3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése.

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése."

Átírás

1 Tájékoztató Az Állami Számvevőszék 2013 októberében vizsgálatot folytatott Csemő Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentés megtekinthető és letölthető a honlap Jelentések menüpontjáról. A dokumentum címe: sz. Jelentés az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének évben induló ellenőrzéséről. A Képviselő-testület a március 25-i ülésén megtárgyalta a jelentést és a feltárt hiányosságok pótlására az alábbi intézkedési tervet fogadta el: Csemő Község Önkormányzatának INTÉZKEDÉSI TERVE az Állami Számvevőszék által végzett szabályszerűségi ellenőrzés február 20-án kelt jelentésének megállapításaihoz 1. Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségének figyelemmel kísérése. Felelős: polgármester. Határidő: azonnal, illetve folyamatos. Indokolás: az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 115. (l) bekezdésében foglaltak alapján javasolta a polgármesternek, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségét, mivel az Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakítása összefoglalóan értékelve nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak Az intézkedéstől elvárt eredmény: az Önkormányzat gazdálkodása - a szabályszerűen kialakított és működtetett belső kontrollrendszernek köszönhetően a továbbiakban megfelel a jogszabályi előírásoknak. A polgármester utasítja a jegyzőt a belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítására, fejlesztésére, a szükséges belső ellenőrzések elvégzésére. 2. A belső kontrollrendszer kialakításával, valamint a teljesítésigazolás és az érvényesítés belső kontrollak működésével összefüggésben feltárt hiányosságok, szabálytalanságok tekintetében a jegyző esetleges munkajogi felelősségével kapcsolatos körülmények kivizsgálása, és a vizsgálat eredményének függvényében a szükséges munkajogi intézkedések megtétele. Felelős: polgármester. Határidő: április 30. Indokolás: Az ÁSZ megállapításai alapján a belső ellenőrzés működése ugyan jól megfelelt a jogszabályi előírásoknak, azonban a belső ellenőrzés nem tárta fel a belső kontrollrendszer kialakításának, valamint a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés belső kontrollok működésének hiányosságait, ezáltal nem is javíttatta ki azokat. A megállapított

2 szabályozásbeli és működésbeli hiányosságok magukban hordozzák a szabálytalan működés kockázatát. Az intézkedéstől elvárt eredmény: Amennyiben a vizsgálat megállapítja a belső kontrollrendszer kialakítása, a szakmai teljesítésigazolás, valamint az érvényesítés tekintetében a jegyző mulasztását, a polgármester megindítja a fegyelmi felelősségre vonási eljárást, vagy egyéb munkajogi intézkedést tesz, illetve kezdeményez a képviselőtestületnél a jegyzővel szemben. A polgármester utasítja a jegyzőt a szakmai teljesítésigazolás, valamint az érvényesítés vonatkozásában a gazdálkodási szabályzatban foglaltak és a gyakorlat összhangjának megteremtésére. 3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. Felelős: az előterjesztés előkészítéséért a jegyző, a képviselő-testület elé terjesztéséért a polgármester. Határidő: a jegyzőre vonatkozóan november 30., a polgármesterre vonatkozóan december 31. Indokolás: Az ÁSZ megállapította, hogy a képviselő-testület - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. (a továbbiakban Ötv.) 91. (7) bekezdésében foglaltakat megsértve - nem fogadta el az Önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programját. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 139. (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre, hogy a képviselő-testület elé terjeszti a gazdaság programtervezetét. A jegyző a Htv (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírást figyelmen kívül hagyva nem készítette elő az Ötv. 91. (1) és (6) bekezdés szerinti gazdasági programtervezetet. A Mötv (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a polgármester eleget tesz a Htv (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, és elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszti az Önkormányzat - a jegyző által a Htv (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak megfelelően, a Mötv 116. (3)-(4) bekezdéseiben foglalt tartalommal előkészített - gazdasági programjának tervezetét. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése. Felelős: polgármester. Határidő: azonnal. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a jegyző - a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 75. (1) bekezdés d) pontjában foglaltak ellenére - nem rendelkezett a polgármester által aláírt munkaköri leírással. A hivatkozott jogszabály szerint Az államigazgatási szerv köteles a kormánytisztviselő feladatait és a munkakör betöltésével kapcsolatos követelményeket (végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tapasztalat, képességek) munkaköri leírásban rögzíteni.

3 Az intézkedéstől elvárt eredmény: a jegyző a polgármester által aláírt munkaköri leírás alapján látja feladatait. 5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, képviselő-testület elé terjesztése. Felelős: az előterjesztések előkészítéséért a jegyző, a képviselő-testület elé terjesztéséért a polgármester. Határidő: a jegyzőre vonatkozóan május 31., a polgármesterre vonatkozóan június 30. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vagyonnyilatkozat-tételről szóló tv.) 4. a) és d) pontjaiban foglaltak ellenére a hivatali SZMSZ-ben, valamint a képviselőtestületi SZMSZ-ben nem tüntették fel a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét; b) az ÁSZ megállapítása szerint a jegyző nem gondoskodott a hivatali SZMSZ jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálásáról, így az nem felelt meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, mert nem tartalmazta a szakfeladatrend szerint szakfeladatszámmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységeket és az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a képviselő-testületi SZMSZ és a hivatali SZMSZ tartalmazni fogja a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét, valamint a hivatali SZMSZ tartalmazni fogja az Ávr. 13. (1) bekezdésében előírt valamennyi tartalmi elemet. 6. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők munkateljesítményének írásban történő értékelése; a köztisztviselők teljesítményértékelési elemeinek meghatározása, a teljesítményértékelések elkészítése, a köztisztviselők minősítése. Határidő: folyamatos, illetve a évi második féléves teljesítményértékelési elemek meghatározására július 15., a évi évzáró teljesítményértékelések és a minősítések elkészítésére január 31. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a jegyző - a Kttv (1) bekezdésében foglaltak ellenére - a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítményértékelését a évben nem készítette el. A jegyző a első féléves teljesítményértékelési elemeket a jogszabályban előírt határidőre már meghatározta. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a jegyző mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli a hivatal köztisztviselőinek munkateljesítményét; a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet figyelembevételével meghatározza a teljesítményértékelés elemeit, valamint elkészíti a köztisztviselők egyéni teljesítményértékelését és minősítését.

4 7. A Polgármesteri Hivatal etikus magatartással kapcsolatos szabályait rögzítő Etikai kódex képviselő-testület elé terjesztése. Felelős: az előterjesztés előkészítéséért a jegyző, a képviselő-testület elé terjesztéséért a polgármester. Határidő: intézkedést nem igényel, mivel a képviselő-testület a január 28-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta az Etikai Kódexet. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a jegyző elkészítette a köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait, azonban - a Kttv (1) bekezdésében foglaltak ellenére - nem kezdeményezte annak képviselő-testület elé terjesztését. A hivatkozott jogszabály szerint a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület... állapítja meg. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a polgármester a jegyző által a Mötv. 81. (3) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében elkészített (a köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait tartalmazó) Etikai kódexet jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti. 8. A Polgármesteri Hivatal Kockázatkezelési szabályzatának módosítása. Határidő: április 30. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a jegyző - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 7. (2) bekezdésében foglaltak ellenére - a kockázatok kezelése érdekében szükséges intézkedések teljesítésének folyamatos nyomon követési módját nem határozta meg. A Bkr. 7. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni. A jegyző belső szabályzatban szabályozta a kockázatkezelés rendjét. E szabályzat kiegészítésével kell biztosítani a kockázatkezelési folyamatban a szükséges intézkedések teljesítésének nyomon követéi módját is. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a Kockázatkezelési szabályzat tartalmazni fogja a kockázatok kezelése érdekében szükséges intézkedések teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. 9. Az Önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítése. Határidő: június 30., illetve folyamatos. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a évi költségvetésről szóló 2/2012. ( ) számú, és az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2012. (V. 2.) számú önkormányzati rendeletek mellékletei tekintetében a jegyző - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 33. (1) és (3) bekezdésében, a 37. (1) bekezdésében és az 1. mellékletében foglaltak ellenére - nem gondoskodott arról, hogy az Önkormányzat az elektronikus közzétételi kötelezettségének a évben eleget tegyen.

5 Az Info tv a szerinti (az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény - a továbbiakban: Áht (1) bekezdésével módosított) általános közzétételi listát a Közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről szóló belső szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A szabályzat értelmében a közzétételi lista közzétételéért, a helyesbítésért, frissítésért, a folyamatos karbantartásáért a jegyző a felelős. Az intézkedéstől elvárt eredmény: az Önkormányzat honlapján hozzáférhetővé válnak az Info tv a szerinti (az Áht (1) bekezdésével módosított) általános közzétételi lista Önkormányzatra vonatkozó adatai a Közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről szóló belső szabályzat 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal. 10. A Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszer szabályzatának felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése. Határidő: június 30., illetve folyamatos. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a jegyző - a Bkr. 3. e) pontjában és a 10. -ában foglaltak ellenére - nem alakította ki és nem működtette a Polgármesteri Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszerét. A jegyző július 1-jei hatállyal kiadta a Belső kontrollrendszer szabályzatot, amely tartalmazza a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító (monitoring) rendszert. Az ÁSZ ellenőrzés megállapításai és az eddigi tapasztalatok alapján szükséges a szabályzat felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, valamint a gyakorlati alkalmazásának folyamatos ellenőrzése. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a Belső kontrollrendszer szabályzatban foglaltaknak megfelelően a hivatali tevékenységek, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító (monitoring) rendszer működtetése. 11. Vezetői nyilatkozattétel a belső kontrollrendszer működéséről. Határidő: azonnal, illetve folyamatosan minden év költségvetési beszámolójának elkészítési határideje. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a jegyző - a Bkr. 11. (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége ellenére - a évre vonatkozóan nem értékelte a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének minőségét. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a jegyző értékeli a jogszabályban meghatározott keretek között a belső kontrollrendszer minőségét a Bkr. 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatban. 12. A gazdálkodási szabályzatnak az Önkormányzat nevében történő írásbeli kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre és a pénzügyi teljesítésre vonatkozó szabályainak ellenőrzése és betartatása. Felelős: polgármester és jegyző.

6 Határidő: azonnal, illetve folyamatos. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint az írásbeli kötelezettségvállalásokat - az Áht. 37. (1) bekezdésében és az Ávr.) 55. (1) bekezdésében előírtak ellenére - nem előzte meg pénzügyi ellenjegyzés. Az intézkedéstől elvárt eredmény: az Önkormányzat nevében történő kötelezettségvállalásra az Áht. 37. (1) bekezdésében és az Ávr. 55. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az Ávr ában meghatározott kivételekkel - a jövőben kizárólag pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban kerülhet sor. 13. A gazdálkodási szabályzat a.) gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése, b.) a szabályzat szükség szerinti módosítása, c.) a szabályzatban foglaltak és a gyakorlat összhangjának megteremtése, az operatív gazdálkodás során a működésbeli hibák megelőzése, feltárása és kijavítása. Határidő: a.) és c.) pontra vonatkozóan azonnal, illetve folyamatos, b.) pontra vonatkozóan azonnal, de legkésőbb május 31. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a kifizetéseket megelőzően a teljesítésigazolást - az Áht. 38. (1) bekezdésében és az Ávr. 57. (1) bekezdésében foglaltak ellenére - nem végezték el; továbbá az elvégzett teljesítésigazolás nem a gazdálkodási szabályzat 6. (3) bekezdésében előírt bélyegző használatával történt. Az érvényesítő - az Ávr. 58. (2) bekezdésében foglalt szabályozás ellenére - nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügymenetben a teljesítésigazolást - az Áht. 38. (1) bekezdésében és az Ávr. 57. (1) bekezdésében foglaltak ellenére - nem végezték el; továbbá az elvégzett teljesítésigazolás nem a gazdálkodási szabályzat 6. (3) bekezdésében előírt bélyegző használatával történt; az írásbeli kötelezettségvállalásokat - az Áht. 37. (1) bekezdésében és az Ávr. 55. (1) bekezdésében előírtak ellenére - nem előzte meg pénzügyi ellenjegyzés; a kötelezettségvállalás nyilvántartása nem felelt meg az Ávr. 56. (1) bekezdésében foglaltaknak, illetve egyes kötelezettségvállalásokat a nyilvántartásba nem vezettek fel; a gazdálkodási szabályzatban előírt utalványrendelet helyett alkalmazott Érvényesítő lap és utalványrendelet nem felelt meg az Ávr. 59. (3) bekezdésében és a gazdálkodási szabályzat - Ávr. 59. (3) bekezdésében foglaltakkal egyező tartalmú - 8. (3) bekezdésében előírtaknak; az Ávr. 53. (2) bekezdésében foglaltak ellenére a gazdasági eseményenként a 100 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében a kötelezettségvállalást nem vették nyilvántartásba, és belső szabályzatban nem rögzítették a kifizetések rendjét. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a teljesítés igazolása és az érvényesítés vonatkozásában feltárt hiányosságok megszüntetése, illetve az operatív gazdálkodás során a működésbeli hibák megelőzése, feltárása és kijavítása:

7 - a teljesítésigazolás során az arra felhatalmazottak az Áht. 38. (1) bekezdésében és az Ávr. 57. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően, ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzik és igazolják a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, az ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését, valamint az Ávr. 57. (3) bekezdése szerint a teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalásnak a megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával igazolják; valamint a teljesítésigazolás gazdálkodási szabályzatban meghatározott módja és a teljesítésigazolás gyakorlati végrehajtása összhangban lesz egymással; - az érvényesítő a kifizetéseket megelőzően a teljesítésigazolás alapján - az Ávr. 57. (3) bekezdése szerinti esetben annak hiányában is - az összegszerűségnek, a fedezet meglétének és a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. előírásai és a belső szabályzatokban foglaltak betartásának az ellenőrzése - az Ávr. 58. (1) bekezdése szerint - történik meg a továbbiakban; - kötelezettségvállalásra az Áht. 37. (1) bekezdésében és az Ávr. 55. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az Ávr ában meghatározott kivételeket figyelembe véve kizárólag a pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban kerül sor a továbbiakban; - a kötelezettségvállalásokat az arra kijelölt ügyintézők az Ávr. 53. (2) és 56. (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően veszik nyilvántartásba a továbbiakban; - a külön írásbeli rendelkezésen történő utalványozás során az arra kijelölt ügyintézők az utalványokon az Ávr. 59. (3) bekezdése alapján a kötelező tartalmi elemeket tüntetik fel a továbbiakban. 14. A gazdálkodási szabályzat módosítása. Határidő: május 31. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a) a jegyző - az Ávr. 13. (5) bekezdésében foglaltak ellenére - belső szabályzatban nem gondoskodott a gazdálkodási ügyintézők által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírásáról. A hivatkozott jogszabály szerint a költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza ; a) a jegyző - az Ávr. 53. (2) bekezdésében foglaltakat figyelmen kívül hagyva - annak ellenére nem határozta meg az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét, hogy a gazdálkodási szabályzatban lehetővé tette a 100 ezer Ft alatti kifizetések előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélküli teljesítését; c) a jegyző - az Ávr. 13. (5) bekezdésében foglaltak ellenére - nem határozta meg a gazdasági feladatot ellátó alkalmazottak helyettesítésének rendjét. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a gazdálkodási szabályzat tartalmazni fogja a gazdálkodási ügyintézők által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a 100 ezer

8 Ft alatti kifizetések előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélküli teljesítésének rendjét, valamint a gazdasági feladatot ellátó alkalmazottak helyettesítésének rendjét. 15. A belső ellenőrzésre vonatkozó intézkedések megtétele: a.) A belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása. b.) A stratégiai ellenőrzési terv módosítása. c.) Az éves ellenőrzési tervnek a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történő elkészítése. d.) A belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását nyomon követő nyilvántartás vezetése. Felelős: a.) pontra vonatkozóan a megállapodás előkészítésére a jegyző, a megállapodás megkötésére a polgármester, b.), c.), d.) pontra vonatkozóan a jegyző és a belső ellenőrzési vezető. Határidő: azonnal, de legkésőbb június 30. Indokolás: az ÁSZ megállapítása szerint a) a belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött megállapodásban - a Bkr. 16. (4) bekezdésében foglaltak ellenére - nem rendelkeztek a belső ellenőrzési vezetői feladatok és kötelességek ellátásának módjáról; b) a stratégiai ellenőrzési terv a - Bkr. 30. (1) bekezdés f) pontjában foglalt előírás ellenére - nem tartalmazta az ellenőrzési gyakoriságot; c) a évi ellenőrzési terv összeállítása - a Bkr. 56. (2) bekezdésében foglalt előírás ellenére - nem a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt, mivel a jegyző írásos véleményt nem fogalmazott meg. d) a Bkr. 21. (2) bekezdés d) pontjában és a 47. (1) bekezdésében foglaltak ellenére a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását nyomon követő nyilvántartást nem vezetett. Az intézkedéstől elvárt eredmény: a) a Bkr. 16. (4) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzési tevékenység megszervezésére vonatkozó megállapodásban történik rendelkezés a belső ellenőrzési vezetői feladatok és kötelességek ellátásának módjáról. b) a stratégiai ellenőrzési terv tartalmazni fogja a Bkr. 30. (1) bekezdésében előírt valamennyi kötelező tartalmi elemet. c) az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 56. (2) bekezdés előírásainak megfelelően a jegyző írásos véleményének figyelembevételével készíti el a továbbiakban. d) a Bkr. 21 (2) bekezdés d) pontjának és 47. -ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető a továbbiakban nyilvántartást vezet a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokról, javaslatokról, a vonatkozó intézkedési tervekről, azok végrehajtásának nyomon követéséről.

9

INTÉZKEDÉSI TERVET. Határidő: azonnal, de legkésőbb november 1. Felelős: polgármester

INTÉZKEDÉSI TERVET. Határidő: azonnal, de legkésőbb november 1. Felelős: polgármester Csanádpalota Város Önkormányzata 69l3. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105. Iktatószám: 1245-13/2013. T E R V E Z E T Csanádpalota Város Önkormányzata (6913

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Hajós Város Önkormányzata 2018.

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Hajós Város Önkormányzata 2018. Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Hajós Város Önkormányzata 2018. 18005 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. BENEDEK

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Hajdúbagos Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16160 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Ősi Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16096 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Szakály Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16098 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Somogygeszti Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16097 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ ZSUZSANNA felügyeleti vezető. A PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS: JANIK JÓZSEF LÁSZLÓ osztályvezető

AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ ZSUZSANNA felügyeleti vezető. A PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS: JANIK JÓZSEF LÁSZLÓ osztályvezető Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Répcelak Város Önkormányzata 2018. 18027 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Esztergom Város Önkormányzata 2018. 18004 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. BENEDEK

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16099 www.asz.hu

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Tar Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16083 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék sz. ellenőrzési jelentésben javasolt intézkedésekkel kapcsolatban

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék sz. ellenőrzési jelentésben javasolt intézkedésekkel kapcsolatban Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 16182. sz. ellenőrzési jelentésben javasolt intézkedésekkel kapcsolatban I. A polgármesternek és a jegyzőnek az ÁSZ által javasolt intézkedés 1. Intézkedjen a követelésről

Részletesebben

JELENTÉS december

JELENTÉS december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vaja 13180 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című vizsgálathoz

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című vizsgálathoz Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ikt. sz.: X/12-2/2016. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című vizsgálathoz 2016. I./

Részletesebben

JELENTÉS június

JELENTÉS június JELENTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13041 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Karád Község Önkormányzata 2017.

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Karád Község Önkormányzata 2017. Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Karád Község Önkormányzata 2017. 17234 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ ZSUZSANNA

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Nyírbátor Város Önkormányzata 2017. 17257 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ

Részletesebben

JELENTÉS július

JELENTÉS július JELENTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13054 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS június

JELENTÉS június JELENTÉS Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13046 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16155 www.asz.hu

Részletesebben

JELENTÉS. 13120 2013. november

JELENTÉS. 13120 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Tiszabura 13120 2013. november Állami

Részletesebben

JELENTÉS. 13175 2013. december

JELENTÉS. 13175 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Ják 13175 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Villány Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16087 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉS. 13049 2013. június

JELENTÉS. 13049 2013. június JELENTÉS Ősi Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13049 2013. június Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének - 2013. évben induló- ellenőrzéséről Szabadegyháza 14041

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Sáránd Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16221 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Érsekvadkert Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16156 www.asz.hu

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16215 www.asz.hu AZ

Részletesebben

NYILATKOZAT. Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Budapest, István út , Fax.:

NYILATKOZAT. Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Budapest, István út , Fax.: Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3197, Fax.: 231-3199 tahonr@ujpest.hu JEGYZŐJE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until: 2016.06.26.

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2018. 18034 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR.

Részletesebben

JELENTÉS. 13181 2013. december

JELENTÉS. 13181 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vép 13181 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS június

JELENTÉS június JELENTÉS Hajdúbagos Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13040 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS május

JELENTÉS május JELENTÉS Tar Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13038 2013. május Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS december

JELENTÉS december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének - 2013. évben induló - ellenőrzéséről Rudabánya 13191 2013. december Állami

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13091 VILLÁNY 2013. szeptember Állami Számvevőszék

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Kisapostag Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16084 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Csabdi Község Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16085 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉS. 13039 2013. június

JELENTÉS. 13039 2013. június JELENTÉS Beremend Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13039 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS december

JELENTÉS december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Bőcs 13190 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13010 2013. február

JELENTÉS. 13010 2013. február JELENTÉS Sáránd Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13010 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezetőjének:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezetőjének: 1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Az Állami Számvevőszék által Várpalota Város Önkormányzata Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási

Részletesebben

Neszmély Község Polgármesteri Hivatala

Neszmély Község Polgármesteri Hivatala Neszmély Község Polgármesteri Hivatala F O L Y A M A T B A É P Í T E T T, E L Ő Z E T E S, U T Ó L A G O S É S V E Z E T Ő I E L L E N Ő R Z É S ( F E U V E ) S Z A B Á L Y Z A T A 2011. december 20. Elfogadásra

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Ö N T E S Z T. Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakításáról és működtetéséről a évben. Igen (I)/ Nem (N) /Nem ért.

Ö N T E S Z T. Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakításáról és működtetéséről a évben. Igen (I)/ Nem (N) /Nem ért. A Helyi Önkormányzat belső kontrollrendszere 1. I. KONTROLLKÖRNYEZET 2. Célok és szervezeti felépítés A NEM esetén szükséges 3. 4. 5. Megalkotta-e az Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13087 BÜK 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13173 2013. december

JELENTÉS. 13173 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Balatonlelle 13173 2013. december Állami

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

JELENTÉS. 13045 2013. június

JELENTÉS. 13045 2013. június JELENTÉS Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13045 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését (Ávr. 5. (1) bek. h) pont)?

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését (Ávr. 5. (1) bek. h) pont)? értelmezhető (/X) 1. KONTROLLKÖRNYEZET (Áht. 9. 69. (1) bekezdés, Ávr. 5-13., Bkr. 3. a) pontja, 5., 6. ) 2. Szervezet szabályozottság (Bkr. 6. (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés) Rendelkezik-e a költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS 14088 az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Gesztely 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2017. (XI. 24.)

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Hajdúszoboszló 15051 2015. május Állami

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17032 www.asz.hu ÁLLAMI SZAMVEVÖSZÉK Jelentés Utóellenőrzések Balatonfenyves Község

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi kiemelt köztisztviselői célok

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi kiemelt köztisztviselői célok A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző 2017. évi kiemelt köztisztviselői célok Az előterjesztést

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Esztergom 14118 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13179 2013. december

JELENTÉS. 13179 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Répcelak 13179 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

A belső kontrollok szerepe az önkormányzati ellenőrzésekben

A belső kontrollok szerepe az önkormányzati ellenőrzésekben A belső kontrollok szerepe az önkormányzati ellenőrzésekben az Állami Számvevőszék és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szemináriuma 2013. április 25. Készítette: Dr. Benedek Mária felügyeleti

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szervek belső kontrollrendszere Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád Salamon Ildikó felügyeleti

Részletesebben

JELENTÉS. 13178 2013. december

JELENTÉS. 13178 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Mályi 13178 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gombai Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Gombai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyás: A Szervezeti és Működési szabályzatot egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Nagydobos Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Nagydobos Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (második szakasz) Nagydobos Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 15003 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 15164 JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0794-045/2015. Témaszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló- ellenőrzéséről Mezőkeresztes 13157

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Mely létrejött egyrészről Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28., törzskönyvi nyilvántartási száma 802486, képviseli Tóth

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 15104 működésének ellenőrzése Berzence Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZAMVEVOSZEK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZAMVEVOSZEK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI, ", SZAMVEVOSZEK JELENTÉS 14064 az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Koroncó 2014. április Állami

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: U-5180-4/2008. Témafelelős: Dr. Sztantics Csaba Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék által végrehajtott Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. ai: önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. ai: önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS 14065 ai: önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Gyöngyössolymos 2014. április

Részletesebben

JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / JELENTES Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Elek 15061 2015. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/26/14/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Kecskéd Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. Kecskéd Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések Kecskéd Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése 2016. 16041 www.asz.hu Jelentés Utóellenőrzések Kecskéd Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről jánossomorjai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről jánossomorjai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről jánossomorjai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14012 2014. január Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzata

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 15177 JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzata Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0705-059/2015. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés.

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Csapi 14117 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS 14089 az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Ibrány 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pannonhalma között

Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pannonhalma között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pannonhalma között 1 1. Általános szempontok Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS 14090 az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Nógrádkövesd 2014. június Állami

Részletesebben