A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI"

Átírás

1 DR. BOKROS ANDREA * A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az építményadó helye, szerepe az adórendszerben A helyi önkormányzat az államháztartás helyi szintjét alkotja, annak egyik alrendszere. Autonómiájának kiemelkedően fontos részét képezi az önkormányzatok gazdálkodási, pénzügyi önállósága. 1 A helyi önkormányzatok adóztatási joga az Alkotmányon 2 alapul, melynek törvényi kereteit a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Hatv.) határozza meg, mely szerint az önkormányzat szabadon dönthet arról, hogy a helyi adók melyikét vezeti be, meghatározhatja a helyi adó mértékét és a bevezetés időpontját. A helyi önkormányzatok tehát a törvényi keretek között széles körű döntési szabadsággal rendelkeznek a helyi adópolitika kialakításában. 3 A Hatv. felhatalmazza a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestületét (az önkormányzatokat) arra, hogy rendelettel a törvény által meghatározott adóalanyokra (magánszemélyek, jogi személyek, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése) és adótárgyak (ingatlantulajdon, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, nem állandó lakosként való tartózkodás, és gazdasági tevékenység gyakorlása) után helyi adót vezessen be. A települési önkormányzatok tehát a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében jogosultak helyi adó bevezetésére és hatályon kívül helyezésére, valamint a már bevezetett adó akár év közbeni módosítására, ha ez az évközi módosítás a naptári éven belül nem súlyosbítja az adóalanyok adóterheit. A helyi adózás rendszere három fő elemre épül, nevezetesen a vagyoni típusú adókra, a kommunális adókra * I. évf. levelező tagozatos doktorandusz, ME ÁJK, Pénzügyi Jogi Tanszék, témavezető: Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens. 1 Dr. ERDŐS Éva Dr. NAGY Zoltán, Versenyvizsga Felsőszintű Oktatási Képzési Segédanyag, 4.3. Modul Gazdasági és pénzügyi ismeretek, KSZK Budapest, 2009, évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (1) bekezdés d) pont 3 Dr. NAGY Zoltán, A helyi önkormányzatok gazdálkodása és költségvetése, in: KÁROLYI Géza (szerk.), Gazdasági Közjog, Kossuth Könyvkiadó, Debrecen, 2006,

2 34 BOKROS ANDREA és a helyi iparűzési adóra, így az önkormányzatok ötféle adó (építményadó, telekadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó és helyi iparűzési adó) bevezetését rendelhetik el. A helyi adók szerepének kijelölése a mindenkori adópolitika része, 4 így az adómegállapítás szabadságát a jogalkotó különböző törvényi korlátok közé szorítja, így az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapíthatja meg az önkormányzat a törvényben meghatározott adómaximum figyelembe vételével. Kizárja az adótöbbszörözés lehetőségét azzal, hogy az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az önkormányzat. Vagyoni típusú adók esetében az adót egységesen tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével határozhatja csak meg. EU jogharmonizációs követelmény a szabad verseny torzulásának elkerülése indokolta azt a Hatv. módosítást, melynek eredményeként az önkormányzatok január 1-jét követően a vállalkozókat terhelő adók megállapítása során nem gyakorolhatják a korlátlan kedvezményezési jogukat és december 31-ig köteles volt az önkormányzat jogalkotó szerve hatályon kívül helyezni adórendeletéből a vállalkozók számára biztosított kedvezményeket. További korlát az adómegállapítás tekintetében, hogy a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, a településen belüli földrajzi elhelyezkedése, (hasznos) alapterülete, funkciója (használati módja), továbbá a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész esetén annak nyitvatartása alapján állapítható meg differenciált adómérték. Jelen cikkemben a vagyoni típusú helyi adók közül az építményadó sajátosságainak bemutatásán keresztül elemzem az adónem működtetése során felmerült jogértelmezési problémákat, bemutatva a Legfelsőbb Bíróság eseti döntéseit, valamint az Alkotmánybíróság kialakult gyakorlatát is, figyelemmel arra, hogy ez a fajta adóztatás az önkormányzatok számára jogalkotói feladatok ellátását is jelenti, a helyi rendeletalkotás pedig a képviselő-testületek kizárólagos, másra át nem ruházható joga, mely nem lehet ellentétes más jogszabállyal. Zárásként elméleti lehetőséget vázolok a változtatás lehetőségeire, vizsgálva a változtatás szükségességét is. 4 VIGVÁRI András, Közpénzügyeink, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, 162.

3 A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI 35 Az adóalanyiság és az adókötelezettség szabályozási problémái Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. A szabályozás elsődlegesen a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosultat nevesíti az adó alanyaként, mely jogok tekintetében a törvény tételes felsorolást ad, nevesíti a kezelői jogot, a vagyonkezelői jogot, a tartós földhasználatot, a haszonélvezet, a használat jogát ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználatot és a lakásbérletet. A bérleti jogot az ingatlan-nyilvántartási törvény nem nevesíti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok között, a Hatv. szerint azonban az építményadó alanya kizárólag az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy lehet, így a Legfelsőbb Bíróság a bérleti jog tekintetében kimondta, hogy az nem vagyoni értékű jog, tehát a bérlő nem lehet a helyi adó alanya. 5 A Legfelsőbb Bíróság döntésében abban is állást foglalt 6, hogy az irányadó pénzügyi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az adóhatóság az adóalanyiság megállapítása során figyelembe vegye a haszonélvezeti jog terjedelmét, vagyis hogy a vagyoni jog jogosultja ténylegesen gyakorolja-e a jogát. Álláspontja szerint, ha az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az építményadó alanya, mivel törvény nem a vagyoni értékű jog tényleges gyakorlásához, hanem a vagyoni értékű jog gyakorlására való jogosultsághoz fűz joghatást. Vagyoni értékű jog jogosított hiányában az ingatlan tulajdonosa az adóalany, a Hatv. az értelmező rendelkezések között 7 adja meg a tulajdonos fogalmát, melynek első mondata szerint az ingatlan tulajdonosa fő szabály szerint az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Tehát adójogi szempontból az építményadó alanyiságnál az ingatlannyilvántartás szerinti év első napján fennálló állapotból kell kiindulni, így az adójogi jogviszonyok többségében egyértelműen megállapítható a fizetésre kötelezettek köre. 5 KGD BH Hatv pont

4 36 BOKROS ANDREA A definíció második mondata szerint, amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. A tulajdonos-fogalom második fordulata már nemcsak az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonost tekinti az építményadó alanyának, hanem azt is, aki tulajdonjog átruházására irányuló szerződést kötött, és ezt az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta (melynek tényét a földhivatal széljegyezte). A Hatv. tehát a potenciális tulajdonost is az építményadó alanyának tekinti. E szabályozás teljes összhangot mutat az ingatlan-nyilvántartási szabályozással. A Bírósági Határozatok évi 2. számában jelent meg a 18/2010. (XI. 8.) KK vélemény, mely rámutat arra, hogy az ingatlannyilvántartási (korábban telekkönyvi) jogunknak több mint százötven éve változatlan elve, hogy a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése konstitutív, valamint a bejegyzési kérelem benyújtásának (iktatásának) időpontjára visszaható (ex tunc) hatályú. Ez az elv érvényesült az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi 31. törvényerejű rendelet előírásaiban, és ezt tartalmazzák a hatályos ingatlan-nyilvántartási törvény előírásai is. 8 A bejegyzéshez fűződő joghatály beálltát (vagyis a bejegyzés ranghelyét és ezzel az egyes bejegyzések rangsorát is) tehát nem a bejegyző határozat időpontja, hanem a bejegyzési kérelem iktatásának, vagyis a széljegyzésnek az időpontja határozza meg. A széljegy tehát nem csupán az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja, hanem annak időpontja lesz a tulajdonjog keletkezésének az időpontja is. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtási rendelete 9 a tulajdonjog fenntartással történő eladás esetén is az ex tunc hatályú szabályozás elvét követi, mivel a tulajdonjog megszerzésekor a vevő tulajdonjoga az eredeti feljegyzés rangsorában kerül bejegyzésre, figyelemmel arra, hogy a tulajdonjog fenntartása nem érinti az adásvételi szerződés érvényességét, az csak a tulajdonjog átszállását köti feltételekhez. A Legfelsőbb Bíróság döntéseiben 10 a tulajdonjog fenntartással történő eladás esetén úgy foglalt állást, hogy az építményadó fizetési kötelezettség független attól, hogy a teljes vételár kifizetésére, illetve az évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (továbbiakban: Inytv.) 3. (2) bekezdés, 7. (1) bekezdés, 44. (1) bekezdés és 48. (1) bekezdés 9 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 32. (3) bekezdés 10 KGD és EBH

5 A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI 37 eladó részéről a bejegyzési nyilatkozatra csak később kerül majd sor, a tulajdonjog átruházására irányuló szerződés széljegyzésével a szerző félnek, a potenciális tulajdonosnak építményadó kötelezettsége keletkezik. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény december 1-jével beiktatott 17. (3) bekezdése szerint tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye jegyezhető fel az ingatlan tulajdonjogának a futamidő végén minden további jognyilatkozat nélkül (ide nem értve a tulajdonjog bejegyzési engedélyt) történő átszállását eredményező pénzügyi lízingbe adás esetében is. Ebből következően, ha a zárt végű pénzügyi lízingszerződést nyújtanak be az ingatlanügyi hatósághoz, s e hatóság a lízingbe vevő tulajdonjog fenntartással történő szerzésének tényét az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzi, akkor a lízingbe vevő a Hatv. alkalmazásában tulajdonosnak tekintendő, így a széljegyre vételt követő év (első alkalommal 2011.) január 1-jétől az építményadó alanyának tekintendő. A lízingbevevő adóalanyisága (adójogviszonya) független attól, hogy a lízingbeadó a tulajdonjog bejegyzést lehetővé tevő nyilatkozatot csak a futamidő végén adja meg, s az ingatlanügyi hatóság csak ezt követően vezeti át a tulajdonszerzését az ingatlan-nyilvántartáson. Egyéb lízingszerződés például operatív lízingbe vevője azonban továbbra sem jegyezhető fel az ingatlan-nyilvántartásba, ezért e lízingszerződés lízingbe adója (tulajdonosi minőségére tekintettel) változatlanul adóalany marad, kivéve, ha magánjogi kontraktusban a lízingbe vevő javára ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető használati jogot alapít, s az arra vonatkozó kérelmet a tárgyévet megelőző évben az ingatlanügyi hatósághoz benyújtják. A tulajdonos definíció harmadik mondata szerint újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Ezen jogi norma azokra az esetekre tartalmaz szabályozást, amikor a polgári jogi tulajdonszerzés megelőzi az adótárgy létét, a tárgyi adókötelezettség fennállását. E tekintetben a tulajdonos-fogalom ezen mondata a tulajdon-átruházás esetének speciális a második mondat továbbfejlesztett szabálya. Figyelemmel arra, hogy az építményadó

6 38 BOKROS ANDREA tárgyi adó, így az adóalanyiság időben nem előzheti meg a tárgyi adókötelezettség keletkezését. 11 Az adóalanyiság szabályozása az újonnan létrehozott épületek esetében különösen az ingatlanforgalmazási célú lakásépítések esetén sérelmes az építő vállalkozók számára, amikor a használatba vételi engedély jogerőre emelkedéséig nem tudják értékesíteni a felépített ingatlant, így a lakás rendeltetésű ingatlanok esetében is melyre egyébként az önkormányzatok a magánszemélyek számára a legtöbb esetben adómentességet biztosítanak építményadó kötelezettség keletkezik. A Legfelsőbb Bíróság döntésében 12 hasonló tényállás mellett megállapította a tulajdonosként bejegyzett építő-vállalkozó adóalanyiságát és fizetési kötelezettségét és úgy foglalt állást, hogy építményadó alóli mentesség nem illeti meg, mert egy vállalkozás esetén eleve adottnak tekintendő, hogy a tulajdonában lévő épület, épületrész az üzleti célját szolgálja. A tulajdonos definíció negyedik mondata az egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) vonatkozó szabályait jelöli meg irányadónak. Így öröklés esetén, figyelemmel arra, hogy a Ptk.-ban ipso iure öröklés került szabályozásra, tehát a hagyaték a törvény erejénél fogva minden további jognyilatkozat nélkül átszáll az örökösre az örökhagyó halálakor, az ingatlan-tulajdont szerző örökös adójogviszonya a halál bekövetkeztével keletkezik, még akkor is, ha a tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba csak később kerül bejegyzésre. Ki kell emelni, hogy az év elejei ingatlan-nyilvántartási állapot mindenképp meghatározza az építményadó-alanyi státust. Nem változtat az adóalany személyén az a körülmény sem, ha a későbbiekben akár a felek megállapodása (szerződés felbontása, elállás a szerződéstől), akár a bíróság döntése nyomán olyan helyzet áll elő, hogy az adott évre az eredeti állapot helyreállítása eredményeként ismét a korábbi tulajdonost kell tulajdonosnak tekinteni. Az adóalanyiság mindig a tárgyév első napján érvényesen fennálló ingatlan-nyilvántartási állapothoz kötődik, ezen állapot későbbi érvénytelenítése, s annak eredményeként a tulajdoni viszonyok visszamenőleges átrendeződése az építményadó-alanyiság meghatározása tekintetében semmilyen relevanciával nem bír. Az építményadóban az adóalanyiság, illetve az adókötelezettség kérdését a Hatv. egyértelműen és teljes körűen szabályozza, nem tartalmaz 11 Dr. KOVÁCS Attila, Önkormányzati kezelésű adók napi gyakorlatát segítő támpontok adózók és adóhatóságok számára, Adó Szaklap, 2009/12. sz Kfv.V /2010/5. számú ítélet

7 A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI 39 rendelkezést arra, hogy az adóalanyiságban változást generálna az, ha az adott időpontban statikus ingatlan-nyilvántartási állapot a későbbiekben visszamenőleges hatállyal változna, tehát az utólagos állapot-visszaállítás legfeljebb a felek egymás közti elszámolási viszonyát érintheti. Ha egy közjogi jogviszonyt törvény egyértelműen meghatároz, attól eltérést kifejezetten nem engedve, akkor nincs jelentősége annak, hogy a magánjogi jogviszony miként alakul. 13 Az ún. tárgyi adó kötelezettség a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre terjed ki. Az adókötelezettség az építmény minden helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül. Az adókötelezettség az építmény használatbavételi, illetőleg fennmaradási engedélyének jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik, és az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben az építmény megszűnése az év első felében következik be, az a második félévre megszünteti az adókötelezettséget. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. A használat szünetelése az adókötelezettség fennállását nem befolyásolja. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. A Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, 14 hogy az építmények akkor is a vállalkozás célját szolgálják, ha azt a vállalkozó műszaki vagy egyéb okból nem tudja hasznosítani. Az építményadó alapjának megállapítása során a Legfelsőbb Bíróság 15 álláspontja szerint a Hatv. értelmező rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak, ugyanis az adójogi jogviszonyra nézve ezek határozzák meg az építmény, épület és a hasznos alapterület fogalmát, tehát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIIII. törvény (Étv.) rendelkezései nem vehetők figyelembe. Épületnek minősül az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja. E törvényhely szerint nem csupán akkor lehet építményadó alapjának tekinteni az önálló építményösszességet, ha az megfelel az építésügyi 13 Dr. KOVÁCS Attila, Az önkormányzati adóigazgatás napi gyakorlatát segítő támpontok, Adó Szaklap, 2010/11. szám KGD Kfv.I /2006/14. számú ítélet

8 40 BOKROS ANDREA jogszabályok szerinti használatbavételi engedély kiadása szerinti feltételének és nem előírás az sem, hogy az adóalany az érintett épületeket használja. Az a körülmény, hogy az adott épületekre nem adtak ki használatbavételi engedélyt, nem keverhető össze a használhatóság feltételeivel, mivel ezen utóbbiak objektív feltételek, s nem függenek össze a hatósági engedéllyel. A Hatv. szabályozásából következően az adókötelezettség megszűnését csak a korábban adókötelessé vált adótárgy lebontása vagy megsemmisülése eredményezheti, ami azt jelenti, hogy a műszaki szempontból nem tökéletes állapotú építmény adóköteles. Kizárólag azok az épületek nem minősíthetők adókötelesnek, amelyek műszaki állapotuknál fogva már a környező külső tértől való elhatárolást sem biztosítják, mivel ez jelenti a használat feltételeinek hiányát is. A használat megszüntetése vagy szüneteltetése az adókötelezettség alól nem mentesít. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ítéletében 16 még abban a kérdésben is állást foglalt, hogy az adóalapot nem az ingatlannyilvántartásban foglalt térmérték szerint kell megállapítani, mely körülmény nem változtat az ingatlan-nyilvántartás közhitelűségén. A megyei bíróság szakkérdésnek tekintette annak meghatározását, hogy az egyes épületek műszaki állapotuknál fogva megfelelnek-e a Hatv. épületépítmény fogalmának, illetőleg milyen mértékű az adóköteles alapterület. Ha a tetőszerkezet, a födém vagy az oldalfal azért hiányzik, mert az épületet felújítják (éven túli felújítás esetén is) az épület adótárgy jellege változatlan, az adókötelezettség fennáll. 17 Az Alkotmánybíróság önkormányzati adórendelet utólagos normakontrollja során kimondta, 18 hogy az adó alanya, az adó tárgya tekintetében nincs lehetőség a Hatv. szabályozásától való eltérésre. Az építményadó megfizetésére kötelezettek körét nem lehet a Hatv-vel ellentétesen szabályozni, tehát jogtechnikailag adórendeleti mentesség, kedvezmény beiktatásával biztosítható az adófizetésre kötelezettek körének szűkítése. Az adóalap és az adómérték meghatározásának problémái Az adó alapjának meghatározása az önkormányzat döntése alapján vagy az építmény m 2 -ben megállapított ún. hasznos alapterülete, vagy az K /2004/44.számú ítélet 17 Dr. KOVÁCS Attila, Az önkormányzati adóigazgatás néhány aktuális kérdése, Adó Szaklap, 2005/11. sz /2000. (XII. 18.) AB határozat

9 A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI 41 építmény korrigált forgalmi értéke, ami az illetékekről szóló törvény alkalmazásával megállapított forgalmi érték nevezetesen az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén árként általában elérhető 50%-ának felel meg. Mindkét adómegállapítási mód rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, ezek együttes mérlegelésével döntheti el az önkormányzat azt, hogy melyik lehetőségek választja. A tételes összegben történő adómegállapítás egyszerűbb, a hagyományoknak jobban megfelelő, ugyanakkor az ingatlan valós értékének követésére és az értékarányos adóztatására korlátozott lehetőséget kínál. A forgalmi érték figyelembevételével történő adóztatás körültekintőbb szakmai előkészítést és rendszeres karbantartást igényel, de a piaci követelményeknek megfelelő, s egyben időtálló adóztatási módszert jelent január 1-jei hatálybalépéssel a Hatv. újraszabályozza többek között a kiegészítő helyiség és a hasznos alapterület 19 fogalmát. Kiegészítő helyiségként a lakáshoz tartozó pincét és padlást nevesíti, új fogalomként határozza meg a törvény a lakáshoz tartozó melléképület, melléképületrész fogalmát, mely lényegében a lakáshoz tartozó tárolóépületeket, tároló-helyiségeket foglalja magában, ha azok nem képezik a lakás részét és huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgálnak. A kiegészítő helyiség és a lakáshoz kapcsolódó melléképület, melléképületrész területét nem kell a hasznos alapterületbe számítani, azaz ezen terület után nem kell építményadót fizetni, ugyanakkor rögzítésre került az is, hogy nem tekinthető kiegészítő helyiségnek vagy melléképületnek, melléképületrésznek a gépjárműtároló. A Hatv. meghatározza az építményadó felső határát, mely a négyzetméterben történő, tételes adómegállapítás esetén a évben Ft/m 2, azonban a Hatv. 6. c) pontjának január 1-jén életbe lépett módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzat ettől a felső mértéktől az infláció követésével eltérjen, tehát a tételes módon meghatározott építményadónak a törvényben meghatározott felső határa 19 Hatv pont: A teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi számon lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni.

10 42 BOKROS ANDREA jelenleg nem azonos az adómaximummal, mely a évben 1.580,- Ft/m 2. A korrigált forgalmi érték szerinti adóalap megállapításnál pedig a korrigált forgalmi érték 3,6 %-a az adó évi mértékének felső határa. A törvény tehát település kategóriáktól függetlenül tartalmaz egy egységes felső határérték megjelölést és az önkormányzatok joga, s egyben felelőssége, hogy saját településének sajátosságaira, valamint az adóalanyok (magánszemélyek, gazdálkodók) teherviselő képességére figyelemmel szabályozza az adó mértékét, a kedvezményekkel és mentességekkel együtt. Az adó alapjával és mértékével összefüggésben jelentős számú Alkotmánybírósági döntés született. Egyik települési önkormányzat az építményadó mértékét nem egységesen, hanem övezeti besorolás alapján eltérő adómértékkel szabályozta, az Alkotmánybíróság a helyi rendelettel összefüggésben arra a következtetésre jutott 20, hogy az indítványozók által sérelmezett övezeti besorolási-szabály az Alkotmány 70/A. (1) bekezdésével 21 nem áll ellentétben. Az ingatlanok értékét befolyásolja, hogy azok az ország mely részén találhatóak, továbbá az országon belüli elhelyezkedésen túl befolyásolja az ingatlannak az adott településen belüli helye is. Minden településnek van frekventált és kevésbé frekventált területe, amelyen az ingatlanok értéke akár azonos terv alapján készült építmények forgalmi értéke is különbözik a fekvés szerinti hely függvényében. Az arányos közteherviselés elve érvényesítésének egyik megnyilvánulási formája lehet a frekventált és kevésbé frekventált területek szerinti eltérő mértékű adómegállapítás. Az építményadó mértékének megállapításánál, ahol az építmény alapterülete az adóalap, ott (a Hatv. 6. c) pontjában meghatározott) helyi sajátosságok szerinti adómegállapítási jog érvényesítésével az önkormányzat két vagy több övezetre oszthatja a települést az adótárgyak településen belüli fekvési helye szerint. Az Alkotmánybíróság korábbi eljárásában sem találta alkotmányellenesnek az olyan önkormányzati rendeleti szabályozást, ahol a településen fizetendő építményadó mértékét az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott övezeti besorolások alapján differenciáltan állapította meg az önkormányzat /2007. (VII. 3.) AB határozat 21 Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni /B/2005. AB határozat

11 A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI 43 Az Alkotmánybíróság az ingatlanadó mértékét akkor minősítette alkotmányellenesnek, 23 amikor az önkormányzat az adó mértékét a Hatv.- ben meghatározott törvényi adómaximumban határozta meg, mivel ebben az esetben az önkormányzat az adó mértékének a törvényi adómaximumban való megállapításával ugyan formálisan eleget tesz a Hatv-ben foglalt tételes előírásnak, de mellőzte a Hatv. 6. c) pontja szerinti kötelező mérlegelési követelményeket, és ezzel megsértette az Alkotmányban szabályozott arányos közteherviselés követelményét is. Azokban az esetekben azonban, amelyekben az önkormányzat ugyan nem differenciált, de az adó mértékét nem az adómaximumban határozta meg, az Alkotmány sérelmét nem állapította meg. 24 Az Alkotmánybíróság több döntésében is kimondta, 25 hogy nem tekinthető alkotmányellenesnek az a szabályozás, amely valamely adó mértékét tételesen meghatározott összegben állapítja meg. Az Alkotmány ugyanis állampolgári kötelezettségként fogalmazza meg a közteherviselés elvét, és a közterhekhez való hozzájárulási kötelezettség megállapítása tekintetében egyedül azt az általános követelményt támasztja, hogy annak meg kell felelnie az állampolgárok jövedelmi és vagyoni viszonyainak. A közterhekhez való hozzájárulási kötelezettségnek közvetlen összefüggésben kell állnia, arányosnak kell lennie az állampolgár jövedelmi és vagyoni viszonyaival, helyzetével. Ebből az általános követelményből a jogalkotónak azonban nem származik kötelezettsége arra, hogy minden egyes adó megállapítása során az adó mértékét, az adó tárgyaként megállapított jövedelem vagy vagyon nagyságától, illetőleg értékétől függően, differenciáltan, azzal arányosan kell szabályoznia. Említést érdemel a Hatv évre tervezett módosítása, mely lehetővé tette volna azt is, hogy az adó alapja az építmény számított értéke legyen. A módosítás indoka egyrészt az volt, hogy a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás nem működik mindösszesen 4 település alkalmazta, másrészt ezzel lehetőség nyílik az igazságosabb, értékarányos ingatlan-adóztatásra azzal, hogy jogszabály rögzít egy olyan módszertant, mely az ingatlanok értékének adóztatási célú, tömeges, vitathatatlan, egyszerű, olcsó és áttekinthető meghatározására alkalmas. 26 Az Alkotmánybíróság azonban megsemmisítette a szabályozást /2001. (VI. 29.) AB határozat /B/2000. AB határozat, 441/B/2005. AB határozat 25 66/B/1992. AB határozat, 544/B/1998. AB határozat, 956/B/1998. AB határozat, 55/2008. (IV. 24.) AB határozat évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról indokolás /2008. (XII. 17.) AB határozat

12 44 BOKROS ANDREA A számított érték meghatározásának törvényi menete szerint az Országgyűlés törvényben meghatározza, hogy az ország egyes megyéiben és a fővárosi kerületekben legalább mennyit és legfeljebb mennyit érnek az ingatlanok, azaz megállapítja a számított érték alsó és felső forgalmi értékhatárait, az egyes ingatlanfajták minimális és maximális négyzetméterértékének rögzítésével. Ezek a törvényben rögzített forgalmi értékek szolgálnak a helyi önkormányzati rendelet alapjául, keretéül. Az önkormányzat jegyzője mint önkormányzati adóhatóság megkeresheti (de nem kötelessége) a vagyonszerzési illetékügyekben eljáró adóhatóságot, annak érdekében, hogy a települési átlagértékek meghatározásáról és az esetleges értékövezetek kialakításáról szóló rendeletet előkészítse. A megkeresett adóhatóság ingatlanfajtánként közli a megelőző 18 hónapban a településen visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső ügyletek tárgyát képező ingatlanok valamennyi általa ismert adatát. (Ha a településen bizonyos ingatlanfajtára nézve a megkeresés előtti 18 hónapban visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső ingatlanszerzés nem történt, akkor az adóhatóság a hasonló adottságú településen kialakult értékviszonyok alapján jellemző négyzetméterenkénti forgalmi értékadatot közöl.) Ha a jegyző nem kereste meg az adóhatóságot, akkor a saját nyilvántartása alapján készíti el a javaslatát a rendelethez. Az önkormányzat a törvényben meghatározott forgalmi értékhatárok keretei között ingatlanfajtánként a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértéket állapítja meg a helyben kialakult értékviszonyokra figyelemmel. Ha a település egyes részein jelentősen eltérő értékviszonyok alakultak ki, az önkormányzat értékövezeteket köteles kijelölni és ezekben a külön értékövezetekben állapítja meg ingatlanfajtánként a településrészi átlagértékeket. Az önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati adóhatóság az ingatlanra irányadó települési, településrészi átlagérték alkalmazásával adótárgyanként külön-külön kiszámítja az épület (épületrész) adóköteles hasznos alapterületére, illetve a telek adóköteles alapterületére vetített alapértéket. Az átlagértékből, mint alapértékből az úgynevezett korrekciós tényezők melyek törvényben rögzítettek hatására alakul ki az adótárgy végleges számított értéke. A folyamat lezárásaképpen az adóalany bevallása alapján az adóhatóság kivetéssel (adóhatósági határozattal) megállapítja a konkrét adófizetési kötelezettséget. Az Alkotmánybíróság a szabályozás áttekintése után azt állapította meg, hogy a szabályozás sérti az Alkotmány 2. (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét. Egyrészt azáltal, hogy az egyes ingatlantulajdonosok egyedi adókötelezettségének fennállását és az adókötelezettség konkrét alapját és mértékét a törvények felhatalmazása alapján olyan jogszabály

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ Az önkormányzatiság a demokratikus államok nélkülözhetetlen sajátossága. Egyetlen, a decentralizációnak és a szubszidiaritás elvének megfelelni kívánó hatalmi

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

A követő jog. Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR. I. A követő jog fogalma

A követő jog. Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR. I. A követő jog fogalma A követő jog Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR A I. A követő jog fogalma követő jog 1 azt jelenti, hogy meghatározott műalkotások szerzőjének joga van arra, hogy

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása A szerződési feltételek tisztességességének kritériumai, különös tekintettel a pénzügyi intézmények és a fogyasztók közötti megállapodásokra Bevezetés 1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben