TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005

2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték: Dr. Drexlerné Solymos Mária Dr. Kállayné Őry Csilla Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2005 Felelős kiadó: Vízvári László főigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 3 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 A továbbképzési füzet célja 4 A tananyag moduljai 4 1. A szakképzés helye a képzési rendszerben 6 A tananyag célja 6 Követelmények 6 Fogalomgyűjtemény 6 Tananyag 8 Összefoglalás 20 Kérdések, feladatok Szakképzési rendszerek és jellemzőik 21 A tananyag célja 21 Követelmények 21 Fogalomgyűjtemény 21 Tananyag 22 Összefoglalás 28 Kérdések, feladatok Az Európai Unió hatása az egészségügyi szakképzésünkre 29 A tananyag célja 29 Követelmények 29 Fogalomgyűjtemény 29 Tananyag 30 Összefoglalás 38 Kérdések, feladatok 40 Mellékletek sz. melléklet: OKÉV címlista sz. melléklet: Régiós központok sz. melléklet: Táblázat az EU-s irányelvekről sz. melléklet: Felhasznált irodalom Internetes segédeszközök 46

4 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 4 BEVEZETŐ Engedje meg, hogy szeretettel üdvözöljük egy nem könnyű, de annál érdekesebb terület világában. Ez a továbbképzési füzet elsősorban szakértők, szaktanácsadók, szakoktatók és a szakképzés iránt érdeklődők részére készült. A szakképzés kapcsolatban van a közoktatással és a felsőoktatással. Ezek a kapcsolódások adják a szakképzésbe belépés feltételeit, illetve lehetőséget a felsőoktatásba való átlépésre, beszámítva a szakképzésben megszerzett tudást. Tehát a rendszer ismerete elengedhetetlen a képzésekben eligazodni akaró embernek, legyen pedagógus, vagy diák. Az Európai Uniós tagságunk új lehetőségeket biztosít a szakmai képzések vonatkozásában. Kiadványunkban röviden és közérthetően ismertetjük az Európai Uniót, főbb intézményeit, a közösségi jog eszközeit. Részletesebben foglalkozunk az egészségügyi szakképesítések Európai Unióban történő elismerésével és kiemeljük az egészségügyi szakképzésre gyakorolt hatásokat. Reméljük, hogy hasznosan forgatják kiadványunkat! A TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZET CÉLJA A kiadvány célja, megismertetni az érdeklődőket a magyarországi képzési rendszerrel és azon belül elsősorban a szakképzés rendszerével. Összehasonlítási lehetőséget teremteni a szakképzési rendszerek néhány sajátos típusával, megvizsgálva azok előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságait. Megvizsgálni, milyen hatással volt az egészségügyi szakképzésekre az Európai Uniós (EU) csatlakozásunk, milyen közérdekű ismeretek szükségesek a napjainkban megújuló szakképzési rendszerünkben való eligazodáshoz. A TANANYAG MODULJAI A szakképzés rendszere A szakképzés helye a képzési rendszerben Szakképzési rendszerek és jellemzőik Az EU hatása az egészségügyi szakképzésünkre

5 5 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE A tananyagban talál néhány ikont, amelyek értelmezéséhez e néhány mondat szolgál segítségül: Probléma felvetés, vagy kérdés. Az ismeretek gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A probléma lehetséges megoldása. Válasz a feltett kérdésre. Figyelem! Ezt a feladatot oldja meg, megkönnyíti az anyag megértését! Megérdemel egy kis pihenést. Az ilyen téglalapokban hasznos gyakorlati tanácsokat, vagy példákat olvashat. Érdemes figyelnie rájuk!

6 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 6 1. MODUL A SZAKKÉPZÉS HELYE A KÉPZÉSI RENDSZERBEN (AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉS RENDSZERE) A TANANYAG CÉLJA Feigl Ágnes Segíteni a szakképzés bármely területén tevékenykedő személy tájékozódását a szakképzés rendszerében. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: ismertetni a szakképzés helyét a képzési rendszerben, értelmezni a szakképzést meghatározó legfontosabb törvényeket, rendeleteket, ismertetni a szakképzés irányítási rendszerét, a szakképzés intézményeit, tájékozódni a szakképzést szabályozó dokumentumokban, igénybe venni a pedagógiai szolgáltatásokat. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Előzetes szakmai gyakorlat A szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott munkaterületen, munkakörben korábban megszerzett gyakorlat, amelynek időtartamát a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. Iskolai rendszerű szakképzés A közoktatási illetve felsőoktatási törvényekben definiált intézményekben, az intézménnyel tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban lévő tanulók, hallgatók jogszabályokban meghatározott kötöttségek mellett végzett formális (szervezett és meghatározott kimenetű) képzése. Tanulói jogviszony Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 10 -ban foglaltak megilletik a tanulót, az adott középfokú oktatási intézménybe történő beiratkozástól (a tanulói jogviszony létesítésétől) a tanuló kiírásáig, vagyis a tanulói jogviszonyának megszűnéséig. Iskolarendszeren kívüli szakképzés Formális (szervezett és meghatározott kimenetű) képzés, mely szerződésen alapuló szolgáltatásként valósul meg. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés. Kerettanterv Tartalmazza a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a nevelés-oktatás meghatározott kötelező és közös követelményeit; az iskolák helyi nevelési-oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag elsajátítására, a követelmények teljesítésére rendelkezésre álló időkeretet, a tanuló részére egy tanítási napra előírható tanórai foglalkozások számát; a nemzeti,

7 7 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban részt vevő iskoláknak a kisebbségi nevelésoktatás tartalmi követelményeit. Központi oktatási program (tanterv) Miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez. Helyi oktatási program (tanterv) A kerettanterv alapján adott iskola által készített oktatási program. Országos Képzési Jegyzék Az állam által elismert szakképesítések jegyzéke. Tartalmazza a szakképesítés azonosító számát, megnevezését, a hozzárendelt FEOR számot, a szakképesítések körét, a szakmacsoport számát, a jegyzékbe kerülés évét, a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítéseket, a képzés maximális időtartamát, ezen belül a szakképzési évfolyamok számát vagy az óraszámot, az elmélet arányát százalékban és a gyakorlat arányát százalékban, a mestervizsga szervezésére feljogosított kamarát, valamint a szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított minisztert. Országos szakmai szakértői névjegyzék Szakcsoportonként tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét és munkahelyét, akik a nevelési-oktatási intézményben szakmai ellenőrzésben való közreműködésre és más szakértői tevékenységre jogosultak. A szakmai szakértői névjegyzéket a szakképesítésért felelős miniszter készíti el és adja ki, vagy az általa feljogosított intézmény. Országos szakmai vizsgáztatási névjegyzék Szakképesítésenként tartalmazza azok adatait, vizsgaelnöki megbízást kaphatnak. Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket a szakképesítésért felelős miniszter készíti el és adja ki. Szakiskola A szakiskolának meghatározott kivétellel kilencedik-tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van. A kilencedik-tizedik évfolyamon az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik, továbbá elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szolgáló pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás is folyhat. A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében a szakmai és vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. Szakközépiskola A szakközépiskolának meghatározott kivétellel érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A szakmai vizsgára felkészítő, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg.

8 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 8 Szakképesítés szintje A szakképesítés nyolcjegyű azonosító számának első két számjegye. Függ az iskolai és szakmai előképzettségtől, valamint a munkakörben ellátandó tevékenység jellegétől (ISCED). Szakmai alapképzés A szakképesítés megszerzésére felkészítő folyamat azon része, amely azonos szakmacsoportba tartozó szakképesítések közös szakmai ismeretei megszerzésére irányul. Szakmacsoportok A munkamegosztástól és a technikai fejlettségtől függő, azonos technológiai folyamatokon, tevékenységeken alapuló szakképesítések összessége. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések 21 szakmacsoportba kerültek besorolásra. Szakmacsoportos alapozó oktatás A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. Szakmai és vizsgakövetelmény A szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum. Szakmai vizsga Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére szervezett állami vizsga. Szintvizsga A szakmai és vizsgakövetelményben előírt vizsga, amelyet a gyakorlati képzés szervezője annak mérésére szervez, hogy tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. TANANYAG A szakképzés helye a képzési rendszerben több oldalról is megközelíthető. A közoktatási törvény kínálja a kiindulási pontot egyrészt azért, mert meghatározója a jelenlegi képzési struktúrának, másrészt a törvény felépítése folytán irányadó valamennyi képzéssel kapcsolatban felmerülő kérdésben. A törvény főbb területei egyben bemutatják a közoktatás struktúráját és a szakképzés helyét a rendszerben. Az ország dolgai a parlamentben dőlnek el. Az oktatással kapcsolatos, országos szintű döntések is itt születnek, melyek előkészítése és végrehajtása az Oktatási Minisztérium feladata (az irányítás I. szintje). Ezek megvalósítása az un. háttérintézmények segítségével történik. A legátfogóbb szabályozás országos szintű, ennek irányítási feladatait az oktatási miniszter látja el, melyek a következők: - a közoktatási törvényben részletezett teendők (melyek megvalósításához az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontok (OKÉV) járulnak hozzá) (1. számú melléklet)

9 9 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE - a Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészével kapcsolatos meghatározott feladatok - a szakképesítésért felelős miniszterrel együtt az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) folyamatos fejlesztésére és korszerűsítésére szakmacsoportonkénti bizottságokat hoz létre, melyek legalább három évenként szükség esetén javaslatot tesznek a módosítására. Az oktatási miniszter az iskolarendszeren kívüli szakképzést érintő bizonyos kérdésekben hatáskörét a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben gyakorolja. Az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként működik a szakképzés érdekében a Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI), míg a felnőttképzés terén a Nemzeti Felnőttképzési Intézetet (NFI). A szakképzést érintő feladatok az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartoznak, ezek megvalósításában meghatározott kompetenciával vesznek részt a szakképesítésért felelős miniszterek. A szakképzés irányítása a szaktárcák feladata. (Az egészségügyi képzések viszonylatában a szakmai pedagógiai szolgáltatásokat az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) látja el.) Nemzeti Szakképzési Intézet legfontosabb feladatai: a magyarországi szakképzés támogatása: a szakképzés tartalmi fejlesztése, az állam által elismert szakképesítések folyamatos fejlesztése, a képesítési követelmények hazai és nemzetközi összehangolása, az országos szaktanácsadás, a pedagógusok szakmai továbbképzésének szervezése, központi kutatás és koordinálás fejlesztő-szolgáltatás. Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felnőttképzési Akkreditáló Testületet feladatai: a felnőttképzési programok akkreditálása ellátja a felnőttképzési tevékenység szakmai, módszertani fejlesztését ellátja a felnőttképzési fejlesztési feladatokat felnőttképzésre vonatkozó szakmai dokumentációkat hoz létre és gondoskodik azok folyamatos fejlesztéséről gondoskodik a felnőttképzés, a közoktatás, a felsőoktatás illetve a közművelődés közötti kapcsolatok erősítéséről. A szakképzés irányítása a szaktárcák hatáskörébe tartozik (az irányítás II. szintje). Az irányítás harmadik szintje az általános szabályozás egyes részleteire terjed ki, illetve egyes tárcaszintű feladatok előkészítésére. Jogszabályi háttér A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény A szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény

10 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 10 A gazdasági kamarákról szóló módosított évi CXXI. törvény A többször módosított évi CI. törvény a felnőttképzésről 10/2003. (IV. 28.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet Az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosításáról 13/2005.(IV. 21.) EüM rendelet a szakképesítésért felelős szakminiszter által kijelölt 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 1. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK A Magyar Köztársaság Alkotmányában deklarált jogokat részletesen és egységes szerkezetbe foglaltan szabályozza a közoktatásban a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, szakképzésben a Szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény, a felsőoktatásban a Felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény, a felnőttképzésben a Felnőttképzésről szóló évi CI. törvény. Az iskolai nevelés oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a vizsgák rendjét a közoktatásról szóló törvény alapvizsgára és az érettségi vizsgára vonatkozó előírásai szabályozzák. A közoktatásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a közoktatás szakmailag önálló nevelési oktatási intézményei az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok kiadására jogosult iskolák KÖZOKTATÁS A közoktatási törvény az alapvető dokumentum, amely a közoktatás rendszerében pontosan körülhatárolja a közoktatás intézményei között a szakképzés helyét. A közoktatás intézményei a) óvoda; b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola; e) alapfokú művészetoktatási intézmény; f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; g) diákotthon és kollégium.

11 11 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE A szakképzést megelőző iskolai rendszerű képzés: A Magyar Köztársaságban minden gyermek tanköteles. Jelenleg a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető. A tankötelezettség az általános iskolában és az ötödik évfolyamtól kezdődően gimnáziumban és szakiskolában is teljesíthető. Az iskolai nevelés oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza csak az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz lezárása után indul. Így a tanulók csak a 10. évfolyam elvégzését követően, ill. a középiskolát lezáró érettségi vizsga után kezdhetik el a szakképzési szakaszban tanulmányaikat. Jelenleg az iskolák az intézményben folyó nevelési oktatási tevékenységüket felülvizsgált, a fenntartójuk által jóváhagyott pedagógiai programjuk alapján végzik. A megszerzett ismeretek elismerésére, a tanulási folyamatok lezárására a jogszabályok szerint vizsgák szolgálnak. A sikeres vizsgázók részére az előírt okmányokat kiállítják. Vizsga A képzés és a vizsga szempontjából megkülönböztetünk: a tankötelezettség miatti általánosan művelő képzést (az alapműveltségi vizsga alapján kiállított bizonyítvány az általános műveltséget megalapozó ismeretek, készségek, képességek elsajátítását tanúsítja), valamint középiskolai végzettséget tanúsító érettségi bizonyítványt, amely felsőoktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. Az általános műveltséget adó képzésekre épülhet rá: az iskolai rendszerű szakképzés, valamint az iskolai rendszerű felnőtt szakképzés, ill. az iskolarendszeren kívüli szakképzés. Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések megszerzésére szervezett szakmai vizsga állami vizsga SZAKKÉPZÉS A szakképzés az egyes állam által elismert szakképesítések szakmai alapozása, később szakmai képzése során valósul meg. Célja valamely munkakör betöltésére való felkészítés, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátíttatása. Annak érdekében, hogy a magyarországi szakképzés igazodjon a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió közösségi vívmányaihoz, évi LXXVI. törvény a szakképzésről az alábbiak szerint rendelkezik a fejlődést segítő szakképzési rendszer működtetése érdekében. A Szakképzési Törvény (2003. évi XXIX. törvénnyel módosított évi LXXVI. törvény) részletesen szabályozza: a szakképzés irányítási rendszerét, ezen belül az NSZI (Nemzeti Szakképzési Intézet), a gazdasági kamarák és az Országos Szakképzési Tanács (OSZT) feladatait; a szakképzés intézményeit;

12 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 12 a szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) tartalmát; a szakmai vizsgákkal kapcsolatos teendőket; az iskolai rendszerű képzést; az iskolarendszeren kívüli szakképzést. 2. IRÁNYÍTÁSI SZINTEK: I. országos szintű irányítás (OM) II. ágazati irányítás (pl.: EüM) A törvényeket az un. ágazati jogszabályok egészítik ki, az egészségügyi miniszter rendeleteiben szabályozza az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, valamint működteti döntés-előkészítő és módszertani háttérintézményét, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet (ETI). Az ETI feladatai: iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzések szakmai intézményeként működik, ennek keretében iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzést folytat iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzések tekintetében szakmai vizsgát szervez iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésekhez jóváhagyásra és kiadásra előkészíti az egyes szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeit és végzi azok folyamatos szakmai és pedagógiai felülvizsgálatát, indokolt esetben javaslatot tesz azok korrekciójára az egészségügyi szakképzésekhez (államilag elismert, illetve el nem ismert) központi programokat és helyi tanterveket készít, más képzést szervezők részére terjeszti azokat szakmai feladataival összefüggésben szakirányú dokumentációs és könyvtári szolgáltatást nyújt az egységes szakképesítési követelmény biztosítása céljából a Titkos Ügyirat kezelés (TÜK) szabályai szerint elkészítteti, sokszorosítja, és az érdekeltekhez eljuttatja a szakmai vizsgákhoz és az országos Szakmai Versenyekhez szükséges feladatlapokat a központi oktatási programban rögzített belső és külső mérésekhez, a kétszintű érettségihez elkészíti az írásbeli mérések mérőeszközeit, azokat sokszorosítja és a TÜK szabályai szerint eljuttatja a képzésszervezőkhöz az Egészségügyi Minisztérium által biztosított forrásból jogszabály előírásainak megfelelően pályázatot ír ki a szakképzés és továbbképzés támogatására az egészségügyi szakképesítések tekintetében ellátja az Országos Szakértői Névjegyzékkel, valamint az Országos Vizsgáztatási Névjegyzékkel kapcsolatos feladatokat

13 13 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE közreműködik az egészségügyi szakképzések, szakképesítések elismerése tekintetében az Egészségügyi Minisztérium által koordinált EU integrációval is összefüggő feladatok ellátásában nemzetközi szakmai kapcsolatokat teremt, illetve együttműködési megállapodást köt a hasonló feladatokat ellátó külföldi intézményekkel kutató, fejlesztő tevékenységet végez az egészségügyi szakképzések, valamint az ápolás területén az egészségügyi intézmények ápolási szolgálataival együttműködve információs és szakmai lapot működtet. 3. A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI: A szakképzés megvalósulhat: iskolai rendszerű képzésben, iskolarendszeren kívüli képzésben Iskolai rendszerű szakképzés Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ben meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a szakmai tantárgyak, tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. A szakmai elméleti képzés csak szakképző iskolában, illetőleg felsőfokú szakképzés esetén felsőoktatási intézményben is folyhat. A gyakorlati képzés minden olyan gyakorlóhelyen megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés előírt feltételei biztosítottak. A gyakorlati képzés szervezője a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez. A szintvizsga előkészítésében és megszervezésében az illetékes szakmai szervezetek, továbbá a szakképző iskola képviselője együttműködve vesznek részt. A szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a tanuló számára az első és a második szakképesítés megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés a közoktatási törvény rendelkezései alapján ingyenes. (A tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti: a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhatodik, b) tíz évfolyamos általános iskola esetén a tizennyolcadik, c) középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik életévét. Az iskolai rendszerű szakképzés intézményei Szakiskola A szakiskolának kilencedik-tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott számú szakképzési évfolyama van. A kilencedik-tizedik évfolyamon a szakiskolai kerettantervek alapján, az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik; továbbá elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szolgáló pályaorientáció, valamint szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás.

14 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 14 A szakképzési évfolyamokon - az OKJ-ben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében - a szakmai és vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. Szakközépiskola Érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően - az OKJ szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat a szakközépiskolai kerettantervek alapján. Az iskolai rendszerű szakképzés dokumentumai Az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon Nemzeti Alaptanterv (kerettantervek) A szakképzési évfolyamokon Országos Képzési Jegyzék szakmai és vizsgakövetelmények központi oktatási programok Országos Képzési Jegyzék Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez a szakmai követelményeket, az elméleti képzés idejét és a gyakorlati képzés helyszíneit, idejét, az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és működését biztosító szakmai és vizsgakövetelményt kell előírni. A szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK) a következő lényeges elemeket tartalmazza: szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot, képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, a pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket, valamint az előírt gyakorlatot, a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések felsorolását, a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés időtartamát, a maximális óraszámot, az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát, a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga (a továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetőségét, a szakképesítés szakmai követelményeit, a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket: o a szakmai vizsgára bocsátás feltételeit, o a szakmai vizsga részeit és tantárgyait, o a vizsgarészek, -tantárgyak alóli felmentés feltételeit, o a köztes vizsga beszámíthatóságát, a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjait.

15 15 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként a szakmai tantárgyak központi programja (tanterve) szerinti képzési programot kell kidolgozni. A szakmai program tartalmazza a tanítási év során szervezett évközi összefüggő gyakorlati képzés időtartamát is. A szakmai tantárgyak oktatása a Központi Oktatási Program (KOP) alapján készült helyi szakmai program szerint folyik. A központi oktatási programok tartalma: I. fejezet: általános irányelvek a képzés megszervezéséhez a képzés jogi szabályozása, a képzésbe lépés feltételei, a képzés személyi és tárgyi feltételei, a képzés szakmai és vizsgakövetelményei, a képzés óraterve, vizsgarendje. II. fejezet: a modulok/tantárgyak oktatási programja a szakmai tantárgyak központi programjai, a program célja, követelmények, tananyag, a tantárgy témáinak kapcsolata más tantárgyak témáival, az értékelés módja. III. fejezet: mellékletek a képzés és a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó ajánlások, a tárgyi feltételek, a szakmai szóbeli vizsga tételsora, a gyakorlati vizsga ajánlott feladatai, a képzés tartalmához ajánlott irodalom jegyzéke. Az iskolai képzés döntően az állam által elismert OKJ-ben szereplő szakképesítésekre készít fel. A jogszabályban rögzített OKJ szerinti, állam által elismert szakképesítés, a szakképzés befejezése után, szakmai vizsgán szerezhető meg. A vizsgázó a teljesítményéről bizonyítványt kap Iskolarendszeren kívüli szakképzés Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben csak olyan személy vehet részt, aki a közoktatási törvényben előírt tankötelezettségének eleget tett. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben résztvevővel a szakképzést folyató intézmény képzési szerződést köt. A képzési szerződésben meg kell határozni: a) a képzéssel megszerezhető szakképesítést, illetőleg az elsajátítandó ismereteket; b) a képzés és a vizsga szervezésének formáját; c) a képzés helyét, időtartamát és ütemezését;

16 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 16 d) a képzési díjat ideértve a vizsgadíjat és viselésének módját; e) a részt vevő és a szakképzést folytató intézmény mulasztásának következményeit. A képzési szerződést írásban kell megkötni, amelyet a szakképzést folytató intézmény öt évig megőriz. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés indításáról, a képzéssel megszerezhető szakképesítésről, valamint a vizsga eredményéről a szakképzést folytató intézmény tájékoztatni köteles a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központot. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés intézményei felsőoktatási intézményben, regionális munkaerőképző- és fejlesztő központokban, a szakképzési miniszter által feljogosított intézményekben, valamint az iskolai rendszerű képzést folytató intézményekben, Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK). Iskolarendszeren kívüli képzést az az intézet folytathat, akit a területileg illetékes munkaügyi központ nyilvántartásba vett és erről tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezekben az intézményekben a képzés képzési program alapján kezdhető meg. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés dokumentumai: szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK), központi oktatási program (vagy a központi oktatási program alapján elkészített képzési program). Az iskolarendszeren kívüli szakképesítést követő vizsgák megszervezésére, a szakképesítést igazoló bizonyítvány kiadására pályáztatás útján a szakképesítésért felelős szak - minisztérium vizsgaközpontokat jelöl ki (amennyibe a képzést szervezőnek nincs vizsgaszervezési joga). 4. A SZAKKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL Szakképzésben az vehet részt, aki rendelkezik a választott szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeiben meghatározott, ill. az OKJ-ben a szakképesítéshez rendelt feltételekkel. Mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzés esetében irányadó a CI. törvény a felnőttképzésről és a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII.13.) OM rendelet. Szakmai vizsga A szakképzést folytató intézmény a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása eredményességének időszakos mérésére köztes vizsgát szervezhet. A köztes vizsga eredménye a szakmai vizsgán figyelembe vehető.

17 17 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt megegyező tartalmú követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítás mértékéről a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt. A szakképzést folytató intézmény vezetőjének döntése ellen a Vizsgaközponthoz lehet fellebbezni. Abból a vizsgarészből vagy tantárgyból, amelyből a vizsgára jelentkező már eredményesen vizsgázott a szakmai és vizsgakövetelmény változása kivételével, újabb vizsgát nem köteles tenni. A tanulmányok során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, illetőleg tantárgyai vizsgakövetelményeinek ismételt teljesítése alól felmentés adható. A felmentésről a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének javaslatára a szakmai vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha a felmentés jogszabályban előírt feltételei nem állnak fenn. A vizsgarész vagy tantárgy osztályzatát, illetőleg érdemjegyét a másik vizsgán elért eredmény alapján a vizsgabizottság állapítja meg. Szakmai vizsgát a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban feljogosított intézmény, továbbá az iskolai rendszerű szakképzésben ha a szakmai vizsgaszabályzat másképp nem rendelkezik: szakképzést folytató intézmény, továbbá a felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény a vele tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állók tekintetében szervezhet. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szakképzést folytató intézmény azok számára szervezhet e törvény felhatalmazása alapján szakmai vizsgát, akikkel képzési szerződést kötött. Az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére a szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. A szakmai vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni, a vizsgabizottság független szakmai testület. A vizsgabizottság munkájában a szakképesítésért felelős miniszter által megbízott elnök, a szakmai vizsgát szervező intézmény, továbbá a szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamara kijelölt képviselője vesz részt. 5. KÉPZÉS ALAPÍTÁS A képzés alapítását (új képzés indítását, vagyis új szak felvételét az Országos Képzési Jegyzékbe) részletesen szabályozza az oktatási miniszter 37/2003. (XII. 27.) OM számú rendelete az Országos Képzési Jegyzékről. Eszerint meghatározott az a kör, aki kérelmezheti új képzés alapítását. Ezek az alábbiak: gazdasági kamara, szakmai kamara, munkaadói szakmai szervezet, munkavállalói szakmai szervezet, szakképzést folytató intézmény, felnőttképzési tevékenységet folytató szervezet, egyéb jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint természetes személy,

18 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 18 az OKJ folyamatos fejlesztésére és korszerűsítésére létrejött szakmacsoportos bizottság (az OKJ bizottság), az Országos Szakképzési Tanács (OKT). A kérelmet első körben a szakképesítésért felelős miniszter részére kell benyújtani, miután az elképzelést egyeztették a gazdasági kamarákkal, a munkaadói, a munkavállalói szakmai szervezetekkel, a munkaügyi központokkal, valamint egyéb szervezetekkel és intézményekkel. Az egyeztetést a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, munkaerő-piaci igény megalapozottsága érdekében célszerű elvégezni. 6. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉS Az OKJ-ben szereplő összes szakmának van szakmacsoportos alapozó oktatása, ami segíti a pályaválasztást. Az egészségügyi szakképzéseknél alapmodulok tartalmazzák a szakmai alapismereteket, amelyekre speciális ismereteke épülnek. Az alapmodulok lehetnek alapszintűek (a kód negyedik száma: 1) és magasabb szintűek is (a kód negyedik száma: 2). Egészségügyi alapmodulok: A modul címe A modul kódja/szintje Társadalomismeretek Az egészséges ember Általános klinikai ismeretek Kommunikáció Pedagógiai szakmai szolgáltatás az egészségügyi szakképzés területén A pedagógiai szolgáltatás olyan külső segítség, mely inspiráló, orientáló, fejlesztő és kontrolláló mechanizmusokkal támogatja az oktatás-nevelés intézményeit. A pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszerét az egészségügy területén az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet látja el az Alapító Okirat alapján. A működés feltételeit a minisztérium biztosítja. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, mint háttár intézmény a feladatok egy részét a régiós központok bevonásával valósítja meg annak érdekében, hogy az ország bármely pontján könnyen elérhetők legyenek a pedagógiai szolgáltatások.(2. sz. melléklet: Régiós központok) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás a szakképző intézmények munkáját segíti. Bővebben a Szaktanácsadás és a Szakértői tevékenység alapjai és jogszabályi háttere című füzetekből tájékozódhat erről a témáról. 7. A SZAKKÉPZÉS JÖVŐJE HAZÁNKBAN Nemzeti Fejlesztési Terv céljait - számos egyéb program mellett - a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) dolgozza ki részleteiben, amelyek: a meglévő humán erőforrás kihasználásának javítása, az oktatási-képzési rendszerek és a változó munkaerő-piaci igények jobb összehangolása, a kelleténél alacsonyabb mértékű szakmai és területi mobilitás mértékének fokozása, a munkavállalási korban lévők aktivitásának emelése.

19 19 A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE A szakképzés fejlesztésének alapelvei az alábbiak: az EU elvárások, az átláthatóság biztosítása, a szakmastruktúra átalakítása, a képzés és az intézményrendszer szétaprózottságának csökkentése, az iskolarendszerből lemorzsolódók magas arányának csökkentése, a szakképzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése, a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erősítése. A szakképzés területén a legfontosabb fejlesztési célok: a képzési struktúra és a minőség fejlesztése a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően, a modul rendszerű képzés továbbfejlesztése, kiterjesztése és bevezetése, a szakiskolai lemorzsolódás csökkentése, a szakiskolai képzés utáni szakmai továbbtanulás lehetőségének megteremtése, a szakközépiskolák érettségi utáni szakképzésének, különösen a technikusképzésnek a fejlesztése, a felsőfokú tanulmányokba történő beszámítás rendszerének kialakítása, a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmának korszerűsítése, előrejelzése, a tanár- és szakoktató képzés, -továbbképzés korszerűsítésének kezdeményezése, a vizsga nyilvántartási rendszer és a vizsgarendszer korszerűsítése, az Europass rendszer bevezetése, a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) hálózatának fejlesztése, a finanszírozás és a feladatrendszer összehangolása, egyéni hozzájárulások felülvizsgálata, a felnőttképzésben részt vevők létszámának erőteljes növelése, a szakképzés statisztikai információs rendszerének fejlesztése, komplex információs rendszer kiépítése, az érdekérvényesítés új formáinak kialakítása. Az egészségügyi szakképzés területén előtérbe kerülő fejlesztési feladatok: társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem, egész életen át tartó tanulás, humán erőforrás fejlesztés, társadalmi mobilitás biztosítása, rész-szakképesítések kifejlesztése, az egészségügyi szakképzés minőségbiztosításának fejlesztése. A fejlesztés alapelveként a moduláris képzési rendszer bevezetése: a moduláris szakképzés új felépítésű dokumentumainak kialakítása (szakmai és vizsgakövetelmények, oktatási programok) moduláris tankönyvek, tananyagok elkészítése oktatók, képző intézmények, szakértők és szaktanácsadók felkészítése az új szemléletű szakképzésre új rendszerű szakmai vizsgáztatás kidolgozása az e-learning oktatási forma elterjesztése, támogatása.

20 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 20 A szakképzés minőségét szolgálná mind az oktatási programok, mind a gyakorlóhelyek akkreditációjának bevezetése. A modulok, a rész-szakképesítések és a szakképesítések rendszerének kifejlesztésével lehetővé válik az OKJ-ben szereplő szakképesítések számának csökkentése. ÖSSZEFOGLALÁS Mind a közoktatást, mind a szakoktatást, törvények szabályozzák, és ágazati jogszabályok egészítik ki. A szakképzést - a közoktatási rendszeren belül elsősorban a szakképzési törvény szabályozza, azonban 2001 óta figyelembe kell venni a felnőttképzési törvényt is. A szakképzés irányítása országos, ágazati és általános szinten történik: A minisztériumokat feladataik ellátásában szakmai döntés - előkészítő, véleményező és javaslattevő testületek segítik. Az ágazati döntések megvalósítása részben a háttérintézmények feladata. A szakképzés iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül, különböző szinteken történik. A szakképzés gyakorlati részét a szakmai vizsgával bezárólag a szakmai kamarák / egyesületek segítik, felügyelik. Indokolt esetben javaslatot tesznek új képzés OKJ-be történő felvételére, illetve megszüntetésére. A szakképzés működését a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények segítik, egyrészt a háttérintézményeken keresztül, másrészt a szakértők, szaktanácsadók bevonásával. KÉRDÉSEK, FELADATOK Nevezze meg azokat a törvényeket, amelyek alapvetően meghatározzák Magyarországon a képzési rendszert! Ismertesse, hány éves korig tart a tankötelezettség! Nevezze meg azt a két vizsgát, amelyek lezárják a képzés általánosan művelő szakaszát! Nevezze meg azt a dokumentumot, amely tartalmazza az állam által elismert szakmák jegyzékét! Ismertesse azt a két képzési rendszert, amelynek keretében megvalósulhat a szakképzés! Soroljon fel három olyan szervezetet, amely kérheti új szakképesítés alapítását (Új képzés felvételét az OKJ ba.)!

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A megjelent R. 26 korábbi Korm. rendeletet módosít, azonban az oktatást csupán néhány érinti. Ezekre térek ki az alábbiakban.

A megjelent R. 26 korábbi Korm. rendeletet módosít, azonban az oktatást csupán néhány érinti. Ezekre térek ki az alábbiakban. Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról 2003. évi XXIX. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről -1- Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről Kiknek kínáljuk a képzéseinket? Két szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésének ingyenessé tétele elősegíti a felsőfokú

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja: Törvényjavaslat a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról (Tervezet) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény változásai Tanulószerződés már a 9. évfolyamon

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0816-04 FAT akkreditációs lajstromszám: 0372 Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint Az Egészségügyi Szakképző és

Részletesebben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben Váradi Antal szakmai főtanácsadó 4. elearning Fórum 2004. június 16. Informatikai és hírközlési szakképzés jelenlegi legfontosabb feladatai Az IHM - 2004.

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2011.07.22 2012.01.01 33 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Államháztartási szakfeladatrendi besorolás (Alapító Okirat melléklete) 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Szakmai képzés Németországban

Szakmai képzés Németországban Szakmai képzés Németországban Német Szövetségi Köztársaság Területe: 352 022 km² Lakossága: 82 millió Fővárosa: Berlin (3,4 mio lakos) Internet: www.bund.de Tartományai: ZWH Zentralstelle für die Weiterbildung

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

8/2006. (III. 23.) OM rendelet

8/2006. (III. 23.) OM rendelet 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben