7. Fizika tanterv-kiegészítés. 7.1 Szakközépiskola, évfolyam A 9. évfolyam Elektronika elektrotechnika szakmacsoport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. Fizika tanterv-kiegészítés. 7.1 Szakközépiskola, évfolyam A 9. évfolyam Elektronika elektrotechnika szakmacsoport"

Átírás

1 7. Fizika tanterv-kiegészítés Szakközépiskola, évfolyam A 9. évfolyam Elektronika elektrotechnika szakmacsoport Heti óraszám: 1 óra Célok és feladatok Helyes tanulási módszerek és az elemző készség kialakítása. Az eddig tanultak rendszerezése, felelevenítése, kibővítése. A természetben tapasztalható fizikai változások megfigyelése, ezekből sejtések megfogalmazása. A megfigyelések kísérleti elemzése, a lényeges és lényegtelen körülmények megkülönböztetése, ok - okozati kapcsolat felismerése, kísérleti hibák kiküszöbölése. A tapasztalatok önálló összefoglalása, mérési eredmények grafikus ábrázolása, kész grafikonok elemzése, egyszerű mérőeszközök használata. A kommunikációs készségek fejlesztése, a tételek, törvényszerűségek szabatos megfogalmazása, alkalmazása a mindennapi életben előforduló jelenségek magyarázatára. A modellalkotás igényének kialakítása. A természeti folyamatok visszafordíthatatlanságának ismerete. Környezetvédelmi nevelés. A környezetvédelmi szempontok figyelemmel kisérése. A fizika történetének időbeli ismerete, kiemelkedő fizikusok életének, munkásságának megismerése, kiemelt figyelmet fordítva a magyar tudósok munkájára. A vizuális kultúra megalapozása (kézikönyvek, lexikonok, számítógépes szoftverek alkalmazása). A számítógépes világháló nyújtotta ismeretek megkeresése, lehetőségek felhasználása. Tananyag Testek haladó mozgása Kinematika általános tudnivalók Követelmények (kb. 18 óra) A 7. és 8. osztályban tanultak felidézése, szintre hozás Ismerje az SI mértékegységeket

2 vektor és skalármennyiségek egyenes vonalú egyenletes mozgás változó mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás szabadesés körmozgás az egyenletes körmozgás kinematikája periódusidő, fordulatszám, kerületi sebesség, szögsebesség, a centripetális gyorsulás Dinamika tehetetlenség törvénye, inerciarendszer 213 tudja megkülönböztetni a vektor és a skalár mennyiségeket, tudja a vektorokat összetevőkre bontani ismerje a vektorműveleteket ismerje fel az egyenletes mozgást konkrét példákon, tudja a sebesség fogalmát, kiszámítását tudjon út-idő, sebesség-idő grafikonokat készíteni, elemezni Kísérlet Mikola csővel, ennek elemzése, megbeszélése. tudja megkülönböztetni az átlagsebességet és a pillanatnyi sebességet, grafikon készítés elemzés. ismerje a gyorsulás fogalmát Gyorsulás mérése lejtővel, elemzés értékelés. a sebesség-idő grafikonból tudja meghatározni az utat tudja a szabadesést jellemezni mérési eredményekből tudjon g-t számolni (ejtési kísérlet) ismerje az egyenletes körmozgás jellemzőit és azok mértékegységeit alkalmazza numerikus feladatokban a szögsebességgel, kerületi sebességgel, centripetális gyorsulással kapcsolatos összefüggéseket ismerje fel, hogy az irányváltoztatáshoz gyorsulás rendelhető (kb. 18 óra) Általános iskolai ismeretek felelevenítése rendszerezése Vonatkoztatási rendszer, inerciarendszer, fogalmának ismerete, gyorsuló vonatkoztatási rendszer

3 Tömeg és sűrűség fogalma a lendület, erő a lendület-megmaradás törvénye a dinamika alaptörvényei (Newton törvényei) erőfajták az egyenletes körmozgás dinamikája. a centripetális erő az általános tömegvonzás törvénye Kepler törvényei 214 Tömeg mérési lehetőségei, dinamikai tömegmérés, átlagsűrűség fogalma, jelentősége tudják dinamikailag értelmezni a tömeg, a lendület és az erő fogalmát, azok mértékegységeit, tudja az erőt mérni és ábrázolni alkalmazza a lendület-megmaradás törvényét ütközéses feladatokban, zárt rendszer fogalmának ismerete ismerje a tehetetlenség törvényét, a dinamika alapegyenletét, hatás-ellenhatás törvényét, erők összegzését ismerje fel az erő-ellenerő fogalmát példákon keresztül ismerje a tehetetlen tömeg, a nehézségi erő fogalmát súrlódási és közegellenállási erőt ismerje fel a súrlódás jelenségét gyakorlati példákban egyszerű esetben tudjon súrlódási tényezőt mérni. Rugóerő törvény ismerete, kísérleti igazolása, rugóállandó meghatározása ismerje fel, hogy a centripetális erő bármilyen feltételnek megfelelő kölcsönhatásból származhat értelmezze a centripetális erőt alkalmazza az általános tömegvonzás törvényét ismerje a gravitációs állandó fogalmát ismerje a Kepler törvényeket, a mesterséges égitestek mozgását,

4 215 Továbbhaladás feltételei - Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, a szerzett tapasztalatok elmondására. - Tudjon egyszerű grafikonokat készíteni, a kész grafikonokról következtetéseket levonni, az állandó és változó mennyiségeket megkülönböztetni. - Tudja helyesen használni a tanult legfontosabb fogalmakat. - Tudja a tanult összefüggéseket a feladatmegoldás során alkalmazni. - Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni. - Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre A 10. évfolyam Heti óraszám: 1,5 óra Célok és feladatok - A testi és lelki egészség a környezet fokozottabb védelmére való nevelés, baleset-megelőzés, - energiatakarékosság (elektromosságtannal, a káros sugárzásokkal és szennyeződésekkel kapcsolatban). - A vizuális kultúra fejlesztése (esztétikus kísérletek, ábrák függvények, számítógépes szoftverek). - A fizika kapcsolatának kiemelése a természettudomány más ágaival (kémia, biológia). - Az anyag szerkezete-részecskemodell. - A figyelem felkeltése a pályaorientációval kapcsolatos kérdések iránt. - A modern élet kommunikációs lehetőségeinek kihasználása az ismeretszerzés terén.

5 216 Neves európai és magyar tudósok szellemiségének ismerete Tananyag Követelmények A munka és energia a munkavégzés fogalma és mértékegysége munkavégzés fajtái az energia fogalma, energia fajták: helyzeti, mozgási és rugalmas energia energia-megmaradás törvény a munkatétel teljesítmény és hatásfok Forgó mozgás dinamikai vizsgálata a merev test egyensúlya, tömegközéppont Párhuzamos hatásvonalú erők Egyszerű gépek Egyensúly az emelőn és a lejtő (kb. 10 óra) tudja a munka fizikai fogalmát, kiszámítását a munka és az elmozdulás kapcsolatának ismerete energia növekedés és csökkenés munkavégzés közben Feszítési, emelési munka ismerje fel az energiafajtákat, alkalmazza a mechanikai energia-megmaradás törvényét ismerje az energia és munka kapcsolatát tudja, hogy a gyakorlatban a munkavégzés hasznossága nem független az időtől ismerje a teljesítmény és hatásfok fogalmát, kiszámítását a forgatónyomaték, az erő és az erőkar kiszámításának módja tudja a merev testre ható erők és forgatónyomatékok eredőjének meghatározását az egyensúly létesítéséhez szükséges erő kiszámítása ismerje fel az egyensúly feltételét erőpár ismerete az egyszerű gépek alkalmazásának felismerése a gyakorlatban

6 217 Hőtan (kb.25óra) általános iskolai ismeretek felelevenítése Szilárd testek hőtágulása hőtágulás kísérleti mérése lineáris, felületi és térfogati hőtágulás hőtágulást felhasználásával működő eszközök Folyadékok hőtágulása folyadékok és a szilárd testek hőtágulási tényezője közötti különbség a víz különös viselkedése hő hatására Gázok állapot változásai Állapot jelzők állapotváltozások, abszolút hőmérsékleti skála Boyle-Mariotte törvény, ismerje az állandó hőmérsékleten, nyomáson, Gay Lussac törvények térfogaton bekövetkező állapotváltozásokat, azok törvényszerűséget és tudja azokat számításos feladatokban alkalmazni ismerje fel az egyes folyamatokat és alkalmazni a tanult összefüggéseket feladatok alapján tudja elkészíteni és értelmezni az egyes állapotváltozásokhoz tartozó p-v diagrammokat Egyesített gáztörvény tudja kimondani és alkalmazni az egyesített gáztörvényt ideális gázok ismerje az ideális gáz modelljét részecskemodellje Hőelmélet I. főtétele Hőelmélet II. főtétele Halmazállapotváltozások A hő terjedése Elektrosztatika elektromos alapjelenségek tudja értelmezni a belső energia fogalmát, feladatokban és speciális állapotváltozásokban alkalmazni a hőelmélet első főtételét, adiabatikus állapotváltozás ismerje fel, hogy a természetben lejátszódó folyamatok irreverzibilisek tudja az egyes folyamatokat leírni, ismerje az olvadáshő, fagyáshő, párolgási hő, lecsapódási hő, forráskő jelentését, egyszerű számításos feladatokban alkalmazni a tanult összefüggéseket hővezetés, hőáramlás, hősugárzás értelmezése (kb.20 óra) ismerje az elektromos állapot létrehozásának különböző módjait

7 218 tudja az elektromos állapot anyagszerkezeti magyarázatát ismerje az elektromos töltés fogalmát az elektromos tér ismerje és alkalmazza Coulomb törvényét ismerje a térerősség, feszültség fogalmát az erőtér kvalitatív jellemzése, erővonalak vezetők elektromos térben egyenáram az egyenáram fogalma, jellemzése Ohm törvénye vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás elektromos energia és az elektromos áram munkájának és a teljesítmény fogyasztók teljesítményének ismerete Rezgések és hullámok (kb. 16 óra) Továbbhaladás feltételei: - Tudja besorolnia konkrét jelenségeket, tanult törvényszerűségeket a a fizika főbb területei alá (mechanika, elektromágnesség, termodinamika,). - Tudja, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség és áttekinthetőség indokolja, hogy a fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek. - Tudjon különbséget tenni hipotézis és kísérletileg bizonyított állítások között. Tudja eldönteni, hogy egy adott kísérletből egy adott következtetés levonható-e. - Legyenek tisztában azzal, hogy a fizikai elméletek sohasem lehetnek lezártak és véglegesek, az újabb felfedezések alapján állandóan módosulnak. - Tudja a különböző jelenségek felfedezését, vizsgálatát a törvények megfogalmazását időben elhelyezni A évfolyam A 11. évfolyam elején dönt a tanuló az fizika érettségi vizsga formájáról, azaz hogy középszinten (a hagyományos érettséginek felel meg), vagy emeltszinten ( felvételi vizsgának megfelelő) szeretne érettségizni.

8 219 Középszintű érettségi vizsga célja Annak a megállapítása, hogy a tanuló - rendelkezik-e a köznapi műveltség részét képező fizikai ismeretekkel - képes-e ismereteit összekapcsolni a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével - ismeri-e a természettudományos gondolkodás, a természettudományok művelése során egyetemessé fejlődött megismerési módszerek alapvető sajátosságait - képes-e egyszerűen lefolytatható fizikai kísérleteket elvégezni, valamint a kísérleti tapasztalatokat értékelni, grafikont elemezni - rendelkezik-e a mértékekkel, mértékrendszerekkel, mennyiségekkel összefüggő gyakorlatias belső látásmóddal és arányérzékkel - képes-e a tananyag által közvetített művelődési anyag alapvető fontosságú tényeit és az ezekből következő alaptörvényeket, összefüggéseket szabatosan kifejteni - Fizika szakközépiskola évfolyam - megérti-e a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegét - ismeri-e a fizikatörténet legfontosabb eseményeit és személyiségeit, a tananyag által közvetített legjelentősebb kultúrtörténeti vonatkozásokat 11. évfolyam Heti óraszám: középszinten:2 óra Tananyag Mágneses mező Lorentz-erő mozgási indukció Követelmények középszintű érettségi esetén (kb. 22 óra) a mágnese tér jellemzése, mágneses indukciós vektor, erővonalak ismerete áramok mágneses tere (egyenes vezető, tekercs) tudja meghatározni az árammal átjárt vezetők mágneses térben való viselkedését, a vezetők kölcsönhatását ismerje mágneses térben a mozgó töltésekre ható erő fogalmát ismerje mozgási indukció, az indukált feszültség fogalmát, a jelenség kialakulásának magyarázatát

9 váltakozó áram nyugalmi indukció Rezgések és hullámok a rezgést jellemző mennyiségek: rezgésidő, frekvencia, kitérés, amplitúdó a harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása a fonalinga mozgása a fonalinga lengésidejének meghatározása kényszerrezgés, rezonancia Mechanikai hullámok a hullám jellemzői a hullámmozgás fajtái: tranzverzális és longitudinális a hullám viselkedése új közeg határán: visszaverődés, törés 220 ismerje a váltakozó feszültség kísérleti előállítását, a váltóáram fogalmát és jellemzését. nyugalmi indukció, önindukció ismerte ismerje a transzformátor működésének alapelvét, gyakorlati alkalmazását (kb. 26 óra) a rezgőmozgás kísérleti vizsgálata, kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő grafikon ábrázolása ismerje a rezgésidő, frekvencia, amplitúdó, kitérés fogalmát tudja, hagy a harmonikus rugó az erőtörvényből következően rezgőmozgás kialakulását hozhatja létre legyen képes az ingamozgás leírására, jellemzésére a fonalinga kísérleti vizsgálata, a lengésidő mérése ismerje fel hogy a lengésidő csak az inga hosszától és a földrajzi helytől függ tudja leírni a rezonancia jelenségét ismerje fel a rezonancia gyakorlati alkalmazását hullámmozgás, mint a rezgésállapot terjedése ismerje a hullám terjedésének jellemzőit: terjedési sebesség, hullámhossz ismerje fel a longitudinális és a transzverzális hullámokat és legyen képes a megkülönböztetésükre tudja a visszaverődés és a törés törvényszerűségeit felismerni

10 a hullámok interferenciája, hullámelhajlás állóhullám a hang mint hullám Elektromágneses hullámok, optika Az elektromágneses hullámok az elektromágneses hullám és jellemzői fény terjedése, fényforrások terjedési sebesség fényvisszaverődés és fénytörés teljes visszaverődés tükrök képalkotása: síktükör, gömbtükrök lencsék képalkotása 221 ismerje az interferencia és elhajlás jelenségét ismerje az állóhullám kialakulásának feltételeit a hullámmozgásra megismert jellemzőket tudja alkalmazni a hangra ismerje a hang jellemzőit és terjedését ismerje a hangmagasság, hangerősség fogalmát a hallás védelme, védekezés a zajártalom ellen (kb. 26 óra) ismerje az elektromágneses hullám fogalma, gyakorlati alkalmazásait (rádió, televízió, mikrohullámú sütő) ismerje az infravörös sugárzás és az ultraibolya sugárzás hatásait, üvegházhatást és az ózonpajzs szerepét tudja, hogy a tárgyakat azért látjuk mert a róluk kibocsátott vagy visszavert fény a szemünkbe jut és ott látásérzetet kelt ismerje a fény terjedését homogén közegben. tudja a fény vákuumbeli terjedési sebességét ismerje a közeghatáron bekövetkező jelenségeket. ismerje a fényvisszaverődés törvényét és a fénytörésjelenségét a fény terjedési sebessége különböző közegekben, törésmutató és a Snellius- Descartes törvény tudja értelmezni a teljes visszaverődést a természetben és a technikában (délibáb, optikai kábel) ismerje a geometriai, optikai középpont és a fókusz, valamint a valódi és a látszólagos kép fogalmát tudja a fénysugár útját megrajzolni különböző optikai eszközök esetén.

11 fénytörés prizmán, színek optikai eszközök hullámoptika: interferencia, elhajlás 222 ismerje a fehér fény összetevőit, a színkeverést. ismerje a lencsék és tükrök gyakorlati alkalmazását (szemüveg, fényképezőgép, mikroszkóp, távcső), az emberi szem és a látás mechanizmusát, ismerje a szem védelmével kapcsolatos tudnivalókat tudja felismerni a fényinterferencia és elhajlás jelenségét 12. évfolyam Heti óraszám: középszinten: 2 óra Tananyag Követelmények középszintű érettségi esetén Modern fizika (kb 6 óra) Bevezetés Relativitás elmélet Tömeg energia ekvivalencia Fényelektromos jelenség Fényelektromos jelenség ismerete, foton Jelenség felhasználási lehetőségei Einstein-féle fényelektromos egyenlet ismerete, felhasználása Foton részecske tulajdonsága Elektron hullámtermészete Atomfizika, magfizika: az anyag szerkezete az atom felépítése a fényelektromos jelenség a fény és az elektron részecske- és hullámtermészete az atommag szerkezete a természetes és mesterséges radioaktivitás Foton tömege, lendülete Fény kettős természete De Brogglie hipotézis Hullámtermészet kísérleti igazolása (kb. 15 óra) tudja a fizikából és a kémiából tanultak rendszerezését ismerje az anyag felépítését, az atomok alkotórészeit (elektron, proton, neutron) ismerje a fényelektromos jelenséget, fotocella, napelem gyakorlati alkalmazását értelmezze a fény és az elektron kettőstermészetét ismerje az atommag felépítését, értelmezze a rendszám és a tömegszám fogalmát tudja a felezési idő jelentését és az alfa-, béta-, gamma-sugárzást jellemezni

12 223 sugárvédelem rendelkezzen a sugárvédelemmel kapcsolatos alapismeretekkel maghasadás tudja, hogy a magenergia sokszorosa a kémiai energiának. ismerje a maghasadást és a magfúzió jelenségét atomreaktor, atombomba tudjon reális véleményt alkotni az atomenergia felhasználásának lehetőségeiről, szükségességéről és kockázatáról (atomerőmű, atombomba). magfúzió, napenergia tudja, hogy a napenergia fúzióból származik csillagok Ismerjék a csillagok születésének, fejlődésének és pusztulásának folyamatát univerzum keletkezése, ismerjék az Univerzum kialakulásának tágulása elméleteit ismerjék fel az emberiség szerepét Pontszerű testen (kb. 5 óra) kinematikája: egyenes vonalú mozgások Szabadesés hajítások Ismerje és alkalmazza a vonatkoztatási rendszer, út, idő, elmozdulás fogalmait ismerje az egyenes vonalú egyenletes és az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás jellemzőit tudja megkülönböztetni a pillanatnyi és átlagsebességet tudjon numerikus feladatokat megoldani a sebesség, gyorsulás, fogalmának felhasználásával, és legyen képes az idő függvényében egyes fizikai mennyiségeket ábrázolni ismerje a szabadesés fogalmát, mint egyenletesen változó mozgást ismerje a vízszintes és, függőleges hajítás jelenségét alkalmazza numerikus feladatokban a függőleges hajításokkal kapcsolatos összefüggéseket

13 egyenletes körmozgás harmonikus rezgőmozgás Matematikai inga rezonancia Mechanikai hullámok Vonal menti hullámok Felületi hullámok Térbeli hullámok Dinamikai problémák a testek tehetetlensége 224 ismerje a periódusidő, fordulatszám, szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális gyorsulás fogalmát és tudja alkalmazni feladatokban. ismerje a harmonikus rezgőmozgás kinematikai jellemzőit ismerje a matematikai ingát, tuja meghatározni a lengés idejét tudjon egyszerűbb grafikonokat ábrázolni és numerikus feladatokat megoldani a harmonikus rezgőmozgás körében. Ismerje a rezonancia jelenség fogalmát tudja a frekvencia, hullámhossz, hullámforrás, terjedési sebesség fogalmát és alkalmazza egyszerűbb feladatokban ismerje a hullámok rugalmas pontsoron való terjedését tudjon különbséget tenni a longitudinális és transzverzális hullám között ismerje a visszaverődés, törés törvényét ismerje az interferencia és a koherens hullámok fogalmát, az állóhullám kvantitatív tárgyalását ismerje a felületi hullámokat, törés, interferencia, elhajlás jelenségét tudja a Huygens-Fressnel elvvel magyarázni a visszaverődést, törést, elhajlást tudja, hogy a hang mechanikai hullám ismerje a hangforrás, hangszín, hangmagasság, hangerősség fogalmát tudja a hangszereken kialakuló állóhullámokat egy-két hangszer működésének fizikai alapjait ismerje ismerje az ultrahang és infrahang gyakorlati alkalmazását (kb. 5 óra) Newton törvényei

14 az impulzus (lendület) a lendületváltozás sebessége az erő 225 a testek tehetetlenségéről, a lendület, az erő, a súly, az inercia-rendszer fogalmáról tanultak elmélyítése ismerje a felsorolt fogalmakat és gyakorlati alkalmazásokat tudja az erő mérését tudja az egyenes vonalú egyenletes, egyenletesen változó mozgás, a lendület-megmaradás törvénye a dinamika alaptörvényei a függőleges hajítás dinamikai feltételét, és az egyenletes körmozgás, a harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltételét ismerje a felsorolt törvényszerűségeket és tudja egyszerűbb feladatokban alkalmazni súly Bolygók mozgása Szabadmozgós, szabaderő kényszermozgás, kényszererő a munka, teljesítmény tudja a súly és súlytalanság fogalmát ismerje a Kepler törvényeit, a bolygók mozgását ismerje az általános tömegvonzás törvényét, alkalmazza néhány egyszerű probléma megoldásában ismerje a mesterséges égitestek mozgását tudja, hogy az erőtörvénnyel jellemezhető kölcsönhatások, szabaderők, a kényszerfeltételek megvalósulását leíró kölcsönhatások, kényszererők ismerje a szabaderők és a kényszererők alkalmazását ismerje, hogy a lejtő, a nyújthatatlan fonál és a támasz kényszerfeltétel tudja a pontszerű test egyensúlyi feltételét tudja, hogy az egyenletes körmozgás kényszermozgás ismerje a munka és a teljesítmény, hatásfok fogalmát és tudja egyszerűbb feladatokban alkalmazni tudja a mozgási energia fogalmát és a munkatételt

15 a mechanikai energia Pontrendszer mechanikája a pontrendszer pontrendszerekre vonatkozó lendülettétel és mozgási energia megmaradási tétele rugalmatlan és rugalmas ütközés Kiterjedt testek mechanikája merev test mozgása merev test rögzített tengely körüli forgása a merev test egyensúlya Egyszerű gépek Optika Geometriai optika Visszaverődés és törés törvénye 226 tudja az emelési munka, a helyzeti energia fogalmát ismerje a lineárisan változó erők munkáját ismerje a rugalmas energia alkalmazási lehetőségei ismerje a mechanikai energia megmaradásának törvényét (kb. 3 óra) tudja a külső és belső erő, zárt rendszer fogalmát tudja a lendülettételt és a mozgási energia megmaradásának tételét egyszerűbb problémák megoldására alkalmazni ismerje a testek rugalmatlan és rugalmas ütközését, tudjon egyszerűbb feladatokat megoldani (kb. 3 óra) tudja a merev testre ható erők összegzését tudja tömegközéppont helyének meghatározását ismerje forgatónyomatéka tehetetlenségi nyomaték fogalmát tudja az egyensúly általános feltételét és egyszerűbb feladatok megoldását ismerje az egyensúlyi helyzeteket, a stabilitás fogalmát ismerje az egyszerű gépek működési elvét (kb. 4 óra) ismerje a fényforrásokat, fénynyaláb, fénysugár, fény terjedési sebesség fogalmát ismerje az árnyékjelenségeket tudja alkalmazni a visszaverődés és törés törvényét

16 Prizma Fizikai optika a fény mint hullám interferencia elhajlás polarizáció a spektrum színei színkeverés optikai leképezések Optikai eszközök Hőtani problémák hőmérséklet mérése hőmérsékleti skálák hőtágulás szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulása folyadékok hőtágulása Ideális gáz gáztörvények 227 ismerje a teljes visszaverődés jelenségét és alkalmazását tudjon fehér fényt színeire bontani prizmával ismerje a fény hullámtermészetének bizonyítékait ismerjen a fényinterferencia, fogalmát, létrehozását ismerje az elhajlás jelenségét tudja, hogy a fény transzverzális hullám és ennek bizonyítéka a polarizáció tudja, hogy a fehérfény összetett ismerje a színkeverés fajtáit és alkalmazásait síktükrök, gömbtükrök lencsék képalkotása, leképezési törvény ismerete, alkalmazása a dioptria fogalma és alkalmazása optikai eszközök: nagyító, mikroszkóp, távcső, szem, szemüveg, fényképezőgép működésének alapelvei (kb. 5 óra) ismerje a Celsinus, Réaumur és Fahrenheit féle hőmérőt tudja alkalmazni a Kelvin-skálát emlékezetből, illetve a képlettár alkalmazásával ismerje a szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulásának összefüggéseit tudja alkalmazni a folyadékok hőtágulására vonatkozó összefüggést ismerje a hőtágulási jelenségek gyakorlati jelentőségét emlékezetből, illetve képlettár segítségével tudja alkalmazni numerikus feladatok megoldásában a Gay-Lussac I. és II. törvényt, a Boyle-Mariotte törvényt

17 gázok állapotjelzői az ideális gáz kvázisztatikus állapotváltozásai a termikus és mechanikai kölcsönhatások hőkapacitás, fajhő, mólhő a termodinamika első főtétele a termodinamika második főtétele halmazállapot változások szilárd-folyékony átalakulások folyadék-légnemű átalakulások 228 tudja elkészíteni és értelmezni az állapotváltozásokat leíró nyomás-térfogat grafikonokat ismerje és tudja alkalmazni az egyesített gáztörvény egyszerűbb feladatokban ismerje és tudja alkalmazni az ideális gázok állapot egyenletét, az egyetemes gázállandót, ismerje az Avogadro törvényt és az anyag mennyiség fogalmát ismerje a termikus kölcsönhatást és a hőmennyiséget, a mechanikai kölcsönhatást és a térfogati munkát tudja a gázokkal lezajló nyílt folyamatokat: izoterm, izokor, izobar és adiabatikus állapotváltozásokat ismerje a hőközlés, hőmozgás fogalmát tudja, hogy a gázoknak kétféle kőkapacitása és fajhője létezik (állandó nyomáson és állandó tétfogaton vett fajhő ismerje a termodinamika első főtételét és annak jelentőségét ismerje a reverzibilis és irreverzibilis folyamatok fogalmát, a természetben önként lejátszódó folyamatok irányát tudja az olvadás, fagyás feltételét, az olvadáshő, fajlagos olvadáshő fogalmát tudja a párolgás, lecsapódás feltételeit ismerje a párolgás és forrás közötti különbséget. Ismerje a folyamatok energetikai vizsgálatát tudjon a gyakorlati életben előforduló numerikus feladatolyat megoldani

18 Elektromosság és mágnesesség elektrosztatika elektrosztatikai mező vezetők, szigetelők Kapacitás, kondenzátorok az elektromos egyenáram Ohm törvénye Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás ellenállások kapcsolása (kb. 6 óra) 229 ismerje a töltésmegmaradás törvényét tudja alkalmazni a Coulomb- törvényt ismerje a térerősség, erővonalak, a feszültség fogalmát tudja csoportosítani az anyagokat vezetési tulajdonságuk alapján (vezetők, szigetelők, félvezetők) ismerje a kapacitás fogalmát és a kondenzátorok szerepét az áramkörben ismerje az áramkör részeit tudjon áramerősséget és feszültséget mérni, ismerje a mérőműszereket tudja alkalmazni az Ohm törvényt teljes áramkörre ismerje az ellenállás és fajlagos ellenállás fogalmát, kiszámítását egyszerűbb feladatokban ismerje az ellenállások soros és párhuzamos kapcsolását ismerje az egyenáramú munka és teljesítmény kiszámításának módját az egyenáram munkája és teljesítménye galvánelem, akkumulátor ismerje a galvánelem és akkumulátor működési elvét ismerje és tartsa be az érintésvédelmi szabályokat Magnetosztatika egyenáram mágneses mezője mágneses mező ismerje az állandó mágnes által létrehozott mágneses teret és a Föld mágnesességét, az iránytű működését tudja, hogy az árammal átjárt vezető körül mágneses tér keletkezik. ismerje a mágneses indukció és fluxus meghatározásának módjait és mértékegységeit tudja a Lorentz-erő kiszámítási módját és irányának meghatározását

19 mozgó töltésre ható erő az elektromágneses indukció a váltakozó áram a változó áram munkája és teljesítménye elektromos energia elektromágneses hullámok Elektromos vezetési jelenségek elektron fajlagos töltése és töltése folyadékok elektromos vezetése 230 tudja alkalmazni a nyugalmi és a mozgási indukciót. Ismerje Lenz törvényét ismerje a kölcsönös és az önindukció jelenségét tudja jellemezni a váltakozó áramot ismerje a pillanatnyi és az effektív feszültséget és áramerősséget tudja kiszámítani a váltakozó áram munkáját és effektív teljesítményét ohmikus fogyasztó esetében ismerje az elektromos energia gyakorlati alkalmazásait ismerje a váltakozó áramú generátor és motor, a transzformátor, fontosabb háztartási fogyasztók működési elvét tudja, hogy a váltakozó áramú áramkör speciális esete a rezgőkör ismerje a távközlésben használt antenna működési elvét tudja az elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságait (terjedési sebesség, hullámhossz, frekvencia) ismerje az elektromágneses hullámok spektrumának egyes jellegzetes tartományait, biológiai hatásait ismerje az elektromágneses hullámok felhasználásával működő legfontosabb technikai eszközöket, rendszereket (kb.5 óra) ismerje a Millikan-kísérletet és annak eredményét tudja az elektron fajlagos töltését tudja, hogy az elektron töltése elemi egység ismerje Faraday törvényeit és az elektrolízis gyakorlati alkalmazásait

20 áramvezetés gázokban és vákuumban katódsugárzás és röntgensugárzás a fotoeffektus a foton és energiája az elektron atommodellek színképek az elektronburok szerkezete az anyagok vezetési tulajdonságai Magfizika, csillagászat az atommag felépítése a kötési energia magátalakítások természetes és mesterséges radioaktivitás 231 ismerje a kisülések fajtáit (szikrakisülés, ívkisülés, ködfény) és gyakorlati alkalmazásait ismerje a katódsugárzás és röntgensugárzás keletkezését, tulajdonságait értelmezze a fényelektromos jelenséget tudja, hogy a fény energiája kvantumos és a frekvenciától függ ismerje a Planck állandót mélyítse el a fény kettős természetére vonatkozó ismereteit tudja, hogy az elektron mozgásához hullámhossz rendelhető ismerje a Thomson, Rutherford-féle, Bohr-féle és a kvantummechanikai atommodellek legfontosabb tulajdonságait tudja, hogy a vonalas színkép jellemző a kibocsátó anyagra ismerje a hidrogén vonalas színképét tudja magyarázni a vezetők, szigetelők, félvezetők működését és alkalmazását (kb. 4 óra) ismerje a Rutherford szórási kísérletét tudja az atommag szerkezetét (proton, neutron) tudja, hogy a látszólagos tömeghiány a mag kötési energiájára jellemző ismerje az atommagban bekövetkező változásokat ismerje a természetes rádióaktivitást, az alfa, a béta és a gamma sugárzást, felezési időt atomenergia ismerje az atomenergia felszabadításának lehetséges módozatait, maghasadást, láncreakciót atomreaktor, atombomba ismerje az atomenergia felhasználását, a reaktorok fajtáit és működési elvét, az atombombát

21 a nap energiatermelése a csillagászat elemei Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek személyiségek Természet és környezetvédelem az érettségire való felkészítésre tematikus ismétlés, próba-érettségi dolgozat íratása 232 legyen tisztában az egészség és környezetvédelem követelményeivel ismerje a Nap és csillagok energiatermelését, a hidrogénbombát ismerje a csillagok születésének, fejlődésének, pusztulásának jelenségeit ismerje a kvazárok, pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak, galaktika fogalmait ismerje az Univerzum történetét, Hubbletörvényt, ősrobbanás elméletét ismerje meg a világűr kutatásának módszereit Arkihimédész, Galilei, Newton, Kopernikusz, Kepler, Joule, Faraday, Ohm, Ampere, Volta, Jedlik Ányos, Eötvös Lóránd, Einstein, Hertz, Marmell, Planck, Rutherford, Bohr, Heisenberg, Fermi, Szilárd Leó, Teller Ede, Gábor Dénes munkásságaikat és legfontosabb eredményeiket a megfelelő anyagrészhez kapcsolódóan Ismerje és érezze szükségesnek környezetünk védelmét az egyes anyagrészeknél (Kb. 9 óra)

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai Fizika Mechanika Témakörök Tartalmak Mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés Az egyenletes körmozgás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A fizika érettségi vizsga célja A középszintű fizika érettségi vizsga

Részletesebben

FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!)

FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) KRK Szilády Áron Református Gimnázium FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) 1. Egyenes vonalú mozgások. a. A kinematika alapfogalmai: pálya, út, elmozdulás. b. Az egyenes

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h Továbbhaladás feltételei Fizika 10. g és h Általános: A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

9. évfolyam I. MOZGÁSTAN

9. évfolyam I. MOZGÁSTAN 9. évfolyam I. MOZGÁSTAN Mozgástani alapfogalmak: A mozgás hely szerinti jellemzése Hely, hosszúság és idő mérése. A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer. A mozgás időbeli jellemzése, a sebesség

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály 1. Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 2.A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási

Részletesebben

Érettségi témakörök

Érettségi témakörök 1. Az SI mértékegységrendszer a. a fizikai mennyiség b. az SI alapmennyiségei c. a fizikai mennyiségek csoportosítása i. skalár- és vektormennyiségek ii. alap és származtatott d. prefixumok e. gyakorlatban

Részletesebben

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2017. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Tömegpont dinamikája, ütközések Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

FIZIKA (emelt) Tanterv óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. munkaközösség-vezető. Ellenőrizte: Csajági Sándor

FIZIKA (emelt) Tanterv óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. munkaközösség-vezető. Ellenőrizte: Csajági Sándor FIZIKA (emelt) Tanterv 0 0 2-2 óraszámokra Készítette: Krizsán Árpád munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Érvényes: 2013/2014 tanévtől 2013. A Fizika 2-3 - 2 2,

Részletesebben

E m e l t s z i n t EMELT KÉPZÉS. Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve. 10. év. 1. Mechanika Pontszerű test kinematikája 20

E m e l t s z i n t EMELT KÉPZÉS. Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve. 10. év. 1. Mechanika Pontszerű test kinematikája 20 EMELT KÉPZÉS Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve A tantárgy óraterve: 10. évf. 11.évf. 12.évf. Oktatási hetek száma: 36 hét 36 hét 30 hét Heti óraszám 4 óra óra óra, Évi óraszám 144 óra

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő) 12. évfolyam Az középszintű érettségi előkészítő elsődleges célja az előzőleg elsajátított tananyag rendszerező ismétlése, a középszintű érettségi vizsgakövetelményeinek figyelembevételével. Tematikai

Részletesebben

FIZIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9 10. évfolyam B változat 1121 FIZIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a fizikatanítás célja kettős: egyrészt lehetőséget adunk a tanulóknak arra, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket,

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben 1. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás - Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások. - A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek,

Részletesebben

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható! FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI a 2015/2016. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában Vizsgabizottság: 12.a Vizsgáztató tanár: Bartalosné Agócs Irén 1. Egyenes vonalú mozgások dinamikai

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások Fizika - 7. évfolyam 1. Az anyag belső szerkezete légnemű, folyékony és szilárd halmazállapotban 2. A testek mérhető tulajdonságai

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Minimum követelmények FIZIKA

Minimum követelmények FIZIKA Minimum követelmények FIZIKA I. A testek mozgása értsék és tudják alkalmazni a helymeghatározásnál, valamint a mozgások vizsgálatánál a viszonylagosság fogalmát, a mozgások függetlenségének elvét. legyenek

Részletesebben

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc FIZIKA 11. osztály Írásban, 45 perc I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 3.3. Az időben állandó mágneses mező 3.3.1. Mágneses alapjelenségek A dipólus fogalma Mágnesezhetőség A Föld mágneses mezeje Iránytű

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

Fizika Érettségi Témakörök középszint

Fizika Érettségi Témakörök középszint Fizika Érettségi Témakörök 2017. középszint 1. Tömegpont dinamikája. Newton törvényei, ütközések. Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség, tömeg Inerciarendszer

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program.

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program. Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program Fizika A nevelőtestület véleményezte: 2014. 08. 29. Érvénybe lépésének

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. Célok és feladatok. A kitűzött célok elérhetők: Emelt szintű informatika osztály 2-2 - 2-0 +2 +2

FIZIKA GIMNÁZIUM. Célok és feladatok. A kitűzött célok elérhetők: Emelt szintű informatika osztály 2-2 - 2-0 +2 +2 FIZIKA GIMNÁZIUM 1 FIZIKA GIMNÁZIUM Általános tantervű osztály 2-2 - 3-0 +2 +2 Emelt szintű idegen nyelvi osztály 2-2 - 2-0 +2 +2 Emelt szintű informatika osztály 2-2 - 2-0 +2 +2 Reál orientált osztály

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei I. Mechanika: 1. A gyorsulás 2. A dinamika alaptörvényei 3. A körmozgás 4. Periodikus mozgások 5. Munka, energia, teljesítmény II. Hőtan: 6. Hőtágulás

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve 11. 12. heti óraszám 2 2 éves óraszám 72 60 Mechanika fejezet (36 óra) 1. Haladó mozgások és dinamikai feltételeik (4óra) Egyenletes

Részletesebben

Futball Akadémia 9-11. évf. Fizika

Futball Akadémia 9-11. évf. Fizika 3.2.08.1 a 2+2+2 9. évfolyam E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából 7-11. évfolyam 2015/2016. tanév

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából 7-11. évfolyam 2015/2016. tanév Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából 7-11. évfolyam 2015/2016. tanév Fizikából a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak 2 egyszerű

Részletesebben

6. évfolyam. 7. évfolyam

6. évfolyam. 7. évfolyam 6. évfolyam Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás értelmezése, fogalma. Olvadás és oldódás közötti különbség. A víz fagyáskor történő térfogat-növekedésének következményei a környezetben. A légnyomás

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői Kísérlet: Határozza meg a Mikola féle csőben mozgó buborék mozgásának sebességét! Eszközök: Mikola féle cső, stopper, alátámasztó

Részletesebben

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete Hullámmozgás Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete A hullámmozgás fogalma A rezgési energia térbeli továbbterjedését hullámmozgásnak nevezzük. Hullámmozgáskor a közeg, vagy mező

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód)

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Fizikai alapismeretek Dr.

Részletesebben

É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L (2010-2011. tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások

É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L (2010-2011. tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L (2010-2011. tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. 2. Az egyenletes mozgást jellemző mennyiségek (sebesség, út, idő).

Részletesebben

A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra)

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Fizika 2 2 2 2 1 9. osztály B változat

Részletesebben

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja Javaslatok a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Az Oktatási Minisztérium által

Részletesebben

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika Fizika mérnm rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Mechanika. előadás Dr. Geretovszky Zsolt 1. szeptember 15. Klasszikus mechanika A fizika azon ága, melynek feladata az anyagi testek mozgására vonatkozó

Részletesebben

1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás

1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás 1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás 1. A harmonikus rezgőmozgás kinematikája 1.a. A kitérés-idő függvény származtatása egyenletes körmozgásból 1.b. A sebesség-idő függvény származtatása egyenletes körmozgásból

Részletesebben

Általános iskolai fizikatanári ( 4+1 ) záróvizsga tételsor

Általános iskolai fizikatanári ( 4+1 ) záróvizsga tételsor Általános iskolai fizikatanári ( 4+1 ) záróvizsga tételsor A tételek 1 Kinematikai és dinamikai alapfogalmak Vonatkoztatási rendszerek, az inerciarendszer fogalma, párkölcsönhatások, tehetetlen és súlyos

Részletesebben

Speciális mozgásfajták

Speciális mozgásfajták DINAMIKA Klasszikus mechanika: a mozgások leírása I. Kinematika: hogyan mozog egy test út-idő függvény sebesség-idő függvény s f (t) v f (t) s Példa: a 2 2 t v a t gyorsulások a f (t) a állandó Speciális

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / FIZIKA 10 11. 11. évfolyam 12. évfolyam

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / FIZIKA 10 11. 11. évfolyam 12. évfolyam A gimnáziumi fizika tantárgy óraterve FIZIKA A GIMNÁZIUM 10 11. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Négy évfolyamos Nyelvi előkészítő Heti óraszám Évfolyamok óraszáma 10.évfolyam 11.évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 10.évfolyam

Részletesebben

TANTERV. A 11-12.évfolyam emelt szintű fizika tantárgyához. 11. évfolyam: MECHANIKA. 38 óra. Egyenes vonalú egyenletes mozgás kinematikája

TANTERV. A 11-12.évfolyam emelt szintű fizika tantárgyához. 11. évfolyam: MECHANIKA. 38 óra. Egyenes vonalú egyenletes mozgás kinematikája TANTERV A 11-12.évfolyam emelt szintű fizika tantárgyához 11. évfolyam: MECHANIKA 38 óra Egyenes vonalú egyenletes mozgás kinematikája Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kinematikája Egyenes vonalú

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

SZTE JGYTFK FIZIKA TANSZÉK tanszék(csoport) Felelős oktató:

SZTE JGYTFK FIZIKA TANSZÉK tanszék(csoport) Felelős oktató: A tárgy neve ÁLTALÁNOS FIZIKA Meghirdető SZTE JGYTFK FIZIKA TANSZÉK tanszék(csoport) Felelős oktató: Dr. Kövesdi Katalin Kredit 4 Heti óraszám 4 típus gyakorlat Számonkérés gyakorlati jegy Teljesíthetőség

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

FIZIKA. Tanterv (emelt) óraszámokra. Érvényes: 2016/2017. tanévtől Készítette: Krizsán Árpád szaktanár.

FIZIKA. Tanterv (emelt) óraszámokra. Érvényes: 2016/2017. tanévtől Készítette: Krizsán Árpád szaktanár. Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa György út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 FIZIKA Tanterv (emelt) 0 0 2-2 óraszámokra Készítette: Krizsán Árpád szaktanár Ellenőrizték: Bölcsföldi

Részletesebben

FIZIKA. Tantárgyi programja és követelményei

FIZIKA. Tantárgyi programja és követelményei FIZIKA Tantárgyi programja és követelményei 1 9-11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a felnőttek középiskolájában a korszerű, az általános műveltség részét képező fizikai világkép kialakítása,

Részletesebben

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika BEVEZETÉS TANMENET Óra Tananyag Tevékenység, megjegyzések I. Mechanikai rezgések és hullámok 1. Bevezetés Emlékeztet : A fejezet feldolgozásához

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Gimnázium-szakközépiskola 11-12. Fizika (emelt szintű érettségi előkészítő)

Gimnázium-szakközépiskola 11-12. Fizika (emelt szintű érettségi előkészítő) Gimnázium-szakközépiskola 11-12. Fizika (emelt szintű érettségi előkészítő) 11. évfolyam Az emelt szintű érettségi előkészítő első évében az alapoktatásból kimaradt, de az emelt szintű érettségi követelmények

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014.

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014. I. Mechanika 1. Egyenes vonalú mozgások 2. Newton törvényei 3. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 4. Munka, mechanikai energia

Részletesebben

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a középiskolában az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai

Részletesebben

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató 2015-2016 Általános célok, feladatok:

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása

Részletesebben

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások

Részletesebben

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak

Részletesebben

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FIZIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános mőveltség részét jelentı alapvetı fizikai ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklıdésének felkeltése a természeti

Részletesebben

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei 11 osztály Osztályozó vizsga témakörei (Keret tanterv) I. Félév I. Rezgések és hullámok Egyenletes körmozgás (Ismétlés) Frekvencia, periódusidő, szögsebesség 2. Harmonikus rezgőmozgás leírása Kitérés,

Részletesebben

Légköri termodinamika

Légköri termodinamika Légköri termodinamika Termodinamika: a hőegyensúllyal, valamint a hőnek, és más energiafajtáknak kölcsönös átalakulásával foglalkozó tudományág. Meteorológiai vonatkozása ( a légkör termodinamikája): a

Részletesebben

NT-17205 Fizika 10. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

NT-17205 Fizika 10. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat NT-17205 Fizika 10. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat Az új fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A Nemzeti Tankönyvkiadó Fedezd fel a világot! című új természettudományos tankönyvcsaládja fizika

Részletesebben

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek

Részletesebben

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia, Tárgymutató állapottér, 3 10, 107 általánosított impulzusok, 143 147 általánosított koordináták, 143 147 áramlás, 194 197 Arisztotelész mozgástörvényei, 71 77 bázisvektorok, 30 centrifugális erő, 142 ciklikus

Részletesebben

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont) Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont) 1. "Az olyan rendszereket, amelyek határfelülete a tömegáramokat megakadályozza,... rendszernek nevezzük" (1) 2. "Az olyan rendszereket,

Részletesebben

A modern fizika születése

A modern fizika születése MODERN FIZIKA A modern fizika születése Eddig: Olyan törvényekkel ismerkedtünk meg melyekhez tapasztalatokat a mindennapi életből is szerezhettünk. Klasszikus fizika: mechanika, hőtan, elektromosságtan,

Részletesebben

5. Az R. Mellékletének FIZIKA fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az R. Mellékletének FIZIKA fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: szakkifejezéseket. A szemelvényben tárgyalt kérdést el kell helyeznie a vele összefüggő problémák és kérdésfelvetések általánosabb rendszerében. A tételnek tartalmaznia kell a kidolgozáshoz szükséges szemelvényeket.

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5)

GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5) GYIK mechanikából 1.1.1. kölcsönhatás: két test vagy mező egymásra való, kölcsönös hatása mozgásállapot: testek azon állapota, melynek során helyük megváltozik (itt fontos a mozgó test tömege is!) tömegmérések:

Részletesebben

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika) Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar TANTÁRGYI ADATLAP és tantárgyi követelmények 2006/07 Földtudományi Szak Kötelező tantárgy Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok 1. Az egyenes vonalú mozgás Választhat az alábbi két kísérlet elvégzése közül: A. Igazolja, hogy a Mikola-csőben lévő buborék mozgása egyenes vonalú egyenletes! Számítsa ki a buborék sebességét két különböző

Részletesebben

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST DR. BUDO ÁGOSTON ' # i akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1991 TARTALOMJEGYZÉK Bevezette 1.. A klasszikus mechanika feladata, érvényességi határai

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom... 3 2. Nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 7. Fizika... 8 8. Biológia... 9 9. Vendéglátó

Részletesebben

Fizika. Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok tanterve

Fizika. Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok tanterve Fizika Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám - 2 2 2 - Éves

Részletesebben

FIZIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Halász Tibor Dr. Jurisits József Dr.

FIZIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Halász Tibor Dr. Jurisits József Dr. MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 FIZIKA 9-12. évfolyam Készítette: Dr. Halász Tibor Dr. Jurisits József Dr. Szûcs József A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Fizika 2007. Készítette: V ARGA V INCE

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Fizika 2007. Készítette: V ARGA V INCE L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Fizika 2007. Készítette: V ARGA V INCE I. Kapcsolataink: - A Veszprémi Egyetem Szilikátkémia, Anyagmérnöki és Fizika Tanszékével fenntartjuk

Részletesebben