IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok"

Átírás

1 IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS AZ UNIÓS ORSZÁGOK TAPASZTALATAI Budapest, március

2 Készült a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EUtámogatások Hivatala megbízásából, az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Albizottsága keretében a KÉ.6632/2003. közbeszerzés alapján. Kutatásvezető: Tóth István György A kutatási program témacsoportjai: 1. Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport kutatásvezető: Tóth István György vezérigazgató (TÁRKI Rt.) 1.1. témavezető: Szivós Péter vezető kutató (TÁRKI Rt.) 1.2. témavezető: Gál Róbert vezető kutató (TÁRKI Rt.) témavezető: Halász Gábor főigazgató (OKI). 2. Innováció és Információs Társadalom Szakmai Munkacsoport témavezető: Z. Karvalics László igazgató (ITTK) témavezető: Fábián Zoltán vezető kutató (TÁRKI Rt.) 3. Szociálpolitikai Szakmai Munkacsoport kutatásvezető: Gyulavári Tamás egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem) 4. Egészségügyi Szakmai Munkacsoport kutatásvezető: Dr. Jávor András mb. igazgató (Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Intézet) A tanulmányt készítette: Róbert Péter habilitált egyetemi docens (TÁRKI Rt.) A tanulmány opponense: Galasi Péter egyetemi tanár (BKÁE Humánerőforrás Tanszék) TÁRKI Rt Budapest, Budaörsi út Budapest, Pf. 71. Tel.: Fax: Internet: 2

3 Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS AZ UNIÓS ORSZÁGOK TAPASZTALATAI Készítette: Róbert Péter, habilitált egyetemi docens Budapest, március 3

4 4

5 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Miért fontos az élethossziglani tanulás? Európa legfontosabb erőforrása az ember Miért fontos az élethossziglani tanulás? Európa legfontosabb erőforrása az ember Mit is értünk élethossziglani tanuláson? folyamatos ismeretszerzés a bölcsőtől a koporsóig Melyek az Európai Unió legfontosabb célkitűzései és követelményei? Hol tart Magyarország? A kínálati oldal: Az élethosszig tartó tanulás intézményi háttere Magyarországon A felnőttoktatás fogalma, területei, funkciói Az iskolarendszerű felnőttoktatás Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás A munkahelyi képzések A keresleti oldal: kik tanulnak és kik nem? Néhány korábbi kutatási eredmény Európai Uniós kitekintés Felhasznált irodalom

6 Vezetői összefoglaló 1) Az Európai Unió dokumentumai szerint az élethossziglani tanulásnak két alapfunkciója van: a) A foglalkoztathatóság előmozdítása, a munkaerő-piaci részvétel, a jó minőségű munka biztosítása a polgárok minél szélesebb köre számára, és ennek révén a társadalmi kirekesztődés/kirekesztettség mérséklése. b) Az állampolgárok tevékeny részvételének az ösztönzése a gazdasági, társadalmi élet minden területén és minden szintjén, és ezzel a társadalmi kohézió erősítése. Nyilvánvaló, hogy az elkövetkező változtatások motorjául az átalakításra szoruló oktatási és képzési rendszereknek kell szolgálniuk. 2) Az uniós dokumentumok azt emelik ki, hogy az egész életen át tartó tanulás sikeres megvalósításának két alapvető kulcsa az egyéni motiváltság és a tanulási lehetőségek széles tárháza. Más szavakkal, a tanulás iránti igényeket éppúgy növelni kell, mint a képzési kínálatot, főleg az iskoláztatástól, az oktatástól távol lévő csoportok esetében. 3) Az élethosszig tartó tanulásról beszélve alapvetően háromféle módozatot kell kiemelnünk: a) a formális (iskolarendszerű) oktatást; b) a nem formális (iskolarendszeren kívüli) képzést és c) az informális tanulást. A nem formális tanulási struktúráknak az iskolarendszerű képzéshez való kapcsolódási pontjai sok esetben kidolgozatlanok. Ez pedig annál is fontosabb lenne, mert a munkaerő-piaci struktúrák gyors változása megköveteli a flexibilis tanulási formák terjedését, az igényekhez jobban idomuló képzési rendszerek kidolgozását. Tehát a jövőbeni oktatáspolitikának ez egy alapvető feladata lesz. Az informális tanulás esetében pedig kevésbé a munkaerő-piaci, inkább a társadalmi integrációs funkció kap prioritást. 4) Az élethossziglani tanulásról szóló dokumentumaiban az Unió hat olyan alapcélt jelöl meg, amelyek teljesülése nagymértékben hozzájárulhat a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. Ezek a következők: a) az új készségek és ismeretek biztosítása mindenki számára; b) az emberi erőforrásokba történő befektetés szintjének a lényeges emelése; c) a hatékony oktatási és tanulási módszerek és struktúrák kialakítása az élethossziglani tanulás kibontakoztatásához; d) jelentősen javítani kell a tanulás eredményének értékelési rendszerén, különösen a nem formális és az informális tanulás területén; e) a tanulási lehetőségekről való minőségi információ és tanácsadás biztosítása mindenki számára az életpálya bármely szakaszában; f) a tanulási lehetőségek legyenek az otthonhoz minél közelebb. 5) A hazai felnőttoktatás fogalma komplex, amelybe beleértjük az általános és a szakmai képzést éppúgy, mint a kulcskompetenciák nyelvtudás, informatikai ismeretek 6

7 fejlesztésére irányuló törekvéseket. Ide tartozik az iskolarendszerű oktatás, az iskolarendszeren kívüli képzés és a munkahelyi továbbképzés. Ezek az oktatási formák egyszersmind az élethossziglani tanulás részét is képezik. 6) Ehhez kapcsolódóan, a felnőttoktatás négy alapfunkcióját kell kiemelnünk: a) a második esély megteremtése a megfelelő alapképzettséggel nem rendelkezőknél; b) a munkaadók folyamatos szakmai képzése; c) a foglalkoztatást elősegítő oktatások; d) az általános- és a kulcskompetenciák elsajátítását segítő képzések; 7) Az iskolarendszerű felnőttképzés alapvetően a második esély funkció megteremtésének az eszköze. Azok, akik nappali tagozatos tanulmányaik keretében nem jutottak megfelelő képzettséghez, ezt csak a felnőttképzés keretében tudják pótolni. A kilencvenes években a felnőttek általános iskolai tanulása jelentősen csökkent. A középfokú felnőttoktatást illetően viszont növekedésnek voltunk tanúi, főleg a gimnáziumok esetében. Az iskolarendszerű felnőttoktatást tekintve a legnagyobb előretörést a felsőfokú képzés tekintetében tapasztalhattuk: az 1990-es bázishoz viszonyítva mindegy ötszörösére emelkedett a felsőoktatási intézmények nem-nappali tagozatán tanulók száma. 8) Az iskolarendszeren kívüli képzési piac nagyon heterogén, a legfontosabb formák a következők: a) az iskolarendszer egyes intézményein belül szerveződő munkaerő-piaci képzés b) privatizált átképző intézmények, oktatási központok; c) Regionális Munkaerő fejlesztő és Képző Központok d) a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek által létrehozott képzési vállalkozások; e) oktatásszervező- és képző vállalkozások; f) egy-egy szakmai profil képzésére alakult vállalkozások; g) nemzetközi projekteket honosító vállalkozások; i) képzéssel foglalkozó non-profit szervezetek. Összességében, mind az iskolarendszeren kívüli képzések, mind a részt vevők száma dinamikusan emelkedett az elmúlt években. 9) Az Európai Unióban a felnőttképzés egyre jelentősebb terepévé válik a munkahelyi oktatás, a csatlakozó országokban azonban ennek a képzési formának sokkal kisebb a jelentősége. Lényeges eltérés van a különböző nagyságú vállalatok/vállalkozások között a munkatársaiknak nyújtott továbbképzési lehetőségeket illetően. Amíg a nagy cégek többsége (Magyarországon mintegy 80 százaléka) biztosít belső vagy külső tanulási lehetőséget, addig a kis cégeknél jóval alacsonyabb ez a hányad (nálunk 32 százalék volt 1999-ben). Ezért is tartja nagyon fontosnak az Unió, hogy a jövőben megteremtődjenek azok az ösztönző rendszerek, amelyek a kisebb cégek oktatási szerepvállalását növelik. 10) Elsősorban a magasabb iskolai végzettség jár együtt nagyobb tanulási kedvvel: a szakközépiskolai végzettségűek 9, a diplomások 13, a gimnáziumi érettségivel rendelkezők 15 százaléka tanul tovább. A tanuló fiatalok egynegyede főiskolára, egytizedük egyetemre jár; 7

8 mintegy 10 százalékot tesz ki azok aránya, akik a gimnázium utolsó két évét végzik, valamint azoké is, akik az érettségi után szakmát tanulnak. Az elemzések alapján úgy tűnik, hogy Magyarországon a felnőttkori tanulás elsősorban a munkaerőpiachoz történő alkalmazkodásként értelmezhető. 11) A csatlakozó országokban az EU átlagánál szinte mindenütt alacsonyabb a évesek tanulási részvétele; Magyarország pedig még ezen országok között is az utolsó helyek egyikét foglalja el. Nálunk egy 2002-es felvétel szerint a vizsgálatot megelőző egy hónapban a férfiaknak mindössze 3, a nőknek pedig 3,7 százaléka vett részt valamilyen iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben. 12) Szinte mindenütt növekedett a tanulási kedv az elmúlt néhány évben. Különösen így van ez például Szlovéniában, de Finnországban is, ahol pedig már korábban is az egyik legmagasabb volt a évesek tanulási részvétele. Magyarországon az emelkedés csekély mértékű: a kilencvenes évek második felének vizsgálata szerint a vonatkozó korosztály 19 százaléka vett részt képzésben a felmérést megelőző egy évben, a évi adatok szerint 21 százaléka. 8

9 1. Miért fontos az élethossziglani tanulás? Európa legfontosabb erőforrása az ember 1 Az Európai Tanács 2000 márciusában Lisszabonban tartott értekezlete döntő fontosságúnak bizonyult az Unió jövőbeni cselekvési irányainak a meghatározása szempontjából. Következtetései azt támasztják alá, hogy Európa vitathatatlanul átlépett a tudás társadalmának korába, és vállalnia kell az ezzel járó változtatási kényszereket. Mindez azt jelenti, hogy egyrészt az egyéneknek is alkalmazkodniuk kell a változásokhoz új cselekvési módokat kialakítva és követve, másrészt a nagy intézményi struktúráknak is olyan módon kell megújulniuk, amely lehetővé teszi a tanulás iránti kereslet és a kínálati oldal problémamentes összecsiszolódását. Az Európai Tanács következtetései szerint a tudástársadalom megteremtésének az alapja az egész életen átívelő tanulás ideájának a gyakorlatba való átültetése a tagállamok mindegyikében. De miért is válik egyre fontosabbá korunkban az egész életpályán átívelő tanulás? Az Unió dokumentumaiban két alapvető cél, megközelítés emelődik ki: 1) A foglalkoztathatóság előmozdítása, a munkaerő-piaci részvétel, a jó minőségű munka biztosítása a polgárok minél szélesebb köre számára, és ennek révén a társadalmi kirekesztődés/kirekesztettség mérséklése. 2) Az állampolgárok tevékeny részvételének az ösztönzése a gazdasági, társadalmi élet minden területén és minden szintjén, és ezzel a társadalmi kohézió erősítése. Nyilvánvaló, hogy az elkövetkező változtatások motorjául az átalakításra szoruló oktatási és képzési rendszereknek kell szolgálniuk. Az élethossziglani tanulásról szóló közös európai memorandum 2 kiemeli, hogy az egész életpályán átívelő tanulás gyakorlatba való átültetését szolgáló közös munkának a következő célok elérését kell szolgálnia: Olyan nem kirekesztő társadalom megteremtése, ahol mindenki egész életén át egyenlő eséllyel részesülhet a tanulásban; ahol az oktatási szolgáltatások mindenekelőtt az egyéni igényeken és szükségleteken alapulnak. 1 In: European Council Presidency Conclusions, Lisszabon, március ; 5. bekezdés oldal. 2 A Memorandum on lifelong learning. Comission Staff Working Paper; Brussels, 2000; SEC(2000)

10 A képzés, a tanulás módozatainak a hozzáigazítása az egyéb gazdasági-társadalmi szerepekhez, mindenekelőtt a munkaerő-piaci részvételhez és a családi kötelezettségvállalásokhoz. Minden ágazatban biztosítani kell azt, hogy a szakképzettségnek, az oktatásnak a lehető legmagasabb szintje valósuljon meg. Emellett arról is gondoskodni kell, hogy a munkavállalók tudása és képesítése a foglalkozások és a munkaadók által támasztott igényeknek maximálisan megfeleljen. A polgárokat a közéletben való tevékenyebb részvételre kell ösztönözni; ehhez viszont olyan tudásokkal, ismeretekkel kell őket ellátni, amelyek csak folyamatos tanulással, képzéssel sajátíthatók el. A siker kulcsa az egész életen átívelő tanulás iránti közös felelősségvállalás a kulcsfontosságú szereplők a tagállamok, az európai intézmények, a szociális partnerek és a vállalatok/vállalkozások részéről, csakúgy mint a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek, a legkülönfélébb képzési szolgáltatók és nem utolsó sorban maguknak a polgároknak a részéről. Érdemes felhívnunk a figyelmet arra, hogy az élethossziglani tanulásra vonatkozó uniós dokumentumok egyszerre fókuszálnak a képzettség és a munkaerőpiac közötti kapcsolat konkrét problémáira, valamint az állampolgárok társadalmi integrációjának sokkal képlékenyebb kérdéseire. Ahogyan az élethossziglani tanulásról szóló európai memorandum is fogalmaz: a modern tudástársadalom a változás erőpróbáját is jelenti. A globalizáció, a kiszélesedő kommunikáció átformálja az emberek kulturális horizontját, és megváltoztatja a gazdasági versenyképesség tartalmát. Az életstílus, az életvezetés pluralizálódik, az egyének döntéseiket illetően egymástól nagyon különböző alternatívák közül választhatnak, amely az életutak nagyfokú differenciálódásához vezet. Az új szituáció kulcsszava a bizonytalanság, amely elsősorban a kalkulatív döntések kimeneteivel kapcsolatos kockázatok növekedésében nyilvánul meg. A társadalmi kockázat ilyen típusú jelentésváltozása (jól kalkulálni és jól dönteni nemcsak akkor nehéz, ha kevés, hanem akkor is, ha túl sok információ áll rendelkezésre) kihat az egyéni életpálya alakulására is. Kockázati társadalomban élni annyit jelent, hogy az ember nap mint nap konfrontálódik azzal a ténnyel, hogy élete kisebb-nagyobb döntéseit egy olyan világban kell meghoznia, amely, egyrészt, az alternatívák széles tárházát kínálja, másrészt viszont mindenegyes választási lehetőség magában rejti a bizonytalanságot, a rossz döntés kockázatát (erről lásd: Beck, 1992 [magyarul: 2003]). Ilyen feltételek mellett az életpálya tervezése nem más, mint egy iterációs folyamat, amelynek során a kívülről jövő 10

11 információk, lehetőségek, korlátok és a korábbi tapasztalatok figyelembe vételével időrőlidőre fölülíródnak a korábbi döntések és átszerveződik a korábbi életmód, életvezetés (Giddens, 1994). Egy ilyen világ egyre inkább nélkülözhetetlen elemévé válik az élethossziglani tanulás, hiszen az új ismeretek, és egyáltalában a munkaerőpiac, a gazdasági lehetőségek változására vonatkozó információk csak így érhetők el. Ma már a múlté az az állapot, amikor a gyermekkorban elsajátított tudás egy egész életre elegendőnek bizonyult. Ugyanakkor, az élethosszig tartó tanulás szerves eleme az alapoktatás is, hiszen e nélkül minőségi továbblépés nem képzelhető el. Az alapoktatás és az ezt követő elsődleges szakmai képzés során minden fiatalnak el kell sajátítania a tudásalapú társadalom által megkövetelt új alapismereteket. Ennek során arról is gondoskodni kell, hogy a fiatalok megtanuljanak tanulni és pozitívan viszonyulni az ismeretszerzéshez. Az emberek csak akkor fogják megtervezni az egész életükre szóló tanulási tevékenységeiket, ha akarnak tanulni, ha ettől nem tántorítják el őket a korábbi negatív tapasztalatok, kilátástalan iskolai kudarcok. A továbbtanulás akkor sem túlságosan vonzó, ha a gyakorlatban a munkaerőpiacon használhatatlannak bizonyulnak a megszerzett bizonyítványok, vagy ha azért nem tudják kihasználni az elvileg meglévő tanulási lehetőségeket az emberek, mert azok rossz időben, rossz ütemezésben, esetleg irreálisan magas költségigénnyel jelentkeznek. Nem lesz motivációjuk részt venni olyan tanulási gyakorlatokban sem, amelyek tartalma és módszere nem veszi figyelembe korábbi élettapasztalataikat, korábbi képzési életútjukat. Az egész életen át tartó tanulás sikeres megvalósításának két alapvető kulcsa az egyéni motiváltság és a tanulási lehetőségek széles tárháza. Más szavakkal, a tanulás iránti igényeket éppúgy növelni kell, mint a képzési kínálatot, főleg az iskoláztatástól, az oktatástól távol lévő csoportok esetében. A felnőttkori tanulás nem közelíthető meg ugyanazokkal az eszközökkel, mint az első képzettség megszerzéséért folytatott tanulás; mind céljait, mind eszközeit tekintve nagyon különböző lehet attól ahogyan erre az OECD témával foglalkozó jelentései is rávilágítanak (OECD, 1996, 1998). Az élethosszig tartó tanulásnak, mint lehetőségnek a számba vétele különösen a következő társadalmi csoportoknál indokolt: Azoknál, akiknek az elsődleges iskolai végzettsége nagyon alacsony: általános iskolánál kevesebb vagy általános iskola. Ebben az esetben a tanulás célja valamilyen szakképesítés megszerzése kell legyen. 11

12 Azoknál, akiknek van ugyan szakképesítése, de az olyan jellegű, amely esélytelenné teszi számukra a munkavállalást. Azoknál, akik ugyan dolgoznak, de olyan foglalkozásokban tevékenykednek, ahol a fizetés mértéke nagyon alacsony, ezért indokolt számukra a szakmaváltás. A kutatások azt bizonyítják, hogy éppen ez az a csoport, akik számára a formális képzési lehetőségek a leginkább limitáltak. Amíg a magas keresetűeknek a vállalatok, intézmények nagy számban ajánlanak fel továbbképzési utakat, és a munkanélkülieknek is számos átképző program áll a rendelkezésükre, addig az alulfizetett állásokban dolgozók számára alig-alig vannak ilyen lehetőségek. A fogyatékossággal élők számára, akiknek a képzése olyan speciális kérdéseket vet fel, amelyek nem kezelhetők megfelelően az általános képzési rendszer keretein belül. Alapkérdés, vajon az élethossziglani tanulási lehetőségeket valóban ezek a csoportok használják-e ki leginkább? Az OECD felmérései szerint nem, hiszen a felnőttkori tanulás lehetőségeivel elsősorban a fiatalok évesek és az egyébként is magasan iskolázottak élnek. Ez az a réteg, amelyik számára az emberi tőkébe való további befektetés a legnagyobb hasznot hozza mind a keresetek, mind a karrierlehetőségek szempontjából. Ennek egyrészt az az oka, hogy a kvalifikáltak vannak a leginkább tudatában annak, hogy a folyamatos ismeretszerzéssel kitágíthatják munkaerő-piaci esélyeiket; másrészt a vállalatok, intézmények is a jól képzett munkatársaikba igyekeznek befektetni, számukra hirdetik meg képzési programjaik többségét. A kutatások azt bizonyítják, hogy éppen az előbbiekben felsorolt veszélyeztetett csoportok azok, amelyeknél a legkisebb igény mutatkozik a képzettség növelésére, a tudás gyarapítására, akik számára a legkevésbé egyértelmű, hogy iskolázottságuk növelése kiút lehet kedvezőtlen helyzetükből. (Az persze már más kérdés, hogy a megszerzett képzettség valóban eladható-e a munkapiacon.) Ezek a nemzetközi kutatásokból származó eredmények egyértelműen jelzik a továbblépési lehetőségeket és szükségleteket is az élethossziglani tanulás intézményrendszerének kiépítése terén. 12

13 2. Mit is értünk élethossziglani tanuláson? folyamatos ismeretszerzés a bölcsőtől a koporsóig 3 A 2002 júniusában elfogadott Európai Uniós határozat 4 szerint élethosszig tartó tanuláson értjük mindazokat, az életpálya különböző pontjain megjelenő tanulási tevékenységeket, amelyek célja a tudás fejlesztése, olyan ismeretek, képzettségek, kompetenciák megszerzése, amelyek növelik a munkaerő-piaci, foglalkoztatási esélyeket és egyúttal lehetővé teszik az egyéni célok megvalósítását, valamint a különböző közösségek életében való aktívabb részvételt, ezáltal hozzájárulva a társadalmi kohézió erősödéséhez. Nagyon fontos kiemelni, hogy ezen definíció szerint amely összhangban van a korábbiakban jelzett konkrétabb és általánosabb célokkal - ide sorolhatók mindazok a tanulási tevékenységek, amelyek 5 valamilyen céllal - az esetek többségében az információszerzésnek, a tudás fejlesztésének, képzettségek, képesítések megszerzésének a céljával valósulnak meg; nem véletlenszerűek, hanem a folyamatosság és az alsó korlát nélküli időtartam jellemzi őket; függetlenek az információszerzés formáitól: megvalósulhatnak formális (iskolarendszerű) keretek között éppúgy, mint kevésbé formális körülmények között (iskolarendszeren kívüli képzések, munkahely nyújtotta tanulási lehetőségek, az önképzés különböző formái, stb.) függetlenek a finanszírozás formájától: fizethetik a képzést közszféra különböző intézményei, vállalatok/vállalkozások és maguk a tanulásban részt vevők is; függetlenek az információ-átadás, a tanulás eszközeitől: ez történhet a hagyományos formákban csakúgy, mint a modern kommunikációs technikák felhasználásával. Az élethosszig tartó tanulás további nagyon fontos sajátossága, hogy a népesség egészének (tovább)képzését, tudásbeli gyarapítását tűzi ki célul, függetlenül az életkori, a 3 In: A Memorandum on lifelong learning. Comission Staff Working Paper; Brussels, 2000; SEC(2000) Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning. Official Journal of the European Communities. 2002/C 163/01. 5 Lásd: Report of the EUROSTAT Task Force on measuring lifelong learning. In: 14th CEIES Seminar Measuring lifelong learning. European Commission, EUROSTAT,

14 munkaerő-piaci, a lakóhelyi, a származási, stb. sajátosságoktól. Ahogyan arra a megnevezés is utal, az életút egészét átfogja, azonban magától értetődően más formákban, más hangsúlyokkal nyilvánul meg az életpálya különböző szakaszaiban. Erről ad képet az 1. ábra. 1. ábra Az élethosszig tartó tanulás sémája IDŐSEBBEK KEVÉSBÉ FORMÁLIS KÉPZÉSEK 5. Az informális tanulás 4. Felnőttek iskolarendszeren kívüli, nem formális képzése: (újabb) képesítés 3. Fiatalok iskolarendszeren kívüli, nem formális képzése: (újabb) képesítés 2. Felnőttek isk. rendszerű képzése: magasabb végzettség, (újabb) szakképzettség 1. Az első, formális végzettség megszerzése FORMÁLIS KÉPZÉSEK FIATALOK Az ábra függőleges tengelye a különböző képzési formák életútban megnyilvánuló sorrendiségét mutatja, míg a vízszintes tengely azokra az intézményi (és intézményen kívüli) keretekre koncentrál, amelyekben a tanulás megvalósulhat: Gyermekkorban/fiatal korban történik az első induló - iskolai végzettség megszerzése; ez a szakasz az esetek többségében éves korban lezárul (1. kvadráns). A statisztikák szerint azonban egyre többen vannak olyanok, akik elsősorban az esti, levelező képzés keretében tovább folytatják formális iskolai pályafutásukat, és magasabb végzettséget szereznek vagy (újabb) szakképzettséghez jutnak (2. kvadráns). A különböző képesítések megszerzésének, a tudás gyarapításának más útjai is vannak, amelyeket mind a fiatalabbak, mind az idősebbek igénybe vehetnek: ez történhet iskolarendszeren kívüli, nem formális képzések (pl. munkahelyi kurzusok, munkanélküliek átképzésére irányuló tanfolyamok; 3. és 4. kvadráns) keretében éppúgy, mint a szervezett formát nem kívánó, informális tanulás segítségével (5.). 14

15 A korábbiakban mind az oktatáspolitika figyelme, mint a közérdeklődés elsősorban az 1. és 2. kvadráns felé irányult; a formális iskolarendszerű képzés mechanizmusa az országok legtöbbjében részletesen szabályozott, a hozzáférés csatornái jól kiépítettek. Azonban, sokkal kisebb figyelem fordult a másik két kvadráns, illetve az informális tanulás felé, amiből következően az itt rejlő lehetőségek kevéssé feltártak, ezeknek a tanulási formáknak az iskolarendszerű képzéshez való kapcsolódási pontjai sok esetben kidolgozatlanok. Ez pedig annál is fontosabb lenne, mert a munkaerő-piaci struktúrák gyors változása megköveteli a flexibilis tanulási formák terjedését, az igényekhez jobban idomuló képzési rendszerek kidolgozását. Ahogyan az első ábra is rávilágít, az élethosszig tartó tanulásról beszélve alapvetően háromféle módozatot kell kiemelnünk: a formális (iskolarendszerű) oktatást; a nem formális (iskolarendszeren kívüli) képzést és az informális tanulást. Milyen kritériumok alapján történhet ezeknek a formáknak az egymástól való elhatárolása? Erről tudósít az 1. tábla. 1. tábla Az élethosszig tartó tanulás különböző fajtáit meghatározó kritériumok Kritériumok Formális Nem-formális Informális tanulás a) Szándékosság, deklarált cél X X X b) Szervezeti megnyilvánulás X X c) Intézményi keretek X X d) Hierarchikus struktúra X e) Felvételi (továbbhaladási) követelmények X f) Regisztráció/nyilvántartás X g) Meghatározott tanítási módszerek X X h) Időtartam (iskolai év) és ennek előre meghatározott felosztása X X Összefoglalóan: A formális tanulás mint szándékos, intézményi keretekben szervezett képzési tevékenység határozható meg, amelyet egy standardizált oktatási programot követően államilag elismert iskolai bizonyítvány vagy képzettség zár le, legyen szó magasabb végzettség vagy ugyanazon végzettségi szinten másféle képesítés megszerzéséről. 15

16 A nem-formális tanulás szintén valamilyen oktatással (is) foglalkozó intézményben zajlik (pl. képzési vállalkozás, oktatási központ, kulturális intézmény, munkahely). Maga a képzési programnak deklarált célja van, de rendszerint rövidebb a formálisnál és nem feltétlenül ad az állam által elismert képesítést. Az informális tanulásra a korábban említettek közül egyedül csak a szándékosság jellemző. Ez a tanulási forma nem ölt szervezeti kereteket, nem előre meghatározott, strukturált tanrend szerint zajlik, az esetek nagy részében nincs időtartama, a mindennapok részét képezi. Ide elsősorban a társadalmi integrációs célkitűzést szolgáló tanulási tevékenységek tartoznak. A 2. ábra az információ-szerzés teljes spektrumát vázolja fel. Itt, a fentebbiekben említett háromféle típus mellett, helyet kap a véletlenszerű, esetleges tanulás is, ami tulajdonképpen mindazokat az impulzusokat magában foglalja, amelyek a külvilágból a médián és a kommunikáció különböző csatornáin felénk irányulnak. Az ismeretszerzésnek ez a módja azonban kívül esik az élethosszig tartó tanulás tárgykörén (miközben valamilyen módon mindenből tanulunk, ami körülöttünk, ami velünk történik), ahogyan ez a korábbiakban említett definícióból is következik. 2. ábra Az ismeretszerzés, a tanulás teljes spektruma VÉLETLENSZERŰ TANULÁS INFORMÁLIS TANULÁS FORMÁLIS TANULÁS NEM FORMÁLIS TANULÁS Társadalmi, családi, individuális indíttatás Média, az emberi kommunikáció különböző csatornái 16

17 3. Melyek az Európai Unió legfontosabb célkitűzései és követelményei? Az élethossziglani tanulásról szóló dokumentumaiban 6 az Unió hat olyan alapcélt jelöl meg, amelyek teljesülése nagymértékben hozzájárulhat a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. Ezek a következők: 1) Az új készségek és ismeretek biztosítása mindenki számára: Nyilvánvaló, hogy a hatékony munkaerő-piaci részvétel és gazdasági szerepvállalás elengedhetetlen feltételei közé tartozik az alapvető szövegértési, dokumentum-értelmezési, számolási ismeretek megléte. A XXI. századi Európában azonban a foglalkoztatásnak, a tevékeny állampolgári részvételnek ezeken az ismereteken túlmenően azok a modern tudások, készségek is nélkülözhetetlen elemei, amelyek nem feltétlenül a hagyományos iskolarendszerű oktatás keretei között sajátíthatók el a leginkább. Az Európai Tanács lisszaboni értekezletének következtetései szerint ezek a készségek a következők: informatikai jártasság, idegennyelv-ismeret, vállalkozási ismeretek, különböző műszaki jártasságok, szociális és kommunikációs ismeretek. A dokumentumok kiemelik, hogy ez a felsorolás az ismeretek tág, diszciplinákat átívelő területeire vonatkozik, amelyek elsajátítása hozzájárul a munkaerőpiacon és a különböző szintű közösségekben eligazodni és felelősségteljesen cselekedni tudó ember kibontakoztatásához. Ezen tudások némelyike (pl. az idegennyelvismeret) régi abban az értelemben, hogy már korábban is a humán erőforrások szerves részét alkotta, míg más képesítések (pl. az informatikai jártasság) az új kor terméke. Az élethossziglani tanulásról szóló memorandum külön kiemeli az olyan általános (vagy szociális) tudások fontosságát, mint az önirányítás készsége, vagy a kockázatvállalás, a kudarctűrés, a váltani tudás képessége. Ezek a készségek különösen is fontossá válnak a globalizáció korában, amikor mind a munkaerőpiac, mind a gazdasági-társadalmi tevékenységek egyéb területei egyre flexibilisebbé, egyre gyorsabban változókká válnak, és a bizonytalanság, a kockázat a mindennapok részét alkotja. 2) Az emberi erőforrásokba történő befektetés szintjének a lényeges emelése: Az Unió lisszaboni értekezletének következtetései egyértelművé tették azt a célt, amely szerint növelni kell mind munkáltatói, mind össztársadalmi szinten a humántőkebefektetéseket. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a jelenlegi befektetési szintek sok esetben 17

18 túlságosan alacsonyak, másrészt arra utal, hogy újra kell gondolnunk azt is, hogy egyáltalán mi számít az emberi erőforrásokba való befektetésnek. A tagállamokban különböző adózási rendszerek, számviteli elszámolások léteznek; már csak ezért sem alkalmazható egyetlen megoldási mód az Unióban. Az ajánlások szerint az előrelépés egyik lehetősége az lehet, amely szerint a szociális partnerek keret-megállapodásokat hoznak létre és továbbképzési, tanulási célokat határoznak meg. Emellett, olyan ösztönzőket kell kidolgozni, amelyek az egyéneket az élethosszig tartó tanulásban való részvételre sarkallják. Ilyenek lehetnek például a következők: köz- és magántámogatásokból ösztöndíjak (vissza nem térítendő kölcsönök) nyújtása az arra rászorulóknak; olyan vállalati programok indítása, amelyek bizonyos mennyiségű időt és anyagi forrást biztosítanak az alkalmazottaknak a képzésben való részvételhez; államilag támogatott tanulmányi szabadság kiutalása a vállalatok tanuló munkatársainak; a gyermekgondozási szabadságon lévők számára olyan programok elindítása, amelyek hozzájárulnak a humán tőke megóvásához, esetleg megújításához a gyermekgondozás ideje alatt; az idősebb munkavállalók tanulásra ösztönzése és ebben való segítése. 3) A hatékony oktatási és tanulási módszerek és struktúrák kialakítása az élethossziglani tanulás kibontakoztatásához. A modern tudástársadalom megváltoztatja a tanulásról alkotott képünket; a hagyományos képzés eszközei és módszerei egyre inkább háttérbe szorítódnak. Ahogyan arra a Világbank (2003) egyik nemrégiben nyilvánosságra hozott jelentése is rávilágít, az élethossziglani tanulás korának pedagógiai módszerei és kontextusa alapvetően különbözik a tradicionális tanulás struktúrájától, ahogyan ez az alábbiakban is látható: 6 Erről részletesen lásd: Memorandum on Lifelong Learning. European Commissions,

19 Hagyományos tanulás a tudás forrása a pedagógus a tanulók önállóan (egyedül) dolgoznak a tanulásban való előrehaladást tesztek mérik minden tanuló ugyanazt a dolgot tanulja a tanárok pedagógiai alapképzést kapnak, amelyet a későbbiekben ad hoc tanfolyamokon egészítenek ki a jó tanulók ki vannak emelve, és a továbbhaladás feltétele az alsóbb szinteken való megfelelés forrás: Világbank (2003) Élethossziglani tanulás az oktatók feladata az, hogy útmutatókkal szolgáljanak a tudás forrásaihoz a képzésben részt vevők gyakorolva (az adott dolgot művelve) tanulnak a tanulók egyrészt csoportokban, másrészt egymástól tanulnak az értékelés a képzési utak és stratégiák kialakítását szolgálja az oktatók egyéni tanulási terveket dolgoznak ki maguk az oktatók is az élethossziglani tanulás részesei; alapképzettségükre szervesen épülnek rá a különböző szakképesítések a képzési lehetőségek és források az életpálya egészében elérhetőek Az élethossziglani tanulás kibontakoztatását segítik a modern informatikai és kommunikációs eszközök is, azáltal, hogy a tanulási technológiák nagy ívű innovációjára adnak lehetőséget. Elengedhetetlen, hogy a tanulási rendszerek igazodjanak a modern ember életformájához, és biztosítsák azoknak a társadalmi csoportoknak is a képzéshez való hozzáférését, amelyek a hagyományos tanulási rendszerekben háttérbe szorultak/szorulnak (idősek, kistelepüléseken élők, tartósan betegek/fogyatékosak, gyermekgondozási szabadságon lévők). 4) Jelentősen javítani kell a tanulás eredményének értékelési rendszerén, különösen a nem formális és az informális tanulás területén. A globalizáció idején a gazdasági versenyképesség fenntartásának záloga az emberi erőforrások maximális kihasználása. Ebben a vonatkozásban merül fel a diplomák, a szakképesítések fontossága, mint olyan jeleké, amelyek a munkáltatók, a civil társadalom számára hordoznak fontos 19

20 információkat. A tanulás megfelelő elismerésének a biztosítása a képzési szolgáltatás lényegi minőségi eleme. A nyitott munkaerőpiac az Unión belül megköveteli, hogy a bizonyítványok ne legyenek helyhez kötve, hanem a tagországok mindegyikében elismertek legyenek. Ez azonban megköveteli egy olyan minőségbiztosítási rendszer létrehozását mindenegyes országban, amely - egy akkreditációs folyamaton keresztül értékeli, monitorozza és megfelelő állami minőségbiztosítási garanciákkal látja el a különböző felnőttképzési formákat 7. A tudás, a tanulás megfelelő módon való igazolása ösztönzőként is funkcionálhat az élethossziglani tanulás elősegítésében, főleg az olyan elbizonytalanodott csoportoknál, mint a tartós munkanélküliek, a munkapiacról kiszoruló egyéb inaktívak. Mindezeken túlmenően, az OECD (2003) külön is kiemeli a korábbi bizonyítványok, képzettségek, tanulási tapasztalatok elismerésének fontosságát. Ezeknek a megelőző tudásoknak a kredit-rendszerű figyelembe vétele segítheti a tanulás folyamatosságát és biztosíthatja a különböző képzési formák szerves egymásra épülését az egyéni életútban. 5) A tanulási lehetőségekről való minőségi információ és tanácsadás biztosítása mindenki számára az életpálya bármely szakaszában. A korábbi időszakokban az iskolai és a munkaerő-piaci életszakaszok egymástól jól elkülönültek: az iskola befejezését követte a munkába állás, amelyet már legfeljebb különböző speciális szakmai képzések tarkítottak. Mára azonban ez megváltozott; globalizálódó korunkban többször is rákényszerülhetünk (munkapiaci) váltásra, amely magától értetődően vonja maga után a tanulás kényszerűségét (vagy lehetőségét). Azt azonban nem mindig könnyű eldöntenünk, hogy mit, hol, hogyan tanuljunk; egyáltalán, hogy mi legyen a következő lépésünk karrierünk tervezésekor. Ebből viszont az következik, hogy a tanulás új korában a létrejövő intézményrendszernek a tanácsadás, az orientálás funkcióját is el kell látnia. Ahogyan arról már korábban is volt szó, a modern tudásalapú társadalmakban a gazdasági versenyképesség fenntartása csak aktív polgárokkal képzelhető el, akik kellő motiváltsággal bírnak ahhoz, hogy egyéni és szakmai fejlődésüket megvalósítsák. Ez viszont azzal jár, hogy az intézményrendszereknek a kínálatiról a keresleti megközelítésre kell áttérniük, és a felhasználók igényeit és szükségleteit kell a középpontba állítaniuk. Azaz, olyan szakemberekre van szükség a felnőttképzés területén (is), akik a megfelelő információk birtokában orientálják, az életpálya-döntések meghozatalához szükséges tanácsokkal látják el az egyéneket. Emellett ezeknek a szakembereknek illetve az őket foglalkoztató intézményeknek a feladata az is, hogy 7 Az OECD jelentésében (2003) a portugál példát (ez az ún. QUALFOR [Programme for Certification of Training Institutions]) emeli ki, mint esetlegesen követendő rendszert a felnőttoktatás minőségének monitorozására és ellenőrzésére. 20

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos A MÁR ALIGHA LEHET EGY ORSZÁG OKTATÁSI-TAJ.'lULASI kaijacltá"ah az jellemezni. Egyes országokban az. képzésen széles értelemben vett intézményes tanulás - a résztvevők számát és a ráfordításokat illetően

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI I. Témaválasztásom indokolása Témaválasztásomat az indokolja, hogy felkeltette az érdeklődésemet,

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben