BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k"

Átírás

1 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által, egészségügyi intézmények számára 1. rész tárgyú közbeszerzési eljárásban Budapest 2013.

2 2 Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei Tartalmi követelmények Ajánlattevőnek meg kell felelnie az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatot magyar nyelven, a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlathoz kapcsolódó összes dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot magyar nyelven kell elkészíteni és csatolni, azonban az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevő teljes felelősséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőt terheli. Az ajánlatban kért adatok, információk benyújtásáért, illetve azok valódiságáért az Ajánlattevő felel. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő teljes üzleti címét, és keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek vagy személyeknek, akik kellő a cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplő vezetője által aláírt jogosultsággal, illetve meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az Ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljanak. Formai követelmények Ajánlatkérő az alábbi formai követelményeket írja elő: Ajánlattevőnek magyar nyelven egy papír alapú példányban és egy elektronikus példányban kell ajánlatát benyújtani. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatot oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál. /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatban lévő, minden az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az Ajánlattevő által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, mely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt.

3 3 Az ajánlatot gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. A Kbt. 45. alapján bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előzőekben meghatározott válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre ilyenkor is élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (6) bekezdése értelmében az alábbi esetekben támaszkodhat a más szervezet kapacitásaira: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az ajánlatot jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következő címre: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Központi Ellátási Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. II. em A csomagoláson/borítékon Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által, egészségügyi intézmények számára 1. rész közbeszerzési eljárás, határidő előtt nem bontható megjelölést fel kell tüntetni. Mivel a bontás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán történik, az épületbe történő beléptetés szabályai miatt a belépés időigényes, emiatt javasolt a megadott határidő előtt legalább 20 perccel korábban megérkezni. Az ajánlatoknak az ajánlati határidő napján történő benyújtása esetén kérjük a fentiek figyelembe vételét! A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága épületébe történő belépéskor a személyazonosság igazolása szükséges.

4 4 A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelen. Az ajánlatok megadott helyre történő megérkezésének biztosítása Ajánlattevő felelőssége. Ajánlattételi határidő: március 3. Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: március óra, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. II. em A felbontásnál jelen lehetnek a Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személyek. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (a nettó ajánlati árakat). Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékét a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, rész-ajánlattétel biztosítása esetén részenként. Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy - az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak, - határidőre beérkezett-e, - a csomagolás szabályos és sértetlen-e, - mind a papír alapú, mind az elektronikus példány megvan-e. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. szerint. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek. Az ajánlat érvénytelensége megállapításánál ajánlatkérő a Kbt alapján jár el. Ajánlatok értékelése és összehasonlítása: Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott, feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el. Az eljárás eredményéről (az ajánlatok elbírálásáról) szóló összegezés megküldése és szerződéskötés

5 5 Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően 30 napon belül bírálja el, mely határidőt indokolt esetben a Kbt. 65. (2) bekezdés alapján meghosszabbíthat. Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok elbírálásnak befejezéskor elkészített írásbeli összegzés részükre történő megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - írásban köti meg a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és az előző bekezdés szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség ezen időtartama alatt köteles megkötni, a szerződés azonban nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bekezdésében foglaltak szerint.

6 6 A közbeszerzés műszaki leírása A közbeszerzési eljárás mindegyik részére irányadó információk: Az ajánlatot az ártáblázatban felsorolt mennyiségekre kell megadni. Az ajánlati ár tartalmazza az Ajánlatkérő telephelyein keletkező szennyes textíliák és matracok mosását, mángorlását, vasalását, javítását, valamint a megjelölt teljesítési helyekre történő szállítási, rakodási és egyéb költségeit. A mosatási szolgáltatás keretében megajánlott tisztítási szolgáltatás(ok)nak mindenkor meg kell felelniük az MI , az MI , EÜM 29/1-76, EÜMI számú Egészségügyi Ágazati Műszaki Irányelvekben rögzítettek szerinti fertőtlenítő előírásnak, valamint a mindenkor hatályban lévő irányelveknek. Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a mosodai szolgáltatást, és a kimosott textíliák szállítását az -ÁNTSZ által kiállított szakhatósági hozzájárulás, vagy ezzel egyenértékű dokumentum (bizonyítvány, állásfoglalás, jegyzőkönyv stb.), valamint - a 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 35. (4) foglaltakra is figyelemmel - akkreditált laboratóriumok által a évben készített legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyv(ek), szakvélemény(ek), mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(k) vagy azzal egyenértékű dokumentumo(k) alapján végzi. Ezen dokumentumokat kérem ajánlatába csatolja be! Ajánlattevő I. osztályú minőségű szolgáltatásra tehet ajánlatot. A szállítással, illetve a teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tartalmazza. Ajánlati ár: A megajánlott árnak a szerződéses időszakban fixnek kell lennie és tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek a teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költségét (szállítás, kirakodás, javítás stb.). Áremelésre nem kerülhet sor. Az ajánlati ár bírálati szempont esetében kérjük a nettó és bruttó értéket is feltüntetni a felolvasólapon magyar forintban! Ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján szociális feltételként előírja, hogy a szerződő másik fél a szerződés hatálya alatt a közbeszerzésre tett ajánlat esetén legalább 5 fő fogvatartott folyamatos foglalkoztatását biztosítsa a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységi területen. A feltételt jelenleg is teljesíteni képes ajánlattevő egyszerű másolatban csatolja a foglalkoztatásról szóló megállapodást. Egyéb esetben ajánlattevő csatolja a büntetés-végrehajtási intézet erre vonatkozó igazolását ajánlatához. A foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás a megkötendő szerződés mellékletét képezi, betartásuk kötelező. A szolgáltatást végző vállalkozó rendelkezzen egészségügyi szennyezett textília mosására vonatkozóan ÁNTSZ által kiállított szakhatósági hozzájárulással, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, a nosocomialis fertőzések megelőzésére szolgáló mosási módszerrel. Vállalkozó a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében rendelkezzen megfelelő kapacitással. A textíliák közepesen, illetve erősen szennyezettek. Valamennyi átadásra kerülő textília az alkalmazandó mosási technológia tekintetében fertőzöttnek minősül. A fertőzött textília mosása a mosásra kerülő anyag minőségétől függően vagy termodezinfekciós mosással (90-95 C, 15 perc), vagy kemo-termodezinfekciós mosással kell történjen. A kemo-termodezinfekciós mosás peroxiddal történjen, Na-hypochlorit, illetve klórtartalmú mosószer a mosáshoz nem használható. (A chlorhexidin

7 7 tartalmú fertőtlenítőszerek a textíliára kerülve, majd klórtartalmú mosószerrel mosva a textíliákon barnás-vörös elszíneződést okozhat, mely foltokat nem lehet eltávolítani.) Valamennyi felhasználásra kerülő módszernek az illetékes hatóság által engedélyezettnek kell lennie. Vállalkozó feladatai, kötelezettségei: A feladat a Kedvezményezett részére mosodai szolgáltatás végzése (mosás, szárítás, mángorlás, vasalás, hajtogatás, varrodai javítás, szállítás) az egészségügyre vonatkozó kórházi higiénét biztosító előírások betartásával, az alábbiakban meghatározottak szerint: A szolgáltatást végző vállalkozó rendelkezzen: 1. egészségügyi szennyezett textília mosására vonatkozóan az ÁNTSZ által kiállított szakhatósági hozzájárulással, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal (bizonyítvány, állásfoglalás, jegyzőkönyv stb.), valamint - a 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 35. (4) foglaltakra is figyelemmel - akkreditált laboratóriumok által a évben készített legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyv(ekk)el, szakvélemény(ekk)e, mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(kk)l vagy azzal egyenértékű dokumentum(okk)al. Vállalkozónak be kell mutatni, hogy milyen fertőtlenítő mosási eljárást alkalmaz, az alkalmazott technológia megfelel-e a nosocomialis fertőzések megelőzésére szolgáló mosási technológiának. a textil forgó biztosítására megfelelő kapacitással, különös tekintettel a László Kórház telephely két Csontvelő-transzplantációs Osztályának nagy mennyiségű napi textiligényére, amelyet még aznap sterilizáltatni is kell (steril lepedő, steril köpeny stb.) Mosodai szolgáltatás: Mosás, Szárítás (technológiától függően), Mángorlás, vasalás, finiselés (technológiától függően) Varrodai javítás (stoppolás, foltozás, gomb, kötők, zseb visszavarrása, stb.), Rendeltetésszerűen nem használható (selejt) textília különválogatása és a használható textíliától elkülönített módon történő visszaszolgáltatása, ágy és beteg, illetve műtéti textília esetén pótlása Szennyes és tiszta textília zárt csomagolásban történő el- és visszaszállítása, Szennyes és tiszta textília szállítása Kedvezményezett telephelye és a mosoda között elkülönítetten, fertőtlenített, zárt szállító kocsiban, A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, illetve ellenőrizhetővé teszik. A szolgáltatások ára ezen tevékenységgel, munkafolyamatokkal és adminisztrációval együtt értendő. A mosógépek fertőtlenítési hatékonyságát ellenőrizni kell félévente, valamint egyéb esetekben. műszaki javítás után. Az ellenőrzésről valamint a műszaki javításról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Kedvezményezettnek írásban a Vállalkozó köteles megküldeni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a textíliák tisztítását az alábbiakban részletezett technológiai előírásnak megfelelően és textíliát kímélő módon végzi: Az ellátottak és az alkalmazottak textíliáit egymástól elkülönítetten mossa és kezeli.

8 8 A szennyezett textília kezelése, mosása, tárolása a szállításig az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya Tájékoztató a fertőtlenítésről A járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve 2012 ( 1/A melléklet) leírtaknak vagy azzal egyenértékű vagy az újabb megjelenésű kiadványok leírásnak megfelelően történjen: A termodezinfekciós mosási technológia a pamut és poliészter-pamut anyagú textíliára alkalmazható, Kemo-termodezinfekciós mosási eljárás szerint történjen a poliészter-pamut szálkeverésű egészségügyi textíliák, poliuretán ágybetétek mosása, A mosást fertőtlenítő hatású mosószerrel kell végezni, ami a chlorhexidin miatt nem lehet klórtartalmú A textíliák mosását a szennyezettség fokának megfelelően kell elvégezni, A mosási technológiát a fertőtlenítendő anyag minősége szerint kell kiválasztani, Az alkalmazott mechanikai hatásokat figyelembe kell venni, A III. fokozatú szennyezettségű textíliák mosásánál a mosás fázisai, termo-dezinfekciós és kemo-termo-dezinfekciós eljárással a következő: Előöblítés, Előmosás, Köztes öblítés, illetve centrifugálás, Mosás, Öblítés. Az I. és II. fokozatú szennyeződés esetén az előöblítés elmaradhat. Szennyezettségi fok: I. Fok: közepesen szennyezett textíliák, ágynemű, törölköző, betegruházat, valamint mindaz, ami nem sorolható a III. fokozatba, II. Fok: erősen szennyezett textíliák, minden védő-, és munkaruha, III. Fok: véres, fekáliás, gennyes, zsíros textília. IV. Fok: speciális fertőzések kapcsán használt textíliák A szelektíven gyűjtött szennyes dolgozói védőruha, műtői és beteg textília átvétele zsákolva, a szivacsmatrac, tollpárna mosása átadása intézet által megjelölve történik. A szennyes textíliát szennyes zsákba helyezéskor az intézet kísérőlapon vezeti, a behelyezett textília fajtáját, mennyiségét megjelölve. A mosásból kikerült, de szennyezett textíliát ismételten mosásnak kell alávetni. Speciális fertőzések kapcsán (multirezisztens kórokozók, tbc., HIV/AIDS, IV. veszélyességi fokozatú fertőzések stb.) használt textíliák mosása akár termo-dezinfekciós, akár kemo-termodezinfekciós eljárással történik az előírtnál hosszabb ideig történjen. Ez függ a textília minőségétől, anyagától, a szennyezettségi fok, a mosási hőfoktól, a mosószertől. OEK Dezinfekciós Osztálya: Tájékoztató a fertőtlenítésről (A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások; Szerzők: Dr. Pecho Zoltán, Dr. Milassin Márta) kiadvány szerint kell eljárni. Minőség szakmai protokoll: A mosodai szolgáltatás fogalmainak egyértelművé tétele érdekében a szolgáltatás teljesítésének minőségi mutatóit az alábbiakban határozzuk meg:

9 9 A betegekkel kapcsolatba kerülő összes textíliát potenciálisan fertőzöttnek kell tekinteni, ezért az összes textíliát fertőtlenítő mosásnak kell alávetni. Fertőtlenítő mosást csak egészségügyi szennyes textília mosására engedéllyel rendelkező mosodában lehet biztosítani, ahol a fertőtlenítő mosást követően az üzem rendszere meggátolja a textília visszafertőződését egészen a megrendelőnek történő visszaadásig. Higiénikus mosoda fogalma: A higiénikus mosoda legyen képes mind termo-dezinfekciós, mind kemo-termo-dezinfekciós eljárás kivitelezésére. Az egyes fertőtlenítő mosási technológiák hatékonyságát (fertőtlenítő effektusait) biológiai tesztekkel (ÁNTSZ) és a jogszabályban előírtak szerint, panasz esetén azonnal, e nélkül minimum félévente ellenőrizni kell. Tiszta fogalma: Szabad szemmel látható szennyeződést nem tartalmazó, fertőtlenített, vasalt, száraz, textília. Varrni való, javítani való: Gombhiányos, kötőhiányos, varrás mentén szakadt textíliák, Szakadás esetén a foszló részek eldolgozása szükséges esztétikai okok miatt, Maximum 3 cm x 3 cm folt fogadható el, termopatch-al történő javítással Foltok színe egyezzen meg az alapszínnel. Selejt fogalma: Anyag elvékonyodása miatt átlátszóvá vált textília, Egy textílián belül több szakadás (0,5 m2-en belül 3-nál több szakadás), Félbeszakadt textíliák, Anyagfolytonossági hibás (lyukas) textíliák. Vállalkozó további feladatai, kötelezettségei a beszerzés tárgya vonatkozásában: Vállalkozó a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében rendelkezzen megfelelő kapacitással. A szolgáltatás tárgya napi átlagosan munkanaponként - kb kg szennyes textília tisztítása. Várható megoszlása: normál textília kg, műtéti textília 558 kg, továbbá párna 31 db, pléd 16 db, matrac 4 db, MOP 238 db. A textíliák közepesen, illetve erősen szennyezettek. Valamennyi átadásra kerülő textília az alkalmazandó mosási technológia tekintetében fertőzöttnek minősül. A fertőzött textília mosása a mosásra kerülő anyag minőségétől függően vagy termodezinfekciós mosással (90-95 C, 15 perc), vagy kemo-termodezinfekciós mosással kell történjen. A kemo-termodezinfekciós mosás peroxiddal történjen, Na-hypochlorit, illetve klórtartalmú mosószer a mosáshoz nem használható. (A chlorhexidin tartalmú fertőtlenítőszerek a textíliára kerülve, majd klórtartalmú mosószerrel mosva a textíliákon barnás-vörös elszíneződést okozhat, mely foltokat nem lehet eltávolítani.) Valamennyi felhasználásra kerülő módszernek az illetékes hatóság által engedélyezettnek kell lennie.

10 10 Kedvezményezett jogosult a szerződés időtartama alatt a megajánlott technológia vállalkozó üzemében történő ellenőrzésére, illetve független szakértő felkérésére a technológia ellenőrzésére. A Kedvezményezett textília forgási sebességére (a szennyes textília átvételétől a tiszta visszaadásig eltelt időszak) vonatkozó elvárása: műtéti textília (zöld lepedő, zöld ing, zöld nadrág, zöld kabát (zsilipruha), kompressz és a László Kórház telephelyéről elszállított MOP-ok esetén 24 óra, egyéb anyagok esetén 48 óra. A szennyes elszállítására és a mosott textíliák visszaszállítására konténerekben kerül sor. A tiszta ruha szállítása munkanapokon reggel 06:00-07:00 között, míg a szennyes ruha elszállítása munkanapokon 11:00-13:00 között kell történjen. A textília szállításához használt szállítóeszközök résmentesen záródó, tisztítható fertőtleníthető szállítótérrel rendelkezzenek. A mosodai anyagmozgatáshoz használatos eszközök, szállítójárművek raktere, szállítókonténerek mosható fertőtleníthető anyagból készüljenek. A csomagolási és szállítási költségeket (beleértve a konténerek biztosítását is) a szolgáltatást végzőnek kell viselnie, a szerződéses ellenérték terhére. A szállítandó textília fuvareszközre történő le- és felrakása a vállalkozó feladata. Vállalkozó garanciát vállal, hogy a szolgáltatás biztosításában egymást követő két naptári napnál hosszabb kimaradás nem történik akkor sem, ha az egymást követő munkaszüneti és/vagy ünnepnapok ennél hosszabb ideig tartanak. Ennek megfelelően vállalkozónak ilyen esetekben előzetesen legalább 15 (tizenöt) nappal korábban tájékoztatnia kell a Kedvezményezettet, hogy munkaszüneti / ünnepnapokon milyen időpontban teljesít szolgáltatást. Kedvezményezett az esedékesség napja előtt 5 (öt) munkanappal kérheti a hivatalosan kiadott munkarendtől való esetenkénti rendkívüli eltérést. Vállalkozó az előző bekezdésben foglalt garanciát vállalja arra az esetre is, ha saját berendezéseiben előre nem látható meghibásodás keletkezne, vagy egyéb akadályozó körülmény állna elő. Ilyen esetekben Kedvezményezettet haladéktalanul értesíteni kell és tájékoztatni arról, hogy a szolgáltatás teljesítése az átmeneti időszakban milyen módon történik. A szennyezett textília átadás-átvétele a Kedvezményezett Szent István kórházi a Merényi Gusztáv kórházi és a Szent László kórházi telephelyén, a Kedvezményezett által kiállított Mosatási jegyzék alapján történik, melyen tételesen feltüntetésre kerül a textíliák féleségenkénti megnevezése, darabszáma. A veszélyes fertőzésben szenvedő betegek szennyes textíliái egyedi csomagolásban, jelöléssel ellátva, esetenként a tartalom megjelölésével érkezhetnek a mosodába. Kibontani, megszámolni a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása céljából nem lehet. Tiszta textília átadás-átvétele a Kedvezményezett Szent István kórházi a Merényi Gusztáv kórházi és a Szent László kórházi telephelyén, a vállalkozó által kiállított Mosatási jegyzék alapján történik, melynek tartalmaznia kell a textília féleségenkénti megnevezését, darabszámát, valamint a tisztán és szárazon mérlegelt súlyát, mely a számla kiállításának az alapja. Vállalkozó csak az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet hivatalos pecsétjével ellátott textíliáit szállíthatja vissza. Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet (rövidített elnevezése ESZSZK), amelynek egyik telephelye a Merényi Kórház telephely is. A textíliák jelentős többsége mivel az egyesítés több éve történt az egyesített intézmény pecsétjével, azaz ESZSZK bélyegzővel van ellátva valamennyi telephelyen. Kivételesen azonban előfordulhat, hogy még használatban van egyesítés előtti bélyegzővel ellátott textília (vagy István Kórház, vagy László Kórház, vagy Merényi Kórház akkor hivatalos bélyegzőjével) természetesen ezeket a textíliákat is el kell szállítani, illetve visszaszállítani.

11 11 Az átadott-átvett textília mennyiségi eltérése esetén a vállalkozó felelős a hiányért. A hiány regisztrálását követő 5 (öt) munkanapon belül a vállalkozó kártérítést köteles fizetni, a hiányzó tételek pótlását fedező beszerzési összegről a Kedvezményezett által kiállított számla alapján. A nem selejtes, de sérült, szakadt textíliát a vállalkozó köteles a mosatási rendszerből javításra kivonni, s azt javítva, visszamosatva a Kedvezményezett részére telephelyén bizonylattal átadni. Kedvezményezett részére a nem megfelelően tisztított (pecsétes) textíliát, illetve a sérülten, szakadtan visszaküldött textíliát a vállalkozó köteles térítésmentesen kijavítva, visszamosatva bizonylattal átadni. Megtaposott, szállítás közben szennyeződött és tiszta fogalmának nem megfelelő textília újramosást igényel. A Kedvezményezett által minőségi kifogással visszaküldött textíliát a vállalkozó köteles térítésmentesen újramosni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden szolgáltatással kapcsolatban felmerült költséget. Az árat az egészségügyi normál, illetve műtéti textíliák esetében Ft/kg + ÁFA bruttó egységben is meg kell adni, melynek alapja a tiszta, száraz, vasalt lemért textília súlya. Párna, pléd matrac és MOP esetén az ajánlati árat Ft/db + ÁFA bruttó egységben is meg kell adni. A megajánlott ár a szerződés időtartama alatt nem változtatható. A vállalkozó által betartandó vagyonvédelmi előírások a gépkocsik és a munkavállalók azonosítását, intézeti területre való beléptetését és kiléptetését, ellenőrzését illetően: Általános szabályok: Vállalkozó köteles a kórházi szabályzatok, és belső utasítások előírásait betartani. A rájuk vonatkozó szabályokat a szerződéskötéskor kötelesek áttanulmányozni és az előírások tudomásul vételéről írásban nyilatkozni. A szerződő fél, a Kórházban érvényes belső szabályok és szabályzatok előírásaiból a dolgozóit a szerződés érvénybe lépésekor köteles felkészíteni és a tudomásul vételről a dolgozókat írásban nyilatkoztatni. Vállalkozó, mint munkáltató vegye figyelembe az alábbiakat: A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Vagyonvédelmi szempontból betartandó előírások: A személyi mozgás és munkavégzés szabályai: Általános alapelv, hogy a Kórház nyitott, ami azt jelenti, hogy a Kórház területére gyalogosan a főportán és vagy gyalogosan, gépjárművel a teherportán keresztül bárki beléphet. A vállalkozó a dolgozóinak munkarendjéről, a dolgozók névjegyzékéről, munkakörükről, jogosultságaikról a Rendészeti Szolgálatot írásban kötelesek tájékoztatni. A szerződő cégek dolgozóit a Rendészeti Szolgálat a jogosultságai szerint (biztonságot érintő kérdésekben, tűzvédelem, dohányzási szabályok betartása, közlekedési fegyelem betartása, károkozás, szeszesital fogyasztás, stb.) ellenőrizheti és utasíthatja. Gépjárművel történő mozgás szabályai: Szállító gépjárművek vonatkozásában: A szállító gépjárművek mozgását a szállítókkal kötött szerződés szerint kell biztosítani.

12 12 A gépjárművel történő mozgásra és parkolásra az Egyesített Behajtási és Parkolási Szabályzat előírásai érvényesek, a megkötött szerződésbe a szabályzat rájuk vonatkozó előírásait bele kell foglalni. A Kedvezményezettel szolgáltatási szerződésben álló cégek a szerződés mellékletében rögzítenie kell a szerződő fél gépjárműveinek rendszámát, a gépjárművekkel közlekedők nevét, a szállítási időpontokat és a szállítandó anyagok körét. Erről és az esetleges változásokról a Rendészeti Szolgálatot tájékoztatni kell. Csak azok a szállító gépjárművek hajthatnak be a Kórház területére, amelyek érvényes szállítólevéllel rendelkeznek. A szállítólevelek érvényességét és a gépjármű rakodóterét a gépjármű-portaszolgálat, őrző-védő szolgálat jogosult ellenőrizni, és a gépjárműforgalomról nyilvántartást vezet. Szállító gépjárművekkel csak addig az ideig tartózkodhatnak a Kórház területén, ameddig a rakodási feladataikat végzik. A szállítókocsikat a vállalkozó a szennyes elszállítása után saját telephelyén fertőtleníti. A közbeszerzési eljárás egyes részeire irányadó információk: Textil mosatása és javítása ( kg/év, a szolgáltatás időtartamára, két évre vonatkozóan: kg) Szivacsmatrac, pléd, párna mosatása ( db/év a szolgáltatás időtartamára, két évre vonatkozóan: db azaz párna 8000 db/év, db/2év, pléd 4000 db/év, 8000 db/2 év, matrac 1000 db/év, 2000 db/2év) Mop mosatása ( db/év a szolgáltatás időtartamára, két évre vonatkozóan: db) A szolgáltatás tárgya napi átlagosan munkanaponként - kb kg szennyes textília tisztítása. Várható megoszlása: normál textília kg, műtéti textília 558 kg, továbbá párna 31 db, pléd 16 db, matrac 4 db, MOP 238 db. Ajánlatkérő a teljesítés során a mennyiségtől maximum - 15 %-kal eltérhet. A táblázatban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, a terméklistát és a hozzá tartozó mennyiséget ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében állította össze. A tényleges megrendelés az éves keretösszeg figyelembe vételével történik. Ajánlattevő legyen képes a táblázatban megjelölt textiltermékek tisztítására és a szállítására a megadott telephelyekre szállítani. Az intézetben használatos összes textilféleség felsorolása: Lepedő, haránt lepedő, dunnahuzat, dunnahuzat gyerek, párnahuzat, beteging, pizsama kabát felnőtt, pizsama nadrág felnőtt, pizsama nadrág gyerek, pizsama kabát gyerek, köntös, pólyahuzat, csecsemőing, zöld lepedő, műtősköpeny, műtős nadrág, műtősing, műtős tunika, műtős ruha, kompressz, orvosi köpeny, nővérruha, tunika, orvosi ing, orvosi nadrág, munka- és védőruha, törölköző, konyharuha, szakácskötény, abrosz, függöny, szivacs paplan, toll és pehelypaplan, Billerbeck paplan, szivacs párna, tollpárna, Billerbeck párna, pléd, gyopár párna, csuklópánt, lábzsák, haskötő, ruhazsák, matracvédő, halina, dzseki, tena-bugyi, betegrögzítő mellény, mopok. Tiszta fogalma: Szabad szemmel látható szennyeződést nem tartalmazó, fertőtlenített, vasalt, száraz, textília.

13 13 Varrni való, javítani való: Gombhiányos, kötőhiányos, varrás mentén szakadt textíliák, Szakadás esetén a foszló részek eldolgozása szükséges esztétikai okok miatt, Maximum 3 cm x 3 cm folt fogadható el, termopatch-al történő javítással Foltok színe egyezzen meg az alapszínnel. Selejt fogalma: Anyag elvékonyodása miatt átlátszóvá vált textília, Egy textílián belül több szakadás (0,5 m2-en belül 3-nál több szakadás), Félbeszakadt textíliák, Anyagfolytonossági hibás (lyukas) textíliák.

14 14 Kizáró okok és a megkövetelt igazolások: Kbt. 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) (hatályon kívül) h)a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i)korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a

15 15 gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. (3) Az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni. (4)Az (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt, b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót, c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, d) pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni. Kbt. 57. (1) alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;

16 16 f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. Az 56. (1) bekezdésének e)-g) és i) pontjában, valamint az 57. (1) bekezdésének c) és f) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ellenőrzést az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló értesítés Ajánlattevőknek történő megküldése között is elvégzi. Megkövetelt igazolások a Kbt., valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: a) a Kbt. 56. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 56. (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; b) a Kbt. 56. (1) bekezdés c) pontja esetén magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt, cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; c) a Kbt. 56. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; d) a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást; e) a Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontja esetén az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát; f) a Kbt. 56. (1) bekezdés h) pontja esetén - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni - hatósági erkölcsi bizonyítványt; g) a Kbt. 56. (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; h) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: ia) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; ib) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus

17 17 finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; j) a Kbt. 56. (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. (A közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételi jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.) Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: a) a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontja esetén az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát; b) a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja esetén a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; további nyilvántartások esetében a Kbt. 36. (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilvántartást az ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot köteles elfogadni; c) a Kbt. 57. (1) bekezdés e) pontja esetén a Kbt. 36. (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilvántartást az ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást köteles elfogadni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt a és 57. -a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: a) a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-d), f), h) és i) pontja és 57. (1) bekezdés a)-c) pontja esetén az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást; b) a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;

18 18 c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot; d)(hatályon kívül) e) a Kbt. 56. (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; f) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: fa) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást; fb) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot; fc) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát; g) a Kbt. 56. (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn; (A közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételi jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.) h) a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A. mellékletében, szolgáltatás megrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot; i) a Kbt. 57. (1) bekezdés e) pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; j) a Kbt. 57. (1) bekezdés f) pontja esetén az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

19 19 Olyan esetekben is, ahol a Korm. rendelet azt kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. -ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. Amennyiben Ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén, jelezze azt ajánlatában! Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni. Az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő előírta a Kbt ában foglalt kizáró okok érvényesítését is, ezért az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [2. d) pontja] azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapotte, illetve milyen időtartamú halasztást kapott. A hatósági igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy nincs a gazdasági szereplőnek egy évnél régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy az ajánlatkérő, vagy az ajánlatkérőn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt.

20 20 Az ajánlatnak az iratokat az alábbi sorrendben kell tartalmaznia 1. Tartalomjegyzék 2. Felolvasólap (1. sz. melléklet) 3. Ajánlati nyilatkozat (a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat) (2. sz. melléklet) 4. A Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról) (3. sz. melléklet) 5. Aláírási címpéldány/aláírás-minta, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. 6. Nyilatkozat a kapcsolattartó személyéről (4. sz. melléklet) 7. Ajánlattevő közjegyző által hitelesített nyilatkozata az ajánlattevőre vonatkozó, a Kbt szerinti kizáró okokról (5. sz. melléklet) 8. A Kbt. 40. (1) bekezdése, valamint 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek igénybe vétele vagy nemleges nyilatkozat) (6. sz. melléklet) 9. Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint az 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében (7. sz. melléklet) 10. Nyilatkozat Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltak alapján (8. sz. melléklet) 11. Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. alapján (9. sz. melléklet) 12. Referenciaigazolás a 310/2011. Korm. rend. 16. (2) bekezdés szerint (10. sz. melléklet) 13. Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bek. alapján (11. sz. melléklet) 14. Az ÁNTSZ által kiállított szakhatósági hozzájárulás, vagy ezzel egyenértékű dokumentum (bizonyítvány, állásfoglalás, jegyzőkönyv stb.), valamint - a 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 35. (4) foglaltakra is figyelemmel - akkreditált laboratóriumok által a évben készített legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyv(ek), szakvélemény(ek), mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(k) vagy azzal egyenértékű dokumentumo(k) 15. Nyilatkozat az ISO 9001 és ISO14001 rendszer működtetéséről 16. A foglalkoztatásról szóló megállapodásnak, vagy a büntetés-végrehajtási intézet erre vonatkozó igazolásának egyszerű másolata 17. Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányának egyezőségéről (12. sz. melléklet) 18. Egyéb iratok Amennyiben Ajánlattevő tud olyan elektronikus, hatósági nyilvántartásról, amelyben a benyújtásra kért igazolást Ajánlatkérő ingyenesen fellelheti, kérjük, ajánlatában hivatkozzon arra a kért igazolás becsatolásának helyén!

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben