Déri Múzeum. Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Déri Múzeum. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Déri Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2013

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya 2. Az intézményi adatok 3. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre 4. A költségvetési szerv irányítása, fenntartása 5. A költségvetési szerv tevékenysége 6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 8. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony 9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 10. A kötelezettségvállalás rendje 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 12. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon 13. A vagyon feletti rendelkezés 14. Az intézmény bélyegzői és aláírási rendje 15. Gazdasági szervezetének neve, címe AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 1. Intézményi egységek szerinti tagolódás 2. Feladatellátás szerinti tagolódás 3. Szervezeti ábra AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE ÉS A VEZETŐK FELADATAI SZAKALKALMAZOTTI FELADATKÖRÖK AZ INTÉZMÉNY BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI SZAKALKALMAZOTTI FELADATKÖRÖK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 1. Az intézményi munka irányítását és működését segítő értekezletek és szakmai testületek, 2. Az alkalmazottak érdek-képviseleti szervezetei 3. A munkaterv 4. Munkarend 5. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok, rendelkezések 6. A működéssel összefüggő egyéb szabályok KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYAI 1. Az intézményi gazdálkodás, költségvetés 2. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 3. Belső ellenőrzés ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Déri Múzeum adatait és szervezeti felépítését, feladatai ellátásának belső rendjét és módját, az intézmény működési szabályait. Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat - és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat az SZMSZ - ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, közalkalmazottaira és az intézménnyel munkaviszonyt létesítőkre, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 2. Intézményi adatok: A költségvetési szerv Neve: Szakmai besorolása: Déri Múzeum megyei hatókörű városi múzeum Székhelye, címe: 4026 Debrecen, Déri tér 1. Tagintézménye: Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás 4026 Debrecen, Péterfia u. 28. Feladatellátást szolgáló további ingatlanok: 0584/146. hrsz. a) Régészeti Kutató- és Raktárbázis I Polgár, Hősök u Régészeti Kutató- és Raktárbázis II Debrecen, Biczó István kert b) Múzeumi raktárak: 4025 Debrecen, Miklós u Debrecen, Füredi u.17. fszt Debrecen, Múzeum u Debrecen, Böszörményi út Debrecen, Batthyány u. 9. Az alapítás: Alapítás éve: 1902, Alapító szerve neve: Debrecen Város Tanácsa Alapító okirat száma: HBMLT.IV.B. 1405/b V / /1902 Jogelőd intézmény: A Déri Múzeum jogelőd intézménye: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (alapításának éve 1990.)

4 A Déri Múzeum alapító okiratát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 247/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el, mellyel egyidejűleg a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okirata hatályát vesztette. Törzskönyvi azonosító adatai: Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: KSH statisztikai számjel: A költségvetési szerv illetékessége, működési köre Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe 4. A költségvetési szerv irányítása, fenntartása: a) Alapítói jogokat és az irányítási jogokat gyakorló szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Alapítói jogokat és az irányítási jogokat gyakorló szerv székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. b) Fenntartó szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó szerv székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. c) A múzeum szakmai tevékenységének ágazati irányítását az emberi erőforrás minisztere látja el az 1997.évi CXL. törvény 50. -ban foglalt jogkörében eljárva. 5. A költségvetési szerv tevékenysége a) Alaptevékenysége: aa) Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar Megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében: a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. ab) Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

5 gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása. ac) A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében: vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően, - végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket, - vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, - a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti, - részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében, - szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében, - gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, - részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában, - muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik. b) Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Módszertani szakirányítás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása c) Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Múzeumi tevékenység d) Tevékenységet és működést meghatározó jogszabályok: évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről - 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról

6 - 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról - 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről - 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények évi szakmai támogatásáról - 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról Államigazgatási (hatósági) eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályok: - 393/2012 (XII.20.) Korm.rendelet a résgészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos jogszabályokról - 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről - 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról - 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről - 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről - 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról - 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól Régészeti feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok: - 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről - 80/2012 (XII.28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól - az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendeletek A múzeumi alkalmazottakra vonatkozó jogszabályok: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról - 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére - 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról - 2/1993 (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 6. Vállalkozási tevékenysége: nem folytat vállalkozási tevékenységet. 7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a

7 közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kultv január 1. napjával hatályos 45. (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 8. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony: Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján kerül sor. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya közfoglalkoztatási jogviszony, melyekre nézve a évi CVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 10. A kötelezettségvállalás rendje: Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jogkörrel az igazgató rendelkezik a gazdasági vezető ellenjegyzésével. 11. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: (telephelyenként) a.) nem a fenntartó szerv tulajdonában lévő feladatellátást szolgáló vagyon: hrsz.-ú Debrecen, Múzeum u. 4. sz. alatti 1688 m² alapterületű ingatlanrész b.) a Magyar Állam tulajdonában lévő feladatellátást szolgáló ingatlan: hrsz.-ú Debrecen, Déri tér 1. sz. alatti 1960 m²alapterületű ingatlan hrsz.-ú Debrecen, Péterfia u. 28. sz. alatti 2942 m²alapterületű ingatlan /A/11 hrsz.-ú Debrecen, Miklós u. 50. sz. alatti 16,79 m² alapterületű ingatlan /A/19 hrsz.-ú Debrecen, Miklós u. 50. sz. alatti 17,78 m² alapterületű ingatlan /A/3 hrsz.-ú Debrecen, Füredi u. 17. sz. alatti 43 m² alapterületű ingatlan /A/4 hrsz.-ú Debrecen, Füredi u. 17. sz. alatti 43 m² alapterületű ingatlan /1 hrsz.-ú Debrecen, Böszörményi u sz. alatti 915 m² alapterületű ingatlanból 325 m² /3 hrsz.-ú Polgár Hősök u sz. alatti 915 m² alapterületű ingatlan /146 hrsz.-ú Debrecen, Biczó István kertben lévő 3007 m² alapterületű ingatlan hrsz.-ú 4026 Debrecen, Batthyány u. 9. sz. alatti 60,41 m² alapterületű 94.számú pince 12. A vagyon feletti rendelkezés: Az alapító okirat 9. pont a) alpontban felsorolt ingatlan esetén az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a használatában lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyűlési rendelet szerint kell eljárni.

8 A Kultv január 1. napjával hatályos 45/A. (2) bekezdés a) alpontja alapján a megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges, az e jogszabályban meghatározott állami vagyonnak. Az alapító okirat 9. pont b) alpontban felsorolt ingatlanok esetén az intézmény és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között megkötött vagyonkezelési szerződés rendelkezései az irányadóak. 13. Az intézmény bélyegzői és aláírási rendje: A január 1. napjától használatos bélyegzők tervezett leírása: DÉRI MÚZEUM Debrecen feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével Déri Múzeum Debrecen, Déri tér Pf. 61. Adószám: feliratú szögletes bélyegző DÉRI MÚZEUM 4026 Debrecen, Déri tér 1. Adószám: költségvetési számlaszám Tel:(52) , Fax: feliratú szögletes bélyegző DÉRI MÚZEUM 4026 Debrecen, Déri tér 1. Adószám: régészeti számlaszám Tel:(52) , Fax: feliratú szögletes bélyegző Az intézmény hivatalos aláírása: Az igazgató az aláírási címpéldánynak megfelelően a Múzeum nevében önállóan jogosult aláírni. Kötelezettségvállalás esetén: az intézmény körbélyegzője, az intézményigazgató és a gazdasági vezető együttes aláírása érvényes. Az igazgató nevében akadályoztatása esetén - feladat- és hatáskörében a helyettesítés rendje szerint eljáró igazgatóhelyettes jogosult aláírni az igazgató neve felett h jelzéssel. Az általános igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a tudományos igazgatóhelyettes vagy a gazdasági vezető aláírása érvényes. Minden más esetben: az intézmény körbélyegzőjének lenyomata és az igazgató aláírása érvényes. 14. Az intézmény gazdasági szervezetének neve, címe: Déri Múzeum Gazdasági Egység, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

9 II. Az intézmény szervezete 1. Intézményi egységenkénti tagolódás: A költségvetési szerv önálló múzeumi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményei: Déri Múzeum megyei hatókörű városi múzeum Gyűjtőköre: régészet, természettudomány, néprajz, képzőművészet, iparművészet, numizmatika, történettudomány, irodalomtörténet, agrártörténet Gyűjtőterülete: Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye, irodalomtörténet gyűjtőkörben Hajdú-Bihar megye egészére kiterjed, a Déri hagyatékok esetében ennél szélesebb körű. Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás a Déri Múzeum tagintézménye, közérdekű muzeális kiállítóhely Önálló épületben működő képzőművészeti kiállítóhely és raktár, múzeumpedagógiai terem, restaurátor műhely A költségvetési szerv önálló működési engedéllyel nem rendelkező telephelyei: Régészeti Kutató- és Raktárbázis I-II. A régészeti ásatások során előkerült leletek tisztítási, őrzési és restaurálási helye. Feladata régészeti leletek kutathatóságának a biztosítása. Múzeumi raktárak Raktározási feladatokat ellátó múzeumi telephelyek 2. A múzeumi feladatellátás szerinti tagolódás: A Múzeum feladatait a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező szervezeti ábra szerint látja el. A) A múzeumi szakági tevékenységet végző egységek: Tárak, gyűjtemények Tárak: A tudományos igazgatóhelyettes irányítása alá tartoznak a tárakat közvetlenül irányító tárvezetők: a művelődési és helytörténeti tárvezető, a művészeti tárvezető, irodalmi tárvezető és a régészeti tárvezető. Nincs tárvezetője a segédtáraknak. A tárakban folyó szakmai munkát a muzeológusok végzik a gyűjteménykezelők illetve az adattáros segítségével. Segédtárak a tárak munkáját segítő munkaszervezeti egységek, melyek közvetlenül az általános igazgatóhelyettes irányítása alá tartoznak. A tárak munkaszervezete az alábbiak szerint épül fel: Művelődés- és helytörténeti tár Néprajzi gyűjtemény Történeti gyűjtemény Természettudományi gyűjtemény Múzeumi raktár Művészeti tár Déri Frigyes-gyűjtemény

10 Iparművészeti gyűjtemény Képzőművészeti gyűjtemény Numizmatikai gyűjtemény Régészeti tár Régészeti gyűjtemény (Őrzési hely: Régészeti kutató- és raktárbázisok) Irodalmi tár Irodalmi gyűjtemény Segédtárak: fotótár könyvtár restaurátor műhely informatikai műhely B) A múzeum szakági tevékenységét segítő egységek: Szervezési Osztály Az osztály az általános igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik, közvetlenül a szervezési osztály vezetője felügyelete alatt végzi tevékenységét. Szervezetei egységei: közművelődési és közönségkapcsolati csoport múzeumpedagógiai csoport kiállításrendezői csoport üzemeltetési csoport Gazdasági egység (gazdasági vezető) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó egység. A szervezeti egység a gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozik, akinek munkáját a gazdasági vezető helyettes segíti. Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és munkaterületek, valamint egyes feladatot ellátó munkatársak: az igazgatóhelyettesek és az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek az igazgatói titkárság Az általános igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek, valamint egyes feladatot ellátó munkatársak: a tárak működésével kapcsolatos szervezési feladatok segédtárak: könyvtár, fotótár, restaurátor műhely, informatikai műhely szervezési osztály üzemeltetési csoport

11 A tudományos igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek, valamint egyes feladatot ellátó munkatársak: művészeti tár művelődési és helytörténeti tárak irodalmi tár régészeti tár A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, munkaterület, valamint egyes feladatot ellátó munkatársak: gazdasági egység Az intézmény igazgatója III. Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai Felelős: Az igazgató a jogszabályi keretek között egy személyben fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik az általa vezetett intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátásáért, az intézmény használatába adott önkormányzati vagyonnal való rendeltetésszerű gazdálkodásért, a jogszabályi előírások betartásáért. Felelős az intézmény egész tevékenységéért, vagyontárgyaiért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály és a gazdálkodási jogkör nem utal más hatáskörébe. Felelős a jegy- és egyéb ár-, díjmegállapítási tevékenységért. E tevékenységét úgy köteles végrehajtani, hogy az önkormányzat által az intézményre meghatározott bevételek maradéktalanul teljesüljenek. Feladatköre Megszervezi és irányítja az intézmény szakmai, gazdasági, működtetési feladatainak ellátását. Gondoskodik az intézmény működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről, és szükség esetén jóváhagyásra történő előterjesztéséről. Biztosítja az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges megfelelő szakmai felkészültségű közalkalmazottak és egyéb alkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai továbbképzéséről. Gondoskodik az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésére bocsátott és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásáról. Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, gazdasági munka színvonalát, kivizsgálja az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelentéseket. Intézkedik az általa észlelt jogellenes, vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről. Ellátja az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a szakmai, társadalmi és érdekképviseleti szervekkel, hatóságokkal, az együttműködő társintézetekkel, Gondoskodik az intézmény rendeltetésszerű használatáról, a vagyonvédelemről és vagyongazdálkodásról, a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítéséről. Biztosítja az ellenőrzési rendszer kiépítését, működtetését.

12 Folyamatos, és rendszeres kapcsolatot tart a gazdasági felügyeletet gyakorló szervekkel, gondoskodik a valósághű adatszolgáltatásról. A szakalkalmazottak helyettesítési rendjét meghatározza Hatásköre: Közvetlenül irányítja az intézményben dolgozó szakemberek munkáját, elkészíti munkaköri leírásaikat. Közvetve irányítja és ellenőrzi az intézmény nem szakalkalmazott dolgozóinak munkáját, jóváhagyja munkaköri leírásaikat. Gyakorolja valamennyi intézménynél foglalkoztatott felett a munkáltatói jogokat, fegyelmi, valamint kártérítési jogkört. Aláírási és kötelezettségvállalási joggal rendelkezik. Az intézmény nevében kötelezettségeket vállalhat, és jogokat gyakorolhat az érvényben lévő mindenkori jogszabályok szerint. Személyre szólóan értékeli, minősíti a dolgozók tevékenységét. Engedélyezi a dolgozók szabadságát és kiküldetését. Megállapítja az intézményi szolgáltatások rendezvények díjait. Az intézményi szabályzatokban foglaltak érvényesítése, betartatása az intézményben dolgozókkal és a használókkal. A helyettesítés rendje: Az igazgatót távollétében az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettes kötelezettségvállalási, gazdasági - működtetési ügyekben az igazgatót írásbeli megbízás alapján helyettesíti (távollét, betegség, szabadság idején). Az igazgató a feladatkörébe tartozó egyes jogköröket az általános igazgatóhelyettesre, akadályoztatása esetén kivéve a munkáltatói jogkör gyakorlását írásban a tudományos igazgatóhelyettesére, annak akadályoztatása esetén pedig az intézmény felsőfokú végzettségű közalkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskörben a megbízott teljes felelősséggel jár el. Az igazgató tartós akadályoztatása (minimum 1 hónap távollét) esetén valamennyi jogkört az általános igazgatóhelyettes gyakorolja. Amennyiben az igazgatói beosztás nincs betöltve, valamennyi jogkört az általános igazgatóhelyettes gyakorolja. Az igazgatóhelyettesek közötti munkamegosztás rendje: Az általános igazgatóhelyettes végzi a múzeumi működéshez kapcsolódó tevékenységek ellátása mellett a tudományos feladatokon kívüli szakmai munkák irányítását. A tudományos igazgatóhelyettes a múzeumi szakágakhoz kapcsolódó szakmai-tudományos tevékenységekért felelős. 2. Általános igazgatóhelyettes Az általános igazgatóhelyettes az igazgató által ráruházott döntési és irányítási jogkör alapján vezeti, irányítja, ellenőrzi a szervezetileg alárendelt egységek munkáját. A vezetői hatáskörébe tartozó ügyeken kívül gyakorolja mindazokat a jog-, feladat- és hatásköröket, amelyeket az igazgató számára meghatároz. Feladatait az igazgató közvetlen irányításával, önálló hatáskörrel látja el. Az igazgató nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogokat felette, munkakörét határozott idejű megbízás alapján látja el, feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat és az igazgató határozza meg.

13 Feladatai: Az igazgató ügyvezetői feladatokat ellátó helyettese, feladata az intézményi működés koordinálása, a felmerülő problémák megoldása az igazgatóval együttműködve. Segíti az igazgató döntését fontosabb stratégiai, vagyonnyilvántartási, ellenőrzési ügyekben vagy az ezeket érintő szabályozási tevékenységben, A múzeum nem tudományos (nem a múzeumi szakágakhoz kapcsolódó) szakmai tevékenységének irányítása, A közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek (Szervezési Osztály, Segédtárak, Üzemeltetési csoport) feladatainak meghatározásával és számonkérésével biztosítja a szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakmai tevékenységek megalapozását, fejlesztését, Részt vesz a Múzeum célkitűzéseinek kialakításában, a munkatervek, fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, a felettes szerv részére készítendő előterjesztések, beszámolók összeállításában, Az igazgatóval együttműködve részt vesz az intézményi egységek szakmai feladatainak elemzésében, fejlesztésében. Gondozza a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat. Szervezi a múzeumi munkatársak képzését, továbbképzését a tudományos igazgatóhelyettessel együttműködve Részt vesz a Múzeum képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában a magasabb vezetői feladat- és hatáskör-megosztás szerint. Koordinálja, szervezi az intézmény belső és külső információs tevékenységét. A szakmai belső ellenőrzés működtetése, célvizsgálatokban való részvétel. Koordinálja és irányítja az intézmény pályázati tevékenységét. Irányítja és ellenőrzi a Múzeum kiállítási tevékenységét, a kiállításokhoz készülő kiadványok, információs anyagok megjelentetését, együttműködve a tudományos igazgatóhelyettessel. Előkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített megbeszéléseket, értekezleteket, Engedélyezi a nem tudományos célú külső fotó-, dia- és filmmegrendeléseket, valamint az archív hangzóanyagra vonatkozó igényeket, felelős a térítési díjszabás meghatározásáért és folyamatos karbantartásáért, Kapcsolatot tart a helyi, területi, országos szakmai szervezetekkel és intézményekkel. Ellátja, szervezi az éves munkatervben számára meghatározott feladatokat. Partneri, látogatói igények, szükségletek, elégedettség mérésének koordinálása. Ellenőrzi a Múzeum kiállítási tevékenységét, a kiállításokhoz készülő kiadványok, információs anyagok megjelentetését. Irányítja és ellenőrzi a vizuális arculat körét érintő tevékenységeket, a Déri Múzeum Arculati Kézikönyvének elkészítését és az abban foglaltak betartását. Irányítja és felügyeli a Múzeum közönségkapcsolati, közművelődési, marketing-, reklám és sajtókapcsolati tevékenységét, Segíti a tárak tevékenységét a tudományos igazgatóhelyettessel együttműködve, ellenőrzi a szakmuzeológusi ügyeleti rendet. Gondoskodik a mecénási és szponzori kör kialakításáról, a velük való kapcsolattartásról. Felügyeli a Múzeum és a partner cégek közötti szerződéskötést.

14 Felügyeli a Múzeum kiegészítő szolgáltatási körének kialakítását, működtetését (kávézó, múzeumi bolt stb.). Ellátja mindazon feladatokat, amivel az igazgató megbízza. Felelős: Az intézmény napi működéséért a közvetlen irányítása alá tartozó Szervezési Osztály, a Segédtárak (Könyvtár, Fotótár, Restaurátor műhely, Informatikai Műhely) és az Üzemeltetési Csoport tevékenységéért, a megelőző műtárgyvédelem feladatainak teljesítéséért, a külső fotó-, dia- és filmmegrendelésekért, valamint az archív hangzóanyagra vonatkozó igények teljesítéséért, a térítési díjszabás meghatározásáért és folyamatos karbantartásáért, a Múzeum kommunikációs tevékenységéért, PR-megjelenéséért és arculat építéséért, a Múzeum kiadványainak, információs anyagainak megjelentetéséért, a Múzeum közművelődési tevékenységéért, a mecenatúra működtetéséért, az állandó és időszaki kiállítások üzemeltetéséért és a tárlatvezetési igények fogadásáért, a szakmuzeológusi ügyeleti rend működtetéséért a pályázati tevékenység irányításáért. Jogköre: Az igazgató megbízása, illetve annak hosszabb idejű távolléte esetén a felügyeleti szerv intézkedése alapján, ellátja az intézményvezetői teendőket. Részt vesz az intézményi vezetőség munkájában. Helyettesítési jogkörében aláírási, utalványozási jogosítvánnyal rendelkezik. Az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve különböző civil és más szakmai szervezetekben. Javaslatot tesz az intézmény szakmai feladatainak végzésére, pályázatokon való részvételre. Ellenőrzési feladatokat lát el éves ellenőrzési terv szerint. Javaslatot tesz az igazgatónak az intézményi szabályzatok változtatására, új szabályzatok létrehozására a meglévők betartatására, azok frissítésére. Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről. Közvetlenül irányítja a Szervezési Osztályt, a Segédtárakat és az Üzemeltetési Csoportot, Részt vesz a szakmai tárak működtetésében a tudományos igazgatóhelyettessel együttműködve Az igazgatóval való előzetes egyeztetést követően a szakmai munkára és az intézmény működésére vonatkozóan kötelezettségeket vállalhat, együttműködési megállapodásokat készíthet elő. Helyettesítése: Az igazgató tartós akadályoztatása (minimum 1 hónap távollét) esetén valamennyi jogkört az általános igazgatóhelyettes gyakorolja. Amennyiben az igazgatói beosztás nincs betöltve, valamennyi jogkört az általános igazgatóhelyettes gyakorolja. A tudományos igazgatóhelyettest távollétében helyettesíti. Távollétében a tudományos igazgatóhelyettes helyettesíti, a tudományos igazgatóhelyettes távolléte esetén a gazdasági vezető helyettesíti.

15 3. Tudományos igazgatóhelyettes Az általános vezetői hatáskörbe tartozó ügyeken kívül gyakorolja mindazokat a jog-, feladatés hatásköröket, amelyeket az igazgató számára meghatároz. Feladatait az igazgató közvetlen irányításával, önálló hatáskörrel látja el. A munkáltatói jogokat felette az igazgató gyakorolja, munkakörét határozott idejű megbízás alapján látja el, feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat és az igazgató határozza meg. Feladatai: a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek (Tárak) feladatainak meghatározásával és számonkérésével biztosítja a szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakmai tevékenységek megalapozását, fejlesztését, segíti az igazgató döntését fontosabb stratégiai, vagyon-nyilvántartási, ellenőrzési ügyekben vagy az ezeket érintő szabályozási tevékenységben, közreműködik a Múzeum éves költségvetése tervezésében, a jóváhagyott előirányzatok jogcímei szerinti feladatok végrehajtásában, részt vesz a Múzeum képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában a magasabb vezetői feladat- és hatáskör-megosztás szerint, részt vesz a Múzeum célkitűzéseinek kialakításában, a munkatervek, fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, a felettes szerv részére készítendő előterjesztések, beszámolók összeállításában, kiemelt szakmai feladata a muzeális anyag nyilvántartása, a gyűjtemények muzeológiai feldolgozása, raktári anyagok felügyelete, szakanyagok selejtezése irányításában való közreműködés, egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez, szervezi a múzeumi munkatársak képzését, továbbképzését az általános igazgatóhelyettessel együttműködve belföldi és külföldi műtárgykölcsönzés ellenőrzése, az múzeumigazgató irányításával előkészíti és összeállítja a Múzeum éves, rövid és hosszú távú tudományos tervét, nyilvántartja és koordinálja az intézményben folyó kutatásokat, részt vesz a tudományos pályázatok elő- és elkészítésében, a múzeum digitalizálási tervének előkészítése, előkészíti és megszervezi a Tárak és a gyűjtemények szakmai megbeszéléseit, kapcsolatot tart a külföldi és hazai tudományos intézményekkel, kezdeményezi, szervezi, és számon tartja a külső intézményekkel fenntartott tudományos együttműködést, tudományosan szervezi és előkészíti a Múzeum kiállítási tevékenységét, a kiállításokhoz készülő kiadványok, információs anyagok megjelentetését, a Múzeum külföldi kiállításainak tudományos koordinálása és előkészítése és rendezése, közreműködik a Múzeum szakmai konferenciáinak, rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában, szervezi a munkatársak tudományos munkáját ismertető és más szakmai kérdéseket megvitató intézményi szakmai fórumokat, valamint összehívja és vezeti a Múzeumi Tudományos Tanács üléseit, szerkeszti a Múzeum Évkönyvét, valamint meghatározza a Múzeum (tudományos és ismeretterjesztő) kiadvány-politikáját, ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a múzeumigazgató megbízza, továbbá amit jogszabályok, belső szabályok, utasítások a feladatkörébe rendelnek.

16 Felelős: a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységéért, a 20/2002. (X. 4.) a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló NKÖM rendelet betartatásáért, a gyűjtemények muzeológiai feldolgozásért, raktári anyagok tárolásáért, szakanyagok selejtezéséért, a belföldi és külföldi műtárgykölcsönzés ellenőrzéséért, a Múzeumi munkatársak képzése és továbbképzése rendjéért és annak ellenőrzéséért. Jogköre: a munkatársak képzési rendjének kialakítása, feladatkörébe tartozóan más szervekkel való kapcsolatokban a tartalmi munkára vonatkozó kötelezettségeket vállalhat, együttműködési megállapodásokat készít elő. A szakmai tárak tevékenységének irányítása. Helyettesítése: Távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes, annak távolléte esetén a gazdasági vezető helyettesíti. 4. Gazdasági vezető Az intézmény pénzügyi gazdálkodásának felelős vezetője. Az intézmény gazdasági vezetőjét a fenntartó vezetője bízza meg és menti fel. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, gazdasági intézkedéseket hoz. Az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében ellenjegyzésre jogosult. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet. Hatásköre: közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját; gazdasági munkájához iránymutatást ad; gazdasági intézkedéseket hoz; a közvetlen irányítása alá dolgozók részére elkészíti a munkaköri leírásokat; figyelemmel kíséri munkájukat, javaslatot tesz esetleges soron kívüli béremelésükre, jutalmazásukra és felelősségre vonásokra;t tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók továbbképzésének támogatására; a feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében az irányítása alá tartozó dolgozók fizetett szabadsága igénybevételét jóváhagyja; az intézmény éves költségvetésének elkészítése; az elkészített elemi költségvetési javaslatokat egyezteti az intézményvezetővel; gondoskodik a mecénási és szponzori kör kialakításáról, a velük való kapcsolattartásról, az intézményt folyamatosan tájékoztatja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeiről; szükség szerint munkaértekezlet tart; a felügyeleti szerv által jóváhagyott költségvetési előirányzat betartásával folyamatosan gondoskodik arról, hogy a gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi fedezet mind a költségvetési elszámolási számlán, mind a pénztárban időben rendelkezésre álljon;

17 a költségvetési előirányzat betartása és a gazdaságosság szem előtt tartása érdekében ellenjegyzi az intézmény kötelezettségvállalásait; a kötelezettségek teljesítéséhez, a követelések beszedéséhez szükséges intézkedéseket megteszi; felügyeli és ellenőrzi a munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat; a jogszabályok betartásával az utalványozási rendeletet ellenjegyzi; a bizonylati rend kialakításáról, a bizonylatok útjának szabályozásáról gondoskodik; a folyamatos nyilvántartási és elszámolási rendszert megszervezi; az időszaki zárlati munkákat megszervezi; a havi információs jelentések, félévi és éves költségvetési beszámolók elkészítését szervezi és ellenőrzi; megszervezi a gazdasági szervezet számvitelének a főkönyvi és analitikus könyvelését; a költségvetési szervek kötelező számlakeretének előírásai szerint, illetve a felügyeleti szerv ilyen irányú utasításainak figyelembevételével elkészíti a gazdasági szervezet sajátosságainak megfelelő számlakeretet; a gazdasági szervezetnél lévő vagyon megőrzése és gazdaságos, előírásszerű kezelésének biztosítása érdekében megszervezi az éves leltározási feladatokat; biztosítja, hogy a selejtezések a szabályoknak megfelelően történjenek; gondoskodik a bizonylati fegyelem betartatásáról. Felelős: a feladatok teljesítéséhez szükséges gazdálkodási feltételek meghatározásáért, megteremtéséért; a rendelkezésre álló összegek rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásához szükséges intézkedések megtételéért; a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok érvényesítéséért, a feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért; a munkaköri feladatainak maradéktalan teljesítéséért; az intézményekre vonatkozó jogszabályok, az intézményi szabályzatok és a törvényesség betartásáért; az általa szolgáltatott adatok valódiságáért; a gazdasági vezető felelőssége nem érinti a költségvetési szerv vezetőjének és az egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét. Helyettesítés: a gazdasági vezető a feladatkörébe tartozó egyes jogköröket távolléte esetén írásban a gazdaságvezető helyettesre átruházhatja. Az átruházott hatáskörben a megbízott teljes felelősséggel jár el. 5. A Szervezési Osztály vezetője: A múzeum igazgatója nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogokat felette, munkakörét határozott idejű megbízás alapján látja el, feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat és az igazgató határozza meg. Munkáját az általános igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt végzi. Feladatai:

18 technikailag szervezi és előkészíti a Múzeum kiállítási tevékenységét, a kiállításokhoz készülő kiadványok, információs anyagok megjelentetését, pályázati figyelést végez és pályázatokat ír kiállítási, marketing és közművelődési témában szervezi a vizuális arculat körét érintő tevékenységeket, szervezi a Múzeum közönségkapcsolati, közművelődési, marketing-, reklám- és sajtókapcsolati tevékenységét, szervezi a Múzeum rendezvényeinek szervezési tevékenységét, végzi az állandó és időszaki kiállítások üzemeltetését, a tárlatvezetési igények fogadását és szükség szerint intézkedik, elkészíti a szakmuzeológusi ügyeleti rendet, javaslatot tesz a Múzeum látogató- és közönségbarát megjelenésére, az arculati elemek egységes használatára, gondoskodik a közművelődési célú kiadványok és műtárgymásolatok készíttetéséről a szakágakat képviselő muzeológussal együttműködve, felügyeli a teremőrök munkáját, szervezi a beosztásukat, a rendezvényekhez, kiállításokhoz kapcsolódóan előkészíti a Múzeum és a partner cégek közötti szerződéskötést, szervezi a Múzeum kiegészítő szolgáltatási körének kialakítását, működtetését (kávézó. múzeumi bolt stb.) koordinálja a szervezési osztály tevékenységét (közművelődési munkatársak, múzeumpedagógusok, kiállítás-rendezők), a Múzeum közművelődési tevékenységéről elkészíti az éves munkajelentést és munkatervet, elkészíti a Déri Múzeum Arculati Kézikönyvét és figyelemmel kíséri az abban foglaltak betartását, szervezi a Múzeum dísztermének és egyéb tereinek bérbeadását, hasznosítását, koordinálja a külső- és belső rendezvényeket, ellátja mindazon feladatokat, amivel az általános igazgatóhelyettes és igazgató megbízza. Felelős: a közvetlen irányítása alá tartozó Szervezési Osztály tevékenységéért, a Múzeum kommunikációs tevékenységéért, médiával való kapcsolat kialakításáért, PRmegjelenéséért és arculat építéséért, elkészíti az intézmény Arculati Kézikönyvét, a Múzeum közművelődési célú kiadványai, információs anyagainak megjelentetéséért, a mecénási és szponzori kör kialakításáért, a mecenatúra működtetéséért, az állandó és időszaki kiállítások üzemeltetéséért és a tárlatvezetési igények fogadásáért, a szakmuzeológusi ügyeleti rend működtetéséért, szakmai és egyéb rendezvények lebonyolításáért, a pályázatokon való részvételért, a belső információs és PR-rendszer hatékony működtetéséért. Jogköre: közvetlenül irányítja a Szervezési Osztályt, a turisztikai hivatalokkal és a médiával való kapcsolat kialakítása, A közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és feladatkörök:

19 Szervezési Osztály (kiállítás rendezők, közművelődési munkatársak, múzeumpedagógusok, teremőrök). Helyettesítése: Távolléte és akadályoztatása esetén a Szervezési Osztály kijelölt munkatársa helyettesíti. 7. Tárvezetők A tárvezető osztályvezetői megbízásnak megfelelő vezető. A tárvezetőt az igazgató bízza meg határozott időre. Munkáját az igazgató, illetve közvetlenül a tudományos igazgatóhelyettes irányítja és ellenőrzi. A tárvezető az irányítása alá tartozó gyűjtemény szakmai tevékenységét foglalja egységbe, feladata ennek szakmai vezetése, irányítása és ellenőrzése. A tárvezető szakmai kérdésekben közvetlen intézkedési joggal rendelkeznek. Az igazgató megbízásából szakmai fórumon az intézményt képviselheti. Általános hatásköre az általa irányított szervezeti egységre terjed ki, illetve minden olyan területre, amelyre nézve az igazgató felhatalmazza őket. közvetlenül irányítja a területéhez tartozó tárak tevékenységét. Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, az utasítások kiadása, illetve intézkedések előtt azok tartalmát szükség szerint egyezteti felettesével, a megyében az egyes szakterületek irányítása, a feladatok megtervezése, azoknak megyei koordinálása, a tervezett feladatok teljesítésének ellenőrzése, a Múzeum hosszú és rövid távú céljait érvényesíti az általa irányított tár munkájában. Irányítja a hatáskörébe utalt muzeológiai és egyéb szakfeladatok végzését. Részt vesz a szervezeti egységére vonatkozó tervek kidolgozásában, szervezi, irányítja és ellenőrzi annak végrehajtását. Gondoskodik a hatáskörébe utalt tevékenységekkel kapcsolatos dokumentálási, adatszolgáltatási, jelentési kötelezettségek teljesítéséről, elkészíti a tár szabadságolási tervét, s azt jóváhagyásra az igazgató elé terjeszti. Felelős a tár munkaidő-nyilvántartásának vezetéséért, felügyeleti területén vezeti, összehangolja és ellenőrzi a személyzeti munkára vonatkozó döntések végrehajtását. Amennyiben a tár által ellátandó munka mennyisége, sürgőssége, vagy speciális jellege (a szükséges képzettséggel rendelkező szakember nem áll a Múzeum alkalmazásában) megkívánja, az igazgatóval történő egyeztetést követően javaslatot tesz a megfelelő számú és képzettségű szakember alkalmazására. Javaslatot tesz a beosztott dolgozók munkaköri leírására, és azt jóváhagyásra az igazgató elé terjeszti, a hatáskörébe tartozó dolgozók minősítését előkészíti, azt az igazgató elé terjeszti, az múzeumigazgatóval való egyeztetés után javaslatot tesz a letéti szerződések megkötésére, a jogszabály által előírt időben és módon revíziót tart a felügyelete alá tartozó muzeális gyűjteményekben, kiállítóhelyeken, feladata a Múzeum gyűjtőterületén található egyéb tulajdonjogú (magán- és köz) gyűjtemények helyzetének és szakmai munkájának figyelemmel kísérése, arról szükség szerint írásos vélemény készítése, felügyeleti területén vezeti, összehangolja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó tár valamennyi tevékenységet. Javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó terület munkatervi feladataira, a terület jóváhagyott feladatait lebontja az irányítása alá tartozó osztályokra és munkatársaira, ellenőrzi a hatáskörébe tartozó gyűjtemények és munkatársak munkáját.

20 Felelős: A tár irányításáért, a feladatok megtervezéséért, azoknak koordinálásáért, a feladatok végrehajtásáért és azok teljesítésének ellenőrzéséért. Jogköre: közvetlen utasítási és ellenőrzési joggal rendelkezik az irányítása alá tartozó valamennyi munkatárs felett, jogosult meghatározni munkatársai feladatkörét, hatáskörét és felelősségét, a tárhoz tartozó dolgozók tekintetében jogosult javaslatot tenni a kinevezési (alkalmazási), a felmentési, a munkaszerződés-módosítási, a fegyelmi, a kártérítési jogkör és a munka díjazásának megállapítására; a munkatársai kitüntetése, továbbképzése ügyében javaslatot tesz a múzeumigazgatónak, aki ezen jogokat gyakorolja. 9. Üzemeltetési csoportvezető Üzemeltetési csoportvezető feladata a Déri Múzeum és a Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás épületei, a raktározási funkciót ellátó múzeumi raktárak infrastruktúrája, működőképességének fenntartása, lehetőségekhez mérten fejlesztése. Ezen belül feladatai: szervezi és a lehetőségeihez képest optimalizálja az energiagazdálkodást, a gazdasági igazgatóhelyettes irányításával a műszaki jellegű gazdálkodási terveket készít, felügyeli a feladatellátásához tartozó két muzeális intézmény műszaki jellegű felszerelését, és írásbeli javaslatot tesz az üzemeltetés feltételeire, ellátja (szükség szerint szakértők bevonásával) a műszaki és szakipari tevékenység koordinációját, karbantartások, felújítások, bővítések stb. alkalmával, előkészíti a vonatkozó szerződéseket, ellenőrzi a megvalósítást, írásban dokumentálja az eltéréseket, ill. a mérföldkövek (teljesítési határidők) elérését. Az igénybe vett karbantartási szolgáltatások pontos elszámolása érdekében munkalap-rendszert dolgoz ki és működtet, szervezi és irányítja a gondnoki tevékenységet, feladatkörébe tartozik a villám-, érintés- és tűzvédelem folyamatos ellenőrzése, összegyűjti a karbantartási-javítási igényeket, melyeket az általános igazgatóhelyettes felé közvetít, Folyamatosan ellenőrzi a műszaki berendezések működését. Hiba esetén értesíti az általános igazgatóhelyettest és a hiba elhárításáért felelős szerződéses partnert. Rendkívüli hiba esetén az általános igazgatóhelyettessel együtt hozza meg a döntést az értesítendőkről, a Múzeum működésével kapcsolatos műszaki feladatok koordinálása, ellenőrzése, a műszaki dokumentáció kezelése, szervezése, vagyongazdálkodási, állagmegóvási intézkedések kezdeményezése és szervezése, az intézmény bizományosi letéti anyagának kezelése, gondozása, nyilvántartása, a Múzeum kezelésében lévő kulturális javak megőrzésének, biztonságának, valamint az épület biztonságos őrzésének megszervezése. 10. Belső ellenőr A pénzügyi ellenőrzést- ezen belül a költségvetési ellenőrzést- az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályozza. Feladatát éves ellenőrzési terv alapján végzi.

21 A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a alapján a belső ellenőr feladatai: belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után, a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése, a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása, az ellenőrzések összehangolása, amennyiben az ellenőrzés során büntető,- szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének haladéktalanul tájékoztatást kell adnia és javaslattételi kötelezettség terheli a megfelelő eljárások megindítására, a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 43. (4) bekezdésének megfelelően, az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. -ban foglaltak szerinti összeállítása, gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról, a belső ellenőr szakmai továbbképzésen való részvétele, ennek érdekében éves képzési tervet készít és gondoskodik annak megvalósításáról, kialakítja és működteti az 50. -ban meghatározott nyilvántartást, a tevékenysége során kezelt adatokat illetően betartja az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat. A belső ellenőr felelősségi körébe tartozik: annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó ellenőrzés, a jelen Alapszabályban felsoroltaknak megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön; a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének eredményes vezetése és fejlesztése a szükséges szakmai, technikai és operatív iránymutatás megadásával, a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak, útmutatóknak és gyakorlatnak megfelelően; a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, melynek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati tényezőket is figyelembe kell venni. Az ellenőrzési terveket és az azok módosítására irányuló javaslatokat a belső ellenőr köteles a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásra benyújtani; a jóváhagyott éves ellenőrzési tervet végrehajtani, ideértve a vezetés felkérésére végzett soron kívüli feladatokat is (kapacitás és lehetőség szerint); a szervezetnél működő főbb funkciók, valamint az új vagy átalakuló szervezeti egységek, feladatok és folyamatok, valamint az ezek kialakításával, működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos problémákat értékelni; rendszeres időközönként beszámolót készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, amelyben összegzi az ellenőrzések megállapításait; a költségvetési szerv vezetőjét tájékoztatni a belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért eredményekről; a más szervezetek által végzett ellenőrzések és a jogalkotók munkáját figyelemmel kísérni annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés a szervezet működését ésszerű költségkihatás mellett optimálisan lefedje.

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 32. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat 730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben