gabriella 20

21 Adómentes lehet a belépőjegy, bérlet formájában adott juttatás, ha az: muzeális intézmény, művészeti létesítmény kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, vagy közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatatás igénybevételére szól. Szentirmainé Holi Gabriella 21

22 Adómentes lehet az az utalvány formájában adott juttatás is, amely utalványokat kifejezetten csak az Szja tv. 1. számú melléklet pont b) alpontjában felsorolt szolgáltatáskörben lehet felhasználni, azaz amelyek kifejezetten csak sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet megvásárlására, könyvtári beiratkozási díj kiegyenlítésére használhatóak fel. ( Tájékoztató a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet adómentesnek minősülő juttatásával összefüggő egyes kérdésekről) Szentirmainé Holi Gabriella 22

23 Járulék szabályok 2013-ban A biztosított fizeti: 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékot, 8,5 százalék mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizet, melyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék mértéke 4 % a pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke 3 % munkaerő-piaci járulék mértéke 1,5 % Szentirmainé Holi Gabriella 23

24 A munkáltató fizeti a 27 százalék szociális hozzájárulási adót, 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást. Szentirmainé Holi Gabriella 24

25 Járulék felső határ 2013-ban A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 24. (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határt évtől a jogszabály megszüntette. Szentirmainé Holi Gabriella 25

26 Járulék kedvezmények 25 ÉV ALATTI PÁLYAKEZDŐK KEDVEZMÉNYE 55 ÉV FELETTIEK és SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK KEDVEZMÉNYE TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐK UTÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNY A GYED-et KÖVETŐEN, ÉS A GYES és GYET FOLYÓSÍTÁSA ALATT VAGY AZT KÖVETŐEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KEDVEZMÉNYE Szentirmainé Holi Gabriella 26

27 A központi költségvetési szervek a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. (Költségvetési törvény 10 (7) bek, önkormányzatokra a 34 (7) bek. vonatkozik) Szentirmainé Holi Gabriella 27

28 Bérkompenzáció 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról a rendelet január 1-jén lép hatályba és január 31-én hatályát veszti. a rendelet rendelkezéseit első alkalommal a év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni. Szentirmainé Holi Gabriella 28

29 Egészségügyi szolgáltatási járulék Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi Ft minden olyan belföldi személy január 1-jétől kötelezett havonta Ft (napi összege 222 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, aki a Tbj. szerint biztosítottnak nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra a Tbj. 16. (1) bekezdés a) p) és s)-v) pontja, illetőleg a 13. -a szerint sem jogosult. Bejelentés 13T1011 nyomtatvány Szentirmainé Holi Gabriella 29

30 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség bevételi számlára (számlaszám: ) Szentirmainé Holi Gabriella 30

31 ÁFA és ART. 17 (1) kiegészítése 2012-ben és 2013-ban 80 Külföldi pénznemben kifejezett adóalap átszámítása forintra 80/A változások Szentirmainé Holi Gabriella 31

32 Számlázásra vonatkozó szabályok A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, -amelyre a számla vonatkozik-, teljesítik. Számla: minden olyan okirat, amely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. Szentirmainé Holi Gabriella 32

33 Bizonylat formája A számla lehet elektronikus vagy papíralapú számla. Nyugta kizárólag papíron bocsátható ki. Szentirmainé Holi Gabriella 33

34 Megőrzési szabályok A megőrzési kötelezettség papír alapú okirat esetében a kibocsátásra kötelezett részéről a másodlati példányra, a befogadó részéről az okirat eredeti példányára, vagy - ha azt e törvény nem zárja ki - eredeti példány hiányában annak hiteles másolatára vonatkozik. A megőrzési kötelezettség teljesíthető a papír alapon kibocsátott okirat elektronikus formában történő megőrzésével is. Elektronikus okirat kizárólag elektronikus formában őrizhető meg. A kötelezettség teljesítését nem befolyásolja az elektronikus okirat formátumának a 168/A. -ban foglalt követelményeknek megfelelő megváltoztatása. A megőrzési kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése esetén az adóalanynak elektronikusan kell megőriznie a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokat is. Szentirmainé Holi Gabriella 34

35 Alanyi adómenteség Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: forintnak megfelelő pénzösszeg. Bejelentés, választás határideje: dec. 31. KATA adónemmel összefüggő változás! Szentirmainé Holi Gabriella 35

36 Pénzforgalmi áfa lényege a) A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany adófizetési kötelezettségét az ellenérték kézhezvételekor, nála történt jóváírásakor állapítja meg (abban a bevallási időszakban, amikor fizettek neki) adólevonási jogát az ellenérték megfizetésekor gyakorolhatja (abban a bevallási időszakban, amikor fizetett) b) A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany partnere adólevonási joga akkor keletkezik, amikor az ellenértéket a pénzforgalmi adóalany felé megfizeti (abban a bevallási időszakban, amikor fizetett) Szentirmainé Holi Gabriella 36

37 - Belföldi - Egyenes adós Ügyletek köre Szentirmainé Holi Gabriella 37

38 Számla kiállítási szabályok A pénzforgalmi adóalany köteles a számláin a pénzforgalmi elszámolás kifejezést feltüntetni Amelyik számlán ezt elmulasztja, arra vonatkozóan nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást Szentirmainé Holi Gabriella 38

39 Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén - csak, ha a vevő belföldi áfa-alany - abban a bevallási időszakban, ahol a fizetendő adó megállapítása történik (evás abban az eva-bevallásban, ahol a számlát kiállította) Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben: - vevő adószámának első 8 számjegye, - adóalap és áthárított áfa összege, - számla sorszáma, - teljesítés időpontja Először a vel, vagy ezt követően kezdődő bevallási időszakra 1365 nyomtatvány, kötegelt Szentirmainé Holi Gabriella 39

40 b) Vevői oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén - abban a bevallási időszakban, ahol adólevonási jogot gyakorol, akár csak 1 forint értékben - az evások ezt nem adják be Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben: - eladó adószámának első 8 számjegye, - a teljes adóalap és a teljes áthárított áfa (nem a levont!), - számla sorszáma, - teljesítés időpontja Először a vel, vagy ezt követően kezdődő bevallási időszakra Szentirmainé Holi Gabriella 40

41 2. Összevont összesítő jelentés a) Vevői oldal: - csak egyenes adós ügyletek esetén - ha ugyanabban a bevallási időszakban gyakorol - összesen legalább 2 millió forint értékben adólevonási jogot - ugyanazon eladótól származó - több számlára (ideértve: előleg és módosítás is) akkor a 2 millió áfa-tartalmat el nem érő számlákat összevont összesítőbe kell tenni Mit kell szerepeltetni az összevont összesítőben: - eladó adószámának első 8 számjegye, - a számlákban szereplő össz-adóalap és össz-áthárított áfa (nem a levont!), Evások nem nyújtanak be ilyet b) Eladói oldal: nem nyújt be ilyet! Szentirmainé Holi Gabriella 41

42 A tételes és az összevont összesítő jelentés kapcsolata Ha a vevő ugyanazon eladótól több, mint 2 millió forint értékben gyakorol egy adott bevallási időszakban adólevonási jogot és van olyan számla közte, amelynek az áfája a 2 millió forintot önállóan eléri, vagy meghaladja, akkor: - a 2 millió áfát elérő, vagy meghaladó számla: tételes összesítő nyilatkozatba kerül (de az összevontba nem!) - a többi: az összevont összesítő nyilatkozatba kerül (akkor is, ha ez utóbbiak áfája összesen nem éri el a 2 millió forintot) Szentirmainé Holi Gabriella 42

43 A tételes áfa-bevallás és a pénzforgalmi elszámolás kapcsolata A pénzforgalmi adóalanynak abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő kimenő számlát, amelyikben először keletkezik adófizetési kötelezettsége A pénzforgalmi adóalanynak abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő bejövő számlát, amelyikben első alkalommal gyakorol adólevonási jogot A pénzforgalmi adóalany partnerének abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő bejövő számlát, amelyikben először nyílik meg adólevonási joga Szentirmainé Holi Gabriella 43

44 Pénztárgépek - Az adóhatóság részére adatszolgáltatást kell teljesíteni - Az adóhatóság elektronikus úton fogja felügyelni a pénztárgépeket - NAV tájékoztatók a témában Szentirmainé Holi Gabriella 44

45 Helyi adók rendszere évi C törvény A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni. Szentirmainé Holi Gabriella 45

46 Adóalany: a) a magánszemély, b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. Adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. Szentirmainé Holi Gabriella 46

47 a Magyar Államra, A törvény hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzatra, az országos és helyi kisebbségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodószervezetre, helyi iparűzési adó vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bankra. Szentirmainé Holi Gabriella 47

48 Az önkormányzat rendeletével: a) vagyoni típusú adók, Építményadó Telek adó b) kommunális jellegű adók, Kommunális adó Idegenforgalmi adó c) helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult. Szentirmainé Holi Gabriella 48

49 Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól 42/B. (1) Az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati adórendelet, valamint annak módosítása kihirdetésétől számított 5 napon belül - a kincstár elektronikus rendszerén keresztül - adatot szolgáltat a kincstár számára: a) a helyi adónem bevezetésének napjáról, b) az önkormányzat által megállapított adómérték, adókedvezmény, adómentesség szövegéről, c) a b) pontban említett rendelkezések hatályba lépésének napjáról, d) az önkormányzat honlapjának címéről, valamint legalább egy adóügyi információs telefonszámról, elektronikus levélcímről, és az önkormányzati adóhatóság levelezési címéről (elérhetőségi információk). Szentirmainé Holi Gabriella 49

50 (2) A kincstár a hozzá beérkezett adatokat és elérhetőségi információkat feldolgozza és a honlapján - települések szerinti bontásban - első alkalommal január 1-jéig közzéteszi. A kincstár a honlapján közzétett adatokat az önkormányzati adóhatóságoktól az (1) bekezdés szerint beérkezett adatokkal havonta, az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatását követő hónap 5. napjáig módosítja. (3) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása teljesítésével egyidejűleg az önkormányzat honlapján közzéteszi az adórendelet szövegét, az adórendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint a rendszeresített bevallási, bejelentkezési nyomtatványokat, az elérhetőségi információkat, feltéve, hogy az önkormányzat honlapot üzemeltet. Szentirmainé Holi Gabriella 50

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben