JEGYZETEK BEVEZETÉS 1. Nyugat-Európa, illetve Oroszország fogalma elég egyértelműen definiálható, ezzel szemben azon területet, mely észak-déli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZETEK BEVEZETÉS 1. Nyugat-Európa, illetve Oroszország fogalma elég egyértelműen definiálható, ezzel szemben azon területet, mely észak-déli"

Átírás

1 JEGYZETEK BEVEZETÉS 1. Nyugat-Európa, illetve Oroszország fogalma elég egyértelműen definiálható, ezzel szemben azon területet, mely észak-déli irányban a Baltikumtól az Égei-tengerig, míg nyugat-keleti irányban Csehországtól Moldáviáig terjed, sokan és sokszor próbálták egy névvel definiálni. A definíciós kísérletekről áttekintő képet ad Gyáni Gábor két tanulmánya, lásd Gyáni Gábor: Történészviták hazánk Európán belüli hovatartozásáról. Valóság 1988/4. szám illetve egy bő tíz évvel később Gyáni Gábor: Hol tart ma a történészek régióvitája? Limes 1999/3-4. Szám. Emellett fontos tanulmányokat találhatunk az alábbi három folyóirat ezen témával foglalkozó tematikus számaiban: Kell-e nekünk Közép-Európa? Századvég különszám 1989., Világosság 1989/8-9., Limes 1999/3-4. A számos definíciós kísérletből három fontos elnevezés született meg: I. Kelet-Európa. A kelet-európai régió elnevezés gondolatának egyik prominens személyisége Niederhauser Emil, aki több cikkében, tanulmányában ezt kifejtette, lásd Niederhauser Emil: A keleteurópai fejlődés kérdéseihez. Studio Slavica 1958., továbbá Niederhauser Emil: A kelet-európai fejlődés egysége és különbözősége. Magyar Tudomány, Niederhauser a kelet-európai régiót három alrégióra osztja, úgymint Nyugat-Kelet-Európa (mások ezt egyszerűen Közép-Európának nevezik), Kelet-Kelet-Európa (mások ezt egyszerűen Kelet-Európának nevezik), Délkelet-Európa (gyakorlatilag a Balkán). A Londonban élő magyar származású történész Péter László szintén a Kelet- Európa elnevezés mellett foglalt állást, lásd Péter László: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és a kelet-európai történelemből. Budapest 1988.) II. Közép-Kelet-Európa. A Közép-Kelet-Európa elnevezés mellett a hazai történészek közül Pach Zsigmond Pál két vitacikkében is kiált, lásd Pach Zsigmond Pál: A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén. BUKSZ, 1991 ősz, továbbá Pach Zsigmond Pál: Érvek az elkanyarodás mellett. BUKSZ, 1992 nyár. III. Kelet-Közép-Európa vagy másképpen Köztes-Európa. Az elnevezés kiemelkedő képviselője Galántai József, aki Trianon és a kisebbségvédelem. Budapest című könyvében Köztes- Európa sajátosságai című alfejezetben (7-10. old.) igyekszik pontosítani a fogalmat. Míg Pándi Lajos egy monumentális térképgyűjteményben dolgozta fel a térség történetét, lásd Pándi Lajos: Köztes- Európa Budapest Ezek közül számunkra a Köztes-Európa elnevezés a legelfogadhatóbb. Köztes-Európa (Zwischen- Európa) a mi értelmezésünkben Nyugat-Európa és Oroszország ütköző zónája, mely etnikailag sokszínű, kevert és töredezett, azaz egy kisnemzeti térség, melyet a birodalmi központok (Berlin, Bécs, Moszkva, Isztambul) permanensen megpróbáltak uralmuk alá hajtani. Ez többé-kevésbé sikerrel is járt, így Köztes-Európán hosszú időn keresztül - a 16. század elejétől a 20. század elejéig - négy birodalom (Oroszország, Poroszország, Habsburg Birodalom, Török Birodalom) osztozkodott. A térség újkori történelmét gyakorlatilag az alábbi egy mondatba sűríthetjük; A kisnemzetek permanensen küzdöttek a birodalmak ellen, a nemzetállami törekvések állandóan szembekerültek a nemzetek feletti birodalmakkal. Ennek a folyamatnak politikatörténeti részére lásd Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép-Európában a 19. és 20. században. Budapest Itt kell megjegyeznünk, hogy Köztes-Európa egészének vizsgálata szétfeszítené disszertációnk kereteit, ezért kénytelenek voltunk témánkat szűkíteni. Ezért csupán Köztes-Európa egy részének, az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve utódállamainak államszerkezeti váltásait és az ehhez szorosan kapcsolódó regionális kérdéseket vizsgáljuk. Kérdésként merült fel, hogy hogyan nevezzük ezt a területet, el kell mondanunk, hogy a címadáskor hosszasan gondolkodtunk a Kárpát-medence fogalom használatán, de végül elvetettük, mivel ennek a fogalomnak a használata esetén Csehország mindenféleképpen kívül került volna vizsgálódásunk hatókörén, pedig az államszerkezeti váltások szempontjából az egyik legérdekesebb megválaszolásra váró közép-európai kérdés, hogy miért szűnik meg nyolcvan év alatt kétszer is Csehszlovákia. Végül is a szakirodalom áttekintése után a Közép-Európa elnevezés mellett döntöttünk. A Közép- Európa elnevezés pontos definiálása, Hanák Péter, Kiss Gy. Csaba és Glatz Ferenc nevéhez köthető, lásd Hanák Péter: Ragaszkodás az utópiához. Budapest 1993., Kiss Gy. Csaba: A magunk Európája. A Közép-Európa vitához. Hitel, 1988/1., Glatz Ferenc: Hová tartozunk? Közép? Kelet? Nyugat? In. Politikai gondolkodás műveltségi áramlatok. Tanulmányok Irinyi Károly professzor születésének 60. évfordulójára. Szerk. Rácz István. Debrecen Meg kell jegyeznünk, hogy ez a fogalom sem teljesen egyértelműen definiált. A Közép-Európa fogalmat használó történészek túlnyomó többsége szerint, Közép-Európa a Habsburg-birodalmat, Lengyelországot, és némely porosz területeket foglal magába. Ehhez azonban rögtön hozzá teszik, hogy az így lehatárolt terület keleti határvidéke 203

2 (Lengyelország felosztásai miatt), illetve nyugati határvidéke (a 19. századi német egyesítés) többször változott, de végül is abban egyetértés van, hogy Közép-Európa központi magját a Habsburg birodalom területe képezte. A fentieknek megfelelően némi egyszerűsítéssel - a disszertációnk címében szerepeltetett Közép- Európa fogalom alatt Köztes-Európa egykor Habsburg uralom alatt álló területeit értjük. A fentebb említett történészek véleménye mellett, geográfiai szempontból megfontolandónak tartjuk de teljes mértékben nem fogadjuk el - Beluszky Pál Közép-Európa lehatárolását, lásd Beluszky Pál: Közép- Európa és egy tétova geográfus. Limes, 1999/ old. 3. Tóth József: Régiók a Kárpát-medencében. In. Papp Norbert-Tóth József (szerk): Európa politikai földrajza. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék és a JPTE TK Kiadói Iroda University Press, Pécs old. 4. Államszerkezeti változás alatt az államhatárok változását, azaz területek fennhatóságának egy bizonyos államtól egy másik államhoz való átkerülését értjük. Ily módon államok szűnhetnek meg, illetve új államok születhetnek meg. Véleményünk szerint az államszerkezeti váltás alábbi altípusait különíthetőek el: I. A területet veszítő állam szempontjából: a) Lengyelország felosztásait (1772, 1793, 1795) ún. teljes államszerkezeti váltásnak tekintjük, mert eredményeképpen a lengyel állam eltűnt a térképről. b) A Romániával szemben meghozott második bécsi döntést részleges államszerkezeti váltásnak tekintjük, mivel a román állam megcsonkult ugyan, de fennmaradt. II. A területet nyerő állam szempontjából: a) Amikor a más államoktól elcsatolt területekből egy új állam keletkezik (lásd Csehszlovákia as születése) teljes államszerkezeti váltásnak tekintjük. b) Az es magyar revíziós területgyarapodásokat részleges államszerkezeti váltásnak tekintjük. 5. Disszertációnk bibliográfia részében felsoroljuk Romsics Ignác, Ormos Mária, Ádám Magda, Ránki György ezen témával foglalkozó műveit, illetve megemlítjük Pándi Lajos monumentális térképgyűjteményét. 6. Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. 148.old. Id. mű. Helyünk Európában I-II. Budapest Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága old. 8. Itt kell megjegyeznünk, hogy a régió kifejezés nagyon sokféle szóösszetételben bukkan fel napjainkban, beszélünk világgazdasági régióról, makró-, mezo- és mikrorégióról, kisrégióról, fejlesztési régióról és így tovább. Azaz félkontinensnyi területet, országrészt és néhány falu határát is régiónak titulálják. A különféle térségi szintek elnevezéséről lásd Nemes Nagy József: Régió, regionalizmus. Educatio 1997 VI. szám, Süli Zakar István: Régiók a földrajzi térben. Comitatus VII. szám, továbbá Papp Norbert-Tóth József: A regionális fejlődés elméleti kérdései a Kárpátmednencében. Limes 1999/3-4. szám. Az alábbiakban három olyan térkategória rendszert tekintünk át, melyben szerepel a régió mint kategória. Süli-Zakar hét térszerkezeti szintet különít el: 8. ábra Térszerkezeti szintek Magyarországon Süli Zakar István szerint 1. Országos 2. Regionális (teljes értékű regionális szint) 3. Nagytérségi (részleges regionális szint) 4. Kistérségi (városkörnyéki szint) 5. Települési 6. Lakókörzeti 7. Háztartási Forrás: Süli-Zakar István: Régiók a földrajzi térben. Comitatus VII old. 204

3 Ezzel szemben Nemes-Nagy József tizenegy térszerkezeti szintet különít el: 9. ábra Térszerkezeti szintek Nemes-Nagy József szerint Makroterek 1. Világ (Föld) 2. Országcsoport 3. Ország Regionális terek 4. Nagytérség (országrész) 5. Mezokörzet (gazdasági körzet, megye) 6. Kistérség (kistáj, városi vonzáskörzet) Lokális terek 7. Település (helyi önkormányzat) 8. Lakókörzet (településrész, kerület) 9. Szomszédság Mikroterek 10. Család (háztartás) munkahely 11. Egyén Forrás: Nemes-Nagy József: Régió, regionalizmus. Educatio VI. 3. old. Egy harmadik jelentős kutató, négy szintet különít el: 10. ábra A térhierarchia szintjei Tóth József szerint 1. Ország 2. Régió 3. Vonzáskörzet 4. Település Forrás: Papp Norbert-Tóth József : A regionális fejlődés elméleti kérdései a Kárpát-medencében. Limes 1999/3-4. szám 135. old. A fentiekből kiindulva disszertációnkban a régió fogalma alatt a Süli-Zakar István-féle 2. szintet, illetve a Nemes-Nagy József-féle 4. szintet, illetve a Tóth József-féle 2. szintet értjük. Gyakorlatilag a nemzetállami szint alatti területi szintet nevezzük régiónak, azaz ha az Európai Unió felosztását használjuk, akkor az ún. a NUTS-II. szintet. Ennek megfelelően teljes egészében elfogadjuk a Papp Norbert-Tóth József szerzőpáros régiókkal kapcsolatos megállapítását. E szerint: a régiók csak attól kezdve értelmezhetőek, amikor a termelőerők fejlődési folyamata eljutott abba a fázisba, amelyben a munkamegosztás területi aspektusának megfelelően olyan térségek különülnek el egymástól, amelyeknek saját fejlődési ívük, struktúrájuk, jövőjük, így fejlesztési problémáik is vannak, amelyek bizonyos belső kohézióval rendelkeznek, textúrájuk a magterületen sűrű és a perifériák felé ritkul, az ott élő lakosság tudatában entitásként tükröződnek, bizonyos komplexitásuk van. (Papp Norbert-Tóth József: A regionális fejlődés elméleti kérdései a Kárpát-mednencében. Limes 1999/3-4. szám 138. old.) 9. Erről bővebben lásd Anthony Alcock:Trentino and Tyrol: from Austrian Crowland to European Region. Id. mű Europe and Etnicity. Ed. Seamus Dunn and T.G. Fraser. Routledge. London fejezet AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA STRUKTURÁLIS REGIONÁLIS JELLEMZŐI A SZÁZADFORDULÓN 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia a 20. század elején 1. A Habsburg világbirodalmának történetéről lásd Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai Kiadó. Budapest old. 2. A Habsburg dunai birodalmának 19. századi történetéről lásd: Robert A. Kann: Das nationalitatenproblem der Hasburger-monarchie I-II. kötet. Graz-Köln (a továbbiakban Kann), C.A. Macartney: The Habsburg Empire London A.J. May: The Habsburg Monarchy Cambridge 1960., A.J. Taylor: A Habsburg monarchia Scolar Kiadó. Budapest A Habsburgok abszolutista kísérleteiről és ezen belül II. József törekvéseiről lásd Perry Anderson: Az abszolutista állam. Budapest, old. 205

4 4. Az osztrák-magyar kiegyezés folyamatáról átfogó képet ad Galántai József : A Habsburg Monarchia alkonya. Kossuth Könyvkiadó Budapest című munkájának (a továbbiakban Galántai I.) A kiegyezés. Áttérés az alkotmányosságra és a dualizmusra című fejezete, lásd old. 5. A XII. tc. szövegét lásd Magyar Törvénytár Szerk. Márkus Dezső. Budapest old. 6. A hat alaptörvény szövegét lásd Edmund Bernatzik: Die österreichischen Verfassungsgesetze mit Erlauterungen. Wien old. A kiegyezés osztrák vonatkozásairól lásd Kovács Endre: Ausztria útja az 1867-es kiegyezéshez. Kossuth Kiadó Kann id. mű II. kötet 136. old. 8. A három ún. közös minisztérium működéséről lásd Galántai I old. 9. Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus.Budapest-Pécs old. 10. Uo. 11. A kérdésnek önálló könyvet szentel Palotás Emil, lásd Palotás Emil: Az Osztrák-Magyar Monarchia balkáni politikája a berlini kongresszus után Akadémiai Kiadó. Budapest Az annexióról és az utána történtekről lásd Galántai I old Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai jellemzői 1. Az egyes nagyhatalmak népesedési helyzetéről, továbbá gazdasági és katonai potenciáljáról lásd Kennedy id. mű old 2. A kördiagram megszerkesztéséhez az alábbi helyekről származó adatokat használtuk fel: Kann id. mű II. kötet old., továbbá Die Habsburgermonarchie (Wien 1975) III. kötet old. 3. A 2.-es hivatkozásnál említett adatokat használtuk fel. 4. A táblázat megszerkesztéséhez használt adatokat forrása a Die Habsburgermonarchie III. kötet (Wien 1980) old. 5. Galántai I old. 6. Kann id mű I. kötet 239. old. 7. A kördiagram megszerkesztéséhez az alábbi forrást használtuk: Történeti és statisztikai idősorok kötet Népesség- népmozgalom. Budapest KSH A 7.-es hivatkozásnál említett adatokat használtuk fel. 9. Az egységes magyar politikai nemzet tételét a magyar országgyűlés törvényként becikkelyezte, lásd évi XLIV.tc. 10. A magyar uralkodó osztályok álláspontjáról lásd Hanák Péter: A dualizmus válságának problémái a XIX. század végén. Id. mű Magyarország a Monarchiában. Gondolat Kiadó. Budapest (a továbbiakban Hanák I.) 11. A kördiagram megszerkesztéséhez Pándi Lajos adatait használtuk fel, Pándi I old. 12. Jászi Oszkár: A Habsburg monarchia felbomlása. Gondolat. Budapest (a továbbiakban Jászi I.) 482. old. 13. A délszláv irredentáról lásd Jászi I old. 14. Ezen nemzetiségek irredenta mozgalmairól lásd Jászi I old. 15. Diószegi István: Etnikum és politika az Osztrák-Magyar Monarchiában Id. mű Gólyavári esték. Előadások a magyar történelemből. RTV-Minerva, Budapest, A Monarchia gazdasága és a regionális fejlődés különbségei 1. Erről bővebben lásd John Komlós: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria- Magyarország gazdasági fejlődése a tizenkilencedik században. Maecenas Kiadó. Budapest Továbbá Paul Kennedy id. mű old. 2. Berend T. Ránki György : Európa gazdasága a 19. században. Gondolat Kiadó. Budapest (a továbbiakban Berend I.) 359. old. 3. A Monarchiát alkotó különböző gazdasági fejlettségű és jellegű területről lásd Berend T. Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a században. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest (a továbbiakban Berend II.) old. 4. Paul Kennedy id. mű 206. old. 5. Tóth József: Régiók a Kárpát-medencében. Id. mű: Pap Norbert-Tóth József: Európa politikai földrajza. A JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszéke és a JPTE TK Kiadói Iroda. University Press. Pécs

5 6. Beluszky Pál: Egy fél siker hét stációja (avagy a modernizáció regionális különbségei a századelő. Id. mű Dövényi Zoltán (szerk.): Alföld és Nagyvilág. MTA Föltudományi Kutató Központ Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest, Budapest fejlődéséről lásd Ránki György tanulmányát, Ránki György: Budapest szerepe az ország gazdasági fejlődésében. (a továbbiakban Ránki I.) Id. mű Ránki György: Mozgásterek, kényszerpályák. Válogatott tanulmányok. Magvető Könyvkiadó. Budapest Az Alföldről lásd Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza. Dialóg Campus. Pécs A Felvidék gazdasági fejlődéséről lásd Szarka László: Szlovák nemzeti fejlődés Magyar nemzetiségi politika Kalligram Kiadó. Pozsony (a továbbiakban Szarka I.), Dusan Kovac:Szlovákia története. Kalligram Kiadó. Pozsony vonatkozó részeit. 10. Erdély gazdasági fejlődéséről Erdély története. Szerk. Barta Gábor. Akadémiai Kiadó. Budapest old. 11. Az Osztrák Császárság régióinak meghatározásakor az alábbi műveket használtuk fel: Berend I., Berend II., Erich Zöllner: Ausztria története., és a Die Habsburgermonarchie I. kötet Die Wirtschaftliche Entwicklung. (Wien 1973) 12. Zöllner id. mű old 13. Lásd részletesen Die Habsburgermonarchie I. kötet Die Wirtschaftliche Entwicklung. (Wien 1973) 14. Berend II old 15. Berend I old. 16. Zöllner id. mű 342. old. 17. Berend I old. 18. Zöllner id. mű 341. old. 19. Berend I old. 20. Uo. 2. Törekvések a Habsburg Birodalom regionális átszervezésére 1. A megyerendszer fejlődéséről a régebbi feldolgozások közül lásd Ereky Imre: A magyar helyhatósági önkormányzat. A vármegyék. Budapest 1910, míg az újabbak közül lásd Szamel Károly: A megyerendszer fejlődésének története Magyarországon. Államigazgatási Szervezési Intézet. Budapest Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus. Budapest-Pécs old. 3. A felvilágosult abszolutizmusról keletkezéséről és miben létéről lásd Perry Anderson id. művének 389. old-tól a 426. old.-ig terjedő rész a Habsburg birodalom abszolutizmusával foglalkozik. 4. Hajdú id. mű 115. old. 5. A témáról lásd bővebben Hajdú László két könyvét, Hajdú László: II. József igazgatási reformjai Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest 1982., Hajdú László: A közjó szolgálatában. A jozefinizmus igazgatási és jogi reformjairól. Kossuth Kiadó. Budapest Perry Anderson id. mű 414. old. 7. A Bach Sándorról és rendszeréről lásd Somogyi Éva: Abszolutimus és kiegyezés Budapest, old. 8. Somogyi Éva id. mű 56. old. 9. A középkori Magyarország etnikai viszonyairól és ezen belül a szlovákságról lásd Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth Könyvkiadó old., old., továbbá Együtt élő népek a Kárpát-medencében. Szerk. Ács Zoltán. Auktor Könyvkiadó. Budapest old. 10. A szlovák nacionalizmus 19. századi történetéről lásd továbbá Bonkáló Sándor: A szlávok. A szláv népek és szláv kérdés ismertetése. Athenaeum Kiadó old., továbbá Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története. Budapest é.n old., old., old. 11. Rátz id. mű old. 12. Steier Lajos: A tót kérdés fejlődése. Budapest old. 13. Steier id. mű old. 14. Steier id. mű 42. old. 15. Borsody István: Magyar-szlovák kiegyezés old. (A továbbiakban Borsody II.) Id. mű Európai évek. Századvég Kiadó. Budapest A szlovák-magyar viszony dualizmuskori alakulásáról lásd Szarka László I. 207

6 17. Közép-európai viszonyaink jellemzésére álljon itt zárójelben a térkép további sorsa ben a Budapestet megszálló román csapatok a magyar belügyminisztérium többi iratával együtt elvitték az elkobzott Triasmappy-t. Majd 1968-ban egy egyezmény keretében átadták Csehszlovákiának. Az általam használt térképre itt bukkant rá Tóth István, a szegedi múzeum munkatársa, egy pozsonyi tanulmányút alkalmával.) 18. Borsody II old. 19. Dusan Kovac id. mű old. 20. Erről bővebben lásd Jászi Oszkár I old. 21. A 19. századi horvát nacionalizmusról lásd Sokcsevits id. mű old, a szerb nacionaéizmusról ugyancsak ő old 22. Jelen disszertáció szerzője ezt három cikkben dolgozta fel, lásd A horvát nacionalizmus és a történelmi Magyarország a XIX. század első felében. KAPU 1994/május, A horvátok és a magyar szabadságharc KAPU 1994/június július, A horvátok és a történelmi Magyarország KAPU szeptember 23. Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus.Budapest-Pécs old 24. A horvát-magyar viszony alakulásáról a 12. és a 18. század között lásd Ács Zoltán I old. 25. A petíciót ismerteti Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Budapest old. 26. Horváth Jenő; Magyarország és a nemzetiségi kérdés Budapest old. 27. Ismerteti Spira id. mű 44. old. 28. Az alkotmányt lásd Edmund Bernatzik: Die österreichischen Verfassungsgesetze mit Erlauterungen. Wien old. 29. Az 1861-ik év magyar-horvát történéseiről lásd Horváth Jenő id. mű oldalakat 30. A törvény szövegét közli Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez. I-V. kötet. Budapest (a továbbiakban Kemény I. ) I. kötet old 31. Ezekről lásd Bajza József: A horvát kérdés: Válogatott tanulmányok. Bp , továbbá jelen disszertáció szerzőjének cikkét A horvátok és a történelmi Magyarország KAPU szeptember 32. Strossmayer politikai működéséről lásd Rácz Kálmán id. mű old. 33. Starcevic politikai működéséről lásd Rácz Kálmán id. mű old. 34. Kvaternik politikai működéséről lásd Sokcsevits id. mű 159.old 35. A trializmusról lásd Diószegi István: Etnikum és politika az Osztrák-Magyar Monarchiában Id. mű Gólyavári esték. Előadások a magyar történelemből. RTV-Minerva, Budapest, Erről lásd Ács Zoltán I old. 38. A témaköről lásd jelen disszertáció szerzőjének négy cikkét: A délszlávok Magyarországon. A magyarországi nemzetiségek rövid története 5. SZEGED 1993/december A magyar-délszláv kapcsolatok vázlata a honfoglalástól a XIX. Századig. KAPU 1994/június. A szerbek és a magyar szabadságharc KAPU 1994/augusztus A szerbek és magyarok a Tisza mentén. Az Árpád-kortól a nacionalizmus születéséig. SZEGED 1994/szeptember 38. Ács Zoltán I old. 38. Szakály Ferenc: Szerbek Magyarországon szerbek a magyar történelemben old. Id. mű Szerbek Magyarországon. Szeged Szakály Ferenc id. mű old. 40. Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. Budapest (a továbbiakban Kemény II) 12. old. 41. Kemény II. 25. old. 42. A történéseket nagyon részletesen tárgyalja Thim József: A magyarországi i szerb felkelés története I.-III. kötet. Budapest A táblázat megszerkesztéséhez felhasználtuk Kemény II old. adatait 44. Az 1961-es karlócai kongresszus dokumentumait lásd magyarul Az 1865-dik évi deczember 10.- dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományi. II. kötet.. Pest Kemény II. 1. Kötet Budapest old. 46. A magyar uralkodó osztályok álláspontjáról lásd Hanák Péter: A dualizmus válságának problémái a XIX. század végén. Id. mű Magyarország a Monarchiában. Gondolat Kiadó. Budapest Erre vonatkozóan lásd Ács I old, Rácz id. mű old., Jászi I old. 208

7 48. Rácz id. mű old 49. Romsics I old. 50. A Tervezet -ről és Grasasin tevékenységéről lásd David McKenzie: Ilja Garasasin, Balkan s Bismarck. Columbia University Press. New York Rácz id. mű 80. old. 52. Sokcsevits id. mű 219. old. 53. Lásd Palotás Emil monográfiáját Az Osztrák-Magyar Monarchia balkáni politikájs a berlini kongresszus után. Akadémiai Kiadó. Budapest A 1903-tól 1914-ig terjedő időszakra vonatkozóan lásd Jászi I old Ferenc Ferdinánd elképzelései 1. A trónörökös életútjáról és politikai elképzeléseiről lásd Eöttövényi Olivér: Ferenc Ferdinánd. Budapest Disszertációnkhoz az 1991-es reprint kiadást használtuk. 2. Ferenc Ferdinánd politikai gondolatvilágáról és magyarellenességéről lásd Gonda Imre- Niederhauser Emil: A Habsburgok. Gondolat Kiadó. Budapest old. 3. A nemzetiségi műhely egyes tagjait röviden jellemzi Eöttövényi id. mű old. A csoport magyar tagja Kristóffy József Magyarország kálváriája. Az összeomlás utja. Politikai emlékek (Budapest 1927) Megírta emlékiratait, melyekben részletesen írt a nemzetiségi műhely munkájáról is. 4. A Grossösterreich-csoport elképzeléseiről lásd Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet- Európában és a Habsburg-monarchia. Kossuth Kiadó. Budapest old. 5. Idézi Eöttövényi id. mű 102.old. 6. Aurel Popovici: Die Vereinigten Stateen von Gross-Österreich. Politische Studien zur der nationalen Fragen und Staatsrechtlichten Kriesen in Österreich-Ungarn. Leipzig, Elischer Kann id. mű II. kötet 135. old Egy felemás álláspont a regionális átszervezésre, avagy Jászi Oszkár törekvései 1. Jászi Oszkár nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos munkásságáról lásd Hanák Péter monográfiáját Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Magvető Kiadó. Budapest (A továbbiakban Hanák II.) 2. Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya. Huszadik Század decemberi szám. 584 old. (A továbbiakban Jászi II.) 3. Ezen utazásairól illetve a nemzetiségi politikusokkal kialakított kapcsolatairól lásd Hanák II old., továbbá Szarka László: Jászi Oszkár szlovák kapcsolatai 4. Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása. Budapest old. (A továbbiakban Jászi III.) 5. Jászi III old. 6. Jászi III. 29. old. 7. Jászi III old., illetve 497. old. 8. Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Magvető Kiadó. Budapest old. 9. Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Magvető Kiadó. Budapest old. 10. Fejtő I old. 11. A nyilatkozat szövegét ismerteti Edvard Benes: A nemzetek forradalma. II. kötet 240. old. 12. Jászi Oszkár: A Monarchia jövője. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Budapest old. (A továbbiakban Jászi IV.) 2. fejezet A KISNEMZETI SZÉTTAGOLTSÁGHOZ VEZETŐ ÚT Az Osztrák-Magyar Monarchia és a hadicélok alakulása 1. Hajdú Tibot: A cári Oroszország hadicéljai Magyarországgal szemben az első világháborúban. Id. mű Romsics I.(szerk.): Magyarország és a nagyhatalmak a 20. Században. Teleki László Alpítvány. Budapest old. 2. Hajdú Tibor id. mű 32.old. 3. Palmerston szavait idézi Arday Lajos: Térkép csata után. Magyarország a brit külpolitikában Magvető Kiadó. Budapest (a továbbiakban Arday I.) 7. old. 4. D. Stevenson: French War Aims against Germany Oxford. Clarendon Press. 12. old. 209

8 5. Jacques Néré: The foreing policy of France from 1914 to Boston. Routledge and Kegan old. 6. Galántai József: Az első világháború. Gondolat Kiadó. Budapest (a továbbiakban) Galántai József II.) old. 7. Galántai József II old. 8. Pastor Péter: Franciaország hadicéljai Ausztria-Magyarországgal szemben. Id. mű Romsics I.(szerk.): Magyarország és a nagyhatalmak a 20. Században. Teleki László Alpítvány. Budapest old. 9. Drummond memorandumát ismerteti Arday I old. 10. Hajdú Tibor id. mű 32. old. 11. Jeszenszky Géza: A dunai államszövetség eszméje Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az I. világháború alatt. (a továbbiakban Jeszenszky I.) Id. mű Romsics I.(szerk.): Magyarország és a nagyhatalmak a 20. Században. Teleki László Alapítvány. Budapest old. 12. H. Hanak: Great-Britain and Austria-Hungary during the First World War. London old. 13. Drummond első memorandumát ismerteti Arday I old. 14. Arday I. U.o. 15. Arday I. id. mű 19. old. 16. Stevenson id. mű 59. old. 17. Fejtő I old. 18. Fejtő I. 185.old. 19. A kérdéskört részletesen feldolgozta Sándor Iván: Tanulmányok a világháború diplomáciájából. Pécs , az 1945 utáni feldolgozások közül lásd még Galántai József II. Az első világháború old. 20. Fejtő Ferenc könyvében két fejezetet is szentelt a Sixtus-féle tárgyalásokra Fejtő I old., illetve old. 21. Sándor Iván id. mű old. 22. Sándor Iván id. mű old., továbbá Arday id. mű old. 23. L. E. Gelfand önálló kötetet szentelt a témának lásd Gelfand: The Inquiry. American Preparation for Peace New Haven-London Seymour elképzeléseit ismerteti Jeszenszky I. 57.old. 25. Robert Seton-Watson háború előtti tevékenységéről lásd Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs. Magyar Szemle Könyvek. Budapest (a továbbiakban Jeszenszky II.) old. 26. Henry Wickham Steed-ről lásd Jeszenszky II old 27. A New-Europáról és hatásáról lásd Harry Hanak: Great Britain and Austria-Hungary during the First World War. London old, old. 28. Az angol Külügyminisztériumon belüli megosztottságról lásd Arday I old. 29. Rácz Kálmán: A pánszlávizmus története. Budapest é.n. 30. Denis ezen könyve Párizsban jelent meg 1917-ben. 31. Fejtő egy egész fejezete szentel könyvében ennek a témakörnek, lásd Fejtő I old 32. Fejtő I old. 33. A központi hatalmak békeajánlatának szövegét hozza: Népszava december Wilson felhívását ismerteti PRFRUS, Supplement old. 35. A december 30-i jegyzék teljes szövegét közli Temperley id. mű I. kötet old. 35. Galántai I. 327.old. 36. A jegyzéket közli PRFRUS, Supplement I old. 37. Bővebben lásd V. H. Rothwell: British war aims and peace diplomacy Oxford old., Jeszenszky I old., és Arday I old. 38. Lloyd George beszédét beszédet közli PRFRUS Supplement I old. 39. Wilson 14 pontját lásd közli PRFRUS Supplement I old A kisnemzetek hadicéljai 1. Barbara Jelavich: A Balkán története. Osiris Kiadó. Budapest II.kötet 132.old. 2. Galántai II. 353.old. 3. Juhász József I old. 4. Galántai II. 353.old old 210

9 5. Szövegét közli Jugoszlávia Dokumentumok. (szerk. Sajti Enikő) JATE. Szeged old. 6. Itt jegyezzük meg, hogy jelen disszertáció szerzője Egy sikeres emigráció anatómiája. Eduárd Benes első világháború alatti emigrációjának néhány momentuma. Aetas 1996/ old. feldolgozta a csehszlovák emigráció történetét. 7. Masaryk gondolatvilágának fejlődéséről áttekintő képet ad Roman Szporluk: The political thought of Thomas G.Masaryk. New York Az előadás szövegét még abban az évben megjelentették, lásd T. G. Masaryk: The problem of small nations in the European crisis. London (A továbbiakban Masaryk I.) 9. Masaryk I. 13. old. 10. Masaryk I. 15. old. 11. Masaryk I. 19. old. 12. Masaryk I old. 13. Masaryk I. 30. old. 14. Masaryk I old. 15. Erről bővebben lásd jelen disszertáció szerzőjének cikkét Zúzzátok szét Ausztria- Magyarországot avagy a Masaryk-Benes-féle csehszlovák emigráció érvrendszerének első szintézise. Limes 2000/ Benes: Détruisez L Autriche-Hongrie. La Martyre des Tcehegoslovaques a travers histoire (Paris 1916.). Itt jegyezzük meg, hogy ezen mű először magyar nyelven a Pándi Lajos (JATE-BTK) által szerkesztett DOCUMENTA HISTORICA sorozat 5. köteteként (Szeged 1992 jelent meg és monográfia szerzője rendezte sajtó alá. 17. Lásd DOCUMENTA HISTORICA old 18. Lásd DOCUMENTA HISTORICA old. 19. Lásd DOCUMENTA HISTORICA old. 20. Masaryk New Europe című könyve angolul rögtön a háború befejezése után jelent meg (magyarul Kassán adták ki 1923-ban), de ennek ellenére nagy a jelentősége, a csehszlovák állam létrehozásának elvi és gyakorlati kiindulási alapjául szolgált. 21. Masaryk: New Europe. Kassa old A Monarchia vége, avagy a hadicélok összefonódása 1. Galántai II old. 2. A kongresszusról Fejtő I old., Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris Kiadó. Budapest old. továbbá Benes emlékiratait lásd E. Benes: A nemzetek forradalma. I-III. kötet Bratislava második kötet old. 3. Közli Benes: Nemzetek második kötet 240. old. 4. Benes: Nemzetek második kötet 242. old. 5. Romsics Ignác: A trianoni békekötés. Osiris. Budapest (a továbbiakban Romsics III.) old 6. Közli PRFRUS Kötet old. 7. Közli PRFRUS Kötet. 8. Közli PRFRUS Kötet. 816.old. 9. Közli Benes: Nemzetek 2. Kötet 216. old. 10. Közli PRFRUS Kötet old 11. Közli PRFRUS Kötet old 12. Arday I. 69. old. 13. Az eseményeket részletesen ismerteti Galántai I old., Romsics III old. Ormos Mária: Padovától Trianonig Kossuth Kiadó (a továbbiakban Ormos I.) old., továbbá Siklósi András: A Habsburg-Birodalom felbomlása Kossuth Kiadó című momográfiája. 2. A versaillesi rendezés és Közép-Európa 1. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy jelen disszertáció szerzője a KAPU cimű folyóiratban ötrészes cikksorozatban dolgozta fel Magyarország trianoni határainak megszületését, lásd: 1. A magyar-szlovák határ története. Trianoni határaink története I. KAPU augusztus 2. Hogyan veszett el a Kárpátalja? Trianoni határaink története II. KAPU szeptember 211

10 3. A magyar-román határ története. Trianoni határaink története III. KAPU október 4. A magyar-délszláv határ története. Trianoni határaink története IV. KAPU november 5. A magyar-osztrák határ története. Trianoni határaink története V. KAPU december 2. Károlyi szerepének megítélése heves vitákat váltott ki a magyar történészek között Ormos Mária Padováól Trianogig című könyvében védelmébe veszi Károlyit és az általa folytatott politikát. Ezzel legnegatívabb, A legkeményebb, legdurvább értékelés lásd Gosztonyi Péter: Károlyi Mihály mai szemmel. Id. Politikusok, katonák, események. Adalékok Magyarország és a kelet-európai népek legújabb történelméhez. Herp Nyomda. München. é.n. 3. Ormos Mária I old. 4. A belgrádi konvenció megszületését részletesen tárgyalja Ormos Mária: Padovától Trianonig old. 5. Ezekről lásd Fogarassy László: Hodza Milán és a Károlyi-kormány. Palócföld szám old., továbbá lásd az alábbi dokumentumot Jászi Oszkár a szlovákokkal való megegyezés lehetőségeiről, id. mű Duna-völgyi barátságok és viták. Jászi Oszkár közép-európai dossziéja. Gondolat. Budapest old 6. Frank Hadler: A prágai kormány fait accompli politikája a Szlovákiáért folytatott küzdelemben 1918 végén. Id. mű Szabadelvű Unió. 1990/Tél old 7. Erről lásd bővebben Szviezsényi Zoltán id. mű old. 8. Ormos I. 60. old. 9. Gergely Ferenc-Kőhegyi Mihály: A Pécs-Baranya-Baja háromszög történelmi problémái között. Baja Városi Tanács old. 10. Az angol béke-előkészületekről lásd Arday I old. 11. A hét füzetet az angol külügyminisztérium 1920-ban könyvformátumban is kiadta, jelen disszertáció szerzője ezeket meg is találta egy londoni könyvtárban. 12. Arday id. mű 129. old., Arday állítása alátámasztásául bemutatja, hogy az 1. kötet Erőszakos magyarosítás című alfejezete egy az egyben (kritika nélkül) átvette Seton-Watson: Racial problems. (London 1907.) című művének megállapításait. 13. Peace Handbooks 3. kötet 16. old. 15. Peace Handbooks 3. kötet 6-7. old. 15. Peace Handbooks 3. kötet old. 16. Peace Handbooks 3. kötet old. és 47. old. 17. Peace Handbooks 6. kötet old. 18. Az angol hadügyminisztérium javaslatát ismerteti Arday I old. 19. Az angol hadügyminisztérium javaslatát ismerteti Arday I old. 20. L. E. Gelfand önálló kötetet szentelt a témának lásd Gelfand: The Inquiry. American Preparation for Peace New Haven-London Gelfand id. mű 185. old, old., 220. old. 22. A dokumentumot ismerteti Ormos I old. 23. L. Nagy Zsuzsa: Itália és Magyarország a párizsi békekonferencia idején old Id. mű., továbbá L. Nagy Zsuzsa: Az olasz érdekek és Magyarország. Történelmi Szemle Szám. 24. Erről bővebben lásd René Albrecht-Carrié: Italy at the Paris Peace Conference. New York Erről bővebben lásd Ormos I old. 26. Erről bővebben lásd F.S. Marston: The Peace Conference of Organization and Prpcedure. London , Lord Hankey: The Supreme Control at the Paris Peace Conference London , továbbá Arday I. A konferencia felépítése és a bizottságok működése című alfejezetét old., Ormos I. A békekonferencia eljárási kérdései és indoklásai című alfejezetét old. 27. A csehszlovák delegáció békekonferencián történő szerepléséről lásd Strickland: Czechoslovakia at the Paris Peace Conference Minneapolis 1958., továbbá D. Perman: The shaping of the Czechoslovak state. Leiden Raschhoffer forráskiadványa tartalmazza mind a 11 memorandumot lásd, Raschoffer: Die Tchechoslowakischen Denkschriften für diefriedenskonferenzen von Paris Berlin teljes terjedelemben közli az összes csehszlovák memorandumot. 29. Benes beszédét teljes terjedelmében közli PPC III. kötet old. 29. Raschhofer id. mű old. 30. Raschhofer id. mű old. 31. Raschhofer id. mű old. 212

11 32. Raschhofer id. mű old. 33. Raschhofer id. mű old. 34. Raschhofer id. mű old. 35. Raschhofer id. mű old. 36. Benes beszédét teljes terjedelmében közli PPC III. kötet old. 37. A memorandumot ismerteti Ormos I old. 38. Ivo Léderer: Yugoslavia at the Paris Peace Conference. New Haven-London old. 39. A jugoszláv szóbeli igények előterjesztését lásd PPC. III. kötet old. 40. A két bizottság munkájáról lásd Ormos I old., Arday I old., old. 41. Romsics I. 125.old. 42. Harold Nicolson: Peacemaking Paris id. 273.old. 3. fejezet REGIONÁLIS FEJLŐDÉS A KISNEMZETI SZÉTTAGOLTSÁG ÁLLAPOTÁBAN A békekonferencia által teremtett helyzet 1. Ebben a felsorolásban Lengyelországot nem tekintjük új államnak, helyette inkább a lengyel állam újjászületése fogalmat használjuk. 2. Erről bővebben lásd térképpel és magyarázó szöveggel Köztes-Európa Szerk. Pándi Lajos. Osiris Századvég. Budapest Csehszlováki létrehozás az első világháború után old. (a továbbiakban Pándi I.) 3. Erről lásd térképpel Pándi I A nagyszerb állam létrehozása az első világháború után 384. old. 4. Erről lásd térképpel Pándi I. A magyar nemzetállam az első világháború után 374. old. 5. Erről lásd térképpel Pándi I. A észt nemzetállam az első világháború után 346. old. 6. Erről lásd térképpel Pándi I. A lett nemzetállam az első világháború után 348. old. 7. Erről lásd térképpel Pándi I. A litván nemzetállam az első világháború után 350. old. 8. Erről lásd térképpel Pándi I. Lengyelország helyreállítása az első világháború után 356. old. 9. Erről lásd térképpel Pándi I. Nagy-Románia létrehozása az első világháború után 402. old. 10. Erről lásd térképpel Pándi I. A görög nemzetállam az első világháború után 424. old. 11. Erről lásd térképpel Pándi I. A bolgár nemzetállam az első világháború után 414. old. 12. A táblázat megszerkesztéséhez felhasználtuk Pándi I old., Berend T. Ránki György I., 258. old., Romsics I old., adatait. 13. A táblázat megszerkesztéséhez felhasználtuk Galántai III old., Pándi I old., Romsics I old., és C.A. Macartney: National States and National Minorities. London old. adatait. 14. A táblázat megszerkesztéséhez felhasználtuk Galántai III old., Pándi I old., Romsics I old. és C.A. Macartney: National States and National Minorities. London old. adatait. 15. Itt jegyezzük meg, hogy C.A. Macartney e kérdésben alapműnek számítő könyvébem - National States and National Minorities. London megkérdőjelezi a homogén albán nemzetállam kategóriáját, mivel 20-22%-os görög kisebbséget tételez fel Albániában. 16. Erről bővebben lásd W. V. Wallace: From Czechs and slovaks to Czechoslovakia, and from Czechoslovakia to Czechs and slovaks. Id mű Europe and ethnicity. World War I and contemporary ethnic conflict. Ed. S. Dunn and T.G. Fraser. Routledge. London Erről bővebben lásd Ann Lane: The search for a nation state.id mű Europe and ethnicity. World War I and contemporary ethnic conflict. Ed. S. Dunn and T.G. Fraser. Routledge. London Galántai József III. 23.old., 19. Illés Iván: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Dialóg Campus. Budapest-Pécs old. 20. Galántai III old., 2. Csehszlovákia regionális problémái 2.1. A csehszlovák állam adottságai: előnyök és hátrányok 1. Az adatokat lásd Berend T. Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. Gondolat Kiadó. Budapest old., Lengyel György: A csehszlovák fejlődés néhány vonása a két világháború között. MTA Világgazdasági Kutató Intézet. Budapest 1980., 3. old., M. Rechcigl (ed.): 213

12 Czechoslovakia. Past and Present. Vol. I. The Hague, Paris , Z. P. Pryor: Czechoslovakia.econimic development in the interwar period old. Id. mű Victor S. Mamatey and Radomir Luza: A history of Czechoslovak Rebublic Princeton University Press, New Jersey Vadkerty Katalin: A Csehszlovák Köztársaság gazdaságtörténete Id. mű Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram Kiadó. Pozsony old. 3. Lengyel György: A csehszlovák fejlődés néhány vonása a két világháború között. MTA Világgazdasági Kutató Intézet. Budapest old. 4. Z. P. Pryor: Czechoslovakia.econimic development in the interwar period old. Id. mű Victor S. Mamatey and Radomir Luza (ed.) old. 5. Lásd erre vonatkozóan Illés Iván számításait. Illés Iván: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Dialóg Campus. Budapest-Pécs old. 6. számú táblázat. 6. A táblázat megszerkesztéséhez felhasználtuk Joseph Rothschild id. mű adatait. 7. A táblázat megszerkesztéséhez felhasználtuk Rónai András: Közép-Európa Atlasza. Hasonmás kiadás. Szent István Társulat-Püski. Budapest Etnikai megosztottság: nemzetállam kontra több nemzetiségű állam 1. Az 1921-es népszámlálás esetében több adatsor ismeretes, melyek kisebb nagyobb mértékben eltérnek egymástól. A német és a magyar szerzők szinte minden esetben megkérdőjelezik a csehszlovák adatok hitelességét. Jelen táblázatot Joseph Rothschild: East Central Európe between Two World Wars. History of East Central Europe Volume IX. University of Washington Press, Seattle- London művéből vettük át. 2. A cseh és szlovák nemzet elkülönítését Gyurgyik László végezte el, lásd Gyurgyík László: A csehszlovákiai magyarság a népszámlások tükrében. Id. mű Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram Kiadó. Pozsony old. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Joseph Rothschild és Gyurgyík László adatai között mind az 1921-es mind az 1931-es népszámlálást illetően eltérés fedezhető fel. Ez alapvetően abból a tényből fakad, hogy mindkét népszámlálás esetében több végleges, különböző kritériumok alapján összeállított adatsora ismeretes. 3. A táblázat megszerkesztéséhez felhasználtuk Gyurgyík László id. mű 21.old. 4. Itt jegyezzük meg, hogy jelen disszertáció szerzője két hosszabb tanulmányban már feldolgozta az első világháború alatti csehszlovák emigráció történetét, lásd Gulyás László: Zúzzátok szét Ausztria- Magyarországot avagy a Masaryk-Benes-féle csehszlovák emigráció érvrendszerének első szintézise. Limes 2000/4., illetve Gulyás László: Egy sikeres emigráció anatómiája. Eduárd Benes első világháború alatti emigrációjának néhány momentuma. Aetas 1996/ old. 5. Itt jegyezzük meg, hogy Benes: Détruisez L Autriche-Hongrie. La Martyre des Tcehegoslovaques a travers histoire (Paris 1916.) könyve először magyar nyelven a Pándi Lajos (JATE-BTK) által szerkesztett DOCUMENTA HISTORICA sorozat 5. köteteként (Szeged 1992 jelent meg és jelen disszertációszerzője rendezte sajtó alá. 6. Benes: Détruisez L Autriche-Hongrie. DOCUMENTA HISTORICA old. 7. Szövegét közli Gyönyör József: Határok születtek. Madách Kiadó. Pozsony old. 8. Ennek magyar vonatkozásairól lásd Ziedler Miklós: A revíziós gondolat. Osiris Zsebkönyvtár. Budapest old. illetve old. 9. Vadkerty Katalin: A Csehszlovák Köztársaság gazdaságtörténete Id. mű 175. old. (a továbbiakban Vadkerty I.) 2.2. Szlovenszkó problematikája és a csehszlovák állam A politikai dimenzió 1. A szlovák kérdés 1. Az államfordulatról lásd Gyönyör József: Határok születtek. Madách Kiadó. Pozsony Szarka László: A szlovákok története. Bereményi Könyvkiadó. Budapest old. 3. A pittsburghi memorandumról és Masaryk első világháború alattitevékenységéről lásd V. S. Mamatey: The establishment of Republic. Id mű The history of the Czechoslovak Republic. (ed.) Victor S. Mamatey and Radomir Luza. 4. A csehszlovák alkotmányt részletesen ismerteti Nosz Gyula: Csehszlovákia. Budapest old. és Popély Gyula: Keleti Svájc. Csehszlovákia magyarság politikája old. Id. mű Források és stratégiák. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda Az érveket lásd Joseph Rothschild I. 57. old. 214

13 6. Dusan Kovac: Szlovákia története. Kalligram Kiadó. Pozsony old 7. Vavró Srobarróé a teljhatalmú szlovák minisztérium működéséről lásd Boros Ferenc: Magyarcsehszlovák kapcsolatok ben. Budapest old. 8. Ezen eseményeket részletesen ismerteti Nosz Gyula id mű old 9. Romsics I old. 10. Ismerteti Nosz Gyula: Csehszlovákia. Budapest old., 10. Szarka László: A szlovákok története. Bereményi Könyvkiadó. Budapest old. 11. Rothschild I. Melléklete közli a csehszlovákiai választások eredményeit (oldszám nélkül) 12. V. S. Mamatey: The development of Czechoslovak Democracy old. Id. mű The history of the Czechoslovak Republic. (ed.) Victor S. Mamatey and Radomir Luza. 13. V. S. Mamatey: The development of U.o. 14. Szarka László: A szlovákok története. Bereményi Könyvkiadó. Budapest old. 15. V. S. Mamatey: The development of old. 16. Joseph Rothschild I. 60. old A politikai dimenzió 2. A magyar-kérdés 1. Bár kétségtelen tény, hogy a magyarság fogyásához hozzájárult a hivatalnok-, kereskedő-, tisztviselő, és egyéb értelmiségi rétegek jelentős hányadának Magyarországra történő kivándorlása a magyar történészek, geográfusok és statisztikusok megkérdőjelezik mind az 1921-es, mind az 1930-as népszámlálás adatsorainak hitelességét. Ennek indoka a népszámlások közben elkövetett számos visszaélés és statisztikai csúsztatás. Ezekről bővebben lásd Popély Gyula: Népfogyatkozás. Budapest 1991., Gyurgyik László: A csehszlovákiai népszámlások tükrében id. mű Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram Kiadó. Pozsony , Révay István: A demográfia tükrében. Id. mű Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói magyarság társadalomrajza. Kalligram Kiadó. Pozsony , 2. Benes békekonferencián történő szerepléséről lásd D. Perman: The shaping of the czechoslovak state. Leiden különösen a old. 3. A kisebbségvédelmi szerződések megszületéséről Baranyai Zoltán: A kisebbségi szerződések létrejötte. Magyar Szemle októberi szám., Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. Maecenas Kiadó , Popély Gyula: A nemzetközi kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés. Régio szám. 4. Saint Germain Laye-ben aláírt kisebbségvédelmi szerződés teljes szövegét lásd Szarka László: Duna-táji dilemmák. Ister Kiadó. Budapest című könyvének mellékletében old. 5. Szarka László: Duna-táji Melléklet 299. old. 6. Szarka László: Duna-táji Melléklet 301. old. 7. A csehszlovák alkotmányt lásd részletesen Dr Pálesch Ervin /szerk./: Cseh-szlovák törvények és rendeletek. 1. kötet Presov (Eperjes) 8. Popély Gyula: Keleti Svájc. Csehszlovákia magyarság politikája old. 9. Joseph Rothschild id. mű 25. old. 10. A csehszlovák kisebbségi politikában meghatározó szerepet vitt T.G. Masaryk a köztársaság elnöke, erről lásd Szarka László: Ember arcú nacionalizmus. T. G. Masaryk kisebbségpolitikájának változásai. Id. mű Szarka László: Duna-táji dilemmák. Ister Kiadó. Budapest old. 11. A témáról átfogó ismereteket nyújt a régebbi feldolgozások közül Borsody István: Magyarok Csehszlovákiában. Ország Útja. Budapest A felvidéki magyarság húsz éve Szerk. Államtudományi Intézet. Budapest 1938, míg az újabbak közül figyelemre méltó Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa. Bereményi Könyvkiadó. Budapest 1992., Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram Kiadó. Pozsony , 12. Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. Püski. New York old. 13. Ölvedi János id. mű 43. old. 14. Ölvedi János uo. 15. Kovács Endre: Korszakváltás. Magvető Kiadó. Budapest old. 16. Vigh Károly id. mű 44. old. 17. Vigh Károly id. mű 45. old. 18. Erről a kérdésről bővebben lásd Popély Gyula: Népfogyatkozás. Budapest 1991., Gyurgyik László: A csehszlovákiai népszámlások tükrében id. mű Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram Kiadó. Pozsony , Révay István: A demográfia tükrében. Id. mű Vagyunk és leszünk. A szlovesznkói magyarság társadalomrajza. Kalligram Kiadó. Pozsony , 215

14 19. Vigh Károly id. mű 49. old. 20. Erről a kérdésről bővebben lásd Darvas János: Politikai életünk húsz éve. Id. mű Vagyunk és leszünk. A szlovesznkói magyarság társadalomrajza. Kalligram Kiadó. Pozsony , Borsody István: Magyarok Csehszlovákiában. Ország Útja. Budapest Erről részletesen lásd Popély Gyula: A kisebbségi magyar politizálás megújulása a harmincas évek első felében, illetve Popély Gyula: A magyar pártok Évi fúziója Csehszlovákiában. Mindkét tanulmány megjelent Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram Kiadó. Pozsony Rothschild I. Melléklete közli a csehszlovákiai választások eredményeit, a táblázatot ezen adatsor felhasználásával szerkesztettük. 23. Vigh Károly id. mű 51. old. 24. Erről bővebben lásd: Szarka László: Revízió és kisebbségvédelem. Id. mű Duna-táji dilemmák. Ister Kiadó. Budapest old. 25. Itt jegyezzük meg, hogy a német kisebbség pártjainak túlnyomó többsége a 20-as közepétől egészen Hitler németországi hatalomra kerüléséig az aktivizmus útján járt. Ennek jegyében 1926-tól kezdődően német nemzetiségű miniszterek kerültek be a prágai kormányokba. Erről bővebben lásd J.W. Brugel: The Germans in Pre-War Czehoslovakia. Id. mű The history of the Czechoslovak Republic. Victor S. Mamatey and Radomir Luza (ed.) old. 26. Ölvedi János id. mű 50. old A gazdasági dimenzió 1. A Monarchiától örökölt gazdasági erőről illetve a csehszlovák gazdaság első három évéről lásd Z. P. Pryor: Czechoslovakia.econimic development in the interwar period old. Id. mű Victor S. Mamatey and Radomir Luza A history of Czechoslovak Rebublic Princeton University Press, New Jersey Berend T. Ránki György II old. 3. Illés Iván id.mű 34. old. 4. Ennek érzékeltetésére két adat: 1. A malomipar 1920-ban 65 millió mázsa őrlőkapacitással rendelkezett, viszont a trianoni országhatárok közötti szántó területek a legjobb esetben sem biztosíthattak többet mint évi millió mázsa gabona. 2. Nagybánya, Körmöcbánya és Selmecbánya elcsatolásával megszűnt a magyar arany, ezüst, réz, horgany és mangán bányászat. Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a a XX. Században. Osiris Kiadó. Budapest old. 5. Ennek mikéntjéről lásd Berend T. Ránki György II old. 6. Erről bővebben lásd Márta Romportlová: A kereskedelmi politika helye a két világháború közötti csehszlovák-magyar kapcsolatokban id. mű: Békétlen évtizedek Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között. Szerk. Szarka László. Budapest Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből. Magvető Könyvkiadó. Budapest old. 8. A csehszlovák külkereskedelemről lásd Z. P. Pryor: Czechoslovakia.econimic development in the interwar period old. Id. mű Victor S. Mamatey and Radomir Luza A history of Czechoslovak Rebublic Princeton University Press, New Jersey Lengyel György id. mű 35.old. 10. Vadkerty Katalin I old. 11. R. Seluczky: The economic equalization of Slovakia with the Czech Lands. Czechoslovak Economic Papers old. 12. Az adatsort Vadkerty I old. R. Seluczky: The economic equalization of Slovakia with the Czech Lands old., Z. P. Pryor: Czechoslovakia.econimic development in the interwar period old adatait felhasználva készítettük el. 13. Az adatsor elkészítéséhez a 12-es lábjegyzetnél felsorolt irodalmakat használtuk fel. 14. A csehszlovákiai vasutakról lásd Vadkerty I old. 15. Arató Endre id. mű 100. old. 16. Kimondottan a kisebbségi magyarság gazdasági helyzetéről lásd Hantos László: Gazdasági életünk húsz éve. Id. mű Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói magyarság társadalmi rajza. Kalligram Könyvkiadó. Pozsony

JEGYZETEK BEVEZETÉS I. Kelet-Európa II. Közép-Kelet-Európa III. Kelet-Közép-Európa vagy másképpen Köztes- Európa.

JEGYZETEK BEVEZETÉS I. Kelet-Európa II. Közép-Kelet-Európa III. Kelet-Közép-Európa vagy másképpen Köztes- Európa. JEGYZETEK BEVEZETÉS 1. Nyugat-Európa, illetve Oroszország fogalma elég egyértelműen definiálható, ezzel szemben azon területet, mely észak-déli irányban a Baltikumtól az Égei-tengerig, míg nyugat-keleti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA FELDOLGOZÁSOK

BIBLIOGRÁFIA FELDOLGOZÁSOK BIBLIOGRÁFIA FELDOLGOZÁSOK Ablonczy Balázs 2000 Teleki Pál. Elektra Kiadóház. Ádám Magda I. 1977 Dunai konföderáció vagy kis antant. Történelmi Szemle 1977/3-4. szám. Ádám Magda II. 1988 Az elszalasztott

Részletesebben

Dr Gulyás László. Két régió Felvidék és Vajdaság sorsa Az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig

Dr Gulyás László. Két régió Felvidék és Vajdaság sorsa Az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig Dr Gulyás László Két régió Felvidék és Vajdaság sorsa Az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig Hazai Térségfejlesztő Rt 2005 Dr Gulyás László Jelen könyv a szerző doktori értekezésének bővített változata

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 1. KÖNYVEK. Ablonczy Balázs 2000 Teleki Pál. Elektra Kiadóház. Budapest.

BIBLIOGRÁFIA 1. KÖNYVEK. Ablonczy Balázs 2000 Teleki Pál. Elektra Kiadóház. Budapest. BIBLIOGRÁFIA 1. KÖNYVEK Ablonczy Balázs 2000 Teleki Pál. Elektra Kiadóház. Ádám Magda I. Ádám Magda II. 1988 Az elszalasztott lehetőség. Kossuth Kiadó. Ádám Magda III. 1977 Ács Zoltán I. 1986 Nemzetiségek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció

Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció Bevezetés Térségünkben a nemzeti eszméket a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió sem volt képes kiirtani. A kommunizmus hosszú évtizedei után térségünkben vajon

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térfejlődés és térszerkezet a globalizáció korában 1. A huszonegyedik század a globalizációnak, a különböző értékeket, értékrendszereket

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET A NÉPESSN PESSÉG G ETNIKAI ÖSSZETÉTELETELE Alapfogalmak értelmezése I. ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET EVOLÚCIÓ Alapfogalmak értelmezése II. ETNIKUM ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET NEMZET HIERARCHIA Etnikum fogalom

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

TÉRTÖRTÉNET A CSEHSZLOVÁK ÁLLAM ELS Ő FELBOMLÁSÁ- NAK ( ) REGIONÁLIS VONATKOZÁSAI

TÉRTÖRTÉNET A CSEHSZLOVÁK ÁLLAM ELS Ő FELBOMLÁSÁ- NAK ( ) REGIONÁLIS VONATKOZÁSAI Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 129-143 TÉRTÖRTÉNET A CSEHSZLOVÁK ÁLLAM ELS Ő FELBOMLÁSÁ- NAK (1938-39) REGIONÁLIS VONATKOZÁSAI (Regional Aspects of the Disintegration of the First Czechoslovak State)

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 39

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 39 Amikor gróf Tisza István 1918. október 17-én elmondott utolsó parlamenti beszédében beismerte, hogy az első világháború ötvenegyedik hónapjában az erőviszonyok eltolódásánál fogva a háború megnyerésére

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés VITAINDÍTÓ Szarka László A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei 1. Helyzetelemzés 1.1 Nemzetpolitikai stratégiák a magyar külpolitikában A magyar külpolitika formálói, irányítói 1918

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben