2013. évi törvén y. 1. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi törvén y. 1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 1^-.^,mа n y,w1 гз 1з évi törvén y `о'^3 ~.~ а nemzeti köznevelés tankönyvellátásáró l А magyar társadalom hosszú távú fejl ődésének alapjait szolgáló köznevelés eredményessége а felnövekvő nemzedék sikerességének záloga. А művelődéshez való jog Alaptörvénybe n meghatározott érvényesülése érdekében а köznevelésben alkalmazott tantervekhez kapcsolód ó pedagógiai céloknak és feladatoknak а magas színvonalú, valamennyi tanuló számára biztosított tankönyvek útján, az állami felel ősségvállalás alapján kell megvalósulniuk. А tankönyvek és tartalmi megfelel őségük biztosítása állami feladat. Az Országgyűlés e célok elérése érdekében а következ ő törvényt alkotja : 1. Általános rendelkezések l. (1) Е töwény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén а) az általános iskolában, b) gimnáziumban, c) szakközépiskolában, d) szakiskolában, e) alapfokú m űvészeti iskolában, ^) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, tovább á g) a nemzetiségi oktatást végző iskolában [ а továbbiakban az а) g) pont alattiak együtt: iskola] ide nem értve az oktatásért felel ős miniszter engedélye alapján а külföldi állam vagy nemzetköz i szervezet oktatási programja alapján folyó oktatást, -alkalmazott tankönyv, pedagógus-kézikönyv el őállítására, pályázat útján történő kiválasztására, jóváhagyására, а kísérleti tankönyvfejlesztésr e továbbá az e feladatok végrehajtásában közrem űköd őkre, az érintettek tankönyvvel, pedagógus - kézikönyvvel való ellátásában közrem ű köd ő természetes és jogi személyekre, valamint ezek jog i személyiség nélkiili szervezeteire. (2) А köznevelés tankönyvellátásának és а pedagóguskézikönyv -ellátásának а megszervezés e állami feladat. (3) А tankönyvellátás és а pedagóguskézikönyv -ellátás rendszerének m ű ködtetéséért az oktatásért felel ő s miniszter (а továbbiakban : miniszter) felel ő s. (4) Az állam az (1) bekezdésben meghatározott feladatot а Kormány rendel еtében meghatározott testület közrem ű ködéséve l а) az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felel ős szerv működtetésével, továbbá b) а miniszter által kiírt tankönyvfejlesztési pályázat eredményeinek hasznosításával, c) а miniszter által kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés eredményeinek а köznevelésben történ ő hasznosításáva l látja e1. (5) А köznevelésben használható tankönyvekről, pedagógus-kézkönyvekről tankönyvjegyzéke t kell vezetni. (6) Е töwény alkalmazásában : а) használt ta иkö пyv : az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanuló i jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által ingyen vagy térítés ellenében áladott, legaláb b három hónapon át használt, majd а tanulótól visszavett, vagy а tanuló által az iskola részérе felajánlott tankönyv ; " А lörnényt аг 0 гszc 'wot Ű lés а дегеп ~ нег 17-i illésnaрjáи fogaдlа е 1.

2 b) kísérleti tankönyv : olyan, а miniszter engedélye alapján kiadott, bármely iskolai évfolya m vonatkozásában bármely, а nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján. kiadott Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban : Nat) meghatározo tt m űveltségi területre vagy а miniszter által kiadott kerettantervek bármely tantárgyára vonatkozó, valamint bármely nevelési-oktatás i program részeként keletkezett tankönyv, amelynek célja а kísérleti köznevelés-fejlesztési progra m keretében történ ő alkalmazás az iskolák részvétele alapján, és amelyet а részt vev ő iskolák rendelkezésére kell bocsátani ; c) közismereti tankönyv: а Nat bármely műveltségi területéhez fejlesztett tankönyv ; d) munkafüzet : az а szerz ői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített és az е törvényben. meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány, amely alkalmas агга, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását el ősegítse ; e) munkatankönyv : az а tankönyv, amelynek alkalmazása során а tanulónak а tankönyvben elhelyezett, de а tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható feladatlapon kel l az el őirt feladatot megoldania; fi pedagógus-kézikönyv : valamely kerettantervhez jóváhagyott tankönyv iskolai. nevelésoktatásban történ ő rendszerszintű alkalmazását támogató, pedagógiai célú szakmódszertan i útmutatásokat tаitаlmаzó kézikönyv, amely nyomtatott formában vagy elektronikus -úton i s el őállítható és terjeszthető ; g) szakképzési tапkörryv : а szakképzési kerettanterv alapján az iskolarendszerű szakképzésben alkalmazott tankönyv ; h) tankönyv: az а könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvv é nyilvánítottak, továbbá az, amelyet a miniszter az általa kiírt nyilvános pályázat keretébe n kiválasztott. Tankönyvvé nyilváníthatóa szótár, а szöveggyűjtemény, az atlasz, а kislexikon, а munkatankönyv, а munkafi~zet, а feladatgyűjtemény, а digitális tananyag és anevelési-oktatás i program részét alkotó információhordozó, feladathordozó ; i) tattós tankönyv : az a. tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz а tankönyvbe történ ő bejegyzést igényl ő feladatokat, és alkalmas агга, hogy а tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. 2. Az állami tankönyvellátásban közrem űködő szervezetek 2. (1) Az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felel ős szerv a) közrem űködik а miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában, ennek keretébe n аа) elkészíti az új fejlesztéstii tankönyvek imprimatúráját, ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából az általa kiadott tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket а szükséges példányszámban, elektronikus, vagy nyomdai úton el őállí(ja, teгjesztésre átadja, ас) részt vesz а miniszter által kezdeményezett kísérletitankönyv-fejlesztési programokban, ad) а miniszter utasítása alapján az adott m űveltségi területre, tantárgyra vonatkozóan. ellátja az adott tankönyv soron kívüli fejlesztési feladatait, b) továbbképzést, konferenciát szervez, c) kiállítást rendez, d) állami fejlesztésű tankönyv kéziratának el őállítása céljából tankönyvszerzők részére nyilváno s pályázat kiírását kezdeményezheti, e) kiadói feladatokat Iát e1, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja, fi folyamatosan tájékoztatja а minisztert а tevékenységével összefügg ő feladatokról és а miniszter egyidej ű tájékoztatása mellett ellátja а tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat. 2

3 (2) А tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolák számára történ ő eljuttatásának megszervezése, а tankönyvek vételárának beszedése (а továbbiakban: tankönyvellátás) állam i feladat, amelyet az állam а Kormány rendeletében kijelölt nonprofit gazdasági társaság (а továbbiakban : könyvtárellátó) útján látja e1. (3) А könyvtárellátó а) а tankönyvellátás során úgy köteles eljárni, hogy azzal országos szinten а tankönyvellátá s leggazdaságosabb megvalósítását biztosítsa, b) biztosítja, hogy а tanuló legfeljebb а tankönyvjegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztó i áron (а továbbiakban : iskolai terjesztési ár) jusson hozzá а tankönyvhöz azzal, hogy az iskolai terjesztési. ár tartalmazza az általános forgalmi. adó összegét is, c) gondoskodik arról, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanév során az iskol a tanulói részére megvásárolhatók legyenek. (4) А köпуt агсllátó паk, valamint а könyvtárellátó teljesítési segédjének nem lehet vezető tisztségvisel ője, felügyel őbizottsági. tagja, könyvvizsgálója az а személy, ak i а) а tankönyvkiadással, -tei jesztéssel foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jog i személyiség nélküli társasága vezetője, munkavállalója, valamint а Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, b) az а) pontban meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni jogga l rendelkezik, vagy részt vesz az ügyvezetésében, а felügyel ő bizottságában. 3. A tankönyvvé пyilváritási e járás, а tankönyvjegyzék, а tankönyvrendelés, а tankönyvellátás alapvet ő szabálya i 3. (1) Tankönyvként az а nyomtatott formában megjelent vagy elektronikus adathordozó n rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet е törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszter i rendeletben meghatározott eljárás keretében а) tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítottak, vag y b) nyilvános pályázati eljárás keretében meghatározott évfolyam, m űveltségi terület, tantárg y vagy annak tanításához alkalmazható pedagógus-kézikönyv vonatkozásában а miniszter kiválasztott, vagy c) а miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejleszte ttek k i és а tankönyvjegyzékre vették. (2) А tankönyvjegyzékre az е törvényben és az е törvény felhatalmazása alapján kiadot t miniszteri rendeletben meghatározott eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott tankönyv, valamint apedagógus-kézikönyv vehet ő fel. А digitális adathordozón rögzített tankönyv tartó s tankönyvként nem vehető fel а tankönyvjegyzékre. (3) А könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításá t а) а könyvkiadást folytató jogi személy, b) а miniszter, c) szakképzési tankönyv esetén а szakképesítésért felel ős miniszte r kérheti. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során figyelemmel kell lenni а tankönyvnek, pedagógus - kézikönyvnek а nevelés-oktatás során történ ő lehetséges gyakorlati alkalmazásaira, а taníthatósá g és tanulhatóság szempontjaira. (4) А tankönyvjegyzék ide nem értve а szótárt, а szöveggyűjteményt, а feladatgyűjteményt, a z atlaszt, а kislexikont, а munkafüzetet, а digitális tananyagot és а nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozót, feladathordozót а) bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában а Nat szerint jóváhagyott kerettanterv i tantárgyanként 3

4 b) szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként, témakörönkéi t legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat. (5) А könyv tankönyvvé nyilvánításáról és а tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésérő l а miniszte r által rendeletben meghatározott eljárásban а (6) (7) bekezdésbe п meghatározott kivétellel a z oktatási hivatal dönt. Az oktatási hivatal elutasítja azt а tankönyvvé nyilvánítási kérelmet, amelyet olyan könyvvel kapcsolatban. nyújtottak be, amely részt vett а miniszter az (1) bekezdés b) pontj a szerinti nyilvános pályázati eljárásában, és а miniszter azt nem támogatta. (6) Нa а közismereti tankönyv, pedagógus-kézikönyv megírása, elkészítése а miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárás keretében, vagy а miniszter által kezdeményezett kísérlet i tankönyvfejlesztés keretei között történt, akkora tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kel l lefolytatni, hanem а pályázati eljárás, а kísérleti tankönyvfejlesztés során kell meggy őződni а tankönyv, а pedagógus-kézikönyv nevelés-oktatás során történ ő lehetséges gyakorlat i alkalmazásáról, а taníthatósági és tanulhatósági szempontoknak való megfeleléséről és а tankönyvet а miniszter döntése alapján kell felvenni а tankönyvjegyzékre. (7) А nemzeti köznevelésről szóló évi СХС. törvény (a továbbiakban : Nki) 7. (l.) bekezdés d) e) pontja szerinti szakképz ő iskolában folytatott szakképzési tankönyveket а szakképesítésért felel ős miniszter nyilvánítja tankönyvvé és dönt а tankönyvvé nyilvánítá s megszüntetésér ő l. А szakkёpesítésért felel ős miniszter ezt а jogát az irányítása alatt áll ó államigazgatási szervre, illetve а miniszterrel kötött megállapodás alapjáп az oktatási hivatalr a átruházhatja. (8) А miniszter és а szakképesítésért felel ős miniszter tankönyvvé nyilvánítással összeftiggő feladatait а Kormány rendeletben határozza meg azzal, hogy а miniszter а nemzetiségi neveléstoktatást érint ő nyilvános tankönyvfejlesztési pályázatot az Országos Nemzetiségi Tanác s egyetértésével. írja 1ti. А benyújtott pályázatokról а miniszter az Országos Nemzetiségi Tanác s javaslata alapján dönt. (9) А miniszter, valamint а szakképesítésért felel ős miniszter pályázatot írhat ki elektroniku s adathordozón rögzített tananyag elkészítésére és forgalmazására, valamint az iskolák részére történ ő eljuttatására. (10) Az iskolai tankönyvrendelést a fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója készíti el, а szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követ ően., az Nkt. 63. (1) bekezdés c) pontjának figyelembevételével. А tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy а tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. (11) Az iskola а tankönyvjegyzékrő l а Nat szerinti kerettantervi tаntargyhoz, а szakképzés i kerettantervi tantárgyhoz, а tanított modulhoz, témakörhöz, az (1) bekezdés szerint fejlesztet t tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. (12) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola jogszabályban meghatározottak szerint, elektroniku s formában megküldi а könyvtárellátónak. А könyvtárellátó számára az iskola а tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át : a) а tanuló neve, b) а tanuló diákigazolványának száma, c) а tanuló törvényes képvisel őjének neve, d) а tanuló lakcíme, e) а tanuló iskolájának neve, ОМ azonosítója, fi а tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyve k címe, illetve а tankönyvvásárláshoz kapott támogatás összege, tovább á h) а tanuló nemzetiségének megjelölése, amennyiben а nemzetiség óvodai nevelésének irányelv e és а nemzetiség iskolai oktatásának iráiyelve kiadásáról szóló jogszabályban meghatározot t nyilatkozattal nemzetiséghez tartozóként vesz részt а nemzetiségi nevelés-oktatásban. 4

5 (13) Az iskola átadja а könyvtárellátónak а tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebonto tt címlistáját. (14) А személyes adatok kizárólag а tankönyvjegyzékben meghatározott áron történ ő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és а tankönyv értékesítése érdekében használhatók fel. А (12)-( 13) bekezdés alapján átadott személyes adatok az átadásuk napját követ ő egy évig tárolhatók. 4. Az álla пii péпzйgyi felelősségvállalás szabályai 4. (1) А költségvetésr ől szóló törvényben kell meghatározn i a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott, valamint b) az Nkt. 7. (1) bekezdés c) d) pontjában meghatározott, négy vagy öt évfolyammal m űköd ő középiskolákban, valamint az Nkt. 7. (1) bekezdés e) pontja szerinti szakiskolában alkalmazott tankönyvek iskolai beszerzéséhez biztosított állami támogatás fedezetét. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerül ő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolától történ ő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használ t tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján а nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vev ő minden olyan tanuló részére, aki a) tartósan beteg, b) а szakért ői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vag y beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes el őfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarra) vagy egyéb pszichés fejl ődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevel ő családban él, d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü l а tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban : normatív kedvezmény). А gyermekvédelmi gondoskodásban részesül ő nevel őszül őnél, gyermekotthonban vagy má s bentlakásos intézményben nevelked ő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartó s nevelésbe vett tanuló után nem vehet ő igénybe а normatív kedvezmény. (3) Abban а kérdésben, hogy а normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kel l a) tarlósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban él ő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni kivéve, hа az iskoláztatási támogatásra való jogosultsága legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg, а családok támogatásáról szól ó 19%. évi ЕХХХ IV. törvény IL Fejezetében, b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, az Nkt. sajátos nevelési igény meghatározására vonatkozó rendelkezésében foglaltakat kell alkalmazni. (4) А tankönyvtámogatás összegét а költségvetésr ől szóló törvényben meghatározottak szerint az iskola fenntartója útján kell eljuttatni az iskolához. (5) А tankönyvtámogatás felhasználható а tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására é s csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére. 5. Záró rendelkezése k 5

6 5. (1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy az oktatási hivatal, az állami tankönyvfejlesztésér t és kiadásért felel ős szerv, а könyvtárellátó feladatait ellátó szervet, illetve jogi személyt rendeletben jelölje ki. (2) Felhatalmazást kap а Kormány, hog y a) az I. (4) bekezdése szerinti testület jogállását és feladatkörét, összetételét és m űködését, b) а tankönyvellátási szerz ődés tartalmi elemeit, c) а könyvtárellátó és а tankönyvforgalmazó között megköthető szerz ődés esetköreit és tartalm i elemeit, d) а miniszter és а szakképesítésért felel ős miniszter tankönyvvé nyilvánítással összefüggő feladatait, rendeletben határozza meg. (3) Felhatalmazást kapa miniszter, hogy а szakképzési tankönyvek tekintetében a szakképzésért és feln őttképzésért felel ős miniszterrel, az igazgatási szolgáltatási díj, az állami tankönyvtámogatá s rendje tekintetében az államháztartásért felel ős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozz a meg а tankönyvvé, а pedagógiai kézikönyvvé nyilvánítási eljárás részletes: szabályait, а tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjét, továbbá а nevelési-oktatás i program részeként jóváhagyott információhordozók és feladathordozók tankönyvvé nyilvánításának szabályait, ennek keretében különösen a) а tankönyv, а pedagógiai kézikönyv beleértve а nem. nyomtatott formában megjelenő m űveket is jóváhagyási eljárását, valamint beválásának vizsgálatát, а tankönyvjegyzék vezetését, elkészítését, összeállítását és nyilvánosságra hozatalát, а tankönyvvé nyilvánítás. megszйnését, b) az iskolai tanulói tankönyvtámogatás elveinek, felhasználási szabályainak megállapítását, a z országos és az iskolai tankönyvellátás és tankönyvrendelés szabályait, c) az egyházi jogi személy által szervezett, а nevelési-oktatási intézményben folyó hitoktatásban, iskolában folyó hit-és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyvek jegyzékének összeállítását é s közzétételét. (4) Felhatalmazást kapa miniszter, hogy а szakképzésért és feln őttképzésért felelős miniszterrel. egyetértésben, rendeletben. határozza meg а Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanác s összetételét, m űködési rendjét. 6. Ez a törvény január l jén lép hatályba. 7. (1) Az 1. (1) bekezdésében meghatározott jogi személyiség nélküli szervezet alatt а Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépését megel őzően a jogi személyiség nélkül i gazdasági társaságot is érteni kell. (2) Ha az I. (4) bekezdésében meghatározottak alapján а tankönyvellátás el őre láthatóan nem biztosítható megfelel ő színvonalon, valamely iskolai évfolyam, m űveltségi terület, tantárg y vonatkozásában а miniszter а tankönyvvé nyilvánítási eljárásban а Kormány által rendeletbe n kijelölt testület véleményének kikérésével köznevelési célú а tankönyvfejlesztésre nyilváno s felhívást tesz közzé. А nyilvános felhívás eredményeképpen elkészíte tt könyveket kérelemre, az е töwény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott, а tankönyvv é nyilvánításra vonatkozó tartalmi és formai követelmények teljesülése esetén az oktatási hivata l tankönyvvé nyilvánítja. (3) А 3. (4) bekezdésében meghatározo ttakat az е törvény és az е törvény felhatalmazás a alapján kiadott rendeletek hatálybalépését követően megkezdett tankönyvé nyilvánítás i eljárásokban kell alkalmazni. Az е törvény hatálybalépését követően új tankönyv а tankönyvjegyzékre а 3. (4) bekezdésében meghatározott számban vehet ő fel. (4) Е törvény hatályba lépése nem érinti а tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban : Трг.), valamint annak végrehajtási rendelete alapján lefolytato tt tankönyvvé nyilvánítás érvényességét. А Трг. alapján tankönyvvé nyilvánított és а 6

7 tankönyvjegyzékre felvett tankönyvek а 3. (11) bekezdésben meghatározott feltétel teljesüléséig, de legfeljebb az engedélyben meghatározott id őtartamig tankönyvként forgalmazhatók. Е tankönyvek tekintetében а 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozás nem alkalmazható. (5) Е törvény rendelkezéseit а (6) bekezdésben foglalt kivétellel а folyamatban lév ő eljárásokban úgy kell alkalmazni, hogy az е törvény hatályba lépésekor le nem zárt tankönyvvé nyilvánítás i eljárást meg kell szüntetni, а megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat а kérelmezőnek vissza kel l téríteni. А megszüntetett eljárásban az eljáró hatóság által felkért szakértő szakért ői díját az állam viseli. (6) Szakképzési tankönyv esetén а folyamatban lév ő eljárásokat а Tpr. és annak végrehajtás i reшdelete alapján április 30 -ig le kell zárni. (7) А Трг. 2. (1) bekezdés b) pontja szerinti miniszteri pályázati eljárás lefolytatását е törvény hatályba lépése nem érinti. А pályázatot а Трг. valamint annak végrehajtási rendelete alapján, а pályázati kiírásban meghatározott ütemezés szerint kell lezárni. (8) А Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete március 3l -én megsz űnik. (9) А Трг. szerinti Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének elnöksége е törvény hatályba lépésétől számított harminc napon belül köteles összehívni а Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének közgyű lését. (10)А közgy ű lés legkés őbb március 1 fiéig határoz а) а Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete vagyonának tekintetében а számviteli törvén y szerinti záró beszámoló elfogadásáról, b) а megszű néssel, átalakulással kapcsolatos bejelentési kötelezettség tс fi е sítésёrő L (11) А Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének megsz űnésére az egyesülési jogról, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezetek működésér ől és támogatásáról szóló év i CLХХV. törvénynek az egyesület végelszámolására vonatkozó szabályait kell megfelel ően alkalmazni azzal, hogy а) а Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének közgy ű lése nem Határozhat sem köztestületi, se más formában történ ő továbbm ű ködésrő l, b) а kapott, de fel nem használt költségvetési támogatást vissza kell fizetni, c) kötelezettségeit а (8) bekezdésben foglalt határid ő ig teljesítenie kell, d) а hitelez ők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradt vagyonát az alapszabályába n meghatározott módon а tagjai között osztja fel. 8. (1) А polgári perrendtartásról szóló évi törvény 326_ ( 12) bekezdés п) pontjában a tankönyvpiac rendjér ől szóló törvény szövegrész helyébe а nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény szöveg lép. (2) А személyi jövedelemadóról szóló évi CX У II. törvény ]. számú melléklet Az adómente s bevételekr ő l B.C. а) pontjában а tankönyvpiac rendjérő l szóló törvény alapján, szövegrész helyéb e а nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló töwény vagy annak felhatalmazása alapján kiadot t rепде l е t, és szöveg lép. (3) А közbeszerzésekr ő l sz ő l ő évi CVIII. törvény 120. а) pontjában az а tankönyvpiac rendjér ől szóló törvényben szövegrész helyébe az a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szól ó törvényben szöveg lép. (4) А nemzeti köznevelésr ől szóló évi СХС. törvény 89. (3) bekezdésében az a tankönyvpiac rendjér ől szóló törvényben szövegrészek helyébe az a nemzeti köznevelé s tankönyvellátásáról szóló törvényben szöveg lép. 9. (1) Hatályát veszti а Трг а tankönyvpiac. (2) Hatályát veszti rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról szóló évi СХХУ. törvény. (3) Hatályát veszti а közoldatásról szóló évi LXXIX. törvény 118. (5) Ьek еzdés е. Ader János közt аrsasági elnök Кёуёг Lászl ó ах Orszábgyíílés е]nöke '7

zárószavazásához EGYSÉGES JAVASLA T Ellenj egyezte : ICC 02,- Érkeze 2012 JÚL 0 9.

zárószavazásához EGYSÉGES JAVASLA T Ellenj egyezte : ICC 02,- Érkeze 2012 JÚL 0 9. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Érkeze lés Ilivataḷa ICC 02,- 2012 JÚL 0 9. Ellenj egyezte : EGYSÉGES JAVASLA T a tankönyvpiac rendjér ől szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/7666. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A jogszabály megelőző állapota 1. E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén - az általános iskolában, gimnáziumban,

Részletesebben

T/13406. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

T/13406. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13406. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. december 2013. évi. törvény a nemzeti köznevelés

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Aranyi Imre. igazgató

Aranyi Imre. igazgató DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. január 6. Hatálybalépés ideje: 2014. január 6. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám 4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE A Házirend 3. számú melléklete DEBRECEN 2015 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült : 2011.

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet)

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) A jelen tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvrendelés lebonyolítását, a tankönyvellátás megszervezését segítő

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS, A TANKÖNYVELLÁTÁS, A PEDAGÓGUSKÉZIKÖNYYV-ELLÁTÁS

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y

2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y 666 ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Érkez tt ; 2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y a tankönyvpiac rendjér ől szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáró l A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény

Részletesebben

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok 2014. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat hatálya a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ tagintézményeinek

Részletesebben

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn 10. számú melléklet Intézmény neve: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Iskolai tankönyvellátás rendje Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2014-2015-ös tanévre Szeghalom 2014 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

Jogszabályi háttér. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (Tnk. tv.

Jogszabályi háttér. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (Tnk. tv. 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje 1 Jogi szabályozás: - 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével az iskola igazgatója

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: - 2011. évi

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96)

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmester@kapuvar.hu.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Döntést, jóváhagyást

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A tankönyvellátás helyi rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: a Nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. 2016/2017-es tanév Jogi szabályozás: 5/1998. (II.18.) MKM

Részletesebben

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Iktatószám: /2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

Csorba József oktatásszociológus-tanító-tankönyvkiadó

Csorba József oktatásszociológus-tanító-tankönyvkiadó Csorba József oktatásszociológus-tanító-tankönyvkiadó A lopakodó üzemmódú kormányzás rendszeresen váratlan, meghökkentő helyzetek elé állít minden szereplőt. A politikai célszerűségek legyűrnek minden

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2014 Törvényi szabályozás 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény módosításáról 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje IV. sz. melléklet A tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásában 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre 9. számú melléklet TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma Készítette: Akács Róbert igazgató Hatálybalépés: 2016. szeptember 1. A visszavonásig

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. a 2017/2018. tanévre

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. a 2017/2018. tanévre Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE a 2017/2018. tanévre Készítette: Sipos Nóra tagintézmény-vezető Hatálybalépés: 2017.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Kandó Kálmán Szakképző Iskola A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1 A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma A tankönyvellátás rendje Érvényes 2016. március 1-jétől Vári A tankönyvellátás rendje 2016. márc. 1-től Oldal 1 Törvényi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola A tankönyvellátás rendje OM azonosító:

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola A tankönyvellátás rendje OM azonosító: Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola A tankönyvellátás rendje OM azonosító: 031528 2014. TARTALOM 1. Jogszabályi háttér a tankönyvtámogatás rendjének meghatározására...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Új Szöveges dokumentum A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3525 Miskolc, Pallos u. 1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Miskolc, 2007. január Németh Bertalanné igazgató TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ö S S Z E F O G L A L Ó Ö S S Z E F O G L A L Ó 1 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervük

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA 2010. 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2013/2014. TANÉVBEN

KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2013/2014. TANÉVBEN KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18. E-mail:edorony@tujvaros.hu Telefon 49/542-190 Ügyintéző:Dorony Attiláné Fax: 49/542-190/17 Iktatószám: /2012. Tárgy:

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról. Budapest, 2013. december

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról. Budapest, 2013. december EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 54909-12/2013. KIM/2853/2013. Az 2011. évi CXII. törvény 27. (5) rendelkezése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. december 10-én ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12.

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12. Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12. A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) 2014. évi 37. számában jelent meg a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Diadal Úti Általános Iskola

Diadal Úti Általános Iskola Diadal Úti Általános Iskola OM azonosító sz.: 035103 KIK iskolakód: 202006: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. Tel: 2576-514 Fax: 253-5445E-mail: diadal43@gmail.com HTTP://DIADAL.HU Tankönyvrendelési

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. r e n d e l e t e. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 1. Általános rendelkezések

Az emberi erőforrások minisztere. r e n d e l e t e. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 1. Általános rendelkezések 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 94. -a (1) bekezdés c) és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete

A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete a tankönyvrendelet (16/2013. EMMI rendelet) alapján Törvényi szabályozás a tankönyvellátás rendjének meghatározására - A 2012. évi CXXV törvény a tankönyvpiac

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* Tisztelt Elnök Úr!

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ;, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O>* Tisztelt Elnök Úr! b n vidlca{d Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. C Kijelöli bizottság ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* a gyermekek védelméről

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának. Tankönyvtári szabályzat

Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának. Tankönyvtári szabályzat Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Tankönyvtári szabályzat 2014 1. Jogi szabályozás 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t Módosító javaslat Kövér László úrna k Az Országgyűlés elnöke G ay (o'- Helyben Érkezett: 2O11 NOV 2 3. Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésró7 szóló T/4856. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben