Főlap. ~ri~~~[]]]jév~mrn~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főlap. ~ri~~~[]]]jév~mrn~"

Átírás

1 10 BEVALLÁS a helyi iparüzési adóról állandó jellegű iparlizési tevékenység esetén Főlap. adóévbenolaz önkormányzat illetékességiterületénfolytatott tevékenység utáni adókötelezettségró1 (Benyújtandó a székhely, telephelyfekvése szerinti települési önkormányzat,fővárosban afővárosi önkormányzat adóhatóságához.) I. BevallásjeUege Dl. Éves bevallás D2. Záró bevallás D3. Elötársaságibevallás D4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása D5. Év közben kezdő adózó bevallása D6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választóadózó áttérésének évéről készült évközi bevallása D7.A személyijövedelemadórólszóló törvény szerint mezdgazdosági őstermelő bevallása D8. A Hiv. 37. (2) c) pontja alapján állandójellegű iparüzést tevékenységgéváló tevékenység után benyújtott bevallás II. Bevallott időszak []]]JévCD hó CD naptól []]]]évcd hó CD napig III. A záró bevallásbenyújtásának oka Dl. Felszámolás D2. Végelszámolás D3. Átalakulás D4. A tevékenységsaját elhatározásbóltörténő megszüntetése D5. Hatóságimegszüntetés D6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasitása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása D7.Székhely áthelyezése D8. Telephelymegszüntetése D9. Egyszerűsitett vállalkozói adóalanyiságmegszünése D10.Egyéni vállalkozóitevékenység szüneteltetése Dll. A településiönkormányzat adórendeleténekhatályon kivül helyezése D12. Egyéb: liv. Bevallásban szereptd betétlapok DA DB Dc DD DE OF DG Jt: Adóalany l. Adóalany neve (cégneve): _ 2~~i~~ 3. Anyja szűletési családi ésutóneve: ~ri~~~[]]]jév~mrn~ 4. Adóazonositójele: Adoszáma: - ~ 5. Székhelye, lakóhelye:[]]]j város/község közterület közterületjelleg hsz. _ ép._ih. _ em. _ ajtó 6. Bevallást kitöltő neve:.relefonszáma/ cime: VI. Az adó alapjának egyszerűsitett meghatározásimódját választók nyilatkozata Dl. Az adóévreaz adóalap egyszerűsitett megállapitásimódját választottam/választom. D2. Az adóévet követő évre az adóalap egyszerűsitett megállapitásimódját választom. D3. Az adóévben,mint az egyszerűsitett vállalkozóiadó alanya az adóalap egyszerűsitett megállapitásimódját választottam/választom. D4. Az adóévet követő évre, mint az egyszerűsitett vállalkozóiadó alanya az iparűzési adónál az egyszerűsitett adóalapmegállapitásimódot választom. D _

2 11 VII. Az adó l. Htv. szerinti- vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található) 2. Eladott áruk beszerzési értéke 3. KiJzvedtett szolgáltatások értéke 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesitmények értéke 5. Anyagköltség 6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kisérletifejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 7. Htv. szerinü- vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+~+5+6)} 8. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 9. KülfiJldön létesitett telephelyen végzett tevékenységrejutó adóalap mentessége 10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-nijvekmény ll. Mentességekkel korrigált Htv. szerinü- a vállalkozási szintű - adóalap [ } 12. Az tmkormányuu illetékességi területérejutó - a ll. sorban lévő adóalap megosztása szerinti- települési szintü adóalap 13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 391C. -a szerint) 14. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13) 15. Adóalaprajutó iparüzésiadó ijsszege (14. sor* 1... %) 16. Önkormányzati döntés szerinü adókedvezmény (Htv. 391C. -a szerlnt) 17. Az ideiglenes jellegű lparüzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnállevonható adóátalány összege 18. Kommunális beruházás miatt magánszemély általlevonható kedvezmény összege 19. Iparüzési adófizetési kötelezettség [15-( )} 20. Adóelőlegre befizetett összeg 21. Feltöltési kötelezettség eimén befizetett összeg 22. KülönbiJzet [19-(20+21)} 23. Az ijnkormdnyzatrajutó adóátalány összege VIII. Adóelőleg bevallása [[O o]j DJJ DJJ DJJ, l:iii [ID DJJ DJJ DJJ, - 1. Eló1egfizetési időszak 2. Első eló1egrészlet 3. Második eló1egrészlet [JJJJév LlJ hó CD naptól Esedékesség [JJJJév CD hó CD nap [JJJJév CD hó CD nap IX Felelősségemtudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. [JJJJ CD [I] [JJJJév CD hó CD napig Összeg DJJ DJJ.[llJ DJJ DJJ, az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláirása l. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: _ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláirására jogosult állandó meghatalmazott: D 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértőneve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazasát csatolta: D 3. Adóazonositó száma: _ Jelölje X-szel, képviselő:d ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 4. Bizonyitvány I igazolvány száma:

3 - 12 I. Adóalany "A" jelű betétlap folytatott állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adóazonos/tó jele: II. A nettó árbevétel Adászáma: - D-[I] 1. Htv. szerinti- vállalkozási szimü - éves nettó árbevétel{ } [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 2. A számviteli törvény szerinü nettó árbevétel [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdijbevétel [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 4. Egyéb szalgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordüások között kimutatottjövedéki adó összege [ill [ill [ill [ill [ill, 5. Egyéb ráford/tások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó összege [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 6. Felszolgálási díj árbevétele [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, om [I] [I] I. Adóalany "B" jelű betétlap folytatott állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség ről szóló helyi Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételenek a kiszámítása /. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adászáma: - D-[I] II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinü- vállalkozási szintü - éves nettó árbevétel{ } [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 3. Egyéb pénzügyi szolgéltatás bevételei [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 5. Befektetési szolgáltatás bevétele [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegűkülönbözete [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások [ill.[ill.[ill.[ill.[ill.[ill, om [I] [I]

4 - 13 J. Adóalany Ne N jelű betétlap O adóévről a/az önkormányzat illetékességi területén Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adoszáma: - D-DJ ll. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinü- vállalkozási szintü - éves nettó árbevétel{ } 2. Bluosüástechnlkai eredmény 3. Nettó működési költség 4. Befektetésekből származó bluosüástechnlkal ráford/tások (csak életbiztosításiágnál) és az egyéb biuosttástechnikai ráfordítások együttes összege 5. Fedezeti ügyletek nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete szerintegyéb növelő tételek 8. Htv c) alpontjában foglalt csökkentések ITIJ ITIJ ITIJ ITIJ ITIJ' 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségéneklveszteségének nyereségjellegü különbözete [ITj.ITTI.[IIJ.[IIJ.ITIJ, 7. Nem biuosüás! tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Hiv c) alpontja [ill] DJ DJ az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláirása J. Adóalany "0" jelű betétlap Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adosuima: - D-DJ Il. A nettó árbevétel 1. Hiv. szerinü- vállalkozási szintü - éves nettó árbevétel{ } 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege 5. Fedezeti ügyletek nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete ITIJ ITIJ ITIJ [IIJ ITIJ, ITIJ ITIJ [IIJ ITIJ ITIJ,

5 O adóévről 14 "E"jelű betétlap a/az önkormányzat illetékességi területén iparűzést adóbevalláshoz Kockázati tőketársaságokés kockázati tőkealapok nettó árbevételének a kiszámítása l. Adóalany J. Adóalany neve (cégneve): ~ 2. Adászáma: - D-[J] _ II. A nettó árbevétel J. Htv. szerinü - vállalkozásiszlntü - éves nettó árbevétel{2+3-(4+5+6)j []]].[]]].[]J].[]J].[]J], 2. A számvitelitörvény szerinti nettó árbevétel []]].[]J].[]J].[]J].[]J], 3. Befektetettpénzügyi eszközijknek minősülő részvények,részesedések a mérlegkészités időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség,továbbáaz ilyen befektetések után kapott aáró) osztalékés részesedésegyüttes összege 4. A társaságiadóról és az osztalékadórólszóló törvény szerinüjogdijbólszármazó, árbevételkent elszámoltellenérték []J].[]J].[]J].[]J].[]J], []J] OIJ []J] []J] [rn, 5. Egyéb szolgáltatásokértékeként, illetve egyéb ráfordításokközött kimutatottjövedéki adó összege []]].[]J].[]J].[]J].[]J], 6.Egyébráfordításokközött kimutatott, az adóhatósággalelszámoltregisztréciás adó, energiaadó összege ITID [J] []J []]].[]J].[]J].[]J].[]J], az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) alálrása

6 15 I. Adóalany "F" jelű betétlap iparűzés! adóbevalláshoz A vállalkozási szintü adóalap megosztása 1. Adóalanyneve (cégneve): _ 2. Adóazonosltójele: Adosuima: - D-DJ ll. Az alkalmazottadóalapmegosztás modszere lll. Megosztás D1. Személyijellegű rófordítássalarányos D5. A Htv. 3. számúmelléklet 2.3 pontja szerintlmegosztás 02. Eszközérték arányos LJ 6. A Htv. 3. számű melléklet2.4.1 pontja szerinümegosztás D3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinümegosztás LJ 7.A Htv. 3. számú melléklet pontja szerinű megosztás D4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerlnümegosuás 1. A vállalkozás általaz adóévben - a Htv. melléklete szerlnt - flgyelembeveendb összesszemélyi jeuegu ráfordításösszege 0]].[IT].0]].Cill.[IIJ, Ft 2. Az 1. sorbólaz önkormányzat illetékességi területénfoglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete szetim - jigyelembeveendő személy;jellegű ráforattás összege 3. A vállalkozásnakaz adóévben a székhely, telephely szerinű településekheztartozó- a Htv. mellékleteszerinü - összeseszközérték összege 0]].0]] lill.[iij.[ill, Ft [ill [IIJ DIJ.DIJ.DJJ, Ft 4. A 3. sorbólaz önkormányzat illetékességi területénfigyelembeveendd - a Htv. melléklete szerinü eszközértékösszege DJJ.DJJ.DJJ.[[]J.[IIJ, Ft 5. Egyetemesszolgáltató, villamosenergia- vagyj'öldgázkereskedő villamosenergia vagyj'öldgáz végsőfogyasztók részére történő értékesítésből származóösszesszámvitelitörvény szerintinettó árbevétele [ill.[iij.djj.dij.dij, Ft 6. Az 5. sorbólaz egyetemesszolgáltató, villamosenergia-vagyj'öldgázkereskedő villamosenergia vagyj'öldgáz végsőfogyasztók részéretörténő értékes/tésbó1 származóaz önkormányzat illetékességiterületérejutó számvitelitörvény szerintinettó árbevétele DJJ.DIJ.DIJ.[IIJ.[IIJ, Ft 7. Villamosenergia elosztóhálózati engedélyes ésjöldgázelosztói engedélyesesetén az összes végső fogyasztónak továbbitottvillamosenergia vagyfoldgáz mennyisége [ill.[ill.[ill.djj, k wh vagyezer nr 8. A 7. sorbóla villamosenergia elosztó hálózati engedélyesésjoldgázelosztói engedélyesesetén az önkormányzatilletékességiterületén lévő végsőfogyasztónak továbbítottvillamosenergiavagy joldgázmennyisége [ill.djj.[iij.[iij, kwi, vagyezer nr 9. Az épltőipari tevékenységből{htv származó,számvitel;törvény szerinti értékesítés nettó árbevételeés az adóévutolsó napján fennálló, épftőipari tevékenységgel összejliggésbenkészlétre vett befejezetlentermelés,félkésztermék, késztermék értéke együttesösszege [ill.dij.itjj.dij.[iij, Ft 10. A 9. sorbólaz önkormányzat illetékességi terűletén a Htv. 37. (3) bekezdésszerint létrejött telephelyrejutó összeg [ll].uti.uti.dij.uti, Ft 11. A vezetéknélküli távközlésitevékenységet végző vállalkozótávközlés;szolgáltatástigénybe vevő előjizetőinek száma ITTI.[ll].DJJ, db 12. AlI. sorbólaz önkormányzat illetékességi területén találhatószámlázásicím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előjizetők száma [ll].uti.djj, db 13. Avezetékes távközlésitevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlésitevékenység szolgaltatás! helyeinek száma UTI.[ll].DJJ, db 14. A 13. sorbólaz önkormányzat illetékességi területén található vezetékesszolgáltatásihelyeinek száma DJJ.[ll].UTI, db 15. Avezetékes távközlésitevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távktnlési szolgáltatástigénybe vevő előjizetőinek száma DJJ.[ll].DIJ, db 16. A 15. sorbólaz önkormányzat illetékességi területén találhatószámkizás!cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előjizetők száma DJJ DIJ.DIJ, db DJIJ []J []J

7 O adóévről 16 NGN jelű betétlap a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű lparűzést tevékenység utáni adókötelezettségrőlszóló helyi lparűzési adóbevalláshoz Nyilatkozat túlfizetésről dóalany Adáalany neve (cégneve): dóazonositó jele: Adászáma: - D-CD _ Nyilatkozat, A túlfizetés összegét később esedékes iparüzési adó fizetési kötelezettségre kivánom felhasználnl ~. A túlfizetés összegébó1 forintot kérek visszatériteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparüzési adófizetési kötelezettségre kivánom felhasználni. A túlfizetés összegébó1 forintot kérek visszatériteni, forintot kérek más adónembenlhatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, nmaradó összeget később esedékes iparüzési adó fizetési kötelezettségre ktvánomfelhasználni. A túlfizetés összegébó1 forintot kérek más adónembenlhatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességü kozmnozásra átvezetni, afennmaradó összeget később esedékes iparüzési adófizetési ezettségrekivánom felhasználni ~. A túlfizetés teljes összegének visszatérttésétkérem Másadónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességűköztartozására átvezetendo osszegek szám Köztartozást nyilvántartó intézmény megnevezése Köztartozás fajtája DJI] mm Összeg Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám - -ITIIJTIIJ - -ITIIIillJ az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláirása Intézmény által alkalmazott űgyfélazonosttá szám

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 ben kezdődő adóben a/az Izsófalva önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben LETENYE önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben JÁSZIVÁNY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 20. évben kezdődő adóévben Baj

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a Hejőkürt Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Derekegyház Község Önkormányzata 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4., Tel/fax: 63/453-003 Iparűzési adó számlaszáma: 57200017-10011661 Mulasztási bírság számlaszáma: 57200017-10011678 Késedelmi pótlék számlaszáma:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20.. évben kezdődő adóévben a/az..önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: (27) 595-18, fax: (27) 354-245 e-mail: ado@nagymaros.hu NAGYMAROS_146_213 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben