MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK"

Átírás

1 MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK BEVEZETİ Az alábbi mővet a Christian Defense League (Keresztény Védekezési Liga) adta ki. Címük: P. O. Box 449 Arabi LA USA. A kötet szerzıjérıl az alábbiakat írják: Myron van Fagen zsidó, aki a Hollywood Cinema Guild tagja, nagysikerő színjátékíró, filmrendezı és gyártásvezetı volt, nemcsak Hollywoodban, de New Yorkban is. A 2. világháború után, amikor is az amerikaiak nagy hazafiakká váltak, Fagen úr úgy gondolta, hogy a Broadway színpadain bemutatott kommunistaellenes darab számára nagy nyereséget hozna. Igaz, hogy tény: ı maga keresztényellenes, kommunistákat pártfogoló személy volt, mint társai is, de elsı a pénz! Több ezer dollárt költött kutatókra azért, hogy elıássák a kommunistákról és az illuminátusokról a tényeket és dokumentumokat. Csak ezek után írta meg Red Star Over Hollywood (Vörös csillag Hollywood felett) címő színmővét. Jól ismerte a témát, mivel maga is egy ilyen vörös csillag volt. A zsidók, akiknek az egész film- és színházipar a kezükben volt, meggátolták a darab bemutatását, kiadását vagy színpadra kerülését, emiatt a szerzı hőtlenül zsidó fajtársai ellen fordult. E1ıfordul, hogy elárulják egymást, fıleg ha nagy pénz van az ügyben. Itt van tehát ez az elismert színjátékíró, aki megtámadja saját fajtestvéreit s színleli, hogy kommunistaellenes s anticionista. Munkája végén azonban vadul megtámadja Hitlert is, aki kétségtelenül a legvadabb antikommunista volt ezen a bolygón. A nemzeti szocializmus közvetlen ellentéte a kommunizmusnak. Ha az USA-t nem a zsidók irányították volna, a kis Németország Hitlerrel az élén elpusztította volna a kommunizmust és vele az Illuminátus Rendet. Amikor a zsidók úgy határoztak, hogy megalapozzák a hatmillió zsidó Hitler általi elgázosításának mitológiáját, a bölcsebb zsidók egy másik számot: a hatszázezret javasolták. Egy kisebb számot nehezebben lehet megcáfolni érveltek. Deygen úr beismeri, hogy a valósághoz képest még a hatszázezer is fel van nagyítva. Adjunk neki ezért igazat és tisztességet, akik tudjuk, hogy Hitler egyetlenegyet sem gázosított halálra. Sajnos, a hírszerzı média erısen felnagyítottan adott hitelt Hitlernek, amit nem érdemelt meg. De hangsúlyozzuk ismét: Fagen úr maga is zsidó, aki génjeiben hordja a győlöletet Hitler ellen, amit nem is hallgat el. Az ı esszéjét közöljük, szóról-szóra. A dokumentumok, nevek, dátumok, helyek vitathatatlanok és tagadhatatlanok, mivel nagy dollárösszegeket költött kutatókra és kutatásokra. AZ ILLUMINÁTUSOK NAGY ÖSSZEESKÜVÉSE Felmerül a kérdés: hogyan és miért van az, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége az alapja annak az összeesküvésnek, amely el akarja pusztítani az Egyesült Államok szuverenitását, függetlenségét, és rabszolgaságba akarja taszítani az amerikai népet az ENSZen belüli világkormány alatt? A legtöbb amerikai ember számára ez nagy titok. Nagyon egyszerő annak az általános tudatlanságnak az oka, amely a körül a rettenetes veszély körül van, ami Amerikát és az egész világot fenyegeti. E nagy összeesküvés mögött lévı vezetı elme kezében van a mi tömeginformációs médiumainknak, különösen a televíziónak, a rádiónak, a nagy sajtónak, valamint Hollywood-nak az abszolút irányítása. Azt mindnyájan tudjuk, hogy a külügyminisztériumunk, a hadügyünk (Pentagon) és a Fehér Ház együttesen

2 kikiáltották: joguk van és hatalmukban áll a hírszerzés irányítása. Az, hogy ne az igazságot közöljék velünk, hanem csak azt, amit ık akarnak, hogy tudjunk, s amit ık akarnak, hogy higgyünk. İk erıszakolták ki ezt a nagy hatalmat e nagy összeesküvés mestereinek parancsára, és az a céljuk, hogy agymosást alkalmazzanak a népen, hogy ez a nép bekapja a hamis békehorgot, s ık rabszolgaegységgé alakíthassák át az USA-t az ENSZ-en belül mőködı világkormány számára. Ennek a titkos tervnek volt része elıször is az úgynevezett rendıri akció Koreában, ahol az Egyesült Államok csapatai harcoltak, s ahol 150 ezer amerikai katona vesztette életét vagy megcsonkíttatott; épp úgy, mint a vietnami hadüzenet nélküli háború, ahol ugyancsak Amerika fiai pusztultak és sebesültek, mint Rhodésiában és Dél-Afrikában, amely akciók mind részei voltak az ENSZ-féle titkos tervnek. Legfontosabb, hogy minden amerikai tudja, de fıleg minden amerikai anya tudja, akiknek fiai vesztek oda Koreában és akiknek fiai halnak most Vietnamban, hogy a mi úgynevezett washingtoni vezetıink, akiket azért választottunk meg, hogy biztonságban tartsák, és óvják nemzetünket és alkotmányukat, azok a mi legfıbb árulóink! Mögöttük pedig egy viszonylag kis csoportot képezı néhány egyén áll, akiknek legfıbb céljuk, hogy rabszolgasorba döntsék nemcsak Amerikát, de az egész emberiséget, és sátáni tervük szerint egy világkormány alá hajtsanak minden nemzetet. Hogy e sátáni tervrıl tiszta képet alkothassunk, vissza kell mennünk a kezdetekhez, a XVIII. századig, és megneveznünk azt az embert, aki ezt a tervet cselekedetté változtatta - aztán visszatérünk a jelenbe, a terv megvalósításának mai állapotához, hogy az összehasonlítást terv és valóság között megtehessük. A KEZDET Rá kell világítanunk a hírszerzés (FBI) által az utóbbi idıben használt kifejezésre, a liberális (lyberal) szó tartalmára. Ha az ellenségünkre mondják: İ egy liberális, az a világkormány által kierıszakolt takaró, hogy cselekedeteiket és azok valóságtartalmát és céljait elfedje. Olyan ártatlannak és humánusnak hangzik liberálisnak lenni! De biztosak lehetünk abban, hogy az a személy, aki magát liberálisnak nevezi, vagy akit liberálisnak mondanak és annak ismerünk, az igazából vörös. A sátáni terv még az 1760-as években jött létre, Illuminátusok vagy Illuminátus Rend (Illuminaty) elnevezés alatt. Szervezıje Adam Weisshaupt volt, aki zsidónak született, de késıbb megkeresztelkedett, és katolikus pap (jezsuita) lett belıle. Az akkor szervezett Rothschild Ház parancsára innen is kilépett, és megszervezte az Illuminátus Rendet. Tevékenységét természetesen a Rotschild Ház finanszírozta. A francia forradalomtól kezdve az illuminátusok minden háborúban kezesek és tevékeny résztvevık voltak, bár különbözı nevek alatt és álcák mögött, mert miután háttértevékenységük leleplezıdött és ismertté vált, Weisshaupt és cinkosai fedıneveket kezdtek használni. Amerikában az elsı világháború után (1921) megalapoztak egy szervezetet, a Council on Foreign Relations (CFR) (Külügyi Kapcsolatok Tanácsa) nevőt, amely az illuminátusok hierarchiájának irányítása alatt mőködik, elsısorban az ı leszármazottaik részvételével. Önmaguk álcázására szinte valamennyien amerikai hangzásúra változtatták meg nevüket. A Dillon-oknak például Lapowlski volt az eredeti nevük, s közülük az egyik kincstári titkár is volt. De van az illuminátusoknak hasonló, álcázott alapítványuk Angliában is, British Institute of International (???) (Brit nemzetközi ügyek intézete) név alatt, de van Franciaországban és Németországban is, ugyancsak fedınevek alatt.

3 Ezek a szervezetek, beleértve az USA-ban mőködı CFR-t is, folyamatosan alszervezeteket vagy amolyan elıszervezeteket teremtenek, amelyek beszivárognak és beépülnek a törvényes nemzeti ügyeket intézı szervezetekbe és a legkülönbözıbb fázisokban folynak bele ügyeikbe. Ezeknek a szervezeteknek az irányitója a nemzetközi bankárság, akik viszont mind a Rothschild család irányítása alatt állnak. (Bıvebb információ szerezhetı be a Cinema Education Guild kiadónál, PO.Box Hollywood, CA, amely kiadta a You and a Spawn of the llluminaty és a CFR Compleily Unmasced as Illuminaty cimő füzeteket /New Bullettin 122. és 123. sz. /. Ezekben a füzetekben megtalálhatók az Illuminátus Rend megalapítóinak és leszármazottainak eredeti és mai, felvett nevei, ık jelenleg is a CFR szervezetben dolgoznak.) Térjünk vissza az illuminátusok szervezésének kezdetéhez, ahogy a 122. sz. kiadványban megjelent. KI KIT PÉNZELT? A Rothschild család egyik ága finanszírozta Napóleont, a másik ág pedig Britanniát, Németországot és a többi országot. Tudnunk kell, hogy a két Rothschild család együtt szervezte az Illuminátus Rendet. Közvetlenül a napóleoni háború után az illuminátusok úgy látták, hogy mind az emberek, mind a nemzetek belefáradtak a háborúba és nélkülözésben szenvedtek, így a békéért bármilyen megoldásra készek. Ezért a Rothschildok és cinkosaik létrehozták a Bécsi Kongresszust. Már itt megkísérelték a Nemzetek Ligájá -nak megalakítását - azaz: egy világkormány létrehozását, amely részükrıl arra a gondolatra épült, hogy minden király és államfı annyira el van adósodva feléjük, hogy akarva-akaratlan szolgálni fog nekik, s mindegyik cinkosukká válik. Csakhogy az orosz cár felfigyelt erre a gondolatra, és megtorpedózta tervüket. Ez feldühítette Nathan Rothschildot, aki a dinasztia feje volt, és megfogadta, hogy az ı utódainak egy szép napon ezért el kell pusztítani a - mindenkori - cárt családostól. És Nathan leszármazottai 1917-ben végre is hajtották ezt a tervet! Az illuminátusok már ekkor sem rövidtávú terveket szıttek, nem közeli célokat tőztek ki maguk elé. Normális körülmények között egy összeesküvı, ha egy terv végrehajtására szövetkezik, elvárja, hogy az a terv még életében megvalósuljon, még életében véghez tudja vinni. Az illuminátusok esetében nem ez volt a helyzet, bár remélték, hogy még életükben sok mindent meg tudnak valósítani. Felmérve és felismerve tervük kivitelezésének lehetıségeit és akadályait, hosszútávú programokban kellett gondolkodniok, s annak tudatában cselekedniük, hogy végcéljuk megvalósítása évtizedekbe vagy akár évszázadokba telhet. Ezért leszármazottaikat is felkészítették az összeesküvésre, remélve, hogy ık teljesítik be elképzeléseiket. HOGYAN SZÜLETETT AZ ILLUMINÁTUS REND? Adam Weisshaupt zsidó származású jezsuita szerzetes a templomi törvények tanának professzora volt az ingolstadti egyetemen, amikor kilépett a rendbıl, hogy magáévá tegye a luciferi összeesküvés eszméjét ben arra fogadta fel ıt a hivatásos pénzkölcsönzésre berendezkedett Rothschild Ház, hogy szervezze át és modernizálja a régi Protocols of Zion - t, amelynek tervezetében benne foglaltatott - ahogyan azt Jézus is említette -, a Sátán

4 zsinagógájának adja a végsı világuralmat, hogy a luciferi ideológiát ráerıszakolhassák az emberiségre. Weisshaupt május elsején fejezte be munkáját. Ezért lett május elseje a világ kommunistáinak nagy ünnepe. Ez volt az illuminátusok megszervezésének hivatalos napja. A kidolgozott terv célul tőzte ki, s feladatának tekintette a világ minden kormányának és vallásának - elsısorban a kereszténységnek - az elpusztítását. Ennek a célnak az elérését abban látták, ha a tömegeket szétválasztják. Maga Weisshaupt úgy tervezte e feladat megvalósítását, hogy a Goim -ot - az embercsordát - állandóan növekvı politikai, gazdasági, szociális és egyéb problémák miatt elkülönülı, jellegzetes táborokra osztják és szembeállítják egymással. Ez történik Amerikában napjainkban is. Az egymással szemben álló feleket fel kell fegyverezni és okokat, eseményeket teremtve, incidenseket kell kirobbantani, hogy azok így gyengítsék le egymást a harcban, mert ezzel fokozatosan megsernmisülnek a nemzeti kormányok és a vallási intézmények. Láthatjuk: ez az állapot uralkodik ma is az egész világon. Ennél a pontnál ki kell emelnünk az illuminátusok lefektetett tervének egy fı sajátosságát: ha majd a világ irányításának terve napfényre kerül, ık letörlik a földrıl az egész zsidóságot, hogy a gyanút eltereljék magukról. Azt gondolhatjuk, ez túlzás, de emlékezzünk arra, hogy megengedték Hitlernek - aki maga is liberális-szocialista volt, és Krupp, Kennedy, a Warburgok és a Rothsclildok finanszírozták tevékenységét -, hogy elhamvassza a zsidókat! ELNEVEZÉSÜKRİL Miért is választották az összeesküvık az illuminátusok nevet e sátáni szervezetüknek? Weisshaupt maga mondta: ez a szó is a Lucifer -bıl származik. Értelme: fényhordozó, fényt használni egy világkormány megvalósításához, lehetıvé tenni vele az értelmileg erre képeseknek a világ olyan kormányzását, hogy ne legyen többé háború. A béke szót, mint csalétket kell használni; Úgy, mint ahogyan használták 1945-ben is, hogy ráerıszakolhassák az Egyesült Nemzetek Szövetségét a világra. Ezt is a Rothschildok finanszírozták, mégpedig úgy, hogy összeverbuváltak vagy kétezer követıt maguknak, mővészekbıl, az irodalom, a nevelés, a tudományok rnővelıinek körébıl, a pénzügy- és az ipar területérıl. Ez után alapították meg a Grand Orient szabadkımőves páhotyokat, ugyancsak a Rothschildok parancsára. Sokakat megdermeszt és felbosszant, de dokumentumokkal bizonyítható, hogy a mi Alexander Hamiltonunk és Thomas Jeffersonunk is Weisshaupt tanítványaivá váltak. Jefferson volt a legerısebb védıje Weisshauptnak, amikor a kormány törvényen kívül helyezte, és Jefferson volt az, aki beszivárogtatta az illuminátusokat az akkor újonnan szervezett skót rítusú szabadkımőves páholyokba Amerika keleti részén, New Englandban. Bizonyíték erre, hogy 1789-ben John Robenson minden szabadkımőves páholy fejét figyelmeztette Amerikában az illuminátusok beszivárgására; július 19-én David Pappin, a Harvard Egyetem elnöke ugyanazzal a figyelmeztetéssel oktatta tanítványait, kifejezve azt a veszélyt, amelyet az illuminátusok beszivárgása jelent az amerikai politikára és a vallásra. Ezt megtetızve, John Quincy Adams, a New England-i szabadkımőves páholyok szervezıje is kiadta figyelmeztetését. Három levelet írt William L. Stone ırnagy magas fokozatú szabadkımővesnek, amelyekben nyilvánosságra hozta, hogyan használja Jefferson a szabadkımőves páholyokat az illuminátusok romboló céljaira. E leveleket jelenleg is ırzik Philadelphiában, a Watenburg Square könyvtárában. Jefferson, a Demokrata Párt megalapítója, tagja volt az Illuminátus Rendnek, s ez meg is látszott a párton, de abban az

5 idıben a Republikánus Pártba is beszivárogtak, ahol ma már szintén nincs hőséges amerikanizmus (Amerika-szeretet, hazaszeretet, nemzethőség). ÚJ STRATÉGIA Az a katasztrofális elutasítás, amit az orosz cár tett a Bécsi Kongresszuson, korántsem semmisítette meg az illuminátusok összeesküvését, csupán rákényszerítette ıket egy új stratégia alkalmazására. Észlelték, hogy az egy világkormány gondolata pillanatnyilag halott, de a Rothschildok úgy határoztak, hogy a terv fenntartása érdekében kezükbe kaparintják Európa államainak pénzügyeit. A waterloo-i csata kimenetelét meghamisítva, a Rothschildok elhintették azt a hírt, hogy Napóleon megnyerte a csatát. Ez a hír pánikot keltett Angliában a tızsdén. A részvények ára szinte nullára zuhant, és Nathan Rothschild felvásárolt majdnem mindent: pennyért dollár értéket. Így nyerte el az angol gazdaság irányításának lehetıségét. A sikertelen Bécsi Kongresszus után Rothschild szinte azonnal rákényszerítette Angliát, hogy teremtsen egy új bankot (Bank of England), amit aztán teljes mértékben ı irányított. Pontosan úgy, ahogyan - majd látni fogjuk - késıbb Jacob Schiff keresztülvitte a Federal Reserve System Act (Szövetségi Tartalékalap) törvényét az USAban, amely lehetıvé tette, hogy Rothschild kezébe kerüljön Amerika gazdaságának titkos irányítása is. AZ ILLUMINÁTUSOK AMERIKÁBAN Nézzünk bele az illuminátusok USA-beli tevékenységébe ban William Morgan kapitány elhatározta, hogy tudatja az összes szabadkımővessel és a tömegekkel is a teljes igazságot az illuminátusok tevékenységérıl, titkos tervükrıl, céljaikról, módszereikrıl. Nyilvánosságra hozta az összeesküvés értelmi szerzıinek személyazonosságát, amiért az illuminátusok távollétében is rögtönítélı bíróság elé vitték Morgan ügyét, és elítélték árulásért. Megparancsolták az angol illuminátusnak, Richard Howardnak, hogy a bőnös árulón hajtsa végre az ítéletet. Mivel Morgan errıl tudomást szerzett, megpróbált Kanadába menekülni. Howard azonban a Niagara vizesés közelében utolérte és meggyilkolta. Ezt a tényt igazolta Avery Allen esküdt, aki hallotta, amikor New Yorkban a Templomos Lovagok Szent János termében Howard jelentést tett a gyilkosság elvégzésérıl. Allen azt is elmondta, miként intézkedtek ezután Howard Angliába történı visszaszállításáról. Ez az Allen féle nyilatkozat New York város archívumában megtalálható. Nagyon kevesen tudják, de ez a gyilkosság akkora felháborodást váltott ki, hogy a szabadkımőves páholyoknak kb. a fele szőnt meg Amerikában. Ezekrıl az eseményekrıl ma is megvannak a jegyzıkönyvek, de az illuminátusok hatalmát jelzi, hogy képesek megakadályozni a történelem e szörnyő eseményeinek tanítását iskoláinkban. A KOMMUNISTÁK 1850 elején az illuminátusok titkos győlést tartottak New Yorkban, amelyen egy Angliából érkezett illuminátus, bizonyos Riglit tartott beszédet. Elmondta, hogy az illuminátusok egy nagy táborba szervezik a nihilistákat, ateistákat és más felforgató természető csoportokat, a késıbbi kommunistákat. Ekkor került elıször használatba ez a szó: kommunista; és lett nyilvánvaló a mögötte lévı szándék: megrémíteni az emberiséget, hogy a megfélemlítettek rossz lelkiállapota miatt

6 könnyebben rákényszeríthessék a népekre a világkormány gondolatát. A kommunizmusnak szánt másik fıszerep pedig az volt, hogy lehetıvé tegye az Illuminátus Rend számára a jövı háborúinak és forradalmainak szitását. Clinton Roosevelt - aki egyenesági ıse volt Franklin Rooseveltnek -, valamint Horst Greeny és Charles Dana, akik a legnagyobb és legfontosabb lapkiadók voltak ebben az idıben. Arra kaptak megbízást, hogy alakítsanak egy bizottságot, és teremtsenek pénzt az új vállalkozásra (a kommunizmusra ). Az természetes, hogy a legnagyobb anyagi segítség Rothschildtól érkezett. Ezt használták fel arra, hogy Marx és Engels megírják A tıkét -t és a Kommunista Kiáltványt az angliai Sohoban. Ez világosan bizonyítja, hogy a kommunizmus nem ún. ideológia, hanem egy titkos fegyver az illuminátusok kezében - megtévesztésünkre és céljaik elérésére. AZ ÖSSZEESKÜVÉS ÁTTERVEZÉSE 1830-ban Weisshaupt meghalt, de halála elıtt még befejezte a régi illuminátus összeesküvés áttervezését. Eszerint, különbözı fedınevek alatt mőködı szervezeteik finanszírozzanak és irányítsanak minden nemzetközi szervezetet és csoportot oly módon, hogy tornázzák fel embereiket e szervezetek legmagasabb hivatalnoki helyeire. A legfıbb példák erre itt Amerikában többek között Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, J. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Dean Rusk, Robert McNamara, Fulbright stb. Adjuk ehhez hozzá azt a tényt, hogy amíg Karl Marx a Kommunista Kiáltványt írta az illuminátusok egy csoportjának irányítása alatt, addig Karl Ritter frankfurti egyetemi professzor az Antitézis -t írta egy másik csoport illuminátus irányítása alatt. Emögött az a gondolat húzódott meg, hogy azok, akik a felszín alatt irányítják az összeesküvést, céljaik elérésére tudják felhasználni a két ellentétes, ideológiát és azok különbségét, mert képessé teszi ıket arra, hogy ezek használatával egyre nagyobb és nagyobb embertömegeket válasszanak el egymástól, állítsanak ellentétes táborokba. Ezeket azután felfegyverezik és megfelelı agymosásos átnevelés után egymás ellen harcolva maguk semmisítik meg egymást. Elsısorban ez a folyamat semmisít majd meg minden politikai és vallási intézményt. Különös, hogy Ritter halála után munkáját egy német ún. filozófus, Nietzsche folytatta, megalapozva ezzel a nietzscheizmust, ami késıbb fasizmussá fejlıdött, kiforrt belıle a nácizmus, és ez az ideológia segített kirobbantani az elsı és a második világháborút. Fİ TEVÉKENYSÉGÜK Weisshaupt tervében az illuminátusok alábbi fı tevékenységei szerepeltek: 1. Használjanak pénzt és szexet megvesztegetésre, hogy magas pozícióban lévı embereket nyerjenek meg és irányíthassanak a politikai élet különbözı szintjein. Amikor a hazugságok és félrevezetések révén egy befolyásos ember a hálójukba kerül, szilárdan el van kötelezve nekik, politikai és más zsarolási lehetıségekkel: anyagi csıd, nyilvánosságra hozás, testi sérelmektıl vagy éppen életveszélytıl való félelem, fenyegetettség maga és szerettei részérıl. Érzékelhetjük, hogy Washingtonban hány magas poszton lévı ember van ebben a helyzetben! Érzékelhetjük, hány homoszexuális található a belügyi, a védelmi osztályokon és más szövetségi ügynökségeken, vagy éppen a Fehér Házban, s mind egyformán irányított. 2. Az Illuminátus Rend az egyetemek fakultásain szemeljen ki olyan diákokat, akiknek feltőnıen jó képességeik vannak, jó csalábó való és hajlanak a nemzetközi érdekek felé. İket

7 különleges kiképzésre tanácsolja nemzetközi területen, és az ilyen neveléshez ösztöndíjakat biztosít. Ezzel magyarázatot kapunk arra, mi is az a Rhodes-ösztöndíj. Abba a gondolatba belenevelést szolgálja, amely elfogadja, hogy csak egy világkormány tudja megszüntetni az ismétlıdı háborúkat és versengéseket. Ezzel az érvvel fogadtatták el az ENSZ-et az amerikai néppel. Az egyik legismertebb Rhodes-ösztöndíjas itt, az USA-ban William J. Fulbright szenátor, az ı szavazati listája világosan mutatja, hogy illuminátus. Az ilyen ösztöndíjakkal megkörnyékezettek magukévá teszik azt a gondolatot, hogy ık tehetségesebbek másoknál, ezért valóban joguk van a kevésbé tehetségeseken uralkodni, mert a tömegek úgysem tudják, hogy mi jó nekik politikailag, fizikailag, lelkileg. 3. Minden befolyással rendelkezı ember egy egérfogó felé halad, mert elıbb-utóbb az illuminátusok irányítása alá kerül, a speciálisan kiképzett diákok pedig a háttérben maradnak, ügynökként beépülve az államszervezetbe, mint tanácsadók. İk tanácsolják a törvényhozóknak, hogy olyan határozatokat hozzanak, amelyek hosszú távon az illuminátusok tervének megvalósítását szolgálják, s amely tervvel meg tudják majd szüntetni a kormányokat, vallásokat. 4. Talán a legfontosabb utasítása Weisshauptnak a sajtó abszolút irányításának átvétele volt. Ezen keresztül kapták a tömegek az imformációkat, de saját érdekük irányába elferdített információkat, amelyekkel elhitetik a tömegekkel, hogy egyedül csak a világkormány adhat megoldást. Kik a tulajdonosai a sajtónak és a tömegtájékoztatás eszközeinek? Gyakorlatilag a hollywood-i mozibárók, Layman, Kuhn-Loeb Co., Goldman Sax és más nemzetközi bankárok. Minden nemzeti rádió és tévéállomás tulajdonosai és irányítói is ugyanezek. (...) Így megérthetjük, miért mondta a Pentagon sajtófınöke, hogy a kormánynak joga van ahhoz, hogy hazudjon a népnek! A FRANCIA FORRADALOMRÓL Térjünk vissza ismét az illuminátusok elsı napjaihoz. Mivel a XVIII. században Nagy- Britannia és Franciaország voltak a legnagyobb hatalmak, Weisshaupt megparancsolta az illuminátusoknak, hogy tartsák mozgásban a gyarmati háborúkat, beleértve az amerikai forradalmat is, hogy ezek gyengítsék a Brit Birodalmat. Megparancsolta, hogy szervezzék meg a francia forradalmat is. Ezt úgy ütemezte, hogy 1789-ben kezdıdjön, de 1784-ben egy igazán isteni beavatkozás történt. A bavariai kormány kezébe került egy olyan bizonyiték, amely leleplezte, hogy az Iluminátus Rend létezik, s amely meg tudta volna menteni Franciaországot, ha hitelességét nem vonják kétségbe. Ez pedig a következıképp történt: Miután 1784-ben Weisshaupt kiadta parancsot a forradalom elindítására, egy Zwack nevő német úr kiadott egy könyvet az illuminátusok titkairól. Ebben részletesen leírta Weisshaupt tervét. A könyv egy példányát elküldte a francia illuminátusok fınökének, nevezetesen Robes-pierre-nek, akit Weisshaupt megbízott a forradalom tüzének élesztgetésével. A Frankfurtból elindult futárt, aki a könyvet vitte útközben villámcsapás érte. A rendırség megtalálta nála a felforgató írást, és átadta az illetékes hatóságnak. Miután a bavariai hatóság alaposan áttanulmányozta a tervet, megparancsolta a rendırségnek, hogy tartsanak házkutatást Weisshaupt újonnan szervezett Grand Orient páholyainak hivatalaiban, és a páholy befolyásosabb tagjainak lakásain. Így újabb bizonyíték került napvilágra, amely meggyızte a hatóságokat arról, hogy a könyv az

8 összeesküvési terv valódi másolata: az illuminátusok forradalmakat és háborúkat hoznak létre a világkormány megalkotásáért, amelynek Rothschild lenne a feje, amint a trón elkészül ben a bavariai kormány betiltotta az illuminátusok mőködését és bezáratta a Grand Orient páholyok hivatalait ban pedig közzétették az összeesküvés tervét. Cime - magyarul - Az Illuminátus Rend és szekta eredeti írásai. Errıl a teljes másolatot elküldték Európában minden kormányfınek és vallási vezetınek. Mivel a Rothschild-ok hatalma óriási volt, a címzettek nem vették komolyan a figyelmeztetést. Ennek ellenére az illuminátusok leleplezıdtek, hirhedtté váltak, ezért még titkosabban kellett tovább mőködniük. Weisshaupt megparancsolta szervezete tagjainak, hogy szivárogjanak be a minden titkok szervezetébe, a Kék-szabadkımővesség páholyaiba. Csak azok a szabadkımővesek lettek beavatva az illuminátusok titkaiba, akik bizonyították kiállásukat a nemzetközi érdekekért, és Istentıl teljesen elpártoltak. Ezután a humanizmussal palástolták szervezetüket, hogy a nép figyelmét eltereljék. Hogy be tudjanak szivárogni a páholyokba, Weisshaupt meghívta John Robensont Európába, aki magasfokú szabadkımőves volt, s az Edenburgi Királyi Egyetem professzora. Robenson nem dılt be annak a hazugságnak, hogy jóakaratú diktatúrát akarnak teremteni, de ezt nem árulta el, így Weisshaupt átadta neki az illuminátusok terveit tanulmányozásra, és megırzésre. Mivel a kormányok és vallások vezetıit félrevezették, hogy ne vegyék komolyan a veszélyt, 1789-ben Weisshaupt tervei szerint kitört a forradalom Franciaországban. Hogy más kormányokat komolyan figyelmeztessen, Robenson kiadott egy könyvet (1798): Bizonyítása annak az összeesküvésnek, amely képes elpusztítani minden kormányt és vallást címen. De ezt sem vették komolyan, mint ahogy Amerika népe ma sem veszi komolyan a figyelmeztetéseket az ENSZ és a CFR veszélyérıl. ÚJ VEZETİ 1834-ben az olasz forradalmi vetetıt, Giuseppe Mazzinit választották ki az illuminátusok, hogy irányítson egy forradalmi programot világszerte. Szolgált is nekik ebben a minıségében egészen haláláig, 1872-ig. Még jóval halála elıtt Mazzini bizalmasan tudtára adta egy amerikai tábornoknak, Albert Pike-nak az illurninátusok titkait. Albert Pike-ot annyira elkápráztatta az egy világkormány gondolata, hogy késıbb ı lett a feje ennek a luciferi összeesküvési szervezetnek és 1871 között Pike kidolgozott egy katonai tervet három világháborúról és különbözı forradalmakról világszerte, mert meg volt gyızıdve arról, hogy ezek közelebb viszik az illuminátusokat végsı céljuk eléréséhez, az egy világkormány 20. századi megteremtéséhez. Távolinak tőnhet ez, de emlékezzünk: az illuminátusok nem vártak azonnali eredményt, hosszútávú terveik alapján haladtak elıre. Pike ezeket a munkáit fıleg otthonában, Little Rock (Arkansas) végezte, de késıbb, amikor a Grand Orient illuminátus páholyai gyanússá váltak, és Mazzini európai forradalmi tevékenysége miatt betiltották azokat, Pike megszervezett egy új, ún. The New and Reformeri Palludian Right (Az Új és Átformált Palladiai Jog) páholyt, és szupertanácsokat állított fel: egyet az USA-ban (Charlestoné S. Carolina), egyet Olaszországban (Róma) és egy harmadikat Németországban (Berlin). Még Mazzini hozott létre neki 23 alapszervezetet, s a világ stratégiailag fontos helyein tanácsokat állított fel. Ezek lettek a titkos központjai a világszerte elıforduló forradalmi megmozdulásoknak, s ez így van azóta is. Már jóval azelıtt, hogy Phony feltalálta a rádiót, az illuminátusok tudósai találtak módot arra, hogy Pike és alárendeltjei között a hírközlés mőködjön. Ennek a titoknak a felfedezése segítette hozzá a hatóságokat annak megértéséhez, hogy látszólag össze nem függı események - például

9 Ferenc Ferdinánd meggyilkolása Szarajevóban, és más történések világszerte - összefügghetnek és háborúvá vagy forradalommá fejlıdhetnek. Amennyire egyszerő volt Pike terve, annyira hatásos! Kellett bele kommunizmus, nácizmus és politikai cionizmus; más nemzetközi mozgalmakkal megszervezve, amelyek táplálni fogják a három világháborút és legalább két nagyobb mérető forradalmat. Az elsı világháborút azért kellett végigharcolni, hogy lehetıvé váljék az illuminátusok számára a cárizmus elpusztítása úgy, ahogyan azt Nathan Rothschild megfogadta; miután az orosz cár megtorpedózta az ı tervét a Bécsi Kongresszuson, és hogy Oroszországot a kommunizmus erıdítményévé alakíthassák át. Nagy vitát váltott ki az illuminátusi tanácsadók között annak kiválasztása és eldöntése, hogy Németország avagy Britannia legyen-e felhasználva e háború színteréül. Ennek a háborúnak a befejezése után a kommunizmus nagymérető felépítése volt a cél, amit azután felhasználhatnak a még létezı kormányok megdöntésére és a vallások gyengítésére. Úgy tervezték, hogy a második világháború elısegítésére - amikor szükség lesz rá - a fasizmus és a politikai cionizmus különbségei és ellentétei lesznek alkalmasak. Meg kell itt jegyeznünk, hogy Hitlert Krupp, a Warburgok, Rothschild és más nemzetközi bankárok finanszírozták, és a hatszázezer zsidó Hitler általi lemészárlása nem nagyon zavarta a nemzetközi zsidó bankárokat! Ez a mészárlás volt szükséges ahhoz, hogy világszerte győlöletet teremthessenek a németek ellen és egy nagy háborúban forduljon ellenük az egész világ. Röviden: a második világháborút azért kellett tervbe venni és megharcolni, hogy a nácizmus megsemmisüljön, és a politikai cionizmus meghatványozódjon, és így Izrael államot létrehozhassák Palesztinában. E háború alatt kellett felépülnie és megerısödnie a kommunizmusnak annyira, hogy egyenrangú hatalommal rendelkezzen a nemzetközi kereszténységgel szemben, és amikor eléri ezt a pontot, attól kezdve le kell fékeznie és sakkban kell tartania azt mindaddig, amíg egy végsı társadalmi kataklizmánál (természeti katasztrófaszerő csapásnál) szükség lesz rá ismét. Ahogyan ezt most látjuk, Roosevelt, Churchill és Sztalin ezt az irányzatot vitték át a valóságba. Truman, Eisenhower, Kennedy és Johnson teljes egészében folytatták. A HARMADIK VILÁGHÁBORÚ A harmadik világháború kirobbanásának elısegítése pedig abból jó fog majd állni, hogy az illuminátusok titkos ügynökei valamilyen új szervezetnév alatt, ellentéteket szítanak az általuk felkavart politikai cionizmus képviseli, és a muzulmán világ között. Ezt a háborút úgy irányítják, hogy az egész iszlám világ és a politikai cionizmus (Izrael) megsemmisítsék egymást, míg ugyanabban az idıben a világ még megmaradt nemzetei elkülönülnek, megosztottakká válnak ebben a kérdésben, és beleerıszakolják ıket egy egymás elleni harcba, egészen a gazdasági, lelki, szellemi és fizikai végkimerülésig. Ha arra gondolunk, mi történik napjainkban a Közel-Keleten, nem vonhatjuk kétségbe, hogy az események e sátáni terv forgatókönyve szerint zajlanak, és annak céljait szolgálják. Pike maga jelentette ki Mazzininek augusztus 15-én: a harmadik világháború után azok, akik inspirálják a vitathatatlan világuralmat, kiprovokálnak egy társadalmi csapást, olyat, amilyet a világ eddig nem ismert. De idézzük saját szavait a Mazzininek írt levelébıl, amely levelet katalogizálva ırzi a Britannia Múzeum: Mi szabadjára eresztjük a nihilistákat és az ateistákat, kiprovokálunk egy nagy társadalmi katasztrófát, és ennek az iszonya meg fogja mutatni minden nemzetnek az abszolút ateizmus hatását, ami eredete a kegyetlenségnek és a legvéresebb iszonyatnak; a nép mindenütt arra kényszerül, hogy védelmi harca vívjon a világon kisebbségben lévı forradalmárok ellen.

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH INTERNET 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh E-mail aaarghinternational@hotmail.com Pour être tenus au courant des pérégrinations

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

Tudatosan belevágtam az önfelfedezés hihetetlen utazásába 1990-ben. Fogalmam sem

Tudatosan belevágtam az önfelfedezés hihetetlen utazásába 1990-ben. Fogalmam sem Első fejezet Soha egyetlen hópehely sem érezte magát felelősnek egy lavinában A legtöbb ember egy másik ember. Gondolataik valaki más véleménye, életük utánzat, szenvedélyük idézet. Oscar Wilde Tudatosan

Részletesebben

A fegyvertartást, fegyverviselést és fegyverhasználatot szabályozó rendszer változásai az Egyesült Államokban és tanulságok Magyarország számára

A fegyvertartást, fegyverviselést és fegyverhasználatot szabályozó rendszer változásai az Egyesült Államokban és tanulságok Magyarország számára KISS ÁLMOS PÉTER TÖBB FEGYVER KEVESEBB BŐNÖZÉS A fegyvertartást, fegyverviselést és fegyverhasználatot szabályozó rendszer változásai az Egyesült Államokban és tanulságok Magyarország számára Az Egyesült

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a

Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket

Részletesebben

Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai

Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai John Perkins Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai RÁCIÓ KIADÓ Budapest, 2006 Anyámnak, Ruth Moodynak és apámnak, Jason Perkinsnek, akik szeretni és élni tanítottak, és belém oltották a bátorságot, amely

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 1 2 3 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 4 A kötet a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia 2008 2009. évi stratégiai kutatási programja

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

Marx - Engels A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYA 1

Marx - Engels A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYA 1 1 Marx - Engels A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYA 1 Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a cár, Metternich

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

1956. X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

1956. X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1956. X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1956. X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 96SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztı bizottság: BODOR BÉLA, BOGNÁR DEZSİ, BOTVAY

Részletesebben

HA AKARJÁTOK, NEM MESE HERZL TIVADAR

HA AKARJÁTOK, NEM MESE HERZL TIVADAR HA AKARJÁTOK, NEM MESE Szemelvények HERZL TIVADAR naplójából, cikkeiből, beszédeiből Jegyzetekkel és függelékkel Második bővített kiadás HERZL TIVADAR HALÁLÁNAK NEGYVENEDIK ESZTENDEJÉBEN KIADTA A MAGYAR

Részletesebben

Es begann mit einer Lüge

Es begann mit einer Lüge Es begann mit einer Lüge Egy hazugsággal kezd dött Lehetetlen, hogy igazságtalanság, szószegés és hazugság tartósan hatalomra jussanak. Ilyen hazugságépületek csak egy ideig ámíthatnak. De id vel összeomolnak

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben