IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida"

Átírás

1 IDŐSÜGYI STRATÉGIA J{noshida 2014

2 Az Idősügyi Stratégi{ról J{noshida Képviselő-testülete - elfogadja a J{noshida Idősügyi Stratégi{j{t - felkéri a helyi Faluh{zat, a Szent Norbert Idősek Klubj{t és a nyugdíjas szervezetet, hogy az Idősügyi Stratégi{ba foglalt célkitűzéséket, priorit{sokat, preferenci{kat képviselje és érvényesítse a stratégi{ban megfogalmazott döntéseket, programokat, cselekvési tervet. IDŐSÜGYI STRATÉGIA ELŐSZÓ A J{noshidai Idősügyi Stratégia indokolts{ga Korunkban több idős ember él a Földön, mint b{rmikor ezelőtt, és ar{nyuk a lakoss{g egészéhez viszonyítva tov{bb növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozz{ tudnak j{rulni a t{rsadalom fejlődéséhez. Fogalmazódott meg a Hamburgi Nyilatkozatban 1997-ben. Ez a meg{llapít{s J{noshida településére is igaz. Évről évre növekszik a településen az idős emberek sz{ma. A demogr{fiai adatokat tekintve jelentős sz{mban élnek idősek, főként egyedül élő idős nők, mely kihív{st jelent a település sz{m{ra. Az idősekre fókusz{lva erősíteni kell a kommunik{ciós csatorn{kat. Az idős emberek szükségleteinek biztosít{s{hoz tov{bb kell erősíteni az {llami, a civil, a mag{nszemélyek, idősell{t{sban érintett szakm{k, és a szolg{ltató rendszer egyes tagjai közötti folyamatos p{rbeszédet. ALAPELVEK, ÉRTÉKEK, CÉLOK A település idősügyét meghat{rozó alapelvek és értékek az időskorból fakadó szükségletekből és igényekből adódóan fogalmazódnak meg: Esélyegyenlőség alapelve: miszerint a településen minden r{szoruló jusson hozz{ egyenlő mértékben a szoci{lis szolg{ltat{sokhoz. Előítélt- mentesség. Kor, nem, vall{si, etnikai és egyéb hovatartoz{s, betegség miatti h{tr{nyos megkülönböztetés nélkül azonos b{n{smód alkalmaz{sa A tevékenység középpontj{ban az egyén, csal{d {ll. Az idősügyet meghat{rozza egy holisztikus rendszerszemlélet.

3 Az ENSZ 1991-ben elfogadott idős emberekkel kapcsolatos alapelve alapj{n olyan időspolitik{ra van szükség egész életen {t, amely az al{bbiakat biztosítja: méltós{g függetlenség részvétel gondoskod{s önmegvalósít{s A helyi stratégia ezekre az alapelvekre fókusz{lva dolgozta ki a cselekvési tervet. Meghat{rozó értékek az al{bbiak: Élet és emberi méltós{g tisztelete Az ember önrendelkezéshez való joga A szoci{lis biztons{ghoz való jog. Egyéni szükséglethez igazodó ell{t{s Igényekhez, szükségletekhez igazodó fejlesztés Ell{t{sok, szolg{ltat{sok kliens közeli biztosít{sa Integr{ció elősegítése T{rsadalomban való aktív részvétel Önmegvalósít{s Az idősekhez kapcsolódó minden szab{lyoz{snak, intézkedésnek ezen alapelv érvényesülését kell szolg{lni. Mindezekből adódóan és a demogr{fiai, életkorhoz kapcsolódó szükségletekből fogalmazódnak meg a település idősügyét meghat{rozó célok.

4 HELYZETELEMZÉS DEMOGR[FIAI ADATOK A demogr{fiai adatokat tekintve ugyanazok a folyamatok érvényesülnek, mint ben. Az orsz{g demogr{fiai tendenci{i a településre is jellemzőek. J{noshida öregedő, fogyó településre utal. Míg 2007-ben 2744 fő volt a lakoss{gsz{m, addig december 31-én 2633 fő, 2013 december 31-én pedig 2593 fő volt a település léleksz{ma. Az al{bbi tendenci{k figyelhetőek meg jelenleg is: Fogyó település: nő a 60 éven felüliek sz{ma Csökkenő gyermeklétsz{m 60 éven felüli idős nők sz{ma dupl{ja a férfiak sz{m{nak, a nők többsége életük utolsó évében egyedül maradnak Több az elköltözettek sz{ma, mint a beköltözőké Magasabb a hal{loz{si ar{nysz{m, mint a születéseké. Születéskor v{rható élettartam növekszik Lakoss{gsz{m korösszetétele v{ltozik, idősödik. A település korcsportonkénti összetételéből kitűnik az idősek sz{mar{ny{nak növekedése az össznépességen belül. A település öregségi indexe növekszik. A születéskor v{rható élettartam kitolódik. Megfigyelhető, hogy a nők többsége élete utolsó éveire elveszti t{rs{t. Lakoss{g sz{ma Születés Hal{loz{s Elköltözés Beköltözés Születés Halálozás Elköltözés Beköltözés

5 Korcsoportonként és nemenként vizsg{lva a lakoss{g összetételét meg{llapítható, hogy dupl{ja a nők sz{ma a 60 év felettiek körében. Nagyar{nyú az egyedül élő, idős nők sz{ma.2013-as adatok alapj{n ezt jól tükrözi ez a t{bl{zat Korcsoport Férfi Nő Együtt év év év év Összesen A lakoss{g megoszl{sa korcsoportonként 60 év felettiek sz{m{nak alakul{sa nemenként év között: év férfi nő együtt Férfi Nő Együtt

6 A településen magas az egyszemélyes h{ztart{sok sz{ma. Az idősek %-a mag{nh{ztart{sokban él, kevesen v{lasztanak intézményes form{t. Egyre magasabb az egyszemélyes h{ztart{sok sz{ma. Az idős népesség egyharmada él egyedül. Szoci{lis szolg{ltat{st igénybe vevők A településen 2012-ben 598 fő volt a 60 éven felüliek sz{ma, míg 2013-ben 593 idős élt a településen. A nappali ell{t{st évente {tlagban 20 fő vesz igénybe. H{zi segítségnyújt{sba 18 fő részesül. Jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban 14 fő részesül. Szoci{lis étkeztetést fő igényel {tlagosan havonta janu{r 1-től a nappali ell{t{son belül demens ell{t{st is biztosít az intézmény. Átlagosan 7 fő részesült demens ell{t{sban. Elmondhat, hogy folyamatosan növekszik a szoci{lis ell{t{sban részesülő idős, beteg, egyedül élő idősek sz{ma. Jövedelmi viszonyok Az idősek jövedelmi viszonyait tekintve a régióra jellemző jövedelemmel rendelkeznek. A 60 év felettiek között az egy hónapra jutó nettó jövedelem közel forint. Nemek szerint tekintve lényeges eltérés vannak a nők h{tr{ny{ra. Idősek foglalkoztat{si adatai A településen az idősek körében nem jellemző az idős lakoss{gra a nyugdíj mellett munka v{llal{sa. Alacsony a munkaerő piacon való részvételük. Ez részben abból adódik, hogy a településen nincsenek munkahelyek, magas munkanélküliek ar{nya. Azonban jellemző a csal{don belüli munkamegoszt{s v{llal{sa, a h{zt{ji és idén munka v{llal{sa. A településen egyre több idős kapcsolódik be a civil életben és v{llal önkéntes munk{t. A civil szervezetek vezetői mind nyugdíjasok, a baba klub vezetője szintén nyugdíjas. A képviselő- testületben több tag m{r nyugdíjas évei mellett tevékenykedik a település érdekében.

7 ÉLETKÖRÜLMÉNYEK, AZ IDŐSEK HELYZETÉNEK ELEMZÉSE Az életkörülményeket a lak{shelyzettel, a jövedelemmel és a fogyaszt{s szerkezetével, színvonal{val lehet jellemezni. Gazdas{gi aktivit{s, jövedelem, fogyaszt{s Egyre több olyan h{ztart{s van, amelyben idős személyek élnek. Az idősek 60-65% - a egyedül él (nagyobb sz{zalékban nők), 20-25% h{zast{rs{val lakik, 5-10 % él a gyermekével és 1-2% m{s személlyel, és 1-2 % szintén azok ar{nya, akik intézeti elhelyezésben részesülnek. Az idős koroszt{ly ragaszkodik saj{t otthon{hoz, nagyon kevesen v{lasztj{k a idősotthoni elhelyezést. A 65 év felettiek havi jövedelmének legnagyobb h{nyad{t a nyugdíj biztosítja, de jellemző a h{zast{rs ut{n j{ró jövedelmi pótlék. Az idősek nyugdíja a régióra jellemző jövedelemnek felel meg, ami {tlag alatti vagy {tlagos a lakoss{g jövedelméhez viszonyítva. A nők jelentősen alacsonyabb összegű nyugell{t{sban részesülnek. Az idősek jövedelme az al{bbi ell{t{sokkal egészülhetnek ki: Özvegyi nyugdíj Közgyógyell{t{s Időskorúak j{radéka H{ztart{s ut{n j{ró jövedelmi pótlék Egyéb segélyek: lak{sfenntart{si t{mogat{s.. Nyugdíj melletti munkav{llal{sra nem nagy lehetőség van. A jobb egészségi {llapotnak örvendő nyugdíjasok jövedelmüket kiegészítik mezőgazdas{gi idénymunk{val, vagy a h{z körüli kerti munk{val. Zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, esetlegesen h{zi {llatokat nevelnek. Ezzel egészítik ki jövedelmüket. A gazdas{gi aktivit{s meghat{rozója az iskolai végzettség. Az idősekre, főleg a 70 év felettiek körére jellemző, hogy iskolai végzettségűk jóval elmarad a fiatalokétól. Által{ban 8 {ltal{nos iskolai végzettséggel rendelkeznek. A férfiakra jobban jellemző, hogy valamilyen szakm{juk van. Főiskolai, egyetemi diplom{val nagyon kevesen rendelkeznek.

8 A településen egyre több idős kapcsolódik valamilyen form{ban a község életébe. A képviselő- testületben és bizotts{gokban több nyugdíjas dolgozik. A civil szervezetek vezetői mind nyugdíjasok. A szervezeteken belül is több tag 65 éven felüli. Az idősek magas összeget költenek lak{sfenntart{sra, egészségügyre, és gyógyszerekre. Ezek a kiad{sok jövedelmük %-{t teszik ki. Közlekedésre, hírközlésre keveset fordítanak, és az évek folyam{n csökken a ruh{zkod{sra fordított kiad{sok összege. Az idősek jövedelmükből sok esetben t{mogatj{k a csal{djukat. Jellemző, főleg az évek előrehaladt{val a takarékoskod{s, de még így is elmondható, hogy az öngondoskod{s nem meghat{rozó az esetükben. Az idős szülők és a gyermekek közötti kapcsolat A statisztikai adatok alapj{n erősödni l{tszik az a tendencia, ahogy az idős emberek addig, amíg csak tudnak, el tudj{k l{tni magukat, még a megözvegyülés ut{n sem költöznek össze gyermekkel, unok{ikkal, hanem megprób{lnak egyedül élni. A nyugdíjasok addig, amíg csak tudnak, besegítenek a gyermekeiknek, főleg anyagi vonatkoz{sban. Elmondható, hogy a településen az idős emberek nagy része segítséget kap a mindennapokban a csal{dtagoktól, szomszédoktól, rokonoktól. Vannak, akik gondoskodnak róluk. Ez a segítségad{s viszont elmondható az unok{k gondoz{s{ban, a csal{d összetart{s{ban az idős koroszt{ly részéről. Az idős emberek lak{skörülményei és tartós fogyaszt{si cikkel való ell{totts{ga A 60 éves és idősesebb személyt magukba foglaló h{ztart{sok estében a lak{shaszn{lat jogcíme 90-95%-ban tulajdonos. A lak{skörülményeket tekintve {tlagos, vagy szegényes körülmények között élnek. Régi típusú paraszt h{zakban laknak, melyek folyamatos felújít{sra szorulnak. A h{ztart{sok többségében g{zfűtés a jellemző, de nagy ar{nyban fordul elő hagyom{nyos fűtési rendszer az idős embereknél. A h{ztart{sok tartós javakkal való ell{totts{ga hosszú évek sor{n alakul ki. Az ell{totts{g szintjét az igények is befoly{solj{k. Az alapvetőnek sz{mító hűtőszekrény, mosógép, televízió ell{totts{ga teljesnek mondható. A fiatalabb és idősebb h{ztart{sok különbsége a korszerűbb, és kevésbé korszerű készülékek ar{ny{ban érzékelhető. Az idős emberek h{ztart{s{ban a hagyom{nyos mosógép tal{lható, mikrohull{mú sütővel és sz{mítógéppel, DVD lej{tszóval, k{beltelevízióval, Internettel nagyon kevesen rendelkeznek. A tartós fogyaszt{si cikkek sok esetben elavultak, régiek.

9 EGÉSZSÉGÜGYI [LLAPOT, EGÉSZSÉGI ELL[T[S 70 év felett fokozottan kell sz{molni a biológiai öregedéssel, akkor is, ha nincsenek egészségi problém{i. Ez sz{mos korl{tott vonz maga ut{n az önell{t{st, életvitelt illetően. Az idősek többsége gyakran fordul orvosi segítségre, és gyakrabban kezelik őket kórh{zba. Szinte minden idős emberre elmondható, hogy folyamatos gyógyszereket szed, és havonta j{r orvoshoz. Az időskorúak egészségi {llapot{t a szív-és érrendszeri betegségek hat{rozz{k meg, ezek sor{n alakul ki az idősek több mint 50%-n{l a magas vérnyom{s. A keringési betegségek miatti hal{loz{s jelentős részét az ischaemi{s szívbetegségek okozz{k. M{sik gyakori időskori betegség az agyi erek betegségei. Az agyvérzés következtében kialakult bénul{soknak nagy jelentősége van az időskorúak életminőségének alakul{s{ban. Szintén gyakori a szem-és függelékeinek betegsége. Az idősek 2/3 szemészeti problém{val küzd. Igen jelentős a csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei, főleg a kop{si eredetű b{ntalmak. Egyre magasabb a rosszindulatú daganatokban és a cukorbetegségben szenvedő idősek sz{ma is. Az idős emberek életminőségének alakul{s{ban nagy szerepük van a ment{lis betegségeknek. Az életkor előrehaladt{val növekszik a pszichi{triai betegségek gyakoris{ga. Meghat{rozó, hogy hogyan dolgozz{k fel az időskorral együtt j{ró nehézségeket, problém{kat, kapnak e segítséget a mindennapokban. Időskorban jellemző, hogy az idősek egyszerre több betegségben is szenvednek, mely nagymértékben meghat{rozza életmódjukat. A betegségek mellé sok esetben demencia is p{rosul, ami az esetek többségében az idős ember teljes felügyeletét és gondoz{s{t vonja maga ut{n. Egészségügyi ell{t{s Az idősek egészségi {llapot{nak megőrzésében nagy segítséget jelent a településen működő két h{zi orvosi körzet, melyet két h{zi orvos biztosít hétköznap ig. Majd a központi orvosi ügyelet {ll a lakosok rendelkezésére. Az orvosok napi betegforgalma igen magas, 80 és 100 fő, melyből fő 65 év feletti. A h{zi orvosi szolg{lat alapell{t{st nyújt valamennyi koroszt{ly sz{m{ra. A településen az idős koroszt{ly körében vezető betegség: magas vérnyom{s koszorúér szűkület mozg{sszervi megbetegedések diabetes

10 Minden héten egy alakommal vérvétel van a településen. A vért az önkorm{nyzat sz{llítja be J{szberénybe elemzésre, és a betegek még aznap értesülhetnek az eredményről. Így a lakosoknak nem kell beutazni a v{rosba, az ell{t{st helyben elérik. A településen működik egy fogorvosi rendelő is. A hét minden napj{n van rendelés, így szintén nem kell elutazni m{s településre. Az egészségügyi intézmények, a Faluh{z, vagy az Idősek Klubja szervezésében szűrővizsg{latokon vehetnek részt az idős emberek. Minden évben több alakommal kerül megszervezésre l{t{s-hall{svizsg{lat, ortopédiai szűrés, nőgyógy{szati és prosztata vizsg{latok, és tüdőszűrés. Az Idősek Klubj{ban folyamatos a vércukor és vérnyom{smérés. SZOCI[LIS SZOLG[LTAT[SOK Az időskorú személyek szoci{lis biztons{g{nak megteremtését a szoci{lis ell{tórendszeren belül a pénzbeli és természetbeni szoci{lis ell{t{sok szolg{lj{k. Ezen ell{t{sok alapvetően két csoportba: a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ell{t{sok köré sorolhatóak. Az időskorúak j{radéka azon idős személyek részére biztosít havi ell{t{st, akik szolg{lati idő hi{ny{ban nyugdíjkorhat{ruk betöltése ut{n saj{t jogú nyugell{t{sra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ell{t{ssal rendelkeznek. A településen évente 2012 és 2013-ben 2 fő részesült ezen ell{t{sban. Ápol{si díjat idős személy ut{n 2012-ben 19, 2013-ben 11 fő volt {polt személy, aki ut{n {pol{si díjat igénylettek. Közlekedési t{mogat{sban 182 fő részesült 2012-ben, majd 2013-ban ezt a t{mogat{si form{t eltörölték. Lak{sfenntart{si t{mogat{st 2012-ben 232, míg 2013-ban 225 h{ztar{s kapott. Ebből elenyésző a 60 év feletti igénylők sz{ma. Arra vonatkozólag nincsenek sz{mszerű adatok, hogy egyes segélyekben h{ny fő időskorú. Szoci{lis alapell{t{sok a településen A településen a Szent Norbert Idősek Klubja nyújtja a szoci{lis alapell{t{sokat, melyek a következők: Nappali ell{t{s H{zi segítségnyújt{s Szoci{lis étkeztetés A nappali ell{t{s és h{zi segítségnyújt{s térítésmentesen vehető igénybe. Az intézményben szakképzett gondozónők dolgoznak. A nappali ell{t{s, idősek klubja

11 20 férőhelyes, mely mondhatni mindenkor kihaszn{lt. Az idősek sz{m{ra a klub 1999 óta {ll nyitva kielégítve minden szükségletet, időskorból adódó nehézségekben nyújt segítséget a településen élő idős emberek sz{m{ra. Egyre gyakoribb, hogy demens idős részesül ell{t{sban, mely az intézményi struktúra {talakít{s{t vonja maga ut{n. Az intézmény 2013 janu{r óta demens ell{t{st is végez. A h{zi segítségnyújt{s segítségével az idősek saj{t otthonukban tudnak ön{lló életvitelt folytatni a gondozónők segítségével. Évente {tlagosan 18 fő veszi igénybe a szolg{ltat{st. Az igények azonban növekednek, egyre több idős kér segítséget ezen a területen. Szoci{lis étkezésben idős részesül évente. Sz{mukra a gondozónők h{zhoz sz{llítj{k az ebédet, vagy elvihetik az ebédet az Innoven Kft. {ltal üzemeltetet konyh{ról. A nappali ell{t{sban részesülők pedig a klubban tudj{k elfogyasztani az ebédet. A településen évente 1-2 idős ember kerül bentlak{sos idősek otthon{ba hozz{tartozók hi{ny{ban janu{r 1. óta a J{szs{gi Többcélú Kistérségi T{rsul{s működteti a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{st, a közösségi és t{mogató szolg{ltat{st, és a csal{dsegítő-gyermekjóléti szolg{ltat{st. Jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban a településen 12-14fő egyedül élő idős részesül. Az igények az évek folyam{n dupl{j{ra nőttek egy készülék szabadd{ v{l{sakor. Az idős emberek a készülék segítségével biztons{gban érzik magukat. A magas sz{mú igények miatt a településen növekedett a jelzőrendszeres készülékek sz{ma. A településen nem jellemző, hogy igénybe vennék a közösségi és t{mogató szolg{ltat{st. A csal{dsegítő szolg{latot szintén ritk{n veszik igénybe, jellemző az anyagi segítségkérés. Elmondható, hogy növekszik az igény a szoci{lis ell{tórendszer igénybevétele ir{nt az idősek körében. Az igények minden területen jelentkeznek TELEPÜLÉSEN JELENTKEZŐ SZÜKSÉGLETEK, PROBLÉM[K AZ IDŐS KOROSZT[LYT ILLETŐEN Igényként jelenik meg az idős lakosok közéletbe történő bevon{sa, véleményalkot{sa. Igény jelentkezik a törvényalkot{sba való bekapcsolód{sba, a település életébe történő aktív szerepv{llal{sba. Egyre több nyugdíjas v{llal közéleti feladatokat a teleülés vezetőségében (képviselő- testület, bizotts{gok). Az idősek többsége igényli a szabadidős programokba való részvételt, szabadidő hasznos eltöltését, kapcsolattart{st intézményekkel, m{s nyugdíjas klubokkal.

12 Szükségletként jelenik meg, hogy idősödő település révén egyre többen igénylik a szoci{lis ell{t{sokat:h{zi segítségnyújt{s, étkeztetés, jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s terültén. Mindezek a jelenlegi intézmény {talakít{s{t, bővítését vonja maga ut{n. Problémaként jelentik meg a településen az idősek ellen elkövetett trükkös lop{sok, és a vagyon elleni bűncselekmények sz{m{nak növekedése. Egyre gyakoribb, hogy idősek sérelmére követnek el bűncselekményeket. Ezek anyagi és pszichés problém{kat is okoznak. A közbiztons{g javít{s{val, az idősekre fordított nagyobb figyelemmel, lakoss{gi közös összefog{ssal és a t{jékoztat{ssal lehetne ezeket a bűncselekményeket visszaszorítani. TEVÉKENYSÉGEK, MINDENNAPI AKTIVIT[SOK Minden év fő célkitűzése a településen élő idősek aktivit{s{nak fenntart{sa, annak növelése, ezért kiemelt figyelmet kell biztosítani az idős koroszt{ly folyamatos mozgósít{s{ra, amely a sz{mukra szervezett programokon, tevékenységeken keresztül valósulhat meg a leghatékonyabban. Az Idősügyi Nemzeti Stratégi{ban és az ehhez kapcsolódó Cselekvési Tervben megfogalmazott priorit{sok az al{bbiak: aktivit{s{t és függetlenségét, t{rsadalmi presztízsét megőrző idősödő és idős ember biztons{g és megfelelő életminőség, a betegségek kock{zat{nak alacsonyan tart{sa, az emberi méltós{g megőrzése és a funkcion{lis ön{llós{g elősegítése élethosszig tartó fejlődés, törekvés az életöröm, az autonómia megőrzésére és az önmegvalósít{sra t{rsadalmi részvétel és bevonód{s, közösségi megbecsültség növelése esélyegyenlőség, pozitív reakciók az idősödés és a hosszabbéletűség t{rsadalompolitikai kihív{saira, fellépés az ageizmus ellen.

13 A település kiemelt nyugdíjas csoportjai: Idősek Klubja: Nappali ellátás J{noshida település Önkorm{nyzata működteti a Szent Norbert Idősek Klubj{t, mint szoci{lis intézményt. A 20 férőhelyes klub kihaszn{lts{ga folyamatos. Legink{bb a 75 év feletti idősek veszik igénybe, akik {ltal{ban egyedül élő, mag{nyos nők. A mozg{skorl{tozott személyeket a klub részére bocs{tott személygépkocsi hozza - viszi naponta. Benn az intézményben lehetőség nyílik t{rsas kapcsolatok kialakít{s{ra, megtart{s{ra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, tov{bb{ a gondozónők igény szerint megszervezik az ell{tottak napközbeni étkeztetését. Alkalmanként biztosítj{k egészségügyi szolg{ltat{sok helyben elérését, úgy, mint l{t{svizsg{lat, szemüvegkészítés vagy ortopéd segédeszközök felírat{sa. Az intézmény 2013 óta fogadja a demens lakosokat is, akiknek {llandó felügyeletet, és napi foglalkoztat{st nyújtanak a gondozónők. Az Idősek Klubj{nak tagjai szoros kapcsolatban {llnak a település egy m{sik hasonló koroszt{lyú közösségével,az alatty{ni Idősek Klubj{val,akikkel több közös programot, rendezvényt szerveznek a szabadidő hasznos eltöltése célj{ból. A közös programok célja ezen túlmenően a két csoport tagjainak összekov{csol{sa, közös tevékenységre ösztönzése, dolgozók közötti szakmai inform{ciócsere. Nyugdíjas Klub: A j{noshidai Nyugdíjas Klub 1987 óta folyamatosan működik a településen. A községi könyvt{rból induló Életreform Klub elsősorban a lelki problém{k gondoz{s{t, a klubt{rsakkal való jó kapcsolat kialakít{s{t tűzte ki célul. Ennek jegyében szerveződtek a különböző p{ly{zatok útj{n nyert népszerű előad{ssorozatok. Néh{ny év elteltével a Klub {talakult és {tadta helyét a ma is népszerű hagyom{nyőrző programoknak. A nyugdíjas klub programjai között kiemelt helyen szerepel a hagyom{nyok {pol{sa, a hagyom{nyőrző rendezvények megszervezése, amelyben, mint résztvevő, és mint együttműködő az Idősek Klubja is egyre nagyobb szerepet kap. Az év jeles ünnepeihez kapcsolódóan kerül megszervezésre az újévköszöntő, a farsangi mulats{g, a nőnapi és az idősek napi köszöntés, az őszi mulats{g, amely a kor{bbi szüreti b{lok helyét vette {t és év végén a kar{csonyi műsor. Emellett a klub szoros kapcsolatot {pol több j{szs{gi klubbal (J{szboldogh{za, J{szalsószentgyörgy, J{szlad{ny), akikkel a rendszeresen megszervezésre kerülő klubtal{lkozókon jönnek össze. Jelenleg is a Faluh{z egyik csoportjaként működik, körülbelül aktív tagja van, de egyes eseményekre ak{r fő résztvevő is bekapcsolódik, elsősorban az intézmény {ltal a nyugdíjasok sz{m{ra szervezett programokon.

14 Népdalkör: A nyugdíjas klub keretein belül 1998 őszén szerveződött a helyi népdalkör. A csoport 13 fővel indult, jelenleg 10 aktív tagja van, az utóbbi időben jelentősen megv{ltozott összetétele, néh{nyan kiléptek, míg m{sok a helyükre érkeztek. A zene, a népdalok szeretete, a közösségi lét igénye élteti a kórust, és az a késztetés, hogy településük nevét a népdalkórusok népes t{bora is megismerje. Résztvevői a helyi rendezvényeknek (falunap, nyugdíjas tal{lkozók, jótékonys{gi estek), de szívesen szerepelnek a közeli településeken is. Minden évben fellépnek a J{sz Vil{gtal{lkozón, ahol az önkorm{nyzat mellett képviselik településünket. Részt vettek m{r több alkalommal a J{szberényben megrendezett Keresztény Egyh{zi Népénekes Tal{lkozón is. Műsort adtak m{r aratóversenyeken is (J{noshida, Kiskunfélegyh{za, J{szberény) és több alkalommal is kaptak meghív{st m{s települések rendezvényeire, hogy az ottani közönségnek is bemutatkozhassanak. Műsoruk a hat{ron túlra is eljutott. A vajdas{gi magyarok előtt léptek fel Hajdúj{r{son óta az önkorm{nyzat és a J{noshida Községért Közalapítv{ny t{mogat{s{val egységes j{sz viseletet kapott a kórus minden tagja, mely fellépéseik alkalm{val mindig osztatlan sikert arat bel- és külföldön egyar{nt. Jelenleg szintén az Alapítv{ny t{mogat{s{ból egy újabb egységes viselet, ny{rika készíttetése van folyamatban. A kórus a helyi nyugdíjasok legaktívabb csoportja, tagjai minden egyes rendezvény szervezését munk{jukkal t{mogatj{k, és aktívan vesznek részt a település életében, mondhatni koroszt{lyuk legtevékenyebb tagjai. Gyógytorna csoport: Szakképzett gyógytorn{sz tartja heti rendszerességgel foglalkoz{sokat az idősebb koroszt{ly érdeklődő tagjai sz{m{ra. A tornaór{k rendszerint a Faluh{zban, kivételes esetekben a Közösségi H{zban kerülnek megtart{sra. A gyógytorna mindenki sz{m{ra ingyenesen elérhető szolg{ltat{s, amely nem csak a két klub tagjai sz{m{ra, hanem b{rki sz{m{ra igénybe vehető. Kapcsolath{lózat kialakul{sa, erősítése, fenntart{sa Intézményekkel való kontaktus és gener{ciós kapcsolatok A nyugdíjas csoportok szoros együttműködésben {llnak a település m{s intézményeivel. Az Önkorm{nyzat, mint fenntartó biztosítja eredményes működésük anyagi h{tterét, ellenőrzi munk{jukat, döntéseket hoz az időseket érintő kérdésekben, t{mogatja kezdeményezéseiket, programjaikat. A település képviselő-testülete minden évben megt{rgyalja és értékeli az idősek helyzetét, szükségleteit, meghat{rozandó feladatokat.

15 Az oktat{si intézményekkel is {llandó kapcsolat alakult ki, amely elsődlegesen a közös rendezvények szervezésében nyilv{nul meg. Az óvod{s és iskol{skorú gyermekek, rendszeresen szerepelnek az időseknek szervezett eseményeken, de m{s jellegű közös tevékenységek is megvalósulnak folyamatosan az év sor{n. Az egészségügyi intézményekkel való kapcsolat is eléggé szoros, ami elsősorban a nappali ell{t{sokhoz kapcsolódik m{srészt pedig aktív közreműködői az egészségmegőrző előad{ssorozatnak. A civil szervezetek közül a J{noshida Községért közalapítv{ny anyagi és elvi t{mogat{st nyújt az Idősek rendezvényeihez, illetve t{mogatja az Alapítv{nyon keresztül történő p{ly{zatok megír{s{t. A Cig{ny Kisebbségi Önkorm{nyzat is szoros kapcsolatban {ll főként az Idősek Klubj{val. Rendezvényeik {llandó résztvevője, t{mogatója. A helyi Polg{rőr Egyesület előad{sokat tart bűnmegelőzési tém{kban. A helyi településőrökkel és polg{rőrökkel pedig közös együttműködésben fokozott figyelem fordul a településen élő idős emberekre j{rőrszolg{latok alkalm{val, szükséges esetén az Idősek Klubja dolgozóival együtt keresik fel az időseket veszélyek felhív{sa vagy annak elh{rít{sa célj{ból. Csoportok közötti kapcsolat helyi szinten Az Idősek Klubja és Faluh{z nyugdíjas csoportjai között is szoros kapcsolat alakult ki az elmúlt időszakban. Mindkét fél arra törekszik, hogy erősítsék az {ltaluk ir{nyított idős koroszt{ly közösségi kapcsolatait, hogy minél több közös programot, rendezvényt szervezzenek, hiszen hasonló igények, szükségletek jelennek meg mindkét oldalon. Klubok közötti kapcsolat kistérségi szinten A nyugdíjas klub szomszéd települések klubjaival kialakított kapcsolata m{r évtizedes hagyom{nyokra tekint vissza. Jelenleg J{szboldogh{za, J{szalsószentgyörgy és J{szlad{ny csoportjaival van szoros kapcsolat. Évente megrendezésre kerülnek minden helyszínen a testvérklubok tal{lkozói. J{noshid{n két alkalommal gyűlnek össze a klubok, farsangkor és ősszel, az őszi mulats{g alkalm{val. A résztvevők egym{st szórakoztatj{k műsoraikkal. Ezek a programok jelentős közösségform{ló erővel bírnak az idős koroszt{ly körében, és {ltaluk a települések közötti kapcsolatok is {llandó v{ltoz{sban vannak. Az utóbbi időben egyre több meghív{st kap a klub m{s települések nyugdíjas rendezvényeire is, ahov{ el is l{togatnak. Az Idősek Klubja is nyitott az elmúlt két évben, szoros kapcsolatot alakított ki az alatty{ni Idősek Klubj{val, akikkel évente több alkalommal is szerveznek közös programokat.

16 Az év ünnepeinek rendszeres megünneplése, {llandó rendezvények A település önkorm{nyzata az aktu{lis programok t{mogat{sa mellett fontosnak tartja az egyéb időseknek szervezett rendezvények, ünnepségek t{mogat{s{t, ahol személyesen is megjelennek képviselői. Rendezvény Újévköszöntő Farsang Nőnap Csal{di Nap, Főzőverseny Falunap és J{sz Vil{gtal{lkozó Őszi Mulats{g Idősek vil{gnapja Mikul{s Kar{csony Kir{ndul{sok Testvérklubok tal{lkozói Megjegyzés Nyugdíjas Klub szervezi Testvérklubok részvételével valósul meg Idősek Klubja szervezi közös részvétel Klubonként egyéni vagy közös nevezés Népdalkör {llandó fellépései Nyugdíjas klub szervezi - testvérklubok A két klub közös szervezése Idősek Klubja szervezi Nyugdíjas Klub szervezi közös részvétel A két klub közös szervezése Utaz{s megszervezése Nyugdíjas Klub Ezek mellett különböző tém{khoz kapcsolódva is szervezésre kerülnek kisebb nagyobb programok, amelyekbe rendszeresen bevon{sra kerülnek az óvod{s és iskol{s koroszt{ly tagjai is, a gener{ciók közötti kapcsolatok erősítése érdekében. Kultúra és művelődés A kultúra és a művelődés idős korban sem elhanyagolható tényező. Minden ember sz{m{ra biztosítani kell ezek lehetőségét A helyi könyvt{rat mindenki, így az idősek is ingyen l{togathatj{k, könyveket, folyóiratokat kölcsönözhetnek térítésmentesen. Évente több alkalommal kerül megszervezésre olyan program, programsorozat, amely egy- egy téma köré csoportosul. Ezekben mindkét nyugdíjas csoport aktívan részt vesz lehetőségeikhez mérten. Kir{ndul{sokat, fürdőzési lehetőségeket kapnak az érdeklődők főként a ny{ri hónapokban. Alkalmanként múzeum és szính{zl{togat{s biztosítja a kultúra ir{nti igény kielégítését. Szervezésre kerülnek kisebb programok, úgy, mint zenei programok, versmondó délut{n, filmvetítés.

17 Közösségi élet A közösségi élet megjelenik az Idősek Klubj{nak falai között, a Nyugdíjas Klubon belül, a Népdalkör prób{in, az idősek csoportjainak szervezett rendezvényeken. Minél több ilyen esemény kerül megszervezésre, amelyek {ltal közelebb kerülnek egym{shoz ezek a külön{lló csoportok, ann{l szorosabb kötelék alakul ki a hasonló koroszt{lyhoz tartozó tagok között. Egy együtt eltöltött óra, ak{r kézműves tevékenység, ak{r egy ki{llít{s közös megtekintése, vagy egy kis együtténeklés, érezteti a résztvevőkkel azt, hogy nincsenek egyedül. A mag{nyosak bar{tokra tal{lnak, a bar{tok pedig még több t{rsat szerezhetnek. A beszélgetéses sor{n, a közös tevékenységekben rengeteg új inform{ciót szerezhetek egym{stól, hat{ssal lehetnek egym{sra, ami a tov{bbiakban pozitív v{ltoz{sokat idézhet elő életükben. A településen alakult Ez a hely a tiéd elnevezésű mozgalom az idősebb koroszt{lyt is szívesen l{tja tevékenységeiben ban a Sebestyén Albert tér kialakíts{ban e koroszt{ly tagjai is aktiviz{lt{k magukat csatlakozva a mozgalom elképzeléséhez, t{mogatva kétkezi munk{jukkal annak megvalósul{s{t. Egyre több alkalommal jelennek meg az idősek ön{lló kezdeményezésekkel, amelyek elindít{s{hoz, megvalósul{s{hoz igyekszünk minden feltételt megteremteni. Ebben az évben foltvarró klub alakult a Faluh{zban az érdeklődők sz{m{ra. A Nyugdíjas Klubbon belül felvetődött az igény műsorok betanul{s{ra, hogy az évente több alkalommal zajló nyugdíjas klubbtal{lkozók alkalm{val újfajta szórakoztató műsorokkal tegyék színesebbé azokat. A megújul{s igénye is előtérbe került a csoporton belül. Új tagok toborz{sa és ezzel együtt a klubbélet fellendítése célj{ból 2014 őszétől egy új programsorozatot kív{nunk elindítani, amelyben havi rendszerességgel tervezünk nyugdíjas klubfoglalkoz{st tartani, minden alkalommal m{s tém{ban, természetesen a m{r meglévő hagyom{nyos ünnepségek mellett. Szeretnénk az idősebb koroszt{ly életét színesebbé, mozgalmasabb{ tenni ez{ltal, hogy a m{r évtizedek óta jól működő közösségi élet nem hulljon szét, hogy a település idősebb lakói tal{ljanak maguknak hasznos szabadidő eltöltési lehetőségeket saj{t koroszt{lyuk közösségében.

18 Digit{lis ír{studatlans{g csökkentése, digit{lis kompetencia fejlesztése Az inform{ciós t{rsadalom, mondhatjuk, hogy korunk újszerű gazdas{gi, t{rsadalmi, kultur{lis form{ja. A sz{mítógép, a laptop, az internet, az okos telefon és a különféle digit{lis eszközök a mindennapi életünk részévé v{ltak, {tform{lva a kapcsolattart{st, a korm{nyz{st, az oktat{st, és az egészségügyet, kereskedelmet is. A v{ltoz{sok megértése létfontoss{gú, és kiakn{z{sa gazdas{gi, versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyar{nt nélkülözhetetlen. A digit{lis ír{studatlans{g csökkentése, az infokommunik{ciós eszközök és szolg{ltat{sok haszn{lat{hoz szükséges kompetencia fejlesztése, a sz{mítógép és internet haszn{lat növelése versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyar{nt elsődlegesen jelenik meg mind az Európai Unió stratégiai dokumentumaiban, mind a magyar korm{ny programj{ban. A különféle IKT alkalmaz{sok és megold{sok egyre fontosabb szerepet kapnak az {llam és polg{rai kapcsolat{ban, a v{s{rl{sban, az üzleti ügyeink intézésében, a munk{hoz vagy a tanul{shoz kapcsolódó tevékenységekben, inform{ciószerzési szok{sainkban. Ezen kívül m{ra m{r hatalmas teret nyert a szórakoz{sban, a bar{ti és csal{di kapcsolatokban, illetve a közösségi életben is. Mivel az inform{ciós t{rsadalom életünk szinte minden területére befoly{ssal van, így komoly h{tr{nyba kerül az, aki nem képes, nem tud, vagy nem akar hozz{férni az IKT eszközökhöz, vagy nem rendelkezik azon képességekkel, amelyek lehetővé teszik sz{m{ra a sz{mítógép és az internet rutinszerű haszn{lat{t. Ezen a területen a legnagyobb sz{mban az idősebb koroszt{ly tagjai jelennek meg. Ők azok akik sz{m{ra lehetőséget kell biztosítani ennek elsaj{tít{s{ra, hogy ők is megismerhessék a digit{lis vil{g nyújtotta előnyöket, hogy fel tudjanak z{rkózni az inform{ciós t{rsadalom megfelelő szintjére. Természetesen ez nem kötelező senki sz{m{ra, de nagyon sok olyan egyén van, akinek ez a fajta ismeret rendkívüli módon meg tudja könnyíteni életét, színesebbé teheti szabdadő eltöltési szok{sait, a közösségi életben pedig újfajta kapcsolatokat, kapcsolattart{si módokat ismerhetnek meg, amelyeken keresztül a tőlük t{vol élő csal{dtagjaikkal, bar{taikkal, ismerőseikkel gyakoribb{, könnyebbé v{lhat kommunik{ciójuk. Ennek érdekében a jövőben szeretnénk minél több olyan programot, h{zi tanfolyamot szervezni, amelyeken keresztül az érdeklődő idősek gyakorlati előad{sok sor{n elsaj{títhatj{k a digit{lis ír{stud{s alapjait. Emellett pedig szintén t{jékoztatókon keresztül kív{njuk népszerűsíteni a m{r évek óta ingyenesen elérhető elektronikus ügyintézési form{kat, amelyek szintén megkönnyítik a mindennapi ügyek lebonyolít{s{t.

19 ÉLETMINŐSÉG, KÖZÉRZET Mindennapi ell{t{s Klub: Az Idősek Klubj{ban biztosított alapell{t{sok és az azon túlmenő önként v{llalt feladatok mindenképpen pozitívan befoly{solj{k az érintett idős koroszt{ly életminőségét. Az idősek szabadidejének hasznos eltöltését, az egészséges életmód kialakít{s{t és megőrzését, a hasznoss{g érzését sz{mos program biztosítja sz{mukra. H{zi segítségnyújt{s: A településen jellemző, hogy 75 év feletti idős nők kérnek h{zi segítségnyújt{st. Két szakképzett gondozónő l{tja el a feladatokat. A h{zi gondoz{st az önkorm{nyzat térítésmentesen biztosítja az idős lakosok sz{m{ra. Mindez szintén hozz{j{rul ahhoz, hogy az idős koroszt{ly tagjai ez{ltal érezhetik azt, hogy foglalkoznak velük, hogy megprób{lj{k biztosítani sz{mukra azokat a napi szükségleteket, amelyekhez egyébként egyedül nem jutn{nak hozz{. Inform{ciószolg{ltat{s, egyéb ügyintézés: A fent leírtakon túl minden intézmény lehetőségéhez és ismeretihez mérten biztosít inform{ciókat az érdeklődő idős koroszt{ly sz{m{ra. Esetenként különböző ügyintézésben is segítséget nyújtanak, még ha nem is tartozik feladataik közé, amivel hozz{j{rulnak az ügyeiket nehezebben intéző nyugdíjasok életének megkönnyítéséhez. Akad{lymentesítés: Az Idősek Klubja a régi bölcsődei épületben kapott helyett ban történt meg az épület akad{lymentesítése, így kerekes székkel is könnyen megközelíthető, kialakít{sra kerültek a mozg{skorl{tozottak részére mosdók, zuhanyzók. Ezek mellett l{t{s- és hall{s sérültek részére közlekedést segítő fény- és hangjelzések, t{bl{k könnyítik meg a t{jékozód{st. A település többi intézményeit is igyekeznek a mozg{skorl{tozottak sz{m{ra könnyen megközelíthetővé tenni. A Faluh{z, mint a nyugdíjasok {ltal legtöbbször haszn{lt épület 2010-ben került {talakít{sra.

20 Egészségügyi tevékenységek Az időskor egyik lényeges kérdésköre az egészség. Az önkorm{nyzat mindig is t{mogatta az ezzel kapcsolatos programok, előad{sok, tevékenységek megszervezését ben a Senior Sport Aktív életmód elnevezésű programsorozat keretén belül indult el egy új folyamat, amely sor{n több egészségmegőrző program került megszervezésre. Ezeket egy nyertes p{ly{zat t{mogatta, amelyet az önkorm{nyzat p{ly{zott meg. A program befejeződésével a megkezdett folyamat tov{bbhaladt. Így lehetőség van ma is gyógytorn{ra és tov{bbi egészségmegőrző programok, előad{sok megszervezésére. Egészségmegőrző programok Alkalmanként egészségügyi programok kerülnek megszervezésre, amelyben az önkorm{nyzat anyagilag t{mogatja a megrendezésre kerülő előad{sokat. Ezek megtart{s{ba elsősorban a helyi szakemberek, de m{s településen ténykedők is bevon{sra kerülnek. Az előad{sok különböző tém{ban nyújtanak inform{ciót az időskorral j{ró betegségekkel kapcsolatosan és m{s egészségügyi kérdésekben. A program célja az időskorúak érdeklődésének felkeltése az egészséges életmód ir{nt, mely sz{mukra ebben a korban m{r különösen fontos. Az új ismeretek birtok{ban tal{n majd saj{t maguk is törekednek életvitelük megv{ltoztat{s{ra, egészségük megőrzése érdekében. A közösségben pedig egym{st is ösztönözhetik a mozg{sra, egym{stól is szerezhetnek új ismereteket. Gyógytorna Az önkorm{nyzat anyagi t{mogat{s{val valósul meg a településen. Az Idősek klubj{ban heti két alkalommal van lehetőség egyéni és csoportos foglalkoz{sra. Külön torna van az aktívabb nyugdíjasok sz{m{ra a Faluh{zban heti egy alkalommal. A torna ingyenesen vehető igénybe. Az idősek mozg{sra való igényének ösztönzése a cél, hiszen ez az egyik, ami a leghat{sosabban j{rulhat hozz{ életvitelük megv{ltoz{s{hoz, javít{s{hoz. Vérvétel Az orvosi rendelőben hetente egyszer csütörtökön vérvételi lehetőség van a lakosoknak. A vért a j{szberényi kórh{zba az önkorm{nyzat sz{llítja be, így még aznap az eredményt is megtudj{k a betegek. Ezzel a lehetőséggel a lakosoknak nem kell beutazni J{szberénybe, helyben megkapj{k ezt az ell{t{st. Szűrővizsg{latok helyben Az önkorm{nyzat helyben biztosítja különböző szűrővizsg{latok elérésének lehetőségét helyszínbiztosít{ssal (hall{s, l{t{s, vérvétel, gyógy{szati segédeszközök felírat{sa), megkönnyítve ezzel is a nehezebben mozgó idős koroszt{ly sz{m{ra ezek elérését. A szűrővizsg{latok a település rendezvényire is kitelepülnek alkalmanként.

21 ÖSSZEGZÉS A tevékenységek hat{sa Összességében elmondható, hogy a helyi vezetés lehetőségéhez mérten mindenben, minden területen t{mogatja és segíti az idősek mindennapi életét, pozitívan j{rul hozz{ életvitelük minőségbeli v{ltoz{s{hoz, fejleszti időspolitik{j{t biztosítva ezzel a koncepcióban megfogalmazott elvek és célok eredményes megvalósul{s{t. A koncepció megalkot{sa és aktualiz{l{sa fenntartja az önkorm{nyzat idősekre ir{nyuló figyelmét, és mint kötelező feladatell{t{st, ellenőrzés al{ vonja. A dokumentum megléte egyfajta biztosítéka a vezetés időspolitik{j{nak magvalósul{s{hoz. Az idős koroszt{ly sz{m{ra biztosított helyben könnyen elérhető szolg{ltat{sok mindenképpen pozitívan j{rulnak hozz{ az érintettek életminőségbeli v{ltoz{s{hoz, mindennapi életvitelükhöz. Az egészséges életmód előtérbe helyezésével, új inform{ciók szerzésével szemléletv{ltoz{s következhet be az érintett koroszt{ly körében. Mindennek hat{s{ra az egészségesebb életvitel követése hozz{j{rul a v{rható élettartam és az egészségben eltöltött évek sz{m{nak növekedéséhez. Javul a közérzetük, jobban odafigyelnek magukra, egészségükre. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében szervezett események, rendezvények erősítik t{rsas érzésüket. A kollektív programok sor{n növekszik az aktív élet fenntart{s{nak igénye. Erősödik az együttműködés egym{s között, az idősek csoportjai között, az intézmények között, valamint az érintett koroszt{ly és az önkorm{nyzat között. Erősödnek az aktív idősödés feltételei, ami nem csak fizikai aktivit{st, hanem a t{rsadalmi, kultur{lis és civil életben való aktív részvételt is mag{ban foglalja. A t{rsadalmi integr{ció erősödését mutatja az is, hogy az időskorúak egyre aktívabban kapcsolódnak be a helyi életbe, ami legfőképpen a velük való folyamatos és tudatos foglalkoz{s eredményének tekinthető. A t{rsadalom hasznos tagjainak érzik magukat, és a település lakoss{ga is nem, mint mag{nyos, semmire sem alkalmas tagj{ra tekint, amikor egy idős embert l{t, hanem egy életre való, aktív, önmag{ért és kort{rsaiért tenni akaró és mag{t jól érezni akaró személyt. A velük való foglalkoz{s sor{n ők maguk pedig érzik a megbecsülést, a tiszteletet, azt is, hogy fontos részei a település életének.

22 Javaslat A két évre szóló helyi idősügyi stratégi{ban szereplő tevékenységek jövőben történő működése és fejlesztése legyen az önkorm{nyzat fő időspolitikai célkitűzése, a m{r meglévő kapcsolatrendszer fenntart{sa, erősítése mellett. Biztosítsa folyamatosan a meglévő alapell{t{sokat és a koroszt{ly igényeihez mérten az egyéb szolg{ltat{sokat. Emellett t{mogassa az idős koroszt{ly szabadidős tevékenységeinek is anyagi h{tterét, hogy minél több olyan esemény kerülhessen megrendezésre, amelyekkel az érintett koroszt{ly tagjainak hasznos, és érdekes programokat lehet biztosítani. Az idősekkel kapcsolatos p{ly{zati lehetőségeket minél többször haszn{lja, ki hiszen ezek is hozz{j{rulhatnak az anyagi h{ttér biztosít{s{hoz. A cselekvési tervben foglaltak betart{s{val építse ki {llandó időspolitik{j{t, hogy a lakoss{g idős tagjai is aktív polg{r{v{ v{ljanak a település mindennapjainak, és hogy egyenértékűnek érezhessék magukat b{rhol és b{rmikor. Az előző stratégi{ban megfogalmazott fejlesztési javaslatok közül sok pontot sikerült eredményesen megvalósítani az elmúlt két évben. Néh{ny fontosabb ezek közül: Emelkedett a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s ell{tottainak sz{ma, nappali ell{t{son belül megvalósult a demens ell{tottak fogad{sa. Kerékp{rút került kialakít{sra, ahol könnyen tudnak közlekedni a mopeddel rendelkezők. A hagyom{nyőrzés területén az elmúlt években is folyamatosan megrendezésre kerültek a település hagyom{nyos időseknek szervezett programjai, ünnepségei. Sok közös tevékenység valósult meg a fiatalabb gener{ciók bevon{s{val, amely sor{n erősödött közöttük a kapcsolat. Az egészségmegőrzés területén folyamatosak voltak a szűrővizsg{latok, emellett ingyenes gyógytorn{n vehetnek részt heti egy alkalommal. Igyekeztünk teret biztosítani sz{mukra saj{t készítésű termékeikkel való megjelenésre. Több alkalommal sikerült bevonni őket közösségi munk{ba, civil szervezet tevékenységébe. A fejlesztési javaslatok jelentős része mind olyan elképzelés, amely valamilyen szinten m{r működik a településen, de cél, hogy ezek kibővített form{ban, az idősek folyamatos aktiviz{l{s{val valósulhassanak meg, megteremtve ezzel az aktív idősödés feltételeit, hogy azok a jövőben folyamatosan elérhetők legyenek a koroszt{ly sz{m{ra.

23 Stratégiafejlesztési javaslatok A stratégia a jelen {llapotból indul ki és a jövőre fókusz{l. A stratégia legfőbb céljainak meghat{roz{sa hosszú t{von: az idősödés gazdas{gi és t{rsadalmi következményeiből eredően kihív{sokra reag{ló, aktív időspolitika kialakít{sa tudatosabb{ kell tenni a település minden koroszt{lya sz{m{ra az idősödés pozitív vonatkoz{sait személyre szabott szolg{ltat{sok széles körének és hozz{férésének biztosít{sa időskori jövedelembiztons{g megteremtése, öngondoskod{s aktív idősödés feltételkének erősítése: idős koroszt{ly mind szélesebb körének bekapcsol{sa a kultur{lis, civil életbe gener{ciók közötti kapcsolat erősítése digit{lis ír{stud{s fejlesztése az inform{ciós t{rsadalomban való egyenlő esélyekkel történő részvétel érdekében Priorit{sok: Szoci{lis ell{tórendszer fejlesztése A demogr{fiai tendenci{t nézve a település öregedő, mely mag{val vonja a szoci{lis ell{tórendszer fejlesztését. Megjelenik a mindennapokban az igény az egyes ell{t{sok ir{nt, mely maguk ut{n vonj{k a szoci{lis szolg{ltat{sok fejlesztése az otthonmarad{s t{mogat{sa érdekében: Fejlesztendő terület: - mindenki sz{m{ra elérhetővé tenni a szoci{lis ell{t{sokat - étkeztetés kibővítése munkaszüneti napokra is - szoci{lis területen dolgozók sz{m{ra kiégés ellen intézkedések tétele, tov{bbképzések biztosít{s Hagyom{nyőrzés Az idős koroszt{ly sz{mos olyan ismerettel, tud{ssal rendelkezik, melyet {t tudnak adni a fiatalabb koroszt{ly sz{m{ra. Ezzel elősegítendő a szellemi és fizikai aktivit{s szinten tart{sa, erősítése, az önkép, önértékelés, a gener{ciók közötti kapcsolatok erősítése, a hasznoss{g érzésének elérése. A J{szföld Hagyom{nyőrző Egyesülethez való csatlakoz{ssal vagy annak t{mogat{s{val a hagyom{nyok {pol{sa, tov{bbélésük elősegítése a fiatalabb kroszt{ly és az utókor sz{m{ra.

24 Fejlesztendő terület: - több gener{ció bevon{s{val hagyom{nyőrző programok szervezése - Biztos Kezdet klubba, óvod{ba, iskol{ba régi mesterségek bemutat{sa, kiprób{l{sa - a Hagyom{nyőrző Egyesület és programjainak népszerűsítése az idősek körében - az idősek saj{t készítésű alkot{sainak bemutat{s{ra, {rusít{s{ra több lehetőség biztosít{sa a település rendezvényeinek keretében Testi és lelki egészség védelme, élethosszig tartó fejlődés, önmegvalósít{sa A szellemi és fizikai aktivit{ssal elősegíthető a sikeres öregedés, befoly{solható az önértékelés, és m{s korcsoportok képe is megv{ltozhat a sportoló, művelődésre v{gyó, mozg{st szerető idősekről. A szabadidő hasznos eltöltése nagyban hozz{j{rul, hogy sikeresen éljék meg az időskort, megelőzve betegségeket. Fontos ebben az életszakaszban is az önmegvalósít{s, önkiteljesedés. Fejlesztendő terület: - akad{lymentes, és biztons{gos környezet biztosít{sa, megfelelő minőségű j{rd{k kialakít{sa - idősek bevon{sa sportprogramokba, kultur{lis és egyéb programok t{mogat{sa - többgener{ciós közösségi programok biztosít{sa minden koroszt{ly sz{m{ra - idősekkel kapcsolatos viszonyul{sok pozitív ir{nyban történő elősegítése - szoci{lis ell{tórendszer ir{nti előítélet megszüntetése a médi{n keresztül és személyes megkeresése útj{n - védőnők bevon{sa az egészségmegőrző programokba Időskori aktivit{s növelése, függetlenség és t{rsadalmi presztízs megőrzése Az aktív idős ember sz{mtalan olyan tud{ssal, ismerettel és értékes inform{ciókkal rendelkezik, melyet a jövő gener{ciója sz{m{ra {tadhat. Ezek az értékeket felt{ratlan erőforr{sokat tartogatnak a fiatalabb gener{ció sz{m{ra. Érdemes ezekre az erőforr{sokra építeni, segítségül hívni. Aktívan be kell őket kapcsolni az Ez a hely a tiéd elnevzésű kezdeményezésbe, hogy ők saj{t maguk is tevékenyen részt v{llalhassanak a településért végzett közösségi munk{ban.

25 Fejlesztendő terület: - idősek bekapcsol{sa a parkosít{sba, vir{gültetésbe, kertgondoz{sba az Ez a hely a tiéd elnevezéső mozgalomhoz való csatlakoz{ssal, abban aktív tevékenységek elvégzésével - a munkaerő vil{g{ban tartani és bevonni a nyugdíjas koroszt{lyt a civil szfér{ba - minél több olyan tevékenység biztosít{sa sz{mukra, amelybe bekapcsolódva aktiviz{lhatj{k magukat - biztons{g, megfelelő életminőség, a betegségi kock{zatok alacsonyan tart{sa, az emberi méltós{g és a funkcion{lis biztons{g megőrzése - élethosszig tartó fejlődés, életöröm és az autonómia megőrzése - fokozott jogvédelem és érdekérvényesítési képesség fejlesztése, t{jékoztat{s igénybe vehető szolg{ltat{sokról - esélyegyenlőség, pozitív reakciók az idősödés és a hosszabbéletűség t{rsadalompolitikai kihív{s{ra - Idősek Vil{gnapj{nak évenkénti megünneplése települési szinten Biztons{g, megfelelő életminőség, ön{lló életvitel fenntart{sa Az idős emberek biztons{g{t megfelelő gazdas{gi és t{rsadalmi környezet kialakít{sa és fenntart{sa mellett lehet biztosítani a veszélyeztető tényezők csökkentése, megszűntetése mellett. Emellett folyamatosan szükséges fejleszteni a szoci{lis ell{tórendszert, az otthon közeli ell{t{sok rendszerét, annak érdekében, hogy a beteg, idős emberek minél tov{bb tudjanak saj{t otthonukban élni. Fejlesztendő terület: - célcsoport szükségleteihez, igényeihez igazodó szoci{lis ell{tó h{lózat fejlesztése, kiépítése - idősek lak{sainak biztons{gi felszereltségének javít{sa a biztons{gérzet megőrzése véget, jelzőrendszeri készülékek sz{m{nak növelése - fokozott figyelem a polg{rőrség és rendőrség részéről az idősek ir{ny{ba, SZEM mozgalom kiépítése - {ldozatsegítés megismertetése az idős koroszt{llyal - prevenciós előad{sok a közbiztons{g terültén - fiatal koroszt{ly jogi ismereteink gyarapít{sa - sikeres idősödés kulcskomponenseinek erősítése: fizikai, szellemi egészség megőrzése, t{mogat{sa, ment{lis egészség megőrzése

26 1. egészség megőrzéséért történő felelősségv{llal{s erősítése, egészségmegőrző előad{sok szervezése 2. idősek klubj{n belül ment{lhigiénés csoport működtetése 3. szűrővizsg{latok folyamatos biztosít{sa a betegségek korai felismerése érdekében 4. idősell{t{s területén hum{n erőforr{s fejlesztése - adom{nyokban való részesítés sz{m{nak növelése, ehhez t{mogatók, szponzorok felkutat{sa, megnyerése Idős koroszt{ly bevon{sa a t{rsadalmi részvétel, szerepv{llal{s és közösségi megbecsültség erősítése Az idős koroszt{ly bevon{sa a közösségi életbe elégedhetetlen feltétele az időskori kiteljesülésnek, a t{rsadalmi szerepv{llal{s {ltal az idősek megbecsültnek érzik magukat. A tud{suk, ismeretük {ltal pedig segítik a fiatalabb gener{ció munk{j{t. Fontos, hogy egy közösség, település életébe véleményt tudjanak alkotni az idősek, tapasztalatuk {ltal gyarapíthatj{k a közösség értékét. Fejlesztendő terület: - igényfelmérések, elégedettségi kérdőívek elvégzése a 65 év felettiek körében a szoci{lis ell{tórendszert és m{s területeket illetően - civil szervezetekbe, testületbe idős emberek bevon{sa - Ez a hely a tiéd mozgalomba való bevon{s - önkéntesek bevon{sa programok szervezésében, település szépítésbe, és egyéb települést érintő programokba - idős emberek munk{j{nak elismerése Esélyegyenlőség, szemléletform{l{s Alapvető fontoss{gú az esélyegyenlőség megteremtése, az emberi jogok érvényesülése, és az emberi méltós{g megőrzése. Különösen fontos és nagy jelentősége van ennek idős korban. M{r egészen az élet első éveiben hangsúlyt kell adni, és a gyermekek szemléletét form{lni pozitív ir{nyban az idős korral kapcsolatban.meg kell adni a teret és lehetőséget, hogy az idősek képviseltetni tudj{k magukat a t{rsadalom minden terültén.

27 Lehetőséget kell biztosítani sz{mukra, hogy ők is megismerhessék a digit{lis vil{g nyújtotta előnyöket, hogy fel tudjanak z{rkózni az inform{ciós t{rsadalom megfelelő szintjére, és hogy ezzel egyenlő esélyekkel vegyenek részt benne. Erre ir{nyuló szemléletform{l{s elindít{sa az idősek körében, hogy koruktól függetlenül ők is aktív tagjai legyenek a mai modern vil{gnak. Fejlesztendő terület: - Biztos kezdet klub programjaiba bevonni az idős koroszt{lyt is: süteménysütés, közös ünnepségek, programok - közös esélyegyenlőségi napok szervezése az iskol{val, óvod{val és a település idős lakosaival közösen - a digit{lis ír{stud{s fejlesztése érdekében előad{sokm gyakorlati foglalkoz{sok, sz{mítógép és Internethaszn{lati tanfolyamok szervezése felz{rkóz{s célj{ból érdeklődők sz{m{ra - Médi{n (helyi újs{gon, honlapon) keresztül nyilv{noss{got adni az idősek véleményeinek, megnyilv{nul{sainak. - cselekvési terv évenkénti értékelése, nyomon követése, testület felé besz{moló készítése Fejlesztési ir{nyvonalak a 30 év felettiek, mint célcsoport: Az időskorral j{ró negatív sztereotípi{k csökkentése Pozitív időskép csökkentése a t{rsadalom minden célcsoportja felé Gener{ciók közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztése Béresné Szén{si Ildikó Szent Norbert Idősek Klubja vezetője Szöllősiné Pintér Krisztina Faluh{z vezetője J{noshida, m{jus 20.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS 2013/2014 tavaszi félév V{rosfejlesztés európai szab{lyoz{si h{ttere, stratégiai dokumentumai Kohéziós Politika a gazdas{gi növekedés és a foglalkoztat{s t{mogat{s{ra Kohéziós

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Idősügyi Nemzeti Stratégia

Idősügyi Nemzeti Stratégia 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 1 Idősügyi Nemzeti Stratégia Korózs Lajos államtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 2 A KOR FORRADALMA A XXI. század egyik

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

A falugondnoki szolg{latról

A falugondnoki szolg{latról K a p o l c s község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 1/2009 (II.16). sz{mú Önkorm{nyzati Rendelete A falugondnoki szolg{latról Kapolcs Települési Önkorm{nyzat{nak Képviselőtestülete (a tov{bbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA

FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA Foglalkoztat{si együttműködési meg{llapod{s a Lenti Kistérségben T[MOP-1.4.4-08/1-2009-0013 FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA Készítette: Promen Tan{csadó Kft. 2010. A projekt az Európai Unió t{mogat{s{val, az

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza A projektmenedzsment alapjai Sz{madó Róza A menedzsment definíciója A menedzsment az ellenőrzés, ir{nyít{s, tervezés készsége és gyakorlata; meghat{rozott céllal történő ir{nyít{si, vezetési tevékenység.

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{lat Nevelőszülői H{lózat T{jékoztató leendő nevelőszülőknek :1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. :1430 Budapest Pf.: 20 : 3232-900 : 3232-911 www.tegyesz.hu neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 7621 Pécs, Megye utca 20., 7601 Pécs, Pf.: 435. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu. www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2011. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei A T{rsas{g céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapj{n) az alapító okiratban szereplő

Részletesebben

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Tanévkezdő EMMInens Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Kedves Olvasók! A Tanévkezdő EMMInens össze{llít{ssal igyekszünk segíteni a di{koknak és szüleiknek, hogy a tanév zökkenőmentes legyen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2015. janur 14. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester Bartók Péter Bartók

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatoss{g: a bioszféra {llapot{val és az emberi popul{ció környezetével kapcsolatos t{jékozotts{g érzékenység

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Közoktat{si. esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata

Közoktat{si. esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata Közoktat{si esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv Csongr{d V{ros Önkorm{nyzata 2011. A dokumentum a Csongr{d V{ros Önkorm{nyzat Polg{rmesteri Hivatala {ltal és az önkorm{nyzat, illetve a

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZEINEK

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés A kompetenciamérés értékelése: 2015. évi kompetenciamérés 2008 óta van lehetőség arra, hogy az iskol{k a kompetenciamérések eredményeit saj{t kor{bbi eredményeikkel, illetve m{s iskol{k eredményeivel összehasonlíts{k.

Részletesebben

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2009. m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei Az elmúlt időszakokban bekövetkezett v{ltoz{sok azt mutatj{k, hogy bolygónk arculata

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem:

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem: CÉGBEMUTATÓ Székhely, iroda és bemutatóterem: 1074 Budapest, Doh{ny u. 29. Tel.: +36-1/322-27-45; Fax: +36-1/322-45-62 Telephely, iroda és gy{rtóüzem: 3100 Salgótarj{n, Állom{s u. 5. Tel./Fax: +36-32/512-700

Részletesebben

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére.

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére. Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III. emelet 6. Mobil: +3630-7434294 Fax: +361-3025206 tamas.fazekas@gmail.com Nyilvántartási szám a Budapesti Ügyvédi Kamaránál: 17008 É R T E S

Részletesebben

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. HU 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 T[RSUL[SI KÖZOKTAT[SI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Á Ó ó Á Á Á Á ó ó ü Ú ú Ü Ű Ö Á Á é ö é ő ő ő é ő ó ő ü ü ö ö ő Ö ú Ö é ő é é é ő ő é ö ű í ö é é ő ő Ö é ö ó é ó é í ő é ő í ó é é ó ó Ü é ü é é é é é ü ö é é ü ű ö é í é Ü ű Ö é ö ú é é ü é Ű Ö ú ö é

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. június 2. napjn 14.00 órtól megtartott, rövid úton összehívott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról

Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról Ismét eltelt egy év, amikor is sz{mot adunk előző évi munk{nkról. Közalapítv{nyunk 2010-ben az Alapító Okiratban megfogalmazott

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 Dévaványa város bemutatása 3 1.2 A városi egészségterv szükségessége 4 2. Állapotleírás 5 2.1 Demográfiai adatok,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á í É ö ű í í ó Ö Ú É Ó É ö É ú Ű Í Á Ó Á Á ö É ö Á í é ő Á í É ú í É Á ű ü I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója:

Részletesebben

ú ő ł Ż Ż ą ĺ ő ú ő ü ł ó í ý ö ĺź ĺ ő Á Áĺ Í ó ö ő ö ö Ż Ż ö ó í ü ó í ö őö ű ö ú ĺ ö ö ó ĺ ö ö ĺ ő ö ö í ó í ö ő ő ü ö ó í í ú ř ň Á ő ŕ ĺíő żí ő Ż ý Ż ő ö ö ą źí ą Ęł ú ő ĺ ĺż ö Ż Ż ö ő ő ó Í Ż ö ó

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Í ő ö ö ú ó Á Á Í Á Í Ö ő ó ó Á Á Í Á Í Ő Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É Á Í ő ő ő ő ö ú ö ú ú ű ó ó ő ö ő ő ú Ó ú ő ő ó ő ó ö ú ű ű ö ü ű ü ű ü ű ü ó ó Í Á Á Í Á Í Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É É ő ő ő ő Í ő ö

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. janur 13. napjn 15.00 órtól megtartott, rövid úton összehívott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í ó ő í ó ó ő ö ú ó ü Í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ő ö ö ú ó ó ó ö ó ö ö í ő í ö ú ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ő ó ű ő ú í ő ó í ö

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!!

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! "Bodrogközi Információs Pontok" TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fő utca 80. KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése FÓRIKA LÁSZLÓ Az asszimilációról A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú felboml{sa és gyors nyelvvesztése

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek Egészségi állapot, egészségügyi ellátások, szolgáltatások az idősek egészsége egészségügyi ellátások hozzáférhetőség fizikai és szellemi aktivitás mentális egészség betegségi kockázatok mérséklése szűrő-

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből Consiliul Judeţean Covasna Kovászna Megye Tanácsa Covasna County Council Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság Territorial Authority of Public Order RÉSZLET

Részletesebben

HELYI TANTERV. az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ 2015. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI

Részletesebben