HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP / HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 6. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

2 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A kiadvány az INTER-STUDIUM - Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel című, TÁMOP / számú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg Szerkesztette: Közreműködött: Dr. Dobos László Nagy István Górász András Bendász Ernő

3 Helyzetkép Magyarország Működik-e szabályozott keretek között felnőttoktatás, amelynek célja az alapfokú iskolai végzettség vagy az érettségi megszerzése? A téma tárgyalásához szükséges definiálni a felnőttek képzésének, továbbképzésének két területét, mert ezeket igen gyakran használják még szakemberek is pontatlanul. A felnőttek képzésének, továbbképzésének két nagy terülte a felnőttoktatás és a felnőttképzés. A felnőttoktatás célja az alapvető műveltség, a szakmai képzésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges végzetség (a 8 évfolyamos általános iskola befejezése, illetve az érettségi) megszerzése. Az évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya alapján a Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot. Ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg. A 1990-es évek végétől az általános iskolák - mint alapfokú iskolák - felnőttoktatási tevékenysége visszaesett. Ez a csökkenés 2000 után még tovább folytatódott. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a fiatalok 96-98%-a a tankötelezettség végéig (18. év betöltése) befejezi az általános iskola nyolcadik osztályát. Jelenleg iskolarendszerű alap és középfokú felnőttoktatás Magyarországon közel 500 intézményben zajlik. Az oktatás nappali tagozatos illetve esti tagozatos tanrendben folyik. A gyakorlatban az iskolarendszerű felnőttoktatás mind alap, mind pedig középfokon a társadalom hátrányos helyzetű csoportjaiból érkezőket kell, hogy oktassa. A résztvevők elsősorban: általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, középfokú képzésben eddig nem részesülők, a középfokú képzésből valamilyen ok miatt kimaradtak, a kedvezőtlen feltételekkel (munkanélküliség, kedvezőtlen oktatási feltételek stb.) sújtott régiókban élők, marginális csoportokból érkezők.

4 Ugyanakkor minden esetben említhető e területeket keresztbe metsző roma-probléma, amely egyéb, speciális szociális és pedagógiai problémákat is felvet 1. A felnőttképzés a szakmai képzettség, a már megszerzett kompetencia és tudás továbbfejlesztésére irányul. Az iskolarendszeren kívüli képzés Magyarországon négyszektorú: Állami intézményhálózat Felnőttképzési vállalkozások Non-profit szervezetek Vállalkozások, állami intézmények belső képzési rendszere A felnőttképzés keretében a középfokú iskolák és elsősorban a szakközépiskolák, szakiskolák azok, akik alapfeladataik ellátása mellett szakmai tanfolyamokkal vagy OKJ-és képzésekkel is megjelentek a képzési-piacon, melyek tudatosan a munkaerő-piaci igények kielégítését szolgálják. Működik-e szabályozott keretek között szakmai képzést, továbbképzést célzó felnőttképzés? Magyarországon a felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv.) alapjain működik az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, valamint a gazdálkodó szervezetek belső szakmai képzései. A törvényi szabályozás keretei között szakmai képzés történik a regionális munkaügyi központokban, a kereskedelmi és ipari kamarák valamint alapítványi és gazdálkodó szervezetek külső képzésiben. Szakmai képzést nyújtanak a felnőttképzés és felnőttoktatási törvény összhangjában, a felnőttképzésben intézményi akkreditációval rendelkező felnőttoktatási intézmények. A felnőttképzési és szakképzési vállalkozások egyre nagyobb szerepet vállalnak a szakmai képzésben, továbbképzésben. A magyarországi felnőttképzés társadalmi funkciójában az 1990-es évektől lényeges változás történt: a pótló általános és középiskolai végzettség megszerzését célzó funkció radikálisan csökkent, helyébe a permanens szakképzés lépett a piaci igényeket fokozatosan kielégítve. Milyen jogszabályi keretei vannak a felnőttképzés folytatásának? Az elmúlt közel két évtizedes társadalmi gazdasági fejlődés és átalakulás óriási változást hozott a felnőttképzés területén. A humánerőforrás fejlesztés megsegítésére (európai és hazai hatások következményeként) a Magyar Országgyűlés és a kormányzat Mayer József : Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára: válasz a kihívásokra Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

5 óta több mint kettőszáz új törvényt, kormány és miniszteri rendeletet alkotott, amelyek közvetlenül, vagy közvetve érintették a felnőttek és a fiatalok szakmai képzését: Az oktatáshoz képzéshez való hozzáférés fundamentumát a többször módosított évi XX. Tv, a Magyar Köztársaság Alkotmánya biztosítja évben lépett hatályba a közoktatási, szakképzési, felnőttképzési törvény, melyek és években módosításra került. A változások a munkaerő-piaci igények, szükségletek - új kihívások elé állították a képzési színterek szereplőit, melynek következményeként a szervezett tanulás követelménye kiterjedt az egész életre és a felnőttképzés előtérbe került. A magyar jogrendszer az állampolgárok számára is átlátható keretszabályozást hozott létre a évi CI. tv., a felnőttképzési törvény megjelenésével. A felnőttképzésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei biztosítják Magyarországon a képzési kereteket, feltételeket, követelményeket és a minőséget. A törvényt 2004-ben és 2009ben a minőségi szakképzés színvonalának emelése érdekében jelentős mértékben módosították. Hogyan változott az aránya a felnőttképzésben a szakmai képzésnek az összes képzéshez viszonyítva az elmúlt 10 évben (lehetőleg adatok alapján, ha az nem áll rendelkezésre, akkor tendencia)? A foglalkoztattak körében növekedett, és várhatóan tovább növekszik a legalább középfokú szakmai végzettséggel rendelkezők aránya. A magyar piacgazdaságban olyan tevékenyégi és termékszerkezeti változások következtek be, amelyek képzettebb munkaerőt igényelnek. Külön kiemelkednek ezen belül is a szolgáltató szféra valamint a fejlettebb technológiákkal és tudásalapon működő ágazatok. Magyarország népessége (KSH) 2001 elején 10millió 200ezer fő volt, várható létszám év elején 9millió 720 ezer fő lesz. Az elmúlt 10 évben lecsökkent az általános iskolában tanulók és a szakmunkásképzésben resztvevők száma, a létszámcsökkenés ellenére viszont nőtt az érettségit adó középfokú intézményekben (szakközépiskola-gimnázium) tanulók száma. Melyek a felnőttképzést folytató intézményekkel szemben támasztott speciális (akkreditációs) követelmények? A felnőttképzésről szóló törvény az alábbiak szerint deklarálja Magyarországon az intézmény akkreditáció fogalmát: a felnőttképzési intézményben folytatott képzési tananyagok fejlesztés, oktatás, képzés, intézkedés és felnőttképzési szolgáltató tevékenységeknek, az intézményi irányítási, döntés folyamatok

6 hatályázottságának vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése. Az akkreditáció legfontosabb követelményei: nyilvántartásba vételi tanúsítvány 2 megléte, jóváhagyott, önértékelés alapján készített képzésfejlesztési terv, rendszeresen folytatott felnőttképzési tevékenység, felnőttképzési szolgáltatások minőségpolitika minőségirányítási rendszer, önértékelési rendszer, képzési folyamatokhoz szükséges személyi- tárgyi feltételek, szabályozott intézményirányítási és döntési folyamat, vevőszolgálati és panaszkezelési rendszer. Az akkreditált felnőttképzési intézmény akkreditációjának megújításához, ill. új akkreditációs kérelemhez július 1-jétől végrehajtott akkreditált programmal is kell rendelkezni. Melyek a felnőttképzési programokkal szemben támasztott speciális (akkreditációs) követelmények? A program akkreditáció fogalma a felnőttképzési törvény alapján: a képzési céloknak való megfelelés, különös tekintettel a munkaerőpiaci szükségességre, az életminőség javítására, a megvalósíthatóság, továbbá a képzés tartalmi elemeinek és a pedagógiai-andragógiai követelményeknek való megfelelés vizsgálata és a minőség szempontjából történő hitelesítése. A programakkreditáció követelményei: a törvénynek, rendeletnek való megfelelés, a képzés megnevezése azonos a felnőttképzési intézmény nyilvántartásában szereplő megnevezéssel, képzési cél egyértelmű meghatározása, a képzési módszerek megfelelnek a célcsoportnak, a képzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. Továbbá a képzés egységeinek moduljainak - részcéljai megegyeznek a képzés céljaival, meghatározottak a képzésbe való bekapcsolódás feltételei, a készségek, képességek, kompetenciák alkalmasak a követelmények teljesítésére, értékelési rendszer alkalmas a követelmények mérésére. Lehetőség van az előzetes tudásszint beszámítására, hozzáférhető módon biztosított a képzéshez szükséges anyagok, segédanyagok, szakirodalom, meghatározott a képzés elvégzését igazoló okirat kiadásának feltétele, a program tartalmazza a képzésben résztvevők elégedettségére, eredményességére vonatkozó információk gyűjtésének formáit. 2 A képzőintézményeknek a Regionális Munkaügyi Központokban kell nyilvántartásba vetetni az intézményt és a képzési programokat.

7 A felnőttképzés során mennyire és hogyan lehet figyelembe venni az előzetes tanulmányok során már tanult elemeket? Az egyre inkább differenciálódó képzési szükségletek nélkülözhetetlenné teszik a megelőző tudás/kompetenciaméréseket és az erre épülő moduláris képzési programok alkalmazását. Különösen fontos az előzetes tudásszint mérése az egyre differenciálódó felnőttképzés területein. Az előzetes tudás/kompetenciamérés a felnőttképzési intézmény részéről kötelező szolgáltatási elem, a résztvevő részéről önkéntes. Csaknem minden felnőttképzés megkezdésének feltétele bizonyos szintű előzetes tudás, mely valamilyen végzettséghez kötött. Lehetőség van egyes tantárgyak, modulok, vizsgarészek teljesítése alóli mentesítésre is, természetesen megfelelő írásos dokumentumok benyújtásával (pl.: adott tantárgy tematika leckekönyv). A magyar felnőttképzés kompetencia alapú modul rendszerre épül, mely megkönnyíti az előképzettség figyelembevételét és beszámítását a követelményrendszer teljesítésébe. A kompetencia mérés lehetséges módszerei: írásban (valaminek az elkészítése), szóban (szóbeli feladatok, célzott beszélgetések), gyakorlati feladatok (valaminek az elkészítése), komplex formában (írásbeli+szóbeli/gyakorlat). Kiegészül-e a felnőttképzés speciális szolgáltatási elemekkel (pl. képzési tanácsadás, előzetes tudásszint mérés)? A felnőttképzési törvény valamint a 24/2004 (VI.22) FMM rendelet és módosításai részletesen és konkrétan megfogalmazza, hogy a felnőttképzésben akkreditált intézményeknek a képzéshez kapcsolódóan milyen felnőttképzési szolgáltatásokat kell nyújtani: előzetes tudásszint mérés, pályaorientációs és korrekciós tanácsadás, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, álláskeresési technikák, A felnőttképzési szolgáltatások folytatása során is kiemelt feladat a minőség biztosítása, a résztvevők elégedettségének folyamatos mérése, az eredmények visszacsatolása, a folyamatok javítása. Az alapvető felnőttképzési folyamatokat és szolgáltatásokat kiegészíti: a programfejlesztés, a tananyagfejlesztés, a vevőszolgálat, panaszkezelés, és a vizsgaszervezés.

8 A felnőtteknek szerveződő szakmai képzések esetében mennyire lehet figyelembe venni a megrendelő (munkáltató) speciális képzési igényeit? A 24/2004 (VI.22) FMM rendelet és módosításai alapján a képzés iránt érdeklődő, illetve a képzésben résztvevő személyek érdekében a felnőttképzést folytató intézménynek szükséges működtetni un. vevőszolgálatot. A vevőszolgálat szolgáltatásokat biztosít a piac szereplői felé (potenciális résztvevők, munkaadók, oktatók és felnőttképzési intézmények) az értékesítés hatékonysága érdekében. Alapvető, hogy a vevő (cég, munkáltató, munkavállaló, a képzésben résztvevő) szükségleteit, igényeit a munkaerő-piaci követelményeket a vevőszolgálat regisztrálja és továbbítsa a képzést előkészítő, tananyagíró és oktatói teamhez. Alapkövetelmény a hazai felnőttképzésben, hogy a vevőkkel, a képzésben résztvevőkkel, a csoportos és egyéni ügyfelekkel szervezett és kölcsönös kapcsolat alakuljon ki, és tartósan fennmaradjon. A felnőttképzést folytató intézmények rendszeres piackutatást végeznek, mely alapján felmérik, hogy a vevő milyen terméket szeretne, milyen tartalommal, milyen időintervallumban, beosztásban, hol és hogyan kívánja a képzési szolgáltatást igénybe venni. A felnőttképzést folytató intézmények a felmérések piaci információk, ill. személyi és tárgyi feltételeik alapján képzési kínálatot állítanak össze, és azt kommunikálják. Lehetőséget biztosítanak a speciális igények kielégítésére, illetve a fogyatékkal élők képzésbe történő bevonására. Milyen a finanszírozása a felnőttképzésnek (normatív támogatás, pályázat)? A felnőttképzés finanszírozása alapvetően négy forrásból valósulhat meg: Állami finanszírozással Pályázati forrásból (ami részben szintén állami részben az Európai Unió támogatása) A foglalkoztatók finanszírozásával A résztvevők költségvállalásával A gyakorlatban ezek az elemek egy képzésben egyszerre is előfordulhatnak, például a foglalkoztató önrésze mellet pályázati támogatás is megjelenik. A felnőttképzés állami finanszírozása A felnőttképzés finanszírozásának állami forrásainak egy részét a Magyar Köztársaság központi költségvetése biztosítja. A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási, fejlesztési és képzési alaprésze terhére a regionális képző központok kapnak keretet elsősorban hátrányos helyzetű csoportok (szakmai képzettséggel

9 nem rendelkezők, elavult szakmával rendelkezők, pályakezdő munkanélküliek) képzésére. Pályázati források Az Új Magyarország Fejlesztési terv (UMF) közötti időszakban a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program), TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program), ÉMOP (Észak- Magyarországi Operatív Program) programjai segítségével támogatja a felnőttképzés tárgyi-személyi, tartalmi, szervezeti kereteinek fejlesztését. A foglalkoztatók finanszírozásával A munkáltatóknak szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettségük van (a foglalkoztatottak bértömegével arányosan), amelynek egy részét felhasználhatja saját dolgozóik képzésére. A felnőttképzésről szóló hatályos törvény alapján felnőttképzési normatív támogatás kizárólag akkreditált és külön jogszabályokban meghatározottak szerint a minisztériummal a felnőttképzési támogatásról szóló megállapodást kötött, felnőttképzést folytató intézmény részesülhet. A szakképzési hozzájárulás célja az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész felhasználásának célja a nemzetgazdaság által igényelt korszerűen képzett gyakorlati szakemberek számának növelése, szakképzettségük továbbfejlesztése. A képzésre jelentkezők milyen támogatást vehetnek igénybe? Állami foglalkoztatási szervek (munkaügyi központok, regionális képzési központok) Foglalkoztatás politikai programok Munkaerő-piaci Alap krízis része Új Magyarország Fejlesztési terv operatív programjai (TÁMOP, TIOP, ÉMOP stb.) A munkáltatók vállalják a képzés költségeit a munkavállalók képzése estén. Fogyatékkal élők részére állami normatíva. Köztisztviselők, közalkalmazottak központi költségvetési normatíva Milyen tendencia várható a következő években a felnőttképzés szakmai összetételében és volumenében? A Magyar Köztárság foglalkoztatási szerkezet változásának jellemzője, hogy növekszik a magasabban kvalifikált munkaerő iránti piaci kereslet. Ezt tükrözi az is, hogy nő a magasabb iskolai végzettségű munkavállalók száma, illetve, hogy nagy (nő) az eltérés

10 foglalkoztatottak és a munkanélküliek, illetve az inaktívak képzettségi struktúrája között. A foglalkozások FEOR megnevezése (Foglalkozások Egységesített, Országos Rendszere) időről-időre változik a tényleges munkaerő-piaci, munkaköri változások, folyamatok függvényében. A foglalkozások struktúrájában nő a szolgáltatási típusú foglalkozások száma. Az EU országokban jelenlegi arányok: Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás 25% 20-30% 65-75% Magyarországon az ágazati átrendeződés megkezdődött. Hazánkban az EU átlaghoz képest a szolgáltatási szektorban ez 10-15%-al alacsonyabb, így a mezőgazdaságban és az iparban foglalkoztatottak aránya még nagyobb. A évesek tanulási tevékenységben résztvevők aránya (MTA Magyar Tudományos Akadémia - Közgazdaságtudomány 2008) egységben: Magyarország: 6,0% Ausztria: 7,9% Dánia: 18,9% Görögország: 3,7% Hollandia: 16,5% Olaszország: 4,7% Spanyolország: 5,8% Svédország: 34,2% Csehország: 5,4% Szlovákia: 4,8% Szlovénia: 15,1% Lengyelország: 5,0% EU 15-ök átlaga: 9,7% EU 25-ö átlaga: 9,0% Az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők aránya korcsoportok szerint (év): átlag 4,3% 26,1% 34,1% 30,9% 13,8% 4,3% 13,9% Egyéb a szempontrendszeren kívüli - információk a témával kapcsolatban: Munkaerő-piaci szolgáltatások és intézményeik: Állami Foglalkoztatási Szolgálat ÁFSZ A Regionális Munkaügyi Központok A pályaválasztást elősegítő feladataik: Preventív tájékoztatás (nevelési oktatói intézmények) Pályatanácsadás 18 éven felülieknek Pályaválasztási kiállítások szervezése iskoláknak, felnőtteknek

11 Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) Rehabilitációs Információs Centrum (speciális tanácsadás) E-pálya, országos szinten működő pályaorientációs honlap Képzési adatbázisnak működtetése Életpálya tervezésépítés tanuló és felnőttkorban. Az adott témára vonatkozó SWOT analízis: Felnőttképzés ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK - Felnőttképzés jogi szabályzása - Felnőttképzés intézményrendszerének kialakítása és működtetése - Felnőttképzés államilag biztosított finanszírozása - Felnőttképzési intézmények személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása - Felnőttképzés minőségbiztosítása - Felnőttképzés iránti társadalmi érdeklődés növekedése LEHETŐSÉGEK - A globalizáció, a tudásalapú társadalom, a szakmai minőség követelmény ésszerű kihasználása - A jelenleg kevésbé bevont célpontok felkutatása, motiválása: időskorúak (50-75-ig), hátrányos helyzetű csoportok (romák, fogyatékkal élők, egészségkárosodottak, rokkantak) - A munkáltatókkal, a munkaerőpiac igényeivel való konkrét gyakorlati kapcsolatok erősítése - Az andragógia képzés kiszélesítése, képző intézmények munkatársai részére kötelező feltétel - A felnőttképzés speciális módszereinek gyakorlati megvalósítása - A felnőttképzési kutatások bővítése - A jogi harmonizáció részbeni elmaradása, joghézagok (felnőttképzés felnőttoktatás) - Az állami finanszírozás mértékének évenkénti változásai bizonytalanságot okoznak - Az alacsony iskolai végzettségűek motiválatlansága bevonásuk nehézségei - A munkaerő-piaci igények, és a felnőttképzési programok egymásra épültségének hiánya (kivéve a rövid idejű képzések esetén) VESZÉLYEK - A felnőttképzési intézmények számának gyors növekedése, a személyi-tárgyi feltételek hiánya. - A felnőttképzési programakkreditáció (FAT) és az ágazati szakmai programakkreditációk (pl.: NSZFI, ETI, OKM, pedagógus, köztisztviselők) közötti jogharmonizáció hiánya - A képzési támogatási források csökkentése, - A képzésben részt vettek munkaerőpiaci elhelyezkedésének bizonytalanságai - A felnőttképzést végző oktatók felnőttképzési módszertani kultúrájának hiánya

Felnőttképzési programok akkreditációja

Felnőttképzési programok akkreditációja Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI 2007. december 13-15. 1 Főbb témáink Felnőttképzés értelmezése Felnőttképzési jogosultság Felnőttképzési program terve OKJ-s képzések a felnőttképzésben Felnőttképzési

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V 2010 I. BEVEZETÉS Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt Build Up Skills Hungary projekt II. konferencia Budapest, 2013. március 8. Alapinformációk

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 2003. évi CVI. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 1. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. -a (1) bekezdésének b) pontja a következő

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A jogszabályok hierarchiája

A jogszabályok hierarchiája A felnőttképzés törvényi szabályozása Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A felnőttképzés területét érintő fontosabb jogszabályok 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről 2001.

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 356/2008.(XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Államháztartási szakfeladatrendi besorolás (Alapító Okirat melléklete) 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint a Közalapítvány felnőttképzési szakemberei elkészítették a 2010. évi Éves Képzési Tervet. A törvény 15.. (1) értelmében az Éves Képzési

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály A Felnőttképzés aktualitásai Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Intézmény-, és programakkreditáció követelménye

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben Váradi Antal szakmai főtanácsadó 4. elearning Fórum 2004. június 16. Informatikai és hírközlési szakképzés jelenlegi legfontosabb feladatai Az IHM - 2004.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény változásai Tanulószerződés már a 9. évfolyamon

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAPOLITIKAI CÉLOK A SZAKKÉPZÉSBEN Kereslet-orientált szakképzés kialakítása: Átlátható, finanszírozható intézményrendszer

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum: Üzleti reggeli Gödöllőn Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő 2013. október 25. Rendszerszintű változások

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben