Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata"

Átírás

1 Dr. Werner Mander, dr. Thomas Fabritius Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Kilencévnyi statisztika 678 transzgingiválisan beültetett, nem navigált, egyrészes KOS implantátumról A fogászati implantológia kezelési koncepciója az utóbbi három évtizedben standard terápiás eljárássá fejlôdött. A Brånemark által készített kétrészes implantátumokkal, a kétfázisú eljárásként kifejlesztett fogászati implantológiai módszert a gyakorló orvosok az implantátumok elsô úttörôire támaszkodva az azonnali implantáció és azonnali terhelés egyfázisú eljárásává alakították át az elmúlt években. Ilyenkor elsôsorban egyrészes implantátumokat alkalmaznak, mert a kétrészes rendszerekkel szemben felhasználásuk sok elônnyel jár az azonnali terhelés során ábra: Klinikai kép közvetlenül 11 implantátum beültetése után. 2. ábra: A beragasztott híd képe öt nappal késôbb. Manapság az implantológiában két különbözô lehetôség ismert az azonnali terhelés megvalósítására, és mindkettôben közös, hogy több implantátum sínezését, illetve stabilizálását a protetikai felépítményen keresztül érik el: a) Egyrészt a kompressziós csavarokkal el lehet érni a szivacsos csontterületek oldalsó tömítését, miáltal azonnal kialakul a szivacsos csont egyfajta kortikalizációja, ami pedig elegendô stabilitást jelent (kompressziós csavar elve). b) Másrészt vékony csavaros implantátumok (bikortikális csavarok, BCS) vagy bazális implantátumok kortikális elhorgonyzásával kortikalizálás nélkül is nagyon jó primer stabilitást lehet elérni a vertikális implantátumrészek mentén. Az ilyen implantátumformák nemcsak az azonnali terhelésre alkalmasak, hanem a foghúzás utáni azonnali implantációra is. Számos publikációban bemutatták (Beckmann és Beckmann 2005, Knöfler 2004), hogy az egyrészes csavaros implantátumokkal nagyon könnyen és biztonságosan lehet optimális eredményeket elérni (1. és 2. ábra). A kezelés technológiája a viszonylag egyszerû, minimálinvazív alkalmazás, továbbá a csekély operációs trauma, a minimális fertôzésveszély, a nagyon alacsony elvesztési ráta, valamint az azonnali terhelhetôség elônyei révén tûnik ki. Új, pozitív felismerések születtek a felsô állcsont molárisrégiójának azonnali terhelhetôségével kapcsolatban is. Mindezeken túl ez a leegyszerûsített szabványú implantációs rendszer tartós és jó életminôséget, anyagilag is kedvezô alternatívát nyújt az érintett betegeknek. Anyagok és módszerek, a páciensek jólléte Rendelônkben között összesen 678 KOS implantátumot ültettünk be 89 állcsontba a maxilla vagy a mandibula területén teljes protetikai helyreállítás céljából. 87 páciens utóvizsgálatára tudtunk sort keríteni (97,7%). Kivétel nélkül az összes páciens rögzített fémkerámia körhidat kapott (3. ábra). Az összes esetben legfeljebb két héttel az implantátum behelyezése után részben a még meglévô maradványfogak

2 több mint 14 napot is) hagytunk a fogtechnikusoknak a protetikai konstrukciók elkészítésére, mára már szabályként bevezettük, hogy a kezelést a második hetedik posztoperatív nap között elvégezzük. Csak foghúzásos eseteknél használunk módosított protokollt a jobb esztétikai eredmények érdekében. Ilyen esetekben a mûtét után közvetlenül beültetett, tartósan provizórikus fogpótlást több hónapon keresztül bent hagyjuk, hogy megvárjuk a kemény- és lágyszövetek definitív korrekcióját. 3. ábra: Egy tipikus implantátumkörhíd. Karakterisztika Középérték Tartomány életkor években 58±10, követéses vizsgálat ideje (hónapokban) 34,2±33, implantátumok (állcsontonként) 7,6±2, természetes fogak (állcsontonként) 2±2,2 0 7 integrációja mellett készre viteleztünk egy egyrészes fémkerámia-hídkonstrukciót, és véglegesen beragasztottuk. Mind a 89 körhidat átlagosan 7,6 ± 2,3 implantátummal horgonyoztuk el (ideértve az átlagosan 2 ± 2,2 saját fogat is hidanként) (1. táblázat). Míg kezdetben hosszabb idôt (olykor N % nem (férfi) 47 52,8 vegyes állcsont (fog/implantátum) 52 58,4 követéses vizsgálat (n=89) 87* 97,8 1. táblázat: Áttekintés a páciensadatokról és a terápia részleteirôl. *Két páciens kilépett a vizsgálatokból. KOS típusmegoszlás (N=678) S=16% B=67% 2. táblázat: A felhasznált implantátumtípusok felosztása. A=17% A = szögletes 17% B = hajlítható 67% S = egyenes 16% Mi nem ültetünk be KOS implantátumokat közvetlenül a friss extrakció alveolájába, hanem az implantátumok elhorgonyzására közeli fogatlan, már gyógyult csontterületeket használunk. A foghúzás alveolájába történô közvetlen beültetéshez inkább BCS implantátumokat alkalmazunk. Az összes csavarimplantátumot helyi érzéstelenítéssel, transzgingiválisan ültettük be, majd azonnal egy ideiglenes mûanyag körhidat helyeztünk be. A beavatkozások mindig ambulánsan, egy-egy ülésben történtek, és egyetlen központ konszekutív esetsorozataként osztályozhatók. A páciensek átlagéletkora 58 év, a legfiatalabb páciens 33 éves, a legidôsebb pedig 82 éves volt. A kezelt páciensek között 47 volt a férfi és 42 a nô. A 89 páciens közül 71 (79,7%) volt a nemdohányzó. A konstrukciókba integrált természetes fogak száma 2 ± 2,2 volt, ahol összesen 52 állcsont esetében (a 89-bôl) lehetett a még megmaradt saját fogakat az implantátum-híd konstrukciókba integrálni. 37 esetben kezeltünk fogatlan állcsontokat, tehát a betegek 41,6%-át láttuk el teljes egészében implantátummegtámasztású híddal (1. táblázat). A követéses vizsgálat teljes idôtartama 1 hónap és 110 hónap (9,2 év) közé esett. Az átlagos megfigyelési idôszak 34 hónapot tett ki (2,83 év), a páciensek 2,3%-át (2 személyt) pedig nem találtuk meg a vizsgálat céljából. A 678 implantált kompressziós csavarnál 67%-ban KOS-B típust (hajlítható), 17%-ban KOS-A típust (szögletes) és 16%-ban KOS típust (egyenes) használtunk (2. táblázat és 4. ábra). Az implantátumok 86%-át a felsô állcsontba, 14%-át pedig az alsó állcsontba helyeztük be. 52%-ot (n=354) az anterior, 42%-ot (n=283) a premoláris-, illetve moláristerületen ültettünk be; a kompressziós csavarok 6%- a (n=41) került a tuber régióba. A tuber területén történô beültetés speciális technikáját (motoros vagy manuá- 75

3 Implantátumok elhelyezése (N=678) maxilla mandibula anterior premoláris/moláris 3. táblázat: Az implantátumok megoszlása régiók szerint. tuber 4. ábra: Egy darabból készült, kompressziós csavaros implantátumok (balról: KOS, KOS A, KOS B). lis) csak mostanában fejlesztették ki; mi addig legtöbbször lemondtunk a disztális implantációról a sinus maxillarisba, és az 1-es moláris területére inkább disztális szabad végû hidakat készítettünk. Sikerarányok vegyes implant. mand. - max. < >65 Összesen híd hely életkor 4. táblázat: Túlélési arányok hely, megoszlás és életkor szerint. Balsikerek Korai kései implantátumtörések 5. táblázat: Sikertelenség az idôfaktoroktól függôen. Ez azért volt lehetséges, mert a 2-es premoláris területén gyakran helyeztünk be egy szögletes KOS csavart, hogy így kerüljük ki az arcüreget. Állcsont-frontterületenként a nagy implantátum-darabszám révén egyidejûleg a megtámasztáshoz nagyfokú anterior stabilitást értünk el a sinus maxillarisig a disztális területen (3. táblázat). Minden páciensnél készítettünk egy panorámafelvételt, majd klinikailag megvizsgáltuk. Az utóvizsgálatokra és az eredmények begyûjtésére abban a praxisban került sor, ahol az elsô kezelés is történt, ezt azonban már nem ugyanaz a kezelô végezte. A kiértékelést azok a fogorvosok hajtották végre, akik a panorámafelvételeket is kiértékelték a vertikális csontfelszín fejlôdésének vizsgálata céljából. Eredmények A tanulmányban szereplô összes beültetett KOS csavarimplantátum teljes túlélési aránya az implantátumok vonatkozásában 95,7% volt. Nem lehetett szignifikáns különbséget megállapítani a tisztán implantátummegtámasztású (95,9%) és a vegyes hidak esetében (95,6%). A maxilláris implantátumok 95,4%-os túlélési aránya csekély (de szignifikáns) mértékben a mandibuláris implantátumoké (97,9%) alatt maradt (4. táblázat). A három pácienskorcsoport szerinti elemzés az 55 évesekig terjedô csoportban 94%-os, az év közöttiek csoportjában 96,3%-os, a 65 év felettieknél pedig 97%-os implantátumtúlélési arányt mutatott ki (4. táblázat). A sikertelen implantációk teljes mennyisége 4,3%-ot (n=29/678) tett ki. Ebbôl 2,5% (n=17) a posztoperatív korai fázisra esett, a definitív munka beragasztásáig. Mindössze 1,8%-ot 76

4 A jelen tanulmány bemutatja, hogy gyakorlatilag az alsó és a felsô állcsont összes régiójában lehetséges az azonnali terhelés fogászati implantátumokkal, amennyiben az eljárást valóban az azonnali terhelésre vonatkozó elveknek megfelelôen végzik el, továbbá elegendô számú pillért ültetnek be. (n=12) lehetett a kései fázishoz sorolni (5. táblázat). Három hiba (0,44%) az implantátumok eltörése miatt lépett fel. Egy törés a rögzített konstrukció alatt, egy a fog elvesztése miatt következett be, két esetben KOS B implantátumok törtek el a behajtás során. A 29 sikertelen implantátum helyérôl a 6. táblázat nyújt tájékoztatást. A legalacsonyabb hibaarány a 14-es implantációs helynél volt a teljes veszteség 7,1%- ával, míg a legmagasabb a 15-ösnél 18%-kal. A 13-as, 23-as, 25-ös és 26-os helyen egyenlô mértékben 10,7% volt az elvesztés aránya. A sikertelen implantációk kb. egyharmada (32,2%) 1-1 implantátum elvesztésével 9 különbözô másik hely között oszlott meg. 22 implantátum esetében (3%) lépett fel posztimplantárisan egy radiológiailag diagnosztizálható, több mint 3 mm-es horizontális/vertikális csontveszteség. Ezekben az esetekben meg lehetett állapítani a periimplantitis klinikai jeleit. Diszkusszió A jelen tanulmány olyan esetek utólagos vizsgálatát tárgyalja, amelyeknél majdnem azonos számban kerültek implantátumok a premoláris- (42%) és moláris- (6%) régióba, mint az anterior területre (52%), illetve a beültetett implantátumok 86%-a a felsô állcsontot érintette (3. táblázat). Szakértôi vélemények, számos tanulmány, illetve publikáció alapján (Attard és Zarb 2005; Becker és társai 2003; Régió 6. táblázat: Sikertelenség a helytôl függôen. (N=29; veszteség 4%) egyéb* Bergkvist és társai 2005; Derbabian és Simonian 2005) az azonnali terhelhetôségrôl szóló konszenzus publikálásáig (International Implant Foundation, 2008) tartottuk magunkat az 1. Európai Konszenzuskonferencia irányelveihez (BDIZ, 2006), ahol elfogadták, hogy a disztális felsô állcsontot a rossz csontminôség miatt kockázatos területnek kell minôsíteni. Az eredményeink viszont azt mutatják, hogy az azonnali terheléssel a felsô állcsont moláris, illetve premoláris területén igenis lehet összehasonlítható, magas sikerhányadot elérni, ha adottak bizonyos olyan alapkritériumok, mint az implantátumpillérek azonnali immobilizálása és a végleges ellátás az implantátumok elblokkolása révén, rögzített körhidakkal vagy legalábbis 3-4 azonos állcsontszegmensben lévô elblokkolt, stabil pillérrel, maximum 3 12 napon belül. Az indikáció kérdésénél meg kell jegyezni, hogy a páciens azonnali terhelés iránti igénye természetesen máris indikálja az azonnali terhelést, így csak akkor szabadna eltekinteni az azonnali terheléstôl, ha az orvosi indokok az egyedi esetben ennek valóban ellentmondanak. Ilyen esetekben a páciens kívánságával egy fokozott orvosi kockázat áll szemben, de azért idônként ilyenkor is eleget kell tenni a beteg igényeinek. Egyértelmûen ki kell mondani, hogy csak a teljes mértékben, illetve az összes alternatívát illetôen felvilágosított páciens tud mérlegelni a kockázatok és az esélyek között. Hibaelemzésünk alapján két fázis lényeges: 1. A korai fázis az ideiglenes híd idôszakában (posztoperatív legfeljebb 12 napig). 2. A kései fázis, vagyis az implantátummegtámasztású híd definitív beragasztását követô idôszak a csont végleges gyógyulásáig (6 hónapig), és azon túl is. Az implantátumok posztimplantáris, korai fázison belüli elvesztésének fôbb okai mindenekelôtt: a nem elegendô, < 30 Ncm primerfrikció a kisebb csontsûrûség következtében, az ideiglenes híd eltörése, túl kevés várakozási idô a foghúzás után (beültetés nem tiszta csontokba, ami transzmukozális beültetés esetén nem feltétlenül észlelhetô), az ideiglenesen beragasztott hidak kilazulása (provizórikus vagy definitív konstrukciók), amit az olyan implantátumok túlterhelése követ, melyek még össze voltak kötve a konstrukcióval. Lényeges, hogy az azonnali terheléskor figyelembe vegyük a csontregenerációhoz megadott idôket. A terület mindenekelôtt a 3. posztoperatív napig valóban biztonságos, mivel az összes protetikai beavatkozás fokozott kockázatot rejt magában a következô, rendkívül aktív csontátépülési fázisban (6. ábra; Ihde és Konstantinovic nyomán, 2007). A lehetô leggyorsabb immobilizálás mindig elengedhetetlen feltétel. Azt, hogy még késleltetett (például 2-3 hét utáni) terhelések esetén is csak minimális problémákkal szembesültünk több éven keresztül, arra vezetjük vissza, hogy a kortikalizáció a kompressziós menet mentén hatalmas primer stabilitást hoz létre, valamint hogy a helyileg erôsen tömörített 77

5 5. ábra: Mûanyag körhidak disztális kapcsokkal, röntgenfelvétel hét évvel késôbbrôl. mineralizáció napok beültetés idôpontja Az átépülési folyamat idôtartama egy adott ponton aktiválás: reszorpció: késés: újratöltôdés: primer mineralizáció: szekunder mineralizáció: 3 nap 40 µm/nap 30 nap 100 nap 12 nap 180 nap összesen: 323 nap a primer mineralizáció teljes ideje: 130 nap = 4,5 hónap 6. ábra: A primer stabilitás változása az oszteonális javulás-átépülés révén (Ihde és Konstantinovic nyomán, 2007). 7. ábra: Csontfelszín 12 KOS beültetését követôen, csont az oszteonális struktúrák lerombolása miatt vélhetôleg már nem lehet az átépülés kiindulópontja, hanem éppenséggel a csontos átépülés késôbbi célja. Ezáltal tovább tart, amíg az átépülés eléri a kortikális területeket. Igazán biztosra azonban azok a kezelôorvosok mehetnek, akiknek sikerül a protetikai terhelés a 3. posztoperatív napig, majd ezt követôen az elsô konstrukciót in situ tudják hagyni legalább 6 hónapig (vagyis egyidejû foghúzások esetében is). Ebben az ideális idôpontban (3. nap) kell a (végleges vagy ideiglenes) szekunder konstrukciót teljesen szilárdan beragasztani úgy, hogy a frissen beültetett implantátumok elblokkoltak és immobilizáltak legyenek, így az osszeointegráció zavartalanul mehet végbe. Így a következô, fél évig tartó teljes csontreparációs folyamat (az átépülési fázis) komplikációmentesen folyhat le. Ha a provizórium kilazul, haladéktalanul újra kell rögzíteni. Ezért számos felhasználó a komplikáció elkerülése érdekében jó okkal alkalmaz definitív rögzítôcementeket a provizóriumhoz is. Azokat a pácienseket, akiken még a vékony, 3 mm-es átmérôjû implantátumokkal sem lehetett segíteni, részben specialistákhoz utaltuk bazális implantológia céljából, ahelyett, hogy augmentációs kezelésnek vetettük volna alá ôket. Ez azonban tapasztalataink szerint mindössze a páciensek 15%-ánál volt szükséges. A nagyobb körhídra váró pácienseink 85%-át a költséges és kockázatos augmentációs eljárás nélkül, a transzgingivális KOS-módszerrel optimálisan tudtuk kezelni. Az augmentációk olyan kiegészítô operációk, amelyek mindig külön kockázatot rejtenek magukban. Emiatt a kezeléseink egyik szempontja az augmentációk elkerülése volt: praxisunk egyetlen páciense sem kapott csontpótlást az implantátum befogadási helyének kialakítása céljából. 8. ábra: Csontfelszín a 7. ábrán látható esetben, hét évvel késôbb, A felépítmény végleges beragasztását követô kései fázisban fôként két okot teszünk felelôssé az implantátumok elvesztéséért: 1. Túl kicsi lett a távolság az egyes beültetett implantátumok között (7. és 8. ábra): kevesebb mint 2 mm-es enosszális távolság a nagy átmérô- 78

6 messzemenôen kiküszöbölte ezt a komplikációt). 9. ábra: Ferde beültetés az arcüreg mellett; posztoperatív felvétel, ábra: A ferde beültetés ellenére nincsen csontveszteség kilenc évvel késôbb (vö. 9. ábra). 11. ábra: Hat évvel az implantáció után, a ferde beültetés ellenére nincsen csontveszteség. A tanulmányunkban leírt esetekben az elblokkolt felépítmény (splinted superstructure) alapján sem implantátum elvesztése, sem vertikális csontveszteség nem fordult elô a rágás okozta túlterhelés következtében, ami az elblokkolás jól bevált nyomáscsökkentô hatására utal (7. és 8. ábra). A csavarok ferde irányú behelyezésével legtöbbször meg lehetett kerülni a sinus maxillaris területét (9. és 10. ábra). Ma már ismert, hogy a páciens vertikális tengelyét, illetve a mindenkori csontfelszínt tekintve a fogászati implantátumok ferde irányú beültetése a késôbbi cirkuláris elblokkolással összefüggésben hosszú távon sem jelent hátrányt, sôt, mint látható, kiegyensúlyozott okklúzió esetén még csontappozíció is felléphet (11., 12. és 13. ábra). A felépítmény eltörésének elkerülése érdekében már kezdettôl fogva komolyan oda kell figyelni a hídkonstrukció kielégítô vastagságára, különösen a cirkónium-oxidból készült vázak esetében (14. és 15. ábra). A jelen tanulmány megmutatja, hogy csak néhány implantátum esetében (3%) kell számolni a vertikális csontfelszín csökkenésével, illetve az azt követô periimplantitisszel. Nézetünk szerint a KOS implantátumok speciális kialakításának terén a csekély komplikációarányért két ok felelôs: 12. ábra: A 18-as tuberterületrôl készült röntgenkép részlete 2000-ben (vö. 9., 10. ábrák). jû KOS implantátumoknál (4,1 mm vagy 5 mm); vékonyabb KOS implantátumoknál még nagyon közeli pozicionálásnál sem észleltünk problémákat. 2. Túlságosan gyengére mintázott fémvázkonstrukció eltörése. 13. ábra: A 18-as tuberterület részlete (vö. 12. ábra) hat évvel késôbb: észrevehetô csontappozíció. 3. Azonnal nem felismerhetô csontmederléziók a hô vagy a behajtás miatti nyomás következtében (ezek a problémák csak kezdetben jelentkeztek; késôbb már a fúrók jobb geometriája és a behatárolt forgatónyomatékú behajtási technika 1. A polírozott implantátumnyak kicsi, maximum 2,5 mm-es átmérôje (1,8 mm a hajlítható KOS B típusoknál). 2. Az egy darabból készült implantátum adott formája, amely ugyan semmilyen mikroréssel nem rendelkezik, de mikromozgásokat sem enged meg a csonk és maga az implantátum között. Összefoglalás A jelen 678 darab, konszekutív beültetett, egyfázisú KOS kompressziós implantátumra kiterjedô retrospektív vizsgálat igazolja az egy emberre, illetve egy centrumra alapuló tanulmány döntô elônyét. Csak ilyen körülmények között, optimálisan szabványosított mûtéti technika, gondos 79

7 14. ábra: Balra: túl vékonyra tervezett összekötés két tag között. 15. ábra: Kielégítôen stabil interkoronális összekötés. 16. ábra: Kontroll-mérôcsapok az OPG-ben, a BCD1/DOS1-gyel történt elôfúrás után: Ellenôrzik az implantátumkavitások helyzetét a szomszédos struktúrák viszonyában. Ki lehet értékelni a nyálkahártya vastagságát a beültetés területén. 17. ábra: A felsô állcsont a kezelés után hat évvel. 18. ábra: Felsô állcsont (vö. 17. ábra) hat évvel késôbb (szájnézet). dokumentáció és egy alaposan megszervezett, állandó minôségkontrollal párosuló követéses vizsgálat, valamint szigorú hibaelemzés mellett lehet optimális eredményeket elérni az eljárás állandó fejlesztése érdekében. Tanulmányunk eredményei ezért az alábbi kijelentéseket engedik meg: 1. A KOS implantátumok hosszú távú és teljes sikerrátája nagyarányú, 95,7%-os a transzgingivális, nem navigált beültetéseknél. 2. Magas a sikerhányad (95,4%) a felsô állcsontban (n=582; az implantátumok 48%-át a felsô állcsont premoláris- vagy moláristerületén ültettük be). 3. A legmagasabb, 97,9%-os a sikerhányad az alsó állcsont területén. 4. Csekély sikertelenség, függetlenül a páciensek életkorától Ritkábban lépett fel 3 mm-t elérô csontveszteség (3%). 6. Egyetlen esetben sem kellett felújítani a teljes protetikai konstrukciót azért, mert veszendôbe mentek az implantátumok. 7. Az implantátumok túlélési valószínûségét tekintve megállapítható, hogy a tisztán implantátummegtámasztású hidak, illetve a fog és implantátumok által is megtámasztott hidak között nem állt fenn szignifikáns különbség. Az itt ismertetett pozitív, hosszú távú elemzés, valamint az egyfázisú KOS kompressziós implantátumrendszerrel kapcsolatban szerzett tapasztalataink megmutatták, hogy a KOS-technológiával, illetve az abból kifejlesztett mûtéti eljárással felül nem múlható, hosszú távú eredményeket lehet elérni. A tapasztalt sebész szempontjából nem látunk igazi elônyöket a KOS implantátumok navigált beültetésében. Ezzel szemben elônyösnek bizonyultak az orientálósablonok, melyek segítségével ki tudtuk jelölni a vérzési helyeket a beültetésnél, s amelyekbe minimálinvazív vezetôfuratokat helyezhettünk, melyek aztán röntgen-mérôcsapok révén megteremtették az irány, illetve a mélység korrekciójának lehetôségét. Így még a kis praxisokban is rögtön a lehetô legkisebb anyagi ráfordítás mellett lehet biztonságosan elvégezni az eredményesség kontrollját (16. ábra), így elmarad a körülményes és drága preoperatív tervezés. Sôt, az elegendô csontállománnyal rendelkezô páciensek (vertikálisan > 12 mm, horizontálisan > 5 mm) amúgy is könnyedén, biztonságosan kezelhetôk KOS implantátumokkal transzgingivális beültetésnél. A nagyon redukált csontállományú páciensek még hagyományos rendszerekkel sem alkalmasak a navigált beültetésekre (ismeretes, hogy a navigált beültetés nem takarítja meg az augmentációt). Még ezeken a pácienseken is tudtunk azonban segíteni, például a vékony KOS-típusokkal (3,0, 3,2), amikor is a rutinos sebész az ilyen esetekben is egy transzgingivális eljárást választ, míg a kevésbé magabiztos fogorvos egy minimális vagy éppen teljes felnyitást fog végezni. Rendkívül redukált csontviszonyok esetében egyetlen sebész sem bízna meg a laborban készített

8 sablonokkal végzett navigációs beültetési technikákban. Nagyon vékony állcsontgerincnél a hosszú távú siker reményében a KOS implantátumok éppenséggel mindenféle hátrány nélkül beültethetôk a mukoperiosztális lebeny kialakítása mellett. Itt nem kell tartani a felnyitás olyan hátrányaitól, mint például a RAP (regional acceleratory phenomenon, regionális gyorsító tünetek Bindeman és társai, 2001; Yaffe és társai, 1994), mert ezekben az esetekben az állcsont mindkét kortikális fala amúgy is majdnem érintkezik egymással, alig vagy nincsen jelen szivacsos csontállomány, továbbá a csavarmenetek mindkét oldalon a RAP által nem érintett, kortikális csontban feküdhetnek. Hogy ez mindenekelôtt a év közötti páciensek korcsoportjában (4. táblázat) mutatja a legjobb eredményeket, elsôsorban ennél a pácienscélcsoportnál teszi választható módszerré. Éppen ezért az atrófiás csontnál, valamint a nagymértékben fogatlan alsó és felsô állcsont esetében ajánlatos KOS implantátumokkal megtámasztott, elblokkolt teljes hídkonstrukciókat alkalmazni. Továbbá: minimálinvazív eljárás lévén kiválóan alkalmas olyan páciensek számára is, akiket véralvadásgátló szerrel kezelnek. A legtöbb esetben meg lehet beszélni a kezelôorvossal, hogy felhagyjanak a véralvadás növelésével (Mander és Sipos-Jackel, 2007). Konklúzió A KOS egyfázisú, kompressziós implantátumrendszer jó árfekvésû alternatívát kínál a pácienseknek, kedvezôen rövid kezelési idôtartamok, biztonságos és tartós, hosszú távú ellátás (17. és 18. ábra), valamint jó életminôség mellett. Az általunk elônyben részesített eljárást a fogorvosok különösen azért tudják könnyedén elvégezni, mert az egy darabból készült KOS implantátumokat a fogaknál szokásos technikákkal lehet alkalmazni: a normál lenyomatvételi eljárásokkal, költséges átviteli elemek nélkül lehet megbízható eredményeket elérni, ezáltal egyidejûleg rendkívül csábító ár-teljesítmény arány jön létre. Forrás: Dental Spiegel 2009/1 2

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei Az országos kompetenciamérésen minden tanévben iskolánk 10. évfolyamos diákjai vesznek részt. A 2013. évi mérésen

Részletesebben

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan alakult hazánk időjárása az idei év első hét hónapja során. Részletesen elemezzük az időszak hőmérsékleti-

Részletesebben

PREVALENCIA ÉS INCIDENCIA

PREVALENCIA ÉS INCIDENCIA A HELICOBACTER PYLORI FERTÕZÉS KEZELÉSÉNEK IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI Magyar Gasztroenterológiai Társaság Helicobacter Pylori Munkacsoport A Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) a nemzetközileg elfogadott

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

C.G.M. S.p.A. DIVISIONE MEDICALE META Via E. Villa, 7-42100 Reggio Emilia - ITALY

C.G.M. S.p.A. DIVISIONE MEDICALE META Via E. Villa, 7-42100 Reggio Emilia - ITALY 0123 Maxilláris állcsontgerinc felől történő zárt sinus lifthez kifejlesztett készlet Prof. L. Trombelli és dr. P. Minenna közreműködésével kifejlesztett rendszer C.G.M. S.p.A. DIVISIONE MEDICALE META

Részletesebben

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl 2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ Fekete Balázzsal, a Nestlé Hungária Kft. toborzási specialistájával HR CSEMEGÉK A Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálat belülrôl Interjú Rigler Diánával,

Részletesebben

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Különleges transzformátorok fogalma...3 Biztonsági és elválasztó

Részletesebben

kényelemért felülmúlhatatlan Tökéletes illeszkedés

kényelemért felülmúlhatatlan Tökéletes illeszkedés a Tökéletes illeszkedés felülmúlhatatlan kényelemért Csúcskategóriás fogsor-alábélelô termékek a GC-tôl a személyre szabott implantációs és kivehetô protetikai megoldásokért Üdvözöljük a GC Reline termékcsalád

Részletesebben

Mágneses kalapács alkalmazásával szerzett tapasztalataink a csontmegmunkálásban és az implantológiában

Mágneses kalapács alkalmazásával szerzett tapasztalataink a csontmegmunkálásban és az implantológiában Gáspár Medcal Center Dr. Gáspár Lajos Mágneses kalapács alkalmazásával szerzett tapasztalataink a csontmegmunkálásban és az implantológiában Mágneses kalapács (Magnetic Mallet = MM) 2012 óta fejlesztés

Részletesebben

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014 AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget 2008 / Tél F o r s p o n t S z o c i o l ó g i a, p s z i c h o l ó g i a, p e d a g ó g i a Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget A 21. század pszichológiája

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II.

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Bevezető Az alábbiakban olvasható tanulmány folytatása a Kapocs 2003. decemberében megjelent

Részletesebben

A perlit hasznosítása az építõipari vakolatanyagok elõállításában *

A perlit hasznosítása az építõipari vakolatanyagok elõállításában * A perlit hasznosítása az építõipari vakolatanyagok elõállításában * Pozsonyi László, Saint-Gobain Weber Terranova Kft. Az energiahordozók felhasználásának hatása a környezetre A foszilis energiahordozók

Részletesebben

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama.

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA PE-HD csövek a vízellátásban Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. Európában ma már a csövek többségét

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei

Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei Termékkód: 451 I. A biztosítási szerzôdés jellemzôi, a használt fogalmak

Részletesebben

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá-

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá- 152 - - - - - - Az öko, a bio vagy az organikus kifejezések használata még napjainkban sem egységes, miután azok megjelenési formája a mindennapi szóhasználatban országon- A német, svéd, spanyol és dán

Részletesebben

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár Atradius Fizetési Szokások Barométer Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában 2008 nyár Tartalomjegyzék A felmérés profilja... 4 A felmérés háttere... 4 A felmérés céljai...

Részletesebben

STAP. Nyomáskülönbség szabályozók DN 15-50, állítható alapjel és elzárási funkció

STAP. Nyomáskülönbség szabályozók DN 15-50, állítható alapjel és elzárási funkció Nyomáskülönbség szabályozók DN 15-50, állítható alapjel és elzárási funkció IMI TA / Nyomáskülönbség szabályozók / A egy kiváló minőségű nyomáskülönbség-szabályozó, amely állandó értéken tartja a nyomáskülönbséget

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez TRAUMATOLÓGIA Vortex Distalis Tibia lemez 1 Referenciák Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató PTE KKI MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék Pécs Prof. Dr Varga Endre

Részletesebben

A DIAGNÓZISON ALAPULÓ TERÁPIA

A DIAGNÓZISON ALAPULÓ TERÁPIA A DIAGNÓZISON ALAPULÓ TERÁPIA LEHETSÉGES DIAGNOSTIKAI KATEGÓRIÁK EGÉSZSÉGES GINGIVITIS PARODONTITIS AZ ELSŐDLEGES DIAGNÓZIS ÉS A DIAGNÓZISON ALAPULÓ KEZELÉSI TERV A diagnózison alapuló parodontális kezelési

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

Használati utasítás. PROPHYflex perio tip Starter Set - 1.010.0817 Refill PROPHYflex perio tip - 1.010.0287. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás. PROPHYflex perio tip Starter Set - 1.010.0817 Refill PROPHYflex perio tip - 1.010.0287. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás PROPHYflex perio tip Starter Set - 1.010.0817 Refill PROPHYflex perio tip - 1.010.0287 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental Corporation 11729 Fruehauf Drive Charlotte, NC

Részletesebben

Az előző részben példákkal alátámasztva tételesen

Az előző részben példákkal alátámasztva tételesen 30 Implantológia hazánkban Dr. Plachtovics Márk Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához II. Ennek a cikknek az itt olvasható második illetve az elôzô számban megjelent

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Az alsó állesonttörés kezeléséről háborúban.

Az alsó állesonttörés kezeléséről háborúban. Az alsó állesonttörés kezeléséről háborúban. Előadta az..lírdőlyi Múzouni-lígyosület" orvostudományi szakosztályának lf)14 uovembor tn'i 7-én tartolt ülésén HONCZ KÁLM.ÍX dr. ogyotomi m.-tanár. Tisztelt

Részletesebben

A szélessávú verseny és a nyílt hálózati hozzáférés

A szélessávú verseny és a nyílt hálózati hozzáférés SZÉLESSÁV A szélessávú verseny és a nyílt hálózati hozzáférés HORVÁTH PÁL Anotel Kft., phorvath@anotel.hu KIS GERGELY GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és BCE E-Business Kutatóközpont gergely.kis@gkienet.hu

Részletesebben

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Villamos szigetelések vizsgálata, transzformátorok és villamos forgógépek villamos diagnosztikája, megszakítók, védelmi relék tesztelése. alállomási mérések /Földelés

Részletesebben

REF 5023 Verzió 0. TENStem dental. Transzkután 2 csatornás idegstimulátor. Használati útmutató

REF 5023 Verzió 0. TENStem dental. Transzkután 2 csatornás idegstimulátor. Használati útmutató REF 5023 Verzió 0 TENStem dental Transzkután 2 csatornás idegstimulátor Használati útmutató Tartalomjegyzék Rövid útmutató a rágóizomzat TENS-terápiájához (P1)... 3 Indikációk... 4 TENStem dental kezelôelemei...

Részletesebben

Mit tud a lakosság a hőség és az UV sugárzás kockázatairól? egy felmérés eredményei

Mit tud a lakosság a hőség és az UV sugárzás kockázatairól? egy felmérés eredményei Mit tud a lakosság a hőség és az UV sugárzás kockázatairól? egy felmérés eredményei Páldy Anna*, Vörös Krisztina*, Antal Z. László** *Országos Közegészségügyi Központ **MTA Szociológiai Intézet Korábbi,

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Egyéni gazdaságok kockázatkezelése a növénytermesztésben Risk management at individual farms of crop producers

Egyéni gazdaságok kockázatkezelése a növénytermesztésben Risk management at individual farms of crop producers Tóth József 1 Nemes Anna 2 Egyéni gazdaságok kockázatkezelése a növénytermesztésben Risk management at individual farms of crop producers nemes.anna@aki.gov.hu 1 Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Your reliable partner. Flamco T-plus. A leggyorsabb és legegyszerűbb T-idom! T-PLUS ACÉLCSŐHÖZ T-PLUS RÉZCSŐHÖZ T-PLUS GOLYÓSCSAPPAL

Your reliable partner. Flamco T-plus. A leggyorsabb és legegyszerűbb T-idom! T-PLUS ACÉLCSŐHÖZ T-PLUS RÉZCSŐHÖZ T-PLUS GOLYÓSCSAPPAL Your reliable partner 8 A leggyorsabb és legegyszerűbb T-idom! T-PLUS ACÉLCSŐHÖZ T-PLUS RÉZCSŐHÖZ T-PLUS GOLYÓSCSAPPAL Kiadás H 2008 A felülmúlhatatlanul gyorsan meglévő csővezetékrendszerekbe az utólag

Részletesebben

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát!

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. (Albert Schweitzer) TARTALOM Önnek van férfigyógyásza? Kincs, ami nincs? Férfiegészség

Részletesebben

A kéz/kar rendszer mechanikai terhelésének vizsgálata, tekintettel foglalkozási betegségként való elismerésükre

A kéz/kar rendszer mechanikai terhelésének vizsgálata, tekintettel foglalkozási betegségként való elismerésükre MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 A kéz/kar rendszer mechanikai terhelésének vizsgálata, tekintettel foglalkozási betegségként való elismerésükre Tárgyszavak: rezgésterhelés; mechanikai

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Árnyékok és kísértetek a vidéki szociális ellátórendszerben 1

Árnyékok és kísértetek a vidéki szociális ellátórendszerben 1 . Árnyékok és kísértetek a vidéki szociális ellátórendszerben 1 Egészségügyi alapellátás Bódi Ferenc Az egészségügyi alapellátáshoz tartozik a bölcsôde, a védônô, a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A KULTÚRA VILÁGA Csata Zsombor Kiss Dénes Kiss Tamás Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A kutatási programról Erdélyben a kulturális kataszter felmérése két régióra osztva történt. A csíkszeredai

Részletesebben

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató Varlogic NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész ESETTANULMÁNY Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. szeptember (799 818. o.) Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész A szerzõ az új intézményi

Részletesebben

LIGA Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A +36 1 321-5262; : www.liganet.hu : info@liganet.

LIGA Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A +36 1 321-5262; : www.liganet.hu : info@liganet. LIGA HÍRLEVÉL Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 2014. november Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság A gépipar árbevételeinek 90 százaléka exportból származik A nagy hagyományokkal rendelkező

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mordaunt építése. Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03

Mordaunt építése. Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03 Mordaunt építése Hozzáadta: Szikora László 2008. június 24. kedd 22:46 Utolsó frissités 2016. március 17. csütörtök 10:03 Sok idõ eltelt az elõzõ hajóm befejezése óta, amely után azonnal nekikezdtem az

Részletesebben

Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához I.

Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához I. Dr. Plachtovics Márk Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához I. 2006 ősze óta már Magyarországon is elérhető diagnosztikai eljárás a fogászati implantológiai tervezéshez

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

Hahn Türband 4. Új Innováció a. pántrögzítésben. Reprezentatív és speciális funkciójú ajtókhoz

Hahn Türband 4. Új Innováció a. pántrögzítésben. Reprezentatív és speciális funkciójú ajtókhoz Hahn Türband 4 Reprezentatív és speciális funkciójú ajtókhoz Új Innováció a pántrögzítésben 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Fémajtókhoz való gömbölyded formájú pánt 1 Tartós formájú

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban. Turizmus bulletin XV. évfolyam 1. szám 57.

TURISZTIKAI TERMÉKEK. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban. Turizmus bulletin XV. évfolyam 1. szám 57. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban Szerzô: Aranyossyné Szegedi Andrea 1 A gyógyszállodákban regisztrált vendégéjszakák száma alapján Oroszország hazánk második legfontosabb küldôpiaca

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

RF CONTACTR 8 MM. Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz. Műszaki leírás

RF CONTACTR 8 MM. Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz. Műszaki leírás RF CONTACTR 8 MM Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz Műszaki leírás 0123 A következő felsorolásban a Medtronic védjegyei vagy bejegyzett védjegyei szerepelnek, az Egyesült Államokra és

Részletesebben

Férfi nemi szervek betegségei

Férfi nemi szervek betegségei Férfi nemi szervek betegségei Sz. V. Aliszejko, EMF- (EHF)-terápia alkalmazása a krónikus Perinatális Központ T. A. Ordynszkaja, bakteriális prosztatagyulladás kezelésében // Egészségügyi V. K. Prilepo,

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Restaurálás és protetika. Precizitás, e egancia, kényelem: Synea. Kézi- és könyökdarabok

Restaurálás és protetika. Precizitás, e egancia, kényelem: Synea. Kézi- és könyökdarabok Restaurálás és protetika Precizitás, e egancia, kényelem: Synea. ÚJ Kézi- és könyökdarabok A legmagasabb szintű igényekhez. Mesteri kézi- és könyökdarabok maximális precizitással, eleganciával és teljesítménnyel.

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője,

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője, 4.3.2.3.1.2.2 Gyűrűben dolgozó (K és K.a) hajócsavar-modell sorozatok A Kort-gyűrű jellemző adatainak megválasztása Korábbi kutatások. A Kort-gyűrű elméletével igen sokan foglalkoztak. Nincs értelme ezen

Részletesebben

L 3206 CD/CDT L 3208 CD

L 3206 CD/CDT L 3208 CD Tartalom Használt szimbólumok.......... 155 Mûszaki adatok............... 155 Az elsõ pillantásra.............. 156 Az Ön biztonsága érdekében..... 157 Zaj és vibráció................. 160 Használati útmutató............

Részletesebben

Vízminőség üzemelési napló

Vízminőség üzemelési napló Vízminőség üzemelési napló Alumínium hőcserélőkhöz Szakemberek számára Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt!

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

Pályázott eszközfajták meglévő állományának ismertetése, részletes szakmai indoklás a tervezett fejlesztés szükségességéről

Pályázott eszközfajták meglévő állományának ismertetése, részletes szakmai indoklás a tervezett fejlesztés szükségességéről Pályázott eszközfajták meglévő állományának ismertetése, részletes szakmai indoklás a tervezett fejlesztés szükségességéről a hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szerállományának, technikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány eegészség Program 27. Projekt Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány Készítette: Szentgáli Ádám (Stubenvoll Bt.) 1.1 Budapest, 2004 szeptember 30 Tartalom I. Az EKNY adatbank,

Részletesebben

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni!

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! 6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére Kezelési utasítás FM 443 funkció modul Szolármodul A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Közlekedési területen alkalmazott víznyelő és aknalefedések nagy pontosságú és süllyedésmentes beépítéséhez.

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Közlekedési területen alkalmazott víznyelő és aknalefedések nagy pontosságú és süllyedésmentes beépítéséhez. Munkavédelmi és Technológiai Osztály 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Telefon: 06-1-45-54-100 06-30-535-7820 Fontos: Csak a Műszaki leírásban feltüntetett anyagú és szilárdságú MINŐSÍTETT és Alkalmassági

Részletesebben

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.) 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixonase szuszpenziós orrspray 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

Részletesebben

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC SAUNIER DUVAL Szerelési és használati Útmutató Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására ES-891/9/2008. Szakmai ajánlás az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására Budapest, Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés... 3 2. Bevezetés... 3 3. Nemzetközi kitekintés...

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK A Levegô Munkacsoport tanulmánya Írta: Beliczay Erzsébet Közremûködött: Pavics Lázár

Részletesebben