Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről"

Átírás

1 Göncz László Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről Vannak programok és események, amelyeket akár megérdemelten, akár nem a jó ízlés szellemében rendszeresen dicsérünk, és vannak programok, amelyeket ha nem is említenénk, eredményeik mégis észlelhetők, hasznosak. A 2 évtizedes, többrétű szakmai együttműködést maga mögött hagyó szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor vitathatatlanul az utóbbiak sorába helyezhető. Nem állítom, hogy erről a nagyszabású programról a múltban szakmai és egyéb berkekben nem esett szó, és hála Istennek a média sem mellőzte tevékenységét, mégis fontos hangsúlyozni, hogy szinte a megfoghatatlanból, és e téren korábban ismeretlenből kellett értéket teremteni. Rendkívül sikeres és fontos programsorozat született, amely eredetileg talán nem is annak indult. A későbbiek során főképpen pozitívumokkal kívánok foglalkozni, azonban előzetesen fontosnak tartom felidézni az indulás általam átérzett körülményeit és indítékait, valamint az ötletadókat és a lelkes megvalósítókat. A Muravidék, azon belül főképpen a muravidéki magyarok, valamint Zala és Vas megye vonatkozásában a rendszerváltás előtt is léteztek kulturális, oktatási és sportkapcsolatok, amelyek ténylegesen túlléptek a formális politikai, gazdasági és egyéb együttműködésen. Míg az utóbbiakról elmondható, hogy legtöbbször a két szomszédos állam korabeli párt- és állami struktúráinak voltak a mesterséges megnyilvánulásai, addig a kulturális kapcsolatok az 1980-as évek elejétől már tartartalmi szempontból is fontosak voltak. Két nagyobb muravidéki magyar bemutatkozásra került sor az említett időszakban az anyaországban akkor még nem mindig lehetett így nevezni, amelyeknél még valamennyire a korszak szocialista típusú állami és regionális szervezetei is bábáskodtak, azonban utólag is meghatározó, és főképpen valós értékeket tükröző rendezvényeknek tekinthetők. Az egyik, sorrendben az első, Üzenet címmel, 1986 őszén volt Szombathelyen, amely Kár- 35

2 20 let delovanja slovensko-madžarskega Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora pát-medencei vonatkozásban is precedens értékkel bírt, a másikra pedig 3 évvel később, azaz 1989-ben a zalai megyeszékhelyen került sor. A levéltári kutatótábor létrejötte szempontjából azért emlegetem a felidézett eseményeket, mert a szakmai tábor ötletének megvalósítása vonatkozásában fontos volt a miliő, azaz a kontaktus és együttműködési kontextus, amely a Mura, a Rába és a Zala folyók tágabb térségében a rendszerváltás pitvarában kibontakozott. Az első levéltári kutatótábor megszervezése előtt, körülbelül az 1980-as évek derekától, létezett bizonyos szintű szakmai kapcsolat a Maribori Területi Levéltár és a Zala Megyei Levéltár között, amely a rendszeres kulturális kapcsolatok egészére hatást gyakorolt. Az ilyen alkalmak keretében is megfogant a fiatalok számára, illetve azok bevonásával tervezett közös szakmai kutatótábor csírája. A későbbiek során a Muravidék és a két megye közötti kulturális együttműködés egyik fontos tétele volt a levéltári kutatótábor programja. Az említett tágabb összefüggés említése akkor is fontos, ha közismert is, hogy kezdetben a szaktábor munkájában csak a szlovéniai partnerek és Zala megye vett részt. A valamivel később csatlakozó Vas megye, valamint annak levéltára értékteremtő szerepe természetszerűen ettől semmivel sem kevesebb. A bővítés azért is meghatározó volt, mert Vas megye révén a program fontos részévé vált a Rába menti szlovénok lakta terület kutatása is, ami tovább tágította a szaktábor és az együttműködés tartalmát. Azt ugyanis fontos hangsúlyozni, hogy a kisebbségek megmaradási törekvéseinek segítése, amelynek a térség megismerése és az identitás megerősödése nélkülözhetetlen összetevője, valamennyi ilyen típusú kezdeményezésnél meghatározó tényező volt. Nyilvánvaló, hogy a program tényleges lebonyolítása szempontjából nélkülözhetetlen volt az a stabil költségvetési forrás, amelyet kultuszminisztériuma révén a szlovén állam rendszeresen biztosított, valamint a megyék költségvetéséből származó keretösszeg, amely a későbbiek során magyarországi, állami támogatással is kiegészült. Úgyszintén említést érdemel az érintett önkormányzatok szerepvállalása is, ami leginkább objektív okok miatt kizárólag szervezési segítséget jelentett, valamint a kisebbségi nemzeti közösségek szervezeteinek és intézményének szellemi, szervezeti és más hozzájárulása. Mindez azonban kevés lett volna a célba éréshez, ha bő 20 esztendeje a Maribori Területi Levéltár és Zala Megyei Levéltár élén nem két leleményes, akkor még majdhogynem ritkaságnak számító menedzser típusú szakember áll, kellő szintű politikai érzékkel és kreatív jellegű szakmai vénával megáldva. Nem nehéz kitalálni, hogy Peter Pavel Klasincra és Gyimesi Endérére gondolok, akik szerintem fontos muravidéki magyar kisebbségi közvetítéssel és közreműködéssel megálmodói és megalapozói voltak a kezdetben sokak számára nem túlságosan ígéretes programnak. Érdemeik mai szemmel nézve is meghatározók és nélkülözhetetlenek, amiért ezúttal is fontos köszönetünket kinyilvánítani. Ki kell azonban jelenteni, hogy a programot utódaik is, valamint az újonnan csatlakozó intézmények vezetői hasonló odaadással és segítőkészséggel karolták fel. 36

3 A program elejétől a muravidéki magyar közösség egyik közreműködőjeként, úgy hiszem, hogy a kezdetben aligha volt ember, aki gondolt volna arra, hogy ennyire hosszú életű programot indítunk útjára. Ha felidézzük a legelső tábor körülményeit, amely véletlenszerűen közvetlenül Szlovénia függetlenségi háborúja után valósult meg, alighanem pontosan érthető, hogy miről beszélek. Egy pillanatig 1991 júniusában úgy festett, hogy a tábor szervezése meghiúsulhat, mivel azokban a napokban harci cselekmények zajlottak Szlovéniában, és a határátkelők gyakorlatilag megközelíthetetlenek voltak. Azonban, amint az a Népújság hetilap akkori tudósításából is kiderül, a kilátástalan politikai helyzet ellenére is olyan közös elhatározás született, hogy 1991 augusztusának utolsó hetében minden áron lesz levéltári kutatótábor. Hála Istennek, sikerült a tervet megvalósítani, és talán éppen az erős akarat, az együttműködő felek egymás iránti bizalma és elszántsága adta meg hozzá azt a szilárdságot és kitartást, ami később a 2 évtized hullámzó időszakait is segítette. Csupán az indulás jelentősége szempontjából idézem fel, hogy az első alkalommal a szlovéniai oldalon főképpen Pince, Dolina (Völgyifalu) és Pince Marof (Pincemajor) falvak voltak az iratés egyéb anyagyűjtés célpontjai, a magyarországi oldalon pedig Tornyiszentmiklós. A fent említett két levéltár-igazgató, valamint a későbbi intézményvezetők mellett, a programsorozatban további kiváló szakemberek működtek közre, akik mind szívügyüknek tekintették a nemzetközi viszonylatban is eleinte egyedülálló programot. A teljesség igénye nélkül említést kívánok tenni Németh Lászlóról, Bajzik Zsoltról, Söveges Gordanáról, Maček Jureról, Paksy Zoltánról és Bartos Róbertről, akik szakmai tudásuk és általános emberi értékeik révén egyaránt formálták a közreműködő diákokat. Véleményem szerint fontos volt, hogy a muravidéki magyar közösség 1994-től az újonnan megalakult Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, valamint a kétnyelvű középiskola közreműködésével a program keretében rendkívül fontos összekötő, tartalmi és szervezési szerepet töltött be. Némi túlzással megkockáztatom kijelenteni, hogy a muravidéki magyarok nélkül ennyire minőségi, tartalmában gazdag és 2 évtizedre kiterjedő programsorozat valószínűleg kisebb mértékben bontakozott volna ki. Amikor Vas megye belépésével a Rába vidéki szlovén közösség települései is a kutatási program részévé váltak, a szlovén kisebbségi szervezetek és önkormányzatok további lendületet adtak a szakmai együttműködésnek. A szlovén szakembergárda, beleértve a muraszombati Területi Múzeum munkatársait és egyéb intézmények szakembereit, valamint a szlovén média értelemszerűen azt követően szentelt nagyobb figyelmet a levéltári kutatótábor programjának, valamint az ahhoz párosuló tevékenységeknek, kiállításoknak. A kutatótábor egyik küldetése egyébként is a kisebbségi közeg, azaz a nemzetiségileg vegyesen lakott terült feltárására, vizsgálatára irányult. Nagyon fontos, hogy a régióban élő őshonos nemzeti kisebbségek közvetlenül bekapcsolódhattak az említett értékteremtő munkába, ami megmaradási törekvéseiknek és programjaiknak fontos részét képezte, és egyúttal saját történelmük és nemzeti tudatuk vizsgálatára is ösztönözte őket. 37

4 20 let delovanja slovensko-madžarskega Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora A következőkben a Nemzetközi Levéltári Kutatótábor általam fontosabbnak vélt eredményeit próbálom meg összefoglalni. Eddig nem szóltam róla, ezért bevezetésképpen hadd említsem a levéltári kutatótábor egyik legfontosabb értékét, ami már az ötlet megszületésekor a szervezők talán legfontosabb motivációját jelentette. A középiskolás fiatalok közvetlen bevonása a programba óriási jelentőséggel bír. Az említett kezdeményezés számos tekintetben a programsorozat széleskörű törekvéseiről tanúskodik. Az ötlet a legnagyobb mértékben megvalósult, ezért ilyen szempontból is valós értékteremtés következett be. Egyrészt azért, mert a diákok első kézből ismerhettek meg egy olyan tevékenységi területet, amelyről addig aligha volt tudomásuk. Nem lehet véletlen, hogy néhányan ennek alapján a későbbi tanulmányaikat történelem szakon folytatták, de még többen más formában kapcsolódtak különböző helytörténeti jellegű programokhoz. Több csoportnak jómagam is tartottam a táborok keretében előadást főképpen az első évtizedben, így könnyen meggyőződhettem arról, hogy a fiatalok a levéltári szempontból értékes iratok gyűjtése és feldolgozása révén könnyebben tudtak plasztikusabb következtéseket levonni egy-egy történelmi eseményt vagy összefüggést illetően. Ugyan a családi házaknál, azaz a terepen, az elmúlt esztendőkig még megmaradt iratanyag, könyvek és egyéb tárgyak nem mindig jelentettek szakmai vagy történelmi szempontból kimagasló értéket nagyon sok értékes anyagot sajnos már az es években az emberek különböző okból eldobtak, vagy csekély pénzért eladtak, mégis a feltárt anyag megismerése és rendezgetése, valamint a kiállítás-szervezések során elhangzó szakmai magyarázatok nagyban gazdagították a közreműködő fiatalok tudását és látókörét. Minden tábor keretében tényleges baráti kapcsolatok bontakoztak ki. Volt ugyan fiatal, aki valamennyire zárkózottabb volt akár nyelvtudási problémák vagy más okok miatt alakult ki nála visszafogottság, azonban a mintegy 200 középiskolás diák közül, akik a 20 év során közreműködtek, a legtöbb nyitott és barátkozó szellemű volt. Fontos az is, hogy számos fiatal esetében ez a tábor volt az első alkalom, hogy szemtől szembe kerülhettek a 20. század hiteles szereplőivel, hiszen a falujárások során több alkalommal is nagyszerű egyéniséggel találkozhattak, akik az adott település életének krónikásai vagy a 20. század fontos helytörténeti jellegű társadalmi eseményeinek a szereplői, ismerői voltak. A kiváló szakemberek és támogatók mellett, a fiatalok a nyelvi kommunikáció és a fordítás vonatkozásában is konkrét tapasztalatokat szereztek, aminél a nemzetiségi közegből érkezők alkalmanként a közvetítő szerepet is sikeresen betöltötték. A levéltári kutatótábor a szakmai terepmunka szempontjából is rendkívül fontos volt. Egyrészt gyarapodhatott a programban részvevő levéltárosok jártassága, másrészt az összegyűjtött anyag eredeti vagy fénymásolt formában az illetékes levéltárak állományának fontos kiegészítését képezte. Néhány rendkívül fontos, addig ismeretlen dokumentum kerülhetett ilyen módon a közgyűjteményekbe. A Muravidék, azaz a Maribori Területi Levéltár vonatkozásában arról is fon- 38

5 tos említést tenni, hogy a táborhoz kapcsolódó egyeztetések segítették elő a muravidéki levéltári anyag őrzését szolgáló kihelyezett fióklétesítmény létrehozását Völgyifaluban. Még ha az említett szervezeti egység státúsa, beilleszkedése a helyi tudományos és kulturális körforgásba, valamint az évek során felgyülemlő működési problémák fel is idéznek bennünk némi keserűséget, mégis fontos értéknek minősíthető, hogy legalább megkezdődött a muravidéki vonatkozású levéltári anyag differenciált kezelése. 20 év távlatából számos indítékot említhetnénk, amelyek közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak a muravidéki, valamint zalai és vasi települések helytörténeti kutatásához. Az elmúlt 2 évtizedben több jelentős történelmi tanulmánykötet látott napvilágot, amelyeknél kisebb-nagyobb mértékben a szerzők a kutatótábor anyagát is hasznosítani tudták. Ezek mellett helyi és kistérségi szempontból a mindenkori táborzáró kiállítások is fontos adalékot képeztek, képeznek falvaink és a tájegység 20. századi történelmének megismerése, megismertetése szempontjából. Amint közvetve utaltam arra, a levéltárak között már a rendszerváltás előtt is voltak együttműködési kezdeményezések, sőt alkalmakként közös programokra is sor került. Azonban tényleges együttműködés, amely az intézmények állandó programját képezte, csak a levéltári kutatótábor rendszeres szervezése után bontakozott ki. Ez azért is így alakult, mert az 1 hetes tábor programját mindenképpen precízen egyeztetni kellett. A mindenkori igazgatók és a programért felelős levéltárosok e téren különösképpen fontos munkát végzetek. Az ilyen alkalmak során rendszerint egyéb együttműködési tartalom lehetősége is felvetődött, aminek következtében különböző tervek az éves együttműködési keret részévé váltak. A levéltári táborok szervezése során, valamint a kutatómunka elméleti fázisaiban született meg az ötlet, amely véleményem szerint a 2 évtizedes együttműködés másik kimagasló eredményéhez vezetett. Meggyőződésem, hogy a Források a Muravidék történetéhez című szöveggyűjtemény, mennyiségét és minőségét tekintve egyaránt, kimagasló, a tágabb földrajzi térségben páratlan vállalkozás volt. A közel 1000 oldalnyi, főképpen a közreműködő levéltárak állományában megtalálható források tömörített gyűjteménye pillanatnyilag a muravidéki történelemkutatás legfontosabb adatbázisa. Olyan szakmai érték ez, amilyen korábban térségünkben nem volt, és félő, hogy hasonlóra a jövőben sem sokszor adódik majd lehetőség. A tervezett három kötetből kettő a magyarországi részek elkészült, és ami úgyszintén rendkívül fontos, hogy mindkét nyelven, tehát a magyar mellett szlovénul is rendelkezésre áll. Az 1920 utáni történelmi források gyűjteménye, azaz a harmadik kötet elkészítését zömében Szlovéniában kell megvalósítani. Őszintén remélem, hogy minden nehézség ellenére a következő esztendőkben közös erővel ez sikerülni fog. A létrejött kötetek értéke nemcsak a szűkebben értelmezett Muravidék vonatkozásában fontos, mert a mintegy 1000 esztendőre vonatkozó történelmi adatok a tágabb térség, különösképpen a történelmi vármegyék területének kutatása szempontjából is meghatározó súllyal bír. 39

6 20 let delovanja slovensko-madžarskega Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora Végezetül fontosnak vélek még egy szempontot megemlíteni, ami a levéltári táborok szervezése és megrendezése körüli együttműködés során értékteremtő teljesítménynek számít. Az együttműködés nagymértékben hozzájárult az úgynevezett érzékeny történelmi kérdések fokozatos megnyitásához, a különböző jelenségek körültekintőbb, tágabb szempontrendszert felvonultató vizsgálatához. Nem állítom ugyan, hogy a népvándorlás és a magyar államalapítás időszakának, és főképpen a 20. század néhány nemzeti alapon ellentmondásos eseményének értelmezése szempontjából, szlovén és magyar vonatkozásban is nem észlelhető még mindig némi feszültség. Az azonban fontos előrelépés és ehhez a levéltárak, múzeumok és más, főképpen kisebbségi intézmények is hozzájárultak, hogy a tabutémák kategóriájába sorolható történelmi kérdésekről manapság már nyiltan beszélhetünk. Az egykor rendszeresen napirenden szereplő előítéletek szakmai berkekben ma már alig léteznek. Ha még adódik is probléma, az inkább az adott téma hiányos szakmai ismeretéből származik, amelyet a nyelvismeret hiánya is fokozhat. Azonban a fiatalabb szakembernemzedéknél már kevésbé tapasztalható efféle tendenciás törekvés. Más kérdés, hogy a társadalom egészére az említett áramlatokat még nem sikerült teljességében átirányítani. Fontos jelenségnek tekintem, hogy ma már szakmai berkekben a népvándorlás kora és a 20. század különböző politikai kudarcai, sorscsapásai között az egyik vagy a másik fél kevésbé próbál egyoldalú, politikai érdekeltségű magyarázatokat követni, amint arra még mintegy másfél évtizede is adódott példa. Aki a levéltári kutatótábor programjában részt vett, az aligha lesz a térségben kisebbségi közösségként élőkkel szemben ellenszenves, hiszen tudatosult benne annak felismerése, hogy az 1. világháború után az itt élő népek életében olyasmi történt, amit nem lehet csupán azzal elintézni, hogy a magyarosító történelmi Magyarország megérdemelte a trianoni békeszerződést. Másrészt, ahhoz sem férhet kétség, hogy a hogy a mai Vas megyei Vendvidéken élő szláv közösség kulturális nyelvi vonatkozásban vitathatatlanul a szlovén nemzet része, amely 1000 éves sajátos életkörülményei és fejlődése során a stájervidéki és egyéb szlovén közösségektől objektíve eltérő értékrenddel bír. A levéltári kutatótáborok programját alakítók és irányítók a tisztánlátáshoz, valamint a minél objektívabb történelemszemlélethez is nagymértékben hozzájárultak. Elmélkedésem befejezéséül arra kívánok utalni, hogy amikor 20 esztendeje az első levéltári kutatótábor kezdődött, a térségben jelentős politikai és ideológiai átrendeződés zajlott. Új államok alakultak és határok jöttek létre, illetve értékelődtek át. Manapság a schengeni övezeten belül a határok minden formális elválasztó szerepe megszűnt, és gyakorlatilag csupán földrajzi közigazgatási jelentőségűk maradt meg. Azonban sajátos módon az emberek tudatában a határtalanság ténye még alig tudatosult, sőt bizonyos esetekben görcsösség tapasztalható. A jövőben azért is szükség lesz hasonló jellegű programokra, mint a levélári kutatótábor, még ha kisebb-nagyobb átalakulás árán is, hogy a nyitottságot serkentse, valamint, hogy a hasonlóan nemes programok révén a jövő nemzedékében tovább lehessen éltetni a nemzeti megmaradás fontosságának és a másság párhuzamos megbecsülésének tudatát. 40

7 László Göncz Misli o delu in vrednotah slovenskomadžarskega mednarodnega raziskovalnega tabora z 20-letno preteklostjo (Povzetek) Med Pomurjem, in znotraj njega med pomurskimi Madžari, in Zalsko ter Železno županijo, so že pred tranzicijo obstajale kulturne, izobraževalne in športne vezi, ki so presegale formalno politično, gospodarsko in drugo sodelovanje. Z vidika nastanka slovensko-madžarskega mednarodnega arhivskega tabora je bilo pomembno okolje oziroma kontakt in kontekst sodelovanja, ki se je razvijalo v širšem območju rek Mure, Rabe in Zale, v preddverju tranzicije. Začetnika programa, ki na začetku morda za mnoge ni bil preveč obetaven, sta bila Peter Pavel Klasinc in Endre Gyimesi, direktorja Pokrajinskega arhiva Maribor in Arhiva županije Zala. Čeprav se je raziskovalni tabor rodil iz neoprijemljivega in na tem področju prej neznanega, se je v preteklih dveh desetletjih dokazal za izjemno uspešno in pomembno prireditev. Niz programov preteklih let je danes eden od stebrov sodelovanja na področju kulture med Pomurjem in Zalsko ter Železno županijo, ki je prek spoznavanja območja in krepitve identitete nepogrešljiv element v prizadevanju manjšine po ohranitvi. Poleg omenjenih obeh direktorjev arhivov in kasnejših vodij ustanov so pri delovanju tabora sodelovali tudi odlični strokovnjaki, ki so program, edinstven tudi iz mednarodnega vidika, šteli za svojo srčno zadevo. Tudi organizatorji kot so na primer László Németh, Zsolt Bajzik, Gordana Söveges, Jure Maček, Zoltán Paksy in Róbert Bartos so s svojim strokovnim znanjem in splošnimi človeškimi vrednotami oblikovali sodelujoče dijake. Tudi pomurska madžarska skupnost (ob sodelovanju Zavoda za kulturo madžarske narodnosti, ustanovljenem leta 1994 in dvojezične srednje šole) je v okviru programa odigrala pomembno vlogo povezovalca in organizatorja. Brez pomurskih Madžarov se tako kakovosten, vsebinsko bogat niz programov verjetno ne bi mogel uresničiti. Ko so ob 41

8 20 let delovanja slovensko-madžarskega Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora priključitvi Železne županije postala tudi naselja porabske slovenske skupnosti del raziskovalnega programa, so slovenske manjšinske organizacije in samouprave dale sodelovanju nov zagon. Slovenski strokovnjaki in mediji so taboru namenili večjo pozornost. Ena od poslanstev raziskovalnega tabora je bila usmerjena na preučevanje narodnostno mešanega območja. Programu gre zahvala za to, da so se avtohtone narodne manjšine v regiji lahko vključile v delo, ki je predstavljalo pomemben del njihovega prizadevanja po ohranitvi, in jih hkrati spodbujalo za raziskovanje njihove lastne zgodovine in narodne zavesti. Med rezultati raziskovalnega tabora ima velikansko vrednost vključitev srednješolskih dijakov, saj so se lahko iz prve roke seznanili z dejavnostjo strokovnega področja, o katerem so doslej vedeli le malo. Strokovne razlage pri urejanju razkritih materialov in organiziranju razstav so v veliki meri obogatile znanje in razširile horizont sodelujoče mladine. Dijaki so si ob vodstvu izjemnih strokovnjakov pridobili konkretne izkušnje tudi s področja prevajanja, tisti pa, ki so prišli iz narodnostnega območja, so pogosto opravljali tudi vlogo posrednika. Raziskovalni arhivski tabor je z vidika strokovnega terenskega dela pokazal izjemno pomembne vrednote. Zbrano gradivo v izvirni obliki ali kot kopija je dopolnilo obstoječe arhivsko gradivo. Glede Prekmurja in Pokrajinskega arhiva Maribor se je treba spomniti tudi tega, da so usklajevanja v zvezi z raziskovalnim taborom prispevala k postavitvi pridružničnega objekta v Dolini za hrambo lokalnega arhivskega gradiva. Čeprav bi status omenjene organizacijske enote, njeno vključevanje v lokalno znanstveno življenje in skozi leta nakopičeni problemi lahko povzročili nekaj grenkobe, pa vseeno ocenjujemo za vrednoto, da se je začela diferencirana obravnava prekmurskega arhivskega gradiva. Kot uspeh tabora se šteje tudi tesno sodelovanje med arhivi, ki je posledica skupnega organizacijskega dela partnerskih arhivov. Eden izmed rezultatov dve desetletji trajajočega sodelovanja je tudi izid zbirke besedil z naslovom:»viri za zgodovino Prekmurja«, ki je v tako v obsegu kakor tudi kakovosti edinstven podvig v širšem geografskem območju. Sodelovanje je v veliki meri pripomoglo k postopnemu odpiranju tako imenovanih občutljivih zgodovinskih vprašanj in bolj taktni obravnavi različnih pojavov. Arhivi, muzeji in druge predvsem manjšinske ustanove so prispevale k temu, da se je znižalo število zgodovinskih vprašanj, ki bi jih lahko uvrstili med tabu teme. Predsodkov, ki so bili nekoč redno na dnevnem redu, v strokovnih krogih danes skorajda ni več. Tisti, ki so sodelovali v programu arhivskega raziskovalnega tabora, zagotovo ne bodo nenaklonjeni članom manjšinske skupnosti, saj se jim je vtisnilo v zavest spoznanje, da se je po prvi svetovni vojni v življenju tukajšnjih ljudi zgodilo nekaj, mimo česar ne moremo iti kar s pripombo, da si»madžarizacijska zgodovinska Madžarska zaslužila trianonsko mirovno pogodbo«. Po drugi strani pa tudi ni dvoma, da je slovanska skupnost v Porabju, v Železni županiji, v kulturno-jezikovnem pogledu del slovenskega naroda, ki ima 42

9 zaradi svojih tisočletnih življenjskih razmer in razvoja, drugačen sistem vrednot kakor slovenska skupnost na Štajerskem ali drugod. Ugotovimo lahko, da je arhivski raziskovalni tabor v veliki meri prispeval k oblikovanju objektivnejšega zgodovinskega pogleda. Ko je arhivski raziskovalni tabor pred 20. leti pričel s svojim delom, so na območju potekale velike politične in ideološke spremembe, nastale so nove države in nove meje. Danes meje znotraj schengenskega območja nimajo nobene formalne in ločevalne vloge več, in praktično je njihov pomen zgolj geografskoupravni. Vendar se dejstvo»brez-mejnosti«v ljudeh, na nek svojevrsten način, še ni ozavestilo. V prihodnosti bomo še potrebovali podobne programe s plemenitim poslanstvom, z namenom, da pospešimo odprtost in v prihodnjih generacijah razvijamo zavest o pomenu narodnostnega obstoja, in vzporedno s tem spoštovanju drugačnosti. Dokumentumok átnézése Kispalinán, Pregled dokumentov v Mali Polani,

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Paksy Zoltán Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről Egy táborvezető elképzelései 1 Az ifjúsági kutatótábor története

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Levéltár és iskola, avagy a szlovén magyar Nemzetközi levéltári kutatótábor helytörténeti és oktatási aspektusai

Levéltár és iskola, avagy a szlovén magyar Nemzetközi levéltári kutatótábor helytörténeti és oktatási aspektusai Takács Adrián Donát Levéltár és iskola, avagy a szlovén magyar Nemzetközi levéltári kutatótábor helytörténeti és oktatási aspektusai Népünk és hazánk története a világtörténelem szerves része, a helytörténet

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12152112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA Szerkesztő Urednik Ruda Gábor Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület HETÉS Kultúregyesület

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halász Albert. Hommage à Bellosics Bálint

Halász Albert. Hommage à Bellosics Bálint Halász Albert Hommage à Bellosics Bálint 2 Halász Albert Hommage à Bellosics Bálint 1 2 Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava Halász

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika ZÁGOREC CSUKA, Judit bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika Rojena: 24. marec 1967, Murska Sobota Odraščala je v Genterovcih, kjer je tudi

Részletesebben

21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B

21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B 1. Nyelvismereti feladatsor 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. A 11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. D 20. A 21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B 31.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

Muravidéki és rábavidéki történelmi monográfiák a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban

Muravidéki és rábavidéki történelmi monográfiák a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban Zgodovinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota Najvrednejši eksponati likovne zbirke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota Muravidéki és rábavidéki

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE GORICSKÓ KELETI RÉSZÉN (2011)

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE GORICSKÓ KELETI RÉSZÉN (2011) Jože VUGRINEC KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE GORICSKÓ KELETI RÉSZÉN 1. Bevezető (2011) Goricskó keleti részén, a határ menti falvakban, ahol együtt élnek a szlovének és a magyarok

Részletesebben

Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a század fordulóján. Mohos Mária 10

Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a század fordulóján. Mohos Mária 10 II. I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Balkán 2008. május 30. Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a 20-21. 21. század fordulóján Mohos Mária 10 A magyar szlovén kulturális együttműködés egyaránt fontos

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 PRIPRAVA MENTORJEV ZA POUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU UČENJE ZA ŽIVLJENJE - MENTORJI - I.

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre

Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre Székely András Bertalan Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre Magyarország és szomszédai között a legzökkenőmentesebb, példaértékű kapcsolatok alakultak

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével SLO-HU-CRO 2006/01/113/HU 2 A projekt bemutatása A projekt

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A muravidéki magyarok néprajza Narodopisje prekmurskih Madžarov

A muravidéki magyarok néprajza Narodopisje prekmurskih Madžarov A muravidéki magyarok néprajza Narodopisje prekmurskih Madžarov 1 2 Muravidéki Magyar Tudományos Társaság Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them.

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them. 1 2 KAZALO TARTALOMJEGYZÉK Lapsusu na pot 3 Útravalóul Dijaška skupnost se predstavi 7 Dijaški sekcija KŠL 7 A LEK Diákszekciója Dijaški tornado znanja in prihodnosti 9 A tudás és a jövő diáktornádója

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250122M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 2 2. feladatlap Geografija Slovenije in Madžarske Szlovénia és Magyarorstág

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223112* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

A trianoni békeszerzõdés mintegy 22 ezer magyar nemzetiségû polgár elcsatolását

A trianoni békeszerzõdés mintegy 22 ezer magyar nemzetiségû polgár elcsatolását Göncz László A MURAVIDÉKI MAGYARSÁG TEGNAP ÉS MA A trianoni békeszerzõdés mintegy 22 ezer magyar nemzetiségû polgár elcsatolását szentesítette a történelmi Vas és Zala vármegyéktõl, és az újonnan létrehozott

Részletesebben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Szlovén

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

Uvodnik. Lapsus. Bevezető

Uvodnik. Lapsus. Bevezető 1 S t r a n / O l d a l Uvodnik V letošnjem letu so dijaki novinarskega kroga bili ves čas na preži in zbirali izvirne dijaške lapsuse, po katerih slovimo. Sledili so dogodkom na šoli in izven nje, ki

Részletesebben

A SERTÉSHÚS-, BAROMFIHÚS- ÉS TOJÁSPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK (KPSZ) ÉRTÉKELÉSE. Mezőgazdasági Főigazgatóság 30-CE-0009330/00-42. sz.

A SERTÉSHÚS-, BAROMFIHÚS- ÉS TOJÁSPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK (KPSZ) ÉRTÉKELÉSE. Mezőgazdasági Főigazgatóság 30-CE-0009330/00-42. sz. A SERTÉSHÚS-, BAROMFIHÚS- ÉS TOJÁSPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK (KPSZ) ÉRTÉKELÉSE Mezőgazdasági Főigazgatóság 30-CE-0009330/00-42. sz. szerződés Összefoglaló Tojáságazat Benyújtotta: Agra CEAS Consulting 2005.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja

HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja Pécs 2011.03.17. HÁLÓZATOK Olyan rendszerek: Amelyekben a tagok (elemek) különböző módon kapcsolatban állnak egymással Bizonyos tulajdonságaikban, céljaikban,

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

XIX. praznik Občine Lendava

XIX. praznik Občine Lendava XIX. praznik Občine Lendava Dame in gospodje, spoštovani gostje, nagrajenci in častni občani! V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na prireditvi ob občinskem prazniku in ob tej priložnosti

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9.

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9. Š i f r a u č e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N11150131M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje/ szakasz Ponedeljek, 9. maj 011 / 60 minut

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Közös értékeink a hungarikumok

Közös értékeink a hungarikumok Közös értékeink a hungarikumok Terra Madre Világnap A hagyományos termékek és az értéktárak jelentősége 2014. december 9. 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról A Hungarikumok

Részletesebben