KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY. 1. Bevezetı TISZOLCZI BALÁZS GERGELY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY. 1. Bevezetı TISZOLCZI BALÁZS GERGELY"

Átírás

1 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TISZOLCZI BALÁZS GERGELY KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY Az egészségügyi ellátórendszer, és kiemelten a kórházak ma Magyarországon a kritikus infrastruktúra részét képezik. Mégis, mint ilyen, védelmének alapelvei kiforratlanok, a stratégiai és operatív védelmi feladatok meghatározása és végrehajtása bár általában nem nélkülözi a szakma általános szabályainak érvényesítését, de sokszor közvetlen adaptálásuk kórházi objektumokra problémákba ütközik. Ez az egyik oka annak, amiért a kórházi objektumok biztonságának szervezése rendkívül bonyolult, összetett feladat, hiszen olyan kihívásokkal kell szembenézni a biztonságért felelıs szakembereknek, amikkel talán egyetlen más jellegő és funkciójú létesítmény esetében sem. Kulcsszavak: Kórház, objektum, biztonság, specialitások The health care system and especially the hospitals are still parts of the critical infractructure in Hungary. Still as such, the principles of their defence are immature. Besides, although the general rules of the profession are valid for the determination and execution of the strategic and defence tasks, their adaptation to hospital objects faces some problems. This is one of the reasons why organising the security of hospitals is an extremely complicated job since experts responsible for safety have to face challenges that do not occur in the cases of any other kind of institutions. Keywords: hospital, object, security, specialities 1. Bevezetı Elöljáróban fontos tisztázni, hogy a kórház, mint objektum biztonsága nem tévesztendı össze a kórházbiztonság 1 fogalmával. Tekintve a kórház speciális célrendszerét, mőködési sajátosságait maga az objektum biztonsága szoros és el nem választható része a kórházbiztonságnak, de az objektum védelmének biztosításával feladatunk pusztán a betegek, látogatók és a munkavállalók személyes javainak, testi épségének, illetve a kór- 1 Tiszolczi Balázs Gergely: Biztonságos kórház? Hadmérnök, VI. évfolyam 1. szám 151

2 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI házi ingatlan és ingóságok, a tevékenység zavartalanságának, funkcionalitásának, a kórházi infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása a személy-, és vagyonvédelem eszközrendszerével. Statisztikák és személyesen végzett felmérések igazolják, hogy a kórházak területén a szolgáltatást igénybevevık és a munkavállalók, illetve a kórház kárára elkövetett bőncselekmények száma nem kiugróan magas, ellenben minden egyes felszínre került eset érzékenyebben érinti a közvéleményt, és negatívan hat a biztonságérzetre, ami tekintve, hogy a kórház a sérült egészségünk visszaállításának helyszíne, a bosszúságon és az anyagi veszteségen túl komolyabb problémákat is okozhat. Jelen írásban a kórházak, mint objektumok biztonságának általános szabályait és a biztonságszervezéssel kapcsolatos gyakorlati problémákat foglalom össze, melynek célja kettıs: egyrészt sorvezetıt nyújtani a kórházak biztonságával foglalkozó szakembereknek, másfelıl felhívni a figyelmet (írott szakirodalommal magyar nyelven nemigen rendelkezünk), hogy a gyakorlati tapasztalatok megosztása révén elıbb utóbb talán összefoglaló formában, írásban is lefektethetjük a szakma azon speciális szabályainak alapjait, amit a kórházak biztonságának szervezése jelent. 2. A kórház, mint nyitott objektum A biztonságért felelıs szakemberek jól tudják, hogy egy adott objektum védelmét meghatározó körülmények közül kiemelkedı jelentıséggel bír az ott folyó tevékenység jellege. Nincs ez másképpen a kórházak esetében sem. Magánterületen, zárt objektumban a szolgálatot ellátó vagyonır a belépni szándékozót felhívhatja személyazonosságának igazolására, és amennyiben ezt, illetve a látogatás célját nem tudja hitelt érdemlıen igazolni, a belépést megakadályozhatja. A tulajdonosnak joga van továbbá bizonyos személyek belépését megtagadni az érintett intézmény területére. A kórházak (és egyéb egészségügyi intézmények) esetén erre nem, vagy csak korlátozottan van lehetıségünk, ezért azt mondjuk, hogy a kórház egy nyitott objektum. Ennek okai az intézmények speciális célrendszerében keresendık. 152

3 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM 2.1 Alkotmányos okok Az alkotmányos alapjogok hierarchiájának csúcsán az élethez, valamint a legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez való jog áll. Minden egyéb alapjog csak a fentieknek alárendelve, azok függvényében érvényesíthetı. 2 Az egészségügyi intézmények elsıdleges jellemzıje, hogy az itt folyó tevékenység a legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog érvényesítésének fontos eszköze. 3 Hogy a betegségre hivatkozónak - az egészségügyi intézménybe belépni szándékozónak- valóban szüksége van-e orvosi ellátásra, és az ellátáshoz való azonnali hozzájutása indokolt- e, azt az orvoson kívül senki más nem döntheti el. Ezért részére feltétlenül biztosítani kell, hogy állapotát orvos mérhesse fel. Betegségre, romlott egészségi állapotra utaló nyilvánvaló tény, vagy csak arra való hivatkozás esetén bárminemő korlátozás, amely az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét akadályozza, alkotmányos alapjogokat sért. 2.2 Adatvédelmi okok A bevezetıben említett belépési jogosultság ellenırzése adatvédelmi szempontból sem elfogadható megoldás, amit alátámaszt az Adatvédelmi Biztos 2002-es beszámolója is, amelyben egy konkrét panaszbeadványt idéz, ahol is a panaszos kifogásolta, hogy egy egészségügyi intézetben biztonsági szolgálat ellenırzi a látogatók személyazonosságát és rögzíti adataikat. Az intézménnyel kapcsolatban az Adatvédelmi Biztos megállapította, hogy: Az [érintett intézmény] az egészségügyi ellátóhálózat része, közintézmény 4, ebbıl kifolyólag az intézet vezetıjének a jogköre a belépés rendjé- 2 Agócs Béla: Az egészségügyi intézmények védelmének sajátosságai 2007, kézirat évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. 4 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsıfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, mővelıdési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá 153

4 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI nek meghatározását illetıen szőkebb, mint egy magántulajdonban lévı létesítmény tulajdonosának. További korlátot jelent a látogatók személyazonosságának ellenırzésére az, hogy az érintettek nagy része beteg. Az ı esetükben a látogatás ténye önmagában különleges adatnak 5 minısül, hiszen abból, hogy ilyen minıségükben jelennek meg az intézetben, következtetni lehet betegségükre 6 [ ]. Ebbıl kifolyólag a szolgálat csak azokat a személyeket szólíthatja fel kilétük igazolására, akik nem betegként kívánnak belépni az épületbe. (Ebbıl kiindulva ez elméletileg megoldható lenne a látogatók esetében is.) Ha a látogató azt állítja, hogy ı az [intézmény] betege, személyazonosságát a vagyonır nem ellenırizheti, az érintettet nem szólíthatja fel kiléte igazolására. Ebben az esetben a vagyonırnek a látogatót az intézmény dolgozójához kell irányítania, aki az [intézmény] nyilvántartásából, az elıjegyzési naptárból, beutalóból meggyızıdhet arról, hogy az érintett betegként tartózkodik az épületben; a nyilvántartásban nem szereplı betegek esetén pedig az érintett adatait az egészségügyi dokumentáció részeként rögzítheti Betegjogok Az Egészségügyi Törvény 8 alapelvei közt deklarálja, hogy az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak védelmét. A törvényben ismertetett fıbb betegjogok pedig az alábbiak: az egészségügyi ellátáshoz való jog; az emberi méltósághoz való jog; a kapcsolattartás joga; az intézmény elhagyásának joga; a tájékoztatáshoz való jog; az önrendelkezéshez való jog; - használata meghatározott esetekben kötelezı, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról (2. 2. pont), 6 A romlott egészségügyi állapot ténye önmagában különleges adat, nem vizsgálva a károsodás természetét és mértékét. 7 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója évi CLIV. törvény az egészségügyrıl 154

5 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM az ellátás visszautasításának joga; az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga; az orvosi titoktartáshoz való jog. A védelem szervezésének szempontjából kritikus pont az ellátáshoz illetve a kapcsolattartáshoz való jog. Az egészségügyi ellátáshoz való jog: Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által indokolt, megfelelı, folyamatosan hozzáférhetı és az egyenlı bánásmód követelményének megfelelı egészségügyi ellátáshoz. Megfelelı az ellátás, ha az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik. Folyamatosan hozzáférhetı az ellátás, amennyiben az egészségügyi ellátórendszer mőködése napi 24 órán keresztül biztosítja annak igénybevehetıségét. Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés a fentiekbıl adódóan, idıben és térben nem korlátozható. A kapcsolattartás joga az egészségügyi törvény szerint: A beteg fekvıbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. Az alkalmazók többnyire figyelmen kívül hagyják a további kitételeket, mely szerint a jogot a beteg a fekvıbeteg-gyógyintézetben meglévı feltételektıl függıen, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja. Ennek részletes szabályait, a jogok tartalmának korlátozása nélkül, a fekvıbeteg-gyógyintézet házirendje határozza meg. A kórházak jelentıs része a beteglátogatás idıszakát meglehetısen nagyvonalúan kezeli, hivatkozva egyrészt a beteg érdekeire, másrészt arra, hogy e jog tartalmának korlátozása nélkül kell szabályoznia a kapcsolattartást. Többek között ez az oka, hogy az intézményekben szinte bármikor lehet látogatni, függetlenül az egyes betegekhez, és az egyes kórterembe érkezık számától. Védelmi szempontból indokolt lenne külön fogadó helyiség kialakítása (nem minden esetben alkalmazható, függ a beteg fizikai állapotától), illetve a látogatás idejének korlátok közé szorítása, de annak hátrányaként egy idıben túl sokan tartózkodnának az intézményben ahhoz, hogy (ismerve a 155

6 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI mai magyar kórházi állapotokat és kultúrát) a betegek emberi méltósághoz, és gyógyulás megfelelı körülményeihez való joga biztosítva legyen. 3. Elektronikus megfigyelırendszer Mint már szó volt róla, az Étv. 9 értelmezı rendelkezései alapján a kórházak közhasználatú építmények, amelyek használata nem korlátozható. Ezeknek egyik fontos jellemzıje azonban, hogy a tulajdonos (használó) a funkció és a mőködıképesség megtartása érdekében bizonyos területek igénybevételét megtilthatja, korlátozhatja (ennek joga a közintézmény említett fogalmának meghatározásából is világosan kitőnik), ami teljesen érthetı is, hiszen egy kórház esetében a mőtık, raktárak, gyógyszerek stb. elhelyezésére szolgáló területek nyílván nem azok, amelyeket bárki korlátozás nélkül igénybe vehet. Más értelmezés szerint a tulajdonos (használó) az építmény csak egyes, a célrendszer betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges részeit teszi mindenki által látogathatóvá. Ezen nyitott épületrészek az elektronikus megfigyelırendszer alkalmazása szempontjából a Vagyonvédelmi Törvény 10 értelmezı rendelkezései szerint leginkább a magánterület közönség számára megnyitott részeként értelmezhetık. 11 Az Adatvédelmi Biztos 2008-as beszámolójában egyértelmően deklarálja, hogy ellenzi a térfigyelı kamerarendszer kiépítését bármely egészségügyi intézmény területén. Indoklásában kifejti, hogy ezzel az érintettek személyes adatok védelméhez főzıdı joga sérülne, ugyanis az Avtv. elıírásai alapján az érintett adatkezeléshez történı hozzájárulása akkor lehet valós, ha az megfelelı tájékoztatáson alapul és önkéntes. Az egészségügyi intézménybe való belépéskor az érintettnek sok esetben nincs választási lehetısége, hogy hozzájárul-e, vagy sem a képfelvétel készítéséhez, hiszen valamilyen egészségi oknál fogva szükséges felkeresnie az érintett intéz évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (2) A vagyonırzési feladatokat ellátó személy elektronikus megfigyelırendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén a 28. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekbıl egyértelmően más következik. 156

7 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ményt. Ebbıl viszont az következik, hogy az önkéntes hozzájárulás elve sérülne abban az esetben, ha elektronikus megfigyelırendszer venné fel és rögzítené az érintett állampolgár jelenlétét, tevékenységét az egészségügyi intézmény folyosóján, váróhelyiségében. 12 Ezzel szorosan összefüggésben egy konkrét panaszbeadvány vizsgálata kapcsán megjegyzi, hogy a kamerákat differenciáltan kell elhelyezni, ugyanis az adatvédelmi törvényben meghatározott célhoz kötöttség elve alapján (általában vagyonvédelem, bőnelkövetés megelızése) a megfigyelırendszer az intézmény egész területén való kiépítése szükségtelen és aránytalan beavatkozást jelentene az érintettek magánszférájába. 13 Álláspontja szerint vagyonvédelem céljából olyan megoldás fogadható el, amely a legkevésbé sérti az egészségügyi szolgáltatást igénybevevık emberi méltóságát. 14 Ha a felvevık képeit nem rögzítjük, (közvetlen megfigyelés) az általános gyakorlat szerint bár nem számít adatkezelésnek, de az adatvédelembıl adódó célhozkötöttség mellett a kamerák helyének kijelölésénél kórházak esetében különösen tekintettel kell lennünk az emberi méltóságra is, amely független magától a rögzítés tényétıl. 15 Fentiekre tekintettel elmondható, hogy egészségügyi intézmények területén a következı helyeken elfogadható (akár történik rögzítés, akár nem) az elektronikus megfigyelırendszer használata: Fıbejárat, egyéb, a betegek, látogatók be-, és kiléptetésére szolgáló bejáratok, liftek elıterei, büfé, stb. A folyosókon, illetve várókon elhelyezett kamera sok esetben már erısen véleményes lehet, hiszen ha jogilag nem is, megítélésben mindenképpen különbséget kell tennünk egy szemészeti il- 12 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója A jogszabályi passzustól függetlenül már ebbıl is egyértelmően következik, hogy egyáltalán nem helyezhetı el elektronikus megfigyelırendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti. (Öltözıben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, kórházi szobában és szociális intézmény lakóhelyiségében.) 14 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója Fentiekkel összhangban állnak a vagyonvédelmi törvény rendelkezései, miszerint: az elektronikus megfigyelırendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetıvé tevı formája az emberi élet, [ ] valamint a vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények valószínősítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövetı tettenérése, illetve e jogsértı cselekmények megelızése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhetı el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékő, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. A fenti passzus lehetıvé teszi a kamerák alkalmazását vagyonvédelmi célból, és felhívja továbbá a figyelmet az információs önrendelkezési jog célarányos korlátozására 157

8 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI letve egy bır-, nemibeteg gondozó vagy nıgyógyászat várója között. De ide sorolhatnám a mentıbejárathoz vezetı útvonalakat is, hiszen sok esetben súlyos sérülteket, magatehetetlen állapotban lévı embereket szállítanak, ezért a telepítés helyét minden intézménynél alapos mérlegelés után, az intézményen belüli részeknél egyedileg kell meghatározni, tekintettel a betegellátás természetére, módjára, jellegére. Természetesen a betegek, látogatók által igénybe nem vett helyeken, pl. szervizbejárat, anyagmozgatási útvonalak, személyzeti bejáró stb. elhelyezhetı kamera, de itt is figyelemre kell lenni az általános elıírásokra, amelyek a munkavállalók személyes adatainak védelméhez való jogát érintik. Természetesen akármelyik esetrıl is legyen szó, be kell tartani az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseit a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. Mindamellett, hogy a kamerák helyének kiválasztásánál és számuk meghatározásánál a védelmet szervezık mozgástere aránylag szők, még egy másik megkötéssel is szembe kell néznünk. A megfigyelés, adatgyőjtés céljából üzemeltetett képfelvevı, és rögzítı berendezésekkel kapcsolatos ben kiadott ajánlásában az Adatvédelmi Biztos felhívta az elektronikus megfigyelést alkalmazó személyek és szervezetek figyelmét az alábbiakra: [ ] törvény eltérı rendelkezésének, illetve az érintettek hozzájárulásának hiányában közterületen, közintézményben (hivatali idıben), nyilvános magánterületen (a hivatalos nyitva tartás ideje alatt) csak megfigyelést végzı képfelvevı, illetve személyazonosításra alkalmatlan képeket rögzítı berendezések üzemeltethetık; a megfigyelés tényérıl és módjáról tájékoztatni kell az érintetteket; [ ] amennyiben törvényi felhatalmazás hiányában olyan közterületen, vagy nyilvános magánterületen történik képrögzítéses megfigyelés, amelyet a személyes adataik kezeléséhez hozzájárulni nem szándékozók is kénytelenek felkeresni, vagy ott megjelenni, akkor lehetıvé kell tenni, hogy az érintettek kérésére a rájuk vonatkozó felvételeket soron kívül töröljék. 16 Ha a jogszabályi és az adatvédelmi biztosi ajánlásokat betartva kívánunk eljárni (márpedig miért ne így tennénk!), akkor összefoglalva a következıket kell figyelembe vennünk a betegforgalom számára nyitott helyek elektronikus megfigyelésénél: 16 A megfigyelés, adatgyőjtés céljából üzemeltetett képfelvevı, -rögzítı berendezésekkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás. 158

9 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM a kamerákat az adat-, illetve személyiségi jogokra tekintettel differenciáltan kell elhelyeznünk, emiatt a kórházak esetében a lehetıségek nagyon szők körre redukálódnak; értékelhetı képhez csak rögzítés nélkül juthatunk, amennyiben rögzíteni kívánunk, az személyazonosításra alkalmatlan módon tehetjük meg. 17 Statisztikák, illetve személyesen végzett felmérések szerint pedig leginkább azokon a helyeken követnek el a betegek, látogatók kárára bőncselekményeket, ahol a védelmet szervezık számára nincs lehetıség elektronikus megfigyelırendszert alkalmazni (fekvıbeteg osztályok, krónikus rehabilitáció, stb.) Ezért elmondható, hogy a kamerás megfigyelés a betegforgalom által érintett területeken az utólagos azonosításra, a folyamatban lévı bőnesetek észlelésére, megszakítására nagyon korlátozottan használható, a belépési jogosultság megállapítására pedig kórházak esetében egy-két nyilvánvaló esettıl eltekintve egyáltalán nem alkalmas. Ahhoz, hogy ezen hiányosságokat ki tudjuk küszöbölni, más megoldásokat kell találni a szakembereknek. Az Adatvédelmi Biztos ajánlása szerint ennek egyik módja lehet, hogy biztonsági szolgálat felállításával oldják meg a vagyonvédelmi és bőnmegelızési feladatokat. 18 Emellett hatékony megoldás lehet a munkavállalók, a betegek, látogatók vagyonvédelmi tudatosságának fejlesztése, melyek kidolgozásánál figyelembe kell venni a kórházi célrendszert, a mőködési sajátosságokat, illetve a szolgáltatást igénybevevık és a látogatók pszichés és fizikai állapotából adódó sajátosságokat Az épületek jellemzıibıl adódó sajátosságok 17 A betegforgalom elıl elzárt területeken, ahol csak az oda jogosult munkavállalók tartózkodnak, az elhelyezett kamerákra természetesen ezen a kitételek nem vonatkoznak, ott az általános jogszabályi elıírások és szakmai szabályok szerint kell eljárnunk. A kórházak tekintetében tehát különbséget kell tennünk a különbözı területek között azok használatának jellegétıl és használóik körétıl függıen. 18 Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közremőködésével múlt évben ajánlás készült az Uzsoki utcai Kórház személy-, és vagyonvédelmi tervéhez. Ennek egy fejezete konkrét ajánlásokat tartalmaz a munkatársak és a szolgáltatást igénybevevık védelmi tudatosságának fejlesztési módszereire. 159

10 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Magyarországon az egészségügyi létesítmények többsége néhány nagyobb lépcsıben, a XIX. század második felétıl a 1980-as évek végéig tartó idıszakban épült. Az állomány kb. 10%-a, mely az 1990-es évek eleje óta létesült. 20 Az épületek nagy része ún. pavilon rendszerő. Jellemzıjük a tagolt kialakítás, egymástól elkülönült, különbözı távolságra lévı épületek, épületegyüttesek. A rendszer kialakulásának oka, hogy tervezésük idején a fertızések elkerülésének egyik lehetséges módját látták abban, hogy a különbözı osztályokat, vagy hasonló funkciójú helyiségeket pavilonokba helyeztek el. Ez a fajta kialakítás napjaink technológiája mellett gazdaságtalan üzemeltetést tesz lehetıvé, a jelenkor orvostechnológiájának befogadására sem mindig alkalmas, objektumvédelmi szempontból pedig az alábbi kihívásokkal kell szembenéznünk: A különálló épületeket általában aránylag nagy kiterjedéső zöld területek veszik körül, jelentısen megnehezítve a személyes és az elektronikus megfigyelés hatékonyságát. A járırútvonalak hosszabbodnak, nagyobb a technikai és az élıerı igény. A nagy kiterjedéső területet hatékony lekerítése szintén nehézségekbe ütközik, a terep megtisztítása ellen pedig a zöldfelület jótékony hatása a gyógyulásra a legfıbb orvosszakmai ellenérv. Nı az élıerı reakcióideje, a beteg és látogatói utak rendezetlensége miatt a személykövetés ellenırizhetetlenné válik. A több gazdasági bejárat, több porta, több ellenırzési pontot jelent. A gyengeáramú biztonságtechnikai rendszerek kiépítése költségesebb, és sokszor kompromisszumokra is kényszerül. A mechanikai védelem telepítése szintén jelentıs többletköltséggel jár, amelynek oka az épületek számossága miatti több, segédeszköz nélkül elérhetı nyílászáró, és belépési pont. Az 1950-es évek elejétıl az 1980-as évek végéig megvalósult létesítmények döntı része már tömbös rendszerben épült. Jellemzıik, hogy a funkcionális egységek egy összefüggı épületegyüttesben kerültek kialakításra. Ez alapján a vagyonvédelmi intézkedések is egyszerőbbek, költséghatékonyabbak lehetnek. Könnyebben építhetık ki centralizált biztonságtechnikai rendszerek, csökkennek a mechanikai védelemre és az élıerıre fordítandó költségek, egyszerőbbek és átláthatóbbak a betegutak, aránylag egyszerőbbé válik a személykövetés. Könnyebben betarthatók 20 A kórház, mint mőszaki létesítmény építészeti és mőszaki követelmények a Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül megvalósuló egészségügyi fejlesztések vonatkozásában Letöltés ideje:

11 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM továbbá az objektumból való be és kiléptetés szakmai szabályai. Hátrányként említhetı többek közt a kisebb, koncentráltabb területek kialakítása, többször alakul ki zsúfoltság, ami orvos szakmai szempontok mellett vagyonvédelmi szempontból is hátrányos. (Korszerő beteghívó rendszerekkel és szervezési intézkedésekkel ez a probléma részben orvosolható.) Legújabban korunk kórháztervezési alapelvei a betegközpontúság miatt a nyitott jelleget, a könnyen elérhetıséget preferálják. Az új tervezési igények még inkább elıtérbe hozzák a könnyő megközelíthetıséget, nyitottságot, a mindenki által könnyen igénybevehetıséget. Orvosszakmai szempontok indokolják továbbá az anyag-, és személyforgalom (ambuláns kontra személyzeti, mentı, gazdasági bejárat, szennyes-tiszta forgalom stb.) funkcionális elválasztását ez pedig fokozza az objektum nyitott jellegét, több be-, és kilépési pontot, többirányú mozgást jelent, amit felügyelni kell. Ám mindemellett, hogy az objektumba való bejutást megkönnyítjük, a kialakításnak köszönhetıen a betegek, látogatók mozgása is lényegesen átláthatóbbá válik, ami úgy vélem, vagyonvédelmi szempontból egy vállalható kompromisszum lehet. Az új alapelvek a kórházhoz tartozó zöld részeket, egyéb területeket igyekeznek az objektumnak helyet adó környezetbe minél inkább beintegrálni, annak szerves részévé tenni, így adva neki közterület jelleget. Azt pedig a magyarországi közterületi kultúra ismeretében mindenki maga döntse el, hogy ennek biztonsági szempontból milyen vonzatai lehetnek. Az objektumok kialakításától, elrendezésétıl függetlenül természetesen az általános vagyonvédelmi intézkedéseket és alapelveket minden esetben be kell tartanunk. Az alkalmazott módszereket és eszközöket, a helyi sajátosságoknak megfelelıen, egyedileg kell meghatározni. Kockázatértékelés során meg kell határozni a különösen érzékeny területeket, amiket azután az általános ırzés-védelmi módszerekkel és technikákkal biztosíthatunk. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül: izotóplaborok, pénztárak, gyógyszertároló helyiségek, raktárak, boncterem, irattár, parkoló, stb. Mivel ezek a forgalom elıl elzárt területek, a megoldás hatékonyságának csak a rendelkezésre álló költséghányad szab határt. Találunk továbbá olyan jogszabályi elıírást is, amely rendelkezéseiben taxatíve meghatározza, mik azok a védelmi intézkedések illetve tárgyi esz- 161

12 KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI közök, amiket a kórháznak biztosítani kell a betegek tulajdonának védelme érdekében A humán oldal Arról már a cikk elızı fejezeteiben is szó volt, hogy egy kórházban, annak mőködési jellegébıl adódóan egyes kritikus részeken szinte lehetetlen globális mőszaki illetve szervezési intézkedésekkel a potenciális bőnelkövetık szőrése, távoltartása. Adatvédelmi, személyiség,- és betegjogi elıírások miatt az egyes területekre belépık és ott tartózkodók anonimitása szinte garantált, és az állandó, folyamatos kontroll technikai eszközökkel ezen okokból szintén megvalósíthatatlan (pl. kórterem). Jogosan merül fel az igény, hogy olyan védelmi intézkedéseket vezessünk be, amelyek valamilyen szinten kiküszöbölik ezeket a hátrányokat. Logikusnak tőnhet, hogy kamerarendszer helyett a mindenhová bejárással rendelkezı munkavállalók, látogatók, betegek aktív (vagy esetleg passzív) jelenlétére, megfigyelı képességére kell(ene) építenünk, egyszóval a lehetı leghatékonyabban kihasználni azt a tényezıt, amely minden érintett helyen és szabályozási körülmények között a megvalósítandó cél érdekében rendelkezésünkre áll, és ez pedig nem más, mint az ember. Általános vélekedés, hogy az ırzés-védelmet megvalósító személyek feladatrendszerén és kötelességein túl minden ember felelısséggel tartozik saját testi épségéért, anyagi javainak védelméért, és az adott körülmények közt minden tıle joggal elvárható intézkedést meg kell tegyen azért, hogy ne váljon bőnelkövetés áldozatává. Kórházi környezetben sokszor a betegek fizikai és pszichés állapotukból adódóan nem, vagy csak korlátozott mértékben képesek erre a fajta öngondoskodásra. Márpedig a legtöbb bőncselekményt (fıleg tulajdon ellen) a betegek sérelmére éppen ott követik el, ahol azok egy része (elsısorban az intézményi fekvıbeteg ellátás során) - idıszakosan - részben, vagy egészében cselekvıképtelen. Az anyagi veszteségen kívül a sérelmükre elkövetett bőncselekmény pszichés hatása megrendítheti a kórházba vetett bizalmukat, akár súlyosan is visszavetheti a gyógyulásukat. Fentiek fényében véleményem szerint az 21 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 162

13 ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ıket gondozó személyzet így nemcsak a szakszerő ellátásukért, de biztonságukért, értékeikért, jogaik maradéktalan érvényesüléséért is erkölcsi felelısséggel tartozik, e különleges felelısség hárul továbbá az ırzésvédelmet ellátókra is, mind az operatív feladatokat végzık, mind a védelmet szervezık tekintetében. Ezzel ellentétben a gyakorlatban tapasztaltak és szakszemélyzet körében végzett felmérések eredményei alapján szinte kizárólagos az a vélekedés, miszerint azért vannak a technikai eszközök és az élıerıs védelem, hogy a vagyon-, illetve személyvédelmi feladatokat megoldja. Ezt a felfogást erısíti továbbá az a tény, hogy a szakszemélyzet tagjai sokszor több mőszakban, munkahelyen dolgoznak, gyakran már a munkaidı elején fáradtak, extrém esetekben saját problémáik miatt szociálisan érzéketlenebbé válnak, a szükséges és elégséges ellátáson kívül egyéb feladatokba emiatt nehezen vonhatók be. A helyzetet tovább nehezíti az alacsony bérezés és az intézményi létszámviszonyokból eredı nagyfokú leterheltség. Fentieket összefoglalva elmondható, hogy a munkavállalók pszichés terhelésébıl, munkakörülményeikbıl, és anyagi helyzetükbıl adódóan nagy az esélye, hogy akár gondatlanságból, akár figyelmetlenségbıl, akár rajtuk kívül álló okokból sértetté, netán szándékosan bőnelkövetıvé válnak, illetve egyes hozzáállási, magatartási formák akadályozzák, vagy egyenesen lehetetlenné teszik a prevenciós módszerek hatékony alkalmazását. Mindezeket ahelyett, hogy fı letéteményesévé válnának a betegek anyagi és testi épségéért folytatott küzdelemben. 6. Kiemelt kockázatok Az utóbbi idıkben, Magyarország kórházaiban egyre gyakoribb az ellátó személyzet ellen elkövetett verbális és fizikai erıszak, fokozódik azon konfliktus-szituációk száma, ami a betegekkel és a hozzátartozókkal való kapcsolatból ered. (Speciális esetekben agresszív, kiszámíthatatlan magatartásukkal jelentenek veszélyt az ápolószemélyzet számára.) Jogszabály ugyan fokozott védelemben részesíti az egészségügyi dolgozókat, de ez önmagában nyílván nem alkalmas eszköz a megelızésre. 22 A kórházakban 22 Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggı tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a 163

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet: Belsı ellenırzési Konferencia az egészségügyi intézmények munkatársai részére Balatonalmádi, 2009. január 28. Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

CZILJÁK JÓZSEF MAGÁNBIZTONSÁGI SZERVEZETEK ÉS A RENDVÉDELEM

CZILJÁK JÓZSEF MAGÁNBIZTONSÁGI SZERVEZETEK ÉS A RENDVÉDELEM CZILJÁK JÓZSEF MAGÁNBIZTONSÁGI SZERVEZETEK ÉS A RENDVÉDELEM Tanulmányomban egy viszonylag új megközelítését kívánom adni a rendvédelem fejlesztésének, a rendvédelem és a magánbiztonsági szervezetek kapcsolatán

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

BOLYAI SZEMLE. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma. a Bolyai Hírek jogutódja

BOLYAI SZEMLE. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma. a Bolyai Hírek jogutódja BOLYAI SZEMLE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma a Bolyai Hírek jogutódja 2010. XIX. évf. 1. különszám BUDAPEST 2 Elnök: Prof. Dr. BEREK LAJOS

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Szabó Máté Dániel: BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ÉS ADATVÉDELEM

Szabó Máté Dániel: BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ÉS ADATVÉDELEM Szabó Máté Dániel: BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ÉS ADATVÉDELEM A személyes adatok védelmével foglalkozó szakemberek manapság nem tehetik meg, hogy nem vesznek tudomást a biometriai személyes adatok újfajta felhasználási

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben