ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Egészségpénztár. Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) Fax: (06-1) Budapest, Pf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Egészségpénztár. Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) 429-429 Fax: (06-1) 429-1-540 1242 Budapest, Pf."

Átírás

1 Allianz Hungária Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) Fax: (06-1) Budapest, Pf. 471 Adószám: Pénzforgalmi jelzõszám: MKB A pénztár azonosítójának száma: 270 Budapest, március 81

2 Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár alapítói (továbbiakban együttesen: alapítók) ezen alapszabály elfogadásával a november 15-én tartott alakuló közgyûlésen megállapodnak abban, hogy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) rendelkezései alapján önkéntes kölcsönös kiegészítõ egészségpénztárt hoznak létre. I. Az egészségpénztár elnevezése 1.1. Az egészségpénztár elnevezése: Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 1.2. Az egészségpénztár rövidített elnevezése: Allianz Hungária Egészségpénztár (a továbbiakban: egészségpénztár) szervezõdõ, országos kiegészítõ egészségpénztár Az egészségpénztár mûködési területe: a Magyar Köztársaság területe Az egészségpénztár a vonatkozó jogszabályokban, és a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységet végez Az egészségpénztár törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint, állami felügyeletét a pénzügyminiszter a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) útján látja el. IV. Az egészségpénztári tagsági viszonnyal kapcsolatos szabályok 4.1. Az egészségpénztár tagja lehet az a természetes személy, aki II. Az egészségpénztár székhelye 2.1. Az egészségpénztár székhelye: 1052 Budapest V., Károly krt. 6. III. Az egészségpénztárra vonatkozó általános rendelkezések 3.1. Az egészségpénztár jogi személy Az egészségpénztár a nyilvántartásba vétellel jön létre, az alakuló közgyûlés idõpontjára visszaható hatállyal. Az egészségpénztárat a székhelye szerint illetékes Fõvárosi Bíróság veszi nyilvántartásba Az egészségpénztár határozatlan idõre alakul Az egészségpénztár típusa: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) hatálya alá tartozó, területi alapon a) a 16. életévét betöltötte; b) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismeri el; c) tagdíjfizetést vállal. A pénztártag a belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja adatainak az egészségpénztár adminisztrációját végzõ Allianz Hungária Pénztárüzemeltetõ Kft. által történõ feldolgozásához, továbbá e feladatok elvégzése érdekében feldolgozás céljából szerzõdött harmadik személyek részére történõ átadásához A tagsági feltételeknek eleget tevõ természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el. A feltételeknek való meg nem felelés esetén történõ tagfelvétel megtagadása miatt az arról szóló határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül az igazgatótanácshoz lehet fordulni jogorvoslattal. Az igazgatótanács a tagfelvételt megtagadó határozattal szemben elõterjesztett jogorvoslatról 30 napon belül köteles dönteni A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idõ az egészségpénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak az egészségpénztár 82 83

3 általi elfogadásával kezdõdik. Az egészségpénztár a belépési nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát tagsági okiratként az alapszabállyal együtt át kell adni az egészségpénztár tagjának. A belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékát az egészségpénztár képviseletére jogosult két személy együttesen írja alá A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idõ kezdete a belépési nyilatkozat záradékolásának napja A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendõ egészségpénztári tag nevét, anyja nevét, születési helyét és idõpontját, személyi igazolványának számát, adószámát, taj-számát, lakcímét (levelezési címét), munkahelyének megnevezését és címét, a vállalt tagdíj mértékét. A belépéskor a tag köteles megadni a évi XV tv. szerinti azonosításához szükséges adatokat. A egészségpénztár jogosult és köteles a belépési nyilatkozatban, valamint az elõzõ bekezdésben közölt adatok valódiságának ellenõrzésére szolgáló okiratok bemutatását kérni. A pénztártag az adataiban bekövetkezõ változásokról köteles az egészségpénztárt a tudomásszerzéstõl számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásával, vagy késedelmes teljesítésével az egészségpénztárnak okozott többletköltség az érintett tagot terheli Más egészségpénztárból vagy önkéntes nyugdíjpénztárból történõ átlépés esetén az átlépni szándékozónak a belépési nyilatkozathoz csatolnia kell az átlépési nyilatkozatot. A pénztártag által hozott egyéni fedezetet a pénztártag egyéni számláján kell elhelyezni A pénztártag tagsági viszonya megszûnik: a) a pénztártag halálával, a halál bekövetkeztének napján; b) a pénztártag kilépésével a pontban foglaltak szerint; c) a pénztártag más pénztárba történõ átlépésével, a másik pénztárral létesített tagsági jogviszonya kezdõ napján (a pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át); d) az egészségpénztár jogutód nélküli megszûnésekor, a bírósági nyilvántartásból való törlést elrendelõ határozat jogerõre emelkedése napján; e) a tagdíjfizetésnek a 6.8. pontban foglaltak szerinti elmulasztása esetén A pénztártag halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölhet A kedvezményezett jelölése belépési nyilatkozatban, közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban történhet. A pénztártag kedvezményezett jelölési nyilatkozata az egészségpénztár általi tudomásulvétellel hatályosul, melynek megtörténtérõl az egészségpénztár a záradékolt belépési nyilatkozat átadásával vagy megküldésével, illetve egyéb esetben a tudomásszerzést követõ 15 napon belül a tagsági okirat megküldésével értesíti Amennyiben a pénztártag nem jelöl kedvezményezettet vagy ezen jelölése hatályát veszti, akkor halála esetén a pénztártag természetes személy örököse válik jogosulttá Ha a pénztártagnak a törvényes öröklés rendje szerint nincs természetes személy örököse, az öröklés alá esõ összeg az egészségpénztárra száll, és azt az egészségpénztár fedezeti alapján a tagok egyéni számlái és szolgáltatási alapok javára a jóváírás idõpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni A pénztártagnak a felhalmozási idõszakban történõ halála esetén az egyéni számláján lévõ összeg tekintetében a kedvezményezett, illetve az örökös választhat, hogy a rá esõ részt a) egy összegben felveszi; b) a saját nevén az egészségpénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül; c) átutaltatja más egészségpénztárában levõ egyéni számlájára. Amennyiben az egészségpénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételétõl számított 30 napon belül a fentiek szerinti jognyilatkozatot nem tesz, akkor ezen magatartását úgy kell tekinteni, mintha a követelés egyösszegû felvétele mellett döntött volna. Ebben az esetben a követelés összegét az esetlegesen felmerülõ költségek és követelések 84 85

4 összegével csökkentve a kedvezményezett javára, annak lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál 30 napon belül bírói letétbe kell helyezni A kedvezményezett (örökös) csak akkor jogosult a rá esõ részt az egészségpénztárban hagyni a tagdíjfizetés folytatásával, ha megfelel a jelen alapszabály 4.1. pont a) és b) bekezdésében meghatározott tagsági feltételeknek, és tagsági viszonyt létesít A kedvezményezett (örökös) joggyakorlásához az alábbi okiratok az egészségpénztárnak történõ bemutatása szükséges: a) a személyazonosságot igazoló okirat; b) halotti anyakönyvi kivonat; c) örökös esetén a törvényes örökös személyét megállapító jogerõs határozat, okirat A tagsági jogviszony a pénztártag kilépési nyilatkozatában meghatározott idõpontban, de legkésõbb a pont elõírásai szerinti elszámolás elsõ pénzügyi teljesítéskor szûnik meg A pénztártag a következõ bekezdésben foglalt esetet kivéve csak azonos típusú pénztárba léphet át. Más egészségpénztárba történõ átlépési szándékát az átlépés tervezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal köteles az egészségpénztárnak írásban bejelenteni. A tag egyéni egészségszámlájának egyenlegét a tartalmilag és formailag helyes átlépési bejelentés beérkezte negyedévének zárónapjával kell lezárni. Az átlépõ pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeget az egészségpénztár a pont elõírásai szerint utalja át, ha a pénztártagnak a másik egészségpénztárba való átlépését elfogadták, és azt a másik egészségpénztár által záradékolt belépési nyilatkozattal a pénztártag tanúsítja. Az egészségpénztár az átutalással egyidejûleg igazolást küld a másik egészségpénztárnak a pénztártag által lekötött összegek lekötési idõszakáról, valamint az abból eltelt idõtartamról. A pénztártag önkéntes nyugdíjpénztárból a jogszabályi keretek között egészség- vagy önsegélyezõ pénztárba léphet át, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint bemutatja az illetékes hatóság igazolását. Az átlépõ személy jogosult a szolgáltatási szabályzat III. fejezetében foglalt szolgáltatások igénybevételére, az átlépés módjára pedig a jelen alapszabály pontjának elsõ bekezdésében írottak az irányadók. Az egészségpénztár az átlépõ tag önkéntes nyugdíjpénztárból, illetve önkéntes egészségpénztárból áthozott egyéni számláját a pénztári befizetéseknek jelen alapszabály szerinti felosztása szerint az egyéni egészségszámlán jóváírja. Ezt követõen az önkéntes nyugdíjpénztárból, illetve más egészségpénztárból átlépõ tag a többi taggal azonos módon és feltételekkel jogosult a Pénztár szolgáltatásait igénybe venni. Az egészségpénztár az önkéntes nyugdíjpénztárból átlépni kívánó tagot írásban tájékoztatja a tagság feltételeirõl és az általa igénybe vehetõ szolgáltatásokról Az egészségpénztár jogutód nélküli megszûnésekor a pontban foglaltak szerint kell eljárni Ha a tag a várakozási idõ letelte elõtt a tagdíjat esedékességekor nem fizeti meg, és ezért késedelembe esik (a tagdíjnemfizetés kezdõ idõpontja), a nemfizetéstõl kezdõdõ idõszak a várakozási idõbe beszámít Az egészségpénztár taggal tagsági viszonyának a 4.7. a), b), c) és e) pontban foglalt megszûnése esetén az egészségpénztári szolgáltatási szabályzat elõírásai szerint az igénybeérkezés negyedévét követõ 50 napon belül el kell számolni, s a szabályzatban meghatározott kilépési költséget le kell vonni a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegbõl. Az egészségpénztár a kilépés elszámolása során a kilépési költségen felül felszámítja a kilépõ tag után az egészségpénztári tagot terhelõ adók összegét. V. Az egészségpénztári tagok és a pénztártag jogán a közeli hozzátartozók jogai és kötelezettségei 5.1. A pénztártagok az egészségpénztár mûködésében való részvételre vonatkozóan az általuk fizetett tagdíj összegétõl függetlenül azonos jogokat élveznek A pénztártag 86 87

5 a) jogosult az egészségpénztár szolgáltatásait igénybe venni; b) választhat és ha a jogszabály vagy a jelen alapszabály eltérõen nem rendelkezik választható az egészségpénztár szerveibe; c) jogosult az igazgatótanács által meghatározott hivatalos ügyfélfogadási idõben, a zárt tanácskozásokról készült jegyzõkönyvek és az azokon tárgyalt határozattervezetek kivételével az egészségpénztár irataiba és könyveibe betekinteni, az egészségpénztár mûködésével kapcsolatban felvilágosítást kérni; d) jogosult az Öpt. és a jelen alapszabály rendelkezései szerint a közgyûlés összehívását kezdeményezni, a közgyûlésen részt venni, észrevételt, indítványt tenni, felvilágosítást kérni és szavazni; e) jogosult az egészségpénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetérõl, továbbá egyéni számlája alakulásáról a pontban foglaltak szerint írásos tájékoztatást kapni. f) jogosult egyéni számlájának alakulásáról az elõzõ pontban foglaltakon kívül is az egészségpénztár szolgáltatási szabályzatában meghatározott külön eljárási díj megfizetésével bármikor tájékoztatást kérni A pénztártag köteles a tagdíjat a jelen alapszabály elõírásai szerint megfizetni és az alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeinek eleget tenni A pénztártag az egészségpénztárral kapcsolatban kapott információkat nem használhatja fel az egészségpénztár érdekeit, illetve a pénztártagok személyes adatait és személyiségi jogait sértõ módon A pénztártag az egészségpénztár szolgáltatásait az egészségpénztárba való belépés után 30 napos várakozási idõ leteltét követõen veheti igénybe A pénztártag jogán annak belépési nyilatkozatban bejelentett közeli hozzátartozója is jogosult az egészségpénztár szolgáltatásait igénybe venni a pénztártagnak biztosított gyakorisággal és mértékben. Közeli hozzátartozónak minõsül a Ptk ának b) pontjában megjelölt személy és az élettárs. VI. Az egészségpénztári tagdíjra vonatkozó szabályok 6.1. Az egészségpénztár tagjai az egészségpénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint az egészségpénztár szervezetének mûködtetésére - vállalt kötelezettségként - kötelesek rendszeres havi tagdíjat fizetni, amelyet a munkáltató az egészségpénztárral kötött szerzõdés alapján, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhat. A vállalt tagdíj összege nem lehet kevesebb havi 2000 Ft-nál (egységes tagdíj) Ha a pénztártag a vállalt tagdíj összegét (mértékét) módosítani kívánja, azt az esedékesség elõtt 30 nappal írásban be kell jelentenie az egészségpénztárnak A pénztártag a rendszeres havi tagdíjon felül jogosult eseti tagdíjbefizetést is teljesíteni, melynek legkisebb összege 5000 Ft A pénztártag eseti tagdíjbefizetése az igazgatótanács eseti döntése alapján kivételesen az alapszabály 6.3. pontjában meghatározottnál kevesebb is lehet A tagdíjfizetés teljesíthetõ a) munkáltató által történõ átutalással; b) lakossági folyószámláról való átutalással; c) csekkel. A tagdíjfizetés módjáról a tag belépésekor köteles nyilatkozatot tenni. A tag a tagdíjfizetés módját megváltoztathatja, amit 60 nappal korábban, írásban köteles bejelenteni az egészségpénztárnak A tagdíjat utólag, a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell befizetni. Nem esik késedelembe a pénztártag, ha a tagdíj átutalása, illetve a készpénzfeladás az esedékességtõl számított 8 napon belül megtörténik A pénztártag nyugállományba helyezésekor írásban nyilatkozhat tagsági viszonyának tagdíjfizetés nélküli fenntartásáról. Ez esetben az egyéni számláján lévõ fedezet erejéig a továbbiakban is jogosult az egészségpénztár szolgáltatásainak igénybevételére

6 6.8 Ha a várakozási idõ leteltét követõen a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtõl számított 6 hónapon át nem tesz eleget, és a tagdíjhátralékot az elsõ elmulasztott tagdíjfizetés esedékességétõl számított 12 hónapon belül nem fizeti meg, akkor tagsági viszonya az elõször elmulasztott tagdíjfizetést követõ ötödik negyedév végével megszûnik. Az egészségpénztár az elõször elmulasztott tagdíjfizetést követõ 6. hónapban, illetve ennek eredménytelensége esetén újabb 6 hónap múlva felszólítja a pénztártagot a hátralék befizetésére és felhívja figyelmét a tagdíjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire. Az egészségpénztár írásban értesíti a pénztártagot tagsági viszonyának a tagdíjfizetés elmulasztása miatti megszûnésérõl, és részére a pontban foglaltak szerint fizeti ki az egyéni számla egyenlegét. 6.9 Az egészségpénztári bevételek (egységes tagdíj, az egységes tagdíjon felüli befizetések, a tagokat illetõ adományok) az egészségpénztár elfogadott pénzügyi terve alapján felosztásra kerülnek a fedezeti-, a mûködési- és a likviditási alapok között. VII. Az egészségpénztári szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 7.1. Az egészségpénztár tagjai részére egészségügyi szolgáltatásokat finanszíroz Az egészségpénztár által nyújtott szolgáltatások köre: Természetbeni szolgáltatások a) közösségi és egyéni egészségvédelmi programok, egészségügyi szolgáltatások szervezése és finanszírozása, b) egészségügyi alapellátáson felüli és szakellátáson belüli kiegészítõ ellátások szervezése és finanszírozása, c) gyógyfürdõ, gyógyüdülés, üdülés, d) fogászati ellátás szervezése és finanszírozása, e) egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása, f) egészségvédelmi szolgáltatások finanszírozása. Az egészségpénztár a természetben nyújtott szolgáltatásait a vele szerzõdésben álló szolgáltatók és egészségügyi szolgáltatók útján nyújtja. A fogászati ellátás és az egyéb egészségügyi ellátások esetében a pénztártag szabad orvosválasztásának biztosítása érdekében az egészségpénztár kész a pénztártag által választott minden szolgáltatóval aki a szakmai és egyéb követelményeknek megfelel a szerzõdést megkötni. A tag által igénybe vett szolgáltatás térítési díját a pénztártag egyéni számlája erejéig a szolgáltatónak az egészségpénztár téríti meg, a szolgáltatókkal kötött szerzõdés és a szolgáltatási szabályzat elõírásai alapján Egészségügyi célú önsegélyezés keretében nyújtott pénzbeli ellátás a) gyógyszerár támogatás b) gyógyászati segédeszköz ártámogatása c) pénztártag betegsége miatt kiesõ jövedelem támogatása d) pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása Prevenciós szolgáltatások Prevenciós szolgáltatásnak minõsülnek egyrészt a pénztárral szûrési, állapotfelmérési tevékenységre szerzõdött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérõ vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, másrészt az elkerülhetõ megbetegedések korai felismerésére irányuló, az erre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelõ szûrõvizsgálatok, ideértve az OEP által nem finanszírozott, mûködési engedéllyel rendelkezõ szakorvos által végzett szûréseket is A szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját és a szolgáltatók körét részletesen az egészségpénztár szolgáltatási szabályzata tartalmazza Az egészségpénztár szolgáltatását az a pénztártag veheti igénybe: a) akinek fennáll tagsági jogviszonya, b) aki betartja az alapszabály és a szolgáltatási szabályzat rendelkezéseit, c) akinek letelt az elõírt várakozási ideje

7 7.5. A pénztártag tagsági jogviszonyának az elhalálozáson kívüli bárminemû megszûnése a közeli hozzátartozó jogainak megszûnését is maga után vonja. A szolgáltatások folyósításának részletes szabályait az egészségpénztár szolgáltatási szabályzata tartalmazza, amely a jelen alapszabály rendelkezéseit egészíti ki. VIII. Az egészségpénztári munkáltatói tagra vonatkozó rendelkezések 8.1. Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely a egészségpénztárral kötött szerzõdés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás) A pénztártag írásban kérheti a munkáltatói tagtól a munkáltatói hozzájárulás teljesítésének szüneteltetését vagy megszüntetését. Egyebekben a munkáltató a munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedõen szüneteltetheti vagy szüntetheti meg A 8.2. pontban foglaltaktól eltérõen a munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését azon idõszakokra, amikor szünetel a tag munkaviszonya, illetve munkabér részére nem jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia A munkáltató a hozzájárulás megállapításakor pénztártípusonként különbséget tehet. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban áll. A munkáltató munkavállalónként mindhárom típusú pénztárban egyidejûleg is vállalhat hozzájárulási kötelezettséget A munkáltatói tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a közgyûlésen Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri vagy meghaladja az egészségpénztár tagdíjbevételének 50%-át, a munkáltató(k) képviselõje jogosult szavazati joggal részt venni az ellenõrzõ bizottságban A munkáltatói tag képviselõje, ha egyben pénztártag is, nem vehet részt a személyét közvetlenül érintõ kérdések eldöntésében. IX. Az egészségpénztári adományokra vonatkozó rendelkezések 9.1. Az egészségpénztár támogatójának minõsül az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) ellenszolgáltatás kikötése nélkül eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) az egészségpénztár javára A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt az egészségpénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de adomány csak az egészségpénztár tagság egészének vagy a 9.3. pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható Adományban részesülhet: a) az egészségpénztár tagság egésze; b) az adott szolgáltatásban részesülõ tagok összessége; c) az ugyanazon szakképzettségû tagok összessége; d) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre; e) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre; f) az ugyanazon érdek-képviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre; g) a nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártagok köre; h) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott idõtartamon belül elérõ 92 93

8 pénztártagok köre; i) az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltõ vagy ugyanazon munkakört ellátó pénztártagok köre; j) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott munkáltatónál a támogató által meghatározott idõtartamú munkaviszonnyal rendelkezõ pénztártagok köre; k) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által megjelölt összegnél magasabb saját tagdíjbefizetést teljesítõ pénztártagok köre; l) az ugyanazon jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre; m) az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban álló pénztártagok köre; n) adott idõszakban egészségpénztárba belépõk köre. X. Az egészségpénztári gazdálkodásra, pénzügyi tervre, üzemvitelre, adminisztrációs és nyilvántartási, valamint beszámolási kötelezettségekre vonatkozó szabályok Az egészségpénztár tagjai részére egyéni számlát vezet. Az egyéni számla az az alapnyilvántartás, amelyen az egészségpénztár gazdálkodása és üzemvitele alapul. Az egyéni számlán kell nyilvántartani a befizetett tagdíjaknak, az egészségpénztárnak juttatott adományoknak és egészségpénztári befektetésekbõl származó hozamoknak azt a részét, amelyet az egészségpénztár a tagjai számára az éves pénzügyi terv alapján a szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a pénztártagnak az egészségpénztárral szembeni követeléseként elismer. Az egészségpénztár az egyéni számlák megterhelésével, szolgáltatási számlákról teljesíti szolgáltatásait Az egészségpénztár bevételeibõl fedezeti, mûködési és likviditási alapot képez. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására, a mûködési alap a mûködési költségek fedezésére, a likviditási alap az idõlegesen fel nem használt pénzeszközök gyûjtésére és a másik két alap általános alapként az egészségpénztár fizetõképességének biztosítására szolgál Az egészségpénztár a fedezeti alap terhére a befektetési tevékenység és a szolgáltatások teljesítése kivételével harmadik személyekkel szemben kötelezettséget nem vállalhat Az egészségpénztár vagyona kizárólag az egészségpénztár tagsága érdekében fektethetõ be Az egészségpénztár bevételeinek alapok közötti megosztását a tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tagok által fizetett hozzájárulás, a vagyon értékesítésébõl származó összegek, valamint a tagok egyéb befizetései tekintetében az éves pénzügyi terv tartalmazza. Ennek alapján a belépéstõl számított elsõ kéthavi befizetés (de maximum 4000,- Ft) 1%-a fedezeti alapra, 98%-a mûködési alapra, míg 1%-a likviditási alapra kerül felosztásra. A belépéstõl számított elsõ kéthavi befizetésen felüli illetve ha az elsõ kéthavi befizetés összege meghaladja a 4000 Ft-ot, akkor az azon felüli befizetések évi 4000,- Ft-ig 0,9%-ban a fedezeti alapra, 99%-ban a mûködési alapra, 0,1%- ban a likviditási alapra, míg a befizetések évi 4001,- Ft-tól 99%-ban a fedezeti alapra, 0,9%-ban a mûködési alapra, míg 0,1%-ban a likviditási alapra kerülnek felosztásra. Az egészségpénztár jogerõs tevékenységi engedélyének kézhezvételének hónapjában egészségpénztári számlájukra tagdíjbefizetést teljesítõ pénztártagok befizetései az elõzõ bekezdéstõl eltérõen évi 4000,- Ft-ig 0,9%-ban a fedezeti alapra, 99%-ban a mûködési alapra, 0,1%-ban a likviditási alapra, míg befizetései évi 4001,- Ft-tól 99%-ban a fedezeti alapra, 0,9%-ban a mûködési alapra, míg 0,1%-ban a likviditási alapra kerülnek felosztásra. Az egészségpénztár elõzõekben fel nem sorolt bevételeinek alapok közötti megosztására az Öpt. rendelkezései az irányadók Az egészségpénztár a gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag a szolgáltatások fedezetének biztosítására, a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelésére, a szolgáltatási körnek a pénztártagság igényei szerinti bõvítésére és az ezekhez szükséges mûködési (személyi és tárgyi) feltételek megteremtésére fordíthatja. Az egészségpénztár gazdálkodásának eredményét sem osztalék, sem részesedés formájában nem fizetheti ki

9 10.7. Az egészségpénztári szolgáltatások kiadásait kizárólag a jogosult pénztártag egyéni egészségszámlájának megterhelésével lehet biztosítani Az egészségpénztári gazdálkodásra, pénzügyi tervre, üzemvitelre, adminisztrációs és nyilvántartási, valamint beszámolási kötelezettségre vonatkozóan egyebekben az Öpt. és a vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. XI. A pénztártagok egyéni egészségszámlája A pénztártagok számláján jóváírt összegek a pénztártagok követelésével terhelt pénztártulajdont képeznek. Az egyéni egészségszámla állásáról a pénztártagot minden évben írásban tájékoztatni kell A pénztártagok egyéni egészségszámláinak összessége képezi együttesen az egészségpénztár fedezeti alapját A pénztártag az egészségpénztárhoz címzett teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt jognyilatkozatával rendelkezhet arról, hogy egyéni egészségszámla-követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezéstõl számított két évre leköti. Ezen idõszak alatt a pénztártag a lekötött összeget egészségpénztári szolgáltatás finanszírozására nem veheti igénybe. Ha késõbb de még a kétéves idõtartam alatt nyilatkozatától el kíván térni, a Pénztár a szolgáltatási szabályzatban meghatározott külön eljárási díjat számíthat fel. A lekötés részletes szabályait az egészségpénztár szolgáltatási, valamint egészségszámla-kezelési szabályzatai tartalmazzák A pénztártag által igénybe vett szolgáltatások mindegyikét kizárólag a jogosult tag egyéni egészségszámlájának a megterhelésével kell biztosítani Az egészségpénztár a szolgáltatás teljes értékét csak akkor téríti meg a jogosult tag részére, ha a szolgáltatás teljes értékére a tag egyéni egészségszámlája fedezetet biztosít A pénztártag egyéni egészségszámla-követelését egyénileg kell nyilvántartani. Az egyéni egészségszámla tartalmazza a pénztártagok rendszeresen fizetett tagdíjának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hozzájárulásának azt a részét, amelyet az egészségpénztár tagjai számára a szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a tagnak az egészségpénztárral szembeni követeléseként a jelen alapszabályban rögzítetteknek megfelelõen elismer, továbbá a támogató rendelkezése szerint az általa nyújtott adományból a tag számára jóváírandó összeget. Az egyéni egészségszámla tartalmazza még a fedezeti alapból történõ befektetésnek a tagra jutó realizált hozamát. Az egyéni egészségszámla követelés biztosítékául nem szolgálhat A pénztártag egyéni egészségszámláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag hitelezõi, sem kívülálló harmadik személy hitelezõi nem tarthatnak igényt A tagsági viszony megszûnése és az egészségpénztár felszámolása esetén a pénztártag az egyéni egészségszámláján lévõ összeget az alapszabályban meghatározottak szerint követelheti az egészségpénztártól. XII. A pénztártagok titkos számkóddal történõ személyi azonosítása Az egészségpénztár minden tagja részére megküldött tagi kártyához mellékel egy az egészségpénztár számítógépes rendszerében automatikusan, titkos eljárással képzett, titokban tartott 4 számjegyû kódot, amely az egészségpénztári azonosítóval együtt azonosítja a pénztártagot A titkos kód és az egészségpénztári azonosító együttes közlésével (egyéni szolgáltatás) a pénztártag szóban is jogosult rendelkezni egyéni számlaegyenlegének lekérdezése, a fizetési mód, illetve a munkáltató változásának bejelentése, a lakcímváltozás bejelentése és a titkos számkóddal való személyi azonosítás ideiglenes felfüggesztése ügyében. A pénztártag ezen rendelkezései azonos hatályúak az írásbeli nyilatkozattal. A pénztár jogosult ezeket a rendelkezéseket a pénztártag elõzetes tájékoztatása mellett rögzíteni

10 12.3. A pénztártag a titkos jelszót - az egészségpénztárat kivéve - mindenkivel szemben köteles titokban tartani, hogy arról illetéktelen személyek tudomást ne szerezzenek. A pénztártag viseli azokat az egészségpénztáron kívüli okra visszavezethetõ károkat, amelyek az adatoknak, jogosulatlan személy általi felhasználásából erednek A pénztártag haladéktalanul köteles bejelenteni az egészségpénztárnak, ha az azonosításra szolgáló adatokat elvesztette, vagy attól tart, hogy azok jogosulatlan harmadik személy tudomására jutottak. A bejelentést követõen az egészségpénztár a szolgáltatást az új titkos jelszó kiadásáig ideiglenesen letiltja. Az egészségpénztár jogosult költséget felszámolni az új jelszó kiállításáért. A bejelentés megtétele s ezzel egyidejûleg a szolgáltatás ideiglenes letiltása elõtt bekövetkezett, a pontban körülírt kárért a pénztártag tartozik helytállni, míg a bejelentés után keletkezett esetleges kárért az egészségpénztár felel. XIII. Üzleti titokra és pénztártitokra vonatkozó rendelkezések Üzleti titok minden olyan, a pénztár tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a pénztárnak méltányolható érdeke fûzõdik, és amelyet a pénztár üzleti titokká minõsített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a pénztár a szükséges intézkedéseket megtette Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói tagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártagnak, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának a személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi és üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, továbbá amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. A pénztár üzleti és pénztártitkot kizárólag a pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben kezelhet Nem lehet üzleti titokra hivatkozva visszatartani az információt a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén Az üzleti titokra egyebekben a Ptk ában foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni A pénztár igazgatótanácsának és ellenõrzõ bizottságának tagja, a pénztár alkalmazottja, ideértve a megbízás alapján foglalkoztatott személyeket, szervezeteket, illetõleg ezek alkalmazottait is, köteles a pénztár mûködésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és pénztártitkot idõbeli korlátozás nélkül, ezen minõsége megszûnését követõen is megtartani. XIV. Az egészségpénztár szervei, feladatuk és hatáskörük Az egészségpénztári közgyûlés (küldöttközgyûlés) és a küldöttválasztó gyûlés A legfõbb egészségpénztári szerv a tagok összességébõl álló közgyûlés, illetve a pénztártagok által megválasztott küldöttekbõl álló küldöttközgyûlés. A elsõ küldöttközgyûlés megalakítása az igazgatótanács döntését követõen közgyûlésen történik. A küldöttek megválasztását követõen ott, ahol a jogszabály vagy az alapszabály közgyûlést említ, küldöttközgyûlést kell érteni A küldöttközgyûlés feladata, hatásköre és eljárási rendje megegyezik a közgyûlésével. A küldöttközgyûlésen a tagok jogait a küldött gyakorolja A küldöttközgyûlés tagjait elsõ ízben a közgyûlés, a továbbiakban a területi küldötti körzetenként összehívott küldöttválasztó gyûlés választja meg. Az egészségpénztárnak a Magyar Köztársaság területén az igazgatótanács által kialakított, az egészségpénztár küldötti körzetekrõl és a küldöttválasztásról szóló szabályzatában rögzített, a közigazgatási beosztást követõ hét területi küldötti körzete van. A területi küldötti körzethez azon pénztártagok 98 99

11 tartoznak, akiknek állandó lakóhelye az adott területi körzet közigazgatási területén van, s nem tartoznak valamelyik munkáltatói küldötti körzethez. Az ugyanazon vagy a küldöttválasztást megelõzõ gazdasági évben egy vállalatcsoporthoz tartozó munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok ha létszámuk a 300 fõt meghaladja munkáltatói küldötti körzetet hozhatnak létre. A munkáltatói küldötti körzethez azon pénztártagok tartoznak, akik az adott munkáltatóval munkaviszonyban állnak. A munkáltatói küldötti körzethez tartozó pénztártagok képviseletét ellátó küldöttet már az elsõ ízben a körzet szerint összehívott küldöttválasztó gyûlés választja meg. A munkáltatói küldötti körzet létrehozását az igazgatótanácsnak elõzetesen be kell jelenteni A küldöttválasztó gyûlést az elsõ küldöttválasztás idõpontját követõen 5 évenként össze kell hívni, továbbá akkor is, ha új küldött választása válik szükségessé, vagy ha az összehívást az igazgatótanács elrendeli, illetve azt a küldötti körzethez tartozó pénztártagok legalább 10%-a írásban indítványozza. Ha egy küldött megbízatása bármely okból megszûnik, csak abban a küldötti körzetben kell küldöttválasztó gyûlést összehívni, amelynek a küldöttje volt A küldött megbízatása 5 évre szól. A küldött megbízatása: a)a megbízatás idõtartamának leteltével, b)visszahívással, c)lemondással, d)elhalálozással, e)a egészségpénztári tagsági viszony megszûnésével, f) a közügyektõl való eltiltással szûnik meg A küldöttválasztó gyûléseket az igazgatótanács köteles összehívni. A küldöttválasztó gyûlésen a pénztártagok egy küldöttet jogosultak maguk közül választani, aki megbízatásának idõtartama alatt a küldötti körzethez tartozó pénztártagokat a küldöttközgyûlésen általános felhatalmazással képviseli A küldöttválasztó gyûlésen a pénztártagot meghatalmazott is képviselheti. Ez alkalommal a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni A küldöttválasztó gyûlés akkor határozatképes, ha az adott küldötti körzethez tartozó pénztártagok legalább 25%-a jelen vagy képviselve van. A küldöttválasztó gyûlés határozatképtelensége esetén 15 napon belül újabb küldöttválasztó gyûlést kell összehívni, amely a megjelent vagy képviselt pénztártagok számától függetlenül határozatképes A küldött személyére az igazgatótanács tesz javaslatot a közgyûlésnek, illetve a küldöttválasztó gyûlésnek, de a pénztártagok a jelölt mellé más személyt is javasolhatnak. A küldötteket a pénztártagok nyílt szavazással és egyszerû többséggel választják meg Küldötté olyan pénztártag választható, aki betöltötte a 18. életévét, büntetlen elõéletû, és megválasztásának idõpontjában ahhoz a küldötti körzethez tartozik, amelyben a küldöttválasztó gyûlést összehívták. A küldöttek és a küldötti körzetükhöz tartozó pénztártagok kapcsolattartásának rendjét az igazgatótanács határozza meg A küldöttválasztó gyûlésen jegyzõkönyvet kell vezetni, melyet a küldöttválasztó gyûlés által megválasztott levezetõ elnök és a jegyzõkönyvvezetõ ír alá, és az erre megválasztott két pénztártag hitelesít A küldöttválasztó gyûlésen felvett jelenléti ívet a küldöttválasztó gyûlés elnöke és a jegyzõkönyvvezetõ aláírásával hitelesíti A közgyûlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A közgyûlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, a PSZÁF, az ellenõrzõ bizottság, illetve a pénztártagok legalább 10%-a az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza, továbbá, ha az igazgatótanács szükségesnek látja A közgyûlés összehívása az igazgatótanács feladata. Ha az igazgatótanács a közgyûlés összehívása iránt nem intézkedik, az indítványozók a bírósághoz fordulhatnak

12 A küldöttközgyûlést hirdetmény vagy a küldötteknek szóló meghívó kézbesítése útján kell összehívni Az igazgatótanács a közgyûlés idõpontja elõtt legalább 15 nappal köteles a közgyûlés összehívására vonatkozó hirdetményt közzétenni a Népszava c. napilapban, vagy a meghívót közvetlenül a küldötteknek megküldeni, továbbá az egészségpénztár székhelyén lévõ hirdetõtáblán kifüggeszteni A hirdetménynek, illetve a meghívónak tartalmaznia kell a közgyûlés helyét, idejét, napirendjét, valamint a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét A közgyûlésre a PSZÁF képviselõjét is meg kell hívni, aki a közgyûlésen tanácskozási joggal vesz részt A közgyûlés határozatképes, ha azon a pénztártagok fele jelen vagy képviselve van A pénztártagot (küldöttet kivéve) meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni Ha a közgyûlés határozatképtelen, akkor a határozatképtelenség esetére összehívott, megismételt közgyûlés a meghívóban (hirdetményben) szereplõ kérdések, napirendi pontok tekintetében a jelenlévõk, illetve a képviseltek számától függetlenül határozatképes. Amennyiben az eredeti közgyûlés meghívója (hirdetménye) ezt tartalmazza, akkor az eredeti és a megismételt közgyûlés ugyanazon a napon is megtartható A közgyûlésen minden pénztártagnak egy szavazata van. Hogy valamennyi pénztártag arányos képviselete biztosítva legyen a küldöttközgyûlésen, a küldöttek szavazatainak száma megegyezik a a küldöttközgyûlés idõpontjában a küldötti körzetükhöz tartozó pénztártagok számával A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az alapszabály módosítása; b) az igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; c) az ellenõrzõ bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; d) az igazgatótanács éves beszámolójának ezen belül a mérleg és az aktuáriusi értékelés elfogadása, döntés az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezésérõl, eredmény felhasználásáról; e) az egészségpénztár könyvvizsgálójának megválasztása; f) döntés érdekképviseleti szervhez történõ csatlakozásról, illetve az abból való kiválásról; g) döntés az egészségpénztár megszûnésérõl, szétválásról vagy más egészségpénztárral való egyesülésrõl; h) az egészségpénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása; i) a PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély jogerõre emelkedése elõtt kötött szerzõdések jóváhagyása; j) a tevékenységi engedély jogerõre emelkedése elõtt az egészségpénztár nevében eljáró személyek, az igazgatótanács és az ellenõrzõ bizottság tagjai elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés a egészségpénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben a egészségpénztár képviseletérõl; k) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a jelen alapszabály a közgyûlés hatáskörébe utal A közgyûlés általában nyílt szavazással, a jelen lévõ (képviselt) pénztártagok egyszerû szavazattöbbségével hozza határozatait. Szavazategyenlõség esetén a levezetõ elnök szavazata dönt A közgyûlésen képviselt pénztártagok legalább 2/3-os szavazattöbbsége szükséges a a), d), f) és g) pontokban meghatározott esetekben A közgyûlést levezetõ elnökként az igazgatótanács elnöke, akadályoztatása esetén az igazgatótanács valamely más tagja vezeti A közgyûlésen jelenléti ívet kell felvenni és jegyzõkönyvet kell vezetni. A jegyzõkönyv tartalmazza az elhangzott felszólalások lényegét, a hozott határozatokat és határozatonként a szavazás eredményét számadatokkal. A jegyzõkönyvhöz csatolni kell az igazgatótanács és az ellenõrzõ bizottság beszámolójának egy-egy példányát. A jegyzõkönyvet a levezetõ elnök és a

13 jegyzõkönyvvezetõ írja alá és az erre megválasztott két pénztártag hitelesíti A közgyûlésrõl készült jegyzõkönyv egy példányát, mellékleteivel együtt a közgyûlést követõ 30 napon belül meg kell küldeni a PSZÁF részére Az igazgatótanács és az ellenõrzõ bizottság tagjainak, s közülük e testületek elnökeinek megválasztása titkos szavazással történik Az igazgatótanács Az igazgatótanács az egészségpénztár ügyvezetõ szerve. Az igazgatótanács létszáma 7 fõ Az igazgatótanács tagjait a pénztártagok közül kell megválasztani Az igazgatótanács megbízatása a megválasztásától számított öt évig tart Az igazgatótanács feladatkörében: a) összehívja a közgyûlést, gondoskodik a közgyûlés hatáskörébe tartozó döntések elõkészítésérõl, a meghozott határozatok végrehajtásáról; b) gondoskodik az egészségpénztár könyveinek szabályszerû vezetésérõl; c) meghatározza az egészségpénztár üzletpolitikáját; d) elfogadja az egészségpénztár szabályzatait; e) jóváhagyja az egészségpénztári vagyonkezelés (befektetési üzletmenet), az adminisztrációs és nyilvántartási, a biztosításmatematikai és a járadékszolgáltatási tevékenység kihelyezésével, továbbá a egészségpénztári eszközök letétkezelésével összefüggõ szerzõdéseket; f) gondoskodik az egészségpénztár zavartalan mûködésérõl. Ennek érdekében a közgyûlés által elfogadott pénzügyi terv és a jogszabályok keretei között átcsoportosításokat hajthat végre. Az átcsoportosítás nem csökkentheti a fedezeti alapot; g) dönt a saját tevékenységi és a biztonsági alapok feltöltésérõl, illetve felhasználásáról; h) a közgyûlés elé terjeszti az éves és hosszú távú pénzügyi terveket, a mérleget és az éves egészségpénztári beszámolót; i) gondoskodik a jogszabályoknak megfelelõ és az egészségpénztár adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítését biztosító nyilvántartási rendszer kialakításáról és mûködtetésérõl; j) gondoskodik a pénztártagok tájékoztatásáról, tekintettel az Öpt., továbbá az adatvédelemrõl és a személyiségi jogok védelmérõl szóló jogszabályok elõírásaira; k) megállapítja ügyrendjét; l) gyakorolja az ügyvezetõ felett a munkáltatói jogokat, kinevezi és felmenti az ügyvezetõ helyettesét (helyetteseit) és a számviteli rendért felelõs vezetõt (fõkönyvelõt); m) jóváhagyja a munkáltatói hozzájárulás tárgyában kötött szerzõdéseket; n) dönt minden olyan kérdésben, illetve ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a jelen alapszabály, közgyûlési határozat a feladat-, illetve hatáskörébe utal; o) dönthet arról, hogy a fedezeti alap javára más alap(ok) befektetési hozamát jóváírja. Az igazgatótanács jogosult szakértõk foglalkoztatására, szakértõi bizottságok, tanácsadó testületek létrehozására Az igazgatótanácsnak legalább 3 havonként ülést kell tartania. Az igazgatótanács ülését össze kell hívni akkor is, ha azt a közgyûlés határozata elõírta, az egészségpénztár felett felügyeletet gyakorló Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elõírta, illetve ha az ellenõrzõ bizottság vagy az igazgatótanács tagjainak egyharmada, illetve az ügyvezetõ kéri Az igazgatótanács üléseit a napirendi javaslat és az írásos elõterjesztések egyidejû megküldésével az igazgatótanács elnöke hívja össze Az igazgatótanács ülése határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van Az igazgatótanács határozatait általában a jelen lévõ igazgatótanácsi tagok szavazatainak egyszerû többségével hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt Az igazgatótanács minõsített többséggel az igazgatótanács tagjai kétharmadának egyetértésével határoz:

14 a) a közgyûlés elé terjesztett éves beszámoló elfogadásáról; b) az ügyvezetõ, a vagyonkezelõ és a letétkezelõ kiválasztásáról; c) hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Az igazgatótanács a a), b) és g) pontokban foglalt hatáskörének gyakorlását ügyrendjében átruházhatja az ügyvezetõre(ha alkalmaz ügyvezetõt). A hatáskör átruházás gyakorlásának módjáról és mértékérõl az alapszabályban kell rendelkezni Az igazgatótanács ülésérõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a jelenlévõk nevét, az elhangzott felszólalások lényegét és a hozott határozatokat. A jegyzõkönyvhöz csatolni kell az írásos beszámolók, illetve más dokumentumok egy-egy példányát Az ügyvezetõ és az ellenõrzõ bizottság elnöke az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt vesz Az igazgatótanács tagjai és elnöke sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban nem részesülnek Az ellenõrzõ bizottság Az ellenõrzõ bizottság az egészségpénztár általános ellenõrzési szerve Az ellenõrzõ bizottság létszáma 7 fõ. Az ellenõrzõ bizottság megbízatása megválasztásától számított 5 évig tart Az ellenõrzõ bizottság feladata, hogy rendszeresen vizsgálja és ellenõrizze az egészségpénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, az egészségpénztár fizetõképességének és kötelezettségvállalásainak összhangját. Az ellenõrzõ bizottság nyílt pályázat alapján javaslatot tesz a közgyûlésnek a könyvvizsgáló személyére Az ellenõrzõ bizottság köteles megvizsgálni a hatáskörébe tartozó, a közgyûlés elé terjesztendõ jelentéseket és az igazgatótanács éves beszámolóját Az ellenõrzõ bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben az ellenõrzõ bizottság jelentése nélkül a közgyûlés érvényesen nem határozhat. Az ellenõrzõ bizottság jelentését az éves beszámolóról és a pénzügyi tervrõl a közgyûlés elõtt, azokkal együtt megtekinthetõvé kell tenni a tagság számára Az ellenõrzõ bizottság jogosult szakértõket foglalkoztatni, ügyrendjét és munkarendjét önállóan alakítja ki Az ellenõrzõ bizottság tagjai és elnöke sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban nem részesülnek Tagozatok Az igazgatótanács az egészségpénztár szervezetén belül tagozatokat hozhat létre, melyek a pénztártagság különbözõ csoportjainak (pl. beolvadó egészségpénztárak tagjai esetében) ügydöntõ hatáskörrel nem rendelkezõ érdek-képviseleti testületei. A tagozatok az egészségpénztár igazgatótanácsának határozatával szûnnek meg A tagozatok az igazgatótanács felkérésére adott kérdésben állásfoglalást alakíthatnak ki, melyet az igazgatótanács elnöke szóban ismertet az igazgatótanács ülésén. A tagozatok vezetõi az igazgatótanács felkérésére részt vehetnek az igazgatótanács ülésein, szavazati és tanácskozási jog azonban nem illeti meg õket A tagozatok mûködésére vonatkozó szabályokat az igazgatótanács határozatban állapítja meg Az ellenõrzõ bizottság évente a közgyûlés elé terjeszti megállapításait. Az ellenõrzõ bizottság kérheti az igazgatótanács soron kívüli összehívását, ha azt az ellenõrzés során tapasztaltak szükségessé teszik

15 XV. Az egészségpénztár ügyvezetõjére és munkaszervezetére vonatkozó rendelkezések Az egészségpénztár ügyvezetõje amennyiben ügyvezetõt alkalmaz az egészségpénztár az egészségpénztárral munkaviszonyban álló személy. A munkaviszonyára a munka törvénykönyvérõl szóló évi XXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni az Öpt.-ben foglalt eltérésekkel Az ügyvezetõ nem lehet az egészségpénztár igazgatótanácsának elnöke, illetve más választott tisztségviselõ Ügyvezetõként alkalmazható az, aki büntetlen elõéletû, felsõfokú pénzügyi, közgazdasági, jogi vagy államigazgatási végzettséggel és legalább hároméves, pénztári tevékenységben hasznosítható szakmai gyakorlattal rendelkezik Az ügyvezetõ bérét és juttatásait az igazgatótanács állapítja meg Az ügyvezetõ a feladatkörében eljárva a) felelõs a közgyûlés és az igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért; b) felelõs az egészségpénztár eredményes mûködéséért; c) felelõs az egészségpénztár folyamatos ügyviteléért; d) felelõs az egészségpénztár fizetõképességének és kötelezettségeinek lejárati összhangjáért; e) gondoskodik a közgyûlés és az igazgatótanács üléseinek elõkészítésérõl; f) részt vesz a közgyûlés és az igazgatótanács ülésein; g) beszámol az igazgatótanácsnak a tevékenységérõl; h) felelõs az egészségpénztár munkaszervezete belsõ szabályzatainak a kialakításáért; i) irányítja az egészségpénztár munkaszervezetét; j) gyakorolja az egészségpénztár alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat azok kivételével, amelyeket jogszabály vagy a jelen alapszabály a közgyûlés vagy az igazgatótanács hatáskörébe utal; k) vezeti a Határozatok Könyvét; l) elõkészíti az igazgatótanács ülésére az egészségpénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervét, mérlegét és éves beszámolóját; m) kiadmányozza az egészségpénztár iratait, aláírja az egészségpénztár beszámolóit, a pénzforgalmi, befektetési és likviditási jelentést; n) peren kívüli ügyekben az igazgatótanács elnökének meghatalmazásával képviseli az egészségpénztárat; o) biztosítja a pénztártagok tájékoztatását, iratbetekintési jogának gyakorlását; p) intézkedik az egészségpénztárhoz benyújtott tagfelvételi kérelmek ügyében; q) ellátja a jogszabályokban meghatározott és az igazgatótanács által ráruházott egyéb feladatokat Az igazgatótanács az ügyvezetõre ruházhatja egyes határköreinek gyakorlását. Az ügyvezetõ hatásköre az átruházott hatáskör terjedelméhez igazodik. Az ügyvezetõ e tevékenység során az igazgatótanács utasításai szerint jár el, köteles betartani a jogszabályokat, az alapszabály rendelkezéseit, a közközgyûlés és a küldöttközgyûlések határozatait Az igazgatótanács jogsértõ határozata, illetve utasítása esetén az ügyvezetõ az ellenõrzõ bizottsághoz fordulhat, és kezdeményezheti a közgyûlés összehívását Az egészségpénztár munkaszervezetének felépítését, feladatait az ügyvezetõ javaslatára az igazgatótanács határozatban állapítja meg Az ügyvezetõ jogosult az ügyvezetõ igazgató, helyettese az ügyvezetõigazgató-helyettes cím használatára Jelenleg az egészségpénztár nem alkalmaz ügyvezetõ igazgatót. XVI. Az egészségpénztár megszûnése Az egészségpénztár a felszámolás esetét kivéve csak végelszámolást követõen szûnhet meg, a PSZÁF elõzetes tájékoztatása mellett A közgyûlés kétharmados szavazattöbbséggel elhatározhatja az egészségpénztár megszûnését, más egészségpénztárral történõ egyesülését

16 16.3. Az egészségpénztár jogutód nélküli megszûnésekor a felszámolás kivételével, ha a közgyûlés azt határozatban kéri, a PSZÁF végelszámolót nevezhet ki. A végelszámolás költségeit az egészségpénztár viseli Az egészségpénztár jogutód nélküli megszûnése esetén a pénztártag a rá jutó vagyonrészt a) felveheti; b) átlépés esetén egy másik egészségpénztárba átviheti Az egészségpénztár felszámolási eljárására a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény rendelkezéseit az Öpt.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni Az egészségpénztár jogutód nélküli megszûnése esetén a pénztártagokra esõ vagyont a következõk szerint kell felosztani: A rendelkezésre álló vagyonból elõször a fedezeti alappal szemben fennálló tagi, örökösi és kedvezményezetti követeléseket kell kielégíteni. Ha a rendelkezésre álló vagyon kevesebb, mint a fedezeti alappal szemben fennálló követelések összege, fenti jogosultak az egyéni, illetve a szolgáltatási számlákon nyilvántartott összegek arányában részesülnek a vagyonból. Ha a rendelkezésre álló vagyon meghaladja a fedezeti alappal szemben fennálló követelések összegét, akkor a fennmaradó, kötelezettségekkel nem terhelt vagyont az egyéni, illetve a szolgáltatási számlákon nyilvántartott összegek arányában kell a jogosultak között felosztani. XVII. Az egészségpénztár képviselete Az egészségpénztárat a) az igazgatótanács elnöke önállóan; b) az igazgatótanácsnak az elnökön kívüli két tagja együttesen; c) az egészségpénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazottja együttesen; d) ha az egészségpénztár alkalmaz ügyvezetõt, az igazgatótanács által kijelölt egy igazgatótanácsi tag az ügyvezetõvel együttesen képviseli Az egészségpénztár tisztségviselõjét vagy alkalmazottját az igazgatótanács ruházhatja fel képviseleti joggal Az egészségpénztár képviseletére jogosult személyekrõl képviseleti könyvet kell vezetni. A képviseleti könyv vezetésérõl az ügyvezetõ gondoskodik. XVIII. Az egészségpénztár határozatainak közzététele, iratbetekintés Az egészségpénztár a küldöttközgyûlés és az igazgatótanács határozatainak nyilvántartása céljából köteles vezetni a határozatok könyvét. A határozatok könyve egy sorszámmal ellátott, a nyitó oldalon az egészségpénztár pecsétjével és az igazgatótanács elnökének vagy két tagjának aláírásával ellátott füzet. A határozatok könyvébe a határozatokat, sorszámmal ellátva, az azok meghozatalát követõ 36 órán belül be kell vezetni. A határozatok bevezetése az igazgatótanács elnökének (amennyiben ügyvezetõ kinevezése megtörténik, akkor az ügyvezetõ) feladata Az elõzõ pontban foglalt határozatokat, valamint az éves egészségpénztári beszámolót az egészségpénztár székhelyén e célra létesített hirdetõtáblán 60 napra ki kell függeszteni A pénztártagot az egyéni számlája december 31-i egyenlegérõl legkésõbb a tárgyévi beszámolót tárgyaló küldöttközgyûlés idõpontjáig írásban tájékoztatni kell Az egészségpénztár irataiba többek között az egészségpénztár aktuális befektetési politikájának kivonatába, szabályzataiba pénztártag az egészségpénztár ügyfélfogadási ideje alatt személyesen betekinthet, a zárt tanácskozásokról készült jegyzõkönyvek kivételével

17 XVIII. Vitás ügyek intézése A pénztártag és az egészségpénztár közötti vitás ügyekben meg kell kísérelni az ügy peren kívüli, tárgyalásos rendezését. Ha ez nem vezet eredményre, a felek polgári peres eljárást kezdeményezhetnek Az egészségpénztár és a pénztártag közötti jogvitában kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. XX. Záradék A november 15. napján megtartott alakuló közgyûlés által elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt jelen alapszabályt a március 11-én megtartott közgyûlés módosította, aminek tényét e záradékban a közgyûlés levezetõ elnöke, a jegyzõkönyvvezetõ és a jegyzõkönyv két hitelesítõjének aláírásával igazolja. Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály március 11-étõl hatályos.... a közgyûlés elnöke... jegyzõkönyvvezetõ... jkv. hitelesítõ... jkv. hitelesítõ Ellenjegyezte: 112

18 Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészségpénztár Hatályos: április 25-tõl visszavonásig Elfogadva: április 25. Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) Fax: (06-1) Budapest, Pf. 471 Adószám: Pénzforgalmi jelzõszám: MKB A pénztár azonosítójának száma: 270 Budapest, április 113

19 Az Allianz Hungária Egészségpénztár az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt. tv.), az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az Allianz Hungária Egészségpénztár Alapszabályának elõírásai alapján jelen szabályzatban rendelkezik a pénztár által finanszírozott szolgáltatásokról, azok feltételeirõl. A jelen Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabályban meghatározott pénztári szolgáltatások igénybevételére, rendszerére, elveire és eljárásrendjére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A jelen Szolgáltatási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a pénztárra, a pénztártagokra, szolgáltatásra bejelentett közeli hozzátartozókra, továbbá a pénztárral szolgáltatásra irányuló szerzõdéses jogviszonyban álló egészségpénztári szolgáltatókra. I. Alapfogalmak 1. A szabályzat által használt egyes fogalmak értelmezése: egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi hatóság által kiadott mûködési engedély birtokában végezhetõ egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megõrzése, továbbá a megbetegedések megelõzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, az életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelõzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdõellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a mûvi meddõvé tételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal ideértve az ehhez kapcsolódó, a halottak szállításával összefüggõ külön jogszabály szerinti tevékenységeket is. egyéni egészségszámla: az egészségpénztár által vezetett egyéni számla olyan alapnyilvántartás, amelyet a pénztár a kialakított számviteli rendjével összhangban vezet. Az egyéni egészségszámlán kerül jóváírásra a pénztártag saját befizetése, a pénztártag részére érkezett munkáltatói hozzájárulás, adomány fedezeti része, továbbá a pénztár befektetéseibõl származó hozamnak a pénztártagot megilletõ része. szolgáltatás-szervezés: egészségpénztári szolgáltató által nyújtott szolgáltatások elérhetõségének biztosítása a pénztártagok részére. egészségpénztári szolgáltató: az egészségpénztárral szerzõdésben vagy annak tulajdonában álló, illetve általa üzemeltetett, az egészségügyrõl szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltató, valamint az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a pénztárral kötött szerzõdés alapján a pénztártagok számára tényleges egészségpénztári szolgáltatást nyújt (továbbiakban: szolgáltató). szolgáltatásra bejelentett közeli hozzátartozó: a pénztártag által a pénztár részére elõzetesen írásban bejelentett közeli hozzátartozója, aki jogosult a pénztár valamennyi szolgáltatását kivéve a betegség, illetve kórházi ellátás miatti keresõképtelenség esetén kiesõ jövedelem pótlását a bejelentõ pénztártag jogán, a pénztártagéval egyezõ feltételekkel igénybe venni (továbbiakban: társigénylõ). A jelen szabályzat értelmében közeli hozzátartozó a házastárs, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelõszülõ, a testvér, valamint az élettárs. rekreációs üdülés: a kereskedelmi és fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti wellnesshotelben igénybe vett, szállodai szolgáltatással egybekötött egészségügyi szolgáltatást tartalmazó üdülés. egészségügyi üdülés: a kereskedelmi és fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti szállodában

20 vagy üdülõházban igénybe vett üdülés, melynek során a szálloda, illetve üdülõház a saját gyógyászati részlegén, illetve más gyógyintézet szolgáltatásainak bevonásával a pénztárral Szolgáltatói Szerzõdésben lévõ egészségügyi szolgáltatást nyújt. gyógyüdülés: a természetes gyógytényezõkrõl szóló jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyüdülõben vagy gyógyszállóban igénybe vett, egészségügyi szolgáltatást is tartalmazó üdülés. egészségterv: a Pénztárral szûrési, állapotfelmérési tevékenységre szerzõdött egészségügyi szolgáltató által legalább 2 évente végzett egészségügyi állapotfelmérõ vizsgálatokat, azok eredményeit, valamint a pénztártag részére személyes életvezetési javaslatokat tartalmazó, a prevenciós szolgáltatások igénybevételére jogosító dokumentum. II. Általános rendelkezések 1. A pénztári szolgáltatások alapjai A pénztár szolgáltatásait saját maga szervezi vagy e célra ezzel párhuzamosan szolgáltatásszervezõ intézményt vesz igénybe. A pénztárnak a jelen szabályzatban körülírt szolgáltatásait mind a pénztártag, mind a pénztártag jogán a társigénylõ jogosult igénybe venni. Amennyiben a pénztár szolgáltatásait saját maga szervezi, egészségügyi szolgáltatásokat csak egészségügyi szolgáltatókon keresztül nyújthat. Ebben az esetben az egészségügyi szolgáltatásokat a Pénztárral szerzõdéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni. Szolgáltatói Szerzõdés megkötését a pénztártag is kezdeményezheti a pénztár által rendelkezésére bocsátott szolgáltatói szerzõdésminta felhasználásával. A pénztár a hatályos jogszabályok szerint nem fizetheti ki adómentes jövedelemnek számító szolgáltatásként a vele szerzõdéses kapcsolatban nem álló egészségpénztári szolgáltatótól származó, a pénztártag által benyújtott számla ellenértékét. (kivéve a következõ bekezdésben meghatározott esetet). Ez a szabály még abban az esetben is érvényes, ha a pénztártag által igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, ellátás megfelel a pénztár Alapszabályában, illetve a jelen Szabályzatában meghatározott szolgáltatásnak. A pénztárnak nem szükséges szerzõdést kötnie a Kormányrendeletben körülírt gyógyszer és gyógyászati segédeszköz fogalmába tartozó termékek értékesítõivel, sportszerek, sporteszközök forgalmazóival, sporttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokkal (mint például: pálya-, uszoda- és teremfoglalkozáson részvételre jogosító bérlet, stb.) kapcsolatos számlák kibocsátóival, Braille-írással készült könyvek, magazinok értékesítõivel, továbbá a mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítõ speciális eszközök árának támogatásával, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatásával, így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelésével, ajtók, kijárok, folyosók szélesítésével, emelõeszközök beszerelésével, vakvezetõ kutyával kapcsolatos költségekrõl kiállított számla kibocsátóival. Egyebekben a pénztár szolgáltatásait az idézett Kormányrendeleten és az Alapszabályon alapuló jelen Szabályzat rendelkezései szerint szervezi, finanszírozza. A pénztár és Szolgáltató közötti szerzõdés megkötését a pénztártag is kezdeményezheti a pénztárhoz benyújtott írásbeli kérelmével, amely tartalmazza a szolgáltatóval történõ kapcsolat-felvétel lehetõségét. 2. Az adókedvezményekkel kapcsolatos szabályok A jelen szabályzatban meghatározott szolgáltatások igénybevétele adómentes a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletének értelmében. A jelen szabályzat keretében igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adózási szabályokról egyebekben a pénztár Egészségszámla-kezelési szabályzata rendelkezik

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve! Az MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. december 20-i Közgyűlésének 18/ 2012 (2012.12.20) határozata Alapszabályának módosítására A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Munkáltatói szerződés Amely létrejött egyrészről az Életerő Egészségpénztár (4012. Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.) továbbiakban Pénztár, másrészről Név: Cím: Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Az Allianz Hungária Egészségpénztár Alapszabálya

Az Allianz Hungária Egészségpénztár Alapszabálya Az Allianz Hungária Egészségpénztár Alapszabálya Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár alapítói (továbbiakban együttesen: alapítók) ezen alapszabály elfogadásával a 2004. november 15-én tartott alakuló

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK I. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések II. A pénztár és tagjai közötti viszony 1.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály. III. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések

Alapszabály. III. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések Alapszabály I. A pénztár elnevezése 1.1. A pénztár elnevezése: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 1.2. A pénztár rövidített elnevezése: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) II.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben