KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY. 1. Bevezetı TISZOLCZI BALÁZS GERGELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY. 1. Bevezetı TISZOLCZI BALÁZS GERGELY"

Átírás

1 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TISZOLCZI BALÁZS GERGELY KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY Az egészségügyi ellátórendszer, és kiemelten a kórházak ma Magyarországon a kritikus infrastruktúra részét képezik. Mégis, mint ilyen, védelmének alapelvei kiforratlanok, a stratégiai és operatív védelmi feladatok meghatározása és végrehajtása bár általában nem nélkülözi a szakma általános szabályainak érvényesítését, de sokszor közvetlen adaptálásuk kórházi objektumokra problémákba ütközik. Ez az egyik oka annak, amiért a kórházi objektumok biztonságának szervezése rendkívül bonyolult, összetett feladat, hiszen olyan kihívásokkal kell szembenézni a biztonságért felelıs szakembereknek, amikkel talán egyetlen más jellegő és funkciójú létesítmény esetében sem. Kulcsszavak: Kórház, objektum, biztonság, specialitások The health care system and especially the hospitals are still parts of the critical infractructure in Hungary. Still as such, the principles of their defence are immature. Besides, although the general rules of the profession are valid for the determination and execution of the strategic and defence tasks, their adaptation to hospital objects faces some problems. This is one of the reasons why organising the security of hospitals is an extremely complicated job since experts responsible for safety have to face challenges that do not occur in the cases of any other kind of institutions. Keywords: hospital, object, security, specialities 1. Bevezetı Elöljáróban fontos tisztázni, hogy a kórház, mint objektum biztonsága nem tévesztendı össze a kórházbiztonság 1 fogalmával. Tekintve a kórház speciális célrendszerét, mőködési sajátosságait maga az objektum biztonsága szoros és el nem választható része a kórházbiztonságnak, de az objektum védelmének biztosításával feladatunk pusztán a betegek, látogatók és a munkavállalók személyes javainak, testi épségének, illetve a kór- 1 Tiszolczi Balázs Gergely: Biztonságos kórház? Hadmérnök, VI. évfolyam 1. szám 151

2 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI házi ingatlan és ingóságok, a tevékenység zavartalanságának, funkcionalitásának, a kórházi infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása a személy-, és vagyonvédelem eszközrendszerével. Statisztikák és személyesen végzett felmérések igazolják, hogy a kórházak területén a szolgáltatást igénybevevık és a munkavállalók, illetve a kórház kárára elkövetett bőncselekmények száma nem kiugróan magas, ellenben minden egyes felszínre került eset érzékenyebben érinti a közvéleményt, és negatívan hat a biztonságérzetre, ami tekintve, hogy a kórház a sérült egészségünk visszaállításának helyszíne, a bosszúságon és az anyagi veszteségen túl komolyabb problémákat is okozhat. Jelen írásban a kórházak, mint objektumok biztonságának általános szabályait és a biztonságszervezéssel kapcsolatos gyakorlati problémákat foglalom össze, melynek célja kettıs: egyrészt sorvezetıt nyújtani a kórházak biztonságával foglalkozó szakembereknek, másfelıl felhívni a figyelmet (írott szakirodalommal magyar nyelven nemigen rendelkezünk), hogy a gyakorlati tapasztalatok megosztása révén elıbb utóbb talán összefoglaló formában, írásban is lefektethetjük a szakma azon speciális szabályainak alapjait, amit a kórházak biztonságának szervezése jelent. 2. A kórház, mint nyitott objektum A biztonságért felelıs szakemberek jól tudják, hogy egy adott objektum védelmét meghatározó körülmények közül kiemelkedı jelentıséggel bír az ott folyó tevékenység jellege. Nincs ez másképpen a kórházak esetében sem. Magánterületen, zárt objektumban a szolgálatot ellátó vagyonır a belépni szándékozót felhívhatja személyazonosságának igazolására, és amennyiben ezt, illetve a látogatás célját nem tudja hitelt érdemlıen igazolni, a belépést megakadályozhatja. A tulajdonosnak joga van továbbá bizonyos személyek belépését megtagadni az érintett intézmény területére. A kórházak (és egyéb egészségügyi intézmények) esetén erre nem, vagy csak korlátozottan van lehetıségünk, ezért azt mondjuk, hogy a kórház egy nyitott objektum. Ennek okai az intézmények speciális célrendszerében keresendık. 152

3 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM 2.1 Alkotmányos okok Az alkotmányos alapjogok hierarchiájának csúcsán az élethez, valamint a legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez való jog áll. Minden egyéb alapjog csak a fentieknek alárendelve, azok függvényében érvényesíthetı. 2 Az egészségügyi intézmények elsıdleges jellemzıje, hogy az itt folyó tevékenység a legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog érvényesítésének fontos eszköze. 3 Hogy a betegségre hivatkozónak - az egészségügyi intézménybe belépni szándékozónak- valóban szüksége van-e orvosi ellátásra, és az ellátáshoz való azonnali hozzájutása indokolt- e, azt az orvoson kívül senki más nem döntheti el. Ezért részére feltétlenül biztosítani kell, hogy állapotát orvos mérhesse fel. Betegségre, romlott egészségi állapotra utaló nyilvánvaló tény, vagy csak arra való hivatkozás esetén bárminemő korlátozás, amely az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét akadályozza, alkotmányos alapjogokat sért. 2.2 Adatvédelmi okok A bevezetıben említett belépési jogosultság ellenırzése adatvédelmi szempontból sem elfogadható megoldás, amit alátámaszt az Adatvédelmi Biztos 2002-es beszámolója is, amelyben egy konkrét panaszbeadványt idéz, ahol is a panaszos kifogásolta, hogy egy egészségügyi intézetben biztonsági szolgálat ellenırzi a látogatók személyazonosságát és rögzíti adataikat. Az intézménnyel kapcsolatban az Adatvédelmi Biztos megállapította, hogy: Az [érintett intézmény] az egészségügyi ellátóhálózat része, közintézmény 4, ebbıl kifolyólag az intézet vezetıjének a jogköre a belépés rendjé- 2 Agócs Béla: Az egészségügyi intézmények védelmének sajátosságai 2007, kézirat évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. 4 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsıfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, mővelıdési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá 153

4 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI nek meghatározását illetıen szőkebb, mint egy magántulajdonban lévı létesítmény tulajdonosának. További korlátot jelent a látogatók személyazonosságának ellenırzésére az, hogy az érintettek nagy része beteg. Az ı esetükben a látogatás ténye önmagában különleges adatnak 5 minısül, hiszen abból, hogy ilyen minıségükben jelennek meg az intézetben, következtetni lehet betegségükre 6 [ ]. Ebbıl kifolyólag a szolgálat csak azokat a személyeket szólíthatja fel kilétük igazolására, akik nem betegként kívánnak belépni az épületbe. (Ebbıl kiindulva ez elméletileg megoldható lenne a látogatók esetében is.) Ha a látogató azt állítja, hogy ı az [intézmény] betege, személyazonosságát a vagyonır nem ellenırizheti, az érintettet nem szólíthatja fel kiléte igazolására. Ebben az esetben a vagyonırnek a látogatót az intézmény dolgozójához kell irányítania, aki az [intézmény] nyilvántartásából, az elıjegyzési naptárból, beutalóból meggyızıdhet arról, hogy az érintett betegként tartózkodik az épületben; a nyilvántartásban nem szereplı betegek esetén pedig az érintett adatait az egészségügyi dokumentáció részeként rögzítheti Betegjogok Az Egészségügyi Törvény 8 alapelvei közt deklarálja, hogy az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak védelmét. A törvényben ismertetett fıbb betegjogok pedig az alábbiak: az egészségügyi ellátáshoz való jog; az emberi méltósághoz való jog; a kapcsolattartás joga; az intézmény elhagyásának joga; a tájékoztatáshoz való jog; az önrendelkezéshez való jog; - használata meghatározott esetekben kötelezı, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról (2. 2. pont), 6 A romlott egészségügyi állapot ténye önmagában különleges adat, nem vizsgálva a károsodás természetét és mértékét. 7 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója évi CLIV. törvény az egészségügyrıl 154

5 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM az ellátás visszautasításának joga; az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga; az orvosi titoktartáshoz való jog. A védelem szervezésének szempontjából kritikus pont az ellátáshoz illetve a kapcsolattartáshoz való jog. Az egészségügyi ellátáshoz való jog: Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által indokolt, megfelelı, folyamatosan hozzáférhetı és az egyenlı bánásmód követelményének megfelelı egészségügyi ellátáshoz. Megfelelı az ellátás, ha az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik. Folyamatosan hozzáférhetı az ellátás, amennyiben az egészségügyi ellátórendszer mőködése napi 24 órán keresztül biztosítja annak igénybevehetıségét. Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés a fentiekbıl adódóan, idıben és térben nem korlátozható. A kapcsolattartás joga az egészségügyi törvény szerint: A beteg fekvıbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. Az alkalmazók többnyire figyelmen kívül hagyják a további kitételeket, mely szerint a jogot a beteg a fekvıbeteg-gyógyintézetben meglévı feltételektıl függıen, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja. Ennek részletes szabályait, a jogok tartalmának korlátozása nélkül, a fekvıbeteg-gyógyintézet házirendje határozza meg. A kórházak jelentıs része a beteglátogatás idıszakát meglehetısen nagyvonalúan kezeli, hivatkozva egyrészt a beteg érdekeire, másrészt arra, hogy e jog tartalmának korlátozása nélkül kell szabályoznia a kapcsolattartást. Többek között ez az oka, hogy az intézményekben szinte bármikor lehet látogatni, függetlenül az egyes betegekhez, és az egyes kórterembe érkezık számától. Védelmi szempontból indokolt lenne külön fogadó helyiség kialakítása (nem minden esetben alkalmazható, függ a beteg fizikai állapotától), illetve a látogatás idejének korlátok közé szorítása, de annak hátrányaként egy idıben túl sokan tartózkodnának az intézményben ahhoz, hogy (ismerve a 155

6 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI mai magyar kórházi állapotokat és kultúrát) a betegek emberi méltósághoz, és gyógyulás megfelelı körülményeihez való joga biztosítva legyen. 3. Elektronikus megfigyelırendszer Mint már szó volt róla, az Étv. 9 értelmezı rendelkezései alapján a kórházak közhasználatú építmények, amelyek használata nem korlátozható. Ezeknek egyik fontos jellemzıje azonban, hogy a tulajdonos (használó) a funkció és a mőködıképesség megtartása érdekében bizonyos területek igénybevételét megtilthatja, korlátozhatja (ennek joga a közintézmény említett fogalmának meghatározásából is világosan kitőnik), ami teljesen érthetı is, hiszen egy kórház esetében a mőtık, raktárak, gyógyszerek stb. elhelyezésére szolgáló területek nyílván nem azok, amelyeket bárki korlátozás nélkül igénybe vehet. Más értelmezés szerint a tulajdonos (használó) az építmény csak egyes, a célrendszer betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges részeit teszi mindenki által látogathatóvá. Ezen nyitott épületrészek az elektronikus megfigyelırendszer alkalmazása szempontjából a Vagyonvédelmi Törvény 10 értelmezı rendelkezései szerint leginkább a magánterület közönség számára megnyitott részeként értelmezhetık. 11 Az Adatvédelmi Biztos 2008-as beszámolójában egyértelmően deklarálja, hogy ellenzi a térfigyelı kamerarendszer kiépítését bármely egészségügyi intézmény területén. Indoklásában kifejti, hogy ezzel az érintettek személyes adatok védelméhez főzıdı joga sérülne, ugyanis az Avtv. elıírásai alapján az érintett adatkezeléshez történı hozzájárulása akkor lehet valós, ha az megfelelı tájékoztatáson alapul és önkéntes. Az egészségügyi intézménybe való belépéskor az érintettnek sok esetben nincs választási lehetısége, hogy hozzájárul-e, vagy sem a képfelvétel készítéséhez, hiszen valamilyen egészségi oknál fogva szükséges felkeresnie az érintett intéz évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (2) A vagyonırzési feladatokat ellátó személy elektronikus megfigyelırendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén a 28. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekbıl egyértelmően más következik. 156

7 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ményt. Ebbıl viszont az következik, hogy az önkéntes hozzájárulás elve sérülne abban az esetben, ha elektronikus megfigyelırendszer venné fel és rögzítené az érintett állampolgár jelenlétét, tevékenységét az egészségügyi intézmény folyosóján, váróhelyiségében. 12 Ezzel szorosan összefüggésben egy konkrét panaszbeadvány vizsgálata kapcsán megjegyzi, hogy a kamerákat differenciáltan kell elhelyezni, ugyanis az adatvédelmi törvényben meghatározott célhoz kötöttség elve alapján (általában vagyonvédelem, bőnelkövetés megelızése) a megfigyelırendszer az intézmény egész területén való kiépítése szükségtelen és aránytalan beavatkozást jelentene az érintettek magánszférájába. 13 Álláspontja szerint vagyonvédelem céljából olyan megoldás fogadható el, amely a legkevésbé sérti az egészségügyi szolgáltatást igénybevevık emberi méltóságát. 14 Ha a felvevık képeit nem rögzítjük, (közvetlen megfigyelés) az általános gyakorlat szerint bár nem számít adatkezelésnek, de az adatvédelembıl adódó célhozkötöttség mellett a kamerák helyének kijelölésénél kórházak esetében különösen tekintettel kell lennünk az emberi méltóságra is, amely független magától a rögzítés tényétıl. 15 Fentiekre tekintettel elmondható, hogy egészségügyi intézmények területén a következı helyeken elfogadható (akár történik rögzítés, akár nem) az elektronikus megfigyelırendszer használata: Fıbejárat, egyéb, a betegek, látogatók be-, és kiléptetésére szolgáló bejáratok, liftek elıterei, büfé, stb. A folyosókon, illetve várókon elhelyezett kamera sok esetben már erısen véleményes lehet, hiszen ha jogilag nem is, megítélésben mindenképpen különbséget kell tennünk egy szemészeti il- 12 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója A jogszabályi passzustól függetlenül már ebbıl is egyértelmően következik, hogy egyáltalán nem helyezhetı el elektronikus megfigyelırendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti. (Öltözıben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, kórházi szobában és szociális intézmény lakóhelyiségében.) 14 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója Fentiekkel összhangban állnak a vagyonvédelmi törvény rendelkezései, miszerint: az elektronikus megfigyelırendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetıvé tevı formája az emberi élet, [ ] valamint a vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények valószínősítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövetı tettenérése, illetve e jogsértı cselekmények megelızése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhetı el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékő, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. A fenti passzus lehetıvé teszi a kamerák alkalmazását vagyonvédelmi célból, és felhívja továbbá a figyelmet az információs önrendelkezési jog célarányos korlátozására 157

8 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI letve egy bır-, nemibeteg gondozó vagy nıgyógyászat várója között. De ide sorolhatnám a mentıbejárathoz vezetı útvonalakat is, hiszen sok esetben súlyos sérülteket, magatehetetlen állapotban lévı embereket szállítanak, ezért a telepítés helyét minden intézménynél alapos mérlegelés után, az intézményen belüli részeknél egyedileg kell meghatározni, tekintettel a betegellátás természetére, módjára, jellegére. Természetesen a betegek, látogatók által igénybe nem vett helyeken, pl. szervizbejárat, anyagmozgatási útvonalak, személyzeti bejáró stb. elhelyezhetı kamera, de itt is figyelemre kell lenni az általános elıírásokra, amelyek a munkavállalók személyes adatainak védelméhez való jogát érintik. Természetesen akármelyik esetrıl is legyen szó, be kell tartani az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseit a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. Mindamellett, hogy a kamerák helyének kiválasztásánál és számuk meghatározásánál a védelmet szervezık mozgástere aránylag szők, még egy másik megkötéssel is szembe kell néznünk. A megfigyelés, adatgyőjtés céljából üzemeltetett képfelvevı, és rögzítı berendezésekkel kapcsolatos ben kiadott ajánlásában az Adatvédelmi Biztos felhívta az elektronikus megfigyelést alkalmazó személyek és szervezetek figyelmét az alábbiakra: [ ] törvény eltérı rendelkezésének, illetve az érintettek hozzájárulásának hiányában közterületen, közintézményben (hivatali idıben), nyilvános magánterületen (a hivatalos nyitva tartás ideje alatt) csak megfigyelést végzı képfelvevı, illetve személyazonosításra alkalmatlan képeket rögzítı berendezések üzemeltethetık; a megfigyelés tényérıl és módjáról tájékoztatni kell az érintetteket; [ ] amennyiben törvényi felhatalmazás hiányában olyan közterületen, vagy nyilvános magánterületen történik képrögzítéses megfigyelés, amelyet a személyes adataik kezeléséhez hozzájárulni nem szándékozók is kénytelenek felkeresni, vagy ott megjelenni, akkor lehetıvé kell tenni, hogy az érintettek kérésére a rájuk vonatkozó felvételeket soron kívül töröljék. 16 Ha a jogszabályi és az adatvédelmi biztosi ajánlásokat betartva kívánunk eljárni (márpedig miért ne így tennénk!), akkor összefoglalva a következıket kell figyelembe vennünk a betegforgalom számára nyitott helyek elektronikus megfigyelésénél: 16 A megfigyelés, adatgyőjtés céljából üzemeltetett képfelvevı, -rögzítı berendezésekkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás. 158

9 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM a kamerákat az adat-, illetve személyiségi jogokra tekintettel differenciáltan kell elhelyeznünk, emiatt a kórházak esetében a lehetıségek nagyon szők körre redukálódnak; értékelhetı képhez csak rögzítés nélkül juthatunk, amennyiben rögzíteni kívánunk, az személyazonosításra alkalmatlan módon tehetjük meg. 17 Statisztikák, illetve személyesen végzett felmérések szerint pedig leginkább azokon a helyeken követnek el a betegek, látogatók kárára bőncselekményeket, ahol a védelmet szervezık számára nincs lehetıség elektronikus megfigyelırendszert alkalmazni (fekvıbeteg osztályok, krónikus rehabilitáció, stb.) Ezért elmondható, hogy a kamerás megfigyelés a betegforgalom által érintett területeken az utólagos azonosításra, a folyamatban lévı bőnesetek észlelésére, megszakítására nagyon korlátozottan használható, a belépési jogosultság megállapítására pedig kórházak esetében egy-két nyilvánvaló esettıl eltekintve egyáltalán nem alkalmas. Ahhoz, hogy ezen hiányosságokat ki tudjuk küszöbölni, más megoldásokat kell találni a szakembereknek. Az Adatvédelmi Biztos ajánlása szerint ennek egyik módja lehet, hogy biztonsági szolgálat felállításával oldják meg a vagyonvédelmi és bőnmegelızési feladatokat. 18 Emellett hatékony megoldás lehet a munkavállalók, a betegek, látogatók vagyonvédelmi tudatosságának fejlesztése, melyek kidolgozásánál figyelembe kell venni a kórházi célrendszert, a mőködési sajátosságokat, illetve a szolgáltatást igénybevevık és a látogatók pszichés és fizikai állapotából adódó sajátosságokat Az épületek jellemzıibıl adódó sajátosságok 17 A betegforgalom elıl elzárt területeken, ahol csak az oda jogosult munkavállalók tartózkodnak, az elhelyezett kamerákra természetesen ezen a kitételek nem vonatkoznak, ott az általános jogszabályi elıírások és szakmai szabályok szerint kell eljárnunk. A kórházak tekintetében tehát különbséget kell tennünk a különbözı területek között azok használatának jellegétıl és használóik körétıl függıen. 18 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közremőködésével múlt évben ajánlás készült az Uzsoki utcai Kórház személy-, és vagyonvédelmi tervéhez. Ennek egy fejezete konkrét ajánlásokat tartalmaz a munkatársak és a szolgáltatást igénybevevık védelmi tudatosságának fejlesztési módszereire. 159

10 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Magyarországon az egészségügyi létesítmények többsége néhány nagyobb lépcsıben, a XIX. század második felétıl a 1980-as évek végéig tartó idıszakban épült. Az állomány kb. 10%-a, mely az 1990-es évek eleje óta létesült. 20 Az épületek nagy része ún. pavilon rendszerő. Jellemzıjük a tagolt kialakítás, egymástól elkülönült, különbözı távolságra lévı épületek, épületegyüttesek. A rendszer kialakulásának oka, hogy tervezésük idején a fertızések elkerülésének egyik lehetséges módját látták abban, hogy a különbözı osztályokat, vagy hasonló funkciójú helyiségeket pavilonokba helyeztek el. Ez a fajta kialakítás napjaink technológiája mellett gazdaságtalan üzemeltetést tesz lehetıvé, a jelenkor orvostechnológiájának befogadására sem mindig alkalmas, objektumvédelmi szempontból pedig az alábbi kihívásokkal kell szembenéznünk: A különálló épületeket általában aránylag nagy kiterjedéső zöld területek veszik körül, jelentısen megnehezítve a személyes és az elektronikus megfigyelés hatékonyságát. A járırútvonalak hosszabbodnak, nagyobb a technikai és az élıerı igény. A nagy kiterjedéső területet hatékony lekerítése szintén nehézségekbe ütközik, a terep megtisztítása ellen pedig a zöldfelület jótékony hatása a gyógyulásra a legfıbb orvosszakmai ellenérv. Nı az élıerı reakcióideje, a beteg és látogatói utak rendezetlensége miatt a személykövetés ellenırizhetetlenné válik. A több gazdasági bejárat, több porta, több ellenırzési pontot jelent. A gyengeáramú biztonságtechnikai rendszerek kiépítése költségesebb, és sokszor kompromisszumokra is kényszerül. A mechanikai védelem telepítése szintén jelentıs többletköltséggel jár, amelynek oka az épületek számossága miatti több, segédeszköz nélkül elérhetı nyílászáró, és belépési pont. Az 1950-es évek elejétıl az 1980-as évek végéig megvalósult létesítmények döntı része már tömbös rendszerben épült. Jellemzıik, hogy a funkcionális egységek egy összefüggı épületegyüttesben kerültek kialakításra. Ez alapján a vagyonvédelmi intézkedések is egyszerőbbek, költséghatékonyabbak lehetnek. Könnyebben építhetık ki centralizált biztonságtechnikai rendszerek, csökkennek a mechanikai védelemre és az élıerıre fordítandó költségek, egyszerőbbek és átláthatóbbak a betegutak, aránylag egyszerőbbé válik a személykövetés. Könnyebben betarthatók 20 A kórház, mint mőszaki létesítmény építészeti és mőszaki követelmények a Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül megvalósuló egészségügyi fejlesztések vonatkozásában Letöltés ideje:

11 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM továbbá az objektumból való be és kiléptetés szakmai szabályai. Hátrányként említhetı többek közt a kisebb, koncentráltabb területek kialakítása, többször alakul ki zsúfoltság, ami orvos szakmai szempontok mellett vagyonvédelmi szempontból is hátrányos. (Korszerő beteghívó rendszerekkel és szervezési intézkedésekkel ez a probléma részben orvosolható.) Legújabban korunk kórháztervezési alapelvei a betegközpontúság miatt a nyitott jelleget, a könnyen elérhetıséget preferálják. Az új tervezési igények még inkább elıtérbe hozzák a könnyő megközelíthetıséget, nyitottságot, a mindenki által könnyen igénybevehetıséget. Orvosszakmai szempontok indokolják továbbá az anyag-, és személyforgalom (ambuláns kontra személyzeti, mentı, gazdasági bejárat, szennyes-tiszta forgalom stb.) funkcionális elválasztását ez pedig fokozza az objektum nyitott jellegét, több be-, és kilépési pontot, többirányú mozgást jelent, amit felügyelni kell. Ám mindemellett, hogy az objektumba való bejutást megkönnyítjük, a kialakításnak köszönhetıen a betegek, látogatók mozgása is lényegesen átláthatóbbá válik, ami úgy vélem, vagyonvédelmi szempontból egy vállalható kompromisszum lehet. Az új alapelvek a kórházhoz tartozó zöld részeket, egyéb területeket igyekeznek az objektumnak helyet adó környezetbe minél inkább beintegrálni, annak szerves részévé tenni, így adva neki közterület jelleget. Azt pedig a magyarországi közterületi kultúra ismeretében mindenki maga döntse el, hogy ennek biztonsági szempontból milyen vonzatai lehetnek. Az objektumok kialakításától, elrendezésétıl függetlenül természetesen az általános vagyonvédelmi intézkedéseket és alapelveket minden esetben be kell tartanunk. Az alkalmazott módszereket és eszközöket, a helyi sajátosságoknak megfelelıen, egyedileg kell meghatározni. Kockázatértékelés során meg kell határozni a különösen érzékeny területeket, amiket azután az általános ırzés-védelmi módszerekkel és technikákkal biztosíthatunk. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül: izotóplaborok, pénztárak, gyógyszertároló helyiségek, raktárak, boncterem, irattár, parkoló, stb. Mivel ezek a forgalom elıl elzárt területek, a megoldás hatékonyságának csak a rendelkezésre álló költséghányad szab határt. Találunk továbbá olyan jogszabályi elıírást is, amely rendelkezéseiben taxatíve meghatározza, mik azok a védelmi intézkedések illetve tárgyi esz- 161

12 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI közök, amiket a kórháznak biztosítani kell a betegek tulajdonának védelme érdekében A humán oldal Arról már a cikk elızı fejezeteiben is szó volt, hogy egy kórházban, annak mőködési jellegébıl adódóan egyes kritikus részeken szinte lehetetlen globális mőszaki illetve szervezési intézkedésekkel a potenciális bőnelkövetık szőrése, távoltartása. Adatvédelmi, személyiség,- és betegjogi elıírások miatt az egyes területekre belépık és ott tartózkodók anonimitása szinte garantált, és az állandó, folyamatos kontroll technikai eszközökkel ezen okokból szintén megvalósíthatatlan (pl. kórterem). Jogosan merül fel az igény, hogy olyan védelmi intézkedéseket vezessünk be, amelyek valamilyen szinten kiküszöbölik ezeket a hátrányokat. Logikusnak tőnhet, hogy kamerarendszer helyett a mindenhová bejárással rendelkezı munkavállalók, látogatók, betegek aktív (vagy esetleg passzív) jelenlétére, megfigyelı képességére kell(ene) építenünk, egyszóval a lehetı leghatékonyabban kihasználni azt a tényezıt, amely minden érintett helyen és szabályozási körülmények között a megvalósítandó cél érdekében rendelkezésünkre áll, és ez pedig nem más, mint az ember. Általános vélekedés, hogy az ırzés-védelmet megvalósító személyek feladatrendszerén és kötelességein túl minden ember felelısséggel tartozik saját testi épségéért, anyagi javainak védelméért, és az adott körülmények közt minden tıle joggal elvárható intézkedést meg kell tegyen azért, hogy ne váljon bőnelkövetés áldozatává. Kórházi környezetben sokszor a betegek fizikai és pszichés állapotukból adódóan nem, vagy csak korlátozott mértékben képesek erre a fajta öngondoskodásra. Márpedig a legtöbb bőncselekményt (fıleg tulajdon ellen) a betegek sérelmére éppen ott követik el, ahol azok egy része (elsısorban az intézményi fekvıbeteg ellátás során) - idıszakosan - részben, vagy egészében cselekvıképtelen. Az anyagi veszteségen kívül a sérelmükre elkövetett bőncselekmény pszichés hatása megrendítheti a kórházba vetett bizalmukat, akár súlyosan is visszavetheti a gyógyulásukat. Fentiek fényében véleményem szerint az 21 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 162

13 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ıket gondozó személyzet így nemcsak a szakszerő ellátásukért, de biztonságukért, értékeikért, jogaik maradéktalan érvényesüléséért is erkölcsi felelısséggel tartozik, e különleges felelısség hárul továbbá az ırzésvédelmet ellátókra is, mind az operatív feladatokat végzık, mind a védelmet szervezık tekintetében. Ezzel ellentétben a gyakorlatban tapasztaltak és szakszemélyzet körében végzett felmérések eredményei alapján szinte kizárólagos az a vélekedés, miszerint azért vannak a technikai eszközök és az élıerıs védelem, hogy a vagyon-, illetve személyvédelmi feladatokat megoldja. Ezt a felfogást erısíti továbbá az a tény, hogy a szakszemélyzet tagjai sokszor több mőszakban, munkahelyen dolgoznak, gyakran már a munkaidı elején fáradtak, extrém esetekben saját problémáik miatt szociálisan érzéketlenebbé válnak, a szükséges és elégséges ellátáson kívül egyéb feladatokba emiatt nehezen vonhatók be. A helyzetet tovább nehezíti az alacsony bérezés és az intézményi létszámviszonyokból eredı nagyfokú leterheltség. Fentieket összefoglalva elmondható, hogy a munkavállalók pszichés terhelésébıl, munkakörülményeikbıl, és anyagi helyzetükbıl adódóan nagy az esélye, hogy akár gondatlanságból, akár figyelmetlenségbıl, akár rajtuk kívül álló okokból sértetté, netán szándékosan bőnelkövetıvé válnak, illetve egyes hozzáállási, magatartási formák akadályozzák, vagy egyenesen lehetetlenné teszik a prevenciós módszerek hatékony alkalmazását. Mindezeket ahelyett, hogy fı letéteményesévé válnának a betegek anyagi és testi épségéért folytatott küzdelemben. 6. Kiemelt kockázatok Az utóbbi idıkben, Magyarország kórházaiban egyre gyakoribb az ellátó személyzet ellen elkövetett verbális és fizikai erıszak, fokozódik azon konfliktus-szituációk száma, ami a betegekkel és a hozzátartozókkal való kapcsolatból ered. (Speciális esetekben agresszív, kiszámíthatatlan magatartásukkal jelentenek veszélyt az ápolószemélyzet számára.) Jogszabály ugyan fokozott védelemben részesíti az egészségügyi dolgozókat, de ez önmagában nyílván nem alkalmas eszköz a megelızésre. 22 A kórházakban 22 Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggı tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a 163

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére 2015.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére 2015. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi 2015. Összeállította: Tóth Ferenc intézményvezető OM: 028300 Tartalom 1. A szabályzat alapját képező jogszabályok...

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat Képviselıtestületének /2010. (../..) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a közterületen való szeszesitalfogyasztás korlátozásának szabályairól

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépıjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésrıl 1. Adatkezelı neve, elérhetıségei Az adatkezelı megnevezése:

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

GONDOLATOK A KÓRHÁZI SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEMRŐL

GONDOLATOK A KÓRHÁZI SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEMRŐL VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Tiszolczi Balázs Gergely tiszolczi.balazs@gmail.com GONDOLATOK A KÓRHÁZI SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEMRŐL Absztrakt Az egészségügy célrendszerének megvalósítása az alaptevékenység

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 1 hatályos: 2013.04.27-2013.04.28

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR A BETEG GYERMEK JOGAI Dr Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR Gyermekjogi képviselő HÍD képzés Budapest, 2014 május 15-17 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 24

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

1108 Budapest, Újhegyi út 14. www.orszemprogram.hu www.adatkezeles.hu

1108 Budapest, Újhegyi út 14. www.orszemprogram.hu www.adatkezeles.hu 1108 Budapest, Újhegyi út 14. www.orszemprogram.hu www.adatkezeles.hu Tel: +36 1 / 284-7200 info@mnsvedelem.hu Vagyonvédelem Adatvédelem - Magánnyomozói engedély - Személy és Vagyonvédelmi kamarai tagság

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Hatályos: szeptember 12.

Hatályos: szeptember 12. 6/2016.számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére Stratégia a fogyatékos személyek Szövetkezeti

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései

Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései Dr. Kovács A. Tamás Ormós Ügyvédi Iroda www.ormosnet.hu Az előadás vázlata 1. Kamerás megfigyeléssel, felvételek rögzítésével kapcsolatos általános

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

INFORMATION IN COMMERCIAL PRACTICES ACCORDING TO THE HUNGARIAN LAW

INFORMATION IN COMMERCIAL PRACTICES ACCORDING TO THE HUNGARIAN LAW INFORMATION IN COMMERCIAL PRACTICES ACCORDING TO THE HUNGARIAN LAW PÉTER JÁRMAI University of Miskolc, Faculty of Law, Hungary Abstract in original language: Ebben a tanulmányban arra vállalkoztam, hogy

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

MNS VÉDELEM KFT. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATKEZELÉSI SZAKÉRTŐ. 1108 Budapest, Újhegyi út 14. Tel: +36 1 / 284-7200. adatkezeles.hu

MNS VÉDELEM KFT. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATKEZELÉSI SZAKÉRTŐ. 1108 Budapest, Újhegyi út 14. Tel: +36 1 / 284-7200. adatkezeles.hu MNS VÉDELEM KFT. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATKEZELÉSI SZAKÉRTŐ 1108 Budapest, Újhegyi út 14. Tel: +36 1 / 284-7200 adatkezeles.hu info@adatkezeles.hu info@mnsvedelem.hu MNS VÉDELEM KFT. Szolgáltatásaink: Kamera

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Egészségügyi Törvény 1997. évi CLIV. törvény Orvosok jogai és kötelezettségei Ellátási kötelezettség

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM:034851 területén működtetett Elektronikus te rfigyelo rendszer adatkezele si szaba lyzata Tartalom 1 A kezelt adatok köre... 2 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Bizottságok! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság együttes ülésére Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon Tisztelt Bizottságok! A 2012. március 1-i

Részletesebben

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1. A kezelt adatok köre A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében a földszinti

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT A biztonságról és biztonsági kockázatokról a menedékjoggal, illetve a hazánkba érkezı- és az utóbbi években jelentısen megnövekedett számú menedékkérıvel

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

BAJAI KÓRHÁZ BETEGJOGI TÁJÉKOZTATÓ

BAJAI KÓRHÁZ BETEGJOGI TÁJÉKOZTATÓ BAJAI KÓRHÁZ BETEGJOGI TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvetı emberi jogoknak, illetve a Polgári Törvénykönyvben megfogalmazott személyhez főzıdı jogoknak az egészségügyi ellátás

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben